Iz:30:1 Οὐαὶ τέκνα ἀποστάται, τάδε λέγει κύριος, ἐποιήσατε βουλὴν οὐ δι’ ἐμοῦ καὶ συνθήκας οὐ διὰ τοῦ πνεύματός μου προσθεῖναι ἁμαρτίας ἐφ’ ἁμαρτίαις,
Iz:30:1 Woe to the apostate children, saith the Lord: ye have framed counsel, not by me, and covenants not by my Spirit, to add sins to sins: (Isaiah 30:1 Brenton)
Iz:30:1 Biada synom zbuntowanym! - wyrocznia Pana. Wykonują zamiary, ale nie moje, i wiążą się układami, lecz nie z mego natchnienia, tak że dodają grzech do grzechu. (Iz 30:1 BT_4)
Iz:30:1 Οὐαὶ τέκνα ἀποστάται, τάδε λέγει κύριος, ἐποιήσατε βουλὴν οὐ δι’ ἐμοῦ καὶ συνθήκας οὐ διὰ τοῦ πνεύματός μου προσθεῖναι ἁμαρτίας ἐφ’ ἁμαρτίαις,
Iz:30:1 οὐαί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀπο·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ διά ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐπί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Iz:30:1 Nieszczęście Dziecko Apostata Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Planu/zamiar ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja By dodawać do Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Iz:30:1 *ou)ai\ te/kna a)posta/tai, ta/de le/gei ku/rios, e)poiE/sate boulE\n ou) di’ e)mou= kai\ sunTE/kas ou) dia\ tou= pneu/mato/s mou prosTei=nai a(marti/as e)f’ a(marti/ais,
Iz:30:1 uai tekna apostatai, tade legei kyrios, epoiEsate bulEn u di’ emu kai synTEkas u dia tu pneumatos mu prosTeinai hamartias ef’ hamartiais,
Iz:30:1 I N2N_NPN N1M_NPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VAI_AAI2P N1_ASF D P RP_GS C N1_APF D P RA_GSM N3M_GSN RP_GS VE_AAN N1A_GSF P N1A_DPF
Iz:30:1 woe child apostate such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make plan/intention οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the spirit breath, spiritual utterance, wind I to add to sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Iz:30:1 woe children (nom|acc|voc) apostates (nom|voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl)-DO/MAKE-ed plan/intention (acc) not because of (+acc), through (+gen) me (gen); my/mine (gen) and   not because of (+acc), through (+gen) the (gen) spirit (gen) me (gen) to-ADD-TO sin (gen), sins (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sins (dat)
Iz:30:1 Iz_30:1_1 Iz_30:1_2 Iz_30:1_3 Iz_30:1_4 Iz_30:1_5 Iz_30:1_6 Iz_30:1_7 Iz_30:1_8 Iz_30:1_9 Iz_30:1_10 Iz_30:1_11 Iz_30:1_12 Iz_30:1_13 Iz_30:1_14 Iz_30:1_15 Iz_30:1_16 Iz_30:1_17 Iz_30:1_18 Iz_30:1_19 Iz_30:1_20 Iz_30:1_21 Iz_30:1_22
Iz:30:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:2 οἱ πορευόμενοι καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον, ἐμὲ δὲ οὐκ ἐπηρώτησαν, τοῦ βοηθηθῆναι ὑπὸ Φαραω καὶ σκεπασθῆναι ὑπὸ Αἰγυπτίων.
Iz:30:2 even they that proceed to go down into Egypt, but they have not enquired of me, that they might be helped by Pharao, and protected by the Egyptians. (Isaiah 30:2 Brenton)
Iz:30:2 Udają się w podróż do Egiptu bez zasięgnięcia zdania ust moich, aby się uciec pod opiekę faraona i by się schronić w cieniu Egiptu. (Iz 30:2 BT_4)
Iz:30:2 οἱ πορευόμενοι καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον, ἐμὲ δὲ οὐκ ἐπηρώτησαν, τοῦ βοηθηθῆναι ὑπὸ Φαραω καὶ σκεπασθῆναι ὑπὸ Αἰγυπτίων.
Iz:30:2 ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὑπό Φαραώ, ὁ καί σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ὑπό Αἰγύπτιος -ία -ον
Iz:30:2 By iść By schodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] Ja; mój/mój zaś ??? Przed przydechem mocnym By pytać się By pomagać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Faraon I też, nawet, mianowicie By chronić się Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipski
Iz:30:2 oi( poreuo/menoi katabE=nai ei)s *ai)/gupton, e)me\ de\ ou)k e)pErO/tEsan, tou= boETETE=nai u(po\ *faraO kai\ skepasTE=nai u(po\ *ai)gupti/On.
Iz:30:2 hoi poreuomenoi katabEnai eis aigypton, eme de uk epErOtEsan, tu boETETEnai hypo faraO kai skepasTEnai hypo aigyptiOn.
Iz:30:2 RA_NPM V1_PMPNPM VZ_AAN P N2_ASF RP_AS x D VAI_AAI3P RA_GSN VC_APN P N_GSM C VC_APN P N2_GPF
Iz:30:2 the to go to go down into (+acc) Egypt [country of] I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to question the to help under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Pharaoh and also, even, namely to shelter under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Egyptian
Iz:30:2 the (nom) while being-GO-ed (nom|voc) to-GO DOWN into (+acc) Egypt (acc) me (acc); my/mine (voc) Yet not they-QUESTION-ed the (gen) to-be-HELP-ed under (+acc), by (+gen) Pharaoh (indecl) and to-be-SHELTER-ed under (+acc), by (+gen) Egyptian ([Adj] gen)
Iz:30:2 Iz_30:2_1 Iz_30:2_2 Iz_30:2_3 Iz_30:2_4 Iz_30:2_5 Iz_30:2_6 Iz_30:2_7 Iz_30:2_8 Iz_30:2_9 Iz_30:2_10 Iz_30:2_11 Iz_30:2_12 Iz_30:2_13 Iz_30:2_14 Iz_30:2_15 Iz_30:2_16 Iz_30:2_17
Iz:30:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:3 ἔσται γὰρ ὑμῖν ἡ σκέπη Φαραω εἰς αἰσχύνην καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπ’ Αἴγυπτον ὄνειδος.
Iz:30:3 For the protection of Pharaoh shall be to you a disgrace, and there shall be a reproach to them that trust in Egypt. (Isaiah 30:3 Brenton)
Iz:30:3 Lecz opieka faraona będzie dla was zawstydzeniem, a pohańbieniem ucieczka w cień Egiptu. (Iz 30:3 BT_4)
Iz:30:3 ἔσται γὰρ ὑμῖν σκέπη Φαραω εἰς αἰσχύνην καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπ’ Αἴγυπτον ὄνειδος.
Iz:30:3 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] Φαραώ, ὁ εἰς[1] αἰσχύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὄνειδο·ς, -ους, τό
Iz:30:3 By być Dla odtąd, jak Ty Schronienie Faraon Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] Gań
Iz:30:3 e)/stai ga\r u(mi=n E( ske/pE *faraO ei)s ai)sCHu/nEn kai\ toi=s pepoiTo/sin e)p’ *ai)/gupton o)/neidos.
Iz:30:3 estai gar hymin hE skepE faraO eis aisCHynEn kai tois pepoiTosin ep’ aigypton oneidos.
Iz:30:3 VF_FMI3S x RP_DP RA_NSF N1_NSF N_GSM P N1_ASF C RA_DPM VX_XAPDPM P N2_ASF N3E_ASN
Iz:30:3 to be for since, as you the shelter Pharaoh into (+acc) ??? and also, even, namely the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] reproach
Iz:30:3 he/she/it-will-be for you(pl) (dat) the (nom) shelter (nom|voc) Pharaoh (indecl) into (+acc) ??? (acc) and the (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) reproach (nom|acc|voc)
Iz:30:3 Iz_30:3_1 Iz_30:3_2 Iz_30:3_3 Iz_30:3_4 Iz_30:3_5 Iz_30:3_6 Iz_30:3_7 Iz_30:3_8 Iz_30:3_9 Iz_30:3_10 Iz_30:3_11 Iz_30:3_12 Iz_30:3_13 Iz_30:3_14
Iz:30:3 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:4 ὅτι εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρχηγοὶ ἄγγελοι πονηροί· μάτην κοπιάσουσιν
Iz:30:4 For there are princes in Tanes, evil messengers. (Isaiah 30:4 Brenton)
Iz:30:4 Bo jego książęta byli w Soan i jego posłowie doszli do Chanes. (Iz 30:4 BT_4)
Iz:30:4 ὅτι εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρχηγοὶ ἄγγελοι πονηροί· μάτην κοπιάσουσιν
Iz:30:4 ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν   ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ πονηρός -ά -όν μάτην κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)
Iz:30:4 Ponieważ/tamto By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na próżno By trudzić się
Iz:30:4 o(/ti ei)si\n e)n *ta/nei a)rCHEgoi\ a)/ggeloi ponEroi/· ma/tEn kopia/sousin
Iz:30:4 hoti eisin en tanei arCHEgoi angeloi ponEroi· matEn kopiasusin
Iz:30:4 C V9_PAI3P P N3I_DSF N2_NPM N2_NPM A1A_NPM D VF_FAI3P
Iz:30:4 because/that to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć trailblazer (author, first to go, leader, founder) agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in vain to toil
Iz:30:4 because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat)   trailblazers (nom|voc) messengers/angels (nom|voc) wicked ([Adj] nom|voc) in vain they-will-TOIL, going-to-TOIL (fut ptcp) (dat)
Iz:30:4 Iz_30:4_1 Iz_30:4_2 Iz_30:4_3 Iz_30:4_4 Iz_30:4_5 Iz_30:4_6 Iz_30:4_7 Iz_30:4_8 Iz_30:4_9
Iz:30:4 x x x x x x x x x
Iz:30:5 πρὸς λαόν, ὃς οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς οὔτε εἰς βοήθειαν οὔτε εἰς ὠφέλειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος.
Iz:30:5 In vain shall they labour in seeking to a people, which shall not profit them for help, but shall be for a shame and reproach. (Isaiah 30:5 Brenton)
Iz:30:5 Wszyscy zawiodą się na narodzie, co będzie nieużyteczny dla nich: ani ku pomocy, ani na pożytek, tylko na wstyd, a nawet na hańbę. (Iz 30:5 BT_4)
Iz:30:5 πρὸς λαόν, ὃς οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς οὔτε εἰς βοήθειαν οὔτε εἰς ὠφέλειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος.
Iz:30:5 πρός λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὔτε (οὐ τέ) εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ οὔτε (οὐ τέ) εἰς[1] ὠφέλεια, -ας, ἡ ἀλλά εἰς[1] αἰσχύνη, -ης, ἡ καί ὄνειδο·ς, -ους, τό
Iz:30:5 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk On/ona/to/to samo Ani nie Do (+przyspieszenie) Pomagaj Ani nie Do (+przyspieszenie) Korzyść Ale Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie Gań
Iz:30:5 pro\s lao/n, o(\s ou)k O)felE/sei au)tou\s ou)/te ei)s boE/Teian ou)/te ei)s O)fe/leian, a)lla\ ei)s ai)sCHu/nEn kai\ o)/neidos.
