Lm:2:1 Πῶς ἐγνόφωσεν ἐν ὀργῇ αὐτοῦ κύριος τὴν θυγατέρα Σιων; κατέρριψεν ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν δόξασμα Ισραηλ καὶ οὐκ ἐμνήσθη ὑποποδίου ποδῶν αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ.
Lm:2:1 ALEPH. How has the Lord darkened in his wrath the daughter of Sion! he has cast down the glory of Israel from heaven to earth, and has not remembered his footstool. (Lamentations 2:1 Brenton)
Lm:2:1 Ach! Jak zaciemnił gniew Pana Córę Syjonu, strącił z nieba na ziemię chwałę Izraela, nie wspomniał na podnóżek swych nóg w dzień swego gniewu. (Lm 2:1 BT_4)
Lm:2:1 Πῶς ἐγνόφωσεν ἐν ὀργῇ αὐτοῦ κύριος τὴν θυγατέρα Σιων; κατέρριψεν ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν δόξασμα Ισραηλ καὶ οὐκ ἐμνήσθη ὑποποδίου ποδῶν αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ.
Lm:2:1 πῶς[1] ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὑπο·πόδιον, -ου, τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:2:1 Jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Córka Syjon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Podnóżek Stopa On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo
Lm:2:1 *pO=s e)gno/fOsen e)n o)rgE=| au)tou= ku/rios tE\n Tugate/ra *siOn; kate/rriPSen e)X ou)ranou= ei)s gE=n do/Xasma *israEl kai\ ou)k e)mnE/sTE u(popodi/ou podO=n au)tou= e)n E(me/ra| o)rgE=s au)tou=.
Lm:2:1 pOs egnofOsen en orgE autu kyrios tEn Tygatera siOn; katerriPSen eX uranu eis gEn doXasma israEl kai uk emnEsTE hypopodiu podOn autu en hEmera orgEs autu.
Lm:2:1 D VAI_AAI3S P N1_DSF RD_GSM N2_NSM RA_ASF N3_ASF N_GSF VAI_AAI3S P N2_GSM P N1_ASF N3M_ASN N_GSM C D VSI_API3S N2N_GSN N3D_GPM RD_GSM P N1A_DSF N1_GSF RD_GSM
Lm:2:1 how ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the daughter Zion ć out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven into (+acc) earth/land ć Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of footstool foot he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wrath fume, anger, rage he/she/it/same
Lm:2:1 how in/among/by (+dat) wrath (dat) him/it/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) daughter (acc) Zion (indecl) out of (+gen) sky/heaven (gen) into (+acc) earth/land (acc) Israel (indecl) and not he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF footstool (gen) feet (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) day (dat) wrath (gen) him/it/same (gen)
Lm:2:1 Lm_2:1_1 Lm_2:1_2 Lm_2:1_3 Lm_2:1_4 Lm_2:1_5 Lm_2:1_6 Lm_2:1_7 Lm_2:1_8 Lm_2:1_9 Lm_2:1_10 Lm_2:1_11 Lm_2:1_12 Lm_2:1_13 Lm_2:1_14 Lm_2:1_15 Lm_2:1_16 Lm_2:1_17 Lm_2:1_18 Lm_2:1_19 Lm_2:1_20 Lm_2:1_21 Lm_2:1_22 Lm_2:1_23 Lm_2:1_24 Lm_2:1_25 Lm_2:1_26
Lm:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:2 Κατεπόντισεν κύριος οὐ φεισάμενος πάντα τὰ ὡραῖα Ιακωβ, καθεῖλεν ἐν θυμῷ αὐτοῦ τὰ ὀχυρώματα τῆς θυγατρὸς Ιουδα, ἐκόλλησεν εἰς τὴν γῆν, ἐβεβήλωσεν βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς.
Lm:2:2 BETH. In the day of his wrath the Lord has overwhelmed her as in the sea, and not spared: he has brought down in his fury all the beautiful things of Jacob; he has brought down to the ground the strong-holds of the daughter of Juda; he has profaned her kings and her princes. (Lamentations 2:2 Brenton)
Lm:2:2 Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. (Lm 2:2 BT_4)
Lm:2:2 Κατεπόντισεν κύριος οὐ φεισάμενος πάντα τὰ ὡραῖα Ιακωβ, καθεῖλεν ἐν θυμῷ αὐτοῦ τὰ ὀχυρώματα τῆς θυγατρὸς Ιουδα, ἐκόλλησεν εἰς τὴν γῆν, ἐβεβήλωσεν βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς.
Lm:2:2 κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὡραῖος -α -ον Ἰακώβ, ὁ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:2:2 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Aktualny Jacob By zdejmować czyść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Córka Judasz/Juda By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo
Lm:2:2 *katepo/ntisen ku/rios ou) feisa/menos pa/nta ta\ O(rai=a *iakOb, kaTei=len e)n TumO=| au)tou= ta\ o)CHurO/mata tE=s Tugatro\s *iouda, e)ko/llEsen ei)s tE\n gE=n, e)bebE/lOsen basile/a au)tE=s kai\ a)/rCHontas au)tE=s.
Lm:2:2 katepontisen kyrios u feisamenos panta ta hOraia iakOb, kaTeilen en TymO autu ta oCHyrOmata tEs Tygatros iuda, ekollEsen eis tEn gEn, ebebElOsen basilea autEs kai arCHontas autEs.
Lm:2:2 VAI_AAI3S N2_NSM D VA_AMPNSM A3_APN RA_APN A1A_APN N_GSM VBI_AAI3S P N2_DSM RD_GSM RA_APN N3M_APN RA_GSF N3_GSF N_GSM VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3S N3V_ASM RD_GSF C N3_APM RD_GSF
Lm:2:2 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to spare every all, each, every, the whole of the timely Jacob to take down purge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress the daughter Judas/Judah to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together into (+acc) the earth/land to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) king he/she/it/same and also, even, namely ruler; to begin he/she/it/same
Lm:2:2 he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not upon being-SPARE-ed (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) Jacob (indecl) he/she/it-TAKE-ed-DOWN in/among/by (+dat) wrath (dat) him/it/same (gen) the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) the (gen) daughter (gen) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-JOIN-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-DEFILE-ed king (acc) her/it/same (gen) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) her/it/same (gen)
Lm:2:2 Lm_2:2_1 Lm_2:2_2 Lm_2:2_3 Lm_2:2_4 Lm_2:2_5 Lm_2:2_6 Lm_2:2_7 Lm_2:2_8 Lm_2:2_9 Lm_2:2_10 Lm_2:2_11 Lm_2:2_12 Lm_2:2_13 Lm_2:2_14 Lm_2:2_15 Lm_2:2_16 Lm_2:2_17 Lm_2:2_18 Lm_2:2_19 Lm_2:2_20 Lm_2:2_21 Lm_2:2_22 Lm_2:2_23 Lm_2:2_24 Lm_2:2_25 Lm_2:2_26 Lm_2:2_27
Lm:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:3 Συνέκλασεν ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ πᾶν κέρας Ισραηλ, ἀπέστρεψεν ὀπίσω δεξιὰν αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ καὶ ἀνῆψεν ἐν Ιακωβ ὡς πῦρ φλόγα, καὶ κατέφαγεν πάντα τὰ κύκλῳ.
Lm:2:3 GIMEL. He has broken in his fierce anger all the horn of Israel: he has turned back his right hand from the face of the enemy, and has kindled a flame in Jacob as a fire, and it has devoured all things round about. (Lamentations 2:3 Brenton)
Lm:2:3 Złamał w przypływie gniewu wszelką moc Izraela, cofnął swoją prawicę od nieprzyjaciela; w Jakubie rozniecił pożar, co wszystko wokół trawi. (Lm 2:3 BT_4)
Lm:2:3 Συνέκλασεν ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ πᾶν κέρας Ισραηλ, ἀπέστρεψεν ὀπίσω δεξιὰν αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ καὶ ἀνῆψεν ἐν Ιακωβ ὡς πῦρ φλόγα, καὶ κατέφαγεν πάντα τὰ κύκλῳ.
Lm:2:3 συγ·κλάω [LXX] (-, συν+κλα·σ-, συν+κλα·σ-, -, -, συν+κλασ·θ-) ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κέρα[τ]ς, -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὀπίσω δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐχθρός -ά -όν καί ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) ἐν Ἰακώβ, ὁ ὡς πῦρ, -ρός, τό φλόξ, -ογός, ἡ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κύκλῳ
Lm:2:3 Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Róg Izrael By odwracać się od Z tyłu w tył, z tyłu, potem W prawo On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Wrogi I też, nawet, mianowicie By zapalać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jacob Jak/jak Ogień Płomień I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W kole
Lm:2:3 *sune/klasen e)n o)rgE=| Tumou= au)tou= pa=n ke/ras *israEl, a)pe/strePSen o)pi/sO deXia\n au)tou= a)po\ prosO/pou e)CHTrou= kai\ a)nE=PSen e)n *iakOb O(s pu=r flo/ga, kai\ kate/fagen pa/nta ta\ ku/klO|.
Lm:2:3 syneklasen en orgE Tymu autu pan keras israEl, apestrePSen opisO deXian autu apo prosOpu eCHTru kai anEPSen en iakOb hOs pyr floga, kai katefagen panta ta kyklO.
Lm:2:3 VAI_AAI3S P N1_DSF N2_GSM RD_GSM A3_NSN N3T_NSN N_GSM VAI_AAI3S D A1A_ASF RD_GSM P N2N_GSN A1A_GSM C VAI_AAI3S P N_DSM C N3_ASN N3G_ASF C VBI_AAI3S A3_APN RA_APN N2_DSM
Lm:2:3 to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger he/she/it/same every all, each, every, the whole of horn Israel to turn away from behind back, behind, after right he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face hostile and also, even, namely to kindle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jacob as/like fire flame and also, even, namely to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of the in a circle
Lm:2:3 he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) wrath (dat) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! him/it/same (gen) every (nom|acc|voc) horn (nom|acc|voc) Israel (indecl) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM behind right ([Adj] acc) him/it/same (gen) away from (+gen) face (gen) hostile ([Adj] gen) and he/she/it-KINDLE-ed in/among/by (+dat) Jacob (indecl) as/like fire (nom|acc|voc) flame (acc) and he/she/it-DEVOUR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in a circle
Lm:2:3 Lm_2:3_1 Lm_2:3_2 Lm_2:3_3 Lm_2:3_4 Lm_2:3_5 Lm_2:3_6 Lm_2:3_7 Lm_2:3_8 Lm_2:3_9 Lm_2:3_10 Lm_2:3_11 Lm_2:3_12 Lm_2:3_13 Lm_2:3_14 Lm_2:3_15 Lm_2:3_16 Lm_2:3_17 Lm_2:3_18 Lm_2:3_19 Lm_2:3_20 Lm_2:3_21 Lm_2:3_22 Lm_2:3_23 Lm_2:3_24 Lm_2:3_25 Lm_2:3_26 Lm_2:3_27
Lm:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:4 Ἐνέτεινεν τόξον αὐτοῦ ὡς ἐχθρός, ἐστερέωσεν δεξιὰν αὐτοῦ ὡς ὑπεναντίος καὶ ἀπέκτεινεν πάντα τὰ ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν μου ἐν σκηνῇ θυγατρὸς Σιων, ἐξέχεεν ὡς πῦρ τὸν θυμὸν αὐτοῦ.
