Mdr:5:1 Τότε στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ.
Mdr:5:1 Then shall the righteous man stand in great boldness before the face of such as have afflicted him, and made no account of his labours. (Wisdom 5:1 Brenton)
Mdr:5:1 Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. (Mdr 5:1 BT_4)
Mdr:5:1 Τότε στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ.
Mdr:5:1 τότε ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν παρρησία, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:5:1 Wtedy By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmiałości otwartość Dużo Właśnie prawy, właśnie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Praca On/ona/to/to samo
Mdr:5:1 *to/te stE/setai e)n parrEsi/a| pollE=| o( di/kaios kata\ pro/sOpon tO=n TliPSa/ntOn au)to\n kai\ tO=n a)Tetou/ntOn tou\s po/nous au)tou=.
Mdr:5:1 tote stEsetai en parrEsia pollE ho dikaios kata prosOpon tOn TliPSantOn auton kai tOn aTetuntOn tus ponus autu.
Mdr:5:1 D VF_FMI3S P N1A_DSF A1_DSF RA_NSM A1A_NSM P N2N_ASN RA_GPM VA_AAPGPM RD_ASM C RA_GPM V2_PAPGPM RA_APM N2_APM RD_GSM
Mdr:5:1 then to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among boldness openness much the just righteous, just down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same and also, even, namely the to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] the labor he/she/it/same
Mdr:5:1 then he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) boldness (dat) much (dat) the (nom) just ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) let-them-DISTRESS! (classical), upon DISTRESS-ing (gen) him/it/same (acc) and the (gen) let-them-be-REPUDIATE-ing! (classical), while REPUDIATE-ing (gen) the (acc) labors (acc) him/it/same (gen)
Mdr:5:1 Mdr_5:1_1 Mdr_5:1_2 Mdr_5:1_3 Mdr_5:1_4 Mdr_5:1_5 Mdr_5:1_6 Mdr_5:1_7 Mdr_5:1_8 Mdr_5:1_9 Mdr_5:1_10 Mdr_5:1_11 Mdr_5:1_12 Mdr_5:1_13 Mdr_5:1_14 Mdr_5:1_15 Mdr_5:1_16 Mdr_5:1_17 Mdr_5:1_18
Mdr:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:2 ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας·
Mdr:5:2 When they see it, they shall be troubled with terrible fear, and shall be amazed at the strangeness of his salvation, so far beyond all that they looked for. (Wisdom 5:2 Brenton)
Mdr:5:2 Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. (Mdr 5:2 BT_4)
Mdr:5:2 ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας·
Mdr:5:2 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) φόβος, -ου, ὁ δεινός -ή -όν [LXX] καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό παρά·δοξος -ον ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ
Mdr:5:2 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Obawa [zobacz fobię] Straszny I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niewiarogodne przestraszenie się, w przeciwieństwie do oczekiwanie [zobacz paradoksalny] Zbawienia/wyzwolenie
Mdr:5:2 i)do/ntes taraCHTE/sontai fo/bO| deinO=| kai\ e)kstE/sontai e)pi\ tO=| parado/XO| tE=s sOtEri/as·
Mdr:5:2 idontes taraCHTEsontai fobO deinO kai ekstEsontai epi tO paradoXO tEs sOtErias·
Mdr:5:2 VB_AAPNPM VQ_FPI3P N2_DSM A1_DSM C VF_FMI3P P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF
Mdr:5:2 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir fear [see phobia] dreadful and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the incredible startling, contrary to expectation [see paradoxical] the salvation/deliverance
Mdr:5:2 upon SEE-ing (nom|voc) they-will-be-UNSETTLE-ed fear (dat) dreadful ([Adj] dat) and they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) incredible ([Adj] dat) the (gen) salvation/deliverance (gen)
Mdr:5:2 Mdr_5:2_1 Mdr_5:2_2 Mdr_5:2_3 Mdr_5:2_4 Mdr_5:2_5 Mdr_5:2_6 Mdr_5:2_7 Mdr_5:2_8 Mdr_5:2_9 Mdr_5:2_10 Mdr_5:2_11
Mdr:5:2 x x x x x x x x x x x
Mdr:5:3 ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται καὶ ἐροῦσιν
Mdr:5:3 And they repenting and groaning for anguish of spirit shall say within themselves, This was he, whom we had sometimes in derision, and a proverb of reproach: (Wisdom 5:3 Brenton)
Mdr:5:3 Powiedzą pełni żalu do samych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha: (Mdr 5:3 BT_4)
Mdr:5:3 ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται καὶ ἐροῦσιν
Mdr:5:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) καί διά στενο·χωρία, -ας, ἡ πνεῦμα[τ], -ατος, τό στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Mdr:5:3 By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ograniczenie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By wzdychać/jęk I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Mdr:5:3 e)rou=sin e)n e(autoi=s metanoou=ntes kai\ dia\ stenoCHOri/an pneu/matos stena/Xontai kai\ e)rou=sin
Mdr:5:3 erusin en heautois metanountes kai dia stenoCHOrian pneumatos stenaXontai kai erusin
Mdr:5:3 VF2_FAI3P P RD_DPM V2_PAPNPM C P N1A_ASF N3M_GSN VF_FMI3P C VF2_FAI3P
Mdr:5:3 to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) restriction spirit breath, spiritual utterance, wind to sigh/groan and also, even, namely to say/tell
Mdr:5:3 they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) selves (dat) while REPENT-ing (nom|voc) and because of (+acc), through (+gen) restriction (acc) spirit (gen) they-will-be-SIGH/GROAN-ed and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat)
Mdr:5:3 Mdr_5:3_1 Mdr_5:3_2 Mdr_5:3_3 Mdr_5:3_4 Mdr_5:3_5 Mdr_5:3_6 Mdr_5:3_7 Mdr_5:3_8 Mdr_5:3_9 Mdr_5:3_10 Mdr_5:3_11
Mdr:5:3 x x x x x x x x x x x
Mdr:5:4 Οὗτος ἦν, ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες· τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον.
