Jr:45:1 καὶ ἤκουσεν Σαφατιας υἱὸς Μαθαν καὶ Γοδολιας υἱὸς Πασχωρ καὶ Ιωαχαλ υἱὸς Σελεμιου τοὺς λόγους, οὓς ἐλάλει Ιερεμιας ἐπὶ τὸν λαὸν λέγων
Jr:45:1 45:1 And Saphanias the son of Nathan, and Godolias the son of Paschor, and Joachal the son of Semelias, heard the words which Jeremias spoke to the people, saying,
Jr:45:1 Szefatiasz, syn Matana, Godoliasz, syn Paszchura, Jukal, syn Szelemiasza, i Paszchur, syn Malkiasza, usłyszeli słowa, które Jeremiasz mówił do całego ludu: (Jr 38:1 BT_4)
Jr:45:1 Καὶ ἤκουσεν Σαφατιας υἱὸς Μαθαν καὶ Γοδολιας υἱὸς Πασχωρ καὶ Ιωαχαλ υἱὸς Σελεμιου τοὺς λόγους, οὓς ἐλάλει Ιερεμιας ἐπὶ τὸν λαὸν λέγων
Jr:45:1 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:45:1 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić Jeremiasz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie By mówić/opowiadaj
Jr:45:1 *kai\ E)/kousen *safatias ui(o\s *maTan kai\ *godolias ui(o\s *pasCHOr kai\ *iOaCHal ui(o\s *selemiou tou\s lo/gous, ou(\s e)la/lei *ieremias e)pi\ to\n lao\n le/gOn
Jr:45:1 kai Ekusen safatias hyios maTan kai godolias hyios pasCHOr kai iOaCHal hyios selemiu tus logus, hus elalei ieremias epi ton laon legOn
Jr:45:1 C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N_GSM C N1T_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N1T_GSM RA_APM N2_APM RR_APM V2I_IAI3S N1T_NSM P RA_ASM N2_ASM V1_PAPNSM
Jr:45:1 and also, even, namely to hear ć son ć and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć son ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak Jeremiah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people to say/tell
Jr:45:1 and he/she/it-HEAR-ed son (nom) and son (nom) and son (nom) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-SPEAK-ing Jeremiah (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:45:1 Jr_45:1_1 Jr_45:1_2 Jr_45:1_3 Jr_45:1_4 Jr_45:1_5 Jr_45:1_6 Jr_45:1_7 Jr_45:1_8 Jr_45:1_9 Jr_45:1_10 Jr_45:1_11 Jr_45:1_12 Jr_45:1_13 Jr_45:1_14 Jr_45:1_15 Jr_45:1_16 Jr_45:1_17 Jr_45:1_18 Jr_45:1_19 Jr_45:1_20 Jr_45:1_21 Jr_45:1_22
Jr:45:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:2 Οὕτως εἶπεν κύριος Ὁ κατοικῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἀποθανεῖται ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ, καὶ ὁ ἐκπορευόμενος πρὸς τοὺς Χαλδαίους ζήσεται, καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς εὕρεμα, καὶ ζήσεται·
Jr:45:2 (Jeremiah 45:2 Thus saith the Lord; He that remains in this city shall die by the sword, and by the famine: but he that goes out to the Chaldeans shall live; and his soul shall be given him for a found treasure, and he shall live.
Jr:45:2 «To mówi Pan: Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu i zarazy; kto zaś przejdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu. Jako zdobycz będzie miał swoje własne życie i utrzyma je. (Jr 38:2 BT_4)
Jr:45:2 Οὕτως εἶπεν κύριος κατοικῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἀποθανεῖται ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ, καὶ ἐκπορευόμενος πρὸς τοὺς Χαλδαίους ζήσεται, καὶ ἔσται ψυχὴ αὐτοῦ εἰς εὕρεμα, καὶ ζήσεται·
Jr:45:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) πρός ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Jr:45:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód I też, nawet, mianowicie By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Chaldejski Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By być Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Jr:45:2 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *(o katoikO=n e)n tE=| po/lei tau/tE| a)poTanei=tai e)n r(omfai/a| kai\ e)n limO=|, kai\ o( e)kporeuo/menos pro\s tou\s *CHaldai/ous DZE/setai, kai\ e)/stai E( PSuCHE\ au)tou= ei)s eu(/rema, kai\ DZE/setai·
Jr:45:2 hutOs eipen kyrios o katoikOn en tE polei tautE apoTaneitai en romfaia kai en limO, kai ho ekporeuomenos pros tus CHaldaius DZEsetai, kai estai hE PSyCHE autu eis heurema, kai DZEsetai·
Jr:45:2 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF VF2_FMI3S P N1A_DSF C P N2_DSM C RA_NSM V1_PMPNSM P RA_APM N2_APM VF_FMI3S C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM P N3M_ASN C VF_FMI3S
Jr:45:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger and also, even, namely the to go out toward (+acc,+gen,+dat) the Chaldean to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to be the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Jr:45:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) this (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) and the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Chaldeans (acc) he/she/it-will-be-EXISTS-ed and he/she/it-will-be the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Jr:45:2 Jr_45:2_1 Jr_45:2_2 Jr_45:2_3 Jr_45:2_4 Jr_45:2_5 Jr_45:2_6 Jr_45:2_7 Jr_45:2_8 Jr_45:2_9 Jr_45:2_10 Jr_45:2_11 Jr_45:2_12 Jr_45:2_13 Jr_45:2_14 Jr_45:2_15 Jr_45:2_16 Jr_45:2_17 Jr_45:2_18 Jr_45:2_19 Jr_45:2_20 Jr_45:2_21 Jr_45:2_22 Jr_45:2_23 Jr_45:2_24 Jr_45:2_25 Jr_45:2_26 Jr_45:2_27 Jr_45:2_28 Jr_45:2_29 Jr_45:2_30 Jr_45:2_31
Jr:45:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:3 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Παραδιδομένη παραδοθήσεται ἡ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας δυνάμεως βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ συλλήμψεται αὐτήν.
Jr:45:3 (Jeremiah 45:3 For thus saith the Lord; This city shall certainly be delivered into the hands of the host of the king of Babylon, and they shall take it.
Jr:45:3 To mówi Pan: Miasto to zostanie nieuchronnie wydane w ręce wojska króla babilońskiego, który je zdobędzie». (Jr 38:3 BT_4)
Jr:45:3 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Παραδιδομένη παραδοθήσεται πόλις αὕτη εἰς χεῖρας δυνάμεως βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ συλλήμψεται αὐτήν.
Jr:45:3 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δύναμις, -εως, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:45:3 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ręka Zdolność Król Babilon I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo
Jr:45:3 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios *paradidome/nE paradoTE/setai E( po/lis au(/tE ei)s CHei=ras duna/meOs basile/Os *babulO=nos, kai\ sullE/mPSetai au)tE/n.
Jr:45:3 hoti hutOs eipen kyrios paradidomenE paradoTEsetai hE polis hautE eis CHeiras dynameOs basileOs babylOnos, kai syllEmPSetai autEn.
Jr:45:3 C D VBI_AAI3S N2_NSM V8_PMPNSF VC_FPI3S RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P N3_APF N3I_GSF N3V_GSM N3W_GSF C VF_FMI3S RD_ASF
Jr:45:3 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) hand ability king Babylon and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same
Jr:45:3 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) while being-Hand OVER-ed (nom|voc) he/she/it-will-be-Hand OVER-ed the (nom) city (nom) this (nom) into (+acc) hands (acc) ability (gen) king (gen) Babylon (gen) and he/she/it-will-be-SEIZING-ed her/it/same (acc)
Jr:45:3 Jr_45:3_1 Jr_45:3_2 Jr_45:3_3 Jr_45:3_4 Jr_45:3_5 Jr_45:3_6 Jr_45:3_7 Jr_45:3_8 Jr_45:3_9 Jr_45:3_10 Jr_45:3_11 Jr_45:3_12 Jr_45:3_13 Jr_45:3_14 Jr_45:3_15 Jr_45:3_16 Jr_45:3_17
Jr:45:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:4 καὶ εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ἀναιρεθήτω δὴ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὅτι αὐτὸς ἐκλύει τὰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμούντων τῶν καταλειπομένων ἐν τῇ πόλει καὶ τὰς χεῖρας παντὸς τοῦ λαοῦ λαλῶν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τοὺς λόγους τούτους, ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ χρησμολογεῖ εἰρήνην τῷ λαῷ τούτῳ ἀλλ’ ἢ πονηρά.
Jr:45:4 (Jeremiah 45:4 And they said to the king, Let that man, we pray thee, be slain, for he weakens the hands of the fighting men that are left in the city, and the hands of all the people, speaking to them according to these words: for this man does not prophesy peace to this people, but evil.
Jr:45:4 Przywódcy więc powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia». (Jr 38:4 BT_4)
Jr:45:4 καὶ εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ἀναιρεθήτω δὴ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὅτι αὐτὸς ἐκλύει τὰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμούντων τῶν καταλειπομένων ἐν τῇ πόλει καὶ τὰς χεῖρας παντὸς τοῦ λαοῦ λαλῶν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τοὺς λόγους τούτους, ὅτι ἄνθρωπος οὗτος οὐ χρησμολογεῖ εἰρήνην τῷ λαῷ τούτῳ ἀλλ’ πονηρά.
Jr:45:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) δή ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ἤ[1] πονηρός -ά -όν
Jr:45:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By zabijać (zabijaj) Naprawdę Ludzki Tamto Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By zaniechać (bądź słaby) Ręka Ludzki By walczyć z wojną By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Pokój Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ale Albo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Jr:45:4 kai\ ei)=pan tO=| basilei= *)anaireTE/tO dE\ o( a)/nTrOpos e)kei=nos, o(/ti au)to\s e)klu/ei ta\s CHei=ras tO=n a)nTrO/pOn tO=n polemou/ntOn tO=n kataleipome/nOn e)n tE=| po/lei kai\ ta\s CHei=ras panto\s tou= laou= lalO=n pro\s au)tou\s kata\ tou\s lo/gous tou/tous, o(/ti o( a)/nTrOpos ou(=tos ou) CHrEsmologei= ei)rE/nEn tO=| laO=| tou/tO| a)ll’ E)\ ponEra/.
