Jr:43:1 καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἐγενήθη λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:43:1 43:1 IN THE FOURTH YEAR OF JOAKIM son of Josias king of Juda, the word of the Lord came to me, saying,
Jr:43:1 Roku czwartego panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: (Jr 36:1 BT_4)
Jr:43:1 Καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ Ιωακιμ υἱοῦ Ιωσια βασιλέως Ιουδα ἐγενήθη λόγος κυρίου πρός με λέγων
Jr:43:1 καί ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:43:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Czwarty Syn Jozjasz Król Judasz/Juda By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Jr:43:1 *kai\ e)n tO=| e)niautO=| tO=| teta/rtO| *iOakim ui(ou= *iOsia basile/Os *iouda e)genE/TE lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Jr:43:1 kai en tO eniautO tO tetartO iOakim hyiu iOsia basileOs iuda egenETE logos kyriu pros me legOn
Jr:43:1 C P RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM VCI_API3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Jr:43:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the fourth ć son Josiah king Judas/Judah to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Jr:43:1 and in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) fourth (dat) son (gen) Josiah (voc) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:43:1 Jr_43:1_1 Jr_43:1_2 Jr_43:1_3 Jr_43:1_4 Jr_43:1_5 Jr_43:1_6 Jr_43:1_7 Jr_43:1_8 Jr_43:1_9 Jr_43:1_10 Jr_43:1_11 Jr_43:1_12 Jr_43:1_13 Jr_43:1_14 Jr_43:1_15 Jr_43:1_16 Jr_43:1_17
Jr:43:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:2 Λαβὲ σεαυτῷ χαρτίον βιβλίου καὶ γράψον ἐπ’ αὐτοῦ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐχρημάτισα πρὸς σὲ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ἀφ’ ἧς ἡμέρας λαλήσαντός μου πρός σε, ἀφ’ ἡμερῶν Ιωσια βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·
Jr:43:2 (Jeremiah 43:2 Take thee a roll of a book, and write upon it all the words which I spoke to thee against Jerusalem, and against Juda, and against all the nations, from the day when I spoke to thee, from the days of Josias king of Juda, even to this day.
Jr:43:2 «Weź sobie zwój do pisania i napisz w nim wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie przeciw Izraelowi, przeciw Judzie i przeciw wszystkim narodom od dnia, kiedy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dziś. (Jr 36:2 BT_4)
Jr:43:2 Λαβὲ σεαυτῷ χαρτίον βιβλίου καὶ γράψον ἐπ’ αὐτοῦ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐχρημάτισα πρὸς σὲ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ἀφ’ ἧς ἡμέρας λαλήσαντός μου πρός σε, ἀφ’ ἡμερῶν Ιωσια βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·
Jr:43:2 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰωσίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:43:2 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Książka I też, nawet, mianowicie By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który Do oracularize Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By mówić Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Jozjasz Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:43:2 *labe\ seautO=| CHarti/on bibli/ou kai\ gra/PSon e)p’ au)tou= pa/ntas tou\s lo/gous, ou(\s e)CHrEma/tisa pro\s se\ e)pi\ *ierousalEm kai\ e)pi\ *ioudan kai\ e)pi\ pa/nta ta\ e)/TnE a)f’ E(=s E(me/ras lalE/santo/s mou pro/s se, a)f’ E(merO=n *iOsia basile/Os *iouda kai\ e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs·
Jr:43:2 labe seautO CHartion bibliu kai graPSon ep’ autu pantas tus logus, hus eCHrEmatisa pros se epi ierusalEm kai epi iudan kai epi panta ta eTnE af’ hEs hEmeras lalEsantos mu pros se, af’ hEmerOn iOsia basileOs iuda kai heOs tEs hEmeras tautEs·
Jr:43:2 VB_AAD2S RD_DSM N2N_ASN N2N_GSN C VA_AAD2S P RD_GSM A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI1S P RP_AS P N_ASF C P N1T_ASM C P A3_APN RA_APN N3E_APN P RR_GSF N1A_GSF VA_AAPGSM RP_GS P RP_AS P N1A_GPF N_GSM N3V_GSM N_GSM C P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Jr:43:2 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself ć book and also, even, namely to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to oracularize toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to speak I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day Josiah king Judas/Judah and also, even, namely until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:43:2 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) book (gen) and do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) I-ORACULARIZE-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) upon SPEAK-ing (gen) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) days (gen) Josiah (voc) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Jr:43:2 Jr_43:2_1 Jr_43:2_2 Jr_43:2_3 Jr_43:2_4 Jr_43:2_5 Jr_43:2_6 Jr_43:2_7 Jr_43:2_8 Jr_43:2_9 Jr_43:2_10 Jr_43:2_11 Jr_43:2_12 Jr_43:2_13 Jr_43:2_14 Jr_43:2_15 Jr_43:2_16 Jr_43:2_17 Jr_43:2_18 Jr_43:2_19 Jr_43:2_20 Jr_43:2_21 Jr_43:2_22 Jr_43:2_23 Jr_43:2_24 Jr_43:2_25 Jr_43:2_26 Jr_43:2_27 Jr_43:2_28 Jr_43:2_29 Jr_43:2_30 Jr_43:2_31 Jr_43:2_32 Jr_43:2_33 Jr_43:2_34 Jr_43:2_35 Jr_43:2_36 Jr_43:2_37 Jr_43:2_38 Jr_43:2_39 Jr_43:2_40 Jr_43:2_41 Jr_43:2_42
Jr:43:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:3 ἴσως ἀκούσεται ὁ οἶκος Ιουδα πάντα τὰ κακά, ἃ ἐγὼ λογίζομαι ποιῆσαι αὐτοῖς, ἵνα ἀποστρέψωσιν ἀπὸ ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν. –
Jr:43:3 (Jeremiah 43:3 Perhaps the house of Juda will hear all the evils which I purpose to do to them; that they may turn from their evil way; and so I will be merciful to their iniquities and their sins.
Jr:43:3 Może mieszkańcy Judy, słuchając o nieszczęściach, jakie zamierzam sprowadzić na nich, nawrócą się każdy ze swego przewrotnego postępowania, tak że będę mógł odpuścić ich występki i grzechy». (Jr 36:3 BT_4)
Jr:43:3 ἴσως ἀκούσεται οἶκος Ιουδα πάντα τὰ κακά, ἐγὼ λογίζομαι ποιῆσαι αὐτοῖς, ἵνα ἀποστρέψωσιν ἀπὸ ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν.
Jr:43:3 ἴσως ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί ἵλεως -ων εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:43:3 Równo By słyszeć Dom Judasz/Juda Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który Ja Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi By czynić/rób On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By być Zły uczynki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Jr:43:3 i)/sOs a)kou/setai o( oi)=kos *iouda pa/nta ta\ kaka/, a(/ e)gO\ logi/DZomai poiE=sai au)toi=s, i(/na a)postre/PSOsin a)po\ o(dou= au)tO=n tE=s ponEra=s, kai\ i(/leOs e)/somai tai=s a)diki/ais au)tO=n kai\ tai=s a(marti/ais au)tO=n.
Jr:43:3 isOs akusetai ho oikos iuda panta ta kaka, ha egO logiDZomai poiEsai autois, hina apostrePSOsin apo hodu autOn tEs ponEras, kai hileOs esomai tais adikiais autOn kai tais hamartiais autOn.
Jr:43:3 D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN RP_NS V1_PMI1S VA_AAN RD_DPM C VA_AAS3P P N2_GSF RD_GPM RA_GSF A1A_GSF C A1B_NSM VF_FMI1S RA_DPF N1A_DPF RD_GPM C RA_DPF N1A_DPF RD_GPM
Jr:43:3 equally to hear the house Judas/Judah every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil who/whom/which I to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks to do/make he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to be the wrongdoing he/she/it/same and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Jr:43:3 equally he/she/it-will-be-HEAR-ed the (nom) house (nom) Judas/Judah (gen, voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-being-LOGICALLY SPEAK-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (dat) so that / in order to /because they-should-TURN-AWAY-FROM away from (+gen) way/road (gen) them/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) and merciful ([Adj] acc, nom|voc) I-will-be the (dat) wrongdoings (dat) them/same (gen) and the (dat) sins (dat) them/same (gen)
Jr:43:3 Jr_43:3_1 Jr_43:3_2 Jr_43:3_3 Jr_43:3_4 Jr_43:3_5 Jr_43:3_6 Jr_43:3_7 Jr_43:3_8 Jr_43:3_9 Jr_43:3_10 Jr_43:3_11 Jr_43:3_12 Jr_43:3_13 Jr_43:3_14 Jr_43:3_15 Jr_43:3_16 Jr_43:3_17 Jr_43:3_18 Jr_43:3_19 Jr_43:3_20 Jr_43:3_21 Jr_43:3_22 Jr_43:3_23 Jr_43:3_24 Jr_43:3_25 Jr_43:3_26 Jr_43:3_27 Jr_43:3_28 Jr_43:3_29 Jr_43:3_30 Jr_43:3_31
Jr:43:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:4 καὶ ἐκάλεσεν Ιερεμιας τὸν Βαρουχ υἱὸν Νηριου, καὶ ἔγραψεν ἀπὸ στόματος Ιερεμιου πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἐχρημάτισεν πρὸς αὐτόν, εἰς χαρτίον βιβλίου.
Jr:43:4 (Jeremiah 43:4 So Jeremias called Baruch the son of Nerias: and he wrote from the mouth of Jeremias all the words of the Lord, which he had spoken to him, on a roll of a book.
Jr:43:4 Zawołał więc Jeremiasz Barucha, syna Neriasza, a Baruch spisał pod dyktando Jeremiasza na zwoju do pisania wszystkie słowa Pana, jakie On powiedział do niego. (Jr 36:4 BT_4)
Jr:43:4 καὶ ἐκάλεσεν Ιερεμιας τὸν Βαρουχ υἱὸν Νηριου, καὶ ἔγραψεν ἀπὸ στόματος Ιερεμιου πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἐχρημάτισεν πρὸς αὐτόν, εἰς χαρτίον βιβλίου.
Jr:43:4 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
Jr:43:4 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Jeremiasz Syn I też, nawet, mianowicie By pisać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Jeremiasz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który Do oracularize Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Książka
Jr:43:4 kai\ e)ka/lesen *ieremias to\n *barouCH ui(o\n *nEriou, kai\ e)/graPSen a)po\ sto/matos *ieremiou pa/ntas tou\s lo/gous kuri/ou, ou(\s e)CHrEma/tisen pro\s au)to/n, ei)s CHarti/on bibli/ou.
Jr:43:4 kai ekalesen ieremias ton baruCH hyion nEriu, kai egraPSen apo stomatos ieremiu pantas tus logus kyriu, hus eCHrEmatisen pros auton, eis CHartion bibliu.
