Lb:9:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ λέγων
Lb:9:1 And the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sina in the second year after they had gone forth from the land of Egypt, in the first month, saying, (Numbers 9:1 Brenton)
Lb:9:1 W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu mówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj: (Lb 9:1 BT_4)
Lb:9:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ λέγων
Lb:9:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον Σινᾶ ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:9:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Synaj [góra z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Drugi By wychodzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Po pierwsze By mówić/opowiadaj
Lb:9:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n e)n tE=| e)rE/mO| *sina e)n tO=| e)/tei tO=| deute/rO| e)XelTo/ntOn au)tO=n e)k gE=s *ai)gu/ptou e)n tO=| mEni\ tO=| prO/tO| le/gOn
Lb:9:1 kai elalEsen kyrios pros musEn en tE erEmO sina en tO etei tO deuterO eXelTontOn autOn ek gEs aigyptu en tO mEni tO prOtO legOn
Lb:9:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM P RA_DSF N2_DSF N_GS P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1A_DSN VB_AAPGPM RD_GPM P N1_GSF N2_GSF P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSMS V1_PAPNSM
Lb:9:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness Sinai [mountain of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the second to come out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the first to say/tell
Lb:9:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) Sinai (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) second (dat) let-them-COME-OUT! (classical), upon COME-ing-OUT (gen) them/same (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) first (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:9:1 Lb_9:1_1 Lb_9:1_2 Lb_9:1_3 Lb_9:1_4 Lb_9:1_5 Lb_9:1_6 Lb_9:1_7 Lb_9:1_8 Lb_9:1_9 Lb_9:1_10 Lb_9:1_11 Lb_9:1_12 Lb_9:1_13 Lb_9:1_14 Lb_9:1_15 Lb_9:1_16 Lb_9:1_17 Lb_9:1_18 Lb_9:1_19 Lb_9:1_20 Lb_9:1_21 Lb_9:1_22 Lb_9:1_23 Lb_9:1_24 Lb_9:1_25
Lb:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:2 Εἰπὸν καὶ ποιείτωσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα καθ’ ὥραν αὐτοῦ·
Lb:9:2 Speak, and let the children of Israel keep the passover in its season. (Numbers 9:2 Brenton)
Lb:9:2 «W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. (Lb 9:2 BT_4)
Lb:9:2 Εἰπὸν καὶ ποιείτωσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα καθ’ ὥραν αὐτοῦ·
Lb:9:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πάσχα, τό κατά ὥρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:9:2 By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Syn Izrael Pascha W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Godzina On/ona/to/to samo
Lb:9:2 *ei)po\n kai\ poiei/tOsan oi( ui(oi\ *israEl to\ pasCHa kaT’ O(/ran au)tou=·
Lb:9:2 eipon kai poieitOsan hoi hyioi israEl to pasCHa kaT’ hOran autu·
Lb:9:2 VB_AAD2S C V2_PAD3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASN N_ASN P N1A_ASF RD_GSN
Lb:9:2 to say/tell and also, even, namely to do/make the son Israel the passover down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hour he/she/it/same
Lb:9:2 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) and let-them-be-DO/MAKE-ing! the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (nom|acc) passover (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) hour (acc) him/it/same (gen)
Lb:9:2 Lb_9:2_1 Lb_9:2_2 Lb_9:2_3 Lb_9:2_4 Lb_9:2_5 Lb_9:2_6 Lb_9:2_7 Lb_9:2_8 Lb_9:2_9 Lb_9:2_10 Lb_9:2_11
Lb:9:2 x x x x x x x x x x x
Lb:9:3 τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου πρὸς ἑσπέραν ποιήσεις αὐτὸ κατὰ καιρούς· κατὰ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ποιήσεις αὐτό.
Lb:9:3 On the fourteenth day of the first month at even, thou shalt keep it in its season; thou shalt keep it according to its law, and according to its ordinance. (Numbers 9:3 Brenton)
Lb:9:3 Będziecie ją obchodzić dnia czternastego tego miesiąca, o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów». (Lb 9:3 BT_4)
Lb:9:3 τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου πρὸς ἑσπέραν ποιήσεις αὐτὸ κατὰ καιρούς· κατὰ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ποιήσεις αὐτό.
Lb:9:3 ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον πρός ἑσπέρα, -ας, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:9:3 Czternasty Dzień Miesiąc Po pierwsze Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieczór Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo
Lb:9:3 tE=| tessareskaideka/tE| E(me/ra| tou= mEno\s tou= prO/tou pro\s e(spe/ran poiE/seis au)to\ kata\ kairou/s· kata\ to\n no/mon au)tou= kai\ kata\ tE\n su/gkrisin au)tou= poiE/seis au)to/.
Lb:9:3 tE tessareskaidekatE hEmera tu mEnos tu prOtu pros hesperan poiEseis auto kata kairus· kata ton nomon autu kai kata tEn synkrisin autu poiEseis auto.
Lb:9:3 RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS P N1A_ASF VF_FAI2S RD_ASN P N2_APM P RA_ASM N2_ASM RD_GSN C P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM VF_FAI2S RD_ASN
Lb:9:3 the fourteenth day the month the first toward (+acc,+gen,+dat) evening doing/making; to do/make he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing period of time down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the law he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same doing/making; to do/make he/she/it/same
Lb:9:3 the (dat) fourteenth (dat) day (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) toward (+acc,+gen,+dat) evening (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE it/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) periods of time (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) law (acc) him/it/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   him/it/same (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE it/same (nom|acc)
Lb:9:3 Lb_9:3_1 Lb_9:3_2 Lb_9:3_3 Lb_9:3_4 Lb_9:3_5 Lb_9:3_6 Lb_9:3_7 Lb_9:3_8 Lb_9:3_9 Lb_9:3_10 Lb_9:3_11 Lb_9:3_12 Lb_9:3_13 Lb_9:3_14 Lb_9:3_15 Lb_9:3_16 Lb_9:3_17 Lb_9:3_18 Lb_9:3_19 Lb_9:3_20 Lb_9:3_21 Lb_9:3_22 Lb_9:3_23 Lb_9:3_24
Lb:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:4 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πασχα.
Lb:9:4 And Moses ordered the children of Israel to sacrifice the passover, (Numbers 9:4 Brenton)
Lb:9:4 Nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić Paschę. (Lb 9:4 BT_4)
Lb:9:4 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πασχα.
Lb:9:4 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό
Lb:9:4 I też, nawet, mianowicie By mówić Mojżesz Syn Izrael By czynić/rób Pascha
Lb:9:4 kai\ e)la/lEsen *mou+sE=s toi=s ui(oi=s *israEl poiE=sai to\ pasCHa.
Lb:9:4 kai elalEsen mo+ysEs tois hyiois israEl poiEsai to pasCHa.
Lb:9:4 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM VA_AAN RA_ASN N_ASN
Lb:9:4 and also, even, namely to speak Moses the son Israel to do/make the passover
Lb:9:4 and he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) passover (indecl)
Lb:9:4 Lb_9:4_1 Lb_9:4_2 Lb_9:4_3 Lb_9:4_4 Lb_9:4_5 Lb_9:4_6 Lb_9:4_7 Lb_9:4_8 Lb_9:4_9
Lb:9:4 x x x x x x x x x
Lb:9:5 ἐναρχομένου τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Σινα, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:9:5 on the fourteenth day of the first month in the wilderness of Sina, as the Lord appointed Moses, so the children of Israel did. (Numbers 9:5 Brenton)
Lb:9:5 Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia czternastego pierwszego miesiąca, o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. (Lb 9:5 BT_4)
Lb:9:5 ἐναρχομένου τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Σινα, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:9:5 ἐν·άρχομαι (εν+αρχ-, -, εν+αρξ-, εν+ηρχ·[κ]-, εν+ηρχ-, -) ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό Σινᾶ καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:9:5 Do ??? Czternasty Dzień Miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Synaj [góra z] Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Syn Izrael
Lb:9:5 e)narCHome/nou tE=| tessareskaideka/tE| E(me/ra| tou= mEno\s e)n tE=| e)rE/mO| tou= *sina, kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|, ou(/tOs e)poi/Esan oi( ui(oi\ *israEl.