Jr:45:4 kai eipan tO basilei anaireTEtO dE ho anTrOpos ekeinos, hoti autos eklyei tas CHeiras tOn anTrOpOn tOn polemuntOn tOn kataleipomenOn en tE polei kai tas CHeiras pantos tu lau lalOn pros autus kata tus logus tutus, hoti ho anTrOpos hutos u CHrEsmologei eirEnEn tO laO tutO all’ E ponEra.
Jr:45:4 C VAI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM VC_APD3S x RA_NSM N2_NSM RD_NSM C RD_NSM V1_PAI3S RA_APF N3_APF RA_GPM N2_GPM RA_GPM V2_PAPGPM RA_GPM V1_PMPGPM P RA_DSF N3I_DSF C RA_APF N3_APF A3_GSM RA_GSM N2_GSM V2_PAPNSM P RD_APM P RA_APM N2_APM RD_APM C RA_NSM N2_NSM RD_NSM D V1_PAI2S N1_ASF RA_DSM N2_DSM RD_DSM C C A1A_APN
Jr:45:4 and also, even, namely to say/tell the king to kill (slay) indeed the human that because/that he/she/it/same to give up (be faint) the hand the human the to fight war the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely the hand every all, each, every, the whole of the people to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing ć peace the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but or wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Jr:45:4 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) king (dat) let-him/her/it-be-KILL-ed! indeed the (nom) human (nom) that (nom) because/that he/it/same (nom) he/she/it-is-GIVE-ing-UP, you(sg)-are-being-GIVE-ed-UP (classical) the (acc) hands (acc) the (gen) humans (gen) the (gen) let-them-be-FIGHT-ing! (classical), while FIGHT-ing (gen) the (gen) while being-LEAVE-ed-BEHIND (gen) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) and the (acc) hands (acc) every (gen) the (gen) people (gen) while SPEAK-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) words (acc) these (acc) because/that the (nom) human (nom) this (nom) not peace (acc) the (dat) people (dat) this (dat) but or wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Jr:45:4 Jr_45:4_1 Jr_45:4_2 Jr_45:4_3 Jr_45:4_4 Jr_45:4_5 Jr_45:4_6 Jr_45:4_7 Jr_45:4_8 Jr_45:4_9 Jr_45:4_10 Jr_45:4_11 Jr_45:4_12 Jr_45:4_13 Jr_45:4_14 Jr_45:4_15 Jr_45:4_16 Jr_45:4_17 Jr_45:4_18 Jr_45:4_19 Jr_45:4_20 Jr_45:4_21 Jr_45:4_22 Jr_45:4_23 Jr_45:4_24 Jr_45:4_25 Jr_45:4_26 Jr_45:4_27 Jr_45:4_28 Jr_45:4_29 Jr_45:4_30 Jr_45:4_31 Jr_45:4_32 Jr_45:4_33 Jr_45:4_34 Jr_45:4_35 Jr_45:4_36 Jr_45:4_37 Jr_45:4_38 Jr_45:4_39 Jr_45:4_40 Jr_45:4_41 Jr_45:4_42 Jr_45:4_43 Jr_45:4_44 Jr_45:4_45 Jr_45:4_46 Jr_45:4_47 Jr_45:4_48 Jr_45:4_49
Jr:45:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:5 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Ἰδοὺ αὐτὸς ἐν χερσὶν ὑμῶν· ὅτι οὐκ ἠδύνατο ὁ βασιλεὺς πρὸς αὐτούς.
Jr:45:5 (Jeremiah 45:5 Then the king said, Behold, he is in your hands. For the king could not resist them.
Jr:45:5 Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. (Jr 38:5 BT_4)
Jr:45:5 καὶ εἶπεν βασιλεύς Ἰδοὺ αὐτὸς ἐν χερσὶν ὑμῶν· ὅτι οὐκ ἠδύνατο βασιλεὺς πρὸς αὐτούς.
Jr:45:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:45:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Jr:45:5 kai\ ei)=pen o( basileu/s *)idou\ au)to\s e)n CHersi\n u(mO=n· o(/ti ou)k E)du/nato o( basileu\s pro\s au)tou/s.
Jr:45:5 kai eipen ho basileus idu autos en CHersin hymOn· hoti uk Edynato ho basileus pros autus.
Jr:45:5 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM I RD_NSM P N3_DPF RP_GP C D V6I_IMI3S RA_NSM N3V_NSM P RD_APM
Jr:45:5 and also, even, namely to say/tell the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you because/that οὐχ before rough breathing to able the king toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Jr:45:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) in/among/by (+dat) hands (dat) you(pl) (gen) because/that not he/she/it-was-being-ABLE-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jr:45:5 Jr_45:5_1 Jr_45:5_2 Jr_45:5_3 Jr_45:5_4 Jr_45:5_5 Jr_45:5_6 Jr_45:5_7 Jr_45:5_8 Jr_45:5_9 Jr_45:5_10 Jr_45:5_11 Jr_45:5_12 Jr_45:5_13 Jr_45:5_14 Jr_45:5_15 Jr_45:5_16
Jr:45:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:6 καὶ ἔρριψαν αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον Μελχιου υἱοῦ τοῦ βασιλέως, ὃς ἦν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς, καὶ ἐχάλασαν αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον, καὶ ἐν τῷ λάκκῳ οὐκ ἦν ὕδωρ ἀλλ’ ἢ βόρβορος, καὶ ἦν ἐν τῷ βορβόρῳ.
Jr:45:6 (Jeremiah 45:6 And they cast him into the dungeon of Melchias the king’s son, which was in the court of the prison; and they let him down into the pit: and there was no water in the pit, but mire: and he was in the mire.
Jr:45:6 Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. (Jr 38:6 BT_4)
Jr:45:6 καὶ ἔρριψαν αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον Μελχιου υἱοῦ τοῦ βασιλέως, ὃς ἦν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς, καὶ ἐχάλασαν αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον, καὶ ἐν τῷ λάκκῳ οὐκ ἦν ὕδωρ ἀλλ’ βόρβορος, καὶ ἦν ἐν τῷ βορβόρῳ.
Jr:45:6 καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ καί χαλάω (χαλ(α)-, χαλα·σ-, χαλα·σ-, -, -, χαλασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό καί ἐν ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀλλά ἤ[1] βόρβορος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βόρβορος, -ου, ὁ
Jr:45:6 I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Syn Król Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Więzienie zabezpieczają się I też, nawet, mianowicie Do niżej/puszczonego wolno spuszczany On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym By być Woda Ale Albo Błoto I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Błoto
Jr:45:6 kai\ e)/rriPSan au)to\n ei)s to\n la/kkon *melCHiou ui(ou= tou= basile/Os, o(\s E)=n e)n tE=| au)lE=| tE=s fulakE=s, kai\ e)CHa/lasan au)to\n ei)s to\n la/kkon, kai\ e)n tO=| la/kkO| ou)k E)=n u(/dOr a)ll’ E)\ bo/rboros, kai\ E)=n e)n tO=| borbo/rO|.
Jr:45:6 kai erriPSan auton eis ton lakkon melCHiu hyiu tu basileOs, hos En en tE aulE tEs fylakEs, kai eCHalasan auton eis ton lakkon, kai en tO lakkO uk En hydOr all’ E borboros, kai En en tO borborO.
Jr:45:6 C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_ASM N2_ASM N1T_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM RR_NSM V9_IAI3S P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_ASM N2_ASM C P RA_DSM N2_DSM D V9_IAI3S N3_NSN C C N2_NSM C V9_IAI3S P RA_DSM N2_DSM
Jr:45:6 and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same into (+acc) the ć ć son the king who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the prison guard and also, even, namely to lower/let loose let down he/she/it/same into (+acc) the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć οὐχ before rough breathing to be water but or mire and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mire
Jr:45:6 and they-TOSS/FLING/DUMP-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) son (gen) the (gen) king (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) prison (gen) and they-LOWER/LET-ed-LOOSE him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) not he/she/it-was water (nom|acc|voc) but or mire (nom) and he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) mire (dat)
Jr:45:6 Jr_45:6_1 Jr_45:6_2 Jr_45:6_3 Jr_45:6_4 Jr_45:6_5 Jr_45:6_6 Jr_45:6_7 Jr_45:6_8 Jr_45:6_9 Jr_45:6_10 Jr_45:6_11 Jr_45:6_12 Jr_45:6_13 Jr_45:6_14 Jr_45:6_15 Jr_45:6_16 Jr_45:6_17 Jr_45:6_18 Jr_45:6_19 Jr_45:6_20 Jr_45:6_21 Jr_45:6_22 Jr_45:6_23 Jr_45:6_24 Jr_45:6_25 Jr_45:6_26 Jr_45:6_27 Jr_45:6_28 Jr_45:6_29 Jr_45:6_30 Jr_45:6_31 Jr_45:6_32 Jr_45:6_33 Jr_45:6_34 Jr_45:6_35 Jr_45:6_36 Jr_45:6_37 Jr_45:6_38
Jr:45:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:7 καὶ ἤκουσεν Αβδεμελεχ ὁ Αἰθίοψ, καὶ αὐτὸς ἐν οἰκίᾳ τοῦ βασιλέως, ὅτι ἔδωκαν Ιερεμιαν εἰς τὸν λάκκον· καὶ ὁ βασιλεὺς ἦν ἐν τῇ πύλῃ Βενιαμιν·
Jr:45:7 (Jeremiah 45:7 And Abdemelech the Ethiopian heard, (now he was in the king’s household,) that they had put Jeremias into the dungeon; and the king was in the gate of Benjamin:
Jr:45:7 Skoro usłyszał Kuszyta Ebedmelek, jeden z dworzan domu królewskiego, że wrzucono Jeremiasza do cysterny - król przebywał właśnie w Bramie Beniamina - (Jr 38:7 BT_4)
Jr:45:7 Καὶ ἤκουσεν Αβδεμελεχ Αἰθίοψ, καὶ αὐτὸς ἐν οἰκίᾳ τοῦ βασιλέως, ὅτι ἔδωκαν Ιερεμιαν εἰς τὸν λάκκον· καὶ βασιλεὺς ἦν ἐν τῇ πύλῃ Βενιαμιν·
Jr:45:7 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰθίοψ, -οπος, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Jr:45:7 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Etiopski I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król Ponieważ/tamto By dawać Jeremiasz Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Król By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Beniamin
Jr:45:7 *kai\ E)/kousen *abdemeleCH o( *ai)Ti/oPS, kai\ au)to\s e)n oi)ki/a| tou= basile/Os, o(/ti e)/dOkan *ieremian ei)s to\n la/kkon· kai\ o( basileu\s E)=n e)n tE=| pu/lE| *beniamin·
Jr:45:7 kai Ekusen abdemeleCH ho aiTioPS, kai autos en oikia tu basileOs, hoti edOkan ieremian eis ton lakkon· kai ho basileus En en tE pylE beniamin·
Jr:45:7 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM C RD_NSM P N1A_DSF RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3P N1T_ASM P RA_ASM N2_ASM C RA_NSM N3V_NSM V9_IAI3S P RA_DSF N1_DSF N_GSM
Jr:45:7 and also, even, namely to hear ć the Ethiopian and also, even, namely he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the king because/that to give Jeremiah into (+acc) the ć and also, even, namely the king to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate Benjamin
Jr:45:7 and he/she/it-HEAR-ed the (nom) Ethiopian (nom|voc) and he/it/same (nom) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) king (gen) because/that they-GIVE-ed Jeremiah (acc) into (+acc) the (acc) and the (nom) king (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) Benjamin (indecl)
Jr:45:7 Jr_45:7_1 Jr_45:7_2 Jr_45:7_3 Jr_45:7_4 Jr_45:7_5 Jr_45:7_6 Jr_45:7_7 Jr_45:7_8 Jr_45:7_9 Jr_45:7_10 Jr_45:7_11 Jr_45:7_12 Jr_45:7_13 Jr_45:7_14 Jr_45:7_15 Jr_45:7_16 Jr_45:7_17 Jr_45:7_18 Jr_45:7_19 Jr_45:7_20 Jr_45:7_21 Jr_45:7_22 Jr_45:7_23 Jr_45:7_24 Jr_45:7_25
Jr:45:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:8 καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν
Jr:45:8 (Jeremiah 45:8 and he went forth to him, and spoke to the king and said,
Jr:45:8 wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: (Jr 38:8 BT_4)
Jr:45:8 καὶ ἐξῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν
Jr:45:8 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:45:8 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Jr:45:8 kai\ e)XE=lTen pro\s au)to\n kai\ e)la/lEsen pro\s to\n basile/a kai\ ei)=pen
Jr:45:8 kai eXElTen pros auton kai elalEsen pros ton basilea kai eipen
Jr:45:8 C VBI_AAI3S P RD_ASM C VAI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM C VBI_AAI3S
Jr:45:8 and also, even, namely to come out toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to say/tell
Jr:45:8 and he/she/it-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed
Jr:45:8 Jr_45:8_1 Jr_45:8_2 Jr_45:8_3 Jr_45:8_4 Jr_45:8_5 Jr_45:8_6 Jr_45:8_7 Jr_45:8_8 Jr_45:8_9 Jr_45:8_10 Jr_45:8_11
Jr:45:8 x x x x x x x x x x x
Jr:45:9 Ἐπονηρεύσω ἃ ἐποίησας τοῦ ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ἀπὸ προσώπου τοῦ λιμοῦ, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἔτι ἄρτοι ἐν τῇ πόλει.
