Iz:53:1 κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;
Iz:53:1 O Lord, who has believed our report? and to whom has the arm of the Lord been revealed? (Isaiah 53:1 Brenton)
Iz:53:1 Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło? (Iz 53:1 BT_4)
Iz:53:1 κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;
Iz:53:1 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό ἀκοή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)
Iz:53:1 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Słyszenie Ja I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odkrywać się/objawiaj
Iz:53:1 ku/rie, ti/s e)pi/steusen tE=| a)koE=| E(mO=n; kai\ o( braCHi/On kuri/ou ti/ni a)pekalu/fTE;
Iz:53:1 kyrie, tis episteusen tE akoE hEmOn; kai ho braCHiOn kyriu tini apekalyfTE;
Iz:53:1 N2_VSM RI_NSM VAI_AAI3S RA_DSF N1_DSF RP_GP C RA_NSM N3N_NSM N2_GSM RI_DSN VV_API3S
Iz:53:1 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the hearing I and also, even, namely the arm lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to uncover/reveal
Iz:53:1 lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/what/why (nom) he/she/it-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH the (dat) hearing (dat) us (gen) and the (nom) arm (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/what/why (dat) he/she/it-was-UNCOVER/REVEAL-ed
Iz:53:1 Iz_53:1_1 Iz_53:1_2 Iz_53:1_3 Iz_53:1_4 Iz_53:1_5 Iz_53:1_6 Iz_53:1_7 Iz_53:1_8 Iz_53:1_9 Iz_53:1_10 Iz_53:1_11 Iz_53:1_12
Iz:53:1 x x x x x x x x x x x x
Iz:53:2 ἀνηγγείλαμεν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς παιδίον, ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ, οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ οὐδὲ δόξα· καὶ εἴδομεν αὐτόν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος·
Iz:53:2 We brought a report as of a child before him; he is as a root in a thirsty land: he has no form nor comeliness; and we saw him, but he had no form nor beauty. (Isaiah 53:2 Brenton)
Iz:53:2 On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. (Iz 53:2 BT_4)
Iz:53:2 ἀνηγγείλαμεν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς παιδίον, ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ, οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ οὐδὲ δόξα· καὶ εἴδομεν αὐτόν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος·
Iz:53:2 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὡς παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὡς ῥίζα, -ης, ἡ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) δόξα, -ης, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ)  
Iz:53:2 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo Jak/jak Dziecko Jak/jak Korzeń W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By pragnąć ??? Przed przydechem mocnym By być Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Żaden/ani  
Iz:53:2 a)nEggei/lamen e)nanti/on au)tou= O(s paidi/on, O(s r(i/DZa e)n gE=| diPSO/sE|, ou)k e)/stin ei)=dos au)tO=| ou)de\ do/Xa· kai\ ei)/domen au)to/n, kai\ ou)k ei)=CHen ei)=dos ou)de\ ka/llos·
Iz:53:2 anEngeilamen enantion autu hOs paidion, hOs riDZa en gE diPSOsE, uk estin eidos autO ude doXa· kai eidomen auton, kai uk eiCHen eidos ude kallos·
Iz:53:2 VAI_AAI1P P RD_GSM x N2N_NSN x N1S_NSF P N1_DSF V3_PAPDSF D V9_PAI3S N3E_NSN RD_DSM C N1S_NSF C VBI_AAI1P RD_ASM C D V1I_IAI3S N3E_ASN C N3E_ASN
Iz:53:2 to proclaim proclaim, report in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same as/like child as/like root in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land to thirst οὐχ before rough breathing to be appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) glory/awesomeness and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with neither/nor  
Iz:53:2 we-PROCLAIM-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) as/like child (nom|acc|voc) as/like root (nom|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) while THIRST-ing (dat) not he/she/it-is appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) neither/nor glory/awesomeness (nom|voc) and we-SEE-ed him/it/same (acc) and not he/she/it-was-HAVE-ing appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) neither/nor  
Iz:53:2 Iz_53:2_1 Iz_53:2_2 Iz_53:2_3 Iz_53:2_4 Iz_53:2_5 Iz_53:2_6 Iz_53:2_7 Iz_53:2_8 Iz_53:2_9 Iz_53:2_10 Iz_53:2_11 Iz_53:2_12 Iz_53:2_13 Iz_53:2_14 Iz_53:2_15 Iz_53:2_16 Iz_53:2_17 Iz_53:2_18 Iz_53:2_19 Iz_53:2_20 Iz_53:2_21 Iz_53:2_22 Iz_53:2_23 Iz_53:2_24 Iz_53:2_25
Iz:53:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:3 ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον ἐκλεῖπον παρὰ πάντας ἀνθρώπους, ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὢν καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ὅτι ἀπέστραπται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἐλογίσθη.
