Lb:7:1 καὶ ἐγένετο ᾗ ἡμέρᾳ συνετέλεσεν Μωϋσῆς ὥστε ἀναστῆσαι τὴν σκηνὴν καὶ ἔχρισεν αὐτὴν καὶ ἡγίασεν αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἔχρισεν αὐτὰ καὶ ἡγίασεν αὐτά,
Lb:7:1 And it came to pass in the day in which Moses finished the setting-up of the tabernacle, that he anointed it, and consecrated it, and all its furniture, and the altar and all its furniture, he even anointed them, and consecrated them. (Numbers 7:1 Brenton)
Lb:7:1 Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami; podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi namaścił i poświęcił. (Lb 7:1 BT_4)
Lb:7:1 Καὶ ἐγένετο ἡμέρᾳ συνετέλεσεν Μωϋσῆς ὥστε ἀναστῆσαι τὴν σκηνὴν καὶ ἔχρισεν αὐτὴν καὶ ἡγίασεν αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἔχρισεν αὐτὰ καὶ ἡγίασεν αὐτά,
Lb:7:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὥστε ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:7:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kto/, który/, który Dzień By uzupełniać Mojżesz Tak tamto By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Lb:7:1 *kai\ e)ge/neto E(=| E(me/ra| sunete/lesen *mou+sE=s O(/ste a)nastE=sai tE\n skEnE\n kai\ e)/CHrisen au)tE\n kai\ E(gi/asen au)tE\n kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tE=s kai\ to\ TusiastE/rion kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tou= kai\ e)/CHrisen au)ta\ kai\ E(gi/asen au)ta/,
Lb:7:1 kai egeneto hE hEmera synetelesen mo+ysEs hOste anastEsai tEn skEnEn kai eCHrisen autEn kai hEgiasen autEn kai panta ta skeuE autEs kai to TysiastErion kai panta ta skeuE autu kai eCHrisen auta kai hEgiasen auta,
Lb:7:1 C VBI_AMI3S RR_DSF N1A_DSF VAI_AAI3S N1M_NSM C VA_AAO3S RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF C A3_APN RA_APN N3_APN RD_GSF C RA_ASN N2N_ASN C A3_APN RA_APN N3_APN RD_GSN C VAI_AAI3S RD_APN C VAI_AAI3S RD_APN
Lb:7:1 and also, even, namely to become become, happen who/whom/which day to complete Moses so that to stand up put up, raise, resurrect the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Lb:7:1 and he/she/it-was-BECOME-ed who/whom/which (dat) day (dat) he/she/it-COMPLETE-ed Moses (nom) so that to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) the (acc) tent (acc) and he/she/it-CHRISEN-ed her/it/same (acc) and he/she/it-CONSECRATE-ed her/it/same (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-CHRISEN-ed they/them/same (nom|acc) and he/she/it-CONSECRATE-ed they/them/same (nom|acc)
Lb:7:1 Lb_7:1_1 Lb_7:1_2 Lb_7:1_3 Lb_7:1_4 Lb_7:1_5 Lb_7:1_6 Lb_7:1_7 Lb_7:1_8 Lb_7:1_9 Lb_7:1_10 Lb_7:1_11 Lb_7:1_12 Lb_7:1_13 Lb_7:1_14 Lb_7:1_15 Lb_7:1_16 Lb_7:1_17 Lb_7:1_18 Lb_7:1_19 Lb_7:1_20 Lb_7:1_21 Lb_7:1_22 Lb_7:1_23 Lb_7:1_24 Lb_7:1_25 Lb_7:1_26 Lb_7:1_27 Lb_7:1_28 Lb_7:1_29 Lb_7:1_30 Lb_7:1_31 Lb_7:1_32 Lb_7:1_33 Lb_7:1_34 Lb_7:1_35
Lb:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:2 καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες Ισραηλ, δώδεκα ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν, οὗτοι ἄρχοντες φυλῶν, οὗτοι οἱ παρεστηκότες ἐπὶ τῆς ἐπισκοπῆς,
Lb:7:2 And the princes of Israel brought gifts, twelve princes of their fathers' houses: these were the heads of tribes, these are they that presided over the numbering. (Numbers 7:2 Brenton)
Lb:7:2 Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodniczący w spisie przynieśli swoje dary. (Lb 7:2 BT_4)
Lb:7:2 καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες Ισραηλ, δώδεκα ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν, οὗτοι ἄρχοντες φυλῶν, οὗτοι οἱ παρεστηκότες ἐπὶ τῆς ἐπισκοπῆς,
Lb:7:2 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰσραήλ, ὁ δώ·δεκα/δεκα·δύο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ
Lb:7:2 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Władca; by zaczynać się Izrael Dwanaście Władca; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się Szczep To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przeoczenie [nadzorowanie]
Lb:7:2 kai\ prosE/negkan oi( a)/rCHontes *israEl, dO/deka a)/rCHontes oi)/kOn patriO=n au)tO=n, ou(=toi a)/rCHontes fulO=n, ou(=toi oi( parestEko/tes e)pi\ tE=s e)piskopE=s,
Lb:7:2 kai prosEnenkan hoi arCHontes israEl, dOdeka arCHontes oikOn patriOn autOn, hutoi arCHontes fylOn, hutoi hoi parestEkotes epi tEs episkopEs,
Lb:7:2 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N_GSM M N3_NPM N2_GPM N1A_GPF RD_GPM RD_NPM N3_NPM N1_GPF RD_NPM RA_NPM VXI_XAPNPM P RA_GSF N1_GSF
Lb:7:2 and also, even, namely to present the ruler; to begin Israel twelve ruler; to begin house; to dwell patrilineage he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; to begin tribe this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the oversight [overseeing]
Lb:7:2 and they-PRESENT-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) Israel (indecl) twelve rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) houses (gen); while DWELL-ing (nom) patrilineages (gen) them/same (gen) these (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) tribes (gen) these (nom) the (nom) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) oversight (gen)
Lb:7:2 Lb_7:2_1 Lb_7:2_2 Lb_7:2_3 Lb_7:2_4 Lb_7:2_5 Lb_7:2_6 Lb_7:2_7 Lb_7:2_8 Lb_7:2_9 Lb_7:2_10 Lb_7:2_11 Lb_7:2_12 Lb_7:2_13 Lb_7:2_14 Lb_7:2_15 Lb_7:2_16 Lb_7:2_17 Lb_7:2_18 Lb_7:2_19
Lb:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:3 καὶ ἤνεγκαν τὰ δῶρα αὐτῶν ἔναντι κυρίου ἓξ ἁμάξας λαμπηνικὰς καὶ δώδεκα βόας, ἅμαξαν παρὰ δύο ἀρχόντων καὶ μόσχον παρὰ ἑκάστου, καὶ προσήγαγον ἐναντίον τῆς σκηνῆς.
Lb:7:3 And they brought their gift before the Lord, six covered waggons, and twelve oxen; a waggon from two princes, and a calf from each: and they brought them before the tabernacle. (Numbers 7:3 Brenton)
Lb:7:3 Przyprowadzili oni dla Pana: sześć krytych wozów i dwanaście wołów; przypadał więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wole od każdego. Przyprowadzili to przed przybytek. (Lb 7:3 BT_4)
Lb:7:3 καὶ ἤνεγκαν τὰ δῶρα αὐτῶν ἔναντι κυρίου ἓξ ἁμάξας λαμπηνικὰς καὶ δώδεκα βόας, ἅμαξαν παρὰ δύο ἀρχόντων καὶ μόσχον παρὰ ἑκάστου, καὶ προσήγαγον ἐναντίον τῆς σκηνῆς.
Lb:7:3 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕξ     καί δώ·δεκα/δεκα·δύο βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ   παρά δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί μόσχος, -ου, ὁ παρά ἕκαστος -η -ον καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Lb:7:3 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dar On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sześć I też, nawet, mianowicie Dwanaście Wół; krzyk {aukcja} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Dwa Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Lb:7:3 kai\ E)/negkan ta\ dO=ra au)tO=n e)/nanti kuri/ou e(\X a(ma/Xas lampEnika\s kai\ dO/deka bo/as, a(/maXan para\ du/o a)rCHo/ntOn kai\ mo/sCHon para\ e(ka/stou, kai\ prosE/gagon e)nanti/on tE=s skEnE=s.
Lb:7:3 kai Enenkan ta dOra autOn enanti kyriu heX hamaXas lampEnikas kai dOdeka boas, hamaXan para dyo arCHontOn kai mosCHon para hekastu, kai prosEgagon enantion tEs skEnEs.
