Jr:22:1 Τάδε λέγει κύριος Πορεύου καὶ κατάβηθι εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ιουδα καὶ λαλήσεις ἐκεῖ τὸν λόγον τοῦτον
Jr:22:1 Thus saith the Lord; Go thou, and go down to the house of the king of Juda, and thou shalt speak there this word, (Jeremiah 22:1 Brenton)
Jr:22:1 To mówi Pan: «Zejdź do domu króla judzkiego i powiedz tam te słowa! (Jr 22:1 BT_4)
Jr:22:1 Τάδε λέγει κύριος Πορεύου καὶ κατάβηθι εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ιουδα καὶ λαλήσεις ἐκεῖ τὸν λόγον τοῦτον
Jr:22:1 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:22:1 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Dom Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mówić Tam Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:22:1 *ta/de le/gei ku/rios *poreu/ou kai\ kata/bETi ei)s to\n oi)=kon tou= basile/Os *iouda kai\ lalE/seis e)kei= to\n lo/gon tou=ton
Jr:22:1 tade legei kyrios poreuu kai katabETi eis ton oikon tu basileOs iuda kai lalEseis ekei ton logon tuton
Jr:22:1 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM V1_PMD2S C VZ_AAD2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM N_GSM C VF_FAI2S D RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Jr:22:1 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go and also, even, namely to go down into (+acc) the house the king Judas/Judah and also, even, namely to speak there the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:22:1 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-being-GO-ed! and do-GO DOWN-you(sg)! into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and you(sg)-will-SPEAK there the (acc) word (acc) this (acc)
Jr:22:1 Jr_22:1_1 Jr_22:1_2 Jr_22:1_3 Jr_22:1_4 Jr_22:1_5 Jr_22:1_6 Jr_22:1_7 Jr_22:1_8 Jr_22:1_9 Jr_22:1_10 Jr_22:1_11 Jr_22:1_12 Jr_22:1_13 Jr_22:1_14 Jr_22:1_15 Jr_22:1_16 Jr_22:1_17 Jr_22:1_18
Jr:22:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:2 καὶ ἐρεῖς Ἄκουε λόγον κυρίου, βασιλεῦ Ιουδα ὁ καθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυιδ, σὺ καὶ ὁ οἶκός σου καὶ ὁ λαός σου καὶ οἱ εἰσπορευόμενοι ταῖς πύλαις ταύταις
Jr:22:2 and thou shalt say, Hear the word of the Lord, O king of Juda, that sittest on the throne of David, thou, and thy house, and thy people, and they that go in at these gates: (Jeremiah 22:2 Brenton)
Jr:22:2 Powiesz: Słuchaj słowa Bożego, królu judzki, który zasiadasz na tronie Dawida, ty, twoi słudzy i twój lud, który wchodzi przez te bramy. (Jr 22:2 BT_4)
Jr:22:2 καὶ ἐρεῖς Ἄκουε λόγον κυρίου, βασιλεῦ Ιουδα καθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυιδ, σὺ καὶ οἶκός σου καὶ λαός σου καὶ οἱ εἰσπορευόμενοι ταῖς πύλαις ταύταις
Jr:22:2 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:22:2 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Judasz/Juda By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron David Ty I też, nawet, mianowicie Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wchodzić Brama To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:22:2 kai\ e)rei=s *)/akoue lo/gon kuri/ou, basileu= *iouda o( kaTE/menos e)pi\ Tro/nou *dauid, su\ kai\ o( oi)=ko/s sou kai\ o( lao/s sou kai\ oi( ei)sporeuo/menoi tai=s pu/lais tau/tais
Jr:22:2 kai ereis akue logon kyriu, basileu iuda ho kaTEmenos epi Tronu dauid, sy kai ho oikos su kai ho laos su kai hoi eisporeuomenoi tais pylais tautais
Jr:22:2 C VF2_FAI2S V1_PAD2S N2_ASM N2_GSM N3V_VSM N_GSM RA_NSM V5_PMPNSM P N2_GSM N_GSM RP_NS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NPM V1_PMPNPM RA_DPF N1_DPF RD_DPF
Jr:22:2 and also, even, namely strife; to say/tell to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king Judas/Judah the to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne David you and also, even, namely the house you; your/yours(sg) and also, even, namely the people you; your/yours(sg) and also, even, namely the to enter the gate this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:22:2 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL be-you(sg)-HEAR-ing! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) king (voc) Judas/Judah (gen, voc) the (nom) while being-SIT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) David (indecl) you(sg) (nom) and the (nom) house (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) while being-ENTER-ed (nom|voc) the (dat) gates (dat) these (dat)
Jr:22:2 Jr_22:2_1 Jr_22:2_2 Jr_22:2_3 Jr_22:2_4 Jr_22:2_5 Jr_22:2_6 Jr_22:2_7 Jr_22:2_8 Jr_22:2_9 Jr_22:2_10 Jr_22:2_11 Jr_22:2_12 Jr_22:2_13 Jr_22:2_14 Jr_22:2_15 Jr_22:2_16 Jr_22:2_17 Jr_22:2_18 Jr_22:2_19 Jr_22:2_20 Jr_22:2_21 Jr_22:2_22 Jr_22:2_23 Jr_22:2_24 Jr_22:2_25 Jr_22:2_26 Jr_22:2_27
Jr:22:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:3 Τάδε λέγει κύριος Ποιεῖτε κρίσιν καὶ δικαιοσύνην καὶ ἐξαιρεῖσθε διηρπασμένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν καὶ προσήλυτον καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν μὴ καταδυναστεύετε καὶ μὴ ἀσεβεῖτε καὶ αἷμα ἀθῷον μὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Jr:22:3 thus saith the Lord; Execute ye judgment and justice, and rescue the spoiled out of the hand of him that wrongs him: and oppress not the stranger, and orphan, and widow, and sin not, and shed no innocent blood in this place. (Jeremiah 22:3 Brenton)
Jr:22:3 To mówi Pan: Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięzcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu; krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu! (Jr 22:3 BT_4)
Jr:22:3 Τάδε λέγει κύριος Ποιεῖτε κρίσιν καὶ δικαιοσύνην καὶ ἐξαιρεῖσθε διηρπασμένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν καὶ προσήλυτον καὶ ὀρφανὸν καὶ χήραν μὴ καταδυναστεύετε καὶ μὴ ἀσεβεῖτε καὶ αἷμα ἀθῷον μὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.
Jr:22:3 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὀρφανός -ή -όν καί χήρα, -ας, ἡ μή κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί μή ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον μή ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:22:3 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By wyjmować By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Do szkody/popełniaj wykroczenie do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa Nie By eksploatować I też, nawet, mianowicie Nie By być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie Krew Bez kary/usprawiedliwiał Nie By wylewać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:22:3 *ta/de le/gei ku/rios *poiei=te kri/sin kai\ dikaiosu/nEn kai\ e)Xairei=sTe diErpasme/non e)k CHeiro\s a)dikou=ntos au)to\n kai\ prosE/luton kai\ o)rfano\n kai\ CHE/ran mE\ katadunasteu/ete kai\ mE\ a)sebei=te kai\ ai(=ma a)TO=|on mE\ e)kCHe/Ete e)n tO=| to/pO| tou/tO|.
Jr:22:3 tade legei kyrios poieite krisin kai dikaiosynEn kai eXaireisTe diErpasmenon ek CHeiros adikuntos auton kai prosElyton kai orfanon kai CHEran mE katadynasteuete kai mE asebeite kai haima aTOon mE ekCHeEte en tO topO tutO.
Jr:22:3 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM V2_PAD2P N3I_ASF C N1_ASF C V2_PMI2P VT_PPPASM P N3_GSF V2_PAPGSM RD_ASM C N2_ASM C A1_ASM C N1A_ASF D V1_PAD2P C D V2_PAD2P C N3M_ASN A1_ASN D V2_PAS2P P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Jr:22:3 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to take out to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin out of (+gen) ἐξ before vowels hand to harm/do wrong to he/she/it/same and also, even, namely proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely orphaned and also, even, namely widow not to exploit and also, even, namely not to be impious commit sacrilege and also, even, namely blood without penalty/exculpated not to pour out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:22:3 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! judgment (acc) and righteousness (acc) and you(pl)-are-being-TAKE OUT-ed, be-you(pl)-being-TAKE OUT-ed! having-been-SPOLIATE-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) while WRONG-ing (gen) him/it/same (acc) and proselyte (acc) and orphaned ([Adj] acc, nom|acc|voc) and widow (acc) not you(pl)-are-EXPLOIT-ing, be-you(pl)-EXPLOIT-ing! and not you(pl)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, be-you(pl)-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE! and blood (nom|acc|voc) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(pl)-should-be-POUR-ing-OUT, you(pl)-should-POUR-OUT in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat)
Jr:22:3 Jr_22:3_1 Jr_22:3_2 Jr_22:3_3 Jr_22:3_4 Jr_22:3_5 Jr_22:3_6 Jr_22:3_7 Jr_22:3_8 Jr_22:3_9 Jr_22:3_10 Jr_22:3_11 Jr_22:3_12 Jr_22:3_13 Jr_22:3_14 Jr_22:3_15 Jr_22:3_16 Jr_22:3_17 Jr_22:3_18 Jr_22:3_19 Jr_22:3_20 Jr_22:3_21 Jr_22:3_22 Jr_22:3_23 Jr_22:3_24 Jr_22:3_25 Jr_22:3_26 Jr_22:3_27 Jr_22:3_28 Jr_22:3_29 Jr_22:3_30 Jr_22:3_31 Jr_22:3_32 Jr_22:3_33 Jr_22:3_34
Jr:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:4 διότι ἐὰν ποιοῦντες ποιήσητε τὸν λόγον τοῦτον, καὶ εἰσελεύσονται ἐν ταῖς πύλαις τοῦ οἴκου τούτου βασιλεῖς καθήμενοι ἐπὶ θρόνου Δαυιδ καὶ ἐπιβεβηκότες ἐφ’ ἁρμάτων καὶ ἵππων, αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες αὐτῶν καὶ ὁ λαὸς αὐτῶν·
Jr:22:4 For if ye will indeed perform this word, then shall there enter in by the gates of this house kings sitting upon the throne of David, and riding on chariots and horses, they, and their servants, and their people. (Jeremiah 22:4 Brenton)
