Lb:8:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:8:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 8:1 Brenton)
Lb:8:1 Mówił Pan do Mojżesza tymi słowami: (Lb 8:1 BT_4)
Lb:8:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:8:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:8:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:8:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:8:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:8:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:8:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:8:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:8:1 Lb_8:1_1 Lb_8:1_2 Lb_8:1_3 Lb_8:1_4 Lb_8:1_5 Lb_8:1_6
Lb:8:1 x x x x x x
Lb:8:2 Λάλησον τῷ Ααρων καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Ὅταν ἐπιτιθῇς τοὺς λύχνους, ἐκ μέρους κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας φωτιοῦσιν οἱ ἑπτὰ λύχνοι.
Lb:8:2 Speak to Aaron, and thou shalt say to him, Whenever thou shalt set the lamps in order, the seven lamps shall give light opposite the candlestick. (Numbers 8:2 Brenton)
Lb:8:2 «Tak mów do Aarona i to mu powiedz: Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika». (Lb 8:2 BT_4)
Lb:8:2 Λάλησον τῷ Ααρων καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Ὅταν ἐπιτιθῇς τοὺς λύχνους, ἐκ μέρους κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας φωτιοῦσιν οἱ ἑπτὰ λύχνοι.
Lb:8:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ἐκ μέρο·ς, -ους, τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ὁ ἡ τό ἑπτά λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός)
Lb:8:2 By mówić Aaron I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ilekroć By umieszczać dalej Lampa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Części/kawałka okolice W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz lampstand By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Siedem Lampa
Lb:8:2 *la/lEson tO=| *aarOn kai\ e)rei=s pro\s au)to/n *(/otan e)pitiTE=|s tou\s lu/CHnous, e)k me/rous kata\ pro/sOpon tE=s luCHni/as fOtiou=sin oi( e(pta\ lu/CHnoi.
Lb:8:2 lalEson tO aarOn kai ereis pros auton hotan epitiTEs tus lyCHnus, ek merus kata prosOpon tEs lyCHnias fOtiusin hoi hepta lyCHnoi.
Lb:8:2 VA_AAD2S RA_DSM N_DSM C VF2_FAI2S P RD_ASM D V7_PAS2S RA_APM N2_APM P N3E_GSN P N2N_ASN RA_GSF N1A_GSF VF2_FAI3P RA_NPM M N2_NPM
Lb:8:2 to speak the Aaron and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same whenever to place on the lamp out of (+gen) ἐξ before vowels part/piece regions down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the lampstand to bring to light enlighten, bring to light, make known the seven lamp
Lb:8:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) Aaron (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) whenever you(sg)-should-be-PLACE ON-ing the (acc) lamps (acc) out of (+gen) part/piece (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc) they-will-LIGHT, going-to-LIGHT (fut ptcp) (dat) the (nom) seven lamps (nom|voc)
Lb:8:2 Lb_8:2_1 Lb_8:2_2 Lb_8:2_3 Lb_8:2_4 Lb_8:2_5 Lb_8:2_6 Lb_8:2_7 Lb_8:2_8 Lb_8:2_9 Lb_8:2_10 Lb_8:2_11 Lb_8:2_12 Lb_8:2_13 Lb_8:2_14 Lb_8:2_15 Lb_8:2_16 Lb_8:2_17 Lb_8:2_18 Lb_8:2_19 Lb_8:2_20 Lb_8:2_21
Lb:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:3 καὶ ἐποίησεν οὕτως Ααρων· ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας ἐξῆψεν τοὺς λύχνους αὐτῆς, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Lb:8:3 And Aaron did so: on one side opposite the candlestick he lighted its lamps, as the Lord appointed Moses. (Numbers 8:3 Brenton)
Lb:8:3 Aaron uczynił tak; na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy według nakazu, jaki dał Pan Mojżeszowi. (Lb 8:3 BT_4)
Lb:8:3 καὶ ἐποίησεν οὕτως Ααρων· ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους κατὰ πρόσωπον τῆς λυχνίας ἐξῆψεν τοὺς λύχνους αὐτῆς, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Lb:8:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω Ἀαρών, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μέρο·ς, -ους, τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Lb:8:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Aaron Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeden Części/kawałka okolice W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz lampstand Lampa On/ona/to/to samo Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Lb:8:3 kai\ e)poi/Esen ou(/tOs *aarOn· e)k tou= e(no\s me/rous kata\ pro/sOpon tE=s luCHni/as e)XE=PSen tou\s lu/CHnous au)tE=s, kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Lb:8:3 kai epoiEsen hutOs aarOn· ek tu henos merus kata prosOpon tEs lyCHnias eXEPSen tus lyCHnus autEs, kaTa synetaXen kyrios tO musE.
Lb:8:3 C VAI_AAI3S D N_NSM P RA_GSN A3_GSN N3E_GSN P N2N_ASN RA_GSF N1A_GSF VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSF D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Lb:8:3 and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] Aaron out of (+gen) ἐξ before vowels the one part/piece regions down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the lampstand ć the lamp he/she/it/same according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Lb:8:3 and he/she/it-DO/MAKE-ed thusly/like this Aaron (indecl) out of (+gen) the (gen) one (gen) part/piece (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc)   the (acc) lamps (acc) her/it/same (gen) according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Lb:8:3 Lb_8:3_1 Lb_8:3_2 Lb_8:3_3 Lb_8:3_4 Lb_8:3_5 Lb_8:3_6 Lb_8:3_7 Lb_8:3_8 Lb_8:3_9 Lb_8:3_10 Lb_8:3_11 Lb_8:3_12 Lb_8:3_13 Lb_8:3_14 Lb_8:3_15 Lb_8:3_16 Lb_8:3_17 Lb_8:3_18 Lb_8:3_19 Lb_8:3_20 Lb_8:3_21
Lb:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:4 καὶ αὕτη ἡ κατασκευὴ τῆς λυχνίας· στερεὰ χρυσῆ, ὁ καυλὸς αὐτῆς καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς, στερεὰ ὅλη· κατὰ τὸ εἶδος, ὃ ἔδειξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησεν τὴν λυχνίαν.
Lb:8:4 And this is the construction of the candlestick: it is solid, golden--its stem, and its lilies--all solid: according to the pattern which the Lord shewed Moses, so he made the candlestick. (Numbers 8:4 Brenton)
Lb:8:4 Świecznik zaś był wykonany w następujący sposób: był kuty ze złota - od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie z wzorem, jaki Pan podał Mojżeszowi. (Lb 8:4 BT_4)
Lb:8:4 καὶ αὕτη κατασκευὴ τῆς λυχνίας· στερεὰ χρυσῆ, καυλὸς αὐτῆς καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς, στερεὰ ὅλη· κατὰ τὸ εἶδος, ἔδειξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησεν τὴν λυχνίαν.
Lb:8:4 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ στερεός -ά -όν χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό στερεός -ά -όν ὅλος -η -ον κατά ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅς ἥ ὅ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ
Lb:8:4 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] lampstand Stały Złoty/złoty On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lilia On/ona/to/to samo Stały Cały W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/, który/, który By być widocznym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób lampstand
Lb:8:4 kai\ au(/tE E( kataskeuE\ tE=s luCHni/as· sterea\ CHrusE=, o( kaulo\s au)tE=s kai\ ta\ kri/na au)tE=s, sterea\ o(/lE· kata\ to\ ei)=dos, o(\ e)/deiXen ku/rios tO=| *mousE=|, ou(/tOs e)poi/Esen tE\n luCHni/an.
Lb:8:4 kai hautE hE kataskeuE tEs lyCHnias· sterea CHrysE, ho kaulos autEs kai ta krina autEs, sterea holE· kata to eidos, ho edeiXen kyrios tO musE, hutOs epoiEsen tEn lyCHnian.
