Kpl:14:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:14:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 14:1 Brenton)
Kpl:14:1 Następnie powiedział Pan do Mojżesza: (Kpł 14:1 BT_4)
Kpl:14:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:14:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:14:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:14:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:14:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:14:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:14:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:14:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:14:1 Kpl_14:1_1 Kpl_14:1_2 Kpl_14:1_3 Kpl_14:1_4 Kpl_14:1_5 Kpl_14:1_6
Kpl:14:1 x x x x x x
Kpl:14:2 Οὗτος ὁ νόμος τοῦ λεπροῦ, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ· καὶ προσαχθήσεται πρὸς τὸν ἱερέα,
Kpl:14:2 This is the law of the leper: in whatsoever day he shall have been cleansed, then shall he be brought to the priest. (Leviticus 14:2 Brenton)
Kpl:14:2 «To jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana, (Kpł 14:2 BT_4)
Kpl:14:2 Οὗτος νόμος τοῦ λεπροῦ, ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ· καὶ προσαχθήσεται πρὸς τὸν ἱερέα,
Kpl:14:2 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λεπρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:14:2 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo Trędowaty Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny
Kpl:14:2 *ou(=tos o( no/mos tou= leprou=, E(=| a)/n E(me/ra| kaTarisTE=|· kai\ prosaCHTE/setai pro\s to\n i(ere/a,
Kpl:14:2 hutos ho nomos tu lepru, hE an hEmera kaTarisTE· kai prosaCHTEsetai pros ton hierea,
Kpl:14:2 RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM A1A_GSM RR_DSF x N1A_DSF VS_APS3S C VQ_FPI3S P RA_ASM N3V_ASM
Kpl:14:2 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law the leprous who/whom/which ever (if ever) day to purify cleanse and also, even, namely to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) the priest
Kpl:14:2 this (nom) the (nom) law (nom) the (gen) leprous ([Adj] gen) who/whom/which (dat) ever day (dat) he/she/it-should-be-PURIFIED-ed and he/she/it-will-be-LEAD-ed-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc)
Kpl:14:2 Kpl_14:2_1 Kpl_14:2_2 Kpl_14:2_3 Kpl_14:2_4 Kpl_14:2_5 Kpl_14:2_6 Kpl_14:2_7 Kpl_14:2_8 Kpl_14:2_9 Kpl_14:2_10 Kpl_14:2_11 Kpl_14:2_12 Kpl_14:2_13 Kpl_14:2_14
Kpl:14:2 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:3 καὶ ἐξελεύσεται ὁ ἱερεὺς ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἰᾶται ἡ ἁφὴ τῆς λέπρας ἀπὸ τοῦ λεπροῦ,
Kpl:14:3 And the priest shall come forth out of the camp, and the priest shall look, and, behold, the plague of the leprosy is removed from the leper. (Leviticus 14:3 Brenton)
Kpl:14:3 a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu, (Kpł 14:3 BT_4)
Kpl:14:3 καὶ ἐξελεύσεται ἱερεὺς ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ὄψεται ἱερεὺς καὶ ἰδοὺ ἰᾶται ἁφὴ τῆς λέπρας ἀπὸ τοῦ λεπροῦ,
Kpl:14:3 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό ἁφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν ἀπό ὁ ἡ τό λεπρός -ά -όν
Kpl:14:3 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Duchowny Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By goić się Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Trąd; trędowaty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trędowaty
Kpl:14:3 kai\ e)Xeleu/setai o( i(ereu\s e)/XO tE=s parembolE=s, kai\ o)/PSetai o( i(ereu\s kai\ i)dou\ i)a=tai E( a(fE\ tE=s le/pras a)po\ tou= leprou=,
Kpl:14:3 kai eXeleusetai ho hiereus eXO tEs parembolEs, kai oPSetai ho hiereus kai idu iatai hE hafE tEs lepras apo tu lepru,
Kpl:14:3 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM C I V3_PPI3S RA_NSF N1_NSF RA_GSF N1A_GSF P RA_GSM A1A_GSM
Kpl:14:3 and also, even, namely to come out the priest outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to heal the ligament (connection, LXX plague, infection) the leprosy; leprous from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the leprous
Kpl:14:3 and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (nom) priest (nom) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) priest (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-being-HEAL-ed, he/she/it-should-be-being-HEAL-ed, he/she/it-has-been-HEAL-ed the (nom) ligament (nom|voc) the (gen) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) away from (+gen) the (gen) leprous ([Adj] gen)
Kpl:14:3 Kpl_14:3_1 Kpl_14:3_2 Kpl_14:3_3 Kpl_14:3_4 Kpl_14:3_5 Kpl_14:3_6 Kpl_14:3_7 Kpl_14:3_8 Kpl_14:3_9 Kpl_14:3_10 Kpl_14:3_11 Kpl_14:3_12 Kpl_14:3_13 Kpl_14:3_14 Kpl_14:3_15 Kpl_14:3_16 Kpl_14:3_17 Kpl_14:3_18 Kpl_14:3_19 Kpl_14:3_20 Kpl_14:3_21
Kpl:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:4 καὶ προστάξει ὁ ἱερεὺς καὶ λήμψονται τῷ κεκαθαρισμένῳ δύο ὀρνίθια ζῶντα καθαρὰ καὶ ξύλον κέδρινον καὶ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ ὕσσωπον·
Kpl:14:4 And the priest shall give directions, and they shall take for him that is cleansed two clean live birds, and cedar wood, and spun scarlet, and hyssop. (Leviticus 14:4 Brenton)
Kpl:14:4 to kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa ptaki żywe, czyste, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. (Kpł 14:4 BT_4)
Kpl:14:4 καὶ προστάξει ἱερεὺς καὶ λήμψονται τῷ κεκαθαρισμένῳ δύο ὀρνίθια ζῶντα καθαρὰ καὶ ξύλον κέδρινον καὶ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ ὕσσωπον·
Kpl:14:4 καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καθαρός -ά -όν καί ξύλον, -ου, τό   καί κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) κόκκινος -η -ον καί ὕσσωπος, -ου, ἡ and ὁ and -πον, ???, τό
Kpl:14:4 I też, nawet, mianowicie By dawać dyrektywę Duchowny I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By oczyszczać się oczyszczaj Dwa Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Czysty I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By kręcić się Szkarłatny I też, nawet, mianowicie Hizopu "Hizop" nie może być botanicznie ścisły okres {termin}. To prawdopodobnie odnosi się do liściastych aromatycznych ziół <ja>lebiodka</ja> rodzina raczej niż do <ja>hyssopus officinalis</ja>, "hizop".
Kpl:14:4 kai\ prosta/Xei o( i(ereu\s kai\ lE/mPSontai tO=| kekaTarisme/nO| du/o o)rni/Tia DZO=nta kaTara\ kai\ Xu/lon ke/drinon kai\ keklOsme/non ko/kkinon kai\ u(/ssOpon·
Kpl:14:4 kai prostaXei ho hiereus kai lEmPSontai tO kekaTarismenO dyo orniTia DZOnta kaTara kai Xylon kedrinon kai keklOsmenon kokkinon kai hyssOpon·
Kpl:14:4 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM C VF_FMI3P RA_DSM VT_XPPDSM M N2N_APN V3_PAPAPN A1A_APN C N2N_ASN A1_ASN C VT_XPPASN A1_ASN C N2_ASM
Kpl:14:4 and also, even, namely to give a directive the priest and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the to purify cleanse two ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) clean and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely to spin scarlet and also, even, namely hyssop "Hyssop" may not be a botanically-exact term. It probably refers to leafy aromatic herbs of the <i>origanum</i> family rather than to <i>hyssopus officinalis</i>, "hyssop".
