Koh:9:1 Ὅτι σὺν πᾶν τοῦτο ἔδωκα εἰς καρδίαν μου, καὶ καρδία μου σὺν πᾶν εἶδεν τοῦτο, ὡς οἱ δίκαιοι καὶ οἱ σοφοὶ καὶ ἐργασίαι αὐτῶν ἐν χειρὶ τοῦ θεοῦ, καί γε ἀγάπην καί γε μῖσος οὐκ ἔστιν εἰδὼς ὁ ἄνθρωπος· τὰ πάντα πρὸ προσώπου αὐτῶν,
Koh:9:1 I saw that the righteous, and the wise, and their works, are in the hand of God: yea, there is no man that knows either love or hatred, though all are before their face. (Ecclesiastes 9:1 Brenton)
Koh:9:1 Bo wszystko to rozważyłem i wszystko to zbadałem. Dlatego że sprawiedliwi i mędrcy, i ich czyny są w ręku Boga - zarówno miłość, jak i nienawiść - nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co przed oczyma jego się dzieje. (Koh 9:1 BT_4)
Koh:9:1 Ὅτι σὺν πᾶν τοῦτο ἔδωκα εἰς καρδίαν μου, καὶ καρδία μου σὺν πᾶν εἶδεν τοῦτο, ὡς οἱ δίκαιοι καὶ οἱ σοφοὶ καὶ ἐργασίαι αὐτῶν ἐν χειρὶ τοῦ θεοῦ, καί γε ἀγάπην καί γε μῖσος οὐκ ἔστιν εἰδὼς ἄνθρωπος· τὰ πάντα πρὸ προσώπου αὐτῶν,
Koh:9:1 ὅτι σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί γέ ἀγάπη, -ης, ἡ καί γέ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:9:1 Ponieważ/tamto Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Mądry I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Bóg  I też, nawet, mianowicie ??? Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga I też, nawet, mianowicie ??? ??? Przed przydechem mocnym By być By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ludzki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo
Koh:9:1 *(/oti su\n pa=n tou=to e)/dOka ei)s kardi/an mou, kai\ kardi/a mou su\n pa=n ei)=den tou=to, O(s oi( di/kaioi kai\ oi( sofoi\ kai\ e)rgasi/ai au)tO=n e)n CHeiri\ tou= Teou=, kai/ ge a)ga/pEn kai/ ge mi=sos ou)k e)/stin ei)dO\s o( a)/nTrOpos· ta\ pa/nta pro\ prosO/pou au)tO=n,
Koh:9:1 hoti syn pan tuto edOka eis kardian mu, kai kardia mu syn pan eiden tuto, hOs hoi dikaioi kai hoi sofoi kai ergasiai autOn en CHeiri tu Teu, kai ge agapEn kai ge misos uk estin eidOs ho anTrOpos· ta panta pro prosOpu autOn,
Koh:9:1 C P A3_ASN RD_ASN VAI_AAI1S P N1A_ASF RP_GS C N1A_NSF RP_GS P A3_ASN VBI_AAI3S RD_ASN C RA_NPM A1A_NPM C RA_NPM A1_NPM C N1A_NPF RD_GPM P N3_DSF RA_GSM N2_GSM C x N1_ASF C x A3E_ASN D V9_PAI3S VX_XAPNSM RA_NSM N2_NSM RA_NPN A3_NPN P N2N_GSN RD_GPM
Koh:9:1 because/that together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give into (+acc) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely the wise and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the god [see theology] and also, even, namely ??? love especially love of God for man and of man for God and also, even, namely ??? ć οὐχ before rough breathing to be to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the human the every all, each, every, the whole of before (+gen) face he/she/it/same
Koh:9:1 because/that together with/including (+dat) every (nom|acc|voc) this (nom|acc) I-GIVE-ed into (+acc) heart (acc) me (gen) and heart (nom|voc) me (gen) together with/including (+dat) every (nom|acc|voc) he/she/it-SEE-ed this (nom|acc) as/like the (nom) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and the (nom) wise ([Adj] nom|voc) and   them/same (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) god (gen) and ??? love (acc) and ???   not he/she/it-is having PERCEIVE-ed (nom) the (nom) human (nom) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) before (+gen) face (gen) them/same (gen)
Koh:9:1 Koh_9:1_1 Koh_9:1_2 Koh_9:1_3 Koh_9:1_4 Koh_9:1_5 Koh_9:1_6 Koh_9:1_7 Koh_9:1_8 Koh_9:1_9 Koh_9:1_10 Koh_9:1_11 Koh_9:1_12 Koh_9:1_13 Koh_9:1_14 Koh_9:1_15 Koh_9:1_16 Koh_9:1_17 Koh_9:1_18 Koh_9:1_19 Koh_9:1_20 Koh_9:1_21 Koh_9:1_22 Koh_9:1_23 Koh_9:1_24 Koh_9:1_25 Koh_9:1_26 Koh_9:1_27 Koh_9:1_28 Koh_9:1_29 Koh_9:1_30 Koh_9:1_31 Koh_9:1_32 Koh_9:1_33 Koh_9:1_34 Koh_9:1_35 Koh_9:1_36 Koh_9:1_37 Koh_9:1_38 Koh_9:1_39 Koh_9:1_40 Koh_9:1_41 Koh_9:1_42 Koh_9:1_43 Koh_9:1_44
Koh:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:2 ματαιότης ἐν τοῖς πᾶσιν. συνάντημα ἓν τῷ δικαίῳ καὶ τῷ ἀσεβεῖ, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ κακῷ καὶ τῷ καθαρῷ καὶ τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ τῷ θυσιάζοντι καὶ τῷ μὴ θυσιάζοντι· ὡς ὁ ἀγαθός, ὧς ὁ ἁμαρτάνων· ὧς ὁ ὀμνύων, καθὼς ὁ τὸν ὅρκον φοβούμενος.
Koh:9:2 Vanity is in all: there is one event to the righteous, and to the wicked; to the good, and to the bad; both to the pure, and to the impure; both to him that sacrifices, and to him that sacrifice not: as is the good, so is the sinner: as is the swearer, even so is he that fears an oath. (Ecclesiastes 9:2 Brenton)
Koh:9:2 Wszystko jednakie dla wszystkich: Ten sam spotyka los sprawiedliwego, jak i złoczyńcę, tak czystego, jak i nieczystego, zarówno składającego ofiary, jak i tego, który nie składa ofiar; tak samo jest z dobrym, jak i z grzesznikiem, z przysięgającym, jak i z takim, którzy przysięgi się boi. (Koh 9:2 BT_4)
Koh:9:2 ματαιότης ἐν τοῖς πᾶσιν. συνάντημα ἓν τῷ δικαίῳ καὶ τῷ ἀσεβεῖ, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ κακῷ καὶ τῷ καθαρῷ καὶ τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ τῷ θυσιάζοντι καὶ τῷ μὴ θυσιάζοντι· ὡς ἀγαθός, ὧς ἁμαρτάνων· ὧς ὀμνύων, καθὼς τὸν ὅρκον φοβούμενος.
Koh:9:2 ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό μή   ὡς ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὡς ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὡς ὁ ἡ τό ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) καθ·ώς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Koh:9:2 ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jeden Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Czysty I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Nie Jak/jak Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jak/jak By grzeszyć Jak/jak By przysięgać Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Przysięga By bać się
Koh:9:2 mataio/tEs e)n toi=s pa=sin. suna/ntEma e(\n tO=| dikai/O| kai\ tO=| a)sebei=, tO=| a)gaTO=| kai\ tO=| kakO=| kai\ tO=| kaTarO=| kai\ tO=| a)kaTa/rtO| kai\ tO=| Tusia/DZonti kai\ tO=| mE\ Tusia/DZonti· O(s o( a)gaTo/s, O(=s o( a(marta/nOn· O(=s o( o)mnu/On, kaTO\s o( to\n o(/rkon fobou/menos.
Koh:9:2 mataiotEs en tois pasin. synantEma hen tO dikaiO kai tO asebei, tO agaTO kai tO kakO kai tO kaTarO kai tO akaTartO kai tO TysiaDZonti kai tO mE TysiaDZonti· hOs ho agaTos, hOs ho hamartanOn· hOs ho omnyOn, kaTOs ho ton horkon fobumenos.