Jr:45:9 (Jeremiah 45:9 Thou hast done evil in what thou hast done to slay this man with hunger: for there is no more bread in the city.
Jr:45:9 «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście». (Jr 38:9 BT_4)
Jr:45:9 Ἐπονηρεύσω ἐποίησας τοῦ ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ἀπὸ προσώπου τοῦ λιμοῦ, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἔτι ἄρτοι ἐν τῇ πόλει.
Jr:45:9 πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ἄρτος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Jr:45:9 Do źle Kto/, który/, który By czynić/rób By zabijać Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Głodu głód Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Jeszcze/jeszcze Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto
Jr:45:9 *)eponEreu/sO a(/ e)poi/Esas tou= a)poktei=nai to\n a)/nTrOpon tou=ton a)po\ prosO/pou tou= limou=, o(/ti ou)k ei)si\n e)/ti a)/rtoi e)n tE=| po/lei.
Jr:45:9 eponEreusO ha epoiEsas tu apokteinai ton anTrOpon tuton apo prosOpu tu limu, hoti uk eisin eti artoi en tE polei.
Jr:45:9 VAI_AMI2S RR_APN VAI_AAI2S RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_ASM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM C D V9_PAI3P D N2_NPM P RA_DSF N3I_DSF
Jr:45:9 to evil who/whom/which to do/make the to kill the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the famine hunger because/that οὐχ before rough breathing to go; to be yet/still bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city
Jr:45:9 you(sg)-were-EVIL-ed who/whom/which (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed the (gen) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) the (acc) human (acc) this (acc) away from (+gen) face (gen) the (gen) famine (gen) because/that not he/she/it-is-GO-ing; they-are yet/still [loaves of] bread (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat)
Jr:45:9 Jr_45:9_1 Jr_45:9_2 Jr_45:9_3 Jr_45:9_4 Jr_45:9_5 Jr_45:9_6 Jr_45:9_7 Jr_45:9_8 Jr_45:9_9 Jr_45:9_10 Jr_45:9_11 Jr_45:9_12 Jr_45:9_13 Jr_45:9_14 Jr_45:9_15 Jr_45:9_16 Jr_45:9_17 Jr_45:9_18 Jr_45:9_19 Jr_45:9_20
Jr:45:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:10 καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Αβδεμελεχ λέγων Λαβὲ εἰς τὰς χεῖράς σου ἐντεῦθεν τριάκοντα ἀνθρώπους καὶ ἀνάγαγε αὐτὸν ἐκ τοῦ λάκκου, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ.
Jr:45:10 (Jeremiah 45:10 And the king commanded Abdemelech, saying, Take with thee hence thirty men, and bring him up out of the dungeon, that he die not.
Jr:45:10 Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze». (Jr 38:10 BT_4)
Jr:45:10 καὶ ἐνετείλατο βασιλεὺς τῷ Αβδεμελεχ λέγων Λαβὲ εἰς τὰς χεῖράς σου ἐντεῦθεν τριάκοντα ἀνθρώπους καὶ ἀνάγαγε αὐτὸν ἐκ τοῦ λάκκου, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ.
Jr:45:10 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐντεῦ·θεν τριά·κοντα ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ἵνα μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:45:10 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Król By mówić/opowiadaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) Stąd Trzydzieści Ludzki I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami żeby / ażeby / bo Nie By umierać
Jr:45:10 kai\ e)netei/lato o( basileu\s tO=| *abdemeleCH le/gOn *labe\ ei)s ta\s CHei=ra/s sou e)nteu=Ten tria/konta a)nTrO/pous kai\ a)na/gage au)to\n e)k tou= la/kkou, i(/na mE\ a)poTa/nE|.
Jr:45:10 kai eneteilato ho basileus tO abdemeleCH legOn labe eis tas CHeiras su enteuTen triakonta anTrOpus kai anagage auton ek tu lakku, hina mE apoTanE.
Jr:45:10 C VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM VB_AAD2S P RA_APF N3_APF RP_GS D M N2_APM C VB_AAD2S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM C D VB_AAS3S
Jr:45:10 and also, even, namely to enjoin command the king the ć to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand into (+acc) the hand you; your/yours(sg) from here thirty human and also, even, namely to lead up he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to die
Jr:45:10 and he/she/it-was-ENJOIN-ed the (nom) king (nom) the (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) from here thirty humans (acc) and do-LEAD-you(sg)-UP! him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) so that / in order to /because not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Jr:45:10 Jr_45:10_1 Jr_45:10_2 Jr_45:10_3 Jr_45:10_4 Jr_45:10_5 Jr_45:10_6 Jr_45:10_7 Jr_45:10_8 Jr_45:10_9 Jr_45:10_10 Jr_45:10_11 Jr_45:10_12 Jr_45:10_13 Jr_45:10_14 Jr_45:10_15 Jr_45:10_16 Jr_45:10_17 Jr_45:10_18 Jr_45:10_19 Jr_45:10_20 Jr_45:10_21 Jr_45:10_22 Jr_45:10_23 Jr_45:10_24
Jr:45:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:11 καὶ ἔλαβεν Αβδεμελεχ τοὺς ἀνθρώπους καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ βασιλέως τὴν ὑπόγειον καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν παλαιὰ ῥάκη καὶ παλαιὰ σχοινία καὶ ἔρριψεν αὐτὰ πρὸς Ιερεμιαν εἰς τὸν λάκκον
Jr:45:11 (Jeremiah 45:11 So Abdemelech took the men and went into the underground part of the king’s house, and took thence old rags and old ropes, and threw them to Jeremias into the dungeon.
Jr:45:11 Ebedmelek zabrał ludzi z sobą, poszedł do domu królewskiego, do szatni zapasowej, wziął stamtąd podartą odzież oraz znoszone szaty i spuścił je na linach Jeremiaszowi do cysterny. (Jr 38:11 BT_4)
Jr:45:11 καὶ ἔλαβεν Αβδεμελεχ τοὺς ἀνθρώπους καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ βασιλέως τὴν ὑπόγειον καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν παλαιὰ ῥάκη καὶ παλαιὰ σχοινία καὶ ἔρριψεν αὐτὰ πρὸς Ιερεμιαν εἰς τὸν λάκκον
Jr:45:11 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκεῖ·θεν παλαιός -ά -όν ῥάκο·ς, -ους, τό καί παλαιός -ά -όν σχοινίον, -ου, τό καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό
Jr:45:11 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzki I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Król I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stamtąd Stary Szmata I też, nawet, mianowicie Stary Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Do (+przyspieszenie)
Jr:45:11 kai\ e)/laben *abdemeleCH tou\s a)nTrO/pous kai\ ei)sE=lTen ei)s tE\n oi)ki/an tou= basile/Os tE\n u(po/geion kai\ e)/laben e)kei=Ten palaia\ r(a/kE kai\ palaia\ sCHoini/a kai\ e)/rriPSen au)ta\ pro\s *ieremian ei)s to\n la/kkon
Jr:45:11 kai elaben abdemeleCH tus anTrOpus kai eisElTen eis tEn oikian tu basileOs tEn hypogeion kai elaben ekeiTen palaia rakE kai palaia sCHoinia kai erriPSen auta pros ieremian eis ton lakkon
Jr:45:11 C VBI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM C VBI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N3V_GSM RA_ASF A1B_ASF C VBI_AAI3S D A1A_APN N3E_APN C A1A_APN N2N_APN C VAI_AAI3S RD_APN P N1T_ASM P RA_ASM N2_ASM
Jr:45:11 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the human and also, even, namely to enter into (+acc) the house the king the ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from there old rag and also, even, namely old cordage cord, rope, halter, line, tether and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah into (+acc) the ć
Jr:45:11 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) humans (acc) and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) king (gen) the (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed from there old ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) rags (nom|acc|voc) and old ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) ropes (nom|acc|voc) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed they/them/same (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) into (+acc) the (acc)
Jr:45:11 Jr_45:11_1 Jr_45:11_2 Jr_45:11_3 Jr_45:11_4 Jr_45:11_5 Jr_45:11_6 Jr_45:11_7 Jr_45:11_8 Jr_45:11_9 Jr_45:11_10 Jr_45:11_11 Jr_45:11_12 Jr_45:11_13 Jr_45:11_14 Jr_45:11_15 Jr_45:11_16 Jr_45:11_17 Jr_45:11_18 Jr_45:11_19 Jr_45:11_20 Jr_45:11_21 Jr_45:11_22 Jr_45:11_23 Jr_45:11_24 Jr_45:11_25 Jr_45:11_26 Jr_45:11_27 Jr_45:11_28 Jr_45:11_29 Jr_45:11_30
Jr:45:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:12 καὶ εἶπεν Ταῦτα θὲς ὑποκάτω τῶν σχοινίων· καὶ ἐποίησεν Ιερεμιας οὕτως.