Kpl:14:4 and he/she/it-will-GIVE-A-DIRECTIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed-A-DIRECTIVE (classical) the (nom) priest (nom) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (dat) having-been-PURIFIED-ed (dat) two (nom, acc, gen)   while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and tree/wooden thing (nom|acc|voc)   and having-been-SPIN-ed (acc, nom|acc|voc) scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and hyssop (nom|acc|voc, acc)
Kpl:14:4 Kpl_14:4_1 Kpl_14:4_2 Kpl_14:4_3 Kpl_14:4_4 Kpl_14:4_5 Kpl_14:4_6 Kpl_14:4_7 Kpl_14:4_8 Kpl_14:4_9 Kpl_14:4_10 Kpl_14:4_11 Kpl_14:4_12 Kpl_14:4_13 Kpl_14:4_14 Kpl_14:4_15 Kpl_14:4_16 Kpl_14:4_17 Kpl_14:4_18 Kpl_14:4_19 Kpl_14:4_20
Kpl:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:5 καὶ προστάξει ὁ ἱερεὺς καὶ σφάξουσιν τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον ἐφ’ ὕδατι ζῶντι·
Kpl:14:5 And the priest shall give direction, and they shall kill one bird over an earthen vessel over running water. (Leviticus 14:5 Brenton)
Kpl:14:5 Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą. (Kpł 14:5 BT_4)
Kpl:14:5 καὶ προστάξει ἱερεὺς καὶ σφάξουσιν τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον ἐφ’ ὕδατι ζῶντι·
Kpl:14:5 καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ἀγγεῖον, -ου, τό ὀστράκινος -η -ον ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Kpl:14:5 I też, nawet, mianowicie By dawać dyrektywę Duchowny I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Jeden Do (+przyspieszenie) Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) Glina Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Kpl:14:5 kai\ prosta/Xei o( i(ereu\s kai\ sfa/Xousin to\ o)rni/Tion to\ e(\n ei)s a)ggei=on o)stra/kinon e)f’ u(/dati DZO=nti·
Kpl:14:5 kai prostaXei ho hiereus kai sfaXusin to orniTion to hen eis angeion ostrakinon ef’ hydati DZOnti·
Kpl:14:5 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM C VF_FAI3P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A3_ASN P N2N_ASN A1_ASN P N3T_DSN V3_PAPDSN
Kpl:14:5 and also, even, namely to give a directive the priest and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the ć the one into (+acc) container (vessel, flask) clay upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Kpl:14:5 and he/she/it-will-GIVE-A-DIRECTIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed-A-DIRECTIVE (classical) the (nom) priest (nom) and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) the (nom|acc)   the (nom|acc) one (nom|acc) into (+acc) container (nom|acc|voc) clay ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) water (dat) while EXISTS-ing (dat)
Kpl:14:5 Kpl_14:5_1 Kpl_14:5_2 Kpl_14:5_3 Kpl_14:5_4 Kpl_14:5_5 Kpl_14:5_6 Kpl_14:5_7 Kpl_14:5_8 Kpl_14:5_9 Kpl_14:5_10 Kpl_14:5_11 Kpl_14:5_12 Kpl_14:5_13 Kpl_14:5_14 Kpl_14:5_15 Kpl_14:5_16
Kpl:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:6 καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν λήμψεται αὐτὸ καὶ τὸ ξύλον τὸ κέδρινον καὶ τὸ κλωστὸν κόκκινον καὶ τὸν ὕσσωπον καὶ βάψει αὐτὰ καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν εἰς τὸ αἷμα τοῦ ὀρνιθίου τοῦ σφαγέντος ἐφ’ ὕδατι ζῶντι·
Kpl:14:6 And as for the living bird he shall take it, and the cedar wood, and the spun scarlet, and the hyssop, and he shall dip them and the living bird into the blood of the bird that was slain over running water. (Leviticus 14:6 Brenton)
Kpl:14:6 Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego, wraz z kawałkiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wodą żywą. (Kpł 14:6 BT_4)
Kpl:14:6 καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν λήμψεται αὐτὸ καὶ τὸ ξύλον τὸ κέδρινον καὶ τὸ κλωστὸν κόκκινον καὶ τὸν ὕσσωπον καὶ βάψει αὐτὰ καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν εἰς τὸ αἷμα τοῦ ὀρνιθίου τοῦ σφαγέντος ἐφ’ ὕδατι ζῶντι·
Kpl:14:6 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   κόκκινος -η -ον καί ὁ ἡ τό ὕσσωπος, -ου, ἡ and ὁ and -πον, ???, τό καί βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Kpl:14:6 I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Szkarłatny I też, nawet, mianowicie Hizopu "Hizop" nie może być botanicznie ścisły okres {termin}. To prawdopodobnie odnosi się do liściastych aromatycznych ziół <ja>lebiodka</ja> rodzina raczej niż do <ja>hyssopus officinalis</ja>, "hizop". I też, nawet, mianowicie By zanurzać zanurzanie, zanurzać, łagodzić, farbować się, zabarwiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Krew By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Kpl:14:6 kai\ to\ o)rni/Tion to\ DZO=n lE/mPSetai au)to\ kai\ to\ Xu/lon to\ ke/drinon kai\ to\ klOsto\n ko/kkinon kai\ to\n u(/ssOpon kai\ ba/PSei au)ta\ kai\ to\ o)rni/Tion to\ DZO=n ei)s to\ ai(=ma tou= o)rniTi/ou tou= sfage/ntos e)f’ u(/dati DZO=nti·
Kpl:14:6 kai to orniTion to DZOn lEmPSetai auto kai to Xylon to kedrinon kai to klOston kokkinon kai ton hyssOpon kai baPSei auta kai to orniTion to DZOn eis to haima tu orniTiu tu sfagentos ef’ hydati DZOnti·
Kpl:14:6 C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN V3_PAPASN VF_FMI3S RD_ASN C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1_ASN C RA_ASN A1_ASN A1_ASN C RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3S RD_APN C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN V3_PAPASN P RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N2N_GSN RA_GSN VD_APPGSN P N3T_DSN V3_PAPDSN
Kpl:14:6 and also, even, namely the ć the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć and also, even, namely the ć scarlet and also, even, namely the hyssop "Hyssop" may not be a botanically-exact term. It probably refers to leafy aromatic herbs of the <i>origanum</i> family rather than to <i>hyssopus officinalis</i>, "hyssop". and also, even, namely to dip dip, immerse, temper, dye, tint he/she/it/same and also, even, namely the ć the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) the blood the ć the to slay butcher, kill, massacre, slaughter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Kpl:14:6 and the (nom|acc)   the (nom|acc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed it/same (nom|acc) and the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (nom|acc)   and the (nom|acc)   scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) hyssop (nom|acc|voc, acc) and he/she/it-will-DIP, you(sg)-will-be-DIP-ed (classical) they/them/same (nom|acc) and the (nom|acc)   the (nom|acc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) upon being-SLAY-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) water (dat) while EXISTS-ing (dat)
Kpl:14:6 Kpl_14:6_1 Kpl_14:6_2 Kpl_14:6_3 Kpl_14:6_4 Kpl_14:6_5 Kpl_14:6_6 Kpl_14:6_7 Kpl_14:6_8 Kpl_14:6_9 Kpl_14:6_10 Kpl_14:6_11 Kpl_14:6_12 Kpl_14:6_13 Kpl_14:6_14 Kpl_14:6_15 Kpl_14:6_16 Kpl_14:6_17 Kpl_14:6_18 Kpl_14:6_19 Kpl_14:6_20 Kpl_14:6_21 Kpl_14:6_22 Kpl_14:6_23 Kpl_14:6_24 Kpl_14:6_25 Kpl_14:6_26 Kpl_14:6_27 Kpl_14:6_28 Kpl_14:6_29 Kpl_14:6_30 Kpl_14:6_31 Kpl_14:6_32 Kpl_14:6_33 Kpl_14:6_34 Kpl_14:6_35 Kpl_14:6_36 Kpl_14:6_37
Kpl:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:7 καὶ περιρρανεῖ ἐπὶ τὸν καθαρισθέντα ἀπὸ τῆς λέπρας ἑπτάκις, καὶ καθαρὸς ἔσται· καὶ ἐξαποστελεῖ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν εἰς τὸ πεδίον.
Kpl:14:7 And he shall sprinkle seven times upon him that was cleansed of his leprosy, and he shall be clean; and he shall let go the living bird into the field. (Leviticus 14:7 Brenton)
Kpl:14:7 Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu i w ten sposób oczyści go. A ptaka żywego wypuści na pole. (Kpł 14:7 BT_4)
Kpl:14:7 καὶ περιρρανεῖ ἐπὶ τὸν καθαρισθέντα ἀπὸ τῆς λέπρας ἑπτάκις, καὶ καθαρὸς ἔσται· καὶ ἐξαποστελεῖ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν εἰς τὸ πεδίον.
Kpl:14:7 καί   ἐπί ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν ἑπτά·κις/ἑπτά·κι καί καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό  
Kpl:14:7 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By oczyszczać się oczyszczaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trąd; trędowaty Siedem razów I też, nawet, mianowicie Czysty By być I też, nawet, mianowicie Do ??? Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie)
Kpl:14:7 kai\ perirranei= e)pi\ to\n kaTarisTe/nta a)po\ tE=s le/pras e(pta/kis, kai\ kaTaro\s e)/stai· kai\ e)Xapostelei= to\ o)rni/Tion to\ DZO=n ei)s to\ pedi/on.
Kpl:14:7 kai perirranei epi ton kaTarisTenta apo tEs lepras heptakis, kai kaTaros estai· kai eXapostelei to orniTion to DZOn eis to pedion.
Kpl:14:7 C VF2_FAI3S P RA_ASM VS_APPASM P RA_GSF N1A_GSF D C A1A_NSM VF_FMI3S C VF2_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN V3_PAPASN P RA_ASN N2N_ASN
Kpl:14:7 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to purify cleanse from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the leprosy; leprous seven times and also, even, namely clean to be and also, even, namely to ??? the ć the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) the ć
Kpl:14:7 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) upon being-PURIFIED-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) leprosy (gen); leprous ([Adj] acc, gen) seven times and clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom|acc)   the (nom|acc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (nom|acc)  
Kpl:14:7 Kpl_14:7_1 Kpl_14:7_2 Kpl_14:7_3 Kpl_14:7_4 Kpl_14:7_5 Kpl_14:7_6 Kpl_14:7_7 Kpl_14:7_8 Kpl_14:7_9 Kpl_14:7_10 Kpl_14:7_11 Kpl_14:7_12 Kpl_14:7_13 Kpl_14:7_14 Kpl_14:7_15 Kpl_14:7_16 Kpl_14:7_17 Kpl_14:7_18 Kpl_14:7_19 Kpl_14:7_20 Kpl_14:7_21
Kpl:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:8 καὶ πλυνεῖ ὁ καθαρισθεὶς τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ξυρηθήσεται αὐτοῦ πᾶσαν τὴν τρίχα καὶ λούσεται ἐν ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται· καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ διατρίψει ἔξω τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἑπτὰ ἡμέρας.
Kpl:14:8 and the man that has been cleansed shall wash his garments, and shall shave off all his hair, and shall wash himself in water, and shall be clean; and after that he shall go into the camp, and shall remain out of his house seven days. (Leviticus 14:8 Brenton)
Kpl:14:8 Ten, który się poddaje oczyszczeniu, wypierze ubranie, zgoli wszystkie włosy, wykąpie się w wodzie i będzie czysty. Potem wróci do obozu, ale pozostanie przez siedem dni poza swoim namiotem. (Kpł 14:8 BT_4)
Kpl:14:8 καὶ πλυνεῖ καθαρισθεὶς τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ξυρηθήσεται αὐτοῦ πᾶσαν τὴν τρίχα καὶ λούσεται ἐν ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται· καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ διατρίψει ἔξω τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἑπτὰ ἡμέρας.
