Iz:52:1 Ἐξεγείρου ἐξεγείρου, Σιων, ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν σου, Σιων, καὶ ἔνδυσαι τὴν δόξαν σου, Ιερουσαλημ πόλις ἡ ἁγία· οὐκέτι προστεθήσεται διελθεῖν διὰ σοῦ ἀπερίτμητος καὶ ἀκάθαρτος.
Iz:52:1 Awake, awake, Sion; put on thy strength, O Sion; and o thou put on thy glory, Jerusalem the holy city: there shall no more pass through thee, the uncircumcised and unclean. (Isaiah 52:1 Brenton)
Iz:52:1 Przebudź się, przebudź! Przyodziej moc twą, Syjonie! Oblecz się w szaty najokazalsze, o Święte Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie żaden nieobrzezany ani nieczysty. (Iz 52:1 BT_4)
Iz:52:1 Ἐξεγείρου ἐξεγείρου, Σιων, ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν σου, Σιων, καὶ ἔνδυσαι τὴν δόξαν σου, Ιερουσαλημ πόλις ἁγία· οὐκέτι προστεθήσεται διελθεῖν διὰ σοῦ ἀπερίτμητος καὶ ἀκάθαρτος.
Iz:52:1 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) Σιών, ἡ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σιών, ἡ καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·περί·τμητος -ον καί ἀ·κάθαρτος -ον
Iz:52:1 Do ??? Do ??? Syjon By ubierać Siła Ty; twój/twój(sg) Syjon I też, nawet, mianowicie By ubierać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg) Jerozolima [miasto z] Miasto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Już nie By dodawać do By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) Nie obrzezany I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty)
Iz:52:1 *)eXegei/rou e)Xegei/rou, *siOn, e)/ndusai tE\n i)sCHu/n sou, *siOn, kai\ e)/ndusai tE\n do/Xan sou, *ierousalEm po/lis E( a(gi/a· ou)ke/ti prosteTE/setai dielTei=n dia\ sou= a)peri/tmEtos kai\ a)ka/Tartos.
Iz:52:1 eXegeiru eXegeiru, siOn, endysai tEn isCHyn su, siOn, kai endysai tEn doXan su, ierusalEm polis hE hagia· uketi prosteTEsetai dielTein dia su aperitmEtos kai akaTartos.
Iz:52:1 V1_PMD2S V1_PMD2S N_NSF VA_AMD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS N_NSF C VA_AMD2S RA_ASF N1S_ASF RP_GS N_NSF N3I_NSF RA_NSF A1A_APN D VC_FPI3S VB_AAN P RP_GS A1B_NSM C A1B_NSM
Iz:52:1 to ??? to ??? Zion to clothe the strength you; your/yours(sg) Zion and also, even, namely to clothe the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg) Jerusalem [city of] city the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) no longer to add to to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) you; your/yours(sg) uncircumcised and also, even, namely unclean (impure)
Iz:52:1 be-you(sg)-being-???-ed! be-you(sg)-being-???-ed! Zion (indecl) to-CLOTHE, be-you(sg)-CLOTHE-ed!, he/she/it-happens-to-CLOTHE (opt) the (acc) strength (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Zion (indecl) and to-CLOTHE, be-you(sg)-CLOTHE-ed!, he/she/it-happens-to-CLOTHE (opt) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jerusalem (indecl) city (nom) the (nom) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) no longer he/she/it-will-be-ADD-ed-TO to-GO THROUGH because of (+acc), through (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) uncircumcised ([Adj] nom) and unclean ([Adj] nom)
Iz:52:1 Iz_52:1_1 Iz_52:1_2 Iz_52:1_3 Iz_52:1_4 Iz_52:1_5 Iz_52:1_6 Iz_52:1_7 Iz_52:1_8 Iz_52:1_9 Iz_52:1_10 Iz_52:1_11 Iz_52:1_12 Iz_52:1_13 Iz_52:1_14 Iz_52:1_15 Iz_52:1_16 Iz_52:1_17 Iz_52:1_18 Iz_52:1_19 Iz_52:1_20 Iz_52:1_21 Iz_52:1_22 Iz_52:1_23 Iz_52:1_24 Iz_52:1_25
Iz:52:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:2 ἐκτίναξαι τὸν χοῦν καὶ ἀνάστηθι κάθισον, Ιερουσαλημ· ἔκδυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου, ἡ αἰχμάλωτος θυγάτηρ Σιων.
Iz:52:2 Shake off the dust and arise; sit down, Jerusalem: put off the band of thy neck, captive daughter of Sion. (Isaiah 52:2 Brenton)
Iz:52:2 Otrząśnij się z prochu, powstań, o Branko Jerozolimska! Rozwiąż sobie więzy na szyi, pojmana Córo Syjonu! (Iz 52:2 BT_4)
Iz:52:2 ἐκτίναξαι τὸν χοῦν καὶ ἀνάστηθι κάθισον, Ιερουσαλημ· ἔκδυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου, αἰχμάλωτος θυγάτηρ Σιων.