Lm:2:4 DALETH. He has bent his bow as an opposing enemy: he has strengthened his right hand as an adversary, and has destroyed all the desirable things of my eyes in the tabernacle of the daughter of Sion: he has poured forth his anger as fire. (Lamentations 2:4 Brenton)
Lm:2:4 Jak wróg swój łuk naciągnął, prawicę umocnił i zabił jak nieprzyjaciel wszystkich, co oczy radują, w namiocie Córy Syjonu wybuchnął gniewem jak ogniem. (Lm 2:4 BT_4)
Lm:2:4 Ἐνέτεινεν τόξον αὐτοῦ ὡς ἐχθρός, ἐστερέωσεν δεξιὰν αὐτοῦ ὡς ὑπεναντίος καὶ ἀπέκτεινεν πάντα τὰ ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν μου ἐν σκηνῇ θυγατρὸς Σιων, ἐξέχεεν ὡς πῦρ τὸν θυμὸν αὐτοῦ.
Lm:2:4 τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐχθρός -ά -όν στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὑπ·εν·αντίος -α -ον καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὡς πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:2:4 Kłaniaj się (też tęcza) On/ona/to/to samo Jak/jak Wrogi By stężać W prawo On/ona/to/to samo Jak/jak Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) I też, nawet, mianowicie By zabijać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oko Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Córka Syjon By wylewać się Jak/jak Ogień Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo
Lm:2:4 *)ene/teinen to/Xon au)tou= O(s e)CHTro/s, e)stere/Osen deXia\n au)tou= O(s u(penanti/os kai\ a)pe/kteinen pa/nta ta\ e)piTumE/mata o)fTalmO=n mou e)n skEnE=| Tugatro\s *siOn, e)Xe/CHeen O(s pu=r to\n Tumo\n au)tou=.
Lm:2:4 eneteinen toXon autu hOs eCHTros, estereOsen deXian autu hOs hypenantios kai apekteinen panta ta epiTymEmata ofTalmOn mu en skEnE Tygatros siOn, eXeCHeen hOs pyr ton Tymon autu.
Lm:2:4 VAI_AAI3S N2N_ASN RD_GSM C A1A_NSM VAI_AAI3S A1A_ASF RD_GSM C A1A_NSM C VAI_AAI3S A3_APN RA_APN N3M_APN N2_GPM RP_GS P N1_DSF N3_GSF N_GSF V2I_IAI3S C N3_ASN RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Lm:2:4 ć Bow (also rainbow) he/she/it/same as/like hostile to solidify right he/she/it/same as/like adversarial (set against, contrary, hostile) and also, even, namely to kill every all, each, every, the whole of the ć eye I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth daughter Zion to pour out as/like fire the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same
Lm:2:4 Bow (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as/like hostile ([Adj] nom) he/she/it-SOLIDIFY-ed right ([Adj] acc) him/it/same (gen) as/like adversarial ([Adj] nom) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) eyes (gen) me (gen) in/among/by (+dat) tent (dat) daughter (gen) Zion (indecl) he/she/it-was-POUR-ing-OUT, he/she/it-POUR-ed-OUT as/like fire (nom|acc|voc) the (acc) wrath (acc) him/it/same (gen)
Lm:2:4 Lm_2:4_1 Lm_2:4_2 Lm_2:4_3 Lm_2:4_4 Lm_2:4_5 Lm_2:4_6 Lm_2:4_7 Lm_2:4_8 Lm_2:4_9 Lm_2:4_10 Lm_2:4_11 Lm_2:4_12 Lm_2:4_13 Lm_2:4_14 Lm_2:4_15 Lm_2:4_16 Lm_2:4_17 Lm_2:4_18 Lm_2:4_19 Lm_2:4_20 Lm_2:4_21 Lm_2:4_22 Lm_2:4_23 Lm_2:4_24 Lm_2:4_25 Lm_2:4_26 Lm_2:4_27
Lm:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:5 Ἐγενήθη κύριος ὡς ἐχθρός, κατεπόντισεν Ισραηλ, κατεπόντισεν πάσας τὰς βάρεις αὐτῆς, διέφθειρεν τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ καὶ ἐπλήθυνεν τῇ θυγατρὶ Ιουδα ταπεινουμένην καὶ τεταπεινωμένην.
Lm:2:5 HE. The Lord is become as an enemy: he has overwhelmed Israel as in the sea, he has overwhelmed her palaces: he has destroyed her strong-holds, and has multiplied the afflicted and humbled ones to the daughter of Juda. (Lamentations 2:5 Brenton)
Lm:2:5 Pan stał się podobny do wroga: starł Izraela, wszystkie budowle poburzył, poniszczył baszty, pomnożył u Córy Judy skargi po skargach. (Lm 2:5 BT_4)
Lm:2:5 Ἐγενήθη κύριος ὡς ἐχθρός, κατεπόντισεν Ισραηλ, κατεπόντισεν πάσας τὰς βάρεις αὐτῆς, διέφθειρεν τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ καὶ ἐπλήθυνεν τῇ θυγατρὶ Ιουδα ταπεινουμένην καὶ τεταπεινωμένην.
Lm:2:5 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ἐχθρός -ά -όν κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Lm:2:5 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Wrogi Do ??? Izrael Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciężko; by obarczać On/ona/to/to samo By rujnować Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Córka Judasz/Juda Do niżej I też, nawet, mianowicie Do niżej
Lm:2:5 *)egenE/TE ku/rios O(s e)CHTro/s, katepo/ntisen *israEl, katepo/ntisen pa/sas ta\s ba/reis au)tE=s, die/fTeiren ta\ o)CHurO/mata au)tou= kai\ e)plE/Tunen tE=| Tugatri\ *iouda tapeinoume/nEn kai\ tetapeinOme/nEn.
Lm:2:5 egenETE kyrios hOs eCHTros, katepontisen israEl, katepontisen pasas tas bareis autEs, diefTeiren ta oCHyrOmata autu kai eplETynen tE Tygatri iuda tapeinumenEn kai tetapeinOmenEn.
Lm:2:5 VCI_API3S N2_NSM C A1A_NSM VAI_AAI3S N_ASM VAI_AAI3S A1S_APF RA_APF N3I_APF RD_GSF V1I_IAI3S RA_APN N3M_APN RD_GSM C V1I_IAI3S RA_DSF N3_DSF N_GSM V4_PMPASF C VM_XMPASF
Lm:2:5 to become become, happen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like hostile to ??? Israel to ??? every all, each, every, the whole of; to sprinkle the heavy; to burden he/she/it/same to ruin the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress he/she/it/same and also, even, namely to increase/multiply the daughter Judas/Judah to lower and also, even, namely to lower
Lm:2:5 he/she/it-was-BECOME-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like hostile ([Adj] nom) he/she/it-???-ed Israel (indecl) he/she/it-???-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) heavy ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BURDEN-ing her/it/same (gen) he/she/it-was-RUIN-ing, he/she/it-RUIN-ed the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed the (dat) daughter (dat) Judas/Judah (gen, voc) while being-LOWER-ed (acc) and having-been-LOWER-ed (acc)
Lm:2:5 Lm_2:5_1 Lm_2:5_2 Lm_2:5_3 Lm_2:5_4 Lm_2:5_5 Lm_2:5_6 Lm_2:5_7 Lm_2:5_8 Lm_2:5_9 Lm_2:5_10 Lm_2:5_11 Lm_2:5_12 Lm_2:5_13 Lm_2:5_14 Lm_2:5_15 Lm_2:5_16 Lm_2:5_17 Lm_2:5_18 Lm_2:5_19 Lm_2:5_20 Lm_2:5_21 Lm_2:5_22 Lm_2:5_23
Lm:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:6 καὶ διεπέτασεν ὡς ἄμπελον τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, διέφθειρεν ἑορτὴν αὐτοῦ· ἐπελάθετο κύριος ὃ ἐποίησεν ἐν Σιων ἑορτῆς καὶ σαββάτου καὶ παρώξυνεν ἐμβριμήματι ὀργῆς αὐτοῦ βασιλέα καὶ ἱερέα καὶ ἄρχοντα.
Lm:2:6 VAU. And he has scattered his tabernacle as a vine, he has marred his feast: the Lord has forgotten the feast and the sabbath which he appointed in Sion, and in the fury of his wrath has vexed the king, and priest, and prince. (Lamentations 2:6 Brenton)
Lm:2:6 Zrujnował swój namiot jak ogród, przybytek swój zburzył. Na Syjonie Pan skazał na niepamięć zgromadzenie i szabat; w karzącym gniewie odtrącił kapłana i króla. (Lm 2:6 BT_4)
Lm:2:6 Καὶ διεπέτασεν ὡς ἄμπελον τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, διέφθειρεν ἑορτὴν αὐτοῦ· ἐπελάθετο κύριος ἐποίησεν ἐν Σιων ἑορτῆς καὶ σαββάτου καὶ παρώξυνεν ἐμβριμήματι ὀργῆς αὐτοῦ βασιλέα καὶ ἱερέα καὶ ἄρχοντα.
Lm:2:6 καί δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὡς ἄμπελος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἑορτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Σιών, ἡ ἑορτή, -ῆς, ἡ καί σάββατον, -ου, τό καί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Lm:2:6 I też, nawet, mianowicie Do ??? Jak/jak Winorośl Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo By rujnować Świąteczny On/ona/to/to samo By zaniedbywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Świąteczny I też, nawet, mianowicie Szabas I też, nawet, mianowicie By prowokować Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się
Lm:2:6 *kai\ diepe/tasen O(s a)/mpelon to\ skE/nOma au)tou=, die/fTeiren e(ortE\n au)tou=· e)pela/Teto ku/rios o(\ e)poi/Esen e)n *siOn e(ortE=s kai\ sabba/tou kai\ parO/Xunen e)mbrimE/mati o)rgE=s au)tou= basile/a kai\ i(ere/a kai\ a)/rCHonta.
