Mdr:4:1 κρείσσων ἀτεκνία μετὰ ἀρετῆς· ἀθανασία γάρ ἐστιν ἐν μνήμῃ αὐτῆς, ὅτι καὶ παρὰ θεῷ γινώσκεται καὶ παρὰ ἀνθρώποις.
Mdr:4:1 Better it is to have no children, and to have virtue: for the memorial thereof is immortal: because it is known with God, and with men. (Wisdom 4:1 Brenton)
Mdr:4:1 Lepsza bezdzietność połączona z cnotą, nieśmiertelna jest bowiem jej pamięć, bo ma uznanie u Boga i ludzi: (Mdr 4:1 BT_4)
Mdr:4:1 κρείσσων ἀτεκνία μετὰ ἀρετῆς· ἀθανασία γάρ ἐστιν ἐν μνήμῃ αὐτῆς, ὅτι καὶ παρὰ θεῷ γινώσκεται καὶ παρὰ ἀνθρώποις.
Mdr:4:1 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος   μετά ἀρετή, -ῆς, ἡ ἀ·θανασία, -ας, ἡ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μνήμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι καί παρά θεός, -οῦ, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί παρά ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Mdr:4:1 Lepiej Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Cnota Nieśmiertelność Dla odtąd, jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pamięć On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ludzki
Mdr:4:1 krei/ssOn a)tekni/a meta\ a)retE=s· a)Tanasi/a ga/r e)stin e)n mnE/mE| au)tE=s, o(/ti kai\ para\ TeO=| ginO/sketai kai\ para\ a)nTrO/pois.
Mdr:4:1 kreissOn ateknia meta aretEs· aTanasia gar estin en mnEmE autEs, hoti kai para TeO ginOsketai kai para anTrOpois.
Mdr:4:1 A3C_NSM N1A_NSF P N1_GSF N1A_NSF x V9_PAI3S P N1_DSF RD_GSF C C P N2_DSM V1_PMI3S C P N2_DPM
Mdr:4:1 better ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing virtue immortality for since, as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among recollection he/she/it/same because/that and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together god [see theology] to know i.e. recognize. and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together human
Mdr:4:1 better ([Adj] nom)   after (+acc), with (+gen) virtue (gen) immortality (nom|voc) for he/she/it-is in/among/by (+dat) recollection (dat) her/it/same (gen) because/that and frοm beside (+acc,+gen,+dat) god (dat) he/she/it-is-being-KNOW-ed and frοm beside (+acc,+gen,+dat) humans (dat)
Mdr:4:1 Mdr_4:1_1 Mdr_4:1_2 Mdr_4:1_3 Mdr_4:1_4 Mdr_4:1_5 Mdr_4:1_6 Mdr_4:1_7 Mdr_4:1_8 Mdr_4:1_9 Mdr_4:1_10 Mdr_4:1_11 Mdr_4:1_12 Mdr_4:1_13 Mdr_4:1_14 Mdr_4:1_15 Mdr_4:1_16 Mdr_4:1_17 Mdr_4:1_18
Mdr:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:2 παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν καὶ ποθοῦσιν ἀπελθοῦσαν· καὶ ἐν τῷ αἰῶνι στεφανηφοροῦσα πομπεύει τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων ἀγῶνα νικήσασα.
Mdr:4:2 When it is present, men take example at it; and when it is gone, they desire it: it weareth a crown, and triumpheth for ever, having gotten the victory, striving for undefiled rewards. (Wisdom 4:2 Brenton)
Mdr:4:2 Gdy jest obecna, to ją naśladują, tęsknią, gdy odejdzie, a w wieczności triumfuje uwieńczona - zwyciężywszy w zawodach o nieskazitelną nagrodę. (Mdr 4:2 BT_4)
Mdr:4:2 παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν καὶ ποθοῦσιν ἀπελθοῦσαν· καὶ ἐν τῷ αἰῶνι στεφανηφοροῦσα πομπεύει τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων ἀγῶνα νικήσασα.
Mdr:4:2 πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) τέ μιμέομαι (μιμ(ε)-, -, μιμη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ     ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀ·μίαντος -ον ἀθλέω (αθλ(ε)-, -, αθλη·σ-, -, -, -) ἀγών, -ῶνος, ὁ νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-)
Mdr:4:2 By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany I [umieszczona z tyłu współrzędna] By naśladować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Niekalany By ubiegać się [zobacz atletyki, dąż] Walcz By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj
Mdr:4:2 parou=sa/n te mimou=ntai au)tE\n kai\ poTou=sin a)pelTou=san· kai\ e)n tO=| ai)O=ni stefanEforou=sa pompeu/ei to\n tO=n a)mia/ntOn a)/TlOn a)gO=na nikE/sasa.
Mdr:4:2 parusan te mimuntai autEn kai poTusin apelTusan· kai en tO aiOni stefanEforusa pompeuei ton tOn amiantOn aTlOn agOna nikEsasa.