Koh:9:2 N3T_NSF P RA_DPM A3_DPM N3M_NSN A3_NSN RA_DSM A1A_DSM C RA_DSM A3H_DSM RA_DSM A1_DSM C RA_DSM A1_DSM C RA_DSM A1A_DSM C RA_DSM A1B_DSM C RA_DSM V1_PAPDSM C RA_DSM D V1_PAPDSM C RA_NSM A1_NSM C RA_NSM V1_PAPNSM C RA_NSM V5_PAPNSM D RA_NSM RA_ASM N2_ASM V2_PMPNSM
Koh:9:2 ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the every all, each, every, the whole of ć one the just righteous, just and also, even, namely the ungodly; to be impious commit sacrilege the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the wickedly to do evil and also, even, namely the clean and also, even, namely the unclean (impure) and also, even, namely the ć and also, even, namely the not ć as/like the good inherently good, i.e. God-wrought. as/like the to sin as/like the to swear as accordingly [according to how/in accordance with how] the the oath to fear
Koh:9:2 ??? (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) all (dat)   one (nom|acc) the (dat) just ([Adj] dat) and the (dat) ungodly ([Adj] dat); he/she/it-is-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-are-being-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical), be-you(sg)-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE! the (dat) good ([Adj] dat) and the (dat) wickedly ([Adj] dat) and the (dat) clean ([Adj] dat) and the (dat) unclean ([Adj] dat) and the (dat)   and the (dat) not   as/like the (nom) good ([Adj] nom) as/like the (nom) while SIN-ing (nom) as/like the (nom) while SWEAR-ing (nom) as accordingly the (nom) the (acc) oath (acc) while being-FEAR-ed (nom)
Koh:9:2 Koh_9:2_1 Koh_9:2_2 Koh_9:2_3 Koh_9:2_4 Koh_9:2_5 Koh_9:2_6 Koh_9:2_7 Koh_9:2_8 Koh_9:2_9 Koh_9:2_10 Koh_9:2_11 Koh_9:2_12 Koh_9:2_13 Koh_9:2_14 Koh_9:2_15 Koh_9:2_16 Koh_9:2_17 Koh_9:2_18 Koh_9:2_19 Koh_9:2_20 Koh_9:2_21 Koh_9:2_22 Koh_9:2_23 Koh_9:2_24 Koh_9:2_25 Koh_9:2_26 Koh_9:2_27 Koh_9:2_28 Koh_9:2_29 Koh_9:2_30 Koh_9:2_31 Koh_9:2_32 Koh_9:2_33 Koh_9:2_34 Koh_9:2_35 Koh_9:2_36 Koh_9:2_37 Koh_9:2_38 Koh_9:2_39 Koh_9:2_40 Koh_9:2_41 Koh_9:2_42 Koh_9:2_43
Koh:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:3 τοῦτο πονηρὸν ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι συνάντημα ἓν τοῖς πᾶσιν· καί γε καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐπληρώθη πονηροῦ, καὶ περιφέρεια ἐν καρδίᾳ αὐτῶν ἐν ζωῇ αὐτῶν, καὶ ὀπίσω αὐτῶν πρὸς τοὺς νεκρούς.
Koh:9:3 There is this evil in all that is done under the sun, that there is one event to all: yea, the heart of the sons of men is filled with evil, and madness is in their heart during their life, and after that they go to the dead. (Ecclesiastes 9:3 Brenton)
Koh:9:3 To złem jest wśród wszystkiego, co się dzieje pod słońcem, że jeden dla wszystkich jest los. A przy tym serce synów ludzkich pełne jest zła i głupota w ich sercu, dopóki żyją. A potem - do zmarłych! (Koh 9:3 BT_4)
Koh:9:3 τοῦτο πονηρὸν ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι συνάντημα ἓν τοῖς πᾶσιν· καί γε καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐπληρώθη πονηροῦ, καὶ περιφέρεια ἐν καρδίᾳ αὐτῶν ἐν ζωῇ αὐτῶν, καὶ ὀπίσω αὐτῶν πρὸς τοὺς νεκρούς.
Koh:9:3 οὗτος αὕτη τοῦτο πονηρός -ά -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὅτι   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί γέ καρδία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) πονηρός -ά -όν καί   ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν
Koh:9:3 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Ponieważ/tamto Jeden Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Syn Ludzki By napełniać pełność, spełniać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Martwo {Całkowicie}
Koh:9:3 tou=to ponEro\n e)n panti\ pepoiEme/nO| u(po\ to\n E(/lion, o(/ti suna/ntEma e(\n toi=s pa=sin· kai/ ge kardi/a ui(O=n tou= a)nTrO/pou e)plErO/TE ponErou=, kai\ perife/reia e)n kardi/a| au)tO=n e)n DZOE=| au)tO=n, kai\ o)pi/sO au)tO=n pro\s tou\s nekrou/s.
Koh:9:3 tuto ponEron en panti pepoiEmenO hypo ton hElion, hoti synantEma hen tois pasin· kai ge kardia hyiOn tu anTrOpu eplErOTE ponEru, kai perifereia en kardia autOn en DZOE autOn, kai opisO autOn pros tus nekrus.
Koh:9:3 RD_NSN A1A_NSN P A3_DSM VM_XMPDSM P RA_ASM N2_ASM C N3M_NSN A3_NSN RA_DPM A3_DPM C x N1A_NSF N2_GPM RA_GSM N2_GSM VCI_API3S A1A_GSM C N1A_NSF P N1A_DSF RD_GPM P N1_DSF RD_GPM C D RD_GPM P RA_APM N2_APM
Koh:9:3 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry because/that ć one the every all, each, every, the whole of and also, even, namely ??? heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) son the human to fill fill, fulfill wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life being, living, spirit; alive he/she/it/same and also, even, namely behind back, behind, after he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the dead
Koh:9:3 this (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat) having-been-DO/MAKE-ed (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) because/that   one (nom|acc) the (dat) all (dat) and ??? heart (nom|voc) sons (gen) the (gen) human (gen) he/she/it-was-FILL-ed wicked ([Adj] gen) and   in/among/by (+dat) heart (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) life (dat); alive ([Adj] dat) them/same (gen) and behind them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) dead ([Adj] acc)
Koh:9:3 Koh_9:3_1 Koh_9:3_2 Koh_9:3_3 Koh_9:3_4 Koh_9:3_5 Koh_9:3_6 Koh_9:3_7 Koh_9:3_8 Koh_9:3_9 Koh_9:3_10 Koh_9:3_11 Koh_9:3_12 Koh_9:3_13 Koh_9:3_14 Koh_9:3_15 Koh_9:3_16 Koh_9:3_17 Koh_9:3_18 Koh_9:3_19 Koh_9:3_20 Koh_9:3_21 Koh_9:3_22 Koh_9:3_23 Koh_9:3_24 Koh_9:3_25 Koh_9:3_26 Koh_9:3_27 Koh_9:3_28 Koh_9:3_29 Koh_9:3_30 Koh_9:3_31 Koh_9:3_32 Koh_9:3_33 Koh_9:3_34 Koh_9:3_35
Koh:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:4 ὅτι τίς ὃς κοινωνεῖ πρὸς πάντας τοὺς ζῶντας; ἔστιν ἐλπίς, ὅτι ὁ κύων ὁ ζῶν, αὐτὸς ἀγαθὸς ὑπὲρ τὸν λέοντα τὸν νεκρόν.
Koh:9:4 for who is he that has fellowship with all the living? there is hope of him: for a living dog is better than a dead lion. (Ecclesiastes 9:4 Brenton)
Koh:9:4 Bo któż stanowi wyjątek? Wszyscy żyjący mogą jeszcze mieć nadzieję - bo lepszy jest żywy pies niż lew nieżywy - (Koh 9:4 BT_4)
Koh:9:4 ὅτι τίς ὃς κοινωνεῖ πρὸς πάντας τοὺς ζῶντας; ἔστιν ἐλπίς, ὅτι κύων ζῶν, αὐτὸς ἀγαθὸς ὑπὲρ τὸν λέοντα τὸν νεκρόν.