Lb:8:4 C RD_NSF RA_NSF N1_NSF RA_GSF N1A_GSF A1A_NSF A1C_NSF RA_NSM N2_NSM RD_GSF C RA_NPN N2N_NPN RD_GSF A1A_NSF A1_NSF P RA_ASN N3E_ASN RR_NSN VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM D VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF
Lb:8:4 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć the lampstand solid gold/golden the ć he/she/it/same and also, even, namely the lily he/she/it/same solid whole down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/whom/which to show lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the lampstand
Lb:8:4 and this (nom) the (nom)   the (gen) lampstand (gen), lampstands (acc) solid ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc) the (nom)   her/it/same (gen) and the (nom|acc) lilies (nom|acc|voc) her/it/same (gen) solid ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) whole (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SHOW-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) lampstand (acc)
Lb:8:4 Lb_8:4_1 Lb_8:4_2 Lb_8:4_3 Lb_8:4_4 Lb_8:4_5 Lb_8:4_6 Lb_8:4_7 Lb_8:4_8 Lb_8:4_9 Lb_8:4_10 Lb_8:4_11 Lb_8:4_12 Lb_8:4_13 Lb_8:4_14 Lb_8:4_15 Lb_8:4_16 Lb_8:4_17 Lb_8:4_18 Lb_8:4_19 Lb_8:4_20 Lb_8:4_21 Lb_8:4_22 Lb_8:4_23 Lb_8:4_24 Lb_8:4_25 Lb_8:4_26 Lb_8:4_27 Lb_8:4_28 Lb_8:4_29
Lb:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:5 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:8:5 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 8:5 Brenton)
Lb:8:5 Mówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami: (Lb 8:5 BT_4)
Lb:8:5 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:8:5 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:8:5 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:8:5 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:8:5 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:8:5 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:8:5 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:8:5 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:8:5 Lb_8:5_1 Lb_8:5_2 Lb_8:5_3 Lb_8:5_4 Lb_8:5_5 Lb_8:5_6
Lb:8:5 x x x x x x
Lb:8:6 Λαβὲ τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀφαγνιεῖς αὐτούς.
Lb:8:6 Take the Levites out of the midst of the children of Israel, and thou shalt purify them. (Numbers 8:6 Brenton)
Lb:8:6 «Wyłącz lewitów spośród Izraelitów i oczyść ich. (Lb 8:6 BT_4)
Lb:8:6 Λαβὲ τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀφαγνιεῖς αὐτούς.
Lb:8:6 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:8:6 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Lewita Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Syn Izrael I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Lb:8:6 *labe\ tou\s *leui/tas e)k me/sou ui(O=n *israEl kai\ a)fagniei=s au)tou/s.
Lb:8:6 labe tus leuitas ek mesu hyiOn israEl kai afagnieis autus.
Lb:8:6 VB_AAD2S RA_APM N1M_APM P A1_GSM N2_GPM N_GSM C VF2_FAI2S RD_APM
Lb:8:6 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Levite out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done son Israel and also, even, namely ć he/she/it/same
Lb:8:6 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) Levites (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! sons (gen) Israel (indecl) and   them/same (acc)
Lb:8:6 Lb_8:6_1 Lb_8:6_2 Lb_8:6_3 Lb_8:6_4 Lb_8:6_5 Lb_8:6_6 Lb_8:6_7 Lb_8:6_8 Lb_8:6_9 Lb_8:6_10
Lb:8:6 x x x x x x x x x x
Lb:8:7 καὶ οὕτως ποιήσεις αὐτοῖς τὸν ἁγνισμὸν αὐτῶν· περιρρανεῖς αὐτοὺς ὕδωρ ἁγνισμοῦ, καὶ ἐπελεύσεται ξυρὸν ἐπὶ πᾶν τὸ σῶμα αὐτῶν, καὶ πλυνοῦσιν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ καθαροὶ ἔσονται.
Lb:8:7 And thus shalt thou perform their purification: thou shalt sprinkle them with water of purification, and a razor shall come upon the whole of their body, and they shall wash their garments, and shall be clean. (Numbers 8:7 Brenton)
Lb:8:7 Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić: pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty, i wtedy będą czyści. (Lb 8:7 BT_4)
Lb:8:7 καὶ οὕτως ποιήσεις αὐτοῖς τὸν ἁγνισμὸν αὐτῶν· περιρρανεῖς αὐτοὺς ὕδωρ ἁγνισμοῦ, καὶ ἐπελεύσεται ξυρὸν ἐπὶ πᾶν τὸ σῶμα αὐτῶν, καὶ πλυνοῦσιν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ καθαροὶ ἔσονται.
Lb:8:7 καί οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁγνισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἁγνισμός, -οῦ, ὁ καί ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:8:7 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Oczyszczanie On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Woda Oczyszczanie I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Czysty By być
Lb:8:7 kai\ ou(/tOs poiE/seis au)toi=s to\n a(gnismo\n au)tO=n· perirranei=s au)tou\s u(/dOr a(gnismou=, kai\ e)peleu/setai Xuro\n e)pi\ pa=n to\ sO=ma au)tO=n, kai\ plunou=sin ta\ i(ma/tia au)tO=n kai\ kaTaroi\ e)/sontai.
Lb:8:7 kai hutOs poiEseis autois ton hagnismon autOn· perirraneis autus hydOr hagnismu, kai epeleusetai Xyron epi pan to sOma autOn, kai plynusin ta himatia autOn kai kaTaroi esontai.
Lb:8:7 C D VF_FAI2S RD_DPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM VF2_FAI2S RD_APM N3_NSN N2_GSM C VF_FMI3S N2N_ASN P A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C VF2_FAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM C A1A_NPM VF_FMI3P
Lb:8:7 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make he/she/it/same the purification he/she/it/same ć he/she/it/same water purification and also, even, namely to oncoming ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the body he/she/it/same and also, even, namely to wash the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely clean to be
Lb:8:7 and thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE them/same (dat) the (acc) purification (acc) them/same (gen)   them/same (acc) water (nom|acc|voc) purification (gen) and he/she/it-will-be-ONCOMING-ed   upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-are-WASH-ing, they-will-WASH, while WASH-ing (dat), going-to-WASH (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) them/same (gen) and clean ([Adj] nom|voc) they-will-be
Lb:8:7 Lb_8:7_1 Lb_8:7_2 Lb_8:7_3 Lb_8:7_4 Lb_8:7_5 Lb_8:7_6 Lb_8:7_7 Lb_8:7_8 Lb_8:7_9 Lb_8:7_10 Lb_8:7_11 Lb_8:7_12 Lb_8:7_13 Lb_8:7_14 Lb_8:7_15 Lb_8:7_16 Lb_8:7_17 Lb_8:7_18 Lb_8:7_19 Lb_8:7_20 Lb_8:7_21 Lb_8:7_22 Lb_8:7_23 Lb_8:7_24 Lb_8:7_25 Lb_8:7_26 Lb_8:7_27
Lb:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:8 καὶ λήμψονται μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν καὶ τούτου θυσίαν σεμιδάλεως ἀναπεποιημένην ἐν ἐλαίῳ, καὶ μόσχον ἐνιαύσιον ἐκ βοῶν λήμψῃ περὶ ἁμαρτίας.
Lb:8:8 And they shall take one calf of the herd, and its meat-offering, fine flour mingled with oil: and thou shalt take a calf of a year old of the herd for a sin-offering. (Numbers 8:8 Brenton)
Lb:8:8 Następnie wezmą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą; ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną. (Lb 8:8 BT_4)
Lb:8:8 καὶ λήμψονται μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν καὶ τούτου θυσίαν σεμιδάλεως ἀναπεποιημένην ἐν ἐλαίῳ, καὶ μόσχον ἐνιαύσιον ἐκ βοῶν λήμψῃ περὶ ἁμαρτίας.