Iz:53:3 But his form was ignoble, and inferior to that of the children of men; he was a man in suffering, and acquainted with the bearing of sickness, for his face is turned from us: he was dishonoured, and not esteemed. (Isaiah 53:3 Brenton)
Iz:53:3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. (Iz 53:3 BT_4)
Iz:53:3 ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον ἐκλεῖπον παρὰ πάντας ἀνθρώπους, ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὢν καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ὅτι ἀπέστραπται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἐλογίσθη.
Iz:53:3 ἀλλά ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·τιμος -ον ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) μαλακία, -ας, ἡ ὅτι ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Iz:53:3 Ale Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo Bez honoru/dishonored By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uderzaj/plagę; by uderzać By być I też, nawet, mianowicie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Słabość Ponieważ/tamto By odwracać się od Twarz On/ona/to/to samo Do hańby I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Iz:53:3 a)lla\ to\ ei)=dos au)tou= a)/timon e)klei=pon para\ pa/ntas a)nTrO/pous, a)/nTrOpos e)n plEgE=| O)\n kai\ ei)dO\s fe/rein malaki/an, o(/ti a)pe/straptai to\ pro/sOpon au)tou=, E)tima/sTE kai\ ou)k e)logi/sTE.
Iz:53:3 alla to eidos autu atimon ekleipon para pantas anTrOpus, anTrOpos en plEgE On kai eidOs ferein malakian, hoti apestraptai to prosOpon autu, EtimasTE kai uk elogisTE.
Iz:53:3 C RA_NSN N3E_NSN RD_GSM A1B_NSM V1_PAPNSN P A3_APM N2_APM N2_NSM P N1_DSF V9_PAPNSM C V1_PAPNSM V1_PAN N1A_ASF C VP_XMI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VSI_API3S C D VSI_API3S
Iz:53:3 but the appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same without honor/dishonored to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of human human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strike/plague; to strike to be and also, even, namely to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth weakness because/that to turn away from the face he/she/it/same to dishonor and also, even, namely οὐχ before rough breathing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Iz:53:3 but the (nom|acc) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) without honor/dishonored ([Adj] acc, nom|acc|voc) while FAIL-ing (nom|acc|voc, voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) humans (acc) human (nom) in/among/by (+dat) strike/plague (dat); he/she/it-should-be-STRIKE-ed while being (nom) and having PERCEIVE-ed (nom) to-be-BRING-ing weakness (acc) because/that he/she/it-has-been-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-DISHONOR-ed and not he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed
Iz:53:3 Iz_53:3_1 Iz_53:3_2 Iz_53:3_3 Iz_53:3_4 Iz_53:3_5 Iz_53:3_6 Iz_53:3_7 Iz_53:3_8 Iz_53:3_9 Iz_53:3_10 Iz_53:3_11 Iz_53:3_12 Iz_53:3_13 Iz_53:3_14 Iz_53:3_15 Iz_53:3_16 Iz_53:3_17 Iz_53:3_18 Iz_53:3_19 Iz_53:3_20 Iz_53:3_21 Iz_53:3_22 Iz_53:3_23 Iz_53:3_24 Iz_53:3_25 Iz_53:3_26
Iz:53:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:4 οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ καὶ ἐν κακώσει.
Iz:53:4 He bears our sins, and is pained for us: yet we accounted him to be in trouble, and in suffering, and in affliction. (Isaiah 53:4 Brenton)
Iz:53:4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. (Iz 53:4 BT_4)
Iz:53:4 οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ καὶ ἐν κακώσει.
