Mdr:11:1 Εὐόδωσεν τὰ ἔργα αὐτῶν ἐν χειρὶ προφήτου ἁγίου.
Mdr:11:1 She prospered their works in the hand of the holy prophet. (Wisdom 11:1 Brenton)
Mdr:11:1 Poszczęściła ich dziełom przez ręce świętego Proroka: (Mdr 11:1 BT_4)
Mdr:11:1 Εὐόδωσεν τὰ ἔργα αὐτῶν ἐν χειρὶ προφήτου ἁγίου.
Mdr:11:1 εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν προφήτης, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Mdr:11:1 By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Praca On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Prorok Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Mdr:11:1 *eu)o/dOsen ta\ e)/rga au)tO=n e)n CHeiri\ profE/tou a(gi/ou.
Mdr:11:1 euodOsen ta erga autOn en CHeiri profEtu hagiu.
Mdr:11:1 VA_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GPM P N3_DSF N1M_GSM A1A_GSM
Mdr:11:1 to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the work he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand prophet dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Mdr:11:1 he/she/it-PROSPER-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) prophet (gen) holy ([Adj] gen)
Mdr:11:1 Mdr_11:1_1 Mdr_11:1_2 Mdr_11:1_3 Mdr_11:1_4 Mdr_11:1_5 Mdr_11:1_6 Mdr_11:1_7 Mdr_11:1_8
Mdr:11:1 x x x x x x x x
Mdr:11:2 διώδευσαν ἔρημον ἀοίκητον καὶ ἐν ἀβάτοις ἔπηξαν σκηνάς·
Mdr:11:2 They went through the wilderness that was not inhabited, and pitched tents in places where there lay no way. (Wisdom 11:2 Brenton)
Mdr:11:2 przebyli bezludną pustynię i rozbili namioty w miejscach niedostępnych. (Mdr 11:2 BT_4)
Mdr:11:2 διώδευσαν ἔρημον ἀοίκητον καὶ ἐν ἀβάτοις ἔπηξαν σκηνάς·
Mdr:11:2 δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) ἔρημος -ον   καί ἐν ἄβατος ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Mdr:11:2 Do ??? Odludzie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do na prowadź; by upadać Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Mdr:11:2 diO/deusan e)/rEmon a)oi/kEton kai\ e)n a)ba/tois e)/pEXan skEna/s·
Mdr:11:2 diOdeusan erEmon aoikEton kai en abatois epEXan skEnas·
Mdr:11:2 VAI_AAI3P N2_ASF A1B_ASF C P A1B_DPN VAI_AAI3P N1_APF
Mdr:11:2 to ??? wilderness ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to upon-lead; to pitch tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Mdr:11:2 they-???-ed wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and in/among/by (+dat)   they-UPON-LEAD-ed; they-PITCH-ed tents (acc)
Mdr:11:2 Mdr_11:2_1 Mdr_11:2_2 Mdr_11:2_3 Mdr_11:2_4 Mdr_11:2_5 Mdr_11:2_6 Mdr_11:2_7 Mdr_11:2_8
Mdr:11:2 x x x x x x x x
Mdr:11:3 ἀντέστησαν πολεμίοις καὶ ἐχθροὺς ἠμύναντο.
Mdr:11:3 They stood against their enemies, and were avenged of their adversaries. (Wisdom 11:3 Brenton)
Mdr:11:3 Stawili czoło nieprzyjaciołom i odparli wrogów. (Mdr 11:3 BT_4)
Mdr:11:3 ἀντέστησαν πολεμίοις καὶ ἐχθροὺς ἠμύναντο.
Mdr:11:3 ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)   καί ἐχθρός -ά -όν ἀμύνομαι (-, -, αμυν·[σ]-, -, -, -)
Mdr:11:3 By przeciwstawiać I też, nawet, mianowicie Wrogi By pomagać
Mdr:11:3 a)nte/stEsan polemi/ois kai\ e)CHTrou\s E)mu/nanto.
Mdr:11:3 antestEsan polemiois kai eCHTrus Emynanto.
Mdr:11:3 VHI_AAI3P A1A_DPM C A1A_APM VAI_AMI3P
Mdr:11:3 to oppose ć and also, even, namely hostile to aid
Mdr:11:3 they-OPPOSE-ed   and hostile ([Adj] acc) they-were-AID-ed
Mdr:11:3 Mdr_11:3_1 Mdr_11:3_2 Mdr_11:3_3 Mdr_11:3_4 Mdr_11:3_5
Mdr:11:3 x x x x x
Mdr:11:4 ἐδίψησαν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐκ πέτρας ἀκροτόμου ὕδωρ καὶ ἴαμα δίψης ἐκ λίθου σκληροῦ.
Mdr:11:4 When they were thirsty, they called upon thee, and water was given them out of the flinty rock, and their thirst was quenched out of the hard stone. (Wisdom 11:4 Brenton)
Mdr:11:4 Wołali do Ciebie, gdy byli spragnieni, i otrzymali wodę z litej skały, w pragnieniu ochłodę - z kamienia twardego. (Mdr 11:4 BT_4)
Mdr:11:4 ἐδίψησαν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐκ πέτρας ἀκροτόμου ὕδωρ καὶ ἴαμα δίψης ἐκ λίθου σκληροῦ.
Mdr:11:4 διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πέτρα, -ας, ἡ   ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἴαμα[τ], -ατος, τό   ἐκ λίθος, -ου, ὁ σκληρός -ά -όν
Mdr:11:4 By pragnąć I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała Woda I też, nawet, mianowicie Gojenie się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kamień Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny
Mdr:11:4 e)di/PSEsan kai\ e)pekale/santo/ se, kai\ e)do/TE au)toi=s e)k pe/tras a)kroto/mou u(/dOr kai\ i)/ama di/PSEs e)k li/Tou sklErou=.
Mdr:11:4 ediPSEsan kai epekalesanto se, kai edoTE autois ek petras akrotomu hydOr kai iama diPSEs ek liTu sklEru.
Mdr:11:4 VAI_AAI3P C VAI_AMI3P RP_AS C VCI_API3S RD_DPM P N1A_GSF A1B_GSF N3_NSN C N3M_ASN N1A_GSF P N2_GSM A1A_GSM
Mdr:11:4 to thirst and also, even, namely to call upon you; your/yours(sg) and also, even, namely to give he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels rock ć water and also, even, namely healing ć out of (+gen) ἐξ before vowels stone hard rigid, stiff
Mdr:11:4 they-THIRST-ed and they-were-CALL-ed-UPON you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-was-GIVE-ed them/same (dat) out of (+gen) rock (gen), rocks (acc)   water (nom|acc|voc) and healing (nom|acc|voc)   out of (+gen) stone (gen) hard ([Adj] gen)
Mdr:11:4 Mdr_11:4_1 Mdr_11:4_2 Mdr_11:4_3 Mdr_11:4_4 Mdr_11:4_5 Mdr_11:4_6 Mdr_11:4_7 Mdr_11:4_8 Mdr_11:4_9 Mdr_11:4_10 Mdr_11:4_11 Mdr_11:4_12 Mdr_11:4_13 Mdr_11:4_14 Mdr_11:4_15 Mdr_11:4_16 Mdr_11:4_17
Mdr:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:5 δι’ ὧν γὰρ ἐκολάσθησαν οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν, διὰ τούτων αὐτοὶ ἀποροῦντες εὐεργετήθησαν.
Mdr:11:5 For by what things their enemies were punished, by the same they in their need were benefited. (Wisdom 11:5 Brenton)
Mdr:11:5 Skąd bowiem przyszła na wrogów ich kara, stąd dla nich w potrzebie przyszły dobrodziejstwa. (Mdr 11:5 BT_4)
Mdr:11:5 δι’ ὧν γὰρ ἐκολάσθησαν οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν, διὰ τούτων αὐτοὶ ἀποροῦντες εὐεργετήθησαν.