Jr:22:4 Albowiem jeżeli wiernie wykonacie to polecenie, będą wchodzić bramami tego domu królowie zasiadający na tronie Dawida, wjeżdżając na wozach i koniach, oni, ich słudzy i ludzie. (Jr 22:4 BT_4)
Jr:22:4 διότι ἐὰν ποιοῦντες ποιήσητε τὸν λόγον τοῦτον, καὶ εἰσελεύσονται ἐν ταῖς πύλαις τοῦ οἴκου τούτου βασιλεῖς καθήμενοι ἐπὶ θρόνου Δαυιδ καὶ ἐπιβεβηκότες ἐφ’ ἁρμάτων καὶ ἵππων, αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες αὐτῶν καὶ λαὸς αὐτῶν·
Jr:22:4 δι·ότι ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο βασιλεύς, -έως, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:22:4 Z powodu tego: Tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób By czynić/rób Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Dom; by mieszkać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Król By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron David I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wóz I też, nawet, mianowicie Koń On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo
Jr:22:4 dio/ti e)a\n poiou=ntes poiE/sEte to\n lo/gon tou=ton, kai\ ei)seleu/sontai e)n tai=s pu/lais tou= oi)/kou tou/tou basilei=s kaTE/menoi e)pi\ Tro/nou *dauid kai\ e)pibebEko/tes e)f’ a(rma/tOn kai\ i(/ppOn, au)toi\ kai\ oi( pai=des au)tO=n kai\ o( lao\s au)tO=n·
Jr:22:4 dioti ean poiuntes poiEsEte ton logon tuton, kai eiseleusontai en tais pylais tu oiku tutu basileis kaTEmenoi epi Tronu dauid kai epibebEkotes ef’ harmatOn kai hippOn, autoi kai hoi paides autOn kai ho laos autOn·
Jr:22:4 C C V2_PAPNPM VA_AAS2P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VF_FMI3P P RA_DPF N1_DPF RA_GSM N2_GSM RD_GSM N3V_NPM V5_PMPNPM P N2_GSM N_GSM C VX_XAPNPM P N3M_GPN C N2_GPM RD_NPM C RA_NPM N3D_NPM RD_GPM C RA_NSM N2_NSM RD_GPM
Jr:22:4 because of this: that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make to do/make the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the house; to dwell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] king to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne David and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing chariot and also, even, namely horse he/she/it/same and also, even, namely the child/servant he/she/it/same and also, even, namely the people he/she/it/same
Jr:22:4 because of this: that if-ever while DO/MAKE-ing (nom|voc) you(pl)-should-DO/MAKE the (acc) word (acc) this (acc) and they-will-be-ENTER-ed in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! this (gen) kings (acc, nom|voc) while being-SIT-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) David (indecl) and having ???-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) chariots (gen) and horses (gen) they/same (nom) and the (nom) children/servants (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) people (nom) them/same (gen)
Jr:22:4 Jr_22:4_1 Jr_22:4_2 Jr_22:4_3 Jr_22:4_4 Jr_22:4_5 Jr_22:4_6 Jr_22:4_7 Jr_22:4_8 Jr_22:4_9 Jr_22:4_10 Jr_22:4_11 Jr_22:4_12 Jr_22:4_13 Jr_22:4_14 Jr_22:4_15 Jr_22:4_16 Jr_22:4_17 Jr_22:4_18 Jr_22:4_19 Jr_22:4_20 Jr_22:4_21 Jr_22:4_22 Jr_22:4_23 Jr_22:4_24 Jr_22:4_25 Jr_22:4_26 Jr_22:4_27 Jr_22:4_28 Jr_22:4_29 Jr_22:4_30 Jr_22:4_31 Jr_22:4_32 Jr_22:4_33 Jr_22:4_34 Jr_22:4_35
Jr:22:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:5 ἐὰν δὲ μὴ ποιήσητε τοὺς λόγους τούτους, κατ’ ἐμαυτοῦ ὤμοσα, λέγει κύριος, ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται ὁ οἶκος οὗτος.
Jr:22:5 But if ye will not perform these words, by myself have I sworn, saith the Lord, that this house shall be brought to desolation. (Jeremiah 22:5 Brenton)
Jr:22:5 Jeżeli zaś nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie samego - wyrocznia Pana - dom ten zostanie obrócony w gruzy. (Jr 22:5 BT_4)
Jr:22:5 ἐὰν δὲ μὴ ποιήσητε τοὺς λόγους τούτους, κατ’ ἐμαυτοῦ ὤμοσα, λέγει κύριος, ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται οἶκος οὗτος.
Jr:22:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κατά ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:22:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By czynić/rób Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siebie By przysięgać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Spustoszenie; by leżeć odłogiem By być Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:22:5 e)a\n de\ mE\ poiE/sEte tou\s lo/gous tou/tous, kat’ e)mautou= O)/mosa, le/gei ku/rios, o(/ti ei)s e)rE/mOsin e)/stai o( oi)=kos ou(=tos.
Jr:22:5 ean de mE poiEsEte tus logus tutus, kat’ emautu Omosa, legei kyrios, hoti eis erEmOsin estai ho oikos hutos.
Jr:22:5 C x D VA_AAS2P RA_APM N2_APM RD_APM P RD_GSM VAI_AAI1S V1_PAI3S N2_NSM C P N3I_ASF VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM
Jr:22:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to do/make the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing myself to swear to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) devastation; to lay waste to be the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:22:5 if-ever Yet not you(pl)-should-DO/MAKE the (acc) words (acc) these (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) myself (gen) I-SWEAR-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that into (+acc) devastation (acc); they-should-be-LAY-ing-WASTE he/she/it-will-be the (nom) house (nom) this (nom)
Jr:22:5 Jr_22:5_1 Jr_22:5_2 Jr_22:5_3 Jr_22:5_4 Jr_22:5_5 Jr_22:5_6 Jr_22:5_7 Jr_22:5_8 Jr_22:5_9 Jr_22:5_10 Jr_22:5_11 Jr_22:5_12 Jr_22:5_13 Jr_22:5_14 Jr_22:5_15 Jr_22:5_16 Jr_22:5_17 Jr_22:5_18 Jr_22:5_19
Jr:22:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:6 ὅτι τάδε λέγει κύριος κατὰ τοῦ οἴκου βασιλέως Ιουδα Γαλααδ σύ μοι, ἀρχὴ τοῦ Λιβάνου· ἐὰν μὴ θῶ σε εἰς ἔρημον, πόλεις μὴ κατοικηθησομένας·
Jr:22:6 For thus saith the Lord concerning the house of the king of Juda; Thou art Galaad to me, and the head of Libanus: yet surely I will make thee a desert, even cities that shall not be inhabited: (Jeremiah 22:6 Brenton)
Jr:22:6 To mówi Pan o domu króla judzkiego: Jesteś dla Mnie jak Gilead, jak szczyt Libanu. Naprawdę uczynię z ciebie pustynię, miasto nie zamieszkałe. (Jr 22:6 BT_4)
Jr:22:6 ὅτι τάδε λέγει κύριος κατὰ τοῦ οἴκου βασιλέως Ιουδα Γαλααδ σύ μοι, ἀρχὴ τοῦ Λιβάνου· ἐὰν μὴ θῶ σε εἰς ἔρημον, πόλεις μὴ κατοικηθησομένας·
Jr:22:6 ὅτι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) μή τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἔρημος -ον πόλις, -εως, ἡ μή κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Jr:22:6 Ponieważ/tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Król Judasz/Juda Ty Ja Początek Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Odludzie Miasto Nie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Jr:22:6 o(/ti ta/de le/gei ku/rios kata\ tou= oi)/kou basile/Os *iouda *galaad su/ moi, a)rCHE\ tou= *liba/nou· e)a\n mE\ TO= se ei)s e)/rEmon, po/leis mE\ katoikETEsome/nas·
Jr:22:6 hoti tade legei kyrios kata tu oiku basileOs iuda galaad sy moi, arCHE tu libanu· ean mE TO se eis erEmon, poleis mE katoikETEsomenas·
Jr:22:6 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_GSM N2_GSM N3V_GSM N_GSM N_NS RP_NS RP_DS N1_NSF RA_GSM N2_GSM C D VE_AAS1S RP_AS P N2_ASF N3I_APF D VM_XPPAPF
Jr:22:6 because/that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the house; to dwell king Judas/Judah ć you I beginning the frankincense; incense white gum, also Lebanon if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) into (+acc) wilderness city not to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Jr:22:6 because/that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! king (gen) Judas/Judah (gen, voc) you(sg) (nom) me (dat) beginning (nom|voc) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) if-ever not I-should-PLACE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) cities (acc, nom|voc) not going-to-be-RESIDE/SETTLE-ed (fut ptcp) (acc)
Jr:22:6 Jr_22:6_1 Jr_22:6_2 Jr_22:6_3 Jr_22:6_4 Jr_22:6_5 Jr_22:6_6 Jr_22:6_7 Jr_22:6_8 Jr_22:6_9 Jr_22:6_10 Jr_22:6_11 Jr_22:6_12 Jr_22:6_13 Jr_22:6_14 Jr_22:6_15 Jr_22:6_16 Jr_22:6_17 Jr_22:6_18 Jr_22:6_19 Jr_22:6_20 Jr_22:6_21 Jr_22:6_22 Jr_22:6_23 Jr_22:6_24
Jr:22:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:7 καὶ ἐπάξω ἐπὶ σὲ ἄνδρα ὀλεθρεύοντα καὶ τὸν πέλεκυν αὐτοῦ, καὶ ἐκκόψουσιν τὰς ἐκλεκτὰς κέδρους σου καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς τὸ πῦρ.
Jr:22:7 and I will bring upon thee a destroying man, and his axe: and they shall cut down thy choice cedars, and cast them into the fire. (Jeremiah 22:7 Brenton)
Jr:22:7 Przygotuję niszczycieli na ciebie, każdego ze swym sprzętem, by ścięli najlepsze z twoich cedrów i rzucili w ogień. (Jr 22:7 BT_4)
Jr:22:7 καὶ ἐπάξω ἐπὶ σὲ ἄνδρα ὀλεθρεύοντα καὶ τὸν πέλεκυν αὐτοῦ, καὶ ἐκκόψουσιν τὰς ἐκλεκτὰς κέδρους σου καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς τὸ πῦρ.
Jr:22:7 καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό
Jr:22:7 I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By niszczyć I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj Wybierany [zobacz eklektyczny] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Ogień
Jr:22:7 kai\ e)pa/XO e)pi\ se\ a)/ndra o)leTreu/onta kai\ to\n pe/lekun au)tou=, kai\ e)kko/PSousin ta\s e)klekta\s ke/drous sou kai\ e)mbalou=sin ei)s to\ pu=r.
Jr:22:7 kai epaXO epi se andra oleTreuonta kai ton pelekyn autu, kai ekkoPSusin tas eklektas kedrus su kai embalusin eis to pyr.
