Jon:3:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν ἐκ δευτέρου λέγων
Jon:3:1 And the word of the Lord came to Jonas the second time, saying, (Jonah 3:1 Brenton)
Jon:3:1 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: (Jon 3:1 BT_4)
Jon:3:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιωναν ἐκ δευτέρου λέγων
Jon:3:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ; Ἰωνάμ v.l. -νάν, ὁ ἐκ δεύτερος -α -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jon:3:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jonah; Jonam Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drugi By mówić/opowiadaj
Jon:3:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *iOnan e)k deute/rou le/gOn
Jon:3:1 kai egeneto logos kyriu pros iOnan ek deuteru legOn
Jon:3:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM P A1A_GSM V1_PAPNSM
Jon:3:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jonah; Jonam out of (+gen) ἐξ before vowels second to say/tell
Jon:3:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jonah (acc); Jonam (indecl) out of (+gen) second (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Jon:3:1 Jon_3:1_1 Jon_3:1_2 Jon_3:1_3 Jon_3:1_4 Jon_3:1_5 Jon_3:1_6 Jon_3:1_7 Jon_3:1_8 Jon_3:1_9
Jon:3:1 x x x x x x x x x
Jon:3:2 Ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ κήρυγμα τὸ ἔμπροσθεν, ὃ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς σέ.
Jon:3:2 Rise, go to Nineve, the great city, and preach in it according to the former preaching which I spoke to thee of. (Jonah 3:2 Brenton)
Jon:3:2 «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». (Jon 3:2 BT_4)
Jon:3:2 Ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευη τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ κήρυγμα τὸ ἔμπροσθεν, ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς σέ.
Jon:3:2 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό κήρυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jon:3:2 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Naftali Miasto Wielki I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Proklamacja Przedtem/w przodzie z Kto/, który/, który Ja By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Jon:3:2 *)ana/stETi kai\ poreu/TEti ei)s *nineuE tE\n po/lin tE\n mega/lEn kai\ kE/ruXon e)n au)tE=| kata\ to\ kE/rugma to\ e)/mprosTen, o(\ e)gO\ e)la/lEsa pro\s se/.
Jon:3:2 anastETi kai poreuTEti eis nineuE tEn polin tEn megalEn kai kEryXon en autE kata to kErygma to emprosTen, ho egO elalEsa pros se.
Jon:3:2 VH_AAD2S C VC_APD2S P N1_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1_ASF C VA_AAD2S P RD_DSF P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN D RR_ASN RP_NS VAI_AAI1S P RP_AS
Jon:3:2 to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go into (+acc) Naphtali the city the great and also, even, namely to proclaim announce, preach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the proclamation the before/in front of who/whom/which I to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Jon:3:2 do-STand-you(sg)-UP! and be-you(sg)-GO-ed! into (+acc) Nineveh (indecl) the (acc) city (acc) the (acc) great ([Adj] acc) and do-PROCLAIM-you(sg)!, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) proclamation (nom|acc|voc) the (nom|acc) before/in front of who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jon:3:2 Jon_3:2_1 Jon_3:2_2 Jon_3:2_3 Jon_3:2_4 Jon_3:2_5 Jon_3:2_6 Jon_3:2_7 Jon_3:2_8 Jon_3:2_9 Jon_3:2_10 Jon_3:2_11 Jon_3:2_12 Jon_3:2_13 Jon_3:2_14 Jon_3:2_15 Jon_3:2_16 Jon_3:2_17 Jon_3:2_18 Jon_3:2_19 Jon_3:2_20 Jon_3:2_21 Jon_3:2_22 Jon_3:2_23
Jon:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:3:3 καὶ ἀνέστη Ιωνας καὶ ἐπορεύθη εἰς Νινευη, καθὼς ἐλάλησεν κύριος· ἡ δὲ Νινευη ἦν πόλις μεγάλη τῷ θεῷ ὡσεὶ πορείας ὁδοῦ ἡμερῶν τριῶν.
Jon:3:3 And Jonas arose, and went to Nineve, as the Lord had spoken. Now Nineve was an exceeding great city, of about three days' journey. (Jonah 3:3 Brenton)
Jon:3:3 Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. (Jon 3:3 BT_4)
Jon:3:3 καὶ ἀνέστη Ιωνας καὶ ἐπορεύθη εἰς Νινευη, καθὼς ἐλάλησεν κύριος· δὲ Νινευη ἦν πόλις μεγάλη τῷ θεῷ ὡσεὶ πορείας ὁδοῦ ἡμερῶν τριῶν.
