Lb:6:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:6:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 6:1 Brenton)
Lb:6:1 Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: (Lb 6:1 BT_4)
Lb:6:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:6:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:6:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:6:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:6:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:6:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:6:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:6:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:6:1 Lb_6:1_1 Lb_6:1_2 Lb_6:1_3 Lb_6:1_4 Lb_6:1_5 Lb_6:1_6
Lb:6:1 x x x x x x
Lb:6:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἀνὴρ ἢ γυνή, ὃς ἐὰν μεγάλως εὔξηται εὐχὴν ἀφαγνίσασθαι ἁγνείαν κυρίῳ
Lb:6:2 speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, Whatsoever man or woman shall specially vow a vow to separate oneself with purity to the Lord, (Numbers 6:2 Brenton)
Lb:6:2 «Tak mów do Izraelitów: gdy jaki mężczyzna lub kobieta złoży ślub nazireatu, aby się poświęcić dla Pana, (Lb 6:2 BT_4)
Lb:6:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἀνὴρ γυνή, ὃς ἐὰν μεγάλως εὔξηται εὐχὴν ἀφαγνίσασθαι ἁγνείαν κυρίῳ
Lb:6:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἤ[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) μεγάλως εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ   ἁγνεία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:6:2 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Albo Kobiety/żona Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Wielce By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Czystość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:6:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)anE\r E)\ gunE/, o(\s e)a\n mega/lOs eu)/XEtai eu)CHE\n a)fagni/sasTai a(gnei/an kuri/O|
Lb:6:2 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus anEr E gynE, hos ean megalOs euXEtai euCHEn afagnisasTai hagneian kyriO
Lb:6:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM N3_NSM C N3K_NSF RR_NSM C D VA_AMS3S N1_ASF VA_AMN N1A_ASF N2_DSM
Lb:6:2 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". or woman/wife who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] greatly to pray pray; sometimes "vow" vow ć purity lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:6:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) man, husband (nom) or woman/wife (nom) who/whom/which (nom) if-ever greatly he/she/it-should-be-PRAY-ed vow (acc)   purity (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:6:2 Lb_6:2_1 Lb_6:2_2 Lb_6:2_3 Lb_6:2_4 Lb_6:2_5 Lb_6:2_6 Lb_6:2_7 Lb_6:2_8 Lb_6:2_9 Lb_6:2_10 Lb_6:2_11 Lb_6:2_12 Lb_6:2_13 Lb_6:2_14 Lb_6:2_15 Lb_6:2_16 Lb_6:2_17 Lb_6:2_18 Lb_6:2_19
Lb:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:3 ἀπὸ οἴνου καὶ σικερα, ἁγνισθήσεται ἀπὸ οἴνου καὶ ὄξος ἐξ οἴνου καὶ ὄξος ἐκ σικερα οὐ πίεται καὶ ὅσα κατεργάζεται ἐκ σταφυλῆς οὐ πίεται καὶ σταφυλὴν πρόσφατον καὶ σταφίδα οὐ φάγεται.
Lb:6:3 he shall purely abstain from wine and strong drink; and he shall drink no vinegar of wine or vinegar of strong drink; and whatever is made of the grape he shall not drink; neither shall he eat fresh grapes or raisins, (Numbers 6:3 Brenton)
Lb:6:3 musi się powstrzymać od wina i sycery, nie może używać octu winnego i octu z sycery ani soku z winogron; nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych. (Lb 6:3 BT_4)
Lb:6:3 ἀπὸ οἴνου καὶ σικερα, ἁγνισθήσεται ἀπὸ οἴνου καὶ ὄξος ἐξ οἴνου καὶ ὄξος ἐκ σικερα οὐ πίεται καὶ ὅσα κατεργάζεται ἐκ σταφυλῆς οὐ πίεται καὶ σταφυλὴν πρόσφατον καὶ σταφίδα οὐ φάγεται.
Lb:6:3 ἀπό οἶνος, -ου, ὁ καί σίκερα, -ας, ἡ ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ἀπό οἶνος, -ου, ὁ καί ὄξο·ς, -ους, τό ἐκ οἶνος, -ου, ὁ καί ὄξο·ς, -ους, τό ἐκ σίκερα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ὅσος -η -ον κατ·εργάζομαι (κατ+εργαζ-, κατ+εργ(α)·[σ]-, κατ+εργα·σ-, -, κατ+ειργασ-, κατ+εργασ·θ-) ἐκ σταφυλή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί σταφυλή, -ῆς, ἡ πρόσ·φατος -ον καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Lb:6:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino I też, nawet, mianowicie Jęczmienia Wino By oczyszczać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino I też, nawet, mianowicie Ocet Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wino I też, nawet, mianowicie Ocet Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jęczmienia Wino ??? Przed przydechem mocnym By pić I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By dokonywać/dokonuj/w pełni realizuj {rozumiej} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Winogrona grono ??? Przed przydechem mocnym By pić I też, nawet, mianowicie Winogrona grono Ostatni (nowy, świeżo (ofiara), ostatnio) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Lb:6:3 a)po\ oi)/nou kai\ sikera, a(gnisTE/setai a)po\ oi)/nou kai\ o)/Xos e)X oi)/nou kai\ o)/Xos e)k sikera ou) pi/etai kai\ o(/sa katerga/DZetai e)k stafulE=s ou) pi/etai kai\ stafulE\n pro/sfaton kai\ stafi/da ou) fa/getai.
Lb:6:3 apo oinu kai sikera, hagnisTEsetai apo oinu kai oXos eX oinu kai oXos ek sikera u pietai kai hosa katergaDZetai ek stafylEs u pietai kai stafylEn prosfaton kai stafida u fagetai.
Lb:6:3 P N2_GSM C N_ASN VC_FPI3S P N2_GSM C N3_ASN P N2_GSM C N3_ASN P N_ASN D VF_FMI3S C A1_APN V1_PMI3S P N1_GSF D VF_FMI3S C N1_ASF A1B_ASF C N3_ASF D VF_FMI3S
Lb:6:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wine and also, even, namely Barley Wine to purify from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wine and also, even, namely vinegar out of (+gen) ἐξ before vowels wine and also, even, namely vinegar out of (+gen) ἐξ before vowels Barley Wine οὐχ before rough breathing to drink and also, even, namely as much/many as to accomplish/achieve/fully realize out of (+gen) ἐξ before vowels grape cluster οὐχ before rough breathing to drink and also, even, namely grape cluster recent (new, fresh (sacrifice), lately) and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to eat
Lb:6:3 away from (+gen) wine (gen) and Barley Wine (nom|voc) he/she/it-will-be-PURIFY-ed away from (+gen) wine (gen) and vinegar (nom|acc|voc) out of (+gen) wine (gen) and vinegar (nom|acc|voc) out of (+gen) Barley Wine (nom|voc) not he/she/it-will-be-DRINK-ed and as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-being-ACCOMPLISH/ACHIEVE/FULLY REALIZE-ed out of (+gen) grape cluster (gen) not he/she/it-will-be-DRINK-ed and grape cluster (acc) recent ([Adj] acc, nom|acc|voc) and   not he/she/it-will-be-EAT-ed
Lb:6:3 Lb_6:3_1 Lb_6:3_2 Lb_6:3_3 Lb_6:3_4 Lb_6:3_5 Lb_6:3_6 Lb_6:3_7 Lb_6:3_8 Lb_6:3_9 Lb_6:3_10 Lb_6:3_11 Lb_6:3_12 Lb_6:3_13 Lb_6:3_14 Lb_6:3_15 Lb_6:3_16 Lb_6:3_17 Lb_6:3_18 Lb_6:3_19 Lb_6:3_20 Lb_6:3_21 Lb_6:3_22 Lb_6:3_23 Lb_6:3_24 Lb_6:3_25 Lb_6:3_26 Lb_6:3_27 Lb_6:3_28 Lb_6:3_29 Lb_6:3_30 Lb_6:3_31
Lb:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:4 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἀπὸ πάντων, ὅσα γίνεται ἐξ ἀμπέλου, οἶνον ἀπὸ στεμφύλων ἕως γιγάρτου οὐ φάγεται.
Lb:6:4 all the days of his vow: he shall eat no one of all the things that come from the vine, wine from the grape-stones to the husk, (Numbers 6:4 Brenton)
Lb:6:4 Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych aż do wytłoczyn. (Lb 6:4 BT_4)
Lb:6:4 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἀπὸ πάντων, ὅσα γίνεται ἐξ ἀμπέλου, οἶνον ἀπὸ στεμφύλων ἕως γιγάρτου οὐ φάγεται.