Koh:9:4 ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅς ἥ ὅ κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὅτι ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὑπέρ ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν
Koh:9:4 Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Kto/, który/, który By uczestniczyć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By być Miej nadzieję/oczekiwanie Ponieważ/tamto Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Lew Martwo {Całkowicie}
Koh:9:4 o(/ti ti/s o(\s koinOnei= pro\s pa/ntas tou\s DZO=ntas; e)/stin e)lpi/s, o(/ti o( ku/On o( DZO=n, au)to\s a)gaTo\s u(pe\r to\n le/onta to\n nekro/n.
Koh:9:4 hoti tis hos koinOnei pros pantas tus DZOntas; estin elpis, hoti ho kyOn ho DZOn, autos agaTos hyper ton leonta ton nekron.
Koh:9:4 C RI_NSM RR_NSM V2_PAI3S P A3_APM RA_APM V3_PAPAPM V9_PAI3S N3D_NSF C RA_NSM N3_NSM RA_NSM V3_PAPNSM RD_NSM A1_NSM P RA_ASM N3_ASM RA_ASM N2_ASM
Koh:9:4 because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. who/whom/which to share toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to be hope/expectation because/that the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought. above (+acc), on behalf of (+gen) the lion the dead
Koh:9:4 because/that who/what/why (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-is-SHARE-ing, you(sg)-are-being-SHARE-ed (classical), be-you(sg)-SHARE-ing! toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while EXISTS-ing (acc) he/she/it-is hope/expectation (nom) because/that the (nom) watch-dog (nom) the (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) he/it/same (nom) good ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) lion (acc) the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Koh:9:4 Koh_9:4_1 Koh_9:4_2 Koh_9:4_3 Koh_9:4_4 Koh_9:4_5 Koh_9:4_6 Koh_9:4_7 Koh_9:4_8 Koh_9:4_9 Koh_9:4_10 Koh_9:4_11 Koh_9:4_12 Koh_9:4_13 Koh_9:4_14 Koh_9:4_15 Koh_9:4_16 Koh_9:4_17 Koh_9:4_18 Koh_9:4_19 Koh_9:4_20 Koh_9:4_21 Koh_9:4_22
Koh:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:5 ὅτι οἱ ζῶντες γνώσονται ὅτι ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ νεκροὶ οὔκ εἰσιν γινώσκοντες οὐδέν· καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι μισθός, ὅτι ἐπελήσθη ἡ μνήμη αὐτῶν·
Koh:9:5 For the living will know that they shall die: but the dead know nothing, and there is no longer any reward to them; for their memory is lost. (Ecclesiastes 9:5 Brenton)
Koh:9:5 ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. (Koh 9:5 BT_4)
Koh:9:5 ὅτι οἱ ζῶντες γνώσονται ὅτι ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ νεκροὶ οὔκ εἰσιν γινώσκοντες οὐδέν· καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι μισθός, ὅτι ἐπελήσθη μνήμη αὐτῶν·
Koh:9:5 ὅτι ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι μισθός, -ου, ὁ ὅτι ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό μνήμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:9:5 Ponieważ/tamto Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By umierać I też, nawet, mianowicie Martwo {Całkowicie} ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być By wiedzieć to jest rozpoznaj. Nie jeden (nic, nikt) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ponieważ/tamto By zaniedbywać Pamięć On/ona/to/to samo
Koh:9:5 o(/ti oi( DZO=ntes gnO/sontai o(/ti a)poTanou=ntai, kai\ oi( nekroi\ ou)/k ei)sin ginO/skontes ou)de/n· kai\ ou)k e)/stin au)toi=s e)/ti misTo/s, o(/ti e)pelE/sTE E( mnE/mE au)tO=n·
Koh:9:5 hoti hoi DZOntes gnOsontai hoti apoTanuntai, kai hoi nekroi uk eisin ginOskontes uden· kai uk estin autois eti misTos, hoti epelEsTE hE mnEmE autOn·
Koh:9:5 C RA_NPM V3_PAPNPM VF_FMI3P C VF2_FMI3P C RA_NPM N2_NPM D V9_PAI3P V1_PAPNPM A3_ASN C D V9_PAI3S RD_DPM D N2_NSM C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM
Koh:9:5 because/that the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to know i.e. recognize. because/that to die and also, even, namely the dead οὐχ before rough breathing to go; to be to know i.e. recognize. not one (nothing, no one) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same yet/still just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense because/that to neglect the recollection he/she/it/same
Koh:9:5 because/that the (nom) while EXISTS-ing (nom|voc) they-will-be-KNOW-ed because/that they-will-be-DIE-ed and the (nom) dead ([Adj] nom|voc) not he/she/it-is-GO-ing; they-are while KNOW-ing (nom|voc) not one (nom|acc) and not he/she/it-is them/same (dat) yet/still just recompense (nom) because/that he/she/it-was-NEGLECT-ed the (nom) recollection (nom|voc) them/same (gen)
Koh:9:5 Koh_9:5_1 Koh_9:5_2 Koh_9:5_3 Koh_9:5_4 Koh_9:5_5 Koh_9:5_6 Koh_9:5_7 Koh_9:5_8 Koh_9:5_9 Koh_9:5_10 Koh_9:5_11 Koh_9:5_12 Koh_9:5_13 Koh_9:5_14 Koh_9:5_15 Koh_9:5_16 Koh_9:5_17 Koh_9:5_18 Koh_9:5_19 Koh_9:5_20 Koh_9:5_21 Koh_9:5_22 Koh_9:5_23 Koh_9:5_24
Koh:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:6 καί γε ἀγάπη αὐτῶν καί γε μῖσος αὐτῶν καί γε ζῆλος αὐτῶν ἤδη ἀπώλετο, καὶ μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι εἰς αἰῶνα ἐν παντὶ τῷ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:9:6 also their love, and their hatred, and their envy, have now perished; yea, there is no portion for them any more for ever in all that is done under the sun. (Ecclesiastes 9:6 Brenton)
Koh:9:6 Tak samo ich miłość, jak również ich nienawiść, jak też ich zazdrość - już dawno zanikły, i już nigdy więcej udziału nie mają żadnego we wszystkim, cokolwiek się dzieje pod słońcem. (Koh 9:6 BT_4)
Koh:9:6 καί γε ἀγάπη αὐτῶν καί γε μῖσος αὐτῶν καί γε ζῆλος αὐτῶν ἤδη ἀπώλετο, καὶ μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι εἰς αἰῶνα ἐν παντὶ τῷ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:9:6 καί γέ ἀγάπη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ   αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἤδη ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:9:6 I też, nawet, mianowicie ??? Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Gorliwości/ferwor On/ona/to/to samo Już do teraz, do wtedy By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Część ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:9:6 kai/ ge a)ga/pE au)tO=n kai/ ge mi=sos au)tO=n kai/ ge DZE=los au)tO=n E)/dE a)pO/leto, kai\ meri\s ou)k e)/stin au)toi=s e)/ti ei)s ai)O=na e)n panti\ tO=| pepoiEme/nO| u(po\ to\n E(/lion.
Koh:9:6 kai ge agapE autOn kai ge misos autOn kai ge DZElos autOn EdE apOleto, kai meris uk estin autois eti eis aiOna en panti tO pepoiEmenO hypo ton hElion.