Mdr:4:2 V9_PAPASF x V2_PMI3P RD_ASF C V2_PAI3P VB_AAPASF C P RA_DSM N3W_DSM V2_PAPNSF V1_PAI3S RA_ASM RA_GPM A1B_GPM N2N_GPN N3W_ASM VA_AAPNSF
Mdr:4:2 to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened and [postpositive coordinate] to mimic he/she/it/same and also, even, namely ć to depart and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever ć ć the the undefiled to compete [see athletics, strive] struggle to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail
Mdr:4:2 while BE-ing-PRESENT/HERE (acc); upon HANG DOWN-ing (acc) and [postpositive coordinate] they-are-being-MIMIC-ed her/it/same (acc) and   upon DEPART-ing (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) eon (dat)     the (acc) the (gen) undefiled ([Adj] gen) while COMPETE-ing (nom) struggle (acc) upon BE-ing-VICTORIOUS-(OVER) (nom|voc)
Mdr:4:2 Mdr_4:2_1 Mdr_4:2_2 Mdr_4:2_3 Mdr_4:2_4 Mdr_4:2_5 Mdr_4:2_6 Mdr_4:2_7 Mdr_4:2_8 Mdr_4:2_9 Mdr_4:2_10 Mdr_4:2_11 Mdr_4:2_12 Mdr_4:2_13 Mdr_4:2_14 Mdr_4:2_15 Mdr_4:2_16 Mdr_4:2_17 Mdr_4:2_18 Mdr_4:2_19
Mdr:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:3 πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάθος οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει·
Mdr:4:3 But the multiplying brood of the ungodly shall not thrive, nor take deep rooting from bastard slips, nor lay any fast foundation. (Wisdom 4:3 Brenton)
Mdr:4:3 A rozplenione mnóstwo bezbożnych nie odniesie korzyści; z cudzołożnych odrośli wyrosłe - nie zapuści korzeni głęboko ani nie założy podwaliny niezawodnej. (Mdr 4:3 BT_4)
Mdr:4:3 πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάθος οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει·
Mdr:4:3   δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) πλῆθο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   καί ἐκ νόθος -η -ον   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ῥίζα, -ης, ἡ εἰς[1] βάθο·ς, -ους, τό οὐδέ (οὐ δέ) ἀ·σφαλής -ές βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ἑδράζω [LXX] (-, εδρα·σ-, -, -, ηδρασ-, εδρασ·θ-)
Mdr:4:3 zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Los (mnóstwo ) ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieprawny ??? Przed przydechem mocnym By dawać Korzeń Do (+przyspieszenie) Głębokość ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Pewny Stopa; by kroczyć (chodź) Do ???
Mdr:4:3 polu/gonon de\ a)sebO=n plE=Tos ou) CHrEsimeu/sei kai\ e)k no/TOn mosCHeuma/tOn ou) dO/sei r(i/DZan ei)s ba/Tos ou)de\ a)sfalE= ba/sin e(dra/sei·
Mdr:4:3 polygonon de asebOn plETos u CHrEsimeusei kai ek noTOn mosCHeumatOn u dOsei riDZan eis baTos ude asfalE basin hedrasei·
Mdr:4:3 A1B_NSN x A3H_GPM N3E_NSN D VF_FAI3S C P A1_GPN N3M_GPN D VF_FAI3S N1S_ASF P N3E_ASN C A3H_NPN N3I_ASF VF_FAI3S
Mdr:4:3 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege lot (multitude ) οὐχ before rough breathing ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels illegitimate ć οὐχ before rough breathing to give root into (+acc) depth οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) certain foot; to step (walk) to ???
Mdr:4:3   Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) lot (nom|acc|voc) not   and out of (+gen) illegitimate ([Adj] gen)   not he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) root (acc) into (+acc) depth (nom|acc|voc) neither/nor certain ([Adj] acc, nom|acc|voc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Mdr:4:3 Mdr_4:3_1 Mdr_4:3_2 Mdr_4:3_3 Mdr_4:3_4 Mdr_4:3_5 Mdr_4:3_6 Mdr_4:3_7 Mdr_4:3_8 Mdr_4:3_9 Mdr_4:3_10 Mdr_4:3_11 Mdr_4:3_12 Mdr_4:3_13 Mdr_4:3_14 Mdr_4:3_15 Mdr_4:3_16 Mdr_4:3_17 Mdr_4:3_18 Mdr_4:3_19
Mdr:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:4 κἂν γὰρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναθάλῃ, ἐπισφαλῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευθήσεται καὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐκριζωθήσεται.
Mdr:4:4 For though they flourish in branches for a time; yet standing not last, they shall be shaken with the wind, and through the force of winds they shall be rooted out. (Wisdom 4:4 Brenton)
Mdr:4:4 Jeśli nawet do czasu rozwinie gałęzie - wstrząśnie nim wiatr, bo słabo utwierdzone, i wyrwie z korzeniami wichura. (Mdr 4:4 BT_4)
Mdr:4:4 κἂν γὰρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναθάλῃ, ἐπισφαλῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευθήσεται καὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐκριζωθήσεται.
Mdr:4:4 κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) γάρ ἐν κλάδος, -ου, ὁ πρός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀνα·θάλλω (ανα+θαλλ-, -, 2nd ανα+θαλ-, -, -, -)   βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὑπό ἄνεμος, -ου, ὁ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) καί ὑπό βία, -ας, ἡ ἄνεμος, -ου, ὁ ἐκ·ριζόω (εκ+ριζ(ο)-, -, εκ+ριζω·σ-, -, -, εκ+ριζω·θ-)
Mdr:4:4 I/też (jeżeli) kiedykolwiek Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gałąź Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Okres czasu By powracać do życia By kroczyć (chodź) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiatr By trząść się (drżenie) I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siła (gwałtowność) Wiatr By wyrywać z korzeniami
Mdr:4:4 ka)/n ga\r e)n kla/dois pro\s kairo\n a)naTa/lE|, e)pisfalO=s bebEko/ta u(po\ a)ne/mou saleuTE/setai kai\ u(po\ bi/as a)ne/mOn e)kriDZOTE/setai.
Mdr:4:4 kan gar en kladois pros kairon anaTalE, episfalOs bebEkota hypo anemu saleuTEsetai kai hypo bias anemOn ekriDZOTEsetai.