Jr:22:7 C VF_FAI1S P RP_AS N3_ASM V1_PAPASM C RA_ASM N3U_ASM RD_GSM C VF_FAI3P RA_APF A1_APF N2_APF RP_GS C VF2_FAI3P P RA_ASN N3_ASN
Jr:22:7 and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to destroy and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely to cut down/off extirpate the selected [see eclectic] ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to inject into (+acc) the fire
Jr:22:7 and I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) man, husband (acc) while DESTROY-ing (acc, nom|acc|voc) and the (acc) him/it/same (gen) and they-will-EXTIRPATE, going-to-EXTIRPATE (fut ptcp) (dat) the (acc) selected ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-INJECT, going-to-INJECT (fut ptcp) (dat), upon INJECT-ing (dat) into (+acc) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc)
Jr:22:7 Jr_22:7_1 Jr_22:7_2 Jr_22:7_3 Jr_22:7_4 Jr_22:7_5 Jr_22:7_6 Jr_22:7_7 Jr_22:7_8 Jr_22:7_9 Jr_22:7_10 Jr_22:7_11 Jr_22:7_12 Jr_22:7_13 Jr_22:7_14 Jr_22:7_15 Jr_22:7_16 Jr_22:7_17 Jr_22:7_18 Jr_22:7_19 Jr_22:7_20 Jr_22:7_21
Jr:22:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:8 καὶ διελεύσονται ἔθνη διὰ τῆς πόλεως ταύτης καὶ ἐροῦσιν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Διὰ τί ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ ταύτῃ;
Jr:22:8 And nations shall pass through this city, and each shall say to his neighbour, Why has the Lord done thus to this great city? (Jeremiah 22:8 Brenton)
Jr:22:8 A gdy wielu ludzi będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego: "Dlaczego Pan postąpił w ten sposób z tym wielkim miastem?" (Jr 22:8 BT_4)
Jr:22:8 καὶ διελεύσονται ἔθνη διὰ τῆς πόλεως ταύτης καὶ ἐροῦσιν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Διὰ τί ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ ταύτῃ;
Jr:22:8 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη διά ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:22:8 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Naród [zobacz etniczny] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Miasto Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:22:8 kai\ dieleu/sontai e)/TnE dia\ tE=s po/leOs tau/tEs kai\ e)rou=sin e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou= *dia\ ti/ e)poi/Esen ku/rios ou(/tOs tE=| po/lei tE=| mega/lE| tau/tE|;
Jr:22:8 kai dieleusontai eTnE dia tEs poleOs tautEs kai erusin hekastos pros ton plEsion autu dia ti epoiEsen kyrios hutOs tE polei tE megalE tautE;
Jr:22:8 C VF_FMI3P N3E_NPN P RA_GSF N3I_GSF RD_GSF C VF2_FAI3P A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM P RI_ASN VAI_AAI3S N2_NSM D RA_DSF N3I_DSF RA_DSF A1_DSF RD_DSF
Jr:22:8 and also, even, namely to go through pass through nation [see ethnic] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the city the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:22:8 and they-will-be-GO THROUGH-ed nations (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) city (gen) this (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this the (dat) city (dat) the (dat) great ([Adj] dat) this (dat)
Jr:22:8 Jr_22:8_1 Jr_22:8_2 Jr_22:8_3 Jr_22:8_4 Jr_22:8_5 Jr_22:8_6 Jr_22:8_7 Jr_22:8_8 Jr_22:8_9 Jr_22:8_10 Jr_22:8_11 Jr_22:8_12 Jr_22:8_13 Jr_22:8_14 Jr_22:8_15 Jr_22:8_16 Jr_22:8_17 Jr_22:8_18 Jr_22:8_19 Jr_22:8_20 Jr_22:8_21 Jr_22:8_22 Jr_22:8_23 Jr_22:8_24
Jr:22:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:9 καὶ ἐροῦσιν Ἀνθ ὧν ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς.
Jr:22:9 And they shall say, Because they forsook the covenant of the Lord their God, and worshipped strange gods, and served them. (Jeremiah 22:9 Brenton)
Jr:22:9 Odpowiedź będzie brzmiała: "Dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali cześć bogom obcym i służyli im"». (Jr 22:9 BT_4)
Jr:22:9 καὶ ἐροῦσιν Ἀνθ ὧν ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν θεοῖς ἀλλοτρίοις καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς.
Jr:22:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀντί ὅς ἥ ὅ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:22:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Bóg  Innego/inni I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo
Jr:22:9 kai\ e)rou=sin *)anT O(=n e)gkate/lipon tE\n diaTE/kEn kuri/ou Teou= au)tO=n kai\ proseku/nEsan Teoi=s a)llotri/ois kai\ e)dou/leusan au)toi=s.
Jr:22:9 kai erusin anT hOn enkatelipon tEn diaTEkEn kyriu Teu autOn kai prosekynEsan Teois allotriois kai eduleusan autois.
Jr:22:9 C VF2_FAI3P P RR_GPM VBI_AAI3P RA_ASF N1_ASF N2_GSM N2_GSM RD_GPM C VAI_AAI3P N2_DPM A1A_DPM C VAI_AAI3P RD_DPM
Jr:22:9 and also, even, namely to say/tell against (+gen) who/whom/which to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself god [see theology] of another/others and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same
Jr:22:9 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) against (+gen) who/whom/which (gen) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (acc) covenant (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) them/same (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE gods (dat) of another/others (dat) and they-OBEY-ed them/same (dat)
Jr:22:9 Jr_22:9_1 Jr_22:9_2 Jr_22:9_3 Jr_22:9_4 Jr_22:9_5 Jr_22:9_6 Jr_22:9_7 Jr_22:9_8 Jr_22:9_9 Jr_22:9_10 Jr_22:9_11 Jr_22:9_12 Jr_22:9_13 Jr_22:9_14 Jr_22:9_15 Jr_22:9_16 Jr_22:9_17
Jr:22:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:10 Μὴ κλαίετε τὸν τεθνηκότα μηδὲ θρηνεῖτε αὐτόν· κλαύσατε κλαυθμῷ τὸν ἐκπορευόμενον, ὅτι οὐκ ἐπιστρέψει ἔτι καὶ οὐ μὴ ἴδῃ τὴν γῆν πατρίδος αὐτοῦ.
Jr:22:10 Weep not for the dead, nor lament for him: weep bitterly for him that goes away: for he shall return no more, nor see his native land. (Jeremiah 22:10 Brenton)
Jr:22:10 Nie płaczcie nad zmarłym ani nie lamentujcie nad nim! Płaczcie gorzko nad tym, który odchodzi, bo nie wróci już ani nie ujrzy swej ziemi ojczystej. (Jr 22:10 BT_4)
Jr:22:10 Μὴ κλαίετε τὸν τεθνηκότα μηδὲ θρηνεῖτε αὐτόν· κλαύσατε κλαυθμῷ τὸν ἐκπορευόμενον, ὅτι οὐκ ἐπιστρέψει ἔτι καὶ οὐ μὴ ἴδῃ τὴν γῆν πατρίδος αὐτοῦ.
Jr:22:10 μή κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) κλαυθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἔτι καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:22:10 Nie By płakać By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By lamentować On/ona/to/to samo By płakać Płacz By wychodzić Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się dookoła Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ziemi/ziemia Ojczyzna On/ona/to/to samo
Jr:22:10 *mE\ klai/ete to\n teTnEko/ta mEde\ TrEnei=te au)to/n· klau/sate klauTmO=| to\n e)kporeuo/menon, o(/ti ou)k e)pistre/PSei e)/ti kai\ ou) mE\ i)/dE| tE\n gE=n patri/dos au)tou=.
Jr:22:10 mE klaiete ton teTnEkota mEde TrEneite auton· klausate klauTmO ton ekporeuomenon, hoti uk epistrePSei eti kai u mE idE tEn gEn patridos autu.
Jr:22:10 D V1_PAD2P RA_ASM VX_XAPASM C V2_PAD2P RD_ASM VA_AAD2P N2_DSM RA_ASM V1_PMPASM C D VF_FAI3S D C D D VB_AAS3S RA_ASF N1_ASF N3D_GSF RD_GSM
Jr:22:10 not to weep the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to lament he/she/it/same to weep crying the to go out because/that οὐχ before rough breathing to turn around yet/still and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the earth/land fatherland he/she/it/same
Jr:22:10 not you(pl)-are-WEEP-ing, be-you(pl)-WEEP-ing! the (acc) having BE DEAD-ed (acc, nom|acc|voc) neither/nor; Mede (voc) you(pl)-are-LAMENT-ing, be-you(pl)-LAMENT-ing! him/it/same (acc) do-WEEP-you(pl)! crying (dat) the (acc) while being-GO-ed-OUT (acc, nom|acc|voc) because/that not he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) yet/still and not not he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (acc) earth/land (acc) fatherland (gen) him/it/same (gen)
Jr:22:10 Jr_22:10_1 Jr_22:10_2 Jr_22:10_3 Jr_22:10_4 Jr_22:10_5 Jr_22:10_6 Jr_22:10_7 Jr_22:10_8 Jr_22:10_9 Jr_22:10_10 Jr_22:10_11 Jr_22:10_12 Jr_22:10_13 Jr_22:10_14 Jr_22:10_15 Jr_22:10_16 Jr_22:10_17 Jr_22:10_18 Jr_22:10_19 Jr_22:10_20 Jr_22:10_21 Jr_22:10_22 Jr_22:10_23
Jr:22:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:11 διότι τάδε λέγει κύριος ἐπὶ Σελλημ υἱὸν Ιωσια τὸν βασιλεύοντα ἀντὶ Ιωσια τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὃς ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου τούτου Οὐκ ἀναστρέψει ἐκεῖ οὐκέτι,
Jr:22:11 For thus saith the Lord concerning Sellem the son of Josias, who reigns in the place of Josias his father, who has gone forth out of this place; He shall not return thither any more: (Jeremiah 22:11 Brenton)
Jr:22:11 Albowiem to mówi Pan o Szallumie, synu Jozjasza, królu judzkim, który objął panowanie na miejsce Jozjasza, swego ojca, a który opuścił to miejsce: (Jr 22:11 BT_4)
Jr:22:11 διότι τάδε λέγει κύριος ἐπὶ Σελλημ υἱὸν Ιωσια τὸν βασιλεύοντα ἀντὶ Ιωσια τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὃς ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου τούτου Οὐκ ἀναστρέψει ἐκεῖ οὐκέτι,
Jr:22:11 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί Ἰωσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἐκεῖ οὐκέτι (οὐκ ἔτι)
Jr:22:11 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Jozjasz By panować Przeciw (+informacja) Jozjasz Ojciec On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Tam Już nie
Jr:22:11 dio/ti ta/de le/gei ku/rios e)pi\ *sellEm ui(o\n *iOsia to\n basileu/onta a)nti\ *iOsia tou= patro\s au)tou=, o(\s e)XE=lTen e)k tou= to/pou tou/tou *ou)k a)nastre/PSei e)kei= ou)ke/ti,
Jr:22:11 dioti tade legei kyrios epi sellEm hyion iOsia ton basileuonta anti iOsia tu patros autu, hos eXElTen ek tu topu tutu uk anastrePSei ekei uketi,
Jr:22:11 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P N_ASM N2_ASM N_GSM RA_ASM V1_PAPASM P N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM RR_NSM VBI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM D VF_FAI3S D D
Jr:22:11 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć son Josiah the to reign against (+gen) Josiah the father he/she/it/same who/whom/which to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, there no longer
Jr:22:11 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) son (acc) Josiah (voc) the (acc) while REIGN-ing (acc, nom|acc|voc) against (+gen) Josiah (voc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) place (gen) this (gen) not he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) there no longer
Jr:22:11 Jr_22:11_1 Jr_22:11_2 Jr_22:11_3 Jr_22:11_4 Jr_22:11_5 Jr_22:11_6 Jr_22:11_7 Jr_22:11_8 Jr_22:11_9 Jr_22:11_10 Jr_22:11_11 Jr_22:11_12 Jr_22:11_13 Jr_22:11_14 Jr_22:11_15 Jr_22:11_16 Jr_22:11_17 Jr_22:11_18 Jr_22:11_19 Jr_22:11_20 Jr_22:11_21 Jr_22:11_22 Jr_22:11_23 Jr_22:11_24 Jr_22:11_25
Jr:22:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:12 ἀλλ’ ἢ ἐν τῷ τόπῳ, οὗ μετῴκισα αὐτόν, ἐκεῖ ἀποθανεῖται καὶ τὴν γῆν ταύτην οὐκ ὄψεται ἔτι.
