Jr:21:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν, ὅτε ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Σεδεκιας τὸν Πασχωρ υἱὸν Μελχιου καὶ Σοφονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα λέγων
Jr:21:1 THE WORD THAT CAME FROM THE LORD TO JEREMIAS, WHEN KING SEDEKIAS SENT TO HIM PASCHOR THE SON OF MELCHIAS, AND SOPHONIAS SON OF BASAEAS, THE PRIEST, SAYING, (Jeremiah 21:1 Brenton)
Jr:21:1 Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, gdy król Sedecjasz wysłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, by mu powiedzieli: (Jr 21:1 BT_4)
Jr:21:1 λόγος γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν, ὅτε ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς Σεδεκιας τὸν Πασχωρ υἱὸν Μελχιου καὶ Σοφονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα λέγων
Jr:21:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὅτε ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:21:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Kiedy zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Król Syn I też, nawet, mianowicie Syn Duchowny By mówić/opowiadaj
Jr:21:1 *(o lo/gos o( geno/menos para\ kuri/ou pro\s *ieremian, o(/te a)pe/steilen pro\s au)to\n o( basileu\s *sedekias to\n *pasCHOr ui(o\n *melCHiou kai\ *sofonian ui(o\n *maasaiou to\n i(ere/a le/gOn
Jr:21:1 o logos ho genomenos para kyriu pros ieremian, hote apesteilen pros auton ho basileus sedekias ton pasCHOr hyion melCHiu kai sofonian hyion maasaiu ton hierea legOn
Jr:21:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N2_GSM P N1T_ASM D VAI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N3V_NSM N1T_NSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N1T_GSM C N1T_ASM N2_ASM N1T_GSM RA_ASM N3V_ASM V1_PAPNSM
Jr:21:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah when to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the king ć the ć son ć and also, even, namely ć son ć the priest to say/tell
Jr:21:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) when he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) king (nom) the (acc) son (acc) and son (acc) the (acc) priest (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:21:1 Jr_21:1_1 Jr_21:1_2 Jr_21:1_3 Jr_21:1_4 Jr_21:1_5 Jr_21:1_6 Jr_21:1_7 Jr_21:1_8 Jr_21:1_9 Jr_21:1_10 Jr_21:1_11 Jr_21:1_12 Jr_21:1_13 Jr_21:1_14 Jr_21:1_15 Jr_21:1_16 Jr_21:1_17 Jr_21:1_18 Jr_21:1_19 Jr_21:1_20 Jr_21:1_21 Jr_21:1_22 Jr_21:1_23 Jr_21:1_24 Jr_21:1_25 Jr_21:1_26
Jr:21:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:2 Ἐπερώτησον περὶ ἡμῶν τὸν κύριον, ὅτι βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐφέστηκεν ἐφ’ ἡμᾶς, εἰ ποιήσει κύριος κατὰ πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἀπελεύσεται ἀφ’ ἡμῶν.
Jr:21:2 Enquire of the Lord for us; for the king of Babylon has risen up against us; if the Lord will do according to all his wonderful works, and the king shall depart from us. (Jeremiah 21:2 Brenton)
Jr:21:2 «Poradź się Pana w naszym imieniu, bo Nabuchodonozor, król babiloński, wypowiedział nam wojnę. Może Pan znowu zacznie czynić na korzyść naszą dziwne rzeczy, tak że tamten odstąpi od nas». (Jr 21:2 BT_4)
Jr:21:2 Ἐπερώτησον περὶ ἡμῶν τὸν κύριον, ὅτι βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐφέστηκεν ἐφ’ ἡμᾶς, εἰ ποιήσει κύριος κατὰ πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἀπελεύσεται ἀφ’ ἡμῶν.
Jr:21:2 ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:21:2 By pytać się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Król Babilon By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Jeżeli Robienie/robienie; by czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Jr:21:2 *)eperO/tEson peri\ E(mO=n to\n ku/rion, o(/ti basileu\s *babulO=nos e)fe/stEken e)f’ E(ma=s, ei) poiE/sei ku/rios kata\ pa/nta ta\ Tauma/sia au)tou=, kai\ a)peleu/setai a)f’ E(mO=n.
Jr:21:2 eperOtEson peri hEmOn ton kyrion, hoti basileus babylOnos efestEken ef’ hEmas, ei poiEsei kyrios kata panta ta Taumasia autu, kai apeleusetai af’ hEmOn.