Lb:6:4 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκ ἄμπελος, -ου, ἡ οἶνος, -ου, ὁ ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Lb:6:4 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ślub On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Winorośl Wino Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj ??? Przed przydechem mocnym By jeść
Lb:6:4 pa/sas ta\s E(me/ras tE=s eu)CHE=s au)tou= a)po\ pa/ntOn, o(/sa gi/netai e)X a)mpe/lou, oi)=non a)po\ stemfu/lOn e(/Os giga/rtou ou) fa/getai.
Lb:6:4 pasas tas hEmeras tEs euCHEs autu apo pantOn, hosa ginetai eX ampelu, oinon apo stemfylOn heOs gigartu u fagetai.
Lb:6:4 A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSM P A3_GPN A1_APN V1_PMI3S P N2_GSF N2_ASM P N2_GPN P N2N_GSN D VF_FMI3S
Lb:6:4 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the vow he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to become become, happen out of (+gen) ἐξ before vowels grapevine wine from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć οὐχ before rough breathing to eat
Lb:6:4 all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) vow (gen) him/it/same (gen) away from (+gen) all (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-being-BECOME-ed out of (+gen) grapevine (gen) wine (acc) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   not he/she/it-will-be-EAT-ed
Lb:6:4 Lb_6:4_1 Lb_6:4_2 Lb_6:4_3 Lb_6:4_4 Lb_6:4_5 Lb_6:4_6 Lb_6:4_7 Lb_6:4_8 Lb_6:4_9 Lb_6:4_10 Lb_6:4_11 Lb_6:4_12 Lb_6:4_13 Lb_6:4_14 Lb_6:4_15 Lb_6:4_16 Lb_6:4_17 Lb_6:4_18 Lb_6:4_19
Lb:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:5 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγνισμοῦ ξυρὸν οὐκ ἐπελεύσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ· ἕως ἂν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι, ὅσας ηὔξατο κυρίῳ, ἅγιος ἔσται τρέφων κόμην τρίχα κεφαλῆς.
Lb:6:5 all the days of his separation:--a razor shall not come upon his head, until the days be fulfilled which he vowed to the Lord: he shall be holy, cherishing the long hair of the head, (Numbers 6:5 Brenton)
Lb:6:5 Przez cały czas trwania nazireatu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie okres czasu, na który poświęcił się Panu, będzie święty i ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie. (Lb 6:5 BT_4)
Lb:6:5 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγνισμοῦ ξυρὸν οὐκ ἐπελεύσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ· ἕως ἂν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι, ὅσας ηὔξατο κυρίῳ, ἅγιος ἔσται τρέφων κόμην τρίχα κεφαλῆς.
Lb:6:5 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἁγνισμός, -οῦ, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅσος -η -ον εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) κόμη, -ης, ἡ θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν κεφαλή, -ῆς, ἡ
Lb:6:5 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ślub Oczyszczanie ??? Przed przydechem mocnym Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By napełniać pełność, spełniać Dzień Tyleż/wiele jak By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być By żywić się Włosy Włosy Głowa
Lb:6:5 pa/sas ta\s E(me/ras tE=s eu)CHE=s tou= a(gnismou= Xuro\n ou)k e)peleu/setai e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=· e(/Os a)/n plErOTO=sin ai( E(me/rai, o(/sas Eu)/Xato kuri/O|, a(/gios e)/stai tre/fOn ko/mEn tri/CHa kefalE=s.
Lb:6:5 pasas tas hEmeras tEs euCHEs tu hagnismu Xyron uk epeleusetai epi tEn kefalEn autu· heOs an plErOTOsin hai hEmerai, hosas EuXato kyriO, hagios estai trefOn komEn triCHa kefalEs.
Lb:6:5 A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM N2N_NSN D VF_FMI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C x VC_APS3P RA_NPF N1A_NPF A1_APF VAI_AMI3S N2_DSM A1A_NSM VF_FMI3S V1_PAPNSM N1_ASF N3_ASF N1_GSF
Lb:6:5 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the vow the purification ć οὐχ before rough breathing to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same until; dawn ever (if ever) to fill fill, fulfill the day as much/many as to pray pray; sometimes "vow" lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be to feed hair hair head
Lb:6:5 all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) vow (gen) the (gen) purification (gen)   not he/she/it-will-be-ONCOMING-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-be-FILL-ed the (nom) days (nom|voc) as much/many as (acc) he/she/it-was-PRAY-ed lord (dat); a lord ([Adj] dat) holy ([Adj] nom) he/she/it-will-be while FEED-ing (nom) hair (acc) hair (acc) head (gen)
Lb:6:5 Lb_6:5_1 Lb_6:5_2 Lb_6:5_3 Lb_6:5_4 Lb_6:5_5 Lb_6:5_6 Lb_6:5_7 Lb_6:5_8 Lb_6:5_9 Lb_6:5_10 Lb_6:5_11 Lb_6:5_12 Lb_6:5_13 Lb_6:5_14 Lb_6:5_15 Lb_6:5_16 Lb_6:5_17 Lb_6:5_18 Lb_6:5_19 Lb_6:5_20 Lb_6:5_21 Lb_6:5_22 Lb_6:5_23 Lb_6:5_24 Lb_6:5_25 Lb_6:5_26 Lb_6:5_27 Lb_6:5_28
Lb:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:6 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς κυρίῳ ἐπὶ πάσῃ ψυχῇ τετελευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύσεται·
Lb:6:6 all the days of his vow to the Lord: he shall not come nigh to any dead body, (Numbers 6:6 Brenton)
Lb:6:6 W okresie, kiedy jest poświęcony dla Pana, nie może się zbliżyć do żadnego trupa. (Lb 6:6 BT_4)
Lb:6:6 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς κυρίῳ ἐπὶ πάσῃ ψυχῇ τετελευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύσεται·
Lb:6:6 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Lb:6:6 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ślub Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By kończyć się ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić
Lb:6:6 pa/sas ta\s E(me/ras tE=s eu)CHE=s kuri/O| e)pi\ pa/sE| PSuCHE=| teteleutEkui/a| ou)k ei)seleu/setai·
Lb:6:6 pasas tas hEmeras tEs euCHEs kyriO epi pasE PSyCHE teteleutEkyia uk eiseleusetai·
Lb:6:6 A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF N2_DSM P A1S_DSF N1_DSF VX_XAPDSF D VF_FMI3S
Lb:6:6 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the vow lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to end οὐχ before rough breathing to enter
Lb:6:6 all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) vow (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed having END-ed (dat) not he/she/it-will-be-ENTER-ed
Lb:6:6 Lb_6:6_1 Lb_6:6_2 Lb_6:6_3 Lb_6:6_4 Lb_6:6_5 Lb_6:6_6 Lb_6:6_7 Lb_6:6_8 Lb_6:6_9 Lb_6:6_10 Lb_6:6_11 Lb_6:6_12
Lb:6:6 x x x x x x x x x x x x
Lb:6:7 ἐπὶ πατρὶ καὶ ἐπὶ μητρὶ καὶ ἐπ’ ἀδελφῷ καὶ ἐπ’ ἀδελφῇ, οὐ μιανθήσεται ἐπ’ αὐτοῖς ἀποθανόντων αὐτῶν, ὅτι εὐχὴ θεοῦ αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ ἐπὶ κεφαλῆς αὐτοῦ·
Lb:6:7 to his father or his mother, or to his brother or his sister; he shall not defile himself for them, when they have died, because the vow of God is upon him on his head. (Numbers 6:7 Brenton)
Lb:6:7 Nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie może zaciągnąć nieczystości, gdyż nosi na swej głowie znamię poświęcenia dla Pana. (Lb 6:7 BT_4)
Lb:6:7 ἐπὶ πατρὶ καὶ ἐπὶ μητρὶ καὶ ἐπ’ ἀδελφῷ καὶ ἐπ’ ἀδελφῇ, οὐ μιανθήσεται ἐπ’ αὐτοῖς ἀποθανόντων αὐτῶν, ὅτι εὐχὴ θεοῦ αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ ἐπὶ κεφαλῆς αὐτοῦ·
Lb:6:7 ἐπί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐπί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί ἐπί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί ἐπί ἀδελφή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εὐχή, -ῆς, ἡ θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:6:7 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec; ojczyzna I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Matka I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siostra ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By umierać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ślub Bóg  On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo
Lb:6:7 e)pi\ patri\ kai\ e)pi\ mEtri\ kai\ e)p’ a)delfO=| kai\ e)p’ a)delfE=|, ou) mianTE/setai e)p’ au)toi=s a)poTano/ntOn au)tO=n, o(/ti eu)CHE\ Teou= au)tou= e)p’ au)tO=| e)pi\ kefalE=s au)tou=·