Iz:30:5 pros laon, hos uk OfelEsei autus ute eis boETeian ute eis Ofeleian, alla eis aisCHynEn kai oneidos.
Iz:30:5 P N2_ASM RR_NSM D VF_FAI3S RD_APM C P N1A_ASF C P N1A_ASF C P N1_ASF C N3E_ASN
Iz:30:5 toward (+acc,+gen,+dat) people who/whom/which οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit he/she/it/same nor not into (+acc) help nor not into (+acc) benefit but into (+acc) ??? and also, even, namely reproach
Iz:30:5 toward (+acc,+gen,+dat) people (acc) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-ΚΡΑΤΈΩ, you(sg)-will-be-ΚΡΑΤΈΩ-ed (classical) them/same (acc) nor into (+acc) help (acc) nor into (+acc) benefit (acc) but into (+acc) ??? (acc) and reproach (nom|acc|voc)
Iz:30:5 Iz_30:5_1 Iz_30:5_2 Iz_30:5_3 Iz_30:5_4 Iz_30:5_5 Iz_30:5_6 Iz_30:5_7 Iz_30:5_8 Iz_30:5_9 Iz_30:5_10 Iz_30:5_11 Iz_30:5_12 Iz_30:5_13 Iz_30:5_14 Iz_30:5_15 Iz_30:5_16 Iz_30:5_17
Iz:30:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:6 Ἡ ὅρασις τῶν τετραπόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἐν τῇ θλίψει καὶ τῇ στενοχωρίᾳ, λέων καὶ σκύμνος λέοντος ἐκεῖθεν καὶ ἀσπίδες καὶ ἔκγονα ἀσπίδων πετομένων, οἳ ἔφερον ἐπ’ ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν πρὸς ἔθνος ὃ οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος.
Iz:30:6 THE VISION OF THE QUADRUPEDS IN THE DESERT. In affliction and distress, where are the lion and lion's whelp, thence come also asps, and the young of flying asps, there shall they be who bore their wealth on asses and camels to a nation which shall not profit them. (Isaiah 30:6 Brenton)
Iz:30:6 Wyrok na zwierzęta Negebu. Poprzez ziemię utrapienia i ucisku, lwicy i lwa ryczącego, żmii i latającego smoka, przenoszą swe bogactwa na grzbiecie osłów i swe skarby na garbie wielbłądów do narodu nieużytecznego. (Iz 30:6 BT_4)
Iz:30:6 ὅρασις τῶν τετραπόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἐν τῇ θλίψει καὶ τῇ στενοχωρίᾳ, λέων καὶ σκύμνος λέοντος ἐκεῖθεν καὶ ἀσπίδες καὶ ἔκγονα ἀσπίδων πετομένων, οἳ ἔφερον ἐπ’ ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν πρὸς ἔθνος οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος.
Iz:30:6 ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἐν ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό στενο·χωρία, -ας, ἡ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐκεῖ·θεν καί ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἔκ·γονος -ον ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐπί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ ἀλλά εἰς[1] αἰσχύνη, -ης, ἡ καί ὄνειδο·ς, -ους, τό
Iz:30:6 Wizja {Wyobrażenie} Czworonożny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie Ograniczenie Lew I też, nawet, mianowicie Lew Stamtąd I też, nawet, mianowicie Osika I też, nawet, mianowicie Wnuki Osika By lecieć Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osła/osioł; by mieć korzyść z I też, nawet, mianowicie Wielbłąd Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pomagaj Ale Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie Gań
Iz:30:6 *(E o(/rasis tO=n tetrapo/dOn tO=n e)n tE=| e)rE/mO|. *)en tE=| Tli/PSei kai\ tE=| stenoCHOri/a|, le/On kai\ sku/mnos le/ontos e)kei=Ten kai\ a)spi/des kai\ e)/kgona a)spi/dOn petome/nOn, oi(\ e)/feron e)p’ o)/nOn kai\ kamE/lOn to\n plou=ton au)tO=n pro\s e)/Tnos o(\ ou)k O)felE/sei au)tou\s ei)s boE/Teian, a)lla\ ei)s ai)sCHu/nEn kai\ o)/neidos.
Iz:30:6 hE horasis tOn tetrapodOn tOn en tE erEmO. en tE TliPSei kai tE stenoCHOria, leOn kai skymnos leontos ekeiTen kai aspides kai ekgona aspidOn petomenOn, hoi eferon ep’ onOn kai kamElOn ton pluton autOn pros eTnos ho uk OfelEsei autus eis boETeian, alla eis aisCHynEn kai oneidos.
Iz:30:6 RA_NSF N3I_NSF RA_GPM A1B_GPM RA_GPM P RA_DSF A1_DSF P RA_DSF N3I_DSF C RA_DSF N1A_DSF N3W_NSM C N2_NSM N3_GSM D C N3D_NPF C A1B_NPN N3D_GPF V1_PMPGPF RR_NPM V1I_IAI3P P N2_GPM C N2_GPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM P N3E_ASN RR_NSM D VF_FAI3S RD_APM P N1A_ASF C P N1_ASF C N3E_ASN
Iz:30:6 the vision the four-footed the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely the restriction lion and also, even, namely ć lion from there and also, even, namely asp and also, even, namely grandchildren asp to fly who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ass/donkey; to have benefit of and also, even, namely camel the wealth/abundance he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) nation [see ethnic] who/whom/which οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit he/she/it/same into (+acc) help but into (+acc) ??? and also, even, namely reproach
Iz:30:6 the (nom) vision (nom) the (gen) four-footed ([Adj] gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) and the (dat) restriction (dat) lion (nom) and   lion (gen) from there and asps (nom|voc) and grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) asps (gen) while being-FLY-ed (gen) who/whom/which (nom) I-was-BRING-ing, they-were-BRING-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and camels (gen) the (acc) wealth/abundance (acc) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-will-ΚΡΑΤΈΩ, you(sg)-will-be-ΚΡΑΤΈΩ-ed (classical) them/same (acc) into (+acc) help (acc) but into (+acc) ??? (acc) and reproach (nom|acc|voc)
Iz:30:6 Iz_30:6_1 Iz_30:6_2 Iz_30:6_3 Iz_30:6_4 Iz_30:6_5 Iz_30:6_6 Iz_30:6_7 Iz_30:6_8 Iz_30:6_9 Iz_30:6_10 Iz_30:6_11 Iz_30:6_12 Iz_30:6_13 Iz_30:6_14 Iz_30:6_15 Iz_30:6_16 Iz_30:6_17 Iz_30:6_18 Iz_30:6_19 Iz_30:6_20 Iz_30:6_21 Iz_30:6_22 Iz_30:6_23 Iz_30:6_24 Iz_30:6_25 Iz_30:6_26 Iz_30:6_27 Iz_30:6_28 Iz_30:6_29 Iz_30:6_30 Iz_30:6_31 Iz_30:6_32 Iz_30:6_33 Iz_30:6_34 Iz_30:6_35 Iz_30:6_36 Iz_30:6_37 Iz_30:6_38 Iz_30:6_39 Iz_30:6_40 Iz_30:6_41 Iz_30:6_42 Iz_30:6_43 Iz_30:6_44 Iz_30:6_45 Iz_30:6_46 Iz_30:6_47
Iz:30:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:7 Αἰγύπτιοι μάταια καὶ κενὰ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς· ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅτι Ματαία ἡ παράκλησις ὑμῶν αὕτη.
Iz:30:7 The Egyptians shall help you utterly in vain: tell them, This your consolation is vain. (Isaiah 30:7 Brenton)
Iz:30:7 Egipt bezskutecznie i na próżno obiecuje pomoc, dlatego nazywam go tak: "Rahab-bezczynny". (Iz 30:7 BT_4)
Iz:30:7 Αἰγύπτιοι μάταια καὶ κενὰ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς· ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅτι Ματαία παράκλησις ὑμῶν αὕτη.
Iz:30:7 Αἰγύπτιος -ία -ον μάταιος -αία -ον καί κενός -ή -όν ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι μάταιος -αία -ον ὁ ἡ τό παρά·κλησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:30:7 Egipski Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy I też, nawet, mianowicie Pusty/pozbawiony By przynosić korzyść zysk, zysk Ty By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:30:7 *ai)gu/ptioi ma/taia kai\ kena\ O)felE/sousin u(ma=s· a)pa/ggeilon au)toi=s o(/ti *matai/a E( para/klEsis u(mO=n au(/tE.
Iz:30:7 aigyptioi mataia kai kena OfelEsusin hymas· apangeilon autois hoti mataia hE paraklEsis hymOn hautE.
Iz:30:7 N2_NPM A1A_NPN C A1_NPN VF_FAI3P RP_AP VA_AAD2S RD_DPM C A1A_NSF RA_NSF N3I_NSF RP_GP RD_NSF
Iz:30:7 Egyptian foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless and also, even, namely empty/devoid to benefit gain, profit you to report – to report or tell. he/she/it/same because/that foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless the encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:30:7 Egyptian ([Adj] nom|voc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and empty/devoid ([Adj] nom|acc|voc) they-will-ΚΡΑΤΈΩ, going-to-ΚΡΑΤΈΩ (fut ptcp) (dat) you(pl) (acc) do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! them/same (dat) because/that foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) encouragement (nom) you(pl) (gen) this (nom)
Iz:30:7 Iz_30:7_1 Iz_30:7_2 Iz_30:7_3 Iz_30:7_4 Iz_30:7_5 Iz_30:7_6 Iz_30:7_7 Iz_30:7_8 Iz_30:7_9 Iz_30:7_10 Iz_30:7_11 Iz_30:7_12 Iz_30:7_13 Iz_30:7_14
Iz:30:7 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:8 Νῦν οὖν καθίσας γράψον ἐπὶ πυξίου ταῦτα καὶ εἰς βιβλίον, ὅτι ἔσται εἰς ἡμέρας καιρῶν ταῦτα καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα.
Iz:30:8 Now then sit down and write these words on a tablet, and in a book; for these things shall be for many long days, and even for ever. (Isaiah 30:8 Brenton)
Iz:30:8 Teraz pójdź, wypisz to na tabliczce, przy nich, i opisz to w księdze, żeby służyło na przyszłe czasy jako wieczyste świadectwo: (Iz 30:8 BT_4)
Iz:30:8 Νῦν οὖν καθίσας γράψον ἐπὶ πυξίου ταῦτα καὶ εἰς βιβλίον, ὅτι ἔσται εἰς ἡμέρας καιρῶν ταῦτα καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα.