Kpl:14:8 καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό καί καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί δια·τρίβω (δια+τριβ-, δια+τριψ-, δια+τριψ-, -, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ
Kpl:14:8 I też, nawet, mianowicie By myć się By oczyszczać się oczyszczaj Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By golić On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Włosy I też, nawet, mianowicie By kąpać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda I też, nawet, mianowicie Czysty By być I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie By pozostawać Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Siedem Dzień
Kpl:14:8 kai\ plunei= o( kaTarisTei\s ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ XurETE/setai au)tou= pa=san tE\n tri/CHa kai\ lou/setai e)n u(/dati kai\ kaTaro\s e)/stai· kai\ meta\ tau=ta ei)seleu/setai ei)s tE\n parembolE\n kai\ diatri/PSei e)/XO tou= oi)/kou au)tou= e(pta\ E(me/ras.
Kpl:14:8 kai plynei ho kaTarisTeis ta himatia autu kai XyrETEsetai autu pasan tEn triCHa kai lusetai en hydati kai kaTaros estai· kai meta tauta eiseleusetai eis tEn parembolEn kai diatriPSei eXO tu oiku autu hepta hEmeras.
Kpl:14:8 C VF2_FAI3S RA_NSM VS_APPNSM RA_APN N2N_APN RD_GSM C VC_FPI3S RD_GSM A1S_ASF RA_ASF N3_ASF C VF_FMI3S P N3T_DSN C A1A_NSM VF_FMI3S C P RD_APN VF_FMI3S P RA_ASF N1_ASF C VF_FAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM M N1A_APF
Kpl:14:8 and also, even, namely to wash the to purify cleanse the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to shave he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the hair and also, even, namely to bathe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water and also, even, namely clean to be and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter into (+acc) the camp camp, barracks, army and also, even, namely to stay outside; to have; to be permitted the house; to dwell he/she/it/same seven day
Kpl:14:8 and he/she/it-is-WASH-ing, you(sg)-are-being-WASH-ed (classical), he/she/it-will-WASH, you(sg)-will-be-WASH-ed (classical) the (nom) upon being-PURIFIED-ed (nom|voc) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-SHAVE-ed him/it/same (gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) hair (acc) and he/she/it-will-be-BATHE-ed in/among/by (+dat) water (dat) and clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) camp (acc) and he/she/it-will-STAY, you(sg)-will-be-STAY-ed (classical) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) seven day (gen), days (acc)
Kpl:14:8 Kpl_14:8_1 Kpl_14:8_2 Kpl_14:8_3 Kpl_14:8_4 Kpl_14:8_5 Kpl_14:8_6 Kpl_14:8_7 Kpl_14:8_8 Kpl_14:8_9 Kpl_14:8_10 Kpl_14:8_11 Kpl_14:8_12 Kpl_14:8_13 Kpl_14:8_14 Kpl_14:8_15 Kpl_14:8_16 Kpl_14:8_17 Kpl_14:8_18 Kpl_14:8_19 Kpl_14:8_20 Kpl_14:8_21 Kpl_14:8_22 Kpl_14:8_23 Kpl_14:8_24 Kpl_14:8_25 Kpl_14:8_26 Kpl_14:8_27 Kpl_14:8_28 Kpl_14:8_29 Kpl_14:8_30 Kpl_14:8_31 Kpl_14:8_32 Kpl_14:8_33 Kpl_14:8_34 Kpl_14:8_35
Kpl:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:9 καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ξυρηθήσεται πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν πώγωνα καὶ τὰς ὀφρύας καὶ πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτοῦ ξυρηθήσεται· καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται. –
Kpl:14:9 And it shall come to pass on the seventh day, he shall shave off all his hair, his head and his beard, and his eye-brows, even all his hair shall he shave; and he shall wash his garments, and wash his body with water, and shall be clean. (Leviticus 14:9 Brenton)
Kpl:14:9 Siódmego dnia zgoli wszystkie włosy, głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie włosy, wypierze swe szaty, obmyje się w wodzie i stanie się czysty. (Kpł 14:9 BT_4)
Kpl:14:9 καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ξυρηθήσεται πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν πώγωνα καὶ τὰς ὀφρύας καὶ πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτοῦ ξυρηθήσεται· καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται.
Kpl:14:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ὀφρῦς, -ύος, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν αὐτός αὐτή αὐτό ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Kpl:14:9 I też, nawet, mianowicie By być Dzień Siódmy By golić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Włosy On/ona/to/to samo Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Włosy On/ona/to/to samo By golić I też, nawet, mianowicie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie By kąpać się Ciało On/ona/to/to samo Woda I też, nawet, mianowicie Czysty By być  
Kpl:14:9 kai\ e)/stai tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| XurETE/setai pa=san tE\n tri/CHa au)tou=, tE\n kefalE\n au)tou= kai\ to\n pO/gOna kai\ ta\s o)fru/as kai\ pa=san tE\n tri/CHa au)tou= XurETE/setai· kai\ plunei= ta\ i(ma/tia kai\ lou/setai to\ sO=ma au)tou= u(/dati kai\ kaTaro\s e)/stai.
Kpl:14:9 kai estai tE hEmera tE hebdomE XyrETEsetai pasan tEn triCHa autu, tEn kefalEn autu kai ton pOgOna kai tas ofryas kai pasan tEn triCHa autu XyrETEsetai· kai plynei ta himatia kai lusetai to sOma autu hydati kai kaTaros estai.
Kpl:14:9 C VF_FMI3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VC_FPI3S A1S_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_ASM N3W_ASM C RA_APF N3U_APF C A1S_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM VC_FPI3S C VF2_FAI3S RA_APN N2N_APN C VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N3T_DSN C A1A_NSM VF_FMI3S
Kpl:14:9 and also, even, namely to be the day the seventh to shave every all, each, every, the whole of; to sprinkle the hair he/she/it/same the head he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the ??? and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the hair he/she/it/same to shave and also, even, namely to wash the clothing garment, cloak and also, even, namely to bathe the body he/she/it/same water and also, even, namely clean to be  
Kpl:14:9 and he/she/it-will-be the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) he/she/it-will-be-SHAVE-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) hair (acc) him/it/same (gen) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and the (acc)   and the (acc) ???s (acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) hair (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-SHAVE-ed and he/she/it-is-WASH-ing, you(sg)-are-being-WASH-ed (classical), he/she/it-will-WASH, you(sg)-will-be-WASH-ed (classical) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-BATHE-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) water (dat) and clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be  
Kpl:14:9 Kpl_14:9_1 Kpl_14:9_2 Kpl_14:9_3 Kpl_14:9_4 Kpl_14:9_5 Kpl_14:9_6 Kpl_14:9_7 Kpl_14:9_8 Kpl_14:9_9 Kpl_14:9_10 Kpl_14:9_11 Kpl_14:9_12 Kpl_14:9_13 Kpl_14:9_14 Kpl_14:9_15 Kpl_14:9_16 Kpl_14:9_17 Kpl_14:9_18 Kpl_14:9_19 Kpl_14:9_20 Kpl_14:9_21 Kpl_14:9_22 Kpl_14:9_23 Kpl_14:9_24 Kpl_14:9_25 Kpl_14:9_26 Kpl_14:9_27 Kpl_14:9_28 Kpl_14:9_29 Kpl_14:9_30 Kpl_14:9_31 Kpl_14:9_32 Kpl_14:9_33 Kpl_14:9_34 Kpl_14:9_35 Kpl_14:9_36 Kpl_14:9_37 Kpl_14:9_38 Kpl_14:9_39 Kpl_14:9_40
Kpl:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:10 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήμψεται δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους καὶ πρόβατον ἐνιαύσιον ἄμωμον καὶ τρία δέκατα σεμιδάλεως εἰς θυσίαν πεφυραμένης ἐν ἐλαίῳ καὶ κοτύλην ἐλαίου μίαν,
Kpl:14:10 And on the eighth day he shall take two lambs without spot of a year old, and one ewe lamp without spot of a year old, and three-tenths of fine flour for sacrifice kneaded with oil, and one small cup of oil. (Leviticus 14:10 Brenton)
Kpl:14:10 Ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy, jedną owcę roczną bez skazy, trzy dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową i jeden log oliwy. (Kpł 14:10 BT_4)
Kpl:14:10 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήμψεται δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους καὶ πρόβατον ἐνιαύσιον ἄμωμον καὶ τρία δέκατα σεμιδάλεως εἰς θυσίαν πεφυραμένης ἐν ἐλαίῳ καὶ κοτύλην ἐλαίου μίαν,
Kpl:14:10 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον)   ἄ·μωμος -ον καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)   ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δέκατος -η -ον σεμίδαλις, -εως, ἡ εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό καί   ἔλαιον, -ου, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Kpl:14:10 I też, nawet, mianowicie Dzień Ósmy By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dwa Jagnię Nie skalany I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany I też, nawet, mianowicie Trzy Dziesiąty Najwyższej jakości mąka Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Jeden
Kpl:14:10 kai\ tE=| E(me/ra| tE=| o)gdo/E| lE/mPSetai du/o a)mnou\s e)niausi/ous a)mO/mous kai\ pro/baton e)niau/sion a)/mOmon kai\ tri/a de/kata semida/leOs ei)s Tusi/an pefurame/nEs e)n e)lai/O| kai\ kotu/lEn e)lai/ou mi/an,
Kpl:14:10 kai tE hEmera tE ogdoE lEmPSetai dyo amnus eniausius amOmus kai probaton eniausion amOmon kai tria dekata semidaleOs eis Tysian pefyramenEs en elaiO kai kotylEn elaiu mian,
Kpl:14:10 C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VF_FMI3S M N2_APM A1A_APM A1B_APM C N2N_ASN A1A_ASN A1B_ASN C A3_APN A1_APN N3I_GSF P N1A_ASF VX_XPPGSF P N2N_DSN C N1_ASF N2N_GSN A1A_ASF
Kpl:14:10 and also, even, namely the day the eighth to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand two lamb ć unblemished and also, even, namely sheep (sheepfold) ć amomum [Indian spice-plant]; unblemished and also, even, namely three tenth best quality flour into (+acc) sacrifice victimize, immolate ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil and also, even, namely ć olive oil one
Kpl:14:10 and the (dat) day (dat) the (dat) eighth (dat) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed two (nom, acc, gen) lambs (acc)   unblemished ([Adj] acc) and sheep (nom|acc|voc)   amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) and three (nom|acc) tenth (nom|acc|voc) best quality flour (gen) into (+acc) sacrifice (acc)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) and   olive oil (gen) one (acc)
Kpl:14:10 Kpl_14:10_1 Kpl_14:10_2 Kpl_14:10_3 Kpl_14:10_4 Kpl_14:10_5 Kpl_14:10_6 Kpl_14:10_7 Kpl_14:10_8 Kpl_14:10_9 Kpl_14:10_10 Kpl_14:10_11 Kpl_14:10_12 Kpl_14:10_13 Kpl_14:10_14 Kpl_14:10_15 Kpl_14:10_16 Kpl_14:10_17 Kpl_14:10_18 Kpl_14:10_19 Kpl_14:10_20 Kpl_14:10_21 Kpl_14:10_22 Kpl_14:10_23 Kpl_14:10_24 Kpl_14:10_25 Kpl_14:10_26 Kpl_14:10_27
Kpl:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:11 καὶ στήσει ὁ ἱερεὺς ὁ καθαρίζων τὸν ἄνθρωπον τὸν καθαριζόμενον καὶ ταῦτα ἔναντι κυρίου ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:14:11 And the priest that cleanses shall present the man under purification, and these offerings before the Lord, at the door of the tabernacle of witness. (Leviticus 14:11 Brenton)
Kpl:14:11 Kapłan, który oczyszcza, postawi człowieka, który ma być oczyszczony, wraz z tymi darami przed Panem, przed wejściem do Namiotu Spotkania. (Kpł 14:11 BT_4)
Kpl:14:11 καὶ στήσει ἱερεὺς καθαρίζων τὸν ἄνθρωπον τὸν καθαριζόμενον καὶ ταῦτα ἔναντι κυρίου ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:14:11 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:14:11 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Duchowny By oczyszczać się oczyszczaj Ludzki By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:14:11 kai\ stE/sei o( i(ereu\s o( kaTari/DZOn to\n a)/nTrOpon to\n kaTariDZo/menon kai\ tau=ta e)/nanti kuri/ou e)pi\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Kpl:14:11 kai stEsei ho hiereus ho kaTariDZOn ton anTrOpon ton kaTariDZomenon kai tauta enanti kyriu epi tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu.
