Lm:3:1 Ἐγὼ ἀνὴρ ὁ βλέπων πτωχείαν ἐν ῥάβδῳ θυμοῦ αὐτοῦ ἐπ’ ἐμέ·
Lm:3:1 ALEPH. I am the man that sees poverty, through the rod of his wrath upon me. (Lamentations 3:1 Brenton)
Lm:3:1 Jam człowiek, co zaznał boleści pod rózgą Jego gniewu; (Lm 3:1 BT_4)
Lm:3:1 Ἐγὼ ἀνὴρ βλέπων πτωχείαν ἐν ῥάβδῳ θυμοῦ αὐτοῦ ἐπ’ ἐμέ·
Lm:3:1 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) πτωχεία, -ας, ἡ ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Lm:3:1 Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By widzieć Ubóstwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Lm:3:1 *)egO\ a)nE\r o( ble/pOn ptOCHei/an e)n r(a/bdO| Tumou= au)tou= e)p’ e)me/·
Lm:3:1 egO anEr ho blepOn ptOCHeian en rabdO Tymu autu ep’ eme·
Lm:3:1 RP_NS N3_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF P N2_DSF N2_GSM RD_GSM P RP_AS
Lm:3:1 I man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to see poverty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Lm:3:1 I (nom) man, husband (nom) the (nom) while SEE-ing (nom) poverty (acc) in/among/by (+dat) hooked staff (dat) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Lm:3:1 Lm_3:1_1 Lm_3:1_2 Lm_3:1_3 Lm_3:1_4 Lm_3:1_5 Lm_3:1_6 Lm_3:1_7 Lm_3:1_8 Lm_3:1_9 Lm_3:1_10 Lm_3:1_11
Lm:3:1 x x x x x x x x x x x
Lm:3:2 παρέλαβέν με καὶ ἀπήγαγεν εἰς σκότος καὶ οὐ φῶς,
Lm:3:2 He has taken me, and led me away into darkness, and not into light. (Lamentations 3:2 Brenton)
Lm:3:2 On mnie prowadził, iść kazał w ciemnościach, a nie w świetle, (Lm 3:2 BT_4)
Lm:3:2 παρέλαβέν με καὶ ἀπήγαγεν εἰς σκότος καὶ οὐ φῶς,
Lm:3:2 παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) εἰς[1] σκότο·ς, -ους, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Lm:3:2 By zagarniać Ja I też, nawet, mianowicie By odciągać Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Lekki {Jasny}
Lm:3:2 pare/labe/n me kai\ a)pE/gagen ei)s sko/tos kai\ ou) fO=s,
Lm:3:2 parelaben me kai apEgagen eis skotos kai u fOs,
Lm:3:2 VBI_AAI3S RP_AS C VBI_AAI3S P N2_ASM C D N3T_ASN
Lm:3:2 to take along I and also, even, namely to lead away into (+acc) darkness gloom, darkness and also, even, namely οὐχ before rough breathing light
Lm:3:2 he/she/it-TAKE-ed-ALONG me (acc) and he/she/it-LEAD-ed-AWAY into (+acc) darkness (nom|acc|voc) and not light (nom|acc|voc)
Lm:3:2 Lm_3:2_1 Lm_3:2_2 Lm_3:2_3 Lm_3:2_4 Lm_3:2_5 Lm_3:2_6 Lm_3:2_7 Lm_3:2_8 Lm_3:2_9
Lm:3:2 x x x x x x x x x
Lm:3:3 πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψεν χεῖρα αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν.
Lm:3:3 Nay, against me has he turned his hand all the day. (Lamentations 3:3 Brenton)
Lm:3:3 przeciwko mnie jednemu cały dzień zwracał swą rękę. (Lm 3:3 BT_4)
Lm:3:3 πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψεν χεῖρα αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν.
Lm:3:3 πλήν ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Lm:3:3 Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By odwracać się dookoła Ręka On/ona/to/to samo Cały Dzień
Lm:3:3 plE\n e)n e)moi\ e)pe/strePSen CHei=ra au)tou= o(/lEn tE\n E(me/ran.
Lm:3:3 plEn en emoi epestrePSen CHeira autu holEn tEn hEmeran.
Lm:3:3 D P RP_DS VAI_AAI3S N3_ASF RD_GSM A1_ASF RA_ASF N1A_ASF
Lm:3:3 except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to turn around hand he/she/it/same whole the day
Lm:3:3 except in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-TURN-ed-AROUND hand (acc) him/it/same (gen) whole (acc) the (acc) day (acc)
Lm:3:3 Lm_3:3_1 Lm_3:3_2 Lm_3:3_3 Lm_3:3_4 Lm_3:3_5 Lm_3:3_6 Lm_3:3_7 Lm_3:3_8 Lm_3:3_9
Lm:3:3 x x x x x x x x x
Lm:3:4 Ἐπαλαίωσεν σάρκας μου καὶ δέρμα μου, ὀστέα μου συνέτριψεν·
Lm:3:4 He has made old my flesh and my skin; he has broken my bones. (Lamentations 3:4 Brenton)
Lm:3:4 Zniszczył me ciało i skórę, połamał moje kości, (Lm 3:4 BT_4)
Lm:3:4 Ἐπαλαίωσεν σάρκας μου καὶ δέρμα μου, ὀστέα μου συνέτριψεν·
Lm:3:4 παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δέρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Lm:3:4 By robić stary Ciało {Mięso} Ja I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] Ja Kość Ja By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Lm:3:4 *)epalai/Osen sa/rkas mou kai\ de/rma mou, o)ste/a mou sune/triPSen·
Lm:3:4 epalaiOsen sarkas mu kai derma mu, ostea mu synetriPSen·
Lm:3:4 VAI_AAI3S N3K_APF RP_GS C N3M_ASN RP_GS N2N_APN RP_GS VAI_AAI3S
Lm:3:4 to make old flesh I and also, even, namely skin [see dermatology] I bone I to break to crush completely, break (in pieces)
Lm:3:4 he/she/it-MAKE-ed-OLD flesh (acc) me (gen) and skin (nom|acc|voc) me (gen) bones (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-BREAK-ed
Lm:3:4 Lm_3:4_1 Lm_3:4_2 Lm_3:4_3 Lm_3:4_4 Lm_3:4_5 Lm_3:4_6 Lm_3:4_7 Lm_3:4_8 Lm_3:4_9
Lm:3:4 x x x x x x x x x
Lm:3:5 ἀνῳκοδόμησεν κατ’ ἐμοῦ καὶ ἐκύκλωσεν κεφαλήν μου καὶ ἐμόχθησεν,
Lm:3:5 BETH. He has built against me, and compassed my head, and brought travail upon me. (Lamentations 3:5 Brenton)
Lm:3:5 osaczył mnie i nagromadził wokół jadu i goryczy; (Lm 3:5 BT_4)
Lm:3:5 ἀνῳκοδόμησεν κατ’ ἐμοῦ καὶ ἐκύκλωσεν κεφαλήν μου καὶ ἐμόχθησεν,
Lm:3:5 ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί
Lm:3:5 Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Głowa Ja I też, nawet, mianowicie
Lm:3:5 a)nO|kodo/mEsen kat’ e)mou= kai\ e)ku/klOsen kefalE/n mou kai\ e)mo/CHTEsen,
Lm:3:5 anOkodomEsen kat’ emu kai ekyklOsen kefalEn mu kai emoCHTEsen,
Lm:3:5 VAI_AAI3S P RP_GS C VAI_AAI3S N1_ASF RP_GS C VAI_AAI3S
Lm:3:5 to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle head I and also, even, namely ć
Lm:3:5 he/she/it-???-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) and he/she/it-ENCIRCLE-ed head (acc) me (gen) and
Lm:3:5 Lm_3:5_1 Lm_3:5_2 Lm_3:5_3 Lm_3:5_4 Lm_3:5_5 Lm_3:5_6 Lm_3:5_7 Lm_3:5_8 Lm_3:5_9
Lm:3:5 x x x x x x x x x
Lm:3:6 ἐν σκοτεινοῖς ἐκάθισέν με ὡς νεκροὺς αἰῶνος.
Lm:3:6 He has set me in dark places, as them that have long been dead. (Lamentations 3:6 Brenton)
Lm:3:6 ciemność mi dał na mieszkanie, tak jak umarłym na wieki. (Lm 3:6 BT_4)
Lm:3:6 ἐν σκοτεινοῖς ἐκάθισέν με ὡς νεκροὺς αἰῶνος.
Lm:3:6 ἐν σκοτεινός -ή -όν καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς νεκρός -ά -όν αἰών, -ῶνος, ὁ
Lm:3:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemny By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Ja Jak/jak Martwo {Całkowicie} Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Lm:3:6 e)n skoteinoi=s e)ka/Tise/n me O(s nekrou\s ai)O=nos.
Lm:3:6 en skoteinois ekaTisen me hOs nekrus aiOnos.
Lm:3:6 P A1_DPM VAI_AAI3S RP_AS C N2_APM N3W_GSM
Lm:3:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dark to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge I as/like dead eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Lm:3:6 in/among/by (+dat) dark ([Adj] dat) he/she/it-SIT DOWN-ed me (acc) as/like dead ([Adj] acc) eon (gen)
Lm:3:6 Lm_3:6_1 Lm_3:6_2 Lm_3:6_3 Lm_3:6_4 Lm_3:6_5 Lm_3:6_6 Lm_3:6_7
Lm:3:6 x x x x x x x
Lm:3:7 Ἀνῳκοδόμησεν κατ’ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἐξελεύσομαι, ἐβάρυνεν χαλκόν μου·
Lm:3:7 He has builded against me, and I cannot come forth: he has made my brazen chain heavy. (Lamentations 3:7 Brenton)
Lm:3:7 Opasał mnie murem, nie wyjdę, obciążył moje kajdany. (Lm 3:7 BT_4)
Lm:3:7 Ἀνῳκοδόμησεν κατ’ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἐξελεύσομαι, ἐβάρυνεν χαλκόν μου·
Lm:3:7 ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) χαλκός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:7 Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić By obciążać Miedź albo brąz Ja
Lm:3:7 *)anO|kodo/mEsen kat’ e)mou=, kai\ ou)k e)Xeleu/somai, e)ba/runen CHalko/n mou·
Lm:3:7 anOkodomEsen kat’ emu, kai uk eXeleusomai, ebarynen CHalkon mu·
Lm:3:7 VAI_AAI3S P RP_GS C D VF_FMI1S VAI_AAI3S N2_ASM RP_GS
Lm:3:7 to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to come out to weigh down copper or bronze I
Lm:3:7 he/she/it-???-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) and not I-will-be-COME-ed-OUT he/she/it-was-WEIGH-ing-DOWN, he/she/it-WEIGH-ed-DOWN copper or bronze (acc) me (gen)
Lm:3:7 Lm_3:7_1 Lm_3:7_2 Lm_3:7_3 Lm_3:7_4 Lm_3:7_5 Lm_3:7_6 Lm_3:7_7 Lm_3:7_8 Lm_3:7_9
Lm:3:7 x x x x x x x x x
Lm:3:8 καί γε κεκράξομαι καὶ βοήσω, ἀπέφραξεν προσευχήν μου·
Lm:3:8 GIMEL. Yea, though I cry and shout, he shuts out my prayer. (Lamentations 3:8 Brenton)
Lm:3:8 Nawet gdy krzyczę i wołam, On tłumi moje błaganie; (Lm 3:8 BT_4)
Lm:3:8 καί γε κεκράξομαι καὶ βοήσω, ἀπέφραξεν προσευχήν μου·
Lm:3:8 καί γέ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:8 I też, nawet, mianowicie ??? By krzyknąć I też, nawet, mianowicie By ryczeć Modlitwa Ja
Lm:3:8 kai/ ge kekra/Xomai kai\ boE/sO, a)pe/fraXen proseuCHE/n mou·
Lm:3:8 kai ge kekraXomai kai boEsO, apefraXen proseuCHEn mu·
Lm:3:8 C x VFX_FMI1S C VF_FAI1S VAI_AAI3S N1_ASF RP_GS
Lm:3:8 and also, even, namely ??? to cry out and also, even, namely to bellow ć prayer I
Lm:3:8 and ??? I-will-be-CRY-ed-OUT and I-will-BELLOW, I-should-BELLOW prayer (acc) me (gen)
Lm:3:8 Lm_3:8_1 Lm_3:8_2 Lm_3:8_3 Lm_3:8_4 Lm_3:8_5 Lm_3:8_6 Lm_3:8_7 Lm_3:8_8
Lm:3:8 x x x x x x x x
Lm:3:9 ἀνῳκοδόμησεν ὁδούς μου, ἐνέφραξεν τρίβους μου, ἐτάραξεν.
