Iz:54:1 Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα, εἶπεν γὰρ κύριος.
Iz:54:1 Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that dost not travail: for more are the children of the desolate than of her that has a husband: for the Lord has said, (Isaiah 54:1 Brenton)
Iz:54:1 Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. (Iz 54:1 BT_4)
Iz:54:1 Εὐφράνθητι, στεῖρα οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον, οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα, εἶπεν γὰρ κύριος.
Iz:54:1 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) μᾶλλον ἤ[1] ὁ ἡ τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:54:1 By celebrować/bądź wesoły Jałowy jeden ??? Przed przydechem mocnym By rodzić By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać I też, nawet, mianowicie By ryczeć ??? Przed przydechem mocnym By cierpieć bóle porodowy Ponieważ/tamto Dużo Dziecko Odludzie; by leżeć odłogiem Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo By mieć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:54:1 *eu)fra/nTEti, stei=ra E( ou) ti/ktousa, r(E=Xon kai\ bo/Eson, E( ou)k O)di/nousa, o(/ti polla\ ta\ te/kna tE=s e)rE/mou ma=llon E)\ tE=s e)CHou/sEs to\n a)/ndra, ei)=pen ga\r ku/rios.
Iz:54:1 eufranTEti, steira hE u tiktusa, rEXon kai boEson, hE uk Odinusa, hoti polla ta tekna tEs erEmu mallon E tEs eCHusEs ton andra, eipen gar kyrios.
Iz:54:1 VC_APD2S N1A_NSF RA_NSF D V1_PAPNSF VA_AAD2S C VA_AAD2S RA_NSF D V1_PAPNSF C A1_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N2_GSF D C RA_GSF V1_PAPGSF RA_ASM N3_ASM VBI_AAI3S x N2_NSM
Iz:54:1 to celebrate/be merry barren one the οὐχ before rough breathing to give birth to rend; to strike dash, overthrow and also, even, namely to bellow the οὐχ before rough breathing to travail because/that much the child the wilderness; to lay waste more/rather (instead) or the to have the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to say/tell for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:54:1 be-you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! barren one  (nom|voc) the (nom) not while GIVE-ing-BIRTH (nom|voc) do-REND-you(sg)!, going-to-REND (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc); do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and do-BELLOW-you(sg)!, going-to-BELLOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom) not while TRAVAIL-ing (nom|voc) because/that many (nom|acc) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! more/rather or the (gen) while HAVE-ing (gen) the (acc) man, husband (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed for lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:54:1 Iz_54:1_1 Iz_54:1_2 Iz_54:1_3 Iz_54:1_4 Iz_54:1_5 Iz_54:1_6 Iz_54:1_7 Iz_54:1_8 Iz_54:1_9 Iz_54:1_10 Iz_54:1_11 Iz_54:1_12 Iz_54:1_13 Iz_54:1_14 Iz_54:1_15 Iz_54:1_16 Iz_54:1_17 Iz_54:1_18 Iz_54:1_19 Iz_54:1_20 Iz_54:1_21 Iz_54:1_22 Iz_54:1_23 Iz_54:1_24 Iz_54:1_25 Iz_54:1_26
Iz:54:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:2 πλάτυνον τὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου καὶ τῶν αὐλαιῶν σου, πῆξον, μὴ φείσῃ· μάκρυνον τὰ σχοινίσματά σου καὶ τοὺς πασσάλους σου κατίσχυσον.
Iz:54:2 Enlarge the place of thy tent, and of thy curtains: fix the pins, spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy pins; (Isaiah 54:2 Brenton)
Iz:54:2 Rozszerz przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego mieszkania, nie krępuj się, wydłuż twe sznury, wbij mocno twe paliki! (Iz 54:2 BT_4)
Iz:54:2 πλάτυνον τὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου καὶ τῶν αὐλαιῶν σου, πῆξον, μὴ φείσῃ· μάκρυνον τὰ σχοινίσματά σου καὶ τοὺς πασσάλους σου κατίσχυσον.
Iz:54:2 πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) μή φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
Iz:54:2 By powiększać się Miejsce Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By upadać Nie Zbywający {Oszczędzać} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Do ???
Iz:54:2 pla/tunon to\n to/pon tE=s skEnE=s sou kai\ tO=n au)laiO=n sou, pE=Xon, mE\ fei/sE|· ma/krunon ta\ sCHoini/smata/ sou kai\ tou\s passa/lous sou kati/sCHuson.
Iz:54:2 platynon ton topon tEs skEnEs su kai tOn aulaiOn su, pEXon, mE feisE· makrynon ta sCHoinismata su kai tus passalus su katisCHyson.
Iz:54:2 VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_GPF N1A_GPF RP_GS VA_AAD2S D VA_AMS2S VA_AAD2S RA_APN N3M_APN RP_GS C RA_APM N2_APM RP_GS VA_AAD2S
Iz:54:2 to enlarge the place the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) to pitch not to spare ć the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) to ???
Iz:54:2 do-ENLARGE-you(sg)!, while ENLARGE-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) place (acc) the (gen) tent (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-PITCH-you(sg)!, going-to-PITCH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) not you(sg)-will-be-SPARE-ed, you(sg)-should-be-SPARE-ed   the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Iz:54:2 Iz_54:2_1 Iz_54:2_2 Iz_54:2_3 Iz_54:2_4 Iz_54:2_5 Iz_54:2_6 Iz_54:2_7 Iz_54:2_8 Iz_54:2_9 Iz_54:2_10 Iz_54:2_11 Iz_54:2_12 Iz_54:2_13 Iz_54:2_14 Iz_54:2_15 Iz_54:2_16 Iz_54:2_17 Iz_54:2_18 Iz_54:2_19 Iz_54:2_20 Iz_54:2_21 Iz_54:2_22
Iz:54:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:3 ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκπέτασον, καὶ τὸ σπέρμα σου ἔθνη κληρονομήσει, καὶ πόλεις ἠρημωμένας κατοικιεῖς.