Jr:22:12 but in that place whither I have carried him captive, there shall he die, and shall see this land no more. (Jeremiah 22:12 Brenton)
Jr:22:12 «Nie wróci już do niego, lecz umrze w miejscu, do którego go zaprowadzono, i nie ujrzy więcej tej ziemi». (Jr 22:12 BT_4)
Jr:22:12 ἀλλ’ ἐν τῷ τόπῳ, οὗ μετῴκισα αὐτόν, ἐκεῖ ἀποθανεῖται καὶ τὴν γῆν ταύτην οὐκ ὄψεται ἔτι.
Jr:22:12 ἀλλά ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔτι
Jr:22:12 Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do ??? On/ona/to/to samo Tam By umierać I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeszcze/jeszcze
Jr:22:12 a)ll’ E)\ e)n tO=| to/pO|, ou(= metO/|kisa au)to/n, e)kei= a)poTanei=tai kai\ tE\n gE=n tau/tEn ou)k o)/PSetai e)/ti.
Jr:22:12 all’ E en tO topO, hu metOkisa auton, ekei apoTaneitai kai tEn gEn tautEn uk oPSetai eti.
Jr:22:12 C C P RA_DSM N2_DSM D VAI_AAI1S RD_ASM D VF2_FMI3S C RA_ASF N1_ASF RD_ASF D VF_FMI3S D
Jr:22:12 but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to ??? he/she/it/same there to die and also, even, namely the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), yet/still
Jr:22:12 but or in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) I-???-ed him/it/same (acc) there he/she/it-will-be-DIE-ed and the (acc) earth/land (acc) this (acc) not he/she/it-will-be-SEE-ed yet/still
Jr:22:12 Jr_22:12_1 Jr_22:12_2 Jr_22:12_3 Jr_22:12_4 Jr_22:12_5 Jr_22:12_6 Jr_22:12_7 Jr_22:12_8 Jr_22:12_9 Jr_22:12_10 Jr_22:12_11 Jr_22:12_12 Jr_22:12_13 Jr_22:12_14 Jr_22:12_15 Jr_22:12_16 Jr_22:12_17
Jr:22:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:13 Ὦ ὁ οἰκοδομῶν οἰκίαν αὐτοῦ οὐ μετὰ δικαιοσύνης καὶ τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ οὐκ ἐν κρίματι, παρὰ τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐργᾶται δωρεὰν καὶ τὸν μισθὸν αὐτοῦ οὐ μὴ ἀποδώσει αὐτῷ.
Jr:22:13 He that builds his house not with justice, and his upper chambers not with judgment, who works by means of his neighbour for nothing, and will by no means give him his reward. (Jeremiah 22:13 Brenton)
Jr:22:13 Biada temu, który fałszem buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość, a swoje wysokie komnaty - bezprawiem; który każe swemu współziomkowi pracować darmo i nie oddaje mu jego zarobku, (Jr 22:13 BT_4)
Jr:22:13 οἰκοδομῶν οἰκίαν αὐτοῦ οὐ μετὰ δικαιοσύνης καὶ τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ οὐκ ἐν κρίματι, παρὰ τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐργᾶται δωρεὰν καὶ τὸν μισθὸν αὐτοῦ οὐ μὴ ἀποδώσει αὐτῷ.
Jr:22:13 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν κρίμα[τ], -ατος, τό παρά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) καί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:22:13 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być ???; oddziaływanie moralne; by budować/buduj moralnie Dom On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Wyższy pokój; na górę On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Pracownik; by pracować/dąż Swobodnie; dar I też, nawet, mianowicie Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo
Jr:22:13 *)=O o( oi)kodomO=n oi)ki/an au)tou= ou) meta\ dikaiosu/nEs kai\ ta\ u(perO=|a au)tou= ou)k e)n kri/mati, para\ tO=| plEsi/on au)tou= e)rga=tai dOrea\n kai\ to\n misTo\n au)tou= ou) mE\ a)podO/sei au)tO=|.
Jr:22:13 O ho oikodomOn oikian autu u meta dikaiosynEs kai ta hyperOa autu uk en krimati, para tO plEsion autu ergatai dOrean kai ton misTon autu u mE apodOsei autO.
Jr:22:13 I RA_NSM V2_PAPNSM N1A_ASF RD_GSM D P N1_GSF C RA_APN N2N_APN RD_GSM D P N3M_DSN P RA_DSM D RD_GSM V1_PMI3S N1A_ASF C RA_ASM N2_ASM RD_GSM D D VF_FAI3S RD_DSM
Jr:22:13 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be the ???; edification; to build/edify house he/she/it/same οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely the upper room; upstairs he/she/it/same οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the neighbor one near, close to; near he/she/it/same worker; to work/strive freely; gift and also, even, namely the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same
Jr:22:13 O!; omega; I-should-be the (nom) ???s (gen); edifications (gen); while BUILD/EDIFY-ing (nom) house (acc) him/it/same (gen) not after (+acc), with (+gen) righteousness (gen) and the (nom|acc) upper rooms (nom|acc|voc); upstairs ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) not in/among/by (+dat) sentence (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) workers (nom|voc); he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed freely; gift (acc) and the (acc) just recompense (acc) him/it/same (gen) not not he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) him/it/same (dat)
Jr:22:13 Jr_22:13_1 Jr_22:13_2 Jr_22:13_3 Jr_22:13_4 Jr_22:13_5 Jr_22:13_6 Jr_22:13_7 Jr_22:13_8 Jr_22:13_9 Jr_22:13_10 Jr_22:13_11 Jr_22:13_12 Jr_22:13_13 Jr_22:13_14 Jr_22:13_15 Jr_22:13_16 Jr_22:13_17 Jr_22:13_18 Jr_22:13_19 Jr_22:13_20 Jr_22:13_21 Jr_22:13_22 Jr_22:13_23 Jr_22:13_24 Jr_22:13_25 Jr_22:13_26 Jr_22:13_27 Jr_22:13_28 Jr_22:13_29
Jr:22:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:14 ᾠκοδόμησας σεαυτῷ οἶκον σύμμετρον, ὑπερῷα ῥιπιστὰ διεσταλμένα θυρίσιν καὶ ἐξυλωμένα ἐν κέδρῳ καὶ κεχρισμένα ἐν μίλτῳ.
Jr:22:14 Thou hast built for thyself a well-proportioned house, airy chambers, fitted with windows, and wainscoted with cedar, and painted with vermilion. (Jeremiah 22:14 Brenton)
Jr:22:14 mówiąc: «Zbuduję sobie rozległy dom i przestronne, wysokie komnaty; wybiję sobie w nim okna, otaczając je cedrowymi ramami i pomaluję je na czerwono». (Jr 22:14 BT_4)
Jr:22:14 ᾠκοδόμησας σεαυτῷ οἶκον σύμμετρον, ὑπερῷα ῥιπιστὰ διεσταλμένα θυρίσιν καὶ ἐξυλωμένα ἐν κέδρῳ καὶ κεχρισμένα ἐν μίλτῳ.
Jr:22:14 οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐν καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ἐν
Jr:22:14 By budować/buduj moralnie Siebie Dom Wyższy pokój; na górę Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Okno I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Jr:22:14 O)|kodo/mEsas seautO=| oi)=kon su/mmetron, u(perO=|a r(ipista\ diestalme/na Turi/sin kai\ e)XulOme/na e)n ke/drO| kai\ keCHrisme/na e)n mi/ltO|.
Jr:22:14 OkodomEsas seautO oikon symmetron, hyperOa ripista diestalmena Tyrisin kai eXylOmena en kedrO kai keCHrismena en miltO.
Jr:22:14 VAI_AAI2S RD_DSM N2_ASM A1B_ASM N2N_APN A1_APN VM_XPPAPN N3D_DPF C VMI_XPPAPN P N2_DSF C VT_XPPAPN P N2_DSF
Jr:22:14 to build/edify yourself house ć upper room; upstairs ć to ??? (restrict, isolate, distinct) window and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Jr:22:14 you(sg)-BUILD/EDIFY-ed yourself (dat) house (acc) upper rooms (nom|acc|voc); upstairs ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) windows (dat) and in/among/by (+dat) and having-been-CHRISEN-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat)
Jr:22:14 Jr_22:14_1 Jr_22:14_2 Jr_22:14_3 Jr_22:14_4 Jr_22:14_5 Jr_22:14_6 Jr_22:14_7 Jr_22:14_8 Jr_22:14_9 Jr_22:14_10 Jr_22:14_11 Jr_22:14_12 Jr_22:14_13 Jr_22:14_14 Jr_22:14_15 Jr_22:14_16
Jr:22:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:15 μὴ βασιλεύσεις, ὅτι σὺ παροξύνῃ ἐν Αχαζ τῷ πατρί σου; οὐ φάγονται καὶ οὐ πίονται· βέλτιον ἦν σε ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην καλήν.