Jr:45:12 (Jeremiah 45:12 And he said, Put these under the ropes. And Jeremias did so.
Jr:45:12 I rzekł Ebedmelek do Jeremiasza: «Podłóżże sobie podartą odzież i znoszone szaty pod pachy swoich ramion, pod liny!» Jeremiasz uczynił to. (Jr 38:12 BT_4)
Jr:45:12 καὶ εἶπεν Ταῦτα θὲς ὑποκάτω τῶν σχοινίων· καὶ ἐποίησεν Ιερεμιας οὕτως.
Jr:45:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό σχοινίον, -ου, τό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω
Jr:45:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Poniżej Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jeremiasz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Jr:45:12 kai\ ei)=pen *tau=ta Te\s u(poka/tO tO=n sCHoini/On· kai\ e)poi/Esen *ieremias ou(/tOs.
Jr:45:12 kai eipen tauta Tes hypokatO tOn sCHoiniOn· kai epoiEsen ieremias hutOs.
Jr:45:12 C VBI_AAI3S RD_APN VE_AAD2S D RA_GPN N2_GPN C VAI_AAI3S N1T_NSM D
Jr:45:12 and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to place lay, put, set, situate, station below the cordage cord, rope, halter, line, tether and also, even, namely to do/make Jeremiah thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Jr:45:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom|acc) do-PLACE-you(sg)! below the (gen) ropes (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed Jeremiah (nom) thusly/like this
Jr:45:12 Jr_45:12_1 Jr_45:12_2 Jr_45:12_3 Jr_45:12_4 Jr_45:12_5 Jr_45:12_6 Jr_45:12_7 Jr_45:12_8 Jr_45:12_9 Jr_45:12_10 Jr_45:12_11
Jr:45:12 x x x x x x x x x x x
Jr:45:13 καὶ εἵλκυσαν αὐτὸν τοῖς σχοινίοις καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν ἐκ τοῦ λάκκου· καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς.
Jr:45:13 (Jeremiah 45:13 And they drew him with the ropes, and lifted him out of the dungeon: and Jeremias remained in the court of the prison.
Jr:45:13 Wydobyli więc Jeremiasza na linach i wyciągnęli z cysterny; i przebywał Jeremiasz w wartowni na dziedzińcu. (Jr 38:13 BT_4)
Jr:45:13 καὶ εἵλκυσαν αὐτὸν τοῖς σχοινίοις καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν ἐκ τοῦ λάκκου· καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς.
Jr:45:13 καί ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σχοινίον, -ου, τό καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ
Jr:45:13 I też, nawet, mianowicie By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni On/ona/to/to samo Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Jeremiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Więzienie zabezpieczają się
Jr:45:13 kai\ ei(/lkusan au)to\n toi=s sCHoini/ois kai\ a)nE/gagon au)to\n e)k tou= la/kkou· kai\ e)ka/Tisen *ieremias e)n tE=| au)lE=| tE=s fulakE=s.
Jr:45:13 kai heilkysan auton tois sCHoiniois kai anEgagon auton ek tu lakku· kai ekaTisen ieremias en tE aulE tEs fylakEs.
Jr:45:13 C VAI_AAI3P RD_ASM RA_DPN N2N_DPN C VBI_AAI3P RD_ASM P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF
Jr:45:13 and also, even, namely to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams he/she/it/same the cordage cord, rope, halter, line, tether and also, even, namely to lead up he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Jeremiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the prison guard
Jr:45:13 and they-DRAG-ed him/it/same (acc) the (dat) ropes (dat) and I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) and he/she/it-SIT DOWN-ed Jeremiah (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) prison (gen)
Jr:45:13 Jr_45:13_1 Jr_45:13_2 Jr_45:13_3 Jr_45:13_4 Jr_45:13_5 Jr_45:13_6 Jr_45:13_7 Jr_45:13_8 Jr_45:13_9 Jr_45:13_10 Jr_45:13_11 Jr_45:13_12 Jr_45:13_13 Jr_45:13_14 Jr_45:13_15 Jr_45:13_16 Jr_45:13_17 Jr_45:13_18 Jr_45:13_19
Jr:45:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:14 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν εἰς οἰκίαν ασελισι τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου· καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Ἐρωτήσω σε λόγον, καὶ μὴ δὴ κρύψῃς ἀπ’ ἐμοῦ ῥῆμα.
Jr:45:14 (Jeremiah 45:14 Then the king sent, and called him to himself into the house of Aselisel, which was in the house of the Lord: and the king said to him, I will ask thee a question, and I pray thee hide nothing from me.
Jr:45:14 Król Sedecjasz posłał, by przyprowadzono proroka Jeremiasza do niego, przy trzecim wejściu do domu Pańskiego. Król powiedział do Jeremiasza: «Zapytam cię o jedną rzecz; nie ukrywaj nic przede mną!» (Jr 38:14 BT_4)
Jr:45:14 Καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν εἰς οἰκίαν ασελισι τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου· καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεύς Ἐρωτήσω σε λόγον, καὶ μὴ δὴ κρύψῃς ἀπ’ ἐμοῦ ῥῆμα.
Jr:45:14 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ καί μή δή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Jr:45:14 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Ty; twój/twój(sg) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Nie Naprawdę By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Jr:45:14 *kai\ a)pe/steilen o( basileu\s kai\ e)ka/lesen au)to\n pro\s e(auto\n ei)s oi)ki/an aselisi tE\n e)n oi)/kO| kuri/ou· kai\ ei)=pen au)tO=| o( basileu/s *)erOtE/sO se lo/gon, kai\ mE\ dE\ kru/PSE|s a)p’ e)mou= r(E=ma.
Jr:45:14 kai apesteilen ho basileus kai ekalesen auton pros heauton eis oikian aselisi tEn en oikO kyriu· kai eipen autO ho basileus erOtEsO se logon, kai mE dE kryPSEs ap’ emu rEma.
Jr:45:14 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_ASM P N1A_ASF N_ASF RA_ASF P N2_DSM N2_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM VF_FAI1S RP_AS N2_ASM C D x VA_AAS2S P RP_GS N3M_ASN
Jr:45:14 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king and also, even, namely to call call he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves into (+acc) house ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king to ask interrogate, question inquire,query, quest you; your/yours(sg) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely not indeed to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine declaration statement, utterance
Jr:45:14 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-CALL-ed him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) self (acc) into (+acc) house (acc) the (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) I-will-ASK, I-should-ASK you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) word (acc) and not indeed you(sg)-should-HIDE away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) declaration (nom|acc|voc)
Jr:45:14 Jr_45:14_1 Jr_45:14_2 Jr_45:14_3 Jr_45:14_4 Jr_45:14_5 Jr_45:14_6 Jr_45:14_7 Jr_45:14_8 Jr_45:14_9 Jr_45:14_10 Jr_45:14_11 Jr_45:14_12 Jr_45:14_13 Jr_45:14_14 Jr_45:14_15 Jr_45:14_16 Jr_45:14_17 Jr_45:14_18 Jr_45:14_19 Jr_45:14_20 Jr_45:14_21 Jr_45:14_22 Jr_45:14_23 Jr_45:14_24 Jr_45:14_25 Jr_45:14_26 Jr_45:14_27 Jr_45:14_28 Jr_45:14_29 Jr_45:14_30 Jr_45:14_31
Jr:45:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:15 καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ βασιλεῖ Ἐὰν ἀναγγείλω σοι, οὐχὶ θανάτῳ με θανατώσεις; καὶ ἐὰν συμβουλεύσω σοι, οὐ μὴ ἀκούσῃς μου.
Jr:45:15 (Jeremiah 45:15 And Jeremias said to the king, If I tell thee, wilt thou not certainly put me to death? and if I give thee counsel, thou wilt not at all hearken to me.
Jr:45:15 I rzekł Jeremiasz do Sedecjasza: «Jeżeli ci powiem, każesz mnie z pewnością zabić, jeśli zaś dam tobie radę, nie usłuchasz mnie». (Jr 38:15 BT_4)
Jr:45:15 καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ βασιλεῖ Ἐὰν ἀναγγείλω σοι, οὐχὶ θανάτῳ με θανατώσεις; καὶ ἐὰν συμβουλεύσω σοι, οὐ μὴ ἀκούσῃς μου.
Jr:45:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐχί θάνατος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:45:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz Król Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Śmierć Ja By zgładzać I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do rady Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? Przed przydechem mocnym Nie By słyszeć Ja
Jr:45:15 kai\ ei)=pen *ieremias tO=| basilei= *)ea\n a)naggei/lO soi, ou)CHi\ Tana/tO| me TanatO/seis; kai\ e)a\n sumbouleu/sO soi, ou) mE\ a)kou/sE|s mou.
Jr:45:15 kai eipen ieremias tO basilei ean anangeilO soi, uCHi TanatO me TanatOseis; kai ean symbuleusO soi, u mE akusEs mu.