Koh:9:6 C x N1_NSF RD_GPM C x N3E_NSN RD_GPM C x N2_NSM RD_GPM D VBI_AMI3S C N3D_NSF D V9_PAI3S RD_DPM D P N3W_ASM P A3_DSM RA_DSM VM_XMPDSM P RA_ASM N2_ASM
Koh:9:6 and also, even, namely ??? love especially love of God for man and of man for God he/she/it/same and also, even, namely ??? ć he/she/it/same and also, even, namely ??? zeal/fervor he/she/it/same already by now, by then to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely part οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same yet/still into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:9:6 and ??? love (nom|voc) them/same (gen) and ???   them/same (gen) and ??? zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) them/same (gen) already he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed and ??? (nom) not he/she/it-is them/same (dat) yet/still into (+acc) eon (acc) in/among/by (+dat) every (dat) the (dat) having-been-DO/MAKE-ed (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:9:6 Koh_9:6_1 Koh_9:6_2 Koh_9:6_3 Koh_9:6_4 Koh_9:6_5 Koh_9:6_6 Koh_9:6_7 Koh_9:6_8 Koh_9:6_9 Koh_9:6_10 Koh_9:6_11 Koh_9:6_12 Koh_9:6_13 Koh_9:6_14 Koh_9:6_15 Koh_9:6_16 Koh_9:6_17 Koh_9:6_18 Koh_9:6_19 Koh_9:6_20 Koh_9:6_21 Koh_9:6_22 Koh_9:6_23 Koh_9:6_24 Koh_9:6_25 Koh_9:6_26 Koh_9:6_27 Koh_9:6_28 Koh_9:6_29
Koh:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:7 Δεῦρο φάγε ἐν εὐφροσύνῃ ἄρτον σου καὶ πίε ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ οἶνόν σου, ὅτι ἤδη εὐδόκησεν ὁ θεὸς τὰ ποιήματά σου.
Koh:9:7 Go, eat thy bread with mirth, and drink thy wine with a joyful heart; for now God has favourably accepted thy works. (Ecclesiastes 9:7 Brenton)
Koh:9:7 Nuże więc! W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino! Bo już ma upodobanie Bóg w twoich czynach. (Koh 9:7 BT_4)
Koh:9:7 Δεῦρο φάγε ἐν εὐφροσύνῃ ἄρτον σου καὶ πίε ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ οἶνόν σου, ὅτι ἤδη εὐδόκησεν θεὸς τὰ ποιήματά σου.
Koh:9:7 δεῦρο φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οἶνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἤδη εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Koh:9:7 Przychodź!/Tutaj i teraz Żarłok; by jeść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Wino Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Już do teraz, do wtedy By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Bóg  Praca Ty; twój/twój(sg)
Koh:9:7 *deu=ro fa/ge e)n eu)frosu/nE| a)/rton sou kai\ pi/e e)n kardi/a| a)gaTE=| oi)=no/n sou, o(/ti E)/dE eu)do/kEsen o( Teo\s ta\ poiE/mata/ sou.
Koh:9:7 deuro fage en eufrosynE arton su kai pie en kardia agaTE oinon su, hoti EdE eudokEsen ho Teos ta poiEmata su.
Koh:9:7 D VB_AAD2S P N1_DSF N2_ASM RP_GS C VB_AAD2S P N1A_DSF A1_DSF N2_ASM RP_GS C D VA_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APN N3M_APN RP_GS
Koh:9:7 come!/here and now glutton; to eat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) and also, even, namely to drink in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) good inherently good, i.e. God-wrought. wine you; your/yours(sg) because/that already by now, by then to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks the god [see theology] the work you; your/yours(sg)
Koh:9:7 come!/here and now glutton (voc); do-EAT-you(sg)! in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) bread (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-DRINK-you(sg)! in/among/by (+dat) heart (dat) good ([Adj] dat) wine (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that already he/she/it-THINK-ed-WELL the (nom) god (nom) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Koh:9:7 Koh_9:7_1 Koh_9:7_2 Koh_9:7_3 Koh_9:7_4 Koh_9:7_5 Koh_9:7_6 Koh_9:7_7 Koh_9:7_8 Koh_9:7_9 Koh_9:7_10 Koh_9:7_11 Koh_9:7_12 Koh_9:7_13 Koh_9:7_14 Koh_9:7_15 Koh_9:7_16 Koh_9:7_17 Koh_9:7_18 Koh_9:7_19 Koh_9:7_20 Koh_9:7_21
Koh:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:8 ἐν παντὶ καιρῷ ἔστωσαν ἱμάτιά σου λευκά, καὶ ἔλαιον ἐπὶ κεφαλήν σου μὴ ὑστερησάτω.
Koh:9:8 Let thy garments be always white; and let not oil be wanting on thine head. (Ecclesiastes 9:8 Brenton)
Koh:9:8 Każdego czasu niech szaty twe będą białe, olejku też niechaj na głowę twoją nie zabraknie! (Koh 9:8 BT_4)
Koh:9:8 ἐν παντὶ καιρῷ ἔστωσαν ἱμάτιά σου λευκά, καὶ ἔλαιον ἐπὶ κεφαλήν σου μὴ ὑστερησάτω.
Koh:9:8 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λευκός -ή -όν καί ἔλαιον, -ου, τό ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-)
Koh:9:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu By powodować stać; by być Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty; twój/twój(sg) Biały I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ty; twój/twój(sg) Nie By podchodzić krótko
Koh:9:8 e)n panti\ kairO=| e)/stOsan i(ma/tia/ sou leuka/, kai\ e)/laion e)pi\ kefalE/n sou mE\ u(sterEsa/tO.
Koh:9:8 en panti kairO estOsan himatia su leuka, kai elaion epi kefalEn su mE hysterEsatO.
Koh:9:8 P A3_DSM N2_DSM V9_PAD3P N2N_NPN RP_GS A1_NPN C N2N_NSN P N1_ASF RP_GS D VA_AAD3S
Koh:9:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time to cause to stand; to be clothing garment, cloak you; your/yours(sg) white and also, even, namely olive oil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head you; your/yours(sg) not to come up short
Koh:9:8 in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! clothings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) white ([Adj] nom|acc|voc) and olive oil (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) head (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not let-him/her/it-COME-UP-SHORT!
Koh:9:8 Koh_9:8_1 Koh_9:8_2 Koh_9:8_3 Koh_9:8_4 Koh_9:8_5 Koh_9:8_6 Koh_9:8_7 Koh_9:8_8 Koh_9:8_9 Koh_9:8_10 Koh_9:8_11 Koh_9:8_12 Koh_9:8_13 Koh_9:8_14
Koh:9:8 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:9 ἰδὲ ζωὴν μετὰ γυναικός, ἧς ἠγάπησας, πάσας ἡμέρας ζωῆς ματαιότητός σου τὰς δοθείσας σοι ὑπὸ τὸν ἥλιον, πάσας ἡμέρας ματαιότητός σου, ὅτι αὐτὸ μερίς σου ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ ἐν τῷ μόχθῳ σου, ᾧ σὺ μοχθεῖς ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:9:9 And see life with the wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which are given thee under the sun: for that is thy portion in thy life, and in thy labour wherein thou labourest under the sun. (Ecclesiastes 9:9 Brenton)
Koh:9:9 Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni marnego twego życia, których ci Bóg użyczył pod słońcem. Po wszystkie dni twej marności! Bo taki jest udział twój w życiu i w twoim trudzie, jaki zadajesz sobie pod słońcem. (Koh 9:9 BT_4)
Koh:9:9 ἰδὲ ζωὴν μετὰ γυναικός, ἧς ἠγάπησας, πάσας ἡμέρας ζωῆς ματαιότητός σου τὰς δοθείσας σοι ὑπὸ τὸν ἥλιον, πάσας ἡμέρας ματαιότητός σου, ὅτι αὐτὸ μερίς σου ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ ἐν τῷ μόχθῳ σου, σὺ μοχθεῖς ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:9:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἡμέρα, -ας -ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἡμέρα, -ας -ἡ ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:9:9 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Kto/, który/, który By kochać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy ??? Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień ??? Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Część Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Ty Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:9:9 i)de\ DZOE\n meta\ gunaiko/s, E(=s E)ga/pEsas, pa/sas E(me/ras DZOE=s mataio/tEto/s sou ta\s doTei/sas soi u(po\ to\n E(/lion, pa/sas E(me/ras mataio/tEto/s sou, o(/ti au)to\ meri/s sou e)n tE=| DZOE=| sou kai\ e)n tO=| mo/CHTO| sou, O(=| su\ moCHTei=s u(po\ to\n E(/lion.
Koh:9:9 ide DZOEn meta gynaikos, hEs EgapEsas, pasas hEmeras DZOEs mataiotEtos su tas doTeisas soi hypo ton hElion, pasas hEmeras mataiotEtos su, hoti auto meris su en tE DZOE su kai en tO moCHTO su, hO sy moCHTeis hypo ton hElion.