Lm:2:6 kai diepetasen hOs ampelon to skEnOma autu, diefTeiren heortEn autu· epelaTeto kyrios ho epoiEsen en siOn heortEs kai sabbatu kai parOXynen embrimEmati orgEs autu basilea kai hierea kai arCHonta.
Lm:2:6 C VAI_AAI3S C N2_ASF RA_ASN N3M_ASN RD_GSM V1I_IAI3S N1_ASF RD_GSM VBI_AMI3S N2_NSM RR_NSM VAI_AAI3S P N_DSF N1_GSF C N2N_GSN C VAI_AAI3S N3M_DSN N1_GSF RD_GSM N3V_ASM C N3V_ASM C N3_ASM
Lm:2:6 and also, even, namely to ??? as/like grapevine the lodging, habitation he/she/it/same to ruin festival he/she/it/same to neglect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion festival and also, even, namely sabbath and also, even, namely to provoke ć wrath fume, anger, rage he/she/it/same king and also, even, namely priest and also, even, namely ruler; to begin
Lm:2:6 and he/she/it-???-ed as/like grapevine (acc) the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-was-RUIN-ing, he/she/it-RUIN-ed festival (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-NEGLECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Zion (indecl) festival (gen) and sabbath (gen) and he/she/it-was-PROVOKE-ing, he/she/it-PROVOKE-ed wrath (gen) him/it/same (gen) king (acc) and priest (acc) and ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc)
Lm:2:6 Lm_2:6_1 Lm_2:6_2 Lm_2:6_3 Lm_2:6_4 Lm_2:6_5 Lm_2:6_6 Lm_2:6_7 Lm_2:6_8 Lm_2:6_9 Lm_2:6_10 Lm_2:6_11 Lm_2:6_12 Lm_2:6_13 Lm_2:6_14 Lm_2:6_15 Lm_2:6_16 Lm_2:6_17 Lm_2:6_18 Lm_2:6_19 Lm_2:6_20 Lm_2:6_21 Lm_2:6_22 Lm_2:6_23 Lm_2:6_24 Lm_2:6_25 Lm_2:6_26 Lm_2:6_27 Lm_2:6_28 Lm_2:6_29
Lm:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:7 Ἀπώσατο κύριος θυσιαστήριον αὐτοῦ, ἀπετίναξεν ἁγίασμα αὐτοῦ, συνέτριψεν ἐν χειρὶ ἐχθροῦ τεῖχος βάρεων αὐτῆς· φωνὴν ἔδωκαν ἐν οἴκῳ κυρίου ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.
Lm:2:7 ZAIN. The Lord has rejected his altar, he has cast off his sanctuary, he has broken by the hand of the enemy the wall of her palaces; they have uttered their voice in the house of the Lord as on a feast day. (Lamentations 2:7 Brenton)
Lm:2:7 Pan swym ołtarzem pogardził, pozbawił czci świątynię, wydał w ręce nieprzyjaciół mury jej warowni. Podnieśli krzyk w domu Pańskim jak w dzień uroczysty. (Lm 2:7 BT_4)
Lm:2:7 Ἀπώσατο κύριος θυσιαστήριον αὐτοῦ, ἀπετίναξεν ἁγίασμα αὐτοῦ, συνέτριψεν ἐν χειρὶ ἐχθροῦ τεῖχος βάρεων αὐτῆς· φωνὴν ἔδωκαν ἐν οἴκῳ κυρίου ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.
Lm:2:7 ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυσιαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·τινάσσω (απο+τινασσ-, απο+τιναξ-, απο+τιναξ-, -, απο+τετινασσ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐχθρός -ά -όν τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό φωνή, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἑορτή, -ῆς, ἡ
Lm:2:7 By odrzucać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Wrogi Ściana Ciężko On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Świąteczny
Lm:2:7 *)apO/sato ku/rios TusiastE/rion au)tou=, a)peti/naXen a(gi/asma au)tou=, sune/triPSen e)n CHeiri\ e)CHTrou= tei=CHos ba/reOn au)tE=s· fOnE\n e)/dOkan e)n oi)/kO| kuri/ou O(s e)n E(me/ra| e(ortE=s.
Lm:2:7 apOsato kyrios TysiastErion autu, apetinaXen hagiasma autu, synetriPSen en CHeiri eCHTru teiCHos bareOn autEs· fOnEn edOkan en oikO kyriu hOs en hEmera heortEs.
Lm:2:7 VAI_AMI3S N2_NSM N2N_ASN RD_GSM VAI_AAI3S N3M_ASN RD_GSM VAI_AAI3S P N3_DSF A1A_GSM N3E_ASN N3I_GPF RD_GSF N1_ASF VAI_AAI3P P N2_DSM N2_GSM C P N1A_DSF N1_GSF
Lm:2:7 to reject lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. he/she/it/same to ??? ć he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand hostile wall heavy he/she/it/same sound/voice cries to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day festival
Lm:2:7 he/she/it-was-REJECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) sanctuary (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-???-ed him/it/same (gen) he/she/it-BREAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) hostile ([Adj] gen) wall (nom|acc|voc) heavy ([Adj] gen) her/it/same (gen) sound/voice (acc) they-GIVE-ed in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like in/among/by (+dat) day (dat) festival (gen)
Lm:2:7 Lm_2:7_1 Lm_2:7_2 Lm_2:7_3 Lm_2:7_4 Lm_2:7_5 Lm_2:7_6 Lm_2:7_7 Lm_2:7_8 Lm_2:7_9 Lm_2:7_10 Lm_2:7_11 Lm_2:7_12 Lm_2:7_13 Lm_2:7_14 Lm_2:7_15 Lm_2:7_16 Lm_2:7_17 Lm_2:7_18 Lm_2:7_19 Lm_2:7_20 Lm_2:7_21 Lm_2:7_22 Lm_2:7_23
Lm:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:8 καὶ ἐπέστρεψεν κύριος τοῦ διαφθεῖραι τεῖχος θυγατρὸς Σιων· ἐξέτεινεν μέτρον, οὐκ ἀπέστρεψεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ καταπατήματος, καὶ ἐπένθησεν τὸ προτείχισμα, καὶ τεῖχος ὁμοθυμαδὸν ἠσθένησεν.
Lm:2:8 HETH. And he has turned to destroy the wall of the daughter of Sion: he has stretched out the measuring line, he has not turned back his hand from afflicting her: therefore the bulwark mourned, and the wall was weakened with it. (Lamentations 2:8 Brenton)
Lm:2:8 Postanowił Pan wywrócić szańce Córy Syjonu, przeciągnął sznur mierniczy, nie cofnął ręki przed zniszczeniem, przedmurze i mur pogrążył w żałobie: pospołu one padają. (Lm 2:8 BT_4)
Lm:2:8 Καὶ ἐπέστρεψεν κύριος τοῦ διαφθεῖραι τεῖχος θυγατρὸς Σιων· ἐξέτεινεν μέτρον, οὐκ ἀπέστρεψεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ καταπατήματος, καὶ ἐπένθησεν τὸ προτείχισμα, καὶ τεῖχος ὁμοθυμαδὸν ἠσθένησεν.
Lm:2:8 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) μέτρον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό καί πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό καί τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁμοθυμαδόν ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)
Lm:2:8 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rujnować Ściana Córka Syjon By rozszerzać się Miara ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Ręka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By smucić się I też, nawet, mianowicie Ściana W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. By chorować
Lm:2:8 *kai\ e)pe/strePSen ku/rios tou= diafTei=rai tei=CHos Tugatro\s *siOn· e)Xe/teinen me/tron, ou)k a)pe/strePSen CHei=ra au)tou= a)po\ katapatE/matos, kai\ e)pe/nTEsen to\ protei/CHisma, kai\ tei=CHos o(moTumado\n E)sTe/nEsen.
Lm:2:8 kai epestrePSen kyrios tu diafTeirai teiCHos Tygatros siOn· eXeteinen metron, uk apestrePSen CHeira autu apo katapatEmatos, kai epenTEsen to proteiCHisma, kai teiCHos homoTymadon EsTenEsen.
Lm:2:8 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSN VA_AAN N3E_ASN N3_GSF N_GSF VAI_AAI3S N2N_ASN D VAI_AAI3S N3_ASF RD_GSM P N3M_GSN C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN C N3E_ASN D VAI_AAI3S
Lm:2:8 and also, even, namely to turn around lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to ruin wall daughter Zion to extend measure οὐχ before rough breathing to turn away from hand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to grieve the ć and also, even, namely wall in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. to ail
Lm:2:8 and he/she/it-TURN-ed-AROUND lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) wall (nom|acc|voc) daughter (gen) Zion (indecl) he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed measure (nom|acc|voc) not he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM hand (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) and he/she/it-GRIEVE-ed the (nom|acc) and wall (nom|acc|voc) in solidarity he/she/it-AIL-ed
Lm:2:8 Lm_2:8_1 Lm_2:8_2 Lm_2:8_3 Lm_2:8_4 Lm_2:8_5 Lm_2:8_6 Lm_2:8_7 Lm_2:8_8 Lm_2:8_9 Lm_2:8_10 Lm_2:8_11 Lm_2:8_12 Lm_2:8_13 Lm_2:8_14 Lm_2:8_15 Lm_2:8_16 Lm_2:8_17 Lm_2:8_18 Lm_2:8_19 Lm_2:8_20 Lm_2:8_21 Lm_2:8_22 Lm_2:8_23 Lm_2:8_24
Lm:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:9 Ἐνεπάγησαν εἰς γῆν πύλαι αὐτῆς, ἀπώλεσεν καὶ συνέτριψεν μοχλοὺς αὐτῆς· βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς ἐν τοῖς ἔθνεσιν· οὐκ ἔστιν νόμος, καί γε προφῆται αὐτῆς οὐκ εἶδον ὅρασιν παρὰ κυρίου.
Lm:2:9 TETH. Her gates are sunk into the ground: he has destroyed and broken to pieces her bars, and her king and her prince among the Gentiles: there is no law, nay, her prophets have seen no vision from the Lord. (Lamentations 2:9 Brenton)
Lm:2:9 Bramy runęły na ziemię: połamał, pokruszył zawory; jej król i książęta u pogan, nie ma już Prawa, nawet prorocy nie mają widzenia od Pana. (Lm 2:9 BT_4)
Lm:2:9 Ἐνεπάγησαν εἰς γῆν πύλαι αὐτῆς, ἀπώλεσεν καὶ συνέτριψεν μοχλοὺς αὐτῆς· βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς ἐν τοῖς ἔθνεσιν· οὐκ ἔστιν νόμος, καί γε προφῆται αὐτῆς οὐκ εἶδον ὅρασιν παρὰ κυρίου.