Iz:30:8 νῦν οὖν καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί   οὗτος αὕτη τοῦτο καί εἰς[1] βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Iz:30:8 Teraz Dlatego/wtedy By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Książka Ponieważ/tamto By być Do (+przyspieszenie) Dzień Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Iz:30:8 *nu=n ou)=n kaTi/sas gra/PSon e)pi\ puXi/ou tau=ta kai\ ei)s bibli/on, o(/ti e)/stai ei)s E(me/ras kairO=n tau=ta kai\ e(/Os ei)s to\n ai)O=na.
Iz:30:8 nyn un kaTisas graPSon epi pyXiu tauta kai eis biblion, hoti estai eis hEmeras kairOn tauta kai heOs eis ton aiOna.
Iz:30:8 D x VA_AAPNSM VA_AAD2S P N2N_GSN RD_APN C P N2N_ASN C VF_FMI3S P N1A_GSF N2_GPM RD_APN C C P RA_ASM N3W_ASM
Iz:30:8 now therefore/then to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely into (+acc) book because/that to be into (+acc) day period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely until; dawn into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Iz:30:8 now therefore/then upon SIT DOWN-ing (nom|voc) do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   these (nom|acc) and into (+acc) book (nom|acc|voc) because/that he/she/it-will-be into (+acc) day (gen), days (acc) periods of time (gen) these (nom|acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Iz:30:8 Iz_30:8_1 Iz_30:8_2 Iz_30:8_3 Iz_30:8_4 Iz_30:8_5 Iz_30:8_6 Iz_30:8_7 Iz_30:8_8 Iz_30:8_9 Iz_30:8_10 Iz_30:8_11 Iz_30:8_12 Iz_30:8_13 Iz_30:8_14 Iz_30:8_15 Iz_30:8_16 Iz_30:8_17 Iz_30:8_18 Iz_30:8_19 Iz_30:8_20 Iz_30:8_21
Iz:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:9 ὅτι λαὸς ἀπειθής ἐστιν, υἱοὶ ψευδεῖς, οἳ οὐκ ἠβούλοντο ἀκούειν τὸν νόμον τοῦ θεοῦ,
Iz:30:9 For the people is disobedient, false children, who would not hear the law of God: (Isaiah 30:9 Brenton)
Iz:30:9 Że jest to naród buntowniczy, synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać Prawa Pańskiego, (Iz 30:9 BT_4)
Iz:30:9 ὅτι λαὸς ἀπειθής ἐστιν, υἱοὶ ψευδεῖς, οἳ οὐκ ἠβούλοντο ἀκούειν τὸν νόμον τοῦ θεοῦ,
Iz:30:9 ὅτι λαός, -οῦ, ὁ ἀ·πειθής -ές εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ψευδής -ές ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:30:9 Ponieważ/tamto Ludzie Nieprzekonywany By być Syn Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By słyszeć Prawo Bóg 
Iz:30:9 o(/ti lao\s a)peiTE/s e)stin, ui(oi\ PSeudei=s, oi(\ ou)k E)bou/lonto a)kou/ein to\n no/mon tou= Teou=,
Iz:30:9 hoti laos apeiTEs estin, hyioi PSeudeis, hoi uk Ebulonto akuein ton nomon tu Teu,
Iz:30:9 C N2_NSM A3H_NSM V9_PAI3S N2_NPM A3H_NPM RR_NPM D V1I_IMI3P V1_PAN RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM
Iz:30:9 because/that people unpersuaded to be son false false, lying who/whom/which οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to hear the law the god [see theology]
Iz:30:9 because/that people (nom) unpersuaded ([Adj] nom) he/she/it-is sons (nom|voc) liar ([Adj] acc, nom|voc) who/whom/which (nom) not they-were-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-HEAR-ing the (acc) law (acc) the (gen) god (gen)
Iz:30:9 Iz_30:9_1 Iz_30:9_2 Iz_30:9_3 Iz_30:9_4 Iz_30:9_5 Iz_30:9_6 Iz_30:9_7 Iz_30:9_8 Iz_30:9_9 Iz_30:9_10 Iz_30:9_11 Iz_30:9_12 Iz_30:9_13 Iz_30:9_14
Iz:30:9 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:10 οἱ λέγοντες τοῖς προφήταις Μὴ ἀναγγέλλετε ἡμῖν, καὶ τοῖς τὰ ὁράματα ὁρῶσιν Μὴ λαλεῖτε ἡμῖν, ἀλλὰ ἡμῖν λαλεῖτε καὶ ἀναγγέλλετε ἡμῖν ἑτέραν πλάνησιν
Iz:30:10 who say to the prophets, Report not to us; and to them that see visions, Speak them not to us, but speak and report to us another error; (Isaiah 30:10 Brenton)
Iz:30:10 którzy mówią do jasnowidzów: «Nie miejcie widzeń!» i do proroków: «Nie prorokujcie nam nagiej prawdy! Mówcie nam pochlebstwa, prorokujcie złudzenia! (Iz 30:10 BT_4)
Iz:30:10 οἱ λέγοντες τοῖς προφήταις Μὴ ἀναγγέλλετε ἡμῖν, καὶ τοῖς τὰ ὁράματα ὁρῶσιν Μὴ λαλεῖτε ἡμῖν, ἀλλὰ ἡμῖν λαλεῖτε καὶ ἀναγγέλλετε ἡμῖν ἑτέραν πλάνησιν
Iz:30:10 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ μή ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)  
Iz:30:10 By mówić/opowiadaj Prorok Nie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nie By mówić Ja Ale Ja By mówić I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Inny
Iz:30:10 oi( le/gontes toi=s profE/tais *mE\ a)nagge/llete E(mi=n, kai\ toi=s ta\ o(ra/mata o(rO=sin *mE\ lalei=te E(mi=n, a)lla\ E(mi=n lalei=te kai\ a)nagge/llete E(mi=n e(te/ran pla/nEsin
Iz:30:10 hoi legontes tois profEtais mE anangellete hEmin, kai tois ta horamata horOsin mE laleite hEmin, alla hEmin laleite kai anangellete hEmin heteran planEsin
Iz:30:10 RA_NPM V1_PAPNPM RA_DPM N1M_DPM D V1_PAD2P RP_DP C RA_DPM RA_APN N3M_APN V3_PAI3P D V2_PAD2P RP_DP C RP_DP V2_PAD2P C V1_PAD2P RP_DP A1A_ASF N3I_ASF
Iz:30:10 the to say/tell the prophet not to proclaim proclaim, report I and also, even, namely the the vision to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), not to speak I but I to speak and also, even, namely to proclaim proclaim, report I other ć
Iz:30:10 the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (dat) prophets (dat) not you(pl)-are-PROCLAIM-ing, be-you(pl)-PROCLAIM-ing! us (dat) and the (dat) the (nom|acc) visions (nom|acc|voc) they-are-SEE-ing, they-should-be-SEE-ing, while SEE-ing (dat) not you(pl)-are-SPEAK-ing, be-you(pl)-SPEAK-ing! us (dat) but us (dat) you(pl)-are-SPEAK-ing, be-you(pl)-SPEAK-ing! and you(pl)-are-PROCLAIM-ing, be-you(pl)-PROCLAIM-ing! us (dat) other (acc)  
Iz:30:10 Iz_30:10_1 Iz_30:10_2 Iz_30:10_3 Iz_30:10_4 Iz_30:10_5 Iz_30:10_6 Iz_30:10_7 Iz_30:10_8 Iz_30:10_9 Iz_30:10_10 Iz_30:10_11 Iz_30:10_12 Iz_30:10_13 Iz_30:10_14 Iz_30:10_15 Iz_30:10_16 Iz_30:10_17 Iz_30:10_18 Iz_30:10_19 Iz_30:10_20 Iz_30:10_21 Iz_30:10_22 Iz_30:10_23
Iz:30:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:11 καὶ ἀποστρέψατε ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ταύτης, ἀφέλετε ἀφ’ ἡμῶν τὸν τρίβον τοῦτον καὶ ἀφέλετε ἀφ’ ἡμῶν τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ.
Iz:30:11 and turn us aside from this way; remove from us this path, and remove from us the oracle of Israel. (Isaiah 30:11 Brenton)
Iz:30:11 Ustąpcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, oddalcie sprzed nas Świętego Izraela!» (Iz 30:11 BT_4)
Iz:30:11 καὶ ἀποστρέψατε ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ταύτης, ἀφέλετε ἀφ’ ἡμῶν τὸν τρίβον τοῦτον καὶ ἀφέλετε ἀφ’ ἡμῶν τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ.
Iz:30:11 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Iz:30:11 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael
Iz:30:11 kai\ a)postre/PSate E(ma=s a)po\ tE=s o(dou= tau/tEs, a)fe/lete a)f’ E(mO=n to\n tri/bon tou=ton kai\ a)fe/lete a)f’ E(mO=n to\n a(/gion tou= *israEl.
Iz:30:11 kai apostrePSate hEmas apo tEs hodu tautEs, afelete af’ hEmOn ton tribon tuton kai afelete af’ hEmOn ton hagion tu israEl.