Lb:9:5 enarCHomenu tE tessareskaidekatE hEmera tu mEnos en tE erEmO tu sina, kaTa synetaXen kyrios tO musE, hutOs epoiEsan hoi hyioi israEl.
Lb:9:5 V1_PMPGSM RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_GSM N3_GSM P RA_DSF N2_DSF RA_GSM N_GS D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM
Lb:9:5 to ??? the fourteenth day the month in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness the Sinai [mountain of] according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the son Israel
Lb:9:5 while being-???-ed (gen) the (dat) fourteenth (dat) day (dat) the (gen) month (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) the (gen) Sinai (indecl) according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) thusly/like this they-DO/MAKE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)
Lb:9:5 Lb_9:5_1 Lb_9:5_2 Lb_9:5_3 Lb_9:5_4 Lb_9:5_5 Lb_9:5_6 Lb_9:5_7 Lb_9:5_8 Lb_9:5_9 Lb_9:5_10 Lb_9:5_11 Lb_9:5_12 Lb_9:5_13 Lb_9:5_14 Lb_9:5_15 Lb_9:5_16 Lb_9:5_17 Lb_9:5_18 Lb_9:5_19 Lb_9:5_20 Lb_9:5_21
Lb:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:6 καὶ παρεγένοντο οἱ ἄνδρες, οἳ ἦσαν ἀκάθαρτοι ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου καὶ οὐκ ἠδύναντο ποιῆσαι τὸ πασχα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ προσῆλθον ἐναντίον Μωυσῆ καὶ Ααρων ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Lb:9:6 And there came men who were unclean by reason of a dead body, and they were not able to keep the passover on that day; and they came before Moses and Aaron on that day. (Numbers 9:6 Brenton)
Lb:9:6 Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Mężowie ci stanęli w owym dni przed Mojżeszem i Aaronem (Lb 9:6 BT_4)
Lb:9:6 Καὶ παρεγένοντο οἱ ἄνδρες, οἳ ἦσαν ἀκάθαρτοι ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου καὶ οὐκ ἠδύναντο ποιῆσαι τὸ πασχα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ προσῆλθον ἐναντίον Μωυσῆ καὶ Ααρων ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Lb:9:6 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·κάθαρτος -ον ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Lb:9:6 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By być Nieczysty (nieczysty) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By czynić/rób Pascha W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień
Lb:9:6 *kai\ parege/nonto oi( a)/ndres, oi(\ E)=san a)ka/Tartoi e)pi\ PSuCHE=| a)nTrO/pou kai\ ou)k E)du/nanto poiE=sai to\ pasCHa e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, kai\ prosE=lTon e)nanti/on *mousE= kai\ *aarOn e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|,
Lb:9:6 kai paregenonto hoi andres, hoi Esan akaTartoi epi PSyCHE anTrOpu kai uk Edynanto poiEsai to pasCHa en tE hEmera ekeinE, kai prosElTon enantion musE kai aarOn en ekeinE tE hEmera,
Lb:9:6 C VBI_AMI3P RA_NPM N3_NPM RR_NPM V9_IAI3P A1B_NPM P N1_DSF N2_GSM C D V6I_IMI3P VA_AAN RA_ASN N_ASN P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VBI_AAI3P P N1M_GSM C N_GSM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF
Lb:9:6 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to be unclean (impure) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool human and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to do/make the passover in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to approach in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Moses and also, even, namely Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day
Lb:9:6 and they-were-COME-ed-INTO-BEING the (nom) men, husbands (nom|voc) who/whom/which (nom) they-were unclean ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed human (gen) and not they-were-being-ABLE-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) passover (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and I-APPROACH-ed, they-APPROACH-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Moses (gen, voc) and Aaron (indecl) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat)
Lb:9:6 Lb_9:6_1 Lb_9:6_2 Lb_9:6_3 Lb_9:6_4 Lb_9:6_5 Lb_9:6_6 Lb_9:6_7 Lb_9:6_8 Lb_9:6_9 Lb_9:6_10 Lb_9:6_11 Lb_9:6_12 Lb_9:6_13 Lb_9:6_14 Lb_9:6_15 Lb_9:6_16 Lb_9:6_17 Lb_9:6_18 Lb_9:6_19 Lb_9:6_20 Lb_9:6_21 Lb_9:6_22 Lb_9:6_23 Lb_9:6_24 Lb_9:6_25 Lb_9:6_26 Lb_9:6_27 Lb_9:6_28 Lb_9:6_29 Lb_9:6_30
Lb:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:7 καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι πρὸς αὐτόν Ἡμεῖς ἀκάθαρτοι ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου· μὴ οὖν ὑστερήσωμεν προσενέγκαι τὸ δῶρον κυρίῳ κατὰ καιρὸν αὐτοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ;
Lb:9:7 And those men said to Moses, We are unclean by reason of the dead body of a man: shall we therefore fail to offer the gift to the Lord in its season in the midst of the children of Israel? (Numbers 9:7 Brenton)
Lb:9:7 i rzekli do nich: «Zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich. Czemuż więc mamy być wykluczeni ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi Izraelitami?» (Lb 9:7 BT_4)
Lb:9:7 καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι πρὸς αὐτόν Ἡμεῖς ἀκάθαρτοι ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου· μὴ οὖν ὑστερήσωμεν προσενέγκαι τὸ δῶρον κυρίῳ κατὰ καιρὸν αὐτοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ;
Lb:9:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·κάθαρτος -ον ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ μή οὖν ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:9:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ja Nieczysty (nieczysty) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ludzki Nie Dlatego/wtedy By podchodzić krótko By przedstawiać Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Izrael
Lb:9:7 kai\ ei)=pan oi( a)/ndres e)kei=noi pro\s au)to/n *(Emei=s a)ka/Tartoi e)pi\ PSuCHE=| a)nTrO/pou· mE\ ou)=n u(sterE/sOmen prosene/gkai to\ dO=ron kuri/O| kata\ kairo\n au)tou= e)n me/sO| ui(O=n *israEl;
Lb:9:7 kai eipan hoi andres ekeinoi pros auton hEmeis akaTartoi epi PSyCHE anTrOpu· mE un hysterEsOmen prosenenkai to dOron kyriO kata kairon autu en mesO hyiOn israEl;
Lb:9:7 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_NPM P RD_ASM RP_NP A1B_NPM P N1_DSF N2_GSM D x VA_AAS1P VA_AAN RA_ASN N2N_ASN N2_DSM P N2_ASM RD_GSM P A1_DSM N2_GPM N_GSM
Lb:9:7 and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same I unclean (impure) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool human not therefore/then to come up short to present the gift lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing period of time he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle son Israel
Lb:9:7 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) those (nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) we (nom) unclean ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed human (gen) not therefore/then we-should-COME-UP-SHORT to-PRESENT, be-you(sg)-PRESENT-ed!, he/she/it-happens-to-PRESENT (opt) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) period of time (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sons (gen) Israel (indecl)
Lb:9:7 Lb_9:7_1 Lb_9:7_2 Lb_9:7_3 Lb_9:7_4 Lb_9:7_5 Lb_9:7_6 Lb_9:7_7 Lb_9:7_8 Lb_9:7_9 Lb_9:7_10 Lb_9:7_11 Lb_9:7_12 Lb_9:7_13 Lb_9:7_14 Lb_9:7_15 Lb_9:7_16 Lb_9:7_17 Lb_9:7_18 Lb_9:7_19 Lb_9:7_20 Lb_9:7_21 Lb_9:7_22 Lb_9:7_23 Lb_9:7_24 Lb_9:7_25 Lb_9:7_26
Lb:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Μωϋσῆς Στῆτε αὐτοῦ, καὶ ἀκούσομαι, τί ἐντελεῖται κύριος περὶ ὑμῶν. –
Lb:9:8 And Moses said to them, stand there, and I will hear what charge the Lord will give concerning you. (Numbers 9:8 Brenton)
Lb:9:8 A Mojżesz im odpowiedział: «Zaczekajcie, a ja posłucham, co Pan względem was rozporządzi». (Lb 9:8 BT_4)
Lb:9:8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Μωϋσῆς Στῆτε αὐτοῦ, καὶ ἀκούσομαι, τί ἐντελεῖται κύριος περὶ ὑμῶν.