Jr:22:15 Shalt thou reign, because thou art provoked with thy father Achaz? they shall not eat, and they shall not drink: it is better for thee to execute judgment and justice. (Jeremiah 22:15 Brenton)
Jr:22:15 Czy się w tym okazujesz królem, że masz zapał do budowania z cedru? A może twój ojciec nie jadł i nie pił? Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności. (Jr 22:15 BT_4)
Jr:22:15 μὴ βασιλεύσεις, ὅτι σὺ παροξύνῃ ἐν Αχαζ τῷ πατρί σου; οὐ φάγονται καὶ οὐ πίονται· βέλτιον ἦν σε ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην καλήν.
Jr:22:15 μή βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐν Ἀχάζ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
Jr:22:15 Nie By panować Ponieważ/tamto Ty By prowokować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ahaz Ojciec; ojczyzna Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pić Lepiej By być Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).
Jr:22:15 mE\ basileu/seis, o(/ti su\ paroXu/nE| e)n *aCHaDZ tO=| patri/ sou; ou) fa/gontai kai\ ou) pi/ontai· be/ltion E)=n se poiei=n kri/ma kai\ dikaiosu/nEn kalE/n.
Jr:22:15 mE basileuseis, hoti sy paroXynE en aCHaDZ tO patri su; u fagontai kai u piontai· beltion En se poiein krima kai dikaiosynEn kalEn.
Jr:22:15 D VA_AAS2S C RP_NS V1_PMI2S P N_DS RA_DSM N3_DSM RP_GS D VF_FMI3P C D VF2_FMI3P A3C_NSN V9_IAI3S RP_AS V2_PAN N3M_ASN C N1_ASF A1_ASF
Jr:22:15 not to reign because/that you to provoke in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Ahaz the father; fatherland you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely οὐχ before rough breathing to drink better to be you; your/yours(sg) to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).
Jr:22:15 not you(sg)-will-REIGN because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-being-PROVOKE-ed, he/she/it-should-be-PROVOKE-ing, you(sg)-should-be-being-PROVOKE-ed, he/she/it-should-PROVOKE, you(sg)-should-be-PROVOKE-ed in/among/by (+dat) Ahaz (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not they-will-be-EAT-ed and not they-will-be-DRINK-ed better ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-was you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-DO/MAKE-ing sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) right ([Adj] acc)
Jr:22:15 Jr_22:15_1 Jr_22:15_2 Jr_22:15_3 Jr_22:15_4 Jr_22:15_5 Jr_22:15_6 Jr_22:15_7 Jr_22:15_8 Jr_22:15_9 Jr_22:15_10 Jr_22:15_11 Jr_22:15_12 Jr_22:15_13 Jr_22:15_14 Jr_22:15_15 Jr_22:15_16 Jr_22:15_17 Jr_22:15_18 Jr_22:15_19 Jr_22:15_20 Jr_22:15_21 Jr_22:15_22 Jr_22:15_23
Jr:22:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:16 οὐκ ἔγνωσαν, οὐκ ἔκριναν κρίσιν ταπεινῷ οὐδὲ κρίσιν πένητος· οὐ τοῦτό ἐστιν τὸ μὴ γνῶναί σε ἐμέ; λέγει κύριος.
Jr:22:16 They understood not, they judged not the cause of the afflicted, nor the cause of the poor: is not this thy not knowing me? saith the Lord. (Jeremiah 22:16 Brenton)
Jr:22:16 Występował w obronie uciśnionego i ubogiego - wtedy powodziło mu się dobrze. «Czy nie znaczy to: znać Mnie» - wyrocznia Pana. (Jr 22:16 BT_4)
Jr:22:16 οὐκ ἔγνωσαν, οὐκ ἔκριναν κρίσιν ταπεινῷ οὐδὲ κρίσιν πένητος· οὐ τοῦτό ἐστιν τὸ μὴ γνῶναί σε ἐμέ; λέγει κύριος.
Jr:22:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) κρίσις, -εως, ἡ ταπεινός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) κρίσις, -εως, ἡ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:22:16 ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. ??? Przed przydechem mocnym By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Biedna osoba ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ty; twój/twój(sg) Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:22:16 ou)k e)/gnOsan, ou)k e)/krinan kri/sin tapeinO=| ou)de\ kri/sin pe/nEtos· ou) tou=to/ e)stin to\ mE\ gnO=nai/ se e)me/; le/gei ku/rios.
Jr:22:16 uk egnOsan, uk ekrinan krisin tapeinO ude krisin penEtos· u tuto estin to mE gnOnai se eme; legei kyrios.
Jr:22:16 D VZI_AAI3P D VAI_AAI3P N3I_ASF A1_DSM C N3I_ASF N3T_GSM D RD_NSN V9_PAI3S RA_NSN D VZ_AAN RP_AS RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Jr:22:16 οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. οὐχ before rough breathing to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit poor person οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the not to know i.e. recognize. you; your/yours(sg) I; my/mine to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:22:16 not they-KNOW-ed not they-JUDGE-ed judgment (acc) poor ([Adj] dat) neither/nor judgment (acc) poor person (gen) not this (nom|acc) he/she/it-is the (nom|acc) not to-KNOW you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:22:16 Jr_22:16_1 Jr_22:16_2 Jr_22:16_3 Jr_22:16_4 Jr_22:16_5 Jr_22:16_6 Jr_22:16_7 Jr_22:16_8 Jr_22:16_9 Jr_22:16_10 Jr_22:16_11 Jr_22:16_12 Jr_22:16_13 Jr_22:16_14 Jr_22:16_15 Jr_22:16_16 Jr_22:16_17 Jr_22:16_18 Jr_22:16_19
Jr:22:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:17 ἰδοὺ οὔκ εἰσιν οἱ ὀφθαλμοί σου οὐδὲ ἡ καρδία σου καλή, ἀλλ’ εἰς τὴν πλεονεξίαν σου καὶ εἰς τὸ αἷμα τὸ ἀθῷον τοῦ ἐκχέειν αὐτὸ καὶ εἰς ἀδίκημα καὶ εἰς φόνον τοῦ ποιεῖν.
Jr:22:17 Behold, thine eyes are not good, nor thine heart, but they go after thy covetousness, and after the innocent blood to shed it, and after acts of injustice and slaughter, to commit them. (Jeremiah 22:17 Brenton)
Jr:22:17 Twoje zaś oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści, przelania niewinnej krwi i wywierania ucisku i gwałtu. (Jr 22:17 BT_4)
Jr:22:17 ἰδοὺ οὔκ εἰσιν οἱ ὀφθαλμοί σου οὐδὲ καρδία σου καλή, ἀλλ’ εἰς τὴν πλεονεξίαν σου καὶ εἰς τὸ αἷμα τὸ ἀθῷον τοῦ ἐκχέειν αὐτὸ καὶ εἰς ἀδίκημα καὶ εἰς φόνον τοῦ ποιεῖν.
Jr:22:17 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἀλλά εἰς[1] ὁ ἡ τό πλεον·εξία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀ·θῷος -ον ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό καί εἰς[1] φόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:22:17 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Oko Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Ale Do (+przyspieszenie) Eksploatacja Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Krew Bez kary/usprawiedliwiał By wylewać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Niewłaściwie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Morderstwo By czynić/rób
Jr:22:17 i)dou\ ou)/k ei)sin oi( o)fTalmoi/ sou ou)de\ E( kardi/a sou kalE/, a)ll’ ei)s tE\n pleoneXi/an sou kai\ ei)s to\ ai(=ma to\ a)TO=|on tou= e)kCHe/ein au)to\ kai\ ei)s a)di/kEma kai\ ei)s fo/non tou= poiei=n.
Jr:22:17 idu uk eisin hoi ofTalmoi su ude hE kardia su kalE, all’ eis tEn pleoneXian su kai eis to haima to aTOon tu ekCHeein auto kai eis adikEma kai eis fonon tu poiein.
Jr:22:17 I D V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS A1_NSF C P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1_ASN RA_GSN V2_PAN RD_ASN C P N3M_ASN C P N2_ASM RA_GSN V2_PAN
Jr:22:17 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to go; to be the eye you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). but into (+acc) the exploitation you; your/yours(sg) and also, even, namely into (+acc) the blood the without penalty/exculpated the to pour out he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) wrong and also, even, namely into (+acc) murder the to do/make
Jr:22:17 be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) right ([Adj] nom|voc) but into (+acc) the (acc) exploitation (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and into (+acc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (nom|acc) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-be-POUR-ing-OUT, to-will-POUR-OUT it/same (nom|acc) and into (+acc) wrong (nom|acc|voc) and into (+acc) murder (acc) the (gen) to-be-DO/MAKE-ing
Jr:22:17 Jr_22:17_1 Jr_22:17_2 Jr_22:17_3 Jr_22:17_4 Jr_22:17_5 Jr_22:17_6 Jr_22:17_7 Jr_22:17_8 Jr_22:17_9 Jr_22:17_10 Jr_22:17_11 Jr_22:17_12 Jr_22:17_13 Jr_22:17_14 Jr_22:17_15 Jr_22:17_16 Jr_22:17_17 Jr_22:17_18 Jr_22:17_19 Jr_22:17_20 Jr_22:17_21 Jr_22:17_22 Jr_22:17_23 Jr_22:17_24 Jr_22:17_25 Jr_22:17_26 Jr_22:17_27 Jr_22:17_28 Jr_22:17_29 Jr_22:17_30 Jr_22:17_31 Jr_22:17_32 Jr_22:17_33
Jr:22:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:18 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ Ιωακιμ υἱὸν Ιωσια βασιλέα Ιουδα Οὐαὶ ἐπὶ τὸν ἄνδρα τοῦτον· οὐ μὴ κόψωνται αὐτόν Ὦ ἀδελφέ, οὐδὲ μὴ κλαύσονται αὐτόν Οἴμμοι κύριε.
Jr:22:18 Therefore thus saith the Lord concerning Joakim son of Josias, king of Juda, even concerning this man; they shall not bewail him, saying, Ah brother! neither shall they at all weep for him, saying, Alas Lord. (Jeremiah 22:18 Brenton)
Jr:22:18 Dlatego to mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim: «Nie będą go opłakiwać: "Ach, mój bracie! Ach, siostro!" Nie będą go opłakiwać: "Ach, panie! Ach, majestacie!" (Jr 22:18 BT_4)
Jr:22:18 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ Ιωακιμ υἱὸν Ιωσια βασιλέα Ιουδα Οὐαὶ ἐπὶ τὸν ἄνδρα τοῦτον· οὐ μὴ κόψωνται αὐτόν ἀδελφέ, οὐδὲ μὴ κλαύσονται αὐτόν Οἴμμοι κύριε.
Jr:22:18 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὐαί ἐπί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί οὐδέ (οὐ δέ) μή κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:22:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Jozjasz Król Judasz/Juda Nieszczęście Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Nie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się On/ona/to/to samo Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Brat ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By płakać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:22:18 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios e)pi\ *iOakim ui(o\n *iOsia basile/a *iouda *ou)ai\ e)pi\ to\n a)/ndra tou=ton· ou) mE\ ko/PSOntai au)to/n *)=O a)delfe/, ou)de\ mE\ klau/sontai au)to/n *oi)/mmoi ku/rie.
