Jr:44:1 καὶ ἐβασίλευσεν Σεδεκιας υἱὸς Ιωσια ἀντὶ Ιωακιμ, ὃν ἐβασίλευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεύειν τοῦ Ιουδα·
Jr:44:1 44:1 And Sedekias the son of Josias reigned instead of Joakim, whom Nabuchodonosor appointed to reign over Juda.
Jr:44:1 W miejsce Jechoniasza, syna Jojakima, władzę objął Sedecjasz. Ustanowił go królem nad ziemią judzką król babiloński, Nabuchodonozor. (Jr 37:1 BT_4)
Jr:44:1 Καὶ ἐβασίλευσεν Σεδεκιας υἱὸς Ιωσια ἀντὶ Ιωακιμ, ὃν ἐβασίλευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεύειν τοῦ Ιουδα·
Jr:44:1 καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:44:1 I też, nawet, mianowicie By panować Syn Jozjasz Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który; by być By panować By panować Judasz/Juda
Jr:44:1 *kai\ e)basi/leusen *sedekias ui(o\s *iOsia a)nti\ *iOakim, o(\n e)basi/leusen *nabouCHodonosor basileu/ein tou= *iouda·
Jr:44:1 kai ebasileusen sedekias hyios iOsia anti iOakim, hon ebasileusen nabuCHodonosor basileuein tu iuda·
Jr:44:1 C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM P N_GSM RR_ASM VAI_AAI3S N_NSM V1_PAN RA_GSM N_GSM
Jr:44:1 and also, even, namely to reign ć son Josiah against (+gen) ć who/whom/which; to be to reign ć to reign the Judas/Judah
Jr:44:1 and he/she/it-REIGN-ed son (nom) Josiah (voc) against (+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-REIGN-ed to-be-REIGN-ing the (gen) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:44:1 Jr_44:1_1 Jr_44:1_2 Jr_44:1_3 Jr_44:1_4 Jr_44:1_5 Jr_44:1_6 Jr_44:1_7 Jr_44:1_8 Jr_44:1_9 Jr_44:1_10 Jr_44:1_11 Jr_44:1_12 Jr_44:1_13
Jr:44:1 x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:2 καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ὁ λαὸς τῆς γῆς τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ιερεμιου. –
Jr:44:2 (Jeremiah 44:2 And he and his servants and the people of the land hearkened not to the words of the Lord, which he spoke by Jeremias.
Jr:44:2 Ani on, ani jego dworzanie, ani lud ziemi nie słuchali słów Pana, jakie im mówił za pośrednictwem proroka Jeremiasza. (Jr 37:2 BT_4)
Jr:44:2 καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ λαὸς τῆς γῆς τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ιερεμιου.
Jr:44:2 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰερεμίας, -ου, ὁ
Jr:44:2 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie Ziemi/ziemia Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Jeremiasz
Jr:44:2 kai\ ou)k E)/kousen au)to\s kai\ oi( pai=des au)tou= kai\ o( lao\s tE=s gE=s tou\s lo/gous kuri/ou, ou(\s e)la/lEsen e)n CHeiri\ *ieremiou.
Jr:44:2 kai uk Ekusen autos kai hoi paides autu kai ho laos tEs gEs tus logus kyriu, hus elalEsen en CHeiri ieremiu.
Jr:44:2 C D VAI_AAI3S RD_NSM C RA_NPM N3D_NPM RD_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_APM N2_APM N2_GSM RR_APM VAI_AAI3S P N3_DSF N1T_GSM
Jr:44:2 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear he/she/it/same and also, even, namely the child/servant he/she/it/same and also, even, namely the people the earth/land the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Jeremiah
Jr:44:2 and not he/she/it-HEAR-ed he/it/same (nom) and the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) the (acc) words (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) Jeremiah (gen)
Jr:44:2 Jr_44:2_1 Jr_44:2_2 Jr_44:2_3 Jr_44:2_4 Jr_44:2_5 Jr_44:2_6 Jr_44:2_7 Jr_44:2_8 Jr_44:2_9 Jr_44:2_10 Jr_44:2_11 Jr_44:2_12 Jr_44:2_13 Jr_44:2_14 Jr_44:2_15 Jr_44:2_16 Jr_44:2_17 Jr_44:2_18 Jr_44:2_19 Jr_44:2_20 Jr_44:2_21 Jr_44:2_22
Jr:44:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:3 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σεδεκιας τὸν Ιωαχαλ υἱὸν Σελεμιου καὶ τὸν Σοφονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα πρὸς Ιερεμιαν λέγων Πρόσευξαι δὴ περὶ ἡμῶν πρὸς κύριον.
Jr:44:3 (Jeremiah 44:3 And king Sedekias sent Joachal son of Selemias and Sophonias the priest son of Maasaeas to Jeremias, saying, Pray now for us to the Lord.
Jr:44:3 Król Sedecjasz posłał Jukala, syna Szelemiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, do proroka Jeremiasza, by powiedzieli: (Jr 37:3 BT_4)
Jr:44:3 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Σεδεκιας τὸν Ιωαχαλ υἱὸν Σελεμιου καὶ τὸν Σοφονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα πρὸς Ιερεμιαν λέγων Πρόσευξαι δὴ περὶ ἡμῶν πρὸς κύριον.
Jr:44:3 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) δή περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:44:3 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Syn I też, nawet, mianowicie Syn Duchowny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz By mówić/opowiadaj By modlić się się Naprawdę Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:44:3 kai\ a)pe/steilen o( basileu\s *sedekias to\n *iOaCHal ui(o\n *selemiou kai\ to\n *sofonian ui(o\n *maasaiou to\n i(ere/a pro\s *ieremian le/gOn *pro/seuXai dE\ peri\ E(mO=n pro\s ku/rion.
Jr:44:3 kai apesteilen ho basileus sedekias ton iOaCHal hyion selemiu kai ton sofonian hyion maasaiu ton hierea pros ieremian legOn proseuXai dE peri hEmOn pros kyrion.
Jr:44:3 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N1T_NSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_ASM N1T_ASM N2_ASM N1T_GSM RA_ASM N3V_ASM P N1T_ASM V1_PAPNSM VA_AMD2S x P RP_GP P N2_ASM
Jr:44:3 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king ć the ć son ć and also, even, namely the ć son ć the priest toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah to say/tell to pray indeed about (+acc,+gen) I toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:44:3 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) the (acc) son (acc) and the (acc) son (acc) the (acc) priest (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-PRAY-ed! indeed about (+acc,+gen) us (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:44:3 Jr_44:3_1 Jr_44:3_2 Jr_44:3_3 Jr_44:3_4 Jr_44:3_5 Jr_44:3_6 Jr_44:3_7 Jr_44:3_8 Jr_44:3_9 Jr_44:3_10 Jr_44:3_11 Jr_44:3_12 Jr_44:3_13 Jr_44:3_14 Jr_44:3_15 Jr_44:3_16 Jr_44:3_17 Jr_44:3_18 Jr_44:3_19 Jr_44:3_20 Jr_44:3_21 Jr_44:3_22 Jr_44:3_23 Jr_44:3_24 Jr_44:3_25
Jr:44:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:4 καὶ Ιερεμιας ἦλθεν καὶ διῆλθεν διὰ μέσου τῆς πόλεως, καὶ οὐκ ἔδωκαν αὐτὸν εἰς οἶκον τῆς φυλακῆς.