Lb:9:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
Lb:9:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Mojżesz By powodować stać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By słyszeć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty  
Lb:9:8 kai\ ei)=pen pro\s au)tou\s *mou+sE=s *stE=te au)tou=, kai\ a)kou/somai, ti/ e)ntelei=tai ku/rios peri\ u(mO=n.
Lb:9:8 kai eipen pros autus mo+ysEs stEte autu, kai akusomai, ti enteleitai kyrios peri hymOn.
Lb:9:8 C VBI_AAI3S P RD_APM N1M_NSM VH_AAD2P D C VF_FMI1S RI_ASN V2_PMI3S N2_NSM P RP_GP
Lb:9:8 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Moses to cause to stand he/she/it/same and also, even, namely to hear who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) you  
Lb:9:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Moses (nom) do-CAUSE-you(pl)-TO-STand!, you(pl)-should-CAUSE-TO-STand him/it/same (gen) and I-will-be-HEAR-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) about (+acc,+gen) you(pl) (gen)  
Lb:9:8 Lb_9:8_1 Lb_9:8_2 Lb_9:8_3 Lb_9:8_4 Lb_9:8_5 Lb_9:8_6 Lb_9:8_7 Lb_9:8_8 Lb_9:8_9 Lb_9:8_10 Lb_9:8_11 Lb_9:8_12 Lb_9:8_13 Lb_9:8_14 Lb_9:8_15
Lb:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:9 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:9:9 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 9:9 Brenton)
Lb:9:9 Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza: (Lb 9:9 BT_4)
Lb:9:9 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:9:9 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:9:9 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:9:9 kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:9:9 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:9:9 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:9:9 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:9:9 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:9:9 Lb_9:9_1 Lb_9:9_2 Lb_9:9_3 Lb_9:9_4 Lb_9:9_5 Lb_9:9_6
Lb:9:9 x x x x x x
Lb:9:10 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν γένηται ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου ἢ ἐν ὁδῷ μακρὰν ὑμῖν ἢ ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσει τὸ πασχα κυρίῳ·
Lb:9:10 Speak to the children of Israel, saying, Whatever man shall be unclean by reason of a dead body, or on a journey far off, among you, or among your posterity; he shall then keep the passover to the Lord, (Numbers 9:10 Brenton)
Lb:9:10 «Tak mów do Izraelitów: Jeśli kto z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Pana. (Lb 9:10 BT_4)
Lb:9:10 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν γένηται ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου ἐν ὁδῷ μακρὰν ὑμῖν ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσει τὸ πασχα κυρίῳ·
Lb:9:10 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀ·κάθαρτος -ον ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἤ[1] ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ μακράν; μακρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:9:10 By mówić Syn Izrael By mówić/opowiadaj Ludzki Ludzki Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nieczysty (nieczysty) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ludzki Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Daleko; daleko [zobacz makro] Ty Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Ty I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Pascha Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:9:10 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl le/gOn *)/anTrOpos a)/nTrOpos, o(\s e)a\n ge/nEtai a)ka/Tartos e)pi\ PSuCHE=| a)nTrO/pou E)\ e)n o(dO=| makra\n u(mi=n E)\ e)n tai=s geneai=s u(mO=n, kai\ poiE/sei to\ pasCHa kuri/O|·
Lb:9:10 lalEson tois hyiois israEl legOn anTrOpos anTrOpos, hos ean genEtai akaTartos epi PSyCHE anTrOpu E en hodO makran hymin E en tais geneais hymOn, kai poiEsei to pasCHa kyriO·
Lb:9:10 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNSM N2_NSM N2_NSM RR_NSM C VB_AMS3S A1B_NSM P N1_DSF N2_GSM C P N2_DSF D RP_DP C P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C VF_FAI3S RA_ASN N_ASN N2_DSM
Lb:9:10 to speak the son Israel to say/tell human human who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen unclean (impure) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool human or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road far; far [see macro] you or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the generation Race, Nation; sometimes "generation" you and also, even, namely doing/making; to do/make the passover lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:9:10 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) human (nom) human (nom) who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed unclean ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed human (gen) or in/among/by (+dat) way/road (dat) far; far ([Adj] acc) you(pl) (dat) or in/among/by (+dat) the (dat) generations (dat) you(pl) (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) passover (indecl) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:9:10 Lb_9:10_1 Lb_9:10_2 Lb_9:10_3 Lb_9:10_4 Lb_9:10_5 Lb_9:10_6 Lb_9:10_7 Lb_9:10_8 Lb_9:10_9 Lb_9:10_10 Lb_9:10_11 Lb_9:10_12 Lb_9:10_13 Lb_9:10_14 Lb_9:10_15 Lb_9:10_16 Lb_9:10_17 Lb_9:10_18 Lb_9:10_19 Lb_9:10_20 Lb_9:10_21 Lb_9:10_22 Lb_9:10_23 Lb_9:10_24 Lb_9:10_25 Lb_9:10_26 Lb_9:10_27 Lb_9:10_28 Lb_9:10_29
Lb:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:11 ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τὸ πρὸς ἑσπέραν ποιήσουσιν αὐτό, ἐπ’ ἀζύμων καὶ πικρίδων φάγονται αὐτό,
Lb:9:11 in the second month, on the fourteenth day; in the evening they shall offer it, with unleavened bread and bitter herbs shall they eat it. (Numbers 9:11 Brenton)
Lb:9:11 Ci wszyscy winni ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesiącu; powinni wtedy spożywać chleb przaśny i gorzkie zioła. (Lb 9:11 BT_4)
Lb:9:11 ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τὸ πρὸς ἑσπέραν ποιήσουσιν αὐτό, ἐπ’ ἀζύμων καὶ πικρίδων φάγονται αὐτό,
Lb:9:11 ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἐν ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρός ἑσπέρα, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἄ·ζυμος -ον καί   ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:9:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Drugi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czternasty Dzień Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieczór By czynić/rób On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przaśny I też, nawet, mianowicie By jeść On/ona/to/to samo
Lb:9:11 e)n tO=| mEni\ tO=| deute/rO| e)n tE=| tessareskaideka/tE| E(me/ra| to\ pro\s e(spe/ran poiE/sousin au)to/, e)p’ a)DZu/mOn kai\ pikri/dOn fa/gontai au)to/,
Lb:9:11 en tO mEni tO deuterO en tE tessareskaidekatE hEmera to pros hesperan poiEsusin auto, ep’ aDZymOn kai pikridOn fagontai auto,
Lb:9:11 P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1A_DSM P RA_DSF A1_DSF N1A_DSF RA_ASN P N1A_ASF VF_FAI3P RD_ASN P A1B_GPM C N3D_GPF VF_FMI3P RD_ASN
Lb:9:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the second in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fourteenth day the toward (+acc,+gen,+dat) evening to do/make he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing unleavened and also, even, namely ć to eat he/she/it/same
Lb:9:11 in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) second (dat) in/among/by (+dat) the (dat) fourteenth (dat) day (dat) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) evening (acc) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) unleavened ([Adj] gen) and   they-will-be-EAT-ed it/same (nom|acc)
Lb:9:11 Lb_9:11_1 Lb_9:11_2 Lb_9:11_3 Lb_9:11_4 Lb_9:11_5 Lb_9:11_6 Lb_9:11_7 Lb_9:11_8 Lb_9:11_9 Lb_9:11_10 Lb_9:11_11 Lb_9:11_12 Lb_9:11_13 Lb_9:11_14 Lb_9:11_15 Lb_9:11_16 Lb_9:11_17 Lb_9:11_18 Lb_9:11_19 Lb_9:11_20
Lb:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:12 οὐ καταλείψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωῒ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ· κατὰ τὸν νόμον τοῦ πασχα ποιήσουσιν αὐτό.