Jr:43:4 C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N2_GSM C VAI_AAI3S P N3M_GSN N1T_GSM A3_APM RA_APM N2_APM N2_GSM RR_APM VAI_AAI3S P RD_ASM P N2N_ASN N2N_GSN
Jr:43:4 and also, even, namely to call call Jeremiah the ć son ć and also, even, namely to write from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma Jeremiah every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to oracularize toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same into (+acc) ć book
Jr:43:4 and he/she/it-CALL-ed Jeremiah (nom) the (acc) son (acc) and he/she/it-WRITE-ed away from (+gen) mouth/maw (gen) Jeremiah (gen) all (acc) the (acc) words (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-ORACULARIZE-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) into (+acc) book (gen)
Jr:43:4 Jr_43:4_1 Jr_43:4_2 Jr_43:4_3 Jr_43:4_4 Jr_43:4_5 Jr_43:4_6 Jr_43:4_7 Jr_43:4_8 Jr_43:4_9 Jr_43:4_10 Jr_43:4_11 Jr_43:4_12 Jr_43:4_13 Jr_43:4_14 Jr_43:4_15 Jr_43:4_16 Jr_43:4_17 Jr_43:4_18 Jr_43:4_19 Jr_43:4_20 Jr_43:4_21 Jr_43:4_22 Jr_43:4_23
Jr:43:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:5 καὶ ἐνετείλατο Ιερεμιας τῷ Βαρουχ λέγων Ἐγὼ φυλάσσομαι, οὐ μὴ δύνωμαι εἰσελθεῖν εἰς οἶκον κυρίου·
Jr:43:5 (Jeremiah 43:5 And Jeremias commanded Baruch, saying, I am in prison; I cannot enter into the house of the Lord:
Jr:43:5 Następnie Jeremiasz polecił Baruchowi: «Mam zakaz i nie mogę wchodzić do domu Pańskiego. (Jr 36:5 BT_4)
Jr:43:5 καὶ ἐνετείλατο Ιερεμιας τῷ Βαρουχ λέγων Ἐγὼ φυλάσσομαι, οὐ μὴ δύνωμαι εἰσελθεῖν εἰς οἶκον κυρίου·
Jr:43:5 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:43:5 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Jeremiasz By mówić/opowiadaj Ja By zabezpieczać się ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:43:5 kai\ e)netei/lato *ieremias tO=| *barouCH le/gOn *)egO\ fula/ssomai, ou) mE\ du/nOmai ei)selTei=n ei)s oi)=kon kuri/ou·
Jr:43:5 kai eneteilato ieremias tO baruCH legOn egO fylassomai, u mE dynOmai eiselTein eis oikon kyriu·
Jr:43:5 C VAI_AMI3S N1T_NSM RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM RP_NS V1_PMI1S D D V6_PMS1S VB_AAN P N2_ASM N2_GSM
Jr:43:5 and also, even, namely to enjoin command Jeremiah the ć to say/tell I to guard οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to enter into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:43:5 and he/she/it-was-ENJOIN-ed Jeremiah (nom) the (dat) while SAY/TELL-ing (nom) I (nom) I-am-being-GUARD-ed not not I-should-be-being-SET-ed; I-should-be-being-ABLE-ed to-ENTER into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:43:5 Jr_43:5_1 Jr_43:5_2 Jr_43:5_3 Jr_43:5_4 Jr_43:5_5 Jr_43:5_6 Jr_43:5_7 Jr_43:5_8 Jr_43:5_9 Jr_43:5_10 Jr_43:5_11 Jr_43:5_12 Jr_43:5_13 Jr_43:5_14 Jr_43:5_15
Jr:43:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:6 καὶ ἀναγνώσῃ ἐν τῷ χαρτίῳ τούτῳ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν ἡμέρᾳ νηστείας, καὶ ἐν ὠσὶ παντὸς Ιουδα τῶν ἐρχομένων ἐκ πόλεως αὐτῶν ἀναγνώσῃ αὐτοῖς·
Jr:43:6 (Jeremiah 43:6 so thou shalt read in this roll in the ears of the people in the house of the Lord, on the fast day; and in the ears of all Juda that come out of their cities, thou shalt read to them.
Jr:43:6 Idź więc ty i odczytaj słuchającemu ludowi w świątyni, w dzień postu, słowa Pańskie ze zwoju, który zapisałeś pod moje dyktando. Czytaj także wszystkim słuchającym mieszkańcom Judy przychodzącym ze swych miast! (Jr 36:6 BT_4)
Jr:43:6 καὶ ἀναγνώσῃ ἐν τῷ χαρτίῳ τούτῳ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν ἡμέρᾳ νηστείας, καὶ ἐν ὠσὶ παντὸς Ιουδα τῶν ἐρχομένων ἐκ πόλεως αὐτῶν ἀναγνώσῃ αὐτοῖς·
Jr:43:6 καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ νηστεία, -ας, ἡ καί ἐν οὖς, ὠτός, τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:43:6 I też, nawet, mianowicie By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ucho Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho; by być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto On/ona/to/to samo By czytać On/ona/to/to samo
Jr:43:6 kai\ a)nagnO/sE| e)n tO=| CHarti/O| tou/tO| ei)s ta\ O)=ta tou= laou= e)n oi)/kO| kuri/ou e)n E(me/ra| nEstei/as, kai\ e)n O)si\ panto\s *iouda tO=n e)rCHome/nOn e)k po/leOs au)tO=n a)nagnO/sE| au)toi=s·
Jr:43:6 kai anagnOsE en tO CHartiO tutO eis ta Ota tu lau en oikO kyriu en hEmera nEsteias, kai en Osi pantos iuda tOn erCHomenOn ek poleOs autOn anagnOsE autois·
Jr:43:6 C VF_FMI2S P RA_DSN N2N_DSN RD_DSN P RA_APN N3T_APN RA_GSM N2_GSM P N2_DSM N2_GSM P N1A_DSF N1A_GSF C P V9_PAS3P A3_GSM N_GSM RA_GPM V1_PMPGPM P N3I_GSF RD_GPM VF_FMI2S RD_DPM
Jr:43:6 and also, even, namely to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the ear the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day fast and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear; to be every all, each, every, the whole of Judas/Judah the to come out of (+gen) ἐξ before vowels city he/she/it/same to read he/she/it/same
Jr:43:6 and you(sg)-will-be-READ-ed in/among/by (+dat) the (dat) this (dat) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) day (dat) fast (gen), fasts (acc) and in/among/by (+dat) ears (dat); they-should-be every (gen) Judas/Judah (gen, voc) the (gen) while being-COME-ed (gen) out of (+gen) city (gen) them/same (gen) you(sg)-will-be-READ-ed them/same (dat)
Jr:43:6 Jr_43:6_1 Jr_43:6_2 Jr_43:6_3 Jr_43:6_4 Jr_43:6_5 Jr_43:6_6 Jr_43:6_7 Jr_43:6_8 Jr_43:6_9 Jr_43:6_10 Jr_43:6_11 Jr_43:6_12 Jr_43:6_13 Jr_43:6_14 Jr_43:6_15 Jr_43:6_16 Jr_43:6_17 Jr_43:6_18 Jr_43:6_19 Jr_43:6_20 Jr_43:6_21 Jr_43:6_22 Jr_43:6_23 Jr_43:6_24 Jr_43:6_25 Jr_43:6_26 Jr_43:6_27 Jr_43:6_28 Jr_43:6_29
Jr:43:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:7 ἴσως πεσεῖται ἔλεος αὐτῶν κατὰ πρόσωπον κυρίου, καὶ ἀποστρέψουσιν ἐκ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, ὅτι μέγας ὁ θυμὸς καὶ ἡ ὀργὴ κυρίου, ἣν ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον.
Jr:43:7 (Jeremiah 43:7 Peradventure their supplication will come before the Lord, and they will turn from their evil way: for great is the wrath and the anger of the Lord, which he has pronounced against this people.
Jr:43:7 Może skierują swe błaganie przed oblicze Pana i nawrócą się każdy ze swego przewrotnego postępowania. Wielki jest bowiem gniew i zapalczywość, jakimi Pan grozi temu ludowi». (Jr 36:7 BT_4)
Jr:43:7 ἴσως πεσεῖται ἔλεος αὐτῶν κατὰ πρόσωπον κυρίου, καὶ ἀποστρέψουσιν ἐκ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, ὅτι μέγας θυμὸς καὶ ὀργὴ κυρίου, ἣν ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον.
Jr:43:7 ἴσως πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:43:7 Równo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Litość On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ponieważ/tamto Wielki Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:43:7 i)/sOs pesei=tai e)/leos au)tO=n kata\ pro/sOpon kuri/ou, kai\ a)postre/PSousin e)k tE=s o(dou= au)tO=n tE=s ponEra=s, o(/ti me/gas o( Tumo\s kai\ E( o)rgE\ kuri/ou, E(\n e)la/lEsen e)pi\ to\n lao\n tou=ton.
Jr:43:7 isOs peseitai eleos autOn kata prosOpon kyriu, kai apostrePSusin ek tEs hodu autOn tEs ponEras, hoti megas ho Tymos kai hE orgE kyriu, hEn elalEsen epi ton laon tuton.
Jr:43:7 D VF2_FMI3S N3E_NSN RD_GPM P N2N_ASN N2_GSM C VF_FAI3P P RA_GSF N2_GSF RD_GPM RA_GSF A1A_GSF C A1P_NSM RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF N2_GSM RR_ASF VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Jr:43:7 equally to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. mercy he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn away from out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος because/that great the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely the wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:43:7 equally he/she/it-will-be-FALL-ed mercy (nom, nom|acc|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-will-TURN-AWAY-FROM, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) out of (+gen) the (gen) way/road (gen) them/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) because/that great ([Adj] nom) the (nom) wrath (nom) and the (nom) wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) this (acc)
Jr:43:7 Jr_43:7_1 Jr_43:7_2 Jr_43:7_3 Jr_43:7_4 Jr_43:7_5 Jr_43:7_6 Jr_43:7_7 Jr_43:7_8 Jr_43:7_9 Jr_43:7_10 Jr_43:7_11 Jr_43:7_12 Jr_43:7_13 Jr_43:7_14 Jr_43:7_15 Jr_43:7_16 Jr_43:7_17 Jr_43:7_18 Jr_43:7_19 Jr_43:7_20 Jr_43:7_21 Jr_43:7_22 Jr_43:7_23 Jr_43:7_24 Jr_43:7_25 Jr_43:7_26 Jr_43:7_27 Jr_43:7_28 Jr_43:7_29
Jr:43:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:8 καὶ ἐποίησεν Βαρουχ κατὰ πάντα, ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ Ιερεμιας τοῦ ἀναγνῶναι ἐν τῷ βιβλίῳ λόγους κυρίου ἐν οἴκῳ κυρίου. –
Jr:43:8 (Jeremiah 43:8 And Baruch did according to all that Jeremias commanded him—reading in the book the words of the Lord in the Lord’s house.
Jr:43:8 I postąpił Baruch, syn Neriasza, zgodnie ze wszystkimi poleceniami proroka Jeremiasza, czytając w świątyni słowa Pańskie ze zwoju. (Jr 36:8 BT_4)
Jr:43:8 καὶ ἐποίησεν Βαρουχ κατὰ πάντα, ἐνετείλατο αὐτῷ Ιερεμιας τοῦ ἀναγνῶναι ἐν τῷ βιβλίῳ λόγους κυρίου ἐν οἴκῳ κυρίου.
Jr:43:8 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:43:8 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Jeremiasz By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:43:8 kai\ e)poi/Esen *barouCH kata\ pa/nta, a(/ e)netei/lato au)tO=| *ieremias tou= a)nagnO=nai e)n tO=| bibli/O| lo/gous kuri/ou e)n oi)/kO| kuri/ou.
Jr:43:8 kai epoiEsen baruCH kata panta, ha eneteilato autO ieremias tu anagnOnai en tO bibliO logus kyriu en oikO kyriu.
Jr:43:8 C VAI_AAI3S N_NSM P A3_APN RR_APN VAI_AMI3S RD_DSM N1T_NSM RA_GSN VZ_AAN P RA_DSN N2N_DSN N2_APM N2_GSM P N2_DSM N2_GSM
Jr:43:8 and also, even, namely to do/make ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to enjoin command he/she/it/same Jeremiah the to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:43:8 and he/she/it-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) Jeremiah (nom) the (gen) to-READ in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) words (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:43:8 Jr_43:8_1 Jr_43:8_2 Jr_43:8_3 Jr_43:8_4 Jr_43:8_5 Jr_43:8_6 Jr_43:8_7 Jr_43:8_8 Jr_43:8_9 Jr_43:8_10 Jr_43:8_11 Jr_43:8_12 Jr_43:8_13 Jr_43:8_14 Jr_43:8_15 Jr_43:8_16 Jr_43:8_17 Jr_43:8_18 Jr_43:8_19 Jr_43:8_20
Jr:43:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:9 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀγδόῳ βασιλεῖ Ιωακιμ τῷ μηνὶ τῷ ἐνάτῳ ἐξεκκλησίασαν νηστείαν κατὰ πρόσωπον κυρίου πᾶς ὁ λαὸς ἐν Ιερουσαλημ καὶ οἶκος Ιουδα.