Jr:21:2 VA_AAD2S P RP_GP RA_ASM N2_ASM C N3V_NSM N3W_GSF VXI_XAI3S P RP_AP C VF_FAI3S N2_NSM P A3_APN RA_APN A1A_APN RD_GSM C VF_FMI3S P RP_GP
Jr:21:2 to question about (+acc,+gen) I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that king Babylon to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I if doing/making; to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I
Jr:21:2 do-QUESTION-you(sg)!, going-to-QUESTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) about (+acc,+gen) us (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that king (nom) Babylon (gen) he/she/it-has-STand-ed-OVER upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) if doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-DEPART-ed away from (+gen) us (gen)
Jr:21:2 Jr_21:2_1 Jr_21:2_2 Jr_21:2_3 Jr_21:2_4 Jr_21:2_5 Jr_21:2_6 Jr_21:2_7 Jr_21:2_8 Jr_21:2_9 Jr_21:2_10 Jr_21:2_11 Jr_21:2_12 Jr_21:2_13 Jr_21:2_14 Jr_21:2_15 Jr_21:2_16 Jr_21:2_17 Jr_21:2_18 Jr_21:2_19 Jr_21:2_20 Jr_21:2_21 Jr_21:2_22 Jr_21:2_23
Jr:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ιερεμιας Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα
Jr:21:3 And Jeremias said to them, Thus shall ye say to Sedekias king of Juda, (Jeremiah 21:3 Brenton)
Jr:21:3 Jeremiasz zaś powiedział do nich: «Tak odpowiedzcie Sedecjaszowi: (Jr 21:3 BT_4)
Jr:21:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Ιερεμιας Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα
Jr:21:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰερεμίας, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:21:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeremiasz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Judasz/Juda
Jr:21:3 kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *ieremias *ou(/tOs e)rei=te pro\s *sedekian basile/a *iouda
Jr:21:3 kai eipen pros autus ieremias hutOs ereite pros sedekian basilea iuda
Jr:21:3 C VBI_AAI3S P RD_APM N1T_NSM D VF2_FAI2P P N1T_ASM N3V_ASM N_GSM
Jr:21:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Jeremiah thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) ć king Judas/Judah
Jr:21:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Jeremiah (nom) thusly/like this you(pl)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:21:3 Jr_21:3_1 Jr_21:3_2 Jr_21:3_3 Jr_21:3_4 Jr_21:3_5 Jr_21:3_6 Jr_21:3_7 Jr_21:3_8 Jr_21:3_9 Jr_21:3_10 Jr_21:3_11
Jr:21:3 x x x x x x x x x x x
Jr:21:4 Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ μεταστρέφω τὰ ὅπλα τὰ πολεμικά, ἐν οἷς ὑμεῖς πολεμεῖτε ἐν αὐτοῖς πρὸς τοὺς Χαλδαίους τοὺς συγκεκλεικότας ὑμᾶς ἔξωθεν τοῦ τείχους, εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως ταύτης
Jr:21:4 Thus saith the Lord; Behold, I will turn back the weapons of war wherewith ye fight against the Chaldeans that have besieged you from outside the wall, and I will gather them into the midst of this city. (Jeremiah 21:4 Brenton)
Jr:21:4 To mówi Pan, Bóg Izraela: Oto odwrócę sprzęt wojenny, który macie w rękach, a którym walczycie z królem babilońskim i Chaldejczykami oblegającymi was z zewnątrz murów, i zgromadzę ich w środku tego miasta. (Jr 21:4 BT_4)
Jr:21:4 Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ μεταστρέφω τὰ ὅπλα τὰ πολεμικά, ἐν οἷς ὑμεῖς πολεμεῖτε ἐν αὐτοῖς πρὸς τοὺς Χαλδαίους τοὺς συγκεκλεικότας ὑμᾶς ἔξωθεν τοῦ τείχους, εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως ταύτης
Jr:21:4 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔξω·θεν ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων εἰς[1] ὁ ἡ τό μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:21:4 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By przekształcać Narzędzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ty By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Chaldejski By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Ty Od zewnątrz Ściana Do (+przyspieszenie) Średni Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:21:4 *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ metastre/fO ta\ o(/pla ta\ polemika/, e)n oi(=s u(mei=s polemei=te e)n au)toi=s pro\s tou\s *CHaldai/ous tou\s sugkekleiko/tas u(ma=s e)/XOTen tou= tei/CHous, ei)s to\ me/son tE=s po/leOs tau/tEs
Jr:21:4 tade legei kyrios idu egO metastrefO ta hopla ta polemika, en hois hymeis polemeite en autois pros tus CHaldaius tus synkekleikotas hymas eXOTen tu teiCHus, eis to meson tEs poleOs tautEs
Jr:21:4 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S RA_APN N2N_APN RA_APN A1_APN P RR_DPM RP_NP V2_PAI2P P RD_DPM P RA_APM N2_APM RA_APM VX_XAPAPM RP_AP D RA_GSN N3E_GSN P RA_ASN A1_ASN RA_GSF N3I_GSF RD_GSF
Jr:21:4 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to transform the implement the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which you to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the Chaldean the to lump together shut with, turn off, close down, cover over you from the outside the wall into (+acc) the middle the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:21:4 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-TRANSFORM-ing, I-should-be-TRANSFORM-ing the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(pl) (nom) you(pl)-are-FIGHT-ing, be-you(pl)-FIGHT-ing! in/among/by (+dat) them/same (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Chaldeans (acc) the (acc) having CLOSED-ed (acc) you(pl) (acc) from the outside the (gen) wall (gen) into (+acc) the (nom|acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) city (gen) this (gen)