Lm:3:9 DALETH. He has built up my ways, he has hedged my paths; (Lamentations 3:9 Brenton)
Lm:3:9 głazami zagrodził mi drogi, a ścieżki moje poplątał. (Lm 3:9 BT_4)
Lm:3:9 ἀνῳκοδόμησεν ὁδούς μου, ἐνέφραξεν τρίβους μου, ἐτάραξεν.
Lm:3:9 ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τρίβος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Lm:3:9 Do ??? Drogi {Sposobu}/droga Ja Ścieżka Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Lm:3:9 a)nO|kodo/mEsen o(dou/s mou, e)ne/fraXen tri/bous mou, e)ta/raXen.
Lm:3:9 anOkodomEsen hodus mu, enefraXen tribus mu, etaraXen.
Lm:3:9 VAI_AAI3S N2_APF RP_GS VAI_AAI3S N2_APF RP_GS VAI_AAI3S
Lm:3:9 to ??? way/road I ć path I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Lm:3:9 he/she/it-???-ed ways/roads (acc) me (gen) paths (acc) me (gen) he/she/it-UNSETTLE-ed
Lm:3:9 Lm_3:9_1 Lm_3:9_2 Lm_3:9_3 Lm_3:9_4 Lm_3:9_5 Lm_3:9_6 Lm_3:9_7
Lm:3:9 x x x x x x x
Lm:3:10 Ἄρκος ἐνεδρεύουσα αὐτός μοι, λέων ἐν κρυφαίοις·
Lm:3:10 he has troubled me, as a she-bear lying in wait: he is to me as a lion in secret places. (Lamentations 3:10 Brenton)
Lm:3:10 On dla mnie niedźwiedziem na czatach i lwem w kryjówce; (Lm 3:10 BT_4)
Lm:3:10 Ἄρκος ἐνεδρεύουσα αὐτός μοι, λέων ἐν κρυφαίοις·
Lm:3:10 ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν κρυφαῖος -αία -ον
Lm:3:10 Niedźwiedź By czatować On/ona/to/to samo Ja Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tajny
Lm:3:10 *)/arkos e)nedreu/ousa au)to/s moi, le/On e)n krufai/ois·
Lm:3:10 arkos enedreuusa autos moi, leOn en kryfaiois·
Lm:3:10 N2_NSM V1_PAPNSF RD_NSM RP_DS N3W_NSM P A1A_DPM
Lm:3:10 bear to lie in wait he/she/it/same I lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among secret
Lm:3:10 bear (nom) while LIE-ing-IN-WAIT (nom|voc) he/it/same (nom) me (dat) lion (nom) in/among/by (+dat) secret ([Adj] dat)
Lm:3:10 Lm_3:10_1 Lm_3:10_2 Lm_3:10_3 Lm_3:10_4 Lm_3:10_5 Lm_3:10_6 Lm_3:10_7
Lm:3:10 x x x x x x x
Lm:3:11 κατεδίωξεν ἀφεστηκότα καὶ κατέπαυσέν με, ἔθετό με ἠφανισμένην·
Lm:3:11 He pursued me after I departed, and brought me to a stand: he has utterly ruined me. (Lamentations 3:11 Brenton)
Lm:3:11 sprowadził mnie z drogi i zmiażdżył, porzucił mnie w nędzy; (Lm 3:11 BT_4)
Lm:3:11 κατεδίωξεν ἀφεστηκότα καὶ κατέπαυσέν με, ἔθετό με ἠφανισμένην·
Lm:3:11 κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)
Lm:3:11 By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową By uwalniać I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja By znikać
Lm:3:11 katedi/OXen a)festEko/ta kai\ kate/pause/n me, e)/Teto/ me E)fanisme/nEn·
Lm:3:11 katediOXen afestEkota kai katepausen me, eTeto me EfanismenEn·
Lm:3:11 VAI_AAI3S VXI_XAPASM C VAI_AAI3S RP_AS VEI_AMI3S RP_AS VAI_AMPASF
Lm:3:11 to chase after chase, search for, prosecute to disengage and also, even, namely to ??? I to place lay, put, set, situate, station I to disappear
Lm:3:11 he/she/it-CHASE-ed-AFTER having DISENGAGE-ed (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-???-ed me (acc) he/she/it-was-PLACE-ed me (acc) having-been-DISAPPEAR-ed (acc)
Lm:3:11 Lm_3:11_1 Lm_3:11_2 Lm_3:11_3 Lm_3:11_4 Lm_3:11_5 Lm_3:11_6 Lm_3:11_7 Lm_3:11_8
Lm:3:11 x x x x x x x x
Lm:3:12 ἐνέτεινεν τόξον αὐτοῦ καὶ ἐστήλωσέν με ὡς σκοπὸν εἰς βέλος.
Lm:3:12 HE. He has bent his bow, and set me as a mark for the arrow. (Lamentations 3:12 Brenton)
Lm:3:12 łuk swój napiął i uczynił ze mnie cel dla swej strzały. (Lm 3:12 BT_4)
Lm:3:12 ἐνέτεινεν τόξον αὐτοῦ καὶ ἐστήλωσέν με ὡς σκοπὸν εἰς βέλος.
Lm:3:12 τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί στηλόω [LXX] (-, -, στηλω·σ-, -, εστηλω-, στηλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς σκοπός, -οῦ, ὁ εἰς[1] βέλο·ς, -ους, τό
Lm:3:12 Kłaniaj się (też tęcza) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Jak/jak Cel [zobacz zakres] Do (+przyspieszenie) Żądła strzała
Lm:3:12 e)ne/teinen to/Xon au)tou= kai\ e)stE/lOse/n me O(s skopo\n ei)s be/los.
Lm:3:12 eneteinen toXon autu kai estElOsen me hOs skopon eis belos.
Lm:3:12 VAI_AAI3S N2N_ASN RD_GSM C VAI_AAI3S RP_AS C N2_ASM P N3E_ASN
Lm:3:12 ć Bow (also rainbow) he/she/it/same and also, even, namely to ??? I as/like target [see scope] into (+acc) dart arrow
Lm:3:12 Bow (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed me (acc) as/like target (acc) into (+acc) dart (nom|acc|voc)
Lm:3:12 Lm_3:12_1 Lm_3:12_2 Lm_3:12_3 Lm_3:12_4 Lm_3:12_5 Lm_3:12_6 Lm_3:12_7 Lm_3:12_8 Lm_3:12_9 Lm_3:12_10
Lm:3:12 x x x x x x x x x x
Lm:3:13 Εἰσήγαγεν τοῖς νεφροῖς μου ἰοὺς φαρέτρας αὐτοῦ·
Lm:3:13 He has caused the arrows of his quiver to enter into my reins. (Lamentations 3:13 Brenton)
Lm:3:13 Sprawił, że tkwią w moich nerkach strzały Jego kołczanu; (Lm 3:13 BT_4)
Lm:3:13 Εἰσήγαγεν τοῖς νεφροῖς μου ἰοὺς φαρέτρας αὐτοῦ·
Lm:3:13 εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:3:13 By prowadzić do Umysł Ja Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. On/ona/to/to samo
Lm:3:13 *ei)sE/gagen toi=s nefroi=s mou i)ou\s fare/tras au)tou=·
Lm:3:13 eisEgagen tois nefrois mu ius faretras autu·
Lm:3:13 VBI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RP_GS N2_APM N1A_GSF RD_GSM
Lm:3:13 to lead into the mind I vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. ć he/she/it/same
Lm:3:13 he/she/it-LEAD-ed-INTO the (dat) minds (dat) me (gen) viruses (acc) him/it/same (gen)
Lm:3:13 Lm_3:13_1 Lm_3:13_2 Lm_3:13_3 Lm_3:13_4 Lm_3:13_5 Lm_3:13_6 Lm_3:13_7
Lm:3:13 x x x x x x x
Lm:3:14 ἐγενήθην γέλως παντὶ λαῷ μου, ψαλμὸς αὐτῶν ὅλην τὴν ἡμέραν·
Lm:3:14 I became a laughing-stock to all my people; and their song all the day. (Lamentations 3:14 Brenton)
Lm:3:14 drwią ze mnie wszystkie narody: jam stale treścią ich pieśni, (Lm 3:14 BT_4)
Lm:3:14 ἐγενήθην γέλως παντὶ λαῷ μου, ψαλμὸς αὐτῶν ὅλην τὴν ἡμέραν·
Lm:3:14 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Lm:3:14 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Śmiech Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ja Psalm On/ona/to/to samo Cały Dzień
Lm:3:14 e)genE/TEn ge/lOs panti\ laO=| mou, PSalmo\s au)tO=n o(/lEn tE\n E(me/ran·
Lm:3:14 egenETEn gelOs panti laO mu, PSalmos autOn holEn tEn hEmeran·
Lm:3:14 VCI_API1S N3T_NSM A3_DSM N2_DSM RP_GS N2_NSM RD_GPM A1_ASF RA_ASF N1A_ASF
Lm:3:14 to become become, happen laughter every all, each, every, the whole of people I psalm he/she/it/same whole the day
Lm:3:14 I-was-BECOME-ed laughter (nom|voc) every (dat) people (dat) me (gen) psalm (nom) them/same (gen) whole (acc) the (acc) day (acc)
Lm:3:14 Lm_3:14_1 Lm_3:14_2 Lm_3:14_3 Lm_3:14_4 Lm_3:14_5 Lm_3:14_6 Lm_3:14_7 Lm_3:14_8 Lm_3:14_9 Lm_3:14_10
Lm:3:14 x x x x x x x x x x
Lm:3:15 ἐχόρτασέν με πικρίας, ἐμέθυσέν με χολῆς.
Lm:3:15 VAU. He has filled me with bitterness, he has drenched me with gall. (Lamentations 3:15 Brenton)
Lm:3:15 On mnie nasycił goryczą, piołunem napoił. (Lm 3:15 BT_4)
Lm:3:15 ἐχόρτασέν με πικρίας, ἐμέθυσέν με χολῆς.
Lm:3:15 χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πικρία, -ας, ἡ μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χολή, -ῆς, ἡ
Lm:3:15 By nasycać Ja Gorycz By stawać się pijany Ja Żółć
Lm:3:15 e)CHo/rtase/n me pikri/as, e)me/Tuse/n me CHolE=s.
Lm:3:15 eCHortasen me pikrias, emeTysen me CHolEs.