Lb:9:12 They shall not leave of it until the morrow, and they shall not break a bone of it; they shall sacrifice it according to the ordinance of the passover. (Numbers 9:12 Brenton)
Lb:9:12 Nie mogą nic zostawić aż do rana ani też żadnej kości łamać; winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu. (Lb 9:12 BT_4)
Lb:9:12 οὐ καταλείψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωῒ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψουσιν ἀπ’ αὐτοῦ· κατὰ τὸν νόμον τοῦ πασχα ποιήσουσιν αὐτό.
Lb:9:12 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ καί ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πάσχα, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:9:12 ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wcześnie I też, nawet, mianowicie Kość ??? Przed przydechem mocnym By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo Pascha By czynić/rób On/ona/to/to samo
Lb:9:12 ou) katalei/PSousin a)p’ au)tou= ei)s to\ prOi\+ kai\ o)stou=n ou) suntri/PSousin a)p’ au)tou=· kata\ to\n no/mon tou= pasCHa poiE/sousin au)to/.
Lb:9:12 u kataleiPSusin ap’ autu eis to prO+i kai ostun u syntriPSusin ap’ autu· kata ton nomon tu pasCHa poiEsusin auto.
Lb:9:12 D VF_FAI3P P RD_GSM P RA_ASN D C N2N_ASN D VF_FAI3P P RD_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N_GSN VF_FAI3P RD_ASN
Lb:9:12 οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) the early and also, even, namely bone οὐχ before rough breathing to break to crush completely, break (in pieces) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the law the passover to do/make he/she/it/same
Lb:9:12 not they-will-LEAVE-BEHIND, going-to-LEAVE (fut ptcp) (dat) away from (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) early and bone (nom|acc|voc) not they-will-BREAK, going-to-BREAK (fut ptcp) (dat) away from (+gen) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) law (acc) the (gen) passover (indecl) they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) it/same (nom|acc)
Lb:9:12 Lb_9:12_1 Lb_9:12_2 Lb_9:12_3 Lb_9:12_4 Lb_9:12_5 Lb_9:12_6 Lb_9:12_7 Lb_9:12_8 Lb_9:12_9 Lb_9:12_10 Lb_9:12_11 Lb_9:12_12 Lb_9:12_13 Lb_9:12_14 Lb_9:12_15 Lb_9:12_16 Lb_9:12_17 Lb_9:12_18 Lb_9:12_19 Lb_9:12_20
Lb:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:13 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν καθαρὸς ᾖ καὶ ἐν ὁδῷ μακρᾷ οὐκ ἔστιν καὶ ὑστερήσῃ ποιῆσαι τὸ πασχα, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς· ὅτι τὸ δῶρον κυρίῳ οὐ προσήνεγκεν κατὰ τὸν καιρὸν αὐτοῦ, ἁμαρτίαν αὐτοῦ λήμψεται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. –
Lb:9:13 And whatsoever man shall be clean, and is not far off on a journey, and shall fail to keep the passover, that soul shall be cut off from his people, because he has not offered the gift to the Lord in its season: that man shall bear his iniquity. (Numbers 9:13 Brenton)
Lb:9:13 Kto zaś jest czysty i nie jest w podróży, a mimo to zaniedba świętowania Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł Panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za swój grzech. (Lb 9:13 BT_4)
Lb:9:13 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν καθαρὸς καὶ ἐν ὁδῷ μακρᾷ οὐκ ἔστιν καὶ ὑστερήσῃ ποιῆσαι τὸ πασχα, ἐξολεθρευθήσεται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς· ὅτι τὸ δῶρον κυρίῳ οὐ προσήνεγκεν κατὰ τὸν καιρὸν αὐτοῦ, ἁμαρτίαν αὐτοῦ λήμψεται ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
Lb:9:13 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ μακρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) κατά ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο  
Lb:9:13 I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Czysty By być I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Daleko [zobacz makro] ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie By podchodzić krótko By czynić/rób Pascha By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By przedstawiać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzki Tamto  
Lb:9:13 kai\ a)/nTrOpos, o(\s e)a\n kaTaro\s E)=| kai\ e)n o(dO=| makra=| ou)k e)/stin kai\ u(sterE/sE| poiE=sai to\ pasCHa, e)XoleTreuTE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)k tou= laou= au)tE=s· o(/ti to\ dO=ron kuri/O| ou) prosE/negken kata\ to\n kairo\n au)tou=, a(marti/an au)tou= lE/mPSetai o( a)/nTrOpos e)kei=nos.
Lb:9:13 kai anTrOpos, hos ean kaTaros E kai en hodO makra uk estin kai hysterEsE poiEsai to pasCHa, eXoleTreuTEsetai hE PSyCHE ekeinE ek tu lau autEs· hoti to dOron kyriO u prosEnenken kata ton kairon autu, hamartian autu lEmPSetai ho anTrOpos ekeinos.