Iz:52:2 ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ
Iz:52:2 By wyrzucać Proch I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Jerozolima [miasto z] By rozbierać się Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Gardło Ty; twój/twój(sg) Pojmany; pojmany Córka Syjon
Iz:52:2 e)kti/naXai to\n CHou=n kai\ a)na/stETi ka/Tison, *ierousalEm· e)/kdusai to\n desmo\n tou= traCHE/lou sou, E( ai)CHma/lOtos Tuga/tEr *siOn.
Iz:52:2 ektinaXai ton CHun kai anastETi kaTison, ierusalEm· ekdysai ton desmon tu traCHElu su, hE aiCHmalOtos TygatEr siOn.
Iz:52:2 VA_AMD2S RA_ASM N3_ASM C VH_AAD2S VA_AAD2S N_NSF VA_AMD2S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_NSF A1B_NSF N2_NSF N_GSF
Iz:52:2 to eject the dust and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Jerusalem [city of] to undress the restraint restraint, handcuff the throat you; your/yours(sg) the captive; captive daughter Zion
Iz:52:2 to-EJECT, be-you(sg)-EJECT-ed!, he/she/it-happens-to-EJECT (opt) the (acc) dust (acc) and do-STand-you(sg)-UP! do-SIT DOWN-you(sg)!, going-to-SIT DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Jerusalem (indecl) to-UNDRESS, be-you(sg)-UNDRESS-ed!, he/she/it-happens-to-UNDRESS (opt) the (acc) restraint (nom|acc|voc, acc) the (gen) throat (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) captive (nom); captive ([Adj] nom) daughter (nom) Zion (indecl)
Iz:52:2 Iz_52:2_1 Iz_52:2_2 Iz_52:2_3 Iz_52:2_4 Iz_52:2_5 Iz_52:2_6 Iz_52:2_7 Iz_52:2_8 Iz_52:2_9 Iz_52:2_10 Iz_52:2_11 Iz_52:2_12 Iz_52:2_13 Iz_52:2_14 Iz_52:2_15 Iz_52:2_16 Iz_52:2_17
Iz:52:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:3 ὅτι τάδε λέγει κύριος Δωρεὰν ἐπράθητε καὶ οὐ μετὰ ἀργυρίου λυτρωθήσεσθε.
Iz:52:3 For thus saith the Lord, Ye have been sold for nought; and ye shall not be ransomed with silver. (Isaiah 52:3 Brenton)
Iz:52:3 Albowiem tak mówi Pan: «Za darmo zostaliście sprzedani i bez pieniędzy zostaniecie wykupieni. (Iz 52:3 BT_4)
Iz:52:3 ὅτι τάδε λέγει κύριος Δωρεὰν ἐπράθητε καὶ οὐ μετὰ ἀργυρίου λυτρωθήσεσθε.
Iz:52:3 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
Iz:52:3 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Swobodnie; dar By sprzedawać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kawałek srebra By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu
Iz:52:3 o(/ti ta/de le/gei ku/rios *dOrea\n e)pra/TEte kai\ ou) meta\ a)rguri/ou lutrOTE/sesTe.
Iz:52:3 hoti tade legei kyrios dOrean epraTEte kai u meta argyriu lytrOTEsesTe.
Iz:52:3 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N1A_ASF VCI_API2P C D P N2N_GSN VC_FPI2P
Iz:52:3 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. freely; gift to sell and also, even, namely οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing piece of silver to redeem to be released, upon payment of ransom
Iz:52:3 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) freely; gift (acc) you(pl)-were-SELL-ed and not after (+acc), with (+gen) piece of silver (gen) you(pl)-will-be-REDEEM-ed
Iz:52:3 Iz_52:3_1 Iz_52:3_2 Iz_52:3_3 Iz_52:3_4 Iz_52:3_5 Iz_52:3_6 Iz_52:3_7 Iz_52:3_8 Iz_52:3_9 Iz_52:3_10 Iz_52:3_11
Iz:52:3 x x x x x x x x x x x
Iz:52:4 οὕτως λέγει κύριος Εἰς Αἴγυπτον κατέβη ὁ λαός μου τὸ πρότερον παροικῆσαι ἐκεῖ, καὶ εἰς Ἀσσυρίους βίᾳ ἤχθησαν·
Iz:52:4 Thus saith the Lord, My people went down before to Egypt to sojourn there; and were carried away forcibly to the Assyrians. (Isaiah 52:4 Brenton)
Iz:52:4 Tak bowiem mówi Pan Bóg: Mój lud udał się niegdyś do Egiptu, aby tam zamieszkać; następnie Asyria uciskała go nadmiernie. (Iz 52:4 BT_4)
Iz:52:4 οὕτως λέγει κύριος Εἰς Αἴγυπτον κατέβη λαός μου τὸ πρότερον παροικῆσαι ἐκεῖ, καὶ εἰς Ἀσσυρίους βίᾳ ἤχθησαν·