Iz:54:3 spread forth thy tent yet to the right and the left: for thy seed shall inherit the Gentiles, and thou shalt make the desolate cities to be inhabited. (Isaiah 54:3 Brenton)
Iz:54:3 Bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. (Iz 54:3 BT_4)
Iz:54:3 ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκπέτασον, καὶ τὸ σπέρμα σου ἔθνη κληρονομήσει, καὶ πόλεις ἠρημωμένας κατοικιεῖς.
Iz:54:3 ἔτι εἰς[1] ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) καί πόλις, -εως, ἡ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-)
Iz:54:3 Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie) W prawo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Opuszczał {Lewy} Do ??? I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] By dziedziczyć I też, nawet, mianowicie Miasto By leżeć odłogiem By osiedlać
Iz:54:3 e)/ti ei)s ta\ deXia\ kai\ ei)s ta\ a)ristera\ e)kpe/tason, kai\ to\ spe/rma sou e)/TnE klEronomE/sei, kai\ po/leis E)rEmOme/nas katoikiei=s.
Iz:54:3 eti eis ta deXia kai eis ta aristera ekpetason, kai to sperma su eTnE klEronomEsei, kai poleis ErEmOmenas katoikieis.
Iz:54:3 D P RA_APN A1A_APN C P RA_APN A1A_APN VA_AAD2S C RA_NSN N3M_NSN RP_GS N3E_APN VF_FAI3S C N3I_APF VAI_AMPAPF VF2_FAI2S
Iz:54:3 yet/still into (+acc) the right and also, even, namely into (+acc) the left to ??? and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) nation [see ethnic] to inherit and also, even, namely city to lay waste to domicile
Iz:54:3 yet/still into (+acc) the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and into (+acc) the (nom|acc) left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) nations (nom|acc|voc) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) and cities (acc, nom|voc) having-been-LAY-ed-WASTE (acc) you(sg)-will-DOMICILE
Iz:54:3 Iz_54:3_1 Iz_54:3_2 Iz_54:3_3 Iz_54:3_4 Iz_54:3_5 Iz_54:3_6 Iz_54:3_7 Iz_54:3_8 Iz_54:3_9 Iz_54:3_10 Iz_54:3_11 Iz_54:3_12 Iz_54:3_13 Iz_54:3_14 Iz_54:3_15 Iz_54:3_16 Iz_54:3_17 Iz_54:3_18 Iz_54:3_19
Iz:54:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:4 μὴ φοβοῦ ὅτι κατῃσχύνθης, μηδὲ ἐντραπῇς ὅτι ὠνειδίσθης· ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ καὶ ὄνειδος τῆς χηρείας σου οὐ μὴ μνησθήσῃ.
Iz:54:4 Fear not, because thou has been put to shame, neither be confounded, because thou was reproached: for thou shalt forget thy former shame, and shalt no more at all remember the reproach of thy widowhood. (Isaiah 54:4 Brenton)
Iz:54:4 Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. (Iz 54:4 BT_4)
Iz:54:4 μὴ φοβοῦ ὅτι κατῃσχύνθης, μηδὲ ἐντραπῇς ὅτι ὠνειδίσθης· ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ καὶ ὄνειδος τῆς χηρείας σου οὐ μὴ μνησθήσῃ.
Iz:54:4 μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ὅτι ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὅτι αἰσχύνη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) καί ὄνειδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)
Iz:54:4 Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ponieważ/tamto By upokarzać µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By wstydzić się wstydził się Ponieważ/tamto By mówić lekceważąco [pogarda?] Ponieważ/tamto ??? aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By zaniedbywać I też, nawet, mianowicie Gań Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z
Iz:54:4 mE\ fobou= o(/ti katE|sCHu/nTEs, mEde\ e)ntrapE=|s o(/ti O)neidi/sTEs· o(/ti ai)sCHu/nEn ai)O/nion e)pilE/sE| kai\ o)/neidos tE=s CHErei/as sou ou) mE\ mnEsTE/sE|.
Iz:54:4 mE fobu hoti katEsCHynTEs, mEde entrapEs hoti OneidisTEs· hoti aisCHynEn aiOnion epilEsE kai oneidos tEs CHEreias su u mE mnEsTEsE.
Iz:54:4 D V2_PMD2S C VCI_API2S C VB_AAS2S C VCI_API2S C N1_ASF A1B_ASF VF_FMI2S C N3E_ASN RA_GSF A1_GSF RP_GS D D VC_FPI2S
Iz:54:4 not fear [see phobia]; to fear because/that to humiliate μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to shame shamed because/that to disparage [scorn?] because/that ??? aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to neglect and also, even, namely reproach the ć you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of
Iz:54:4 not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! because/that you(sg)-were-HUMILIATE-ed neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-SHAME-ed because/that you(sg)-were-DISPARAGE-ed because/that ??? (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-be-NEGLECT-ed and reproach (nom|acc|voc) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF
Iz:54:4 Iz_54:4_1 Iz_54:4_2 Iz_54:4_3 Iz_54:4_4 Iz_54:4_5 Iz_54:4_6 Iz_54:4_7 Iz_54:4_8 Iz_54:4_9 Iz_54:4_10 Iz_54:4_11 Iz_54:4_12 Iz_54:4_13 Iz_54:4_14 Iz_54:4_15 Iz_54:4_16 Iz_54:4_17 Iz_54:4_18 Iz_54:4_19 Iz_54:4_20
Iz:54:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:5 ὅτι κύριος ὁ ποιῶν σε, κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ· καὶ ὁ ῥυσάμενός σε αὐτὸς θεὸς Ισραηλ, πάσῃ τῇ γῇ κληθήσεται.
Iz:54:5 For it is the Lord that made thee; the Lord of hosts is his name: and he that delivered thee, he is the God of Israel, and shall be called so by the whole earth. (Isaiah 54:5 Brenton)
Iz:54:5 Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan Zastępów; Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. (Iz 54:5 BT_4)
Iz:54:5 ὅτι κύριος ποιῶν σε, κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ· καὶ ῥυσάμενός σε αὐτὸς θεὸς Ισραηλ, πάσῃ τῇ γῇ κληθήσεται.