Mdr:5:4 We fools accounted his life madness, and his end to be without honour: (Wisdom 5:4 Brenton)
Mdr:5:4 «To ten, co dla nas - głupich - niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego - za hańbę. (Mdr 5:4 BT_4)
Mdr:5:4 Οὗτος ἦν, ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες· τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον.
Mdr:5:4 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ποτέ[2] εἰς[1] γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ καί εἰς[1] παρα·βολή, -ῆς, ἡ ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) μανία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·τιμος -ον
Mdr:5:4 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Kto/, który/, który; by być By mieć Raz Do (+przyspieszenie) Śmiech I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask Obrażaj Bezmyślny Życie On/ona/to/to samo Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Obłęd I też, nawet, mianowicie Koniec On/ona/to/to samo Bez honoru/dishonored
Mdr:5:4 *ou(=tos E)=n, o(\n e)/sCHome/n pote ei)s ge/lOta kai\ ei)s parabolE\n o)neidismou= oi( a)/frones· to\n bi/on au)tou= e)logisa/meTa mani/an kai\ tE\n teleutE\n au)tou= a)/timon.
Mdr:5:4 hutos En, hon esCHomen pote eis gelOta kai eis parabolEn oneidismu hoi afrones· ton bion autu elogisameTa manian kai tEn teleutEn autu atimon.
Mdr:5:4 RD_NSM V9_IAI3S RR_ASM VBI_AAI1P D P N3T_ASM C P N1_ASF N2_GSM RA_NPM A3N_NPM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AMI1P N1A_ASF C RA_ASF N1_ASF RD_GSM A1B_ASM
Mdr:5:4 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be who/whom/which; to be to have once into (+acc) laughter and also, even, namely into (+acc) parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance insult the unthinking the life he/she/it/same to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks mania and also, even, namely the end he/she/it/same without honor/dishonored
Mdr:5:4 this (nom) he/she/it-was who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) we-HAVE-ed once into (+acc) laughter (acc) and into (+acc) parable (acc) insult (gen) the (nom) unthinking ([Adj] nom|voc) the (acc) life (acc) him/it/same (gen) we-were-LOGICALLY SPEAK-ed mania (acc) and the (acc) end (acc) him/it/same (gen) without honor/dishonored ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Mdr:5:4 Mdr_5:4_1 Mdr_5:4_2 Mdr_5:4_3 Mdr_5:4_4 Mdr_5:4_5 Mdr_5:4_6 Mdr_5:4_7 Mdr_5:4_8 Mdr_5:4_9 Mdr_5:4_10 Mdr_5:4_11 Mdr_5:4_12 Mdr_5:4_13 Mdr_5:4_14 Mdr_5:4_15 Mdr_5:4_16 Mdr_5:4_17 Mdr_5:4_18 Mdr_5:4_19 Mdr_5:4_20 Mdr_5:4_21 Mdr_5:4_22 Mdr_5:4_23
Mdr:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:5 πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν;
Mdr:5:5 How is he numbered among the children of God, and his lot is among the saints! (Wisdom 5:5 Brenton)
Mdr:5:5 Jakże więc policzono go między synów Bożych i ze świętymi ma udział? (Mdr 5:5 BT_4)
Mdr:5:5 πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν;
Mdr:5:5 πῶς[1]   ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί θεός, -οῦ, ὁ καί ἐν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mdr:5:5 Jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Bóg  I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Los On/ona/to/to samo By być
Mdr:5:5 pO=s katelogi/sTE e)n ui(oi=s Teou= kai\ e)n a(gi/ois o( klE=ros au)tou= e)stin;
Mdr:5:5 pOs katelogisTE en hyiois Teu kai en hagiois ho klEros autu estin;
Mdr:5:5 D VSI_API3S P N2_DPM N2_GSM C P A1A_DPM RA_NSM N2_NSM RD_GSM V9_PAI3S
Mdr:5:5 how ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son god [see theology] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lot he/she/it/same to be
Mdr:5:5 how   in/among/by (+dat) sons (dat) god (gen) and in/among/by (+dat) holy ([Adj] dat) the (nom) lot (nom) him/it/same (gen) he/she/it-is
Mdr:5:5 Mdr_5:5_1 Mdr_5:5_2 Mdr_5:5_3 Mdr_5:5_4 Mdr_5:5_5 Mdr_5:5_6 Mdr_5:5_7 Mdr_5:5_8 Mdr_5:5_9 Mdr_5:5_10 Mdr_5:5_11 Mdr_5:5_12
Mdr:5:5 x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:6 ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν, καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν·
Mdr:5:6 Therefore have we erred from the way of truth, and the light of righteousness hath not shined unto us, and the sun of righteousness rose not upon us. (Wisdom 5:6 Brenton)