Jon:3:3 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δέ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) πορεία, -ας, ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Jon:3:3 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jonah I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Naftali Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zaś Naftali By być Miasto Wielki Bóg  Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Chodzenie Drogi {Sposobu}/droga Dzień Trzy
Jon:3:3 kai\ a)ne/stE *iOnas kai\ e)poreu/TE ei)s *nineuE, kaTO\s e)la/lEsen ku/rios· E( de\ *nineuE E)=n po/lis mega/lE tO=| TeO=| O(sei\ porei/as o(dou= E(merO=n triO=n.
Jon:3:3 kai anestE iOnas kai eporeuTE eis nineuE, kaTOs elalEsen kyrios· hE de nineuE En polis megalE tO TeO hOsei poreias hodu hEmerOn triOn.
Jon:3:3 C VHI_AAI3S N1T_NSM C VCI_API3S P N1_ASF D VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSF x N1_NSF V9_IAI3S N3I_NSF A1_NSF RA_DSM N2_DSM D N1A_APF N2_GSF N1A_GPF A3_GPF
Jon:3:3 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Jonah and also, even, namely to go into (+acc) Naphtali as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Naphtali to be city great the god [see theology] like/approximately [as-if]; to push going way/road day three
Jon:3:3 and he/she/it-STand-ed-UP Jonah (nom) and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) Nineveh (indecl) as accordingly he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) Yet Nineveh (indecl) he/she/it-was city (nom) great ([Adj] nom|voc) the (dat) god (dat) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) going (gen), goings (acc) way/road (gen) days (gen) three (gen)
Jon:3:3 Jon_3:3_1 Jon_3:3_2 Jon_3:3_3 Jon_3:3_4 Jon_3:3_5 Jon_3:3_6 Jon_3:3_7 Jon_3:3_8 Jon_3:3_9 Jon_3:3_10 Jon_3:3_11 Jon_3:3_12 Jon_3:3_13 Jon_3:3_14 Jon_3:3_15 Jon_3:3_16 Jon_3:3_17 Jon_3:3_18 Jon_3:3_19 Jon_3:3_20 Jon_3:3_21 Jon_3:3_22 Jon_3:3_23
Jon:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:3:4 καὶ ἤρξατο Ιωνας τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν ὡσεὶ πορείαν ἡμέρας μιᾶς καὶ ἐκήρυξεν καὶ εἶπεν Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευη καταστραφήσεται.
Jon:3:4 And Jonas began to enter into the city about a day's journey, and he proclaimed, and said, Yet three days, and Nineve shall be overthrown. (Jonah 3:4 Brenton)
Jon:3:4 Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». (Jon 3:4 BT_4)
Jon:3:4 καὶ ἤρξατο Ιωνας τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν ὡσεὶ πορείαν ἡμέρας μιᾶς καὶ ἐκήρυξεν καὶ εἶπεν Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευη καταστραφήσεται.
Jon:3:4 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) πορεία, -ας, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔτι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ καί Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-)
Jon:3:4 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Jonah By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Chodzenie Dzień Jeden I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeszcze/jeszcze Trzy Dzień I też, nawet, mianowicie Naftali Do ???
Jon:3:4 kai\ E)/rXato *iOnas tou= ei)selTei=n ei)s tE\n po/lin O(sei\ porei/an E(me/ras mia=s kai\ e)kE/ruXen kai\ ei)=pen *)/eti trei=s E(me/rai kai\ *nineuE katastrafE/setai.
Jon:3:4 kai ErXato iOnas tu eiselTein eis tEn polin hOsei poreian hEmeras mias kai ekEryXen kai eipen eti treis hEmerai kai nineuE katastrafEsetai.
Jon:3:4 C VAI_AMI3S N1T_NSM RA_GSN VB_AAN P RA_ASF N3I_ASF D N1A_ASF N1A_GSF A1A_GSF C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S D A3_NPF N1A_NPF C N1_NSF VD_FPI3S
Jon:3:4 and also, even, namely to begin Jonah the to enter into (+acc) the city like/approximately [as-if]; to push going day one and also, even, namely to proclaim announce, preach and also, even, namely to say/tell yet/still three day and also, even, namely Naphtali to ???