Lb:8:8 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μόσχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο θυσία, -ας, ἡ σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό καί μόσχος, -ου, ὁ   ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Lb:8:8 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Cielęcia/wół Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ofiara gnębią, poświęcają Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Lb:8:8 kai\ lE/mPSontai mo/sCHon e(/na e)k boO=n kai\ tou/tou Tusi/an semida/leOs a)napepoiEme/nEn e)n e)lai/O|, kai\ mo/sCHon e)niau/sion e)k boO=n lE/mPSE| peri\ a(marti/as.
Lb:8:8 kai lEmPSontai mosCHon hena ek boOn kai tutu Tysian semidaleOs anapepoiEmenEn en elaiO, kai mosCHon eniausion ek boOn lEmPSE peri hamartias.
Lb:8:8 C VF_FMI3P N2_ASM A3_ASM P N3_GPM C RD_GSM N1A_ASF N3I_GSF VM_XPPASF P N2N_DSN C N2_ASM A1A_ASM P N3_GPM VF_FMI2S P N1A_GSF
Lb:8:8 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand calf/ox one out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] sacrifice victimize, immolate best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil and also, even, namely calf/ox ć out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Lb:8:8 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed calf/ox (acc) one (acc) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and this (gen) sacrifice (acc) best quality flour (gen)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) and calf/ox (acc)   out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc)
Lb:8:8 Lb_8:8_1 Lb_8:8_2 Lb_8:8_3 Lb_8:8_4 Lb_8:8_5 Lb_8:8_6 Lb_8:8_7 Lb_8:8_8 Lb_8:8_9 Lb_8:8_10 Lb_8:8_11 Lb_8:8_12 Lb_8:8_13 Lb_8:8_14 Lb_8:8_15 Lb_8:8_16 Lb_8:8_17 Lb_8:8_18 Lb_8:8_19 Lb_8:8_20 Lb_8:8_21
Lb:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:9 καὶ προσάξεις τοὺς Λευίτας ἔναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ συνάξεις πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ
Lb:8:9 And thou shalt bring the Levites before the tabernacle of witness; and thou shalt assemble all the congregation of the sons of Israel. (Numbers 8:9 Brenton)
Lb:8:9 Każ wystąpić lewitom przed Namiot Spotkania i zbierz całe zgromadzenia Izraelitów. (Lb 8:9 BT_4)
Lb:8:9 καὶ προσάξεις τοὺς Λευίτας ἔναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ συνάξεις πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ
Lb:8:9 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἔν·αντι ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:8:9 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Lewita Przedtem (+informacja) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Syn Izrael
Lb:8:9 kai\ prosa/Xeis tou\s *leui/tas e)/nanti tE=s skEnE=s tou= marturi/ou kai\ suna/Xeis pa=san sunagOgE\n ui(O=n *israEl
Lb:8:9 kai prosaXeis tus leuitas enanti tEs skEnEs tu martyriu kai synaXeis pasan synagOgEn hyiOn israEl
Lb:8:9 C VF_FAI2S RA_APM N1M_APM P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF_FAI2S A1S_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM
Lb:8:9 and also, even, namely to lead toward the Levite before (+gen) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering son Israel
Lb:8:9 and you(sg)-will-LEAD-TOWARD the (acc) Levites (acc) before (+gen) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and you(sg)-will-GATHER TOGETHER every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) sons (gen) Israel (indecl)
Lb:8:9 Lb_8:9_1 Lb_8:9_2 Lb_8:9_3 Lb_8:9_4 Lb_8:9_5 Lb_8:9_6 Lb_8:9_7 Lb_8:9_8 Lb_8:9_9 Lb_8:9_10 Lb_8:9_11 Lb_8:9_12 Lb_8:9_13 Lb_8:9_14 Lb_8:9_15
Lb:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:10 καὶ προσάξεις τοὺς Λευίτας ἔναντι κυρίου, καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς Λευίτας,
Lb:8:10 And thou shalt bring the Levites before the Lord; and the sons of Israel shall lay their hands upon the Levites. (Numbers 8:10 Brenton)
Lb:8:10 Gdy wyprowadzisz lewitów przed Pana, Izraelici włożą na nich ręce. (Lb 8:10 BT_4)
Lb:8:10 καὶ προσάξεις τοὺς Λευίτας ἔναντι κυρίου, καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς Λευίτας,
Lb:8:10 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
Lb:8:10 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Lewita Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Syn Izrael Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lewita
Lb:8:10 kai\ prosa/Xeis tou\s *leui/tas e)/nanti kuri/ou, kai\ e)piTE/sousin oi( ui(oi\ *israEl ta\s CHei=ras au)tO=n e)pi\ tou\s *leui/tas,
Lb:8:10 kai prosaXeis tus leuitas enanti kyriu, kai epiTEsusin hoi hyioi israEl tas CHeiras autOn epi tus leuitas,
Lb:8:10 C VF_FAI2S RA_APM N1M_APM P N2_GSM C VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_APF N3_APF RD_GPM P RA_APM N1M_APM
Lb:8:10 and also, even, namely to lead toward the Levite before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to place on the son Israel the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Levite
Lb:8:10 and you(sg)-will-LEAD-TOWARD the (acc) Levites (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (acc) hands (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Levites (acc)
Lb:8:10 Lb_8:10_1 Lb_8:10_2 Lb_8:10_3 Lb_8:10_4 Lb_8:10_5 Lb_8:10_6 Lb_8:10_7 Lb_8:10_8 Lb_8:10_9 Lb_8:10_10 Lb_8:10_11 Lb_8:10_12 Lb_8:10_13 Lb_8:10_14 Lb_8:10_15 Lb_8:10_16 Lb_8:10_17
Lb:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:11 καὶ ἀφοριεῖ Ααρων τοὺς Λευίτας ἀπόδομα ἔναντι κυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἔσονται ὥστε ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα κυρίου.
Lb:8:11 And Aaron shall separate the Levites for a gift before the Lord from the children of Israel: and they shall be prepared to perform the works of the Lord. (Numbers 8:11 Brenton)
Lb:8:11 Następnie Aaron gestem kołysania wobec Pana przekaże lewitów jako ofiarę ze strony Izraelitów i będą przeznaczeni na służbę dla Pana. (Lb 8:11 BT_4)
Lb:8:11 καὶ ἀφοριεῖ Ααρων τοὺς Λευίτας ἀπόδομα ἔναντι κυρίου παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἔσονται ὥστε ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα κυρίου.
Lb:8:11 καί ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὥστε ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:8:11 I też, nawet, mianowicie By wykląć ustalony na boku, wyklinać Aaron Lewita Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By być Tak tamto By pracować/dąż Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:8:11 kai\ a)foriei= *aarOn tou\s *leui/tas a)po/doma e)/nanti kuri/ou para\ tO=n ui(O=n *israEl, kai\ e)/sontai O(/ste e)rga/DZesTai ta\ e)/rga kuri/ou.
Lb:8:11 kai aforiei aarOn tus leuitas apodoma enanti kyriu para tOn hyiOn israEl, kai esontai hOste ergaDZesTai ta erga kyriu.
Lb:8:11 C VF2_FAI3S N_NSM RA_APM N1M_APM N3M_ASN P N2_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C VF_FMI3P C V1_PMN RA_APN N2N_APN N2_GSM
Lb:8:11 and also, even, namely to excommunicate set apart, unchurch Aaron the Levite ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son Israel and also, even, namely to be so that to work/strive the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:8:11 and he/she/it-will-EXCOMMUNICATE, you(sg)-will-be-EXCOMMUNICATE-ed (classical) Aaron (indecl) the (acc) Levites (acc)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and they-will-be so that to-be-being-WORK/STRIVE-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:8:11 Lb_8:11_1 Lb_8:11_2 Lb_8:11_3 Lb_8:11_4 Lb_8:11_5 Lb_8:11_6 Lb_8:11_7 Lb_8:11_8 Lb_8:11_9 Lb_8:11_10 Lb_8:11_11 Lb_8:11_12 Lb_8:11_13 Lb_8:11_14 Lb_8:11_15 Lb_8:11_16 Lb_8:11_17 Lb_8:11_18 Lb_8:11_19
Lb:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:12 οἱ δὲ Λευῖται ἐπιθήσουσιν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν μόσχων, καὶ ποιήσει τὸν ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ τὸν ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα κυρίῳ ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτῶν.