Kpl:14:11 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM V1_PPPASM C RD_APN P N2_GSM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:14:11 and also, even, namely to cause to stand the priest the to purify cleanse the human the to purify cleanse and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:14:11 and he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) the (nom) priest (nom) the (nom) while PURIFIED-ing (nom) the (acc) human (acc) the (acc) while being-PURIFIED-ed (acc, nom|acc|voc) and these (nom|acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:14:11 Kpl_14:11_1 Kpl_14:11_2 Kpl_14:11_3 Kpl_14:11_4 Kpl_14:11_5 Kpl_14:11_6 Kpl_14:11_7 Kpl_14:11_8 Kpl_14:11_9 Kpl_14:11_10 Kpl_14:11_11 Kpl_14:11_12 Kpl_14:11_13 Kpl_14:11_14 Kpl_14:11_15 Kpl_14:11_16 Kpl_14:11_17 Kpl_14:11_18 Kpl_14:11_19 Kpl_14:11_20 Kpl_14:11_21
Kpl:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:12 καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα καὶ προσάξει αὐτὸν τῆς πλημμελείας καὶ τὴν κοτύλην τοῦ ἐλαίου καὶ ἀφοριεῖ αὐτὸ ἀφόρισμα ἔναντι κυρίου·
Kpl:14:12 And the priest shall take one lamb, and offer him for a trespass-offering, and the cup of oil, and set them apart for a special offering before the Lord. (Leviticus 14:12 Brenton)
Kpl:14:12 Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia razem z logiem oliwy, wykona nimi gest kołysania przed Panem. (Kpł 14:12 BT_4)
Kpl:14:12 καὶ λήμψεται ἱερεὺς τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα καὶ προσάξει αὐτὸν τῆς πλημμελείας καὶ τὴν κοτύλην τοῦ ἐλαίου καὶ ἀφοριεῖ αὐτὸ ἀφόρισμα ἔναντι κυρίου·
Kpl:14:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:14:12 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Jagnię Jeden I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski On/ona/to/to samo ??? I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:14:12 kai\ lE/mPSetai o( i(ereu\s to\n a)mno\n to\n e(/na kai\ prosa/Xei au)to\n tE=s plEmmelei/as kai\ tE\n kotu/lEn tou= e)lai/ou kai\ a)foriei= au)to\ a)fo/risma e)/nanti kuri/ou·
Kpl:14:12 kai lEmPSetai ho hiereus ton amnon ton hena kai prosaXei auton tEs plEmmeleias kai tEn kotylEn tu elaiu kai aforiei auto aforisma enanti kyriu·
Kpl:14:12 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM A3_ASM C VF_FAI3S RD_ASM RA_GSF N1A_GSF C RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C VF2_FAI3S RD_ASN N3M_ASN P N2_GSM
Kpl:14:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest the lamb the one and also, even, namely to lead toward he/she/it/same the ??? and also, even, namely the ć the olive oil and also, even, namely to excommunicate set apart, unchurch he/she/it/same ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:14:12 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) priest (nom) the (acc) lamb (acc) the (acc) one (acc) and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) him/it/same (acc) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) and the (acc)   the (gen) olive oil (gen) and he/she/it-will-EXCOMMUNICATE, you(sg)-will-be-EXCOMMUNICATE-ed (classical) it/same (nom|acc)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:14:12 Kpl_14:12_1 Kpl_14:12_2 Kpl_14:12_3 Kpl_14:12_4 Kpl_14:12_5 Kpl_14:12_6 Kpl_14:12_7 Kpl_14:12_8 Kpl_14:12_9 Kpl_14:12_10 Kpl_14:12_11 Kpl_14:12_12 Kpl_14:12_13 Kpl_14:12_14 Kpl_14:12_15 Kpl_14:12_16 Kpl_14:12_17 Kpl_14:12_18 Kpl_14:12_19 Kpl_14:12_20 Kpl_14:12_21 Kpl_14:12_22 Kpl_14:12_23 Kpl_14:12_24
Kpl:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:13 καὶ σφάξουσιν τὸν ἀμνὸν ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας, ἐν τόπῳ ἁγίῳ· ἔστιν γὰρ τὸ περὶ ἁμαρτίας ὥσπερ τὸ τῆς πλημμελείας, ἔστιν τῷ ἱερεῖ, ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Kpl:14:13 and they shall kill the lamb in the place where they kill the whole-burnt-offerings, and the sin-offerings, in the holy places; for it is a sin-offering: as the trespass-offering, it belongs to the priest, it is most holy. (Leviticus 14:13 Brenton)
Kpl:14:13 Następnie zabije tego baranka na miejscu, na którym się zabija ofiary przebłagalne i ofiary całopalne, na miejscu poświęconym, bo ofiara zadośćuczynienia, tak jak i ofiara przebłagalna, należą do kapłana. To jest rzecz najświętsza! (Kpł 14:13 BT_4)
Kpl:14:13 καὶ σφάξουσιν τὸν ἀμνὸν ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας, ἐν τόπῳ ἁγίῳ· ἔστιν γὰρ τὸ περὶ ἁμαρτίας ὥσπερ τὸ τῆς πλημμελείας, ἔστιν τῷ ἱερεῖ, ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Kpl:14:13 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἐν τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐν τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὥσ·περ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:14:13 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Jagnię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Dla odtąd, jak Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" ??? By być Duchowny Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być
Kpl:14:13 kai\ sfa/Xousin to\n a)mno\n e)n to/pO|, ou(= sfa/DZousin ta\ o(lokautO/mata kai\ ta\ peri\ a(marti/as, e)n to/pO| a(gi/O|· e)/stin ga\r to\ peri\ a(marti/as O(/sper to\ tE=s plEmmelei/as, e)/stin tO=| i(erei=, a(/gia a(gi/On e)sti/n.
Kpl:14:13 kai sfaXusin ton amnon en topO, hu sfaDZusin ta holokautOmata kai ta peri hamartias, en topO hagiO· estin gar to peri hamartias hOsper to tEs plEmmeleias, estin tO hierei, hagia hagiOn estin.
Kpl:14:13 C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM P N2_DSM D V1_PAI3P RA_APN N3M_APN C RA_APN P N1A_GSF P N2_DSM A1A_DSM V9_PAI3S x RA_NSN P N1A_GSF D RA_NSN RA_GSF N1A_GSF V9_PAI3S RA_DSM N3V_DSM A1A_NPN A1A_GPN V9_PAI3S
Kpl:14:13 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the lamb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to slay butcher, kill, massacre, slaughter the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be for since, as the about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the the ??? to be the priest dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be
Kpl:14:13 and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) the (acc) lamb (acc) in/among/by (+dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) they-are-SLAY-ing, while SLAY-ing (dat) the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and the (nom|acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) in/among/by (+dat) place (dat) holy ([Adj] dat) he/she/it-is for the (nom|acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) just as the (nom|acc) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) he/she/it-is the (dat) priest (dat) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) holy ([Adj] gen) he/she/it-is
Kpl:14:13 Kpl_14:13_1 Kpl_14:13_2 Kpl_14:13_3 Kpl_14:13_4 Kpl_14:13_5 Kpl_14:13_6 Kpl_14:13_7 Kpl_14:13_8 Kpl_14:13_9 Kpl_14:13_10 Kpl_14:13_11 Kpl_14:13_12 Kpl_14:13_13 Kpl_14:13_14 Kpl_14:13_15 Kpl_14:13_16 Kpl_14:13_17 Kpl_14:13_18 Kpl_14:13_19 Kpl_14:13_20 Kpl_14:13_21 Kpl_14:13_22 Kpl_14:13_23 Kpl_14:13_24 Kpl_14:13_25 Kpl_14:13_26 Kpl_14:13_27 Kpl_14:13_28 Kpl_14:13_29 Kpl_14:13_30 Kpl_14:13_31 Kpl_14:13_32
Kpl:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:14 καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.