Koh:9:9 VB_AAD2S N1_ASF P N3K_GSF RR_GSF VAI_AAI2S A1S_APF N1A_APF N1_GSF N3T_GSF RP_GS RA_APF VC_APPAPF RP_DS P RA_ASM N2_ASM A1S_APF N1A_APF N3T_GSF RP_GS C RD_NSN N3D_NSF RP_GS P RA_DSF N1_DSF RP_GS C P RA_DSM N2_DSM RP_GS RR_DSM RP_NS V2_PAI2S P RA_ASM N2_ASM
Koh:9:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), life being, living, spirit; alive after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife who/whom/which to love every all, each, every, the whole of; to sprinkle day life being, living, spirit; alive ??? you; your/yours(sg) the to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry every all, each, every, the whole of; to sprinkle day ??? you; your/yours(sg) because/that he/she/it/same part you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? you; your/yours(sg) who/whom/which you ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:9:9 do-SEE-you(sg)! life (acc); alive ([Adj] acc) after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-LOVE-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) day (gen), days (acc) life (gen); alive ([Adj] gen) ??? (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) upon being-GIVE-ed (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) day (gen), days (acc) ??? (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that it/same (nom|acc) ??? (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) you(sg) (nom)   under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:9:9 Koh_9:9_1 Koh_9:9_2 Koh_9:9_3 Koh_9:9_4 Koh_9:9_5 Koh_9:9_6 Koh_9:9_7 Koh_9:9_8 Koh_9:9_9 Koh_9:9_10 Koh_9:9_11 Koh_9:9_12 Koh_9:9_13 Koh_9:9_14 Koh_9:9_15 Koh_9:9_16 Koh_9:9_17 Koh_9:9_18 Koh_9:9_19 Koh_9:9_20 Koh_9:9_21 Koh_9:9_22 Koh_9:9_23 Koh_9:9_24 Koh_9:9_25 Koh_9:9_26 Koh_9:9_27 Koh_9:9_28 Koh_9:9_29 Koh_9:9_30 Koh_9:9_31 Koh_9:9_32 Koh_9:9_33 Koh_9:9_34 Koh_9:9_35 Koh_9:9_36 Koh_9:9_37 Koh_9:9_38 Koh_9:9_39 Koh_9:9_40
Koh:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:10 πάντα, ὅσα ἂν εὕρῃ ἡ χείρ σου τοῦ ποιῆσαι, ὡς ἡ δύναμίς σου ποίησον, ὅτι οὐκ ἔστιν ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ γνῶσις καὶ σοφία ἐν ᾅδῃ, ὅπου σὺ πορεύῃ ἐκεῖ.
Koh:9:10 Whatsoever thine hand shall find to do, do with all thy might; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in Hades wither thou goest. (Ecclesiastes 9:10 Brenton)
Koh:9:10 Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz. (Koh 9:10 BT_4)
Koh:9:10 πάντα, ὅσα ἂν εὕρῃ χείρ σου τοῦ ποιῆσαι, ὡς δύναμίς σου ποίησον, ὅτι οὐκ ἔστιν ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ γνῶσις καὶ σοφία ἐν ᾅδῃ, ὅπου σὺ πορεύῃ ἐκεῖ.
Koh:9:10 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὡς ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποίημα[τ], -ατος, τό καί λογισμός, -οῦ, ὁ καί γνῶσις, -εως, ἡ καί σοφία, -ας, ἡ ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὅπου σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκεῖ
Koh:9:10 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By znajdować Ręka Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Jak/jak Zdolność Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Praca I też, nawet, mianowicie Logika I też, nawet, mianowicie Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać Gdzie Ty By iść Tam
Koh:9:10 pa/nta, o(/sa a)/n eu(/rE| E( CHei/r sou tou= poiE=sai, O(s E( du/nami/s sou poi/Eson, o(/ti ou)k e)/stin poi/Ema kai\ logismo\s kai\ gnO=sis kai\ sofi/a e)n a(/|dE|, o(/pou su\ poreu/E| e)kei=.
Koh:9:10 panta, hosa an heurE hE CHeir su tu poiEsai, hOs hE dynamis su poiEson, hoti uk estin poiEma kai logismos kai gnOsis kai sofia en hadE, hopu sy poreuE ekei.
Koh:9:10 A3_APN A1_APN x VB_AAS3S RA_NSF N3_NSF RP_GS RA_GSN VA_AAN C RA_NSF N3I_NSF RP_GS VA_AAD2S C D V9_PAI3S N3M_NSN C N2_NSM C N3I_NSF C N1A_NSF P N1M_DSM x RP_NS V1_PAS3S D
Koh:9:10 every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to find the hand you; your/yours(sg) the to do/make as/like the ability you; your/yours(sg) to do/make because/that οὐχ before rough breathing to be work and also, even, namely logic and also, even, namely knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something and also, even, namely sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing where you to go there
Koh:9:10 all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) as/like the (nom) ability (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) because/that not he/she/it-is work (nom|acc|voc) and logic (nom) and knowledge (nom) and sapience (nom|voc) in/among/by (+dat) Hades (dat); you(sg)-are-being-SING-ed, he/she/it-should-be-SING-ing, you(sg)-should-be-being-SING-ed where you(sg) (nom) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed there
Koh:9:10 Koh_9:10_1 Koh_9:10_2 Koh_9:10_3 Koh_9:10_4 Koh_9:10_5 Koh_9:10_6 Koh_9:10_7 Koh_9:10_8 Koh_9:10_9 Koh_9:10_10 Koh_9:10_11 Koh_9:10_12 Koh_9:10_13 Koh_9:10_14 Koh_9:10_15 Koh_9:10_16 Koh_9:10_17 Koh_9:10_18 Koh_9:10_19 Koh_9:10_20 Koh_9:10_21 Koh_9:10_22 Koh_9:10_23 Koh_9:10_24 Koh_9:10_25 Koh_9:10_26 Koh_9:10_27 Koh_9:10_28 Koh_9:10_29 Koh_9:10_30
Koh:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:11 Ἐπέστρεψα καὶ εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον ὅτι οὐ τοῖς κούφοις ὁ δρόμος καὶ οὐ τοῖς δυνατοῖς ὁ πόλεμος καί γε οὐ τοῖς σοφοῖς ἄρτος καί γε οὐ τοῖς συνετοῖς πλοῦτος καί γε οὐ τοῖς γινώσκουσιν χάρις, ὅτι καιρὸς καὶ ἀπάντημα συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς.
Koh:9:11 I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor yet bread to the wise, nor yet wealth to men of understanding, nor yet favour to men of knowledge; for time and chance will happen to them all. (Ecclesiastes 9:11 Brenton)
Koh:9:11 A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżym bieg się udaje, i nie waleczni w walce zwyciężają. Tak samo nie mędrcom chleb się dostaje w udziale ani rozumnym bogactwo, ani też nie uczeni cieszą się względami. Bo czas i przypadek rządzi wszystkim. (Koh 9:11 BT_4)
Koh:9:11 Ἐπέστρεψα καὶ εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον ὅτι οὐ τοῖς κούφοις δρόμος καὶ οὐ τοῖς δυνατοῖς πόλεμος καί γε οὐ τοῖς σοφοῖς ἄρτος καί γε οὐ τοῖς συνετοῖς πλοῦτος καί γε οὐ τοῖς γινώσκουσιν χάρις, ὅτι καιρὸς καὶ ἀπάντημα συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς.
Koh:9:11 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δρόμος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί γέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἄρτος, -ου, ὁ καί γέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό συν·ετός -ή -όν πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί γέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὅτι καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί   συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:9:11 By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Bieg {Kurs} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zdolny; by być efektywny Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie ??? ??? Przed przydechem mocnym Mądry Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie ??? ??? Przed przydechem mocnym insightful/bystry Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie ??? ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Ponieważ/tamto Okres czasu I też, nawet, mianowicie By spotykać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
Koh:9:11 *)epe/strePSa kai\ ei)=don u(po\ to\n E(/lion o(/ti ou) toi=s kou/fois o( dro/mos kai\ ou) toi=s dunatoi=s o( po/lemos kai/ ge ou) toi=s sofoi=s a)/rtos kai/ ge ou) toi=s sunetoi=s plou=tos kai/ ge ou) toi=s ginO/skousin CHa/ris, o(/ti kairo\s kai\ a)pa/ntEma sunantE/setai toi=s pa=sin au)toi=s.