Lm:3:15 VAI_AAI3S RP_AS N1A_GSF VAI_AAI3S RP_AS N1_GSF
Lm:3:15 to sate I bitterness to get drunk I gall
Lm:3:15 he/she/it-SATE-ed me (acc) bitterness (gen), bitternesss (acc) he/she/it-GET-ed-DRUNK me (acc) gall (gen)
Lm:3:15 Lm_3:15_1 Lm_3:15_2 Lm_3:15_3 Lm_3:15_4 Lm_3:15_5 Lm_3:15_6
Lm:3:15 x x x x x x
Lm:3:16 καὶ ἐξέβαλεν ψήφῳ ὀδόντας μου, ἐψώμισέν με σποδόν·
Lm:3:16 And he has dashed out my teeth with gravel, he has fed me with ashes. (Lamentations 3:16 Brenton)
Lm:3:16 Starł mi zęby na żwirze, pogrążył mnie w popiół. (Lm 3:16 BT_4)
Lm:3:16 Καὶ ἐξέβαλεν ψήφῳ ὀδόντας μου, ἐψώμισέν με σποδόν·
Lm:3:16 καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ψῆφος, -ου, ἡ ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σποδός, -οῦ, ἡ
Lm:3:16 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Tajnego głosowania głos, głosowanie; kamyk = ??????; ?????????; ß?????? Hiob Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Ja Do ??? Ja Popioły
Lm:3:16 *kai\ e)Xe/balen PSE/fO| o)do/ntas mou, e)PSO/mise/n me spodo/n·
Lm:3:16 kai eXebalen PSEfO odontas mu, ePSOmisen me spodon·
Lm:3:16 C VBI_AAI3S N2_DSF N3_APM RP_GS VAI_AAI3S RP_AS N2_ASF
Lm:3:16 and also, even, namely to disperse/extract ballot vote, poll; pebble = χαλίκι; πετραδάκι; βότσαλο Job grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike I to ??? I ashes
Lm:3:16 and he/she/it-DISPERSE/EXTRACT-ed ballot (dat) teeth (acc) me (gen) he/she/it-???-ed me (acc) ashes (acc)
Lm:3:16 Lm_3:16_1 Lm_3:16_2 Lm_3:16_3 Lm_3:16_4 Lm_3:16_5 Lm_3:16_6 Lm_3:16_7 Lm_3:16_8
Lm:3:16 x x x x x x x x
Lm:3:17 καὶ ἀπώσατο ἐξ εἰρήνης ψυχήν μου, ἐπελαθόμην ἀγαθὰ
Lm:3:17 He has also removed my soul from peace: I forgot prosperity. (Lamentations 3:17 Brenton)
Lm:3:17 Pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu. (Lm 3:17 BT_4)
Lm:3:17 καὶ ἀπώσατο ἐξ εἰρήνης ψυχήν μου, ἐπελαθόμην ἀγαθὰ
Lm:3:17 καί ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ἐκ εἰρήνη, -ης, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Lm:3:17 I też, nawet, mianowicie By odrzucać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pokój Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By zaniedbywać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Lm:3:17 kai\ a)pO/sato e)X ei)rE/nEs PSuCHE/n mou, e)pelaTo/mEn a)gaTa\
Lm:3:17 kai apOsato eX eirEnEs PSyCHEn mu, epelaTomEn agaTa
Lm:3:17 C VAI_AMI3S P N1_GSF N1_ASF RP_GS VBI_AMI1S A1_APN
Lm:3:17 and also, even, namely to reject out of (+gen) ἐξ before vowels peace life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to neglect good inherently good, i.e. God-wrought.
Lm:3:17 and he/she/it-was-REJECT-ed out of (+gen) peace (gen) life (acc) me (gen) I-was-NEGLECT-ed good ([Adj] nom|acc|voc)
Lm:3:17 Lm_3:17_1 Lm_3:17_2 Lm_3:17_3 Lm_3:17_4 Lm_3:17_5 Lm_3:17_6 Lm_3:17_7 Lm_3:17_8
Lm:3:17 x x x x x x x x
Lm:3:18 καὶ εἶπα Ἀπώλετο νεῖκός μου καὶ ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ κυρίου.
Lm:3:18 Therefore my success has perished, and my hope from the Lord. (Lamentations 3:18 Brenton)
Lm:3:18 I rzekłem: «Przepadła moc moja i ufność moja do Pana». (Lm 3:18 BT_4)
Lm:3:18 καὶ εἶπα Ἀπώλετο νεῖκός μου καὶ ἐλπίς μου ἀπὸ κυρίου.
Lm:3:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lm:3:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ja I też, nawet, mianowicie Miej nadzieję/oczekiwanie Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lm:3:18 kai\ ei)=pa *)apO/leto nei=ko/s mou kai\ E( e)lpi/s mou a)po\ kuri/ou.
Lm:3:18 kai eipa apOleto neikos mu kai hE elpis mu apo kyriu.
Lm:3:18 C VAI_AAI1S VBI_AAI3S N3E_ASN RP_GS C RA_NSF N3D_NSF RP_GS P N2_GSM
Lm:3:18 and also, even, namely to say/tell to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ć I and also, even, namely the hope/expectation I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lm:3:18 and I-SAY/TELL-ed he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed me (gen) and the (nom) hope/expectation (nom) me (gen) away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lm:3:18 Lm_3:18_1 Lm_3:18_2 Lm_3:18_3 Lm_3:18_4 Lm_3:18_5 Lm_3:18_6 Lm_3:18_7 Lm_3:18_8 Lm_3:18_9 Lm_3:18_10 Lm_3:18_11
Lm:3:18 x x x x x x x x x x x
Lm:3:19 Ἐμνήσθην ἀπὸ πτωχείας μου καὶ ἐκ διωγμοῦ μου πικρίας καὶ χολῆς μου·
Lm:3:19 ZAIN. I remembered by reason of my poverty, and because of persecution my bitterness and gall shall be remembered; (Lamentations 3:19 Brenton)
Lm:3:19 Wspomnienie udręki i nędzy - to piołun i trucizna; (Lm 3:19 BT_4)
Lm:3:19 Ἐμνήσθην ἀπὸ πτωχείας μου καὶ ἐκ διωγμοῦ μου πικρίας καὶ χολῆς μου·
Lm:3:19 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἀπό πτωχεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ διωγμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πικρία, -ας, ἡ καί χολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:19 By pamiętać/stawaj się uważającym z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubóstwo Ja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prześladowanie Ja Gorycz I też, nawet, mianowicie Żółć Ja
Lm:3:19 *)emnE/sTEn a)po\ ptOCHei/as mou kai\ e)k diOgmou= mou pikri/as kai\ CHolE=s mou·
Lm:3:19 emnEsTEn apo ptOCHeias mu kai ek diOgmu mu pikrias kai CHolEs mu·
Lm:3:19 VSI_API1S P N1A_GSF RP_GS C P N2_GSM RP_GS N1A_GSF C N1_GSF RP_GS
Lm:3:19 to remember/become mindful of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing poverty I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels persecution I bitterness and also, even, namely gall I
Lm:3:19 I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF away from (+gen) poverty (gen), poverties (acc) me (gen) and out of (+gen) persecution (gen) me (gen) bitterness (gen), bitternesss (acc) and gall (gen) me (gen)
Lm:3:19 Lm_3:19_1 Lm_3:19_2 Lm_3:19_3 Lm_3:19_4 Lm_3:19_5 Lm_3:19_6 Lm_3:19_7 Lm_3:19_8 Lm_3:19_9 Lm_3:19_10 Lm_3:19_11 Lm_3:19_12
Lm:3:19 x x x x x x x x x x x x
Lm:3:20 μνησθήσεται καὶ καταδολεσχήσει ἐπ’ ἐμὲ ἡ ψυχή μου·
Lm:3:20 and my soul shall meditate with me. (Lamentations 3:20 Brenton)
Lm:3:20 stale je wspomina, rozważa we mnie dusza. (Lm 3:20 BT_4)
Lm:3:20 μνησθήσεται καὶ καταδολεσχήσει ἐπ’ ἐμὲ ψυχή μου·
Lm:3:20 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) καί ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:20 By pamiętać/stawaj się uważającym z I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Lm:3:20 mnEsTE/setai kai\ katadolesCHE/sei e)p’ e)me\ E( PSuCHE/ mou·
Lm:3:20 mnEsTEsetai kai katadolesCHEsei ep’ eme hE PSyCHE mu·
Lm:3:20 VS_FPI3S C VF_FAI3S P RP_AS RA_NSF N1_NSF RP_GS
Lm:3:20 to remember/become mindful of and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Lm:3:20 he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF and upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen)
Lm:3:20 Lm_3:20_1 Lm_3:20_2 Lm_3:20_3 Lm_3:20_4 Lm_3:20_5 Lm_3:20_6 Lm_3:20_7 Lm_3:20_8
Lm:3:20 x x x x x x x x
Lm:3:21 ταύτην τάξω εἰς τὴν καρδίαν μου, διὰ τοῦτο ὑπομενῶ.
Lm:3:21 This will I lay up in my heart, therefore I will endure. (Lamentations 3:21 Brenton)
Lm:3:21 Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam: (Lm 3:21 BT_4)
Lm:3:21 ταύτην τάξω εἰς τὴν καρδίαν μου, διὰ τοῦτο ὑπομενῶ.
Lm:3:21 οὗτος αὕτη τοῦτο τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)
Lm:3:21 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać
Lm:3:21 tau/tEn ta/XO ei)s tE\n kardi/an mou, dia\ tou=to u(pomenO=.
Lm:3:21 tautEn taXO eis tEn kardian mu, dia tuto hypomenO.
Lm:3:21 RD_ASF VF_FAI1S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RD_ASN VF2_FAI1S
Lm:3:21 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to order category, grade, class, trim, orderliness into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain
Lm:3:21 this (acc) I-will-ORDER, I-should-ORDER into (+acc) the (acc) heart (acc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-am-ENDURE-ing, I-should-be-ENDURE-ing, I-will-ENDURE
Lm:3:21 Lm_3:21_1 Lm_3:21_2 Lm_3:21_3 Lm_3:21_4 Lm_3:21_5 Lm_3:21_6 Lm_3:21_7 Lm_3:21_8 Lm_3:21_9
Lm:3:21 x x x x x x x x x
Lm:3:25 Ἀγαθὸς κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτόν, ψυχῇ ἣ ζητήσει αὐτὸν ἀγαθὸν
Lm:3:25 TETH. The Lord is good to them that wait for him: the soul which shall seek him (Lamentations 3:25 Brenton)
Lm:3:25 Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. (Lm 3:25 BT_4)
Lm:3:25 Ἀγαθὸς κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτόν, ψυχῇ ζητήσει αὐτὸν ἀγαθὸν
Lm:3:25 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ὅς ἥ ὅ ζήτησις, -εως, ἡ; ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Lm:3:25 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Kto/, który/, który Badanie; by szukać On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Lm:3:25 *)agaTo\s ku/rios toi=s u(pome/nousin au)to/n, PSuCHE=| E(\ DZEtE/sei au)to\n a)gaTo\n
Lm:3:25 agaTos kyrios tois hypomenusin auton, PSyCHE hE DZEtEsei auton agaTon
Lm:3:25 A1_NSM N2_NSM RA_DPM V1_PAI3P RD_ASM N1_DSF RR_NSF VF_FAI3S RD_ASM A1_ASM
Lm:3:25 good inherently good, i.e. God-wrought. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain he/she/it/same life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool who/whom/which investigation; to seek he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought.
Lm:3:25 good ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) they-are-ENDURE-ing, they-will-ENDURE, while ENDURE-ing (dat), going-to-ENDURE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed who/whom/which (nom) investigation (dat); he/she/it-will-SEEK, you(sg)-will-be-SEEK-ed (classical) him/it/same (acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lm:3:25 Lm_3:25_1 Lm_3:25_2 Lm_3:25_3 Lm_3:25_4 Lm_3:25_5 Lm_3:25_6 Lm_3:25_7 Lm_3:25_8 Lm_3:25_9 Lm_3:25_10
Lm:3:25 x x x x x x x x x x
Lm:3:26 καὶ ὑπομενεῖ καὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ σωτήριον κυρίου.
Lm:3:26 is good, and shall wait for, and quietly expect salvation of the Lord. (Lamentations 3:26 Brenton)
Lm:3:26 Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. (Lm 3:26 BT_4)
Lm:3:26 καὶ ὑπομενεῖ καὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ σωτήριον κυρίου.
Lm:3:26 καί ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) καί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σωτήριος -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lm:3:26 I też, nawet, mianowicie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać I też, nawet, mianowicie By uspokajać się ize Do (+przyspieszenie) Oszczędność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lm:3:26 kai\ u(pomenei= kai\ E(suCHa/sei ei)s to\ sOtE/rion kuri/ou.
Lm:3:26 kai hypomenei kai hEsyCHasei eis to sOtErion kyriu.
Lm:3:26 C VF2_FAI3S C VA_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN N2_GSM
Lm:3:26 and also, even, namely to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain and also, even, namely to quiet-ize into (+acc) the saving lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lm:3:26 and he/she/it-is-ENDURE-ing, you(sg)-are-being-ENDURE-ed (classical), he/she/it-will-ENDURE, you(sg)-will-be-ENDURE-ed (classical) and he/she/it-will-QUIET-IZE, you(sg)-will-be-QUIET-IZE-ed (classical) into (+acc) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lm:3:26 Lm_3:26_1 Lm_3:26_2 Lm_3:26_3 Lm_3:26_4 Lm_3:26_5 Lm_3:26_6 Lm_3:26_7 Lm_3:26_8
Lm:3:26 x x x x x x x x
Lm:3:27 ἀγαθὸν ἀνδρὶ ὅταν ἄρῃ ζυγὸν ἐν νεότητι αὐτοῦ.
Lm:3:27 TETH. It is good for a man when he bears a yoke in his youth. (Lamentations 3:27 Brenton)
Lm:3:27 Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości. (Lm 3:27 BT_4)
Lm:3:27 ἀγαθὸν ἀνδρὶ ὅταν ἄρῃ ζυγὸν ἐν νεότητι αὐτοῦ.