Lb:9:13 C N2_NSM RR_NSM C A1A_NSM V9_PAS3S C P N2_DSF A1A_DSF D V9_PAI3S C VA_AAS3S VA_AAN RA_ASN N_ASN VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF C RA_ASN N2N_ASN N2_DSM D VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM N1A_ASF RD_GSM VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM
Lb:9:13 and also, even, namely human who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] clean to be and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road far [see macro] οὐχ before rough breathing to be and also, even, namely to come up short to do/make the passover to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels the people he/she/it/same because/that the gift lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to present down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the period of time he/she/it/same sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the human that  
Lb:9:13 and human (nom) who/whom/which (nom) if-ever clean ([Adj] nom) he/she/it-should-be and in/among/by (+dat) way/road (dat) far ([Adj] dat) not he/she/it-is and you(sg)-will-be-COME-ed-UP-SHORT, he/she/it-should-COME-UP-SHORT, you(sg)-should-be-COME-ed-UP-SHORT to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) passover (indecl) he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) the (gen) people (gen) her/it/same (gen) because/that the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) not he/she/it-PRESENT-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) period of time (acc) him/it/same (gen) sin (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) human (nom) that (nom)  
Lb:9:13 Lb_9:13_1 Lb_9:13_2 Lb_9:13_3 Lb_9:13_4 Lb_9:13_5 Lb_9:13_6 Lb_9:13_7 Lb_9:13_8 Lb_9:13_9 Lb_9:13_10 Lb_9:13_11 Lb_9:13_12 Lb_9:13_13 Lb_9:13_14 Lb_9:13_15 Lb_9:13_16 Lb_9:13_17 Lb_9:13_18 Lb_9:13_19 Lb_9:13_20 Lb_9:13_21 Lb_9:13_22 Lb_9:13_23 Lb_9:13_24 Lb_9:13_25 Lb_9:13_26 Lb_9:13_27 Lb_9:13_28 Lb_9:13_29 Lb_9:13_30 Lb_9:13_31 Lb_9:13_32 Lb_9:13_33 Lb_9:13_34 Lb_9:13_35 Lb_9:13_36 Lb_9:13_37 Lb_9:13_38 Lb_9:13_39 Lb_9:13_40 Lb_9:13_41 Lb_9:13_42
Lb:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:14 ἐὰν δὲ προσέλθῃ πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος ἐν τῇ γῇ ὑμῶν καὶ ποιήσει τὸ πασχα κυρίῳ, κατὰ τὸν νόμον τοῦ πασχα καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ ποιήσει αὐτό· νόμος εἷς ἔσται ὑμῖν καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ αὐτόχθονι τῆς γῆς.
Lb:9:14 And if there should come to you a stranger in your land, and should keep the passover to the Lord, he shall keep it according to the law of the passover and according to its ordinance: there shall be one law for you, both for the stranger, and for the native of the land. (Numbers 9:14 Brenton)
Lb:9:14 Jeśli jakiś obcy zatrzymał się pośród was i ma obchodzić Paschę dla Pana, winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy. Jedne i te same prawa dotyczą obcych jak też i tubylców». (Lb 9:14 BT_4)
Lb:9:14 ἐὰν δὲ προσέλθῃ πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος ἐν τῇ γῇ ὑμῶν καὶ ποιήσει τὸ πασχα κυρίῳ, κατὰ τὸν νόμον τοῦ πασχα καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ ποιήσει αὐτό· νόμος εἷς ἔσται ὑμῖν καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ αὐτόχθονι τῆς γῆς.
Lb:9:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πάσχα, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πάσχα, τό καί κατά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό νόμος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Lb:9:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Pascha Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo Pascha I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Prawo Jeden By być Ty I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
Lb:9:14 e)a\n de\ prose/lTE| pro\s u(ma=s prosE/lutos e)n tE=| gE=| u(mO=n kai\ poiE/sei to\ pasCHa kuri/O|, kata\ to\n no/mon tou= pasCHa kai\ kata\ tE\n su/ntaXin au)tou= poiE/sei au)to/· no/mos ei(=s e)/stai u(mi=n kai\ tO=| prosElu/tO| kai\ tO=| au)to/CHToni tE=s gE=s.
Lb:9:14 ean de proselTE pros hymas prosElytos en tE gE hymOn kai poiEsei to pasCHa kyriO, kata ton nomon tu pasCHa kai kata tEn syntaXin autu poiEsei auto· nomos heis estai hymin kai tO prosElytO kai tO autoCHToni tEs gEs.
Lb:9:14 C x VB_AAS3S P RP_AP N2_NSM P RA_DSF N1_DSF RP_GP C VF_FAI3S RA_ASN N_ASN N2_DSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N_GSN C P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM VF_FAI3S RD_ASN N2_NSM A3_NSM VF_FMI3S RP_DP C RA_DSM N2_DSM C RA_DSN N3N_DSM RA_GSF N1_GSF
Lb:9:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to approach toward (+acc,+gen,+dat) you proselyte [a convert to Judaism] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you and also, even, namely doing/making; to do/make the passover lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the law the passover and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same doing/making; to do/make he/she/it/same law one to be you and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] and also, even, namely the ć the earth/land
Lb:9:14 if-ever Yet he/she/it-should-APPROACH toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) proselyte (nom) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(pl) (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) passover (indecl) lord (dat); a lord ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) law (acc) the (gen) passover (indecl) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   him/it/same (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) it/same (nom|acc) law (nom) one (nom) he/she/it-will-be you(pl) (dat) and the (dat) proselyte (dat) and the (dat)   the (gen) earth/land (gen)
Lb:9:14 Lb_9:14_1 Lb_9:14_2 Lb_9:14_3 Lb_9:14_4 Lb_9:14_5 Lb_9:14_6 Lb_9:14_7 Lb_9:14_8 Lb_9:14_9 Lb_9:14_10 Lb_9:14_11 Lb_9:14_12 Lb_9:14_13 Lb_9:14_14 Lb_9:14_15 Lb_9:14_16 Lb_9:14_17 Lb_9:14_18 Lb_9:14_19 Lb_9:14_20 Lb_9:14_21 Lb_9:14_22 Lb_9:14_23 Lb_9:14_24 Lb_9:14_25 Lb_9:14_26 Lb_9:14_27 Lb_9:14_28 Lb_9:14_29 Lb_9:14_30 Lb_9:14_31 Lb_9:14_32 Lb_9:14_33 Lb_9:14_34 Lb_9:14_35 Lb_9:14_36 Lb_9:14_37 Lb_9:14_38 Lb_9:14_39
Lb:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:15 καὶ τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐστάθη ἡ σκηνή, ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν σκηνήν, τὸν οἶκον τοῦ μαρτυρίου· καὶ τὸ ἑσπέρας ἦν ἐπὶ τῆς σκηνῆς ὡς εἶδος πυρὸς ἕως πρωί.
Lb:9:15 And in the day in which the tabernacle was pitched the cloud covered the tabernacle, the place of the testimony; and in the evening there was upon the tabernacle as the appearance of fire till the morning. (Numbers 9:15 Brenton)
Lb:9:15 W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z Namiotem Świadectwa obłok, i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. (Lb 9:15 BT_4)
Lb:9:15 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ, ἐστάθη σκηνή, ἐκάλυψεν νεφέλη τὴν σκηνήν, τὸν οἶκον τοῦ μαρτυρίου· καὶ τὸ ἑσπέρας ἦν ἐπὶ τῆς σκηνῆς ὡς εἶδος πυρὸς ἕως πρωί.
Lb:9:15 καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὡς εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πῦρ, -ρός, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ
Lb:9:15 I też, nawet, mianowicie Dzień Kto/, który/, który By powodować stać Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Chmura Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Dom Świadectwo I też, nawet, mianowicie Wieczór By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Jak/jak Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ogień Aż; świtaj Wcześnie
Lb:9:15 *kai\ tE=| E(me/ra|, E(=| e)sta/TE E( skEnE/, e)ka/luPSen E( nefe/lE tE\n skEnE/n, to\n oi)=kon tou= marturi/ou· kai\ to\ e(spe/ras E)=n e)pi\ tE=s skEnE=s O(s ei)=dos puro\s e(/Os prOi/.
Lb:9:15 kai tE hEmera, hE estaTE hE skEnE, ekalyPSen hE nefelE tEn skEnEn, ton oikon tu martyriu· kai to hesperas En epi tEs skEnEs hOs eidos pyros heOs prOi.