Koh:9:11 epestrePSa kai eidon hypo ton hElion hoti u tois kufois ho dromos kai u tois dynatois ho polemos kai ge u tois sofois artos kai ge u tois synetois plutos kai ge u tois ginOskusin CHaris, hoti kairos kai apantEma synantEsetai tois pasin autois.
Koh:9:11 VAI_AAI1S C VBI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM C D RA_DPM A1_DPM RA_NSM N2_NSM C D RA_DPM A1_DPM RA_NSM N2_NSM C x D RA_DPM A1_DPM N2_NSM C x D RA_DPM A1_DPM N2_NSM C x D RA_DPM V1_PAI3P N3_NSF C N2_NSM C N3M_NSN VF_FMI3S RA_DPM A3_DPM RD_DPM
Koh:9:11 to turn around and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry because/that οὐχ before rough breathing the ć the course and also, even, namely οὐχ before rough breathing the capable; to be effective the war [see polemic] and also, even, namely ??? οὐχ before rough breathing the wise bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely ??? οὐχ before rough breathing the insightful/discerning wealth/abundance and also, even, namely ??? οὐχ before rough breathing the to know i.e. recognize. favor/grace [see charity] because/that period of time and also, even, namely ć to meet the every all, each, every, the whole of he/she/it/same
Koh:9:11 I-TURN-ed-AROUND and I-SEE-ed, they-SEE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) because/that not the (dat)   the (nom) course (nom) and not the (dat) capable ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) the (nom) war (nom) and ??? not the (dat) wise ([Adj] dat) bread (nom) and ??? not the (dat) insightful/discerning ([Adj] dat) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) and ??? not the (dat) they-are-KNOW-ing, while KNOW-ing (dat) grace (nom) because/that period of time (nom) and   he/she/it-will-be-MEET-ed the (dat) all (dat) them/same (dat)
Koh:9:11 Koh_9:11_1 Koh_9:11_2 Koh_9:11_3 Koh_9:11_4 Koh_9:11_5 Koh_9:11_6 Koh_9:11_7 Koh_9:11_8 Koh_9:11_9 Koh_9:11_10 Koh_9:11_11 Koh_9:11_12 Koh_9:11_13 Koh_9:11_14 Koh_9:11_15 Koh_9:11_16 Koh_9:11_17 Koh_9:11_18 Koh_9:11_19 Koh_9:11_20 Koh_9:11_21 Koh_9:11_22 Koh_9:11_23 Koh_9:11_24 Koh_9:11_25 Koh_9:11_26 Koh_9:11_27 Koh_9:11_28 Koh_9:11_29 Koh_9:11_30 Koh_9:11_31 Koh_9:11_32 Koh_9:11_33 Koh_9:11_34 Koh_9:11_35 Koh_9:11_36 Koh_9:11_37 Koh_9:11_38 Koh_9:11_39 Koh_9:11_40 Koh_9:11_41 Koh_9:11_42 Koh_9:11_43 Koh_9:11_44
Koh:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:12 ὅτι καί γε οὐκ ἔγνω ὁ ἄνθρωπος τὸν καιρὸν αὐτοῦ· ὡς οἱ ἰχθύες οἱ θηρευόμενοι ἐν ἀμφιβλήστρῳ κακῷ καὶ ὡς ὄρνεα τὰ θηρευόμενα ἐν παγίδι, ὡς αὐτὰ παγιδεύονται οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνθρώπου εἰς καιρὸν πονηρόν, ὅταν ἐπιπέσῃ ἐπ’ αὐτοὺς ἄφνω.
Koh:9:12 For surely man also knows not his time: as fishes that are taken in an evil net, and as birds that are caught in a snare; even thus the sons of men are snared at an evil time, when it falls suddenly upon them. (Ecclesiastes 9:12 Brenton)
Koh:9:12 Bo też i nie zna człowiek swego czasu, jak ryby, które się łowi w sieć zdradliwą, i jak ptaki w sidła schwytane. Jak one, tak uwikłani zostaną ludzie w złej chwili, gdy spadnie na nich znienacka. (Koh 9:12 BT_4)
Koh:9:12 ὅτι καί γε οὐκ ἔγνω ἄνθρωπος τὸν καιρὸν αὐτοῦ· ὡς οἱ ἰχθύες οἱ θηρευόμενοι ἐν ἀμφιβλήστρῳ κακῷ καὶ ὡς ὄρνεα τὰ θηρευόμενα ἐν παγίδι, ὡς αὐτὰ παγιδεύονται οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνθρώπου εἰς καιρὸν πονηρόν, ὅταν ἐπιπέσῃ ἐπ’ αὐτοὺς ἄφνω.
Koh:9:12 ὅτι καί γέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) ἐν ἀμφί·βληστρον, -ου, τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὡς ὄρνεον, -ου, τό ὁ ἡ τό θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) ἐν παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὡς αὐτός αὐτή αὐτό παγιδεύω (παγιδευ-, -, παγιδευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πονηρός -ά -όν ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἄφνω
Koh:9:12 Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ludzki Okres czasu On/ona/to/to samo Jak/jak Ryba By polować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zarzutnia Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ptak By polować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pułapka {Trap} Jak/jak On/ona/to/to samo By usidlać Syn Ludzki Do (+przyspieszenie) Okres czasu Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ilekroć By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nagle
Koh:9:12 o(/ti kai/ ge ou)k e)/gnO o( a)/nTrOpos to\n kairo\n au)tou=· O(s oi( i)CHTu/es oi( TEreuo/menoi e)n a)mfiblE/strO| kakO=| kai\ O(s o)/rnea ta\ TEreuo/mena e)n pagi/di, O(s au)ta\ pagideu/ontai oi( ui(oi\ tou= a)nTrO/pou ei)s kairo\n ponEro/n, o(/tan e)pipe/sE| e)p’ au)tou\s a)/fnO.
Koh:9:12 hoti kai ge uk egnO ho anTrOpos ton kairon autu· hOs hoi iCHTyes hoi TEreuomenoi en amfiblEstrO kakO kai hOs ornea ta TEreuomena en pagidi, hOs auta pagideuontai hoi hyioi tu anTrOpu eis kairon ponEron, hotan epipesE ep’ autus afnO.