Lm:2:9 ἐμ·πήγνυμι [LXX] (-, -, εν+πηξ-, εν+πεπηγ·[κ]-, -, εν+παγ·[θ]-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νόμος, -ου, ὁ καί γέ προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅρασις, -εως, ἡ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lm:2:9 By tkwić {By trzymać się} w Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Brama On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym By być Prawo I też, nawet, mianowicie ??? Prorok On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wizja {Wyobrażenie} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lm:2:9 *)enepa/gEsan ei)s gE=n pu/lai au)tE=s, a)pO/lesen kai\ sune/triPSen moCHlou\s au)tE=s· basile/a au)tE=s kai\ a)/rCHontas au)tE=s e)n toi=s e)/Tnesin· ou)k e)/stin no/mos, kai/ ge profE=tai au)tE=s ou)k ei)=don o(/rasin para\ kuri/ou.
Lm:2:9 enepagEsan eis gEn pylai autEs, apOlesen kai synetriPSen moCHlus autEs· basilea autEs kai arCHontas autEs en tois eTnesin· uk estin nomos, kai ge profEtai autEs uk eidon horasin para kyriu.
Lm:2:9 VAI_AAI3P P N1_ASF N1_NPF RD_GSF VAI_AAI3S C VAI_AAI3S N2_APM RD_GSF N3V_ASM RD_GSF C N3_APM RD_GSF P RA_DPN N3E_DPN D V9_PAI3S N2_NSM C x N1M_NPM RD_GSF D VBI_AAI3P N3I_ASF P N2_GSM
Lm:2:9 to stick in into (+acc) earth/land gate he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) ć he/she/it/same king he/she/it/same and also, even, namely ruler; to begin he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing to be law and also, even, namely ??? prophet he/she/it/same οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), vision frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lm:2:9 they-were-STICK-ed-IN into (+acc) earth/land (acc) gates (nom|voc) her/it/same (gen) he/she/it-LOSE/DESTROY-ed and he/she/it-BREAK-ed her/it/same (gen) king (acc) her/it/same (gen) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) not he/she/it-is law (nom) and ??? prophets (nom|voc) her/it/same (gen) not I-SEE-ed, they-SEE-ed vision (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lm:2:9 Lm_2:9_1 Lm_2:9_2 Lm_2:9_3 Lm_2:9_4 Lm_2:9_5 Lm_2:9_6 Lm_2:9_7 Lm_2:9_8 Lm_2:9_9 Lm_2:9_10 Lm_2:9_11 Lm_2:9_12 Lm_2:9_13 Lm_2:9_14 Lm_2:9_15 Lm_2:9_16 Lm_2:9_17 Lm_2:9_18 Lm_2:9_19 Lm_2:9_20 Lm_2:9_21 Lm_2:9_22 Lm_2:9_23 Lm_2:9_24 Lm_2:9_25 Lm_2:9_26 Lm_2:9_27 Lm_2:9_28 Lm_2:9_29 Lm_2:9_30
Lm:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:10 Ἐκάθισαν εἰς τὴν γῆν, ἐσιώπησαν πρεσβύτεροι θυγατρὸς Σιων, ἀνεβίβασαν χοῦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, περιεζώσαντο σάκκους, κατήγαγον εἰς γῆν ἀρχηγοὺς παρθένους ἐν Ιερουσαλημ.
Lm:2:10 JOD. The elders of the daughter of Sion have sat upon the ground, they have kept silence: they have cast up dust upon their heads; they have girded themselves with sackcloths: they have brought down to the ground the chief virgins in Jerusalem. (Lamentations 2:10 Brenton)
Lm:2:10 Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory; skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie. (Lm 2:10 BT_4)
Lm:2:10 Ἐκάθισαν εἰς τὴν γῆν, ἐσιώπησαν πρεσβύτεροι θυγατρὸς Σιων, ἀνεβίβασαν χοῦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, περιεζώσαντο σάκκους, κατήγαγον εἰς γῆν ἀρχηγοὺς παρθένους ἐν Ιερουσαλημ.
Lm:2:10 καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) χοῦς, χοός, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) σάκκος, -ου, ὁ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ παρθένος, -ου, ἡ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Lm:2:10 By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Do bezdźwięcznego Starszy Córka Syjon By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Proch Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Płótno workowe By zniżać przywracał Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Dziewiczy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Lm:2:10 *)eka/Tisan ei)s tE\n gE=n, e)siO/pEsan presbu/teroi Tugatro\s *siOn, a)nebi/basan CHou=n e)pi\ tE\n kefalE\n au)tO=n, perieDZO/santo sa/kkous, katE/gagon ei)s gE=n a)rCHEgou\s parTe/nous e)n *ierousalEm.
Lm:2:10 ekaTisan eis tEn gEn, esiOpEsan presbyteroi Tygatros siOn, anebibasan CHun epi tEn kefalEn autOn, perieDZOsanto sakkus, katEgagon eis gEn arCHEgus parTenus en ierusalEm.
Lm:2:10 VAI_AAI3P P RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3P A1A_NPMC N3_GSF N_GSF VAI_AAI3P N3_ASM P RA_ASF N1_ASF RD_GPM VAI_AMI3P N2_APM VBI_AAI3P P N1_ASF N2_APM N2_APF P N_DSF
Lm:2:10 to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge into (+acc) the earth/land to soundless elder daughter Zion to draw (haul) dust upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sackcloth to bring down brought back into (+acc) earth/land trailblazer (author, first to go, leader, founder) virgin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Lm:2:10 they-SIT DOWN-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) they-SOUNDLESS-ed elder ([Adj] nom|voc) daughter (gen) Zion (indecl) they-DRAW-ed dust (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) them/same (gen) they-were-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed sackcloths (acc) I-BRING DOWN-ed, they-BRING DOWN-ed into (+acc) earth/land (acc) trailblazers (acc) virgins (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Lm:2:10 Lm_2:10_1 Lm_2:10_2 Lm_2:10_3 Lm_2:10_4 Lm_2:10_5 Lm_2:10_6 Lm_2:10_7 Lm_2:10_8 Lm_2:10_9 Lm_2:10_10 Lm_2:10_11 Lm_2:10_12 Lm_2:10_13 Lm_2:10_14 Lm_2:10_15 Lm_2:10_16 Lm_2:10_17 Lm_2:10_18 Lm_2:10_19 Lm_2:10_20 Lm_2:10_21 Lm_2:10_22 Lm_2:10_23
Lm:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:11 Ἐξέλιπον ἐν δάκρυσιν οἱ ὀφθαλμοί μου, ἐταράχθη ἡ καρδία μου, ἐξεχύθη εἰς γῆν ἡ δόξα μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου ἐν τῷ ἐκλιπεῖν νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐν πλατείαις πόλεως.
Lm:2:11 CHAPH. Mine eyes have failed with tears, my heart is troubled, my glory is cast down to the ground, for the destruction of the daughter of my people; while the infant and suckling swoon in the streets of the city. (Lamentations 2:11 Brenton)
Lm:2:11 Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia, żółć się wylała na ziemię przez klęskę Córy mego ludu, gdy słabły niemowlę i dziecię na placach miasta. (Lm 2:11 BT_4)
Lm:2:11 Ἐξέλιπον ἐν δάκρυσιν οἱ ὀφθαλμοί μου, ἐταράχθη καρδία μου, ἐξεχύθη εἰς γῆν δόξα μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου ἐν τῷ ἐκλιπεῖν νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐν πλατείαις πόλεως.
Lm:2:11 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) νήπιος -ία -ον καί θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) ἐν πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πόλις, -εως, ἡ
Lm:2:11 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łza Oko Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By wylewać się Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Sławy/wzbudzanie grozy Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zniszczenie Córka Ludzie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Noworodek I też, nawet, mianowicie By karmić piersią pielęgniarkę, ssać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto
Lm:2:11 *)eXe/lipon e)n da/krusin oi( o)fTalmoi/ mou, e)tara/CHTE E( kardi/a mou, e)XeCHu/TE ei)s gE=n E( do/Xa mou e)pi\ to\ su/ntrimma tE=s Tugatro\s tou= laou= mou e)n tO=| e)klipei=n nE/pion kai\ TEla/DZonta e)n platei/ais po/leOs.
Lm:2:11 eXelipon en dakrysin hoi ofTalmoi mu, etaraCHTE hE kardia mu, eXeCHyTE eis gEn hE doXa mu epi to syntrimma tEs Tygatros tu lau mu en tO eklipein nEpion kai TElaDZonta en plateiais poleOs.
Lm:2:11 VBI_AAI3P P N3_DPN RA_NPM N2_NPM RP_GS VQI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS VCI_API3S P N1_ASF RA_NSF N1S_NSF RP_GS P RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_DSN VB_AAN A1A_NPN C V1_PAPNPN P A3U_DPF N3I_GSF
Lm:2:11 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tear the eye I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to pour out into (+acc) earth/land the glory/awesomeness I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the destruction the daughter the people I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) infant and also, even, namely to suckle nurse, suck in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide city
Lm:2:11 I-FAIL-ed, they-FAIL-ed in/among/by (+dat) tears (dat) the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-POUR-ed-OUT into (+acc) earth/land (acc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) destruction (nom|acc|voc) the (gen) daughter (gen) the (gen) people (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-FAIL infant ([Adj] acc, nom|acc|voc) and while SUCKLE-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) city (gen)
Lm:2:11 Lm_2:11_1 Lm_2:11_2 Lm_2:11_3 Lm_2:11_4 Lm_2:11_5 Lm_2:11_6 Lm_2:11_7 Lm_2:11_8 Lm_2:11_9 Lm_2:11_10 Lm_2:11_11 Lm_2:11_12 Lm_2:11_13 Lm_2:11_14 Lm_2:11_15 Lm_2:11_16 Lm_2:11_17 Lm_2:11_18 Lm_2:11_19 Lm_2:11_20 Lm_2:11_21 Lm_2:11_22 Lm_2:11_23 Lm_2:11_24 Lm_2:11_25 Lm_2:11_26 Lm_2:11_27 Lm_2:11_28 Lm_2:11_29 Lm_2:11_30 Lm_2:11_31 Lm_2:11_32 Lm_2:11_33
Lm:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:12 Ταῖς μητράσιν αὐτῶν εἶπαν Ποῦ σῖτος καὶ οἶνος; ἐν τῷ ἐκλύεσθαι αὐτοὺς ὡς τραυματίας ἐν πλατείαις πόλεως, ἐν τῷ ἐκχεῖσθαι ψυχὰς αὐτῶν εἰς κόλπον μητέρων αὐτῶν.