Jr:21:4 Jr_21:4_1 Jr_21:4_2 Jr_21:4_3 Jr_21:4_4 Jr_21:4_5 Jr_21:4_6 Jr_21:4_7 Jr_21:4_8 Jr_21:4_9 Jr_21:4_10 Jr_21:4_11 Jr_21:4_12 Jr_21:4_13 Jr_21:4_14 Jr_21:4_15 Jr_21:4_16 Jr_21:4_17 Jr_21:4_18 Jr_21:4_19 Jr_21:4_20 Jr_21:4_21 Jr_21:4_22 Jr_21:4_23 Jr_21:4_24 Jr_21:4_25 Jr_21:4_26 Jr_21:4_27 Jr_21:4_28 Jr_21:4_29 Jr_21:4_30 Jr_21:4_31
Jr:21:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:5 καὶ πολεμήσω ἐγὼ ὑμᾶς ἐν χειρὶ ἐκτεταμένῃ καὶ ἐν βραχίονι κραταιῷ μετὰ θυμοῦ καὶ ὀργῆς καὶ παροργισμοῦ μεγάλου
Jr:21:5 And I will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, with wrath and great anger. (Jeremiah 21:5 Brenton)
Jr:21:5 Ja sam będę walczył przeciw wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem pełnym zapalczywości i wielką zawziętością. (Jr 21:5 BT_4)
Jr:21:5 καὶ πολεμήσω ἐγὼ ὑμᾶς ἐν χειρὶ ἐκτεταμένῃ καὶ ἐν βραχίονι κραταιῷ μετὰ θυμοῦ καὶ ὀργῆς καὶ παροργισμοῦ μεγάλου
Jr:21:5 καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) καί ἐν βραχίων, -ονος, ὁ κραταιός -ά -όν μετά θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί παρ·οργισμός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Jr:21:5 I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Ja Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By rozszerzać się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Poruszaj się kołysać berło Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie Gniew Wielki
Jr:21:5 kai\ polemE/sO e)gO\ u(ma=s e)n CHeiri\ e)ktetame/nE| kai\ e)n braCHi/oni krataiO=| meta\ Tumou= kai\ o)rgE=s kai\ parorgismou= mega/lou
Jr:21:5 kai polemEsO egO hymas en CHeiri ektetamenE kai en braCHioni krataiO meta Tymu kai orgEs kai parorgismu megalu
Jr:21:5 C VF_FAI1S RP_NS RP_AP P N3_DSF VM_XMPDSF C P N3N_DSM A1A_DSM P N2_GSM C N1_GSF C N2_GSM A1_GSM
Jr:21:5 and also, even, namely to fight war I you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand to extend and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm sway to sway the scepter after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger and also, even, namely wrath fume, anger, rage and also, even, namely anger great
Jr:21:5 and I-will-FIGHT, I-should-FIGHT I (nom) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) having-been-EXTEND-ed (dat) and in/among/by (+dat) arm (dat) sway ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! and wrath (gen) and anger (gen) great ([Adj] gen)
Jr:21:5 Jr_21:5_1 Jr_21:5_2 Jr_21:5_3 Jr_21:5_4 Jr_21:5_5 Jr_21:5_6 Jr_21:5_7 Jr_21:5_8 Jr_21:5_9 Jr_21:5_10 Jr_21:5_11 Jr_21:5_12 Jr_21:5_13 Jr_21:5_14 Jr_21:5_15 Jr_21:5_16 Jr_21:5_17 Jr_21:5_18
Jr:21:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:6 καὶ πατάξω πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ κτήνη, ἐν θανάτῳ μεγάλῳ, καὶ ἀποθανοῦνται.
Jr:21:6 And I will smite all the dwellers in this city, both men and cattle, with grievous pestilence: and they shall die. (Jeremiah 21:6 Brenton)
Jr:21:6 I pobiję mieszkańców tego miasta, ludzi i zwierzęta; umrą na skutek wielkiej zarazy. (Jr 21:6 BT_4)
Jr:21:6 καὶ πατάξω πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ κτήνη, ἐν θανάτῳ μεγάλῳ, καὶ ἀποθανοῦνται.
Jr:21:6 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ἐν θάνατος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:21:6 I też, nawet, mianowicie By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć Wielki I też, nawet, mianowicie By umierać
Jr:21:6 kai\ pata/XO pa/ntas tou\s katoikou=ntas e)n tE=| po/lei tau/tE|, tou\s a)nTrO/pous kai\ ta\ ktE/nE, e)n Tana/tO| mega/lO|, kai\ a)poTanou=ntai.
Jr:21:6 kai pataXO pantas tus katoikuntas en tE polei tautE, tus anTrOpus kai ta ktEnE, en TanatO megalO, kai apoTanuntai.
Jr:21:6 C VF_FAI1S A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF RA_APM N2_APM C RA_APN N3E_APN P N2_DSM A1_DSM C VF2_FMI3P
Jr:21:6 and also, even, namely to smite every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the human and also, even, namely the Animal (beast) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death great and also, even, namely to die
Jr:21:6 and I-will-SMITE, I-should-SMITE all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) this (dat) the (acc) humans (acc) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) death (dat) great ([Adj] dat) and they-will-be-DIE-ed
Jr:21:6 Jr_21:6_1 Jr_21:6_2 Jr_21:6_3 Jr_21:6_4 Jr_21:6_5 Jr_21:6_6 Jr_21:6_7 Jr_21:6_8 Jr_21:6_9 Jr_21:6_10 Jr_21:6_11 Jr_21:6_12 Jr_21:6_13 Jr_21:6_14 Jr_21:6_15 Jr_21:6_16 Jr_21:6_17 Jr_21:6_18 Jr_21:6_19
Jr:21:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:7 καὶ μετὰ ταῦτα – οὕτως λέγει κύριος – δώσω τὸν Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τὸν λαὸν τὸν καταλειφθέντα ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ ἀπὸ τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς μαχαίρας εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῶν τῶν ζητούντων τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ κατακόψουσιν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας· οὐ φείσομαι ἐπ’ αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ οἰκτιρήσω αὐτούς.