Koh:9:12 C C x D VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_NPM N3U_NPM RA_NPM V1_PMPNPM P N2N_DSN A1_DSM C C N2N_NPN RA_NPN V1_PMPNPN P N3D_DSF C RD_APN V1_PPI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM P N2_ASM A1A_ASM D VF_FMI2S P RD_APM D
Koh:9:12 because/that and also, even, namely ??? οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the human the period of time he/she/it/same as/like the fish the to hunt in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among casting-net wickedly to do evil and also, even, namely as/like bird the to hunt in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trap as/like he/she/it/same to entrap the son the human into (+acc) period of time wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος whenever to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same suddenly
Koh:9:12 because/that and ??? not he/she/it-KNOW-ed the (nom) human (nom) the (acc) period of time (acc) him/it/same (gen) as/like the (nom) fish (nom|voc) the (nom) while being-HUNT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) casting-net (dat) wickedly ([Adj] dat) and as/like birds (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-HUNT-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) trap (dat) as/like they/them/same (nom|acc) they-are-being-ENTRAP-ed the (nom) sons (nom|voc) the (gen) human (gen) into (+acc) period of time (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) whenever you(sg)-will-be-FALL-ed-UPON, he/she/it-should-FALL-UPON, you(sg)-should-be-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) suddenly
Koh:9:12 Koh_9:12_1 Koh_9:12_2 Koh_9:12_3 Koh_9:12_4 Koh_9:12_5 Koh_9:12_6 Koh_9:12_7 Koh_9:12_8 Koh_9:12_9 Koh_9:12_10 Koh_9:12_11 Koh_9:12_12 Koh_9:12_13 Koh_9:12_14 Koh_9:12_15 Koh_9:12_16 Koh_9:12_17 Koh_9:12_18 Koh_9:12_19 Koh_9:12_20 Koh_9:12_21 Koh_9:12_22 Koh_9:12_23 Koh_9:12_24 Koh_9:12_25 Koh_9:12_26 Koh_9:12_27 Koh_9:12_28 Koh_9:12_29 Koh_9:12_30 Koh_9:12_31 Koh_9:12_32 Koh_9:12_33 Koh_9:12_34 Koh_9:12_35 Koh_9:12_36 Koh_9:12_37 Koh_9:12_38 Koh_9:12_39 Koh_9:12_40
Koh:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:13 καί γε τοῦτο εἶδον σοφίαν ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ μεγάλη ἐστὶν πρός με·
Koh:9:13 This I also saw to be wisdom under the sun, and it is great before me: (Ecclesiastes 9:13 Brenton)
Koh:9:13 Ale i taki przykład mądrości widziałem pod słońcem, a wielką mi się ona wydawała: (Koh 9:13 BT_4)
Koh:9:13 Καί γε τοῦτο εἶδον σοφίαν ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ μεγάλη ἐστὶν πρός με·
Koh:9:13 καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σοφία, -ας, ἡ ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Koh:9:13 I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Wielki By być Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Koh:9:13 *kai/ ge tou=to ei)=don sofi/an u(po\ to\n E(/lion, kai\ mega/lE e)sti\n pro/s me·
Koh:9:13 kai ge tuto eidon sofian hypo ton hElion, kai megalE estin pros me·
Koh:9:13 C x RD_ASN VBI_AAI1S N1A_ASF P RA_ASM N2_ASM C A1_NSF V9_PAI3S P RP_AS
Koh:9:13 and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely great to be toward (+acc,+gen,+dat) I
Koh:9:13 and ??? this (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed sapience (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) and great ([Adj] nom|voc) he/she/it-is toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
Koh:9:13 Koh_9:13_1 Koh_9:13_2 Koh_9:13_3 Koh_9:13_4 Koh_9:13_5 Koh_9:13_6 Koh_9:13_7 Koh_9:13_8 Koh_9:13_9 Koh_9:13_10 Koh_9:13_11 Koh_9:13_12 Koh_9:13_13
Koh:9:13 x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:14 πόλις μικρὰ καὶ ἄνδρες ἐν αὐτῇ ὀλίγοι, καὶ ἔλθῃ ἐπ’ αὐτὴν βασιλεὺς μέγας καὶ κυκλώσῃ αὐτὴν καὶ οἰκοδομήσῃ ἐπ’ αὐτὴν χάρακας μεγάλους·
Koh:9:14 suppose there were a little city, and few men in it; and there should come against it a great king, and surround it, and build great mounds against it; (Ecclesiastes 9:14 Brenton)
Koh:9:14 Małe miasteczko, i mężów w nim niewielu. I naszedł je potężny król, a wkoło je otoczywszy zbudował przeciwko niemu wielkie machiny oblężnicze. (Koh 9:14 BT_4)
Koh:9:14 πόλις μικρὰ καὶ ἄνδρες ἐν αὐτῇ ὀλίγοι, καὶ ἔλθῃ ἐπ’ αὐτὴν βασιλεὺς μέγας καὶ κυκλώσῃ αὐτὴν καὶ οἰκοδομήσῃ ἐπ’ αὐτὴν χάρακας μεγάλους·
Koh:9:14 πόλις, -εως, ἡ μικρός -ά -όν καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὀλίγος -η -ον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χάραξ, -ακος, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Koh:9:14 Miasto Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Król Wielki I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma Wielki
Koh:9:14 po/lis mikra\ kai\ a)/ndres e)n au)tE=| o)li/goi, kai\ e)/lTE| e)p’ au)tE\n basileu\s me/gas kai\ kuklO/sE| au)tE\n kai\ oi)kodomE/sE| e)p’ au)tE\n CHa/rakas mega/lous·
Koh:9:14 polis mikra kai andres en autE oligoi, kai elTE ep’ autEn basileus megas kai kyklOsE autEn kai oikodomEsE ep’ autEn CHarakas megalus·
Koh:9:14 N3I_NSF A1A_NSF C N3_NPM P RD_DSF A1_NPM C VB_AAS3S P RD_ASF N3V_NSM A1P_NSM C VA_AAS3S RD_ASF C VF_FMI2S P RD_ASF N3K_APM A1_APM
Koh:9:14 city small [see micro] and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same little [see oligarchy] and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same king great and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same and also, even, namely to build/edify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma great
Koh:9:14 city (nom) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and men, husbands (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) few (nom|voc) and he/she/it-should-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) king (nom) great ([Adj] nom) and you(sg)-will-be-ENCIRCLE-ed, he/she/it-should-ENCIRCLE, you(sg)-should-be-ENCIRCLE-ed her/it/same (acc) and you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed, he/she/it-should-BUILD/EDIFY, you(sg)-should-be-BUILD/EDIFY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) stakes (acc) great ([Adj] acc)
Koh:9:14 Koh_9:14_1 Koh_9:14_2 Koh_9:14_3 Koh_9:14_4 Koh_9:14_5 Koh_9:14_6 Koh_9:14_7 Koh_9:14_8 Koh_9:14_9 Koh_9:14_10 Koh_9:14_11 Koh_9:14_12 Koh_9:14_13 Koh_9:14_14 Koh_9:14_15 Koh_9:14_16 Koh_9:14_17 Koh_9:14_18 Koh_9:14_19 Koh_9:14_20 Koh_9:14_21 Koh_9:14_22
Koh:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:15 καὶ εὕρῃ ἐν αὐτῇ ἄνδρα πένητα σοφόν, καὶ διασώσει αὐτὸς τὴν πόλιν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἐμνήσθη σὺν τοῦ ἀνδρὸς τοῦ πένητος ἐκείνου.
Koh:9:15 and should find in it a poor wise man, and he should save the city through his wisdom: yet no man would remember that poor man. (Ecclesiastes 9:15 Brenton)
Koh:9:15 I znalazł się w nim człowiek biedny, lecz mądry, i ten uratował miasto dzięki swej mądrości. A nikt nie pamięta o tym biednym człowieku. (Koh 9:15 BT_4)
Koh:9:15 καὶ εὕρῃ ἐν αὐτῇ ἄνδρα πένητα σοφόν, καὶ διασώσει αὐτὸς τὴν πόλιν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἐμνήσθη σὺν τοῦ ἀνδρὸς τοῦ πένητος ἐκείνου.
Koh:9:15 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ σοφός -ή -όν καί δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) σύν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἐκεῖνος -η -ο
Koh:9:15 I też, nawet, mianowicie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Biedna osoba Mądry I też, nawet, mianowicie Do chronionego On/ona/to/to samo Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Razem z/włączając (+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Biedna osoba Tamto
Koh:9:15 kai\ eu(/rE| e)n au)tE=| a)/ndra pe/nEta sofo/n, kai\ diasO/sei au)to\s tE\n po/lin e)n tE=| sofi/a| au)tou=· kai\ a)/nTrOpos ou)k e)mnE/sTE su\n tou= a)ndro\s tou= pe/nEtos e)kei/nou.
Koh:9:15 kai heurE en autE andra penEta sofon, kai diasOsei autos tEn polin en tE sofia autu· kai anTrOpos uk emnEsTE syn tu andros tu penEtos ekeinu.