Iz:30:11 C VA_AAD2P RP_AP P RA_GSF N2_GSF RD_GSF VB_AAD2P P RP_GP RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VB_AAD2P P RP_GP RA_ASM A1A_ASM RA_GSM N_GSM
Iz:30:11 and also, even, namely to turn away from I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I the path; to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel
Iz:30:11 and do-TURN-you(pl)-AWAY-FROM! us (acc) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) this (gen) do-DEPRIVE-you(pl)! away from (+gen) us (gen) the (acc) path (acc); while RUB-ing (nom|acc|voc, voc) this (acc) and do-DEPRIVE-you(pl)! away from (+gen) us (gen) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl)
Iz:30:11 Iz_30:11_1 Iz_30:11_2 Iz_30:11_3 Iz_30:11_4 Iz_30:11_5 Iz_30:11_6 Iz_30:11_7 Iz_30:11_8 Iz_30:11_9 Iz_30:11_10 Iz_30:11_11 Iz_30:11_12 Iz_30:11_13 Iz_30:11_14 Iz_30:11_15 Iz_30:11_16 Iz_30:11_17 Iz_30:11_18 Iz_30:11_19 Iz_30:11_20 Iz_30:11_21
Iz:30:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:12 διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ Ὅτι ἠπειθήσατε τοῖς λόγοις τούτοις καὶ ἠλπίσατε ἐπὶ ψεύδει καὶ ὅτι ἐγόγγυσας καὶ πεποιθὼς ἐγένου ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ,
Iz:30:12 Therefore thus saith the Holy One of Israel, Because ye have refused to obey these words, and have trusted in falsehood; and because thou hast murmured, and been confident in this respect: (Isaiah 30:12 Brenton)
Iz:30:12 Dlatego tak mówi Święty Izraela: «Ponieważ odrzuciliście tę przestrogę, a położyliście ufność w krzywdzie i zdradzie i na nich się oparli, (Iz 30:12 BT_4)
Iz:30:12 διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος ἅγιος τοῦ Ισραηλ Ὅτι ἠπειθήσατε τοῖς λόγοις τούτοις καὶ ἠλπίσατε ἐπὶ ψεύδει καὶ ὅτι ἐγόγγυσας καὶ πεποιθὼς ἐγένου ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ,
Iz:30:12 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) καί ὅτι γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -) καί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:30:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael Ponieważ/tamto By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By gderać I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:30:12 dia\ tou=to ou(/tOs le/gei ku/rios o( a(/gios tou= *israEl *(/oti E)peiTE/sate toi=s lo/gois tou/tois kai\ E)lpi/sate e)pi\ PSeu/dei kai\ o(/ti e)go/ggusas kai\ pepoiTO\s e)ge/nou e)pi\ tO=| lo/gO| tou/tO|,
Iz:30:12 dia tuto hutOs legei kyrios ho hagios tu israEl hoti EpeiTEsate tois logois tutois kai Elpisate epi PSeudei kai hoti egongysas kai pepoiTOs egenu epi tO logO tutO,
Iz:30:12 P RD_ASN D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM A1A_NSM RA_GSM N_GSM C VAI_AAI2P RA_DPM N2_DPM RD_DPM C VAI_AAI2P P N3_DSN C C VAI_AAI2S C VX_XAPNSM VBI_AMI2S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Iz:30:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel because/that to disobey when related to the gospel, to disbelieve the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue and also, even, namely because/that to grumble and also, even, namely to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:30:12 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) holy ([Adj] nom) the (gen) Israel (indecl) because/that you(pl)-DISOBEY-ed the (dat) words (dat) these (dat) and you(pl)-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) lie (dat); liar ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LIE-ed (classical) and because/that you(sg)-GRUMBLE-ed and having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) you(sg)-were-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) word (dat) this (dat)
Iz:30:12 Iz_30:12_1 Iz_30:12_2 Iz_30:12_3 Iz_30:12_4 Iz_30:12_5 Iz_30:12_6 Iz_30:12_7 Iz_30:12_8 Iz_30:12_9 Iz_30:12_10 Iz_30:12_11 Iz_30:12_12 Iz_30:12_13 Iz_30:12_14 Iz_30:12_15 Iz_30:12_16 Iz_30:12_17 Iz_30:12_18 Iz_30:12_19 Iz_30:12_20 Iz_30:12_21 Iz_30:12_22 Iz_30:12_23 Iz_30:12_24 Iz_30:12_25 Iz_30:12_26 Iz_30:12_27 Iz_30:12_28
Iz:30:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:13 διὰ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἡ ἁμαρτία αὕτη ὡς τεῖχος πῖπτον παραχρῆμα πόλεως ὀχυρᾶς ἑαλωκυίας, ἧς παραχρῆμα πάρεστιν τὸ πτῶμα,
Iz:30:13 therefore shall this sin be to you as a wall suddenly falling when a strong city has been taken, of which the fall is very near at hand. (Isaiah 30:13 Brenton)
Iz:30:13 dlatego występek ten stanie się dla was jakby szczeliną zwiastujących upadek, sprawiającą wygięcie na wysokim murze, którego zawalenie się następuje nagle w jednej chwili. (Iz 30:13 BT_4)
Iz:30:13 διὰ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἁμαρτία αὕτη ὡς τεῖχος πῖπτον παραχρῆμα πόλεως ὀχυρᾶς ἑαλωκυίας, ἧς παραχρῆμα πάρεστιν τὸ πτῶμα,
Iz:30:13 διά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) πόλις, -εως, ἡ   ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πτῶμα[τ], -ατος, τό
Iz:30:13 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Ściana By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili Miasto By chwytać Kto/, który/, który Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Zwłoki
Iz:30:13 dia\ tou=to e)/stai u(mi=n E( a(marti/a au(/tE O(s tei=CHos pi=pton paraCHrE=ma po/leOs o)CHura=s e(alOkui/as, E(=s paraCHrE=ma pa/restin to\ ptO=ma,
Iz:30:13 dia tuto estai hymin hE hamartia hautE hOs teiCHos pipton paraCHrEma poleOs oCHyras healOkyias, hEs paraCHrEma parestin to ptOma,
Iz:30:13 P RD_ASN VF_FMI3S RP_DP RA_NSF N1A_NSF RD_NSF D N3E_ASN V1_PAPASN D N3I_GSF A1A_GSF VX_XAPGSF RR_GSF D V9_PAI3S RA_NSN N3M_NSN
Iz:30:13 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like wall to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. forthwith immediate, the present, at the moment city ć to catch who/whom/which forthwith immediate, the present, at the moment to be present/here to be present, to have come the corpse
Iz:30:13 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) the (nom) sin (nom|voc) this (nom) as/like wall (nom|acc|voc) while FALL-ing (nom|acc|voc, voc) forthwith city (gen)   having CATCH-ed (acc, gen) who/whom/which (gen) forthwith he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE the (nom|acc) corpse (nom|acc|voc)
Iz:30:13 Iz_30:13_1 Iz_30:13_2 Iz_30:13_3 Iz_30:13_4 Iz_30:13_5 Iz_30:13_6 Iz_30:13_7 Iz_30:13_8 Iz_30:13_9 Iz_30:13_10 Iz_30:13_11 Iz_30:13_12 Iz_30:13_13 Iz_30:13_14 Iz_30:13_15 Iz_30:13_16 Iz_30:13_17 Iz_30:13_18 Iz_30:13_19
Iz:30:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:14 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῆς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου ὀστρακίνου, ἐκ κεραμίου λεπτὰ ὥστε μὴ εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς ὄστρακον ἐν ᾧ πῦρ ἀρεῖς καὶ ἐν ᾧ ἀποσυριεῖς ὕδωρ μικρόν.
Iz:30:14 And the fall thereof shall be as the breaking of an earthen vessel, as small fragments of a pitcher, so that thou shouldest not find among them a sherd, with which thou mightest take up fire, and with which thou shouldest draw a little water. (Isaiah 30:14 Brenton)
Iz:30:14 Zawalenie to jest jak stłuczenie dzbana garncarza, rozbitego tak bezwzględnie, że w jego szczątkach nie da się znaleźć skorupy do zgarnięcia węgli z ogniska, do zaczerpnięcia wody ze zbiornika». (Iz 30:14 BT_4)
Iz:30:14 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῆς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου ὀστρακίνου, ἐκ κεραμίου λεπτὰ ὥστε μὴ εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς ὄστρακον ἐν πῦρ ἀρεῖς καὶ ἐν ἀποσυριεῖς ὕδωρ μικρόν.
Iz:30:14 καί ὁ ἡ τό πτῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ἀγγεῖον, -ου, τό ὀστράκινος -η -ον ἐκ κεράμιον, -ου, τό λεπτός -ή -όν ὥστε μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ὅς ἥ ὅ πῦρ, -ρός, τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί ἐν ὅς ἥ ὅ ἀπο·συρίζω [LXX] (-, απο+συρι(ε)·[σ]-, -, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό μικρός -ά -όν
Iz:30:14 I też, nawet, mianowicie Zwłoki On/ona/to/to samo By być Jak/jak Zniszczenie Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Glina Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wyroby garncarskie Drobiazg mała moneta Tak tamto Nie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ogień By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By gwizdnąć Woda Mały [zobacz micro]
Iz:30:14 kai\ to\ ptO=ma au)tE=s e)/stai O(s su/ntrimma a)ggei/ou o)straki/nou, e)k kerami/ou lepta\ O(/ste mE\ eu(rei=n e)n au)toi=s o)/strakon e)n O(=| pu=r a)rei=s kai\ e)n O(=| a)posuriei=s u(/dOr mikro/n.
Iz:30:14 kai to ptOma autEs estai hOs syntrimma angeiu ostrakinu, ek keramiu lepta hOste mE heurein en autois ostrakon en hO pyr areis kai en hO aposyrieis hydOr mikron.