Mdr:11:5 διά ὅς ἥ ὅ γάρ κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-)
Mdr:11:5 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Dla odtąd, jak By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. Wrogi On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Do ??? By korzystać
Mdr:11:5 di’ O(=n ga\r e)kola/sTEsan oi( e)CHTroi\ au)tO=n, dia\ tou/tOn au)toi\ a)porou=ntes eu)ergetE/TEsan.
Mdr:11:5 di’ hOn gar ekolasTEsan hoi eCHTroi autOn, dia tutOn autoi aporuntes euergetETEsan.
Mdr:11:5 P RR_GPN x VCI_API3P RA_NPM A1A_NPM RD_GPM P RD_GPN RD_NPM V2_PAPNPM VC_API3P
Mdr:11:5 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which for since, as to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. the hostile he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] he/she/it/same to ??? to benefit
Mdr:11:5 because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) for they-were-PUNISH-ed the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) these (gen) they/same (nom) while ???-ing (nom|voc) they-were-BENEFIT-ed
Mdr:11:5 Mdr_11:5_1 Mdr_11:5_2 Mdr_11:5_3 Mdr_11:5_4 Mdr_11:5_5 Mdr_11:5_6 Mdr_11:5_7 Mdr_11:5_8 Mdr_11:5_9 Mdr_11:5_10 Mdr_11:5_11 Mdr_11:5_12
Mdr:11:5 x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:6 ἀντὶ μὲν πηγῆς ἀενάου ποταμοῦ αἵματι λυθρώδει ταραχθέντος
Mdr:11:6 For instead of a fountain of a perpetual running river troubled with foul blood, (Wisdom 11:6 Brenton)
Mdr:11:6 Zamiast wody z rzeki nie wysychającej, krwią brudną zamąconej, (Mdr 11:6 BT_4)
Mdr:11:6 ἀντὶ μὲν πηγῆς ἀενάου ποταμοῦ αἵματι λυθρώδει ταραχθέντος
Mdr:11:6 ἀντί μέν πηγή, -ῆς, ἡ   ποταμός, -οῦ, ὁ αἷμα[τ], -ατος, τό   ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Mdr:11:6 Przeciw (+informacja) Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Wiosna {Sprężyna} Rzeka Krew By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Mdr:11:6 a)nti\ me\n pEgE=s a)ena/ou potamou= ai(/mati luTrO/dei taraCHTe/ntos
Mdr:11:6 anti men pEgEs aenau potamu haimati lyTrOdei taraCHTentos
Mdr:11:6 P x N1_GSF A1B_GSM N2_GSM N3M_DSN A3H_DSM VQ_APPGSM
Mdr:11:6 against (+gen) indeed (yet, certainly, surely) spring ć river blood ć to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Mdr:11:6 against (+gen) indeed spring (gen)   river (gen) blood (dat)   upon being-UNSETTLE-ed (gen)
Mdr:11:6 Mdr_11:6_1 Mdr_11:6_2 Mdr_11:6_3 Mdr_11:6_4 Mdr_11:6_5 Mdr_11:6_6 Mdr_11:6_7 Mdr_11:6_8
Mdr:11:6 x x x x x x x x
Mdr:11:7 εἰς ἔλεγχον νηπιοκτόνου διατάγματος ἔδωκας αὐτοῖς δαψιλὲς ὕδωρ ἀνελπίστως
Mdr:11:7 For a manifest reproof of that commandment, whereby the infants were slain, thou gavest unto them abundance of water by a means which they hoped not for: (Wisdom 11:7 Brenton)
Mdr:11:7 w odwet za nakaz dzieciobójczy, dałeś im niespodziewanie wodę obfitą, (Mdr 11:7 BT_4)
Mdr:11:7 εἰς ἔλεγχον νηπιοκτόνου διατάγματος ἔδωκας αὐτοῖς δαψιλὲς ὕδωρ ἀνελπίστως
Mdr:11:7 εἰς[1] ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)   διά·ταγμα[τ], -ατος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὕδωρ, ὕδατος, τό  
Mdr:11:7 Do (+przyspieszenie) Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Edykt (mandat, zamówienie {rozkaz}, kierujący) By dawać On/ona/to/to samo Woda
Mdr:11:7 ei)s e)/legCHon nEpiokto/nou diata/gmatos e)/dOkas au)toi=s daPSile\s u(/dOr a)nelpi/stOs
Mdr:11:7 eis elenCHon nEpioktonu diatagmatos edOkas autois daPSiles hydOr anelpistOs
Mdr:11:7 P N2_ASM A1B_GSM N3M_GSN VAI_AAI2S RD_DPM A3H_ASN N3_ASN D
Mdr:11:7 into (+acc) conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty ć edict (mandate, order, directive) to give he/she/it/same ć water ć
Mdr:11:7 into (+acc) conviction (acc); while REPROVE-ing (nom|acc|voc, voc)   edict (gen) you(sg)-GIVE-ed them/same (dat)   water (nom|acc|voc)  
Mdr:11:7 Mdr_11:7_1 Mdr_11:7_2 Mdr_11:7_3 Mdr_11:7_4 Mdr_11:7_5 Mdr_11:7_6 Mdr_11:7_7 Mdr_11:7_8 Mdr_11:7_9
Mdr:11:7 x x x x x x x x x
Mdr:11:8 δείξας διὰ τοῦ τότε δίψους πῶς τοὺς ὑπεναντίους ἐκόλασας.
Mdr:11:8 Declaring by that thirst then how thou hadst punished their adversaries. (Wisdom 11:8 Brenton)
Mdr:11:8 pokazawszy im przez owo pragnienie, jak pokarałeś ich wrogów. (Mdr 11:8 BT_4)
Mdr:11:8 δείξας διὰ τοῦ τότε δίψους πῶς τοὺς ὑπεναντίους ἐκόλασας.
Mdr:11:8 δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) διά ὁ ἡ τό τότε δίψο·ς, -ους, τό πῶς[1] ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-)
Mdr:11:8 By być widocznym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wtedy ??? Jak Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie.
Mdr:11:8 dei/Xas dia\ tou= to/te di/PSous pO=s tou\s u(penanti/ous e)ko/lasas.
Mdr:11:8 deiXas dia tu tote diPSus pOs tus hypenantius ekolasas.
Mdr:11:8 VA_AAPNSM P RA_GSN D N3E_GSN D RA_APM A1A_APM VAI_AAI2S
Mdr:11:8 to show because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the then ??? how the adversarial (set against, contrary, hostile) to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding.