Iz:53:4 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πόνος, -ου, ὁ καί ἐν πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) καί ἐν κάκωσις, -εως, ἡ; κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Iz:53:4 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja By zadawać ból cierpieniu I też, nawet, mianowicie Ja Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi On/ona/to/to samo By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uderzaj/plagę; by uderzać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Złe traktowanie; by robić rzeczy trudne dla
Iz:53:4 ou(=tos ta\s a(marti/as E(mO=n fe/rei kai\ peri\ E(mO=n o)duna=tai, kai\ E(mei=s e)logisa/meTa au)to\n ei)=nai e)n po/nO| kai\ e)n plEgE=| kai\ e)n kakO/sei.
Iz:53:4 hutos tas hamartias hEmOn ferei kai peri hEmOn odynatai, kai hEmeis elogisameTa auton einai en ponO kai en plEgE kai en kakOsei.
Iz:53:4 RD_NSM RA_APF N1A_APF RP_GP V1_PAI3S C P RP_GP V3_PPI3S C RP_NP VAI_AMI1P RD_ASM V9_PAN P N2_DSM C P N1_DSF C P N3I_DSF
Iz:53:4 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely about (+acc,+gen) I to pain suffering and also, even, namely I to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among labor and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strike/plague; to strike and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mistreatment; to make things difficult for
Iz:53:4 this (nom) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen) he/she/it-is-BRING-ing, you(sg)-are-being-BRING-ed (classical) and about (+acc,+gen) us (gen) he/she/it-is-being-PAIN-ed, he/she/it-should-be-being-PAIN-ed and we (nom) we-were-LOGICALLY SPEAK-ed him/it/same (acc) to-be in/among/by (+dat) labor (dat) and in/among/by (+dat) strike/plague (dat); he/she/it-should-be-STRIKE-ed and in/among/by (+dat) mistreatment (dat); he/she/it-will-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-will-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR (classical)
Iz:53:4 Iz_53:4_1 Iz_53:4_2 Iz_53:4_3 Iz_53:4_4 Iz_53:4_5 Iz_53:4_6 Iz_53:4_7 Iz_53:4_8 Iz_53:4_9 Iz_53:4_10 Iz_53:4_11 Iz_53:4_12 Iz_53:4_13 Iz_53:4_14 Iz_53:4_15 Iz_53:4_16 Iz_53:4_17 Iz_53:4_18 Iz_53:4_19 Iz_53:4_20 Iz_53:4_21 Iz_53:4_22
Iz:53:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:5 αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν· παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ’ αὐτόν, τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν.
Iz:53:5 But he was wounded on account of our sins, and was bruised because of our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and by his bruises we were healed. (Isaiah 53:5 Brenton)
Iz:53:5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53:5 BT_4)
Iz:53:5 αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν· παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ’ αὐτόν, τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν.
Iz:53:5 αὐτός αὐτή αὐτό δέ τραυματίζω (-, -, τραυματι·σ-, -, τετραυματισ-, τραυματισ·θ-) διά ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μαλακίζομαι [LXX] (-, -, -, -, μεμαλακισ-, μαλακισ·θ-) διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεία, -ας, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μώλωψ, -ωπος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-)
Iz:53:5 On/ona/to/to samo zaś By wić się [zobacz zadawaj uraz] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bezprawie Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Pokój Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wypustka On/ona/to/to samo Ja By goić się
Iz:53:5 au)to\s de\ e)traumati/sTE dia\ ta\s a)nomi/as E(mO=n kai\ memala/kistai dia\ ta\s a(marti/as E(mO=n· paidei/a ei)rE/nEs E(mO=n e)p’ au)to/n, tO=| mO/lOpi au)tou= E(mei=s i)a/TEmen.
Iz:53:5 autos de etraumatisTE dia tas anomias hEmOn kai memalakistai dia tas hamartias hEmOn· paideia eirEnEs hEmOn ep’ auton, tO mOlOpi autu hEmeis iaTEmen.