Jr:22:18 dia tuto tade legei kyrios epi iOakim hyion iOsia basilea iuda uai epi ton andra tuton· u mE koPSOntai auton O adelfe, ude mE klausontai auton oimmoi kyrie.
Jr:22:18 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P N_ASM N2_ASM N_GSM N3V_ASM N_GSM I P RA_ASM N3_ASM RD_ASM D D VA_AMS3P RD_ASM I N2_VSM C D VF_FMI3P RD_ASM I N2_VSM
Jr:22:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć son Josiah king Judas/Judah woe upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing not to cut off cut, slash, chip, skive he/she/it/same O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be brother οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to weep he/she/it/same ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:22:18 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) son (acc) Josiah (voc) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) woe upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) this (acc) not not they-should-be-CUT OFF-ed him/it/same (acc) O!; omega; I-should-be brother (voc) neither/nor not they-will-be-WEEP-ed him/it/same (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Jr:22:18 Jr_22:18_1 Jr_22:18_2 Jr_22:18_3 Jr_22:18_4 Jr_22:18_5 Jr_22:18_6 Jr_22:18_7 Jr_22:18_8 Jr_22:18_9 Jr_22:18_10 Jr_22:18_11 Jr_22:18_12 Jr_22:18_13 Jr_22:18_14 Jr_22:18_15 Jr_22:18_16 Jr_22:18_17 Jr_22:18_18 Jr_22:18_19 Jr_22:18_20 Jr_22:18_21 Jr_22:18_22 Jr_22:18_23 Jr_22:18_24 Jr_22:18_25 Jr_22:18_26 Jr_22:18_27 Jr_22:18_28
Jr:22:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:19 ταφὴν ὄνου ταφήσεται, συμψησθεὶς ῥιφήσεται ἐπέκεινα τῆς πύλης Ιερουσαλημ.
Jr:22:19 He shall be buried with the burial of an ass; he shall be dragged roughly along and cast outside the gate of Jerusalem. (Jeremiah 22:19 Brenton)
Jr:22:19 Będzie miał pogrzeb, jaki się sprawia osłowi: będą go wlec i porzucą poza bramami Jerozolimy. (Jr 22:19 BT_4)
Jr:22:19 ταφὴν ὄνου ταφήσεται, συμψησθεὶς ῥιφήσεται ἐπέκεινα τῆς πύλης Ιερουσαλημ.
Jr:22:19 ταφή, -ῆς, ἡ ὄνος, -ου, ὁ and ἡ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐπ·έκεινα ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:22:19 Pogrzeb Osła/osioł By grzebać By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Dalej Brama Jerozolima [miasto z]
Jr:22:19 tafE\n o)/nou tafE/setai, sumPSEsTei\s r(ifE/setai e)pe/keina tE=s pu/lEs *ierousalEm.
Jr:22:19 tafEn onu tafEsetai, symPSEsTeis rifEsetai epekeina tEs pylEs ierusalEm.
Jr:22:19 N1_ASF N2_GSM VD_FPI3S VC_APPNSM VD_FPI3S D RA_GSF N1_GSF N_GSF
Jr:22:19 burial ass/donkey to bury ć to toss/fling/dump beyond the gate Jerusalem [city of]
Jr:22:19 burial (acc) ass/donkey (gen) he/she/it-will-be-BURY-ed he/she/it-will-be-TOSS/FLING/DUMP-ed beyond the (gen) gate (gen) Jerusalem (indecl)
Jr:22:19 Jr_22:19_1 Jr_22:19_2 Jr_22:19_3 Jr_22:19_4 Jr_22:19_5 Jr_22:19_6 Jr_22:19_7 Jr_22:19_8 Jr_22:19_9
Jr:22:19 x x x x x x x x x
Jr:22:20 Ἀνάβηθι εἰς τὸν Λίβανον καὶ κέκραξον καὶ εἰς τὴν Βασαν δὸς τὴν φωνήν σου καὶ βόησον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, ὅτι συνετρίβησαν πάντες οἱ ἐρασταί σου.
Jr:22:20 Go up to Libanus, and cry; and utter thy voice to Basan, and cry aloud to the extremity of the sea: for all thy lovers are destroyed. (Jeremiah 22:20 Brenton)
Jr:22:20 Wejdź na Liban i krzycz, a na Baszanie podnieś swój głos, wołaj z Abarim, bo zostali wyniszczeni wszyscy twoi ulubieńcy. (Jr 22:20 BT_4)
Jr:22:20 Ἀνάβηθι εἰς τὸν Λίβανον καὶ κέκραξον καὶ εἰς τὴν Βασαν δὸς τὴν φωνήν σου καὶ βόησον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, ὅτι συνετρίβησαν πάντες οἱ ἐρασταί σου.
Jr:22:20 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὅτι συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:22:20 By podnosić Do (+przyspieszenie) Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By kroczyć (chodź) By dawać Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ryczeć Do (+przyspieszenie) W poprzek Morze Ponieważ/tamto By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty; twój/twój(sg)
Jr:22:20 *)ana/bETi ei)s to\n *li/banon kai\ ke/kraXon kai\ ei)s tE\n *basan do\s tE\n fOnE/n sou kai\ bo/Eson ei)s to\ pe/ran tE=s Tala/ssEs, o(/ti sunetri/bEsan pa/ntes oi( e)rastai/ sou.
Jr:22:20 anabETi eis ton libanon kai kekraXon kai eis tEn basan dos tEn fOnEn su kai boEson eis to peran tEs TalassEs, hoti synetribEsan pantes hoi erastai su.
Jr:22:20 VZ_AAD2S P RA_ASM N2_ASM C VX_XAD2S C P RA_ASF N_ASF VO_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VA_AAD2S P RA_ASN D RA_GSF N1S_GSF C VDI_API3P A3_NPM RA_NPM N1M_NPM RP_GS
Jr:22:20 to ascend into (+acc) the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely to cry out and also, even, namely into (+acc) the to step (walk) to give the sound/voice cries you; your/yours(sg) and also, even, namely to bellow into (+acc) the across the sea because/that to break to crush completely, break (in pieces) every all, each, every, the whole of the ć you; your/yours(sg)
Jr:22:20 do-ASCEND-you(sg)! into (+acc) the (acc) frankincense (acc); incense (acc) and do-CRY-you(sg)-OUT!, going-to-CRY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and into (+acc) the (acc) upon STEP-ing (acc) do-GIVE-you(sg)! the (acc) sound/voice (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-BELLOW-you(sg)!, going-to-BELLOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (nom|acc) across the (gen) sea (gen) because/that they-were-BREAK-ed all (nom|voc) the (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:22:20 Jr_22:20_1 Jr_22:20_2 Jr_22:20_3 Jr_22:20_4 Jr_22:20_5 Jr_22:20_6 Jr_22:20_7 Jr_22:20_8 Jr_22:20_9 Jr_22:20_10 Jr_22:20_11 Jr_22:20_12 Jr_22:20_13 Jr_22:20_14 Jr_22:20_15 Jr_22:20_16 Jr_22:20_17 Jr_22:20_18 Jr_22:20_19 Jr_22:20_20 Jr_22:20_21 Jr_22:20_22 Jr_22:20_23 Jr_22:20_24 Jr_22:20_25 Jr_22:20_26 Jr_22:20_27
Jr:22:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:21 ἐλάλησα πρὸς σὲ ἐν τῇ παραπτώσει σου, καὶ εἶπας Οὐκ ἀκούσομαι· αὕτη ἡ ὁδός σου ἐκ νεότητός σου, οὐκ ἤκουσας τῆς φωνῆς μου.
Jr:22:21 I spoke to thee on occasion of thy trespass, but thou saidst, I will not hearken. This has been thy way from thy youth, thou hast not hearkened to my voice. (Jeremiah 22:21 Brenton)
Jr:22:21 Mówiłem do ciebie, gdy zażywałaś pomyślności; odpowiedziałaś: "Nie będę słuchać!" Takie było twoje postępowanie od samej młodości, że nie słuchałaś głosu mojego. (Jr 22:21 BT_4)
Jr:22:21 ἐλάλησα πρὸς σὲ ἐν τῇ παραπτώσει σου, καὶ εἶπας Οὐκ ἀκούσομαι· αὕτη ὁδός σου ἐκ νεότητός σου, οὐκ ἤκουσας τῆς φωνῆς μου.
Jr:22:21 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:22:21 By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Ja
Jr:22:21 e)la/lEsa pro\s se\ e)n tE=| paraptO/sei sou, kai\ ei)=pas *ou)k a)kou/somai· au(/tE E( o(do/s sou e)k neo/tEto/s sou, ou)k E)/kousas tE=s fOnE=s mou.
Jr:22:21 elalEsa pros se en tE paraptOsei su, kai eipas uk akusomai· hautE hE hodos su ek neotEtos su, uk Ekusas tEs fOnEs mu.
Jr:22:21 VAI_AAI1S P RP_AS P RA_DSF N3I_DSF RP_GS C VAI_AAI2S D VF_FMI1S RD_NSF RA_NSF N2_NSF RP_GS P N3T_GSF RP_GS D VAI_AAI2S RA_GSF N1_GSF RP_GS
Jr:22:21 to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to hear this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the way/road you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries I
Jr:22:21 I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) not I-will-be-HEAR-ed this (nom) the (nom) way/road (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) youth (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) me (gen)
Jr:22:21 Jr_22:21_1 Jr_22:21_2 Jr_22:21_3 Jr_22:21_4 Jr_22:21_5 Jr_22:21_6 Jr_22:21_7 Jr_22:21_8 Jr_22:21_9 Jr_22:21_10 Jr_22:21_11 Jr_22:21_12 Jr_22:21_13 Jr_22:21_14 Jr_22:21_15 Jr_22:21_16 Jr_22:21_17 Jr_22:21_18 Jr_22:21_19 Jr_22:21_20 Jr_22:21_21 Jr_22:21_22 Jr_22:21_23
Jr:22:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:22 πάντας τοὺς ποιμένας σου ποιμανεῖ ἄνεμος, καὶ οἱ ἐρασταί σου ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐξελεύσονται· ὅτι τότε αἰσχυνθήσῃ καὶ ἀτιμωθήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν φιλούντων σε.