Koh:9:15 C VB_AAS3S P RD_DSF N3_ASM N3T_ASM A1_ASM C VF_FAI3S RD_NSM RA_ASF N3I_ASF P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C N2_NSM D VSI_API3S P RA_GSM N3_GSM RA_GSM N3T_GSM RD_GSM
Koh:9:15 and also, even, namely to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". poor person wise and also, even, namely to preserved he/she/it/same the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same and also, even, namely human οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of together with/including (+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the poor person that
Koh:9:15 and he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) man, husband (acc) poor person (acc) wise ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-PRESERVED, you(sg)-will-be-PRESERVED-ed (classical) he/it/same (nom) the (acc) city (acc) in/among/by (+dat) the (dat) sapience (dat) him/it/same (gen) and human (nom) not he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF together with/including (+dat) the (gen) man, husband (gen) the (gen) poor person (gen) that (gen)
Koh:9:15 Koh_9:15_1 Koh_9:15_2 Koh_9:15_3 Koh_9:15_4 Koh_9:15_5 Koh_9:15_6 Koh_9:15_7 Koh_9:15_8 Koh_9:15_9 Koh_9:15_10 Koh_9:15_11 Koh_9:15_12 Koh_9:15_13 Koh_9:15_14 Koh_9:15_15 Koh_9:15_16 Koh_9:15_17 Koh_9:15_18 Koh_9:15_19 Koh_9:15_20 Koh_9:15_21 Koh_9:15_22 Koh_9:15_23 Koh_9:15_24 Koh_9:15_25 Koh_9:15_26
Koh:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:16 καὶ εἶπα ἐγώ Ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ δύναμιν· καὶ σοφία τοῦ πένητος ἐξουδενωμένη, καὶ λόγοι αὐτοῦ οὔκ εἰσιν ἀκουόμενοι.
Koh:9:16 And I said Wisdom is better than power: yet the wisdom of the poor man is set at nought, and his words not listened to. (Ecclesiastes 9:16 Brenton)
Koh:9:16 Więc powiedziałem: «Lepsza jest mądrość niż siła». Lecz mądrość biednego bywa w pogardzie, a słowa jego nie mają posłuchu. (Koh 9:16 BT_4)
Koh:9:16 καὶ εἶπα ἐγώ Ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ δύναμιν· καὶ σοφία τοῦ πένητος ἐξουδενωμένη, καὶ λόγοι αὐτοῦ οὔκ εἰσιν ἀκουόμενοι.
Koh:9:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σοφία, -ας, ἡ ὑπέρ δύναμις, -εως, ἡ καί σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) καί λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Koh:9:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Zdolność I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Biedna osoba By umieszczać [na boku] od nikogo I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być By słyszeć
Koh:9:16 kai\ ei)=pa e)gO/ *)agaTE\ sofi/a u(pe\r du/namin· kai\ sofi/a tou= pe/nEtos e)XoudenOme/nE, kai\ lo/goi au)tou= ou)/k ei)sin a)kouo/menoi.
Koh:9:16 kai eipa egO agaTE sofia hyper dynamin· kai sofia tu penEtos eXudenOmenE, kai logoi autu uk eisin akuomenoi.
Koh:9:16 C VAI_AAI1S RP_NS A1_NSF N1A_NSF P N3I_ASF C N1A_NSF RA_GSM N3T_GSM VM_XPPNSF C N2_NPM RD_GSM D V9_PAI3P V1_PMPNPM
Koh:9:16 and also, even, namely to say/tell I good inherently good, i.e. God-wrought. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] above (+acc), on behalf of (+gen) ability and also, even, namely sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the poor person to set [apart] from nobody and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same οὐχ before rough breathing to go; to be to hear
Koh:9:16 and I-SAY/TELL-ed I (nom) good ([Adj] nom|voc) sapience (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) ability (acc) and sapience (nom|voc) the (gen) poor person (gen) having-been-SET [APART] FROM NOBODY-ed (nom|voc) and words (nom|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-is-GO-ing; they-are while being-HEAR-ed (nom|voc)
Koh:9:16 Koh_9:16_1 Koh_9:16_2 Koh_9:16_3 Koh_9:16_4 Koh_9:16_5 Koh_9:16_6 Koh_9:16_7 Koh_9:16_8 Koh_9:16_9 Koh_9:16_10 Koh_9:16_11 Koh_9:16_12 Koh_9:16_13 Koh_9:16_14 Koh_9:16_15 Koh_9:16_16 Koh_9:16_17 Koh_9:16_18
Koh:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:9:17 λόγοι σοφῶν ἐν ἀναπαύσει ἀκούονται ὑπὲρ κραυγὴν ἐξουσιαζόντων ἐν ἀφροσύναις.
Koh:9:17 The words of the wise are heard in quiet more than the cry of them that rule in folly. (Ecclesiastes 9:17 Brenton)
Koh:9:17 Spokojne słowa mędrców więcej znaczą niż krzyk panującego wśród głupców. (Koh 9:17 BT_4)
Koh:9:17 λόγοι σοφῶν ἐν ἀναπαύσει ἀκούονται ὑπὲρ κραυγὴν ἐξουσιαζόντων ἐν ἀφροσύναις.
Koh:9:17 λόγος, -ου, ὁ σοφός -ή -όν ἐν ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὑπέρ κραυγή, -ῆς, ἡ ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) ἐν ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Koh:9:17 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia By słyszeć Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Płacz krzyk (????????) Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów
Koh:9:17 lo/goi sofO=n e)n a)napau/sei a)kou/ontai u(pe\r kraugE\n e)XousiaDZo/ntOn e)n a)frosu/nais.
Koh:9:17 logoi sofOn en anapausei akuontai hyper kraugEn eXusiaDZontOn en afrosynais.
Koh:9:17 N2_NPM A1_GPM P N3I_DSF V1_PMI3P P N1_ASF V1_PAPGPM P N1_DPF
Koh:9:17 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rest; to refresh revive to hear above (+acc), on behalf of (+gen) cry shout (κραυγάζω) to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle
Koh:9:17 words (nom|voc) wise ([Adj] gen) in/among/by (+dat) rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical) they-are-being-HEAR-ed above (+acc), on behalf of (+gen) cry (acc) let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen) in/among/by (+dat) mindlessnesss (dat)
Koh:9:17 Koh_9:17_1 Koh_9:17_2 Koh_9:17_3 Koh_9:17_4 Koh_9:17_5 Koh_9:17_6 Koh_9:17_7 Koh_9:17_8 Koh_9:17_9 Koh_9:17_10
Koh:9:17 x x x x x x x x x x
Koh:9:18 ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ σκεύη πολέμου, καὶ ἁμαρτάνων εἷς ἀπολέσει ἀγαθωσύνην πολλήν.
Koh:9:18 Wisdom is better than weapons of war: and one sinner will destroy much good. (Ecclesiastes 9:18 Brenton)
Koh:9:18 Lepsza jest mądrość od narzędzi wojennych, lecz jeden grzesznik popsuć może wiele dobrego. (Koh 9:18 BT_4)
Koh:9:18 ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ σκεύη πολέμου, καὶ ἁμαρτάνων εἷς ἀπολέσει ἀγαθωσύνην πολλήν.
Koh:9:18 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σοφία, -ας, ἡ ὑπέρ σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Koh:9:18 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie By grzeszyć Jeden By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dobroć Dużo
Koh:9:18 a)gaTE\ sofi/a u(pe\r skeu/E pole/mou, kai\ a(marta/nOn ei(=s a)pole/sei a)gaTOsu/nEn pollE/n.
Koh:9:18 agaTE sofia hyper skeuE polemu, kai hamartanOn heis apolesei agaTOsynEn pollEn.
Koh:9:18 A1_NSF N1A_NSF P N3E_APN N2_GSM C V1_PAPNSM M_NSM VF_FAI3S N1_ASF A1_ASF
Koh:9:18 good inherently good, i.e. God-wrought. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] above (+acc), on behalf of (+gen) vessel; vessel hardware, utensils, implement war [see polemic]; to fight war and also, even, namely to sin one to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing goodness much
Koh:9:18 good ([Adj] nom|voc) sapience (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! and while SIN-ing (nom) one (nom) he/she/it-will-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed (classical) goodness (acc) much (acc)
Koh:9:18 Koh_9:18_1 Koh_9:18_2 Koh_9:18_3 Koh_9:18_4 Koh_9:18_5 Koh_9:18_6 Koh_9:18_7 Koh_9:18_8 Koh_9:18_9 Koh_9:18_10 Koh_9:18_11
Koh:9:18 x x x x x x x x x x x