Iz:52:4 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐκεῖ καί εἰς[1]   βία, -ας, ἡ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Iz:52:4 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] By schodzić Ludzie Ja Wcześniej By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Tam I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Siła (gwałtowność) By prowadzić
Iz:52:4 ou(/tOs le/gei ku/rios *ei)s *ai)/gupton kate/bE o( lao/s mou to\ pro/teron paroikE=sai e)kei=, kai\ ei)s *)assuri/ous bi/a| E)/CHTEsan·
Iz:52:4 hutOs legei kyrios eis aigypton katebE ho laos mu to proteron paroikEsai ekei, kai eis assyrius bia ECHTEsan·
Iz:52:4 D V1_PAI3S N2_NSM P N2_ASF VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_ASN A1_ASN VA_AAN D C P N2_APM N1A_DSF VQI_API3P
Iz:52:4 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) Egypt [country of] to go down the people I the earlier to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) there and also, even, namely into (+acc) ć force (violence) to lead
Iz:52:4 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) Egypt (acc) he/she/it-GO DOWN-ed the (nom) people (nom) me (gen) the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-DWELL--NEAR, be-you(sg)-DWELL-ed--NEAR!, he/she/it-happens-to-DWELL--NEAR (opt) there and into (+acc)   force (dat) they-were-LEAD-ed
Iz:52:4 Iz_52:4_1 Iz_52:4_2 Iz_52:4_3 Iz_52:4_4 Iz_52:4_5 Iz_52:4_6 Iz_52:4_7 Iz_52:4_8 Iz_52:4_9 Iz_52:4_10 Iz_52:4_11 Iz_52:4_12 Iz_52:4_13 Iz_52:4_14 Iz_52:4_15 Iz_52:4_16 Iz_52:4_17 Iz_52:4_18
Iz:52:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:5 καὶ νῦν τί ὧδέ ἐστε; τάδε λέγει κύριος. ὅτι ἐλήμφθη ὁ λαός μου δωρεάν, θαυμάζετε καὶ ὀλολύζετε· τάδε λέγει κύριος. δι’ ὑμᾶς διὰ παντὸς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Iz:52:5 And now why are ye here? Thus saith the Lord, Because my people was taken for nothing, wonder ye and howl. Thus saith the Lord, On account of you my name is continually blasphemed among the Gentiles. (Isaiah 52:5 Brenton)
Iz:52:5 A teraz, cóż Ja mam tutaj zrobić? - wyrocznia Pana. Ponieważ lud mój został bez powodu wzięty i ci, co panują nad nim, wydają okrzyki zwycięstwa - wyrocznia Pana - moje zaś imię stale, każdego dnia bywa znieważane, (Iz 52:5 BT_4)
Iz:52:5 καὶ νῦν τί ὧδέ ἐστε; τάδε λέγει κύριος. ὅτι ἐλήμφθη λαός μου δωρεάν, θαυμάζετε καὶ ὀλολύζετε· τάδε λέγει κύριος. δι’ ὑμᾶς διὰ παντὸς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Iz:52:5 καί νῦν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὧδε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) καί ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βλασ·φημέω (βλασφημ(ε)-, -, βλασφημη·σ-, -, -, βλασφημη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:52:5 I też, nawet, mianowicie Teraz Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Tutaj By być Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzie Ja Swobodnie; dar By być zaskakiwany są podziwiany przy I też, nawet, mianowicie By wyć wycie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ty Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nazwisko {Imię} co do Ja By bluźnić/mów lekceważąco/mów zły {chory} z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Iz:52:5 kai\ nu=n ti/ O(=de/ e)ste; ta/de le/gei ku/rios. o(/ti e)lE/mfTE o( lao/s mou dOrea/n, Tauma/DZete kai\ o)lolu/DZete· ta/de le/gei ku/rios. di’ u(ma=s dia\ panto\s to\ o)/noma/ mou blasfEmei=tai e)n toi=s e)/Tnesin.
Iz:52:5 kai nyn ti hOde este; tade legei kyrios. hoti elEmfTE ho laos mu dOrean, TaumaDZete kai ololyDZete· tade legei kyrios. di’ hymas dia pantos to onoma mu blasfEmeitai en tois eTnesin.