Lb:7:3 C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM P N2_GSM M N1A_APF A1_APF C M N3_APM N1S_ASF P M N3_GPM C N2_ASM P A1_GSM C VBI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF
Lb:7:3 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the gift he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. six ć ć and also, even, namely twelve ox; outcry ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together two ruler; to begin and also, even, namely calf/ox frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together each and also, even, namely to lead toward in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Lb:7:3 and they-BRING-ed the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) them/same (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) six     and twelve oxen (acc); outcries (acc)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) two (nom, acc, gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) and calf/ox (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) each (of two) (gen) and I-LEAD-ed-TOWARD, they-LEAD-ed-TOWARD in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) tent (gen)
Lb:7:3 Lb_7:3_1 Lb_7:3_2 Lb_7:3_3 Lb_7:3_4 Lb_7:3_5 Lb_7:3_6 Lb_7:3_7 Lb_7:3_8 Lb_7:3_9 Lb_7:3_10 Lb_7:3_11 Lb_7:3_12 Lb_7:3_13 Lb_7:3_14 Lb_7:3_15 Lb_7:3_16 Lb_7:3_17 Lb_7:3_18 Lb_7:3_19 Lb_7:3_20 Lb_7:3_21 Lb_7:3_22 Lb_7:3_23 Lb_7:3_24 Lb_7:3_25 Lb_7:3_26
Lb:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:7:4 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 7:4 Brenton)
Lb:7:4 Wówczas rzekł Pan do Mojżesza: (Lb 7:4 BT_4)
Lb:7:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:7:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:7:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:7:4 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:7:4 kai eipen kyrios pros musEn legOn
Lb:7:4 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:7:4 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:7:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:7:4 Lb_7:4_1 Lb_7:4_2 Lb_7:4_3 Lb_7:4_4 Lb_7:4_5 Lb_7:4_6
Lb:7:4 x x x x x x
Lb:7:5 Λαβὲ παρ’ αὐτῶν, καὶ ἔσονται πρὸς τὰ ἔργα τὰ λειτουργικὰ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις, ἑκάστῳ κατὰ τὴν αὐτοῦ λειτουργίαν.
Lb:7:5 Take of them, and they shall be for the works of the services of the tabernacle of witness: and thou shalt give them to the Levites, to each one according to his ministration. (Numbers 7:5 Brenton)
Lb:7:5 «Weź to od nich i niech będzie przeznaczone do użytku w Namiocie Spotkania. Podziel je pomiędzy lewitów odpowiednio do ich służby». (Lb 7:5 BT_4)
Lb:7:5 Λαβὲ παρ’ αὐτῶν, καὶ ἔσονται πρὸς τὰ ἔργα τὰ λειτουργικὰ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις, ἑκάστῳ κατὰ τὴν αὐτοῦ λειτουργίαν.
Lb:7:5 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό λειτουργικός -ή -όν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό λειτουργία, -ας, ἡ
Lb:7:5 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Praca functionarial [zobacz liturgiczny] Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Lewita Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię]
Lb:7:5 *labe\ par’ au)tO=n, kai\ e)/sontai pro\s ta\ e)/rga ta\ leitourgika\ tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ dO/seis au)ta\ toi=s *leui/tais, e(ka/stO| kata\ tE\n au)tou= leitourgi/an.
Lb:7:5 labe par’ autOn, kai esontai pros ta erga ta leiturgika tEs skEnEs tu martyriu, kai dOseis auta tois leuitais, hekastO kata tEn autu leiturgian.
Lb:7:5 VB_AAD2S P RD_GPM C VF_FMI3P P RA_APN N2N_APN RA_APN A1_APN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF_FAI2S RD_APN RA_DPM N1M_DPM A1_DSM P RA_ASF RD_GSM N1A_ASF
Lb:7:5 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same and also, even, namely to be toward (+acc,+gen,+dat) the work the functionarial [see liturgical] the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to give he/she/it/same the Levite each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same job/office [see liturgy]
Lb:7:5 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) and they-will-be toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (nom|acc) functionarial ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and you(sg)-will-GIVE they/them/same (nom|acc) the (dat) Levites (dat) each (of two) (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) him/it/same (gen) job/office (acc)
Lb:7:5 Lb_7:5_1 Lb_7:5_2 Lb_7:5_3 Lb_7:5_4 Lb_7:5_5 Lb_7:5_6 Lb_7:5_7 Lb_7:5_8 Lb_7:5_9 Lb_7:5_10 Lb_7:5_11 Lb_7:5_12 Lb_7:5_13 Lb_7:5_14 Lb_7:5_15 Lb_7:5_16 Lb_7:5_17 Lb_7:5_18 Lb_7:5_19 Lb_7:5_20 Lb_7:5_21 Lb_7:5_22 Lb_7:5_23 Lb_7:5_24
Lb:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:6 καὶ λαβὼν Μωϋσῆς τὰς ἁμάξας καὶ τοὺς βόας ἔδωκεν αὐτὰ τοῖς Λευίταις·
Lb:7:6 And Moses took the waggons and the oxen, and gave them to the Levites. (Numbers 7:6 Brenton)
Lb:7:6 Wziął więc Mojżesz wozy i woły i oddał je lewitom. (Lb 7:6 BT_4)
Lb:7:6 καὶ λαβὼν Μωϋσῆς τὰς ἁμάξας καὶ τοὺς βόας ἔδωκεν αὐτὰ τοῖς Λευίταις·
Lb:7:6 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Lb:7:6 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz I też, nawet, mianowicie Wół; krzyk {aukcja} By dawać On/ona/to/to samo Lewita
Lb:7:6 kai\ labO\n *mou+sE=s ta\s a(ma/Xas kai\ tou\s bo/as e)/dOken au)ta\ toi=s *leui/tais·
Lb:7:6 kai labOn mo+ysEs tas hamaXas kai tus boas edOken auta tois leuitais·
Lb:7:6 C VB_AAPNSM N1M_NSM RA_APF N1S_APF C RA_APM N3_APM VAI_AAI3S RD_APN RA_DPM N1M_DPM
Lb:7:6 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses the ć and also, even, namely the ox; outcry to give he/she/it/same the Levite
Lb:7:6 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) Moses (nom) the (acc)   and the (acc) oxen (acc); outcries (acc) he/she/it-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) the (dat) Levites (dat)
Lb:7:6 Lb_7:6_1 Lb_7:6_2 Lb_7:6_3 Lb_7:6_4 Lb_7:6_5 Lb_7:6_6 Lb_7:6_7 Lb_7:6_8 Lb_7:6_9 Lb_7:6_10 Lb_7:6_11 Lb_7:6_12
Lb:7:6 x x x x x x x x x x x x
Lb:7:7 τὰς δύο ἁμάξας καὶ τοὺς τέσσαρας βόας ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς Γεδσων κατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν
Lb:7:7 And he gave two waggons and four oxen to the sons of Gedson, according to their ministrations. (Numbers 7:7 Brenton)
Lb:7:7 Odpowiednio do ich służby dał Gerszonitom dwa wozy i cztery woły. (Lb 7:7 BT_4)
Lb:7:7 τὰς δύο ἁμάξας καὶ τοὺς τέσσαρας βόας ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς Γεδσων κατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν
Lb:7:7 ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κατά ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:7:7 Dwa I też, nawet, mianowicie Cztery Wół; krzyk {aukcja} By dawać Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] On/ona/to/to samo
Lb:7:7 ta\s du/o a(ma/Xas kai\ tou\s te/ssaras bo/as e)/dOken toi=s ui(oi=s *gedsOn kata\ ta\s leitourgi/as au)tO=n
Lb:7:7 tas dyo hamaXas kai tus tessaras boas edOken tois hyiois gedsOn kata tas leiturgias autOn
Lb:7:7 RA_APF M N1S_APF C RA_APM A3_APM N3_APM VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM N_GSM P RA_APF N1A_APF RD_GPM
Lb:7:7 the two ć and also, even, namely the four ox; outcry to give the son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the job/office [see liturgy] he/she/it/same
Lb:7:7 the (acc) two (nom, acc, gen)   and the (acc) four (acc) oxen (acc); outcries (acc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) sons (dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) them/same (gen)
Lb:7:7 Lb_7:7_1 Lb_7:7_2 Lb_7:7_3 Lb_7:7_4 Lb_7:7_5 Lb_7:7_6 Lb_7:7_7 Lb_7:7_8 Lb_7:7_9 Lb_7:7_10 Lb_7:7_11 Lb_7:7_12 Lb_7:7_13 Lb_7:7_14 Lb_7:7_15
Lb:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:8 καὶ τὰς τέσσαρας ἁμάξας καὶ τοὺς ὀκτὼ βόας ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς Μεραρι κατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν διὰ Ιθαμαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως.
Lb:7:8 And four waggons and eight oxen he gave to the sons of Merari according to their ministrations, by Ithamar the son of Aaron the priest. (Numbers 7:8 Brenton)
Lb:7:8 Osiem wołów i cztery wozy dał Merarytom, odpowiednio do ich służby, jaką mieli pełnić pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Aarona. (Lb 7:8 BT_4)
Lb:7:8 καὶ τὰς τέσσαρας ἁμάξας καὶ τοὺς ὀκτὼ βόας ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς Μεραρι κατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν διὰ Ιθαμαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως.