Iz:53:5 RD_NSM x VSI_API3S P RA_APF N1A_APF RP_GP C VM_PPI3S P RA_APF N1A_APF RP_GP N1A_NSF N1_GSF RP_GP P RD_ASM RA_DSM N3P_DSM RD_GSM RP_NP VCI_API1P
Iz:53:5 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to wound [see traumatize] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lawlessness I and also, even, namely to ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. peace I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the welt he/she/it/same I to heal
Iz:53:5 he/it/same (nom) Yet he/she/it-was-WOUND-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) us (gen) and he/she/it-has-been-???-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen) chastisement (nom|voc) peace (gen) us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (dat) welt (dat) him/it/same (gen) we (nom) we-were-HEAL-ed
Iz:53:5 Iz_53:5_1 Iz_53:5_2 Iz_53:5_3 Iz_53:5_4 Iz_53:5_5 Iz_53:5_6 Iz_53:5_7 Iz_53:5_8 Iz_53:5_9 Iz_53:5_10 Iz_53:5_11 Iz_53:5_12 Iz_53:5_13 Iz_53:5_14 Iz_53:5_15 Iz_53:5_16 Iz_53:5_17 Iz_53:5_18 Iz_53:5_19 Iz_53:5_20 Iz_53:5_21 Iz_53:5_22 Iz_53:5_23
Iz:53:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:6 πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν, ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη· καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν.
Iz:53:6 All we as sheep have gone astray; every one has gone astray in his way; and the Lord gave him up for our sins. (Isaiah 53:6 Brenton)
Iz:53:6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. (Iz 53:6 BT_4)
Iz:53:6 πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν, ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη· καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν.
Iz:53:6 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:53:6 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Owca (sheepfold) By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ludzki Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Iz:53:6 pa/ntes O(s pro/bata e)planE/TEmen, a)/nTrOpos tE=| o(dO=| au)tou= e)planE/TE· kai\ ku/rios pare/dOken au)to\n tai=s a(marti/ais E(mO=n.
Iz:53:6 pantes hOs probata eplanETEmen, anTrOpos tE hodO autu eplanETE· kai kyrios paredOken auton tais hamartiais hEmOn.
Iz:53:6 A3_NPM x N2N_NPN VCI_API1P N2_NSM RA_DSF N2_DSF RD_GSM VCI_API3S C N2_NSM VAI_AAI3S RD_ASM RA_DPF N1A_DPF RP_GP
Iz:53:6 every all, each, every, the whole of as/like sheep (sheepfold) to wander/cause to stray [see planet] human the way/road he/she/it/same to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Iz:53:6 all (nom|voc) as/like sheep (nom|acc|voc) we-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY human (nom) the (dat) way/road (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-Hand OVER-ed him/it/same (acc) the (dat) sins (dat) us (gen)
Iz:53:6 Iz_53:6_1 Iz_53:6_2 Iz_53:6_3 Iz_53:6_4 Iz_53:6_5 Iz_53:6_6 Iz_53:6_7 Iz_53:6_8 Iz_53:6_9 Iz_53:6_10 Iz_53:6_11 Iz_53:6_12 Iz_53:6_13 Iz_53:6_14 Iz_53:6_15 Iz_53:6_16
Iz:53:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:7 καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ.
Iz:53:7 And he, because of his affliction, opens not his mouth: he was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is dumb, so he opens not his mouth. (Isaiah 53:7 Brenton)
Iz:53:7 Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. (Iz 53:7 BT_4)
Iz:53:7 καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ.
Iz:53:7 καί αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἐπί σφαγή, -ῆς, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ὡς ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·φωνος -ον οὕτως/οὕτω οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:53:7 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By robić rzeczy trudne dla ??? Przed przydechem mocnym By otwierać Ust/żołądka por Jak/jak Owca (sheepfold) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubój By mieć; by prowadzić I też, nawet, mianowicie Jak/jak Jagnię Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, By ciąć On/ona/to/to samo Niemy charakter cichy, niemy thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] ??? Przed przydechem mocnym By otwierać Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Iz:53:7 kai\ au)to\s dia\ to\ kekakO=sTai ou)k a)noi/gei to\ sto/ma· O(s pro/baton e)pi\ sfagE\n E)/CHTE kai\ O(s a)mno\s e)nanti/on tou= kei/rontos au)to\n a)/fOnos ou(/tOs ou)k a)noi/gei to\ sto/ma au)tou=.
Iz:53:7 kai autos dia to kekakOsTai uk anoigei to stoma· hOs probaton epi sfagEn ECHTE kai hOs amnos enantion tu keirontos auton afOnos hutOs uk anoigei to stoma autu.