Kpl:14:14 And the priest shall take of the blood of the trespass-offering, and the priest shall put it on the tip of the right ear of the person under cleansing, and on the thumb of his right hand, and on the great toe of his right foot. (Leviticus 14:14 Brenton)
Kpl:14:14 Potem kapłan weźmie trochę krwi z ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. (Kpł 14:14 BT_4)
Kpl:14:14 καὶ λήμψεται ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας, καὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.
Kpl:14:14 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν
Kpl:14:14 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew ??? I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ucho By oczyszczać się oczyszczaj W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ręka W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Stopa W prawo
Kpl:14:14 kai\ lE/mPSetai o( i(ereu\s a)po\ tou= ai(/matos tou= tE=s plEmmelei/as, kai\ e)piTE/sei o( i(ereu\s e)pi\ to\n lobo\n tou= O)to\s tou= kaTariDZome/nou tou= deXiou= kai\ e)pi\ to\ a)/kron tE=s CHeiro\s tE=s deXia=s kai\ e)pi\ to\ a)/kron tou= podo\s tou= deXiou=.
Kpl:14:14 kai lEmPSetai ho hiereus apo tu haimatos tu tEs plEmmeleias, kai epiTEsei ho hiereus epi ton lobon tu Otos tu kaTariDZomenu tu deXiu kai epi to akron tEs CHeiros tEs deXias kai epi to akron tu podos tu deXiu.
Kpl:14:14 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSN RA_GSF N1A_GSF C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3T_GSN RA_GSM V1_PPPGSM RA_GSN A1A_GSN C P RA_ASN A1A_ASN RA_GSF N3_GSF RA_GSF A1A_GSF C P RA_ASN A1A_ASN RA_GSM N3D_GSM RA_GSM A1A_GSM
Kpl:14:14 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the the ??? and also, even, namely to place on the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ear the to purify cleanse the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the hand the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the foot the right
Kpl:14:14 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) priest (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) ear (gen) the (gen) while being-PURIFIED-ed (gen) the (gen) right ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) hand (gen) the (gen) right ([Adj] acc, gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) foot (gen) the (gen) right ([Adj] gen)
Kpl:14:14 Kpl_14:14_1 Kpl_14:14_2 Kpl_14:14_3 Kpl_14:14_4 Kpl_14:14_5 Kpl_14:14_6 Kpl_14:14_7 Kpl_14:14_8 Kpl_14:14_9 Kpl_14:14_10 Kpl_14:14_11 Kpl_14:14_12 Kpl_14:14_13 Kpl_14:14_14 Kpl_14:14_15 Kpl_14:14_16 Kpl_14:14_17 Kpl_14:14_18 Kpl_14:14_19 Kpl_14:14_20 Kpl_14:14_21 Kpl_14:14_22 Kpl_14:14_23 Kpl_14:14_24 Kpl_14:14_25 Kpl_14:14_26 Kpl_14:14_27 Kpl_14:14_28 Kpl_14:14_29 Kpl_14:14_30 Kpl_14:14_31 Kpl_14:14_32 Kpl_14:14_33 Kpl_14:14_34 Kpl_14:14_35 Kpl_14:14_36 Kpl_14:14_37 Kpl_14:14_38 Kpl_14:14_39
Kpl:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:15 καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς κοτύλης τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέως τὴν ἀριστερὰν
Kpl:14:15 And the priest shall take of the cup of oil, and shall pour it upon his own left hand. (Leviticus 14:15 Brenton)
Kpl:14:15 Następnie kapłan weźmie trochę z logu oliwy i wyleje ją na swoją lewą dłoń. (Kpł 14:15 BT_4)
Kpl:14:15 καὶ λαβὼν ἱερεὺς ἀπὸ τῆς κοτύλης τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέως τὴν ἀριστερὰν
Kpl:14:15 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν
Kpl:14:15 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwa z oliwek Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Duchowny Opuszczał {Lewy}
Kpl:14:15 kai\ labO\n o( i(ereu\s a)po\ tE=s kotu/lEs tou= e)lai/ou e)piCHeei= e)pi\ tE\n CHei=ra tou= i(ere/Os tE\n a)ristera\n
Kpl:14:15 kai labOn ho hiereus apo tEs kotylEs tu elaiu epiCHeei epi tEn CHeira tu hiereOs tEn aristeran
Kpl:14:15 C VB_AAPNSM RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN VF2_FAI3S P RA_ASF N3_ASF RA_GSM N3V_GSM RA_ASF A1A_ASF
Kpl:14:15 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the olive oil to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand the priest the left
Kpl:14:15 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (nom) priest (nom) away from (+gen) the (gen)   the (gen) olive oil (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hand (acc) the (gen) priest (gen) the (acc) left ([Adj] acc)
Kpl:14:15 Kpl_14:15_1 Kpl_14:15_2 Kpl_14:15_3 Kpl_14:15_4 Kpl_14:15_5 Kpl_14:15_6 Kpl_14:15_7 Kpl_14:15_8 Kpl_14:15_9 Kpl_14:15_10 Kpl_14:15_11 Kpl_14:15_12 Kpl_14:15_13 Kpl_14:15_14 Kpl_14:15_15 Kpl_14:15_16 Kpl_14:15_17
Kpl:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:16 καὶ βάψει τὸν δάκτυλον τὸν δεξιὸν ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ὄντος ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς ἀριστερᾶς καὶ ῥανεῖ ἑπτάκις τῷ δακτύλῳ ἔναντι κυρίου·
Kpl:14:16 And he shall dip with the finger of his right hand into some of the oil that is in his left hand, and he shall sprinkle with his finger seven times before the Lord. (Leviticus 14:16 Brenton)
Kpl:14:16 Kapłan umoczy palec prawej ręki w oliwie, która jest na jego lewej dłoni, i pokropi palcem umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem. (Kpł 14:16 BT_4)
Kpl:14:16 καὶ βάψει τὸν δάκτυλον τὸν δεξιὸν ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ὄντος ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς ἀριστερᾶς καὶ ῥανεῖ ἑπτάκις τῷ δακτύλῳ ἔναντι κυρίου·
Kpl:14:16 καί βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν καί   ἑπτά·κις/ἑπτά·κι ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:14:16 I też, nawet, mianowicie By zanurzać zanurzanie, zanurzać, łagodzić, farbować się, zabarwiać Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] W prawo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwa z oliwek By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Opuszczał {Lewy} I też, nawet, mianowicie Siedem razów Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:14:16 kai\ ba/PSei to\n da/ktulon to\n deXio\n a)po\ tou= e)lai/ou tou= o)/ntos e)pi\ tE=s CHeiro\s tE=s a)ristera=s kai\ r(anei= e(pta/kis tO=| daktu/lO| e)/nanti kuri/ou·
Kpl:14:16 kai baPSei ton daktylon ton deXion apo tu elaiu tu ontos epi tEs CHeiros tEs aristeras kai ranei heptakis tO daktylO enanti kyriu·
Kpl:14:16 C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN V9_PAPGSN P RA_GSF N3_GSF RA_GSF A1A_GSF C VF2_FAI3S D RA_DSM N2_DSM P N2_GSM
Kpl:14:16 and also, even, namely to dip dip, immerse, temper, dye, tint the finger [see ptero-dactyl, winged finger] the right from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the olive oil the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand the left and also, even, namely ć seven times the finger [see ptero-dactyl, winged finger] before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:14:16 and he/she/it-will-DIP, you(sg)-will-be-DIP-ed (classical) the (acc) finger (acc) the (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) olive oil (gen) the (gen) while being (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hand (gen) the (gen) left ([Adj] acc, gen) and   seven times the (dat) finger (dat) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:14:16 Kpl_14:16_1 Kpl_14:16_2 Kpl_14:16_3 Kpl_14:16_4 Kpl_14:16_5 Kpl_14:16_6 Kpl_14:16_7 Kpl_14:16_8 Kpl_14:16_9 Kpl_14:16_10 Kpl_14:16_11 Kpl_14:16_12 Kpl_14:16_13 Kpl_14:16_14 Kpl_14:16_15 Kpl_14:16_16 Kpl_14:16_17 Kpl_14:16_18 Kpl_14:16_19 Kpl_14:16_20 Kpl_14:16_21 Kpl_14:16_22 Kpl_14:16_23
Kpl:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:17 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον τὸ ὂν ἐν τῇ χειρὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας·
Kpl:14:17 And the remaining oil that is in his hand, the priest shall put on the tip of the right ear of him that is under cleansing, and on the thumb of his right hand, and on the great toe of his right foot, on the place of the blood of the trespass-offering. (Leviticus 14:17 Brenton)
Kpl:14:17 Resztą oliwy, która jest na jego dłoni, kapłan pomaże wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi, ponad krwią ofiary zadośćuczynienia. (Kpł 14:17 BT_4)
Kpl:14:17 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον τὸ ὂν ἐν τῇ χειρὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας·
Kpl:14:17 ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX]
Kpl:14:17 zaś By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Oliwa z oliwek Kto/, który/, który; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By umieszczać dalej Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ucho By oczyszczać się oczyszczaj W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ręka W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Stopa W prawo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Krew ???