Jr:21:7 And after this, thus saith the Lord; I will give Sedekias king of Juda, and his servants, and the people that is left in this city from the pestilence, and from the famine, and from the sword, into the hands of their enemies, that seek their lives: and they shall cut them in pieces with the edge of the sword: I will not spare them, and I will not have compassion upon them. (Jeremiah 21:7 Brenton)
Jr:21:7 Następnie zaś - wyrocznia Pana - wydam Sedecjasza, króla judzkiego, jego sługi i lud, który ocaleje w tym mieście od zarazy, od miecza i od głodu, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, oraz w ręce ich nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na ich życie. Zabije on ich mieczem, nie będzie ich żałował, nie będzie miał litości ani miłosierdzia. (Jr 21:7 BT_4)
Jr:21:7 καὶ μετὰ ταῦτα οὕτως λέγει κύριος δώσω τὸν Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τὸν λαὸν τὸν καταλειφθέντα ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ ἀπὸ τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς μαχαίρας εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῶν τῶν ζητούντων τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ κατακόψουσιν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας· οὐ φείσομαι ἐπ’ αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ οἰκτιρήσω αὐτούς.
Jr:21:7 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:21:7 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głodu głód I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Do (+przyspieszenie) Ręka Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} On/ona/to/to samo
Jr:21:7 kai\ meta\ tau=ta ou(/tOs le/gei ku/rios dO/sO to\n *sedekian basile/a *iouda kai\ tou\s pai=das au)tou= kai\ to\n lao\n to\n kataleifTe/nta e)n tE=| po/lei tau/tE| a)po\ tou= Tana/tou kai\ a)po\ tou= limou= kai\ a)po\ tE=s maCHai/ras ei)s CHei=ras e)CHTrO=n au)tO=n tO=n DZEtou/ntOn ta\s PSuCHa\s au)tO=n, kai\ katako/PSousin au)tou\s e)n sto/mati maCHai/ras· ou) fei/somai e)p’ au)toi=s kai\ ou) mE\ oi)ktirE/sO au)tou/s.
Jr:21:7 kai meta tauta hutOs legei kyrios dOsO ton sedekian basilea iuda kai tus paidas autu kai ton laon ton kataleifTenta en tE polei tautE apo tu Tanatu kai apo tu limu kai apo tEs maCHairas eis CHeiras eCHTrOn autOn tOn DZEtuntOn tas PSyCHas autOn, kai katakoPSusin autus en stomati maCHairas· u feisomai ep’ autois kai u mE oiktirEsO autus.
Jr:21:7 C P RD_APN D V1_PAI3S N2_NSM VF_FAI1S RA_ASM N1T_ASM N3V_ASM N_GSM C RA_APM N3D_APM RD_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_ASM VV_APPASM P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF P RA_GSM N2_GSM C P RA_GSM N2_GSM C P RA_GSF N1_GSF P N3_APF N2_GPM RD_GPM RA_GPM V2_PAPGPM RA_APF N1_APF RD_GPM C VF_FAI3P RD_APM P N3M_DSN N1_GSF D VF_FMI1S P RD_DPM C D D VF_FAI1S RD_APM
Jr:21:7 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give the ć king Judas/Judah and also, even, namely the child/servant he/she/it/same and also, even, namely the people the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the death; to put to death and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the famine hunger and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” into (+acc) hand enmity; hostile he/she/it/same the to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” οὐχ before rough breathing to spare upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to compassion feelings of compassion; pity he/she/it/same
Jr:21:7 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) and the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) and the (acc) people (acc) the (acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) this (dat) away from (+gen) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and away from (+gen) the (gen) famine (gen) and away from (+gen) the (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) into (+acc) hands (acc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) the (gen) let-them-be-SEEK-ing! (classical), while SEEK-ing (gen) the (acc) lifes (acc) them/same (gen) and they-will-SLASHING, going-to-SLASHING (fut ptcp) (dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) not I-will-be-SPARE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) and not not I-will-COMPASSION, I-should-COMPASSION them/same (acc)