Jr:44:4 (Jeremiah 44:4 Now Jeremias came and went through the midst of the city: for they had not put him into the house of the prison.
Jr:44:4 «Módl się za nas do Pana, Boga naszego!» Jeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu; jeszcze nie wtrącono go do więzienia. (Jr 37:4 BT_4)
Jr:44:4 καὶ Ιερεμιας ἦλθεν καὶ διῆλθεν διὰ μέσου τῆς πόλεως, καὶ οὐκ ἔδωκαν αὐτὸν εἰς οἶκον τῆς φυλακῆς.
Jr:44:4 καί Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ
Jr:44:4 I też, nawet, mianowicie Jeremiasz By przychodzić I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Średni; by być pół czyniony Miasto I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Więzienie zabezpieczają się
Jr:44:4 kai\ *ieremias E)=lTen kai\ diE=lTen dia\ me/sou tE=s po/leOs, kai\ ou)k e)/dOkan au)to\n ei)s oi)=kon tE=s fulakE=s.
Jr:44:4 kai ieremias ElTen kai diElTen dia mesu tEs poleOs, kai uk edOkan auton eis oikon tEs fylakEs.
Jr:44:4 C N1T_NSM VBI_AAI3S C VBI_AAI3S P A1_GSM RA_GSF N3I_GSF C D VAI_AAI3P RD_ASM P N2_ASM RA_GSF N1_GSF
Jr:44:4 and also, even, namely Jeremiah to come and also, even, namely to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) middle; to be half done the city and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same into (+acc) house the prison guard
Jr:44:4 and Jeremiah (nom) he/she/it-COME-ed and he/she/it-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) city (gen) and not they-GIVE-ed him/it/same (acc) into (+acc) house (acc) the (gen) prison (gen)
Jr:44:4 Jr_44:4_1 Jr_44:4_2 Jr_44:4_3 Jr_44:4_4 Jr_44:4_5 Jr_44:4_6 Jr_44:4_7 Jr_44:4_8 Jr_44:4_9 Jr_44:4_10 Jr_44:4_11 Jr_44:4_12 Jr_44:4_13 Jr_44:4_14 Jr_44:4_15 Jr_44:4_16 Jr_44:4_17
Jr:44:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:5 καὶ δύναμις Φαραω ἐξῆλθεν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἤκουσαν οἱ Χαλδαῖοι τὴν ἀκοὴν αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν ἀπὸ Ιερουσαλημ.
Jr:44:5 (Jeremiah 44:5 And the host of Pharao was come forth out of Egypt; and the Chaldeans heard the report of them, and they went up from Jerusalem.
Jr:44:5 Wojsko faraona wyruszyło tymczasem z Egiptu. Gdy usłyszeli tę nowinę Chaldejczycy oblegający Jerozolimę, odstąpili od niej. (Jr 37:5 BT_4)
Jr:44:5 καὶ δύναμις Φαραω ἐξῆλθεν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἤκουσαν οἱ Χαλδαῖοι τὴν ἀκοὴν αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν ἀπὸ Ιερουσαλημ.
Jr:44:5 καί δύναμις, -εως, ἡ Φαραώ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀκοή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:44:5 I też, nawet, mianowicie Zdolność Faraon By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Chaldejski Słyszenie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z]
Jr:44:5 kai\ du/namis *faraO e)XE=lTen e)X *ai)gu/ptou, kai\ E)/kousan oi( *CHaldai=oi tE\n a)koE\n au)tO=n kai\ a)ne/bEsan a)po\ *ierousalEm.
Jr:44:5 kai dynamis faraO eXElTen eX aigyptu, kai Ekusan hoi CHaldaioi tEn akoEn autOn kai anebEsan apo ierusalEm.
Jr:44:5 C N3I_NSF N_GSM VBI_AAI3S P N2_GSF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VZI_AAI3P P N_GSF
Jr:44:5 and also, even, namely ability Pharaoh to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the Chaldean the hearing he/she/it/same and also, even, namely to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of]
Jr:44:5 and ability (nom) Pharaoh (indecl) he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) Egypt (gen) and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) Chaldeans (nom|voc) the (acc) hearing (acc) them/same (gen) and they-ASCEND-ed away from (+gen) Jerusalem (indecl)
Jr:44:5 Jr_44:5_1 Jr_44:5_2 Jr_44:5_3 Jr_44:5_4 Jr_44:5_5 Jr_44:5_6 Jr_44:5_7 Jr_44:5_8 Jr_44:5_9 Jr_44:5_10 Jr_44:5_11 Jr_44:5_12 Jr_44:5_13 Jr_44:5_14 Jr_44:5_15 Jr_44:5_16 Jr_44:5_17
Jr:44:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:6 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:44:6 (Jeremiah 44:6 And the word of the Lord came to Jeremias, saying,
Jr:44:6 Prorok zaś Jeremiasz otrzymał następujące słowo Pańskie: (Jr 37:6 BT_4)
Jr:44:6 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:44:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:44:6 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz By mówić/opowiadaj
Jr:44:6 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian le/gOn
Jr:44:6 kai egeneto logos kyriu pros ieremian legOn
Jr:44:6 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM V1_PAPNSM
Jr:44:6 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah to say/tell
Jr:44:6 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:44:6 Jr_44:6_1 Jr_44:6_2 Jr_44:6_3 Jr_44:6_4 Jr_44:6_5 Jr_44:6_6 Jr_44:6_7
Jr:44:6 x x x x x x x
Jr:44:7 Οὕτως εἶπεν κύριος Οὕτως ἐρεῖς πρὸς βασιλέα Ιουδα τὸν ἀποστείλαντα πρὸς σὲ τοῦ ἐκζητῆσαί με Ἰδοὺ δύναμις Φαραω ἡ ἐξελθοῦσα ὑμῖν εἰς βοήθειαν ἀποστρέψουσιν εἰς γῆν Αἰγύπτου,
Jr:44:7 (Jeremiah 44:7 Thus said the Lord; Thus shalt thou say to the king of Juda who sent to thee, to seek me; Behold, the army of Pharao which is come forth to help you: they shall return to the land of Egypt:
Jr:44:7 «To mówi Pan, Bóg Izraela: Tak powiecie królowi judzkiemu, który was posłał do Mnie po radę. Oto wojsko faraona, które spieszy wam z pomocą, wróci do swego kraju, do Egiptu. (Jr 37:7 BT_4)
Jr:44:7 Οὕτως εἶπεν κύριος Οὕτως ἐρεῖς πρὸς βασιλέα Ιουδα τὸν ἀποστείλαντα πρὸς σὲ τοῦ ἐκζητῆσαί με Ἰδοὺ δύναμις Φαραω ἐξελθοῦσα ὑμῖν εἰς βοήθειαν ἀποστρέψουσιν εἰς γῆν Αἰγύπτου,
Jr:44:7 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:44:7 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Judasz/Juda zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By odszukiwać Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zdolność Faraon By wychodzić Ty Do (+przyspieszenie) Pomagaj By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Jr:44:7 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *ou(/tOs e)rei=s pro\s basile/a *iouda to\n a)postei/lanta pro\s se\ tou= e)kDZEtE=sai/ me *)idou\ du/namis *faraO E( e)XelTou=sa u(mi=n ei)s boE/Teian a)postre/PSousin ei)s gE=n *ai)gu/ptou,
Jr:44:7 hutOs eipen kyrios hutOs ereis pros basilea iuda ton aposteilanta pros se tu ekDZEtEsai me idu dynamis faraO hE eXelTusa hymin eis boETeian apostrePSusin eis gEn aigyptu,
Jr:44:7 D VBI_AAI3S N2_NSM D VF2_FAI2S P N3V_ASM N_GSM RA_ASM VA_AAPASM P RP_AS RA_GSN VA_AAN RP_AS I N3I_NSF N_GSM RA_NSF VB_AAPNSF RP_DP P N1A_ASF VF_FAI3P P N1_ASF N2_GSF
Jr:44:7 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) king Judas/Judah the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the to seek out I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ability Pharaoh the to come out you into (+acc) help to turn away from into (+acc) earth/land Egypt [country of]
Jr:44:7 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) the (acc) upon ORDER FORTH-ing (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) me (acc) be-you(sg)-SEE-ed! ability (nom) Pharaoh (indecl) the (nom) upon COME-ing-OUT (nom|voc) you(pl) (dat) into (+acc) help (acc) they-will-TURN-AWAY-FROM, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) into (+acc) earth/land (acc) Egypt (gen)
Jr:44:7 Jr_44:7_1 Jr_44:7_2 Jr_44:7_3 Jr_44:7_4 Jr_44:7_5 Jr_44:7_6 Jr_44:7_7 Jr_44:7_8 Jr_44:7_9 Jr_44:7_10 Jr_44:7_11 Jr_44:7_12 Jr_44:7_13 Jr_44:7_14 Jr_44:7_15 Jr_44:7_16 Jr_44:7_17 Jr_44:7_18 Jr_44:7_19 Jr_44:7_20 Jr_44:7_21 Jr_44:7_22 Jr_44:7_23 Jr_44:7_24 Jr_44:7_25 Jr_44:7_26 Jr_44:7_27
Jr:44:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:8 καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ οἱ Χαλδαῖοι καὶ πολεμήσουσιν ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ συλλήμψονται αὐτὴν καὶ καύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρί.