Mdr:5:6 To myśmy zboczyli z drogi prawdziwej, nie oświeciło nas światło sprawiedliwości i słońce dla nas nie wzeszło. (Mdr 5:6 BT_4)
Mdr:5:6 ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν, καὶ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν·
Mdr:5:6 ἄρα[2] πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἀπό ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:5:6 Tak By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga PRAWDA I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Lekki {Jasny} ??? Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja ??? Przed przydechem mocnym By podnosić się wiosnę {sprężynę} Ja
Mdr:5:6 a)/ra e)planE/TEmen a)po\ o(dou= a)lETei/as, kai\ to\ tE=s dikaiosu/nEs fO=s ou)k e)pe/lamPSen E(mi=n, kai\ o( E(/lios ou)k a)ne/teilen E(mi=n·
Mdr:5:6 ara eplanETEmen apo hodu alETeias, kai to tEs dikaiosynEs fOs uk epelamPSen hEmin, kai ho hElios uk aneteilen hEmin·
Mdr:5:6 x VCI_API1P P N2_GSF N1A_GSF C RA_NSN RA_GSF N1_GSF N3T_NSN D VAI_AAI3S RP_DP C RA_NSM N2_NSM D VAI_AAI3S RP_DP
Mdr:5:6 so
Mdr:5:6 so
Mdr:5:6 Mdr_5:6_1
Mdr:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:7 ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους, τὴν δὲ ὁδὸν κυρίου οὐκ ἐπέγνωμεν.
Mdr:5:7 We wearied ourselves in the way of wickedness and destruction: yea, we have gone through deserts, where there lay no way: but as for the way of the Lord, we have not known it. (Wisdom 5:7 Brenton)
Mdr:5:7 Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby, błądziliśmy po bezdrożnych pustyniach, a drogi Pańskiej nie poznaliśmy. (Mdr 5:7 BT_4)
Mdr:5:7 ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους, τὴν δὲ ὁδὸν κυρίου οὐκ ἐπέγνωμεν.
Mdr:5:7 ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) ἔρημος -ον ἄβατος ὁ ἡ τό δέ ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
Mdr:5:7 Bezprawie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie Do ??? Odludzie zaś Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes
Mdr:5:7 a)nomi/as e)neplE/sTEmen tri/bois kai\ a)pOlei/as kai\ diOdeu/samen e)rE/mous a)ba/tous, tE\n de\ o(do\n kuri/ou ou)k e)pe/gnOmen.
Mdr:5:7 anomias eneplEsTEmen tribois kai apOleias kai diOdeusamen erEmus abatus, tEn de hodon kyriu uk epegnOmen.
Mdr:5:7 N1A_GSF VSI_API1P N2_DPF C N1A_GSF C VAI_AAI1P N2_APF A1B_APF RA_ASF x N2_ASF N2_GSM D VZI_AAI1P
Mdr:5:7 lawlessness to satisfy fill up path; to rub worn, rub and also, even, namely annihilation, destruction and also, even, namely to ??? wilderness ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes
Mdr:5:7 lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) we-were-SATISFY-ed paths (dat); you(sg)-happen-to-be-RUB-ing (opt) and annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) and we-???-ed wilderness ([Adj] acc)   the (acc) Yet way/road (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not we-RECOGNIZE-ed
Mdr:5:7 Mdr_5:7_1 Mdr_5:7_2 Mdr_5:7_3 Mdr_5:7_4 Mdr_5:7_5 Mdr_5:7_6 Mdr_5:7_7 Mdr_5:7_8 Mdr_5:7_9 Mdr_5:7_10 Mdr_5:7_11 Mdr_5:7_12 Mdr_5:7_13 Mdr_5:7_14 Mdr_5:7_15
Mdr:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:8 τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία; καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖν;
Mdr:5:8 What hath pride profited us? or what good hath riches with our vaunting brought us? (Wisdom 5:8 Brenton)
Mdr:5:8 Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo, co dało chełpliwe bogactwo? (Mdr 5:8 BT_4)
Mdr:5:8 τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ὑπερηφανία; καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖν;
Mdr:5:8 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό μετά ἀλαζονεία, -ίας, ἡ συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:5:8 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przynosić korzyść zysk, zysk Ja Duma I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bogactwa/obfitość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zarozumiałość By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do Ja
Mdr:5:8 ti/ O)fe/lEsen E(ma=s E( u(perEfani/a; kai\ ti/ plou=tos meta\ a)laDZonei/as sumbe/blEtai E(mi=n;