Jr:43:9 (Jeremiah 43:9 And it came to pass in the eighth year of king Joakim, in the ninth month, all the people in Jerusalem, and the house of Juda, proclaimed a fast before the Lord.
Jr:43:9 Zdarzyło się, że w piątym roku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, w dziewiątym miesiącu zwołano na post przed Panem cały lud Jerozolimy i cały lud, który przychodził z miast judzkich do Jerozolimy. (Jr 36:9 BT_4)
Jr:43:9 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀγδόῳ βασιλεῖ Ιωακιμ τῷ μηνὶ τῷ ἐνάτῳ ἐξεκκλησίασαν νηστείαν κατὰ πρόσωπον κυρίου πᾶς λαὸς ἐν Ιερουσαλημ καὶ οἶκος Ιουδα.
Jr:43:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον νηστεία, -ας, ἡ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:43:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Ósmy Król ???; miesiąc Dziewiąty Mocno {Szybko} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Dom Judasz/Juda
Jr:43:9 kai\ e)genE/TE e)n tO=| e)/tei tO=| o)gdo/O| basilei= *iOakim tO=| mEni\ tO=| e)na/tO| e)XekklEsi/asan nEstei/an kata\ pro/sOpon kuri/ou pa=s o( lao\s e)n *ierousalEm kai\ oi)=kos *iouda.
Jr:43:9 kai egenETE en tO etei tO ogdoO basilei iOakim tO mEni tO enatO eXekklEsiasan nEsteian kata prosOpon kyriu pas ho laos en ierusalEm kai oikos iuda.
Jr:43:9 C VCI_API3S P RA_DSN N3E_DSN RA_DSM A1_DSM N3V_DSM N_DSM RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM VAI_AAI3P N1A_ASF P N2N_ASN N2_GSM A3_NSM RA_NSM N2_NSM P N_DSF C N2_NSM N_GSM
Jr:43:9 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the eighth king ć the ???; month the ninth ć fast down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely house Judas/Judah
Jr:43:9 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) eighth (dat) king (dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) ninth ([Adj] dat) fast (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (nom|voc) the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and house (nom) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:43:9 Jr_43:9_1 Jr_43:9_2 Jr_43:9_3 Jr_43:9_4 Jr_43:9_5 Jr_43:9_6 Jr_43:9_7 Jr_43:9_8 Jr_43:9_9 Jr_43:9_10 Jr_43:9_11 Jr_43:9_12 Jr_43:9_13 Jr_43:9_14 Jr_43:9_15 Jr_43:9_16 Jr_43:9_17 Jr_43:9_18 Jr_43:9_19 Jr_43:9_20 Jr_43:9_21 Jr_43:9_22 Jr_43:9_23 Jr_43:9_24 Jr_43:9_25 Jr_43:9_26
Jr:43:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:10 καὶ ἀνεγίνωσκε Βαρουχ ἐν τῷ βιβλίῳ τοὺς λόγους Ιερεμιου ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν οἴκῳ Γαμαριου υἱοῦ Σαφαν τοῦ γραμματέως ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐπάνω ἐν προθύροις πύλης τοῦ οἴκου κυρίου τῆς καινῆς ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. –
Jr:43:10 (Jeremiah 43:10 And Baruch read in the book the words of Jeremias in the house of the Lord, in the house of Gamarias son of Saphan the scribe, in the upper court, in the entrance of the new gate of the house of the Lord, and in the ears of all the people.
Jr:43:10 Wtedy odczytał Baruch z księgi słuchającemu ludowi słowa Jeremiasza w domu Pańskim, w sali Gemariasza, syna Szafana, kanclerza, na górnym dziedzińcu u wejścia do Bramy Nowej domu Pańskiego. (Jr 36:10 BT_4)
Jr:43:10 καὶ ἀνεγίνωσκε Βαρουχ ἐν τῷ βιβλίῳ τοὺς λόγους Ιερεμιου ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν οἴκῳ Γαμαριου υἱοῦ Σαφαν τοῦ γραμματέως ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐπάνω ἐν προθύροις πύλης τοῦ οἴκου κυρίου τῆς καινῆς ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ λαοῦ.
Jr:43:10 καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπ·άνω ἐν πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό καινός -ή -όν ἐν οὖς, ὠτός, τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jr:43:10 I też, nawet, mianowicie By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Jeremiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Syn Skryba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Wyższy przedtem, na górze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nowy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho; by być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie
Jr:43:10 kai\ a)negi/nOske *barouCH e)n tO=| bibli/O| tou\s lo/gous *ieremiou e)n oi)/kO| kuri/ou e)n oi)/kO| *gamariou ui(ou= *safan tou= grammate/Os e)n tE=| au)lE=| tE=| e)pa/nO e)n proTu/rois pu/lEs tou= oi)/kou kuri/ou tE=s kainE=s e)n O)si\ panto\s tou= laou=.
Jr:43:10 kai aneginOske baruCH en tO bibliO tus logus ieremiu en oikO kyriu en oikO gamariu hyiu safan tu grammateOs en tE aulE tE epanO en proTyrois pylEs tu oiku kyriu tEs kainEs en Osi pantos tu lau.
Jr:43:10 C V1I_IAI3S N_NSM P RA_DSN N2N_DSN RA_APM N2_APM N1T_GSM P N2_DSM N2_GSM P N2_DSM N2_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_DSF P P N2N_DPN N1_GSF RA_GSM N2_GSM N2_GSM RA_GSF A1_GSF P V9_PAS3P A3_GSM RA_GSM N2_GSM
Jr:43:10 and also, even, namely to read ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Jeremiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć son ć the scribe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the upper before, overhead in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć gate the house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the new in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear; to be every all, each, every, the whole of the people
Jr:43:10 and he/she/it-was-READ-ing in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) the (acc) words (acc) Jeremiah (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) house (dat) son (gen) the (gen) scribe (gen) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (dat) upper in/among/by (+dat) gate (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) new ([Adj] gen) in/among/by (+dat) ears (dat); they-should-be every (gen) the (gen) people (gen)
Jr:43:10 Jr_43:10_1 Jr_43:10_2 Jr_43:10_3 Jr_43:10_4 Jr_43:10_5 Jr_43:10_6 Jr_43:10_7 Jr_43:10_8 Jr_43:10_9 Jr_43:10_10 Jr_43:10_11 Jr_43:10_12 Jr_43:10_13 Jr_43:10_14 Jr_43:10_15 Jr_43:10_16 Jr_43:10_17 Jr_43:10_18 Jr_43:10_19 Jr_43:10_20 Jr_43:10_21 Jr_43:10_22 Jr_43:10_23 Jr_43:10_24 Jr_43:10_25 Jr_43:10_26 Jr_43:10_27 Jr_43:10_28 Jr_43:10_29 Jr_43:10_30 Jr_43:10_31 Jr_43:10_32 Jr_43:10_33 Jr_43:10_34 Jr_43:10_35 Jr_43:10_36 Jr_43:10_37 Jr_43:10_38
Jr:43:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:11 καὶ ἤκουσεν Μιχαιας υἱὸς Γαμαριου υἱοῦ Σαφαν ἅπαντας τοὺς λόγους κυρίου ἐκ τοῦ βιβλίου·
Jr:43:11 (Jeremiah 43:11 And Michaeas the son of Gamarias the son of Saphan heard all the words of the Lord, out of the book.
Jr:43:11 Usłyszał zaś Micheasz, syn Gemariasza, syna Szafana, wszystkie słowa Pańskie z księgi. (Jr 36:11 BT_4)
Jr:43:11 καὶ ἤκουσεν Μιχαιας υἱὸς Γαμαριου υἱοῦ Σαφαν ἅπαντας τοὺς λόγους κυρίου ἐκ τοῦ βιβλίου·
Jr:43:11 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
Jr:43:11 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Syn Syn Każdy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Książka
Jr:43:11 kai\ E)/kousen *miCHaias ui(o\s *gamariou ui(ou= *safan a(/pantas tou\s lo/gous kuri/ou e)k tou= bibli/ou·
Jr:43:11 kai Ekusen miCHaias hyios gamariu hyiu safan hapantas tus logus kyriu ek tu bibliu·
Jr:43:11 C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM A3_APM RA_APM N2_APM N2_GSM P RA_GSN N2N_GSN
Jr:43:11 and also, even, namely to hear ć son ć son ć every the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the book
Jr:43:11 and he/she/it-HEAR-ed son (nom) son (gen) all (acc) the (acc) words (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) the (gen) book (gen)
Jr:43:11 Jr_43:11_1 Jr_43:11_2 Jr_43:11_3 Jr_43:11_4 Jr_43:11_5 Jr_43:11_6 Jr_43:11_7 Jr_43:11_8 Jr_43:11_9 Jr_43:11_10 Jr_43:11_11 Jr_43:11_12 Jr_43:11_13 Jr_43:11_14
Jr:43:11 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:12 καὶ κατέβη εἰς οἶκον τοῦ βασιλέως εἰς τὸν οἶκον τοῦ γραμματέως, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκάθηντο, Ελισαμα ὁ γραμματεὺς καὶ Δαλαιας υἱὸς Σελεμιου καὶ Ελναθαν υἱὸς Ακχοβωρ καὶ Γαμαριας υἱὸς Σαφαν καὶ Σεδεκιας υἱὸς Ανανιου καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες,
Jr:43:12 (Jeremiah 43:12 And he went down to the king’s house, into the house of the scribe: and, behold, there were sitting there all the princes, Elisama the scribe, and Dalaeas the son of Selemias, and Jonathan the son of Acchobor, and Gamarias the son of Saphan, and Sedekias the son of Ananias, and all the princes.
Jr:43:12 I zszedł do domu królewskiego, do komnaty kanclerza. Siedzieli tam wszyscy przywódcy: Eliszama, kanclerz, Delajasz, syn Szemajasza, Elnatan, syn Akbora, Gemariasz, syn Szafana, Sedecjasz, syn Chananiasza, i pozostali dostojnicy. (Jr 36:12 BT_4)
Jr:43:12 καὶ κατέβη εἰς οἶκον τοῦ βασιλέως εἰς τὸν οἶκον τοῦ γραμματέως, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ πάντες οἱ ἄρχοντες ἐκάθηντο, Ελισαμα γραμματεὺς καὶ Δαλαιας υἱὸς Σελεμιου καὶ Ελναθαν υἱὸς Ακχοβωρ καὶ Γαμαριας υἱὸς Σαφαν καὶ Σεδεκιας υἱὸς Ανανιου καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες,
Jr:43:12 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Jr:43:12 I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Dom Król Do (+przyspieszenie) Dom Skryba I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się By siedzieć Skryba I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn Ananiasz I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się
Jr:43:12 kai\ kate/bE ei)s oi)=kon tou= basile/Os ei)s to\n oi)=kon tou= grammate/Os, kai\ i)dou\ e)kei= pa/ntes oi( a)/rCHontes e)ka/TEnto, *elisama o( grammateu\s kai\ *dalaias ui(o\s *selemiou kai\ *elnaTan ui(o\s *akCHobOr kai\ *gamarias ui(o\s *safan kai\ *sedekias ui(o\s *ananiou kai\ pa/ntes oi( a)/rCHontes,
Jr:43:12 kai katebE eis oikon tu basileOs eis ton oikon tu grammateOs, kai idu ekei pantes hoi arCHontes ekaTEnto, elisama ho grammateus kai dalaias hyios selemiu kai elnaTan hyios akCHobOr kai gamarias hyios safan kai sedekias hyios ananiu kai pantes hoi arCHontes,
Jr:43:12 C VZI_AAI3S P N2_ASM RA_GSM N3V_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C I D A3_NPM RA_NPM N3_NPM VAI_AMI3P N_NSM RA_NSM N3V_NSM C N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM C N1T_NSM N2_NSM N1T_GSM C A3_NPM RA_NPM N3_NPM
Jr:43:12 and also, even, namely to go down into (+acc) house the king into (+acc) the house the scribe and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), there every all, each, every, the whole of the ruler; to begin to sit ć the scribe and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć son Ananias and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin
Jr:43:12 and he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) house (acc) the (gen) king (gen) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) scribe (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! there all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) they-were-being-SIT-ed the (nom) scribe (nom) and son (nom) and son (nom) and son (nom) and son (nom) Ananias (gen) and all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)
Jr:43:12 Jr_43:12_1 Jr_43:12_2 Jr_43:12_3 Jr_43:12_4 Jr_43:12_5 Jr_43:12_6 Jr_43:12_7 Jr_43:12_8 Jr_43:12_9 Jr_43:12_10 Jr_43:12_11 Jr_43:12_12 Jr_43:12_13 Jr_43:12_14 Jr_43:12_15 Jr_43:12_16 Jr_43:12_17 Jr_43:12_18 Jr_43:12_19 Jr_43:12_20 Jr_43:12_21 Jr_43:12_22 Jr_43:12_23 Jr_43:12_24 Jr_43:12_25 Jr_43:12_26 Jr_43:12_27 Jr_43:12_28 Jr_43:12_29 Jr_43:12_30 Jr_43:12_31 Jr_43:12_32 Jr_43:12_33 Jr_43:12_34 Jr_43:12_35 Jr_43:12_36 Jr_43:12_37 Jr_43:12_38 Jr_43:12_39 Jr_43:12_40 Jr_43:12_41
Jr:43:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:13 καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς Μιχαιας πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἤκουσεν ἀναγινώσκοντος τοῦ Βαρουχ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ.