Iz:52:5 C D RI_ASN D V9_PAI2P RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C VVI_API3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N1A_ASF V1_PAD2P C V1_PAD2P RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RP_AP P A3_GSM RA_ASN N3M_ASN RP_GS V2_PPI3S P RA_DPN N3E_DPN
Iz:52:5 and also, even, namely now who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. here to be such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the people I freely; gift to be surprised be marvelled at and also, even, namely to ululate howl such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) you because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the name with regard to I to blaspheme/disparage/speak ill of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Iz:52:5 and now who/what/why (nom|acc) here you(pl)-are, be-you(pl)! these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed the (nom) people (nom) me (gen) freely; gift (acc) you(pl)-are-BE SURPRISED-ing, be-you(pl)-BE SURPRISED-ing! and you(pl)-are-ULULATE-ing, be-you(pl)-ULULATE-ing! these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because of (+acc), through (+gen) you(pl) (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-is-being-BLASPHEME/DISPARAGE/SPEAK-ed-ILL-OF in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Iz:52:5 Iz_52:5_1 Iz_52:5_2 Iz_52:5_3 Iz_52:5_4 Iz_52:5_5 Iz_52:5_6 Iz_52:5_7 Iz_52:5_8 Iz_52:5_9 Iz_52:5_10 Iz_52:5_11 Iz_52:5_12 Iz_52:5_13 Iz_52:5_14 Iz_52:5_15 Iz_52:5_16 Iz_52:5_17 Iz_52:5_18 Iz_52:5_19 Iz_52:5_20 Iz_52:5_21 Iz_52:5_22 Iz_52:5_23 Iz_52:5_24 Iz_52:5_25 Iz_52:5_26 Iz_52:5_27 Iz_52:5_28 Iz_52:5_29 Iz_52:5_30 Iz_52:5_31
Iz:52:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:6 διὰ τοῦτο γνώσεται ὁ λαός μου τὸ ὄνομά μου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτὸς ὁ λαλῶν· πάρειμι
Iz:52:6 Therefore shall my people know my name in that day, for I am he that speaks: I am present, (Isaiah 52:6 Brenton)
Iz:52:6 dlatego lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem Tym, który mówi: Otom Ja!» (Iz 52:6 BT_4)
Iz:52:6 διὰ τοῦτο γνώσεται λαός μου τὸ ὄνομά μου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτὸς λαλῶν· πάρειμι
Iz:52:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πάρ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] [LXX] (ath. παρ+ι-/ath. παρ+ει-, -, -, -, -, -); πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:52:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ludzie Ja Nazwisko {Imię} co do Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Ponieważ/tamto Ja By iść; by być On/ona/to/to samo By mówić By mijać; by być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli
Iz:52:6 dia\ tou=to gnO/setai o( lao/s mou to\ o)/noma/ mou e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, o(/ti e)gO/ ei)mi au)to\s o( lalO=n· pa/reimi
Iz:52:6 dia tuto gnOsetai ho laos mu to onoma mu en tE hEmera ekeinE, hoti egO eimi autos ho lalOn· pareimi
Iz:52:6 P RD_ASN VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C RP_NS V9_PAI1S RD_NSM RA_NSM V2_PAPNSM V9_PAI1S
Iz:52:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to know i.e. recognize. the people I the name with regard to I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that because/that I to go; to be he/she/it/same the to speak to pass by; to be present/here to be present, to have come
Iz:52:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-be-KNOW-ed the (nom) people (nom) me (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am he/it/same (nom) the (nom) while SPEAK-ing (nom) I-am-PASS-ing-BY; I-am-BE-ing-PRESENT/HERE
Iz:52:6 Iz_52:6_1 Iz_52:6_2 Iz_52:6_3 Iz_52:6_4 Iz_52:6_5 Iz_52:6_6 Iz_52:6_7 Iz_52:6_8 Iz_52:6_9 Iz_52:6_10 Iz_52:6_11 Iz_52:6_12 Iz_52:6_13 Iz_52:6_14 Iz_52:6_15 Iz_52:6_16 Iz_52:6_17 Iz_52:6_18 Iz_52:6_19 Iz_52:6_20
Iz:52:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:7 ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά, ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου λέγων Σιων Βασιλεύσει σου ὁ θεός·
Iz:52:7 as a season of beauty upon the mountains, as the feet of one preaching glad tidings of peace, as one preaching good news: for I will publish thy salvation, saying, O Sion, thy God shall reign. (Isaiah 52:7 Brenton)
Iz:52:7 O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować». (Iz 52:7 BT_4)
Iz:52:7 ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά, ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου λέγων Σιων Βασιλεύσει σου θεός·
Iz:52:7 ὡς ὥρα, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὡς πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ἀκοή, -ῆς, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ ὡς εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅτι   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σιών, ἡ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:52:7 Jak/jak Godzina Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Jak/jak Stopa By głosić ewangelię Słyszenie Pokój Jak/jak By głosić ewangelię Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ponieważ/tamto By czynić/rób Zbawienia/wyzwolenie Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Syjon By panować Ty; twój/twój(sg) Bóg 
Iz:52:7 O(s O(/ra e)pi\ tO=n o)re/On, O(s po/des eu)aggeliDZome/nou a)koE\n ei)rE/nEs, O(s eu)aggeliDZo/menos a)gaTa/, o(/ti a)koustE\n poiE/sO tE\n sOtEri/an sou le/gOn *siOn *basileu/sei sou o( Teo/s·
Iz:52:7 hOs hOra epi tOn oreOn, hOs podes euangeliDZomenu akoEn eirEnEs, hOs euangeliDZomenos agaTa, hoti akustEn poiEsO tEn sOtErian su legOn siOn basileusei su ho Teos·
Iz:52:7 x N1A_NSF P RA_GPN N3E_GPN x N3D_NPM V1_PMPGSM N1_ASF N1_GSF x V1_PMPNSM A1_APN C A1_ASF VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS V1_PAPNSM N_VSF VF_FAI3S RP_GS RA_NSM N2_NSM
Iz:52:7 as/like
Iz:52:7 as/like
Iz:52:7 Iz_52:7_1
Iz:52:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:8 ὅτι φωνὴ τῶν φυλασσόντων σε ὑψώθη, καὶ τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανθήσονται· ὅτι ὀφθαλμοὶ πρὸς ὀφθαλμοὺς ὄψονται, ἡνίκα ἂν ἐλεήσῃ κύριος τὴν Σιων.