Iz:53:7 C RD_NSM P RA_ASN VX_XPN D V1_PAI3S RA_ASN N3M_ASN x N2N_NSN P N1_ASF VQI_API3S C x N2_NSM P RA_GSM V1_PAPGSM RD_ASM A1B_NSM D D V1_PAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Iz:53:7 and also, even, namely he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to make things difficult for οὐχ before rough breathing to open up the mouth/maw stoma as/like sheep (sheepfold) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing slaughter to have; to lead and also, even, namely as/like lamb in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the to shear he/she/it/same speechlessness silent, dumb thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] οὐχ before rough breathing to open up the mouth/maw stoma he/she/it/same
Iz:53:7 and he/it/same (nom) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-have-been-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR not he/she/it-is-OPEN-ing-UP, you(sg)-are-being-OPEN-ed-UP (classical) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) as/like sheep (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) slaughter (acc) he/she/it-was-HAVE-ed; he/she/it-was-LEAD-ed and as/like lamb (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) while SHEAR-ing (gen) him/it/same (acc) speechlessness ([Adj] nom) thusly/like this not he/she/it-is-OPEN-ing-UP, you(sg)-are-being-OPEN-ed-UP (classical) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Iz:53:7 Iz_53:7_1 Iz_53:7_2 Iz_53:7_3 Iz_53:7_4 Iz_53:7_5 Iz_53:7_6 Iz_53:7_7 Iz_53:7_8 Iz_53:7_9 Iz_53:7_10 Iz_53:7_11 Iz_53:7_12 Iz_53:7_13 Iz_53:7_14 Iz_53:7_15 Iz_53:7_16 Iz_53:7_17 Iz_53:7_18 Iz_53:7_19 Iz_53:7_20 Iz_53:7_21 Iz_53:7_22 Iz_53:7_23 Iz_53:7_24 Iz_53:7_25 Iz_53:7_26 Iz_53:7_27 Iz_53:7_28
Iz:53:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:8 ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον.
Iz:53:8 In his humiliation his judgment was taken away: who shall declare his generation? for his life is taken away from the earth: because of the iniquities of my people he was led to death. (Isaiah 53:8 Brenton)
Iz:53:8 Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. (Iz 53:8 BT_4)
Iz:53:8 ἐν τῇ ταπεινώσει κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον.
Iz:53:8 ἐν ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὅτι αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ
Iz:53:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; do niżej Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do exposit Ponieważ/tamto By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezprawie Ludzie Ja By mieć; by prowadzić Do (+przyspieszenie) Śmierć
Iz:53:8 e)n tE=| tapeinO/sei E( kri/sis au)tou= E)/rTE· tE\n genea\n au)tou= ti/s diEgE/setai; o(/ti ai)/retai a)po\ tE=s gE=s E( DZOE\ au)tou=, a)po\ tO=n a)nomiO=n tou= laou= mou E)/CHTE ei)s Ta/naton.
Iz:53:8 en tE tapeinOsei hE krisis autu ErTE· tEn genean autu tis diEgEsetai; hoti airetai apo tEs gEs hE DZOE autu, apo tOn anomiOn tu lau mu ECHTE eis Tanaton.
Iz:53:8 P RA_DSF N3I_DSF RA_NSF N3I_NSF RD_GSM VCI_API3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RI_NSM VF_FMI3S C V1_PMI3S P RA_GSF N1_GSF RA_NSF N1_NSF RD_GSM P RA_GPF N1A_GPF RA_GSM N2_GSM RP_GS VAI_API3S P N2_ASM
Iz:53:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the depth; to lower the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to exposit because/that to lift/pick up take up, tote, raise from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land the life being, living, spirit; alive he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lawlessness the people I to have; to lead into (+acc) death
Iz:53:8 in/among/by (+dat) the (dat) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) the (nom) judgment (nom) him/it/same (gen) he/she/it-was-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) generation (acc) him/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-EXPOSIT-ed because/that he/she/it-is-being-LIFT/PICK-ed-UP away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) lawlessnesss (gen) the (gen) people (gen) me (gen) he/she/it-was-HAVE-ed; he/she/it-was-LEAD-ed into (+acc) death (acc)
Iz:53:8 Iz_53:8_1 Iz_53:8_2 Iz_53:8_3 Iz_53:8_4 Iz_53:8_5 Iz_53:8_6 Iz_53:8_7 Iz_53:8_8 Iz_53:8_9 Iz_53:8_10 Iz_53:8_11 Iz_53:8_12 Iz_53:8_13 Iz_53:8_14 Iz_53:8_15 Iz_53:8_16 Iz_53:8_17 Iz_53:8_18 Iz_53:8_19 Iz_53:8_20 Iz_53:8_21 Iz_53:8_22 Iz_53:8_23 Iz_53:8_24 Iz_53:8_25 Iz_53:8_26 Iz_53:8_27 Iz_53:8_28 Iz_53:8_29
Iz:53:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:9 καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ.