Jr:22:22 The wind shall tend all thy shepherds, and thy lovers shall go into captivity; for then shalt thou be ashamed and disgraced because of all thy lovers. (Jeremiah 22:22 Brenton)
Jr:22:22 Wszyscy twoi pasterze staną się pastwą wiatru, a twoi ulubieńcy pójdą w niewolę. Tak, wtedy cię ogarnie wstyd i hańba z powodu wszystkich twoich nieprawości. (Jr 22:22 BT_4)
Jr:22:22 πάντας τοὺς ποιμένας σου ποιμανεῖ ἄνεμος, καὶ οἱ ἐρασταί σου ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐξελεύσονται· ὅτι τότε αἰσχυνθήσῃ καὶ ἀτιμωθήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν φιλούντων σε.
Jr:22:22 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ἄνεμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅτι τότε αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:22:22 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pastuch Ty; twój/twój(sg) By paść Wiatr I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy By wychodzić Ponieważ/tamto Wtedy By zawstydzać I też, nawet, mianowicie Do hańby Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg)
Jr:22:22 pa/ntas tou\s poime/nas sou poimanei= a)/nemos, kai\ oi( e)rastai/ sou e)n ai)CHmalOsi/a| e)Xeleu/sontai· o(/ti to/te ai)sCHunTE/sE| kai\ a)timOTE/sE| a)po\ pa/ntOn tO=n filou/ntOn se.
Jr:22:22 pantas tus poimenas su poimanei anemos, kai hoi erastai su en aiCHmalOsia eXeleusontai· hoti tote aisCHynTEsE kai atimOTEsE apo pantOn tOn filuntOn se.
Jr:22:22 A3_APM RA_APM N3_APM RP_GS VF2_FAI3S N2_NSM C RA_NPM N1M_NPM RP_GS P N1A_DSF VF_FMI3P C D VC_FPI2S C VC_FPI2S P A3_GPM RA_GPM V2_PAPGPM RP_AS
Jr:22:22 every all, each, every, the whole of the shepherd you; your/yours(sg) to shepherd wind and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives to come out because/that then to put to shame and also, even, namely to dishonor from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg)
Jr:22:22 all (acc) the (acc) shepherds (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-SHEPHERD, you(sg)-will-be-SHEPHERD-ed (classical) wind (nom) and the (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) captives (dat) they-will-be-COME-ed-OUT because/that then you(sg)-will-be-PUT-ed-TO-SHAME and you(sg)-will-be-DISHONOR-ed away from (+gen) all (gen) the (gen) let-them-be-KISS-ing! (classical), while KISS-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jr:22:22 Jr_22:22_1 Jr_22:22_2 Jr_22:22_3 Jr_22:22_4 Jr_22:22_5 Jr_22:22_6 Jr_22:22_7 Jr_22:22_8 Jr_22:22_9 Jr_22:22_10 Jr_22:22_11 Jr_22:22_12 Jr_22:22_13 Jr_22:22_14 Jr_22:22_15 Jr_22:22_16 Jr_22:22_17 Jr_22:22_18 Jr_22:22_19 Jr_22:22_20 Jr_22:22_21 Jr_22:22_22 Jr_22:22_23
Jr:22:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:23 κατοικοῦσα ἐν τῷ Λιβάνῳ ἐννοσσεύουσα ἐν ταῖς κέδροις, καταστενάξεις ἐν τῷ ἐλθεῖν σοι ὠδῖνας ὡς τικτούσης.
Jr:22:23 O thou that dwellest in Libanus, making thy nest in the cedars, thou shalt groan heavily, when pangs as of a travailing woman are come upon thee. (Jeremiah 22:23 Brenton)
Jr:22:23 Ty, co mieszkałaś na Libanie, co uwiłaś sobie gniazdo wśród cedrów - jak bardzo będziesz jęczeć, gdy przyjdą na ciebie boleści podobne do bólów rodzącej kobiety». (Jr 22:23 BT_4)
Jr:22:23 κατοικοῦσα ἐν τῷ Λιβάνῳ ἐννοσσεύουσα ἐν ταῖς κέδροις, καταστενάξεις ἐν τῷ ἐλθεῖν σοι ὠδῖνας ὡς τικτούσης.
Jr:22:23 κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὠδίν, -ῖνος, ἡ ὡς τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Jr:22:23 By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Urodzenia bólów bóle porodowy Jak/jak By rodzić
Jr:22:23 katoikou=sa e)n tO=| *liba/nO| e)nnosseu/ousa e)n tai=s ke/drois, katastena/Xeis e)n tO=| e)lTei=n soi O)di=nas O(s tiktou/sEs.
Jr:22:23 katoikusa en tO libanO ennosseuusa en tais kedrois, katastenaXeis en tO elTein soi Odinas hOs tiktusEs.
Jr:22:23 V2_PAPNSF P RA_DSM N2_DSM V1_PAPNSF P RA_DPF N2_DPF VF_FAI2S P RA_DSN VB_AAN RP_DS N3_GSF C V1_PAPGSF
Jr:22:23 to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come you; your/yours(sg); to rub worn, rub birth pangs travail as/like to give birth
Jr:22:23 while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) in/among/by (+dat) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) to-COME you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) birth pangss (acc) as/like while GIVE-ing-BIRTH (gen)
Jr:22:23 Jr_22:23_1 Jr_22:23_2 Jr_22:23_3 Jr_22:23_4 Jr_22:23_5 Jr_22:23_6 Jr_22:23_7 Jr_22:23_8 Jr_22:23_9 Jr_22:23_10 Jr_22:23_11 Jr_22:23_12 Jr_22:23_13 Jr_22:23_14 Jr_22:23_15 Jr_22:23_16
Jr:22:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:24 ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἐὰν γενόμενος γένηται Ιεχονιας υἱὸς Ιωακιμ βασιλεὺς Ιουδα ἀποσφράγισμα ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου, ἐκεῖθεν ἐκσπάσω σε
Jr:22:24 As I live, saith the Lord, though Jechonias son of Joakim king of Juda were indeed the seal upon my right hand, thence would I pluck thee; (Jeremiah 22:24 Brenton)
Jr:22:24 «Na moje życie - wyrocznia Pana - nawet gdyby Jechoniasz, syn Jojakima, króla judzkiego, był pierścieniem na mojej ręce prawej, zerwałbym go stamtąd! (Jr 22:24 BT_4)
Jr:22:24 ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἐὰν γενόμενος γένηται Ιεχονιας υἱὸς Ιωακιμ βασιλεὺς Ιουδα ἀποσφράγισμα ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου, ἐκεῖθεν ἐκσπάσω σε
Jr:22:24 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Ἰεχονίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ·θεν ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:22:24 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jechoniah Syn Król Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka W prawo Ja Stamtąd Do ??? Ty; twój/twój(sg)
Jr:22:24 DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, e)a\n geno/menos ge/nEtai *ieCHonias ui(o\s *iOakim basileu\s *iouda a)posfra/gisma e)pi\ tE=s CHeiro\s tE=s deXia=s mou, e)kei=Ten e)kspa/sO se
Jr:22:24 DZO egO, legei kyrios, ean genomenos genEtai ieCHonias hyios iOakim basileus iuda aposfragisma epi tEs CHeiros tEs deXias mu, ekeiTen ekspasO se
Jr:22:24 V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM C VB_AMPNSM VB_AMS3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NSM N_GSM N3M_NSN P RA_GSF N3_GSF RA_GSF A1A_GSF RP_GS D VF_FAI1S RP_AS
Jr:22:24 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen to become become, happen Jechoniah son ć king Judas/Judah ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand the right I from there to ??? you; your/yours(sg)
Jr:22:24 I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever upon being-BECOME-ed (nom) he/she/it-should-be-BECOME-ed Jechoniah (nom) son (nom) king (nom) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hand (gen) the (gen) right ([Adj] acc, gen) me (gen) from there I-will-???, I-should-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Jr:22:24 Jr_22:24_1 Jr_22:24_2 Jr_22:24_3 Jr_22:24_4 Jr_22:24_5 Jr_22:24_6 Jr_22:24_7 Jr_22:24_8 Jr_22:24_9 Jr_22:24_10 Jr_22:24_11 Jr_22:24_12 Jr_22:24_13 Jr_22:24_14 Jr_22:24_15 Jr_22:24_16 Jr_22:24_17 Jr_22:24_18 Jr_22:24_19 Jr_22:24_20 Jr_22:24_21 Jr_22:24_22
Jr:22:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:25 καὶ παραδώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ζητούντων τὴν ψυχήν σου, ὧν σὺ εὐλαβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων·
Jr:22:25 and I will deliver thee into the hands of them that seek thy life, before whom thou art afraid, into the hands of the Chaldeans. (Jeremiah 22:25 Brenton)
Jr:22:25 Wydam cię w ręce tych, co nastają na twe życie, w ręce tych, przed którymi odczuwasz lęk, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w ręce Chaldejczyków. (Jr 22:25 BT_4)
Jr:22:25 καὶ παραδώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ζητούντων τὴν ψυχήν σου, ὧν σὺ εὐλαβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων·
Jr:22:25 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ
Jr:22:25 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Ty By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Chaldejski
Jr:22:25 kai\ paradO/sO se ei)s CHei=ras tO=n DZEtou/ntOn tE\n PSuCHE/n sou, O(=n su\ eu)labE=| a)po\ prosO/pou au)tO=n, ei)s CHei=ras tO=n *CHaldai/On·
Jr:22:25 kai paradOsO se eis CHeiras tOn DZEtuntOn tEn PSyCHEn su, hOn sy eulabE apo prosOpu autOn, eis CHeiras tOn CHaldaiOn·
Jr:22:25 C VF_FAI1S RP_AS P N3_APF RA_GPM V2_PAPGPM RA_ASF N1_ASF RP_GS RR_GPM RP_NS V2_PMI2S P N2N_GSN RD_GPM P N3_APF RA_GPM N2_GPM
Jr:22:25 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you; your/yours(sg) into (+acc) hand the to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) who/whom/which you to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same into (+acc) hand the Chaldean
Jr:22:25 and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) hands (acc) the (gen) let-them-be-SEEK-ing! (classical), while SEEK-ing (gen) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-BEWARE-ed, you(sg)-should-be-being-BEWARE-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) into (+acc) hands (acc) the (gen) Chaldeans (gen)
Jr:22:25 Jr_22:25_1 Jr_22:25_2 Jr_22:25_3 Jr_22:25_4 Jr_22:25_5 Jr_22:25_6 Jr_22:25_7 Jr_22:25_8 Jr_22:25_9 Jr_22:25_10 Jr_22:25_11 Jr_22:25_12 Jr_22:25_13 Jr_22:25_14 Jr_22:25_15 Jr_22:25_16 Jr_22:25_17 Jr_22:25_18 Jr_22:25_19 Jr_22:25_20
Jr:22:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:26 καὶ ἀπορρίψω σὲ καὶ τὴν μητέρα σου τὴν τεκοῦσάν σε εἰς γῆν, οὗ οὐκ ἐτέχθης ἐκεῖ, καὶ ἐκεῖ ἀποθανεῖσθε·
Jr:22:26 And I will cast forth thee, and thy mother that bore thee, into a land where thou wast not born; and there ye shall die. (Jeremiah 22:26 Brenton)
Jr:22:26 Rzucę ciebie i twoją matkę, która cię porodziła, do obcej ziemi, w której się nie urodziliście - i tam umrzecie. (Jr 22:26 BT_4)
Jr:22:26 καὶ ἀπορρίψω σὲ καὶ τὴν μητέρα σου τὴν τεκοῦσάν σε εἰς γῆν, οὗ οὐκ ἐτέχθης ἐκεῖ, καὶ ἐκεῖ ἀποθανεῖσθε·
Jr:22:26 καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐκεῖ καί ἐκεῖ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:22:26 I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Matka Ty; twój/twój(sg) By rodzić Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By rodzić Tam I też, nawet, mianowicie Tam By umierać
Jr:22:26 kai\ a)porri/PSO se\ kai\ tE\n mEte/ra sou tE\n tekou=sa/n se ei)s gE=n, ou(= ou)k e)te/CHTEs e)kei=, kai\ e)kei= a)poTanei=sTe·
Jr:22:26 kai aporriPSO se kai tEn mEtera su tEn tekusan se eis gEn, hu uk eteCHTEs ekei, kai ekei apoTaneisTe·
Jr:22:26 C VF_FAI1S RP_AS C RA_ASF N3_ASF RP_GS RA_ASF VB_AAPASF RP_AS P N1_ASF D D VQI_API2S D C D VF2_FMI2P
Jr:22:26 and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely the mother you; your/yours(sg) the to give birth you; your/yours(sg) into (+acc) earth/land where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to give birth there and also, even, namely there to die
Jr:22:26 and I-should-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) mother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) upon GIVE-ing-BIRTH (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) earth/land (acc) where; who/whom/which (gen) not you(sg)-were-GIVE-ed-BIRTH there and there you(pl)-will-be-DIE-ed
Jr:22:26 Jr_22:26_1 Jr_22:26_2 Jr_22:26_3 Jr_22:26_4 Jr_22:26_5 Jr_22:26_6 Jr_22:26_7 Jr_22:26_8 Jr_22:26_9 Jr_22:26_10 Jr_22:26_11 Jr_22:26_12 Jr_22:26_13 Jr_22:26_14 Jr_22:26_15 Jr_22:26_16 Jr_22:26_17 Jr_22:26_18 Jr_22:26_19
Jr:22:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:27 εἰς δὲ τὴν γῆν, ἣν αὐτοὶ εὔχονται ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, οὐ μὴ ἀποστρέψωσιν.