Jr:21:7 Jr_21:7_1 Jr_21:7_2 Jr_21:7_3 Jr_21:7_4 Jr_21:7_5 Jr_21:7_6 Jr_21:7_7 Jr_21:7_8 Jr_21:7_9 Jr_21:7_10 Jr_21:7_11 Jr_21:7_12 Jr_21:7_13 Jr_21:7_14 Jr_21:7_15 Jr_21:7_16 Jr_21:7_17 Jr_21:7_18 Jr_21:7_19 Jr_21:7_20 Jr_21:7_21 Jr_21:7_22 Jr_21:7_23 Jr_21:7_24 Jr_21:7_25 Jr_21:7_26 Jr_21:7_27 Jr_21:7_28 Jr_21:7_29 Jr_21:7_30 Jr_21:7_31 Jr_21:7_32 Jr_21:7_33 Jr_21:7_34 Jr_21:7_35 Jr_21:7_36 Jr_21:7_37 Jr_21:7_38 Jr_21:7_39 Jr_21:7_40 Jr_21:7_41 Jr_21:7_42 Jr_21:7_43 Jr_21:7_44 Jr_21:7_45 Jr_21:7_46 Jr_21:7_47 Jr_21:7_48 Jr_21:7_49 Jr_21:7_50 Jr_21:7_51 Jr_21:7_52 Jr_21:7_53 Jr_21:7_54 Jr_21:7_55 Jr_21:7_56 Jr_21:7_57 Jr_21:7_58 Jr_21:7_59 Jr_21:7_60 Jr_21:7_61
Jr:21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:8 καὶ πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δέδωκα πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θανάτου·
Jr:21:8 And thou shalt say to this people, Thus saith the Lord; Behold, I have set before you the way of life, and the way of death. (Jeremiah 21:8 Brenton)
Jr:21:8 Do tego narodu zaś powiedz: To mówi Pan: Oto stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci. (Jr 21:8 BT_4)
Jr:21:8 καὶ πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δέδωκα πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θανάτου·
Jr:21:8 καί πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Jr:21:8 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Konflikt; by mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dawać Przedtem (+informacja) Twarz Ty Drogi {Sposobu}/droga Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Śmierć; by zgładzać
Jr:21:8 kai\ pro\s to\n lao\n tou=ton e)rei=s *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ de/dOka pro\ prosO/pou u(mO=n tE\n o(do\n tE=s DZOE=s kai\ tE\n o(do\n tou= Tana/tou·
Jr:21:8 kai pros ton laon tuton ereis tade legei kyrios idu egO dedOka pro prosOpu hymOn tEn hodon tEs DZOEs kai tEn hodon tu Tanatu·
Jr:21:8 C P RA_ASM N2_ASM RD_ASM VF2_FAI2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS VX_XAI1S P N2N_GSN RP_GP RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF C RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM
Jr:21:8 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] strife; to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to give before (+gen) face you the way/road the life being, living, spirit; alive and also, even, namely the way/road the death; to put to death
Jr:21:8 and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) this (acc) strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-have-GIVE-ed before (+gen) face (gen) you(pl) (gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) and the (acc) way/road (acc) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Jr:21:8 Jr_21:8_1 Jr_21:8_2 Jr_21:8_3 Jr_21:8_4 Jr_21:8_5 Jr_21:8_6 Jr_21:8_7 Jr_21:8_8 Jr_21:8_9 Jr_21:8_10 Jr_21:8_11 Jr_21:8_12 Jr_21:8_13 Jr_21:8_14 Jr_21:8_15 Jr_21:8_16 Jr_21:8_17 Jr_21:8_18 Jr_21:8_19 Jr_21:8_20 Jr_21:8_21 Jr_21:8_22 Jr_21:8_23 Jr_21:8_24
Jr:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:9 ὁ καθήμενος ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἀποθανεῖται ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ, καὶ ὁ ἐκπορευόμενος προσχωρῆσαι πρὸς τοὺς Χαλδαίους τοὺς συγκεκλεικότας ὑμᾶς ζήσεται, καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς σκῦλα, καὶ ζήσεται.
Jr:21:9 He that remains in this city shall die by the sword, and by famine: but he that goes forth to advance to the Chaldeans that have besieged you, shall live, and his life shall be to him for a spoil, and he shall live. (Jeremiah 21:9 Brenton)
Jr:21:9 Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu i zarazy. Kto zaś wyjdzie, by się oddać w niewolę oblegającym was Chaldejczykom, będzie żył i otrzyma jako zdobycz własne życie. (Jr 21:9 BT_4)
Jr:21:9 καθήμενος ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἀποθανεῖται ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ, καὶ ἐκπορευόμενος προσχωρῆσαι πρὸς τοὺς Χαλδαίους τοὺς συγκεκλεικότας ὑμᾶς ζήσεται, καὶ ἔσται ψυχὴ αὐτοῦ εἰς σκῦλα, καὶ ζήσεται.
Jr:21:9 ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) πρός ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] σκῦλον, -ου, τό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Jr:21:9 By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód I też, nawet, mianowicie By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Chaldejski By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Ty Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By być Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Łup I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Jr:21:9 o( kaTE/menos e)n tE=| po/lei tau/tE| a)poTanei=tai e)n maCHai/ra| kai\ e)n limO=|, kai\ o( e)kporeuo/menos prosCHOrE=sai pro\s tou\s *CHaldai/ous tou\s sugkekleiko/tas u(ma=s DZE/setai, kai\ e)/stai E( PSuCHE\ au)tou= ei)s sku=la, kai\ DZE/setai.