Iz:53:9 And I will give the wicked for his burial, and the rich for his death; for he practised no iniquity, nor craft with his mouth. (Isaiah 53:9 Brenton)
Iz:53:9 Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. (Iz 53:9 BT_4)
Iz:53:9 καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ.
Iz:53:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἀντί ὁ ἡ τό ταφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πλούσιος -ία -ον ἀντί ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀ·νομία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) δόλος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:53:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Przeciw (+informacja) Pogrzeb On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Obfity Przeciw (+informacja) Śmierć; by zgładzać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Bezprawie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By znajdować Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Iz:53:9 kai\ dO/sO tou\s ponErou\s a)nti\ tE=s tafE=s au)tou= kai\ tou\s plousi/ous a)nti\ tou= Tana/tou au)tou=· o(/ti a)nomi/an ou)k e)poi/Esen, ou)de\ eu(re/TE do/los e)n tO=| sto/mati au)tou=.
Iz:53:9 kai dOsO tus ponErus anti tEs tafEs autu kai tus plusius anti tu Tanatu autu· hoti anomian uk epoiEsen, ude heureTE dolos en tO stomati autu.
Iz:53:9 C VF_FAI1S RA_APM A1A_APM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C RA_APM A1A_APM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C N1A_ASF D VAI_AAI3S C VC_API3S N2_NSM P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM
Iz:53:9 and also, even, namely to give the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος against (+gen) the burial he/she/it/same and also, even, namely the abundant against (+gen) the death; to put to death he/she/it/same because/that lawlessness οὐχ before rough breathing to do/make οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to find guile craft, deceit, subtilty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same
Iz:53:9 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) wicked ([Adj] acc) against (+gen) the (gen) burial (gen) him/it/same (gen) and the (acc) abundant ([Adj] acc) against (+gen) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! him/it/same (gen) because/that lawlessness (acc) not he/she/it-DO/MAKE-ed neither/nor he/she/it-was-FIND-ed guile (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) him/it/same (gen)
Iz:53:9 Iz_53:9_1 Iz_53:9_2 Iz_53:9_3 Iz_53:9_4 Iz_53:9_5 Iz_53:9_6 Iz_53:9_7 Iz_53:9_8 Iz_53:9_9 Iz_53:9_10 Iz_53:9_11 Iz_53:9_12 Iz_53:9_13 Iz_53:9_14 Iz_53:9_15 Iz_53:9_16 Iz_53:9_17 Iz_53:9_18 Iz_53:9_19 Iz_53:9_20 Iz_53:9_21 Iz_53:9_22 Iz_53:9_23 Iz_53:9_24 Iz_53:9_25 Iz_53:9_26
Iz:53:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:10 καὶ κύριος βούλεται καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς· ἐὰν δῶτε περὶ ἁμαρτίας, ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα μακρόβιον· καὶ βούλεται κύριος ἀφελεῖν
Iz:53:10 The Lord also is pleased to purge him from his stroke. If ye can give an offering for sin, your soul shall see a long-lived seed: (Isaiah 53:10 Brenton)
Iz:53:10 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. (Iz 53:10 BT_4)
Iz:53:10 καὶ κύριος βούλεται καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς· ἐὰν δῶτε περὶ ἁμαρτίας, ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα μακρόβιον· καὶ βούλεται κύριος ἀφελεῖν
Iz:53:10 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σπέρμα[τ], -ατος, τό   καί βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)
Iz:53:10 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By planować/decyduj się/zamierzaj By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Uderzaj/plagę Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By dawać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) I też, nawet, mianowicie By planować/decyduj się/zamierzaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pozbawiać
Iz:53:10 kai\ ku/rios bou/letai kaTari/sai au)to\n tE=s plEgE=s· e)a\n dO=te peri\ a(marti/as, E( PSuCHE\ u(mO=n o)/PSetai spe/rma makro/bion· kai\ bou/letai ku/rios a)felei=n
Iz:53:10 kai kyrios buletai kaTarisai auton tEs plEgEs· ean dOte peri hamartias, hE PSyCHE hymOn oPSetai sperma makrobion· kai buletai kyrios afelein
Iz:53:10 C N2_NSM V1_PMI3S VA_AAN RD_ASM RA_GSF N1_GSF C VO_AAS2P P N1A_GSF RA_NSF N1_NSF RP_GP VF_FMI3S N3M_ASN A1B_ASN C V1_PMI3S N2_NSM VB_AAN