Lb:8:12 And the Levites shall lay their hands on the heads of the calves; and thou shalt offer one for a sin-offering, and the other for a whole-burnt-offering to the Lord, to make atonement for them. (Numbers 8:12 Brenton)
Lb:8:12 Lewici włożą ręce na głowy cielców, a ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną, a drugiego jako całopalenie dla Pana, by w ten w sposób dokonać nad lewitami obrzędu przebłagania. (Lb 8:12 BT_4)
Lb:8:12 οἱ δὲ Λευῖται ἐπιθήσουσιν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν μόσχων, καὶ ποιήσει τὸν ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ τὸν ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα κυρίῳ ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτῶν.
Lb:8:12 ὁ ἡ τό δέ Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:8:12 zaś Lewita By umieszczać dalej Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Jeden Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo
Lb:8:12 oi( de\ *leui=tai e)piTE/sousin ta\s CHei=ras e)pi\ ta\s kefala\s tO=n mo/sCHOn, kai\ poiE/sei to\n e(/na peri\ a(marti/as kai\ to\n e(/na ei)s o(lokau/tOma kuri/O| e)Xila/sasTai peri\ au)tO=n.
Lb:8:12 hoi de leuitai epiTEsusin tas CHeiras epi tas kefalas tOn mosCHOn, kai poiEsei ton hena peri hamartias kai ton hena eis holokautOma kyriO eXilasasTai peri autOn.
Lb:8:12 RA_NPM x N1M_NPM VF_FAI3P RA_APF N3_APF P RA_APF N1_APF RA_GPM N2_GPM C VF_FAI3S RA_ASM A3_ASM P N1A_GSF C RA_ASM A3_ASM P N3M_ASN N2_DSM VA_AMN P RD_GPM
Lb:8:12 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Levite to place on the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the calf/ox and also, even, namely doing/making; to do/make the one about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely the one into (+acc) burnt offering [see holocaust] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same
Lb:8:12 the (nom) Yet Levites (nom|voc) they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) the (acc) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heads (acc) the (gen) calves/oxen (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (acc) one (acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and the (acc) one (acc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) to-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) them/same (gen)
Lb:8:12 Lb_8:12_1 Lb_8:12_2 Lb_8:12_3 Lb_8:12_4 Lb_8:12_5 Lb_8:12_6 Lb_8:12_7 Lb_8:12_8 Lb_8:12_9 Lb_8:12_10 Lb_8:12_11 Lb_8:12_12 Lb_8:12_13 Lb_8:12_14 Lb_8:12_15 Lb_8:12_16 Lb_8:12_17 Lb_8:12_18 Lb_8:12_19 Lb_8:12_20 Lb_8:12_21 Lb_8:12_22 Lb_8:12_23 Lb_8:12_24 Lb_8:12_25 Lb_8:12_26
Lb:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:13 καὶ στήσεις τοὺς Λευίτας ἔναντι κυρίου καὶ ἔναντι Ααρων καὶ ἔναντι τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀποδώσεις αὐτοὺς ἀπόδομα ἔναντι κυρίου·
Lb:8:13 And thou shalt set the Levites before the Lord, and before Aaron, and before his sons; and thou shalt give them as a gift before the Lord. (Numbers 8:13 Brenton)
Lb:8:13 Stawisz lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich Panu gestem kołysania. (Lb 8:13 BT_4)
Lb:8:13 καὶ στήσεις τοὺς Λευίτας ἔναντι κυρίου καὶ ἔναντι Ααρων καὶ ἔναντι τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀποδώσεις αὐτοὺς ἀπόδομα ἔναντι κυρίου·
Lb:8:13 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἔν·αντι Ἀαρών, ὁ καί ἔν·αντι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:8:13 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Lewita Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Aaron I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:8:13 kai\ stE/seis tou\s *leui/tas e)/nanti kuri/ou kai\ e)/nanti *aarOn kai\ e)/nanti tO=n ui(O=n au)tou= kai\ a)podO/seis au)tou\s a)po/doma e)/nanti kuri/ou·
Lb:8:13 kai stEseis tus leuitas enanti kyriu kai enanti aarOn kai enanti tOn hyiOn autu kai apodOseis autus apodoma enanti kyriu·
Lb:8:13 C VF_FAI2S RA_APM N1M_APM P N2_GSM C P N_GSM C P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VF_FAI2S RD_APM N3M_ASN P N2_GSM
Lb:8:13 and also, even, namely to cause to stand the Levite before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely before (+gen) Aaron and also, even, namely before (+gen) the son he/she/it/same and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:8:13 and you(sg)-will-CAUSE-TO-STand the (acc) Levites (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and before (+gen) Aaron (indecl) and before (+gen) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-GIVE BACK them/same (acc)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:8:13 Lb_8:13_1 Lb_8:13_2 Lb_8:13_3 Lb_8:13_4 Lb_8:13_5 Lb_8:13_6 Lb_8:13_7 Lb_8:13_8 Lb_8:13_9 Lb_8:13_10 Lb_8:13_11 Lb_8:13_12 Lb_8:13_13 Lb_8:13_14 Lb_8:13_15 Lb_8:13_16 Lb_8:13_17 Lb_8:13_18 Lb_8:13_19 Lb_8:13_20
Lb:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:14 καὶ διαστελεῖς τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἔσονται ἐμοί.
Lb:8:14 And thou shalt separate the Levites from the midst of the sons of Israel, and they shall be mine. (Numbers 8:14 Brenton)
Lb:8:14 Wyodrębnij lewitów spośród Izraelitów, gdyż oni do Mnie należą. (Lb 8:14 BT_4)
Lb:8:14 καὶ διαστελεῖς τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἔσονται ἐμοί.
Lb:8:14 καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Lb:8:14 I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Lewita Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By być Ja; mój/mój
Lb:8:14 kai\ diastelei=s tou\s *leui/tas e)k me/sou ui(O=n *israEl, kai\ e)/sontai e)moi/.
Lb:8:14 kai diasteleis tus leuitas ek mesu hyiOn israEl, kai esontai emoi.
Lb:8:14 C VF2_FAI2S RA_APM N1M_APM P A1_GSM N2_GPM N_GSM C VF_FMI3P RP_DS
Lb:8:14 and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) the Levite out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done son Israel and also, even, namely to be I; my/mine
Lb:8:14 and you(sg)-will-??? the (acc) Levites (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! sons (gen) Israel (indecl) and they-will-be me (dat); my/mine (nom|voc)
Lb:8:14 Lb_8:14_1 Lb_8:14_2 Lb_8:14_3 Lb_8:14_4 Lb_8:14_5 Lb_8:14_6 Lb_8:14_7 Lb_8:14_8 Lb_8:14_9 Lb_8:14_10 Lb_8:14_11
Lb:8:14 x x x x x x x x x x x
Lb:8:15 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσονται οἱ Λευῖται ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ καθαριεῖς αὐτοὺς καὶ ἀποδώσεις αὐτοὺς ἔναντι κυρίου.