Mdr:11:8 upon SHOW-ing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) then ??? (gen) how the (acc) adversarial ([Adj] acc) you(sg)-PUNISH-ed
Mdr:11:8 Mdr_11:8_1 Mdr_11:8_2 Mdr_11:8_3 Mdr_11:8_4 Mdr_11:8_5 Mdr_11:8_6 Mdr_11:8_7 Mdr_11:8_8 Mdr_11:8_9
Mdr:11:8 x x x x x x x x x
Mdr:11:9 ὅτε γὰρ ἐπειράσθησαν, καίπερ ἐν ἐλέει παιδευόμενοι, ἔγνωσαν πῶς μετ’ ὀργῆς κρινόμενοι ἀσεβεῖς ἐβασανίζοντο·
Mdr:11:9 For when they were tried albeit but in mercy chastised, they knew how the ungodly were judged in wrath and tormented, thirsting in another manner than the just. (Wisdom 11:9 Brenton)
Mdr:11:9 Gdy przyszła próba - chociaż karciłeś łagodnie - pojęli, ile ucierpieli bezbożni, osądzeni z gniewem. (Mdr 11:9 BT_4)
Mdr:11:9 ὅτε γὰρ ἐπειράσθησαν, καίπερ ἐν ἐλέει παιδευόμενοι, ἔγνωσαν πῶς μετ’ ὀργῆς κρινόμενοι ἀσεβεῖς ἐβασανίζοντο·
Mdr:11:9 ὅτε γάρ πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) καί·περ ἐν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πῶς[1] μετά ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-)
Mdr:11:9 Kiedy Dla odtąd, jak zamawiać Chociaż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jak Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań
Mdr:11:9 o(/te ga\r e)peira/sTEsan, kai/per e)n e)le/ei paideuo/menoi, e)/gnOsan pO=s met’ o)rgE=s krino/menoi a)sebei=s e)basani/DZonto·
Mdr:11:9 hote gar epeirasTEsan, kaiper en eleei paideuomenoi, egnOsan pOs met’ orgEs krinomenoi asebeis ebasaniDZonto·
Mdr:11:9 D x VCI_API3P C P N3E_DSN V1_PMPNPM VZI_AAI3P D P N1_GSF V1_PMPNPM A3H_APM V1I_IMI3P
Mdr:11:9 when for since, as to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile although in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mercy; to show mercy to chastened correct, discipline, train, teach, educate, to know i.e. recognize. how after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrath fume, anger, rage to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn ungodly; to be impious commit sacrilege to torment examine closely, cross-question
Mdr:11:9 when for they-were-PROVE/TEST-ed although in/among/by (+dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! while being-CHASTENED-ed (nom|voc) they-KNOW-ed how after (+acc), with (+gen) wrath (gen) while being-JUDGE-ed (nom|voc) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE they-were-being-TORMENT-ed
Mdr:11:9 Mdr_11:9_1 Mdr_11:9_2 Mdr_11:9_3 Mdr_11:9_4 Mdr_11:9_5 Mdr_11:9_6 Mdr_11:9_7 Mdr_11:9_8 Mdr_11:9_9 Mdr_11:9_10 Mdr_11:9_11 Mdr_11:9_12 Mdr_11:9_13 Mdr_11:9_14
Mdr:11:9 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:10 τούτους μὲν γὰρ ὡς πατὴρ νουθετῶν ἐδοκίμασας, ἐκείνους δὲ ὡς ἀπότομος βασιλεὺς καταδικάζων ἐξήτασας.
Mdr:11:10 For these thou didst admonish and try, as a father: but the other, as a severe king, thou didst condemn and punish. (Wisdom 11:10 Brenton)
Mdr:11:10 Ich bowiem doświadczałeś, ostrzegając jak ojciec, tamtych utrapiłeś, osądzając jak król nieubłagany. (Mdr 11:10 BT_4)
Mdr:11:10 τούτους μὲν γὰρ ὡς πατὴρ νουθετῶν ἐδοκίμασας, ἐκείνους δὲ ὡς ἀπότομος βασιλεὺς καταδικάζων ἐξήτασας.
Mdr:11:10 οὗτος αὕτη τοῦτο μέν γάρ ὡς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) ἐκεῖνος -η -ο δέ ὡς   βασιλεύς, -έως, ὁ κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -)
Mdr:11:10 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Jak/jak Ojciec Do ??? By badać Tamto zaś Jak/jak Król By potępiać By prowadzić dochodzenie
Mdr:11:10 tou/tous me\n ga\r O(s patE\r nouTetO=n e)doki/masas, e)kei/nous de\ O(s a)po/tomos basileu\s katadika/DZOn e)XE/tasas.
Mdr:11:10 tutus men gar hOs patEr nuTetOn edokimasas, ekeinus de hOs apotomos basileus katadikaDZOn eXEtasas.
Mdr:11:10 RD_APM x x C N3_NSM V2_PAPNSM VAI_AAI2S RD_APM x C A1B_NSM N3V_NSM V1_PAPNSM VAI_AAI2S
Mdr:11:10 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] indeed (yet, certainly, surely) for since, as as/like father to ??? to examine that δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like ć king to condemn to investigate
Mdr:11:10 these (acc) indeed for as/like father (nom) while ???-ing (nom) you(sg)-EXAMINE-ed those (acc) Yet as/like   king (nom) while CONDEMN-ing (nom) you(sg)-???-ed
Mdr:11:10 Mdr_11:10_1 Mdr_11:10_2 Mdr_11:10_3 Mdr_11:10_4 Mdr_11:10_5 Mdr_11:10_6 Mdr_11:10_7 Mdr_11:10_8 Mdr_11:10_9 Mdr_11:10_10 Mdr_11:10_11 Mdr_11:10_12 Mdr_11:10_13 Mdr_11:10_14
Mdr:11:10 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:11 καὶ ἀπόντες δὲ καὶ παρόντες ὁμοίως ἐτρύχοντο·
Mdr:11:11 Whether they were absent or present, they were vexed alike. (Wisdom 11:11 Brenton)
Mdr:11:11 Oddaleni czy bliscy jednakich utrapień doznali. (Mdr 11:11 BT_4)
Mdr:11:11 καὶ ἀπόντες δὲ καὶ παρόντες ὁμοίως ἐτρύχοντο·
Mdr:11:11 καί ἄπ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. απ+(εσ)-/απ+(εσ)-, -, -, -, -, -) δέ καί πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁμοίως (cf. ὡσαύτως)  
Mdr:11:11 I też, nawet, mianowicie By być nieobecny zaś I też, nawet, mianowicie By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Podobnie
Mdr:11:11 kai\ a)po/ntes de\ kai\ paro/ntes o(moi/Os e)tru/CHonto·
Mdr:11:11 kai apontes de kai parontes homoiOs etryCHonto·
Mdr:11:11 C V9_PAPNPM x C V9_PAPNPM D V1I_IMI3P
Mdr:11:11 and also, even, namely to be absent δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to be present/here to be present, to have come similarly ć
Mdr:11:11 and while BE-ing-ABSENT (nom|voc) Yet and while BE-ing-PRESENT/HERE (nom|voc) similarly  
Mdr:11:11 Mdr_11:11_1 Mdr_11:11_2 Mdr_11:11_3 Mdr_11:11_4 Mdr_11:11_5 Mdr_11:11_6 Mdr_11:11_7
Mdr:11:11 x x x x x x x
Mdr:11:12 διπλῆ γὰρ αὐτοὺς ἔλαβεν λύπη καὶ στεναγμὸς μνημῶν τῶν παρελθόντων·
Mdr:11:12 For a double grief came upon them, and a groaning for the remembrance of things past. (Wisdom 11:12 Brenton)
Mdr:11:12 Zdwojony ich bowiem smutek ogarnął i narzekanie, gdy przeszłość wspomnieli. (Mdr 11:12 BT_4)
Mdr:11:12 διπλῆ γὰρ αὐτοὺς ἔλαβεν λύπη καὶ στεναγμὸς μνημῶν τῶν παρελθόντων·
Mdr:11:12 δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος γάρ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) λύπη, -ῆς, ἡ καί στεναγμός, -οῦ, ὁ μνήμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Mdr:11:12 Podwójnie/podwójnie Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Smutek I też, nawet, mianowicie Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Pamięć By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Mdr:11:12 diplE= ga\r au)tou\s e)/laben lu/pE kai\ stenagmo\s mnEmO=n tO=n parelTo/ntOn·
Mdr:11:12 diplE gar autus elaben lypE kai stenagmos mnEmOn tOn parelTontOn·
Mdr:11:12 A1C_NSF x RD_APM VBI_AAI3S N1_NSF C N2_NSM N1_GPF RA_GPN VB_AAPGPN
Mdr:11:12 double/twofold for since, as he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand sorrow and also, even, namely groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. recollection the to pass by go by, beside, or past
Mdr:11:12 double/twofold (nom|voc) for them/same (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed sorrow (nom|voc) and groan (nom) recollections (gen) the (gen) let-them-PASS BY! (classical), upon PASS BY-ing (gen)
Mdr:11:12 Mdr_11:12_1 Mdr_11:12_2 Mdr_11:12_3 Mdr_11:12_4 Mdr_11:12_5 Mdr_11:12_6 Mdr_11:12_7 Mdr_11:12_8 Mdr_11:12_9 Mdr_11:12_10
Mdr:11:12 x x x x x x x x x x
Mdr:11:13 ὅτε γὰρ ἤκουσαν διὰ τῶν ἰδίων κολάσεων εὐεργετημένους αὐτούς, ᾔσθοντο τοῦ κυρίου.