Jr:44:8 (Jeremiah 44:8 and the Chaldeans themselves shall turn again, and fight against this city, and take it, and burn it with fire.
Jr:44:8 Chaldejczycy zaś powrócą i podejmą walkę przeciw temu miastu, zdobędą je i spalą ogniem. (Jr 37:8 BT_4)
Jr:44:8 καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ οἱ Χαλδαῖοι καὶ πολεμήσουσιν ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ συλλήμψονται αὐτὴν καὶ καύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρί.
Jr:44:8 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό
Jr:44:8 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, On/ona/to/to samo Chaldejski I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Jr:44:8 kai\ a)nastre/PSousin au)toi\ oi( *CHaldai=oi kai\ polemE/sousin e)pi\ tE\n po/lin tau/tEn kai\ sullE/mPSontai au)tE\n kai\ kau/sousin au)tE\n e)n puri/.
Jr:44:8 kai anastrePSusin autoi hoi CHaldaioi kai polemEsusin epi tEn polin tautEn kai syllEmPSontai autEn kai kaususin autEn en pyri.
Jr:44:8 C VF_FAI3P RD_NPM RA_NPM N2_NPM C VF_FAI3P P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C VF_FMI3P RD_ASF C VF_FAI3P RD_ASF P N3_DSN
Jr:44:8 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, he/she/it/same the Chaldean and also, even, namely to fight war upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Jr:44:8 and they-will-UPSET, going-to-UPSET (fut ptcp) (dat) they/same (nom) the (nom) Chaldeans (nom|voc) and they-will-FIGHT, going-to-FIGHT (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) this (acc) and they-will-be-SEIZING-ed her/it/same (acc) and they-will-CALCINATED, going-to-CALCINATED (fut ptcp) (dat); they-are-BURN-ing-UP, while BURN-ing-UP (dat) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat)
Jr:44:8 Jr_44:8_1 Jr_44:8_2 Jr_44:8_3 Jr_44:8_4 Jr_44:8_5 Jr_44:8_6 Jr_44:8_7 Jr_44:8_8 Jr_44:8_9 Jr_44:8_10 Jr_44:8_11 Jr_44:8_12 Jr_44:8_13 Jr_44:8_14 Jr_44:8_15 Jr_44:8_16 Jr_44:8_17 Jr_44:8_18 Jr_44:8_19
Jr:44:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:9 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ὑπολάβητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν λέγοντες Ἀποτρέχοντες ἀπελεύσονται ἀφ’ ἡμῶν οἱ Χαλδαῖοι, ὅτι οὐ μὴ ἀπέλθωσιν·
Jr:44:9 (Jeremiah 44:9 For thus saith the Lord; Suppose not in your hearts, saying, The Chaldeans will certainly depart from us: for they shall not depart.
Jr:44:9 To mówi Pan: Nie zwódźcie samych siebie, powtarzając: "Z pewnością odejdą Chaldejczycy!" Albowiem nie odejdą. (Jr 37:9 BT_4)
Jr:44:9 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ὑπολάβητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν λέγοντες Ἀποτρέχοντες ἀπελεύσονται ἀφ’ ἡμῶν οἱ Χαλδαῖοι, ὅτι οὐ μὴ ἀπέλθωσιν·
Jr:44:9 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Jr:44:9 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By zaprzyjaźniać się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty By mówić/opowiadaj By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Chaldejski Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By odchodzić
Jr:44:9 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios *mE\ u(pola/bEte tai=s PSuCHai=s u(mO=n le/gontes *)apotre/CHontes a)peleu/sontai a)f’ E(mO=n oi( *CHaldai=oi, o(/ti ou) mE\ a)pe/lTOsin·
Jr:44:9 hoti hutOs eipen kyrios mE hypolabEte tais PSyCHais hymOn legontes apotreCHontes apeleusontai af’ hEmOn hoi CHaldaioi, hoti u mE apelTOsin·
Jr:44:9 C D VBI_AAI3S N2_NSM D VB_AAS2P RA_DPF N1_DPF RP_GP V1_PAPNPM V1_PAPNPM VF_FMI3P P RP_GP RA_NPM N2_NPM C D D VB_AAS3P
Jr:44:9 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to take up the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you to say/tell ć to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I the Chaldean because/that οὐχ before rough breathing not to depart
Jr:44:9 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(pl)-should-TAKE UP the (dat) lifes (dat) you(pl) (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) they-will-be-DEPART-ed away from (+gen) us (gen) the (nom) Chaldeans (nom|voc) because/that not not they-should-DEPART
Jr:44:9 Jr_44:9_1 Jr_44:9_2 Jr_44:9_3 Jr_44:9_4 Jr_44:9_5 Jr_44:9_6 Jr_44:9_7 Jr_44:9_8 Jr_44:9_9 Jr_44:9_10 Jr_44:9_11 Jr_44:9_12 Jr_44:9_13 Jr_44:9_14 Jr_44:9_15 Jr_44:9_16 Jr_44:9_17 Jr_44:9_18 Jr_44:9_19 Jr_44:9_20
Jr:44:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:10 καὶ ἐὰν πατάξητε πᾶσαν δύναμιν τῶν Χαλδαίων τοὺς πολεμοῦντας ὑμᾶς καὶ καταλειφθῶσίν τινες ἐκκεκεντημένοι ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, οὗτοι ἀναστήσονται καὶ καύσουσιν τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρί.