Kpl:14:17 to\ de\ kataleifTe\n e)/laion to\ o)\n e)n tE=| CHeiri\ e)piTE/sei o( i(ereu\s e)pi\ to\n lobo\n tou= O)to\s tou= kaTariDZome/nou tou= deXiou= kai\ e)pi\ to\ a)/kron tE=s CHeiro\s tE=s deXia=s kai\ e)pi\ to\ a)/kron tou= podo\s tou= deXiou= e)pi\ to\n to/pon tou= ai(/matos tou= tE=s plEmmelei/as·
Kpl:14:17 to de kataleifTen elaion to on en tE CHeiri epiTEsei ho hiereus epi ton lobon tu Otos tu kaTariDZomenu tu deXiu kai epi to akron tEs CHeiros tEs deXias kai epi to akron tu podos tu deXiu epi ton topon tu haimatos tu tEs plEmmeleias·
Kpl:14:17 RA_ASN x VV_APPASN N2N_ASN RA_ASN V9_PAPASN P RA_DSF N3_DSF VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3T_GSN RA_GSM V1_PPPGSM RA_GSN A1A_GSN C P RA_ASN A1A_ASN RA_GSF N3_GSF RA_GSF A1A_GSF C P RA_ASN A1A_ASN RA_GSM N3D_GSM RA_GSM A1A_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3M_GSN RA_GSN RA_GSF N1A_GSF
Kpl:14:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up olive oil the who/whom/which; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand to place on the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ear the to purify cleanse the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the hand the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the foot the right upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place the blood the the ???
Kpl:14:17 the (nom|acc) Yet upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) olive oil (nom|acc|voc) the (nom|acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) ear (gen) the (gen) while being-PURIFIED-ed (gen) the (gen) right ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) hand (gen) the (gen) right ([Adj] acc, gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) foot (gen) the (gen) right ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) the (gen) blood (gen) the (gen) the (gen) ??? (gen), ???s (acc)
Kpl:14:17 Kpl_14:17_1 Kpl_14:17_2 Kpl_14:17_3 Kpl_14:17_4 Kpl_14:17_5 Kpl_14:17_6 Kpl_14:17_7 Kpl_14:17_8 Kpl_14:17_9 Kpl_14:17_10 Kpl_14:17_11 Kpl_14:17_12 Kpl_14:17_13 Kpl_14:17_14 Kpl_14:17_15 Kpl_14:17_16 Kpl_14:17_17 Kpl_14:17_18 Kpl_14:17_19 Kpl_14:17_20 Kpl_14:17_21 Kpl_14:17_22 Kpl_14:17_23 Kpl_14:17_24 Kpl_14:17_25 Kpl_14:17_26 Kpl_14:17_27 Kpl_14:17_28 Kpl_14:17_29 Kpl_14:17_30 Kpl_14:17_31 Kpl_14:17_32 Kpl_14:17_33 Kpl_14:17_34 Kpl_14:17_35 Kpl_14:17_36 Kpl_14:17_37 Kpl_14:17_38 Kpl_14:17_39 Kpl_14:17_40 Kpl_14:17_41 Kpl_14:17_42 Kpl_14:17_43 Kpl_14:17_44 Kpl_14:17_45
Kpl:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:18 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον τὸ ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ ἱερέως ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καθαρισθέντος, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου.
Kpl:14:18 And the remaining oil that is on the hand of the priest, the priest shall put on the head of the cleansed leper, and the priest shall make atonement for him before the Lord. (Leviticus 14:18 Brenton)
Kpl:14:18 To, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się. W ten sposób kapłan przebłaga za niego Pana. (Kpł 14:18 BT_4)
Kpl:14:18 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον τὸ ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ ἱερέως ἐπιθήσει ἱερεὺς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καθαρισθέντος, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου.
Kpl:14:18 ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:14:18 zaś By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Oliwa z oliwek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Duchowny By umieszczać dalej Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:14:18 to\ de\ kataleifTe\n e)/laion to\ e)pi\ tE=s CHeiro\s tou= i(ere/Os e)piTE/sei o( i(ereu\s e)pi\ tE\n kefalE\n tou= kaTarisTe/ntos, kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu\s e)/nanti kuri/ou.
Kpl:14:18 to de kataleifTen elaion to epi tEs CHeiros tu hiereOs epiTEsei ho hiereus epi tEn kefalEn tu kaTarisTentos, kai eXilasetai peri autu ho hiereus enanti kyriu.
Kpl:14:18 RA_ASN x VV_APPASN N2N_ASN RA_ASN P RA_GSF N3_GSF RA_GSM N3V_GSM VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM VS_APPGSM C VF_FMI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM P N2_GSM
Kpl:14:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up olive oil the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand the priest to place on the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the to purify cleanse and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:14:18 the (nom|acc) Yet upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) olive oil (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) hand (gen) the (gen) priest (gen) he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen) upon being-PURIFIED-ed (gen) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:14:18 Kpl_14:18_1 Kpl_14:18_2 Kpl_14:18_3 Kpl_14:18_4 Kpl_14:18_5 Kpl_14:18_6 Kpl_14:18_7 Kpl_14:18_8 Kpl_14:18_9 Kpl_14:18_10 Kpl_14:18_11 Kpl_14:18_12 Kpl_14:18_13 Kpl_14:18_14 Kpl_14:18_15 Kpl_14:18_16 Kpl_14:18_17 Kpl_14:18_18 Kpl_14:18_19 Kpl_14:18_20 Kpl_14:18_21 Kpl_14:18_22 Kpl_14:18_23 Kpl_14:18_24 Kpl_14:18_25 Kpl_14:18_26
Kpl:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:19 καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τοῦ ἀκαθάρτου τοῦ καθαριζομένου ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ· καὶ μετὰ τοῦτο σφάξει ὁ ἱερεὺς τὸ ὁλοκαύτωμα.
Kpl:14:19 And the priest shall sacrifice the sin-offering, and the priest shall make atonement for the person under purification to cleanse him from his sin, and afterwards the priest shall slay the whole-burnt-offering. (Leviticus 14:19 Brenton)
Kpl:14:19 Potem kapłan złoży ofiarę przebłagalną i dokona przebłagania za tego, który poddaje się oczyszczeniu ze swej nieczystości. Po czym złoży ofiarę całopalną. (Kpł 14:19 BT_4)
Kpl:14:19 καὶ ποιήσει ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐξιλάσεται ἱερεὺς περὶ τοῦ ἀκαθάρτου τοῦ καθαριζομένου ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ· καὶ μετὰ τοῦτο σφάξει ἱερεὺς τὸ ὁλοκαύτωμα.
Kpl:14:19 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Kpl:14:19 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nieczysty (nieczysty) By oczyszczać się oczyszczaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Duchowny Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Kpl:14:19 kai\ poiE/sei o( i(ereu\s to\ peri\ tE=s a(marti/as, kai\ e)Xila/setai o( i(ereu\s peri\ tou= a)kaTa/rtou tou= kaTariDZome/nou a)po\ tE=s a(marti/as au)tou=· kai\ meta\ tou=to sfa/Xei o( i(ereu\s to\ o(lokau/tOma.
Kpl:14:19 kai poiEsei ho hiereus to peri tEs hamartias, kai eXilasetai ho hiereus peri tu akaTartu tu kaTariDZomenu apo tEs hamartias autu· kai meta tuto sfaXei ho hiereus to holokautOma.
Kpl:14:19 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN P RA_GSF N1A_GSF C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSM A1B_GSM RA_GSM V1_PPPGSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C P RD_ASN VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N3M_ASN
Kpl:14:19 and also, even, namely doing/making; to do/make the priest the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the priest about (+acc,+gen) the unclean (impure) the to purify cleanse from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to slay butcher, kill, massacre, slaughter the priest the burnt offering [see holocaust]
Kpl:14:19 and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) and he/she/it-will-be-ATONE-ed the (nom) priest (nom) about (+acc,+gen) the (gen) unclean ([Adj] gen) the (gen) while being-PURIFIED-ed (gen) away from (+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-SLAY, you(sg)-will-be-SLAY-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Kpl:14:19 Kpl_14:19_1 Kpl_14:19_2 Kpl_14:19_3 Kpl_14:19_4 Kpl_14:19_5 Kpl_14:19_6 Kpl_14:19_7 Kpl_14:19_8 Kpl_14:19_9 Kpl_14:19_10 Kpl_14:19_11 Kpl_14:19_12 Kpl_14:19_13 Kpl_14:19_14 Kpl_14:19_15 Kpl_14:19_16 Kpl_14:19_17 Kpl_14:19_18 Kpl_14:19_19 Kpl_14:19_20 Kpl_14:19_21 Kpl_14:19_22 Kpl_14:19_23 Kpl_14:19_24 Kpl_14:19_25 Kpl_14:19_26 Kpl_14:19_27 Kpl_14:19_28 Kpl_14:19_29
Kpl:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:20 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὴν θυσίαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἔναντι κυρίου· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεύς, καὶ καθαρισθήσεται.
Kpl:14:20 And the priest shall offer the whole-burnt-offering, and the sacrifice upon the altar before the Lord; and the priest shall make atonement for him, and he shall be cleansed. (Leviticus 14:20 Brenton)
Kpl:14:20 Kapłan podniesie na ołtarz ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Kapłan dokona za niego przebłagania, i będzie oczyszczony. (Kpł 14:20 BT_4)
Kpl:14:20 καὶ ἀνοίσει ἱερεὺς τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὴν θυσίαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἔναντι κυρίου· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεύς, καὶ καθαρισθήσεται.
Kpl:14:20 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
Kpl:14:20 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Duchowny Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj
Kpl:14:20 kai\ a)noi/sei o( i(ereu\s to\ o(lokau/tOma kai\ tE\n Tusi/an e)pi\ to\ TusiastE/rion e)/nanti kuri/ou· kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu/s, kai\ kaTarisTE/setai.
Kpl:14:20 kai anoisei ho hiereus to holokautOma kai tEn Tysian epi to TysiastErion enanti kyriu· kai eXilasetai peri autu ho hiereus, kai kaTarisTEsetai.