Lm:3:27 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅταν (ὅτε ἄν) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ζυγός, -οῦ, ὁ ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:3:27 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ilekroć By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Jarzma/skala W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] On/ona/to/to samo
Lm:3:27 a)gaTo\n a)ndri\ o(/tan a)/rE| DZugo\n e)n neo/tEti au)tou=.
Lm:3:27 agaTon andri hotan arE DZygon en neotEti autu.
Lm:3:27 A1_ASM N3_DSM D VA_AAS3S N2_ASN P N3T_DSF RD_GSM
Lm:3:27 good inherently good, i.e. God-wrought. man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". whenever to lift/pick up take up, tote, raise yoke/scale in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte] he/she/it/same
Lm:3:27 good ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (dat) whenever you(sg)-will-be-LIFT/PICK-ed-UP, he/she/it-should-LIFT/PICK-UP, you(sg)-should-be-LIFT/PICK-ed-UP yoke/scale (acc) in/among/by (+dat) youth (dat) him/it/same (gen)
Lm:3:27 Lm_3:27_1 Lm_3:27_2 Lm_3:27_3 Lm_3:27_4 Lm_3:27_5 Lm_3:27_6 Lm_3:27_7 Lm_3:27_8
Lm:3:27 x x x x x x x x
Lm:3:28 Καθήσεται κατὰ μόνας καὶ σιωπήσεται, ὅτι ἦρεν ἐφ’ ἑαυτῷ·
Lm:3:28 He will sit alone, and be silent, because he has borne it upon him. (Lamentations 3:28 Brenton)
Lm:3:28 Niech siedzi samotny w milczeniu, gdy On na niego je włożył. (Lm 3:28 BT_4)
Lm:3:28 Καθήσεται κατὰ μόνας καὶ σιωπήσεται, ὅτι ἦρεν ἐφ’ ἑαυτῷ·
Lm:3:28 κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) κατά μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον καί σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) ὅτι αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Lm:3:28 By siedzieć; by umieszczać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Do bezdźwięcznego Ponieważ/tamto By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
Lm:3:28 *kaTE/setai kata\ mo/nas kai\ siOpE/setai, o(/ti E)=ren e)f’ e(autO=|·
Lm:3:28 kaTEsetai kata monas kai siOpEsetai, hoti Eren ef’ heautO·
Lm:3:28 VF_FMI3S P A1_APF C VF_FMI3S C VAI_AAI3S P RD_DSM
Lm:3:28 to sit; to set down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely to soundless because/that to lift/pick up take up, tote, raise upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves
Lm:3:28 he/she/it-will-be-SIT-ed; he/she/it-will-be-SET-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc) and he/she/it-will-be-SOUNDLESS-ed because/that he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) self (dat)
Lm:3:28 Lm_3:28_1 Lm_3:28_2 Lm_3:28_3 Lm_3:28_4 Lm_3:28_5 Lm_3:28_6 Lm_3:28_7 Lm_3:28_8 Lm_3:28_9
Lm:3:28 x x x x x x x x x
Lm:3:30 δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χορτασθήσεται ὀνειδισμῶν.
Lm:3:30 JOD. He will give his cheek to him that smites him: he will be filled full with reproaches. (Lamentations 3:30 Brenton)
Lm:3:30 Bijącemu niech nadstawi policzek, niechaj nasyci się hańbą! (Lm 3:30 BT_4)
Lm:3:30 δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χορτασθήσεται ὀνειδισμῶν.
Lm:3:30 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σιαγών, -όνος, ἡ χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ
Lm:3:30 By dawać Do ??? On/ona/to/to samo Policzek By nasycać Obrażaj
Lm:3:30 dO/sei tO=| pai/onti au)to\n siago/na, CHortasTE/setai o)neidismO=n.
Lm:3:30 dOsei tO paionti auton siagona, CHortasTEsetai oneidismOn.
Lm:3:30 VF_FAI3S RA_DSM V1_PAPDSM RD_ASM N3W_ASM VC_FPI3S N2_GPM
Lm:3:30 to give the to ??? he/she/it/same cheek to sate insult
Lm:3:30 he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (dat) while ???-ing (dat) him/it/same (acc) cheek (acc) he/she/it-will-be-SATE-ed insults (gen)
Lm:3:30 Lm_3:30_1 Lm_3:30_2 Lm_3:30_3 Lm_3:30_4 Lm_3:30_5 Lm_3:30_6 Lm_3:30_7
Lm:3:30 x x x x x x x
Lm:3:31 Ὅτι οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἀπώσεται κύριος·
Lm:3:31 For the Lord will not reject for ever. (Lamentations 3:31 Brenton)
Lm:3:31 Bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki. (Lm 3:31 BT_4)
Lm:3:31 Ὅτι οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἀπώσεται κύριος·
Lm:3:31 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lm:3:31 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By odrzucać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lm:3:31 *(/oti ou)k ei)s to\n ai)O=na a)pO/setai ku/rios·
Lm:3:31 hoti uk eis ton aiOna apOsetai kyrios·
Lm:3:31 C D P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI3S N2_NSM
Lm:3:31 because/that οὐχ before rough breathing into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to reject lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lm:3:31 because/that not into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be-REJECT-ed, (fut perf) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Lm:3:31 Lm_3:31_1 Lm_3:31_2 Lm_3:31_3 Lm_3:31_4 Lm_3:31_5 Lm_3:31_6 Lm_3:31_7
Lm:3:31 x x x x x x x
Lm:3:32 ὅτι ὁ ταπεινώσας οἰκτιρήσει κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ·
Lm:3:32 CHAPH. For he that has brought down will pity, and that according to the abundance of his mercy. (Lamentations 3:32 Brenton)
Lm:3:32 Gdyż jeśli uniży, ma litość w dobroci swej niezmiernej; (Lm 3:32 BT_4)
Lm:3:32 ὅτι ταπεινώσας οἰκτιρήσει κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ·
Lm:3:32 ὅτι ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:3:32 Ponieważ/tamto Do niżej Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Litość On/ona/to/to samo
Lm:3:32 o(/ti o( tapeinO/sas oi)ktirE/sei kata\ to\ plE=Tos tou= e)le/ous au)tou=·
Lm:3:32 hoti ho tapeinOsas oiktirEsei kata to plETos tu eleus autu·
Lm:3:32 C RA_NSM VA_AAPNSM VF_FAI3S P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N3E_GSM RD_GSM
Lm:3:32 because/that the to lower to compassion feelings of compassion; pity down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the mercy he/she/it/same
Lm:3:32 because/that the (nom) upon LOWER-ing (nom|voc) he/she/it-will-COMPASSION, you(sg)-will-be-COMPASSION-ed (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) mercy (gen), mercies (acc) him/it/same (gen)
Lm:3:32 Lm_3:32_1 Lm_3:32_2 Lm_3:32_3 Lm_3:32_4 Lm_3:32_5 Lm_3:32_6 Lm_3:32_7 Lm_3:32_8 Lm_3:32_9 Lm_3:32_10
Lm:3:32 x x x x x x x x x x
Lm:3:33 ὅτι οὐκ ἀπεκρίθη ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ καὶ ἐταπείνωσεν υἱοὺς ἀνδρός.
Lm:3:33 He has not answered in anger from his heart, though he has brought low the children of a man. (Lamentations 3:33 Brenton)
Lm:3:33 niechętnie przecież poniża i uciska synów ludzkich. (Lm 3:33 BT_4)
Lm:3:33 ὅτι οὐκ ἀπεκρίθη ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ καὶ ἐταπείνωσεν υἱοὺς ἀνδρός.
Lm:3:33 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἀπό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Lm:3:33 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By odpowiadać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do niżej Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Lm:3:33 o(/ti ou)k a)pekri/TE a)po\ kardi/as au)tou= kai\ e)tapei/nOsen ui(ou\s a)ndro/s.
Lm:3:33 hoti uk apekriTE apo kardias autu kai etapeinOsen hyius andros.
Lm:3:33 C D VCI_API3S P N1A_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S N2_APM N3_GSM
Lm:3:33 because/that οὐχ before rough breathing to answer from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to lower son man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Lm:3:33 because/that not he/she/it-was-ANSWER-ed away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-LOWER-ed sons (acc) man, husband (gen)
Lm:3:33 Lm_3:33_1 Lm_3:33_2 Lm_3:33_3 Lm_3:33_4 Lm_3:33_5 Lm_3:33_6 Lm_3:33_7 Lm_3:33_8 Lm_3:33_9 Lm_3:33_10
Lm:3:33 x x x x x x x x x x
Lm:3:34 Τοῦ ταπεινῶσαι ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ πάντας δεσμίους γῆς,
Lm:3:34 LAMED. To bring down under his feet all the prisoners of the earth, (Lamentations 3:34 Brenton)
Lm:3:34 Gdy pod nogami się depcze wszystkich jeńców kraju - (Lm 3:34 BT_4)
Lm:3:34 Τοῦ ταπεινῶσαι ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ πάντας δεσμίους γῆς,
Lm:3:34 ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέσμιος[2], -ου, ὁ; δέσμιος[1] (-ία) -ον [LXX] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Lm:3:34 Do niżej Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Więzień; wiązany Ziemi/ziemia
Lm:3:34 *tou= tapeinO=sai u(po\ tou\s po/das au)tou= pa/ntas desmi/ous gE=s,
Lm:3:34 tu tapeinOsai hypo tus podas autu pantas desmius gEs,
Lm:3:34 RA_GSN VA_AAN P RA_APM N3D_APM RD_GSM A3_APM N2_APM N1_GSF
Lm:3:34 the to lower under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the foot he/she/it/same every all, each, every, the whole of prisoner; bound earth/land
Lm:3:34 the (gen) to-LOWER, be-you(sg)-LOWER-ed!, he/she/it-happens-to-LOWER (opt) under (+acc), by (+gen) the (acc) feet (acc) him/it/same (gen) all (acc) prisoners (acc); bound ([Adj] acc) earth/land (gen)
Lm:3:34 Lm_3:34_1 Lm_3:34_2 Lm_3:34_3 Lm_3:34_4 Lm_3:34_5 Lm_3:34_6 Lm_3:34_7 Lm_3:34_8 Lm_3:34_9
Lm:3:34 x x x x x x x x x
Lm:3:35 τοῦ ἐκκλῖναι κρίσιν ἀνδρὸς κατέναντι προσώπου ὑψίστου,
Lm:3:35 to turn aside the judgment of a man before the face of the Most High, (Lamentations 3:35 Brenton)
Lm:3:35 gdy prawa ludzkie się łamie w obliczu Najwyższego, (Lm 3:35 BT_4)
Lm:3:35 τοῦ ἐκκλῖναι κρίσιν ἀνδρὸς κατέναντι προσώπου ὑψίστου,
Lm:3:35 ὁ ἡ τό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κατ·έν·αντι πρόσ·ωπον, -ου, τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Lm:3:35 By cofać się/unikaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Twarz Najwyższy
Lm:3:35 tou= e)kkli=nai kri/sin a)ndro\s kate/nanti prosO/pou u(PSi/stou,
Lm:3:35 tu ekklinai krisin andros katenanti prosOpu hyPSistu,
Lm:3:35 RA_GSN VA_AAN N3I_ASF N3_GSM D N2N_GSN A1_GSM
Lm:3:35 the to recoil/avoid judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". opposite/in the presence of (+gen) face highest
Lm:3:35 the (gen) to-RECOIL/AVOID, be-you(sg)-RECOIL/AVOID-ed!, he/she/it-happens-to-RECOIL/AVOID (opt) judgment (acc) man, husband (gen) opposite/in the presence of (+gen) face (gen) highest ([Adj] gen)
Lm:3:35 Lm_3:35_1 Lm_3:35_2 Lm_3:35_3 Lm_3:35_4 Lm_3:35_5 Lm_3:35_6 Lm_3:35_7
Lm:3:35 x x x x x x x
Lm:3:36 καταδικάσαι ἄνθρωπον ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν κύριος οὐκ εἶπεν.
Lm:3:36 to condemn a man unjustly in his judgment, the Lord has not given commandment. (Lamentations 3:36 Brenton)
Lm:3:36 gdy gnębi się w sądzie człowieka - czyż Pan tego nie dostrzega? (Lm 3:36 BT_4)
Lm:3:36 καταδικάσαι ἄνθρωπον ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν κύριος οὐκ εἶπεν.