Mdr:5:8 ti OfelEsen hEmas hE hyperEfania; kai ti plutos meta alaDZoneias symbeblEtai hEmin;
Mdr:5:8 RI_ASN VA_AAI3S RP_AP RA_NSF N1A_NSF C RI_ASN N2_NSM P N1A_GSF VM_XMI3S RP_DP
Mdr:5:8 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to benefit gain, profit I the pride and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. wealth/abundance after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing conceit to concur together contribute, cooperate, conduce to I
Mdr:5:8 who/what/why (nom|acc) he/she/it-ΚΡΑΤΈΩ-ed us (acc) the (nom) pride (nom|voc) and who/what/why (nom|acc) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) conceit (gen), conceits (acc) he/she/it-has-been-CONCUR TOGETHER-ed us (dat)
Mdr:5:8 Mdr_5:8_1 Mdr_5:8_2 Mdr_5:8_3 Mdr_5:8_4 Mdr_5:8_5 Mdr_5:8_6 Mdr_5:8_7 Mdr_5:8_8 Mdr_5:8_9 Mdr_5:8_10 Mdr_5:8_11 Mdr_5:8_12
Mdr:5:8 x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:9 παρῆλθεν ἐκεῖνα πάντα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρατρέχουσα·
Mdr:5:9 All those things are passed away like a shadow, and as a post that hasted by; (Wisdom 5:9 Brenton)
Mdr:5:9 To wszystko jak cień przeminęło i jak wieść, co przebiega; (Mdr 5:9 BT_4)
Mdr:5:9 παρῆλθεν ἐκεῖνα πάντα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρατρέχουσα·
Mdr:5:9 παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖνος -η -ο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὡς σκιά, -ᾶς, ἡ καί ὡς ἀγγελία, -ας, ἡ  
Mdr:5:9 By mijać mijaj, obok, albo przeszły Tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wiadomość
Mdr:5:9 parE=lTen e)kei=na pa/nta O(s skia\ kai\ O(s a)ggeli/a paratre/CHousa·
Mdr:5:9 parElTen ekeina panta hOs skia kai hOs angelia paratreCHusa·
Mdr:5:9 VBI_AAI3S RD_NPN A3_NPN D N1A_NSF C D N1A_NSF V1_PAPNSF
Mdr:5:9 to pass by go by, beside, or past that every all, each, every, the whole of as/like shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection and also, even, namely as/like message ć
Mdr:5:9 he/she/it-PASS BY-ed those (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as/like shadow (nom|voc) and as/like message (nom|voc)  
Mdr:5:9 Mdr_5:9_1 Mdr_5:9_2 Mdr_5:9_3 Mdr_5:9_4 Mdr_5:9_5 Mdr_5:9_6 Mdr_5:9_7 Mdr_5:9_8 Mdr_5:9_9
Mdr:5:9 x x x x x x x x x
Mdr:5:10 ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ, ἧς διαβάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν·
Mdr:5:10 And as a ship that passeth over the waves of the water, which when it is gone by, the trace thereof cannot be found, neither the pathway of the keel in the waves; (Wisdom 5:10 Brenton)
Mdr:5:10 jak okręt prujący pieniącą się toń: śladu jego nie znajdziesz, gdy przeszedł, ni bruzdy po jego spodzie wśród fal; (Mdr 5:10 BT_4)
Mdr:5:10 ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ, ἧς διαβάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν·
Mdr:5:10 ὡς ναῦς, νεώς, ἡ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅς ἥ ὅ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴχνο·ς, -ους, τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) οὐδέ (οὐ δέ)     αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κῦμα[τ], -ατος, τό
Mdr:5:10 Jak/jak Statek By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Woda Kto/, który/, który By przechodzić ??? Przed przydechem mocnym By być Ślad By znajdować ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fala puchną, unoszą się
Mdr:5:10 O(s nau=s dierCHome/nE kumaino/menon u(/dOr, E(=s diaba/sEs ou)k e)/stin i)/CHnos eu(rei=n ou)de\ a)trapo\n tro/pios au)tE=s e)n ku/masin·
Mdr:5:10 hOs naus dierCHomenE kymainomenon hydOr, hEs diabasEs uk estin iCHnos heurein ude atrapon tropios autEs en kymasin·
Mdr:5:10 D N3_NSF V1_PMPNSF V1_PMPASN N3_ASN RR_GSF VB_AAPGSF D V9_PAI3S N3E_ASN VB_AAN C N2_ASF N3_GSF RD_GSF P N3M_DPN
Mdr:5:10 as/like ship to go through pass through ć water who/whom/which to cross over οὐχ before rough breathing to be footstep to find οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wave swell, waft
Mdr:5:10 as/like ship (nom), ships (acc) while being-GO THROUGH-ed (nom|voc)   water (nom|acc|voc) who/whom/which (gen) upon CROSS-ing-OVER (gen) not he/she/it-is footstep (nom|acc|voc) to-FIND neither/nor     her/it/same (gen) in/among/by (+dat) waves (dat)