Lb:9:15 C RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VCI_API3S RA_NSF N1_NSF VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RA_ASF N1_ASF RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN C RA_ASN N1A_GSF V9_IAI3S P RA_GSF N1_GSF C N3E_NSN N3_GSN C D
Lb:9:15 and also, even, namely the day who/whom/which to cause to stand the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to cover cloak, veiled, muffled the cloud the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the house the testimony and also, even, namely the evening to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth as/like appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with fire until; dawn early
Lb:9:15 and the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc) he/she/it-COVER-ed the (nom) cloud (nom|voc) the (acc) tent (acc) the (acc) house (acc) the (gen) testimony (gen) and the (nom|acc) evening (gen), evenings (acc) he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) as/like appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) fire (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early
Lb:9:15 Lb_9:15_1 Lb_9:15_2 Lb_9:15_3 Lb_9:15_4 Lb_9:15_5 Lb_9:15_6 Lb_9:15_7 Lb_9:15_8 Lb_9:15_9 Lb_9:15_10 Lb_9:15_11 Lb_9:15_12 Lb_9:15_13 Lb_9:15_14 Lb_9:15_15 Lb_9:15_16 Lb_9:15_17 Lb_9:15_18 Lb_9:15_19 Lb_9:15_20 Lb_9:15_21 Lb_9:15_22 Lb_9:15_23 Lb_9:15_24 Lb_9:15_25 Lb_9:15_26 Lb_9:15_27 Lb_9:15_28
Lb:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:16 οὕτως ἐγίνετο διὰ παντός· ἡ νεφέλη ἐκάλυπτεν αὐτὴν ἡμέρας καὶ εἶδος πυρὸς τὴν νύκτα.
Lb:9:16 So it was continually: the cloud covered it by day, and the appearance of fire by night. (Numbers 9:16 Brenton)
Lb:9:16 I tak działo się zawsze: obłok okrywał go w dzień, a w nocy - jakby blask ognia. (Lb 9:16 BT_4)
Lb:9:16 οὕτως ἐγίνετο διὰ παντός· νεφέλη ἐκάλυπτεν αὐτὴν ἡμέρας καὶ εἶδος πυρὸς τὴν νύκτα.
Lb:9:16 οὕτως/οὕτω γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ καί εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Lb:9:16 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Chmura By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany On/ona/to/to samo Dzień I też, nawet, mianowicie Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ogień Noc
Lb:9:16 ou(/tOs e)gi/neto dia\ panto/s· E( nefe/lE e)ka/lupten au)tE\n E(me/ras kai\ ei)=dos puro\s tE\n nu/kta.
Lb:9:16 hutOs egineto dia pantos· hE nefelE ekalypten autEn hEmeras kai eidos pyros tEn nykta.
Lb:9:16 D V1I_IMI3S P A3_GSN RA_NSF N1_NSF V1I_IAI3S RD_ASF N1A_APF C N3E_NSN N3_GSN RA_ASF N3_ASF
Lb:9:16 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to become become, happen because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the cloud to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same day and also, even, namely appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with fire the night
Lb:9:16 thusly/like this he/she/it-was-being-BECOME-ed because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (nom) cloud (nom|voc) he/she/it-was-COVER-ing her/it/same (acc) day (gen), days (acc) and appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) fire (gen) the (acc) night (acc)
Lb:9:16 Lb_9:16_1 Lb_9:16_2 Lb_9:16_3 Lb_9:16_4 Lb_9:16_5 Lb_9:16_6 Lb_9:16_7 Lb_9:16_8 Lb_9:16_9 Lb_9:16_10 Lb_9:16_11 Lb_9:16_12 Lb_9:16_13 Lb_9:16_14
Lb:9:16 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:17 καὶ ἡνίκα ἀνέβη ἡ νεφέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ· καὶ ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἂν ἔστη ἡ νεφέλη, ἐκεῖ παρενέβαλον οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:9:17 And when the cloud went up from the tabernacle, then after that the children of Israel departed; and in whatever place the cloud rested, there the children of Israel encamped. (Numbers 9:17 Brenton)
Lb:9:17 Kiedy obłok podnosił się nad przybytkiem, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie się zatrzymał, rozbijali go znowu. (Lb 9:17 BT_4)
Lb:9:17 καὶ ἡνίκα ἀνέβη νεφέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ· καὶ ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἂν ἔστη νεφέλη, ἐκεῖ παρενέβαλον οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Lb:9:17 καί ἡνίκα ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἀπό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἐκεῖ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:9:17 I też, nawet, mianowicie Kiedy By podnosić Chmura Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabierać Syn Izrael I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By powodować stać Chmura Tam By stanąć obozem Syn Izrael
Lb:9:17 kai\ E(ni/ka a)ne/bE E( nefe/lE a)po\ tE=s skEnE=s, kai\ meta\ tau=ta a)pE=ran oi( ui(oi\ *israEl· kai\ e)n tO=| to/pO|, ou(= a)/n e)/stE E( nefe/lE, e)kei= parene/balon oi( ui(oi\ *israEl.
Lb:9:17 kai hEnika anebE hE nefelE apo tEs skEnEs, kai meta tauta apEran hoi hyioi israEl· kai en tO topO, hu an estE hE nefelE, ekei parenebalon hoi hyioi israEl.
Lb:9:17 C D VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_GSF N1_GSF C P RD_APN VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C P RA_DSM N2_DSM D x VHI_AAI3S RA_NSF N1_NSF D VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM
Lb:9:17 and also, even, namely when to ascend the cloud from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take away the son Israel and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to cause to stand the cloud there to encamp the son Israel
Lb:9:17 and when he/she/it-ASCEND-ed the (nom) cloud (nom|voc) away from (+gen) the (gen) tent (gen) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) they-TAKE-ed-AWAY the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) ever he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) cloud (nom|voc) there I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)
Lb:9:17 Lb_9:17_1 Lb_9:17_2 Lb_9:17_3 Lb_9:17_4 Lb_9:17_5 Lb_9:17_6 Lb_9:17_7 Lb_9:17_8 Lb_9:17_9 Lb_9:17_10 Lb_9:17_11 Lb_9:17_12 Lb_9:17_13 Lb_9:17_14 Lb_9:17_15 Lb_9:17_16 Lb_9:17_17 Lb_9:17_18 Lb_9:17_19 Lb_9:17_20 Lb_9:17_21 Lb_9:17_22 Lb_9:17_23 Lb_9:17_24 Lb_9:17_25 Lb_9:17_26 Lb_9:17_27 Lb_9:17_28 Lb_9:17_29
Lb:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:18 διὰ προστάγματος κυρίου παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν· πάσας τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς σκιάζει ἡ νεφέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς, παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ·
Lb:9:18 The children of Israel shall encamp by the command of the Lord, and by the command of the Lord they shall remove: all the days in which the cloud overshadows the tabernacle, the children of Israel shall encamp. (Numbers 9:18 Brenton)
Lb:9:18 Na rozkaz Pana Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem; jak długo obłok spoczywał na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu. (Lb 9:18 BT_4)