Iz:54:5 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Iz:54:5 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jaki rodzaj; by czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Bóg  Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia By nazywać rozmowę
Iz:54:5 o(/ti ku/rios o( poiO=n se, ku/rios sabaOT o)/noma au)tO=|· kai\ o( r(usa/meno/s se au)to\s Teo\s *israEl, pa/sE| tE=| gE=| klETE/setai.
Iz:54:5 hoti kyrios ho poiOn se, kyrios sabaOT onoma autO· kai ho rysamenos se autos Teos israEl, pasE tE gE klETEsetai.
Iz:54:5 C N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM RP_AS N2_NSM N_G N3M_NSN RD_DSM C RA_NSM VA_AMPNSM RP_AS RD_NSM N2_NSM N_GSM A1S_DSF RA_DSF N1_DSF VC_FPI3S
Iz:54:5 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the what kind; to do/make you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth name with regard to he/she/it/same and also, even, namely the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) he/she/it/same god [see theology] Israel every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land to call call
Iz:54:5 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) and the (nom) upon being-DELIVER-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/it/same (nom) god (nom) Israel (indecl) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) he/she/it-will-be-CALL-ed
Iz:54:5 Iz_54:5_1 Iz_54:5_2 Iz_54:5_3 Iz_54:5_4 Iz_54:5_5 Iz_54:5_6 Iz_54:5_7 Iz_54:5_8 Iz_54:5_9 Iz_54:5_10 Iz_54:5_11 Iz_54:5_12 Iz_54:5_13 Iz_54:5_14 Iz_54:5_15 Iz_54:5_16 Iz_54:5_17 Iz_54:5_18 Iz_54:5_19 Iz_54:5_20
Iz:54:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:6 οὐχ ὡς γυναῖκα καταλελειμμένην καὶ ὀλιγόψυχον κέκληκέν σε κύριος οὐδ’ ὡς γυναῖκα ἐκ νεότητος μεμισημένην, εἶπεν ὁ θεός σου·
Iz:54:6 The Lord has not called thee as a deserted and faint-hearted woman, nor as a woman hated from her youth, saith thy God. (Isaiah 54:6 Brenton)
Iz:54:6 Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: (Iz 54:6 BT_4)
Iz:54:6 οὐχ ὡς γυναῖκα καταλελειμμένην καὶ ὀλιγόψυχον κέκληκέν σε κύριος οὐδ’ ὡς γυναῖκα ἐκ νεότητος μεμισημένην, εἶπεν θεός σου·
Iz:54:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) καί ὀλιγό·ψυχος -ον καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐδέ (οὐ δέ) ὡς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:54:6 ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Kobiety/żona By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj I też, nawet, mianowicie Bojaźliwy By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jak/jak Kobiety/żona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt By mówić/opowiadaj Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Iz:54:6 ou)CH O(s gunai=ka kataleleimme/nEn kai\ o)ligo/PSuCHon ke/klEke/n se ku/rios ou)d’ O(s gunai=ka e)k neo/tEtos memisEme/nEn, ei)=pen o( Teo/s sou·
Iz:54:6 uCH hOs gynaika kataleleimmenEn kai oligoPSyCHon keklEken se kyrios ud’ hOs gynaika ek neotEtos memisEmenEn, eipen ho Teos su·
Iz:54:6 D x N3K_ASF VP_XMPASF C A1B_ASF VX_XAI3S RP_AS N2_NSM C x N3K_ASF P N3T_GSF VM_XMPASF VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS
Iz:54:6 οὐχ before rough breathing as/like woman/wife to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up and also, even, namely faint-hearted to call call you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) as/like woman/wife out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] to destest dislike, detest, hate, abominate to say/tell the god [see theology] you; your/yours(sg)
Iz:54:6 not as/like woman/wife (acc) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (acc) and faint-hearted ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-has-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) neither/nor as/like woman/wife (acc) out of (+gen) youth (gen) having-been-DESTEST-ed (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:54:6 Iz_54:6_1 Iz_54:6_2 Iz_54:6_3 Iz_54:6_4 Iz_54:6_5 Iz_54:6_6 Iz_54:6_7 Iz_54:6_8 Iz_54:6_9 Iz_54:6_10 Iz_54:6_11 Iz_54:6_12 Iz_54:6_13 Iz_54:6_14 Iz_54:6_15 Iz_54:6_16 Iz_54:6_17 Iz_54:6_18 Iz_54:6_19
Iz:54:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:7 χρόνον μικρὸν κατέλιπόν σε καὶ μετὰ ἐλέους μεγάλου ἐλεήσω σε,
Iz:54:7 For a little while I left thee: but with great mercy will I have compassion upon thee. (Isaiah 54:7 Brenton)
Iz:54:7 Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. (Iz 54:7 BT_4)
Iz:54:7 χρόνον μικρὸν κατέλιπόν σε καὶ μετὰ ἐλέους μεγάλου ἐλεήσω σε,
Iz:54:7 χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) μικρός -ά -όν κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μετά ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:54:7 Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Mały [zobacz micro] By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Litość Wielki By okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg)
Iz:54:7 CHro/non mikro\n kate/lipo/n se kai\ meta\ e)le/ous mega/lou e)leE/sO se,
Iz:54:7 CHronon mikron katelipon se kai meta eleus megalu eleEsO se,
Iz:54:7 N2_ASM A1A_ASM VBI_AAI1S RP_AS C P N2_APM A1_GSM VF_FAI1S RP_AS
Iz:54:7 time – a specific time (specified time) or space of time (a while). small [see micro] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you; your/yours(sg) and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing mercy great to show mercy you; your/yours(sg)
Iz:54:7 time (acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and after (+acc), with (+gen) mercy (gen), mercies (acc) great ([Adj] gen) I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:54:7 Iz_54:7_1 Iz_54:7_2 Iz_54:7_3 Iz_54:7_4 Iz_54:7_5 Iz_54:7_6 Iz_54:7_7 Iz_54:7_8 Iz_54:7_9 Iz_54:7_10
Iz:54:7 x x x x x x x x x x
Iz:54:8 ἐν θυμῷ μικρῷ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ σοῦ καὶ ἐν ἐλέει αἰωνίῳ ἐλεήσω σε, εἶπεν ὁ ῥυσάμενός σε κύριος.