Kpl:14:20 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N3M_ASN C RA_ASF N1A_ASF P RA_ASN N2N_ASN P N2_GSM C VF_FMI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM C VS_FPI3S
Kpl:14:20 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the priest the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest and also, even, namely to purify cleanse
Kpl:14:20 and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) burnt offering (nom|acc|voc) and the (acc) sacrifice (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) and he/she/it-will-be-PURIFIED-ed
Kpl:14:20 Kpl_14:20_1 Kpl_14:20_2 Kpl_14:20_3 Kpl_14:20_4 Kpl_14:20_5 Kpl_14:20_6 Kpl_14:20_7 Kpl_14:20_8 Kpl_14:20_9 Kpl_14:20_10 Kpl_14:20_11 Kpl_14:20_12 Kpl_14:20_13 Kpl_14:20_14 Kpl_14:20_15 Kpl_14:20_16 Kpl_14:20_17 Kpl_14:20_18 Kpl_14:20_19 Kpl_14:20_20 Kpl_14:20_21 Kpl_14:20_22
Kpl:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:21 Ἐὰν δὲ πένηται καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ μὴ εὑρίσκῃ, λήμψεται ἀμνὸν ἕνα εἰς ὃ ἐπλημμέλησεν εἰς ἀφαίρεμα ὥστε ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ καὶ δέκατον σεμιδάλεως πεφυραμένης ἐν ἐλαίῳ εἰς θυσίαν καὶ κοτύλην ἐλαίου μίαν
Kpl:14:21 And if he should be poor, and cannot afford so much, he shall take one lamb for his transgression for a separate-offering, so as to make propitiation for him, and a tenth deal of fine flour mingled with oil for a sacrifice, and one cup of oil, (Leviticus 14:21 Brenton)
Kpl:14:21 Jednak jeżeli to jest człowiek ubogi i nie stać go na to, w takim razie weźmie tylko jednego baranka na ofiarę zadośćuczynienia dla dokonania gestu kołysania, aby był oczyszczony, a także dziesiątą część efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową, jeden log oliwy (Kpł 14:21 BT_4)
Kpl:14:21 Ἐὰν δὲ πένηται καὶ χεὶρ αὐτοῦ μὴ εὑρίσκῃ, λήμψεται ἀμνὸν ἕνα εἰς ἐπλημμέλησεν εἰς ἀφαίρεμα ὥστε ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ καὶ δέκατον σεμιδάλεως πεφυραμένης ἐν ἐλαίῳ εἰς θυσίαν καὶ κοτύλην ἐλαίου μίαν
Kpl:14:21 ἐάν (εἰ ἄν) δέ   καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ὅς ἥ ὅ πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -) εἰς[1]   ὥστε ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί δέκατος -η -ον σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ καί   ἔλαιον, -ου, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Kpl:14:21 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo Nie By znajdować By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jagnię Jeden Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By uderzać niewłaściwie nutę {notatkę} Do (+przyspieszenie) Tak tamto By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziesiąty Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Jeden
Kpl:14:21 *)ea\n de\ pe/nEtai kai\ E( CHei\r au)tou= mE\ eu(ri/skE|, lE/mPSetai a)mno\n e(/na ei)s o(\ e)plEmme/lEsen ei)s a)fai/rema O(/ste e)Xila/sasTai peri\ au)tou= kai\ de/katon semida/leOs pefurame/nEs e)n e)lai/O| ei)s Tusi/an kai\ kotu/lEn e)lai/ou mi/an
Kpl:14:21 ean de penEtai kai hE CHeir autu mE heuriskE, lEmPSetai amnon hena eis ho eplEmmelEsen eis afairema hOste eXilasasTai peri autu kai dekaton semidaleOs pefyramenEs en elaiO eis Tysian kai kotylEn elaiu mian
Kpl:14:21 C x V1_PMS3S C RA_NSF N3_NSF RD_GSM D V1_PAS3S VF_FMI3S N2_ASM A3_ASM P RR_ASN VAI_AAI3S P N3M_ASN C VA_AMN P RD_GSM C A1_ASN N3I_GSF VX_XPPGSF P N2N_DSN P N1A_ASF C N1_ASF N2N_GSN A1A_ASF
Kpl:14:21 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely the hand he/she/it/same not to find to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand lamb one into (+acc) who/whom/which to hit wrong note into (+acc) ć so that to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely tenth best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil into (+acc) sacrifice victimize, immolate and also, even, namely ć olive oil one
Kpl:14:21 if-ever Yet   and the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) not you(sg)-are-being-FIND-ed, he/she/it-should-be-FIND-ing, you(sg)-should-be-being-FIND-ed he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed lamb (acc) one (acc) into (+acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-HIT-ed-WRONG-NOTE into (+acc)   so that to-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) and tenth (acc, nom|acc|voc) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) into (+acc) sacrifice (acc) and   olive oil (gen) one (acc)
Kpl:14:21 Kpl_14:21_1 Kpl_14:21_2 Kpl_14:21_3 Kpl_14:21_4 Kpl_14:21_5 Kpl_14:21_6 Kpl_14:21_7 Kpl_14:21_8 Kpl_14:21_9 Kpl_14:21_10 Kpl_14:21_11 Kpl_14:21_12 Kpl_14:21_13 Kpl_14:21_14 Kpl_14:21_15 Kpl_14:21_16 Kpl_14:21_17 Kpl_14:21_18 Kpl_14:21_19 Kpl_14:21_20 Kpl_14:21_21 Kpl_14:21_22 Kpl_14:21_23 Kpl_14:21_24 Kpl_14:21_25 Kpl_14:21_26 Kpl_14:21_27 Kpl_14:21_28 Kpl_14:21_29 Kpl_14:21_30 Kpl_14:21_31 Kpl_14:21_32 Kpl_14:21_33
Kpl:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:22 καὶ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, ὅσα εὗρεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἡ μία περὶ ἁμαρτίας καὶ ἡ μία εἰς ὁλοκαύτωμα·
Kpl:14:22 and two turtle-doves, or two young pigeons, as he can afford; and the one shall be for a sin-offering, and the other for a whole-burnt-offering. (Leviticus 14:22 Brenton)
Kpl:14:22 i dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, na co będzie go stać. Jeden z nich będzie na ofiarę przebłagalną, a drugi na ofiarę całopalną. (Kpł 14:22 BT_4)
Kpl:14:22 καὶ δύο τρυγόνας δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, ὅσα εὗρεν χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἔσται μία περὶ ἁμαρτίας καὶ μία εἰς ὁλοκαύτωμα·
Kpl:14:22 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά) ἤ[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ὅσος -η -ον εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Kpl:14:22 I też, nawet, mianowicie Dwa turtledove Albo Dwa ??? Gołąb Tyleż/wiele jak By znajdować Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Kpl:14:22 kai\ du/o trugo/nas E)\ du/o neossou\s peristerO=n, o(/sa eu(=ren E( CHei\r au)tou=, kai\ e)/stai E( mi/a peri\ a(marti/as kai\ E( mi/a ei)s o(lokau/tOma·
Kpl:14:22 kai dyo trygonas E dyo neossus peristerOn, hosa heuren hE CHeir autu, kai estai hE mia peri hamartias kai hE mia eis holokautOma·
Kpl:14:22 C M N3N_APF C M N2_APM N1A_GPF A1_APN VB_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM C VF_FMI3S RA_NSF A1A_NSF P N1A_GSF C RA_NSF A1A_NSF P N3M_ASN
Kpl:14:22 and also, even, namely two turtledove or two ??? pigeon as much/many as to find the hand he/she/it/same and also, even, namely to be the one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely the one into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Kpl:14:22 and two (nom, acc, gen) turtledoves (acc) or two (nom, acc, gen) ???s (acc) pigeons (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-FIND-ed the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be the (nom) one (nom) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and the (nom) one (nom) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Kpl:14:22 Kpl_14:22_1 Kpl_14:22_2 Kpl_14:22_3 Kpl_14:22_4 Kpl_14:22_5 Kpl_14:22_6 Kpl_14:22_7 Kpl_14:22_8 Kpl_14:22_9 Kpl_14:22_10 Kpl_14:22_11 Kpl_14:22_12 Kpl_14:22_13 Kpl_14:22_14 Kpl_14:22_15 Kpl_14:22_16 Kpl_14:22_17 Kpl_14:22_18 Kpl_14:22_19 Kpl_14:22_20 Kpl_14:22_21 Kpl_14:22_22 Kpl_14:22_23
Kpl:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:23 καὶ προσοίσει αὐτὰ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ εἰς τὸ καθαρίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔναντι κυρίου.
Kpl:14:23 And he shall bring them on the eighth day, to purify him, to the priest, to the door of the tabernacle of witness before the Lord. (Leviticus 14:23 Brenton)
Kpl:14:23 Ósmego dnia przyprowadzi je dla swego oczyszczenia do kapłana przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana. (Kpł 14:23 BT_4)
Kpl:14:23 καὶ προσοίσει αὐτὰ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ εἰς τὸ καθαρίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔναντι κυρίου.
Kpl:14:23 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:14:23 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać On/ona/to/to samo Dzień Ósmy Do (+przyspieszenie) By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:14:23 kai\ prosoi/sei au)ta\ tE=| E(me/ra| tE=| o)gdo/E| ei)s to\ kaTari/sai au)to\n pro\s to\n i(ere/a e)pi\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou e)/nanti kuri/ou.
Kpl:14:23 kai prosoisei auta tE hEmera tE ogdoE eis to kaTarisai auton pros ton hierea epi tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu enanti kyriu.
Kpl:14:23 C VF_FAI3S RD_APN RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF P RA_ASN VA_AAN RD_ASM P RA_ASM N3V_ASM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P N2_GSM
Kpl:14:23 and also, even, namely to present he/she/it/same the day the eighth into (+acc) the to purify cleanse he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:14:23 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) they/them/same (nom|acc) the (dat) day (dat) the (dat) eighth (dat) into (+acc) the (nom|acc) to-PURIFIED, be-you(sg)-PURIFIED-ed!, he/she/it-happens-to-PURIFIED (opt) him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:14:23 Kpl_14:23_1 Kpl_14:23_2 Kpl_14:23_3 Kpl_14:23_4 Kpl_14:23_5 Kpl_14:23_6 Kpl_14:23_7 Kpl_14:23_8 Kpl_14:23_9 Kpl_14:23_10 Kpl_14:23_11 Kpl_14:23_12 Kpl_14:23_13 Kpl_14:23_14 Kpl_14:23_15 Kpl_14:23_16 Kpl_14:23_17 Kpl_14:23_18 Kpl_14:23_19 Kpl_14:23_20 Kpl_14:23_21 Kpl_14:23_22 Kpl_14:23_23
Kpl:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:24 καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺς τὸν ἀμνὸν τῆς πλημμελείας καὶ τὴν κοτύλην τοῦ ἐλαίου ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου.