Lb:8:15 And afterwards the Levites shall go in to perform the works of the tabernacle of witness; and thou shalt purify them, and present them before the Lord. (Numbers 8:15 Brenton)
Lb:8:15 Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz gestem kołysania, przyjdą lewici służyć w Namiocie Spotkania. (Lb 8:15 BT_4)
Lb:8:15 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσονται οἱ Λευῖται ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ καθαριεῖς αὐτοὺς καὶ ἀποδώσεις αὐτοὺς ἔναντι κυρίου.
Lb:8:15 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:8:15 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Lewita By pracować/dąż Praca Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:8:15 kai\ meta\ tau=ta ei)seleu/sontai oi( *leui=tai e)rga/DZesTai ta\ e)/rga tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ kaTariei=s au)tou\s kai\ a)podO/seis au)tou\s e)/nanti kuri/ou.
Lb:8:15 kai meta tauta eiseleusontai hoi leuitai ergaDZesTai ta erga tEs skEnEs tu martyriu, kai kaTarieis autus kai apodOseis autus enanti kyriu.
Lb:8:15 C P RD_APN VF_FMI3P RA_NPM N1M_NPM V1_PMN RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF2_FAI2S RD_APM C VF_FAI2S RD_APM P N2_GSM
Lb:8:15 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter the Levite to work/strive the work the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to purify cleanse he/she/it/same and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:8:15 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-will-be-ENTER-ed the (nom) Levites (nom|voc) to-be-being-WORK/STRIVE-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and you(sg)-will-PURIFIED them/same (acc) and you(sg)-will-GIVE BACK them/same (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:8:15 Lb_8:15_1 Lb_8:15_2 Lb_8:15_3 Lb_8:15_4 Lb_8:15_5 Lb_8:15_6 Lb_8:15_7 Lb_8:15_8 Lb_8:15_9 Lb_8:15_10 Lb_8:15_11 Lb_8:15_12 Lb_8:15_13 Lb_8:15_14 Lb_8:15_15 Lb_8:15_16 Lb_8:15_17 Lb_8:15_18 Lb_8:15_19 Lb_8:15_20 Lb_8:15_21
Lb:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:16 ὅτι ἀπόδομα ἀποδεδομένοι οὗτοί μοί εἰσιν ἐκ μέσου υἱῶν Ισραηλ· ἀντὶ τῶν διανοιγόντων πᾶσαν μήτραν πρωτοτόκων πάντων ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ εἴληφα αὐτοὺς ἐμοί.
Lb:8:16 For these are given to me for a present out of the midst of the children of Israel: I have taken them to myself instead of all the first-born of the sons of Israel that open every womb. (Numbers 8:16 Brenton)
Lb:8:16 Są oni Mnie oddani na własność spośród Izraelitów. Biorę ich spośród Izraela w miejsce tego, co otwiera łono matki - to znaczy w miejsce wszystkich pierworodnych. (Lb 8:16 BT_4)
Lb:8:16 ὅτι ἀπόδομα ἀποδεδομένοι οὗτοί μοί εἰσιν ἐκ μέσου υἱῶν Ισραηλ· ἀντὶ τῶν διανοιγόντων πᾶσαν μήτραν πρωτοτόκων πάντων ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ εἴληφα αὐτοὺς ἐμοί.
Lb:8:16 ὅτι   ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀντί ὁ ἡ τό δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) μήτρα, -ας, ἡ πρωτό·τοκος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Lb:8:16 Ponieważ/tamto By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By iść; by być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Syn Izrael Przeciw (+informacja) By otwierać wszystek  droga {sposób} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Macica firstborn Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Izrael By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Ja; mój/mój
Lb:8:16 o(/ti a)po/doma a)podedome/noi ou(=toi/ moi/ ei)sin e)k me/sou ui(O=n *israEl· a)nti\ tO=n dianoigo/ntOn pa=san mE/tran prOtoto/kOn pa/ntOn e)k tO=n ui(O=n *israEl ei)/lEfa au)tou\s e)moi/.
Lb:8:16 hoti apodoma apodedomenoi hutoi moi eisin ek mesu hyiOn israEl· anti tOn dianoigontOn pasan mEtran prOtotokOn pantOn ek tOn hyiOn israEl eilEfa autus emoi.
Lb:8:16 C N3M_NSN VM_XMPNPM RD_NPM RP_DS V9_PAI3P P A1_GSM N2_GPM N_GSM P RA_GPM V1_PAPGPM A1S_ASF N1A_ASF A1B_GPM A3_GPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM VX_XAI1S RD_APM RP_DS
Lb:8:16 because/that ć to give back restore, assign, impute, convey, refer this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to go; to be out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done son Israel against (+gen) the to open up-all-the-way every all, each, every, the whole of; to sprinkle womb firstborn every all, each, every, the whole of out of (+gen) ἐξ before vowels the son Israel to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same I; my/mine
Lb:8:16 because/that   having-been-GIVE BACK-ed (nom|voc) these (nom) me (dat) he/she/it-is-GO-ing; they-are out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! sons (gen) Israel (indecl) against (+gen) the (gen) let-them-be-OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY! (classical), while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) womb (acc) firstborn ([Adj] gen) all (gen) out of (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) I-have-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) me (dat); my/mine (nom|voc)
Lb:8:16 Lb_8:16_1 Lb_8:16_2 Lb_8:16_3 Lb_8:16_4 Lb_8:16_5 Lb_8:16_6 Lb_8:16_7 Lb_8:16_8 Lb_8:16_9 Lb_8:16_10 Lb_8:16_11 Lb_8:16_12 Lb_8:16_13 Lb_8:16_14 Lb_8:16_15 Lb_8:16_16 Lb_8:16_17 Lb_8:16_18 Lb_8:16_19 Lb_8:16_20 Lb_8:16_21 Lb_8:16_22 Lb_8:16_23 Lb_8:16_24
Lb:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:17 ὅτι ἐμοὶ πᾶν πρωτότοκον ἐν υἱοῖς Ισραηλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ᾗ ἡμέρᾳ ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἡγίασα αὐτοὺς ἐμοὶ
Lb:8:17 For every first-born among the children of Israel is mine, whether of man or beast: in the day in which I smote every first-born in the land of Egypt, I sanctified them to myself. (Numbers 8:17 Brenton)
Lb:8:17 Do Mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. (Lb 8:17 BT_4)
Lb:8:17 ὅτι ἐμοὶ πᾶν πρωτότοκον ἐν υἱοῖς Ισραηλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἡμέρᾳ ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἡγίασα αὐτοὺς ἐμοὶ
Lb:8:17 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Lb:8:17 Ponieważ/tamto Ja; mój/mój Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę) Kto/, który/, który Dzień By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo Ja; mój/mój
Lb:8:17 o(/ti e)moi\ pa=n prOto/tokon e)n ui(oi=s *israEl a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous· E(=| E(me/ra| e)pa/taXa pa=n prOto/tokon e)n gE=| *ai)gu/ptO|, E(gi/asa au)tou\s e)moi\
Lb:8:17 hoti emoi pan prOtotokon en hyiois israEl apo anTrOpu heOs ktEnus· hE hEmera epataXa pan prOtotokon en gE aigyptO, hEgiasa autus emoi
Lb:8:17 C RP_DS A3_ASN A1B_ASN P N2_DPM N_GSM P N2_GSM P N3E_GSN RR_DSF N1A_DSF VAI_AAI1S A3_ASN A1B_ASN P N1_DSF N2_DSF VAI_AAI1S RD_APM RP_DS
Lb:8:17 because/that I; my/mine every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) who/whom/which day to smite every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same I; my/mine
Lb:8:17 because/that me (dat); my/mine (nom|voc) every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) who/whom/which (dat) day (dat) I-SMITE-ed every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) I-CONSECRATE-ed them/same (acc) me (dat); my/mine (nom|voc)
Lb:8:17 Lb_8:17_1 Lb_8:17_2 Lb_8:17_3 Lb_8:17_4 Lb_8:17_5 Lb_8:17_6 Lb_8:17_7 Lb_8:17_8 Lb_8:17_9 Lb_8:17_10 Lb_8:17_11 Lb_8:17_12 Lb_8:17_13 Lb_8:17_14 Lb_8:17_15 Lb_8:17_16 Lb_8:17_17 Lb_8:17_18 Lb_8:17_19 Lb_8:17_20 Lb_8:17_21 Lb_8:17_22
Lb:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:18 καὶ ἔλαβον τοὺς Λευίτας ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου ἐν υἱοῖς Ισραηλ.