Iz:54:8 In a little wrath I turned away my face from thee; but with everlasting mercy will I have compassion upon thee, saith the Lord that delivers thee. (Isaiah 54:8 Brenton)
Iz:54:8 W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. (Iz 54:8 BT_4)
Iz:54:8 ἐν θυμῷ μικρῷ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ σοῦ καὶ ἐν ἐλέει αἰωνίῳ ἐλεήσω σε, εἶπεν ῥυσάμενός σε κύριος.
Iz:54:8 ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) μικρός -ά -όν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αἰώνιος -ία -ον ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:54:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Mały [zobacz micro] By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:54:8 e)n TumO=| mikrO=| a)pe/strePSa to\ pro/sOpo/n mou a)po\ sou= kai\ e)n e)le/ei ai)Oni/O| e)leE/sO se, ei)=pen o( r(usa/meno/s se ku/rios.
Iz:54:8 en TymO mikrO apestrePSa to prosOpon mu apo su kai en eleei aiOniO eleEsO se, eipen ho rysamenos se kyrios.
Iz:54:8 P N2_DSM A1A_DSM VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GS C P N3E_DSN A1B_DSN VF_FAI1S RP_AS VBI_AAI3S RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS N2_NSM
Iz:54:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. small [see micro] to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mercy; to show mercy aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to show mercy you; your/yours(sg) to say/tell the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:54:8 in/among/by (+dat) wrath (dat) small ([Adj] dat) I-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! aeonian ([Adj] dat) I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) upon being-DELIVER-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:54:8 Iz_54:8_1 Iz_54:8_2 Iz_54:8_3 Iz_54:8_4 Iz_54:8_5 Iz_54:8_6 Iz_54:8_7 Iz_54:8_8 Iz_54:8_9 Iz_54:8_10 Iz_54:8_11 Iz_54:8_12 Iz_54:8_13 Iz_54:8_14 Iz_54:8_15 Iz_54:8_16 Iz_54:8_17 Iz_54:8_18 Iz_54:8_19 Iz_54:8_20
Iz:54:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:9 ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπὶ Νωε τοῦτό μοί ἐστιν· καθότι ὤμοσα αὐτῷ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ τῇ γῇ μὴ θυμωθήσεσθαι ἐπὶ σοὶ ἔτι μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου
Iz:54:9 From the time of the water of Noe this is my purpose: as I sware to him at that time, saying of the earth, I will no more be wroth with thee, neither when thou art threatened, (Isaiah 54:9 Brenton)
Iz:54:9 Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię gromić nie będę. (Iz 54:9 BT_4)
Iz:54:9 ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπὶ Νωε τοῦτό μοί ἐστιν· καθότι ὤμοσα αὐτῷ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ τῇ γῇ μὴ θυμωθήσεσθαι ἐπὶ σοὶ ἔτι μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου
Iz:54:9 ἀπό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ἐπί Νῶε, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθότι ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μή θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔτι μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐν ἀπειλή, -ῆς, ἡ; ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:54:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Noah To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By być Jak By przysięgać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Tamto Ziemi/ziemia Nie By rozgniewać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jeszcze/jeszcze µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Groźba; by zagrażać Ty; twój/twój(sg)
Iz:54:9 a)po\ tou= u(/datos tou= e)pi\ *nOe tou=to/ moi/ e)stin· kaTo/ti O)/mosa au)tO=| e)n tO=| CHro/nO| e)kei/nO| tE=| gE=| mE\ TumOTE/sesTai e)pi\ soi\ e)/ti mEde\ e)n a)peilE=| sou
Iz:54:9 apo tu hydatos tu epi nOe tuto moi estin· kaToti Omosa autO en tO CHronO ekeinO tE gE mE TymOTEsesTai epi soi eti mEde en apeilE su
Iz:54:9 P RA_GSN N3T_GSN RA_GSN P N RD_NSN RP_DS V9_PAI3S C VAI_AAI1S RD_DSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_DSF N1_DSF D VC_FPN P RP_DS D C P V2_PAS3S RP_GS
Iz:54:9 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the water the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Noah this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to be as to swear he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). that the earth/land not to anger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub yet/still μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among threat; to threaten you; your/yours(sg)
Iz:54:9 away from (+gen) the (gen) water (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Noah (indecl) this (nom|acc) me (dat) he/she/it-is as I-SWEAR-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) time (dat) that (dat) the (dat) earth/land (dat) not to-will-be-ANGER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) yet/still neither/nor; Mede (voc) in/among/by (+dat) threat (dat); you(sg)-are-being-THREATEN-ed, he/she/it-should-be-THREATEN-ing, you(sg)-should-be-being-THREATEN-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:54:9 Iz_54:9_1 Iz_54:9_2 Iz_54:9_3 Iz_54:9_4 Iz_54:9_5 Iz_54:9_6 Iz_54:9_7 Iz_54:9_8 Iz_54:9_9 Iz_54:9_10 Iz_54:9_11 Iz_54:9_12 Iz_54:9_13 Iz_54:9_14 Iz_54:9_15 Iz_54:9_16 Iz_54:9_17 Iz_54:9_18 Iz_54:9_19 Iz_54:9_20 Iz_54:9_21 Iz_54:9_22 Iz_54:9_23 Iz_54:9_24 Iz_54:9_25 Iz_54:9_26 Iz_54:9_27
Iz:54:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:10 τὰ ὄρη μεταστήσεσθαι οὐδὲ οἱ βουνοί σου μετακινηθήσονται, οὕτως οὐδὲ τὸ παρ’ ἐμοῦ σοι ἔλεος ἐκλείψει οὐδὲ ἡ διαθήκη τῆς εἰρήνης σου οὐ μὴ μεταστῇ· εἶπεν γὰρ κύριος Ἵλεώς σοι.