Iz:52:8 For the voice of them that guard thee is exalted, and with the voice together they shall rejoice: for eyes shall look to eyes, when the Lord shall have mercy upon Sion. (Isaiah 52:8 Brenton)
Iz:52:8 Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. (Iz 52:8 BT_4)
Iz:52:8 ὅτι φωνὴ τῶν φυλασσόντων σε ὑψώθη, καὶ τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανθήσονται· ὅτι ὀφθαλμοὶ πρὸς ὀφθαλμοὺς ὄψονται, ἡνίκα ἂν ἐλεήσῃ κύριος τὴν Σιων.
Iz:52:8 ὅτι φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἅμα εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὅτι ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πρός ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡνίκα ἄν ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Σιών, ἡ
Iz:52:8 Ponieważ/tamto Dźwięku/głos płacze By zabezpieczać się Ty; twój/twój(sg) By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze; by brzmieć W tym samym czasie By celebrować/bądź wesoły Ponieważ/tamto Oko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oko By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By okazać miłosierdzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syjon
Iz:52:8 o(/ti fOnE\ tO=n fulasso/ntOn se u(PSO/TE, kai\ tE=| fOnE=| a(/ma eu)franTE/sontai· o(/ti o)fTalmoi\ pro\s o)fTalmou\s o)/PSontai, E(ni/ka a)/n e)leE/sE| ku/rios tE\n *siOn.
Iz:52:8 hoti fOnE tOn fylassontOn se hyPSOTE, kai tE fOnE hama eufranTEsontai· hoti ofTalmoi pros ofTalmus oPSontai, hEnika an eleEsE kyrios tEn siOn.
Iz:52:8 C N1_NSF RA_GPM V1_PAPGPM RP_AS VCI_API3S C RA_DSF N1_DSF D VC_FPI3P C N2_NPM P N2_APM VF_FMI3P D x VA_AAS3S N2_NSM RA_ASF N_ASF
Iz:52:8 because/that sound/voice cries the to guard you; your/yours(sg) to elevate/set high and also, even, namely the sound/voice cries; to sound at the same time to celebrate/be merry because/that eye toward (+acc,+gen,+dat) eye to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), when ever (if ever) to show mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Zion
Iz:52:8 because/that sound/voice (nom|voc) the (gen) let-them-be-GUARD-ing! (classical), while GUARD-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH and the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed at the same time they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY because/that eyes (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) eyes (acc) they-will-be-SEE-ed when ever you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY, he/she/it-should-SHOW-MERCY, you(sg)-should-be-SHOW-ed-MERCY lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Zion (indecl)
Iz:52:8 Iz_52:8_1 Iz_52:8_2 Iz_52:8_3 Iz_52:8_4 Iz_52:8_5 Iz_52:8_6 Iz_52:8_7 Iz_52:8_8 Iz_52:8_9 Iz_52:8_10 Iz_52:8_11 Iz_52:8_12 Iz_52:8_13 Iz_52:8_14 Iz_52:8_15 Iz_52:8_16 Iz_52:8_17 Iz_52:8_18 Iz_52:8_19 Iz_52:8_20 Iz_52:8_21 Iz_52:8_22
Iz:52:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:9 ῥηξάτω εὐφροσύνην ἅμα τὰ ἔρημα Ιερουσαλημ, ὅτι ἠλέησεν κύριος αὐτὴν καὶ ἐρρύσατο Ιερουσαλημ.
Iz:52:9 Let the waste places of Jerusalem break forth in joy together, because the Lord has had mercy upon her, and has delivered Jerusalem. (Isaiah 52:9 Brenton)
Iz:52:9 Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. (Iz 52:9 BT_4)
Iz:52:9 ῥηξάτω εὐφροσύνην ἅμα τὰ ἔρημα Ιερουσαλημ, ὅτι ἠλέησεν κύριος αὐτὴν καὶ ἐρρύσατο Ιερουσαλημ.
Iz:52:9 ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἅμα ὁ ἡ τό ἔρημος -ον Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:52:9 By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Wesołość W tym samym czasie Odludzie Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto By okazać miłosierdzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Jerozolima [miasto z]
Iz:52:9 r(EXa/tO eu)frosu/nEn a(/ma ta\ e)/rEma *ierousalEm, o(/ti E)le/Esen ku/rios au)tE\n kai\ e)rru/sato *ierousalEm.
Iz:52:9 rEXatO eufrosynEn hama ta erEma ierusalEm, hoti EleEsen kyrios autEn kai errysato ierusalEm.
Iz:52:9 VA_AAD3S N1_ASF D RA_NPN A1_NPN N_GSF C VAI_AAI3S N2_NSM RD_ASF C VAI_AMI3S N_ASF
Iz:52:9 to rend; to strike dash, overthrow cheerfulness at the same time the wilderness Jerusalem [city of] because/that to show mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon Jerusalem [city of]
Iz:52:9 let-him/her/it-REND!; let-him/her/it-???! cheerfulness (acc) at the same time the (nom|acc) wilderness ([Adj] nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) because/that he/she/it-SHOW-ed-MERCY lord (nom); a lord ([Adj] nom) her/it/same (acc) and he/she/it-was-DELIVER-ed Jerusalem (indecl)
Iz:52:9 Iz_52:9_1 Iz_52:9_2 Iz_52:9_3 Iz_52:9_4 Iz_52:9_5 Iz_52:9_6 Iz_52:9_7 Iz_52:9_8 Iz_52:9_9 Iz_52:9_10 Iz_52:9_11 Iz_52:9_12 Iz_52:9_13
Iz:52:9 x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:10 καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὸν βραχίονα αὐτοῦ τὸν ἅγιον ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἄκρα τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ.