Jr:21:9 ho kaTEmenos en tE polei tautE apoTaneitai en maCHaira kai en limO, kai ho ekporeuomenos prosCHOrEsai pros tus CHaldaius tus synkekleikotas hymas DZEsetai, kai estai hE PSyCHE autu eis skyla, kai DZEsetai.
Jr:21:9 RA_NSM V5_PMPNSM P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF VF2_FMI3S P N1A_DSF C P N2_DSM C RA_NSM V1_PMPNSM VA_AAN P RA_APM N2_APM RA_APM VX_XAPAPM RP_AP VF_FMI3S C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM P N2N_APN C VF_FMI3S
Jr:21:9 the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger and also, even, namely the to go out ć toward (+acc,+gen,+dat) the Chaldean the to lump together shut with, turn off, close down, cover over you to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to be the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same into (+acc) spoil and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Jr:21:9 the (nom) while being-SIT-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) this (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) and the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Chaldeans (acc) the (acc) having CLOSED-ed (acc) you(pl) (acc) he/she/it-will-be-EXISTS-ed and he/she/it-will-be the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) spoils (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Jr:21:9 Jr_21:9_1 Jr_21:9_2 Jr_21:9_3 Jr_21:9_4 Jr_21:9_5 Jr_21:9_6 Jr_21:9_7 Jr_21:9_8 Jr_21:9_9 Jr_21:9_10 Jr_21:9_11 Jr_21:9_12 Jr_21:9_13 Jr_21:9_14 Jr_21:9_15 Jr_21:9_16 Jr_21:9_17 Jr_21:9_18 Jr_21:9_19 Jr_21:9_20 Jr_21:9_21 Jr_21:9_22 Jr_21:9_23 Jr_21:9_24 Jr_21:9_25 Jr_21:9_26 Jr_21:9_27 Jr_21:9_28 Jr_21:9_29 Jr_21:9_30 Jr_21:9_31 Jr_21:9_32
Jr:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:10 διότι ἐστήρικα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά· εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος παραδοθήσεται, καὶ κατακαύσει αὐτὴν ἐν πυρί. –
Jr:21:10 For I have set my face against this city for evil, and not for good: it shall be delivered into the hands of the king of Babylon, and he shall consume it with fire. (Jeremiah 21:10 Brenton)
Jr:21:10 Zwróciłem bowiem swoje oblicze na to miasto ku jego złu, a nie dobru - wyrocznia Pana. Będzie ono wydane w ręce króla babilońskiego, który spali je ogniem». (Jr 21:10 BT_4)
Jr:21:10 διότι ἐστήρικα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά· εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος παραδοθήσεται, καὶ κατακαύσει αὐτὴν ἐν πυρί.
Jr:21:10 δι·ότι στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό
Jr:21:10 Z powodu tego: Tamto Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Jr:21:10 dio/ti e)stE/rika to\ pro/sOpo/n mou e)pi\ tE\n po/lin tau/tEn ei)s kaka\ kai\ ou)k ei)s a)gaTa/· ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos paradoTE/setai, kai\ katakau/sei au)tE\n e)n puri/.
Jr:21:10 dioti estErika to prosOpon mu epi tEn polin tautEn eis kaka kai uk eis agaTa· eis CHeiras basileOs babylOnos paradoTEsetai, kai katakausei autEn en pyri.
Jr:21:10 C VX_XAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF P A1_APN C D P A1_APN P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF VC_FPI3S C VF_FAI3S RD_ASF P N3_DSN
Jr:21:10 because of this: that to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) wickedly to do evil and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. into (+acc) hand king Babylon to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Jr:21:10 because of this: that I-have-SUPPORTED-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) this (acc) into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and not into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc) into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) he/she/it-will-be-Hand OVER-ed and he/she/it-will-BURNED UP, you(sg)-will-be-BURNED UP-ed (classical) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat)
Jr:21:10 Jr_21:10_1 Jr_21:10_2 Jr_21:10_3 Jr_21:10_4 Jr_21:10_5 Jr_21:10_6 Jr_21:10_7 Jr_21:10_8 Jr_21:10_9 Jr_21:10_10 Jr_21:10_11 Jr_21:10_12 Jr_21:10_13 Jr_21:10_14 Jr_21:10_15 Jr_21:10_16 Jr_21:10_17 Jr_21:10_18 Jr_21:10_19 Jr_21:10_20 Jr_21:10_21 Jr_21:10_22 Jr_21:10_23 Jr_21:10_24 Jr_21:10_25 Jr_21:10_26
Jr:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:11 ὁ οἶκος βασιλέως Ιουδα, ἀκούσατε λόγον κυρίου·
Jr:21:11 O house of the king of Juda, hear ye the word of the Lord. (Jeremiah 21:11 Brenton)
Jr:21:11 Odnośnie do domu króla judzkiego: Słuchajcie słowa Pańskiego! (Jr 21:11 BT_4)
Jr:21:11 οἶκος βασιλέως Ιουδα, ἀκούσατε λόγον κυρίου·
Jr:21:11 ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:21:11 Dom Król Judasz/Juda By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:21:11 o( oi)=kos basile/Os *iouda, a)kou/sate lo/gon kuri/ou·
Jr:21:11 ho oikos basileOs iuda, akusate logon kyriu·
Jr:21:11 RA_NSM N2_NSM N3V_GSM N_GSM VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM
Jr:21:11 the house king Judas/Judah to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:21:11 the (nom) house (nom) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:21:11 Jr_21:11_1 Jr_21:11_2 Jr_21:11_3 Jr_21:11_4 Jr_21:11_5 Jr_21:11_6 Jr_21:11_7
Jr:21:11 x x x x x x x
Jr:21:12 οἶκος Δαυιδ, τάδε λέγει κύριος Κρίνατε τὸ πρωῒ κρίμα καὶ κατευθύνατε καὶ ἐξέλεσθε διηρπασμένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτόν, ὅπως μὴ ἀναφθῇ ὡς πῦρ ἡ ὀργή μου καὶ καυθήσεται, καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων.