Iz:54:10 shall the mountains depart, nor shall thy hills be removed: so neither shall my mercy fail thee, nor shall the covenant of thy peace be at all removed: for the Lord who is gracious to thee has spoken it. (Isaiah 54:10 Brenton)
Iz:54:10 Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. (Iz 54:10 BT_4)
Iz:54:10 τὰ ὄρη μεταστήσεσθαι οὐδὲ οἱ βουνοί σου μετακινηθήσονται, οὕτως οὐδὲ τὸ παρ’ ἐμοῦ σοι ἔλεος ἐκλείψει οὐδὲ διαθήκη τῆς εἰρήνης σου οὐ μὴ μεταστῇ· εἶπεν γὰρ κύριος Ἵλεώς σοι.
Iz:54:10 ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετα·κινέω (μετα+κιν(ε)-, μετα+κινη·σ-, μετα+κινη·σ-, -, -, μετα+κινη·θ-) οὕτως/οὕτω οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵλεως -ων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Iz:54:10 Wchodź By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Wzgórze Ty; twój/twój(sg) By przesuwać się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Litość By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Konwencja Pokój Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Iz:54:10 ta\ o)/rE metastE/sesTai ou)de\ oi( bounoi/ sou metakinETE/sontai, ou(/tOs ou)de\ to\ par’ e)mou= soi e)/leos e)klei/PSei ou)de\ E( diaTE/kE tE=s ei)rE/nEs sou ou) mE\ metastE=|· ei)=pen ga\r ku/rios *(/ileO/s soi.
Iz:54:10 ta orE metastEsesTai ude hoi bunoi su metakinETEsontai, hutOs ude to par’ emu soi eleos ekleiPSei ude hE diaTEkE tEs eirEnEs su u mE metastE· eipen gar kyrios hileOs soi.
Iz:54:10 RA_APN N3E_APN VF_FMN C RA_NPM N2_NPM RP_GS VC_FPI3P D C RA_NSN P RP_GS RP_DS N3E_NSN VF_FAI3S C RA_NSF N1_NSF RA_GSF N1_GSF RP_GS D D VH_AAS3S VBI_AAI3S x N2_NSM N3E_NSM RP_DS
Iz:54:10 the mount to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the hill you; your/yours(sg) to shift thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine you; your/yours(sg); to rub worn, rub mercy to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the covenant the peace you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. to say/tell for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Iz:54:10 the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) to-will-be-REMOVE-ed neither/nor the (nom) hills (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-SHIFT-ed thusly/like this neither/nor the (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) mercy (nom, nom|acc|voc) he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) neither/nor the (nom) covenant (nom|voc) the (gen) peace (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not he/she/it-should-REMOVE he/she/it-SAY/TELL-ed for lord (nom); a lord ([Adj] nom) merciful ([Adj] acc, nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Iz:54:10 Iz_54:10_1 Iz_54:10_2 Iz_54:10_3 Iz_54:10_4 Iz_54:10_5 Iz_54:10_6 Iz_54:10_7 Iz_54:10_8 Iz_54:10_9 Iz_54:10_10 Iz_54:10_11 Iz_54:10_12 Iz_54:10_13 Iz_54:10_14 Iz_54:10_15 Iz_54:10_16 Iz_54:10_17 Iz_54:10_18 Iz_54:10_19 Iz_54:10_20 Iz_54:10_21 Iz_54:10_22 Iz_54:10_23 Iz_54:10_24 Iz_54:10_25 Iz_54:10_26 Iz_54:10_27 Iz_54:10_28 Iz_54:10_29 Iz_54:10_30
Iz:54:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:11 Ταπεινὴ καὶ ἀκατάστατος, οὐ παρεκλήθης, ἰδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοὶ ἄνθρακα τὸν λίθον σου καὶ τὰ θεμέλιά σου σάπφειρον
Iz:54:11 Afflicted and outcast thou has not been comforted: behold, I will prepare carbuncle for thy stones, and sapphire for thy foundations; (Isaiah 54:11 Brenton)
Iz:54:11 O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto Ja osadzę twoje kamienie na malachicie i fundamenty twoje na szafirach. (Iz 54:11 BT_4)
Iz:54:11 Ταπεινὴ καὶ ἀκατάστατος, οὐ παρεκλήθης, ἰδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοὶ ἄνθρακα τὸν λίθον σου καὶ τὰ θεμέλιά σου σάπφειρον
Iz:54:11 ταπεινός -ή -όν καί ἀ·κατά·στατος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἄνθραξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σάπφιρος v.l.σαπφειρ·ον
Iz:54:11 Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj I też, nawet, mianowicie Niepewny ??? Przed przydechem mocnym By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do gotowy Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Węgiel drzewny Kamień Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Ty; twój/twój(sg) Szafirowy
Iz:54:11 *tapeinE\ kai\ a)kata/statos, ou) pareklE/TEs, i)dou\ e)gO\ e(toima/DZO soi\ a)/nTraka to\n li/Ton sou kai\ ta\ Teme/lia/ sou sa/pfeiron
Iz:54:11 tapeinE kai akatastatos, u pareklETEs, idu egO hetoimaDZO soi anTraka ton liTon su kai ta Temelia su sapfeiron
Iz:54:11 A1_NSF C A1B_NSF D VCI_API2S I RP_NS V1_PAI1S RP_DS N3K_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS N2_ASF
Iz:54:11 poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate and also, even, namely unstable οὐχ before rough breathing to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ready you; your/yours(sg); to rub worn, rub charcoal the stone you; your/yours(sg) and also, even, namely the foundation establishing, base, substructure; founding you; your/yours(sg) sapphire