Iz:53:10 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to plan/determine/intend to purify cleanse he/she/it/same the strike/plague if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), seed sperm, seed, germ (sprout, bud) ć and also, even, namely to plan/determine/intend lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deprive
Iz:53:10 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-PURIFIED, be-you(sg)-PURIFIED-ed!, he/she/it-happens-to-PURIFIED (opt) him/it/same (acc) the (gen) strike/plague (gen) if-ever you(pl)-should-GIVE about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(pl) (gen) he/she/it-will-be-SEE-ed seed (nom|acc|voc)   and he/she/it-is-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-will-DEPRIVE, to-DEPRIVE
Iz:53:10 Iz_53:10_1 Iz_53:10_2 Iz_53:10_3 Iz_53:10_4 Iz_53:10_5 Iz_53:10_6 Iz_53:10_7 Iz_53:10_8 Iz_53:10_9 Iz_53:10_10 Iz_53:10_11 Iz_53:10_12 Iz_53:10_13 Iz_53:10_14 Iz_53:10_15 Iz_53:10_16 Iz_53:10_17 Iz_53:10_18 Iz_53:10_19 Iz_53:10_20 Iz_53:10_21
Iz:53:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:11 ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει, δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει.
Iz:53:11 the Lord also is pleased to take away from the travail of his soul, to shew him light, and to form him with understanding; to justify the just one who serves many well; and he shall bear their sins. (Isaiah 53:11 Brenton)
Iz:53:11 Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. (Iz 53:11 BT_4)
Iz:53:11 ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει, δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει.
Iz:53:11 ἀπό ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) δίκαιος -αία -ον εὖ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)
Iz:53:11 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By być widocznym On/ona/to/to samo Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Wglądu/orientacja By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Właśnie prawy, właśnie Dobrze w spokoju By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Dużo I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj
Iz:53:11 a)po\ tou= po/nou tE=s PSuCHE=s au)tou=, dei=Xai au)tO=| fO=s kai\ pla/sai tE=| sune/sei, dikaiO=sai di/kaion eu)= douleu/onta polloi=s, kai\ ta\s a(marti/as au)tO=n au)to\s a)noi/sei.
Iz:53:11 apo tu ponu tEs PSyCHEs autu, deiXai autO fOs kai plasai tE synesei, dikaiOsai dikaion eu duleuonta pollois, kai tas hamartias autOn autos anoisei.
Iz:53:11 P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF RD_GSM VA_AAN RD_DSM N3T_ASN C VA_AAN RA_DSF N3I_DSF VA_AAN A1A_ASM D V1_PAPASM A1_DPM C RA_APF N1A_APF RD_GPM RD_NSM VF_FAI3S
Iz:53:11 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the labor the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to show he/she/it/same light and also, even, namely to mold [see plastic] the insight/discernment to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous just righteous, just well at ease to obey to be a slave, serve much and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same he/she/it/same to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state
Iz:53:11 away from (+gen) the (gen) labor (gen) the (gen) life (gen) him/it/same (gen) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) him/it/same (dat) light (nom|acc|voc) and to-MOLD, be-you(sg)-MOLD-ed!, he/she/it-happens-to-MOLD (opt) the (dat) insight/discernment (dat) to-MAKE RIGHTEOUS, be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ed!, he/she/it-happens-to-MAKE RIGHTEOUS (opt) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) well while OBEY-ing (acc, nom|acc|voc) many (dat) and the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) he/it/same (nom) he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical)
Iz:53:11 Iz_53:11_1 Iz_53:11_2 Iz_53:11_3 Iz_53:11_4 Iz_53:11_5 Iz_53:11_6 Iz_53:11_7 Iz_53:11_8 Iz_53:11_9 Iz_53:11_10 Iz_53:11_11 Iz_53:11_12 Iz_53:11_13 Iz_53:11_14 Iz_53:11_15 Iz_53:11_16 Iz_53:11_17 Iz_53:11_18 Iz_53:11_19 Iz_53:11_20 Iz_53:11_21 Iz_53:11_22 Iz_53:11_23 Iz_53:11_24
Iz:53:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:53:12 διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα, ἀνθ’ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη· καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη.