Jr:22:27 But they shall by no means return to the land which they long for in their souls. (Jeremiah 22:27 Brenton)
Jr:22:27 Do kraju zaś, do którego będą stale pragnęli powrócić, nie wrócą». (Jr 22:27 BT_4)
Jr:22:27 εἰς δὲ τὴν γῆν, ἣν αὐτοὶ εὔχονται ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, οὐ μὴ ἀποστρέψωσιν.
Jr:22:27 εἰς[1] δέ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
Jr:22:27 Do (+przyspieszenie) zaś Ziemi/ziemia Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By odwracać się od
Jr:22:27 ei)s de\ tE\n gE=n, E(\n au)toi\ eu)/CHontai tai=s PSuCHai=s au)tO=n, ou) mE\ a)postre/PSOsin.
Jr:22:27 eis de tEn gEn, hEn autoi euCHontai tais PSyCHais autOn, u mE apostrePSOsin.
Jr:22:27 P x RA_ASF N1_ASF RR_ASF RD_NPM V1_PMI3P RA_DPF N1_DPF RD_GPM D D VA_AAS3P
Jr:22:27 into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the earth/land who/whom/which he/she/it/same to pray pray; sometimes "vow" the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to turn away from
Jr:22:27 into (+acc) Yet the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) they/same (nom) they-are-being-PRAY-ed the (dat) lifes (dat) them/same (gen) not not they-should-TURN-AWAY-FROM
Jr:22:27 Jr_22:27_1 Jr_22:27_2 Jr_22:27_3 Jr_22:27_4 Jr_22:27_5 Jr_22:27_6 Jr_22:27_7 Jr_22:27_8 Jr_22:27_9 Jr_22:27_10 Jr_22:27_11 Jr_22:27_12 Jr_22:27_13
Jr:22:27 x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:28 ἠτιμώθη Ιεχονιας ὡς σκεῦος, οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦ, ὅτι ἐξερρίφη καὶ ἐξεβλήθη εἰς γῆν, ἣν οὐκ ᾔδει.
Jr:22:28 Jechonias is dishonoured as a good-for-nothing vessel; for he is thrown out and cast forth into a land which he knew not. (Jeremiah 22:28 Brenton)
Jr:22:28 Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym, potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce? Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo i porzucono w kraju, którego nie znają? (Jr 22:28 BT_4)
Jr:22:28 ἠτιμώθη Ιεχονιας ὡς σκεῦος, οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦ, ὅτι ἐξερρίφη καὶ ἐξεβλήθη εἰς γῆν, ἣν οὐκ ᾔδει.
Jr:22:28 ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-) Ἰεχονίας, -ου, ὁ ὡς σκεῦο·ς, -ους, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χρεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Jr:22:28 Do hańby Jechoniah Jak/jak Naczynie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Potrzebuje On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Jr:22:28 E)timO/TE *ieCHonias O(s skeu=os, ou(= ou)k e)/stin CHrei/a au)tou=, o(/ti e)Xerri/fE kai\ e)XeblE/TE ei)s gE=n, E(\n ou)k E)/|dei.
Jr:22:28 EtimOTE ieCHonias hOs skeuos, hu uk estin CHreia autu, hoti eXerrifE kai eXeblETE eis gEn, hEn uk Edei.
Jr:22:28 VCI_API3S N1T_NSM C N3E_NSN RR_GSM D V9_PAI3S N1A_NSF RD_GSM C VVI_API3S C VCI_API3S P N1_ASF RR_ASF D VXI_YAI3S
Jr:22:28 to dishonor Jechoniah as/like vessel where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be need he/she/it/same because/that ć and also, even, namely to disperse/extract into (+acc) earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Jr:22:28 he/she/it-was-DISHONOR-ed Jechoniah (nom) as/like vessel (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is need (nom|voc) him/it/same (gen) because/that and he/she/it-was-DISPERSE/EXTRACT-ed into (+acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) not he/she/it-had-PERCEIVE-ed
Jr:22:28 Jr_22:28_1 Jr_22:28_2 Jr_22:28_3 Jr_22:28_4 Jr_22:28_5 Jr_22:28_6 Jr_22:28_7 Jr_22:28_8 Jr_22:28_9 Jr_22:28_10 Jr_22:28_11 Jr_22:28_12 Jr_22:28_13 Jr_22:28_14 Jr_22:28_15 Jr_22:28_16 Jr_22:28_17 Jr_22:28_18
Jr:22:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:22:29 γῆ γῆ, ἄκουε λόγον κυρίου
Jr:22:29 Land, land, hear the word of the Lord. (Jeremiah 22:29 Brenton)
Jr:22:29 Ziemio, ziemio, ziemio! Słuchaj słowa Pańskiego! (Jr 22:29 BT_4)
Jr:22:29 γῆ γῆ, ἄκουε λόγον κυρίου
Jr:22:29 γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:22:29 Ziemi/ziemia Ziemi/ziemia By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:22:29 gE= gE=, a)/koue lo/gon kuri/ou
Jr:22:29 gE gE, akue logon kyriu
Jr:22:29 N1_VSF N1_VSF V1_PAD2S N2_ASM N2_GSM
Jr:22:29 earth/land earth/land to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:22:29 earth/land (nom|voc) earth/land (nom|voc) be-you(sg)-HEAR-ing! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:22:29 Jr_22:29_1 Jr_22:29_2 Jr_22:29_3 Jr_22:29_4 Jr_22:29_5
Jr:22:29 x x x x x
Jr:22:30 Γράψον τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκκήρυκτον ἄνθρωπον, ὅτι οὐ μὴ αὐξηθῇ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἀνὴρ καθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυιδ ἄρχων ἔτι ἐν τῷ Ιουδα.
Jr:22:30 Write ye this man an outcast: for there shall none of his seed at all grow up to sit on the throne of David, or as a prince yet in Juda. (Jeremiah 22:30 Brenton)
Jr:22:30 To mówi Pan: «Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani panować nad Judeą». (Jr 22:30 BT_4)
Jr:22:30 Γράψον τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκκήρυκτον ἄνθρωπον, ὅτι οὐ μὴ αὐξηθῇ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἀνὴρ καθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυιδ ἄρχων ἔτι ἐν τῷ Ιουδα.
Jr:22:30 γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἔτι ἐν ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:22:30 By pisać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzki Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron David Władca; początek; by zaczynać się Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda
Jr:22:30 *gra/PSon to\n a)/ndra tou=ton e)kkE/rukton a)/nTrOpon, o(/ti ou) mE\ au)XETE=| e)k tou= spe/rmatos au)tou= a)nE\r kaTE/menos e)pi\ Tro/nou *dauid a)/rCHOn e)/ti e)n tO=| *iouda.
Jr:22:30 graPSon ton andra tuton ekkErykton anTrOpon, hoti u mE auXETE ek tu spermatos autu anEr kaTEmenos epi Tronu dauid arCHOn eti en tO iuda.
Jr:22:30 VA_AAD2S RA_ASM N3_ASM RD_ASM A1B_ASM N2_ASM C D D VC_APS3S P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM N3_NSM V5_PMPNSM P N2_GSM N_GSM V1_PAPNSM D P RA_DSM N_DSM
Jr:22:30 to write the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć human because/that οὐχ before rough breathing not to grow out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne David ruler; beginning; to begin yet/still in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judas/Judah
Jr:22:30 do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) man, husband (acc) this (acc) human (acc) because/that not not he/she/it-should-be-GROW-ed out of (+gen) the (gen) seed (gen) him/it/same (gen) man, husband (nom) while being-SIT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) David (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) yet/still in/among/by (+dat) the (dat) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:22:30 Jr_22:30_1 Jr_22:30_2 Jr_22:30_3 Jr_22:30_4 Jr_22:30_5 Jr_22:30_6 Jr_22:30_7 Jr_22:30_8 Jr_22:30_9 Jr_22:30_10 Jr_22:30_11 Jr_22:30_12 Jr_22:30_13 Jr_22:30_14 Jr_22:30_15 Jr_22:30_16 Jr_22:30_17 Jr_22:30_18 Jr_22:30_19 Jr_22:30_20 Jr_22:30_21 Jr_22:30_22 Jr_22:30_23 Jr_22:30_24
Jr:22:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x