Iz:54:11 poor ([Adj] nom|voc) and unstable ([Adj] nom) not you(sg)-were-PETITION-ed be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-READY-ing, I-should-be-READY-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) charcoal (acc) the (acc) stone (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sapphire (acc)
Iz:54:11 Iz_54:11_1 Iz_54:11_2 Iz_54:11_3 Iz_54:11_4 Iz_54:11_5 Iz_54:11_6 Iz_54:11_7 Iz_54:11_8 Iz_54:11_9 Iz_54:11_10 Iz_54:11_11 Iz_54:11_12 Iz_54:11_13 Iz_54:11_14 Iz_54:11_15 Iz_54:11_16 Iz_54:11_17 Iz_54:11_18
Iz:54:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:12 καὶ θήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν καὶ τὰς πύλας σου λίθους κρυστάλλου καὶ τὸν περίβολόν σου λίθους ἐκλεκτοὺς
Iz:54:12 and I will make thy buttresses jasper, and thy gates crystal, and thy border precious stones. (Isaiah 54:12 Brenton)
Iz:54:12 Uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni - cały obwód twych murów. (Iz 54:12 BT_4)
Iz:54:12 καὶ θήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν καὶ τὰς πύλας σου λίθους κρυστάλλου καὶ τὸν περίβολόν σου λίθους ἐκλεκτοὺς
Iz:54:12 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἴασπι[δ]ς, -ιδος, ἡ καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λίθος, -ου, ὁ κρύσταλλος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λίθος, -ου, ὁ ἐκ·λεκτός -ή -όν
Iz:54:12 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Jaspis I też, nawet, mianowicie Brama Ty; twój/twój(sg) Kamień Kryształowy I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Kamień Wybierany [zobacz eklektyczny]
Iz:54:12 kai\ TE/sO ta\s e)pa/lXeis sou i)/aspin kai\ ta\s pu/las sou li/Tous krusta/llou kai\ to\n peri/bolo/n sou li/Tous e)klektou\s
Iz:54:12 kai TEsO tas epalXeis su iaspin kai tas pylas su liTus krystallu kai ton peribolon su liTus eklektus
Iz:54:12 C VF_FAI1S RA_APF N3I_APF RP_GS N3D_ASF C RA_APF N1_APF RP_GS N2_APM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RP_GS N2_APM A1_APM
Iz:54:12 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the ć you; your/yours(sg) jasper and also, even, namely the gate you; your/yours(sg) stone crystal and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) stone selected [see eclectic]
Iz:54:12 and I-will-PLACE, I-should-PLACE the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) jasper (acc) and the (acc) gates (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) stones (acc) crystal (gen) and the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) stones (acc) selected ([Adj] acc)
Iz:54:12 Iz_54:12_1 Iz_54:12_2 Iz_54:12_3 Iz_54:12_4 Iz_54:12_5 Iz_54:12_6 Iz_54:12_7 Iz_54:12_8 Iz_54:12_9 Iz_54:12_10 Iz_54:12_11 Iz_54:12_12 Iz_54:12_13 Iz_54:12_14 Iz_54:12_15 Iz_54:12_16 Iz_54:12_17 Iz_54:12_18
Iz:54:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:13 καὶ πάντας τοὺς υἱούς σου διδακτοὺς θεοῦ καὶ ἐν πολλῇ εἰρήνῃ τὰ τέκνα σου.
Iz:54:13 And I will cause all thy sons to be taught of God, and thy children to be in great peace. (Isaiah 54:13 Brenton)
Iz:54:13 Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, wielka będzie szczęśliwość twych dzieci. (Iz 54:13 BT_4)
Iz:54:13 καὶ πάντας τοὺς υἱούς σου διδακτοὺς θεοῦ καὶ ἐν πολλῇ εἰρήνῃ τὰ τέκνα σου.
Iz:54:13 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διδακτός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ καί ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:54:13 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Ty; twój/twój(sg) Uczony Bóg  I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Pokój Dziecko Ty; twój/twój(sg)
Iz:54:13 kai\ pa/ntas tou\s ui(ou/s sou didaktou\s Teou= kai\ e)n pollE=| ei)rE/nE| ta\ te/kna sou.
Iz:54:13 kai pantas tus hyius su didaktus Teu kai en pollE eirEnE ta tekna su.
Iz:54:13 C A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS A1_APM N2_GSM C P A1_DSF N1_DSF RA_APN N2N_APN RP_GS
Iz:54:13 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the son you; your/yours(sg) taught god [see theology] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much peace the child you; your/yours(sg)
Iz:54:13 and all (acc) the (acc) sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) taught ([Adj] acc) god (gen) and in/among/by (+dat) much (dat) peace (dat) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:54:13 Iz_54:13_1 Iz_54:13_2 Iz_54:13_3 Iz_54:13_4 Iz_54:13_5 Iz_54:13_6 Iz_54:13_7 Iz_54:13_8 Iz_54:13_9 Iz_54:13_10 Iz_54:13_11 Iz_54:13_12 Iz_54:13_13 Iz_54:13_14
Iz:54:13 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:14 καὶ ἐν δικαιοσύνῃ οἰκοδομηθήσῃ· ἀπέχου ἀπὸ ἀδίκου καὶ οὐ φοβηθήσῃ, καὶ τρόμος οὐκ ἐγγιεῖ σοι.
Iz:54:14 And thou shalt be built in righteousness: abstain from injustice, and thou shalt not fear; and trembling shall not come nigh thee. (Isaiah 54:14 Brenton)
Iz:54:14 Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie. (Iz 54:14 BT_4)
Iz:54:14 καὶ ἐν δικαιοσύνῃ οἰκοδομηθήσῃ· ἀπέχου ἀπὸ ἀδίκου καὶ οὐ φοβηθήσῃ, καὶ τρόμος οὐκ ἐγγιεῖ σοι.