Jr:45:15 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_DSM N3V_DSM C VA_AAS1S RP_DS D N2_DSM RP_AS VF_FAI2S C C VF_FAI1S RP_DS D D VA_AAS2S RP_GS
Jr:45:15 and also, even, namely to say/tell Jeremiah the king if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] death I to put to death and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to council you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐχ before rough breathing not to hear I
Jr:45:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) the (dat) king (dat) if-ever I-should-PROCLAIM you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not death (dat) me (acc) you(sg)-will-PUT-TO-DEATH and if-ever I-will-COUNCIL, I-should-COUNCIL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not not you(sg)-should-HEAR me (gen)
Jr:45:15 Jr_45:15_1 Jr_45:15_2 Jr_45:15_3 Jr_45:15_4 Jr_45:15_5 Jr_45:15_6 Jr_45:15_7 Jr_45:15_8 Jr_45:15_9 Jr_45:15_10 Jr_45:15_11 Jr_45:15_12 Jr_45:15_13 Jr_45:15_14 Jr_45:15_15 Jr_45:15_16 Jr_45:15_17 Jr_45:15_18 Jr_45:15_19 Jr_45:15_20
Jr:45:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:16 καὶ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς λέγων Ζῇ κύριος, ὃς ἐποίησεν ἡμῖν τὴν ψυχὴν ταύτην, εἰ ἀποκτενῶ σε καὶ εἰ δώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τούτων.
Jr:45:16 (Jeremiah 45:16 And the king swore to him, saying, As the Lord lives who gave us this soul, I will not slay thee, neither will I give thee into the hands of these men.
Jr:45:16 Przysiągł więc król Sedecjasz potajemnie Jeremiaszowi tymi słowami: «Na życie Pana, który nam dał to życie, nie każę cię zabić ani nie wydam cię w ręce ludzi nastających na twe życie!» (Jr 38:16 BT_4)
Jr:45:16 καὶ ὤμοσεν αὐτῷ βασιλεὺς λέγων Ζῇ κύριος, ὃς ἐποίησεν ἡμῖν τὴν ψυχὴν ταύτην, εἰ ἀποκτενῶ σε καὶ εἰ δώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τούτων.
Jr:45:16 καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:45:16 I też, nawet, mianowicie By przysięgać On/ona/to/to samo Król By mówić/opowiadaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By czynić/rób Ja Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli By zabijać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli By dawać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:45:16 kai\ O)/mosen au)tO=| o( basileu\s le/gOn *DZE=| ku/rios, o(\s e)poi/Esen E(mi=n tE\n PSuCHE\n tau/tEn, ei) a)poktenO= se kai\ ei) dO/sO se ei)s CHei=ras tO=n a)nTrO/pOn tou/tOn.
Jr:45:16 kai Omosen autO ho basileus legOn DZE kyrios, hos epoiEsen hEmin tEn PSyCHEn tautEn, ei apoktenO se kai ei dOsO se eis CHeiras tOn anTrOpOn tutOn.
Jr:45:16 C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM V1_PAPNSM V3_PAI3S N2_NSM RR_NSM VAI_AAI3S RP_DP RA_ASF N1_ASF RD_ASF C VF2_FAI1S RP_AS C C VF_FAI1S RP_AS P N3_APF RA_GPM N2_GPM RD_GPM
Jr:45:16 and also, even, namely to swear he/she/it/same the king to say/tell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to do/make I the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if to kill you; your/yours(sg) and also, even, namely if to give you; your/yours(sg) into (+acc) hand the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:45:16 and he/she/it-SWEAR-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed us (dat) the (acc) life (acc) this (acc) if I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and if I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) hands (acc) the (gen) humans (gen) these (gen)
Jr:45:16 Jr_45:16_1 Jr_45:16_2 Jr_45:16_3 Jr_45:16_4 Jr_45:16_5 Jr_45:16_6 Jr_45:16_7 Jr_45:16_8 Jr_45:16_9 Jr_45:16_10 Jr_45:16_11 Jr_45:16_12 Jr_45:16_13 Jr_45:16_14 Jr_45:16_15 Jr_45:16_16 Jr_45:16_17 Jr_45:16_18 Jr_45:16_19 Jr_45:16_20 Jr_45:16_21 Jr_45:16_22 Jr_45:16_23 Jr_45:16_24 Jr_45:16_25 Jr_45:16_26
Jr:45:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:17 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιερεμιας Οὕτως εἶπεν κύριος Ἐὰν ἐξελθὼν ἐξέλθῃς πρὸς ἡγεμόνας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ζήσεται ἡ ψυχή σου, καὶ ἡ πόλις αὕτη οὐ μὴ κατακαυθῇ ἐν πυρί, καὶ ζήσῃ σὺ καὶ ἡ οἰκία σου·
Jr:45:17 (Jeremiah 45:17 And Jeremias said to him, Thus saith the Lord; If thou wilt indeed go forth to the captains of the king of Babylon, thy soul shall live, and this city shall certainly not be burnt with fire; and thou shalt live, and thy house.
Jr:45:17 Jeremiasz powiedział wtedy do Sedecjasza: «To mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie pożodze ognia; ty zaś będziesz żył wraz ze swą rodziną. (Jr 38:17 BT_4)
Jr:45:17 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιερεμιας Οὕτως εἶπεν κύριος Ἐὰν ἐξελθὼν ἐξέλθῃς πρὸς ἡγεμόνας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ζήσεται ψυχή σου, καὶ πόλις αὕτη οὐ μὴ κατακαυθῇ ἐν πυρί, καὶ ζήσῃ σὺ καὶ οἰκία σου·
Jr:45:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰερεμίας, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἡγεμών, -όνος, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν πῦρ, -ρός, τό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:45:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeremiasz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wychodzić By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Gubernator [zobacz Hegemon] Król Babilon I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Nie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ty I też, nawet, mianowicie Dom Ty; twój/twój(sg)
Jr:45:17 kai\ ei)=pen au)tO=| *ieremias *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)ea\n e)XelTO\n e)Xe/lTE|s pro\s E(gemo/nas basile/Os *babulO=nos, kai\ DZE/setai E( PSuCHE/ sou, kai\ E( po/lis au(/tE ou) mE\ katakauTE=| e)n puri/, kai\ DZE/sE| su\ kai\ E( oi)ki/a sou·
Jr:45:17 kai eipen autO ieremias hutOs eipen kyrios ean eXelTOn eXelTEs pros hEgemonas basileOs babylOnos, kai DZEsetai hE PSyCHE su, kai hE polis hautE u mE katakauTE en pyri, kai DZEsE sy kai hE oikia su·
Jr:45:17 C VBI_AAI3S RD_DSM N1T_NSM D VBI_AAI3S N2_NSM C VB_AAPNSM VB_AAS2S P N3N_APM N3V_GSM N3W_GSF C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF D D VC_APS3S P N3_DSN C VF_FMI2S RP_NS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Jr:45:17 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Jeremiah thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come out to come out toward (+acc,+gen,+dat) governor [see hegemon] king Babylon and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing not to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) you and also, even, namely the house you; your/yours(sg)
Jr:45:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Jeremiah (nom) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever upon COME-ing-OUT (nom) you(sg)-should-COME-OUT toward (+acc,+gen,+dat) governors (acc) king (gen) Babylon (gen) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) city (nom) this (nom) not not he/she/it-should-be-BURNED UP-ed in/among/by (+dat) fire (dat) and you(sg)-will-be-EXISTS-ed, he/she/it-should-EXISTS, you(sg)-should-be-EXISTS-ed you(sg) (nom) and the (nom) house (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:45:17 Jr_45:17_1 Jr_45:17_2 Jr_45:17_3 Jr_45:17_4 Jr_45:17_5 Jr_45:17_6 Jr_45:17_7 Jr_45:17_8 Jr_45:17_9 Jr_45:17_10 Jr_45:17_11 Jr_45:17_12 Jr_45:17_13 Jr_45:17_14 Jr_45:17_15 Jr_45:17_16 Jr_45:17_17 Jr_45:17_18 Jr_45:17_19 Jr_45:17_20 Jr_45:17_21 Jr_45:17_22 Jr_45:17_23 Jr_45:17_24 Jr_45:17_25 Jr_45:17_26 Jr_45:17_27 Jr_45:17_28 Jr_45:17_29 Jr_45:17_30 Jr_45:17_31 Jr_45:17_32 Jr_45:17_33 Jr_45:17_34 Jr_45:17_35
Jr:45:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:18 καὶ ἐὰν μὴ ἐξέλθῃς, δοθήσεται ἡ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων, καὶ καύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς.
Jr:45:18 (Jeremiah 45:18 But if thou wilt not go forth this city shall be delivered into the hands of the Chaldeans, and they shall burn it with fire, and thou shalt by no means escape.
Jr:45:18 Jeżeli zaś nie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, miasto to dostanie się w ręce Chaldejczyków, którzy spalą je ogniem; ty zaś nie ujdziesz ich ręki». (Jr 38:18 BT_4)
Jr:45:18 καὶ ἐὰν μὴ ἐξέλθῃς, δοθήσεται πόλις αὕτη εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων, καὶ καύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς.
Jr:45:18 καί ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Jr:45:18 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By wychodzić By dawać Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ręka Chaldejski I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Jr:45:18 kai\ e)a\n mE\ e)Xe/lTE|s, doTE/setai E( po/lis au(/tE ei)s CHei=ras tO=n *CHaldai/On, kai\ kau/sousin au)tE\n e)n puri/, kai\ su\ ou) mE\ sOTE=|s.
Jr:45:18 kai ean mE eXelTEs, doTEsetai hE polis hautE eis CHeiras tOn CHaldaiOn, kai kaususin autEn en pyri, kai sy u mE sOTEs.