Mdr:11:13 For when they heard by their own punishments the other to be benefited, they had some feeling of the Lord. (Wisdom 11:13 Brenton)
Mdr:11:13 I dostrzegli Pana, kiedy posłyszeli, że kaźnie przez nich doznane tamtym wyszły na dobro. (Mdr 11:13 BT_4)
Mdr:11:13 ὅτε γὰρ ἤκουσαν διὰ τῶν ἰδίων κολάσεων εὐεργετημένους αὐτούς, ᾔσθοντο τοῦ κυρίου.
Mdr:11:13 ὅτε γάρ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) διά ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον κόλασις, -εως, ἡ εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Mdr:11:13 Kiedy Dla odtąd, jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Własny prywatnie Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się By korzystać On/ona/to/to samo By spostrzegać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Mdr:11:13 o(/te ga\r E)/kousan dia\ tO=n i)di/On kola/seOn eu)ergetEme/nous au)tou/s, E)/|sTonto tou= kuri/ou.
Mdr:11:13 hote gar Ekusan dia tOn idiOn kolaseOn euergetEmenus autus, EsTonto tu kyriu.
Mdr:11:13 D x VAI_AAI3S P RA_GPF A1A_GPF N3I_GPF VM_XMPAPM RD_APM VBI_AMI3P RA_GSM N2_GSM
Mdr:11:13 when for since, as to have come I have come. I have arrived.; to hear because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the own privately divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine to benefit he/she/it/same to perceive the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Mdr:11:13 when for while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) own (gen) Penalize (gen) having-been-BENEFIT-ed (acc) them/same (acc) they-were-PERCEIVE-ed the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Mdr:11:13 Mdr_11:13_1 Mdr_11:13_2 Mdr_11:13_3 Mdr_11:13_4 Mdr_11:13_5 Mdr_11:13_6 Mdr_11:13_7 Mdr_11:13_8 Mdr_11:13_9 Mdr_11:13_10 Mdr_11:13_11 Mdr_11:13_12
Mdr:11:13 x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:14 ὃν γὰρ ἐν ἐκθέσει πάλαι ῥιφέντα ἀπεῖπον χλευάζοντες, ἐπὶ τέλει τῶν ἐκβάσεων ἐθαύμασαν οὐχ ὅμοια δικαίοις διψήσαντες.
Mdr:11:14 For whom they respected with scorn, when he was long before thrown out at the casting forth of the infants, him in the end, when they saw what came to pass, they admired. (Wisdom 11:14 Brenton)
Mdr:11:14 Którego bowiem niegdyś kazali wyrzucić, a potem z drwiną odprawili - tego podziwiali u końca wydarzeń, paleni pragnieniem odmiennym niż sprawiedliwi. (Mdr 11:14 BT_4)
Mdr:11:14 ὃν γὰρ ἐν ἐκθέσει πάλαι ῥιφέντα ἀπεῖπον χλευάζοντες, ἐπὶ τέλει τῶν ἐκβάσεων ἐθαύμασαν οὐχ ὅμοια δικαίοις διψήσαντες.
Mdr:11:14 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἐν   πάλαι; πάλη, -ης, ἡ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἀπ·εῖπον (-, -, απ+ειπ·[σ]-, -, απ+ειρη-, -) χλευάζω (χλευαζ-, -, χλευα·σ-, -, -, -) ἐπί τέλο·ς, -ους, τό; τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔκ·βασις, -εως, ἡ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅμοιος -α -ον δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)
Mdr:11:14 Kto/, który/, który; by być Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dawniej; walcz By podrzucać/rzut/spadają z łomotem By zakazywać Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koniec (wypadek, spełnienie); by kończyć koniec ??? By być zaskakiwany są podziwiany przy ??? Przed przydechem mocnym Podobny Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By pragnąć
Mdr:11:14 o(\n ga\r e)n e)kTe/sei pa/lai r(ife/nta a)pei=pon CHleua/DZontes, e)pi\ te/lei tO=n e)kba/seOn e)Tau/masan ou)CH o(/moia dikai/ois diPSE/santes.
Mdr:11:14 hon gar en ekTesei palai rifenta apeipon CHleuaDZontes, epi telei tOn ekbaseOn eTaumasan uCH homoia dikaiois diPSEsantes.
Mdr:11:14 RR_ASM x P N3I_DSF D VD_APPASM VBI_AAI3P V1_PAPNPM P N3E_DSN RA_GPF N3I_GPF VAI_AAI3P D A1A_NPN A1A_DPM VA_AAPNPM
Mdr:11:14 who/whom/which; to be for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć of old; struggle to toss/fling/dump to forbid to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing end (event, consummation); to end finish the ??? to be surprised be marvelled at οὐχ before rough breathing similar just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to thirst
Mdr:11:14 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) for in/among/by (+dat)   of old; struggles (nom|voc) upon being-TOSS/FLING/DUMP-ed (acc, nom|acc|voc) do-FORBID-you(sg)! while ???-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) end (dat); he/she/it-is-END-ing, you(sg)-are-being-END-ed (classical), be-you(sg)-END-ing! the (gen) ???s (gen) they-BE SURPRISED-ed not similar ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) upon THIRST-ing (nom|voc)
Mdr:11:14 Mdr_11:14_1 Mdr_11:14_2 Mdr_11:14_3 Mdr_11:14_4 Mdr_11:14_5 Mdr_11:14_6 Mdr_11:14_7 Mdr_11:14_8 Mdr_11:14_9 Mdr_11:14_10 Mdr_11:14_11 Mdr_11:14_12 Mdr_11:14_13 Mdr_11:14_14 Mdr_11:14_15 Mdr_11:14_16 Mdr_11:14_17
Mdr:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:15 ἀντὶ δὲ λογισμῶν ἀσυνέτων ἀδικίας αὐτῶν, ἐν οἷς πλανηθέντες ἐθρήσκευον ἄλογα ἑρπετὰ καὶ κνώδαλα εὐτελῆ, ἐπαπέστειλας αὐτοῖς πλῆθος ἀλόγων ζῴων εἰς ἐκδίκησιν,
Mdr:11:15 But for the foolish devices of their wickedness, wherewith being deceived they worshipped serpents void of reason, and vile beasts, thou didst send a multitude of unreasonable beasts upon them for vengeance; (Wisdom 11:15 Brenton)
Mdr:11:15 A za nierozsądne wymysły ich nieprawości, którymi zwiedzeni czcili nierozumne gady i marne bydlęta, zesłałeś na nich w odwet mnóstwo nierozumnych zwierząt, (Mdr 11:15 BT_4)
Mdr:11:15 ἀντὶ δὲ λογισμῶν ἀσυνέτων ἀδικίας αὐτῶν, ἐν οἷς πλανηθέντες ἐθρήσκευον ἄλογα ἑρπετὰ καὶ κνώδαλα εὐτελῆ, ἐπαπέστειλας αὐτοῖς πλῆθος ἀλόγων ζῴων εἰς ἐκδίκησιν,
Mdr:11:15 ἀντί δέ λογισμός, -οῦ, ὁ ἀ·σύν·ετος -ον ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)   ἄ·λογος -ον ἑρπετόν, -οῦ, τό καί       αὐτός αὐτή αὐτό πλῆθο·ς, -ους, τό ἄ·λογος -ον ζῷον, -ου, τό εἰς[1] ἐκδίκησις, -εως, ἡ
Mdr:11:15 Przeciw (+informacja) zaś Logika Bez tropu Zły uczynki On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Bez przyczyny Gad I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Los (mnóstwo ) Bez przyczyny Życie bycia Do (+przyspieszenie) Zemsta
Mdr:11:15 a)nti\ de\ logismO=n a)sune/tOn a)diki/as au)tO=n, e)n oi(=s planETe/ntes e)TrE/skeuon a)/loga e(rpeta\ kai\ knO/dala eu)telE=, e)pape/steilas au)toi=s plE=Tos a)lo/gOn DZO/|On ei)s e)kdi/kEsin,
Mdr:11:15 anti de logismOn asynetOn adikias autOn, en hois planETentes eTrEskeuon aloga herpeta kai knOdala eutelE, epapesteilas autois plETos alogOn DZOOn eis ekdikEsin,
Mdr:11:15 P x N2_GPM A1B_GPM N1A_GSF RD_GPM P RR_DPM VC_APPNPM V1I_IAI3P A1B_APN N2N_APN C N2N_APN A3H_APN VAI_AAI2S RD_DPM N3E_ASN A1B_GPN N2_GPN P N3I_ASF
Mdr:11:15 against (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] logic clueless wrongdoing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to wander/cause to stray [see planet] ć without reason reptile and also, even, namely ć ć ć he/she/it/same lot (multitude ) without reason living being into (+acc) vengeance
Mdr:11:15 against (+gen) Yet logics (gen) clueless ([Adj] gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) upon being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom|voc)   without reason ([Adj] nom|acc|voc) reptiles (nom|acc|voc) and       them/same (dat) lot (nom|acc|voc) without reason ([Adj] gen) living beings (gen) into (+acc) vengeance (acc)
Mdr:11:15 Mdr_11:15_1 Mdr_11:15_2 Mdr_11:15_3 Mdr_11:15_4 Mdr_11:15_5 Mdr_11:15_6 Mdr_11:15_7 Mdr_11:15_8 Mdr_11:15_9 Mdr_11:15_10 Mdr_11:15_11 Mdr_11:15_12 Mdr_11:15_13 Mdr_11:15_14 Mdr_11:15_15 Mdr_11:15_16 Mdr_11:15_17 Mdr_11:15_18 Mdr_11:15_19 Mdr_11:15_20 Mdr_11:15_21 Mdr_11:15_22
Mdr:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:16 ἵνα γνῶσιν ὅτι, δι’ ὧν τις ἁμαρτάνει, διὰ τούτων κολάζεται.