Lm:2:12 LAMED. They said to their mothers, Where is corn and wine? while they fainted like wounded men in the streets of the city, while their souls were poured out into their mother's bosom. (Lamentations 2:12 Brenton)
Lm:2:12 Do matek swoich mówiły: «Gdzie żywność i wino?» Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek. (Lm 2:12 BT_4)
Lm:2:12 Ταῖς μητράσιν αὐτῶν εἶπαν Ποῦ σῖτος καὶ οἶνος; ἐν τῷ ἐκλύεσθαι αὐτοὺς ὡς τραυματίας ἐν πλατείαις πόλεως, ἐν τῷ ἐκχεῖσθαι ψυχὰς αὐτῶν εἰς κόλπον μητέρων αὐτῶν.
Lm:2:12 ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποῦ[1] σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί οἶνος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐν πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κόλπος, -ου, ὁ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:2:12 Matka On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Gdzie Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zaniechać (bądź słaby) On/ona/to/to samo Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wylewać się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Łono serca Matka On/ona/to/to samo
Lm:2:12 *tai=s mEtra/sin au)tO=n ei)=pan *pou= si=tos kai\ oi)=nos; e)n tO=| e)klu/esTai au)tou\s O(s traumati/as e)n platei/ais po/leOs, e)n tO=| e)kCHei=sTai PSuCHa\s au)tO=n ei)s ko/lpon mEte/rOn au)tO=n.
Lm:2:12 tais mEtrasin autOn eipan pu sitos kai oinos; en tO eklyesTai autus hOs traumatias en plateiais poleOs, en tO ekCHeisTai PSyCHas autOn eis kolpon mEterOn autOn.
Lm:2:12 RA_DPF N3_DPF RD_GPM VAI_AAI3P D N2_NSM C N2_NSM P RA_DSN V1_PMN RD_APM C N1T_NSM P A3U_DPF N3I_GSF P RA_DSN V2_PMN N1_APF RD_GPM P N2_ASM N3_GPF RD_GPM
Lm:2:12 the mother he/she/it/same to say/tell where wheat/grain seed; cereal and also, even, namely wine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to give up (be faint) he/she/it/same as/like ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to pour out life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same into (+acc) bosom of the heart mother he/she/it/same
Lm:2:12 the (dat) πατερες (dat) them/same (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) where wheat/grain (nom) and wine (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GIVE-ed-UP them/same (acc) as/like in/among/by (+dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) city (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-POUR-ed-OUT lifes (acc) them/same (gen) into (+acc) bosom (acc) πατερες (gen) them/same (gen)
Lm:2:12 Lm_2:12_1 Lm_2:12_2 Lm_2:12_3 Lm_2:12_4 Lm_2:12_5 Lm_2:12_6 Lm_2:12_7 Lm_2:12_8 Lm_2:12_9 Lm_2:12_10 Lm_2:12_11 Lm_2:12_12 Lm_2:12_13 Lm_2:12_14 Lm_2:12_15 Lm_2:12_16 Lm_2:12_17 Lm_2:12_18 Lm_2:12_19 Lm_2:12_20 Lm_2:12_21 Lm_2:12_22 Lm_2:12_23 Lm_2:12_24 Lm_2:12_25 Lm_2:12_26
Lm:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:13 Τί μαρτυρήσω σοι ἢ τί ὁμοιώσω σοι, θύγατερ Ιερουσαλημ; τίς σώσει σε καὶ παρακαλέσει σε, παρθένος θύγατερ Σιων; ὅτι ἐμεγαλύνθη ποτήριον συντριβῆς σου· τίς ἰάσεταί σε;
Lm:2:13 MEM. What shall I testify to thee, or what shall I compare to thee, O daughter of Jerusalem? who shall save and comfort thee, O virgin daughter of Sion? for the cup of thy destruction is enlarged: who shall heal thee? (Lamentations 2:13 Brenton)
Lm:2:13 Jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem! Z czym cię porównać, by cię pocieszyć? Dziewico, Córo Syjonu, gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy? (Lm 2:13 BT_4)
Lm:2:13 Τί μαρτυρήσω σοι τί ὁμοιώσω σοι, θύγατερ Ιερουσαλημ; τίς σώσει σε καὶ παρακαλέσει σε, παρθένος θύγατερ Σιων; ὅτι ἐμεγαλύνθη ποτήριον συντριβῆς σου· τίς ἰάσεταί σε;
Lm:2:13 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρθένος, -ου, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ὅτι μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ποτήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lm:2:13 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By porównywać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Córka Jerozolima [miasto z] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ty; twój/twój(sg) Dziewiczy Córka Syjon Ponieważ/tamto By powiększać/chwałę Filiżanka {Puchar} Ty; twój/twój(sg) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By goić się Ty; twój/twój(sg)
Lm:2:13 *ti/ marturE/sO soi E)\ ti/ o(moiO/sO soi, Tu/gater *ierousalEm; ti/s sO/sei se kai\ parakale/sei se, parTe/nos Tu/gater *siOn; o(/ti e)megalu/nTE potE/rion suntribE=s sou· ti/s i)a/setai/ se;
Lm:2:13 ti martyrEsO soi E ti homoiOsO soi, Tygater ierusalEm; tis sOsei se kai parakalesei se, parTenos Tygater siOn; hoti emegalynTE potErion syntribEs su· tis iasetai se;
Lm:2:13 RI_ASN VA_AAS1S RP_DS C RI_ASN VF_FAI1S RP_DS N3_VSF N_GSF RI_NSM VF_FAI3S RP_AS C VF_FAI3S RP_AS N2_NSF N3_VSF N_GSF C VCI_API3S N2N_NSN N1_GSF RP_GS RI_NSM VF_FMI3S RP_AS
Lm:2:13 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify you; your/yours(sg); to rub worn, rub or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to liken you; your/yours(sg); to rub worn, rub daughter Jerusalem [city of] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with you; your/yours(sg) virgin daughter Zion because/that to magnify/laud cup ć you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to heal you; your/yours(sg)
Lm:2:13 who/what/why (nom|acc) I-will-BEAR--WITNESS, I-should-BEAR--WITNESS you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) or who/what/why (nom|acc) I-will-LIKEN, I-should-LIKEN you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) daughter (voc) Jerusalem (indecl) who/what/why (nom) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-PETITION, you(sg)-will-be-PETITION-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) virgin (nom) daughter (voc) Zion (indecl) because/that he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed cup (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-HEAL-ed, (fut perf) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Lm:2:13 Lm_2:13_1 Lm_2:13_2 Lm_2:13_3 Lm_2:13_4 Lm_2:13_5 Lm_2:13_6 Lm_2:13_7 Lm_2:13_8 Lm_2:13_9 Lm_2:13_10 Lm_2:13_11 Lm_2:13_12 Lm_2:13_13 Lm_2:13_14 Lm_2:13_15 Lm_2:13_16 Lm_2:13_17 Lm_2:13_18 Lm_2:13_19 Lm_2:13_20 Lm_2:13_21 Lm_2:13_22 Lm_2:13_23 Lm_2:13_24 Lm_2:13_25 Lm_2:13_26
Lm:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:14 Προφῆταί σου εἴδοσάν σοι μάταια καὶ ἀφροσύνην καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου τοῦ ἐπιστρέψαι αἰχμαλωσίαν σου καὶ εἴδοσάν σοι λήμματα μάταια καὶ ἐξώσματα.
Lm:2:14 NUN. Thy prophets have seen for thee vanities and folly: and they have not discovered thine iniquity, to turn back thy captivity; but they have seen for thee vain burdens, and worthless visions. (Lamentations 2:14 Brenton)
Lm:2:14 Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec; miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne. (Lm 2:14 BT_4)
Lm:2:14 Προφῆταί σου εἴδοσάν σοι μάταια καὶ ἀφροσύνην καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου τοῦ ἐπιστρέψαι αἰχμαλωσίαν σου καὶ εἴδοσάν σοι λήμματα μάταια καὶ ἐξώσματα.
Lm:2:14 προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μάταιος -αία -ον καί ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μάταιος -αία -ον καί
Lm:2:14 Prorok Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy I też, nawet, mianowicie Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odkrywać się/objawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki Ty; twój/twój(sg) By odwracać się dookoła Jeńcy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy I też, nawet, mianowicie
Lm:2:14 *profE=tai/ sou ei)/dosa/n soi ma/taia kai\ a)frosu/nEn kai\ ou)k a)peka/luPSan e)pi\ tE\n a)diki/an sou tou= e)pistre/PSai ai)CHmalOsi/an sou kai\ ei)/dosa/n soi lE/mmata ma/taia kai\ e)XO/smata.
Lm:2:14 profEtai su eidosan soi mataia kai afrosynEn kai uk apekalyPSan epi tEn adikian su tu epistrePSai aiCHmalOsian su kai eidosan soi lEmmata mataia kai eXOsmata.