Iz:52:10 And the Lord shall reveal his holy arm in the sight of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation that comes from our God. (Isaiah 52:10 Brenton)
Iz:52:10 Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. (Iz 52:10 BT_4)
Iz:52:10 καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὸν βραχίονα αὐτοῦ τὸν ἅγιον ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἄκρα τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ.
Iz:52:10 καί ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:52:10 I też, nawet, mianowicie Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia Zbawienia/wyzwolenie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg 
Iz:52:10 kai\ a)pokalu/PSei ku/rios to\n braCHi/ona au)tou= to\n a(/gion e)nO/pion pa/ntOn tO=n e)TnO=n, kai\ o)/PSontai pa/nta ta\ a)/kra tE=s gE=s tE\n sOtEri/an tE\n para\ tou= Teou=.
Iz:52:10 kai apokalyPSei kyrios ton braCHiona autu ton hagion enOpion pantOn tOn eTnOn, kai oPSontai panta ta akra tEs gEs tEn sOtErian tEn para tu Teu.
Iz:52:10 C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASM N3N_ASM RD_GSM RA_ASM A1A_ASM D A3_GPN RA_GPN N3E_GPN C VF_FMI3P A3_NPN RA_NPN A1A_NPN RA_GSF N1_GSF RA_ASF N1A_ASF RA_ASF P RA_GSM N2_GSM
Iz:52:10 and also, even, namely apocalypse; to uncover/reveal lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the arm he/she/it/same the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the furthest extent/apex the earth/land the salvation/deliverance the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology]
Iz:52:10 and apocalypse (dat); he/she/it-will-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) arm (acc) him/it/same (gen) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) nations (gen) and they-will-be-SEE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) the (acc) salvation/deliverance (acc) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen)
Iz:52:10 Iz_52:10_1 Iz_52:10_2 Iz_52:10_3 Iz_52:10_4 Iz_52:10_5 Iz_52:10_6 Iz_52:10_7 Iz_52:10_8 Iz_52:10_9 Iz_52:10_10 Iz_52:10_11 Iz_52:10_12 Iz_52:10_13 Iz_52:10_14 Iz_52:10_15 Iz_52:10_16 Iz_52:10_17 Iz_52:10_18 Iz_52:10_19 Iz_52:10_20 Iz_52:10_21 Iz_52:10_22 Iz_52:10_23 Iz_52:10_24 Iz_52:10_25
Iz:52:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:11 ἀπόστητε ἀπόστητε ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῆς ἀφορίσθητε, οἱ φέροντες τὰ σκεύη κυρίου·
Iz:52:11 Depart ye, depart, go out from thence, and touch not the unclean thing; go ye out from the midst of her; separate yourselves, ye that bear the vessels of the Lord. (Isaiah 52:11 Brenton)
Iz:52:11 «Dalej, dalej! Wyjdźcie stąd! Nie dotykajcie nic nieczystego! Wyjdźcie spośród niego! Oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie! (Iz 52:11 BT_4)
Iz:52:11 ἀπόστητε ἀπόστητε ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῆς ἀφορίσθητε, οἱ φέροντες τὰ σκεύη κυρίου·
Iz:52:11 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν καί ἀ·κάθαρτος -ον μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:52:11 By uwalniać By uwalniać By wychodzić Stamtąd I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo By wykląć ustalony na boku, wyklinać By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:52:11 a)po/stEte a)po/stEte e)Xe/lTate e)kei=Ten kai\ a)kaTa/rtou mE\ a(/ptesTe, e)Xe/lTate e)k me/sou au)tE=s a)fori/sTEte, oi( fe/rontes ta\ skeu/E kuri/ou·
Iz:52:11 apostEte apostEte eXelTate ekeiTen kai akaTartu mE haptesTe, eXelTate ek mesu autEs aforisTEte, hoi ferontes ta skeuE kyriu·
Iz:52:11 VH_AAD2P VH_AAD2P VA_AAD2P D C A1B_GSN D V1_PMD2P VB_AAD2P P A1_GSM RD_GSF VS_APD2P RA_NPM V1_PAPNPM RA_APN N3E_APN N2_GSM
Iz:52:11 to disengage to disengage to come out from there and also, even, namely unclean (impure) not to lay hands on set fire, touch to come out out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same to excommunicate set apart, unchurch the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the vessel; vessel hardware, utensils, implement lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:52:11 do-DISENGAGE-you(pl)!, you(pl)-should-DISENGAGE do-DISENGAGE-you(pl)!, you(pl)-should-DISENGAGE do-COME-you(pl)-OUT! from there and unclean ([Adj] gen) not you(pl)-are-being-LAY HandS ON-ed, be-you(pl)-being-LAY HandS ON-ed! do-COME-you(pl)-OUT! out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! her/it/same (gen) be-you(pl)-EXCOMMUNICATE-ed!, you(pl)-should-be-EXCOMMUNICATE-ed the (nom) while BRING-ing (nom|voc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:52:11 Iz_52:11_1 Iz_52:11_2 Iz_52:11_3 Iz_52:11_4 Iz_52:11_5 Iz_52:11_6 Iz_52:11_7 Iz_52:11_8 Iz_52:11_9 Iz_52:11_10 Iz_52:11_11 Iz_52:11_12 Iz_52:11_13 Iz_52:11_14 Iz_52:11_15 Iz_52:11_16 Iz_52:11_17 Iz_52:11_18
Iz:52:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:12 ὅτι οὐ μετὰ ταραχῆς ἐξελεύσεσθε οὐδὲ φυγῇ πορεύσεσθε, πορεύσεται γὰρ πρότερος ὑμῶν κύριος καὶ ὁ ἐπισυνάγων ὑμᾶς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ.