Iz:30:14 C RA_NSN N3M_NSN RD_GSF VF_FMI3S D N3M_ASN N2N_GSN A1_GSN P N2N_GSN A1_APN C D VB_AAN P RD_DPN N2N_ASN P RR_DSN N3_ASN VF2_FAI2S C P RR_DSN VF2_FAI2S N3_ASN A1A_ASN
Iz:30:14 and also, even, namely the corpse he/she/it/same to be as/like destruction container (vessel, flask) clay out of (+gen) ἐξ before vowels earthenware mite small coin so that not to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which fire to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to whistle water small [see micro]
Iz:30:14 and the (nom|acc) corpse (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-will-be as/like destruction (nom|acc|voc) container (gen) clay ([Adj] gen) out of (+gen) earthenware (gen) mite ([Adj] nom|acc|voc) so that not to-FIND in/among/by (+dat) them/same (dat)   in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) fire (nom|acc|voc) you(sg)-will-LIFT/PICK-UP and in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(sg)-will-WHISTLE water (nom|acc|voc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:30:14 Iz_30:14_1 Iz_30:14_2 Iz_30:14_3 Iz_30:14_4 Iz_30:14_5 Iz_30:14_6 Iz_30:14_7 Iz_30:14_8 Iz_30:14_9 Iz_30:14_10 Iz_30:14_11 Iz_30:14_12 Iz_30:14_13 Iz_30:14_14 Iz_30:14_15 Iz_30:14_16 Iz_30:14_17 Iz_30:14_18 Iz_30:14_19 Iz_30:14_20 Iz_30:14_21 Iz_30:14_22 Iz_30:14_23 Iz_30:14_24 Iz_30:14_25 Iz_30:14_26 Iz_30:14_27 Iz_30:14_28
Iz:30:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:15 οὕτω λέγει κύριος ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ Ὅταν ἀποστραφεὶς στενάξῃς, τότε σωθήσῃ καὶ γνώσῃ ποῦ ἦσθα· ὅτε ἐπεποίθεις ἐπὶ τοῖς ματαίοις, ματαία ἡ ἰσχὺς ὑμῶν ἐγενήθη. καὶ οὐκ ἠβούλεσθε ἀκούειν,
Iz:30:15 Thus saith the Lord, the Holy Lord of Israel; When thou shalt turn and mourn, then thou shalt be saved; and thou shalt know where thou wast, when thou didst trust in vanities: then your strength became vain, yet ye would not hearken: (Isaiah 30:15 Brenton)
Iz:30:15 Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: «W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Ale wyście tego nie chcieli! (Iz 30:15 BT_4)
Iz:30:15 οὕτω λέγει κύριος ἅγιος τοῦ Ισραηλ Ὅταν ἀποστραφεὶς στενάξῃς, τότε σωθήσῃ καὶ γνώσῃ ποῦ ἦσθα· ὅτε ἐπεποίθεις ἐπὶ τοῖς ματαίοις, ματαία ἰσχὺς ὑμῶν ἐγενήθη. καὶ οὐκ ἠβούλεσθε ἀκούειν,
Iz:30:15 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) τότε σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτε πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) μάταιος -αία -ον ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Iz:30:15 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael Ilekroć By odwracać się od By wzdychać/jęk Wtedy By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Gdzie By być Kiedy By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Siła Ty By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By słyszeć
Iz:30:15 ou(/tO le/gei ku/rios o( a(/gios tou= *israEl *(/otan a)postrafei\s stena/XE|s, to/te sOTE/sE| kai\ gnO/sE| pou= E)=sTa· o(/te e)pepoi/Teis e)pi\ toi=s matai/ois, matai/a E( i)sCHu\s u(mO=n e)genE/TE. kai\ ou)k E)bou/lesTe a)kou/ein,
Iz:30:15 hutO legei kyrios ho hagios tu israEl hotan apostrafeis stenaXEs, tote sOTEsE kai gnOsE pu EsTa· hote epepoiTeis epi tois mataiois, mataia hE isCHys hymOn egenETE. kai uk EbulesTe akuein,
Iz:30:15 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM A1A_NSM RA_GSM N_GSM D VD_APPNSM VA_AAS2S D VC_FPI2S C VF_FMI2S D V9_IAI2S D VXI_YAI2S P RA_DPN A1A_DPN A1A_NSF RA_NSF N3_NSF RP_GP VCI_API3S C D V1I_IMI2P V1_PAN
Iz:30:15 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel whenever to turn away from to sigh/groan then to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and also, even, namely to know i.e. recognize. where to be when to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless the strength you to become become, happen and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to hear
Iz:30:15 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) holy ([Adj] nom) the (gen) Israel (indecl) whenever upon being-TURN-ed-AWAY-FROM (nom|voc) you(sg)-should-SIGH/GROAN then you(sg)-will-be-SAVE-ed and you(sg)-will-be-KNOW-ed where you(sg)-were (classical) when you(sg)-had-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) foolish, vain ([Adj] dat); you(sg)-are-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-happen-to-be-FOOLISH-ing (opt) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) strength (nom) you(pl) (gen) he/she/it-was-BECOME-ed and not you(pl)-were-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-HEAR-ing
Iz:30:15 Iz_30:15_1 Iz_30:15_2 Iz_30:15_3 Iz_30:15_4 Iz_30:15_5 Iz_30:15_6 Iz_30:15_7 Iz_30:15_8 Iz_30:15_9 Iz_30:15_10 Iz_30:15_11 Iz_30:15_12 Iz_30:15_13 Iz_30:15_14 Iz_30:15_15 Iz_30:15_16 Iz_30:15_17 Iz_30:15_18 Iz_30:15_19 Iz_30:15_20 Iz_30:15_21 Iz_30:15_22 Iz_30:15_23 Iz_30:15_24 Iz_30:15_25 Iz_30:15_26 Iz_30:15_27 Iz_30:15_28 Iz_30:15_29 Iz_30:15_30
Iz:30:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:16 ἀλλ’ εἴπατε Ἐφ’ ἵππων φευξόμεθα· διὰ τοῦτο φεύξεσθε· καὶ εἴπατε Ἐπὶ κούφοις ἀναβάται ἐσόμεθα· διὰ τοῦτο κοῦφοι ἔσονται οἱ διώκοντες ὑμᾶς.
Iz:30:16 but ye said, We will flee upon horses; therefore shall ye flee: and, We will be aided by swift riders; therefore shall they that pursue you be swift. (Isaiah 30:16 Brenton)
Iz:30:16 Owszem, powiedzieliście: "Nie, bo na koniach uciekniemy!" - Dobrze, uciekniecie! - "I na szybkich wozach pomkniemy!" - Dobrze, szybcy będą ci, którzy pogonią za wami! (Iz 30:16 BT_4)
Iz:30:16 ἀλλ’ εἴπατε Ἐφ’ ἵππων φευξόμεθα· διὰ τοῦτο φεύξεσθε· καὶ εἴπατε Ἐπὶ κούφοις ἀναβάται ἐσόμεθα· διὰ τοῦτο κοῦφοι ἔσονται οἱ διώκοντες ὑμᾶς.
Iz:30:16 ἀλλά λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπί ἵππος, -ου, ὁ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπί   ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:30:16 Ale By mówić/opowiadaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń By uciekać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By uciekać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Konia jeźdźcy By być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ty
Iz:30:16 a)ll’ ei)/pate *)ef’ i(/ppOn feuXo/meTa· dia\ tou=to feu/XesTe· kai\ ei)/pate *)epi\ kou/fois a)naba/tai e)so/meTa· dia\ tou=to kou=foi e)/sontai oi( diO/kontes u(ma=s.
Iz:30:16 all’ eipate ef’ hippOn feuXomeTa· dia tuto feuXesTe· kai eipate epi kufois anabatai esomeTa· dia tuto kufoi esontai hoi diOkontes hymas.
Iz:30:16 C VAI_AAI2P P N2_GPM VF_FMI1P P RD_ASN VF_FMI2P C VAI_AAI2P P A1_DPM N1M_NPM VF_FMI1P P RD_ASN A1_NPM VF_FMI3P RA_NPM V1_PAPNPM RP_AP
Iz:30:16 but to say/tell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse to flee because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to flee and also, even, namely to say/tell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć horse riders to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to be the to prosecute/pursue prosecute: put on trial you
Iz:30:16 but you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) horses (gen) we-will-be-FLEE-ed because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(pl)-will-be-FLEE-ed and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat)   horse riderss (nom|voc) we-will-be because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc)   they-will-be the (nom) while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom|voc) you(pl) (acc)
Iz:30:16 Iz_30:16_1 Iz_30:16_2 Iz_30:16_3 Iz_30:16_4 Iz_30:16_5 Iz_30:16_6 Iz_30:16_7 Iz_30:16_8 Iz_30:16_9 Iz_30:16_10 Iz_30:16_11 Iz_30:16_12 Iz_30:16_13 Iz_30:16_14 Iz_30:16_15 Iz_30:16_16 Iz_30:16_17 Iz_30:16_18 Iz_30:16_19 Iz_30:16_20 Iz_30:16_21
Iz:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:17 διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται χίλιοι, καὶ διὰ φωνὴν πέντε φεύξονται πολλοί, ἕως ἂν καταλειφθῆτε ὡς ἱστὸς ἐπ’ ὄρους καὶ ὡς σημαίαν φέρων ἐπὶ βουνοῦ.
Iz:30:17 A thousand shall flee because of the voice of one, and many shall flee on account of the voice of five; until ye be left as a signal-post upon a mountain, and as one bearing an ensign upon a hill. (Isaiah 30:17 Brenton)
Iz:30:17 Tysiąc ucieknie przed groźbą jednego, przed groźbą pięciu uciekniecie, aż zostanie z was tak mało, jak żerdź na szczycie góry i jak znak na pagórku». (Iz 30:17 BT_4)
Iz:30:17 διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται χίλιοι, καὶ διὰ φωνὴν πέντε φεύξονται πολλοί, ἕως ἂν καταλειφθῆτε ὡς ἱστὸς ἐπ’ ὄρους καὶ ὡς σημαίαν φέρων ἐπὶ βουνοῦ.
Iz:30:17 διά φωνή, -ῆς, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) χίλιοι -αι -α καί διά φωνή, -ῆς, ἡ πέντε φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὡς   ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὡς   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐπί βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος)
Iz:30:17 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Jeden By uciekać Tysiąc I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Pięć By uciekać Dużo Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Jak/jak By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wzgórze
Iz:30:17 dia\ fOnE\n e(no\s feu/Xontai CHi/lioi, kai\ dia\ fOnE\n pe/nte feu/Xontai polloi/, e(/Os a)/n kataleifTE=te O(s i(sto\s e)p’ o)/rous kai\ O(s sEmai/an fe/rOn e)pi\ bounou=.
Iz:30:17 dia fOnEn henos feuXontai CHilioi, kai dia fOnEn pente feuXontai polloi, heOs an kataleifTEte hOs histos ep’ orus kai hOs sEmaian ferOn epi bunu.
Iz:30:17 P N1_ASF A3_GSM VF_FMI3P A1A_NPM C P N1_ASF M VF_FMI3P A1_NPM C x VV_APS2P D N2_NSM P N3E_GSN C D N1A_ASF V1_PAPNSM P N2_GSM
Iz:30:17 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) sound/voice cries one to flee thousand and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) sound/voice cries five to flee much until; dawn ever (if ever) to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up as/like ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount and also, even, namely as/like ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hill
Iz:30:17 because of (+acc), through (+gen) sound/voice (acc) one (gen) they-will-be-FLEE-ed thousand (nom|voc) and because of (+acc), through (+gen) sound/voice (acc) five they-will-be-FLEE-ed many (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever be-you(pl)-LEAVE-ed-BEHIND!, you(pl)-should-be-LEAVE-ed-BEHIND as/like   upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (gen) and as/like   while BRING-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) hill (gen)
Iz:30:17 Iz_30:17_1 Iz_30:17_2 Iz_30:17_3 Iz_30:17_4 Iz_30:17_5 Iz_30:17_6 Iz_30:17_7 Iz_30:17_8 Iz_30:17_9 Iz_30:17_10 Iz_30:17_11 Iz_30:17_12 Iz_30:17_13 Iz_30:17_14 Iz_30:17_15 Iz_30:17_16 Iz_30:17_17 Iz_30:17_18 Iz_30:17_19 Iz_30:17_20 Iz_30:17_21 Iz_30:17_22 Iz_30:17_23 Iz_30:17_24
Iz:30:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:18 καὶ πάλιν μενεῖ ὁ θεὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι ὑμᾶς καὶ διὰ τοῦτο ὑψωθήσεται τοῦ ἐλεῆσαι ὑμᾶς· διότι κριτὴς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐστιν, καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν; μακάριοι οἱ ἐμμένοντες ἐν αὐτῷ.
Iz:30:18 And the Lord will again wait, that he may pity you, and will therefore be exalted that he may have mercy upon you: because the Lord your God is a judge: blessed are they that stay themselves upon him. (Isaiah 30:18 Brenton)
Iz:30:18 Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają! (Iz 30:18 BT_4)
Iz:30:18 καὶ πάλιν μενεῖ θεὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι ὑμᾶς καὶ διὰ τοῦτο ὑψωθήσεται τοῦ ἐλεῆσαι ὑμᾶς· διότι κριτὴς κύριος θεὸς ἡμῶν ἐστιν, καὶ ποῦ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν; μακάριοι οἱ ἐμμένοντες ἐν αὐτῷ.