Lm:2:14 N1M_NPM RP_GS VBI_AAI3P RP_DS A1A_APN C N1_ASF C D VAI_AAI3P P RA_ASF N1A_ASF RP_GS RA_GSN VA_AAN N1A_ASF RP_GS C VBI_AAI3P RP_DS N3M_APN A1A_APN C N3M_APN
Lm:2:14 prophet you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless and also, even, namely mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle and also, even, namely οὐχ before rough breathing to uncover/reveal upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wrongdoing you; your/yours(sg) the to turn around captives you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless and also, even, namely ć
Lm:2:14 prophets (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-SEE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and mindlessness (acc) and not they-UNCOVER/REVEAL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wrongdoing (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) captives (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-SEE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and
Lm:2:14 Lm_2:14_1 Lm_2:14_2 Lm_2:14_3 Lm_2:14_4 Lm_2:14_5 Lm_2:14_6 Lm_2:14_7 Lm_2:14_8 Lm_2:14_9 Lm_2:14_10 Lm_2:14_11 Lm_2:14_12 Lm_2:14_13 Lm_2:14_14 Lm_2:14_15 Lm_2:14_16 Lm_2:14_17 Lm_2:14_18 Lm_2:14_19 Lm_2:14_20 Lm_2:14_21 Lm_2:14_22 Lm_2:14_23 Lm_2:14_24 Lm_2:14_25
Lm:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:15 Ἐκρότησαν ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες οἱ παραπορευόμενοι ὁδόν, ἐσύρισαν καὶ ἐκίνησαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν ἐπὶ τὴν θυγατέρα Ιερουσαλημ Ἦ αὕτη ἡ πόλις, ἣν ἐροῦσιν Στέφανος δόξης, εὐφροσύνη πάσης τῆς γῆς;
Lm:2:15 SAMECH. All that go by the way have clapped their hands at thee; they have hissed and shaken their head at the daughter of Jerusalem. Is this the city, they say, the crown of joy of all the earth? (Lamentations 2:15 Brenton)
Lm:2:15 W dłonie klaszczą nad tobą, wszyscy, co drogą przechodzą, gwiżdżą i kiwają głowami nad Córą Jeruzalem: «Więc to ma być Miasto, cud piękna, radość całego świata?» (Lm 2:15 BT_4)
Lm:2:15 Ἐκρότησαν ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες οἱ παραπορευόμενοι ὁδόν, ἐσύρισαν καὶ ἐκίνησαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν ἐπὶ τὴν θυγατέρα Ιερουσαλημ αὕτη πόλις, ἣν ἐροῦσιν Στέφανος δόξης, εὐφροσύνη πάσης τῆς γῆς;
Lm:2:15 ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -) καί κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἦ[2] οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Lm:2:15 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Drogi {Sposobu}/droga By syczeć I też, nawet, mianowicie By umieszczać w ruchu Głowa On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Jerozolima [miasto z] Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miasto Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Sławy/wzbudzanie grozy Wesołość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Lm:2:15 *)ekro/tEsan e)pi\ se\ CHei=ras pa/ntes oi( paraporeuo/menoi o(do/n, e)su/risan kai\ e)ki/nEsan tE\n kefalE\n au)tO=n e)pi\ tE\n Tugate/ra *ierousalEm *)=E au(/tE E( po/lis, E(\n e)rou=sin *ste/fanos do/XEs, eu)frosu/nE pa/sEs tE=s gE=s;
Lm:2:15 ekrotEsan epi se CHeiras pantes hoi paraporeuomenoi hodon, esyrisan kai ekinEsan tEn kefalEn autOn epi tEn Tygatera ierusalEm E hautE hE polis, hEn erusin stefanos doXEs, eufrosynE pasEs tEs gEs;
Lm:2:15 VAI_AAI3P P RP_AS N3_APF A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM N2_ASF VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM P RA_ASF N3_ASF N_GSF D RD_NSF RA_NSF N3I_NSF RR_ASF VF2_FAI3P N2_NSM N1S_GSF N1_NSF A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Lm:2:15 ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) hand every all, each, every, the whole of the to ??? way/road to hiss and also, even, namely to set in motion the head he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the daughter Jerusalem [city of] truly this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the city who/whom/which to say/tell wreath; wreath wreath (only) not crown glory/awesomeness cheerfulness every all, each, every, the whole of the earth/land
Lm:2:15 upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) hands (acc) all (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom|voc) way/road (acc) they-HISS-ed and they-SET-ed-IN-MOTION the (acc) head (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) daughter (acc) Jerusalem (indecl) truly this (nom) the (nom) city (nom) who/whom/which (acc) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) wreath (nom); wreath (nom) glory/awesomeness (gen) cheerfulness (nom|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Lm:2:15 Lm_2:15_1 Lm_2:15_2 Lm_2:15_3 Lm_2:15_4 Lm_2:15_5 Lm_2:15_6 Lm_2:15_7 Lm_2:15_8 Lm_2:15_9 Lm_2:15_10 Lm_2:15_11 Lm_2:15_12 Lm_2:15_13 Lm_2:15_14 Lm_2:15_15 Lm_2:15_16 Lm_2:15_17 Lm_2:15_18 Lm_2:15_19 Lm_2:15_20 Lm_2:15_21 Lm_2:15_22 Lm_2:15_23 Lm_2:15_24 Lm_2:15_25 Lm_2:15_26 Lm_2:15_27 Lm_2:15_28 Lm_2:15_29 Lm_2:15_30
Lm:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:16 Διήνοιξαν ἐπὶ σὲ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροί σου, ἐσύρισαν καὶ ἔβρυξαν ὀδόντας, εἶπαν Κατεπίομεν αὐτήν, πλὴν αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν προσεδοκῶμεν, εὕρομεν αὐτήν, εἴδομεν.
Lm:2:16 AIN. All thine enemies have opened their mouth against thee: they have hissed and gnashed their teeth, and said, We have swallowed her up: moreover this is the day which we looked for; we have found it, we have seen it. (Lamentations 2:16 Brenton)
Lm:2:16 Rozwarli na ciebie swe usta wszyscy twoi wrogowie; gwizdali, zgrzytali zębami. «Pochłonęliśmy je - rzekli - oto jest dzień upragniony. Osiągnęliśmy go, widzimy». (Lm 2:16 BT_4)
Lm:2:16 Διήνοιξαν ἐπὶ σὲ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροί σου, ἐσύρισαν καὶ ἔβρυξαν ὀδόντας, εἶπαν Κατεπίομεν αὐτήν, πλὴν αὕτη ἡμέρα, ἣν προσεδοκῶμεν, εὕρομεν αὐτήν, εἴδομεν.
Lm:2:16 δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -) καί βρύχω (βρυχ-, βρυξ-, βρυξ-, -, -, -) ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πλήν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ προσ·δοκάω (προσ+δοκ(α)-, -, προσ+δοκη·σ-, -, -, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Lm:2:16 By otwierać wszystek  droga {sposób} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ty; twój/twój(sg) By syczeć I też, nawet, mianowicie Do ??? Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec By mówić/opowiadaj By przełykać On/ona/to/to samo Z wyjątkiem To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dzień Kto/, który/, który By oczekiwać oczekuj, szukaj, czekaj dla By znajdować On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Lm:2:16 *diE/noiXan e)pi\ se\ sto/ma au)tO=n pa/ntes oi( e)CHTroi/ sou, e)su/risan kai\ e)/bruXan o)do/ntas, ei)=pan *katepi/omen au)tE/n, plE\n au(/tE E( E(me/ra, E(\n prosedokO=men, eu(/romen au)tE/n, ei)/domen.
Lm:2:16 diEnoiXan epi se stoma autOn pantes hoi eCHTroi su, esyrisan kai ebryXan odontas, eipan katepiomen autEn, plEn hautE hE hEmera, hEn prosedokOmen, heuromen autEn, eidomen.
Lm:2:16 VAI_AAI3P P RP_AS N3M_ASN RD_GPM A3_NPM RA_NPM A1A_NPM RP_GS VAI_AAI3P C VAI_AAI3P N3_APM VAI_AAI3P V1I_IAI1P RD_ASF D RD_NSF RA_NSF N1A_NSF RR_ASF V3I_IAI1P VB_AAI1P RD_ASF VBI_AAI1P
Lm:2:16 to open up-all-the-way upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) mouth/maw stoma he/she/it/same every all, each, every, the whole of the hostile you; your/yours(sg) to hiss and also, even, namely to ??? grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike to say/tell to swallow he/she/it/same except this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the day who/whom/which to expect expect, look for, wait for to find he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Lm:2:16 they-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-HISS-ed and they-???-ed teeth (acc) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) we-SWALLOW-ed her/it/same (acc) except this (nom) the (nom) day (nom|voc) who/whom/which (acc) we-were-EXPECT-ing we-FIND-ed her/it/same (acc) we-SEE-ed
Lm:2:16 Lm_2:16_1 Lm_2:16_2 Lm_2:16_3 Lm_2:16_4 Lm_2:16_5 Lm_2:16_6 Lm_2:16_7 Lm_2:16_8 Lm_2:16_9 Lm_2:16_10 Lm_2:16_11 Lm_2:16_12 Lm_2:16_13 Lm_2:16_14 Lm_2:16_15 Lm_2:16_16 Lm_2:16_17 Lm_2:16_18 Lm_2:16_19 Lm_2:16_20 Lm_2:16_21 Lm_2:16_22 Lm_2:16_23 Lm_2:16_24 Lm_2:16_25
Lm:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:17 Ἐποίησεν κύριος ἃ ἐνεθυμήθη, συνετέλεσεν ῥήματα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων, καθεῖλεν καὶ οὐκ ἐφείσατο, καὶ ηὔφρανεν ἐπὶ σὲ ἐχθρόν, ὕψωσεν κέρας θλίβοντός σε.
Lm:2:17 PHE. The Lord has done that which he purposed; he has accomplished his word, even the things which he commanded from the ancient days: he has thrown down, and has not spared: and he has caused the enemy to rejoice over thee, he has exalted the horn of him that afflicted thee. (Lamentations 2:17 Brenton)
Lm:2:17 Uczynił Pan, co postanowił, wypełnił swą groźbę, zapowiedzianą w dniach dawnych: bez litości obalił, rozweselił wroga nad tobą, wywyższył moc twych ciemięzców. (Lm 2:17 BT_4)
Lm:2:17 Ἐποίησεν κύριος ἐνεθυμήθη, συνετέλεσεν ῥήματα αὐτοῦ, ἐνετείλατο ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων, καθεῖλεν καὶ οὐκ ἐφείσατο, καὶ ηὔφρανεν ἐπὶ σὲ ἐχθρόν, ὕψωσεν κέρας θλίβοντός σε.
Lm:2:17 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ ἀρχαῖος -αία -ον καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐχθρός -ά -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lm:2:17 By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). By uzupełniać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Starożytny By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Wrogi By podnosić/ustalony wysoko Róg By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty; twój/twój(sg)
Lm:2:17 *)epoi/Esen ku/rios a(/ e)neTumE/TE, sunete/lesen r(E/mata au)tou=, a(/ e)netei/lato e)X E(merO=n a)rCHai/On, kaTei=len kai\ ou)k e)fei/sato, kai\ Eu)/franen e)pi\ se\ e)CHTro/n, u(/PSOsen ke/ras Tli/bonto/s se.
Lm:2:17 epoiEsen kyrios ha eneTymETE, synetelesen rEmata autu, ha eneteilato eX hEmerOn arCHaiOn, kaTeilen kai uk efeisato, kai Eufranen epi se eCHTron, hyPSOsen keras Tlibontos se.