Lb:6:7 epi patri kai epi mEtri kai ep’ adelfO kai ep’ adelfE, u mianTEsetai ep’ autois apoTanontOn autOn, hoti euCHE Teu autu ep’ autO epi kefalEs autu·
Lb:6:7 P N3_DSM C P N3_DSF C P N2_DSM C P N1_DSF D VC_FPI3S P RD_DPM VB_AAPGPM RD_GPM C N1_NSF N2_GSM RD_GSM P RD_DSM P N1_GSF RD_GSM
Lb:6:7 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing father; fatherland and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mother and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing brother and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sister οὐχ before rough breathing to pollute upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to die he/she/it/same because/that vow god [see theology] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head he/she/it/same
Lb:6:7 upon/over (+acc,+gen,+dat) father (dat); fatherland (voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) mother (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) brother (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) sister (dat) not he/she/it-will-be-POLLUTE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) let-them-DIE! (classical), upon DIE-ing (gen) them/same (gen) because/that vow (nom|voc) god (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) head (gen) him/it/same (gen)
Lb:6:7 Lb_6:7_1 Lb_6:7_2 Lb_6:7_3 Lb_6:7_4 Lb_6:7_5 Lb_6:7_6 Lb_6:7_7 Lb_6:7_8 Lb_6:7_9 Lb_6:7_10 Lb_6:7_11 Lb_6:7_12 Lb_6:7_13 Lb_6:7_14 Lb_6:7_15 Lb_6:7_16 Lb_6:7_17 Lb_6:7_18 Lb_6:7_19 Lb_6:7_20 Lb_6:7_21 Lb_6:7_22 Lb_6:7_23 Lb_6:7_24 Lb_6:7_25 Lb_6:7_26
Lb:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:8 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἅγιος ἔσται κυρίῳ. –
Lb:6:8 All the days of his vow he shall be holy to the Lord. (Numbers 6:8 Brenton)
Lb:6:8 Podczas całego okresu trwania nazireatu jest poświęcony dla Pana. (Lb 6:8 BT_4)
Lb:6:8 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἅγιος ἔσται κυρίῳ.
Lb:6:8 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]  
Lb:6:8 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ślub On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.  
Lb:6:8 pa/sas ta\s E(me/ras tE=s eu)CHE=s au)tou= a(/gios e)/stai kuri/O|.
Lb:6:8 pasas tas hEmeras tEs euCHEs autu hagios estai kyriO.
Lb:6:8 A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSM A1A_NSM VF_FMI3S N2_DSM
Lb:6:8 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the vow he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.  
Lb:6:8 all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) vow (gen) him/it/same (gen) holy ([Adj] nom) he/she/it-will-be lord (dat); a lord ([Adj] dat)  
Lb:6:8 Lb_6:8_1 Lb_6:8_2 Lb_6:8_3 Lb_6:8_4 Lb_6:8_5 Lb_6:8_6 Lb_6:8_7 Lb_6:8_8 Lb_6:8_9 Lb_6:8_10
Lb:6:8 x x x x x x x x x x
Lb:6:9 ἐὰν δέ τις ἀποθάνῃ ἐξάπινα ἐπ’ αὐτῷ, παραχρῆμα μιανθήσεται ἡ κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ, καὶ ξυρήσεται τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ· τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ξυρηθήσεται.
Lb:6:9 And if any one should die suddenly by him, immediately the head of his vow shall be defiled; and he shall shave his head in whatever day he shall be purified: on the seventh day he shall be shaved. (Numbers 6:9 Brenton)
Lb:6:9 Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł, i sprowadził przez to nieczystość na jego poświęconą głowę, to on ostrzyże ją w dniu oczyszczenia: ostrzyże ją dnia siódmego. (Lb 6:9 BT_4)
Lb:6:9 ἐὰν δέ τις ἀποθάνῃ ἐξάπινα ἐπ’ αὐτῷ, παραχρῆμα μιανθήσεται κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ, καὶ ξυρήσεται τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ· τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ξυρηθήσεται.
Lb:6:9 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐξάπινα ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-)
Lb:6:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek By umierać Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili By zanieczyszczać Głowa Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By golić Głowa On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By oczyszczać się oczyszczaj Dzień Siódmy By golić
Lb:6:9 e)a\n de/ tis a)poTa/nE| e)Xa/pina e)p’ au)tO=|, paraCHrE=ma mianTE/setai E( kefalE\ eu)CHE=s au)tou=, kai\ XurE/setai tE\n kefalE\n au)tou= E(=| a)/n E(me/ra| kaTarisTE=|· tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| XurETE/setai.
Lb:6:9 ean de tis apoTanE eXapina ep’ autO, paraCHrEma mianTEsetai hE kefalE euCHEs autu, kai XyrEsetai tEn kefalEn autu hE an hEmera kaTarisTE· tE hEmera tE hebdomE XyrETEsetai.
Lb:6:9 C C RI_NSM VB_AAS3S D P RD_DSM N3M_ASN VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF N1_GSF RD_GSM C VF_FMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM RR_DSF x N1A_DSF VS_APS3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VC_FPI3S
Lb:6:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to die suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same forthwith immediate, the present, at the moment to pollute the head vow he/she/it/same and also, even, namely to shave the head he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) day to purify cleanse the day the seventh to shave
Lb:6:9 if-ever Yet some/any (nom) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed suddenly upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) forthwith he/she/it-will-be-POLLUTE-ed the (nom) head (nom|voc) vow (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-SHAVE-ed the (acc) head (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) ever day (dat) he/she/it-should-be-PURIFIED-ed the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) he/she/it-will-be-SHAVE-ed
Lb:6:9 Lb_6:9_1 Lb_6:9_2 Lb_6:9_3 Lb_6:9_4 Lb_6:9_5 Lb_6:9_6 Lb_6:9_7 Lb_6:9_8 Lb_6:9_9 Lb_6:9_10 Lb_6:9_11 Lb_6:9_12 Lb_6:9_13 Lb_6:9_14 Lb_6:9_15 Lb_6:9_16 Lb_6:9_17 Lb_6:9_18 Lb_6:9_19 Lb_6:9_20 Lb_6:9_21 Lb_6:9_22 Lb_6:9_23 Lb_6:9_24 Lb_6:9_25 Lb_6:9_26 Lb_6:9_27
Lb:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:10 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ οἴσει δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν πρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,
Lb:6:10 And on the eighth day he shall bring two turtledoves, or two young pigeons, to the priest, to the doors of the tabernacle of witness. (Numbers 6:10 Brenton)
Lb:6:10 Ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie kapłanowi przy wejściu do Namiotu Spotkania. (Lb 6:10 BT_4)
Lb:6:10 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ οἴσει δύο τρυγόνας δύο νεοσσοὺς περιστερῶν πρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,
Lb:6:10 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά) ἤ[1] δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:6:10 I też, nawet, mianowicie Dzień Ósmy By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dwa turtledove Albo Dwa ??? Gołąb Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:6:10 kai\ tE=| E(me/ra| tE=| o)gdo/E| oi)/sei du/o trugo/nas E)\ du/o neossou\s peristerO=n pro\s to\n i(ere/a e)pi\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou,
Lb:6:10 kai tE hEmera tE ogdoE oisei dyo trygonas E dyo neossus peristerOn pros ton hierea epi tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu,
Lb:6:10 C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VF_FAI3S M N3N_APF C M N2_APM N1A_GPF P RA_ASM N3V_ASM P RA_APF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:6:10 and also, even, namely the day the eighth to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth two turtledove or two ??? pigeon toward (+acc,+gen,+dat) the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:6:10 and the (dat) day (dat) the (dat) eighth (dat) he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) two (nom, acc, gen) turtledoves (acc) or two (nom, acc, gen) ???s (acc) pigeons (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Lb:6:10 Lb_6:10_1 Lb_6:10_2 Lb_6:10_3 Lb_6:10_4 Lb_6:10_5 Lb_6:10_6 Lb_6:10_7 Lb_6:10_8 Lb_6:10_9 Lb_6:10_10 Lb_6:10_11 Lb_6:10_12 Lb_6:10_13 Lb_6:10_14 Lb_6:10_15 Lb_6:10_16 Lb_6:10_17 Lb_6:10_18 Lb_6:10_19 Lb_6:10_20 Lb_6:10_21 Lb_6:10_22