Jon:3:4 and he/she/it-was-BEGIN-ed Jonah (nom) the (gen) to-ENTER into (+acc) the (acc) city (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) going (acc) day (gen), days (acc) one (gen) and he/she/it-PROCLAIM-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed yet/still three (acc, nom) days (nom|voc) and Nineveh (indecl) he/she/it-will-be-???-ed
Jon:3:4 Jon_3:4_1 Jon_3:4_2 Jon_3:4_3 Jon_3:4_4 Jon_3:4_5 Jon_3:4_6 Jon_3:4_7 Jon_3:4_8 Jon_3:4_9 Jon_3:4_10 Jon_3:4_11 Jon_3:4_12 Jon_3:4_13 Jon_3:4_14 Jon_3:4_15 Jon_3:4_16 Jon_3:4_17 Jon_3:4_18 Jon_3:4_19 Jon_3:4_20 Jon_3:4_21 Jon_3:4_22
Jon:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:3:5 καὶ ἐνεπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευη τῷ θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν.
Jon:3:5 And the men of Nineve believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloths, from the greatest of them to the least of them. (Jonah 3:5 Brenton)
Jon:3:5 I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. (Jon 3:5 BT_4)
Jon:3:5 καὶ ἐνεπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευη τῷ θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν.
Jon:3:5 καί   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) νηστεία, -ας, ἡ καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) σάκκος, -ου, ὁ ἀπό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μικρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Jon:3:5 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Naftali Bóg  I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie By ubierać Płótno workowe Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wielki On/ona/to/to samo Aż; świtaj Mały [zobacz micro] On/ona/to/to samo
Jon:3:5 kai\ e)nepi/steusan oi( a)/ndres *nineuE tO=| TeO=| kai\ e)kE/ruXan nEstei/an kai\ e)nedu/santo sa/kkous a)po\ mega/lou au)tO=n e(/Os mikrou= au)tO=n.
Jon:3:5 kai enepisteusan hoi andres nineuE tO TeO kai ekEryXan nEsteian kai enedysanto sakkus apo megalu autOn heOs mikru autOn.
Jon:3:5 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N1_GSF RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P N1A_ASF C VAI_AMI3P N2_APM P A1_GSM RD_GPM P A1A_GSM RD_GPM
Jon:3:5 and also, even, namely ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Naphtali the god [see theology] and also, even, namely to proclaim announce, preach fast and also, even, namely to clothe sackcloth from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing great he/she/it/same until; dawn small [see micro] he/she/it/same
Jon:3:5 and   the (nom) men, husbands (nom|voc) Nineveh (indecl) the (dat) god (dat) and they-PROCLAIM-ed fast (acc) and they-were-CLOTHE-ed sackcloths (acc) away from (+gen) great ([Adj] gen) them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) small ([Adj] gen) them/same (gen)
Jon:3:5 Jon_3:5_1 Jon_3:5_2 Jon_3:5_3 Jon_3:5_4 Jon_3:5_5 Jon_3:5_6 Jon_3:5_7 Jon_3:5_8 Jon_3:5_9 Jon_3:5_10 Jon_3:5_11 Jon_3:5_12 Jon_3:5_13 Jon_3:5_14 Jon_3:5_15 Jon_3:5_16 Jon_3:5_17 Jon_3:5_18 Jon_3:5_19
Jon:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:3:6 καὶ ἤγγισεν ὁ λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευη, καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ περιείλατο τὴν στολὴν αὐτοῦ ἀφ’ ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ.
Jon:3:6 And the word reached the king of Nineve, and he arose from off his throne, and took off his raiment from him, and put on sackcloth, and sat on ashes. (Jonah 3:6 Brenton)
Jon:3:6 Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. (Jon 3:6 BT_4)
Jon:3:6 καὶ ἤγγισεν λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευη, καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ περιείλατο τὴν στολὴν αὐτοῦ ἀφ’ ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ.
Jon:3:6 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) σάκκος, -ου, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί σποδός, -οῦ, ἡ
Jon:3:6 I też, nawet, mianowicie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Naftali I też, nawet, mianowicie By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Płótno workowe I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Popioły
Jon:3:6 kai\ E)/ggisen o( lo/gos pro\s to\n basile/a tE=s *nineuE, kai\ e)Xane/stE a)po\ tou= Tro/nou au)tou= kai\ periei/lato tE\n stolE\n au)tou= a)f’ e(autou= kai\ perieba/leto sa/kkon kai\ e)ka/Tisen e)pi\ spodou=.