Lb:7:8 καί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν   καί ὁ ἡ τό ὀκτώ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κατά ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διά   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Lb:7:8 I też, nawet, mianowicie Cztery I też, nawet, mianowicie Osiem Wół; krzyk {aukcja} By dawać Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Syn Aaron Duchowny
Lb:7:8 kai\ ta\s te/ssaras a(ma/Xas kai\ tou\s o)ktO\ bo/as e)/dOken toi=s ui(oi=s *merari kata\ ta\s leitourgi/as au)tO=n dia\ *iTamar ui(ou= *aarOn tou= i(ere/Os.
Lb:7:8 kai tas tessaras hamaXas kai tus oktO boas edOken tois hyiois merari kata tas leiturgias autOn dia iTamar hyiu aarOn tu hiereOs.
Lb:7:8 C RA_APF A3_APM N1S_APF C RA_APM M N3_APM VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM N_GSM P RA_APF N1A_APF RD_GPM P N_GSM N2_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM
Lb:7:8 and also, even, namely the four ć and also, even, namely the eight ox; outcry to give the son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the job/office [see liturgy] he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć son Aaron the priest
Lb:7:8 and the (acc) four (acc)   and the (acc) eight oxen (acc); outcries (acc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) sons (dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen)   son (gen) Aaron (indecl) the (gen) priest (gen)
Lb:7:8 Lb_7:8_1 Lb_7:8_2 Lb_7:8_3 Lb_7:8_4 Lb_7:8_5 Lb_7:8_6 Lb_7:8_7 Lb_7:8_8 Lb_7:8_9 Lb_7:8_10 Lb_7:8_11 Lb_7:8_12 Lb_7:8_13 Lb_7:8_14 Lb_7:8_15 Lb_7:8_16 Lb_7:8_17 Lb_7:8_18 Lb_7:8_19 Lb_7:8_20 Lb_7:8_21 Lb_7:8_22
Lb:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:9 καὶ τοῖς υἱοῖς Κααθ οὐκ ἔδωκεν, ὅτι τὰ λειτουργήματα τοῦ ἁγίου ἔχουσιν· ἐπ’ ὤμων ἀροῦσιν.
Lb:7:9 But to the sons of Caath he gave them not, because they have the ministrations of the sacred things: they shall bear them on their shoulders. (Numbers 7:9 Brenton)
Lb:7:9 Kehatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach. (Lb 7:9 BT_4)
Lb:7:9 καὶ τοῖς υἱοῖς Κααθ οὐκ ἔδωκεν, ὅτι τὰ λειτουργήματα τοῦ ἁγίου ἔχουσιν· ἐπ’ ὤμων ἀροῦσιν.
Lb:7:9 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐπί ὦμος, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-)
Lb:7:9 I też, nawet, mianowicie Syn ??? Przed przydechem mocnym By dawać Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By mieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą
Lb:7:9 kai\ toi=s ui(oi=s *kaaT ou)k e)/dOken, o(/ti ta\ leitourgE/mata tou= a(gi/ou e)/CHousin· e)p’ O)/mOn a)rou=sin.
Lb:7:9 kai tois hyiois kaaT uk edOken, hoti ta leiturgEmata tu hagiu eCHusin· ep’ OmOn arusin.
Lb:7:9 C RA_DPM N2_DPM N_GSM D VAI_AAI3S C RA_APN N3M_APN RA_GSN A1A_GSN V1_PAI3P P N2_GPM VF2_FAI3P
Lb:7:9 and also, even, namely the son ć οὐχ before rough breathing to give because/that the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to have upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder to lift/pick up take up, tote, raise
Lb:7:9 and the (dat) sons (dat)   not he/she/it-GIVE-ed because/that the (nom|acc)   the (gen) holy ([Adj] gen) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (gen) they-will-LIFT/PICK-UP, going-to-LIFT/PICK (fut ptcp) (dat)
Lb:7:9 Lb_7:9_1 Lb_7:9_2 Lb_7:9_3 Lb_7:9_4 Lb_7:9_5 Lb_7:9_6 Lb_7:9_7 Lb_7:9_8 Lb_7:9_9 Lb_7:9_10 Lb_7:9_11 Lb_7:9_12 Lb_7:9_13 Lb_7:9_14 Lb_7:9_15
Lb:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:10 καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἔχρισεν αὐτό, καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες τὰ δῶρα αὐτῶν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου.
Lb:7:10 And the rulers brought gifts for the dedication of the altar, in the day in which he anointed it, and the rulers brought their gifts before the altar. (Numbers 7:10 Brenton)
Lb:7:10 W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je przynieśli przed ołtarz, (Lb 7:10 BT_4)
Lb:7:10 Καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἔχρισεν αὐτό, καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες τὰ δῶρα αὐτῶν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου.
Lb:7:10 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Lb:7:10 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Władca; by zaczynać się Do (+przyspieszenie) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Władca; by zaczynać się Dar On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Lb:7:10 *kai\ prosE/negkan oi( a)/rCHontes ei)s to\n e)gkainismo\n tou= TusiastEri/ou e)n tE=| E(me/ra|, E(=| e)/CHrisen au)to/, kai\ prosE/negkan oi( a)/rCHontes ta\ dO=ra au)tO=n a)pe/nanti tou= TusiastEri/ou.
Lb:7:10 kai prosEnenkan hoi arCHontes eis ton enkainismon tu TysiastEriu en tE hEmera, hE eCHrisen auto, kai prosEnenkan hoi arCHontes ta dOra autOn apenanti tu TysiastEriu.
Lb:7:10 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VAI_AAI3S RD_ASN C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RA_APN N2N_APN RD_GPM P RA_GSN N2N_GSN
Lb:7:10 and also, even, namely to present the ruler; to begin into (+acc) the ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day who/whom/which to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same and also, even, namely to present the ruler; to begin the gift he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Lb:7:10 and they-PRESENT-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc)   the (gen) sanctuary (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-CHRISEN-ed it/same (nom|acc) and they-PRESENT-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) them/same (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) sanctuary (gen)
Lb:7:10 Lb_7:10_1 Lb_7:10_2 Lb_7:10_3 Lb_7:10_4 Lb_7:10_5 Lb_7:10_6 Lb_7:10_7 Lb_7:10_8 Lb_7:10_9 Lb_7:10_10 Lb_7:10_11 Lb_7:10_12 Lb_7:10_13 Lb_7:10_14 Lb_7:10_15 Lb_7:10_16 Lb_7:10_17 Lb_7:10_18 Lb_7:10_19 Lb_7:10_20 Lb_7:10_21 Lb_7:10_22 Lb_7:10_23 Lb_7:10_24 Lb_7:10_25
Lb:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἄρχων εἷς καθ’ ἡμέραν ἄρχων καθ’ ἡμέραν προσοίσουσιν τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου.
Lb:7:11 And the Lord said to Moses, One chief each day, they shall offer their gifts a chief each day for the dedication of the altar. (Numbers 7:11 Brenton)
Lb:7:11 rzekł Pan do Mojżesza: «Niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza». (Lb 7:11 BT_4)
Lb:7:11 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἄρχων εἷς καθ’ ἡμέραν ἄρχων καθ’ ἡμέραν προσοίσουσιν τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου.
Lb:7:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κατά ἡμέρα, -ας -ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κατά ἡμέρα, -ας -ἡ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Lb:7:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Władca; początek; by zaczynać się Jeden W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Władca; początek; by zaczynać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień By przedstawiać Dar On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Lb:7:11 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *)/arHOn ei(=s kaT’ E(me/ran a)/rCHOn kaT’ E(me/ran prosoi/sousin ta\ dO=ra au)tO=n ei)s to\n e)gkainismo\n tou= TusiastEri/ou.
Lb:7:11 kai eipen kyrios pros musEn arHOn heis kaT’ hEmeran arCHOn kaT’ hEmeran prosoisusin ta dOra autOn eis ton enkainismon tu TysiastEriu.
Lb:7:11 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM N3_NSM A3_NSM P N1A_ASF N3_NSM P N1A_ASF VF_FAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN
Lb:7:11 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses ruler; beginning; to begin one down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day ruler; beginning; to begin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day to present the gift he/she/it/same into (+acc) the ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Lb:7:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) one (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc) they-will-PRESENT, going-to-PRESENT (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) the (acc)   the (gen) sanctuary (gen)
Lb:7:11 Lb_7:11_1 Lb_7:11_2 Lb_7:11_3 Lb_7:11_4 Lb_7:11_5 Lb_7:11_6 Lb_7:11_7 Lb_7:11_8 Lb_7:11_9 Lb_7:11_10 Lb_7:11_11 Lb_7:11_12 Lb_7:11_13 Lb_7:11_14 Lb_7:11_15 Lb_7:11_16 Lb_7:11_17 Lb_7:11_18 Lb_7:11_19 Lb_7:11_20 Lb_7:11_21
Lb:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:12 καὶ ἦν ὁ προσφέρων τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ ἄρχων τῆς φυλῆς Ιουδα.
Lb:7:12 And he that offered his gift on the first day, was Naasson the son of Aminadab, prince of the tribe of Juda. (Numbers 7:12 Brenton)
Lb:7:12 Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachszon, syn Amminadaba z pokolenia Judy. (Lb 7:12 BT_4)
Lb:7:12 Καὶ ἦν προσφέρων τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ ἄρχων τῆς φυλῆς Ιουδα.