Jr:43:13 (Jeremiah 43:13 And Michaeas reported to them all the words which he had heard Baruch reading in the ears of the people.
Jr:43:13 Oznajmił im Micheasz wszystkie słowa, jakie słyszał, gdy Baruch czytał z księgi słuchającemu ludowi. (Jr 36:13 BT_4)
Jr:43:13 καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς Μιχαιας πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἤκουσεν ἀναγινώσκοντος τοῦ Βαρουχ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ.
Jr:43:13 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Jr:43:13 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By słyszeć By czytać Do (+przyspieszenie) Ucho Ludzie
Jr:43:13 kai\ a)nE/ggeilen au)toi=s *miCHaias pa/ntas tou\s lo/gous, ou(\s E)/kousen a)naginO/skontos tou= *barouCH ei)s ta\ O)=ta tou= laou=.
Jr:43:13 kai anEngeilen autois miCHaias pantas tus logus, hus Ekusen anaginOskontos tu baruCH eis ta Ota tu lau.
Jr:43:13 C VAI_AAI3S RD_DPM N_NSM A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI3S V1_PAPGSM RA_GSM N_GSM P RA_APN N3T_APN RA_GSM N2_GSM
Jr:43:13 and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same ć every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to hear to read the ć into (+acc) the ear the people
Jr:43:13 and he/she/it-PROCLAIM-ed them/same (dat) all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-HEAR-ed while READ-ing (gen) the (gen) into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) people (gen)
Jr:43:13 Jr_43:13_1 Jr_43:13_2 Jr_43:13_3 Jr_43:13_4 Jr_43:13_5 Jr_43:13_6 Jr_43:13_7 Jr_43:13_8 Jr_43:13_9 Jr_43:13_10 Jr_43:13_11 Jr_43:13_12 Jr_43:13_13 Jr_43:13_14 Jr_43:13_15 Jr_43:13_16 Jr_43:13_17
Jr:43:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:14 καὶ ἀπέστειλαν πάντες οἱ ἄρχοντες πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηριου τὸν Ιουδιν υἱὸν Ναθανιου υἱοῦ Σελεμιου υἱοῦ Χουσι λέγοντες Τὸ χαρτίον, ἐν ᾧ σὺ ἀναγινώσκεις ἐν αὐτῷ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ, λαβὲ αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρά σου καὶ ἧκε· καὶ ἔλαβεν Βαρουχ τὸ χαρτίον καὶ κατέβη πρὸς αὐτούς.
Jr:43:14 (Jeremiah 43:14 And all the princes sent to Baruch son of Nerias Judin the son of Nathanias, the son of Selemias, the son of Chusi, saying, Take in thine hand the roll in which thou readest in the ears of the people, and come. So Baruch took the roll, and went down to them.
Jr:43:14 Do Barucha więc wszyscy przywódcy posłali Judiego, syna Netaniasza, syna Szelemiasza, syna Kusziego, by mu powiedział: «Weź do ręki zwój, z którego czytałeś ludowi, i chodź!» I wziął Baruch, syn Neriasza, zwój do ręki i przyszedł do nich. (Jr 36:14 BT_4)
Jr:43:14 καὶ ἀπέστειλαν πάντες οἱ ἄρχοντες πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηριου τὸν Ιουδιν υἱὸν Ναθανιου υἱοῦ Σελεμιου υἱοῦ Χουσι λέγοντες Τὸ χαρτίον, ἐν σὺ ἀναγινώσκεις ἐν αὐτῷ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ, λαβὲ αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρά σου καὶ ἧκε· καὶ ἔλαβεν Βαρουχ τὸ χαρτίον καὶ κατέβη πρὸς αὐτούς.
Jr:43:14 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί χοῦς, χοός, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οὖς, ὠτός, τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:43:14 I też, nawet, mianowicie zamawiać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Syn Syn Syn Proch By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ty By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho; by być Ludzie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By schodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Jr:43:14 kai\ a)pe/steilan pa/ntes oi( a)/rCHontes pro\s *barouCH ui(o\n *nEriou to\n *ioudin ui(o\n *naTaniou ui(ou= *selemiou ui(ou= *CHousi le/gontes *to\ CHarti/on, e)n O(=| su\ a)naginO/skeis e)n au)tO=| e)n O)si\ tou= laou=, labe\ au)to\ ei)s tE\n CHei=ra/ sou kai\ E(=ke· kai\ e)/laben *barouCH to\ CHarti/on kai\ kate/bE pro\s au)tou/s.
Jr:43:14 kai apesteilan pantes hoi arCHontes pros baruCH hyion nEriu ton iudin hyion naTaniu hyiu selemiu hyiu CHusi legontes to CHartion, en hO sy anaginOskeis en autO en Osi tu lau, labe auto eis tEn CHeira su kai hEke· kai elaben baruCH to CHartion kai katebE pros autus.
Jr:43:14 C VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N3_NPM P N_ASM N2_ASM N_GSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM V1_PAPNPM RD_ASN N2N_ASN P RR_DSN RP_NS V1_PAI2S P RD_DSN P V9_PAS3P RA_GSM N2_GSM VB_AAD2S RD_ASN P RA_ASF N3_ASF RP_GS C VHI_AAI3S C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN C VZI_AAI3S P RD_APM
Jr:43:14 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send every all, each, every, the whole of the ruler; to begin toward (+acc,+gen,+dat) ć son ć the ć son ć son ć son dust to say/tell the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which you to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear; to be the people to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same into (+acc) the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the ć and also, even, namely to go down toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Jr:43:14 and they-ORDER FORTH-ed all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) son (acc) the (acc) son (acc) son (gen) son (gen) dusts (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(sg) (nom) you(sg)-are-READ-ing in/among/by (+dat) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) ears (dat); they-should-be the (gen) people (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! it/same (nom|acc) into (+acc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-HAVE COME-ing!, he/she/it-has-HAVE COME-ed, be-you(sg)-having-HAVE COME-ed! and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) and he/she/it-GO DOWN-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jr:43:14 Jr_43:14_1 Jr_43:14_2 Jr_43:14_3 Jr_43:14_4 Jr_43:14_5 Jr_43:14_6 Jr_43:14_7 Jr_43:14_8 Jr_43:14_9 Jr_43:14_10 Jr_43:14_11 Jr_43:14_12 Jr_43:14_13 Jr_43:14_14 Jr_43:14_15 Jr_43:14_16 Jr_43:14_17 Jr_43:14_18 Jr_43:14_19 Jr_43:14_20 Jr_43:14_21 Jr_43:14_22 Jr_43:14_23 Jr_43:14_24 Jr_43:14_25 Jr_43:14_26 Jr_43:14_27 Jr_43:14_28 Jr_43:14_29 Jr_43:14_30 Jr_43:14_31 Jr_43:14_32 Jr_43:14_33 Jr_43:14_34 Jr_43:14_35 Jr_43:14_36 Jr_43:14_37 Jr_43:14_38 Jr_43:14_39 Jr_43:14_40 Jr_43:14_41 Jr_43:14_42 Jr_43:14_43 Jr_43:14_44 Jr_43:14_45 Jr_43:14_46 Jr_43:14_47
Jr:43:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:15 καὶ εἶπαν αὐτῷ Πάλιν ἀνάγνωθι εἰς τὰ ὦτα ἡμῶν· καὶ ἀνέγνω Βαρουχ.
Jr:43:15 (Jeremiah 43:15 And they said to him, Read it again in our ears. And Baruch read it.
Jr:43:15 Powiedzieli zaś do niego: «Usiądź, proszę, i przeczytaj nam!» Czytał więc Baruch wobec nich. (Jr 36:15 BT_4)
Jr:43:15 καὶ εἶπαν αὐτῷ Πάλιν ἀνάγνωθι εἰς τὰ ὦτα ἡμῶν· καὶ ἀνέγνω Βαρουχ.
Jr:43:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πάλιν ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-)
Jr:43:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By czytać Do (+przyspieszenie) Ucho Ja I też, nawet, mianowicie By czytać
Jr:43:15 kai\ ei)=pan au)tO=| *pa/lin a)na/gnOTi ei)s ta\ O)=ta E(mO=n· kai\ a)ne/gnO *barouCH.
Jr:43:15 kai eipan autO palin anagnOTi eis ta Ota hEmOn· kai anegnO baruCH.
Jr:43:15 C VAI_AAI3P RD_DSM D VZ_AAD2S P RA_APN N3T_APN RP_GP C VZI_AAI3S N_NSM
Jr:43:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to read into (+acc) the ear I and also, even, namely to read ć
Jr:43:15 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) again do-READ-you(sg)! into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) us (gen) and he/she/it-READ-ed
Jr:43:15 Jr_43:15_1 Jr_43:15_2 Jr_43:15_3 Jr_43:15_4 Jr_43:15_5 Jr_43:15_6 Jr_43:15_7 Jr_43:15_8 Jr_43:15_9 Jr_43:15_10 Jr_43:15_11 Jr_43:15_12
Jr:43:15 x x x x x x x x x x x x
Jr:43:16 καὶ ἐγενήθη ὡς ἤκουσαν πάντας τοὺς λόγους, συνεβουλεύσαντο ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπαν Ἀναγγέλλοντες ἀναγγείλωμεν τῷ βασιλεῖ ἅπαντας τοὺς λόγους τούτους.
Jr:43:16 (Jeremiah 43:16 And it came to pass, when they had heard all the words, that they took counsel each with his neighbour, and said, Let us by all means tell the king all these words.
Jr:43:16 Gdy usłyszeli wszystkie słowa, przelękli się i mówili jeden do drugiego: «Musimy zawiadomić króla o całym tym zdarzeniu». (Jr 36:16 BT_4)
Jr:43:16 καὶ ἐγενήθη ὡς ἤκουσαν πάντας τοὺς λόγους, συνεβουλεύσαντο ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ εἶπαν Ἀναγγέλλοντες ἀναγγείλωμεν τῷ βασιλεῖ ἅπαντας τοὺς λόγους τούτους.