Mdr:11:16 That they might know, that wherewithal a man sinneth, by the same also shall he be punished. (Wisdom 11:16 Brenton)
Mdr:11:16 by wiedzieli, że przez co kto grzeszy, przez to ponosi karę. (Mdr 11:16 BT_4)
Mdr:11:16 ἵνα γνῶσιν ὅτι, δι’ ὧν τις ἁμαρτάνει, διὰ τούτων κολάζεται.
Mdr:11:16 ἵνα γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι διά ὅς ἥ ὅ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-)
Mdr:11:16 żeby / ażeby / bo Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Jakiś/jakikolwiek By grzeszyć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie.
Mdr:11:16 i(/na gnO=sin o(/ti, di’ O(=n tis a(marta/nei, dia\ tou/tOn kola/DZetai.
Mdr:11:16 hina gnOsin hoti, di’ hOn tis hamartanei, dia tutOn kolaDZetai.
Mdr:11:16 C VZ_AAS3P C P RR_GPM RI_NSM V1_PAI3S P RD_GPN V1_PMI3S
Mdr:11:16 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which some/any to sin because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding.
Mdr:11:16 so that / in order to /because knowledge (acc); they-should-KNOW because/that because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) some/any (nom) he/she/it-is-SIN-ing, you(sg)-are-being-SIN-ed (classical) because of (+acc), through (+gen) these (gen) he/she/it-is-being-PUNISH-ed
Mdr:11:16 Mdr_11:16_1 Mdr_11:16_2 Mdr_11:16_3 Mdr_11:16_4 Mdr_11:16_5 Mdr_11:16_6 Mdr_11:16_7 Mdr_11:16_8 Mdr_11:16_9 Mdr_11:16_10
Mdr:11:16 x x x x x x x x x x
Mdr:11:17 οὐ γὰρ ἠπόρει ἡ παντοδύναμός σου χεὶρ καὶ κτίσασα τὸν κόσμον ἐξ ἀμόρφου ὕλης ἐπιπέμψαι αὐτοῖς πλῆθος ἄρκων ἢ θρασεῖς λέοντας
Mdr:11:17 For thy Almighty hand, that made the world of matter without form, wanted not means to send among them a multitude of bears or fierce lions, (Wisdom 11:17 Brenton)
Mdr:11:17 Nie było trudne dla ręki Twej wszechmocnej - co i świat stworzyła z bezładnej materii - nasłać na nich liczne niedźwiedzie, lwy nieustraszone (Mdr 11:17 BT_4)
Mdr:11:17 οὐ γὰρ ἠπόρει παντοδύναμός σου χεὶρ καὶ κτίσασα τὸν κόσμον ἐξ ἀμόρφου ὕλης ἐπιπέμψαι αὐτοῖς πλῆθος ἄρκων θρασεῖς λέοντας
Mdr:11:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ ἐκ   ὕλη, -ης, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό πλῆθο·ς, -ους, τό ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ; ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) ἤ[1]   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν
Mdr:11:17 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Do ??? Ty; twój/twój(sg) Ręka I też, nawet, mianowicie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Świat (wieczny świat) materialne królestwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Las On/ona/to/to samo Los (mnóstwo ) Niedźwiedź; by być dość Albo Lew
Mdr:11:17 ou) ga\r E)po/rei E( pantodu/namo/s sou CHei\r kai\ kti/sasa to\n ko/smon e)X a)mo/rfou u(/lEs e)pipe/mPSai au)toi=s plE=Tos a)/rkOn E)\ Trasei=s le/ontas
Mdr:11:17 u gar Eporei hE pantodynamos su CHeir kai ktisasa ton kosmon eX amorfu hylEs epipemPSai autois plETos arkOn E Traseis leontas
Mdr:11:17 D x V2I_IAI3S RA_NSF A1B_NSF RP_GS N3_NSF C VA_AAPNSF RA_ASM N2_ASM P A1B_GSF N1_GSF VA_AAN RD_DPM N3E_ASN N2_GPM C A3U_APM N3_APM
Mdr:11:17 οὐχ before rough breathing for since, as to ??? the ć you; your/yours(sg) hand and also, even, namely to create I create, form, shape, make, always of God. the world (secular world) material realm out of (+gen) ἐξ before vowels ć forest ć he/she/it/same lot (multitude ) bear; to be enough or ć lion
Mdr:11:17 not for he/she/it-was-???-ing the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) hand (nom|voc) and upon CREATE-ing (nom|voc) the (acc) world (acc) out of (+gen)   forest (gen)   them/same (dat) lot (nom|acc|voc) bears (gen); while BE-ing-ENOUGH (nom) or   lions (acc)
Mdr:11:17 Mdr_11:17_1 Mdr_11:17_2 Mdr_11:17_3 Mdr_11:17_4 Mdr_11:17_5 Mdr_11:17_6 Mdr_11:17_7 Mdr_11:17_8 Mdr_11:17_9 Mdr_11:17_10 Mdr_11:17_11 Mdr_11:17_12 Mdr_11:17_13 Mdr_11:17_14 Mdr_11:17_15 Mdr_11:17_16 Mdr_11:17_17 Mdr_11:17_18 Mdr_11:17_19 Mdr_11:17_20 Mdr_11:17_21
Mdr:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:18 ἢ νεοκτίστους θυμοῦ πλήρεις θῆρας ἀγνώστους ἤτοι πυρπνόον φυσῶντας ἄσθμα ἢ βρόμον λικμωμένους καπνοῦ ἢ δεινοὺς ἀπ’ ὀμμάτων σπινθῆρας ἀστράπτοντας,
Mdr:11:18 Or unknown wild beasts, full of rage, newly created, breathing out either a fiery vapour, or filthy scents of scattered smoke, or shooting horrible sparkles out of their eyes: (Wisdom 11:18 Brenton)
Mdr:11:18 lub nowo stworzone nieznane drapieżne bestie, czy to ziejące ognistym oddechem, czy z pomrukiem dyszące dymem, czy straszne iskry miotające z oczu, (Mdr 11:18 BT_4)
Mdr:11:18 νεοκτίστους θυμοῦ πλήρεις θῆρας ἀγνώστους ἤτοι πυρπνόον φυσῶντας ἄσθμα βρόμον λικμωμένους καπνοῦ δεινοὺς ἀπ’ ὀμμάτων σπινθῆρας ἀστράπτοντας,
Mdr:11:18 ἤ[1]   θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) πλήρης -ες θήρα, -ας, ἡ; θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν ἄ·γνωστος -ον ἤτοι   φυσάω [LXX] (φυσ(α)-, -, φυση·σ-, -, -, -)   ἤ[1]   λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) καπνός, -οῦ, ὁ ἤ[1] δεινός -ή -όν [LXX] ἀπό ὄμμα[τ], -ατος, τό σπινθήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἀστράπτω (αστραπτ-, -, αστραψ-, -, -, -)
Mdr:11:18 Albo Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pełny Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę; dzikie zwierzę Nieznany Czy Do ??? Albo By gnieść się Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Albo Straszny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko Iskra Do ???