Mdr:5:10 Mdr_5:10_1 Mdr_5:10_2 Mdr_5:10_3 Mdr_5:10_4 Mdr_5:10_5 Mdr_5:10_6 Mdr_5:10_7 Mdr_5:10_8 Mdr_5:10_9 Mdr_5:10_10 Mdr_5:10_11 Mdr_5:10_12 Mdr_5:10_13 Mdr_5:10_14 Mdr_5:10_15 Mdr_5:10_16 Mdr_5:10_17
Mdr:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:11 ἢ ὡς ὀρνέου διιπτάντος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας, πληγῇ δὲ μαστιζόμενον ταρσῶν πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ῥοίζου κινουμένων πτερύγων διωδεύθη, καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπιβάσεως ἐν αὐτῷ·
Mdr:5:11 Or as when a bird hath flown through the air, there is no token of her way to be found, but the light air being beaten with the stroke of her wings and parted with the violent noise and motion of them, is passed through, and therein afterwards no sign where she went is to be found; (Wisdom 5:11 Brenton)
Mdr:5:11 jak się nie znajdzie żaden dowód przelotu ptaka, szybującego w przestworzach: trzepoczące skrzydła przecięły lekkie powietrze, uderzeniem piór smagane i prute z gwałtownym szumem - znaku przelotu potem w nim nie znajdziesz. (Mdr 5:11 BT_4)
Mdr:5:11 ὡς ὀρνέου διιπτάντος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας, πληγῇ δὲ μαστιζόμενον ταρσῶν πνεῦμα κοῦφον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ῥοίζου κινουμένων πτερύγων διωδεύθη, καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπιβάσεως ἐν αὐτῷ·
Mdr:5:11 ἤ[1] ὡς ὄρνεον, -ου, τό   ἀήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀέρσιν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) τεκμήριον, -ου, τό πορεία, -ας, ἡ πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) δέ μαστίζω (μαστιζ-, -, μαστιξ-, -, -, -)   πνεῦμα[τ], -ατος, τό   καί σχίζω (σχιζ-, σχι·σ-, σχι·σ-, -, εσχισ-, σχισ·θ-) βία, -ας, ἡ   κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) πτέρυξ, -υγος, ἡ δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σημεῖον, -ου, τό   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:5:11 Albo Jak/jak Ptak Powietrza wiatr Nie jeden (nic, nikt) By znajdować Odporny Chodzenie Uderzaj/plagę; by uderzać zaś Do ??? Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie By rwać/rwany rozdzielać, pruty się, drzyj się, rozdarcie Siła (gwałtowność) By umieszczać w ruchu Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Do ??? I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Znak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Mdr:5:11 E)\ O(s o)rne/ou diipta/ntos a)e/ra ou)Te\n eu(ri/sketai tekmE/rion porei/as, plEgE=| de\ mastiDZo/menon tarsO=n pneu=ma kou=fon kai\ sCHiDZo/menon bi/a| r(oi/DZou kinoume/nOn pteru/gOn diOdeu/TE, kai\ meta\ tou=to ou)CH eu(re/TE sEmei=on e)piba/seOs e)n au)tO=|·
Mdr:5:11 E hOs orneu diiptantos aera uTen heurisketai tekmErion poreias, plEgE de mastiDZomenon tarsOn pneuma kufon kai sCHiDZomenon bia roiDZu kinumenOn pterygOn diOdeuTE, kai meta tuto uCH heureTE sEmeion epibaseOs en autO·
Mdr:5:11 C D N2N_GSN V6_PAPGSM N3_ASM A3_NSN V1_PMI3S N2N_ASN N1A_GSF N1_DSF x V1_PMPNSN N2_GPM N3M_NSN A1_NSN C V1_PMPNSN N1A_DSF N2_GSM V2_PMPGPF N3G_GPF VCI_API3S C P RD_ASN D VC_API3S N2_ASN N3I_GSF P RD_DSM
Mdr:5:11 or as/like bird ć air wind not one (nothing, no one) to find proof going strike/plague; to strike δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? ć spirit breath, spiritual utterance, wind ć and also, even, namely to tear/torn split, ripped, rend, laceration force (violence) ć to set in motion wing [see ptero-dactyl, winged finger] to ??? and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to find sign ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Mdr:5:11 or as/like bird (gen)   air (acc) not one (nom|acc) he/she/it-is-being-FIND-ed proof (nom|acc|voc) going (gen), goings (acc) strike/plague (dat); he/she/it-should-be-STRIKE-ed Yet while being-???-ed (acc, nom|acc|voc)   spirit (nom|acc|voc)   and while being-TEAR/TORN-ed (acc, nom|acc|voc) force (dat)   while being-SET-ed-IN-MOTION (gen) wings (gen) he/she/it-was-???-ed and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) not he/she/it-was-FIND-ed sign (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Mdr:5:11 Mdr_5:11_1 Mdr_5:11_2 Mdr_5:11_3 Mdr_5:11_4 Mdr_5:11_5 Mdr_5:11_6 Mdr_5:11_7 Mdr_5:11_8 Mdr_5:11_9 Mdr_5:11_10 Mdr_5:11_11 Mdr_5:11_12 Mdr_5:11_13 Mdr_5:11_14 Mdr_5:11_15 Mdr_5:11_16 Mdr_5:11_17 Mdr_5:11_18 Mdr_5:11_19 Mdr_5:11_20 Mdr_5:11_21 Mdr_5:11_22 Mdr_5:11_23 Mdr_5:11_24 Mdr_5:11_25 Mdr_5:11_26 Mdr_5:11_27 Mdr_5:11_28 Mdr_5:11_29 Mdr_5:11_30 Mdr_5:11_31