Lb:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:11 καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ ὧν ἥμαρτεν περὶ τῆς ψυχῆς καὶ ἁγιάσει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Lb:6:11 And the priest shall offer one for a sin-offering; and the other for a whole-burnt-offering; and the priest shall make atonement for him in the things wherein he sinned respecting the dead body, and he shall sanctify his head in that day, (Numbers 6:11 Brenton)
Lb:6:11 Jednego złoży kapłan jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną, i dokona przebłagania za niego, za winę, jaką zaciągnął przy zwłokach zmarłego. W ten dzień zostanie znów głowa jego poświęcona. (Lb 6:11 BT_4)
Lb:6:11 καὶ ποιήσει ἱερεὺς μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἱερεὺς περὶ ὧν ἥμαρτεν περὶ τῆς ψυχῆς καὶ ἁγιάσει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Lb:6:11 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ περί ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) περί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Lb:6:11 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Duchowny Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Duchowny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który By grzeszyć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Głowa On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień
Lb:6:11 kai\ poiE/sei o( i(ereu\s mi/an peri\ a(marti/as kai\ mi/an ei)s o(lokau/tOma, kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= o( i(ereu\s peri\ O(=n E(/marten peri\ tE=s PSuCHE=s kai\ a(gia/sei tE\n kefalE\n au)tou= e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|,
Lb:6:11 kai poiEsei ho hiereus mian peri hamartias kai mian eis holokautOma, kai eXilasetai peri autu ho hiereus peri hOn hEmarten peri tEs PSyCHEs kai hagiasei tEn kefalEn autu en ekeinE tE hEmera,
Lb:6:11 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM A1A_ASF P N1A_GSF C A1A_ASF P N3M_ASN C VF_FMI3S P RD_GSM RA_NSM N3V_NSM P RR_GPN VBI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF
Lb:6:11 and also, even, namely doing/making; to do/make the priest one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely one into (+acc) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same the priest about (+acc,+gen) who/whom/which to sin about (+acc,+gen) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the head he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day
Lb:6:11 and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) priest (nom) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and one (acc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SIN-ed about (+acc,+gen) the (gen) life (gen) and he/she/it-will-CONSECRATE, you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed (classical) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat)
Lb:6:11 Lb_6:11_1 Lb_6:11_2 Lb_6:11_3 Lb_6:11_4 Lb_6:11_5 Lb_6:11_6 Lb_6:11_7 Lb_6:11_8 Lb_6:11_9 Lb_6:11_10 Lb_6:11_11 Lb_6:11_12 Lb_6:11_13 Lb_6:11_14 Lb_6:11_15 Lb_6:11_16 Lb_6:11_17 Lb_6:11_18 Lb_6:11_19 Lb_6:11_20 Lb_6:11_21 Lb_6:11_22 Lb_6:11_23 Lb_6:11_24 Lb_6:11_25 Lb_6:11_26 Lb_6:11_27 Lb_6:11_28 Lb_6:11_29 Lb_6:11_30 Lb_6:11_31 Lb_6:11_32
Lb:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:12 ᾗ ἡγιάσθη κυρίῳ τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς, καὶ προσάξει ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς πλημμέλειαν, καὶ αἱ ἡμέραι αἱ πρότεραι ἄλογοι ἔσονται, ὅτι ἐμιάνθη κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ.
Lb:6:12 in which he was consecrated to the Lord, all the days of his vow; and he shall bring a lamb of a year old for a trespass-offering; and the former days shall not be reckoned, because the head of his vow was polluted. (Numbers 6:12 Brenton)
Lb:6:12 Poświęci się znowu dla Pana na czas nazireatu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarę zadośćuczynienia. Poprzedni jednak okres nie będzie policzony, gdyż splamił swoje poświęcenie. (Lb 6:12 BT_4)
Lb:6:12 ἡγιάσθη κυρίῳ τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς, καὶ προσάξει ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς πλημμέλειαν, καὶ αἱ ἡμέραι αἱ πρότεραι ἄλογοι ἔσονται, ὅτι ἐμιάνθη κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ.
Lb:6:12 ὅς ἥ ὅ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον)   εἰς[1] πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἄ·λογος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:6:12 Kto/, który/, który By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzień Ślub I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Jagnię Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie Dzień Wcześniej Bez przyczyny By być Ponieważ/tamto By zanieczyszczać Głowa Ślub On/ona/to/to samo
Lb:6:12 E(=| E(gia/sTE kuri/O| ta\s E(me/ras tE=s eu)CHE=s, kai\ prosa/Xei a)mno\n e)niau/sion ei)s plEmme/leian, kai\ ai( E(me/rai ai( pro/terai a)/logoi e)/sontai, o(/ti e)mia/nTE kefalE\ eu)CHE=s au)tou=.
Lb:6:12 hE hEgiasTE kyriO tas hEmeras tEs euCHEs, kai prosaXei amnon eniausion eis plEmmeleian, kai hai hEmerai hai proterai alogoi esontai, hoti emianTE kefalE euCHEs autu.
Lb:6:12 RR_DSF VSI_API3S N2_DSM RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF C VF_FAI3S N2_ASM A1A_ASM P N1A_ASF C RA_NPF N1A_NPF RA_NPF A1A_NPFC A1B_NPM VF_FMI3P C VCI_API3S N1_NSF N1_GSF RD_GSM
Lb:6:12 who/whom/which to consecrate sanctify, hallow, become holy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the day the vow and also, even, namely to lead toward lamb ć into (+acc) ??? and also, even, namely the day the earlier without reason to be because/that to pollute head vow he/she/it/same
Lb:6:12 who/whom/which (dat) he/she/it-was-CONSECRATE-ed lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) vow (gen) and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) lamb (acc)   into (+acc) ??? (acc) and the (nom) days (nom|voc) the (nom) earlier ([Adj] nom|voc) without reason ([Adj] nom|voc) they-will-be because/that he/she/it-was-POLLUTE-ed head (nom|voc) vow (gen) him/it/same (gen)
Lb:6:12 Lb_6:12_1 Lb_6:12_2 Lb_6:12_3 Lb_6:12_4 Lb_6:12_5 Lb_6:12_6 Lb_6:12_7 Lb_6:12_8 Lb_6:12_9 Lb_6:12_10 Lb_6:12_11 Lb_6:12_12 Lb_6:12_13 Lb_6:12_14 Lb_6:12_15 Lb_6:12_16 Lb_6:12_17 Lb_6:12_18 Lb_6:12_19 Lb_6:12_20 Lb_6:12_21 Lb_6:12_22 Lb_6:12_23 Lb_6:12_24 Lb_6:12_25
Lb:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:13 καὶ οὗτος ὁ νόμος τοῦ εὐξαμένου· ᾗ ἂν ἡμέρᾳ πληρώσῃ ἡμέρας εὐχῆς αὐτοῦ, προσοίσει αὐτὸς παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Lb:6:13 And this is the law of him that has vowed: in whatever day he shall have fulfilled the days of his vow, he shall himself bring his gift to the doors of the tabernacle of witness. (Numbers 6:13 Brenton)
Lb:6:13 Takie jest prawo dotyczące nazirejczyków. W dniu, kiedy upłynie czas nazireatu, przyprowadzi się go ku wejściu do Namiotu Spotkania. (Lb 6:13 BT_4)
Lb:6:13 Καὶ οὗτος νόμος τοῦ εὐξαμένου· ἂν ἡμέρᾳ πληρώσῃ ἡμέρας εὐχῆς αὐτοῦ, προσοίσει αὐτὸς παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Lb:6:13 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:6:13 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By napełniać pełność, spełniać Dzień Ślub On/ona/to/to samo By przedstawiać On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:6:13 *kai\ ou(=tos o( no/mos tou= eu)Xame/nou· E(=| a)/n E(me/ra| plErO/sE| E(me/ras eu)CHE=s au)tou=, prosoi/sei au)to\s para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou
Lb:6:13 kai hutos ho nomos tu euXamenu· hE an hEmera plErOsE hEmeras euCHEs autu, prosoisei autos para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu
Lb:6:13 C RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM VA_AMPGSM RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS3S N1A_APF N1_GSF RD_GSM VF_FAI3S RD_NSM P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:6:13 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law the to pray pray; sometimes "vow" who/whom/which ever (if ever) day to fill fill, fulfill day vow he/she/it/same to present he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:6:13 and this (nom) the (nom) law (nom) the (gen) upon being-PRAY-ed (gen) who/whom/which (dat) ever day (dat) you(sg)-will-be-FILL-ed, he/she/it-should-FILL, you(sg)-should-be-FILL-ed day (gen), days (acc) vow (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) he/it/same (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Lb:6:13 Lb_6:13_1 Lb_6:13_2 Lb_6:13_3 Lb_6:13_4 Lb_6:13_5 Lb_6:13_6 Lb_6:13_7 Lb_6:13_8 Lb_6:13_9 Lb_6:13_10 Lb_6:13_11 Lb_6:13_12 Lb_6:13_13 Lb_6:13_14 Lb_6:13_15 Lb_6:13_16 Lb_6:13_17 Lb_6:13_18 Lb_6:13_19 Lb_6:13_20 Lb_6:13_21 Lb_6:13_22
Lb:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:14 καὶ προσάξει τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ἕνα εἰς ὁλοκαύτωσιν καὶ ἀμνάδα ἐνιαυσίαν ἄμωμον μίαν εἰς ἁμαρτίαν καὶ κριὸν ἕνα ἄμωμον εἰς σωτήριον
Lb:6:14 And he shall bring his gift to the Lord; one he-lamb of a year old without blemish for a whole-burnt-offering, and one ewe-lamb of a year old without blemish for a sin-offering, and one ram without blemish for a peace-offering; (Numbers 6:14 Brenton)
Lb:6:14 A on przyniesie jako dar ofiarny dla Pana baranka jednorocznego bez skazy na ofiarę całopalną, dalej, jednoroczną owieczkę bez skazy na ofiarę przebłagalną i barana bez skazy jako ofiarę biesiadną, (Lb 6:14 BT_4)
Lb:6:14 καὶ προσάξει τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ἕνα εἰς ὁλοκαύτωσιν καὶ ἀμνάδα ἐνιαυσίαν ἄμωμον μίαν εἰς ἁμαρτίαν καὶ κριὸν ἕνα ἄμωμον εἰς σωτήριον
Lb:6:14 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον)   ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1]   καί     ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον εἰς[1] σωτήριος -ον
Lb:6:14 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Dar On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jagnię amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Jeden Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Jeden Do (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Jeden amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Do (+przyspieszenie) Oszczędność
Lb:6:14 kai\ prosa/Xei to\ dO=ron au)tou= kuri/O| a)mno\n e)niau/sion a)/mOmon e(/na ei)s o(lokau/tOsin kai\ a)mna/da e)niausi/an a)/mOmon mi/an ei)s a(marti/an kai\ krio\n e(/na a)/mOmon ei)s sOtE/rion
Lb:6:14 kai prosaXei to dOron autu kyriO amnon eniausion amOmon hena eis holokautOsin kai amnada eniausian amOmon mian eis hamartian kai krion hena amOmon eis sOtErion
Lb:6:14 C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_DSM N2_ASM A1A_ASM A1B_ASM A3_ASM P N3I_ASF C N3D_ASF A1A_ASF A1B_ASF A1A_ASF P N1A_ASF C N2_ASM A3_ASM A1B_ASM P N2N_ASN
Lb:6:14 and also, even, namely to lead toward the gift he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lamb ć amomum [Indian spice-plant]; unblemished one into (+acc) ć and also, even, namely ć ć amomum [Indian spice-plant]; unblemished one into (+acc) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely ć one amomum [Indian spice-plant]; unblemished into (+acc) saving
Lb:6:14 and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) lamb (acc)   amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (acc) into (+acc)   and     amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (acc) into (+acc) sin (acc) and   one (acc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lb:6:14 Lb_6:14_1 Lb_6:14_2 Lb_6:14_3 Lb_6:14_4 Lb_6:14_5 Lb_6:14_6 Lb_6:14_7 Lb_6:14_8 Lb_6:14_9 Lb_6:14_10 Lb_6:14_11 Lb_6:14_12 Lb_6:14_13 Lb_6:14_14 Lb_6:14_15 Lb_6:14_16 Lb_6:14_17 Lb_6:14_18 Lb_6:14_19 Lb_6:14_20 Lb_6:14_21 Lb_6:14_22 Lb_6:14_23 Lb_6:14_24 Lb_6:14_25
Lb:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:15 καὶ κανοῦν ἀζύμων σεμιδάλεως ἄρτους ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ θυσία αὐτῶν καὶ σπονδὴ αὐτῶν.
Lb:6:15 and a basket of unleavened bread of fine flour, even loaves kneaded with oil, and unleavened cakes anointed with oil, and their meat-offering, and their drink-offering. (Numbers 6:15 Brenton)
Lb:6:15 nadto kosz chlebów przaśnych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą i przaśne podpłomyki pomazane oliwą, łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynną. (Lb 6:15 BT_4)
Lb:6:15 καὶ κανοῦν ἀζύμων σεμιδάλεως ἄρτους ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ θυσία αὐτῶν καὶ σπονδὴ αὐτῶν.
Lb:6:15 καί   ἄ·ζυμος -ον σεμίδαλις, -εως, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό καί   ἄ·ζυμος -ον χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ἐν ἔλαιον, -ου, τό καί θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:6:15 I też, nawet, mianowicie Przaśny Najwyższej jakości mąka Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Przaśny Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Lb:6:15 kai\ kanou=n a)DZu/mOn semida/leOs a)/rtous a)napepoiEme/nous e)n e)lai/O| kai\ la/gana a)/DZuma keCHrisme/na e)n e)lai/O| kai\ Tusi/a au)tO=n kai\ spondE\ au)tO=n.
Lb:6:15 kai kanun aDZymOn semidaleOs artus anapepoiEmenus en elaiO kai lagana aDZyma keCHrismena en elaiO kai Tysia autOn kai spondE autOn.
Lb:6:15 C N2N_ASN A1B_GPF N3I_GSF N2_APM VM_XPPAPM P N2N_DSN C N2N_APN A1B_APN VT_XMPAPN P N2N_DSN C N1A_NSF RD_GPN C N1_NSF RD_GPN
Lb:6:15 and also, even, namely ć unleavened best quality flour bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil and also, even, namely ć unleavened to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil and also, even, namely sacrifice victimize, immolate he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same
Lb:6:15 and   unleavened ([Adj] gen) best quality flour (gen) [loaves of] bread (acc)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) and   unleavened ([Adj] nom|acc|voc) having-been-CHRISEN-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) olive oil (dat) and sacrifice (nom|voc) them/same (gen) and   them/same (gen)
Lb:6:15 Lb_6:15_1 Lb_6:15_2 Lb_6:15_3 Lb_6:15_4 Lb_6:15_5 Lb_6:15_6 Lb_6:15_7 Lb_6:15_8 Lb_6:15_9 Lb_6:15_10 Lb_6:15_11 Lb_6:15_12 Lb_6:15_13 Lb_6:15_14 Lb_6:15_15 Lb_6:15_16 Lb_6:15_17 Lb_6:15_18 Lb_6:15_19 Lb_6:15_20
Lb:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:16 καὶ προσοίσει ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου καὶ ποιήσει τὸ περὶ ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ
Lb:6:16 And the priest shall bring them before the Lord, and shall offer his sin-offering, and his whole-burnt-offering. (Numbers 6:16 Brenton)
Lb:6:16 Kapłan zaniesie wszystko przed Pana i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia. (Lb 6:16 BT_4)
Lb:6:16 καὶ προσοίσει ἱερεὺς ἔναντι κυρίου καὶ ποιήσει τὸ περὶ ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ
Lb:6:16 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:6:16 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Duchowny Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ofiara spalana [zobacz holokaust] On/ona/to/to samo
Lb:6:16 kai\ prosoi/sei o( i(ereu\s e)/nanti kuri/ou kai\ poiE/sei to\ peri\ a(marti/as au)tou= kai\ to\ o(lokau/tOma au)tou=
Lb:6:16 kai prosoisei ho hiereus enanti kyriu kai poiEsei to peri hamartias autu kai to holokautOma autu
Lb:6:16 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P N2_GSM C VF_FAI3S RA_ASN P N1A_GSF RD_GSM C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Lb:6:16 and also, even, namely to present the priest before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely doing/making; to do/make the about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely the burnt offering [see holocaust] he/she/it/same
Lb:6:16 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) the (nom) priest (nom) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) burnt offering (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Lb:6:16 Lb_6:16_1 Lb_6:16_2 Lb_6:16_3 Lb_6:16_4 Lb_6:16_5 Lb_6:16_6 Lb_6:16_7 Lb_6:16_8 Lb_6:16_9 Lb_6:16_10 Lb_6:16_11 Lb_6:16_12 Lb_6:16_13 Lb_6:16_14 Lb_6:16_15 Lb_6:16_16
Lb:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:17 καὶ τὸν κριὸν ποιήσει θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ ἐπὶ τῷ κανῷ τῶν ἀζύμων, καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ.