Jr:44:10 (Jeremiah 44:10 And though ye should smite the whole host of the Chaldeans that fight against you, and there should be left a few wounded men, these should rise up each in his place, and burn this city with fire.
Jr:44:10 Nawet gdybyście pobili całe wojsko Chaldejczyków walczących z wami, tak że zostałoby z nich jedynie niewielu rannych, to każdy z nich podniósłby się ze swego namiotu, by wydać to miasto na pastwę ognia». (Jr 37:10 BT_4)
Jr:44:10 καὶ ἐὰν πατάξητε πᾶσαν δύναμιν τῶν Χαλδαίων τοὺς πολεμοῦντας ὑμᾶς καὶ καταλειφθῶσίν τινες ἐκκεκεντημένοι ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, οὗτοι ἀναστήσονται καὶ καύσουσιν τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρί.
Jr:44:10 καί ἐάν (εἰ ἄν) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐκ·κεντέω (-, -, εκ+κεντη·σ-, -, εκ+κεκεντη-, -) ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν πῦρ, -ρός, τό
Jr:44:10 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Chaldejski By walczyć z wojną Ty I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jakiś/jakikolwiek By kłuć poza zamierz się nożem z ostrym przedmiotem, przebijaj się, przenikaj Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Jr:44:10 kai\ e)a\n pata/XEte pa=san du/namin tO=n *CHaldai/On tou\s polemou=ntas u(ma=s kai\ kataleifTO=si/n tines e)kkekentEme/noi e(/kastos e)n tO=| to/pO| au)tou=, ou(=toi a)nastE/sontai kai\ kau/sousin tE\n po/lin tau/tEn e)n puri/.
Jr:44:10 kai ean pataXEte pasan dynamin tOn CHaldaiOn tus polemuntas hymas kai kataleifTOsin tines ekkekentEmenoi hekastos en tO topO autu, hutoi anastEsontai kai kaususin tEn polin tautEn en pyri.
Jr:44:10 C C VA_AAS2P A1S_ASF N3I_ASF RA_GPM N_GPM RA_APM V2_PAPAPM RP_AP C VV_APS3P RI_NPM VX_XMPNPM A1_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM RD_NPM VF_FMI3P C VF_FAI3P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF P N3_DSN
Jr:44:10 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to smite every all, each, every, the whole of; to sprinkle ability the Chaldean the to fight war you and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up some/any to prick out stab with a sharp object, perforate, pierce each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Jr:44:10 and if-ever you(pl)-should-SMITE every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) ability (acc) the (gen) Chaldeans (gen) the (acc) while FIGHT-ing (acc) you(pl) (acc) and they-should-be-LEAVE-ed-BEHIND some/any (nom) having-been-PRICK OUT-ed (nom|voc) each (of two) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) him/it/same (gen) these (nom) they-will-be-STand-ed-UP and they-will-CALCINATED, going-to-CALCINATED (fut ptcp) (dat); they-are-BURN-ing-UP, while BURN-ing-UP (dat) the (acc) city (acc) this (acc) in/among/by (+dat) fire (dat)
Jr:44:10 Jr_44:10_1 Jr_44:10_2 Jr_44:10_3 Jr_44:10_4 Jr_44:10_5 Jr_44:10_6 Jr_44:10_7 Jr_44:10_8 Jr_44:10_9 Jr_44:10_10 Jr_44:10_11 Jr_44:10_12 Jr_44:10_13 Jr_44:10_14 Jr_44:10_15 Jr_44:10_16 Jr_44:10_17 Jr_44:10_18 Jr_44:10_19 Jr_44:10_20 Jr_44:10_21 Jr_44:10_22 Jr_44:10_23 Jr_44:10_24 Jr_44:10_25 Jr_44:10_26 Jr_44:10_27 Jr_44:10_28
Jr:44:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:11 καὶ ἐγένετο ὅτε ἀνέβη ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ἀπὸ Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως Φαραω,
Jr:44:11 (Jeremiah 44:11 And it came to pass, when the host of the Chaldeans had gone up from Jerusalem for fear of the host of Pharao,
Jr:44:11 Tymczasem gdy wojsko chaldejskie odstąpiło od Jerozolimy z powodu wojska faraona, (Jr 37:11 BT_4)
Jr:44:11 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἀνέβη δύναμις τῶν Χαλδαίων ἀπὸ Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως Φαραω,
Jr:44:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ Φαραώ, ὁ
Jr:44:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By podnosić Zdolność Chaldejski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Zdolność Faraon
Jr:44:11 *kai\ e)ge/neto o(/te a)ne/bE E( du/namis tO=n *CHaldai/On a)po\ *ierousalEm a)po\ prosO/pou tE=s duna/meOs *faraO,
Jr:44:11 kai egeneto hote anebE hE dynamis tOn CHaldaiOn apo ierusalEm apo prosOpu tEs dynameOs faraO,
Jr:44:11 C VBI_AMI3S D VZI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF RA_GPM N_GPM P N_GSF P N2N_GSN RA_GSF N3I_GSF N_GSM
Jr:44:11 and also, even, namely to become become, happen when to ascend the ability the Chaldean from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the ability Pharaoh
Jr:44:11 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-ASCEND-ed the (nom) ability (nom) the (gen) Chaldeans (gen) away from (+gen) Jerusalem (indecl) away from (+gen) face (gen) the (gen) ability (gen) Pharaoh (indecl)
Jr:44:11 Jr_44:11_1 Jr_44:11_2 Jr_44:11_3 Jr_44:11_4 Jr_44:11_5 Jr_44:11_6 Jr_44:11_7 Jr_44:11_8 Jr_44:11_9 Jr_44:11_10 Jr_44:11_11 Jr_44:11_12 Jr_44:11_13 Jr_44:11_14 Jr_44:11_15
Jr:44:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:12 ἐξῆλθεν Ιερεμιας ἀπὸ Ιερουσαλημ τοῦ πορευθῆναι εἰς γῆν Βενιαμιν τοῦ ἀγοράσαι ἐκεῖθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ.
Jr:44:12 (Jeremiah 44:12 that Jeremias went forth from Jerusalem to go into the land of Benjamin, to buy thence a property in the midst of the people.
Jr:44:12 Jeremiasz chciał wyjść z Jerozolimy i udać się do ziemi Beniamina, by tam dokonać podziału majątku wśród swoich. (Jr 37:12 BT_4)
Jr:44:12 ἐξῆλθεν Ιερεμιας ἀπὸ Ιερουσαλημ τοῦ πορευθῆναι εἰς γῆν Βενιαμιν τοῦ ἀγοράσαι ἐκεῖθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ.
Jr:44:12 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) ἐκεῖ·θεν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jr:44:12 By wychodzić Jeremiasz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] By iść Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Beniamin By kupować Stamtąd W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie
Jr:44:12 e)XE=lTen *ieremias a)po\ *ierousalEm tou= poreuTE=nai ei)s gE=n *beniamin tou= a)gora/sai e)kei=Ten e)n me/sO| tou= laou=.
Jr:44:12 eXElTen ieremias apo ierusalEm tu poreuTEnai eis gEn beniamin tu agorasai ekeiTen en mesO tu lau.