Mdr:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:12 ἢ ὡς βέλους βληθέντος ἐπὶ σκοπὸν τμηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ·
Mdr:5:12 Or like as when an arrow is shot at a mark, it parteth the air, which immediately cometh together again, so that a man cannot know where it went through: (Wisdom 5:12 Brenton)
Mdr:5:12 Jak gdy się strzałę wypuści do celu, rozprute powietrze zaraz się zasklepia, tak że nie poznasz jej przejścia - (Mdr 5:12 BT_4)
Mdr:5:12 ὡς βέλους βληθέντος ἐπὶ σκοπὸν τμηθεὶς ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ·
Mdr:5:12 ἤ[1] ὡς βέλο·ς, -ους, τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) ἐπί σκοπός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό ἀήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀέρσιν εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εἰς[1] ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-) ὡς ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:5:12 Albo Jak/jak Żądła strzała By rzucać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cel [zobacz zakres] Powietrza wiatr Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto Do (+przyspieszenie) Samo /nasz /twój /siebie By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego] Jak/jak Nie by wiedzieć (nieświadomy) On/ona/to/to samo
Mdr:5:12 E)\ O(s be/lous blETe/ntos e)pi\ skopo\n tmETei\s o( a)E\r eu)Te/Os ei)s e(auto\n a)nelu/TE O(s a)gnoE=sai tE\n di/odon au)tou=·
Mdr:5:12 E hOs belus blETentos epi skopon tmETeis ho aEr euTeOs eis heauton anelyTE hOs agnoEsai tEn diodon autu·
Mdr:5:12 C D N3E_GSN VC_APPGSN P N2_ASM VC_APPNSM RA_NSM A3_NSM D P RD_ASM VCI_API3S C VA_AAN RA_ASF N2_ASF RD_GSN
Mdr:5:12 or as/like dart arrow to throw upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing target [see scope] ć the air wind at once outright; straight into (+acc) self /our-/your-/themselves to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole] as/like to not know (ignorant) the ć he/she/it/same
Mdr:5:12 or as/like dart (gen) upon being-THROW-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) target (acc)   the (nom) air (nom|voc) at once; straight ([Adj] gen) into (+acc) self (acc) he/she/it-was-DETACH/BREAK-ed-FREE as/like to-NOT KNOW, be-you(sg)-NOT KNOW-ed!, he/she/it-happens-to-NOT KNOW (opt) the (acc)   him/it/same (gen)
Mdr:5:12 Mdr_5:12_1 Mdr_5:12_2 Mdr_5:12_3 Mdr_5:12_4 Mdr_5:12_5 Mdr_5:12_6 Mdr_5:12_7 Mdr_5:12_8 Mdr_5:12_9 Mdr_5:12_10 Mdr_5:12_11 Mdr_5:12_12 Mdr_5:12_13 Mdr_5:12_14 Mdr_5:12_15 Mdr_5:12_16 Mdr_5:12_17 Mdr_5:12_18
Mdr:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:13 οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι, ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν.
Mdr:5:13 Even so we in like manner, as soon as we were born, began to draw to our end, and had no sign of virtue to shew; but were consumed in our own wickedness. (Wisdom 5:13 Brenton)
Mdr:5:13 tak i my: zniknęliśmy, ledwie zrodzeni, i nie mogliśmy się wykazać żadnym znakiem cnoty, aleśmy zniszczeli w naszej nieprawości». (Mdr 5:13 BT_4)
Mdr:5:13 οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι, ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν.
Mdr:5:13 οὕτως/οὕτω καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ἀρετή, -ῆς, ἡ μέν σημεῖον, -ου, τό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐν δέ ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Mdr:5:13 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Ja By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Cnota Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Znak Nie jeden (nic, nikt) By mieć By być widocznym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Źle źle, złośliwość Ja
Mdr:5:13 ou(/tOs kai\ E(mei=s gennETe/ntes e)Xeli/pomen kai\ a)retE=s me\n sEmei=on ou)de\n e)/sCHomen dei=Xai, e)n de\ tE=| kaki/a| E(mO=n katedapanE/TEmen.
Mdr:5:13 hutOs kai hEmeis gennETentes eXelipomen kai aretEs men sEmeion uden esCHomen deiXai, en de tE kakia hEmOn katedapanETEmen.