Mdr:11:18 E)\ neokti/stous Tumou= plE/reis TE=ras a)gnO/stous E)/toi purpno/on fusO=ntas a)/sTma E)\ bro/mon likmOme/nous kapnou= E)\ deinou\s a)p’ o)mma/tOn spinTE=ras a)stra/ptontas,
Mdr:11:18 E neoktistus Tymu plEreis TEras agnOstus Etoi pyrpnoon fysOntas asTma E bromon likmOmenus kapnu E deinus ap’ ommatOn spinTEras astraptontas,
Mdr:11:18 C A1B_APM N2_GSM A3H_APM N1A_GSF A1B_APM C A1B_ASN V3_PAPAPM N3M_ASN C A1A_ASN V3_PMPAPM N2_GSM C A1_APM P N3M_GPN N3H_APM V1_PAPAPM
Mdr:11:18 or ć wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger full prey a brutal person as a wild animal; wild beast unknown whether ć to ??? ć or ć to crush fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. or dreadful from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eye spark to ???
Mdr:11:18 or   wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! full ([Adj] acc, nom|voc) prey (gen), beasts (acc); wild beasts (acc) unknown ([Adj] acc) whether   while ???-ing (acc)   or   while being-CRUSH-ed (acc) fume (gen) or dreadful ([Adj] acc) away from (+gen) eyes (gen) sparks (acc) while ???-ing (acc)
Mdr:11:18 Mdr_11:18_1 Mdr_11:18_2 Mdr_11:18_3 Mdr_11:18_4 Mdr_11:18_5 Mdr_11:18_6 Mdr_11:18_7 Mdr_11:18_8 Mdr_11:18_9 Mdr_11:18_10 Mdr_11:18_11 Mdr_11:18_12 Mdr_11:18_13 Mdr_11:18_14 Mdr_11:18_15 Mdr_11:18_16 Mdr_11:18_17 Mdr_11:18_18 Mdr_11:18_19 Mdr_11:18_20
Mdr:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:19 ὧν οὐ μόνον ἡ βλάβη ἠδύνατο συνεκτρῖψαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ἡ ὄψις ἐκφοβήσασα διολέσαι.
Mdr:11:19 Whereof not only the harm might dispatch them at once, but also the terrible sight utterly destroy them. (Wisdom 11:19 Brenton)
Mdr:11:19 których nie tylko cios mógłby ich zetrzeć, ale i zgubić sam przerażający ich widok. (Mdr 11:19 BT_4)
Mdr:11:19 ὧν οὐ μόνον βλάβη ἠδύνατο συνεκτρῖψαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ὄψις ἐκφοβήσασα διολέσαι.
Mdr:11:19 ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό   δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) συν·εκ·τρίβω [LXX] (-, -, συνεκ+τριψ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά καί ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ἐκ·φοβέω (εκ+φοβ(ε)-, -, εκ+φοβη·σ-, -, -, -) δι·όλλυμι [LXX] (ath. δι+ολλυ-, -, δι+ολε·σ- or 2nd δι+ολ-, -, -, -)
Mdr:11:19 Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Do zdolnego Do ??? On/ona/to/to samo Ale I też, nawet, mianowicie Widok By przerażać Do ???
Mdr:11:19 O(=n ou) mo/non E( bla/bE E)du/nato sunektri=PSai au)tou/s, a)lla\ kai\ E( o)/PSis e)kfobE/sasa diole/sai.
Mdr:11:19 hOn u monon hE blabE Edynato synektriPSai autus, alla kai hE oPSis ekfobEsasa diolesai.
Mdr:11:19 RR_GPN D D RA_NSF N1_NSF V6I_IMI3S VA_AAN RD_APM C D RA_NSF N3I_NSF VA_AAPNSF VA_AAN
Mdr:11:19 who/whom/which οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the ć to able to ??? he/she/it/same but and also, even, namely the sight to terrify to ???
Mdr:11:19 who/whom/which (gen) not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom)   he/she/it-was-being-ABLE-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) them/same (acc) but and the (nom) sight (nom) upon TERRIFY-ing (nom|voc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
Mdr:11:19 Mdr_11:19_1 Mdr_11:19_2 Mdr_11:19_3 Mdr_11:19_4 Mdr_11:19_5 Mdr_11:19_6 Mdr_11:19_7 Mdr_11:19_8 Mdr_11:19_9 Mdr_11:19_10 Mdr_11:19_11 Mdr_11:19_12 Mdr_11:19_13 Mdr_11:19_14
Mdr:11:19 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:20 καὶ χωρὶς δὲ τούτων ἑνὶ πνεύματι πεσεῖν ἐδύναντο ὑπὸ τῆς δίκης διωχθέντες καὶ λικμηθέντες ὑπὸ πνεύματος δυνάμεώς σου· ἀλλὰ πάντα μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ διέταξας.
Mdr:11:20 Yea, and without these might they have fallen down with one blast, being persecuted of vengeance, and scattered abroad through the breath of thy power: but thou hast ordered all things in measure and number and weight. (Wisdom 11:20 Brenton)
Mdr:11:20 A i bez tego paść mogli od jednego podmuchu, pomstą ścigani i zmieceni tchnieniem Twej mocy, aleś Ty wszystko urządził według miary i liczby, i wagi! (Mdr 11:20 BT_4)
Mdr:11:20 καὶ χωρὶς δὲ τούτων ἑνὶ πνεύματι πεσεῖν ἐδύναντο ὑπὸ τῆς δίκης διωχθέντες καὶ λικμηθέντες ὑπὸ πνεύματος δυνάμεώς σου· ἀλλὰ πάντα μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ διέταξας.
Mdr:11:20 καί χωρίς δέ οὗτος αὕτη τοῦτο εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πνεῦμα[τ], -ατος, τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) ὑπό πνεῦμα[τ], -ατος, τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μέτρον, -ου, τό καί ἀριθμός, -οῦ, ὁ καί   δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-)
Mdr:11:20 I też, nawet, mianowicie Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeden Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Do zdolnego Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę I też, nawet, mianowicie By gnieść się Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Zdolność Ty; twój/twój(sg) Ale Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miara I też, nawet, mianowicie Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] I też, nawet, mianowicie By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać
Mdr:11:20 kai\ CHOri\s de\ tou/tOn e(ni\ pneu/mati pesei=n e)du/nanto u(po\ tE=s di/kEs diOCHTe/ntes kai\ likmETe/ntes u(po\ pneu/matos duna/meO/s sou· a)lla\ pa/nta me/trO| kai\ a)riTmO=| kai\ staTmO=| die/taXas.