Lb:6:17 And he shall offer the ram as a sacrifice of peace-offering to the Lord with the basket of unleavened bread; and the priest shall offer its meat-offering and its drink-offering. (Numbers 6:17 Brenton)
Lb:6:17 Barana natomiast złoży jako ofiarę biesiadną dla Pana, łącznie z koszem chlebów przaśnych. Kapłan złoży potem jego ofiarę pokarmową i płynną. (Lb 6:17 BT_4)
Lb:6:17 καὶ τὸν κριὸν ποιήσει θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ ἐπὶ τῷ κανῷ τῶν ἀζύμων, καὶ ποιήσει ἱερεὺς τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ.
Lb:6:17 καί ὁ ἡ τό   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:6:17 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przaśny I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Duchowny Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Lb:6:17 kai\ to\n krio\n poiE/sei Tusi/an sOtEri/ou kuri/O| e)pi\ tO=| kanO=| tO=n a)DZu/mOn, kai\ poiE/sei o( i(ereu\s tE\n Tusi/an au)tou= kai\ tE\n spondE\n au)tou=.
Lb:6:17 kai ton krion poiEsei Tysian sOtEriu kyriO epi tO kanO tOn aDZymOn, kai poiEsei ho hiereus tEn Tysian autu kai tEn spondEn autu.
Lb:6:17 C RA_ASM N2_ASM VF_FAI3S N1A_ASF N2N_GSN N2_DSM P RA_DSN N2N_DSN RA_GPN A1B_GPN C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Lb:6:17 and also, even, namely the ć doing/making; to do/make sacrifice victimize, immolate saving lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the unleavened and also, even, namely doing/making; to do/make the priest the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same
Lb:6:17 and the (acc)   doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   the (gen) unleavened ([Adj] gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (acc) sacrifice (acc) him/it/same (gen) and the (acc)   him/it/same (gen)
Lb:6:17 Lb_6:17_1 Lb_6:17_2 Lb_6:17_3 Lb_6:17_4 Lb_6:17_5 Lb_6:17_6 Lb_6:17_7 Lb_6:17_8 Lb_6:17_9 Lb_6:17_10 Lb_6:17_11 Lb_6:17_12 Lb_6:17_13 Lb_6:17_14 Lb_6:17_15 Lb_6:17_16 Lb_6:17_17 Lb_6:17_18 Lb_6:17_19 Lb_6:17_20 Lb_6:17_21 Lb_6:17_22 Lb_6:17_23
Lb:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:18 καὶ ξυρήσεται ὁ ηὐγμένος παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὴν κεφαλὴν τῆς εὐχῆς αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσει τὰς τρίχας ἐπὶ τὸ πῦρ, ὅ ἐστιν ὑπὸ τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου.
Lb:6:18 And he that has vowed shall shave the head of his consecration by the doors of the tabernacle of witness, and shall put the hairs on the fire which is under the sacrifice of peace-offering. (Numbers 6:18 Brenton)
Lb:6:18 Wtedy u wejścia do Namiotu Spotkania ostrzyże nazirejczyk swe poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara biesiadna. (Lb 6:18 BT_4)
Lb:6:18 καὶ ξυρήσεται ηὐγμένος παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὴν κεφαλὴν τῆς εὐχῆς αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσει τὰς τρίχας ἐπὶ τὸ πῦρ, ἐστιν ὑπὸ τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου.
Lb:6:18 καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον
Lb:6:18 I też, nawet, mianowicie By golić By modlić się się modl się się; czasami "ślub" fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Głowa Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Włosy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Kto/, który/, który By być Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność
Lb:6:18 kai\ XurE/setai o( Eu)gme/nos para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou tE\n kefalE\n tE=s eu)CHE=s au)tou= kai\ e)piTE/sei ta\s tri/CHas e)pi\ to\ pu=r, o(/ e)stin u(po\ tE\n Tusi/an tou= sOtEri/ou.
Lb:6:18 kai XyrEsetai ho Eugmenos para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu tEn kefalEn tEs euCHEs autu kai epiTEsei tas triCHas epi to pyr, ho estin hypo tEn Tysian tu sOtEriu.
Lb:6:18 C VF_FMI3S RA_NSM VM_XMPNSM P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VF_FAI3S RA_APF N3_APF P RA_ASN N3_ASN RR_NSN V9_PAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2N_GSN
Lb:6:18 and also, even, namely to shave the to pray pray; sometimes "vow" frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony the head the vow he/she/it/same and also, even, namely to place on the hair upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire who/whom/which to be under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the saving
Lb:6:18 and he/she/it-will-be-SHAVE-ed the (nom) having-been-PRAY-ed (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) the (acc) head (acc) the (gen) vow (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hairs (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is under (+acc), by (+gen) the (acc) sacrifice (acc) the (gen) saving ([Adj] gen)
Lb:6:18 Lb_6:18_1 Lb_6:18_2 Lb_6:18_3 Lb_6:18_4 Lb_6:18_5 Lb_6:18_6 Lb_6:18_7 Lb_6:18_8 Lb_6:18_9 Lb_6:18_10 Lb_6:18_11 Lb_6:18_12 Lb_6:18_13 Lb_6:18_14 Lb_6:18_15 Lb_6:18_16 Lb_6:18_17 Lb_6:18_18 Lb_6:18_19 Lb_6:18_20 Lb_6:18_21 Lb_6:18_22 Lb_6:18_23 Lb_6:18_24 Lb_6:18_25 Lb_6:18_26 Lb_6:18_27 Lb_6:18_28 Lb_6:18_29 Lb_6:18_30
Lb:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:19 καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς τὸν βραχίονα ἑφθὸν ἀπὸ τοῦ κριοῦ καὶ ἄρτον ἕνα ἄζυμον ἀπὸ τοῦ κανοῦ καὶ λάγανον ἄζυμον ἓν καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ ηὐγμένου μετὰ τὸ ξυρήσασθαι αὐτὸν τὴν εὐχὴν αὐτοῦ·
Lb:6:19 And the priest shall take the sodden shoulder of the ram, and one unleavened loaf from the basket, and one unleavened cake, and shall put them on the hands of the votary after he has shaved off his holy hair. (Numbers 6:19 Brenton)
Lb:6:19 Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chleb przaśny z kosza oraz przaśny podpłomyk i złoży je na ręce nazirejczyka, gdy on już ostrzyże swe włosy. (Lb 6:19 BT_4)
Lb:6:19 καὶ λήμψεται ἱερεὺς τὸν βραχίονα ἑφθὸν ἀπὸ τοῦ κριοῦ καὶ ἄρτον ἕνα ἄζυμον ἀπὸ τοῦ κανοῦ καὶ λάγανον ἄζυμον ἓν καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ ηὐγμένου μετὰ τὸ ξυρήσασθαι αὐτὸν τὴν εὐχὴν αὐτοῦ·
Lb:6:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ   ἀπό ὁ ἡ τό   καί ἄρτος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἄ·ζυμος -ον ἀπό ὁ ἡ τό   καί   ἄ·ζυμος -ον εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) μετά ὁ ἡ τό ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:6:19 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Ręka {Broń} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Jeden Przaśny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Przaśny Jeden I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By golić On/ona/to/to samo Ślub On/ona/to/to samo
Lb:6:19 kai\ lE/mPSetai o( i(ereu\s to\n braCHi/ona e(fTo\n a)po\ tou= kriou= kai\ a)/rton e(/na a)/DZumon a)po\ tou= kanou= kai\ la/ganon a)/DZumon e(\n kai\ e)piTE/sei e)pi\ ta\s CHei=ras tou= Eu)gme/nou meta\ to\ XurE/sasTai au)to\n tE\n eu)CHE\n au)tou=·