Jr:43:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) ἕκαστος -η -ον πρός ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:43:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do rady Każdy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By ogłaszać ogłaszaj, informuj By ogłaszać ogłaszaj, informuj Król Każdy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:43:16 kai\ e)genE/TE O(s E)/kousan pa/ntas tou\s lo/gous, sunebouleu/santo e(/kastos pro\s to\n plEsi/on au)tou= kai\ ei)=pan *)anagge/llontes a)naggei/lOmen tO=| basilei= a(/pantas tou\s lo/gous tou/tous.
Jr:43:16 kai egenETE hOs Ekusan pantas tus logus, synebuleusanto hekastos pros ton plEsion autu kai eipan anangellontes anangeilOmen tO basilei hapantas tus logus tutus.
Jr:43:16 C VCI_API3S C VAI_AAI3P A3_APM RA_APM N2_APM VAI_AMI3P A1_NSM P RA_ASM D RD_GSM C VAI_AAI3P V1_PAPNPM VA_AAS1P RA_DSM N3V_DSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM
Jr:43:16 and also, even, namely to become become, happen as/like to have come I have come. I have arrived.; to hear every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to council each toward (+acc,+gen,+dat) the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to proclaim proclaim, report to proclaim proclaim, report the king every the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:43:16 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed all (acc) the (acc) words (acc) they-were-COUNCIL-ed each (of two) (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) while PROCLAIM-ing (nom|voc) we-should-PROCLAIM the (dat) king (dat) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
Jr:43:16 Jr_43:16_1 Jr_43:16_2 Jr_43:16_3 Jr_43:16_4 Jr_43:16_5 Jr_43:16_6 Jr_43:16_7 Jr_43:16_8 Jr_43:16_9 Jr_43:16_10 Jr_43:16_11 Jr_43:16_12 Jr_43:16_13 Jr_43:16_14 Jr_43:16_15 Jr_43:16_16 Jr_43:16_17 Jr_43:16_18 Jr_43:16_19 Jr_43:16_20 Jr_43:16_21 Jr_43:16_22 Jr_43:16_23
Jr:43:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:17 καὶ τὸν Βαρουχ ἠρώτησαν λέγοντες Πόθεν ἔγραψας πάντας τοὺς λόγους τούτους;
Jr:43:17 (Jeremiah 43:17 And they asked Baruch, saying, Where didst thou write all these words?
Jr:43:17 Zapytali nadto Barucha: «Powiedz nam, proszę, jak napisałeś wszystkie te słowa? Pod jego dyktando?» (Jr 36:17 BT_4)
Jr:43:17 καὶ τὸν Βαρουχ ἠρώτησαν λέγοντες Πόθεν ἔγραψας πάντας τοὺς λόγους τούτους;
Jr:43:17 καί ὁ ἡ τό ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:43:17 I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają By mówić/opowiadaj Skąd; by pić By pisać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:43:17 kai\ to\n *barouCH E)rO/tEsan le/gontes *po/Ten e)/graPSas pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous;
Jr:43:17 kai ton baruCH ErOtEsan legontes poTen egraPSas pantas tus logus tutus;
Jr:43:17 C RA_ASM N_ASM VAI_AAI3P V1_PAPNPM D VAI_AAI2S A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM
Jr:43:17 and also, even, namely the ć to ask interrogate, question inquire,query, quest to say/tell from where; to drink to write every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:43:17 and the (acc) they-ASK-ed while SAY/TELL-ing (nom|voc) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg)-WRITE-ed all (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
Jr:43:17 Jr_43:17_1 Jr_43:17_2 Jr_43:17_3 Jr_43:17_4 Jr_43:17_5 Jr_43:17_6 Jr_43:17_7 Jr_43:17_8 Jr_43:17_9 Jr_43:17_10 Jr_43:17_11
Jr:43:17 x x x x x x x x x x x
Jr:43:18 καὶ εἶπεν Βαρουχ Ἀπὸ στόματος αὐτοῦ ἀνήγγειλέν μοι Ιερεμιας πάντας τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἔγραφον ἐν βιβλίῳ.
Jr:43:18 (Jeremiah 43:18 And Baruch said, Jeremias told me from his own mouth all these words, and I wrote them in a book.
Jr:43:18 Baruch zaś odpowiedział im: «Własnymi ustami dyktował mi wszystkie te słowa, a ja zapisywałem atramentem w księdze». (Jr 36:18 BT_4)
Jr:43:18 καὶ εἶπεν Βαρουχ Ἀπὸ στόματος αὐτοῦ ἀνήγγειλέν μοι Ιερεμιας πάντας τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἔγραφον ἐν βιβλίῳ.
Jr:43:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰερεμίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
Jr:43:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Jeremiasz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka
Jr:43:18 kai\ ei)=pen *barouCH *)apo\ sto/matos au)tou= a)nE/ggeile/n moi *ieremias pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous, kai\ e)/grafon e)n bibli/O|.
Jr:43:18 kai eipen baruCH apo stomatos autu anEngeilen moi ieremias pantas tus logus tutus, kai egrafon en bibliO.
Jr:43:18 C VBI_AAI3S N_NSM P N3M_GSN RD_GSM VAI_AAI3S RP_DS N1T_NSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM C V1I_IAI3P P N2N_DSN
Jr:43:18 and also, even, namely to say/tell ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma he/she/it/same to proclaim proclaim, report I Jeremiah every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book
Jr:43:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed away from (+gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) he/she/it-PROCLAIM-ed me (dat) Jeremiah (nom) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc) and I-was-WRITE-ing, they-were-WRITE-ing in/among/by (+dat) book (dat)
Jr:43:18 Jr_43:18_1 Jr_43:18_2 Jr_43:18_3 Jr_43:18_4 Jr_43:18_5 Jr_43:18_6 Jr_43:18_7 Jr_43:18_8 Jr_43:18_9 Jr_43:18_10 Jr_43:18_11 Jr_43:18_12 Jr_43:18_13 Jr_43:18_14 Jr_43:18_15 Jr_43:18_16 Jr_43:18_17
Jr:43:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:19 καὶ εἶπαν τῷ Βαρουχ Βάδισον κατακρύβηθι, σὺ καὶ Ιερεμιας· ἄνθρωπος μὴ γνώτω ποῦ ὑμεῖς.
Jr:43:19 (Jeremiah 43:19 And they said to Baruch, Go, and hide, thou and Jeremias; let no man know where ye are.
Jr:43:19 Przywódcy powiedzieli do Barucha: «Idź, ukryjcie się, ty i Jeremiasz, a niech nikt nie wie, gdzie jesteście!» (Jr 36:19 BT_4)
Jr:43:19 καὶ εἶπαν τῷ Βαρουχ Βάδισον κατακρύβηθι, σὺ καὶ Ιερεμιας· ἄνθρωπος μὴ γνώτω ποῦ ὑμεῖς.
Jr:43:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ποῦ[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jr:43:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do ??? Ty I też, nawet, mianowicie Jeremiasz Ludzki Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Gdzie Ty
Jr:43:19 kai\ ei)=pan tO=| *barouCH *ba/dison katakru/bETi, su\ kai\ *ieremias· a)/nTrOpos mE\ gnO/tO pou= u(mei=s.
Jr:43:19 kai eipan tO baruCH badison katakrybETi, sy kai ieremias· anTrOpos mE gnOtO pu hymeis.
Jr:43:19 C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM VA_AAD2S VB_APD2S RP_NS C N1T_NSM N2_NSM D VZ_AAD3S D RP_NP
Jr:43:19 and also, even, namely to say/tell the ć ć to ??? you and also, even, namely Jeremiah human not to know i.e. recognize. where you
Jr:43:19 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) be-you(sg)-???-ed! you(sg) (nom) and Jeremiah (nom) human (nom) not let-him/her/it-KNOW! where you(pl) (nom)
Jr:43:19 Jr_43:19_1 Jr_43:19_2 Jr_43:19_3 Jr_43:19_4 Jr_43:19_5 Jr_43:19_6 Jr_43:19_7 Jr_43:19_8 Jr_43:19_9 Jr_43:19_10 Jr_43:19_11 Jr_43:19_12 Jr_43:19_13 Jr_43:19_14
Jr:43:19 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:20 καὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὴν αὐλήν, καὶ τὸ χαρτίον ἔδωκαν φυλάσσειν ἐν οἴκῳ Ελισαμα, καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ πάντας τοὺς λόγους. –
Jr:43:20 (Jeremiah 43:20 And they went in to the king into the court, and gave the roll to one to keep in the house of Elisama; and they told the king all these words.
Jr:43:20 Następnie udali się na dziedziniec pałacu do króla. Zwój pozostawili w komnacie kanclerza Eliszamy, a króla powiadomili o całej tej sprawie. (Jr 36:20 BT_4)
Jr:43:20 καὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὴν αὐλήν, καὶ τὸ χαρτίον ἔδωκαν φυλάσσειν ἐν οἴκῳ Ελισαμα, καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ πάντας τοὺς λόγους.
Jr:43:20 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ
Jr:43:20 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom I też, nawet, mianowicie By dawać By zabezpieczać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Jr:43:20 kai\ ei)sE=lTon pro\s to\n basile/a ei)s tE\n au)lE/n, kai\ to\ CHarti/on e)/dOkan fula/ssein e)n oi)/kO| *elisama, kai\ a)nE/ggeilan tO=| basilei= pa/ntas tou\s lo/gous.
Jr:43:20 kai eisElTon pros ton basilea eis tEn aulEn, kai to CHartion edOkan fylassein en oikO elisama, kai anEngeilan tO basilei pantas tus logus.
Jr:43:20 C VBI_AAI3P P RA_ASM N3V_ASM P RA_ASF N1_ASF C RA_ASN N2N_ASN VAI_AAI3P V1_PAN P N2_DSM N_GSM C VAI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM A3_APM RA_APM N2_APM
Jr:43:20 and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house and also, even, namely the ć to give to guard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć and also, even, namely to proclaim proclaim, report the king every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Jr:43:20 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) and the (nom|acc) they-GIVE-ed to-be-GUARD-ing in/among/by (+dat) house (dat) and they-PROCLAIM-ed the (dat) king (dat) all (acc) the (acc) words (acc)
Jr:43:20 Jr_43:20_1 Jr_43:20_2 Jr_43:20_3 Jr_43:20_4 Jr_43:20_5 Jr_43:20_6 Jr_43:20_7 Jr_43:20_8 Jr_43:20_9 Jr_43:20_10 Jr_43:20_11 Jr_43:20_12 Jr_43:20_13 Jr_43:20_14 Jr_43:20_15 Jr_43:20_16 Jr_43:20_17 Jr_43:20_18 Jr_43:20_19 Jr_43:20_20 Jr_43:20_21 Jr_43:20_22 Jr_43:20_23 Jr_43:20_24
Jr:43:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:21 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν Ιουδιν λαβεῖν τὸ χαρτίον, καὶ ἔλαβεν αὐτὸ ἐξ οἴκου Ελισαμα· καὶ ἀνέγνω Ιουδιν εἰς τὰ ὦτα τοῦ βασιλέως καὶ εἰς τὰ ὦτα πάντων τῶν ἀρχόντων τῶν ἑστηκότων περὶ τὸν βασιλέα.
Jr:43:21 (Jeremiah 43:21 And the king sent Judin to fetch the roll: and he took it out of the house of Elisama: and Judin read in the ears of the king, and in the ears of all the princes who stood round the king.
Jr:43:21 Król posłał Judiego, by przyniósł zwój. Judi więc zabrał go z komnaty kanclerza Eliszamy i czytał go w obecności króla i w obecności wszystkich dostojników, stojących przy królu. (Jr 36:21 BT_4)
Jr:43:21 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς τὸν Ιουδιν λαβεῖν τὸ χαρτίον, καὶ ἔλαβεν αὐτὸ ἐξ οἴκου Ελισαμα· καὶ ἀνέγνω Ιουδιν εἰς τὰ ὦτα τοῦ βασιλέως καὶ εἰς τὰ ὦτα πάντων τῶν ἀρχόντων τῶν ἑστηκότων περὶ τὸν βασιλέα.