Lm:3:36 κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lm:3:36 By potępiać Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj
Lm:3:36 katadika/sai a)/nTrOpon e)n tO=| kri/nesTai au)to\n ku/rios ou)k ei)=pen.
Lm:3:36 katadikasai anTrOpon en tO krinesTai auton kyrios uk eipen.
Lm:3:36 VA_AAN N2_ASM P RA_DSN V1_PMN RD_ASM N2_NSM D VBI_AAI3S
Lm:3:36 to condemn human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to say/tell
Lm:3:36 to-CONDEMN, be-you(sg)-CONDEMN-ed!, he/she/it-happens-to-CONDEMN (opt) human (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-JUDGE-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not he/she/it-SAY/TELL-ed
Lm:3:36 Lm_3:36_1 Lm_3:36_2 Lm_3:36_3 Lm_3:36_4 Lm_3:36_5 Lm_3:36_6 Lm_3:36_7 Lm_3:36_8 Lm_3:36_9
Lm:3:36 x x x x x x x x x
Lm:3:37 Τίς οὕτως εἶπεν, καὶ ἐγενήθη; κύριος οὐκ ἐνετείλατο,
Lm:3:37 Who has thus spoken, and it has come to pass? the Lord has not commanded it. (Lamentations 3:37 Brenton)
Lm:3:37 Któż rzekł i stało się, gdy Pan tego nie nakazał? (Lm 3:37 BT_4)
Lm:3:37 Τίς οὕτως εἶπεν, καὶ ἐγενήθη; κύριος οὐκ ἐνετείλατο,
Lm:3:37 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)
Lm:3:37 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By zalecać rozkaz
Lm:3:37 *ti/s ou(/tOs ei)=pen, kai\ e)genE/TE; ku/rios ou)k e)netei/lato,
Lm:3:37 tis hutOs eipen, kai egenETE; kyrios uk eneteilato,
Lm:3:37 RI_NSM D VBI_AAI3S C VCI_API3S N2_NSM D VAI_AMI3S
Lm:3:37 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell and also, even, namely to become become, happen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to enjoin command
Lm:3:37 who/what/why (nom) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed and he/she/it-was-BECOME-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not he/she/it-was-ENJOIN-ed
Lm:3:37 Lm_3:37_1 Lm_3:37_2 Lm_3:37_3 Lm_3:37_4 Lm_3:37_5 Lm_3:37_6 Lm_3:37_7 Lm_3:37_8
Lm:3:37 x x x x x x x x
Lm:3:38 ἐκ στόματος ὑψίστου οὐκ ἐξελεύσεται τὰ κακὰ καὶ τὸ ἀγαθόν;
Lm:3:38 Out of the mouth of the Most High there shall not come forth evil and good. (Lamentations 3:38 Brenton)
Lm:3:38 Czyż nie pochodzi z ust Najwyższego i niedola, i szczęście? (Lm 3:38 BT_4)
Lm:3:38 ἐκ στόματος ὑψίστου οὐκ ἐξελεύσεται τὰ κακὰ καὶ τὸ ἀγαθόν;
Lm:3:38 ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Lm:3:38 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Najwyższy ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Lm:3:38 e)k sto/matos u(PSi/stou ou)k e)Xeleu/setai ta\ kaka\ kai\ to\ a)gaTo/n;
Lm:3:38 ek stomatos hyPSistu uk eXeleusetai ta kaka kai to agaTon;
Lm:3:38 P N3M_GSN A1_GSM D VF_FMI3S RA_APN A1_APN C RA_ASN A1_ASN
Lm:3:38 out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma highest οὐχ before rough breathing to come out the wickedly to do evil and also, even, namely the good inherently good, i.e. God-wrought.
Lm:3:38 out of (+gen) mouth/maw (gen) highest ([Adj] gen) not he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lm:3:38 Lm_3:38_1 Lm_3:38_2 Lm_3:38_3 Lm_3:38_4 Lm_3:38_5 Lm_3:38_6 Lm_3:38_7 Lm_3:38_8 Lm_3:38_9 Lm_3:38_10
Lm:3:38 x x x x x x x x x x
Lm:3:39 τί γογγύσει ἄνθρωπος ζῶν, ἀνὴρ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ;
Lm:3:39 MEM. Why should a living man complain, a man concerning his sin? (Lamentations 3:39 Brenton)
Lm:3:39 Czemu się skarży człowiek żyjący? Mąż - na karę za grzechy? (Lm 3:39 BT_4)
Lm:3:39 τί γογγύσει ἄνθρωπος ζῶν, ἀνὴρ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ;
Lm:3:39 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γογγύζω (γογγυζ-, γογγυ·σ-, γογγυ·σ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:3:39 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By gderać Ludzki Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Lm:3:39 ti/ goggu/sei a)/nTrOpos DZO=n, a)nE\r peri\ tE=s a(marti/as au)tou=;
Lm:3:39 ti gongysei anTrOpos DZOn, anEr peri tEs hamartias autu;
Lm:3:39 RI_ASN VF_FAI3S N2_NSM V3_PAPNSM N3_NSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Lm:3:39 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to grumble human to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Lm:3:39 who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-GRUMBLE, you(sg)-will-be-GRUMBLE-ed (classical) human (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) man, husband (nom) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen)
Lm:3:39 Lm_3:39_1 Lm_3:39_2 Lm_3:39_3 Lm_3:39_4 Lm_3:39_5 Lm_3:39_6 Lm_3:39_7 Lm_3:39_8 Lm_3:39_9
Lm:3:39 x x x x x x x x x
Lm:3:40 Ἐξηρευνήθη ἡ ὁδὸς ἡμῶν καὶ ἠτάσθη, καὶ ἐπιστρέψωμεν ἕως κυρίου·
Lm:3:40 NUN. Our way has been searched out and examined, and we will turn to the Lord. (Lamentations 3:40 Brenton)
Lm:3:40 Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana; (Lm 3:40 BT_4)
Lm:3:40 Ἐξηρευνήθη ὁδὸς ἡμῶν καὶ ἠτάσθη, καὶ ἐπιστρέψωμεν ἕως κυρίου·
Lm:3:40 ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lm:3:40 By badać pilnie Drogi {Sposobu}/droga Ja I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Aż; świtaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lm:3:40 *)eXEreunE/TE E( o(do\s E(mO=n kai\ E)ta/sTE, kai\ e)pistre/PSOmen e(/Os kuri/ou·
Lm:3:40 eXEreunETE hE hodos hEmOn kai EtasTE, kai epistrePSOmen heOs kyriu·
Lm:3:40 VCI_API3S RA_NSF N2_NSF RP_GP C VSI_API3S C VA_AAS1P C N2_GSM
Lm:3:40 to search diligently the way/road I and also, even, namely ć and also, even, namely to turn around until; dawn lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lm:3:40 he/she/it-was-SEARCH DILIGENTLY-ed the (nom) way/road (nom) us (gen) and and we-should-TURN-AROUND until; dawn (nom|voc), dawns (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lm:3:40 Lm_3:40_1 Lm_3:40_2 Lm_3:40_3 Lm_3:40_4 Lm_3:40_5 Lm_3:40_6 Lm_3:40_7 Lm_3:40_8 Lm_3:40_9 Lm_3:40_10
Lm:3:40 x x x x x x x x x x
Lm:3:41 ἀναλάβωμεν καρδίας ἡμῶν ἐπὶ χειρῶν πρὸς ὑψηλὸν ἐν οὐρανῷ
Lm:3:41 Let us lift up our hearts with our hand to the lofty One in heaven. (Lamentations 3:41 Brenton)
Lm:3:41 wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach; (Lm 3:41 BT_4)
Lm:3:41 ἀναλάβωμεν καρδίας ἡμῶν ἐπὶ χειρῶν πρὸς ὑψηλὸν ἐν οὐρανῷ
Lm:3:41 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός πρός ὑψηλός -ή -όν ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Lm:3:41 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka; gorzej Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Podniesiony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo
Lm:3:41 a)nala/bOmen kardi/as E(mO=n e)pi\ CHeirO=n pro\s u(PSElo\n e)n ou)ranO=|
Lm:3:41 analabOmen kardias hEmOn epi CHeirOn pros hyPSElon en uranO
Lm:3:41 VB_AAS1P N1A_APF RP_GP P N3_GPF P A1_ASM P N2_DSM
Lm:3:41 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand; worse toward (+acc,+gen,+dat) elevated in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven
Lm:3:41 we-should-TAKE UP heart (gen), hearts (acc) us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (gen); worse ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) sky/heaven (dat)
Lm:3:41 Lm_3:41_1 Lm_3:41_2 Lm_3:41_3 Lm_3:41_4 Lm_3:41_5 Lm_3:41_6 Lm_3:41_7 Lm_3:41_8 Lm_3:41_9
Lm:3:41 x x x x x x x x x
Lm:3:42 Ἡμαρτήσαμεν, ἠσεβήσαμεν, καὶ οὐχ ἱλάσθης.
Lm:3:42 We have sinned, we have transgressed; and thou hast not pardoned. (Lamentations 3:42 Brenton)
Lm:3:42 myśmy grzesznicy - odstępcy: A Ty nie przebaczyłeś. (Lm 3:42 BT_4)
Lm:3:42 Ἡμαρτήσαμεν, ἠσεβήσαμεν, καὶ οὐχ ἱλάσθης.
Lm:3:42 ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἱλάσκομαι (ιλασκ-, ιλα·σ-, ιλα·σ-, -, -, ιλασ·θ-)
Lm:3:42 By grzeszyć By być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przejednywać
Lm:3:42 *(EmartE/samen, E)sebE/samen, kai\ ou)CH i(la/sTEs.
Lm:3:42 hEmartEsamen, EsebEsamen, kai uCH hilasTEs.
Lm:3:42 VAI_AAI1P VAI_AAI1P C D VCI_API2S
Lm:3:42 to sin to be impious commit sacrilege and also, even, namely οὐχ before rough breathing to propitiate
Lm:3:42 we-SIN-ed we-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE and not you(sg)-were-PROPITIATE-ed
Lm:3:42 Lm_3:42_1 Lm_3:42_2 Lm_3:42_3 Lm_3:42_4 Lm_3:42_5
Lm:3:42 x x x x x
Lm:3:43 Ἐπεσκέπασας ἐν θυμῷ καὶ ἀπεδίωξας ἡμᾶς· ἀπέκτεινας, οὐκ ἐφείσω.
Lm:3:43 SAMECH. Thou has visited us in wrath, and driven us away: thou has slain, thou has not pitied. (Lamentations 3:43 Brenton)
Lm:3:43 Odziałeś się w gniew, by nas ścigać, zabijałeś, nie miałeś litości. (Lm 3:43 BT_4)
Lm:3:43 Ἐπεσκέπασας ἐν θυμῷ καὶ ἀπεδίωξας ἡμᾶς· ἀπέκτεινας, οὐκ ἐφείσω.
Lm:3:43 ἐπι·σκεπάζω [LXX] (-, -, επι+σκεπα·σ-, -, -, -) ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
Lm:3:43 Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Ja By zabijać ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać}
Lm:3:43 *)epeske/pasas e)n TumO=| kai\ a)pedi/OXas E(ma=s· a)pe/kteinas, ou)k e)fei/sO.
Lm:3:43 epeskepasas en TymO kai apediOXas hEmas· apekteinas, uk efeisO.