Jon:3:6 kai Engisen ho logos pros ton basilea tEs nineuE, kai eXanestE apo tu Tronu autu kai perieilato tEn stolEn autu af’ heautu kai periebaleto sakkon kai ekaTisen epi spodu.
Jon:3:6 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N3V_ASM RA_GSF N1_GSF C VHI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P RD_GSM C VBI_AMI3S N2_ASM C VAI_AAI3S P N2_GSF
Jon:3:6 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. toward (+acc,+gen,+dat) the king the Naphtali and also, even, namely to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the throne he/she/it/same and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away the array uniform, costume, suit he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely to adorn with [throw around] sackcloth and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ashes
Jon:3:6 and he/she/it-NEAR-ed the (nom) word (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) the (gen) Nineveh (indecl) and he/she/it-RAISE UP-ed away from (+gen) the (gen) throne (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-TAKING OFF-ed the (acc) array (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) self (gen) and he/she/it-was-ADORN-ed-WITH sackcloth (acc) and he/she/it-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) ashes (gen)
Jon:3:6 Jon_3:6_1 Jon_3:6_2 Jon_3:6_3 Jon_3:6_4 Jon_3:6_5 Jon_3:6_6 Jon_3:6_7 Jon_3:6_8 Jon_3:6_9 Jon_3:6_10 Jon_3:6_11 Jon_3:6_12 Jon_3:6_13 Jon_3:6_14 Jon_3:6_15 Jon_3:6_16 Jon_3:6_17 Jon_3:6_18 Jon_3:6_19 Jon_3:6_20 Jon_3:6_21 Jon_3:6_22 Jon_3:6_23 Jon_3:6_24 Jon_3:6_25 Jon_3:6_26 Jon_3:6_27 Jon_3:6_28 Jon_3:6_29
Jon:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:3:7 καὶ ἐκηρύχθη καὶ ἐρρέθη ἐν τῇ Νινευη παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ λέγων Οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα μὴ γευσάσθωσαν μηδὲν μηδὲ νεμέσθωσαν μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν.
Jon:3:7 And proclamation was made, and it was commanded in Nineve by the king an by his great men, saying, Let not men, or cattle, or oxen, or sheep, taste any thing, nor feed, nor drink water. (Jonah 3:7 Brenton)
Jon:3:7 Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: «Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. (Jon 3:7 BT_4)
Jon:3:7 καὶ ἐκηρύχθη καὶ ἐρρέθη ἐν τῇ Νινευη παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ λέγων Οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα μὴ γευσάσθωσαν μηδὲν μηδὲ νεμέσθωσαν μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν.
Jon:3:7 καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί παρά ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) μή γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ   μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Jon:3:7 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Urzędnik mający władzę sędziowską On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Wół; Boaz I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Nie By smakować Nie jeden µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Woda By pić
Jon:3:7 kai\ e)kEru/CHTE kai\ e)rre/TE e)n tE=| *nineuE para\ tou= basile/Os kai\ para\ tO=n megista/nOn au)tou= le/gOn *oi( a)/nTrOpoi kai\ ta\ ktE/nE kai\ oi( bo/es kai\ ta\ pro/bata mE\ geusa/sTOsan mEde\n mEde\ neme/sTOsan mEde\ u(/dOr pie/tOsan.
Jon:3:7 kai ekEryCHTE kai erreTE en tE nineuE para tu basileOs kai para tOn megistanOn autu legOn hoi anTrOpoi kai ta ktEnE kai hoi boes kai ta probata mE geusasTOsan mEden mEde nemesTOsan mEde hydOr pietOsan.
Jon:3:7 C VQI_API3S C VCI_API3S P RA_DSF N1_DSF P RA_GSM N3V_GSM C P RA_GPM N3_GPM RD_GSM V1_PAPNSM RA_NPM N2_NPM C RA_NPN N3E_NPN C RA_NPM N3_NPM C RA_NPN N2N_NPN D VA_AMD3P A3_ASN C V1_PMD3P C N3_ASN VB_AAD3P
Jon:3:7 and also, even, namely to proclaim announce, preach and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Naphtali frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the magistrate he/she/it/same to say/tell the human and also, even, namely the Animal (beast) and also, even, namely the ox; Boaz and also, even, namely the sheep (sheepfold) not to taste not one μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] ć μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] water to drink
Jon:3:7 and he/she/it-was-PROCLAIM-ed and he/she/it-was-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) Nineveh (indecl) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) magistrates (gen) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) humans (nom|voc) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) and the (nom) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) not let-them-be-TASTE-ed! not one (nom|acc) neither/nor; Mede (voc)   neither/nor; Mede (voc) water (nom|acc|voc) let-them-DRINK!