Lb:6:19 kai lEmPSetai ho hiereus ton braCHiona hefTon apo tu kriu kai arton hena aDZymon apo tu kanu kai laganon aDZymon hen kai epiTEsei epi tas CHeiras tu Eugmenu meta to XyrEsasTai auton tEn euCHEn autu·
Lb:6:19 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N3N_ASM A1_ASM P RA_GSM N2_GSM C N2_ASM A3_ASM A1B_ASM P RA_GSN N2N_GSN C N2N_ASN A1B_ASN A3_ASN C VF_FAI3S P RA_APF N3_APF RA_GSM VM_XMPGSM P RA_ASN VA_AMN RD_ASM RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Lb:6:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest the arm ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. one unleavened from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely ć unleavened one and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hand the to pray pray; sometimes "vow" after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to shave he/she/it/same the vow he/she/it/same
Lb:6:19 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) priest (nom) the (acc) arm (acc)   away from (+gen) the (gen)   and bread (acc) one (acc) unleavened ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen)   and   unleavened ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (nom|acc) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hands (acc) the (gen) having-been-PRAY-ed (gen) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-SHAVE-ed him/it/same (acc) the (acc) vow (acc) him/it/same (gen)
Lb:6:19 Lb_6:19_1 Lb_6:19_2 Lb_6:19_3 Lb_6:19_4 Lb_6:19_5 Lb_6:19_6 Lb_6:19_7 Lb_6:19_8 Lb_6:19_9 Lb_6:19_10 Lb_6:19_11 Lb_6:19_12 Lb_6:19_13 Lb_6:19_14 Lb_6:19_15 Lb_6:19_16 Lb_6:19_17 Lb_6:19_18 Lb_6:19_19 Lb_6:19_20 Lb_6:19_21 Lb_6:19_22 Lb_6:19_23 Lb_6:19_24 Lb_6:19_25 Lb_6:19_26 Lb_6:19_27 Lb_6:19_28 Lb_6:19_29 Lb_6:19_30 Lb_6:19_31 Lb_6:19_32 Lb_6:19_33 Lb_6:19_34 Lb_6:19_35
Lb:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:20 καὶ προσοίσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου, ἅγιον ἔσται τῷ ἱερεῖ ἐπὶ τοῦ στηθυνίου τοῦ ἐπιθέματος καὶ ἐπὶ τοῦ βραχίονος τοῦ ἀφαιρέματος· καὶ μετὰ ταῦτα πίεται ὁ ηὐγμένος οἶνον. –
Lb:6:20 And the priest shall present them as an offering before the Lord; it shall be the holy portion for the priest beside the breast of the heave-offering and beside the shoulder of the wave-offering: and afterwards the votary shall drink wine. (Numbers 6:20 Brenton)
Lb:6:20 Kapłan darami ofiarnymi wykona gest kołysania przed Panem; jest to święty dar należny kapłanowi prócz mostka kołysania i uda odłożonego na ofiarę. Odtąd może nazirejczyk pić wino. (Lb 6:20 BT_4)
Lb:6:20 καὶ προσοίσει αὐτὰ ἱερεὺς ἐπίθεμα ἔναντι κυρίου, ἅγιον ἔσται τῷ ἱερεῖ ἐπὶ τοῦ στηθυνίου τοῦ ἐπιθέματος καὶ ἐπὶ τοῦ βραχίονος τοῦ ἀφαιρέματος· καὶ μετὰ ταῦτα πίεται ηὐγμένος οἶνον.
Lb:6:20 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό   καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) οἶνος, -ου, ὁ  
Lb:6:20 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać On/ona/to/to samo Duchowny Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pić By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Wino  
Lb:6:20 kai\ prosoi/sei au)ta\ o( i(ereu\s e)pi/Tema e)/nanti kuri/ou, a(/gion e)/stai tO=| i(erei= e)pi\ tou= stETuni/ou tou= e)piTe/matos kai\ e)pi\ tou= braCHi/onos tou= a)faire/matos· kai\ meta\ tau=ta pi/etai o( Eu)gme/nos oi)=non.
Lb:6:20 kai prosoisei auta ho hiereus epiTema enanti kyriu, hagion estai tO hierei epi tu stETyniu tu epiTematos kai epi tu braCHionos tu afairematos· kai meta tauta pietai ho Eugmenos oinon.
Lb:6:20 C VF_FAI3S RD_APN RA_NSM N3V_NSM N3M_ASN P N2_GSM A1A_ASN VF_FMI3S RA_DSM N3V_DSM P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN N3M_GSN C P RA_GSM N3N_GSM RA_GSN N3M_GSN C P RD_APN VF_FMI3S RA_NSM VM_XMPNSM N2_ASM
Lb:6:20 and also, even, namely to present he/she/it/same the priest ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the arm the ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to drink the to pray pray; sometimes "vow" wine  
Lb:6:20 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) they/them/same (nom|acc) the (nom) priest (nom)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be the (dat) priest (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) arm (gen) the (gen)   and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-will-be-DRINK-ed the (nom) having-been-PRAY-ed (nom) wine (acc)  
Lb:6:20 Lb_6:20_1 Lb_6:20_2 Lb_6:20_3 Lb_6:20_4 Lb_6:20_5 Lb_6:20_6 Lb_6:20_7 Lb_6:20_8 Lb_6:20_9 Lb_6:20_10 Lb_6:20_11 Lb_6:20_12 Lb_6:20_13 Lb_6:20_14 Lb_6:20_15 Lb_6:20_16 Lb_6:20_17 Lb_6:20_18 Lb_6:20_19 Lb_6:20_20 Lb_6:20_21 Lb_6:20_22 Lb_6:20_23 Lb_6:20_24 Lb_6:20_25 Lb_6:20_26 Lb_6:20_27 Lb_6:20_28 Lb_6:20_29 Lb_6:20_30 Lb_6:20_31
Lb:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:21 οὗτος ὁ νόμος τοῦ εὐξαμένου, ὃς ἂν εὔξηται κυρίῳ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ περὶ τῆς εὐχῆς, χωρὶς ὧν ἂν εὕρῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ κατὰ δύναμιν τῆς εὐχῆς αὐτοῦ, ἣν ἂν εὔξηται κατὰ νόμον ἁγνείας.
Lb:6:21 This is the law of the votary who shall have vowed to the Lord his gift to the Lord, concerning his vow, besides what he may be able to afford according to the value of his vow, which he may have vowed according to the law of separation. (Numbers 6:21 Brenton)
Lb:6:21 Takie jest prawo odnoszące się tak do nazirejczyka, który złoży śluby, jak do darów ofiarnych ślubowanych Panu, niezależnie od tego, na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa swego nazireatu». (Lb 6:21 BT_4)
Lb:6:21 οὗτος νόμος τοῦ εὐξαμένου, ὃς ἂν εὔξηται κυρίῳ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ περὶ τῆς εὐχῆς, χωρὶς ὧν ἂν εὕρῃ χεὶρ αὐτοῦ κατὰ δύναμιν τῆς εὐχῆς αὐτοῦ, ἣν ἂν εὔξηται κατὰ νόμον ἁγνείας.
Lb:6:21 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ὅς ἥ ὅ ἄν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ χωρίς ὅς ἥ ὅ ἄν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κατά δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) κατά νόμος, -ου, ὁ ἁγνεία, -ας, ἡ
Lb:6:21 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dar On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ślub Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By znajdować Ręka On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zdolność Ślub On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo Czystość
Lb:6:21 ou(=tos o( no/mos tou= eu)Xame/nou, o(\s a)/n eu)/XEtai kuri/O| dO=ron au)tou= kuri/O| peri\ tE=s eu)CHE=s, CHOri\s O(=n a)/n eu(/rE| E( CHei\r au)tou= kata\ du/namin tE=s eu)CHE=s au)tou=, E(\n a)/n eu)/XEtai kata\ no/mon a(gnei/as.
Lb:6:21 hutos ho nomos tu euXamenu, hos an euXEtai kyriO dOron autu kyriO peri tEs euCHEs, CHOris hOn an heurE hE CHeir autu kata dynamin tEs euCHEs autu, hEn an euXEtai kata nomon hagneias.