Jr:44:12 VBI_AAI3S N1T_NSM P N_GSF RA_GSN VC_APN P N1_ASF N_GSM RA_GSN VA_AAN D P A1_DSM RA_GSM N2_GSM
Jr:44:12 to come out Jeremiah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] the to go into (+acc) earth/land Benjamin the to buy from there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the people
Jr:44:12 he/she/it-COME-ed-OUT Jeremiah (nom) away from (+gen) Jerusalem (indecl) the (gen) to-be-GO-ed into (+acc) earth/land (acc) Benjamin (indecl) the (gen) you(sg)-will-be-BUY-ed, to-BUY, be-you(sg)-BUY-ed!, he/she/it-happens-to-BUY (opt) from there in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) people (gen)
Jr:44:12 Jr_44:12_1 Jr_44:12_2 Jr_44:12_3 Jr_44:12_4 Jr_44:12_5 Jr_44:12_6 Jr_44:12_7 Jr_44:12_8 Jr_44:12_9 Jr_44:12_10 Jr_44:12_11 Jr_44:12_12 Jr_44:12_13 Jr_44:12_14 Jr_44:12_15 Jr_44:12_16
Jr:44:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:13 καὶ ἐγένετο αὐτὸς ἐν πύλῃ Βενιαμιν, καὶ ἐκεῖ ἄνθρωπος, παρ’ ᾧ κατέλυεν, Σαρουιας υἱὸς Σελεμιου υἱοῦ Ανανιου, καὶ συνέλαβεν τὸν Ιερεμιαν λέγων Πρὸς τοὺς Χαλδαίους σὺ φεύγεις.
Jr:44:13 (Jeremiah 44:13 And he was in the gate of Benjamin, and there was there a man with whom he lodged, Saruia the son of Selemias, the son of Ananias; and he caught Jeremias, saying, Thou art fleeing to the Chaldeans.
Jr:44:13 Gdy przybył do Bramy Beniamina, gdzie się znajdował dowódca straży imieniem Jirijjasz, syn Szelemiasza, syna Chananiasza, ten zatrzymał proroka Jeremiasza, mówiąc: «Przechodzisz do Chaldejczyków!» (Jr 37:13 BT_4)
Jr:44:13 καὶ ἐγένετο αὐτὸς ἐν πύλῃ Βενιαμιν, καὶ ἐκεῖ ἄνθρωπος, παρ’ κατέλυεν, Σαρουιας υἱὸς Σελεμιου υἱοῦ Ανανιου, καὶ συνέλαβεν τὸν Ιερεμιαν λέγων Πρὸς τοὺς Χαλδαίους σὺ φεύγεις.
Jr:44:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πύλη, -ης, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἐκεῖ ἄνθρωπος, -ου, ὁ παρά ὅς ἥ ὅ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Jr:44:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Beniamin I też, nawet, mianowicie Tam Ludzki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Kto/, który/, który By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Syn Syn Ananiasz I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Jeremiasz By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Chaldejski Ty By uciekać
Jr:44:13 kai\ e)ge/neto au)to\s e)n pu/lE| *beniamin, kai\ e)kei= a)/nTrOpos, par’ O(=| kate/luen, *sarouias ui(o\s *selemiou ui(ou= *ananiou, kai\ sune/laben to\n *ieremian le/gOn *pro\s tou\s *CHaldai/ous su\ feu/geis.
Jr:44:13 kai egeneto autos en pylE beniamin, kai ekei anTrOpos, par’ hO katelyen, saruias hyios selemiu hyiu ananiu, kai synelaben ton ieremian legOn pros tus CHaldaius sy feugeis.
Jr:44:13 C VBI_AMI3S RD_NSM P N1_DSF N_GSM C D N2_NSM P RR_DSM V1I_IAI3S N1T_NSM N2_NSM N2_GSM N2_GSM N1T_GSM C VBI_AAI3S RA_ASM N1T_ASM V1_PAPNSM P RA_APM N2_APM RP_NS V1_PAI2S
Jr:44:13 and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate Benjamin and also, even, namely there human frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together who/whom/which to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end ć son ć son Ananias and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the Jeremiah to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the Chaldean you to flee
Jr:44:13 and he/she/it-was-BECOME-ed he/it/same (nom) in/among/by (+dat) gate (dat) Benjamin (indecl) and there human (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-ABOLISH-ing son (nom) son (gen) Ananias (gen) and he/she/it-SEIZING-ed the (acc) Jeremiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Chaldeans (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-FLEE-ing
Jr:44:13 Jr_44:13_1 Jr_44:13_2 Jr_44:13_3 Jr_44:13_4 Jr_44:13_5 Jr_44:13_6 Jr_44:13_7 Jr_44:13_8 Jr_44:13_9 Jr_44:13_10 Jr_44:13_11 Jr_44:13_12 Jr_44:13_13 Jr_44:13_14 Jr_44:13_15 Jr_44:13_16 Jr_44:13_17 Jr_44:13_18 Jr_44:13_19 Jr_44:13_20 Jr_44:13_21 Jr_44:13_22 Jr_44:13_23 Jr_44:13_24 Jr_44:13_25 Jr_44:13_26 Jr_44:13_27
Jr:44:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:14 καὶ εἶπεν Ψεῦδος· οὐκ εἰς τοὺς Χαλδαίους ἐγὼ φεύγω. καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτοῦ καὶ συνέλαβεν Σαρουιας τὸν Ιερεμιαν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν πρὸς τοὺς ἄρχοντας.
Jr:44:14 (Jeremiah 44:14 And he said, It is false; I do not flee to the Chaldeans. But he hearkened not to him; and Saruia caught Jeremias, and brought him to the princes.
Jr:44:14 Jeremiasz zaś odrzekł: «Nieprawda! Nie przechodzę do Chaldejczyków». Ale ten go nie słuchał. Jirijjasz pochwycił Jeremiasza i zaprowadził przed przywódców. (Jr 37:14 BT_4)
Jr:44:14 καὶ εἶπεν Ψεῦδος· οὐκ εἰς τοὺς Χαλδαίους ἐγὼ φεύγω. καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτοῦ καὶ συνέλαβεν Σαρουιας τὸν Ιερεμιαν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν πρὸς τοὺς ἄρχοντας.
Jr:44:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Jr:44:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Chaldejski Ja By uciekać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Jeremiasz I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się
Jr:44:14 kai\ ei)=pen *PSeu=dos· ou)k ei)s tou\s *CHaldai/ous e)gO\ feu/gO. kai\ ou)k E)/kousen au)tou= kai\ sune/laben *sarouias to\n *ieremian kai\ ei)sE/gagen au)to\n pro\s tou\s a)/rCHontas.
Jr:44:14 kai eipen PSeudos· uk eis tus CHaldaius egO feugO. kai uk Ekusen autu kai synelaben saruias ton ieremian kai eisEgagen auton pros tus arCHontas.