Iz:52:12 For ye shall not go forth with tumult, neither go by flight: for the Lord shall go first in advance of you; and the God of Israel shall be he that brings up your rear. (Isaiah 52:12 Brenton)
Iz:52:12 Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Raczej Pan pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód». (Iz 52:12 BT_4)
Iz:52:12 ὅτι οὐ μετὰ ταραχῆς ἐξελεύσεσθε οὐδὲ φυγῇ πορεύσεσθε, πορεύσεται γὰρ πρότερος ὑμῶν κύριος καὶ ἐπισυνάγων ὑμᾶς κύριος θεὸς Ισραηλ.
Iz:52:12 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά ταραχή, -ῆς, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) γάρ πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Iz:52:12 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt By wychodzić ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Lot; by uciekać By iść By iść Dla odtąd, jak Wcześniej Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
Iz:52:12 o(/ti ou) meta\ taraCHE=s e)Xeleu/sesTe ou)de\ fugE=| poreu/sesTe, poreu/setai ga\r pro/teros u(mO=n ku/rios kai\ o( e)pisuna/gOn u(ma=s ku/rios o( Teo\s *israEl.
Iz:52:12 hoti u meta taraCHEs eXeleusesTe ude fygE poreusesTe, poreusetai gar proteros hymOn kyrios kai ho episynagOn hymas kyrios ho Teos israEl.
Iz:52:12 C D P N1_GSF VF_FMI2P C N1_DSF VF_FMI2P VF_FMI3S x A1A_NSM RP_GP N2_NSM C RA_NSM V1_PAPNSM RP_AP N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM
Iz:52:12 because/that οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition to come out οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) flight; to flee to go to go for since, as earlier you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the to ??? you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel
Iz:52:12 because/that not after (+acc), with (+gen) disturbance (gen) you(pl)-will-be-COME-ed-OUT neither/nor flight (dat); he/she/it-should-FLEE, you(sg)-should-be-FLEE-ed you(pl)-will-be-GO-ed he/she/it-will-be-GO-ed for earlier ([Adj] nom) you(pl) (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom) while ???-ing (nom) you(pl) (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl)
Iz:52:12 Iz_52:12_1 Iz_52:12_2 Iz_52:12_3 Iz_52:12_4 Iz_52:12_5 Iz_52:12_6 Iz_52:12_7 Iz_52:12_8 Iz_52:12_9 Iz_52:12_10 Iz_52:12_11 Iz_52:12_12 Iz_52:12_13 Iz_52:12_14 Iz_52:12_15 Iz_52:12_16 Iz_52:12_17 Iz_52:12_18 Iz_52:12_19 Iz_52:12_20 Iz_52:12_21
Iz:52:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:13 Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται σφόδρα.
Iz:52:13 Behold, my servant shall understand, and be exalted, and glorified exceedingly. (Isaiah 52:13 Brenton)
Iz:52:13 Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. (Iz 52:13 BT_4)
Iz:52:13 Ἰδοὺ συνήσει παῖς μου καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται σφόδρα.
Iz:52:13 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) σφόδρα
Iz:52:13 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By rozumieć Dziecka/służący Ja I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Iz:52:13 *)idou\ sunE/sei o( pai=s mou kai\ u(PSOTE/setai kai\ doXasTE/setai sfo/dra.
Iz:52:13 idu synEsei ho pais mu kai hyPSOTEsetai kai doXasTEsetai sfodra.