Jr:43:21 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) περί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Jr:43:21 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By czytać Do (+przyspieszenie) Ucho Król I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ucho Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się By powodować stać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Król
Jr:43:21 kai\ a)pe/steilen o( basileu\s to\n *ioudin labei=n to\ CHarti/on, kai\ e)/laben au)to\ e)X oi)/kou *elisama· kai\ a)ne/gnO *ioudin ei)s ta\ O)=ta tou= basile/Os kai\ ei)s ta\ O)=ta pa/ntOn tO=n a)rCHo/ntOn tO=n e(stEko/tOn peri\ to\n basile/a.
Jr:43:21 kai apesteilen ho basileus ton iudin labein to CHartion, kai elaben auto eX oiku elisama· kai anegnO iudin eis ta Ota tu basileOs kai eis ta Ota pantOn tOn arCHontOn tOn hestEkotOn peri ton basilea.
Jr:43:21 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N_ASM VB_AAN RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3S RD_ASN P N2_GSM N_GSM C VZI_AAI3S N_NSM P RA_APN N3T_APN RA_GSM N3V_GSM C P RA_APN N3T_APN A3_GPM RA_GPM N3_GPM RA_GPM VXI_XAPGPM P RA_ASM N3V_ASM
Jr:43:21 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king the ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell ć and also, even, namely to read ć into (+acc) the ear the king and also, even, namely into (+acc) the ear every all, each, every, the whole of the ruler; to begin the to cause to stand about (+acc,+gen) the king
Jr:43:21 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) the (acc) to-TAKE HOLD OF the (nom|acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed it/same (nom|acc) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and he/she/it-READ-ed into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) all (gen) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (gen) about (+acc,+gen) the (acc) king (acc)
Jr:43:21 Jr_43:21_1 Jr_43:21_2 Jr_43:21_3 Jr_43:21_4 Jr_43:21_5 Jr_43:21_6 Jr_43:21_7 Jr_43:21_8 Jr_43:21_9 Jr_43:21_10 Jr_43:21_11 Jr_43:21_12 Jr_43:21_13 Jr_43:21_14 Jr_43:21_15 Jr_43:21_16 Jr_43:21_17 Jr_43:21_18 Jr_43:21_19 Jr_43:21_20 Jr_43:21_21 Jr_43:21_22 Jr_43:21_23 Jr_43:21_24 Jr_43:21_25 Jr_43:21_26 Jr_43:21_27 Jr_43:21_28 Jr_43:21_29 Jr_43:21_30 Jr_43:21_31 Jr_43:21_32 Jr_43:21_33 Jr_43:21_34 Jr_43:21_35
Jr:43:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:22 καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκάθητο ἐν οἴκῳ χειμερινῷ, καὶ ἐσχάρα πυρὸς κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ.
Jr:43:22 (Jeremiah 43:22 Now the king was sitting in the winter house: and there was a fire on the hearth before him.
Jr:43:22 Król przebywał w rezydencji zimowej jak zwykle w dziewiątym miesiącu, a naczynie z rozżarzonymi węglami płonęło przed nim. (Jr 36:22 BT_4)
Jr:43:22 καὶ βασιλεὺς ἐκάθητο ἐν οἴκῳ χειμερινῷ, καὶ ἐσχάρα πυρὸς κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ.
Jr:43:22 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί πῦρ, -ρός, τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:43:22 I też, nawet, mianowicie Król By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie Ogień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Jr:43:22 kai\ o( basileu\s e)ka/TEto e)n oi)/kO| CHeimerinO=|, kai\ e)sCHa/ra puro\s kata\ pro/sOpon au)tou=.
Jr:43:22 kai ho basileus ekaTEto en oikO CHeimerinO, kai esCHara pyros kata prosOpon autu.
Jr:43:22 C RA_NSM N3V_NSM VAI_AMI3S P N2_DSM A1_DSM C N1A_NSF N3_GSN P N2N_ASN RD_GSM
Jr:43:22 and also, even, namely the king to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć and also, even, namely ć fire down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same
Jr:43:22 and the (nom) king (nom) he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) house (dat) and fire (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jr:43:22 Jr_43:22_1 Jr_43:22_2 Jr_43:22_3 Jr_43:22_4 Jr_43:22_5 Jr_43:22_6 Jr_43:22_7 Jr_43:22_8 Jr_43:22_9 Jr_43:22_10 Jr_43:22_11 Jr_43:22_12 Jr_43:22_13
Jr:43:22 x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:23 καὶ ἐγενήθη ἀναγινώσκοντος Ιουδιν τρεῖς σελίδας καὶ τέσσαρας, ἀπέτεμνεν αὐτὰς τῷ ξυρῷ τοῦ γραμματέως καὶ ἔρριπτεν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας, ἕως ἐξέλιπεν πᾶς ὁ χάρτης εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας.
Jr:43:23 (Jeremiah 43:23 And it came to pass when Judin had read three or four leaves, he cut them off with a penknife, and cast them into the fire that was on the hearth, until the whole roll was consumed in the fire that was on the hearth.
Jr:43:23 Gdy Judi przeczytał trzy lub cztery kolumny, odcinał je król nożem pisarskim i rzucał do ognia, który był w naczyniu, dopóki cały zwój nie spłonął w ogniu, który był w naczyniu. (Jr 36:23 BT_4)
Jr:43:23 καὶ ἐγενήθη ἀναγινώσκοντος Ιουδιν τρεῖς σελίδας καὶ τέσσαρας, ἀπέτεμνεν αὐτὰς τῷ ξυρῷ τοῦ γραμματέως καὶ ἔρριπτεν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας, ἕως ἐξέλιπεν πᾶς χάρτης εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας.
Jr:43:23 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χάρτης, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό
Jr:43:23 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By czytać Trzy I też, nawet, mianowicie Cztery On/ona/to/to samo By golić Skryba I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Papirus Do (+przyspieszenie) Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Jr:43:23 kai\ e)genE/TE a)naginO/skontos *ioudin trei=s seli/das kai\ te/ssaras, a)pe/temnen au)ta\s tO=| XurO=| tou= grammate/Os kai\ e)/rripten ei)s to\ pu=r to\ e)pi\ tE=s e)sCHa/ras, e(/Os e)Xe/lipen pa=s o( CHa/rtEs ei)s to\ pu=r to\ e)pi\ tE=s e)sCHa/ras.
Jr:43:23 kai egenETE anaginOskontos iudin treis selidas kai tessaras, apetemnen autas tO XyrO tu grammateOs kai erripten eis to pyr to epi tEs esCHaras, heOs eXelipen pas ho CHartEs eis to pyr to epi tEs esCHaras.
Jr:43:23 C VCI_API3S V1_PAPGSM N_NSM A3 N3D_APF C A3_APM V1I_IAI3S RD_APF RA_DSN N2N_DSN RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASN N3_ASN RA_ASN P RA_GSF N1A_GSF P VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N1M_NSM P RA_ASN N3_ASN RA_ASN P RA_GSF N1A_GSF
Jr:43:23 and also, even, namely to become become, happen to read ć three ć and also, even, namely four ć he/she/it/same the to shave the scribe and also, even, namely to toss/fling/dump into (+acc) the fire the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć until; dawn to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) every all, each, every, the whole of the papyrus into (+acc) the fire the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Jr:43:23 and he/she/it-was-BECOME-ed while READ-ing (gen) three (acc, nom) and four (acc) them/same (acc) the (dat) he/she/it-happens-to-be-SHAVE-ing (opt) the (gen) scribe (gen) and he/she/it-was-TOSS/FLING/DUMP-ing into (+acc) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-FAIL-ed every (nom|voc) the (nom) papyrus (nom) into (+acc) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)
Jr:43:23 Jr_43:23_1 Jr_43:23_2 Jr_43:23_3 Jr_43:23_4 Jr_43:23_5 Jr_43:23_6 Jr_43:23_7 Jr_43:23_8 Jr_43:23_9 Jr_43:23_10 Jr_43:23_11 Jr_43:23_12 Jr_43:23_13 Jr_43:23_14 Jr_43:23_15 Jr_43:23_16 Jr_43:23_17 Jr_43:23_18 Jr_43:23_19 Jr_43:23_20 Jr_43:23_21 Jr_43:23_22 Jr_43:23_23 Jr_43:23_24 Jr_43:23_25 Jr_43:23_26 Jr_43:23_27 Jr_43:23_28 Jr_43:23_29 Jr_43:23_30 Jr_43:23_31 Jr_43:23_32 Jr_43:23_33 Jr_43:23_34 Jr_43:23_35
Jr:43:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:24 καὶ οὐκ ἐζήτησαν καὶ οὐ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ οἱ ἀκούοντες πάντας τοὺς λόγους τούτους·
Jr:43:24 (Jeremiah 43:24 And the king and his servants that heard all these words sought not the Lord, and rent not their garments.
Jr:43:24 Król i wszyscy jego dworzanie słysząc te słowa nie przelękli się ani nie rozdarli swoich szat. (Jr 36:24 BT_4)
Jr:43:24 καὶ οὐκ ἐζήτησαν καὶ οὐ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν βασιλεὺς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ οἱ ἀκούοντες πάντας τοὺς λόγους τούτους·
Jr:43:24 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:43:24 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By szukać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:43:24 kai\ ou)k e)DZE/tEsan kai\ ou) die/rrEXan ta\ i(ma/tia au)tO=n o( basileu\s kai\ oi( pai=des au)tou= oi( a)kou/ontes pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous·
Jr:43:24 kai uk eDZEtEsan kai u dierrEXan ta himatia autOn ho basileus kai hoi paides autu hoi akuontes pantas tus logus tutus·
Jr:43:24 C D VAI_AAI3P C D VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM N3D_NPM RD_GSM RA_NPM V1_PAPNPM A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM
Jr:43:24 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to seek and also, even, namely οὐχ before rough breathing to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the clothing garment, cloak he/she/it/same the king and also, even, namely the child/servant he/she/it/same the to hear every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:43:24 and not they-SEEK-ed and not they-RUPTURE-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen) the (nom) king (nom) and the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom) while HEAR-ing (nom|voc) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
Jr:43:24 Jr_43:24_1 Jr_43:24_2 Jr_43:24_3 Jr_43:24_4 Jr_43:24_5 Jr_43:24_6 Jr_43:24_7 Jr_43:24_8 Jr_43:24_9 Jr_43:24_10 Jr_43:24_11 Jr_43:24_12 Jr_43:24_13 Jr_43:24_14 Jr_43:24_15 Jr_43:24_16 Jr_43:24_17 Jr_43:24_18 Jr_43:24_19 Jr_43:24_20 Jr_43:24_21
Jr:43:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:25 καὶ Ελναθαν καὶ Γοδολιας καὶ Γαμαριας ὑπέθεντο τῷ βασιλεῖ πρὸς τὸ μὴ κατακαῦσαι τὸ χαρτίον.
Jr:43:25 (Jeremiah 43:25 But Elnathan and Godolias suggested to the king that he should burn the roll.
Jr:43:25 Elnatan jednak, Delajasz i Gemariasz nalegali na króla, by nie palił zwoju. Lecz ich nie usłuchał. (Jr 36:25 BT_4)
Jr:43:25 καὶ Ελναθαν καὶ Γοδολιας καὶ Γαμαριας ὑπέθεντο τῷ βασιλεῖ πρὸς τὸ μὴ κατακαῦσαι τὸ χαρτίον.
Jr:43:25 καί καί καί ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό μή κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό
Jr:43:25 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By umieszczać poniżej Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Jr:43:25 kai\ *elnaTan kai\ *godolias kai\ *gamarias u(pe/Tento tO=| basilei= pro\s to\ mE\ katakau=sai to\ CHarti/on.