Jon:3:7 Jon_3:7_1 Jon_3:7_2 Jon_3:7_3 Jon_3:7_4 Jon_3:7_5 Jon_3:7_6 Jon_3:7_7 Jon_3:7_8 Jon_3:7_9 Jon_3:7_10 Jon_3:7_11 Jon_3:7_12 Jon_3:7_13 Jon_3:7_14 Jon_3:7_15 Jon_3:7_16 Jon_3:7_17 Jon_3:7_18 Jon_3:7_19 Jon_3:7_20 Jon_3:7_21 Jon_3:7_22 Jon_3:7_23 Jon_3:7_24 Jon_3:7_25 Jon_3:7_26 Jon_3:7_27 Jon_3:7_28 Jon_3:7_29 Jon_3:7_30 Jon_3:7_31 Jon_3:7_32 Jon_3:7_33 Jon_3:7_34 Jon_3:7_35
Jon:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:3:8 καὶ περιεβάλοντο σάκκους οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη, καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν θεὸν ἐκτενῶς· καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν λέγοντες
Jon:3:8 So men and cattle were clothed with sackcloths, and cried earnestly to God; and they turned every one from their evil way, and from the iniquity that was in their hands, saying, (Jonah 3:8 Brenton)
Jon:3:8 Niech obloką się w wory - ludzie i zwierzęta - niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. (Jon 3:8 BT_4)
Jon:3:8 καὶ περιεβάλοντο σάκκους οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη, καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν θεὸν ἐκτενῶς· καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν λέγοντες
Jon:3:8 καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) σάκκος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ·τενῶς (Adv. of ἐκ·τενής) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jon:3:8 I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Płótno workowe Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Stosowany I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj
Jon:3:8 kai\ perieba/lonto sa/kkous oi( a)/nTrOpoi kai\ ta\ ktE/nE, kai\ a)nebo/Esan pro\s to\n Teo\n e)ktenO=s· kai\ a)pe/strePSan e(/kastos a)po\ tE=s o(dou= au)tou= tE=s ponEra=s kai\ a)po\ tE=s a)diki/as tE=s e)n CHersi\n au)tO=n le/gontes
Jon:3:8 kai periebalonto sakkus hoi anTrOpoi kai ta ktEnE, kai aneboEsan pros ton Teon ektenOs· kai apestrePSan hekastos apo tEs hodu autu tEs ponEras kai apo tEs adikias tEs en CHersin autOn legontes
Jon:3:8 C VBI_AMI3P N2_APM RA_NPM N2_NPM C RA_NPN N3E_NPN C VAI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM D C VAI_AAI3P A1_NSM P RA_GSF N2_GSF RD_GSM RA_GSF A1A_GSF C P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF P N3_DPF RD_GPM V1_PAPNPM
Jon:3:8 and also, even, namely to adorn with [throw around] sackcloth the human and also, even, namely the Animal (beast) and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] exertedly and also, even, namely to turn away from each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wrongdoing the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same to say/tell
Jon:3:8 and they-were-ADORN-ed-WITH sackcloths (acc) the (nom) humans (nom|voc) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) and they-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) exertedly and they-TURN-ed-AWAY-FROM each (of two) (nom) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) him/it/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) and away from (+gen) the (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) the (gen) in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Jon:3:8 Jon_3:8_1 Jon_3:8_2 Jon_3:8_3 Jon_3:8_4 Jon_3:8_5 Jon_3:8_6 Jon_3:8_7 Jon_3:8_8 Jon_3:8_9 Jon_3:8_10 Jon_3:8_11 Jon_3:8_12 Jon_3:8_13 Jon_3:8_14 Jon_3:8_15 Jon_3:8_16 Jon_3:8_17 Jon_3:8_18 Jon_3:8_19 Jon_3:8_20 Jon_3:8_21 Jon_3:8_22 Jon_3:8_23 Jon_3:8_24 Jon_3:8_25 Jon_3:8_26 Jon_3:8_27 Jon_3:8_28 Jon_3:8_29 Jon_3:8_30 Jon_3:8_31 Jon_3:8_32
Jon:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:3:9 Τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ θεὸς καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα;
Jon:3:9 Who knows if God will repent, and turn from his fierce anger, and so we shall not perish? (Jonah 3:9 Brenton)
Jon:3:9 Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?» (Jon 3:9 BT_4)
Jon:3:9 Τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει θεὸς καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα;