Lb:7:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό Ναασσών, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμιναδάβ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Lb:7:12 I też, nawet, mianowicie By być By przedstawiać Dzień Po pierwsze Dar On/ona/to/to samo Nahshon Syn Amminadab Władca; początek; by zaczynać się Szczep Judasz/Juda
Lb:7:12 *kai\ E)=n o( prosfe/rOn tE=| E(me/ra| tE=| prO/tE| to\ dO=ron au)tou= *naassOn ui(o\s *aminadab a)/rCHOn tE=s fulE=s *iouda.
Lb:7:12 kai En ho prosferOn tE hEmera tE prOtE to dOron autu naassOn hyios aminadab arCHOn tEs fylEs iuda.
Lb:7:12 C V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSFS RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM RA_GSF N1_GSF N_GSM
Lb:7:12 and also, even, namely to be the to present the day the first the gift he/she/it/same Nahshon son Amminadab ruler; beginning; to begin the tribe Judas/Judah
Lb:7:12 and he/she/it-was the (nom) while PRESENT-ing (nom) the (dat) day (dat) the (dat) first (dat) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Nahshon (indecl) son (nom) Amminadab (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc)
Lb:7:12 Lb_7:12_1 Lb_7:12_2 Lb_7:12_3 Lb_7:12_4 Lb_7:12_5 Lb_7:12_6 Lb_7:12_7 Lb_7:12_8 Lb_7:12_9 Lb_7:12_10 Lb_7:12_11 Lb_7:12_12 Lb_7:12_13 Lb_7:12_14 Lb_7:12_15 Lb_7:12_16 Lb_7:12_17 Lb_7:12_18
Lb:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:13 καὶ προσήνεγκεν τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:13 And he brought his gift, one silver charger of a hundred and thirty shekels was its weight, one silver bowl, of seventy shekels according to the holy shekel; both full of fine flour kneaded with oil for a meat-offering. (Numbers 7:13 Brenton)
Lb:7:13 Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów oraz czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów - według wagi przybytku - obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, (Lb 7:13 BT_4)
Lb:7:13 καὶ προσήνεγκεν τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:13 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό τρύβλιον, -ου, τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τριά·κοντα καί ἑκατόν   αὐτός αὐτή αὐτό φιάλη, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἑβδομή·κοντα   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀμφότεροι -αι -α πλήρης -ες σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ
Lb:7:13 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Dar On/ona/to/to samo Naczynie {Danie} Srebrny Jeden Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Sto On/ona/to/to samo Miska Jeden Srebrny Siedemdziesiąt W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Obaj Pełny Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają
Lb:7:13 kai\ prosE/negken to\ dO=ron au)tou= trubli/on a)rgurou=n e(/n, tria/konta kai\ e(kato\n o(lkE\ au)tou=, fia/lEn mi/an a)rgura=n e(bdomE/konta si/klOn kata\ to\n si/klon to\n a(/gion, a)mfo/tera plE/rE semida/leOs a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O|, ei)s Tusi/an·
Lb:7:13 kai prosEnenken to dOron autu tryblion argyrun hen, triakonta kai hekaton holkE autu, fialEn mian argyran hebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton hagion, amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO, eis Tysian·
Lb:7:13 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_ASN A1C_ASN A3_ASN M C M N1_NSF RD_GSM N1_ASF A1A_ASF A1C_ASF M N2_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM A1A_APN A3H_APN N3I_GSF VM_XPPGSF P N2N_DSN P N1A_ASF
Lb:7:13 and also, even, namely to present the gift he/she/it/same dish silver one thirty and also, even, namely hundred ć he/she/it/same bowl one silver seventy ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) both full best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil into (+acc) sacrifice victimize, immolate
Lb:7:13 and he/she/it-PRESENT-ed the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) dish (nom|acc|voc) silver ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (nom|acc) thirty and hundred   him/it/same (gen) bowl (acc) one (acc) silver ([Adj] acc) seventy   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (nom|acc|voc) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) into (+acc) sacrifice (acc)
Lb:7:13 Lb_7:13_1 Lb_7:13_2 Lb_7:13_3 Lb_7:13_4 Lb_7:13_5 Lb_7:13_6 Lb_7:13_7 Lb_7:13_8 Lb_7:13_9 Lb_7:13_10 Lb_7:13_11 Lb_7:13_12 Lb_7:13_13 Lb_7:13_14 Lb_7:13_15 Lb_7:13_16 Lb_7:13_17 Lb_7:13_18 Lb_7:13_19 Lb_7:13_20 Lb_7:13_21 Lb_7:13_22 Lb_7:13_23 Lb_7:13_24 Lb_7:13_25 Lb_7:13_26 Lb_7:13_27 Lb_7:13_28 Lb_7:13_29 Lb_7:13_30 Lb_7:13_31
Lb:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:14 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:14 One golden censer of ten shekels full of incense. (Numbers 7:14 Brenton)
Lb:7:14 czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem, (Lb 7:14 BT_4)
Lb:7:14 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:14   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δέκα χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) πλήρης -ες θυμίαμα[τ], -ατος, τό
Lb:7:14 Jeden Dziesięć Złoty/złoty; by złocić Pełny Kadzidło
Lb:7:14 Tui/skEn mi/an de/ka CHrusO=n plE/rE Tumia/matos·
Lb:7:14 TyiskEn mian deka CHrysOn plErE Tymiamatos·
Lb:7:14 N1_ASF A1A_ASF M A1C_GPM A3H_APN N3M_GSN
Lb:7:14 ć one ten gold/golden; to gild full incense
Lb:7:14   one (acc) ten gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) incense (gen)
Lb:7:14 Lb_7:14_1 Lb_7:14_2 Lb_7:14_3 Lb_7:14_4 Lb_7:14_5 Lb_7:14_6
Lb:7:14 x x x x x x
Lb:7:15 μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·
Lb:7:15 One calf of the herd, one ram, one he-lamb of a year old for a whole-burnt-offering; (Numbers 7:15 Brenton)
Lb:7:15 młody cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, (Lb 7:15 BT_4)
Lb:7:15 μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·
Lb:7:15 μόσχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Lb:7:15 Cielęcia/wół Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Jeden Jagnię Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Lb:7:15 mo/sCHon e(/na e)k boO=n, krio\n e(/na, a)mno\n e(/na e)niau/sion ei)s o(lokau/tOma·
Lb:7:15 mosCHon hena ek boOn, krion hena, amnon hena eniausion eis holokautOma·
Lb:7:15 N2_ASM A3_ASM P N3_GPM N2_ASM A3_ASM N2_ASM A3_ASM A1A_ASM P N3M_ASN
Lb:7:15 calf/ox one out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow ć one lamb one ć into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Lb:7:15 calf/ox (acc) one (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   one (acc) lamb (acc) one (acc)   into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Lb:7:15 Lb_7:15_1 Lb_7:15_2 Lb_7:15_3 Lb_7:15_4 Lb_7:15_5 Lb_7:15_6 Lb_7:15_7 Lb_7:15_8 Lb_7:15_9 Lb_7:15_10 Lb_7:15_11
Lb:7:15 x x x x x x x x x x x
Lb:7:16 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·
Lb:7:16 and one kid of the goats for a sin-offering. (Numbers 7:16 Brenton)
Lb:7:16 kozioł na ofiarę przebłagalną, (Lb 7:16 BT_4)
Lb:7:16 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·
Lb:7:16 καί   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Lb:7:16 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Lb:7:16 kai\ CHi/maron e)X ai)gO=n e(/na peri\ a(marti/as·
Lb:7:16 kai CHimaron eX aigOn hena peri hamartias·
Lb:7:16 C N2_ASM P N3G_GPM A3_ASM P N1A_GSF
Lb:7:16 and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Lb:7:16 and   out of (+gen) goats (gen) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc)
Lb:7:16 Lb_7:16_1 Lb_7:16_2 Lb_7:16_3 Lb_7:16_4 Lb_7:16_5 Lb_7:16_6 Lb_7:16_7
Lb:7:16 x x x x x x x
Lb:7:17 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ναασσων υἱοῦ Αμιναδαβ.
Lb:7:17 And for a sacrifice of peace-offering, two heifers, five rams, five he goats, five ewe-lambs of a year old: this was the gift of Naasson the son of Aminadab. (Numbers 7:17 Brenton)
Lb:7:17 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba. (Lb 7:17 BT_4)
Lb:7:17 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ναασσων υἱοῦ Αμιναδαβ.
Lb:7:17 καί εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον δάμαλις, -εως, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   πέντε τράγος, -ου, ὁ πέντε     πέντε οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) Ναασσών, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμιναδάβ, ὁ
Lb:7:17 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Jałówka Dwa Pięć On kozioł Pięć Pięć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dar Nahshon Syn Amminadab
Lb:7:17 kai\ ei)s Tusi/an sOtEri/ou dama/leis du/o, kriou\s pe/nte, tra/gous pe/nte, a)mna/das e)niausi/as pe/nte. tou=to to\ dO=ron *naassOn ui(ou= *aminadab.