Jr:44:14 C VBI_AAI3S N3E_NSN D P RA_APM N2_APM RP_NS V1_PAI1S C D VAI_AAI3S RD_GSM C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_ASM N1T_ASM C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_APM N3_APM
Jr:44:14 and also, even, namely to say/tell lie falsehood, untruth, false religion οὐχ before rough breathing into (+acc) the Chaldean I to flee and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear he/she/it/same and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture ć the Jeremiah and also, even, namely to lead into he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the ruler; to begin
Jr:44:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed lie (nom|acc|voc) not into (+acc) the (acc) Chaldeans (acc) I (nom) I-am-FLEE-ing, I-should-be-FLEE-ing and not he/she/it-HEAR-ed him/it/same (gen) and he/she/it-SEIZING-ed the (acc) Jeremiah (acc) and he/she/it-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc)
Jr:44:14 Jr_44:14_1 Jr_44:14_2 Jr_44:14_3 Jr_44:14_4 Jr_44:14_5 Jr_44:14_6 Jr_44:14_7 Jr_44:14_8 Jr_44:14_9 Jr_44:14_10 Jr_44:14_11 Jr_44:14_12 Jr_44:14_13 Jr_44:14_14 Jr_44:14_15 Jr_44:14_16 Jr_44:14_17 Jr_44:14_18 Jr_44:14_19 Jr_44:14_20 Jr_44:14_21 Jr_44:14_22 Jr_44:14_23 Jr_44:14_24
Jr:44:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:15 καὶ ἐπικράνθησαν οἱ ἄρχοντες ἐπὶ Ιερεμιαν καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἀπέστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως, ὅτι ταύτην ἐποίησαν εἰς οἰκίαν φυλακῆς.
Jr:44:15 (Jeremiah 44:15 And the princes were very angry with Jeremias, and smote him, and sent him into the house of Jonathan the scribe: for they had made this a prison.
Jr:44:15 Przywódcy się rozgniewali na Jeremiasza i bili go, następnie wtrącili do więzienia w domu Jonatana, kanclerza, który zamienili na więzienie. (Jr 37:15 BT_4)
Jr:44:15 καὶ ἐπικράνθησαν οἱ ἄρχοντες ἐπὶ Ιερεμιαν καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἀπέστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως, ὅτι ταύτην ἐποίησαν εἰς οἰκίαν φυλακῆς.
Jr:44:15 καί πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐπί Ἰερεμίας, -ου, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) φυλακή, -ῆς, ἡ
Jr:44:15 I też, nawet, mianowicie By robić gorzki Władca; by zaczynać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeremiasz I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Skryba Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Dom Więzienie zabezpieczają się
Jr:44:15 kai\ e)pikra/nTEsan oi( a)/rCHontes e)pi\ *ieremian kai\ e)pa/taXan au)to\n kai\ a)pe/steilan au)to\n ei)s tE\n oi)ki/an *iOnaTan tou= grammate/Os, o(/ti tau/tEn e)poi/Esan ei)s oi)ki/an fulakE=s.
Jr:44:15 kai epikranTEsan hoi arCHontes epi ieremian kai epataXan auton kai apesteilan auton eis tEn oikian iOnaTan tu grammateOs, hoti tautEn epoiEsan eis oikian fylakEs.
Jr:44:15 C VCI_API3P RA_NPM N3_NPM P N1T_ASM C VAI_AAI3P RD_ASM C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_ASF N1A_ASF N_GSM RA_GSM N3V_GSM C RD_ASF VAI_AAI3P P N1A_ASF N1_GSF
Jr:44:15 and also, even, namely to make bitter the ruler; to begin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jeremiah and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same into (+acc) the house ć the scribe because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make into (+acc) house prison guard
Jr:44:15 and they-were-MAKE-ed-BITTER the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) and they-SMITE-ed him/it/same (acc) and they-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) scribe (gen) because/that this (acc) they-DO/MAKE-ed into (+acc) house (acc) prison (gen)
Jr:44:15 Jr_44:15_1 Jr_44:15_2 Jr_44:15_3 Jr_44:15_4 Jr_44:15_5 Jr_44:15_6 Jr_44:15_7 Jr_44:15_8 Jr_44:15_9 Jr_44:15_10 Jr_44:15_11 Jr_44:15_12 Jr_44:15_13 Jr_44:15_14 Jr_44:15_15 Jr_44:15_16 Jr_44:15_17 Jr_44:15_18 Jr_44:15_19 Jr_44:15_20 Jr_44:15_21 Jr_44:15_22 Jr_44:15_23 Jr_44:15_24
Jr:44:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:16 καὶ ἦλθεν Ιερεμιας εἰς οἰκίαν τοῦ λάκκου καὶ εἰς τὴν χερεθ καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς.
Jr:44:16 (Jeremiah 44:16 So Jeremias came into the dungeon, and into the cells, and he remained there many days.
Jr:44:16 Jeremiasz więc dostał się do sklepionego lochu i pozostawał tam przez dłuższy czas. (Jr 37:16 BT_4)
Jr:44:16 καὶ ἦλθεν Ιερεμιας εἰς οἰκίαν τοῦ λάκκου καὶ εἰς τὴν χερεθ καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς.
Jr:44:16 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Jr:44:16 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Jeremiasz Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam Dzień Dużo
Jr:44:16 kai\ E)=lTen *ieremias ei)s oi)ki/an tou= la/kkou kai\ ei)s tE\n CHereT kai\ e)ka/Tisen e)kei= E(me/ras polla/s.
Jr:44:16 kai ElTen ieremias eis oikian tu lakku kai eis tEn CHereT kai ekaTisen ekei hEmeras pollas.
Jr:44:16 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1A_ASF RA_GSM N2_GSM C P RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3S D N1A_APF A1_APF
Jr:44:16 and also, even, namely to come Jeremiah into (+acc) house the ć and also, even, namely into (+acc) the ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there day much
Jr:44:16 and he/she/it-COME-ed Jeremiah (nom) into (+acc) house (acc) the (gen) and into (+acc) the (acc) and he/she/it-SIT DOWN-ed there day (gen), days (acc) many (acc)
Jr:44:16 Jr_44:16_1 Jr_44:16_2 Jr_44:16_3 Jr_44:16_4 Jr_44:16_5 Jr_44:16_6 Jr_44:16_7 Jr_44:16_8 Jr_44:16_9 Jr_44:16_10 Jr_44:16_11 Jr_44:16_12 Jr_44:16_13 Jr_44:16_14 Jr_44:16_15 Jr_44:16_16
Jr:44:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:17 καὶ ἀπέστειλεν Σεδεκιας καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ὁ βασιλεὺς κρυφαίως εἰπεῖν εἰ ἔστιν λόγος παρὰ κυρίου, καὶ εἶπεν Ἔστιν· εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος παραδοθήσῃ.
Jr:44:17 (Jeremiah 44:17 Then Sedekias sent, and called him; and the king asked him secretly, saying, Is there a word from the Lord? and he said, There is: thou shalt be delivered into the hands of the king of Babylon.
Jr:44:17 Następnie posłał król Sedecjasz, by go przyprowadzono. Król wypytywał się go potajemnie w swoim domu, mówiąc: «Czy masz słowo od Pana?» Jeremiasz zaś odrzekł: «Mam». I powiedział: «Będziesz wydany w ręce króla babilońskiego». (Jr 37:17 BT_4)
Jr:44:17 Καὶ ἀπέστειλεν Σεδεκιας καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν, καὶ ἠρώτα αὐτὸν βασιλεὺς κρυφαίως εἰπεῖν εἰ ἔστιν λόγος παρὰ κυρίου, καὶ εἶπεν Ἔστιν· εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος παραδοθήσῃ.