Lb:6:21 RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM VA_AMPGSM RR_NSM x VA_AMS3S N2_DSM N2N_ASN RD_GSM N2_DSM P RA_GSF N1_GSF P RR_GPN x VB_AAS3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM P N3I_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSM RR_ASF x VA_AMS3S P N2_ASM N1A_GSF
Lb:6:21 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law the to pray pray; sometimes "vow" who/whom/which ever (if ever) to pray pray; sometimes "vow" lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. gift he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) the vow apart from without, asunder, apart, separately who/whom/which ever (if ever) to find the hand he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ability the vow he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) to pray pray; sometimes "vow" down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing law purity
Lb:6:21 this (nom) the (nom) law (nom) the (gen) upon being-PRAY-ed (gen) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-PRAY-ed lord (dat); a lord ([Adj] dat) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) lord (dat); a lord ([Adj] dat) about (+acc,+gen) the (gen) vow (gen) apart from who/whom/which (gen) ever he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) ability (acc) the (gen) vow (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) ever he/she/it-should-be-PRAY-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) law (acc) purity (gen), purities (acc)
Lb:6:21 Lb_6:21_1 Lb_6:21_2 Lb_6:21_3 Lb_6:21_4 Lb_6:21_5 Lb_6:21_6 Lb_6:21_7 Lb_6:21_8 Lb_6:21_9 Lb_6:21_10 Lb_6:21_11 Lb_6:21_12 Lb_6:21_13 Lb_6:21_14 Lb_6:21_15 Lb_6:21_16 Lb_6:21_17 Lb_6:21_18 Lb_6:21_19 Lb_6:21_20 Lb_6:21_21 Lb_6:21_22 Lb_6:21_23 Lb_6:21_24 Lb_6:21_25 Lb_6:21_26 Lb_6:21_27 Lb_6:21_28 Lb_6:21_29 Lb_6:21_30 Lb_6:21_31 Lb_6:21_32 Lb_6:21_33
Lb:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:22 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:6:22 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 6:22 Brenton)
Lb:6:22 I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: (Lb 6:22 BT_4)
Lb:6:22 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:6:22 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:6:22 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:6:22 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:6:22 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:6:22 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:6:22 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:6:22 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:6:22 Lb_6:22_1 Lb_6:22_2 Lb_6:22_3 Lb_6:22_4 Lb_6:22_5 Lb_6:22_6
Lb:6:22 x x x x x x
Lb:6:23 Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὕτως εὐλογήσετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες αὐτοῖς [καὶ ἐπιθήσουσιν τὸ ὄνομά μου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ἐγὼ κύριος εὐλογήσω αὐτούς]
Lb:6:23 Speak to Aaron and to his sons, saying, Thus ye shall bless the children of Israel, saying to them, (Numbers 6:23 Brenton)
Lb:6:23 «Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: (Lb 6:23 BT_4)
Lb:6:23 Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὕτως εὐλογήσετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες αὐτοῖς [καὶ ἐπιθήσουσιν τὸ ὄνομά μου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ἐγὼ κύριος εὐλογήσω αὐτούς]
Lb:6:23 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:6:23 By mówić Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By błogosławić Syn Izrael By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić On/ona/to/to samo
Lb:6:23 *la/lEson *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= le/gOn *ou(/tOs eu)logE/sete tou\s ui(ou\s *israEl le/gontes au)toi=s [kai\ e)piTE/sousin to\ o)/noma/ mou e)pi\ tou\s ui(ou\s *israEl, kai\ e)gO\ ku/rios eu)logE/sO au)tou/s]
Lb:6:23 lalEson aarOn kai tois hyiois autu legOn hutOs eulogEsete tus hyius israEl legontes autois [kai epiTEsusin to onoma mu epi tus hyius israEl, kai egO kyrios eulogEsO autus]
Lb:6:23 VA_AAD2S N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM V1_PAPNSM D VF_FAI2P RA_APM N2_APM N_GSM V1_PAPNPM RD_DPM C VF_FAI3P RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_APM N2_APM N_GSM C RP_NS N2_NSM VF_FAI1S RD_APM
Lb:6:23 to speak Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to bless the son Israel to say/tell he/she/it/same and also, even, namely to place on the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son Israel and also, even, namely I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless he/she/it/same
Lb:6:23 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this you(pl)-will-BLESS the (acc) sons (acc) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) them/same (dat) and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) and I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS them/same (acc)
Lb:6:23 Lb_6:23_1 Lb_6:23_2 Lb_6:23_3 Lb_6:23_4 Lb_6:23_5 Lb_6:23_6 Lb_6:23_7 Lb_6:23_8 Lb_6:23_9 Lb_6:23_10 Lb_6:23_11 Lb_6:23_12 Lb_6:23_13 Lb_6:23_14 Lb_6:23_15 Lb_6:23_16 Lb_6:23_17 Lb_6:23_18 Lb_6:23_19 Lb_6:23_20 Lb_6:23_21 Lb_6:23_22 Lb_6:23_23 Lb_6:23_24 Lb_6:23_25 Lb_6:23_26 Lb_6:23_27 Lb_6:23_28
Lb:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:6:24 Εὐλογήσαι σε κύριος καὶ φυλάξαι σε,
Lb:6:24 The Lord bless thee and keep thee; (Numbers 6:24 Brenton)
Lb:6:24 Niech cię Pan błogosławi i strzeże. (Lb 6:24 BT_4)
Lb:6:24 Εὐλογήσαι σε κύριος καὶ φυλάξαι σε,
Lb:6:24 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:6:24 By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ty; twój/twój(sg)
Lb:6:24 *eu)logE/sai se ku/rios kai\ fula/Xai se,
Lb:6:24 eulogEsai se kyrios kai fylaXai se,
Lb:6:24 VA_AAO3S RP_AS N2_NSM C VA_AAO3S RP_AS
Lb:6:24 to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to guard you; your/yours(sg)
Lb:6:24 to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Lb:6:24 Lb_6:24_1 Lb_6:24_2 Lb_6:24_3 Lb_6:24_4 Lb_6:24_5 Lb_6:24_6
Lb:6:24 x x x x x x
Lb:6:25 ἐπιφάναι κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ ἐλεήσαι σε,
Lb:6:25 the Lord make his face to shine upon thee, and have mercy upon thee; (Numbers 6:25 Brenton)
Lb:6:25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. (Lb 6:25 BT_4)
Lb:6:25 ἐπιφάναι κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ ἐλεήσαι σε,
Lb:6:25 ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:6:25 By być widocznym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg)
Lb:6:25 e)pifa/nai ku/rios to\ pro/sOpon au)tou= e)pi\ se\ kai\ e)leE/sai se,
Lb:6:25 epifanai kyrios to prosOpon autu epi se kai eleEsai se,
Lb:6:25 VA_AAO3S N2_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RP_AS C VA_AAO3S RP_AS
Lb:6:25 to show lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to show mercy you; your/yours(sg)
Lb:6:25 to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Lb:6:25 Lb_6:25_1 Lb_6:25_2 Lb_6:25_3 Lb_6:25_4 Lb_6:25_5 Lb_6:25_6 Lb_6:25_7 Lb_6:25_8 Lb_6:25_9 Lb_6:25_10
Lb:6:25 x x x x x x x x x x
Lb:6:26 ἐπάραι κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ δῴη σοι εἰρήνην.
Lb:6:26 the Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. (Numbers 6:26 Brenton)
Lb:6:26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6:26 BT_4)
Lb:6:26 ἐπάραι κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ δῴη σοι εἰρήνην.
Lb:6:26 ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰρήνη, -ης, ἡ
Lb:6:26 By podnosić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pokój
Lb:6:26 e)pa/rai ku/rios to\ pro/sOpon au)tou= e)pi\ se\ kai\ dO/|E soi ei)rE/nEn.
Lb:6:26 eparai kyrios to prosOpon autu epi se kai dOE soi eirEnEn.
Lb:6:26 VA_AAO3S N2_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RP_AS C VO_AAO3S RP_DS N1_ASF
Lb:6:26 to raise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub peace
Lb:6:26 to-RAISE, be-you(sg)-RAISE-ed!, he/she/it-happens-to-RAISE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) peace (acc)
Lb:6:26 Lb_6:26_1 Lb_6:26_2 Lb_6:26_3 Lb_6:26_4 Lb_6:26_5 Lb_6:26_6 Lb_6:26_7 Lb_6:26_8 Lb_6:26_9 Lb_6:26_10 Lb_6:26_11
Lb:6:26 x x x x x x x x x x x