Mdr:4:4 C+X x P N2_DPM P N2_ASM VB_AAS3S D VX_XAPASM P N2_GSM VC_FPI3S C P N1A_GSF N2_GPM VC_FPI3S
Mdr:4:4 and/also (if) ever for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among branch toward (+acc,+gen,+dat) period of time to revive ć to step (walk) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing wind to shake (tremor) and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing force (violence) wind to uproot
Mdr:4:4 and/also (if) ever for in/among/by (+dat) branchs (dat) toward (+acc,+gen,+dat) period of time (acc) he/she/it-should-REVIVE, you(sg)-should-be-REVIVE-ed   having STEP-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) wind (gen) he/she/it-will-be-SHAKE-ed and under (+acc), by (+gen) force (gen) winds (gen) he/she/it-will-be-UPROOT-ed
Mdr:4:4 Mdr_4:4_1 Mdr_4:4_2 Mdr_4:4_3 Mdr_4:4_4 Mdr_4:4_5 Mdr_4:4_6 Mdr_4:4_7 Mdr_4:4_8 Mdr_4:4_9 Mdr_4:4_10 Mdr_4:4_11 Mdr_4:4_12 Mdr_4:4_13 Mdr_4:4_14 Mdr_4:4_15 Mdr_4:4_16 Mdr_4:4_17
Mdr:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:5 περικλασθήσονται κλῶνες ἀτέλεστοι, καὶ ὁ καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος, ἄωρος εἰς βρῶσιν καὶ εἰς οὐθὲν ἐπιτήδειος·
Mdr:4:5 The imperfect branches shall be broken off, their fruit unprofitable, not ripe to eat, yea, meet for nothing. (Wisdom 4:5 Brenton)
Mdr:4:5 Połamią się nierozwinięte gałęzie, a owoc ich - bezużyteczny, niedojrzały do jedzenia i do niczego niezdatny. (Mdr 4:5 BT_4)
Mdr:4:5 περικλασθήσονται κλῶνες ἀτέλεστοι, καὶ καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος, ἄωρος εἰς βρῶσιν καὶ εἰς οὐθὲν ἐπιτήδειος·
Mdr:4:5 περι·κλάω [LXX] (περι+κλ(α)-, -, περι+κλα·σ-, -, -, περι+κλασ·θ-)     καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·χρηστος -ον   εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ καί εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐπιτήδειος -εία -ον
Mdr:4:5 Do ??? I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Bezużyteczny Do (+przyspieszenie) Żywność (posiłek, żywność, mięso) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) Stosowny
Mdr:4:5 periklasTE/sontai klO=nes a)te/lestoi, kai\ o( karpo\s au)tO=n a)/CHrEstos, a)/Oros ei)s brO=sin kai\ ei)s ou)Te\n e)pitE/deios·
Mdr:4:5 periklasTEsontai klOnes atelestoi, kai ho karpos autOn aCHrEstos, aOros eis brOsin kai eis uTen epitEdeios·
Mdr:4:5 VS_FPI3P N3W_NPM A1B_NPM C RA_NSM N2_NSM RD_GPM A1B_NSM A1B_NSM P N3I_ASF C P A3_ASN A1A_NSM
Mdr:4:5 to ??? ć ć and also, even, namely the fruit; Carpus he/she/it/same useless ć into (+acc) food (meal, food, meat) and also, even, namely into (+acc) not one (nothing, no one) appropriate
Mdr:4:5 they-will-be-???-ed     and the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) them/same (gen) useless ([Adj] nom)   into (+acc) food (acc) and into (+acc) not one (nom|acc) appropriate ([Adj] nom)
Mdr:4:5 Mdr_4:5_1 Mdr_4:5_2 Mdr_4:5_3 Mdr_4:5_4 Mdr_4:5_5 Mdr_4:5_6 Mdr_4:5_7 Mdr_4:5_8 Mdr_4:5_9 Mdr_4:5_10 Mdr_4:5_11 Mdr_4:5_12 Mdr_4:5_13 Mdr_4:5_14 Mdr_4:5_15
Mdr:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:6 ἐκ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γεννώμενα μάρτυρές εἰσιν πονηρίας κατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ αὐτῶν.
Mdr:4:6 For children begotten of unlawful beds are witnesses of wickedness against their parents in their trial. (Wisdom 4:6 Brenton)
Mdr:4:6 Bo dzieci zrodzone z nieprawego pożycia, przy osądzeniu rodziców, świadczą o ich przewrotności. (Mdr 4:6 BT_4)
Mdr:4:6 ἐκ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γεννώμενα μάρτυρές εἰσιν πονηρίας κατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ αὐτῶν.
Mdr:4:6 ἐκ γάρ ἄ·νομος -ον ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πονηρία, -ας, ἡ κατά γονεύς, -έως, ὁ ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:4:6 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dla odtąd, jak Na zewnątrz prawa Śpij; by spać Dziecko By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Dowód By iść; by być Bezeceństwo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rodzic W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Mdr:4:6 e)k ga\r a)no/mOn u(/pnOn te/kna gennO/mena ma/rture/s ei)sin ponEri/as kata\ gone/On e)n e)XetasmO=| au)tO=n.
Mdr:4:6 ek gar anomOn hypnOn tekna gennOmena martyres eisin ponErias kata goneOn en eXetasmO autOn.
Mdr:4:6 P x A1B_GPM N2_GPM N2N_APN V3_PMPAPN N3_NPM V9_PAI3P N1A_GSF P N3V_GPM P N2_DSM RD_GPM
Mdr:4:6 out of (+gen) ἐξ before vowels for since, as outside the law sleep; to sleep child to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of witness to go; to be wickedness down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing parent in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same
Mdr:4:6 out of (+gen) for outside the law ([Adj] gen) sleeps (gen); while SLEEP-ing (nom) children (nom|acc|voc) while being-FATHER-ed (nom|acc|voc) witnesses (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are wickedness (gen), wickednesss (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) parents (gen) in/among/by (+dat)   them/same (gen)
Mdr:4:6 Mdr_4:6_1 Mdr_4:6_2 Mdr_4:6_3 Mdr_4:6_4 Mdr_4:6_5 Mdr_4:6_6 Mdr_4:6_7 Mdr_4:6_8 Mdr_4:6_9 Mdr_4:6_10 Mdr_4:6_11 Mdr_4:6_12 Mdr_4:6_13 Mdr_4:6_14
Mdr:4:6 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:7 Δίκαιος δὲ ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται·
Mdr:4:7 But though the righteous be prevented with death, yet shall he be in rest. (Wisdom 4:7 Brenton)
Mdr:4:7 A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. (Mdr 4:7 BT_4)
Mdr:4:7 Δίκαιος δὲ ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται·
Mdr:4:7 δίκαιος -αία -ον δέ ἐάν (εἰ ἄν) φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἐν ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:4:7 Właśnie prawy, właśnie zaś Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By iść przodem przybywać po pierwsze By kończyć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia By być
Mdr:4:7 *di/kaios de\ e)a\n fTa/sE| teleutE=sai, e)n a)napau/sei e)/stai·
Mdr:4:7 dikaios de ean fTasE teleutEsai, en anapausei estai·
Mdr:4:7 A1A_NSM x C VA_AAS3S VA_AAN P N3I_DSF VF_FMI3S
Mdr:4:7 just righteous, just δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to precede to arrive first to end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rest; to refresh revive to be