Iz:30:18 καί πάλιν μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ότι κριτής, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ποῦ[1] κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:30:18 I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By pozostawać (mieszkaj) Bóg  Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Ty I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By podnosić/ustalony wysoko By okazać miłosierdzie Ty Z powodu tego: Tamto Sądź [zobacz krytyka] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By być I też, nawet, mianowicie Gdzie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty Szczęśliwy; do ??? By pozostawać wierny do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Iz:30:18 kai\ pa/lin menei= o( Teo\s tou= oi)ktirE=sai u(ma=s kai\ dia\ tou=to u(PSOTE/setai tou= e)leE=sai u(ma=s· dio/ti kritE\s ku/rios o( Teo\s E(mO=n e)stin, kai\ pou= katalei/PSete tE\n do/Xan u(mO=n; maka/rioi oi( e)mme/nontes e)n au)tO=|.
Iz:30:18 kai palin menei ho Teos tu oiktirEsai hymas kai dia tuto hyPSOTEsetai tu eleEsai hymas· dioti kritEs kyrios ho Teos hEmOn estin, kai pu kataleiPSete tEn doXan hymOn; makarioi hoi emmenontes en autO.
Iz:30:18 C D VF2_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM V1_AAN RP_AP C P RD_ASN VC_FPI3S RA_GSM VA_AAN RP_AP C N1M_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V9_PAI3S C D VF_FAI2P RA_ASF N1S_ASF RP_GP A1A_NPM RA_NPM V1_PAPNPM P RD_DSM
Iz:30:18 and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to remain (dwell) the god [see theology] the to compassion feelings of compassion; pity you and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to elevate/set high the to show mercy you because of this: that judge [see critic] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to be and also, even, namely where to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you fortunate; to ??? the to remain faithful to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Iz:30:18 and again he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) the (nom) god (nom) the (gen) to-COMPASSION, be-you(sg)-COMPASSION-ed!, he/she/it-happens-to-COMPASSION (opt) you(pl) (acc) and because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (gen) to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) you(pl) (acc) because of this: that judge (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) he/she/it-is and where you(pl)-will-LEAVE-BEHIND the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(pl) (gen) fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) the (nom) while REMAIN FAITHFUL TO-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Iz:30:18 Iz_30:18_1 Iz_30:18_2 Iz_30:18_3 Iz_30:18_4 Iz_30:18_5 Iz_30:18_6 Iz_30:18_7 Iz_30:18_8 Iz_30:18_9 Iz_30:18_10 Iz_30:18_11 Iz_30:18_12 Iz_30:18_13 Iz_30:18_14 Iz_30:18_15 Iz_30:18_16 Iz_30:18_17 Iz_30:18_18 Iz_30:18_19 Iz_30:18_20 Iz_30:18_21 Iz_30:18_22 Iz_30:18_23 Iz_30:18_24 Iz_30:18_25 Iz_30:18_26 Iz_30:18_27 Iz_30:18_28 Iz_30:18_29 Iz_30:18_30 Iz_30:18_31 Iz_30:18_32 Iz_30:18_33
Iz:30:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:19 Διότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιων οἰκήσει, καὶ Ιερουσαλημ κλαυθμῷ ἔκλαυσεν Ἐλέησόν με· ἐλεήσει σε τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς σου· ἡνίκα εἶδεν, ἐπήκουσέν σου.
Iz:30:19 For the holy people shall dwell in Sion: and whereas Jerusalem has wept bitterly, saying, Pity me; he shall pity thee: when he perceived the voice of thy cry, he hearkened to thee. (Isaiah 30:19 Brenton)
Iz:30:19 Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. (Iz 30:19 BT_4)
Iz:30:19 Διότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιων οἰκήσει, καὶ Ιερουσαλημ κλαυθμῷ ἔκλαυσεν Ἐλέησόν με· ἐλεήσει σε τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς σου· ἡνίκα εἶδεν, ἐπήκουσέν σου.
Iz:30:19 δι·ότι λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν Σιών, ἡ οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κλαυθμός, -οῦ, ὁ κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἡνίκα ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:30:19 Z powodu tego: Tamto Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon By mieszkać I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Płacz By płakać By okazać miłosierdzie Ja By okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg) Dźwięku/głos płacze Płacz krzyk (????????) Ty; twój/twój(sg) Kiedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By słyszeć Ty; twój/twój(sg)
Iz:30:19 *dio/ti lao\s a(/gios e)n *siOn oi)kE/sei, kai\ *ierousalEm klauTmO=| e)/klausen *)ele/Eso/n me· e)leE/sei se tE\n fOnE\n tE=s kraugE=s sou· E(ni/ka ei)=den, e)pE/kouse/n sou.
Iz:30:19 dioti laos hagios en siOn oikEsei, kai ierusalEm klauTmO eklausen eleEson me· eleEsei se tEn fOnEn tEs kraugEs su· hEnika eiden, epEkusen su.
Iz:30:19 C N2_NSM A1A_NSM P N_DSF VF_FAI3S C N_NSF N2_DSM VAI_AAI3S VA_AAD2S RP_AS VF_FAI3S RP_AS RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF RP_GS D VBI_AAI3S VAI_AAI3S RP_GS
Iz:30:19 because of this: that people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion to dwell and also, even, namely Jerusalem [city of] crying to weep to show mercy I to show mercy you; your/yours(sg) the sound/voice cries the cry shout (κραυγάζω) you; your/yours(sg) when to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to hear you; your/yours(sg)
Iz:30:19 because of this: that people (nom) holy ([Adj] nom) in/among/by (+dat) Zion (indecl) he/she/it-will-DWELL, you(sg)-will-be-DWELL-ed (classical) and Jerusalem (indecl) crying (dat) he/she/it-WEEP-ed do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) sound/voice (acc) the (gen) cry (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) when he/she/it-SEE-ed he/she/it-HEAR-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:30:19 Iz_30:19_1 Iz_30:19_2 Iz_30:19_3 Iz_30:19_4 Iz_30:19_5 Iz_30:19_6 Iz_30:19_7 Iz_30:19_8 Iz_30:19_9 Iz_30:19_10 Iz_30:19_11 Iz_30:19_12 Iz_30:19_13 Iz_30:19_14 Iz_30:19_15 Iz_30:19_16 Iz_30:19_17 Iz_30:19_18 Iz_30:19_19 Iz_30:19_20 Iz_30:19_21 Iz_30:19_22 Iz_30:19_23
Iz:30:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:20 καὶ δώσει κύριος ὑμῖν ἄρτον θλίψεως καὶ ὕδωρ στενόν, καὶ οὐκέτι μὴ ἐγγίσωσίν σοι οἱ πλανῶντές σε· ὅτι οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται τοὺς πλανῶντάς σε,
Iz:30:20 And though the Lord shall give you the bread of affliction and scant water, yet they that cause thee to err shall no more at all draw nigh to thee; for thine eyes shall see those that cause thee to err, (Isaiah 30:20 Brenton)
Iz:30:20 Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. (Iz 30:20 BT_4)
Iz:30:20 καὶ δώσει κύριος ὑμῖν ἄρτον θλίψεως καὶ ὕδωρ στενόν, καὶ οὐκέτι μὴ ἐγγίσωσίν σοι οἱ πλανῶντές σε· ὅτι οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται τοὺς πλανῶντάς σε,
Iz:30:20 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄρτος, -ου, ὁ θλῖψις, -εως, ἡ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό στενός -ή -όν καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:30:20 I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Woda Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko I też, nawet, mianowicie Już nie Nie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Oko Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ty; twój/twój(sg)
Iz:30:20 kai\ dO/sei ku/rios u(mi=n a)/rton Tli/PSeOs kai\ u(/dOr steno/n, kai\ ou)ke/ti mE\ e)ggi/sOsi/n soi oi( planO=nte/s se· o(/ti oi( o)fTalmoi/ sou o)/PSontai tou\s planO=nta/s se,
Iz:30:20 kai dOsei kyrios hymin arton TliPSeOs kai hydOr stenon, kai uketi mE engisOsin soi hoi planOntes se· hoti hoi ofTalmoi su oPSontai tus planOntas se,
Iz:30:20 C VF_FAI3S N2_NSM RP_DP N2_ASM N3I_GSF C N3_ASN A1_ASN C D D VA_AAS3P RP_DS RA_NPM V3_PAPNPM RP_AS C RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI3P RA_APM V3_PAPAPM RP_AS
Iz:30:20 and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely water narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh and also, even, namely no longer not to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to wander/cause to stray [see planet] you; your/yours(sg) because/that the eye you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to wander/cause to stray [see planet] you; your/yours(sg)
Iz:30:20 and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (dat) bread (acc) squeezing (gen) and water (nom|acc|voc) narrow ([Adj] acc, nom|acc|voc) and no longer not they-should-NEAR you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-SEE-ed the (acc) while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:30:20 Iz_30:20_1 Iz_30:20_2 Iz_30:20_3 Iz_30:20_4 Iz_30:20_5 Iz_30:20_6 Iz_30:20_7 Iz_30:20_8 Iz_30:20_9 Iz_30:20_10 Iz_30:20_11 Iz_30:20_12 Iz_30:20_13 Iz_30:20_14 Iz_30:20_15 Iz_30:20_16 Iz_30:20_17 Iz_30:20_18 Iz_30:20_19 Iz_30:20_20 Iz_30:20_21 Iz_30:20_22 Iz_30:20_23 Iz_30:20_24 Iz_30:20_25
Iz:30:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:21 καὶ τὰ ὦτά σου ἀκούσονται τοὺς λόγους τῶν ὀπίσω σε πλανησάντων, οἱ λέγοντες Αὕτη ἡ ὁδός, πορευθῶμεν ἐν αὐτῇ εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερά.
Iz:30:21 and thine ears shall hear the words of them that went after thee to lead thee astray, who say, This is the way, let us walk in it, whether to the right or to the left. (Isaiah 30:21 Brenton)
Iz:30:21 Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. (Iz 30:21 BT_4)
Iz:30:21 καὶ τὰ ὦτά σου ἀκούσονται τοὺς λόγους τῶν ὀπίσω σε πλανησάντων, οἱ λέγοντες Αὕτη ὁδός, πορευθῶμεν ἐν αὐτῇ εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερά.
Iz:30:21 καί ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἴ·τε δεξιός -ά -όν εἴ·τε ἀριστερός -ά -όν
Iz:30:21 I też, nawet, mianowicie Ucho Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drogi {Sposobu}/droga By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Czy W prawo Czy Opuszczał {Lewy}
Iz:30:21 kai\ ta\ O)=ta/ sou a)kou/sontai tou\s lo/gous tO=n o)pi/sO se planEsa/ntOn, oi( le/gontes *au(/tE E( o(do/s, poreuTO=men e)n au)tE=| ei)/te deXia\ ei)/te a)ristera/.
Iz:30:21 kai ta Ota su akusontai tus logus tOn opisO se planEsantOn, hoi legontes hautE hE hodos, poreuTOmen en autE eite deXia eite aristera.