Lb:8:18 And I took the Levites in the place of every first-born among the children of Israel. (Numbers 8:18 Brenton)
Lb:8:18 Obecnie biorę lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów (Lb 8:18 BT_4)
Lb:8:18 καὶ ἔλαβον τοὺς Λευίτας ἀντὶ παντὸς πρωτοτόκου ἐν υἱοῖς Ισραηλ.
Lb:8:18 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀντί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:8:18 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Lewita Przeciw (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael
Lb:8:18 kai\ e)/labon tou\s *leui/tas a)nti\ panto\s prOtoto/kou e)n ui(oi=s *israEl.
Lb:8:18 kai elabon tus leuitas anti pantos prOtotoku en hyiois israEl.
Lb:8:18 C VBI_AAI3P RA_APM N1M_APM P A3_GSN A1B_GSN P N2_DPM N_GSM
Lb:8:18 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Levite against (+gen) every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel
Lb:8:18 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) Levites (acc) against (+gen) every (gen) firstborn ([Adj] gen) in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl)
Lb:8:18 Lb_8:18_1 Lb_8:18_2 Lb_8:18_3 Lb_8:18_4 Lb_8:18_5 Lb_8:18_6 Lb_8:18_7 Lb_8:18_8 Lb_8:18_9 Lb_8:18_10
Lb:8:18 x x x x x x x x x x
Lb:8:19 καὶ ἀπέδωκα τοὺς Λευίτας ἀπόδομα δεδομένους Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἐκ μέσου υἱῶν Ισραηλ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ οὐκ ἔσται ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ προσεγγίζων πρὸς τὰ ἅγια. –
Lb:8:19 And I gave the Levites presented as a gift to Aaron and his sons out of the midst of the children of Israel, to do the service of the children of Israel in the tabernacle of witness, and to make atonement for the children of Israel: thus there shall be none among the sons of Israel to draw nigh to the holy things. (Numbers 8:19 Brenton)
Lb:8:19 i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by za Izraelitów pełnili służbę w Namiocie Spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara, w wypadku gdyby sami zbliżali się do przybytku». (Lb 8:19 BT_4)
Lb:8:19 καὶ ἀπέδωκα τοὺς Λευίτας ἀπόδομα δεδομένους Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἐκ μέσου υἱῶν Ισραηλ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ οὐκ ἔσται ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ προσεγγίζων πρὸς τὰ ἅγια.
Lb:8:19 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)  
Lb:8:19 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Lewita By dawać Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Syn Izrael By pracować/dąż Praca Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Syn Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael By zbliżać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)  
Lb:8:19 kai\ a)pe/dOka tou\s *leui/tas a)po/doma dedome/nous *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou= e)k me/sou ui(O=n *israEl e)rga/DZesTai ta\ e)/rga tO=n ui(O=n *israEl e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou kai\ e)Xila/skesTai peri\ tO=n ui(O=n *israEl, kai\ ou)k e)/stai e)n toi=s ui(oi=s *israEl proseggi/DZOn pro\s ta\ a(/gia.
Lb:8:19 kai apedOka tus leuitas apodoma dedomenus aarOn kai tois hyiois autu ek mesu hyiOn israEl ergaDZesTai ta erga tOn hyiOn israEl en tE skEnE tu martyriu kai eXilaskesTai peri tOn hyiOn israEl, kai uk estai en tois hyiois israEl prosengiDZOn pros ta hagia.
Lb:8:19 C VAI_AAI1S RA_APM N1M_APM N3M_ASN VM_XMPAPM N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM P A1_GSM N2_GPM N_GSM V1_PMN RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN C V1_PMN P RA_GPM N2_GPM N_GSM C D VF_FMI3S P RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNSM P RA_APN A1A_APN
Lb:8:19 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the Levite ć to give Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done son Israel to work/strive the work the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) the son Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel to come near toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)  
Lb:8:19 and I-GIVE BACK-ed the (acc) Levites (acc)   having-been-GIVE-ed (acc) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! sons (gen) Israel (indecl) to-be-being-WORK/STRIVE-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) and to-be-being-ATONE-ed about (+acc,+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) while COME-ing-NEAR (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)  
Lb:8:19 Lb_8:19_1 Lb_8:19_2 Lb_8:19_3 Lb_8:19_4 Lb_8:19_5 Lb_8:19_6 Lb_8:19_7 Lb_8:19_8 Lb_8:19_9 Lb_8:19_10 Lb_8:19_11 Lb_8:19_12 Lb_8:19_13 Lb_8:19_14 Lb_8:19_15 Lb_8:19_16 Lb_8:19_17 Lb_8:19_18 Lb_8:19_19 Lb_8:19_20 Lb_8:19_21 Lb_8:19_22 Lb_8:19_23 Lb_8:19_24 Lb_8:19_25 Lb_8:19_26 Lb_8:19_27 Lb_8:19_28 Lb_8:19_29 Lb_8:19_30 Lb_8:19_31 Lb_8:19_32 Lb_8:19_33 Lb_8:19_34 Lb_8:19_35 Lb_8:19_36 Lb_8:19_37 Lb_8:19_38 Lb_8:19_39 Lb_8:19_40 Lb_8:19_41 Lb_8:19_42 Lb_8:19_43 Lb_8:19_44
Lb:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:20 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων καὶ πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ τοῖς Λευίταις καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ περὶ τῶν Λευιτῶν, οὕτως ἐποίησαν αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:8:20 And Moses and Aaron, and all the congregation of the children of Israel, did to the Levites as the Lord commanded Moses concerning the Levites, so the sons of Israel did to them. (Numbers 8:20 Brenton)
Lb:8:20 Mojżesz więc, Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z lewitami tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi - według tego postąpili Izraelici z nimi. (Lb 8:20 BT_4)
Lb:8:20 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων καὶ πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ τοῖς Λευίταις καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ περὶ τῶν Λευιτῶν, οὕτως ἐποίησαν αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:8:20 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καθά (καθ’ ἅ) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:8:20 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Syn Izrael Lewita Stosownie do którego By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Lewita thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób On/ona/to/to samo Syn Izrael
Lb:8:20 kai\ e)poi/Esen *mou+sE=s kai\ *aarOn kai\ pa=sa sunagOgE\ ui(O=n *israEl toi=s *leui/tais kaTa\ e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=| peri\ tO=n *leuitO=n, ou(/tOs e)poi/Esan au)toi=s oi( ui(oi\ *israEl.
Lb:8:20 kai epoiEsen mo+ysEs kai aarOn kai pasa synagOgE hyiOn israEl tois leuitais kaTa eneteilato kyrios tO musE peri tOn leuitOn, hutOs epoiEsan autois hoi hyioi israEl.