Mdr:4:7 just ([Adj] nom) Yet if-ever he/she/it-should-PRECEDE, you(sg)-should-be-PRECEDE-ed to-END, be-you(sg)-END-ed!, he/she/it-happens-to-END (opt) in/among/by (+dat) rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical) he/she/it-will-be
Mdr:4:7 Mdr_4:7_1 Mdr_4:7_2 Mdr_4:7_3 Mdr_4:7_4 Mdr_4:7_5 Mdr_4:7_6 Mdr_4:7_7 Mdr_4:7_8
Mdr:4:7 x x x x x x x x
Mdr:4:8 γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται,
Mdr:4:8 For honourable age is not that which standeth in length of time, nor that is measured by number of years. (Wisdom 4:8 Brenton)
Mdr:4:8 Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: (Mdr 4:8 BT_4)
Mdr:4:8 γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται,
Mdr:4:8 γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό γάρ τίμιος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό   οὐδέ (οὐ δέ) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-)
Mdr:4:8 Starość Dla odtąd, jak Cenny ??? Przed przydechem mocnym ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Rok By mierzyć
Mdr:4:8 gE=ras ga\r ti/mion ou) to\ poluCHro/nion ou)de\ a)riTmO=| e)tO=n meme/trEtai,
Mdr:4:8 gEras gar timion u to polyCHronion ude ariTmO etOn memetrEtai,
Mdr:4:8 N3_ASN x A1A_NSN D RA_NSN A1B_NSN C N2_DSM N3E_GPN VM_XMI3S
Mdr:4:8 old age for since, as precious οὐχ before rough breathing the ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) number [see arithmetic] year to measure
Mdr:4:8 old age (nom|acc|voc) for precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) not the (nom|acc)   neither/nor number (dat) years (gen) he/she/it-has-been-MEASURE-ed
Mdr:4:8 Mdr_4:8_1 Mdr_4:8_2 Mdr_4:8_3 Mdr_4:8_4 Mdr_4:8_5 Mdr_4:8_6 Mdr_4:8_7 Mdr_4:8_8 Mdr_4:8_9 Mdr_4:8_10
Mdr:4:8 x x x x x x x x x x
Mdr:4:9 πολιὰ δέ ἐστιν φρόνησις ἀνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος.
Mdr:4:9 But wisdom is the gray hair unto men, and an unspotted life is old age. (Wisdom 4:9 Brenton)
Mdr:4:9 sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości - życie nieskalane. (Mdr 4:9 BT_4)
Mdr:4:9 πολιὰ δέ ἐστιν φρόνησις ἀνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος.
Mdr:4:9   δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φρόνησις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἡλικία, -ας, ἡ γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό βίος, -ου, ὁ  
Mdr:4:9 zaś By być Przypatrywanie się Ludzki I też, nawet, mianowicie Wiek stają się starszy Starość Życie
Mdr:4:9 polia\ de/ e)stin fro/nEsis a)nTrO/pois kai\ E(liki/a gE/rOs bi/os a)kEli/dOtos.
Mdr:4:9 polia de estin fronEsis anTrOpois kai hElikia gErOs bios akElidOtos.
Mdr:4:9 N1A_NSF x V9_PAI3S N3I_NSF N2_DPM C N1A_NSF N3_GSN N2_NSM A1B_NSM
Mdr:4:9 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be contemplation human and also, even, namely age get older old age life ć
Mdr:4:9   Yet he/she/it-is contemplation (nom) humans (dat) and age (nom|voc) old age (gen) life (nom)  
Mdr:4:9 Mdr_4:9_1 Mdr_4:9_2 Mdr_4:9_3 Mdr_4:9_4 Mdr_4:9_5 Mdr_4:9_6 Mdr_4:9_7 Mdr_4:9_8 Mdr_4:9_9 Mdr_4:9_10
Mdr:4:9 x x x x x x x x x x
Mdr:4:10 εὐάρεστος θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη·
Mdr:4:10 He pleased God, and was beloved of him: so that living among sinners he was translated. (Wisdom 4:10 Brenton)
Mdr:4:10 Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. (Mdr 4:10 BT_4)
Mdr:4:10 εὐάρεστος θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη·
Mdr:4:10 εὐ·άρεστος -ον θεός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) μετα·ξύ ἁ·μαρτωλός -όν μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-)
Mdr:4:10 Dobrze podobanie dopuszczalny Bóg  By stawać się stawaj się, zdarzaj się By kochać I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pomiędzy Grzeszny By ruszać się nie na miejscu
Mdr:4:10 eu)a/restos TeO=| geno/menos E)gapE/TE kai\ DZO=n metaXu\ a(martOlO=n metete/TE·
Mdr:4:10 euarestos TeO genomenos EgapETE kai DZOn metaXy hamartOlOn meteteTE·
Mdr:4:10 A1B_NSM N2_DSM VB_AMPNSM VCI_API3S C V3_PAPNSM D A1B_GPM VCI_API3S
Mdr:4:10 well-pleasing acceptable god [see theology] to become become, happen to love and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) between sinful to move out of place
Mdr:4:10 wellpleasing ([Adj] nom) god (dat) upon being-BECOME-ed (nom) he/she/it-was-LOVE-ed and while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) between sinful ([Adj] gen) he/she/it-was-MOVE-ed-OUT-OF-PLACE
Mdr:4:10 Mdr_4:10_1 Mdr_4:10_2 Mdr_4:10_3 Mdr_4:10_4 Mdr_4:10_5 Mdr_4:10_6 Mdr_4:10_7 Mdr_4:10_8 Mdr_4:10_9
Mdr:4:10 x x x x x x x x x
Mdr:4:11 ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ·
Mdr:4:11 Yea speedily was he taken away, lest that wickedness should alter his understanding, or deceit beguile his soul. (Wisdom 4:11 Brenton)
Mdr:4:11 Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: (Mdr 4:11 BT_4)
Mdr:4:11 ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ·
Mdr:4:11 ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) μή κακία, -ας, ἡ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] δόλος, -ου, ὁ ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:4:11 By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Nie Źle źle, złośliwość By zmieniać się/zmieniaj się Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo Albo Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty By oszukiwać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Mdr:4:11 E(rpa/gE, mE\ kaki/a a)lla/XE| su/nesin au)tou= E)\ do/los a)patE/sE| PSuCHE\n au)tou=·
Mdr:4:11 hErpagE, mE kakia allaXE synesin autu E dolos apatEsE PSyCHEn autu·
Mdr:4:11 VDI_API3S D N1A_NSF VF_FMI2S N3I_ASF RD_GSM C N2_NSM VF_FMI2S N1_ASF RD_GSM
Mdr:4:11 to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin not evil evil, malice to change/alter insight/discernment he/she/it/same or guile craft, deceit, subtilty to deceive life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Mdr:4:11 he/she/it-was-SNATCH-ed not evil (nom|voc) you(sg)-will-be-CHANGE/ALTER-ed, he/she/it-should-CHANGE/ALTER, you(sg)-should-be-CHANGE/ALTER-ed insight/discernment (acc) him/it/same (gen) or guile (nom) you(sg)-will-be-DECEIVE-ed, he/she/it-should-DECEIVE, you(sg)-should-be-DECEIVE-ed life (acc) him/it/same (gen)
Mdr:4:11 Mdr_4:11_1 Mdr_4:11_2 Mdr_4:11_3 Mdr_4:11_4 Mdr_4:11_5 Mdr_4:11_6 Mdr_4:11_7 Mdr_4:11_8 Mdr_4:11_9 Mdr_4:11_10 Mdr_4:11_11
Mdr:4:11 x x x x x x x x x x x
Mdr:4:12 βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον.