Lb:7:17 kai eis Tysian sOtEriu damaleis dyo, krius pente, tragus pente, amnadas eniausias pente. tuto to dOron naassOn hyiu aminadab.
Lb:7:17 C P N1A_ASF N2N_GSN N3I_NPF M N2_APM M N2_APM M N3D_APF A1A_APF M RD_NSN RA_NSN N2N_NSN N_GSM N2_GSM N_GSM
Lb:7:17 and also, even, namely into (+acc) sacrifice victimize, immolate saving heifer two ć five he-goat five ć ć five this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the gift Nahshon son Amminadab
Lb:7:17 and into (+acc) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) heifers (acc, nom|voc) two (nom, acc, gen)   five he-goats (acc) five     five this (nom|acc) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) Nahshon (indecl) son (gen) Amminadab (indecl)
Lb:7:17 Lb_7:17_1 Lb_7:17_2 Lb_7:17_3 Lb_7:17_4 Lb_7:17_5 Lb_7:17_6 Lb_7:17_7 Lb_7:17_8 Lb_7:17_9 Lb_7:17_10 Lb_7:17_11 Lb_7:17_12 Lb_7:17_13 Lb_7:17_14 Lb_7:17_15 Lb_7:17_16 Lb_7:17_17 Lb_7:17_18 Lb_7:17_19
Lb:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:18 Τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ προσήνεγκεν Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ ἄρχων τῆς φυλῆς Ισσαχαρ.
Lb:7:18 On the second day Nathanael son of Sogar, the prince of the tribe of Issachar, brought his offering. (Numbers 7:18 Brenton)
Lb:7:18 Drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netaneel, syn Suara, książę Issacharytów. (Lb 7:18 BT_4)
Lb:7:18 Τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ προσήνεγκεν Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ ἄρχων τῆς φυλῆς Ισσαχαρ.
Lb:7:18 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) Ναθαναήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ
Lb:7:18 Dzień Drugi By przedstawiać Natanael Syn Władca; początek; by zaczynać się Szczep Issachar
Lb:7:18 *tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra| prosE/negken *naTanaEl ui(o\s *sOgar a)/rCHOn tE=s fulE=s *issaCHar.
Lb:7:18 tE hEmera tE deutera prosEnenken naTanaEl hyios sOgar arCHOn tEs fylEs issaCHar.
Lb:7:18 RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM RA_GSF N1_GSF N_GSF
Lb:7:18 the day the second to present Nathanael son ć ruler; beginning; to begin the tribe Issachar
Lb:7:18 the (dat) day (dat) the (dat) second (dat) he/she/it-PRESENT-ed Nathanael (indecl) son (nom)   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) tribe (gen) Issachar (indecl)
Lb:7:18 Lb_7:18_1 Lb_7:18_2 Lb_7:18_3 Lb_7:18_4 Lb_7:18_5 Lb_7:18_6 Lb_7:18_7 Lb_7:18_8 Lb_7:18_9 Lb_7:18_10 Lb_7:18_11 Lb_7:18_12
Lb:7:18 x x x x x x x x x x x x
Lb:7:19 καὶ προσήνεγκεν τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:19 And he brought his gift, one silver charger, its weight a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels according to the holy shekel; both full of fine flour kneaded with oil for a meat-offering. (Numbers 7:19 Brenton)
Lb:7:19 Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów - według wagi przybytku - obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, (Lb 7:19 BT_4)
Lb:7:19 καὶ προσήνεγκεν τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:19 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό τρύβλιον, -ου, τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τριά·κοντα καί ἑκατόν   αὐτός αὐτή αὐτό φιάλη, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἑβδομή·κοντα   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀμφότεροι -αι -α πλήρης -ες σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ
Lb:7:19 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Dar On/ona/to/to samo Naczynie {Danie} Srebrny Jeden Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Sto On/ona/to/to samo Miska Jeden Srebrny Siedemdziesiąt W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Obaj Pełny Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają
Lb:7:19 kai\ prosE/negken to\ dO=ron au)tou= trubli/on a)rgurou=n e(/n, tria/konta kai\ e(kato\n o(lkE\ au)tou=, fia/lEn mi/an a)rgura=n e(bdomE/konta si/klOn kata\ to\n si/klon to\n a(/gion, a)mfo/tera plE/rE semida/leOs a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O|, ei)s Tusi/an·
Lb:7:19 kai prosEnenken to dOron autu tryblion argyrun hen, triakonta kai hekaton holkE autu, fialEn mian argyran hebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton hagion, amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO, eis Tysian·
Lb:7:19 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_ASN A1C_ASN A3_ASN M C M N1_NSF RD_GSM N1_ASF A1A_ASF A1C_ASF M N2_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_ASN A1A_ASN A1A_APN A3H_APN N3I_GSF VM_XPPGSF P N2N_DSN P N1A_ASF
Lb:7:19 and also, even, namely to present the gift he/she/it/same dish silver one thirty and also, even, namely hundred ć he/she/it/same bowl one silver seventy ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) both full best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil into (+acc) sacrifice victimize, immolate
Lb:7:19 and he/she/it-PRESENT-ed the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) dish (nom|acc|voc) silver ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (nom|acc) thirty and hundred   him/it/same (gen) bowl (acc) one (acc) silver ([Adj] acc) seventy   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (nom|acc|voc) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) into (+acc) sacrifice (acc)
Lb:7:19 Lb_7:19_1 Lb_7:19_2 Lb_7:19_3 Lb_7:19_4 Lb_7:19_5 Lb_7:19_6 Lb_7:19_7 Lb_7:19_8 Lb_7:19_9 Lb_7:19_10 Lb_7:19_11 Lb_7:19_12 Lb_7:19_13 Lb_7:19_14 Lb_7:19_15 Lb_7:19_16 Lb_7:19_17 Lb_7:19_18 Lb_7:19_19 Lb_7:19_20 Lb_7:19_21 Lb_7:19_22 Lb_7:19_23 Lb_7:19_24 Lb_7:19_25 Lb_7:19_26 Lb_7:19_27 Lb_7:19_28 Lb_7:19_29 Lb_7:19_30 Lb_7:19_31
Lb:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:20 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:20 One censer of ten golden shekels, full of incense. (Numbers 7:20 Brenton)
Lb:7:20 czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem; (Lb 7:20 BT_4)
Lb:7:20 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:20   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δέκα χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) πλήρης -ες θυμίαμα[τ], -ατος, τό
Lb:7:20 Jeden Dziesięć Złoty/złoty; by złocić Pełny Kadzidło
Lb:7:20 Tui/skEn mi/an de/ka CHrusO=n plE/rE Tumia/matos·
Lb:7:20 TyiskEn mian deka CHrysOn plErE Tymiamatos·
Lb:7:20 N1_ASF A1A_ASF M A1C_GPM A3H_APN N3M_GSN
Lb:7:20 ć one ten gold/golden; to gild full incense
Lb:7:20   one (acc) ten gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) incense (gen)
Lb:7:20 Lb_7:20_1 Lb_7:20_2 Lb_7:20_3 Lb_7:20_4 Lb_7:20_5 Lb_7:20_6
Lb:7:20 x x x x x x
Lb:7:21 μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·
Lb:7:21 One calf of the herd, one ram, one he-lamb of a year old for a whole-burnt-offering, (Numbers 7:21 Brenton)
Lb:7:21 młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, (Lb 7:21 BT_4)
Lb:7:21 μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·
Lb:7:21 μόσχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Lb:7:21 Cielęcia/wół Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Jeden Jagnię Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Lb:7:21 mo/sCHon e(/na e)k boO=n, krio\n e(/na, a)mno\n e(/na e)niau/sion ei)s o(lokau/tOma·
Lb:7:21 mosCHon hena ek boOn, krion hena, amnon hena eniausion eis holokautOma·
Lb:7:21 N2_ASM A3_ASM P N3_GPM N2_ASM A3_ASM N2_ASM A3_ASM A1A_ASM P N3M_ASN
Lb:7:21 calf/ox one out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow ć one lamb one ć into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Lb:7:21 calf/ox (acc) one (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   one (acc) lamb (acc) one (acc)   into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Lb:7:21 Lb_7:21_1 Lb_7:21_2 Lb_7:21_3 Lb_7:21_4 Lb_7:21_5 Lb_7:21_6 Lb_7:21_7 Lb_7:21_8 Lb_7:21_9 Lb_7:21_10 Lb_7:21_11
Lb:7:21 x x x x x x x x x x x
Lb:7:22 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·
Lb:7:22 and one kid of the goats for a sin-offering. (Numbers 7:22 Brenton)
Lb:7:22 kozioł na ofiarę przebłagalną, (Lb 7:22 BT_4)
Lb:7:22 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·
Lb:7:22 καί   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Lb:7:22 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Lb:7:22 kai\ CHi/maron e)X ai)gO=n e(/na peri\ a(marti/as·
Lb:7:22 kai CHimaron eX aigOn hena peri hamartias·
Lb:7:22 C N2_ASM P N3G_GPM A3_ASM P N1A_GSF
Lb:7:22 and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Lb:7:22 and   out of (+gen) goats (gen) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc)
Lb:7:22 Lb_7:22_1 Lb_7:22_2 Lb_7:22_3 Lb_7:22_4 Lb_7:22_5 Lb_7:22_6 Lb_7:22_7
Lb:7:22 x x x x x x x
Lb:7:23 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ναθαναηλ υἱοῦ Σωγαρ.