Lb:8:20 C VAI_AAI3S N1M_NSM C N_NSM C A1S_NSF N1_NSF N2_GPM N_GSM RA_DPM N1M_DPM D VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM P RA_GPM N1M_GPM D VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM N2_NPM N_GSM
Lb:8:20 and also, even, namely to do/make Moses and also, even, namely Aaron and also, even, namely every all, each, every, the whole of gathering son Israel the Levite according to which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses about (+acc,+gen) the Levite thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make he/she/it/same the son Israel
Lb:8:20 and he/she/it-DO/MAKE-ed Moses (nom) and Aaron (indecl) and every (nom|voc) gathering (nom|voc) sons (gen) Israel (indecl) the (dat) Levites (dat) according to which he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) about (+acc,+gen) the (gen) Levites (gen) thusly/like this they-DO/MAKE-ed them/same (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)
Lb:8:20 Lb_8:20_1 Lb_8:20_2 Lb_8:20_3 Lb_8:20_4 Lb_8:20_5 Lb_8:20_6 Lb_8:20_7 Lb_8:20_8 Lb_8:20_9 Lb_8:20_10 Lb_8:20_11 Lb_8:20_12 Lb_8:20_13 Lb_8:20_14 Lb_8:20_15 Lb_8:20_16 Lb_8:20_17 Lb_8:20_18 Lb_8:20_19 Lb_8:20_20 Lb_8:20_21 Lb_8:20_22 Lb_8:20_23 Lb_8:20_24 Lb_8:20_25 Lb_8:20_26
Lb:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:21 καὶ ἡγνίσαντο οἱ Λευῖται καὶ ἐπλύναντο τὰ ἱμάτια, καὶ ἀπέδωκεν αὐτοὺς Ααρων ἀπόδομα ἔναντι κυρίου, καὶ ἐξιλάσατο περὶ αὐτῶν Ααρων ἀφαγνίσασθαι αὐτούς.
Lb:8:21 So the Levites purified themselves and washed their garments; and Aaron presented them as a gift before the Lord, and Aaron made atonement for them to purify them. (Numbers 8:21 Brenton)
Lb:8:21 Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty, Aaron zaś gestem kołysania ofiarował ich Panu. Potem dokonał nad nimi obrzędu przebłagania, by w ten sposób zostali oczyszczeni. (Lb 8:21 BT_4)
Lb:8:21 καὶ ἡγνίσαντο οἱ Λευῖται καὶ ἐπλύναντο τὰ ἱμάτια, καὶ ἀπέδωκεν αὐτοὺς Ααρων ἀπόδομα ἔναντι κυρίου, καὶ ἐξιλάσατο περὶ αὐτῶν Ααρων ἀφαγνίσασθαι αὐτούς.
Lb:8:21 καί ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἀαρών, ὁ   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό Ἀαρών, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:8:21 I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się Lewita I też, nawet, mianowicie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Aaron Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Aaron On/ona/to/to samo
Lb:8:21 kai\ E(gni/santo oi( *leui=tai kai\ e)plu/nanto ta\ i(ma/tia, kai\ a)pe/dOken au)tou\s *aarOn a)po/doma e)/nanti kuri/ou, kai\ e)Xila/sato peri\ au)tO=n *aarOn a)fagni/sasTai au)tou/s.
Lb:8:21 kai hEgnisanto hoi leuitai kai eplynanto ta himatia, kai apedOken autus aarOn apodoma enanti kyriu, kai eXilasato peri autOn aarOn afagnisasTai autus.
Lb:8:21 C VAI_AMI3P RA_NPM N1M_NPM C VAI_AMI3P RA_APN N2N_APN C VAI_AAI3S RD_APM N_NSM N3M_ASN P N2_GSM C VAI_AMI3S P RD_GPM N_NSM VA_AMN RD_APM
Lb:8:21 and also, even, namely to purify the Levite and also, even, namely to wash the clothing garment, cloak and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same Aaron ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same Aaron ć he/she/it/same
Lb:8:21 and they-were-PURIFY-ed the (nom) Levites (nom|voc) and they-were-WASH-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE BACK-ed them/same (acc) Aaron (indecl)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-ATONE-ed about (+acc,+gen) them/same (gen) Aaron (indecl)   them/same (acc)
Lb:8:21 Lb_8:21_1 Lb_8:21_2 Lb_8:21_3 Lb_8:21_4 Lb_8:21_5 Lb_8:21_6 Lb_8:21_7 Lb_8:21_8 Lb_8:21_9 Lb_8:21_10 Lb_8:21_11 Lb_8:21_12 Lb_8:21_13 Lb_8:21_14 Lb_8:21_15 Lb_8:21_16 Lb_8:21_17 Lb_8:21_18 Lb_8:21_19 Lb_8:21_20 Lb_8:21_21 Lb_8:21_22
Lb:8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:22 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον οἱ Λευῖται λειτουργεῖν τὴν λειτουργίαν αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἔναντι Ααρων καὶ ἔναντι τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καθὼς συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ περὶ τῶν Λευιτῶν, οὕτως ἐποίησαν αὐτοῖς.
Lb:8:22 And afterwards the Levites went in to minister in their service in the tabernacle of witness before Aaron, and before his sons; as the Lord appointed Moses concerning the Levites, so they did to them. (Numbers 8:22 Brenton)
Lb:8:22 Następnie zostali lewici dopuszczeni do pełnienia służby w Namiocie Spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów. Jak rozkazał Pan Mojżeszowi w sprawie lewitów, tak postąpiono z nimi. (Lb 8:22 BT_4)
Lb:8:22 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον οἱ Λευῖται λειτουργεῖν τὴν λειτουργίαν αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἔναντι Ααρων καὶ ἔναντι τῶν υἱῶν αὐτοῦ· καθὼς συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ περὶ τῶν Λευιτῶν, οὕτως ἐποίησαν αὐτοῖς.
Lb:8:22 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἔν·αντι Ἀαρών, ὁ καί ἔν·αντι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:8:22 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Lewita By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Przedtem (+informacja) Aaron I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Syn On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Lewita thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób On/ona/to/to samo
Lb:8:22 kai\ meta\ tau=ta ei)sE=lTon oi( *leui=tai leitourgei=n tE\n leitourgi/an au)tO=n e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou e)/nanti *aarOn kai\ e)/nanti tO=n ui(O=n au)tou=· kaTO\s sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=| peri\ tO=n *leuitO=n, ou(/tOs e)poi/Esan au)toi=s.
Lb:8:22 kai meta tauta eisElTon hoi leuitai leiturgein tEn leiturgian autOn en tE skEnE tu martyriu enanti aarOn kai enanti tOn hyiOn autu· kaTOs synetaXen kyrios tO musE peri tOn leuitOn, hutOs epoiEsan autois.