Mdr:11:20 kai CHOris de tutOn heni pneumati pesein edynanto hypo tEs dikEs diOCHTentes kai likmETentes hypo pneumatos dynameOs su· alla panta metrO kai ariTmO kai staTmO dietaXas.
Mdr:11:20 C D x RD_GPN A3_DSN N3M_DSN VB_AAN V6I_IMI3P P RA_GSF N1_GSF VQ_APPNPM C VC_APPNPM P N3M_GSN N3I_GSF RP_GS C A3_APN N2N_DSN C N2_DSM C N2_DSM VAI_AAI2S
Mdr:11:20 and also, even, namely apart from without, asunder, apart, separately δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] one spirit breath, spiritual utterance, wind to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to able under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing to prosecute/pursue prosecute: put on trial and also, even, namely to crush under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing spirit breath, spiritual utterance, wind ability you; your/yours(sg) but every all, each, every, the whole of measure and also, even, namely number [see arithmetic] and also, even, namely ć to prescribe decree, order, appoint or ordain
Mdr:11:20 and apart from Yet these (gen) one (dat) spirit (dat) to-will-FALL, to-FALL they-were-being-ABLE-ed under (+acc), by (+gen) the (gen) penalty (gen) upon being-PROSECUTE/PURSUE-ed (nom|voc) and upon being-CRUSH-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen) spirit (gen) ability (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but all (nom|acc|voc), every (acc) measure (dat) and number (dat) and   you(sg)-PRESCRIBE-ed
Mdr:11:20 Mdr_11:20_1 Mdr_11:20_2 Mdr_11:20_3 Mdr_11:20_4 Mdr_11:20_5 Mdr_11:20_6 Mdr_11:20_7 Mdr_11:20_8 Mdr_11:20_9 Mdr_11:20_10 Mdr_11:20_11 Mdr_11:20_12 Mdr_11:20_13 Mdr_11:20_14 Mdr_11:20_15 Mdr_11:20_16 Mdr_11:20_17 Mdr_11:20_18 Mdr_11:20_19 Mdr_11:20_20 Mdr_11:20_21 Mdr_11:20_22 Mdr_11:20_23 Mdr_11:20_24 Mdr_11:20_25 Mdr_11:20_26
Mdr:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:21 τὸ γὰρ μεγάλως ἰσχύειν σοι πάρεστιν πάντοτε, καὶ κράτει βραχίονός σου τίς ἀντιστήσεται;
Mdr:11:21 For thou canst shew thy great strength at all times when thou wilt; and who may withstand the power of thine arm? (Wisdom 11:21 Brenton)
Mdr:11:21 Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia? (Mdr 11:21 BT_4)
Mdr:11:21 τὸ γὰρ μεγάλως ἰσχύειν σοι πάρεστιν πάντοτε, καὶ κράτει βραχίονός σου τίς ἀντιστήσεται;
Mdr:11:21 ὁ ἡ τό γάρ μεγάλως ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) πάν·τοτε καί κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)
Mdr:11:21 Dla odtąd, jak Wielce By mieć siła Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Zawsze I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; potężny; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przeciwstawiać
Mdr:11:21 to\ ga\r mega/lOs i)sCHu/ein soi pa/restin pa/ntote, kai\ kra/tei braCHi/ono/s sou ti/s a)ntistE/setai;
Mdr:11:21 to gar megalOs isCHyein soi parestin pantote, kai kratei braCHionos su tis antistEsetai;
Mdr:11:21 RA_ASN x D V1_PAN RP_DS V9_PAI3S D C N3E_DSN N3N_GSM RP_GS RI_NSM VF_FMI3S
Mdr:11:21 the for since, as greatly to have strength you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be present/here to be present, to have come always and also, even, namely sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; mighty; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain arm you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to oppose
Mdr:11:21 the (nom|acc) for greatly to-be-HAVE-ing-STRENGTH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE always and sway (dat); mighty ([Adj] dat); he/she/it-is-SEIZE/GRAB-ing-HOLD, you(sg)-are-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical), be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ing-HOLD! arm (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed
Mdr:11:21 Mdr_11:21_1 Mdr_11:21_2 Mdr_11:21_3 Mdr_11:21_4 Mdr_11:21_5 Mdr_11:21_6 Mdr_11:21_7 Mdr_11:21_8 Mdr_11:21_9 Mdr_11:21_10 Mdr_11:21_11 Mdr_11:21_12 Mdr_11:21_13
Mdr:11:21 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:22 ὅτι ὡς ῥοπὴ ἐκ πλαστίγγων ὅλος ὁ κόσμος ἐναντίον σου καὶ ὡς ῥανὶς δρόσου ὀρθρινὴ κατελθοῦσα ἐπὶ γῆν.
Mdr:11:22 For the whole world before thee is as a little grain of the balance, yea, as a drop of the morning dew that falleth down upon the earth. (Wisdom 11:22 Brenton)
Mdr:11:22 Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. (Mdr 11:22 BT_4)
Mdr:11:22 ὅτι ὡς ῥοπὴ ἐκ πλαστίγγων ὅλος κόσμος ἐναντίον σου καὶ ὡς ῥανὶς δρόσου ὀρθρινὴ κατελθοῦσα ἐπὶ γῆν.
Mdr:11:22 ὅτι ὡς   ἐκ πλάστιγξ, -γγος, ἡ [LXX] ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὡς     ὀρθρινός -ή -όν v.l. -ριος -ία -ιον κατ·έρχομαι (κατ+ερχ-, -, 2nd κατ+ελθ-, -, -, -) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Mdr:11:22 Ponieważ/tamto Jak/jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ??? Cały Świat (wieczny świat) materialne królestwo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wcześnie rano By obniżać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Mdr:11:22 o(/ti O(s r(opE\ e)k plasti/ggOn o(/los o( ko/smos e)nanti/on sou kai\ O(s r(ani\s dro/sou o)rTrinE\ katelTou=sa e)pi\ gE=n.
Mdr:11:22 hoti hOs ropE ek plastingOn holos ho kosmos enantion su kai hOs ranis drosu orTrinE katelTusa epi gEn.
Mdr:11:22 C C N1_NSF P N3G_GSF A1_NSM RA_NSM N2_NSM P RP_GS C C N3D_NSF N2_GSF A1_NSF VB_AAPNSF P N1_ASF
Mdr:11:22 because/that as/like ć out of (+gen) ἐξ before vowels ??? whole the world (secular world) material realm in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) and also, even, namely as/like ć ć early in the morning to come down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land
Mdr:11:22 because/that as/like   out of (+gen) ???s (gen) whole (nom) the (nom) world (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and as/like     early in the morning ([Adj] nom|voc) upon COME-ing-DOWN (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc)
Mdr:11:22 Mdr_11:22_1 Mdr_11:22_2 Mdr_11:22_3 Mdr_11:22_4 Mdr_11:22_5 Mdr_11:22_6 Mdr_11:22_7 Mdr_11:22_8 Mdr_11:22_9 Mdr_11:22_10 Mdr_11:22_11 Mdr_11:22_12 Mdr_11:22_13 Mdr_11:22_14 Mdr_11:22_15 Mdr_11:22_16 Mdr_11:22_17 Mdr_11:22_18
Mdr:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:23 ἐλεεῖς δὲ πάντας, ὅτι πάντα δύνασαι, καὶ παρορᾷς ἁμαρτήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν.
Mdr:11:23 But thou hast mercy upon all; for thou canst do all things, and winkest at the sins of men, because they should amend. (Wisdom 11:23 Brenton)
Mdr:11:23 Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. (Mdr 11:23 BT_4)
Mdr:11:23 ἐλεεῖς δὲ πάντας, ὅτι πάντα δύνασαι, καὶ παρορᾷς ἁμαρτήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν.
Mdr:11:23 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καί   ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] μετά·νοια, -ας, ἡ
Mdr:11:23 By okazać miłosierdzie zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do zdolnego I też, nawet, mianowicie Grzech Ludzki Do (+przyspieszenie) Żal
Mdr:11:23 e)leei=s de\ pa/ntas, o(/ti pa/nta du/nasai, kai\ parora=|s a(martE/mata a)nTrO/pOn ei)s meta/noian.