Kpl:14:24 And the priest shall take the lamb of the trespass-offering, and the cup of oil, and place them for a set-offering before the Lord. (Leviticus 14:24 Brenton)
Kpl:14:24 Kapłan weźmie baranka zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy i dokona nimi gestu kołysania przed Panem. (Kpł 14:24 BT_4)
Kpl:14:24 καὶ λαβὼν ἱερεὺς τὸν ἀμνὸν τῆς πλημμελείας καὶ τὴν κοτύλην τοῦ ἐλαίου ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου.
Kpl:14:24 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:14:24 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Jagnię ??? I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:14:24 kai\ labO\n o( i(ereu\s to\n a)mno\n tE=s plEmmelei/as kai\ tE\n kotu/lEn tou= e)lai/ou e)piTE/sei au)ta\ e)pi/Tema e)/nanti kuri/ou.
Kpl:14:24 kai labOn ho hiereus ton amnon tEs plEmmeleias kai tEn kotylEn tu elaiu epiTEsei auta epiTema enanti kyriu.
Kpl:14:24 C VB_AAPNSM RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF C RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN VF_FAI3S RD_APN N3M_ASN P N2_GSM
Kpl:14:24 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest the lamb the ??? and also, even, namely the ć the olive oil to place on he/she/it/same ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:14:24 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (nom) priest (nom) the (acc) lamb (acc) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) and the (acc)   the (gen) olive oil (gen) he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) they/them/same (nom|acc)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:14:24 Kpl_14:24_1 Kpl_14:24_2 Kpl_14:24_3 Kpl_14:24_4 Kpl_14:24_5 Kpl_14:24_6 Kpl_14:24_7 Kpl_14:24_8 Kpl_14:24_9 Kpl_14:24_10 Kpl_14:24_11 Kpl_14:24_12 Kpl_14:24_13 Kpl_14:24_14 Kpl_14:24_15 Kpl_14:24_16 Kpl_14:24_17 Kpl_14:24_18
Kpl:14:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:25 καὶ σφάξει τὸν ἀμνὸν τῆς πλημμελείας καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.
Kpl:14:25 And he shall slay the lamb of the trespass-offering; and the priest shall take of the blood of the trespass-offering, and put it on the tip of the right ear of him that is under purification, and on the thumb of his right hand, and on the great toe of his right foot. (Leviticus 14:25 Brenton)
Kpl:14:25 Potem zabije baranka ofiary zadośćuczynienia. Kapłan weźmie trochę z krwi ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. (Kpł 14:25 BT_4)
Kpl:14:25 καὶ σφάξει τὸν ἀμνὸν τῆς πλημμελείας καὶ λήμψεται ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς πλημμελείας καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.
Kpl:14:25 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν
Kpl:14:25 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Jagnię ??? I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew ??? I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ucho By oczyszczać się oczyszczaj W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ręka W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Stopa W prawo
Kpl:14:25 kai\ sfa/Xei to\n a)mno\n tE=s plEmmelei/as kai\ lE/mPSetai o( i(ereu\s a)po\ tou= ai(/matos tou= tE=s plEmmelei/as kai\ e)piTE/sei e)pi\ to\n lobo\n tou= O)to\s tou= kaTariDZome/nou tou= deXiou= kai\ e)pi\ to\ a)/kron tE=s CHeiro\s tE=s deXia=s kai\ e)pi\ to\ a)/kron tou= podo\s tou= deXiou=.
Kpl:14:25 kai sfaXei ton amnon tEs plEmmeleias kai lEmPSetai ho hiereus apo tu haimatos tu tEs plEmmeleias kai epiTEsei epi ton lobon tu Otos tu kaTariDZomenu tu deXiu kai epi to akron tEs CHeiros tEs deXias kai epi to akron tu podos tu deXiu.
Kpl:14:25 C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSN N3M_GSN RA_GSN RA_GSF N1A_GSF C VF_FAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3T_GSN RA_GSM V1_PPPGSM RA_GSN A1A_GSN C P RA_ASN A1A_ASN RA_GSF N3_GSF RA_GSF A1A_GSF C P RA_ASN A1A_ASN RA_GSM N3D_GSM RA_GSM A1A_GSM
Kpl:14:25 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the lamb the ??? and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the the ??? and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ear the to purify cleanse the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the hand the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the foot the right
Kpl:14:25 and he/she/it-will-SLAY, you(sg)-will-be-SLAY-ed (classical) the (acc) lamb (acc) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) priest (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) the (gen) ??? (gen), ???s (acc) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) ear (gen) the (gen) while being-PURIFIED-ed (gen) the (gen) right ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) hand (gen) the (gen) right ([Adj] acc, gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) foot (gen) the (gen) right ([Adj] gen)
Kpl:14:25 Kpl_14:25_1 Kpl_14:25_2 Kpl_14:25_3 Kpl_14:25_4 Kpl_14:25_5 Kpl_14:25_6 Kpl_14:25_7 Kpl_14:25_8 Kpl_14:25_9 Kpl_14:25_10 Kpl_14:25_11 Kpl_14:25_12 Kpl_14:25_13 Kpl_14:25_14 Kpl_14:25_15 Kpl_14:25_16 Kpl_14:25_17 Kpl_14:25_18 Kpl_14:25_19 Kpl_14:25_20 Kpl_14:25_21 Kpl_14:25_22 Kpl_14:25_23 Kpl_14:25_24 Kpl_14:25_25 Kpl_14:25_26 Kpl_14:25_27 Kpl_14:25_28 Kpl_14:25_29 Kpl_14:25_30 Kpl_14:25_31 Kpl_14:25_32 Kpl_14:25_33 Kpl_14:25_34 Kpl_14:25_35 Kpl_14:25_36 Kpl_14:25_37 Kpl_14:25_38 Kpl_14:25_39 Kpl_14:25_40 Kpl_14:25_41 Kpl_14:25_42 Kpl_14:25_43
Kpl:14:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:26 καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέως τὴν ἀριστεράν,
Kpl:14:26 And the priest shall pour of the oil on his own left hand. (Leviticus 14:26 Brenton)
Kpl:14:26 Kapłan wyleje trochę oliwy na swą lewą dłoń, (Kpł 14:26 BT_4)
Kpl:14:26 καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ἱερεὺς ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέως τὴν ἀριστεράν,
Kpl:14:26 καί ἀπό ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν
Kpl:14:26 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwa z oliwek Do ??? Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Duchowny Opuszczał {Lewy}
Kpl:14:26 kai\ a)po\ tou= e)lai/ou e)piCHeei= o( i(ereu\s e)pi\ tE\n CHei=ra tou= i(ere/Os tE\n a)ristera/n,
Kpl:14:26 kai apo tu elaiu epiCHeei ho hiereus epi tEn CHeira tu hiereOs tEn aristeran,
Kpl:14:26 C P RA_GSN N2N_GSN VF2_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASF N3_ASF RA_GSM N3V_GSM RA_ASF A1A_ASF
Kpl:14:26 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the olive oil to ??? the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand the priest the left
Kpl:14:26 and away from (+gen) the (gen) olive oil (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hand (acc) the (gen) priest (gen) the (acc) left ([Adj] acc)
Kpl:14:26 Kpl_14:26_1 Kpl_14:26_2 Kpl_14:26_3 Kpl_14:26_4 Kpl_14:26_5 Kpl_14:26_6 Kpl_14:26_7 Kpl_14:26_8 Kpl_14:26_9 Kpl_14:26_10 Kpl_14:26_11 Kpl_14:26_12 Kpl_14:26_13 Kpl_14:26_14
Kpl:14:26 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:14:27 καὶ ῥανεῖ ὁ ἱερεὺς τῷ δακτύλῳ τῷ δεξιῷ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τῇ ἀριστερᾷ ἑπτάκις ἔναντι κυρίου·
Kpl:14:27 And the priest shall sprinkle with the finger of his right hand some of the oil that is in his left hand seven times before the Lord. (Leviticus 14:27 Brenton)
Kpl:14:27 po czym kapłan pokropi siedem razy przed Panem palcem prawej ręki umoczonym w oliwie, która jest na jego lewej dłoni. (Kpł 14:27 BT_4)
Kpl:14:27 καὶ ῥανεῖ ἱερεὺς τῷ δακτύλῳ τῷ δεξιῷ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τῇ ἀριστερᾷ ἑπτάκις ἔναντι κυρίου·
Kpl:14:27 καί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν ἑπτά·κις/ἑπτά·κι ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:14:27 I też, nawet, mianowicie Duchowny Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] W prawo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwa z oliwek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Opuszczał {Lewy} Siedem razów Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:14:27 kai\ r(anei= o( i(ereu\s tO=| daktu/lO| tO=| deXiO=| a)po\ tou= e)lai/ou tou= e)n tE=| CHeiri\ au)tou= tE=| a)ristera=| e(pta/kis e)/nanti kuri/ou·
Kpl:14:27 kai ranei ho hiereus tO daktylO tO deXiO apo tu elaiu tu en tE CHeiri autu tE aristera heptakis enanti kyriu·
Kpl:14:27 C VF2_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1A_DSM P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN P RA_DSF N3_DSF RD_GSM RA_DSF A1A_DSF D P N2_GSM
Kpl:14:27 and also, even, namely ć the priest the finger [see ptero-dactyl, winged finger] the right from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the olive oil the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same the left seven times before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:14:27 and   the (nom) priest (nom) the (dat) finger (dat) the (dat)