Iz:52:13 I VF_FAI3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS C VC_FPI3S C VS_FPI3S D
Iz:52:13 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to understand the child/servant I and also, even, namely to elevate/set high and also, even, namely to glorify/extol/praise vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Iz:52:13 be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-will-UNDERSTand, you(sg)-will-be-UNDERSTand-ed (classical) the (nom) child/servant (nom) me (gen) and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH and he/she/it-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed vehement,
Iz:52:13 Iz_52:13_1 Iz_52:13_2 Iz_52:13_3 Iz_52:13_4 Iz_52:13_5 Iz_52:13_6 Iz_52:13_7 Iz_52:13_8 Iz_52:13_9 Iz_52:13_10
Iz:52:13 x x x x x x x x x x
Iz:52:14 ὃν τρόπον ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί – οὕτως ἀδοξήσει ἀπὸ ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα σου ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων – ,
Iz:52:14 As many shall be amazed at thee, so shall thy face be without glory from men, and thy glory shall not be honoured by the sons of men. (Isaiah 52:14 Brenton)
Iz:52:14 Jak wielu osłupiało na Jego widok - - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi - (Iz 52:14 BT_4)
Iz:52:14 ὃν τρόπον ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί οὕτως ἀδοξήσει ἀπὸ ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ δόξα σου ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ,
Iz:52:14 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   οὕτως/οὕτω   ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ    
Iz:52:14 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dużo   thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki    
Iz:52:14 o(\n tro/pon e)kstE/sontai e)pi\ se\ polloi/ ou(/tOs a)doXE/sei a)po\ a)nTrO/pOn to\ ei)=do/s sou kai\ E( do/Xa sou a)po\ tO=n a)nTrO/pOn ,
Iz:52:14 hon tropon ekstEsontai epi se polloi hutOs adoXEsei apo anTrOpOn to eidos su kai hE doXa su apo tOn anTrOpOn ,
Iz:52:14 RR_ASM N2_ASM VF_FMI3P P RP_AS A1_NPM D VF_FAI3S P N2_GPM RA_NSN N3E_NSN RP_GS C RA_NSF N1S_NSF RP_GS P RA_GPM N2_GPM ,
Iz:52:14 who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) much   thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human the appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with you; your/yours(sg) and also, even, namely the glory/awesomeness you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the human    
Iz:52:14 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) many (nom)   thusly/like this   away from (+gen) humans (gen) the (nom|acc) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) humans (gen)    
Iz:52:14 Iz_52:14_1 Iz_52:14_2 Iz_52:14_3 Iz_52:14_4 Iz_52:14_5 Iz_52:14_6 Iz_52:14_7 Iz_52:14_8 Iz_52:14_9 Iz_52:14_10 Iz_52:14_11 Iz_52:14_12 Iz_52:14_13 Iz_52:14_14 Iz_52:14_15 Iz_52:14_16 Iz_52:14_17 Iz_52:14_18 Iz_52:14_19 Iz_52:14_20 Iz_52:14_21 Iz_52:14_22 Iz_52:14_23
Iz:52:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:52:15 οὕτως θαυμάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ’ αὐτῷ, καὶ συνέξουσιν βασιλεῖς τὸ στόμα αὐτῶν· ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν, συνήσουσιν. –
Iz:52:15 Thus shall many nations wonder at him; and kings shall keep their mouths shut: for they to whom no report was brought concerning him, shall see; and they who have not heard, shall consider. (Isaiah 52:15 Brenton)
Iz:52:15 tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. (Iz 52:15 BT_4)
Iz:52:15 οὕτως θαυμάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ’ αὐτῷ, καὶ συνέξουσιν βασιλεῖς τὸ στόμα αὐτῶν· ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν, συνήσουσιν.
Iz:52:15 οὕτως/οὕτω θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)  
Iz:52:15 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być zaskakiwany są podziwiany przy Naród [zobacz etniczny] Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} Król Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By ogłaszać ogłaszaj, informuj Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć By rozumieć  
Iz:52:15 ou(/tOs Tauma/sontai e)/TnE polla\ e)p’ au)tO=|, kai\ sune/Xousin basilei=s to\ sto/ma au)tO=n· o(/ti oi(=s ou)k a)nEgge/lE peri\ au)tou=, o)/PSontai, kai\ oi(\ ou)k a)kEko/asin, sunE/sousin.
Iz:52:15 hutOs Taumasontai eTnE polla ep’ autO, kai syneXusin basileis to stoma autOn· hoti hois uk anEngelE peri autu, oPSontai, kai hoi uk akEkoasin, synEsusin.
Iz:52:15 D VF_FMI3P N3E_NPN A1_NPN P RD_DSM C VF_FAI3P N3V_NPM RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C RR_DPM D VDI_API3S P RD_GSM VF_FMI3P C RR_NPM D VX_XAI3P VF_FAI3P
Iz:52:15 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be surprised be marvelled at nation [see ethnic] much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to constrain king the mouth/maw stoma he/she/it/same because/that who/whom/which οὐχ before rough breathing to proclaim proclaim, report about (+acc,+gen) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to hear to understand  
Iz:52:15 thusly/like this they-will-be-BE SURPRISED-ed nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and they-will-CONSTRAIN, going-to-CONSTRAIN (fut ptcp) (dat) kings (acc, nom|voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) because/that who/whom/which (dat) not he/she/it-was-PROCLAIM-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) they-will-be-SEE-ed and who/whom/which (nom) not they-have-HEAR-ed they-will-UNDERSTand, going-to-UNDERSTand (fut ptcp) (dat)  
Iz:52:15 Iz_52:15_1 Iz_52:15_2 Iz_52:15_3 Iz_52:15_4 Iz_52:15_5 Iz_52:15_6 Iz_52:15_7 Iz_52:15_8 Iz_52:15_9 Iz_52:15_10 Iz_52:15_11 Iz_52:15_12 Iz_52:15_13 Iz_52:15_14 Iz_52:15_15 Iz_52:15_16 Iz_52:15_17 Iz_52:15_18 Iz_52:15_19 Iz_52:15_20 Iz_52:15_21 Iz_52:15_22 Iz_52:15_23 Iz_52:15_24 Iz_52:15_25
Iz:52:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x