Jr:45:18 C C D VB_AAS2S VC_FPI3S RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P N3_APF RA_GPM N2_GPM C VF_FAI3P RD_ASF P N3_DSN C RP_NS D D VC_APS2S
Jr:45:18 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to come out to give the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) hand the Chaldean and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely you οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Jr:45:18 and if-ever not you(sg)-should-COME-OUT he/she/it-will-be-GIVE-ed the (nom) city (nom) this (nom) into (+acc) hands (acc) the (gen) Chaldeans (gen) and they-will-CALCINATED, going-to-CALCINATED (fut ptcp) (dat); they-are-BURN-ing-UP, while BURN-ing-UP (dat) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) and you(sg) (nom) not not you(sg)-should-be-SAVE-ed
Jr:45:18 Jr_45:18_1 Jr_45:18_2 Jr_45:18_3 Jr_45:18_4 Jr_45:18_5 Jr_45:18_6 Jr_45:18_7 Jr_45:18_8 Jr_45:18_9 Jr_45:18_10 Jr_45:18_11 Jr_45:18_12 Jr_45:18_13 Jr_45:18_14 Jr_45:18_15 Jr_45:18_16 Jr_45:18_17 Jr_45:18_18 Jr_45:18_19 Jr_45:18_20 Jr_45:18_21 Jr_45:18_22
Jr:45:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:19 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Ιερεμια Ἐγὼ λόγον ἔχω τῶν Ιουδαίων τῶν πεφευγότων πρὸς τοὺς Χαλδαίους, μὴ δώσειν με εἰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ καταμωκήσονταί μου.
Jr:45:19 (Jeremiah 45:19 And the king said to Jeremias, I consider the Jews that have gone over to the Chaldeans, lest they deliver me into their hands, and they mock me.
Jr:45:19 Król Sedecjasz powiedział do Jeremiasza: «Obawiam się mieszkańców Judy, którzy przeszli do Chaldejczyków, by czasem mnie nie wydano w ich ręce i by mnie nie wyszydzili». (Jr 38:19 BT_4)
Jr:45:19 καὶ εἶπεν βασιλεὺς τῷ Ιερεμια Ἐγὼ λόγον ἔχω τῶν Ιουδαίων τῶν πεφευγότων πρὸς τοὺς Χαλδαίους, μὴ δώσειν με εἰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ καταμωκήσονταί μου.
Jr:45:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:45:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Jeremiasz Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mieć Żydowski By uciekać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Chaldejski Nie By dawać Ja Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja
Jr:45:19 kai\ ei)=pen o( basileu\s tO=| *ieremia *)egO\ lo/gon e)/CHO tO=n *ioudai/On tO=n pefeugo/tOn pro\s tou\s *CHaldai/ous, mE\ dO/sein me ei)s CHei=ras au)tO=n, kai\ katamOkE/sontai/ mou.
Jr:45:19 kai eipen ho basileus tO ieremia egO logon eCHO tOn iudaiOn tOn pefeugotOn pros tus CHaldaius, mE dOsein me eis CHeiras autOn, kai katamOkEsontai mu.
Jr:45:19 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N1T_DSM RP_NS N2_ASM V1_PAI1S RA_GPM N2_GPM RA_GPM VX_XAPGPM P RA_APM N2_APM D VF_FAN RP_AS P N3_APF RD_GPM C VF_FMI3P RP_GS
Jr:45:19 and also, even, namely to say/tell the king the Jeremiah I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to have the Jewish the to flee toward (+acc,+gen,+dat) the Chaldean not to give I into (+acc) hand he/she/it/same and also, even, namely ć I
Jr:45:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (dat) Jeremiah (voc) I (nom) word (acc) I-am-HAVE-ing, I-should-be-HAVE-ing the (gen) Jewish ([Adj] gen) the (gen) having FLEE-ed (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Chaldeans (acc) not to-will-GIVE me (acc) into (+acc) hands (acc) them/same (gen) and me (gen)
Jr:45:19 Jr_45:19_1 Jr_45:19_2 Jr_45:19_3 Jr_45:19_4 Jr_45:19_5 Jr_45:19_6 Jr_45:19_7 Jr_45:19_8 Jr_45:19_9 Jr_45:19_10 Jr_45:19_11 Jr_45:19_12 Jr_45:19_13 Jr_45:19_14 Jr_45:19_15 Jr_45:19_16 Jr_45:19_17 Jr_45:19_18 Jr_45:19_19 Jr_45:19_20 Jr_45:19_21 Jr_45:19_22 Jr_45:19_23 Jr_45:19_24 Jr_45:19_25
Jr:45:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:20 καὶ εἶπεν Ιερεμιας Οὐ μὴ παραδῶσίν σε· ἄκουσον τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω πρὸς σέ, καὶ βέλτιον ἔσται σοι, καὶ ζήσεται ἡ ψυχή σου.
Jr:45:20 (Jeremiah 45:20 And Jeremias said, They shall in no wise deliver thee up. Hear the word of the Lord which I speak to thee; and it shall be better for thee, and thy soul shall live.
Jr:45:20 Jeremiasz jednak odrzekł: «Nie wydadzą. Posłuchaj, proszę, głosu Pana w sprawie, o której ci mówiłem, a wyjdzie ci to na dobre i pozostaniesz przy życiu. (Jr 38:20 BT_4)
Jr:45:20 καὶ εἶπεν Ιερεμιας Οὐ μὴ παραδῶσίν σε· ἄκουσον τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω πρὸς σέ, καὶ βέλτιον ἔσται σοι, καὶ ζήσεται ψυχή σου.
Jr:45:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:45:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz ??? Przed przydechem mocnym Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Ja By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Lepiej By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg)
Jr:45:20 kai\ ei)=pen *ieremias *ou) mE\ paradO=si/n se· a)/kouson to\n lo/gon kuri/ou, o(\n e)gO\ le/gO pro\s se/, kai\ be/ltion e)/stai soi, kai\ DZE/setai E( PSuCHE/ sou.
Jr:45:20 kai eipen ieremias u mE paradOsin se· akuson ton logon kyriu, hon egO legO pros se, kai beltion estai soi, kai DZEsetai hE PSyCHE su.
Jr:45:20 C VBI_AAI3S N1T_NSM D D V8_PAS3P RP_AS VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM N2_GSM RR_ASM RP_NS V1_PAI1S P RP_AS C A3C_NSN VF_FMI3S RP_DS C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS
Jr:45:20 and also, even, namely to say/tell Jeremiah οὐχ before rough breathing not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you; your/yours(sg) to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be I to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely better to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg)
Jr:45:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) not not they-should-Hand OVER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom) I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and better ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:45:20 Jr_45:20_1 Jr_45:20_2 Jr_45:20_3 Jr_45:20_4 Jr_45:20_5 Jr_45:20_6 Jr_45:20_7 Jr_45:20_8 Jr_45:20_9 Jr_45:20_10 Jr_45:20_11 Jr_45:20_12 Jr_45:20_13 Jr_45:20_14 Jr_45:20_15 Jr_45:20_16 Jr_45:20_17 Jr_45:20_18 Jr_45:20_19 Jr_45:20_20 Jr_45:20_21 Jr_45:20_22 Jr_45:20_23 Jr_45:20_24 Jr_45:20_25
Jr:45:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:21 καὶ εἰ μὴ θέλεις σὺ ἐξελθεῖν, οὗτος ὁ λόγος, ὃν ἔδειξέν μοι κύριος
Jr:45:21 (Jeremiah 45:21 But if thou wilt not go forth, this is the word which the Lord has shewn me.
Jr:45:21 Jeżeli zaś odmówisz poddania się, taką scenę pokazał mi Pan: (Jr 38:21 BT_4)
Jr:45:21 καὶ εἰ μὴ θέλεις σὺ ἐξελθεῖν, οὗτος λόγος, ὃν ἔδειξέν μοι κύριος
Jr:45:21 καί εἰ μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:45:21 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ty By wychodzić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By być widocznym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:45:21 kai\ ei) mE\ Te/leis su\ e)XelTei=n, ou(=tos o( lo/gos, o(\n e)/deiXe/n moi ku/rios
Jr:45:21 kai ei mE Teleis sy eXelTein, hutos ho logos, hon edeiXen moi kyrios
Jr:45:21 C C D V1_PAI2S RP_NS VB_AAN RD_NSM RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI3S RP_DS N2_NSM
Jr:45:21 and also, even, namely if not to want want, wish, desire you to come out this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to show I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:45:21 and if not you(sg)-are-WANT-ing you(sg) (nom) to-COME-OUT this (nom) the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SHOW-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Jr:45:21 Jr_45:21_1 Jr_45:21_2 Jr_45:21_3 Jr_45:21_4 Jr_45:21_5 Jr_45:21_6 Jr_45:21_7 Jr_45:21_8 Jr_45:21_9 Jr_45:21_10 Jr_45:21_11 Jr_45:21_12 Jr_45:21_13
Jr:45:21 x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:22 καὶ ἰδοὺ πᾶσαι αἱ γυναῖκες αἱ καταλειφθεῖσαι ἐν οἰκίᾳ βασιλέως Ιουδα ἐξήγοντο πρὸς ἄρχοντας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ αὗται ἔλεγον Ἠπάτησάν σε καὶ δυνήσονταί σοι ἄνδρες εἰρηνικοί σου καὶ καταλύσουσιν ἐν ὀλισθήμασιν πόδας σου, ἀπέστρεψαν ἀπὸ σοῦ.
Jr:45:22 (Jeremiah 45:22 And, behold, all the women that are left in the house of the king of Juda were brought forth to the princes of the king of Babylon; and they said, The men who were at peace with thee have deceived thee, and will prevail against thee; and they shall cause thy foot to slide and fail, they have turned back from thee.
Jr:45:22 Oto wszystkie kobiety, jakie pozostały w domu królewskim, prowadzone do dowódców króla babilońskiego, wołają: "Zwiedli cię i otumanili twoi dobrzy przyjaciele. Nogi twoje ugrzęzły w błocie, oni zaś uciekli". (Jr 38:22 BT_4)
Jr:45:22 Καὶ ἰδοὺ πᾶσαι αἱ γυναῖκες αἱ καταλειφθεῖσαι ἐν οἰκίᾳ βασιλέως Ιουδα ἐξήγοντο πρὸς ἄρχοντας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ αὗται ἔλεγον Ἠπάτησάν σε καὶ δυνήσονταί σοι ἄνδρες εἰρηνικοί σου καὶ καταλύσουσιν ἐν ὀλισθήμασιν πόδας σου, ἀπέστρεψαν ἀπὸ σοῦ.
Jr:45:22 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) πρός ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰρηνικός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἐν πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:45:22 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król Judasz/Juda By prowadzić poza Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się Król Babilon I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj By oszukiwać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do zdolnego Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Spokojny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stopa Ty; twój/twój(sg) By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Jr:45:22 *kai\ i)dou\ pa=sai ai( gunai=kes ai( kataleifTei=sai e)n oi)ki/a| basile/Os *iouda e)XE/gonto pro\s a)/rCHontas basile/Os *babulO=nos, kai\ au(=tai e)/legon *)Epa/tEsa/n se kai\ dunE/sontai/ soi a)/ndres ei)rEnikoi/ sou kai\ katalu/sousin e)n o)lisTE/masin po/das sou, a)pe/strePSan a)po\ sou=.