Jr:44:17 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κρυφαῖως [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
Jr:44:17 I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo Król Potajemnie By mówić/opowiadaj Jeżeli By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By być Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę
Jr:44:17 *kai\ a)pe/steilen *sedekias kai\ e)ka/lesen au)to/n, kai\ E)rO/ta au)to\n o( basileu\s krufai/Os ei)pei=n ei) e)/stin lo/gos para\ kuri/ou, kai\ ei)=pen *)/estin· ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos paradoTE/sE|.
Jr:44:17 kai apesteilen sedekias kai ekalesen auton, kai ErOta auton ho basileus kryfaiOs eipein ei estin logos para kyriu, kai eipen estin· eis CHeiras basileOs babylOnos paradoTEsE.
Jr:44:17 C VAI_AAI3S N1T_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM C V3I_IAI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM D VB_AAN C V9_PAI3S N2_NSM P N2_GSM C VBI_AAI3S V9_PAI3S P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF VC_FPI2S
Jr:44:17 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć and also, even, namely to call call he/she/it/same and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same the king secretly to say/tell if to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell to be into (+acc) hand king Babylon to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine
Jr:44:17 and he/she/it-ORDER FORTH-ed and he/she/it-CALL-ed him/it/same (acc) and he/she/it-was-ASK-ing him/it/same (acc) the (nom) king (nom) secretly to-SAY/TELL if he/she/it-is word (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-is into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) you(sg)-will-be-Hand OVER-ed
Jr:44:17 Jr_44:17_1 Jr_44:17_2 Jr_44:17_3 Jr_44:17_4 Jr_44:17_5 Jr_44:17_6 Jr_44:17_7 Jr_44:17_8 Jr_44:17_9 Jr_44:17_10 Jr_44:17_11 Jr_44:17_12 Jr_44:17_13 Jr_44:17_14 Jr_44:17_15 Jr_44:17_16 Jr_44:17_17 Jr_44:17_18 Jr_44:17_19 Jr_44:17_20 Jr_44:17_21 Jr_44:17_22 Jr_44:17_23 Jr_44:17_24 Jr_44:17_25 Jr_44:17_26
Jr:44:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:18 καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ βασιλεῖ Τί ἠδίκησά σε καὶ τοὺς παῖδάς σου καὶ τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι σὺ δίδως με εἰς οἰκίαν φυλακῆς;
Jr:44:18 (Jeremiah 44:18 And Jeremias said to the king, Wherein have I wronged thee, or thy servants, or this people, that thou puttest me in prison?
Jr:44:18 I rzekł Jeremiasz do króla Sedecjasza: «Co zawiniłem tobie, twoim dworzanom i temu ludowi, że wtrąciliście mnie do więzienia? (Jr 37:18 BT_4)
Jr:44:18 καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ βασιλεῖ Τί ἠδίκησά σε καὶ τοὺς παῖδάς σου καὶ τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι σὺ δίδως με εἰς οἰκίαν φυλακῆς;
Jr:44:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) φυλακή, -ῆς, ἡ
Jr:44:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do szkody/popełniaj wykroczenie do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Ty By dawać Ja Do (+przyspieszenie) Dom Więzienie zabezpieczają się
Jr:44:18 kai\ ei)=pen *ieremias tO=| basilei= *ti/ E)di/kEsa/ se kai\ tou\s pai=da/s sou kai\ to\n lao\n tou=ton, o(/ti su\ di/dOs me ei)s oi)ki/an fulakE=s;
Jr:44:18 kai eipen ieremias tO basilei ti EdikEsa se kai tus paidas su kai ton laon tuton, hoti sy didOs me eis oikian fylakEs;
Jr:44:18 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_DSM N3V_DSM RI_NSN VAI_AAI1S RP_AS C RA_APM N3D_APM RP_GS C RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RP_NS V8_PAI2S RP_AS P N1A_ASF N1_GSF
Jr:44:18 and also, even, namely to say/tell Jeremiah the king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to harm/do wrong to you; your/yours(sg) and also, even, namely the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that you to give I into (+acc) house prison guard
Jr:44:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) the (dat) king (dat) who/what/why (nom|acc) I-WRONG-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) children/servants (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) people (acc) this (acc) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GIVE-ing me (acc) into (+acc) house (acc) prison (gen)
Jr:44:18 Jr_44:18_1 Jr_44:18_2 Jr_44:18_3 Jr_44:18_4 Jr_44:18_5 Jr_44:18_6 Jr_44:18_7 Jr_44:18_8 Jr_44:18_9 Jr_44:18_10 Jr_44:18_11 Jr_44:18_12 Jr_44:18_13 Jr_44:18_14 Jr_44:18_15 Jr_44:18_16 Jr_44:18_17 Jr_44:18_18 Jr_44:18_19 Jr_44:18_20 Jr_44:18_21 Jr_44:18_22 Jr_44:18_23
Jr:44:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:19 καὶ ποῦ εἰσιν οἱ προφῆται ὑμῶν οἱ προφητεύσαντες ὑμῖν λέγοντες ὅτι Οὐ μὴ ἔλθῃ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην;
Jr:44:19 (Jeremiah 44:19 And where are your prophets who prophesied to you saying, The king of Babylon shall not come against this land?
Jr:44:19 Gdzie są wasi prorocy, którzy przepowiadali wam: "Nie nadejdzie król babiloński przeciw wam i przeciw temu krajowi"? (Jr 37:19 BT_4)
Jr:44:19 καὶ ποῦ εἰσιν οἱ προφῆται ὑμῶν οἱ προφητεύσαντες ὑμῖν λέγοντες ὅτι Οὐ μὴ ἔλθῃ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην;
Jr:44:19 καί ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:44:19 I też, nawet, mianowicie Gdzie By iść; by być Prorok Ty By prorokować Ty By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By przychodzić Król Babilon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:44:19 kai\ pou= ei)sin oi( profE=tai u(mO=n oi( profEteu/santes u(mi=n le/gontes o(/ti *ou) mE\ e)/lTE| basileu\s *babulO=nos e)pi\ tE\n gE=n tau/tEn;
Jr:44:19 kai pu eisin hoi profEtai hymOn hoi profEteusantes hymin legontes hoti u mE elTE basileus babylOnos epi tEn gEn tautEn;
Jr:44:19 C D V9_PAI3P RA_NPM N1M_NPM RP_GP RA_NPM VA_AAPNPM RP_DP V1_PAPNPM C D D VB_AAS3S N3V_NSM N3W_GSF P RA_ASF N1_ASF RD_ASF
Jr:44:19 and also, even, namely where to go; to be the prophet you the to prophesy you to say/tell because/that οὐχ before rough breathing not to come king Babylon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:44:19 and where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) prophets (nom|voc) you(pl) (gen) the (nom) upon PROPHESY-ing (nom|voc) you(pl) (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that not not he/she/it-should-COME king (nom) Babylon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) this (acc)
Jr:44:19 Jr_44:19_1 Jr_44:19_2 Jr_44:19_3 Jr_44:19_4 Jr_44:19_5 Jr_44:19_6 Jr_44:19_7 Jr_44:19_8 Jr_44:19_9 Jr_44:19_10 Jr_44:19_11 Jr_44:19_12 Jr_44:19_13 Jr_44:19_14 Jr_44:19_15 Jr_44:19_16 Jr_44:19_17 Jr_44:19_18 Jr_44:19_19 Jr_44:19_20
Jr:44:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:20 καὶ νῦν, κύριε βασιλεῦ, πεσέτω τὸ ἔλεός μου κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ τί ἀποστρέφεις με εἰς οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως καὶ οὐ μὴ ἀποθάνω ἐκεῖ;
Jr:44:20 (Jeremiah 44:20 Now therefore, my lord the king, let my supplication come before thy face: and why dost thou send me back to the house of Jonathan the scribe? and let me not on any account die there.