Lm:3:43 VAI_AAI2S P N2_DSM C VAI_AAI2S RP_AP VAI_AAI2S D VAI_AMI2S
Lm:3:43 to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely ć I to kill οὐχ before rough breathing to spare
Lm:3:43 you(sg)-???-ed in/among/by (+dat) wrath (dat) and us (acc) you(sg)-KILL-ed not you(sg)-were-SPARE-ed
Lm:3:43 Lm_3:43_1 Lm_3:43_2 Lm_3:43_3 Lm_3:43_4 Lm_3:43_5 Lm_3:43_6 Lm_3:43_7 Lm_3:43_8 Lm_3:43_9
Lm:3:43 x x x x x x x x x
Lm:3:44 ἐπεσκέπασας νεφέλην σεαυτῷ εἵνεκεν προσευχῆς,
Lm:3:44 Thou hast veiled thyself with a cloud because of prayer, that I might be blind, (Lamentations 3:44 Brenton)
Lm:3:44 Ukryłeś się za obłokiem, by prośba nie doszła. (Lm 3:44 BT_4)
Lm:3:44 ἐπεσκέπασας νεφέλην σεαυτῷ εἵνεκεν προσευχῆς,
Lm:3:44 ἐπι·σκεπάζω [LXX] (-, -, επι+σκεπα·σ-, -, -, -) νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν προσ·ευχή, -ῆς, ἡ
Lm:3:44 Do ??? Chmura Siebie Z powodu dla, dla Modlitwa
Lm:3:44 e)peske/pasas nefe/lEn seautO=| ei(/neken proseuCHE=s,
Lm:3:44 epeskepasas nefelEn seautO heineken proseuCHEs,
Lm:3:44 VAI_AAI2S N1_ASF RD_DSM D N1_GSF
Lm:3:44 to ??? cloud yourself owing to for, for the sake of prayer
Lm:3:44 you(sg)-???-ed cloud (acc) yourself (dat) owing to prayer (gen)
Lm:3:44 Lm_3:44_1 Lm_3:44_2 Lm_3:44_3 Lm_3:44_4 Lm_3:44_5
Lm:3:44 x x x x x
Lm:3:45 καμμύσαι με καὶ ἀπωσθῆναι ἔθηκας ἡμᾶς ἐν μέσῳ τῶν λαῶν.
Lm:3:45 and be cast off. AIN. Thou hast set us alone in the midst of the nations. (Lamentations 3:45 Brenton)
Lm:3:45 Uczyniłeś z nas śmieci, plugastwo pomiędzy ludami. (Lm 3:45 BT_4)
Lm:3:45 καμμύσαι με καὶ ἀπωσθῆναι ἔθηκας ἡμᾶς ἐν μέσῳ τῶν λαῶν.
Lm:3:45 καμμύω (καμμυ-, καμμυ·σ-, καμμυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Lm:3:45 By mrugać drugi (jak mrugnięcie oka) mrugaj, by zamykać się albo blisko oczy Ja I też, nawet, mianowicie By odrzucać By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie
Lm:3:45 kammu/sai me kai\ a)pOsTE=nai e)/TEkas E(ma=s e)n me/sO| tO=n laO=n.
Lm:3:45 kammysai me kai apOsTEnai eTEkas hEmas en mesO tOn laOn.
Lm:3:45 VA_AAN RP_AS C VA_AMN VAI_AAI2S RP_AP P A1_DSM RA_GPM N2_GPM
Lm:3:45 to wink second (like the wink of an eye) nictitate, to shut or close the eyes I and also, even, namely to reject to place lay, put, set, situate, station I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the people
Lm:3:45 to-WINK, be-you(sg)-WINK-ed!, he/she/it-happens-to-WINK (opt) me (acc) and to-be-REJECT-ed you(sg)-PLACE-ed us (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) peoples (gen)
Lm:3:45 Lm_3:45_1 Lm_3:45_2 Lm_3:45_3 Lm_3:45_4 Lm_3:45_5 Lm_3:45_6 Lm_3:45_7 Lm_3:45_8 Lm_3:45_9 Lm_3:45_10
Lm:3:45 x x x x x x x x x x
Lm:3:46 Διήνοιξαν ἐφ’ ἡμᾶς τὸ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν·
Lm:3:46 All our enemies have opened their mouth against us. (Lamentations 3:46 Brenton)
Lm:3:46 Rozwarli na nas swe usta wszyscy nieprzyjaciele - (Lm 3:46 BT_4)
Lm:3:46 Διήνοιξαν ἐφ’ ἡμᾶς τὸ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν·
Lm:3:46 δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:46 By otwierać wszystek  droga {sposób} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ja
Lm:3:46 *diE/noiXan e)f’ E(ma=s to\ sto/ma au)tO=n pa/ntes oi( e)CHTroi\ E(mO=n·
Lm:3:46 diEnoiXan ef’ hEmas to stoma autOn pantes hoi eCHTroi hEmOn·
Lm:3:46 VAI_AAI3P P RP_AP RA_ASN N3M_ASN RD_GPM A3_NPM RA_NPM A1A_NPM RP_GP
Lm:3:46 to open up-all-the-way upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I the mouth/maw stoma he/she/it/same every all, each, every, the whole of the hostile I
Lm:3:46 they-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) us (gen)
Lm:3:46 Lm_3:46_1 Lm_3:46_2 Lm_3:46_3 Lm_3:46_4 Lm_3:46_5 Lm_3:46_6 Lm_3:46_7 Lm_3:46_8 Lm_3:46_9 Lm_3:46_10
Lm:3:46 x x x x x x x x x x
Lm:3:47 φόβος καὶ θυμὸς ἐγενήθη ἡμῖν, ἔπαρσις καὶ συντριβή·
Lm:3:47 Fear and wrath are come upon us, suspense and destruction. (Lamentations 3:47 Brenton)
Lm:3:47 naszym działem trwoga i pułapka, ruina i zniszczenie. (Lm 3:47 BT_4)
Lm:3:47 φόβος καὶ θυμὸς ἐγενήθη ἡμῖν, ἔπαρσις καὶ συντριβή·
Lm:3:47 φόβος, -ου, ὁ καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔπ·αρσις, -εως, ἡ [LXX] καί
Lm:3:47 Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja ??? I też, nawet, mianowicie
Lm:3:47 fo/bos kai\ Tumo\s e)genE/TE E(mi=n, e)/parsis kai\ suntribE/·
Lm:3:47 fobos kai Tymos egenETE hEmin, eparsis kai syntribE·
Lm:3:47 N2_NSM C N2_NSM VCI_API3S RP_DP N3I_NSF C N1_NSF
Lm:3:47 fear [see phobia] and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. to become become, happen I ??? and also, even, namely ć
Lm:3:47 fear (nom) and wrath (nom) he/she/it-was-BECOME-ed us (dat) ??? (nom) and
Lm:3:47 Lm_3:47_1 Lm_3:47_2 Lm_3:47_3 Lm_3:47_4 Lm_3:47_5 Lm_3:47_6 Lm_3:47_7 Lm_3:47_8
Lm:3:47 x x x x x x x x
Lm:3:48 ἀφέσεις ὑδάτων κατάξει ὁ ὀφθαλμός μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου.
Lm:3:48 Mine eye shall pour down torrents of water, for the destruction of the daughter of my people. (Lamentations 3:48 Brenton)
Lm:3:48 Strumienie łez płyną mi z oczu nad zniszczeniem Córy mego ludu. (Lm 3:48 BT_4)
Lm:3:48 ἀφέσεις ὑδάτων κατάξει ὀφθαλμός μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου.
Lm:3:48 ἄφ·εσις, -εως, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:48 Wybaczaj Woda By zniżać przywracał; by łamać się Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zniszczenie Córka Ludzie Ja
Lm:3:48 a)fe/seis u(da/tOn kata/Xei o( o)fTalmo/s mou e)pi\ to\ su/ntrimma tE=s Tugatro\s tou= laou= mou.
Lm:3:48 afeseis hydatOn kataXei ho ofTalmos mu epi to syntrimma tEs Tygatros tu lau mu.
Lm:3:48 N3I_NPF N3T_GPN VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS
Lm:3:48 pardon water to bring down brought back; to break the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the destruction the daughter the people I
Lm:3:48 pardons (acc, nom|voc) waters (gen) he/she/it-will-BRING DOWN, you(sg)-will-be-BRING DOWN-ed (classical); he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) the (nom) eye (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) destruction (nom|acc|voc) the (gen) daughter (gen) the (gen) people (gen) me (gen)
Lm:3:48 Lm_3:48_1 Lm_3:48_2 Lm_3:48_3 Lm_3:48_4 Lm_3:48_5 Lm_3:48_6 Lm_3:48_7 Lm_3:48_8 Lm_3:48_9 Lm_3:48_10 Lm_3:48_11 Lm_3:48_12 Lm_3:48_13 Lm_3:48_14
Lm:3:48 x x x x x x x x x x x x x x
Lm:3:49 Ὁ ὀφθαλμός μου κατεπόθη, καὶ οὐ σιγήσομαι τοῦ μὴ εἶναι ἔκνηψιν,
Lm:3:49 PHE. Mine eye is drowned with tears, and I will not be silent, so that there shall be no rest, (Lamentations 3:49 Brenton)
Lm:3:49 Nie ustaje w płaczu me oko, bo nie ma ulgi, (Lm 3:49 BT_4)
Lm:3:49 ὀφθαλμός μου κατεπόθη, καὶ οὐ σιγήσομαι τοῦ μὴ εἶναι ἔκνηψιν,
Lm:3:49 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ὁ ἡ τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lm:3:49 Oko Ja By przełykać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Nie By być
Lm:3:49 *(o o)fTalmo/s mou katepo/TE, kai\ ou) sigE/somai tou= mE\ ei)=nai e)/knEPSin,
Lm:3:49 o ofTalmos mu katepoTE, kai u sigEsomai tu mE einai eknEPSin,
Lm:3:49 RA_NSM N2_NSM RP_GS VCI_API3S C D VF_FMI1S RA_GSN D V9_PAN N3I_ASF
Lm:3:49 the eye I to swallow and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have no sound to be silent the not to be ć
Lm:3:49 the (nom) eye (nom) me (gen) he/she/it-was-SWALLOW-ed and not I-will-be-TO HAVE NO SOUND-ed the (gen) not to-be
Lm:3:49 Lm_3:49_1 Lm_3:49_2 Lm_3:49_3 Lm_3:49_4 Lm_3:49_5 Lm_3:49_6 Lm_3:49_7 Lm_3:49_8 Lm_3:49_9 Lm_3:49_10 Lm_3:49_11
Lm:3:49 x x x x x x x x x x x
Lm:3:50 ἕως οὗ διακύψῃ καὶ ἴδῃ κύριος ἐξ οὐρανοῦ·
Lm:3:50 until the Lord look down, and behold from heaven. (Lamentations 3:50 Brenton)
Lm:3:50 póki nie spojrzy i nie zobaczy Pan z niebios. (Lm 3:50 BT_4)
Lm:3:50 ἕως οὗ διακύψῃ καὶ ἴδῃ κύριος ἐξ οὐρανοῦ·
Lm:3:50 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Lm:3:50 Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo
Lm:3:50 e(/Os ou(= diaku/PSE| kai\ i)/dE| ku/rios e)X ou)ranou=·
Lm:3:50 heOs hu diakyPSE kai idE kyrios eX uranu·
Lm:3:50 C RR_GSM VA_AAS3S C VB_AAS3S N2_NSM P N2_GSM
Lm:3:50 until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven
Lm:3:50 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) and he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) sky/heaven (gen)
Lm:3:50 Lm_3:50_1 Lm_3:50_2 Lm_3:50_3 Lm_3:50_4 Lm_3:50_5 Lm_3:50_6 Lm_3:50_7 Lm_3:50_8
Lm:3:50 x x x x x x x x
Lm:3:51 ὁ ὀφθαλμός μου ἐπιφυλλιεῖ ἐπὶ τὴν ψυχήν μου παρὰ πάσας θυγατέρας πόλεως.
Lm:3:51 Mine eye shall prey upon my soul, because of all the daughters of the city. (Lamentations 3:51 Brenton)
Lm:3:51 Oko me sprawia ból mojej duszy z powodu córek mojego miasta. (Lm 3:51 BT_4)
Lm:3:51 ὀφθαλμός μου ἐπιφυλλιεῖ ἐπὶ τὴν ψυχήν μου παρὰ πάσας θυγατέρας πόλεως.
Lm:3:51 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ πόλις, -εως, ἡ
Lm:3:51 Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Córka Miasto
Lm:3:51 o( o)fTalmo/s mou e)pifulliei= e)pi\ tE\n PSuCHE/n mou para\ pa/sas Tugate/ras po/leOs.
Lm:3:51 ho ofTalmos mu epifylliei epi tEn PSyCHEn mu para pasas Tygateras poleOs.