Lb:9:18 διὰ προστάγματος κυρίου παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν· πάσας τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς σκιάζει νεφέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς, παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ·
Lb:9:18 διά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί διά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ   ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:9:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stanąć obozem Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabierać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Chmura Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By stanąć obozem Syn Izrael
Lb:9:18 dia\ prosta/gmatos kuri/ou parembalou=sin oi( ui(oi\ *israEl kai\ dia\ prosta/gmatos kuri/ou a)parou=sin· pa/sas ta\s E(me/ras, e)n ai(=s skia/DZei E( nefe/lE e)pi\ tE=s skEnE=s, parembalou=sin oi( ui(oi\ *israEl·
Lb:9:18 dia prostagmatos kyriu parembalusin hoi hyioi israEl kai dia prostagmatos kyriu aparusin· pasas tas hEmeras, en hais skiaDZei hE nefelE epi tEs skEnEs, parembalusin hoi hyioi israEl·
Lb:9:18 P N3M_GSN N2_GSM VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C P N3M_GSN N2_GSM VF2_FAI3P A1S_APF RA_APF N1A_APF P RR_DPF V1_PAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_GSF N1_GSF VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM
Lb:9:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to encamp the son Israel and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to take away every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ć the cloud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to encamp the son Israel
Lb:9:18 because of (+acc), through (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and because of (+acc), through (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-TAKE-AWAY, going-to-TAKE (fut ptcp) (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat)   the (nom) cloud (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)
Lb:9:18 Lb_9:18_1 Lb_9:18_2 Lb_9:18_3 Lb_9:18_4 Lb_9:18_5 Lb_9:18_6 Lb_9:18_7 Lb_9:18_8 Lb_9:18_9 Lb_9:18_10 Lb_9:18_11 Lb_9:18_12 Lb_9:18_13 Lb_9:18_14 Lb_9:18_15 Lb_9:18_16 Lb_9:18_17 Lb_9:18_18 Lb_9:18_19 Lb_9:18_20 Lb_9:18_21 Lb_9:18_22 Lb_9:18_23 Lb_9:18_24 Lb_9:18_25 Lb_9:18_26 Lb_9:18_27
Lb:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:19 καὶ ὅταν ἐφέλκηται ἡ νεφέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἡμέρας πλείους, καὶ φυλάξονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν φυλακὴν τοῦ θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἐξάρωσιν·
Lb:9:19 And whenever the cloud shall be drawn over the tabernacle for many days, then the children of Israel shall keep the charge of God, and they shall not remove. (Numbers 9:19 Brenton)
Lb:9:19 Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici, posłuszni rozkazowi Pana, nie zwijali obozu. (Lb 9:19 BT_4)
Lb:9:19 καὶ ὅταν ἐφέλκηται νεφέλη ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἡμέρας πλείους, καὶ φυλάξονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν φυλακὴν τοῦ θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἐξάρωσιν·
Lb:9:19 καί ὅταν (ὅτε ἄν)   ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἡμέρα, -ας -ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-)
Lb:9:19 I też, nawet, mianowicie Ilekroć Chmura Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Dzień Więcej I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Syn Izrael Więzienie zabezpieczają się Bóg  I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By usuwać
Lb:9:19 kai\ o(/tan e)fe/lkEtai E( nefe/lE e)pi\ tE=s skEnE=s E(me/ras plei/ous, kai\ fula/Xontai oi( ui(oi\ *israEl tE\n fulakE\n tou= Teou= kai\ ou) mE\ e)Xa/rOsin·
Lb:9:19 kai hotan efelkEtai hE nefelE epi tEs skEnEs hEmeras pleius, kai fylaXontai hoi hyioi israEl tEn fylakEn tu Teu kai u mE eXarOsin·
Lb:9:19 C D V1_PMS3S RA_NSF N1_NSF P RA_GSF N1_GSF N1A_APF A3C_APF C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM C D D VA_AAS3P
Lb:9:19 and also, even, namely whenever ć the cloud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth day more and also, even, namely to guard the son Israel the prison guard the god [see theology] and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remove
Lb:9:19 and whenever   the (nom) cloud (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) day (gen), days (acc) more (acc, nom|voc) and they-will-be-GUARD-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (acc) prison (acc) the (gen) god (gen) and not not they-should-REMOVE
Lb:9:19 Lb_9:19_1 Lb_9:19_2 Lb_9:19_3 Lb_9:19_4 Lb_9:19_5 Lb_9:19_6 Lb_9:19_7 Lb_9:19_8 Lb_9:19_9 Lb_9:19_10 Lb_9:19_11 Lb_9:19_12 Lb_9:19_13 Lb_9:19_14 Lb_9:19_15 Lb_9:19_16 Lb_9:19_17 Lb_9:19_18 Lb_9:19_19 Lb_9:19_20 Lb_9:19_21 Lb_9:19_22 Lb_9:19_23
Lb:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:20 καὶ ἔσται ὅταν σκεπάσῃ ἡ νεφέλη ἡμέρας ἀριθμῷ ἐπὶ τῆς σκηνῆς, διὰ φωνῆς κυρίου παρεμβαλοῦσιν καὶ διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν·
Lb:9:20 And it shall be, whenever the cloud overshadows the tabernacle a number of days, they shall encamp by the word of the Lord, and shall remove by the command of the Lord. (Numbers 9:20 Brenton)
Lb:9:20 Lecz zdarzało się również tak, że obłok krótki czas pozostawał nad przybytkiem; wtedy również rozbijali obóz na rozkaz Pana i na tenże rozkaz go zwijali. (Lb 9:20 BT_4)
Lb:9:20 καὶ ἔσται ὅταν σκεπάσῃ νεφέλη ἡμέρας ἀριθμῷ ἐπὶ τῆς σκηνῆς, διὰ φωνῆς κυρίου παρεμβαλοῦσιν καὶ διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν·
Lb:9:20 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἡμέρα, -ας -ἡ ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) διά φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) καί διά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-)
Lb:9:20 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By chronić się Chmura Dzień Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stanąć obozem I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabierać
Lb:9:20 kai\ e)/stai o(/tan skepa/sE| E( nefe/lE E(me/ras a)riTmO=| e)pi\ tE=s skEnE=s, dia\ fOnE=s kuri/ou parembalou=sin kai\ dia\ prosta/gmatos kuri/ou a)parou=sin·
Lb:9:20 kai estai hotan skepasE hE nefelE hEmeras ariTmO epi tEs skEnEs, dia fOnEs kyriu parembalusin kai dia prostagmatos kyriu aparusin·
Lb:9:20 C VF_FMI3S D VF_FAO3S RA_NSF N1_NSF N1A_APF N2_DSM P RA_GSF N1_GSF P N1_GSF N2_GSM VF2_FAI3P C P N3M_GSN N2_GSM VF2_FAI3P
Lb:9:20 and also, even, namely to be whenever to shelter the cloud day number [see arithmetic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to encamp and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to take away
Lb:9:20 and he/she/it-will-be whenever you(sg)-will-be-SHELTER-ed, he/she/it-should-SHELTER, you(sg)-should-be-SHELTER-ed the (nom) cloud (nom|voc) day (gen), days (acc) number (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) because of (+acc), through (+gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat) and because of (+acc), through (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-TAKE-AWAY, going-to-TAKE (fut ptcp) (dat)