Mdr:4:12 For the bewitching of naughtiness doth obscure things that are honest; and the wandering of concupiscence doth undermine the simple mind. (Wisdom 4:12 Brenton)
Mdr:4:12 bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. (Mdr 4:12 BT_4)
Mdr:4:12 βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον.
Mdr:4:12   γάρ     ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί   ἐπι·θυμία, -ας, ἡ   νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ ἄ·κακος -ον
Mdr:4:12 Dla odtąd, jak W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł Niewinny
Mdr:4:12 baskani/a ga\r faulo/tEtos a)mauroi= ta\ kala/, kai\ r(embasmo\s e)piTumi/as metalleu/ei nou=n a)/kakon.
Mdr:4:12 baskania gar faulotEtos amauroi ta kala, kai rembasmos epiTymias metalleuei nun akakon.
Mdr:4:12 N1A_NSF x N3T_GSF A1A_NPM RA_NPN A1_NPN C N2_NSM N1A_GSF V1_PAI3S N2C_ASM A1B_ASM
Mdr:4:12 ć for since, as ć ć the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely ć desire lust, appetite, yearning ć nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind innocent
Mdr:4:12   for     the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc) and   desire (gen), desires (acc)   nun; mind (acc) innocent ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Mdr:4:12 Mdr_4:12_1 Mdr_4:12_2 Mdr_4:12_3 Mdr_4:12_4 Mdr_4:12_5 Mdr_4:12_6 Mdr_4:12_7 Mdr_4:12_8 Mdr_4:12_9 Mdr_4:12_10 Mdr_4:12_11 Mdr_4:12_12
Mdr:4:12 x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:13 τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσεν χρόνους μακρούς·
Mdr:4:13 He, being made perfect in a short time, fulfilled a long time: (Wisdom 4:13 Brenton)
Mdr:4:13 Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. (Mdr 4:13 BT_4)
Mdr:4:13 τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσεν χρόνους μακρούς·
Mdr:4:13 τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) ἐν ὀλίγος -η -ον πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) μακρός -ά -όν
Mdr:4:13 By osiągać zakończenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mało [zobacz oligarchię] By napełniać pełność, spełniać Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Daleko [zobacz makro]
Mdr:4:13 teleiOTei\s e)n o)li/gO| e)plE/rOsen CHro/nous makrou/s·
Mdr:4:13 teleiOTeis en oligO eplErOsen CHronus makrus·
Mdr:4:13 VC_APPNSM P A1_DSN VAI_AAI3S N2_APM A1A_APM
Mdr:4:13 to reach completion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among little [see oligarchy] to fill fill, fulfill time – a specific time (specified time) or space of time (a while). far [see macro]
Mdr:4:13 upon being-REACH-ed-COMPLETION (nom|voc) in/among/by (+dat) little (dat) he/she/it-FILL-ed times (acc) far ([Adj] acc)
Mdr:4:13 Mdr_4:13_1 Mdr_4:13_2 Mdr_4:13_3 Mdr_4:13_4 Mdr_4:13_5 Mdr_4:13_6
Mdr:4:13 x x x x x x
Mdr:4:14 ἀρεστὴ γὰρ ἦν κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας· οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτο,
Mdr:4:14 For his soul pleased the Lord: therefore hasted he to take him away from among the wicked. (Wisdom 4:14 Brenton)
Mdr:4:14 Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, (Mdr 4:14 BT_4)
Mdr:4:14 ἀρεστὴ γὰρ ἦν κυρίῳ ψυχὴ αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας· οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτο,
Mdr:4:14 ἀρεστός -ή -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) πονηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ λαός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί μή νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί διά·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
Mdr:4:14 Podobanie Dla odtąd, jak By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Bezeceństwo zaś Ludzie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Nie By spostrzegać wiedz µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????]