Iz:53:12 Therefore he shall inherit many, and he shall divide the spoils of the mighty; because his soul was delivered to death: and he was numbered among the transgressors; and he bore the sins of many, and was delivered because of their iniquities. (Isaiah 53:12 Brenton)
Iz:53:12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. (Iz 53:12 BT_4)
Iz:53:12 διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα, ἀνθ’ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη· καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη.
Iz:53:12 διά οὗτος αὕτη τοῦτο αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) σκῦλον, -ου, τό ἀντί ὅς ἥ ὅ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) καί διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
Iz:53:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo By dziedziczyć Dużo I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Łup Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Śmierć Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na zewnątrz prawa Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Dużo By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę
Iz:53:12 dia\ tou=to au)to\s klEronomE/sei pollou\s kai\ tO=n i)sCHurO=n meriei= sku=la, a)nT’ O(=n paredo/TE ei)s Ta/naton E( PSuCHE\ au)tou=, kai\ e)n toi=s a)no/mois e)logi/sTE· kai\ au)to\s a(marti/as pollO=n a)nE/negken kai\ dia\ ta\s a(marti/as au)tO=n paredo/TE.
Iz:53:12 dia tuto autos klEronomEsei pollus kai tOn isCHyrOn meriei skyla, anT’ hOn paredoTE eis Tanaton hE PSyCHE autu, kai en tois anomois elogisTE· kai autos hamartias pollOn anEnenken kai dia tas hamartias autOn paredoTE.
Iz:53:12 P RD_ASN RD_NSM VF_FAI3S A1_APM C RA_GPM A1A_GPM VF2_FAI3S N2N_APN P RR_GPM VCI_API3S P N2_ASM RA_NSF N1_NSF RD_GSM C P RA_DPM A1B_DPM VSI_API3S C RD_NSM N1A_APF A1_GPM VAI_AAI3S C P RA_APF N1A_APF RD_GPM VCI_API3S
Iz:53:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] he/she/it/same to inherit much and also, even, namely the mighty forceful, powerful, strong, to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion spoil against (+gen) who/whom/which to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) death the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the outside the law to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks and also, even, namely he/she/it/same sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. much to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine
Iz:53:12 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/it/same (nom) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) many (acc) and the (gen) mighty ([Adj] gen) he/she/it-will-DIVIDE, you(sg)-will-be-DIVIDE-ed (classical) spoils (nom|acc|voc) against (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-Hand OVER-ed into (+acc) death (acc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) outside the law ([Adj] dat) he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed and he/it/same (nom) sin (gen), sins (acc) many (gen) he/she/it-BRING UP-ed and because of (+acc), through (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) he/she/it-was-Hand OVER-ed
Iz:53:12 Iz_53:12_1 Iz_53:12_2 Iz_53:12_3 Iz_53:12_4 Iz_53:12_5 Iz_53:12_6 Iz_53:12_7 Iz_53:12_8 Iz_53:12_9 Iz_53:12_10 Iz_53:12_11 Iz_53:12_12 Iz_53:12_13 Iz_53:12_14 Iz_53:12_15 Iz_53:12_16 Iz_53:12_17 Iz_53:12_18 Iz_53:12_19 Iz_53:12_20 Iz_53:12_21 Iz_53:12_22 Iz_53:12_23 Iz_53:12_24 Iz_53:12_25 Iz_53:12_26 Iz_53:12_27 Iz_53:12_28 Iz_53:12_29 Iz_53:12_30 Iz_53:12_31 Iz_53:12_32 Iz_53:12_33 Iz_53:12_34
Iz:53:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x