Iz:54:14 καί ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἀπό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί τρόμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Iz:54:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By budować/buduj moralnie By powstrzymywać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się I też, nawet, mianowicie Drżenie ??? Przed przydechem mocnym Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Iz:54:14 kai\ e)n dikaiosu/nE| oi)kodomETE/sE|· a)pe/CHou a)po\ a)di/kou kai\ ou) fobETE/sE|, kai\ tro/mos ou)k e)ggiei= soi.
Iz:54:14 kai en dikaiosynE oikodomETEsE· apeCHu apo adiku kai u fobETEsE, kai tromos uk engiei soi.
Iz:54:14 C P N1_DSF VC_FPI2S V1_PMD2S P A1B_GSM C D VC_FPI2S C N2_NSM D VF2_FAI3S RP_DS
Iz:54:14 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to build/edify to abstain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing unjust; to harm/do wrong to and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear and also, even, namely trembling οὐχ before rough breathing to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Iz:54:14 and in/among/by (+dat) righteousness (dat) you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed be-you(sg)-being-ABSTAIN-ed! away from (+gen) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! and not you(sg)-will-be-FEAR-ed and trembling (nom) not he/she/it-will-NEAR, you(sg)-will-be-NEAR-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Iz:54:14 Iz_54:14_1 Iz_54:14_2 Iz_54:14_3 Iz_54:14_4 Iz_54:14_5 Iz_54:14_6 Iz_54:14_7 Iz_54:14_8 Iz_54:14_9 Iz_54:14_10 Iz_54:14_11 Iz_54:14_12 Iz_54:14_13 Iz_54:14_14 Iz_54:14_15
Iz:54:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:15 ἰδοὺ προσήλυτοι προσελεύσονταί σοι δι’ ἐμοῦ καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται.
Iz:54:15 Behold, strangers shall come to thee by me, and shall sojourn with thee, and shall run to thee for refuge. (Isaiah 54:15 Brenton)
Iz:54:15 Oto jeśli nastąpi napaść, nie będzie to ode Mnie. Kto na ciebie napada, potknie się z twej przyczyny. (Iz 54:15 BT_4)
Iz:54:15 ἰδοὺ προσήλυτοι προσελεύσονταί σοι δι’ ἐμοῦ καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται.
Iz:54:15 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) προσ·ήλυτος, -ου, ὁ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -)
Iz:54:15 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Prozelita [neofita do judaizmu] By nadchodzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do na dół uciekaj
Iz:54:15 i)dou\ prosE/lutoi proseleu/sontai/ soi di’ e)mou= kai\ e)pi\ se\ katafeu/Xontai.
Iz:54:15 idu prosElytoi proseleusontai soi di’ emu kai epi se katafeuXontai.
Iz:54:15 I N2_NPM VF_FMI3P RP_DS P RP_GS C P RP_AS VF_FMI3P
Iz:54:15 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), proselyte [a convert to Judaism] to approach you; your/yours(sg); to rub worn, rub because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to down-flee
Iz:54:15 be-you(sg)-SEE-ed! proselytes (nom|voc) they-will-be-APPROACH-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because of (+acc), through (+gen) me (gen); my/mine (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-be-DOWN-FLEE-ed
Iz:54:15 Iz_54:15_1 Iz_54:15_2 Iz_54:15_3 Iz_54:15_4 Iz_54:15_5 Iz_54:15_6 Iz_54:15_7 Iz_54:15_8 Iz_54:15_9 Iz_54:15_10
Iz:54:15 x x x x x x x x x x
Iz:54:16 ἰδοὺ ἐγὼ κτίζω σε, οὐχ ὡς χαλκεὺς φυσῶν ἄνθρακας καὶ ἐκφέρων σκεῦος εἰς ἔργον· ἐγὼ δὲ ἔκτισά σε οὐκ εἰς ἀπώλειαν φθεῖραι
Iz:54:16 Behold, I have created thee, not as the coppersmith blowing coals, and bringing out a vessel fit for work; but I have created thee, not for ruin, that I should destroy thee. (Isaiah 54:16 Brenton)
Iz:54:16 Oto Ja stworzyłem kowala, który dmie na ogień rozżarzonych węgli i wyciąga z niego broń, by ją obrobić. Ja też stworzyłem niszczyciela, aby siał zgubę. (Iz 54:16 BT_4)
Iz:54:16 ἰδοὺ ἐγὼ κτίζω σε, οὐχ ὡς χαλκεὺς φυσῶν ἄνθρακας καὶ ἐκφέρων σκεῦος εἰς ἔργον· ἐγὼ δὲ ἔκτισά σε οὐκ εἰς ἀπώλειαν φθεῖραι
Iz:54:16 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς χαλκεύς, -έως, ὁ φυσάω [LXX] (φυσ(α)-, -, φυση·σ-, -, -, -) ἄνθραξ, -ακος, ὁ καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) σκεῦο·ς, -ους, τό εἰς[1] ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-)
Iz:54:16 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Kowal Do ??? Węgiel drzewny I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Naczynie Do (+przyspieszenie) Praca Ja zaś By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie By psuć się
Iz:54:16 i)dou\ e)gO\ kti/DZO se, ou)CH O(s CHalkeu\s fusO=n a)/nTrakas kai\ e)kfe/rOn skeu=os ei)s e)/rgon· e)gO\ de\ e)/ktisa/ se ou)k ei)s a)pO/leian fTei=rai
Iz:54:16 idu egO ktiDZO se, uCH hOs CHalkeus fysOn anTrakas kai ekferOn skeuos eis ergon· egO de ektisa se uk eis apOleian fTeirai
Iz:54:16 I RP_NS V1_PAI1S RP_AS D x N3V_NSM V3_PAPNSM N3K_APM C V1_PAPNSM N3E_ASN P N2N_ASN RP_NS x VAI_AAI1S RP_AS D P N1A_ASF VA_AAN
Iz:54:16 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to create I create, form, shape, make, always of God. you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing as/like blacksmith to ??? charcoal and also, even, namely to carry out bring forth vessel into (+acc) work I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to create I create, form, shape, make, always of God. you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing into (+acc) annihilation, destruction to corrupt
Iz:54:16 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-CREATE-ing, I-should-be-CREATE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not as/like blacksmith (nom) while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) charcoals (acc) and while CARRY OUT-ing (nom) vessel (nom|acc|voc) into (+acc) work (nom|acc|voc) I (nom) Yet I-CREATE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not into (+acc) annihilation, destruction (acc) to-CORRUPT, be-you(sg)-CORRUPT-ed!, he/she/it-happens-to-CORRUPT (opt)
Iz:54:16 Iz_54:16_1 Iz_54:16_2 Iz_54:16_3 Iz_54:16_4 Iz_54:16_5 Iz_54:16_6 Iz_54:16_7 Iz_54:16_8 Iz_54:16_9 Iz_54:16_10 Iz_54:16_11 Iz_54:16_12 Iz_54:16_13 Iz_54:16_14 Iz_54:16_15 Iz_54:16_16 Iz_54:16_17 Iz_54:16_18 Iz_54:16_19 Iz_54:16_20 Iz_54:16_21 Iz_54:16_22
Iz:54:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:54:17 πᾶν σκεῦος φθαρτόν. ἐπὶ σὲ οὐκ εὐοδώσω, καὶ πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται ἐπὶ σὲ εἰς κρίσιν· πάντας αὐτοὺς ἡττήσεις, οἱ δὲ ἔνοχοί σου ἔσονται ἐν αὐτῇ. ἔστιν κληρονομία τοῖς θεραπεύουσιν κύριον, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι δίκαιοι, λέγει κύριος.