Mdr:4:14 a)restE\ ga\r E)=n kuri/O| E( PSuCHE\ au)tou=, dia\ tou=to e)/speusen e)k me/sou ponEri/as· oi( de\ laoi\ i)do/ntes kai\ mE\ noE/santes mEde\ Te/ntes e)pi\ dianoi/a| to\ toiou=to,
Mdr:4:14 arestE gar En kyriO hE PSyCHE autu, dia tuto espeusen ek mesu ponErias· hoi de laoi idontes kai mE noEsantes mEde Tentes epi dianoia to toiuto,
Mdr:4:14 A1_NSF x V9_IAI3S N2_DSM RA_NSF N1_NSF RD_GSM P RD_ASN VAI_AAI3S P A1_GSN N1A_GSF RA_NPM x N2_NPM VB_AAPNPM C D VA_AAPNPM C VE_AAPNPM P N1A_DSF RA_ASN A1_ASN
Mdr:4:14 pleasing for since, as to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done wickedness the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] people to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely not to discern know μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cognition intellect, mentality, purpose, plan the such as this kind such, like [τοσαυτην]
Mdr:4:14 pleasing ([Adj] nom|voc) for he/she/it-was lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-???-ed out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! wickedness (gen), wickednesss (acc) the (nom) Yet peoples (nom|voc) upon SEE-ing (nom|voc) and not upon DISCERN-ing (nom|voc) neither/nor; Mede (voc) upon PLACE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) cognition (dat) the (nom|acc) such as this kind (nom|acc)
Mdr:4:14 Mdr_4:14_1 Mdr_4:14_2 Mdr_4:14_3 Mdr_4:14_4 Mdr_4:14_5 Mdr_4:14_6 Mdr_4:14_7 Mdr_4:14_8 Mdr_4:14_9 Mdr_4:14_10 Mdr_4:14_11 Mdr_4:14_12 Mdr_4:14_13 Mdr_4:14_14 Mdr_4:14_15 Mdr_4:14_16 Mdr_4:14_17 Mdr_4:14_18 Mdr_4:14_19 Mdr_4:14_20 Mdr_4:14_21 Mdr_4:14_22 Mdr_4:14_23 Mdr_4:14_24 Mdr_4:14_25 Mdr_4:14_26
Mdr:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:15 ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.
Mdr:4:15 This the people saw, and understood it not, neither laid they up this in their minds, That his grace and mercy is with his saints, and that he hath respect unto his chosen. (Wisdom 4:15 Brenton)
Mdr:4:15 że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność. (Mdr 4:15 BT_4)
Mdr:4:15 ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.
Mdr:4:15 ὅτι χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:4:15 Ponieważ/tamto Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie Litość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybierany [zobacz eklektyczny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Przeoczenie [nadzorowanie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Święty On/ona/to/to samo
Mdr:4:15 o(/ti CHa/ris kai\ e)/leos e)n toi=s e)klektoi=s au)tou= kai\ e)piskopE\ e)n toi=s o(si/ois au)tou=.
Mdr:4:15 hoti CHaris kai eleos en tois eklektois autu kai episkopE en tois hosiois autu.
Mdr:4:15 C N3_NSF C N2_NSM P RA_DPM A1_DPM RD_GSM C N1_NSF P RA_DPM A1A_DPM RD_GSM
Mdr:4:15 because/that favor/grace [see charity] and also, even, namely mercy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the selected [see eclectic] he/she/it/same and also, even, namely oversight [overseeing] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the holy he/she/it/same
Mdr:4:15 because/that grace (nom) and mercy (nom, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) selected ([Adj] dat) him/it/same (gen) and oversight (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen)
Mdr:4:15 Mdr_4:15_1 Mdr_4:15_2 Mdr_4:15_3 Mdr_4:15_4 Mdr_4:15_5 Mdr_4:15_6 Mdr_4:15_7 Mdr_4:15_8 Mdr_4:15_9 Mdr_4:15_10 Mdr_4:15_11 Mdr_4:15_12 Mdr_4:15_13 Mdr_4:15_14
Mdr:4:15 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:16 κατακρινεῖ δὲ δίκαιος καμὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς καὶ νεότης τελεσθεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας ἀδίκου·
Mdr:4:16 Thus the righteous that is dead shall condemn the ungodly which are living; and youth that is soon perfected the many years and old age of the unrighteous. (Wisdom 4:16 Brenton)
Mdr:4:16 Sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych, i dopełniona wcześnie młodość - leciwą starość nieprawego. (Mdr 4:16 BT_4)
Mdr:4:16 κατακρινεῖ δὲ δίκαιος καμὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς καὶ νεότης τελεσθεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας ἀδίκου·
Mdr:4:16 κατα·κρίνω (κατα+κριν-, κατα+κριν(ε)·[σ]-, κατα+κριν·[σ]-, -, κατα+κεκρι-, κατα+κρι·θ-) δέ δίκαιος -αία -ον κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως   γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
Mdr:4:16 By potępiać gań, potępiaj, gań, (przez sędziowski proces był sądzony) zaś Właśnie prawy, właśnie By zdzierać się (??·µ??=Do mnie/dla mnie) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie Młodzież [zobacz neofitę] By kończyć koniec Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Starość Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do
Mdr:4:16 katakrinei= de\ di/kaios kamO\n tou\s DZO=ntas a)sebei=s kai\ neo/tEs telesTei=sa taCHe/Os poluete\s gE=ras a)di/kou·
Mdr:4:16 katakrinei de dikaios kamOn tus DZOntas asebeis kai neotEs telesTeisa taCHeOs polyetes gEras adiku·
Mdr:4:16 VF2_FAI3S x A1A_NSM VB_AAPNSM RA_APM V3_PAPAPM A3H_NPM C N3T_NSF VS_APPNSF D A3H_GSN N3_ASN A1B_GSM
Mdr:4:16 to condemn reprove, reprobate, reproach, (by judicial process has been judged) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just righteous, just to Wear out (κα·μοι=to me/for me) the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely youth [see neophyte] to end finish quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate ć old age unjust; to harm/do wrong to
Mdr:4:16 he/she/it-is-CONDEMN-ing, you(sg)-are-being-CONDEMN-ed (classical), he/she/it-will-CONDEMN, you(sg)-will-be-CONDEMN-ed (classical) Yet just ([Adj] nom) upon WEAR OUT-ing (nom) the (acc) while EXISTS-ing (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE and youth (nom|voc) upon being-END-ed (nom|voc) quickly; quick ([Adj] gen)   old age (nom|acc|voc) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed!