Lb:8:22 C P RD_APN VBI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM V2_PAN RA_ASF N1A_ASF RD_GPM P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN P N_GSM C P RA_GPM N2_GPM RD_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM P RA_GPM N1M_GPM D VAI_AAI3P RD_DPM
Lb:8:22 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter the Levite to officiate [see liturgy, liturgist] the job/office [see liturgy] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony before (+gen) Aaron and also, even, namely before (+gen) the son he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses about (+acc,+gen) the Levite thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make he/she/it/same
Lb:8:22 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed the (nom) Levites (nom|voc) to-be-OFFICIATE-ing the (acc) job/office (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) before (+gen) Aaron (indecl) and before (+gen) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) as accordingly he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) about (+acc,+gen) the (gen) Levites (gen) thusly/like this they-DO/MAKE-ed them/same (dat)
Lb:8:22 Lb_8:22_1 Lb_8:22_2 Lb_8:22_3 Lb_8:22_4 Lb_8:22_5 Lb_8:22_6 Lb_8:22_7 Lb_8:22_8 Lb_8:22_9 Lb_8:22_10 Lb_8:22_11 Lb_8:22_12 Lb_8:22_13 Lb_8:22_14 Lb_8:22_15 Lb_8:22_16 Lb_8:22_17 Lb_8:22_18 Lb_8:22_19 Lb_8:22_20 Lb_8:22_21 Lb_8:22_22 Lb_8:22_23 Lb_8:22_24 Lb_8:22_25 Lb_8:22_26 Lb_8:22_27 Lb_8:22_28 Lb_8:22_29 Lb_8:22_30 Lb_8:22_31 Lb_8:22_32 Lb_8:22_33
Lb:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:23 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:8:23 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 8:23 Brenton)
Lb:8:23 I tak mówił dalej Pan do Mojżesza: (Lb 8:23 BT_4)
Lb:8:23 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:8:23 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:8:23 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:8:23 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:8:23 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:8:23 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:8:23 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:8:23 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:8:23 Lb_8:23_1 Lb_8:23_2 Lb_8:23_3 Lb_8:23_4 Lb_8:23_5 Lb_8:23_6
Lb:8:23 x x x x x x
Lb:8:24 Τοῦτό ἐστιν τὸ περὶ τῶν Λευιτῶν· ἀπὸ πεντεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω εἰσελεύσονται ἐνεργεῖν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου·
Lb:8:24 This is the ordinance for the Levites; From five and twenty years old and upward, they shall go in to minister in the tabernacle of witness. (Numbers 8:24 Brenton)
Lb:8:24 «Takie jest prawo odnoszące się do lewitów: po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia mogą służyć w Namiocie Spotkania. (Lb 8:24 BT_4)
Lb:8:24 Τοῦτό ἐστιν τὸ περὶ τῶν Λευιτῶν· ἀπὸ πεντεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω εἰσελεύσονται ἐνεργεῖν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου·
Lb:8:24 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἀπό πεντε·και·εικοσα·ετής -ές [LXX] καί ἐπ·άνω εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:8:24 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Lewita Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym  Dwudziestu pięcioletni okres I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze By wchodzić By działać (działanie, czynny, efektywny (produkowanie))działaj, narzędzie, przystępuj, poszukuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:8:24 *tou=to/ e)stin to\ peri\ tO=n *leuitO=n· a)po\ pentekaieikosaetou=s kai\ e)pa/nO ei)seleu/sontai e)nergei=n e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou·
Lb:8:24 tuto estin to peri tOn leuitOn· apo pentekaieikosaetus kai epanO eiseleusontai energein en tE skEnE tu martyriu·
Lb:8:24 RD_NSN V9_PAI3S RA_NSN P RA_GPM N1M_GPM P N3_GSM C D VF_FMI3P V2_PAN P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:8:24 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the about (+acc,+gen) the Levite from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing of a twenty-five-year period and also, even, namely upper before, overhead to enter to operate (operating, active, effective (producing))act, implement, proceed, prospect in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:8:24 this (nom|acc) he/she/it-is the (nom|acc) about (+acc,+gen) the (gen) Levites (gen) away from (+gen) of a twenty-five-year period ([Adj] gen) and upper they-will-be-ENTER-ed to-be-OPERATE-ing in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen)
Lb:8:24 Lb_8:24_1 Lb_8:24_2 Lb_8:24_3 Lb_8:24_4 Lb_8:24_5 Lb_8:24_6 Lb_8:24_7 Lb_8:24_8 Lb_8:24_9 Lb_8:24_10 Lb_8:24_11 Lb_8:24_12 Lb_8:24_13 Lb_8:24_14 Lb_8:24_15 Lb_8:24_16 Lb_8:24_17
Lb:8:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:8:25 καὶ ἀπὸ πεντηκονταετοῦς ἀποστήσεται ἀπὸ τῆς λειτουργίας καὶ οὐκ ἐργᾶται ἔτι,
Lb:8:25 And from fifty years old the Levites shall cease from the ministry, and shall not work any longer. (Numbers 8:25 Brenton)
Lb:8:25 Po ukończeniu pięćdziesięciu lat są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. (Lb 8:25 BT_4)
Lb:8:25 καὶ ἀπὸ πεντηκονταετοῦς ἀποστήσεται ἀπὸ τῆς λειτουργίας καὶ οὐκ ἐργᾶται ἔτι,
Lb:8:25 καί ἀπό   ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἔτι
Lb:8:25 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Pracownik; by pracować/dąż Jeszcze/jeszcze
Lb:8:25 kai\ a)po\ pentEkontaetou=s a)postE/setai a)po\ tE=s leitourgi/as kai\ ou)k e)rga=tai e)/ti,
Lb:8:25 kai apo pentEkontaetus apostEsetai apo tEs leiturgias kai uk ergatai eti,
Lb:8:25 C P A3H_GSM VF_FMI3S P RA_GSF N1A_GSF C D VF2_FMI3S D
Lb:8:25 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the job/office [see liturgy] and also, even, namely οὐχ before rough breathing worker; to work/strive yet/still
Lb:8:25 and away from (+gen)   he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) job/office (gen), jobs/offices (acc) and not workers (nom|voc); he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed yet/still
Lb:8:25 Lb_8:25_1 Lb_8:25_2 Lb_8:25_3 Lb_8:25_4 Lb_8:25_5 Lb_8:25_6 Lb_8:25_7 Lb_8:25_8 Lb_8:25_9 Lb_8:25_10 Lb_8:25_11
Lb:8:25 x x x x x x x x x x x
Lb:8:26 καὶ λειτουργήσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου φυλάσσειν φυλακάς, ἔργα δὲ οὐκ ἐργᾶται. οὕτως ποιήσεις τοῖς Λευίταις ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν.
Lb:8:26 And his brother shall serve in the tabernacle of witness to keep charges, but he shall not do works: so shalt thou do to the Levites in their charges. (Numbers 8:26 Brenton)
Lb:8:26 Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w Namiocie Spotkania przy wykonywaniu zajęć, ale do właściwej służby nie mogą być dopuszczeni. Tak masz postąpić z lewitami w sprawie ich służby». (Lb 8:26 BT_4)
Lb:8:26 καὶ λειτουργήσει ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου φυλάσσειν φυλακάς, ἔργα δὲ οὐκ ἐργᾶται. οὕτως ποιήσεις τοῖς Λευίταις ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν.
Lb:8:26 καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ἔργον, -ου, τό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:8:26 I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Brat On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Praca zaś ??? Przed przydechem mocnym Pracownik; by pracować/dąż thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Więzienie zabezpieczają się On/ona/to/to samo
Lb:8:26 kai\ leitourgE/sei o( a)delfo\s au)tou= e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou fula/ssein fulaka/s, e)/rga de\ ou)k e)rga=tai. ou(/tOs poiE/seis toi=s *leui/tais e)n tai=s fulakai=s au)tO=n.
Lb:8:26 kai leiturgEsei ho adelfos autu en tE skEnE tu martyriu fylassein fylakas, erga de uk ergatai. hutOs poiEseis tois leuitais en tais fylakais autOn.
Lb:8:26 C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN V1_PAN N1_APF N2N_APN x D VF2_FMI3S D VF_FAI2S RA_DPM N1M_DPM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM
Lb:8:26 and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] the brother he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to guard guard; prison guard work δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing worker; to work/strive thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prison guard he/she/it/same
Lb:8:26 and he/she/it-will-OFFICIATE, you(sg)-will-be-OFFICIATE-ed (classical) the (nom) brother (nom) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) to-be-GUARD-ing guards (acc); prisons (acc) works (nom|acc|voc) Yet not workers (nom|voc); he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (dat) Levites (dat) in/among/by (+dat) the (dat) prisons (dat) them/same (gen)
Lb:8:26 Lb_8:26_1 Lb_8:26_2 Lb_8:26_3 Lb_8:26_4 Lb_8:26_5 Lb_8:26_6 Lb_8:26_7 Lb_8:26_8 Lb_8:26_9 Lb_8:26_10 Lb_8:26_11 Lb_8:26_12 Lb_8:26_13 Lb_8:26_14 Lb_8:26_15 Lb_8:26_16 Lb_8:26_17 Lb_8:26_18 Lb_8:26_19 Lb_8:26_20 Lb_8:26_21 Lb_8:26_22 Lb_8:26_23 Lb_8:26_24
Lb:8:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x