Lm:3:51 RA_NSM N2_NSM RP_GS VF2_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RP_GS P A1S_APF N3_APF N3I_GSF
Lm:3:51 the eye I ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle daughter city
Lm:3:51 the (nom) eye (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) life (acc) me (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) daughters (acc) city (gen)
Lm:3:51 Lm_3:51_1 Lm_3:51_2 Lm_3:51_3 Lm_3:51_4 Lm_3:51_5 Lm_3:51_6 Lm_3:51_7 Lm_3:51_8 Lm_3:51_9 Lm_3:51_10 Lm_3:51_11 Lm_3:51_12
Lm:3:51 x x x x x x x x x x x x
Lm:3:52 Θηρεύοντες ἐθήρευσάν με ὡς στρουθίον οἱ ἐχθροί μου δωρεάν,
Lm:3:52 TSADE. The fowlers chased me as a sparrow, all mine enemies destroyed my life in a pit without cause, (Lamentations 3:52 Brenton)
Lm:3:52 Łowili mnie stale jak ptaka - niesłusznie prześladujący; (Lm 3:52 BT_4)
Lm:3:52 Θηρεύοντες ἐθήρευσάν με ὡς στρουθίον οἱ ἐχθροί μου δωρεάν,
Lm:3:52 θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς στρουθίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον)
Lm:3:52 By polować By polować Ja Jak/jak Wróbel Wrogi Ja Swobodnie; dar
Lm:3:52 *TEreu/ontes e)TE/reusa/n me O(s strouTi/on oi( e)CHTroi/ mou dOrea/n,
Lm:3:52 TEreuontes eTEreusan me hOs struTion hoi eCHTroi mu dOrean,
Lm:3:52 V1_PAPNPM VAI_AAI3P RP_AS C N2N_NSN RA_NPM A1A_NPM RP_GS N1A_ASF
Lm:3:52 to hunt to hunt I as/like sparrow the hostile I freely; gift
Lm:3:52 while HUNT-ing (nom|voc) they-HUNT-ed me (acc) as/like sparrow (nom|acc|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) freely; gift (acc)
Lm:3:52 Lm_3:52_1 Lm_3:52_2 Lm_3:52_3 Lm_3:52_4 Lm_3:52_5 Lm_3:52_6 Lm_3:52_7 Lm_3:52_8 Lm_3:52_9
Lm:3:52 x x x x x x x x x
Lm:3:53 ἐθανάτωσαν ἐν λάκκῳ ζωήν μου καὶ ἐπέθηκαν λίθον ἐπ’ ἐμοί,
Lm:3:53 and laid a stone upon me. (Lamentations 3:53 Brenton)
Lm:3:53 w jamie chcieli mnie zniszczyć: rzucali na mnie kamienie; (Lm 3:53 BT_4)
Lm:3:53 ἐθανάτωσαν ἐν λάκκῳ ζωήν μου καὶ ἐπέθηκαν λίθον ἐπ’ ἐμοί,
Lm:3:53 θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) λίθος, -ου, ὁ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Lm:3:53 By zgładzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Kamień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Lm:3:53 e)Tana/tOsan e)n la/kkO| DZOE/n mou kai\ e)pe/TEkan li/Ton e)p’ e)moi/,
Lm:3:53 eTanatOsan en lakkO DZOEn mu kai epeTEkan liTon ep’ emoi,
Lm:3:53 VAI_AAI3P P N2_DSM N1_ASF RP_GS C VAI_AAI3P N2_ASM P RP_DS
Lm:3:53 to put to death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć life being, living, spirit; alive I and also, even, namely to place on stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Lm:3:53 they-PUT-ed-TO-DEATH in/among/by (+dat) life (acc); alive ([Adj] acc) me (gen) and they-PLACE ON-ed stone (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Lm:3:53 Lm_3:53_1 Lm_3:53_2 Lm_3:53_3 Lm_3:53_4 Lm_3:53_5 Lm_3:53_6 Lm_3:53_7 Lm_3:53_8 Lm_3:53_9 Lm_3:53_10
Lm:3:53 x x x x x x x x x x
Lm:3:54 ὑπερεχύθη ὕδωρ ἐπὶ κεφαλήν μου· εἶπα Ἀπῶσμαι.
Lm:3:54 Water flowed over my head: I said, I am cut off. (Lamentations 3:54 Brenton)
Lm:3:54 wody wezbrały ponad moją głowę: rzekłem: «Jestem zgubiony». (Lm 3:54 BT_4)
Lm:3:54 ὑπερεχύθη ὕδωρ ἐπὶ κεφαλήν μου· εἶπα Ἀπῶσμαι.
Lm:3:54 ὑπερ·χέω [LXX] (-, -, -, -, -, υπερ+χυ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-)
Lm:3:54 By przelewać się przez ulewę wszędzie {skończony} Woda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ja By mówić/opowiadaj By odrzucać
Lm:3:54 u(pereCHu/TE u(/dOr e)pi\ kefalE/n mou· ei)=pa *)apO=smai.
Lm:3:54 hypereChyTE hydOr epi kefalEn mu· eipa apOsmai.
Lm:3:54 VCI_API3S N3_NSN P N1_ASF RP_GS VAI_AAI1S VXI_PMI1S
Lm:3:54 to over-flow pour over water upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head I to say/tell to reject
Lm:3:54 he/she/it-was-OVER-FLOW-ed water (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) head (acc) me (gen) I-SAY/TELL-ed I-have-been-REJECT-ed
Lm:3:54 Lm_3:54_1 Lm_3:54_2 Lm_3:54_3 Lm_3:54_4 Lm_3:54_5 Lm_3:54_6 Lm_3:54_7
Lm:3:54 x x x x x x x
Lm:3:55 Ἐπεκαλεσάμην τὸ ὄνομά σου, κύριε, ἐκ λάκκου κατωτάτου·
Lm:3:55 KOPH. I called upon thy name, O Lord, out of the lowest dungeon. (Lamentations 3:55 Brenton)
Lm:3:55 Wzywałem imienia Twego, o Panie, z przepastnej jamy, (Lm 3:55 BT_4)
Lm:3:55 Ἐπεκαλεσάμην τὸ ὄνομά σου, κύριε, ἐκ λάκκου κατωτάτου·
Lm:3:55 ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ κατώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. Adj. of κάτω)
Lm:3:55 By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Najbardziej głęboki
Lm:3:55 *)epekalesa/mEn to\ o)/noma/ sou, ku/rie, e)k la/kkou katOta/tou·
Lm:3:55 epekalesamEn to onoma su, kyrie, ek lakku katOtatu·
Lm:3:55 VAI_AMI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS N2_VSM P N2_GSM A1_GSM
Lm:3:55 to call upon the name with regard to you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels ć deepest
Lm:3:55 I-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) out of (+gen) deepest ([Adj] gen)
Lm:3:55 Lm_3:55_1 Lm_3:55_2 Lm_3:55_3 Lm_3:55_4 Lm_3:55_5 Lm_3:55_6 Lm_3:55_7 Lm_3:55_8
Lm:3:55 x x x x x x x x
Lm:3:56 φωνήν μου ἤκουσας Μὴ κρύψῃς τὰ ὦτά σου εἰς τὴν δέησίν μου.
Lm:3:56 Thou heardest my voice: close not thine ears to my supplication. (Lamentations 3:56 Brenton)
Lm:3:56 słyszałeś mój krzyk: «Nie zatykaj uszu na moją prośbę!» (Lm 3:56 BT_4)
Lm:3:56 φωνήν μου ἤκουσας Μὴ κρύψῃς τὰ ὦτά σου εἰς τὴν δέησίν μου.
Lm:3:56 φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) μή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:56 Dźwięku/głos płacze Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Nie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ucho Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Obrona Ja
Lm:3:56 fOnE/n mou E)/kousas *mE\ kru/PSE|s ta\ O)=ta/ sou ei)s tE\n de/Esi/n mou.
Lm:3:56 fOnEn mu Ekusas mE kryPSEs ta Ota su eis tEn deEsin mu.
Lm:3:56 N1_ASF RP_GS VAI_AAI2S D VA_AAS2S RA_APN N3T_ASN RP_GS P RA_ASF N3I_ASF RP_GS
Lm:3:56 sound/voice cries I to have come I have come. I have arrived.; to hear not to hide conceal, skulk the ear you; your/yours(sg) into (+acc) the plea I
Lm:3:56 sound/voice (acc) me (gen) while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed not you(sg)-should-HIDE the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) plea (acc) me (gen)
Lm:3:56 Lm_3:56_1 Lm_3:56_2 Lm_3:56_3 Lm_3:56_4 Lm_3:56_5 Lm_3:56_6 Lm_3:56_7 Lm_3:56_8 Lm_3:56_9 Lm_3:56_10 Lm_3:56_11 Lm_3:56_12
Lm:3:56 x x x x x x x x x x x x
Lm:3:57 εἰς τὴν βοήθειάν μου ἤγγισας ἐν ᾗ σε ἡμέρᾳ ἐπεκαλεσάμην· εἶπάς μοι Μὴ φοβοῦ.
Lm:3:57 Thou drewest nigh to my help: in the day wherein I called upon thee thou saidst to me, Fear not. (Lamentations 3:57 Brenton)
Lm:3:57 Zbliżyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś - «Nie bój się!» (Lm 3:57 BT_4)
Lm:3:57 εἰς τὴν βοήθειάν μου ἤγγισας ἐν σε ἡμέρᾳ ἐπεκαλεσάμην· εἶπάς μοι Μὴ φοβοῦ.
Lm:3:57 εἰς[1] ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἐν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Lm:3:57 Do (+przyspieszenie) Pomagaj Ja Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Ty; twój/twój(sg) Dzień By odwiedzać By mówić/opowiadaj Ja Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się
Lm:3:57 ei)s tE\n boE/Teia/n mou E)/ggisas e)n E(=| se E(me/ra| e)pekalesa/mEn· ei)=pa/s moi *mE\ fobou=.
Lm:3:57 eis tEn boETeian mu Engisas en hE se hEmera epekalesamEn· eipas moi mE fobu.
Lm:3:57 P RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI2S P RR_DSF RP_AS N1A_DSF VAI_AMI1S VAI_AAI2S RP_DS D V2_PMD2S
Lm:3:57 into (+acc) the help I to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which you; your/yours(sg) day to call upon to say/tell I not fear [see phobia]; to fear
Lm:3:57 into (+acc) the (acc) help (acc) me (gen) you(sg)-NEAR-ed in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) day (dat) I-was-CALL-ed-UPON you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) me (dat) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed!
Lm:3:57 Lm_3:57_1 Lm_3:57_2 Lm_3:57_3 Lm_3:57_4 Lm_3:57_5 Lm_3:57_6 Lm_3:57_7 Lm_3:57_8 Lm_3:57_9 Lm_3:57_10 Lm_3:57_11 Lm_3:57_12 Lm_3:57_13 Lm_3:57_14
Lm:3:57 x x x x x x x x x x x x x x
Lm:3:58 Ἐδίκασας, κύριε, τὰς δίκας τῆς ψυχῆς μου, ἐλυτρώσω τὴν ζωήν μου·
Lm:3:58 RECHS. O Lord, thou has pleaded the causes of my soul; thou has redeemed my life. (Lamentations 3:58 Brenton)
Lm:3:58 Już kiedyś, Panie, obroniłeś mą sprawę, ocaliłeś mi życie; (Lm 3:58 BT_4)
Lm:3:58 Ἐδίκασας, κύριε, τὰς δίκας τῆς ψυχῆς μου, ἐλυτρώσω τὴν ζωήν μου·
Lm:3:58 δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:58 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja
Lm:3:58 *)edi/kasas, ku/rie, ta\s di/kas tE=s PSuCHE=s mou, e)lutrO/sO tE\n DZOE/n mou·
Lm:3:58 edikasas, kyrie, tas dikas tEs PSyCHEs mu, elytrOsO tEn DZOEn mu·
Lm:3:58 VAI_AAI2S N2_VSM RA_APF N1_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS VAI_AMI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS
Lm:3:58 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to redeem to be released, upon payment of ransom the life being, living, spirit; alive I
Lm:3:58 you(sg)-???-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) penalties (acc) the (gen) life (gen) me (gen) you(sg)-were-REDEEM-ed the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) me (gen)
Lm:3:58 Lm_3:58_1 Lm_3:58_2 Lm_3:58_3 Lm_3:58_4 Lm_3:58_5 Lm_3:58_6 Lm_3:58_7 Lm_3:58_8 Lm_3:58_9 Lm_3:58_10 Lm_3:58_11
Lm:3:58 x x x x x x x x x x x
Lm:3:59 εἶδες, κύριε, τὰς ταραχάς μου, ἔκρινας τὴν κρίσιν μου·
Lm:3:59 Thou hast seen, O Lord, my troubles: thou hast judged my cause. (Lamentations 3:59 Brenton)
Lm:3:59 Panie, Ty widzisz mą krzywdę, sprawę mą rozsądź! (Lm 3:59 BT_4)
Lm:3:59 εἶδες, κύριε, τὰς ταραχάς μου, ἔκρινας τὴν κρίσιν μου·
Lm:3:59 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ταραχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lm:3:59 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt Ja By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ja
Lm:3:59 ei)=des, ku/rie, ta\s taraCHa/s mou, e)/krinas tE\n kri/sin mou·
Lm:3:59 eides, kyrie, tas taraCHas mu, ekrinas tEn krisin mu·
Lm:3:59 VBI_AAI2S N2_VSM RA_APF N1_APF RP_GS VAI_AAI2S RA_ASF N3I_ASF RP_GS
Lm:3:59 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition I to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit I
Lm:3:59 you(sg)-SEE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) disturbances (acc) me (gen) you(sg)-JUDGE-ed the (acc) judgment (acc) me (gen)
Lm:3:59 Lm_3:59_1 Lm_3:59_2 Lm_3:59_3 Lm_3:59_4 Lm_3:59_5 Lm_3:59_6 Lm_3:59_7 Lm_3:59_8 Lm_3:59_9
Lm:3:59 x x x x x x x x x
Lm:3:60 εἶδες πᾶσαν τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν εἰς πάντας διαλογισμοὺς αὐτῶν ἐν ἐμοί.