Mdr:4:16 Mdr_4:16_1 Mdr_4:16_2 Mdr_4:16_3 Mdr_4:16_4 Mdr_4:16_5 Mdr_4:16_6 Mdr_4:16_7 Mdr_4:16_8 Mdr_4:16_9 Mdr_4:16_10 Mdr_4:16_11 Mdr_4:16_12 Mdr_4:16_13 Mdr_4:16_14
Mdr:4:16 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:17 ὄψονται γὰρ τελευτὴν σοφοῦ καὶ οὐ νοήσουσιν τί ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ καὶ εἰς τί ἠσφαλίσατο αὐτὸν ὁ κύριος.
Mdr:4:17 For they shall see the end of the wise, and shall not understand what God in his counsel hath decreed of him, and to what end the Lord hath set him in safety. (Wisdom 4:17 Brenton)
Mdr:4:17 Zobaczą bowiem kres roztropnego, a nie pojmą, co o nim Pan postanowił i w jakim celu zachował go bezpiecznym. (Mdr 4:17 BT_4)
Mdr:4:17 ὄψονται γὰρ τελευτὴν σοφοῦ καὶ οὐ νοήσουσιν τί ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ καὶ εἰς τί ἠσφαλίσατο αὐτὸν κύριος.
Mdr:4:17 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ τελευτή, -ῆς, ἡ σοφός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀσφαλίζω (-, -, ασφαλι·σ-, -, -, ασφαλισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Mdr:4:17 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Koniec Mądry I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać wiedz Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Mdr:4:17 o)/PSontai ga\r teleutE\n sofou= kai\ ou) noE/sousin ti/ e)bouleu/sato peri\ au)tou= kai\ ei)s ti/ E)sfali/sato au)to\n o( ku/rios.
Mdr:4:17 oPSontai gar teleutEn sofu kai u noEsusin ti ebuleusato peri autu kai eis ti Esfalisato auton ho kyrios.
Mdr:4:17 VF_FMI3P x N1_ASF A1_GSM C D VF_FAI3P RI_ASN VAI_AMI3S P RD_GSM C P RI_ASN VAI_AMI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM
Mdr:4:17 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as end wise and also, even, namely οὐχ before rough breathing to discern know who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Mdr:4:17 they-will-be-SEE-ed for end (acc) wise ([Adj] gen) and not they-will-DISCERN, going-to-DISCERN (fut ptcp) (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-was-???-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) and into (+acc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-was-???-ed him/it/same (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Mdr:4:17 Mdr_4:17_1 Mdr_4:17_2 Mdr_4:17_3 Mdr_4:17_4 Mdr_4:17_5 Mdr_4:17_6 Mdr_4:17_7 Mdr_4:17_8 Mdr_4:17_9 Mdr_4:17_10 Mdr_4:17_11 Mdr_4:17_12 Mdr_4:17_13 Mdr_4:17_14 Mdr_4:17_15 Mdr_4:17_16 Mdr_4:17_17 Mdr_4:17_18
Mdr:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:18 ὄψονται καὶ ἐξουθενήσουσιν· αὐτοὺς δὲ ὁ κύριος ἐκγελάσεται,
Mdr:4:18 They shall see him, and despise him; but God shall laugh them to scorn: and they shall hereafter be a vile carcase, and a reproach among the dead for evermore. (Wisdom 4:18 Brenton)
Mdr:4:18 Patrzą i żywią pogardę, ale Pan ich wyśmieje. (Mdr 4:18 BT_4)
Mdr:4:18 ὄψονται καὶ ἐξουθενήσουσιν· αὐτοὺς δὲ κύριος ἐκγελάσεται,
Mdr:4:18 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]  
Mdr:4:18 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować. On/ona/to/to samo zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Mdr:4:18 o)/PSontai kai\ e)XouTenE/sousin· au)tou\s de\ o( ku/rios e)kgela/setai,
Mdr:4:18 oPSontai kai eXuTenEsusin· autus de ho kyrios ekgelasetai,
Mdr:4:18 VF_FMI3P C VF_FAI3P RD_APM x RA_NSM N2_NSM VF_FMI3S
Mdr:4:18 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept. he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć
Mdr:4:18 they-will-be-SEE-ed and they-will-SCORN, going-to-SCORN (fut ptcp) (dat) them/same (acc) Yet the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)  
Mdr:4:18 Mdr_4:18_1 Mdr_4:18_2 Mdr_4:18_3 Mdr_4:18_4 Mdr_4:18_5 Mdr_4:18_6 Mdr_4:18_7 Mdr_4:18_8
Mdr:4:18 x x x x x x x x
Mdr:4:19 καὶ ἔσονται μετὰ τοῦτο εἰς πτῶμα ἄτιμον καὶ εἰς ὕβριν ἐν νεκροῖς δι’ αἰῶνος, ὅτι ῥήξει αὐτοὺς ἀφώνους πρηνεῖς καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεμελίων, καὶ ἕως ἐσχάτου χερσωθήσονται καὶ ἔσονται ἐν ὀδύνῃ, καὶ ἡ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται.
Mdr:4:19 For he shall rend them, and cast them down headlong, that they shall be speechless; and he shall shake them from the foundation; and they shall be utterly laid waste, and be in sorrow; and their memorial shall perish. (Wisdom 4:19 Brenton)
Mdr:4:19 I staną się potem wstrętną padliną i wiecznym pośmiewiskiem wśród zmarłych. Strąci ich bowiem na głowę - oniemiałych, i wstrząśnie nimi od posad, i zostaną do szczętu zniszczeni, i będą w udręczeniu, a pamięć o nich zaginie. (Mdr 4:19 BT_4)
Mdr:4:19 καὶ ἔσονται μετὰ τοῦτο εἰς πτῶμα ἄτιμον καὶ εἰς ὕβριν ἐν νεκροῖς δι’ αἰῶνος, ὅτι ῥήξει αὐτοὺς ἀφώνους πρηνεῖς καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεμελίων, καὶ ἕως ἐσχάτου χερσωθήσονται καὶ ἔσονται ἐν ὀδύνῃ, καὶ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται.