Iz:54:17 I will not suffer any weapon formed against thee to prosper; and every voice that shall rise up against thee for judgment, thou shalt vanquish them all; and thine adversaries shall be condemned thereby. There is an inheritance to them that serve the Lord, and ye shall be righteous before me, saith the Lord. (Isaiah 54:17 Brenton)
Iz:54:17 Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna. Potępisz wszelki język, który się zmierzy z tobą w sądzie. Takie będzie dziedzictwo sług Pana i nagroda ich słuszna ode Mnie - wyrocznia Pana. (Iz 54:17 BT_4)
Iz:54:17 πᾶν σκεῦος φθαρτόν. ἐπὶ σὲ οὐκ εὐοδώσω, καὶ πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται ἐπὶ σὲ εἰς κρίσιν· πάντας αὐτοὺς ἡττήσεις, οἱ δὲ ἔνοχοί σου ἔσονται ἐν αὐτῇ. ἔστιν κληρονομία τοῖς θεραπεύουσιν κύριον, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι δίκαιοι, λέγει κύριος.
Iz:54:17 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό φθαρτός -ή -όν ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φωνή, -ῆς, ἡ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἔν·οχος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κληρο·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:54:17 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynia Zwyrodnieniowy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dźwięku/głos płacze By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By tracić zaś Odpowiedzialny Ty; twój/twój(sg) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By być Dziedzictwo By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ty By być Ja Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:54:17 pa=n skeu=os fTarto/n. e)pi\ se\ ou)k eu)odO/sO, kai\ pa=sa fOnE\ a)nastE/setai e)pi\ se\ ei)s kri/sin· pa/ntas au)tou\s E(ttE/seis, oi( de\ e)/noCHoi/ sou e)/sontai e)n au)tE=|. e)/stin klEronomi/a toi=s Terapeu/ousin ku/rion, kai\ u(mei=s e)/sesTe/ moi di/kaioi, le/gei ku/rios.
Iz:54:17 pan skeuos fTarton. epi se uk euodOsO, kai pasa fOnE anastEsetai epi se eis krisin· pantas autus hEttEseis, hoi de enoCHoi su esontai en autE. estin klEronomia tois Terapeuusin kyrion, kai hymeis esesTe moi dikaioi, legei kyrios.
Iz:54:17 A3_ASN N3E_ASN A1_ASN P RP_AS D VF_FAI1S C A1S_NSF N1_NSF VF_FMI3S P RP_AS P N3I_ASF A3_APM RD_APM VF_FAI2S RA_NPM x A1B_NPM RP_GS VF_FMI3P P RD_DSF V9_PAI3S N1A_NSF RA_DPM V1_PAI3P N2_ASM C RP_NP VF_FMI2P RP_DS A1A_NPM V1_PAI3S N2_NSM
Iz:54:17 every all, each, every, the whole of vessel degenerative upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed and also, even, namely every all, each, every, the whole of sound/voice cries to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit every all, each, every, the whole of he/she/it/same to lose the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] accountable you; your/yours(sg) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to be inheritance the to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely you to be I just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:54:17 every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) degenerative ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not I-will-PROSPER, I-should-PROSPER, you(sg)-were-PROSPER-ed and every (nom|voc) sound/voice (nom|voc) he/she/it-will-be-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) judgment (acc) all (acc) them/same (acc) you(sg)-will-LOSE the (nom) Yet accountable ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-is inheritance (nom|voc) the (dat) they-are-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO, while TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO (dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(pl) (nom) you(pl)-will-be me (dat) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:54:17 Iz_54:17_1 Iz_54:17_2 Iz_54:17_3 Iz_54:17_4 Iz_54:17_5 Iz_54:17_6 Iz_54:17_7 Iz_54:17_8 Iz_54:17_9 Iz_54:17_10 Iz_54:17_11 Iz_54:17_12 Iz_54:17_13 Iz_54:17_14 Iz_54:17_15 Iz_54:17_16 Iz_54:17_17 Iz_54:17_18 Iz_54:17_19 Iz_54:17_20 Iz_54:17_21 Iz_54:17_22 Iz_54:17_23 Iz_54:17_24 Iz_54:17_25 Iz_54:17_26 Iz_54:17_27 Iz_54:17_28 Iz_54:17_29 Iz_54:17_30 Iz_54:17_31 Iz_54:17_32 Iz_54:17_33 Iz_54:17_34 Iz_54:17_35 Iz_54:17_36 Iz_54:17_37
Iz:54:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x