Iz:30:21 C RA_NPN N3T_NPN RP_GS VF_FMI3P RA_APM N2_APM RA_GPM D RP_AS VA_AAPGPM RA_NPM V1_PAPNPM RD_NSF RA_NSF N2_NSF VC_APS1P P RD_DSF V9_PAO2P A1A_NSF V9_PAO2P A1A_NSF
Iz:30:21 and also, even, namely the ear you; your/yours(sg) to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the behind back, behind, after you; your/yours(sg) to wander/cause to stray [see planet] the to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the way/road to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same whether right whether left
Iz:30:21 and the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-HEAR-ed the (acc) words (acc) the (gen) behind you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) let-them-WandER/CAUSE-TO-STRAY! (classical), upon WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (gen) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) this (nom) the (nom) way/road (nom) we-should-be-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) whether right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) whether left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Iz:30:21 Iz_30:21_1 Iz_30:21_2 Iz_30:21_3 Iz_30:21_4 Iz_30:21_5 Iz_30:21_6 Iz_30:21_7 Iz_30:21_8 Iz_30:21_9 Iz_30:21_10 Iz_30:21_11 Iz_30:21_12 Iz_30:21_13 Iz_30:21_14 Iz_30:21_15 Iz_30:21_16 Iz_30:21_17 Iz_30:21_18 Iz_30:21_19 Iz_30:21_20 Iz_30:21_21 Iz_30:21_22 Iz_30:21_23
Iz:30:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:22 καὶ ἐξαρεῖς τὰ εἴδωλα τὰ περιηργυρωμένα καὶ τὰ περικεχρυσωμένα, λεπτὰ ποιήσεις καὶ λικμήσεις ὡς ὕδωρ ἀποκαθημένης καὶ ὡς κόπρον ὤσεις αὐτά.
Iz:30:22 And thou shalt pollute the plated idols, and thou shalt grind to powder the gilt ones, and shalt scatter them as the water of a removed woman, and thou shalt thrust them forth as dung. (Isaiah 30:22 Brenton)
Iz:30:22 Wtedy za nieczyste uznasz srebrne obicia twych bożków i złote odzienia twych posągów. Wyrzucisz je jak brudną szmatę. Powiesz im: «Precz!» (Iz 30:22 BT_4)
Iz:30:22 καὶ ἐξαρεῖς τὰ εἴδωλα τὰ περιηργυρωμένα καὶ τὰ περικεχρυσωμένα, λεπτὰ ποιήσεις καὶ λικμήσεις ὡς ὕδωρ ἀποκαθημένης καὶ ὡς κόπρον ὤσεις αὐτά.
Iz:30:22 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   λεπτός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό   καί ὡς   ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:30:22 I też, nawet, mianowicie By usuwać Idol I też, nawet, mianowicie Drobiazg mała moneta Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie By gnieść się Jak/jak Woda I też, nawet, mianowicie Jak/jak By pchać się On/ona/to/to samo
Iz:30:22 kai\ e)Xarei=s ta\ ei)/dOla ta\ periErgurOme/na kai\ ta\ perikeCHrusOme/na, lepta\ poiE/seis kai\ likmE/seis O(s u(/dOr a)pokaTEme/nEs kai\ O(s ko/pron O)/seis au)ta/.
Iz:30:22 kai eXareis ta eidOla ta periErgyrOmena kai ta perikeCHrysOmena, lepta poiEseis kai likmEseis hOs hydOr apokaTEmenEs kai hOs kopron Oseis auta.
Iz:30:22 C VF2_FAI2S RA_APN N2N_APN RA_APN VM_XMPAPN C RA_APN VM_XMPAPN A1_APN VF_FAI2S C VF_FAI2P D N3_NSN V5_PMPGSF C D N2_ASF VF_FAI2S RD_APN
Iz:30:22 and also, even, namely to remove the idol the ć and also, even, namely the ć mite small coin doing/making; to do/make and also, even, namely to crush as/like water ć and also, even, namely as/like ć to push he/she/it/same
Iz:30:22 and you(sg)-will-REMOVE the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) the (nom|acc)   and the (nom|acc)   mite ([Adj] nom|acc|voc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE and you(sg)-will-CRUSH as/like water (nom|acc|voc)   and as/like   you(sg)-will-PUSH they/them/same (nom|acc)
Iz:30:22 Iz_30:22_1 Iz_30:22_2 Iz_30:22_3 Iz_30:22_4 Iz_30:22_5 Iz_30:22_6 Iz_30:22_7 Iz_30:22_8 Iz_30:22_9 Iz_30:22_10 Iz_30:22_11 Iz_30:22_12 Iz_30:22_13 Iz_30:22_14 Iz_30:22_15 Iz_30:22_16 Iz_30:22_17 Iz_30:22_18 Iz_30:22_19 Iz_30:22_20 Iz_30:22_21
Iz:30:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:23 τότε ἔσται ὁ ὑετὸς τῷ σπέρματι τῆς γῆς σου, καὶ ὁ ἄρτος τοῦ γενήματος τῆς γῆς σου ἔσται πλησμονὴ καὶ λιπαρός· καὶ βοσκηθήσεταί σου τὰ κτήνη τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τόπον πίονα καὶ εὐρύχωρον,
Iz:30:23 Then shall there be rain to the seed of thy land; and the bread of the fruit of thy land shall be plenteous and rich: and thy cattle shall feed in that day in a fertile and spacious place. (Isaiah 30:23 Brenton)
Iz:30:23 On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. (Iz 30:23 BT_4)
Iz:30:23 τότε ἔσται ὑετὸς τῷ σπέρματι τῆς γῆς σου, καὶ ἄρτος τοῦ γενήματος τῆς γῆς σου ἔσται πλησμονὴ καὶ λιπαρός· καὶ βοσκηθήσεταί σου τὰ κτήνη τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τόπον πίονα καὶ εὐρύχωρον,
Iz:30:23 τότε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλησμονή, -ῆς, ἡ καί λιπαρός -ά -όν καί βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο τόπος, -ου, ὁ πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος καί εὐρύ·χωρος -ον
Iz:30:23 Wtedy By być Deszcz Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Owocu owoc z Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) By być Sytość I też, nawet, mianowicie Kosztowny I też, nawet, mianowicie By paść się Ty; twój/twój(sg) Zwierzęcy (zwierzę) Dzień Tamto Miejsce Tłusty I też, nawet, mianowicie Obszerny obszerny
Iz:30:23 to/te e)/stai o( u(eto\s tO=| spe/rmati tE=s gE=s sou, kai\ o( a)/rtos tou= genE/matos tE=s gE=s sou e)/stai plEsmonE\ kai\ liparo/s· kai\ boskETE/setai/ sou ta\ ktE/nE tE=| E(me/ra| e)kei/nE| to/pon pi/ona kai\ eu)ru/CHOron,
Iz:30:23 tote estai ho hyetos tO spermati tEs gEs su, kai ho artos tu genEmatos tEs gEs su estai plEsmonE kai liparos· kai boskETEsetai su ta ktEnE tE hEmera ekeinE topon piona kai euryCHOron,
Iz:30:23 D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_NSM N2_NSM RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FMI3S N1_NSF C A1A_NSM C VC_FPI3S RP_GS RA_NPN N3E_NPN RA_DSF N1A_DSF RD_DSF N2_ASM A3N_ASM C A1B_ASM
Iz:30:23 then to be the rain the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the earth/land you; your/yours(sg) and also, even, namely the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the fruit fruit of the earth/land you; your/yours(sg) to be satiety and also, even, namely costly and also, even, namely to graze you; your/yours(sg) the Animal (beast) the day that place fat and also, even, namely spacious capacious
Iz:30:23 then he/she/it-will-be the (nom) rain (nom) the (dat) seed (dat) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) bread (nom) the (gen) fruit (gen) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be satiety (nom|voc) and costly ([Adj] nom) and he/she/it-will-be-GRAZE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) the (dat) day (dat) that (dat) place (acc) fat ([Adj] acc, nom|acc|voc) and spacious ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:30:23 Iz_30:23_1 Iz_30:23_2 Iz_30:23_3 Iz_30:23_4 Iz_30:23_5 Iz_30:23_6 Iz_30:23_7 Iz_30:23_8 Iz_30:23_9 Iz_30:23_10 Iz_30:23_11 Iz_30:23_12 Iz_30:23_13 Iz_30:23_14 Iz_30:23_15 Iz_30:23_16 Iz_30:23_17 Iz_30:23_18 Iz_30:23_19 Iz_30:23_20 Iz_30:23_21 Iz_30:23_22 Iz_30:23_23 Iz_30:23_24 Iz_30:23_25 Iz_30:23_26 Iz_30:23_27 Iz_30:23_28 Iz_30:23_29 Iz_30:23_30 Iz_30:23_31 Iz_30:23_32 Iz_30:23_33
Iz:30:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:24 οἱ ταῦροι ὑμῶν καὶ οἱ βόες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν γῆν φάγονται ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἐν κριθῇ λελικμημένα.
Iz:30:24 Your bulls and your oxen that till the ground, shall eat chaff mixed with winnowed barley. (Isaiah 30:24 Brenton)
Iz:30:24 Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została przewiana opałką i siedlaczką. (Iz 30:24 BT_4)
Iz:30:24 οἱ ταῦροι ὑμῶν καὶ οἱ βόες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν γῆν φάγονται ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἐν κριθῇ λελικμημένα.
Iz:30:24 ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄχυρον, -ου, τό   ἐν κριθή, -ῆς, ἡ; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-)
Iz:30:24 Byk [zobacz Taurus] Ty I też, nawet, mianowicie Wół; Boaz By pracować/dąż Ziemi/ziemia By jeść Plewy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jęczmień; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj By gnieść się
Iz:30:24 oi( tau=roi u(mO=n kai\ oi( bo/es oi( e)rgaDZo/menoi tE\n gE=n fa/gontai a)/CHura a)napepoiEme/na e)n kriTE=| lelikmEme/na.
Iz:30:24 hoi tauroi hymOn kai hoi boes hoi ergaDZomenoi tEn gEn fagontai aCHyra anapepoiEmena en kriTE lelikmEmena.
Iz:30:24 RA_NPM N2_NPM RP_GP C RA_NPM N3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1_ASF VF_FMI3P N2N_APN VM_XMPAPN P N1_DSF VM_XMPAPN
Iz:30:24 the bull [see taurus] you and also, even, namely the ox; Boaz the to work/strive the earth/land to eat chaff ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among barley; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to crush
Iz:30:24 the (nom) bulls (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) they-will-be-EAT-ed chaffs (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) barley (dat); he/she/it-should-be-JUDGE-ed having-been-CRUSH-ed (nom|acc|voc)
Iz:30:24 Iz_30:24_1 Iz_30:24_2 Iz_30:24_3 Iz_30:24_4 Iz_30:24_5 Iz_30:24_6 Iz_30:24_7 Iz_30:24_8 Iz_30:24_9 Iz_30:24_10 Iz_30:24_11 Iz_30:24_12 Iz_30:24_13 Iz_30:24_14 Iz_30:24_15 Iz_30:24_16
Iz:30:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:25 καὶ ἔσται ἐπὶ παντὸς ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἐπὶ παντὸς βουνοῦ μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅταν ἀπόλωνται πολλοὶ καὶ ὅταν πέσωσιν πύργοι.