Mdr:4:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] πτῶμα[τ], -ατος, τό ἄ·τιμος -ον καί εἰς[1] ὕβρις, -εως, ἡ ἐν νεκρός -ά -όν διά αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·φωνος -ον πρηνής -ές, gen. sg. -οῦς καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔσχατος -η -ον   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό μνήμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Mdr:4:19 I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Zwłoki Bez honoru/dishonored I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Pycha W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Martwo {Całkowicie} Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać On/ona/to/to samo Niemy charakter cichy, niemy Powalony? I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ostatni I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból I też, nawet, mianowicie Pamięć On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Mdr:4:19 kai\ e)/sontai meta\ tou=to ei)s ptO=ma a)/timon kai\ ei)s u(/brin e)n nekroi=s di’ ai)O=nos, o(/ti r(E/Xei au)tou\s a)fO/nous prEnei=s kai\ saleu/sei au)tou\s e)k Temeli/On, kai\ e(/Os e)sCHa/tou CHersOTE/sontai kai\ e)/sontai e)n o)du/nE|, kai\ E( mnE/mE au)tO=n a)polei=tai.
Mdr:4:19 kai esontai meta tuto eis ptOma atimon kai eis hybrin en nekrois di’ aiOnos, hoti rEXei autus afOnus prEneis kai saleusei autus ek TemeliOn, kai heOs esCHatu CHersOTEsontai kai esontai en odynE, kai hE mnEmE autOn apoleitai.
Mdr:4:19 C VF_FMI3P P RD_ASN P N3M_ASN A1B_ASM C P N3I_ASF P N2_DPM P N3W_GSM C VF_FAI3S RD_APM A1B_APM N3S_APM C VF_FAI3S RD_APM P N2N_GPN C C A1_GSM VC_FPI3P C VF_FMI3P P N1_DSF C RA_NSF N1_NSF RD_GPM VF2_FMI3S
Mdr:4:19 and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) corpse without honor/dishonored and also, even, namely into (+acc) hubris in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dead because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that to rend; to strike dash, overthrow he/she/it/same speechlessness silent, dumb prostrate? and also, even, namely to shake (tremor) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? and also, even, namely until; dawn last ć and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain and also, even, namely the recollection he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Mdr:4:19 and they-will-be after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) into (+acc) corpse (nom|acc|voc) without honor/dishonored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and into (+acc) hubris (acc) in/among/by (+dat) dead ([Adj] dat) because of (+acc), through (+gen) eon (gen) because/that he/she/it-will-REND, you(sg)-will-be-REND-ed (classical); he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc) speechlessness ([Adj] acc) prostrate? ([Adj] acc, nom|voc) and he/she/it-will-SHAKE, you(sg)-will-be-SHAKE-ed (classical) them/same (acc) out of (+gen) foundations (gen); while ???-ing (nom) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) last (gen)   and they-will-be in/among/by (+dat) pain (dat) and the (nom) recollection (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Mdr:4:19 Mdr_4:19_1 Mdr_4:19_2 Mdr_4:19_3 Mdr_4:19_4 Mdr_4:19_5 Mdr_4:19_6 Mdr_4:19_7 Mdr_4:19_8 Mdr_4:19_9 Mdr_4:19_10 Mdr_4:19_11 Mdr_4:19_12 Mdr_4:19_13 Mdr_4:19_14 Mdr_4:19_15 Mdr_4:19_16 Mdr_4:19_17 Mdr_4:19_18 Mdr_4:19_19 Mdr_4:19_20 Mdr_4:19_21 Mdr_4:19_22 Mdr_4:19_23 Mdr_4:19_24 Mdr_4:19_25 Mdr_4:19_26 Mdr_4:19_27 Mdr_4:19_28 Mdr_4:19_29 Mdr_4:19_30 Mdr_4:19_31 Mdr_4:19_32 Mdr_4:19_33 Mdr_4:19_34 Mdr_4:19_35 Mdr_4:19_36 Mdr_4:19_37
Mdr:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:4:20 ἐλεύσονται ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοί, καὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξ ἐναντίας τὰ ἀνομήματα αὐτῶν.
Mdr:4:20 And when they cast up the accounts of their sins, they shall come with fear: and their own iniquities shall convince them to their face. (Wisdom 4:20 Brenton)
Mdr:4:20 Z bojaźnią przyjdą zdać sprawę z win swoich, a w twarz ich oskarżą własne nieprawości. (Mdr 4:20 BT_4)
Mdr:4:20 ἐλεύσονται ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοί, καὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξ ἐναντίας τὰ ἀνομήματα αὐτῶν.
Mdr:4:20 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν   ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δειλός -ή -όν καί ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:4:20 By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzech On/ona/to/to samo Tchórzliwy (nieśmiały) I też, nawet, mianowicie Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, ??? On/ona/to/to samo
Mdr:4:20 e)leu/sontai e)n sullogismO=| a(martEma/tOn au)tO=n deiloi/, kai\ e)le/gXei au)tou\s e)X e)nanti/as ta\ a)nomE/mata au)tO=n.
Mdr:4:20 eleusontai en syllogismO hamartEmatOn autOn deiloi, kai elenXei autus eX enantias ta anomEmata autOn.
Mdr:4:20 VF_FMI3P P N2_DSM N3M_GPN RD_GPM A1_NPM C VF_FAI3S RD_APM P A1A_GSF RA_APN N3M_APN RD_GPM
Mdr:4:20 to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć sin he/she/it/same cowardly (timid) and also, even, namely rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the ??? he/she/it/same
Mdr:4:20 they-will-be-COME-ed in/among/by (+dat)   sins (gen) them/same (gen) cowardly ([Adj] nom|voc) and rebuke (dat); he/she/it-will-REPROVE, you(sg)-will-be-REPROVE-ed (classical) them/same (acc) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) them/same (gen)
Mdr:4:20 Mdr_4:20_1 Mdr_4:20_2 Mdr_4:20_3 Mdr_4:20_4 Mdr_4:20_5 Mdr_4:20_6 Mdr_4:20_7 Mdr_4:20_8 Mdr_4:20_9 Mdr_4:20_10 Mdr_4:20_11 Mdr_4:20_12 Mdr_4:20_13 Mdr_4:20_14
Mdr:4:20 x x x x x x x x x x x x x x