Mdr:5:13 D C RP_NP VC_APPNPM VBI_AAI1P C N1_GSF x N2_ASN A3_ASN VBI_AAI1P VA_AAN P x RA_DSF N1A_DSF RP_GP VCI_API1P
Mdr:5:13 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely I to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely virtue indeed (yet, certainly, surely) sign not one (nothing, no one) to have to show in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the evil evil, malice I ć
Mdr:5:13 thusly/like this and we (nom) upon being-FATHER-ed (nom|voc) we-FAIL-ed and virtue (gen) indeed sign (nom|acc|voc) not one (nom|acc) we-HAVE-ed to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) in/among/by (+dat) Yet the (dat) evil (dat) us (gen)  
Mdr:5:13 Mdr_5:13_1 Mdr_5:13_2 Mdr_5:13_3 Mdr_5:13_4 Mdr_5:13_5 Mdr_5:13_6 Mdr_5:13_7 Mdr_5:13_8 Mdr_5:13_9 Mdr_5:13_10 Mdr_5:13_11 Mdr_5:13_12 Mdr_5:13_13 Mdr_5:13_14 Mdr_5:13_15 Mdr_5:13_16 Mdr_5:13_17 Mdr_5:13_18
Mdr:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:14 ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερόμενος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσεν.
Mdr:5:14 For the hope of the ungodly is like dust that is blown away with the wind; like a thin froth that is driven away with the storm; like as the smoke which is dispersed here and there with a tempest, and passeth away as the remembrance of a guest that tarrieth but a day. (Wisdom 5:14 Brenton)
Mdr:5:14 Bo nadzieja bezbożnego jak plewa wiatrem miotana i jak lekka piana rozbita przez burzę. Jak dym się rozwiała od wiatru, zatarła się jak pamięć chwilowego gościa. (Mdr 5:14 BT_4)
Mdr:5:14 ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερόμενος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσεν.
Mdr:5:14 ὅτι ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀ·σεβής -ές ὡς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   ὑπό ἄνεμος, -ου, ὁ καί ὡς   ὑπό λαῖλαψ, -απος, ἡ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) λεπτός -ή -όν καί ὡς καπνός, -οῦ, ὁ ὑπό ἄνεμος, -ου, ὁ δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) καί ὡς μνεία, -ας, ἡ      
Mdr:5:14 Ponieważ/tamto Miej nadzieję/oczekiwanie Bezbożny Jak/jak By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiatr I też, nawet, mianowicie Jak/jak Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrzeszcz wrzeszcz poszedłszy dalej, Thuc.; By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Drobiazg mała moneta I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiatr By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wspominanie
Mdr:5:14 o(/ti e)lpi\s a)sebou=s O(s fero/menos CHnou=s u(po\ a)ne/mou kai\ O(s pa/CHnE u(po\ lai/lapos diOCHTei=sa leptE\ kai\ O(s kapno\s u(po\ a)ne/mou dieCHu/TE kai\ O(s mnei/a katalu/tou monoEme/rou parO/deusen.
Mdr:5:14 hoti elpis asebus hOs feromenos CHnus hypo anemu kai hOs paCHnE hypo lailapos diOCHTeisa leptE kai hOs kapnos hypo anemu dieCHyTE kai hOs mneia katalytu monoEmeru parOdeusen.
Mdr:5:14 C N3D_NSF A3H_GSM C V1_PMPNSM N3_NSM P N2_GSM C C N1_NSF P N3_GSF VQ_APPNSF A1_NSF C D N2_NSM P N2_GSM VCI_API3S C D N1A_NSF N1M_GSM A1B_GSM VAI_AAI3S
Mdr:5:14 because/that hope/expectation ungodly as/like to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing wind and also, even, namely as/like ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing squall squall having come on, Thuc.; to prosecute/pursue prosecute: put on trial mite small coin and also, even, namely as/like fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing wind to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) and also, even, namely as/like remembrance ć ć ć
Mdr:5:14 because/that hope/expectation (nom) ungodly ([Adj] gen) as/like while being-BRING-ed (nom)   under (+acc), by (+gen) wind (gen) and as/like   under (+acc), by (+gen) squall (gen) upon being-PROSECUTE/PURSUE-ed (nom|voc) mite ([Adj] nom|voc) and as/like fume (nom) under (+acc), by (+gen) wind (gen) he/she/it-was-SPREAD-ed and as/like remembrance (nom|voc)      
Mdr:5:14 Mdr_5:14_1 Mdr_5:14_2 Mdr_5:14_3 Mdr_5:14_4 Mdr_5:14_5 Mdr_5:14_6 Mdr_5:14_7 Mdr_5:14_8 Mdr_5:14_9 Mdr_5:14_10 Mdr_5:14_11 Mdr_5:14_12 Mdr_5:14_13 Mdr_5:14_14 Mdr_5:14_15 Mdr_5:14_16 Mdr_5:14_17 Mdr_5:14_18 Mdr_5:14_19 Mdr_5:14_20 Mdr_5:14_21 Mdr_5:14_22 Mdr_5:14_23 Mdr_5:14_24 Mdr_5:14_25 Mdr_5:14_26 Mdr_5:14_27
Mdr:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:15 Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν, καὶ ἐν κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ὑψίστῳ.
Mdr:5:15 But the righteous live for evermore; their reward also is with the Lord, and the care of them is with the most High. (Wisdom 5:15 Brenton)
Mdr:5:15 A sprawiedliwi żyją na wieki; zapłata ich w Panu i staranie o nich u Najwyższego. (Mdr 5:15 BT_4)
Mdr:5:15 Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν, καὶ ἐν κυρίῳ μισθὸς αὐτῶν, καὶ φροντὶς αὐτῶν παρὰ ὑψίστῳ.