Jr:43:25 kai elnaTan kai godolias kai gamarias hypeTento tO basilei pros to mE katakausai to CHartion.
Jr:43:25 C N_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM VEI_AMI3S RA_DSM N3V_DSM P RA_ASN D VA_AAN RA_ASN N2N_ASN
Jr:43:25 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć to place under the king toward (+acc,+gen,+dat) the not to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the ć
Jr:43:25 and and and they-were-PLACE-ed-UNDER the (dat) king (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-BURNED UP, be-you(sg)-BURNED UP-ed!, he/she/it-happens-to-BURNED UP (opt) the (nom|acc)
Jr:43:25 Jr_43:25_1 Jr_43:25_2 Jr_43:25_3 Jr_43:25_4 Jr_43:25_5 Jr_43:25_6 Jr_43:25_7 Jr_43:25_8 Jr_43:25_9 Jr_43:25_10 Jr_43:25_11 Jr_43:25_12 Jr_43:25_13 Jr_43:25_14 Jr_43:25_15
Jr:43:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:26 καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Ιερεμεηλ υἱῷ τοῦ βασιλέως καὶ τῷ Σαραια υἱῷ Εσριηλ συλλαβεῖν τὸν Βαρουχ καὶ τὸν Ιερεμιαν· καὶ κατεκρύβησαν.
Jr:43:26 (Jeremiah 43:26 And the king commanded Jeremeel the king’s son, and Saraeas the son of Esriel, to take Baruch and Jeremias: but they were hidden.
Jr:43:26 I rozkazał król Jerachmeelowi, synowi królewskiemu, Serajaszowi, synowi Azriela, i Szelemiaszowi, synowi Abdeela, pochwycić Barucha, sekretarza, oraz proroka Jeremiasza. Ukrył ich jednak Pan. (Jr 36:26 BT_4)
Jr:43:26 καὶ ἐνετείλατο βασιλεὺς τῷ Ιερεμεηλ υἱῷ τοῦ βασιλέως καὶ τῷ Σαραια υἱῷ Εσριηλ συλλαβεῖν τὸν Βαρουχ καὶ τὸν Ιερεμιαν· καὶ κατεκρύβησαν.
Jr:43:26 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ καί κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-)
Jr:43:26 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Król Syn Król I też, nawet, mianowicie Syn Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj I też, nawet, mianowicie Jeremiasz I też, nawet, mianowicie Do ???
Jr:43:26 kai\ e)netei/lato o( basileu\s tO=| *ieremeEl ui(O=| tou= basile/Os kai\ tO=| *saraia ui(O=| *esriEl sullabei=n to\n *barouCH kai\ to\n *ieremian· kai\ katekru/bEsan.
Jr:43:26 kai eneteilato ho basileus tO ieremeEl hyiO tu basileOs kai tO saraia hyiO esriEl syllabein ton baruCH kai ton ieremian· kai katekrybEsan.
Jr:43:26 C VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM C RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM VB_AAN RA_ASM N_ASM C RA_ASM N1T_ASM C VDI_API3P
Jr:43:26 and also, even, namely to enjoin command the king the ć son the king and also, even, namely the ć son ć to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the ć and also, even, namely the Jeremiah and also, even, namely to ???
Jr:43:26 and he/she/it-was-ENJOIN-ed the (nom) king (nom) the (dat) son (dat) the (gen) king (gen) and the (dat) son (dat) to-SEIZING the (acc) and the (acc) Jeremiah (acc) and they-were-???-ed
Jr:43:26 Jr_43:26_1 Jr_43:26_2 Jr_43:26_3 Jr_43:26_4 Jr_43:26_5 Jr_43:26_6 Jr_43:26_7 Jr_43:26_8 Jr_43:26_9 Jr_43:26_10 Jr_43:26_11 Jr_43:26_12 Jr_43:26_13 Jr_43:26_14 Jr_43:26_15 Jr_43:26_16 Jr_43:26_17 Jr_43:26_18 Jr_43:26_19 Jr_43:26_20 Jr_43:26_21 Jr_43:26_22
Jr:43:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:27 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν μετὰ τὸ κατακαῦσαι τὸν βασιλέα τὸ χαρτίον, πάντας τοὺς λόγους οὓς ἔγραψεν Βαρουχ ἀπὸ στόματος Ιερεμιου, λέγων
Jr:43:27 (Jeremiah 43:27 Then the word of the Lord came to Jeremias, after the king had burnt the roll, even all the words which Baruch wrote from the mouth of Jeremias, saying,
Jr:43:27 Po spaleniu przez króla zwoju ze słowami, jakie Baruch spisał pod dyktando Jeremiasza, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: (Jr 36:27 BT_4)
Jr:43:27 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν μετὰ τὸ κατακαῦσαι τὸν βασιλέα τὸ χαρτίον, πάντας τοὺς λόγους οὓς ἔγραψεν Βαρουχ ἀπὸ στόματος Ιερεμιου, λέγων
Jr:43:27 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:43:27 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By pisać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Jeremiasz By mówić/opowiadaj
Jr:43:27 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian meta\ to\ katakau=sai to\n basile/a to\ CHarti/on, pa/ntas tou\s lo/gous ou(\s e)/graPSen *barouCH a)po\ sto/matos *ieremiou, le/gOn
Jr:43:27 kai egeneto logos kyriu pros ieremian meta to katakausai ton basilea to CHartion, pantas tus logus hus egraPSen baruCH apo stomatos ieremiu, legOn
Jr:43:27 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM P RA_ASN VA_AAN RA_ASM N3V_ASM RA_ASN N2N_ASN A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI3S N_NSM P N3M_GSN N1T_GSM V1_PAPNSM
Jr:43:27 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the king the ć every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to write ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma Jeremiah to say/tell
Jr:43:27 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-BURNED UP, be-you(sg)-BURNED UP-ed!, he/she/it-happens-to-BURNED UP (opt) the (acc) king (acc) the (nom|acc) all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-WRITE-ed away from (+gen) mouth/maw (gen) Jeremiah (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:43:27 Jr_43:27_1 Jr_43:27_2 Jr_43:27_3 Jr_43:27_4 Jr_43:27_5 Jr_43:27_6 Jr_43:27_7 Jr_43:27_8 Jr_43:27_9 Jr_43:27_10 Jr_43:27_11 Jr_43:27_12 Jr_43:27_13 Jr_43:27_14 Jr_43:27_15 Jr_43:27_16 Jr_43:27_17 Jr_43:27_18 Jr_43:27_19 Jr_43:27_20 Jr_43:27_21 Jr_43:27_22 Jr_43:27_23
Jr:43:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:28 Πάλιν λαβὲ σὺ χαρτίον ἕτερον καὶ γράψον πάντας τοὺς λόγους τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῦ χαρτίου, οὓς κατέκαυσεν ὁ βασιλεὺς Ιωακιμ.
Jr:43:28 (Jeremiah 43:28 Again take thou another roll, and write all the words that were on the roll, which king Joakim has burnt.
Jr:43:28 «Weź sobie inny zwój i spisz w nim wszystkie poprzednie słowa, jakie były w pierwszym zwoju, spalonym przez Jojakima, króla judzkiego. (Jr 36:28 BT_4)
Jr:43:28 Πάλιν λαβὲ σὺ χαρτίον ἕτερον καὶ γράψον πάντας τοὺς λόγους τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῦ χαρτίου, οὓς κατέκαυσεν βασιλεὺς Ιωακιμ.
Jr:43:28 πάλιν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Jr:43:28 Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty Inny I też, nawet, mianowicie By pisać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Król
Jr:43:28 *pa/lin labe\ su\ CHarti/on e(/teron kai\ gra/PSon pa/ntas tou\s lo/gous tou\s o)/ntas e)pi\ tou= CHarti/ou, ou(\s kate/kausen o( basileu\s *iOakim.
Jr:43:28 palin labe sy CHartion heteron kai graPSon pantas tus logus tus ontas epi tu CHartiu, hus katekausen ho basileus iOakim.
Jr:43:28 D VB_AAD2S RP_NS N2N_ASN A1A_ASN C VA_AAD2S A3_APM RA_APM N2_APM RA_APM V9_PAPAPM P RA_GSN N2N_GSN RR_APM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM
Jr:43:28 again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you ć other and also, even, namely to write every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć who/whom/which to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the king ć
Jr:43:28 again do-TAKE HOLD OF-you(sg)! you(sg) (nom) other (acc, nom|acc) and do-WRITE-you(sg)!, going-to-WRITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) all (acc) the (acc) words (acc) the (acc) while being (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-BURNED UP-ed the (nom) king (nom)
Jr:43:28 Jr_43:28_1 Jr_43:28_2 Jr_43:28_3 Jr_43:28_4 Jr_43:28_5 Jr_43:28_6 Jr_43:28_7 Jr_43:28_8 Jr_43:28_9 Jr_43:28_10 Jr_43:28_11 Jr_43:28_12 Jr_43:28_13 Jr_43:28_14 Jr_43:28_15 Jr_43:28_16 Jr_43:28_17 Jr_43:28_18 Jr_43:28_19 Jr_43:28_20
Jr:43:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:29 καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Σὺ κατέκαυσας τὸ χαρτίον τοῦτο λέγων Διὰ τί ἔγραψας ἐπ’ αὐτῷ λέγων Εἰσπορευόμενος εἰσπορεύσεται ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐξολεθρεύσει τὴν γῆν ταύτην, καὶ ἐκλείψει ἀπ’ αὐτῆς ἄνθρωπος καὶ κτήνη;
Jr:43:29 (Jeremiah 43:29 And thou shalt say, Thus saith the Lord; Thou hast burnt this roll, saying, Why hast thou written therein, saying, The king of Babylon shall certainly come in, and destroy this land, and man and cattle shall fail from off it?
Jr:43:29 O Jojakimie zaś, królu judzkim, powiesz: To mówi Pan: Spaliłeś ten zwój, mówiąc: "Dlaczego napisałeś w nim: na pewno przyjdzie król babiloński, zniszczy ten kraj i ogołoci go z ludzi i zwierząt?" (Jr 36:29 BT_4)
Jr:43:29 καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Σὺ κατέκαυσας τὸ χαρτίον τοῦτο λέγων Διὰ τί ἔγραψας ἐπ’ αὐτῷ λέγων Εἰσπορευόμενος εἰσπορεύσεται βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐξολεθρεύσει τὴν γῆν ταύτην, καὶ ἐκλείψει ἀπ’ αὐτῆς ἄνθρωπος καὶ κτήνη;
Jr:43:29 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό
Jr:43:29 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By wchodzić By wchodzić Król Babilon I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę)
Jr:43:29 kai\ e)rei=s *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *su\ kate/kausas to\ CHarti/on tou=to le/gOn *dia\ ti/ e)/graPSas e)p’ au)tO=| le/gOn *ei)sporeuo/menos ei)sporeu/setai o( basileu\s *babulO=nos kai\ e)XoleTreu/sei tE\n gE=n tau/tEn, kai\ e)klei/PSei a)p’ au)tE=s a)/nTrOpos kai\ ktE/nE;
Jr:43:29 kai ereis hutOs eipen kyrios sy katekausas to CHartion tuto legOn dia ti egraPSas ep’ autO legOn eisporeuomenos eisporeusetai ho basileus babylOnos kai eXoleTreusei tEn gEn tautEn, kai ekleiPSei ap’ autEs anTrOpos kai ktEnE;
Jr:43:29 C VF2_FAI2S D VBI_AAI3S N2_NSM RP_NS VAI_AAI2S RA_ASN N2N_ASN RD_ASN V1_PAPNSM P RI_ASN VAI_AAI2S P RD_DSN V1_PAPNSM V1_PMPNSM VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM N3W_GSF C VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VF_FAI3S P RD_GSF N2_NSM C N3E_NPN
Jr:43:29 and also, even, namely strife; to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to say/tell to enter to enter the king Babylon and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same human and also, even, namely Animal (beast)
Jr:43:29 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (nom) you(sg)-BURNED UP-ed the (nom|acc) this (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(sg)-WRITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) while being-ENTER-ed (nom) he/she/it-will-be-ENTER-ed the (nom) king (nom) Babylon (gen) and he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical) the (acc) earth/land (acc) this (acc) and he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) away from (+gen) her/it/same (gen) human (nom) and Animals (nom|acc|voc)
Jr:43:29 Jr_43:29_1 Jr_43:29_2 Jr_43:29_3 Jr_43:29_4 Jr_43:29_5 Jr_43:29_6 Jr_43:29_7 Jr_43:29_8 Jr_43:29_9 Jr_43:29_10 Jr_43:29_11 Jr_43:29_12 Jr_43:29_13 Jr_43:29_14 Jr_43:29_15 Jr_43:29_16 Jr_43:29_17 Jr_43:29_18 Jr_43:29_19 Jr_43:29_20 Jr_43:29_21 Jr_43:29_22 Jr_43:29_23 Jr_43:29_24 Jr_43:29_25 Jr_43:29_26 Jr_43:29_27 Jr_43:29_28 Jr_43:29_29 Jr_43:29_30 Jr_43:29_31 Jr_43:29_32 Jr_43:29_33 Jr_43:29_34
Jr:43:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:30 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα Οὐκ ἔσται αὐτῷ καθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυιδ, καὶ τὸ θνησιμαῖον αὐτοῦ ἔσται ἐρριμμένον ἐν τῷ καύματι τῆς ἡμέρας καὶ ἐν τῷ παγετῷ τῆς νυκτός·
Jr:43:30 (Jeremiah 43:30 Therefore thus saith the Lord concerning Joakim king of Juda; He shall not have a man to sit on the throne of David: and his carcass shall be cast forth in the heat by day, and in the frost by night.