Jr:44:20 Teraz zaś posłuchaj, proszę, panie mój, królu! Niech błaganie moje cię poruszy! Nie odsyłaj mnie do domu Jonatana, kanclerza, bym tam nie umarł». (Jr 37:20 BT_4)
Jr:44:20 καὶ νῦν, κύριε βασιλεῦ, πεσέτω τὸ ἔλεός μου κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ τί ἀποστρέφεις με εἰς οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως καὶ οὐ μὴ ἀποθάνω ἐκεῖ;
Jr:44:20 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ
Jr:44:20 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Litość Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odwracać się od Ja Do (+przyspieszenie) Dom Skryba I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać Tam
Jr:44:20 kai\ nu=n, ku/rie basileu=, pese/tO to\ e)/leo/s mou kata\ pro/sOpo/n sou, kai\ ti/ a)postre/feis me ei)s oi)ki/an *iOnaTan tou= grammate/Os kai\ ou) mE\ a)poTa/nO e)kei=;
Jr:44:20 kai nyn, kyrie basileu, pesetO to eleos mu kata prosOpon su, kai ti apostrefeis me eis oikian iOnaTan tu grammateOs kai u mE apoTanO ekei;
Jr:44:20 C D N2_VSM N3V_VSM VB_AAD3S RA_NSN N3E_NSN RP_GS P N2N_ASN RP_GS C RI_ASN V1_PAI2S RP_AS P N1A_ASF N_GSM RA_GSM N3V_GSM C D D VB_AAS1S D
Jr:44:20 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the mercy I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to turn away from I into (+acc) house ć the scribe and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to die there
Jr:44:20 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) king (voc) let-him/her/it-FALL! the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-TURN-ing-AWAY-FROM me (acc) into (+acc) house (acc) the (gen) scribe (gen) and not not I-will-DIE, I-should-DIE there
Jr:44:20 Jr_44:20_1 Jr_44:20_2 Jr_44:20_3 Jr_44:20_4 Jr_44:20_5 Jr_44:20_6 Jr_44:20_7 Jr_44:20_8 Jr_44:20_9 Jr_44:20_10 Jr_44:20_11 Jr_44:20_12 Jr_44:20_13 Jr_44:20_14 Jr_44:20_15 Jr_44:20_16 Jr_44:20_17 Jr_44:20_18 Jr_44:20_19 Jr_44:20_20 Jr_44:20_21 Jr_44:20_22 Jr_44:20_23 Jr_44:20_24 Jr_44:20_25
Jr:44:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:44:21 καὶ συνέταξεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐνεβάλοσαν αὐτὸν εἰς οἰκίαν τῆς φυλακῆς καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ἄρτον ἕνα τῆς ἡμέρας ἔξωθεν οὗ πέσσουσιν, ἕως ἐξέλιπον οἱ ἄρτοι ἐκ τῆς πόλεως· καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς.
Jr:44:21 (Jeremiah 44:21 Then the king commanded, and they cast him into the prison, and gave him a loaf a day out of the place where they bake, until the bread failed out of the city. So Jeremias continued in the court of the prison.
Jr:44:21 Król Sedecjasz wydał rozkaz, by trzymano Jeremiasza pod strażą w wartowni by dawano mu po bochenku chleba dziennie z ulicy piekarzy, dopóki nie wyczerpie się chleb w mieście. I pozostał Jeremiasz na dziedzińcu w wartowni. (Jr 37:21 BT_4)
Jr:44:21 καὶ συνέταξεν βασιλεὺς καὶ ἐνεβάλοσαν αὐτὸν εἰς οἰκίαν τῆς φυλακῆς καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ἄρτον ἕνα τῆς ἡμέρας ἔξωθεν οὗ πέσσουσιν, ἕως ἐξέλιπον οἱ ἄρτοι ἐκ τῆς πόλεως· καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς.
Jr:44:21 καί συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἔξω·θεν οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ
Jr:44:21 I też, nawet, mianowicie Do ??? Król I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Więzienie zabezpieczają się I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Jeden Dzień Od zewnątrz Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Aż; świtaj By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Jeremiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Więzienie zabezpieczają się
Jr:44:21 kai\ sune/taXen o( basileu\s kai\ e)neba/losan au)to\n ei)s oi)ki/an tE=s fulakE=s kai\ e)di/dosan au)tO=| a)/rton e(/na tE=s E(me/ras e)/XOTen ou(= pe/ssousin, e(/Os e)Xe/lipon oi( a)/rtoi e)k tE=s po/leOs· kai\ e)ka/Tisen *ieremias e)n tE=| au)lE=| tE=s fulakE=s.
Jr:44:21 kai synetaXen ho basileus kai enebalosan auton eis oikian tEs fylakEs kai edidosan autO arton hena tEs hEmeras eXOTen hu pessusin, heOs eXelipon hoi artoi ek tEs poleOs· kai ekaTisen ieremias en tE aulE tEs fylakEs.
Jr:44:21 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3P RD_ASM P N1A_ASF RA_GSF N1_GSF C V8I_IMI3P RD_DSM N2_ASM A3_ASM RA_GSF N1A_GSF D RR_GSM V1_PAI3P P VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF
Jr:44:21 and also, even, namely to ??? the king and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) house the prison guard and also, even, namely to give he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. one the day from the outside where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć until; dawn to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. out of (+gen) ἐξ before vowels the city and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Jeremiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the prison guard
Jr:44:21 and he/she/it-???-ed the (nom) king (nom) and they-INJECT-ed him/it/same (acc) into (+acc) house (acc) the (gen) prison (gen) and they-were-GIVE-ing him/it/same (dat) bread (acc) one (acc) the (gen) day (gen), days (acc) from the outside where; who/whom/which (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed the (nom) [loaves of] bread (nom|voc) out of (+gen) the (gen) city (gen) and he/she/it-SIT DOWN-ed Jeremiah (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) prison (gen)
Jr:44:21 Jr_44:21_1 Jr_44:21_2 Jr_44:21_3 Jr_44:21_4 Jr_44:21_5 Jr_44:21_6 Jr_44:21_7 Jr_44:21_8 Jr_44:21_9 Jr_44:21_10 Jr_44:21_11 Jr_44:21_12 Jr_44:21_13 Jr_44:21_14 Jr_44:21_15 Jr_44:21_16 Jr_44:21_17 Jr_44:21_18 Jr_44:21_19 Jr_44:21_20 Jr_44:21_21 Jr_44:21_22 Jr_44:21_23 Jr_44:21_24 Jr_44:21_25 Jr_44:21_26 Jr_44:21_27 Jr_44:21_28 Jr_44:21_29 Jr_44:21_30 Jr_44:21_31 Jr_44:21_32 Jr_44:21_33 Jr_44:21_34 Jr_44:21_35 Jr_44:21_36
Jr:44:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x