Mdr:11:23 eleeis de pantas, hoti panta dynasai, kai paroras hamartEmata anTrOpOn eis metanoian.
Mdr:11:23 V2_PAI2S x A3_APM C A3_APN V6_PMI2S C V3_PAI2S N3M_APN N2_GPM P N1A_ASF
Mdr:11:23 to show mercy δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of because/that every all, each, every, the whole of to able and also, even, namely ć sin human into (+acc) repentance
Mdr:11:23 you(sg)-are-SHOW-ing-MERCY Yet all (acc) because/that all (nom|acc|voc), every (acc) you(sg)-are-being-ABLE-ed and   sins (nom|acc|voc) humans (gen) into (+acc) repentance (acc)
Mdr:11:23 Mdr_11:23_1 Mdr_11:23_2 Mdr_11:23_3 Mdr_11:23_4 Mdr_11:23_5 Mdr_11:23_6 Mdr_11:23_7 Mdr_11:23_8 Mdr_11:23_9 Mdr_11:23_10 Mdr_11:23_11 Mdr_11:23_12
Mdr:11:23 x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:24 ἀγαπᾷς γὰρ τὰ ὄντα πάντα καὶ οὐδὲν βδελύσσῃ ὧν ἐποίησας· οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι κατεσκεύασας.
Mdr:11:24 For thou lovest all the things that are, and abhorrest nothing which thou hast made: for never wouldest thou have made any thing, if thou hadst hated it. (Wisdom 11:24 Brenton)
Mdr:11:24 Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. (Mdr 11:24 BT_4)
Mdr:11:24 ἀγαπᾷς γὰρ τὰ ὄντα πάντα καὶ οὐδὲν βδελύσσῃ ὧν ἐποίησας· οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι κατεσκεύασας.
Mdr:11:24 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) γάρ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) γάρ ἄν μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-)
Mdr:11:24 By kochać Dla odtąd, jak By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Kto/, który/, który By czynić/rób ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dla odtąd, jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Jakiś/jakikolwiek By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się
Mdr:11:24 a)gapa=|s ga\r ta\ o)/nta pa/nta kai\ ou)de\n bdelu/ssE| O(=n e)poi/Esas· ou)de\ ga\r a)/n misO=n ti kateskeu/asas.
Mdr:11:24 agapas gar ta onta panta kai uden bdelyssE hOn epoiEsas· ude gar an misOn ti kateskeuasas.
Mdr:11:24 V3_PAI2S x RA_APN V9_PAPAPN A3_APN C A3_ASN V1_PMS2S RR_GPN VAI_AAI2S C x x V2_PAPNSM RI_ASN VAI_AAI2S
Mdr:11:24 to love for since, as the to be every all, each, every, the whole of and also, even, namely not one (nothing, no one) to ??? (abhor, abominable) who/whom/which to do/make οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) for since, as ever (if ever) to destest dislike, detest, hate, abominate some/any to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare
Mdr:11:24 you(sg)-are-LOVE-ing, you(sg)-should-be-LOVE-ing for the (nom|acc) while being (acc, nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) and not one (nom|acc) you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-should-be-being-???-ed who/whom/which (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed neither/nor for ever while DESTEST-ing (nom) some/any (nom|acc) you(sg)-MAKE READY-ed
Mdr:11:24 Mdr_11:24_1 Mdr_11:24_2 Mdr_11:24_3 Mdr_11:24_4 Mdr_11:24_5 Mdr_11:24_6 Mdr_11:24_7 Mdr_11:24_8 Mdr_11:24_9 Mdr_11:24_10 Mdr_11:24_11 Mdr_11:24_12 Mdr_11:24_13 Mdr_11:24_14 Mdr_11:24_15 Mdr_11:24_16
Mdr:11:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:25 πῶς δὲ διέμεινεν ἄν τι, εἰ μὴ σὺ ἠθέλησας, ἢ τὸ μὴ κληθὲν ὑπὸ σοῦ διετηρήθη;
Mdr:11:25 And how could any thing have endured, if it had not been thy will? or been preserved, if not called by thee? (Wisdom 11:25 Brenton)
Mdr:11:25 Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? (Mdr 11:25 BT_4)
Mdr:11:25 πῶς δὲ διέμεινεν ἄν τι, εἰ μὴ σὺ ἠθέλησας, τὸ μὴ κληθὲν ὑπὸ σοῦ διετηρήθη;
Mdr:11:25 πῶς[1] δέ δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) ἄν τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἤ[1] ὁ ἡ τό μή καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὑπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-)
Mdr:11:25 Jak zaś By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Jakiś/jakikolwiek Jeżeli Nie Ty By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Albo Nie By nazywać rozmowę Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By trzymać się na utrzymuj się, utrzymywany, oszczędzaj, przechowuj, oczekuj dokładnie, przestrzegaj {obserwuj}
Mdr:11:25 pO=s de\ die/meinen a)/n ti, ei) mE\ su\ E)Te/lEsas, E)\ to\ mE\ klETe\n u(po\ sou= dietErE/TE;
Mdr:11:25 pOs de diemeinen an ti, ei mE sy ETelEsas, E to mE klETen hypo su dietErETE;
Mdr:11:25 D x VAI_AAI3S x RI_ASN C D RP_NS VAI_AAI2S C RA_ASN D VC_APPASN P RP_GS VCI_API3S
Mdr:11:25 how δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live ever (if ever) some/any if not you to want want, wish, desire or the not to call call under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe
Mdr:11:25 how Yet he/she/it-REMAIN-ed ever some/any (nom|acc) if not you(sg) (nom) you(sg)-WANT-ed or the (nom|acc) not upon being-CALL-ed (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-HOLD ONTO-ed
Mdr:11:25 Mdr_11:25_1 Mdr_11:25_2 Mdr_11:25_3 Mdr_11:25_4 Mdr_11:25_5 Mdr_11:25_6 Mdr_11:25_7 Mdr_11:25_8 Mdr_11:25_9 Mdr_11:25_10 Mdr_11:25_11 Mdr_11:25_12 Mdr_11:25_13 Mdr_11:25_14 Mdr_11:25_15 Mdr_11:25_16
Mdr:11:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:11:26 φείδῃ δὲ πάντων, ὅτι σά ἐστιν, δέσποτα φιλόψυχε·
Mdr:11:26 But thou sparest all: for they are thine, O Lord, thou lover of souls. (Wisdom 11:26 Brenton)
Mdr:11:26 Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! (Mdr 11:26 BT_4)
Mdr:11:26 φείδῃ δὲ πάντων, ὅτι σά ἐστιν, δέσποτα φιλόψυχε·
Mdr:11:26 φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅτι σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δεσπότης, -ου, ὁ  
Mdr:11:26 Zbywający {Oszczędzać} zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto Twój/twój(sg) By być Despota
Mdr:11:26 fei/dE| de\ pa/ntOn, o(/ti sa/ e)stin, de/spota filo/PSuCHe·
Mdr:11:26 feidE de pantOn, hoti sa estin, despota filoPSyCHe·
Mdr:11:26 V1_PMI2S x A3_GPN C A1_APN V9_PAI3S N1M_VSM A1B_VSM
Mdr:11:26 to spare δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of because/that your/yours(sg) to be despot ć
Mdr:11:26 you(sg)-are-being-SPARE-ed, you(sg)-should-be-being-SPARE-ed Yet all (gen) because/that your/yours(sg) (nom|acc|voc) he/she/it-is despot (voc)  
Mdr:11:26 Mdr_11:26_1 Mdr_11:26_2 Mdr_11:26_3 Mdr_11:26_4 Mdr_11:26_5 Mdr_11:26_6 Mdr_11:26_7 Mdr_11:26_8
Mdr:11:26 x x x x x x x x