Lb:7:23 And for a sacrifice, a peace-offering, two heifers, five rams, five he-goats, five ewe-lambs of a year old: this was the gift of Nathanael the son of Sogar. (Numbers 7:23 Brenton)
Lb:7:23 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Netaneela, syna Suara. (Lb 7:23 BT_4)
Lb:7:23 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ναθαναηλ υἱοῦ Σωγαρ.
Lb:7:23 καί εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον δάμαλις, -εως, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   πέντε τράγος, -ου, ὁ πέντε     πέντε οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) Ναθαναήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:7:23 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Jałówka Dwa Pięć On kozioł Pięć Pięć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dar Natanael Syn
Lb:7:23 kai\ ei)s Tusi/an sOtEri/ou dama/leis du/o, kriou\s pe/nte, tra/gous pe/nte, a)mna/das e)niausi/as pe/nte. tou=to to\ dO=ron *naTanaEl ui(ou= *sOgar.
Lb:7:23 kai eis Tysian sOtEriu damaleis dyo, krius pente, tragus pente, amnadas eniausias pente. tuto to dOron naTanaEl hyiu sOgar.
Lb:7:23 C P N1A_ASF N2N_GSN N3I_NPF M N2_APM M N2_APM M N3D_APF A1A_APF M RD_NSN RA_NSN N2N_NSN N_GSM N2_GSM N_GSM
Lb:7:23 and also, even, namely into (+acc) sacrifice victimize, immolate saving heifer two ć five he-goat five ć ć five this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the gift Nathanael son ć
Lb:7:23 and into (+acc) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) heifers (acc, nom|voc) two (nom, acc, gen)   five he-goats (acc) five     five this (nom|acc) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) Nathanael (indecl) son (gen)  
Lb:7:23 Lb_7:23_1 Lb_7:23_2 Lb_7:23_3 Lb_7:23_4 Lb_7:23_5 Lb_7:23_6 Lb_7:23_7 Lb_7:23_8 Lb_7:23_9 Lb_7:23_10 Lb_7:23_11 Lb_7:23_12 Lb_7:23_13 Lb_7:23_14 Lb_7:23_15 Lb_7:23_16 Lb_7:23_17 Lb_7:23_18 Lb_7:23_19
Lb:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:24 Τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων.
Lb:7:24 On the third day the prince of the sons of Zabulon, Eliab the son of Chaelon. (Numbers 7:24 Brenton)
Lb:7:24 Trzeciego dnia przyniósł dar ofiarny książę Zabulonitów, Eliab, syn Chelona. (Lb 7:24 BT_4)
Lb:7:24 Τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων.
Lb:7:24 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζαβουλών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:7:24 Dzień Trzeci Władca; początek; by zaczynać się Syn Zebulun Syn
Lb:7:24 *tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| a)/rCHOn tO=n ui(O=n *DZaboulOn *eliab ui(o\s *CHailOn.
Lb:7:24 tE hEmera tE tritE arCHOn tOn hyiOn DZabulOn eliab hyios CHailOn.
Lb:7:24 RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:7:24 the day the third ruler; beginning; to begin the son Zebulun ć son ć
Lb:7:24 the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Zebulun (indecl)   son (nom)  
Lb:7:24 Lb_7:24_1 Lb_7:24_2 Lb_7:24_3 Lb_7:24_4 Lb_7:24_5 Lb_7:24_6 Lb_7:24_7 Lb_7:24_8 Lb_7:24_9 Lb_7:24_10 Lb_7:24_11
Lb:7:24 x x x x x x x x x x x
Lb:7:25 τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:25 He brought his gift, one silver charger, its weight a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels according to the holy shekel; both full of fine flour kneaded with oil for a meat-offering. (Numbers 7:25 Brenton)
Lb:7:25 Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów - według wagi przybytku - obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, (Lb 7:25 BT_4)
Lb:7:25 τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:25 ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό τρύβλιον, -ου, τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τριά·κοντα καί ἑκατόν   αὐτός αὐτή αὐτό φιάλη, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἑβδομή·κοντα   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀμφότεροι -αι -α πλήρης -ες σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ
Lb:7:25 Dar On/ona/to/to samo Naczynie {Danie} Srebrny Jeden Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Sto On/ona/to/to samo Miska Jeden Srebrny Siedemdziesiąt W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Obaj Pełny Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają
Lb:7:25 to\ dO=ron au)tou= trubli/on a)rgurou=n e(/n, tria/konta kai\ e(kato\n o(lkE\ au)tou=, fia/lEn mi/an a)rgura=n e(bdomE/konta si/klOn kata\ to\n si/klon to\n a(/gion, a)mfo/tera plE/rE semida/leOs a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O|, ei)s Tusi/an·
Lb:7:25 to dOron autu tryblion argyrun hen, triakonta kai hekaton holkE autu, fialEn mian argyran hebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton hagion, amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO, eis Tysian·
Lb:7:25 RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_ASN A1C_ASM A3_ASN M C M N1_NSF RD_GSM N1_ASF A1A_ASF A1C_ASF M N2_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_ASN A1A_ASN A1A_APN A3H_APN N3I_GSF VM_XPPGSF P N2N_DSN P N1A_ASF
Lb:7:25 the gift he/she/it/same dish silver one thirty and also, even, namely hundred ć he/she/it/same bowl one silver seventy ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) both full best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil into (+acc) sacrifice victimize, immolate
Lb:7:25 the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) dish (nom|acc|voc) silver ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (nom|acc) thirty and hundred   him/it/same (gen) bowl (acc) one (acc) silver ([Adj] acc) seventy   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (nom|acc|voc) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) into (+acc) sacrifice (acc)
Lb:7:25 Lb_7:25_1 Lb_7:25_2 Lb_7:25_3 Lb_7:25_4 Lb_7:25_5 Lb_7:25_6 Lb_7:25_7 Lb_7:25_8 Lb_7:25_9 Lb_7:25_10 Lb_7:25_11 Lb_7:25_12 Lb_7:25_13 Lb_7:25_14 Lb_7:25_15 Lb_7:25_16 Lb_7:25_17 Lb_7:25_18 Lb_7:25_19 Lb_7:25_20 Lb_7:25_21 Lb_7:25_22 Lb_7:25_23 Lb_7:25_24 Lb_7:25_25 Lb_7:25_26 Lb_7:25_27 Lb_7:25_28 Lb_7:25_29
Lb:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:26 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:26 One golden censer of ten shekels, full of incense. (Numbers 7:26 Brenton)
Lb:7:26 czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem, (Lb 7:26 BT_4)
Lb:7:26 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:26   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δέκα χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) πλήρης -ες θυμίαμα[τ], -ατος, τό
Lb:7:26 Jeden Dziesięć Złoty/złoty; by złocić Pełny Kadzidło
Lb:7:26 Tui/skEn mi/an de/ka CHrusO=n plE/rE Tumia/matos·
Lb:7:26 TyiskEn mian deka CHrysOn plErE Tymiamatos·
Lb:7:26 N1_ASF A1A_ASF M A1C_GPN A3H_APN N3M_GSN
Lb:7:26 ć one ten gold/golden; to gild full incense
Lb:7:26   one (acc) ten gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) incense (gen)
Lb:7:26 Lb_7:26_1 Lb_7:26_2 Lb_7:26_3 Lb_7:26_4 Lb_7:26_5 Lb_7:26_6
Lb:7:26 x x x x x x
Lb:7:27 μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·
Lb:7:27 One calf of the herd, one ram, one he-lamb of a year old for a whole-burnt-offering, (Numbers 7:27 Brenton)
Lb:7:27 młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, (Lb 7:27 BT_4)
Lb:7:27 μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·
Lb:7:27 μόσχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Lb:7:27 Cielęcia/wół Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Jeden Jagnię Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Lb:7:27 mo/sCHon e(/na e)k boO=n, krio\n e(/na, a)mno\n e(/na e)niau/sion ei)s o(lokau/tOma·
Lb:7:27 mosCHon hena ek boOn, krion hena, amnon hena eniausion eis holokautOma·
Lb:7:27 N2_ASM A3_ASM P N3_GPM N2_ASM A3_ASM N2_ASM A3_ASM A1A_ASM P N3M_ASN
Lb:7:27 calf/ox one out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow ć one lamb one ć into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Lb:7:27 calf/ox (acc) one (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   one (acc) lamb (acc) one (acc)   into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Lb:7:27 Lb_7:27_1 Lb_7:27_2 Lb_7:27_3 Lb_7:27_4 Lb_7:27_5 Lb_7:27_6 Lb_7:27_7 Lb_7:27_8 Lb_7:27_9 Lb_7:27_10 Lb_7:27_11
Lb:7:27 x x x x x x x x x x x
Lb:7:28 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·
Lb:7:28 and one kid of the goats for a sin-offering. (Numbers 7:28 Brenton)
Lb:7:28 kozioł na ofiarę przebłagalną, (Lb 7:28 BT_4)
Lb:7:28 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·
Lb:7:28 καί   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Lb:7:28 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Lb:7:28 kai\ CHi/maron e)X ai)gO=n e(/na peri\ a(marti/as·
Lb:7:28 kai CHimaron eX aigOn hena peri hamartias·
Lb:7:28 C N2_ASM P N3G_GPM A3_ASM P N1A_GSF
Lb:7:28 and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Lb:7:28 and   out of (+gen) goats (gen) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc)
Lb:7:28 Lb_7:28_1 Lb_7:28_2 Lb_7:28_3 Lb_7:28_4 Lb_7:28_5 Lb_7:28_6 Lb_7:28_7
Lb:7:28 x x x x x x x
Lb:7:29 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ελιαβ υἱοῦ Χαιλων.