Iz:30:25 And there shall be upon every lofty mountain and upon every high hill, water running in that day, when many shall perish, and when the towers shall fall. (Isaiah 30:25 Brenton)
Iz:30:25 Przyjdzie do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. (Iz 30:25 BT_4)
Iz:30:25 καὶ ἔσται ἐπὶ παντὸς ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἐπὶ παντὸς βουνοῦ μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅταν ἀπόλωνται πολλοὶ καὶ ὅταν πέσωσιν πύργοι.
Iz:30:25 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) μετ·έωρος -ον [LXX] ὕδωρ, ὕδατος, τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὅταν (ὅτε ἄν) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὅταν (ὅτε ἄν) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πύργος, -ου, ὁ
Iz:30:25 I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź Podniesiony I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Zawieszany Woda By przechodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Ilekroć By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dużo I też, nawet, mianowicie Ilekroć By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Wieża
Iz:30:25 kai\ e)/stai e)pi\ panto\s o)/rous u(PSElou= kai\ e)pi\ panto\s bounou= meteO/rou u(/dOr diaporeuo/menon e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, o(/tan a)po/lOntai polloi\ kai\ o(/tan pe/sOsin pu/rgoi.
Iz:30:25 kai estai epi pantos orus hyPSElu kai epi pantos bunu meteOru hydOr diaporeuomenon en tE hEmera ekeinE, hotan apolOntai polloi kai hotan pesOsin pyrgoi.
Iz:30:25 C VF_FMI3S P A3_GSN N3E_GSN A1_GSN C P A3_GSM N2_GSM A1B_GSM N3_NSN V1_PMPNSN P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF D VB_AMS3P A1_NPM C D VF_FAI3P N2_NPM
Iz:30:25 and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of mount elevated and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of hill suspended water to pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that whenever to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing much and also, even, namely whenever to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. tower
Iz:30:25 and he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) mount (gen) elevated ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) hill (gen) suspended ([Adj] gen) water (nom|acc|voc) while being-PASS-ed-THROUGH (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) whenever they-should-be-LOSE/DESTROY-ed many (nom) and whenever they-should-FALL towers (nom|voc)
Iz:30:25 Iz_30:25_1 Iz_30:25_2 Iz_30:25_3 Iz_30:25_4 Iz_30:25_5 Iz_30:25_6 Iz_30:25_7 Iz_30:25_8 Iz_30:25_9 Iz_30:25_10 Iz_30:25_11 Iz_30:25_12 Iz_30:25_13 Iz_30:25_14 Iz_30:25_15 Iz_30:25_16 Iz_30:25_17 Iz_30:25_18 Iz_30:25_19 Iz_30:25_20 Iz_30:25_21 Iz_30:25_22 Iz_30:25_23 Iz_30:25_24
Iz:30:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:26 καὶ ἔσται τὸ φῶς τῆς σελήνης ὡς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ὅταν ἰάσηται κύριος τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὀδύνην τῆς πληγῆς σου ἰάσεται.
Iz:30:26 And the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold in the day when the Lord shall heal the breach of his people, and shall heal the pain of thy wound. (Isaiah 30:26 Brenton)
Iz:30:26 Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni - w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. (Iz 30:26 BT_4)
Iz:30:26 καὶ ἔσται τὸ φῶς τῆς σελήνης ὡς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ὅταν ἰάσηται κύριος τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὀδύνην τῆς πληγῆς σου ἰάσεται.
Iz:30:26 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ ὡς ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑπτα·πλάσιος -α -ον [LXX]; ἑπτα·πλασίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅταν (ὅτε ἄν) ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-)
Iz:30:26 I też, nawet, mianowicie By być Lekki {Jasny} Księżyc Jak/jak Lekki {Jasny} Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By być Siedmiokrotnie; siedmiokrotnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ilekroć By goić się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zniszczenie Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ból Uderzaj/plagę Ty; twój/twój(sg) By goić się
Iz:30:26 kai\ e)/stai to\ fO=s tE=s selE/nEs O(s to\ fO=s tou= E(li/ou kai\ to\ fO=s tou= E(li/ou e)/stai e(ptapla/sion e)n tE=| E(me/ra|, o(/tan i)a/sEtai ku/rios to\ su/ntrimma tou= laou= au)tou=, kai\ tE\n o)du/nEn tE=s plEgE=s sou i)a/setai.
Iz:30:26 kai estai to fOs tEs selEnEs hOs to fOs tu hEliu kai to fOs tu hEliu estai heptaplasion en tE hEmera, hotan iasEtai kyrios to syntrimma tu lau autu, kai tEn odynEn tEs plEgEs su iasetai.
Iz:30:26 C VF_FMI3S RA_NSN N3T_NSN RA_GSF N1_GSF D RA_ASN N3T_ASN RA_GSM N2_GSM C RA_NSN N3T_NSN RA_GSM N2_GSM VF_FMI3S A1A_NSN P RA_DSF N1A_DSF D VA_AMS3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FMI3S
Iz:30:26 and also, even, namely to be the light the moon as/like the light the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely the light the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to be sevenfold; sevenfold in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day whenever to heal lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the destruction the people he/she/it/same and also, even, namely the pain the strike/plague you; your/yours(sg) to heal
Iz:30:26 and he/she/it-will-be the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) moon (gen) as/like the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) Elijah (gen); sun (gen) and the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) Elijah (gen); sun (gen) he/she/it-will-be sevenfold (acc, nom|acc|voc); sevenfold (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) whenever he/she/it-should-be-HEAL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) destruction (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) and the (acc) pain (acc) the (gen) strike/plague (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-HEAL-ed, (fut perf)
Iz:30:26 Iz_30:26_1 Iz_30:26_2 Iz_30:26_3 Iz_30:26_4 Iz_30:26_5 Iz_30:26_6 Iz_30:26_7 Iz_30:26_8 Iz_30:26_9 Iz_30:26_10 Iz_30:26_11 Iz_30:26_12 Iz_30:26_13 Iz_30:26_14 Iz_30:26_15 Iz_30:26_16 Iz_30:26_17 Iz_30:26_18 Iz_30:26_19 Iz_30:26_20 Iz_30:26_21 Iz_30:26_22 Iz_30:26_23 Iz_30:26_24 Iz_30:26_25 Iz_30:26_26 Iz_30:26_27 Iz_30:26_28 Iz_30:26_29 Iz_30:26_30 Iz_30:26_31 Iz_30:26_32 Iz_30:26_33 Iz_30:26_34 Iz_30:26_35 Iz_30:26_36
Iz:30:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:27 Ἰδοὺ τὸ ὄνομα κυρίου διὰ χρόνου ἔρχεται πολλοῦ, καιόμενος ὁ θυμός, μετὰ δόξης τὸ λόγιον τῶν χειλέων αὐτοῦ, τὸ λόγιον ὀργῆς πλῆρες, καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ ὡς πῦρ ἔδεται.
Iz:30:27 Behold, the name of the Lord comes after a long time, burning wrath: the word of his lips is with glory, a word full of anger, and the anger of his wrath shall devour as fire. (Isaiah 30:27 Brenton)
Iz:30:27 Oto imię Pana przychodzi z daleka, gniew Jego rozgorzał, przygniatający Jego ciężar; Jego wargi pełne są wzburzenia, Jego język jak pożerający ogień. (Iz 30:27 BT_4)
Iz:30:27 Ἰδοὺ τὸ ὄνομα κυρίου διὰ χρόνου ἔρχεται πολλοῦ, καιόμενος θυμός, μετὰ δόξης τὸ λόγιον τῶν χειλέων αὐτοῦ, τὸ λόγιον ὀργῆς πλῆρες, καὶ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ ὡς πῦρ ἔδεται.
Iz:30:27 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) μετά δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λόγιος -α -ον ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λόγιος -α -ον ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) πλήρης -ες καί ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὡς πῦρ, -ρός, τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Iz:30:27 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By przychodzić Dużo Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy Wyrażanie; wymowny Warga On/ona/to/to samo Wyrażanie; wymowny Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pełny I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Jak/jak Ogień By jeść
Iz:30:27 *)idou\ to\ o)/noma kuri/ou dia\ CHro/nou e)/rCHetai pollou=, kaio/menos o( Tumo/s, meta\ do/XEs to\ lo/gion tO=n CHeile/On au)tou=, to\ lo/gion o)rgE=s plE=res, kai\ E( o)rgE\ tou= Tumou= O(s pu=r e)/detai.
Iz:30:27 idu to onoma kyriu dia CHronu erCHetai pollu, kaiomenos ho Tymos, meta doXEs to logion tOn CHeileOn autu, to logion orgEs plEres, kai hE orgE tu Tymu hOs pyr edetai.
Iz:30:27 I RA_NSN N3M_NSN N2_GSM P N2_GSM V1_PMI3S A1_GSN V1_PMPNSM RA_NSM N2_NSM P N1S_GSF RA_NSN N2_NSN RA_GPN N3E_GPN RD_GSM RA_NSN N2_NSN N1_GSF A3H_NSN C RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM D N3_ASN VF_FMI3S
Iz:30:27 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to come much to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing glory/awesomeness the utterance; eloquent the lip he/she/it/same the utterance; eloquent wrath fume, anger, rage full and also, even, namely the wrath fume, anger, rage the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger as/like fire to eat
Iz:30:27 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) time (gen) he/she/it-is-being-COME-ed much (gen) while being-CALCINATED-ed (nom) the (nom) wrath (nom) after (+acc), with (+gen) glory/awesomeness (gen) the (nom|acc) utterance (nom|acc|voc); eloquent ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lips (gen) him/it/same (gen) the (nom|acc) utterance (nom|acc|voc); eloquent ([Adj] acc, nom|acc|voc) wrath (gen) full ([Adj] nom|acc|voc, voc) and the (nom) wrath (nom|voc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! as/like fire (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed
Iz:30:27 Iz_30:27_1 Iz_30:27_2 Iz_30:27_3 Iz_30:27_4 Iz_30:27_5 Iz_30:27_6 Iz_30:27_7 Iz_30:27_8 Iz_30:27_9 Iz_30:27_10 Iz_30:27_11 Iz_30:27_12 Iz_30:27_13 Iz_30:27_14 Iz_30:27_15 Iz_30:27_16 Iz_30:27_17 Iz_30:27_18 Iz_30:27_19 Iz_30:27_20 Iz_30:27_21 Iz_30:27_22 Iz_30:27_23 Iz_30:27_24 Iz_30:27_25 Iz_30:27_26 Iz_30:27_27 Iz_30:27_28 Iz_30:27_29 Iz_30:27_30
Iz:30:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:30:28