Jr:43:30 Dlatego to mówi Pan o Jojakimie, królu judzkim: Nie będzie miał potomka, który by zasiadał na tronie Dawida. Zwłoki jego będą wystawione na upał dnia i na chłód nocy. (Jr 36:30 BT_4)
Jr:43:30 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ἐπὶ Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα Οὐκ ἔσται αὐτῷ καθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυιδ, καὶ τὸ θνησιμαῖον αὐτοῦ ἔσται ἐρριμμένον ἐν τῷ καύματι τῆς ἡμέρας καὶ ἐν τῷ παγετῷ τῆς νυκτός·
Jr:43:30 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό καῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Jr:43:30 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Judasz/Juda ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron David I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być By podrzucać/rzut/spadają z łomotem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciepło Dzień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc
Jr:43:30 dia\ tou=to ou(/tOs ei)=pen ku/rios e)pi\ *iOakim basile/a *iouda *ou)k e)/stai au)tO=| kaTE/menos e)pi\ Tro/nou *dauid, kai\ to\ TnEsimai=on au)tou= e)/stai e)rrimme/non e)n tO=| kau/mati tE=s E(me/ras kai\ e)n tO=| pagetO=| tE=s nukto/s·
Jr:43:30 dia tuto hutOs eipen kyrios epi iOakim basilea iuda uk estai autO kaTEmenos epi Tronu dauid, kai to TnEsimaion autu estai errimmenon en tO kaumati tEs hEmeras kai en tO pagetO tEs nyktos·
Jr:43:30 P RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM N3V_ASM N_GSM D VF_FMI3S RD_DSM V5_PMPNSM P N2_GSM N_GSM C RA_NSN A1A_NSN RD_GSM VF_FMI3S VPI_XMPNSN P RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N1A_GSF C P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N3_GSF
Jr:43:30 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć king Judas/Judah οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne David and also, even, namely the ć he/she/it/same to be to toss/fling/dump in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heat the day and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the night
Jr:43:30 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) not he/she/it-will-be him/it/same (dat) while being-SIT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) David (indecl) and the (nom|acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be having-been-TOSS/FLING/DUMP-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) heat (dat) the (gen) day (gen), days (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) night (gen)
Jr:43:30 Jr_43:30_1 Jr_43:30_2 Jr_43:30_3 Jr_43:30_4 Jr_43:30_5 Jr_43:30_6 Jr_43:30_7 Jr_43:30_8 Jr_43:30_9 Jr_43:30_10 Jr_43:30_11 Jr_43:30_12 Jr_43:30_13 Jr_43:30_14 Jr_43:30_15 Jr_43:30_16 Jr_43:30_17 Jr_43:30_18 Jr_43:30_19 Jr_43:30_20 Jr_43:30_21 Jr_43:30_22 Jr_43:30_23 Jr_43:30_24 Jr_43:30_25 Jr_43:30_26 Jr_43:30_27 Jr_43:30_28 Jr_43:30_29 Jr_43:30_30 Jr_43:30_31 Jr_43:30_32 Jr_43:30_33
Jr:43:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:31 καὶ ἐπισκέψομαι ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ γῆν Ιουδα πάντα τὰ κακά, ἃ ἐλάλησα πρὸς αὐτοὺς καὶ οὐκ ἤκουσαν.
Jr:43:31 (Jeremiah 43:31 And I will visit him, and his family, and his servants: and I will bring upon him, and upon the inhabitants of Jerusalem, and upon the land of Juda, all the evils which I spoke of to them; and they hearkened not.
Jr:43:31 Ukarzę go, jego potomstwo oraz jego dworzan za ich grzechy i sprowadzę na nich, na mieszkańców Jerozolimy i na wszystkich mieszkańców Judy całe nieszczęście, jakie zapowiedziałem na nich za to, że Mnie nie słuchali». (Jr 36:31 BT_4)
Jr:43:31 καὶ ἐπισκέψομαι ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ γῆν Ιουδα πάντα τὰ κακά, ἐλάλησα πρὸς αὐτοὺς καὶ οὐκ ἤκουσαν.
Jr:43:31 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Jr:43:31 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Judasz/Juda Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć
Jr:43:31 kai\ e)piske/PSomai e)p’ au)to\n kai\ e)pi\ to\ ge/nos au)tou= kai\ e)pi\ tou\s pai=das au)tou= kai\ e)pa/XO e)p’ au)tou\s kai\ e)pi\ tou\s katoikou=ntas *ierousalEm kai\ e)pi\ gE=n *iouda pa/nta ta\ kaka/, a(/ e)la/lEsa pro\s au)tou\s kai\ ou)k E)/kousan.
Jr:43:31 kai episkePSomai ep’ auton kai epi to genos autu kai epi tus paidas autu kai epaXO ep’ autus kai epi tus katoikuntas ierusalEm kai epi gEn iuda panta ta kaka, ha elalEsa pros autus kai uk Ekusan.
Jr:43:31 C VF_FMI1S P RD_ASM C P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C P RA_APM N3D_APM RD_GSM C VF_FAI1S P RD_APM C P RA_APM V2_PAPAPM N_ASF C P N1_ASF N_GSM A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN VAI_AAI1S P RD_APM C D VAI_AAI3P
Jr:43:31 and also, even, namely to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the race race, class, kind he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land Judas/Judah every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil who/whom/which to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear
Jr:43:31 and I-will-be-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) and I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed
Jr:43:31 Jr_43:31_1 Jr_43:31_2 Jr_43:31_3 Jr_43:31_4 Jr_43:31_5 Jr_43:31_6 Jr_43:31_7 Jr_43:31_8 Jr_43:31_9 Jr_43:31_10 Jr_43:31_11 Jr_43:31_12 Jr_43:31_13 Jr_43:31_14 Jr_43:31_15 Jr_43:31_16 Jr_43:31_17 Jr_43:31_18 Jr_43:31_19 Jr_43:31_20 Jr_43:31_21 Jr_43:31_22 Jr_43:31_23 Jr_43:31_24 Jr_43:31_25 Jr_43:31_26 Jr_43:31_27 Jr_43:31_28 Jr_43:31_29 Jr_43:31_30 Jr_43:31_31 Jr_43:31_32 Jr_43:31_33 Jr_43:31_34 Jr_43:31_35 Jr_43:31_36 Jr_43:31_37
Jr:43:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:43:32 καὶ ἔλαβεν Βαρουχ χαρτίον ἕτερον καὶ ἔγραψεν ἐπ’ αὐτῷ ἀπὸ στόματος Ιερεμιου ἅπαντας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου, οὗ κατέκαυσεν Ιωακιμ· καὶ ἔτι προσετέθησαν αὐτῷ λόγοι πλείονες ὡς οὗτοι.
Jr:43:32 (Jeremiah 43:32 And Baruch took another roll, and wrote upon it from the mouth of Jeremias all the words of the book which Joakim had burnt: and there were yet more words added to it like the former.
Jr:43:32 Jeremiasz wziął inny zwój, dał go Baruchowi, synowi Neriasza, który spisał w nim pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, jaką spalił Jojakim, król judzki. Nadto zostały dodane liczne dalsze słowa podobne do tamtych. (Jr 36:32 BT_4)
Jr:43:32 καὶ ἔλαβεν Βαρουχ χαρτίον ἕτερον καὶ ἔγραψεν ἐπ’ αὐτῷ ἀπὸ στόματος Ιερεμιου ἅπαντας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου, οὗ κατέκαυσεν Ιωακιμ· καὶ ἔτι προσετέθησαν αὐτῷ λόγοι πλείονες ὡς οὗτοι.
Jr:43:32 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό στόμα[τ], -ατος, τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) καί ἔτι προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὡς οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:43:32 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Inny I też, nawet, mianowicie By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Jeremiasz Każdy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Książka Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze By dodawać do On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Więcej Jak/jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:43:32 kai\ e)/laben *barouCH CHarti/on e(/teron kai\ e)/graPSen e)p’ au)tO=| a)po\ sto/matos *ieremiou a(/pantas tou\s lo/gous tou= bibli/ou, ou(= kate/kausen *iOakim· kai\ e)/ti prosete/TEsan au)tO=| lo/goi plei/ones O(s ou(=toi.
Jr:43:32 kai elaben baruCH CHartion heteron kai egraPSen ep’ autO apo stomatos ieremiu hapantas tus logus tu bibliu, hu katekausen iOakim· kai eti proseteTEsan autO logoi pleiones hOs hutoi.
Jr:43:32 C VBI_AAI3S N_NSM N2N_ASN A1A_ASN C VAI_AAI3S P RD_DSN P N3M_GSN N1T_GSM A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSN N2N_GSN RR_GSM VAI_AAI3S N_NSM C D VCI_API3P RD_DSM N2_NPM A3C_NPM C RD_NPM
Jr:43:32 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć ć other and also, even, namely to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mouth/maw stoma Jeremiah every the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the book where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). ć and also, even, namely yet/still to add to he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. more as/like this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:43:32 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed other (acc, nom|acc) and he/she/it-WRITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) away from (+gen) mouth/maw (gen) Jeremiah (gen) all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) book (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-BURNED UP-ed and yet/still they-were-ADD-ed-TO him/it/same (dat) words (nom|voc) more (nom|voc) as/like these (nom)
Jr:43:32 Jr_43:32_1 Jr_43:32_2 Jr_43:32_3 Jr_43:32_4 Jr_43:32_5 Jr_43:32_6 Jr_43:32_7 Jr_43:32_8 Jr_43:32_9 Jr_43:32_10 Jr_43:32_11 Jr_43:32_12 Jr_43:32_13 Jr_43:32_14 Jr_43:32_15 Jr_43:32_16 Jr_43:32_17 Jr_43:32_18 Jr_43:32_19 Jr_43:32_20 Jr_43:32_21 Jr_43:32_22 Jr_43:32_23 Jr_43:32_24 Jr_43:32_25 Jr_43:32_26 Jr_43:32_27 Jr_43:32_28
Jr:43:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x