Lm:2:17 VAI_AAI3S N2_NSM RR_NPN VCI_API3S VAI_AAI3S N3M_APN RD_GSM RR_APN VAI_AMI3S P N1A_GPF A1A_GPM VBI_AAI3S C D VAI_AMI3S C VZI_AAI3S P RP_AS A1A_ASM VAI_AAI3S N3T_NSN V1_PAPGSM RP_AS
Lm:2:17 to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). to complete declaration statement, utterance he/she/it/same who/whom/which to enjoin command out of (+gen) ἐξ before vowels day ancient to take down purge and also, even, namely οὐχ before rough breathing to spare and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) hostile to elevate/set high horn to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you; your/yours(sg)
Lm:2:17 he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-PONDER-ed he/she/it-COMPLETE-ed declarations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed out of (+gen) days (gen) ancient ([Adj] gen) he/she/it-TAKE-ed-DOWN and not he/she/it-was-SPARE-ed and he/she/it-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH horn (nom|acc|voc) while DISTRESS-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Lm:2:17 Lm_2:17_1 Lm_2:17_2 Lm_2:17_3 Lm_2:17_4 Lm_2:17_5 Lm_2:17_6 Lm_2:17_7 Lm_2:17_8 Lm_2:17_9 Lm_2:17_10 Lm_2:17_11 Lm_2:17_12 Lm_2:17_13 Lm_2:17_14 Lm_2:17_15 Lm_2:17_16 Lm_2:17_17 Lm_2:17_18 Lm_2:17_19 Lm_2:17_20 Lm_2:17_21 Lm_2:17_22 Lm_2:17_23 Lm_2:17_24 Lm_2:17_25
Lm:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:18 Ἐβόησεν καρδία αὐτῶν πρὸς κύριον Τείχη Σιων, καταγάγετε ὡς χειμάρρους δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός· μὴ δῷς ἔκνηψιν σεαυτῇ, μὴ σιωπήσαιτο, θύγατερ, ὁ ὀφθαλμός σου.
Lm:2:18 TSADE. Their heart cried to the Lord, Ye walls of Sion, pour down tears like torrents day and night: give thyself no rest; let not the apple of thine eyes cease. (Lamentations 2:18 Brenton)
Lm:2:18 Wołaj sercem do Pana, Dziewico, Córo Syjonu; niech łzy twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy; nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica twego oka nie zna spoczynku! (Lm 2:18 BT_4)
Lm:2:18 Ἐβόησεν καρδία αὐτῶν πρὸς κύριον Τείχη Σιων, καταγάγετε ὡς χειμάρρους δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός· μὴ δῷς ἔκνηψιν σεαυτῇ, μὴ σιωπήσαιτο, θύγατερ, ὀφθαλμός σου.
Lm:2:18 βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Σιών, ἡ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὡς χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lm:2:18 By ryczeć Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ściana Syjon By zniżać przywracał Jak/jak Koryto rzeki Łza Dzień I też, nawet, mianowicie Noc Nie By dawać Siebie Nie Do bezdźwięcznego Córka Oko Ty; twój/twój(sg)
Lm:2:18 *)ebo/Esen kardi/a au)tO=n pro\s ku/rion *tei/CHE *siOn, kataga/gete O(s CHeima/rrous da/krua E(me/ras kai\ nukto/s· mE\ dO=|s e)/knEPSin seautE=|, mE\ siOpE/saito, Tu/gater, o( o)fTalmo/s sou.
Lm:2:18 eboEsen kardia autOn pros kyrion teiCHE siOn, katagagete hOs CHeimarrus dakrya hEmeras kai nyktos· mE dOs eknEPSin seautE, mE siOpEsaito, Tygater, ho ofTalmos su.
Lm:2:18 VAI_AAI3S N1A_NSF RD_GPM P N2_ASM N1_NSF N_GSF VB_AAD2P C N2_APM N2N_APN N1A_GSF C N3_GSF D VO_AAS2S N3I_ASF RD_DSF D VA_AMO3S N3_VSF RA_NSM N2_NSM RP_GS
Lm:2:18 to bellow heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wall Zion to bring down brought back as/like wadi tear day and also, even, namely night not to give ć yourself not to soundless daughter the eye you; your/yours(sg)
Lm:2:18 he/she/it-BELLOW-ed heart (nom|voc) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) walls (nom|acc|voc) Zion (indecl) do-BRING DOWN-you(pl)! as/like wadi (nom), wadis (acc) tears (nom|acc|voc) day (gen), days (acc) and night (gen) not you(sg)-should-GIVE yourself (dat) not he/she/it-happens-to-be-SOUNDLESS-ed (opt) daughter (voc) the (nom) eye (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lm:2:18 Lm_2:18_1 Lm_2:18_2 Lm_2:18_3 Lm_2:18_4 Lm_2:18_5 Lm_2:18_6 Lm_2:18_7 Lm_2:18_8 Lm_2:18_9 Lm_2:18_10 Lm_2:18_11 Lm_2:18_12 Lm_2:18_13 Lm_2:18_14 Lm_2:18_15 Lm_2:18_16 Lm_2:18_17 Lm_2:18_18 Lm_2:18_19 Lm_2:18_20 Lm_2:18_21 Lm_2:18_22 Lm_2:18_23 Lm_2:18_24
Lm:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:19 Ἀνάστα ἀγαλλίασαι ἐν νυκτὶ εἰς ἀρχὰς φυλακῆς σου, ἔκχεον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέναντι προσώπου κυρίου, ἆρον πρὸς αὐτὸν χεῖράς σου περὶ ψυχῆς νηπίων σου τῶν ἐκλυομένων λιμῷ ἐπ’ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων.
Lm:2:19 KOPH. Arise, rejoice in the night at the beginning of thy watch: pour out thy heart as water before the face of the Lord; lift up thy hands to him for the life of thine infants, who faint for hunger at the top of all the streets. (Lamentations 2:19 Brenton)
Lm:2:19 Powstań, wołaj po nocy przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim obliczem, podnoś do Niego swe ręce o życie twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach wszystkich ulic. (Lm 2:19 BT_4)
Lm:2:19 Ἀνάστα ἀγαλλίασαι ἐν νυκτὶ εἰς ἀρχὰς φυλακῆς σου, ἔκχεον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέναντι προσώπου κυρίου, ἆρον πρὸς αὐτὸν χεῖράς σου περὶ ψυχῆς νηπίων σου τῶν ἐκλυομένων λιμῷ ἐπ’ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων.
Lm:2:19 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐν νύξ, -υκτός, ἡ εἰς[1] ἀρχή, -ῆς, ἡ φυλακή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·έν·αντι πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν περί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή νήπιος -ία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί ἀρχή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔξ·οδος, -ου, ἡ
Lm:2:19 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By radować się (zadowolona, wielka radość) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc Do (+przyspieszenie) Początek Więzienie zabezpieczają się Ty; twój/twój(sg) By wylewać się Jak/jak Woda Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ręka Ty; twój/twój(sg) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Noworodek Ty; twój/twój(sg) By zaniechać (bądź słaby) Głodu głód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eksodus
Lm:2:19 *)ana/sta a)galli/asai e)n nukti\ ei)s a)rCHa\s fulakE=s sou, e)/kCHeon O(s u(/dOr kardi/an sou a)pe/nanti prosO/pou kuri/ou, a)=ron pro\s au)to\n CHei=ra/s sou peri\ PSuCHE=s nEpi/On sou tO=n e)kluome/nOn limO=| e)p’ a)rCHE=s pasO=n e)Xo/dOn.
Lm:2:19 anasta agalliasai en nykti eis arCHas fylakEs su, ekCHeon hOs hydOr kardian su apenanti prosOpu kyriu, aron pros auton CHeiras su peri PSyCHEs nEpiOn su tOn eklyomenOn limO ep’ arCHEs pasOn eXodOn.
Lm:2:19 VH_AAD2S VA_AAD2S P N3_DSF P N1_APF N1_GSF RP_GS VA_AAD2S C N3_NSN N1A_ASF RP_GS D N2N_GSN N2_GSM VA_AAD2S P RD_ASM N3_APF RP_GS P N1_GSF A1A_GPM RP_GS RA_GPM V1_PMPGPM N2_DSM P N1_GSF A1S_GPF N2_GPF
Lm:2:19 to stand up put up, raise, resurrect to exult (glad, great joy) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night into (+acc) beginning prison guard you; your/yours(sg) to pour out as/like water heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) opposite/in the presence of (+gen) face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lift/pick up take up, tote, raise toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same hand you; your/yours(sg) about (+acc,+gen) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person infant you; your/yours(sg) the to give up (be faint) famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing beginning every all, each, every, the whole of exodus
Lm:2:19 do-STand-you(sg)-UP! you(sg)-are-being-EXULT-ed, to-EXULT, be-you(sg)-EXULT-ed!, he/she/it-happens-to-EXULT (opt) in/among/by (+dat) night (dat) into (+acc) beginnings (acc) prison (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) as/like water (nom|acc|voc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) opposite/in the presence of (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) do-LIFT/PICK-you(sg)-UP! toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) about (+acc,+gen) life (gen) infant ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) while being-GIVE-ed-UP (gen) famine (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) beginning (gen) all (gen) exoduses (gen)
Lm:2:19 Lm_2:19_1 Lm_2:19_2 Lm_2:19_3 Lm_2:19_4 Lm_2:19_5 Lm_2:19_6 Lm_2:19_7 Lm_2:19_8 Lm_2:19_9 Lm_2:19_10 Lm_2:19_11 Lm_2:19_12 Lm_2:19_13 Lm_2:19_14 Lm_2:19_15 Lm_2:19_16 Lm_2:19_17 Lm_2:19_18 Lm_2:19_19 Lm_2:19_20 Lm_2:19_21 Lm_2:19_22 Lm_2:19_23 Lm_2:19_24 Lm_2:19_25 Lm_2:19_26 Lm_2:19_27 Lm_2:19_28 Lm_2:19_29 Lm_2:19_30 Lm_2:19_31 Lm_2:19_32
Lm:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:20 Ἰδέ, κύριε, καὶ ἐπίβλεψον τίνι ἐπεφύλλισας οὕτως· εἰ φάγονται γυναῖκες καρπὸν κοιλίας αὐτῶν; ἐπιφυλλίδα ἐποίησεν μάγειρος· φονευθήσονται νήπια θηλάζοντα μαστούς; ἀποκτενεῖς ἐν ἁγιάσματι κυρίου ἱερέα καὶ προφήτην;
Lm:2:20 RHECHS. Behold, O Lord, and see for whom thou has gathered thus. Shall the women eat the fruit of their womb? the cook has made a gathering: shall the infants sucking at the breasts be slain? wilt thou slay the priest and prophet in the sanctuary of the Lord? (Lamentations 2:20 Brenton)