Jr:45:22 kai idu pasai hai gynaikes hai kataleifTeisai en oikia basileOs iuda eXEgonto pros arCHontas basileOs babylOnos, kai hautai elegon EpatEsan se kai dynEsontai soi andres eirEnikoi su kai katalysusin en olisTEmasin podas su, apestrePSan apo su.
Jr:45:22 C I A1S_NPF RA_NPF N3K_NPF RA_NPF VV_APPNPF P N1A_DSF N3V_GSM N_GSM V1I_IMI3P P N3_APM N3V_GSM N3W_GSF C RD_NPF V1I_IAI3P VAI_AAI3P RP_AS C VF_FMI3P RP_DS N3_NPM A1_NPM RP_GS C VF_FAI3P P N3M_DPN N3D_APM RP_GS VAI_AAI3P P RP_GS
Jr:45:22 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of; to sprinkle the woman/wife the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house king Judas/Judah to lead out toward (+acc,+gen,+dat) ruler; to begin king Babylon and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell to deceive you; your/yours(sg) and also, even, namely to able you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". peaceful you; your/yours(sg) and also, even, namely to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć foot you; your/yours(sg) to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Jr:45:22 and be-you(sg)-SEE-ed! all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) women/wives (nom|voc) the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) in/among/by (+dat) house (dat) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) they-were-being-LEAD-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) king (gen) Babylon (gen) and these (nom) I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing they-DECEIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and they-will-be-ABLE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) men, husbands (nom|voc) peaceful ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-ABOLISH, going-to-ABOLISH (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) feet (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:45:22 Jr_45:22_1 Jr_45:22_2 Jr_45:22_3 Jr_45:22_4 Jr_45:22_5 Jr_45:22_6 Jr_45:22_7 Jr_45:22_8 Jr_45:22_9 Jr_45:22_10 Jr_45:22_11 Jr_45:22_12 Jr_45:22_13 Jr_45:22_14 Jr_45:22_15 Jr_45:22_16 Jr_45:22_17 Jr_45:22_18 Jr_45:22_19 Jr_45:22_20 Jr_45:22_21 Jr_45:22_22 Jr_45:22_23 Jr_45:22_24 Jr_45:22_25 Jr_45:22_26 Jr_45:22_27 Jr_45:22_28 Jr_45:22_29 Jr_45:22_30 Jr_45:22_31 Jr_45:22_32 Jr_45:22_33 Jr_45:22_34 Jr_45:22_35 Jr_45:22_36
Jr:45:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:23 καὶ τὰς γυναῖκάς σου καὶ τὰ τέκνα σου ἐξάξουσιν πρὸς τοὺς Χαλδαίους, καὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς, ὅτι ἐν χειρὶ βασιλέως Βαβυλῶνος συλλημφθήσῃ, καὶ ἡ πόλις αὕτη κατακαυθήσεται.
Jr:45:23 (Jeremiah 45:23 And they shall bring forth thy wives and thy children to the Chaldeans: and thou shalt by no means escape, for thou shalt be taken by the hand of the king of Babylon, and this city shall be burnt.
Jr:45:23 Wszystkie twoje żony i twoi synowie zostaną zaprowadzeni do Chaldejczyków, a i ty nie ujdziesz ich rąk. Pochwyci cię bowiem król babiloński, a miasto to zostanie spalone ogniem». (Jr 38:23 BT_4)
Jr:45:23 καὶ τὰς γυναῖκάς σου καὶ τὰ τέκνα σου ἐξάξουσιν πρὸς τοὺς Χαλδαίους, καὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς, ὅτι ἐν χειρὶ βασιλέως Βαβυλῶνος συλλημφθήσῃ, καὶ πόλις αὕτη κατακαυθήσεται.
Jr:45:23 καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὅτι ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Jr:45:23 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty; twój/twój(sg) By prowadzić poza Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Chaldejski I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Król Babilon Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Jr:45:23 kai\ ta\s gunai=ka/s sou kai\ ta\ te/kna sou e)Xa/Xousin pro\s tou\s *CHaldai/ous, kai\ su\ ou) mE\ sOTE=|s, o(/ti e)n CHeiri\ basile/Os *babulO=nos sullEmfTE/sE|, kai\ E( po/lis au(/tE katakauTE/setai.
Jr:45:23 kai tas gynaikas su kai ta tekna su eXaXusin pros tus CHaldaius, kai sy u mE sOTEs, hoti en CHeiri basileOs babylOnos syllEmfTEsE, kai hE polis hautE katakauTEsetai.
Jr:45:23 C RA_APF N3K_APF RP_GS C RA_NPN N2N_NPN RP_GS VF_FAI3P P RA_APM N2_APM C RP_NS D D VC_APS2S C P N3_DSF N3V_GSM N3W_GSF VV_FPI2S C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF VC_FPI3S
Jr:45:23 and also, even, namely the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely the child you; your/yours(sg) to lead out toward (+acc,+gen,+dat) the Chaldean and also, even, namely you οὐχ before rough breathing not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand king Babylon to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture and also, even, namely the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Jr:45:23 and the (acc) women/wives (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-LEAD-OUT, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Chaldeans (acc) and you(sg) (nom) not not you(sg)-should-be-SAVE-ed because/that in/among/by (+dat) hand (dat) king (gen) Babylon (gen) you(sg)-will-be-SEIZING-ed and the (nom) city (nom) this (nom) he/she/it-will-be-BURNED UP-ed
Jr:45:23 Jr_45:23_1 Jr_45:23_2 Jr_45:23_3 Jr_45:23_4 Jr_45:23_5 Jr_45:23_6 Jr_45:23_7 Jr_45:23_8 Jr_45:23_9 Jr_45:23_10 Jr_45:23_11 Jr_45:23_12 Jr_45:23_13 Jr_45:23_14 Jr_45:23_15 Jr_45:23_16 Jr_45:23_17 Jr_45:23_18 Jr_45:23_19 Jr_45:23_20 Jr_45:23_21 Jr_45:23_22 Jr_45:23_23 Jr_45:23_24 Jr_45:23_25 Jr_45:23_26 Jr_45:23_27 Jr_45:23_28
Jr:45:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:24 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Ἄνθρωπος μὴ γνώτω ἐκ τῶν λόγων τούτων, καὶ σὺ οὐ μὴ ἀποθάνῃς.
Jr:45:24 (Jeremiah 45:24 Then the king said to him, Let no man know any of these words, and certainly thou shalt not die.
Jr:45:24 Sedecjasz zaś rzekł do Jeremiasza: «Niech nikt nie wie o tej rozmowie, a nie umrzesz. (Jr 38:24 BT_4)
Jr:45:24 καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεύς Ἄνθρωπος μὴ γνώτω ἐκ τῶν λόγων τούτων, καὶ σὺ οὐ μὴ ἀποθάνῃς.
Jr:45:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:45:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król Ludzki Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać
Jr:45:24 kai\ ei)=pen au)tO=| o( basileu/s *)/anTrOpos mE\ gnO/tO e)k tO=n lo/gOn tou/tOn, kai\ su\ ou) mE\ a)poTa/nE|s.
Jr:45:24 kai eipen autO ho basileus anTrOpos mE gnOtO ek tOn logOn tutOn, kai sy u mE apoTanEs.
Jr:45:24 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM N2_NSM D VZ_AAD3S P RA_GPM N2_GPM RD_GPM C RP_NS D D VB_AAS2S
Jr:45:24 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king human not to know i.e. recognize. out of (+gen) ἐξ before vowels the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely you οὐχ before rough breathing not to die
Jr:45:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) human (nom) not let-him/her/it-KNOW! out of (+gen) the (gen) words (gen) these (gen) and you(sg) (nom) not not you(sg)-should-DIE
Jr:45:24 Jr_45:24_1 Jr_45:24_2 Jr_45:24_3 Jr_45:24_4 Jr_45:24_5 Jr_45:24_6 Jr_45:24_7 Jr_45:24_8 Jr_45:24_9 Jr_45:24_10 Jr_45:24_11 Jr_45:24_12 Jr_45:24_13 Jr_45:24_14 Jr_45:24_15 Jr_45:24_16 Jr_45:24_17
Jr:45:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:25 καὶ ἐὰν ἀκούσωσιν οἱ ἄρχοντες ὅτι ἐλάλησά σοι καὶ ἔλθωσιν πρὸς σὲ καὶ εἴπωσίν σοι Ἀνάγγειλον ἡμῖν τί ἐλάλησέν σοι ὁ βασιλεύς· μὴ κρύψῃς ἀφ’ ἡμῶν, καὶ οὐ μὴ ἀνέλωμέν σε· καὶ τί ἐλάλησεν πρὸς σὲ ὁ βασιλεύς;
Jr:45:25 (Jeremiah 45:25 And if the princes shall hear that I have spoken to thee, and they come to thee, and say to thee, Tell us, what said the king to thee? hide it not from us, and we will in no wise slay thee, and what said the king to thee?