Jr:21:12 O house of David, thus saith the Lord; Judge judgment in the morning, and act rightly, and rescue the spoiled one from the hand of him that wrongs him, lest mine anger be kindled like fire, and it burn, and there be none to quench it. (Jeremiah 21:12 Brenton)
Jr:21:12 Domu Dawida, to mówi Pan: «Od wczesnego rana sprawujcie sprawiedliwe sądy, uwalniajcie uciśnionego z ręki ciemięzcy! Inaczej bowiem gniew mój wybuchnie jak ogień, będzie płonął i nikt nie zdoła go zgasić, z powodu waszych przewrotnych uczynków. (Jr 21:12 BT_4)
Jr:21:12 οἶκος Δαυιδ, τάδε λέγει κύριος Κρίνατε τὸ πρωῒ κρίμα καὶ κατευθύνατε καὶ ἐξέλεσθε διηρπασμένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτόν, ὅπως μὴ ἀναφθῇ ὡς πῦρ ὀργή μου καὶ καυθήσεται, καὶ οὐκ ἔσται σβέσων.
Jr:21:12 οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ κρίμα[τ], -ατος, τό καί κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως μή ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) ὡς πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Jr:21:12 Dom David Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Wcześnie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj I też, nawet, mianowicie By wyjmować By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Do szkody/popełniaj wykroczenie do On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By zapalać się Jak/jak Ogień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By gasić
Jr:21:12 oi)=kos *dauid, ta/de le/gei ku/rios *kri/nate to\ prOi\+ kri/ma kai\ kateuTu/nate kai\ e)Xe/lesTe diErpasme/non e)k CHeiro\s a)dikou=ntos au)to/n, o(/pOs mE\ a)nafTE=| O(s pu=r E( o)rgE/ mou kai\ kauTE/setai, kai\ ou)k e)/stai o( sbe/sOn.
Jr:21:12 oikos dauid, tade legei kyrios krinate to prO+i krima kai kateuTynate kai eXelesTe diErpasmenon ek CHeiros adikuntos auton, hopOs mE anafTE hOs pyr hE orgE mu kai kauTEsetai, kai uk estai ho sbesOn.
Jr:21:12 N2_NSM N_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2P RA_ASN D N3M_ASN C VA_AAD2P C VB_AMD2P VA_AMPASN P N3_GSF V2_PAPGSM RD_ASM C D VC_APS3S C N3_NSN RA_NSF N1_NSF RP_GS C VC_FPI3S C D VF_FMI3S RA_NSM VF_FAPNSM
Jr:21:12 house David such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the early sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely to lead keep straight, guide, direct, instruct and also, even, namely to take out to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin out of (+gen) ἐξ before vowels hand to harm/do wrong to he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to kindle as/like fire the wrath fume, anger, rage I and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to extinguish
Jr:21:12 house (nom) David (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-JUDGE-you(pl)! the (nom|acc) early sentence (nom|acc|voc) and you(pl)-LEAD-ed, do-LEAD-you(pl)! and be-you(pl)-TAKE OUT-ed! having-been-SPOLIATE-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) while WRONG-ing (gen) him/it/same (acc) this is how not he/she/it-should-be-KINDLE-ed as/like fire (nom|acc|voc) the (nom) wrath (nom|voc) me (gen) and he/she/it-will-be-CALCINATED-ed and not he/she/it-will-be the (nom) going-to-EXTINGUISH (fut ptcp) (nom)
Jr:21:12 Jr_21:12_1 Jr_21:12_2 Jr_21:12_3 Jr_21:12_4 Jr_21:12_5 Jr_21:12_6 Jr_21:12_7 Jr_21:12_8 Jr_21:12_9 Jr_21:12_10 Jr_21:12_11 Jr_21:12_12 Jr_21:12_13 Jr_21:12_14 Jr_21:12_15 Jr_21:12_16 Jr_21:12_17 Jr_21:12_18 Jr_21:12_19 Jr_21:12_20 Jr_21:12_21 Jr_21:12_22 Jr_21:12_23 Jr_21:12_24 Jr_21:12_25 Jr_21:12_26 Jr_21:12_27 Jr_21:12_28 Jr_21:12_29 Jr_21:12_30 Jr_21:12_31 Jr_21:12_32 Jr_21:12_33
Jr:21:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:13 ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ τὸν κατοικοῦντα τὴν κοιλάδα Σορ τὴν πεδινὴν τοὺς λέγοντας Τίς πτοήσει ἡμᾶς; ἢ τίς εἰσελεύσεται πρὸς τὸ κατοικητήριον ἡμῶν;
Jr:21:13 Behold, I am against thee that dwellest in the valley of Sor; in the plain country, even against them that say, Who shall alarm us? or who shall enter into our habitation? (Jeremiah 21:13 Brenton)