Jon:3:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) εἰ μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Jon:3:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jeżeli By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. Bóg  I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Jon:3:9 *ti/s oi)=den ei) metanoE/sei o( Teo\s kai\ a)postre/PSei e)X o)rgE=s Tumou= au)tou= kai\ ou) mE\ a)polO/meTa;
Jon:3:9 tis oiden ei metanoEsei ho Teos kai apostrePSei eX orgEs Tymu autu kai u mE apolOmeTa;
Jon:3:9 RI_NSM VX_XAI3S C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM C VF_FAI3S P N1_GSF N2_GSM RD_GSM C D D V5_PMS1P
Jon:3:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with if to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. the god [see theology] and also, even, namely to turn away from out of (+gen) ἐξ before vowels wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Jon:3:9 who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed if he/she/it-will-REPENT, you(sg)-will-be-REPENT-ed (classical) the (nom) god (nom) and he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) out of (+gen) wrath (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! him/it/same (gen) and not not we-should-be-LOSE/DESTROY-ed
Jon:3:9 Jon_3:9_1 Jon_3:9_2 Jon_3:9_3 Jon_3:9_4 Jon_3:9_5 Jon_3:9_6 Jon_3:9_7 Jon_3:9_8 Jon_3:9_9 Jon_3:9_10 Jon_3:9_11 Jon_3:9_12 Jon_3:9_13 Jon_3:9_14 Jon_3:9_15 Jon_3:9_16
Jon:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jon:3:10 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησεν τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησεν.
Jon:3:10 And God saw their works, that they turned from their evil ways; and God repented of the evil which he had said he would do to them; and he did it not. (Jonah 3:10 Brenton)
Jon:3:10 Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. (Jon 3:10 BT_4)
Jon:3:10 καὶ εἶδεν θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ἐλάλησεν τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησεν.
Jon:3:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jon:3:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  Praca On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość Kto/, który/, który By mówić By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób
Jon:3:10 kai\ ei)=den o( Teo\s ta\ e)/rga au)tO=n, o(/ti a)pe/strePSan a)po\ tO=n o(dO=n au)tO=n tO=n ponErO=n, kai\ meteno/Esen o( Teo\s e)pi\ tE=| kaki/a|, E(=| e)la/lEsen tou= poiE=sai au)toi=s, kai\ ou)k e)poi/Esen.
Jon:3:10 kai eiden ho Teos ta erga autOn, hoti apestrePSan apo tOn hodOn autOn tOn ponErOn, kai metenoEsen ho Teos epi tE kakia, hE elalEsen tu poiEsai autois, kai uk epoiEsen.
Jon:3:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APN N2N_APN RD_GPM C VAI_AAI3P P RA_GPF N2_GPF RD_GPM RA_GPF A1A_GPF C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VAI_AAI3S RA_GSN VA_AAN RD_DPM C D VAI_AAI3S
Jon:3:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] the work he/she/it/same because/that to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the evil evil, malice who/whom/which to speak the to do/make he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make
Jon:3:10 and he/she/it-SEE-ed the (nom) god (nom) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) because/that they-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) the (gen) ways/roads (gen) them/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] gen) and he/she/it-REPENT-ed the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) evil (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-SPEAK-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (dat) and not he/she/it-DO/MAKE-ed
Jon:3:10 Jon_3:10_1 Jon_3:10_2 Jon_3:10_3 Jon_3:10_4 Jon_3:10_5 Jon_3:10_6 Jon_3:10_7 Jon_3:10_8 Jon_3:10_9 Jon_3:10_10 Jon_3:10_11 Jon_3:10_12 Jon_3:10_13 Jon_3:10_14 Jon_3:10_15 Jon_3:10_16 Jon_3:10_17 Jon_3:10_18 Jon_3:10_19 Jon_3:10_20 Jon_3:10_21 Jon_3:10_22 Jon_3:10_23 Jon_3:10_24 Jon_3:10_25 Jon_3:10_26 Jon_3:10_27 Jon_3:10_28 Jon_3:10_29 Jon_3:10_30
Jon:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x