Jr:45:25 Gdy usłyszą przywódcy, że rozmawiałem z tobą, przyjdą do ciebie i rzekną: "Powiedz nam, proszę, co mówiłeś do króla? Nic nie ukrywaj przed nami, bo inaczej zabijemy cię! A co mówił król?" (Jr 38:25 BT_4)
Jr:45:25 καὶ ἐὰν ἀκούσωσιν οἱ ἄρχοντες ὅτι ἐλάλησά σοι καὶ ἔλθωσιν πρὸς σὲ καὶ εἴπωσίν σοι Ἀνάγγειλον ἡμῖν τί ἐλάλησέν σοι βασιλεύς· μὴ κρύψῃς ἀφ’ ἡμῶν, καὶ οὐ μὴ ἀνέλωμέν σε· καὶ τί ἐλάλησεν πρὸς σὲ βασιλεύς;
Jr:45:25 καί ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὅτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Jr:45:25 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć Władca; by zaczynać się Ponieważ/tamto By mówić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Król Nie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zabijać (zabijaj) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Król
Jr:45:25 kai\ e)a\n a)kou/sOsin oi( a)/rCHontes o(/ti e)la/lEsa/ soi kai\ e)/lTOsin pro\s se\ kai\ ei)/pOsi/n soi *)ana/ggeilon E(mi=n ti/ e)la/lEse/n soi o( basileu/s· mE\ kru/PSE|s a)f’ E(mO=n, kai\ ou) mE\ a)ne/lOme/n se· kai\ ti/ e)la/lEsen pro\s se\ o( basileu/s;
Jr:45:25 kai ean akusOsin hoi arCHontes hoti elalEsa soi kai elTOsin pros se kai eipOsin soi anangeilon hEmin ti elalEsen soi ho basileus· mE kryPSEs af’ hEmOn, kai u mE anelOmen se· kai ti elalEsen pros se ho basileus;
Jr:45:25 C C VA_AAS3P RA_NPM N3_NPM C VAI_AAI1S RP_DS C VB_AAS3P P RP_AS C VB_AAS3P RP_DS VA_AAD2S RP_DP RI_ASN VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM N3V_NSM D VA_AAS2S P RP_GP C D D VD_APS1P RP_AS C RI_ASN VAI_AAI3S P RP_AS RA_NSM N3V_NSM
Jr:45:25 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear the ruler; to begin because/that to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to proclaim proclaim, report I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub the king not to hide conceal, skulk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to kill (slay) you; your/yours(sg) and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the king
Jr:45:25 and if-ever they-should-HEAR the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) because/that I-SPEAK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and they-should-COME toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and they-should-SAY/TELL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) do-PROCLAIM-you(sg)! us (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) king (nom) not you(sg)-should-HIDE away from (+gen) us (gen) and not not we-should-KILL you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and who/what/why (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) king (nom)
Jr:45:25 Jr_45:25_1 Jr_45:25_2 Jr_45:25_3 Jr_45:25_4 Jr_45:25_5 Jr_45:25_6 Jr_45:25_7 Jr_45:25_8 Jr_45:25_9 Jr_45:25_10 Jr_45:25_11 Jr_45:25_12 Jr_45:25_13 Jr_45:25_14 Jr_45:25_15 Jr_45:25_16 Jr_45:25_17 Jr_45:25_18 Jr_45:25_19 Jr_45:25_20 Jr_45:25_21 Jr_45:25_22 Jr_45:25_23 Jr_45:25_24 Jr_45:25_25 Jr_45:25_26 Jr_45:25_27 Jr_45:25_28 Jr_45:25_29 Jr_45:25_30 Jr_45:25_31 Jr_45:25_32 Jr_45:25_33 Jr_45:25_34 Jr_45:25_35 Jr_45:25_36 Jr_45:25_37 Jr_45:25_38
Jr:45:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:26 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ῥίπτω ἐγὼ τὸ ἔλεός μου κατ’ ὀφθαλμοὺς τοῦ βασιλέως πρὸς τὸ μὴ ἀποστρέψαι με εἰς οἰκίαν Ιωναθαν ἀποθανεῖν ἐκεῖ.
Jr:45:26 (Jeremiah 45:26 Then thou shalt say to them, I brought my supplication before the presence of the king, that he would not send me back into the house of Jonathan, that I should die there.
Jr:45:26 Wtedy powiesz im: "Przedłożyłem królowi swą prośbę, żeby mnie znów nie posłał do domu Jonatana, abym tam nie umarł"». (Jr 38:26 BT_4)
Jr:45:26 καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ῥίπτω ἐγὼ τὸ ἔλεός μου κατ’ ὀφθαλμοὺς τοῦ βασιλέως πρὸς τὸ μὴ ἀποστρέψαι με εἰς οἰκίαν Ιωναθαν ἀποθανεῖν ἐκεῖ.
Jr:45:26 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ
Jr:45:26 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Ja Litość Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By odwracać się od Ja Do (+przyspieszenie) Dom By umierać Tam
Jr:45:26 kai\ e)rei=s au)toi=s *(ri/ptO e)gO\ to\ e)/leo/s mou kat’ o)fTalmou\s tou= basile/Os pro\s to\ mE\ a)postre/PSai me ei)s oi)ki/an *iOnaTan a)poTanei=n e)kei=.
Jr:45:26 kai ereis autois riptO egO to eleos mu kat’ ofTalmus tu basileOs pros to mE apostrePSai me eis oikian iOnaTan apoTanein ekei.
Jr:45:26 C VF2_FAI2S RD_DPM V1_PAI1D RP_NS RA_ASN N3E_ASN RP_GS P N2_APM RA_GSM N3V_GSM P RA_ASN D VA_AAN RP_AS P N1A_ASF N_GSM VB_AAN D
Jr:45:26 and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same to toss/fling/dump I the mercy I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye the king toward (+acc,+gen,+dat) the not to turn away from I into (+acc) house ć to die there
Jr:45:26 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) I-am-TOSS/FLING/DUMP-ing, I-should-be-TOSS/FLING/DUMP-ing I (nom) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) the (gen) king (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) me (acc) into (+acc) house (acc) to-will-DIE, to-DIE there
Jr:45:26 Jr_45:26_1 Jr_45:26_2 Jr_45:26_3 Jr_45:26_4 Jr_45:26_5 Jr_45:26_6 Jr_45:26_7 Jr_45:26_8 Jr_45:26_9 Jr_45:26_10 Jr_45:26_11 Jr_45:26_12 Jr_45:26_13 Jr_45:26_14 Jr_45:26_15 Jr_45:26_16 Jr_45:26_17 Jr_45:26_18 Jr_45:26_19 Jr_45:26_20 Jr_45:26_21 Jr_45:26_22
Jr:45:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:27 καὶ ἤλθοσαν πάντες οἱ ἄρχοντες πρὸς Ιερεμιαν καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους, οὓς ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ βασιλεύς· καὶ ἀπεσιώπησαν, ὅτι οὐκ ἠκούσθη λόγος κυρίου.
Jr:45:27 (Jeremiah 45:27 And all the princes came to Jeremias, and asked him: and he told them according to all these words, which the king had commanded him. And they were silent, because the word of the Lord was not heard.
Jr:45:27 Rzeczywiście przyszli do Jeremiasza wszyscy przywódcy, by go wypytywać. Odpowiedział im zatem ściśle według polecenia króla, tak że pozostawili go w spokoju; nie rozeszła się bowiem ta sprawa. (Jr 38:27 BT_4)
Jr:45:27 καὶ ἤλθοσαν πάντες οἱ ἄρχοντες πρὸς Ιερεμιαν καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους, οὓς ἐνετείλατο αὐτῷ βασιλεύς· καὶ ἀπεσιώπησαν, ὅτι οὐκ ἠκούσθη λόγος κυρίου.
Jr:45:27 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:45:27 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:45:27 kai\ E)/lTosan pa/ntes oi( a)/rCHontes pro\s *ieremian kai\ E)rO/tEsan au)to/n, kai\ a)nE/ggeilen au)toi=s kata\ pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous, ou(\s e)netei/lato au)tO=| o( basileu/s· kai\ a)pesiO/pEsan, o(/ti ou)k E)kou/sTE lo/gos kuri/ou.
Jr:45:27 kai ElTosan pantes hoi arCHontes pros ieremian kai ErOtEsan auton, kai anEngeilen autois kata pantas tus logus tutus, hus eneteilato autO ho basileus· kai apesiOpEsan, hoti uk EkusTE logos kyriu.
Jr:45:27 C VBI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N3_NPM P N1T_ASM C VAI_AAI3P RD_ASM C VAI_AAI3S RD_DPM P A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM RR_APM VAI_AMI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3P C D VCI_API3S N2_NSM N2_GSM
Jr:45:27 and also, even, namely to come every all, each, every, the whole of the ruler; to begin toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to enjoin command he/she/it/same the king and also, even, namely ć because/that οὐχ before rough breathing to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:45:27 and they-COME-ed all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) and they-ASK-ed him/it/same (acc) and he/she/it-PROCLAIM-ed them/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) and because/that not he/she/it-was-HEAR-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:45:27 Jr_45:27_1 Jr_45:27_2 Jr_45:27_3 Jr_45:27_4 Jr_45:27_5 Jr_45:27_6 Jr_45:27_7 Jr_45:27_8 Jr_45:27_9 Jr_45:27_10 Jr_45:27_11 Jr_45:27_12 Jr_45:27_13 Jr_45:27_14 Jr_45:27_15 Jr_45:27_16 Jr_45:27_17 Jr_45:27_18 Jr_45:27_19 Jr_45:27_20 Jr_45:27_21 Jr_45:27_22 Jr_45:27_23 Jr_45:27_24 Jr_45:27_25 Jr_45:27_26 Jr_45:27_27 Jr_45:27_28 Jr_45:27_29 Jr_45:27_30
Jr:45:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:45:28 καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς ἕως χρόνου οὗ συνελήμφθη Ιερουσαλημ.
Jr:45:28 (Jeremiah 45:28 And Jeremias remained in the court of the prison, until the time when Jerusalem was taken.
Jr:45:28 1 Jeremiasz przebywał nadal w wartowni aż do dnia zdobycia Jerozolimy.2 Gdy Jerozolima została zdobyta... (Jr 38:28 BT_4)
Jr:45:28 καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς ἕως χρόνου οὗ συνελήμφθη Ιερουσαλημ.
Jr:45:28 καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:45:28 I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Jeremiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Więzienie zabezpieczają się Aż; świtaj Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Jerozolima [miasto z]
Jr:45:28 kai\ e)ka/Tisen *ieremias e)n tE=| au)lE=| tE=s fulakE=s e(/Os CHro/nou ou(= sunelE/mfTE *ierousalEm.
Jr:45:28 kai ekaTisen ieremias en tE aulE tEs fylakEs heOs CHronu hu synelEmfTE ierusalEm.
Jr:45:28 C VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF P N2_GSM RR_GSM VVI_API3S N_NSF
Jr:45:28 and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Jeremiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the prison guard until; dawn time – a specific time (specified time) or space of time (a while). where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture Jerusalem [city of]
Jr:45:28 and he/she/it-SIT DOWN-ed Jeremiah (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) prison (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) time (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-SEIZING-ed Jerusalem (indecl)
Jr:45:28 Jr_45:28_1 Jr_45:28_2 Jr_45:28_3 Jr_45:28_4 Jr_45:28_5 Jr_45:28_6 Jr_45:28_7 Jr_45:28_8 Jr_45:28_9 Jr_45:28_10 Jr_45:28_11 Jr_45:28_12 Jr_45:28_13
Jr:45:28 x x x x x x x x x x x x x