Jr:21:13 Oto Ja zwracam się do ciebie, Mieszkanko Doliny, Skało na Równinie - wyrocznia Pana. Wy, co mówicie: "Kto może wystąpić przeciw nam i wkroczyć do naszych siedzib?" (Jr 21:13 BT_4)
Jr:21:13 ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ τὸν κατοικοῦντα τὴν κοιλάδα Σορ τὴν πεδινὴν τοὺς λέγοντας Τίς πτοήσει ἡμᾶς; τίς εἰσελεύσεται πρὸς τὸ κατοικητήριον ἡμῶν;
Jr:21:13 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πτόησις, -εως, ἡ; πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό κατ·οικητήριον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:21:13 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Poziomy By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Onieśmielenie gwałtowna emocja albo podniecenie; dlatego "onieśmielenie" albo "terror"; do ??? Ja Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mieszkanie Ja
Jr:21:13 i)dou\ e)gO\ pro\s se\ to\n katoikou=nta tE\n koila/da *sor tE\n pedinE\n tou\s le/gontas *ti/s ptoE/sei E(ma=s; E)\ ti/s ei)seleu/setai pro\s to\ katoikEtE/rion E(mO=n;
Jr:21:13 idu egO pros se ton katoikunta tEn koilada sor tEn pedinEn tus legontas tis ptoEsei hEmas; E tis eiseleusetai pros to katoikEtErion hEmOn;
Jr:21:13 I RP_NS P RP_AS RA_ASM V2_PAPASM RA_ASF N3D_ASF N_GS RA_ASF A1_ASF RA_APM V1_PAPAPM RI_NSM VF_FAI3S RP_AP C RI_NSM VF_FMI3S P RA_ASN N2_ASN RP_GP
Jr:21:13 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the ć ć the level the to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. intimidation vehement emotion or excitement; therefore "intimidation" or "terror"; to ??? I or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to enter toward (+acc,+gen,+dat) the dwelling I
Jr:21:13 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) the (acc) the (acc) level ([Adj] acc) the (acc) while SAY/TELL-ing (acc) who/what/why (nom) intimidation (dat); he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) us (acc) or who/what/why (nom) he/she/it-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) dwelling (nom|acc|voc) us (gen)
Jr:21:13 Jr_21:13_1 Jr_21:13_2 Jr_21:13_3 Jr_21:13_4 Jr_21:13_5 Jr_21:13_6 Jr_21:13_7 Jr_21:13_8 Jr_21:13_9 Jr_21:13_10 Jr_21:13_11 Jr_21:13_12 Jr_21:13_13 Jr_21:13_14 Jr_21:13_15 Jr_21:13_16 Jr_21:13_17 Jr_21:13_18 Jr_21:13_19 Jr_21:13_20 Jr_21:13_21 Jr_21:13_22 Jr_21:13_23
Jr:21:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:21:14 καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν τῷ δρυμῷ αὐτῆς, καὶ ἔδεται πάντα τὰ κύκλῳ αὐτῆς.
Jr:21:14 And I will kindle a fire in the forest thereof, and it shall devour all things round about it. (Jeremiah 21:14 Brenton)
Jr:21:14 Ukarzę was według plonu waszych uczynków - wyrocznia Pana - i w lesie jej podłożę ogień. by pochłonął wszystko, co ją otacza». (Jr 21:14 BT_4)
Jr:21:14 καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν τῷ δρυμῷ αὐτῆς, καὶ ἔδεται πάντα τὰ κύκλῳ αὐτῆς.
Jr:21:14 καί ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:21:14 I też, nawet, mianowicie By zapalać się Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W kole On/ona/to/to samo
Jr:21:14 kai\ a)na/PSO pu=r e)n tO=| drumO=| au)tE=s, kai\ e)/detai pa/nta ta\ ku/klO| au)tE=s.
Jr:21:14 kai anaPSO pyr en tO drymO autEs, kai edetai panta ta kyklO autEs.
Jr:21:14 C VF_FAI1S N3_ASN P RA_DSM N2_DSM RD_GSF C VF_FMI3S A3_APN RA_APN N2_DSM RD_GSF
Jr:21:14 and also, even, namely to kindle fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same and also, even, namely to eat every all, each, every, the whole of the in a circle he/she/it/same
Jr:21:14 and I-will-KINDLE, I-should-KINDLE fire (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be-EAT-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in a circle her/it/same (gen)
Jr:21:14 Jr_21:14_1 Jr_21:14_2 Jr_21:14_3 Jr_21:14_4 Jr_21:14_5 Jr_21:14_6 Jr_21:14_7 Jr_21:14_8 Jr_21:14_9 Jr_21:14_10 Jr_21:14_11 Jr_21:14_12 Jr_21:14_13
Jr:21:14 x x x x x x x x x x x x x