Lb:9:20 Lb_9:20_1 Lb_9:20_2 Lb_9:20_3 Lb_9:20_4 Lb_9:20_5 Lb_9:20_6 Lb_9:20_7 Lb_9:20_8 Lb_9:20_9 Lb_9:20_10 Lb_9:20_11 Lb_9:20_12 Lb_9:20_13 Lb_9:20_14 Lb_9:20_15 Lb_9:20_16 Lb_9:20_17 Lb_9:20_18 Lb_9:20_19 Lb_9:20_20
Lb:9:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:21 καὶ ἔσται ὅταν γένηται ἡ νεφέλη ἀφ’ ἑσπέρας ἕως πρωῒ καὶ ἀναβῇ ἡ νεφέλη τὸ πρωί, καὶ ἀπαροῦσιν ἡμέρας ἢ νυκτός·
Lb:9:21 And it shall come to pass, whenever the cloud shall remain from the evening till the morning, and in the morning the cloud shall go up, then shall they remove by day or by night. (Numbers 9:21 Brenton)
Lb:9:21 Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem się podnosił; wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc; skoro tylko się podniósł, natychmiast zwijali obóz. (Lb 9:21 BT_4)
Lb:9:21 καὶ ἔσται ὅταν γένηται νεφέλη ἀφ’ ἑσπέρας ἕως πρωῒ καὶ ἀναβῇ νεφέλη τὸ πρωί, καὶ ἀπαροῦσιν ἡμέρας νυκτός·
Lb:9:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἀπό ἑσπέρα, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁ ἡ τό πρωΐ καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἤ[1] νύξ, -υκτός, ἡ
Lb:9:21 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By stawać się stawaj się, zdarzaj się Chmura Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieczór Aż; świtaj Wcześnie I też, nawet, mianowicie By podnosić Chmura Wcześnie I też, nawet, mianowicie By zabierać Dzień Albo Noc
Lb:9:21 kai\ e)/stai o(/tan ge/nEtai E( nefe/lE a)f’ e(spe/ras e(/Os prOi\+ kai\ a)nabE=| E( nefe/lE to\ prOi/, kai\ a)parou=sin E(me/ras E)\ nukto/s·
Lb:9:21 kai estai hotan genEtai hE nefelE af’ hesperas heOs prO+i kai anabE hE nefelE to prOi, kai aparusin hEmeras E nyktos·
Lb:9:21 C VF_FMI3S D VB_AMS3S RA_NSF N1_NSF P N1A_GSF C D C VZ_AAS3S RA_NSF N1_NSF RA_ASN D C VF2_FAI3P N1A_GSF C N3_GSF
Lb:9:21 and also, even, namely to be whenever to become become, happen the cloud from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing evening until; dawn early and also, even, namely to ascend the cloud the early and also, even, namely to take away day or night
Lb:9:21 and he/she/it-will-be whenever he/she/it-should-be-BECOME-ed the (nom) cloud (nom|voc) away from (+gen) evening (gen), evenings (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early and he/she/it-should-ASCEND the (nom) cloud (nom|voc) the (nom|acc) early and they-will-TAKE-AWAY, going-to-TAKE (fut ptcp) (dat) day (gen), days (acc) or night (gen)
Lb:9:21 Lb_9:21_1 Lb_9:21_2 Lb_9:21_3 Lb_9:21_4 Lb_9:21_5 Lb_9:21_6 Lb_9:21_7 Lb_9:21_8 Lb_9:21_9 Lb_9:21_10 Lb_9:21_11 Lb_9:21_12 Lb_9:21_13 Lb_9:21_14 Lb_9:21_15 Lb_9:21_16 Lb_9:21_17 Lb_9:21_18 Lb_9:21_19 Lb_9:21_20 Lb_9:21_21
Lb:9:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:22 μηνὸς ἡμέρας πλεοναζούσης τῆς νεφέλης σκιαζούσης ἐπ’ αὐτῆς παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οὐ μὴ ἀπάρωσιν.
Lb:9:22 When the cloud continues a full month overshadowing the tabernacle, the children of Israel shall encamp, and shall not depart. (Numbers 9:22 Brenton)
Lb:9:22 Jeśli pozostawał dwa dni, miesiąc czy dłużej - gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu; skoro tylko się podniósł, zwijali obóz. (Lb 9:22 BT_4)
Lb:9:22 μηνὸς ἡμέρας πλεοναζούσης τῆς νεφέλης σκιαζούσης ἐπ’ αὐτῆς παρεμβαλοῦσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οὐ μὴ ἀπάρωσιν.
Lb:9:22 μήν[2], μηνός, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-)
Lb:9:22 Miesiąc Dzień By wzrastać/rób więcej Chmura Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By stanąć obozem Syn Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zabierać
Lb:9:22 mEno\s E(me/ras pleonaDZou/sEs tE=s nefe/lEs skiaDZou/sEs e)p’ au)tE=s parembalou=sin oi( ui(oi\ *israEl kai\ ou) mE\ a)pa/rOsin.
Lb:9:22 mEnos hEmeras pleonaDZusEs tEs nefelEs skiaDZusEs ep’ autEs parembalusin hoi hyioi israEl kai u mE aparOsin.
Lb:9:22 N3_GSM N1A_GSF V1_PAPGSF RA_GSF N1_GSF V1_PAPGSF P RD_GSF VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C D D VA_AAS3P
Lb:9:22 month day to increase/make more the cloud ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to encamp the son Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to take away
Lb:9:22 month (gen) day (gen), days (acc) while INCREASE/MAKE-ing-MORE (gen) the (gen) cloud (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) they-will-ENCAMP, going-to-ENCAMP (fut ptcp) (dat), upon ENCAMP-ing (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and not not they-should-TAKE-AWAY
Lb:9:22 Lb_9:22_1 Lb_9:22_2 Lb_9:22_3 Lb_9:22_4 Lb_9:22_5 Lb_9:22_6 Lb_9:22_7 Lb_9:22_8 Lb_9:22_9 Lb_9:22_10 Lb_9:22_11 Lb_9:22_12 Lb_9:22_13 Lb_9:22_14 Lb_9:22_15 Lb_9:22_16
Lb:9:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:9:23 ὅτι διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν, τὴν φυλακὴν κυρίου ἐφυλάξαντο διὰ προστάγματος κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ.
Lb:9:23 For they shall depart by the command of the Lord:--they kept the charge of the Lord by the command of the Lord by the hand of Moses. (Numbers 9:23 Brenton)
Lb:9:23 Na rozkaz Pana rozbijali obóz i na rozkaz Pana go zwijali. Przestrzegali nakazów Pana, danych przez Mojżesza. (Lb 9:23 BT_4)
Lb:9:23 ὅτι διὰ προστάγματος κυρίου ἀπαροῦσιν, τὴν φυλακὴν κυρίου ἐφυλάξαντο διὰ προστάγματος κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ.
Lb:9:23 ὅτι διά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) διά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Lb:9:23 Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabierać Więzienie zabezpieczają się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabezpieczać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Mojżesz
Lb:9:23 o(/ti dia\ prosta/gmatos kuri/ou a)parou=sin, tE\n fulakE\n kuri/ou e)fula/Xanto dia\ prosta/gmatos kuri/ou e)n CHeiri\ *mousE=.
Lb:9:23 hoti dia prostagmatos kyriu aparusin, tEn fylakEn kyriu efylaXanto dia prostagmatos kyriu en CHeiri musE.
Lb:9:23 C P N3M_GSN N2_GSM VF2_FAI3P RA_ASF N1_ASF N2_GSM VAI_AMI3P P N3M_GSN N2_GSM P N3_DSF N1M_GSM
Lb:9:23 because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to take away the prison guard lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Moses
Lb:9:23 because/that because of (+acc), through (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-TAKE-AWAY, going-to-TAKE (fut ptcp) (dat) the (acc) prison (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-were-GUARD-ed because of (+acc), through (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) hand (dat) Moses (gen, voc)
Lb:9:23 Lb_9:23_1 Lb_9:23_2 Lb_9:23_3 Lb_9:23_4 Lb_9:23_5 Lb_9:23_6 Lb_9:23_7 Lb_9:23_8 Lb_9:23_9 Lb_9:23_10 Lb_9:23_11 Lb_9:23_12 Lb_9:23_13 Lb_9:23_14 Lb_9:23_15
Lb:9:23 x x x x x x x x x x x x x x x