Lb:7:29 And for a sacrifice of peace-offering, two heifers, five rams, five he-goats, five ewe-lambs of a year old: this was the gift of Eliab the son of Chaelon. (Numbers 7:29 Brenton)
Lb:7:29 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliaba, syna Chelona. (Lb 7:29 BT_4)
Lb:7:29 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ελιαβ υἱοῦ Χαιλων.
Lb:7:29 καί εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον δάμαλις, -εως, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   πέντε τράγος, -ου, ὁ πέντε     πέντε οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:7:29 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Jałówka Dwa Pięć On kozioł Pięć Pięć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dar Syn
Lb:7:29 kai\ ei)s Tusi/an sOtEri/ou dama/leis du/o, kriou\s pe/nte, tra/gous pe/nte, a)mna/das e)niausi/as pe/nte. tou=to to\ dO=ron *eliab ui(ou= *CHailOn.
Lb:7:29 kai eis Tysian sOtEriu damaleis dyo, krius pente, tragus pente, amnadas eniausias pente. tuto to dOron eliab hyiu CHailOn.
Lb:7:29 C P N1A_ASF N2N_GSN N3I_NPF M N2_APM M N2_APM M N3D_APF A1A_GSF M RD_NSN RA_NSN N2N_NSN N_GSM N2_GSM N_GSM
Lb:7:29 and also, even, namely into (+acc) sacrifice victimize, immolate saving heifer two ć five he-goat five ć ć five this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the gift ć son ć
Lb:7:29 and into (+acc) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) heifers (acc, nom|voc) two (nom, acc, gen)   five he-goats (acc) five     five this (nom|acc) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc)   son (gen)  
Lb:7:29 Lb_7:29_1 Lb_7:29_2 Lb_7:29_3 Lb_7:29_4 Lb_7:29_5 Lb_7:29_6 Lb_7:29_7 Lb_7:29_8 Lb_7:29_9 Lb_7:29_10 Lb_7:29_11 Lb_7:29_12 Lb_7:29_13 Lb_7:29_14 Lb_7:29_15 Lb_7:29_16 Lb_7:29_17 Lb_7:29_18 Lb_7:29_19
Lb:7:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:30 Τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Ρουβην Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ.
Lb:7:30 On the fourth day Elisur the son of Sediur, the prince of the children of Ruben. (Numbers 7:30 Brenton)
Lb:7:30 Czwartego dnia przyniósł dar ofiarny książę Rubenitów, Elisur, syn Szedeura. (Lb 7:30 BT_4)
Lb:7:30 Τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Ρουβην Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ.
Lb:7:30 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:7:30 Dzień Czwarty Władca; początek; by zaczynać się Syn Reuben Syn
Lb:7:30 *tE=| E(me/ra| tE=| teta/rtE| a)/rCHOn tO=n ui(O=n *roubEn *elisour ui(o\s *sediour.
Lb:7:30 tE hEmera tE tetartE arCHOn tOn hyiOn rubEn elisur hyios sediur.
Lb:7:30 RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:7:30 the day the fourth ruler; beginning; to begin the son Reuben ć son ć
Lb:7:30 the (dat) day (dat) the (dat) fourth (dat) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Reuben (indecl)   son (nom)  
Lb:7:30 Lb_7:30_1 Lb_7:30_2 Lb_7:30_3 Lb_7:30_4 Lb_7:30_5 Lb_7:30_6 Lb_7:30_7 Lb_7:30_8 Lb_7:30_9 Lb_7:30_10 Lb_7:30_11
Lb:7:30 x x x x x x x x x x x
Lb:7:31 τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:31 He brought his gift, one silver charger, its weight a hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels according to the holy shekel; both full of fine flour kneaded with oil for a meat-offering. (Numbers 7:31 Brenton)
Lb:7:31 Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów - według wagi przybytku - obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, (Lb 7:31 BT_4)
Lb:7:31 τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:31 ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό τρύβλιον, -ου, τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τριά·κοντα καί ἑκατόν   αὐτός αὐτή αὐτό φιάλη, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἑβδομή·κοντα   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀμφότεροι -αι -α πλήρης -ες σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ
Lb:7:31 Dar On/ona/to/to samo Naczynie {Danie} Srebrny Jeden Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Sto On/ona/to/to samo Miska Jeden Srebrny Siedemdziesiąt W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Obaj Pełny Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają
Lb:7:31 to\ dO=ron au)tou= trubli/on a)rgurou=n e(/n, tria/konta kai\ e(kato\n o(lkE\ au)tou=, fia/lEn mi/an a)rgura=n e(bdomE/konta si/klOn kata\ to\n si/klon to\n a(/gion, a)mfo/tera plE/rE semida/leOs a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O|, ei)s Tusi/an·
Lb:7:31 to dOron autu tryblion argyrun hen, triakonta kai hekaton holkE autu, fialEn mian argyran hebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton hagion, amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO, eis Tysian·
Lb:7:31 RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_ASN A1C_ASN A3_ASN M C M N1_NSF RD_GSM N1_ASF A1A_ASF A1C_ASF M N2_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_ASN A1A_ASN A1A_APN A3H_APN N3I_GSF VM_XPPGSF P N2N_DSN P N1A_ASF
Lb:7:31 the gift he/she/it/same dish silver one thirty and also, even, namely hundred ć he/she/it/same bowl one silver seventy ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) both full best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil into (+acc) sacrifice victimize, immolate
Lb:7:31 the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) dish (nom|acc|voc) silver ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (nom|acc) thirty and hundred   him/it/same (gen) bowl (acc) one (acc) silver ([Adj] acc) seventy   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (nom|acc|voc) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) into (+acc) sacrifice (acc)
Lb:7:31 Lb_7:31_1 Lb_7:31_2 Lb_7:31_3 Lb_7:31_4 Lb_7:31_5 Lb_7:31_6 Lb_7:31_7 Lb_7:31_8 Lb_7:31_9 Lb_7:31_10 Lb_7:31_11 Lb_7:31_12 Lb_7:31_13 Lb_7:31_14 Lb_7:31_15 Lb_7:31_16 Lb_7:31_17 Lb_7:31_18 Lb_7:31_19 Lb_7:31_20 Lb_7:31_21 Lb_7:31_22 Lb_7:31_23 Lb_7:31_24 Lb_7:31_25 Lb_7:31_26 Lb_7:31_27 Lb_7:31_28 Lb_7:31_29
Lb:7:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:32 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:32 One golden censer of ten shekels full of incense. (Numbers 7:32 Brenton)
Lb:7:32 czasza złota wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem, (Lb 7:32 BT_4)
Lb:7:32 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:32   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δέκα χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) πλήρης -ες θυμίαμα[τ], -ατος, τό
Lb:7:32 Jeden Dziesięć Złoty/złoty; by złocić Pełny Kadzidło
Lb:7:32 Tui/skEn mi/an de/ka CHrusO=n plE/rE Tumia/matos·
Lb:7:32 TyiskEn mian deka CHrysOn plErE Tymiamatos·
Lb:7:32 N1_ASF A1A_ASF M A1C_GPN A3H_APN N3M_GSN
Lb:7:32 ć one ten gold/golden; to gild full incense
Lb:7:32   one (acc) ten gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) incense (gen)
Lb:7:32 Lb_7:32_1 Lb_7:32_2 Lb_7:32_3 Lb_7:32_4 Lb_7:32_5 Lb_7:32_6
Lb:7:32 x x x x x x
Lb:7:33 μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·
Lb:7:33 One calf of the herd, one ram, one he-lamb of a year old for a whole-burnt-offering, (Numbers 7:33 Brenton)
Lb:7:33 młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, (Lb 7:33 BT_4)
Lb:7:33 μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·
Lb:7:33 μόσχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Lb:7:33 Cielęcia/wół Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłosek Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Jeden Jagnię Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Lb:7:33 mo/sCHon e(/na e)k boO=n, krio\n e(/na, a)mno\n e(/na e)niau/sion ei)s o(lokau/tOma·
Lb:7:33 mosCHon hena ek boOn, krion hena, amnon hena eniausion eis holokautOma·
Lb:7:33 N2_ASM A3_ASM P N3_GPM N2_ASM A3_ASM N2_ASM A3_ASM A1A_ASM P N3M_ASN
Lb:7:33 calf/ox one out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow ć one lamb one ć into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Lb:7:33 calf/ox (acc) one (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   one (acc) lamb (acc) one (acc)   into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Lb:7:33 Lb_7:33_1 Lb_7:33_2 Lb_7:33_3 Lb_7:33_4 Lb_7:33_5 Lb_7:33_6 Lb_7:33_7 Lb_7:33_8 Lb_7:33_9 Lb_7:33_10 Lb_7:33_11
Lb:7:33 x x x x x x x x x x x
Lb:7:34 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·
Lb:7:34 and one kid of the goats for a sin-offering. (Numbers 7:34 Brenton)
Lb:7:34 kozioł na ofiarę przebłagalną, (Lb 7:34 BT_4)
Lb:7:34 καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·
Lb:7:34 καί   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Lb:7:34 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Lb:7:34 kai\ CHi/maron e)X ai)gO=n e(/na peri\ a(marti/as·
Lb:7:34 kai CHimaron eX aigOn hena peri hamartias·
Lb:7:34 C N2_ASM P N3G_GPM A3_ASM P N1A_GSF
Lb:7:34 and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Lb:7:34 and   out of (+gen) goats (gen) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc)
Lb:7:34 Lb_7:34_1 Lb_7:34_2 Lb_7:34_3 Lb_7:34_4 Lb_7:34_5 Lb_7:34_6 Lb_7:34_7
Lb:7:34 x x x x x x x
Lb:7:35 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ελισουρ υἱοῦ Σεδιουρ.