Lm:2:20 Spojrzyj, Panie, i rozważ, komuś tak kiedy uczynił: Czy kobiety mają jeść owoc swego łona - pieszczone niemowlęta? Czy w świątyni Pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka? (Lm 2:20 BT_4)
Lm:2:20 Ἰδέ, κύριε, καὶ ἐπίβλεψον τίνι ἐπεφύλλισας οὕτως· εἰ φάγονται γυναῖκες καρπὸν κοιλίας αὐτῶν; ἐπιφυλλίδα ἐποίησεν μάγειρος· φονευθήσονται νήπια θηλάζοντα μαστούς; ἀποκτενεῖς ἐν ἁγιάσματι κυρίου ἱερέα καὶ προφήτην;
Lm:2:20 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὕτως/οὕτω εἰ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) νήπιος -ία -ον θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) μαστός, -οῦ, ὁ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἱερεύς, -έως, ὁ καί προφήτης, -ου, ὁ
Lm:2:20 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Jeżeli By jeść Kobiety/żona Owoc; Nadgarstek Brzuch On/ona/to/to samo By czynić/rób By mordować Noworodek By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Pierś By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Duchowny I też, nawet, mianowicie Prorok
Lm:2:20 *)ide/, ku/rie, kai\ e)pi/blePSon ti/ni e)pefu/llisas ou(/tOs· ei) fa/gontai gunai=kes karpo\n koili/as au)tO=n; e)pifulli/da e)poi/Esen ma/geiros· foneuTE/sontai nE/pia TEla/DZonta mastou/s; a)poktenei=s e)n a(gia/smati kuri/ou i(ere/a kai\ profE/tEn;
Lm:2:20 ide, kyrie, kai epiblePSon tini epefyllisas hutOs· ei fagontai gynaikes karpon koilias autOn; epifyllida epoiEsen mageiros· foneuTEsontai nEpia TElaDZonta mastus; apokteneis en hagiasmati kyriu hierea kai profEtEn;
Lm:2:20 VB_AAD2S N2_VSM C VA_AAD2S RI_DSN VAI_AAI2S D C VF_FMI3P N3K_NPF N2_ASM N1A_GSF RD_GPM N3D_APF VAI_AAI3S N2_NSM VC_FPI3P A1A_APN V1_PAPAPN N2_APM VF2_FAI2S P N3M_DSN N2_GSM N3V_ASM C N1M_ASM
Lm:2:20 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to look upon overlook, look attentively who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] if to eat woman/wife fruit; Carpus belly he/she/it/same ć to do/make ć to murder infant to suckle nurse, suck breast to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. priest and also, even, namely prophet
Lm:2:20 do-SEE-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) and do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) who/what/why (dat) thusly/like this if they-will-be-EAT-ed women/wives (nom|voc) fruit (acc); Carpus (acc) belly (gen), bellies (acc) them/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed they-will-be-MURDER-ed infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while SUCKLE-ing (acc, nom|acc|voc) breasts (acc) you(sg)-will-KILL, you(sg)-are-KILL-ing in/among/by (+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) priest (acc) and prophet (acc)
Lm:2:20 Lm_2:20_1 Lm_2:20_2 Lm_2:20_3 Lm_2:20_4 Lm_2:20_5 Lm_2:20_6 Lm_2:20_7 Lm_2:20_8 Lm_2:20_9 Lm_2:20_10 Lm_2:20_11 Lm_2:20_12 Lm_2:20_13 Lm_2:20_14 Lm_2:20_15 Lm_2:20_16 Lm_2:20_17 Lm_2:20_18 Lm_2:20_19 Lm_2:20_20 Lm_2:20_21 Lm_2:20_22 Lm_2:20_23 Lm_2:20_24 Lm_2:20_25 Lm_2:20_26 Lm_2:20_27
Lm:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:21 Ἐκοιμήθησαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον καὶ πρεσβύτης· παρθένοι μου καὶ νεανίσκοι μου ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ· ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἀπέκτεινας, ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς σου ἐμαγείρευσας, οὐκ ἐφείσω.
Lm:2:21 CHSEN. The child and old man have lain down in the street: my virgins and my young men are gone into captivity: thou hast slain them with the sword and with famine; in the day of thy wrath thou hast mangled them, thou has not spared. (Lamentations 2:21 Brenton)
Lm:2:21 Legli w prochu ulicy: chłopiec i starzec, moje dziewice i moi młodzieńcy padli od miecza; zabiłeś ich w dniu swego gniewu, zgładziłeś bez litości. (Lm 2:21 BT_4)
Lm:2:21 Ἐκοιμήθησαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον καὶ πρεσβύτης· παρθένοι μου καὶ νεανίσκοι μου ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ· ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἀπέκτεινας, ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς σου ἐμαγείρευσας, οὐκ ἐφείσω.
Lm:2:21 κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί πρεσβύτης, -ου, ὁ παρθένος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
Lm:2:21 By dawać wytchnienie/snowi Do (+przyspieszenie) Eksodus Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie Stary/postarzał człowiek Dziewiczy Ja I też, nawet, mianowicie Młody człowiek Ja By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać}
Lm:2:21 *)ekoimE/TEsan ei)s tE\n e)/Xodon paida/rion kai\ presbu/tEs· parTe/noi mou kai\ neani/skoi mou e)poreu/TEsan e)n ai)CHmalOsi/a|· e)n r(omfai/a| kai\ e)n limO=| a)pe/kteinas, e)n E(me/ra| o)rgE=s sou e)magei/reusas, ou)k e)fei/sO.
Lm:2:21 ekoimETEsan eis tEn eXodon paidarion kai presbytEs· parTenoi mu kai neaniskoi mu eporeuTEsan en aiCHmalOsia· en romfaia kai en limO apekteinas, en hEmera orgEs su emageireusas, uk efeisO.
Lm:2:21 VCI_API3P P RA_ASF N2_ASF N2N_NSN C N1M_NSM N2_NPF RP_GS C N2_NPM RP_GS VCI_API3P P N1A_DSF P N1A_DSF C P N2_DSM VAI_AAI2S P N1A_DSF N1_GSF RP_GS VAI_AAI2S D VAI_AMI2S
Lm:2:21 to repose/sleep into (+acc) the exodus child/young slave and also, even, namely old/aged man virgin I and also, even, namely young man I to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) ć οὐχ before rough breathing to spare
Lm:2:21 they-were-REPOSE/SLEEP-ed into (+acc) the (acc) exodus (acc) child/young slave (nom|acc|voc) and old/aged man (nom) virgins (nom|voc) me (gen) and young men (nom|voc) me (gen) they-were-GO-ed in/among/by (+dat) captives (dat) in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) you(sg)-KILL-ed in/among/by (+dat) day (dat) wrath (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-were-SPARE-ed
Lm:2:21 Lm_2:21_1 Lm_2:21_2 Lm_2:21_3 Lm_2:21_4 Lm_2:21_5 Lm_2:21_6 Lm_2:21_7 Lm_2:21_8 Lm_2:21_9 Lm_2:21_10 Lm_2:21_11 Lm_2:21_12 Lm_2:21_13 Lm_2:21_14 Lm_2:21_15 Lm_2:21_16 Lm_2:21_17 Lm_2:21_18 Lm_2:21_19 Lm_2:21_20 Lm_2:21_21 Lm_2:21_22 Lm_2:21_23 Lm_2:21_24 Lm_2:21_25 Lm_2:21_26 Lm_2:21_27 Lm_2:21_28
Lm:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lm:2:22 Ἐκάλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροικίας μου κυκλόθεν, καὶ οὐκ ἐγένοντο ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου ἀνασῳζόμενος καὶ καταλελειμμένος, ὡς ἐπεκράτησα καὶ ἐπλήθυνα ἐχθρούς μου πάντας.
Lm:2:22 THAU. He has called my sojourners round about to a solemn day, and there was not in the day of the wrath of the Lord any one that escaped or was left; whereas I have strengthened and multiplied all mine enemies. (Lamentations 2:22 Brenton)
Lm:2:22 Zwołałeś jak gdyby na święto wszystkie me trwogi zewsząd. Nikt się w dniu gniewu Pańskiego nie ostał, nie umknął: tych, co pieściłam, chowałam, wróg mój wyniszczył. (Lm 2:22 BT_4)
Lm:2:22 Ἐκάλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροικίας μου κυκλόθεν, καὶ οὐκ ἐγένοντο ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου ἀνασῳζόμενος καὶ καταλελειμμένος, ὡς ἐπεκράτησα καὶ ἐπλήθυνα ἐχθρούς μου πάντας.
Lm:2:22 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἑορτή, -ῆς, ἡ παρ·οικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κυκλό·θεν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὡς καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Lm:2:22 By nazywać rozmowę Dzień Świąteczny Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi Ja Dookoła I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jak/jak I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Wrogi Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Lm:2:22 *)eka/lesen E(me/ran e(ortE=s paroiki/as mou kuklo/Ten, kai\ ou)k e)ge/nonto e)n E(me/ra| o)rgE=s kuri/ou a)nasO|DZo/menos kai\ kataleleimme/nos, O(s e)pekra/tEsa kai\ e)plE/Tuna e)CHTrou/s mou pa/ntas.
Lm:2:22 ekalesen hEmeran heortEs paroikias mu kykloTen, kai uk egenonto en hEmera orgEs kyriu anasODZomenos kai kataleleimmenos, hOs epekratEsa kai eplETyna eCHTrus mu pantas.
Lm:2:22 VAI_AAI3S N1A_ASF N1_GSF N1A_GSF RP_GS D C D VBI_AMI3P P N1A_DSF N1_GSF N2_GSM V1_PMPNSM C VP_XMPNSM C VAI_AAI1S C VAI_AAI1S A1A_APM RP_GS A3_APM
Lm:2:22 to call call day festival not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land I around and also, even, namely οὐχ before rough breathing to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up as/like ć and also, even, namely to increase/multiply hostile I every all, each, every, the whole of
Lm:2:22 he/she/it-CALL-ed day (acc) festival (gen) not belonging from (gen), not belonging froms (acc) me (gen) around and not they-were-BECOME-ed in/among/by (+dat) day (dat) wrath (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while being-???-ed (nom) and having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom) as/like and I-INCREASE/MULTIPLY-ed hostile ([Adj] acc) me (gen) all (acc)
Lm:2:22 Lm_2:22_1 Lm_2:22_2 Lm_2:22_3 Lm_2:22_4 Lm_2:22_5 Lm_2:22_6 Lm_2:22_7 Lm_2:22_8 Lm_2:22_9 Lm_2:22_10 Lm_2:22_11 Lm_2:22_12 Lm_2:22_13 Lm_2:22_14 Lm_2:22_15 Lm_2:22_16 Lm_2:22_17 Lm_2:22_18 Lm_2:22_19 Lm_2:22_20 Lm_2:22_21 Lm_2:22_22 Lm_2:22_23
Lm:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x