Lm:3:60 Thou hast seen all their vengeance, thou hast looked on all their devices against me. (Lamentations 3:60 Brenton)
Lm:3:60 Ty widzisz całą ich żądzę zemsty, wszystko, co przeciw mnie knują. (Lm 3:60 BT_4)
Lm:3:60 εἶδες πᾶσαν τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν εἰς πάντας διαλογισμοὺς αὐτῶν ἐν ἐμοί.
Lm:3:60 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δια·λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Lm:3:60 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zemsta On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój
Lm:3:60 ei)=des pa=san tE\n e)kdi/kEsin au)tO=n ei)s pa/ntas dialogismou\s au)tO=n e)n e)moi/.
Lm:3:60 eides pasan tEn ekdikEsin autOn eis pantas dialogismus autOn en emoi.
Lm:3:60 VBI_AAI2S A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RD_GPM P A3_APM N2_APM RD_GPM P RP_DS
Lm:3:60 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vengeance he/she/it/same into (+acc) every all, each, every, the whole of contemplation meditation, think, consideration, dispute he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine
Lm:3:60 you(sg)-SEE-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) vengeance (acc) them/same (gen) into (+acc) all (acc) contemplations (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Lm:3:60 Lm_3:60_1 Lm_3:60_2 Lm_3:60_3 Lm_3:60_4 Lm_3:60_5 Lm_3:60_6 Lm_3:60_7 Lm_3:60_8 Lm_3:60_9 Lm_3:60_10 Lm_3:60_11
Lm:3:60 x x x x x x x x x x x
Lm:3:61 Ἤκουσας τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, πάντας τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν κατ’ ἐμοῦ,
Lm:3:61 CHSEN. Thou hast heard their reproach and all their devices against me; (Lamentations 3:61 Brenton)
Lm:3:61 Ty słyszysz obelgi ich, Panie, wszystko, co przeciw mnie knują; (Lm 3:61 BT_4)
Lm:3:61 Ἤκουσας τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, πάντας τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν κατ’ ἐμοῦ,
Lm:3:61 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Lm:3:61 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Obrażaj On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Lm:3:61 *)/Ekousas to\n o)neidismo\n au)tO=n, pa/ntas tou\s dialogismou\s au)tO=n kat’ e)mou=,
Lm:3:61 Ekusas ton oneidismon autOn, pantas tus dialogismus autOn kat’ emu,
Lm:3:61 VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RD_GPM A3_APM RA_APM N2_APM RD_GPM P RP_GS
Lm:3:61 to have come I have come. I have arrived.; to hear the insult he/she/it/same every all, each, every, the whole of the contemplation meditation, think, consideration, dispute he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine
Lm:3:61 while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed the (acc) insult (acc) them/same (gen) all (acc) the (acc) contemplations (acc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Lm:3:61 Lm_3:61_1 Lm_3:61_2 Lm_3:61_3 Lm_3:61_4 Lm_3:61_5 Lm_3:61_6 Lm_3:61_7 Lm_3:61_8 Lm_3:61_9 Lm_3:61_10
Lm:3:61 x x x x x x x x x x
Lm:3:62 χείλη ἐπανιστανομένων μοι καὶ μελέτας αὐτῶν κατ’ ἐμοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν,
Lm:3:62 the lips of them that rose up against me, and their plots against me all the day; (Lamentations 3:62 Brenton)
Lm:3:62 podstępne słowa mych wrogów, cały dzień godzą we mnie; (Lm 3:62 BT_4)
Lm:3:62 χείλη ἐπανιστανομένων μοι καὶ μελέτας αὐτῶν κατ’ ἐμοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν,
Lm:3:62 χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐπ·αν·ιστάνω (by-form of ἐπ·αν·ίστημι) (επαν+ισταν-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Lm:3:62 Warga By podnosić się/buntownika Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Cały Dzień
Lm:3:62 CHei/lE e)panistanome/nOn moi kai\ mele/tas au)tO=n kat’ e)mou= o(/lEn tE\n E(me/ran,
Lm:3:62 CHeilE epanistanomenOn moi kai meletas autOn kat’ emu holEn tEn hEmeran,
Lm:3:62 N3E_APN VM_SMPGPM RP_DS C N1_APF RD_GPM P RP_GS A1_ASF RA_ASF N1A_ASF
Lm:3:62 lip to uprise/rebel I and also, even, namely ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine whole the day
Lm:3:62 lips (nom|acc|voc) while being-UPRISE/REBEL-ed (gen) me (dat) and them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) whole (acc) the (acc) day (acc)
Lm:3:62 Lm_3:62_1 Lm_3:62_2 Lm_3:62_3 Lm_3:62_4 Lm_3:62_5 Lm_3:62_6 Lm_3:62_7 Lm_3:62_8 Lm_3:62_9 Lm_3:62_10 Lm_3:62_11
Lm:3:62 x x x x x x x x x x x
Lm:3:63 καθέδραν αὐτῶν καὶ ἀνάστασιν αὐτῶν· ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Lm:3:63 their sitting down and their rising up: look thou upon their eyes. (Lamentations 3:63 Brenton)
Lm:3:63 popatrz - czy siedzą, czy stoją, ja jestem treścią ich pieśni. (Lm 3:63 BT_4)
Lm:3:63 καθέδραν αὐτῶν καὶ ἀνάστασιν αὐτῶν· ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.
Lm:3:63 καθ·έδρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνά·στασις, -εως, ἡ; ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:3:63 Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zmartwychwstanie; by stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Lm:3:63 kaTe/dran au)tO=n kai\ a)na/stasin au)tO=n· e)pi/blePSon e)pi\ tou\s o)fTalmou\s au)tO=n.
Lm:3:63 kaTedran autOn kai anastasin autOn· epiblePSon epi tus ofTalmus autOn.
Lm:3:63 N1A_ASF RD_GPM C N3I_ASF RD_GPM VA_AAD2S P RA_APM N2_APM RD_GPM
Lm:3:63 chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair he/she/it/same and also, even, namely resurrection; to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the eye he/she/it/same
Lm:3:63 chair (acc) them/same (gen) and resurrection (acc); upon STand-ing-UP (dat) them/same (gen) do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) eyes (acc) them/same (gen)
Lm:3:63 Lm_3:63_1 Lm_3:63_2 Lm_3:63_3 Lm_3:63_4 Lm_3:63_5 Lm_3:63_6 Lm_3:63_7 Lm_3:63_8 Lm_3:63_9 Lm_3:63_10
Lm:3:63 x x x x x x x x x x
Lm:3:64 Ἀποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα, κύριε, κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν,
Lm:3:64 Thou wilt render them a recompense, O Lord, according to the works of their hands. (Lamentations 3:64 Brenton)
Lm:3:64 Oddaj im, Panie, zapłatę według uczynków ich rąk: (Lm 3:64 BT_4)
Lm:3:64 Ἀποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα, κύριε, κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν,
Lm:3:64 ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:3:64 By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Wynagradzaj, zwrot Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo
Lm:3:64 *)apodO/seis au)toi=s a)ntapo/doma, ku/rie, kata\ ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n au)tO=n,
Lm:3:64 apodOseis autois antapodoma, kyrie, kata ta erga tOn CHeirOn autOn,
Lm:3:64 VF_FAI2S RD_DPM N3M_ASN N2_VSM P RA_APN N2N_APN RA_GPF N3_GPF RD_GPM
Lm:3:64 to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same recompense, repayment lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work the hand; worse he/she/it/same
Lm:3:64 you(sg)-will-GIVE BACK them/same (dat) recompense, repayment (nom|acc|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen)
Lm:3:64 Lm_3:64_1 Lm_3:64_2 Lm_3:64_3 Lm_3:64_4 Lm_3:64_5 Lm_3:64_6 Lm_3:64_7 Lm_3:64_8 Lm_3:64_9 Lm_3:64_10
Lm:3:64 x x x x x x x x x x
Lm:3:65 ἀποδώσεις αὐτοῖς ὑπερασπισμὸν καρδίας, μόχθον σου αὐτοῖς,
Lm:3:65 THAU. Thou wilt give them as a covering, the grief of my heart. (Lamentations 3:65 Brenton)
Lm:3:65 Ześlij ślepotę na ich serca i na nich Twoje przekleństwo! (Lm 3:65 BT_4)
Lm:3:65 ἀποδώσεις αὐτοῖς ὑπερασπισμὸν καρδίας, μόχθον σου αὐτοῖς,
Lm:3:65 ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ μόχθος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Lm:3:65 By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) ??? Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo
Lm:3:65 a)podO/seis au)toi=s u(peraspismo\n kardi/as, mo/CHTon sou au)toi=s,
Lm:3:65 apodOseis autois hyperaspismon kardias, moCHTon su autois,
Lm:3:65 VF_FAI2S RD_DPM N2_ASM N1A_GSF N2_ASM RP_GS RD_DPM
Lm:3:65 to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ??? you; your/yours(sg) he/she/it/same
Lm:3:65 you(sg)-will-GIVE BACK them/same (dat) heart (gen), hearts (acc) ??? (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) them/same (dat)
Lm:3:65 Lm_3:65_1 Lm_3:65_2 Lm_3:65_3 Lm_3:65_4 Lm_3:65_5 Lm_3:65_6 Lm_3:65_7
Lm:3:65 x x x x x x x
Lm:3:66 καταδιώξεις ἐν ὀργῇ καὶ ἐξαναλώσεις αὐτοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ, κύριε.
Lm:3:66 Thou wilt persecute them in anger, and wilt consume them from under the heaven, O Lord. (Lamentations 3:66 Brenton)
Lm:3:66 Dopędź ich gniewem i wyniszcz spod niebios Twoich, o Panie! (Lm 3:66 BT_4)
Lm:3:66 καταδιώξεις ἐν ὀργῇ καὶ ἐξαναλώσεις αὐτοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ, κύριε.
Lm:3:66 κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lm:3:66 By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Poniżej Nieba/niebo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lm:3:66 katadiO/Xeis e)n o)rgE=| kai\ e)XanalO/seis au)tou\s u(poka/tO tou= ou)ranou=, ku/rie.
Lm:3:66 katadiOXeis en orgE kai eXanalOseis autus hypokatO tu uranu, kyrie.
Lm:3:66 VF_FAI2S P N1_DSF C VF_FAI2S RD_APM D RA_GSM N2_GSM N2_VSM
Lm:3:66 to chase after chase, search for, prosecute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage and also, even, namely to ??? he/she/it/same below the sky/heaven lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lm:3:66 you(sg)-will-CHASE-AFTER in/among/by (+dat) wrath (dat) and you(sg)-will-??? them/same (acc) below the (gen) sky/heaven (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Lm:3:66 Lm_3:66_1 Lm_3:66_2 Lm_3:66_3 Lm_3:66_4 Lm_3:66_5 Lm_3:66_6 Lm_3:66_7 Lm_3:66_8 Lm_3:66_9 Lm_3:66_10
Lm:3:66 x x x x x x x x x x