Lb:7:35 And for a sacrifice of peace-offering, two heifers, five rams, five he-goats, five ewe-lambs of a year old: this was the gift of Elisur the son of Sediur. (Numbers 7:35 Brenton)
Lb:7:35 wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Elisura, syna Szedeura. (Lb 7:35 BT_4)
Lb:7:35 καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ελισουρ υἱοῦ Σεδιουρ.
Lb:7:35 καί εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ σωτήριος -ον δάμαλις, -εως, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   πέντε τράγος, -ου, ὁ πέντε     πέντε οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:7:35 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają Oszczędność Jałówka Dwa Pięć On kozioł Pięć Pięć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dar Syn
Lb:7:35 kai\ ei)s Tusi/an sOtEri/ou dama/leis du/o, kriou\s pe/nte, tra/gous pe/nte, a)mna/das e)niausi/as pe/nte. tou=to to\ dO=ron *elisour ui(ou= *sediour.
Lb:7:35 kai eis Tysian sOtEriu damaleis dyo, krius pente, tragus pente, amnadas eniausias pente. tuto to dOron elisur hyiu sediur.
Lb:7:35 C P N1A_ASF N2N_GSN N3I_NPF M N2_APM M N2_APM M N3D_APF A1A_APF M RD_NSN RA_NSN N2N_NSN N_GSM N2_GSM N_GSM
Lb:7:35 and also, even, namely into (+acc) sacrifice victimize, immolate saving heifer two ć five he-goat five ć ć five this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the gift ć son ć
Lb:7:35 and into (+acc) sacrifice (acc) saving ([Adj] gen) heifers (acc, nom|voc) two (nom, acc, gen)   five he-goats (acc) five     five this (nom|acc) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc)   son (gen)  
Lb:7:35 Lb_7:35_1 Lb_7:35_2 Lb_7:35_3 Lb_7:35_4 Lb_7:35_5 Lb_7:35_6 Lb_7:35_7 Lb_7:35_8 Lb_7:35_9 Lb_7:35_10 Lb_7:35_11 Lb_7:35_12 Lb_7:35_13 Lb_7:35_14 Lb_7:35_15 Lb_7:35_16 Lb_7:35_17 Lb_7:35_18 Lb_7:35_19
Lb:7:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:36 Τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι.
Lb:7:36 On the fifth day the prince of the children of Symeon, Salamiel the son of Surisadai. (Numbers 7:36 Brenton)
Lb:7:36 Piątego dnia przyniósł dar ofiarny książę Symeonitów, Szelumiel, syn Suriszaddaja. (Lb 7:36 BT_4)
Lb:7:36 Τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι.
Lb:7:36 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Lb:7:36 Dzień Piąty Władca; początek; by zaczynać się Syn Symeon/Symeon Syn
Lb:7:36 *tE=| E(me/ra| tE=| pe/mptE| a)/rCHOn tO=n ui(O=n *sumeOn *salamiEl ui(o\s *sourisadai.
Lb:7:36 tE hEmera tE pemptE arCHOn tOn hyiOn symeOn salamiEl hyios surisadai.
Lb:7:36 RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N3_NSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:7:36 the day the fifth ruler; beginning; to begin the son Symeon/Simeon ć son ć
Lb:7:36 the (dat) day (dat) the (dat) fifth (dat) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) sons (gen) Symeon/Simeon (indecl)   son (nom)  
Lb:7:36 Lb_7:36_1 Lb_7:36_2 Lb_7:36_3 Lb_7:36_4 Lb_7:36_5 Lb_7:36_6 Lb_7:36_7 Lb_7:36_8 Lb_7:36_9 Lb_7:36_10 Lb_7:36_11
Lb:7:36 x x x x x x x x x x x
Lb:7:37 τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:37 He brought his gift, one silver charger, its weight one hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels according to the holy shekel; both full of fine flour kneaded with oil for a meat-offering. (Numbers 7:37 Brenton)
Lb:7:37 Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklów, czara srebrna wagi siedemdziesięciu syklów - według wagi przybytku - obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, (Lb 7:37 BT_4)
Lb:7:37 τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, φιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμφότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·
Lb:7:37 ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό τρύβλιον, -ου, τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τριά·κοντα καί ἑκατόν   αὐτός αὐτή αὐτό φιάλη, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἑβδομή·κοντα   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀμφότεροι -αι -α πλήρης -ες σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό εἰς[1] θυσία, -ας, ἡ
Lb:7:37 Dar On/ona/to/to samo Naczynie {Danie} Srebrny Jeden Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Sto On/ona/to/to samo Miska Jeden Srebrny Siedemdziesiąt W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Obaj Pełny Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Do (+przyspieszenie) Ofiara gnębią, poświęcają
Lb:7:37 to\ dO=ron au)tou= trubli/on a)rgurou=n e(/n, tria/konta kai\ e(kato\n o(lkE\ au)tou=, fia/lEn mi/an a)rgura=n e(bdomE/konta si/klOn kata\ to\n si/klon to\n a(/gion, a)mfo/tera plE/rE semida/leOs a)napepoiEme/nEs e)n e)lai/O|, ei)s Tusi/an·
Lb:7:37 to dOron autu tryblion argyrun hen, triakonta kai hekaton holkE autu, fialEn mian argyran hebdomEkonta siklOn kata ton siklon ton hagion, amfotera plErE semidaleOs anapepoiEmenEs en elaiO, eis Tysian·
Lb:7:37 RA_ASN N2N_ASN RD_GSM N2_ASN A1C_ASN A3_ASN M C M N1_NSF RD_GSM N1_ASF A1A_ASF A1C_ASF M N2_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_ASN A1A_ASN A1A_APN A3H_APN N3I_GSF VM_XPPGSF P N2N_DSN P N1A_ASF
Lb:7:37 the gift he/she/it/same dish silver one thirty and also, even, namely hundred ć he/she/it/same bowl one silver seventy ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) both full best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil into (+acc) sacrifice victimize, immolate
Lb:7:37 the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) dish (nom|acc|voc) silver ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (nom|acc) thirty and hundred   him/it/same (gen) bowl (acc) one (acc) silver ([Adj] acc) seventy   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (nom|acc|voc) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) into (+acc) sacrifice (acc)
Lb:7:37 Lb_7:37_1 Lb_7:37_2 Lb_7:37_3 Lb_7:37_4 Lb_7:37_5 Lb_7:37_6 Lb_7:37_7 Lb_7:37_8 Lb_7:37_9 Lb_7:37_10 Lb_7:37_11 Lb_7:37_12 Lb_7:37_13 Lb_7:37_14 Lb_7:37_15 Lb_7:37_16 Lb_7:37_17 Lb_7:37_18 Lb_7:37_19 Lb_7:37_20 Lb_7:37_21 Lb_7:37_22 Lb_7:37_23 Lb_7:37_24 Lb_7:37_25 Lb_7:37_26 Lb_7:37_27 Lb_7:37_28 Lb_7:37_29
Lb:7:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:7:38 θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·
Lb:7:38 One golden censer of ten shekels, full of incense. (Numbers 7:38 Brenton) <