Mdr:5:15 δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) δέ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Mdr:5:15 Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy zaś Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Najwyższy
Mdr:5:15 *di/kaioi de\ ei)s to\n ai)O=na DZO=sin, kai\ e)n kuri/O| o( misTo\s au)tO=n, kai\ E( fronti\s au)tO=n para\ u(PSi/stO|.
Mdr:5:15 dikaioi de eis ton aiOna DZOsin, kai en kyriO ho misTos autOn, kai hE frontis autOn para hyPSistO.
Mdr:5:15 A1A_NPM x P RA_ASM N3W_ASM V3_PAI3P C P N2_DSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C RA_NSF N3D_NSF RD_GPM P A1_DSM
Mdr:5:15 just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together highest
Mdr:5:15 just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) Yet into (+acc) the (acc) eon (acc) they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) and in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom) just recompense (nom) them/same (gen) and the (nom)   them/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) highest ([Adj] dat)
Mdr:5:15 Mdr_5:15_1 Mdr_5:15_2 Mdr_5:15_3 Mdr_5:15_4 Mdr_5:15_5 Mdr_5:15_6 Mdr_5:15_7 Mdr_5:15_8 Mdr_5:15_9 Mdr_5:15_10 Mdr_5:15_11 Mdr_5:15_12 Mdr_5:15_13 Mdr_5:15_14 Mdr_5:15_15 Mdr_5:15_16 Mdr_5:15_17 Mdr_5:15_18
Mdr:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:16 διὰ τοῦτο λήμψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν.
Mdr:5:16 Therefore shall they receive a glorious kingdom, and a beautiful crown from the Lord's hand: for with his right hand shall he cover them, and with his arm shall he protect them. (Wisdom 5:16 Brenton)
Mdr:5:16 Dlatego otrzymają wspaniałe królestwo i piękny diadem z rąk Pana; osłoni ich bowiem prawicą, ochraniać ich będzie ramieniem. (Mdr 5:16 BT_4)
Mdr:5:16 διὰ τοῦτο λήμψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν.
Mdr:5:16 διά οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασίλειος -ον ὁ ἡ τό εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό διά·δημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σκέπασις, -εως, ἡ [LXX]; σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:5:16 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Królewski Dobrze wypadany I też, nawet, mianowicie Diadem Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto W prawo Ochrona; by chronić się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} On/ona/to/to samo
Mdr:5:16 dia\ tou=to lE/mPSontai to\ basi/leion tE=s eu)prepei/as kai\ to\ dia/dEma tou= ka/llous e)k CHeiro\s kuri/ou, o(/ti tE=| deXia=| skepa/sei au)tou\s kai\ tO=| braCHi/oni u(peraspiei= au)tO=n.
Mdr:5:16 dia tuto lEmPSontai to basileion tEs euprepeias kai to diadEma tu kallus ek CHeiros kyriu, hoti tE deXia skepasei autus kai tO braCHioni hyperaspiei autOn.
Mdr:5:16 P RD_ASN VF_FMI3P RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1A_GSF C RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N3E_GSN P N3_GSF N2_GSM C RA_DSF A1A_DSF VF_FAI3S RD_APM C RA_DSM N3N_DSM VF_FAI3S RD_GPM
Mdr:5:16 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the royal the well-befittedness and also, even, namely the diadem the ć out of (+gen) ἐξ before vowels hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that the right protection; to shelter he/she/it/same and also, even, namely the arm ć he/she/it/same
Mdr:5:16 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) well-befittedness (gen), well-befittednesss (acc) and the (nom|acc) diadem (nom|acc|voc) the (gen)   out of (+gen) hand (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that the (dat) right ([Adj] dat) protection (dat); he/she/it-will-SHELTER, you(sg)-will-be-SHELTER-ed (classical) them/same (acc) and the (dat) arm (dat)   them/same (gen)
Mdr:5:16 Mdr_5:16_1 Mdr_5:16_2 Mdr_5:16_3 Mdr_5:16_4 Mdr_5:16_5 Mdr_5:16_6 Mdr_5:16_7 Mdr_5:16_8 Mdr_5:16_9 Mdr_5:16_10 Mdr_5:16_11 Mdr_5:16_12 Mdr_5:16_13 Mdr_5:16_14 Mdr_5:16_15 Mdr_5:16_16 Mdr_5:16_17 Mdr_5:16_18 Mdr_5:16_19 Mdr_5:16_20 Mdr_5:16_21 Mdr_5:16_22 Mdr_5:16_23 Mdr_5:16_24 Mdr_5:16_25
Mdr:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:17 λήμψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν·
Mdr:5:17 He shall take to him his jealousy for complete armour, and make the creature his weapon for the revenge of his enemies. (Wisdom 5:17 Brenton)
Mdr:5:17 Jak zbroję przywdzieje swoją zapalczywość i uzbroi stworzenie ku odparciu wrogów. (Mdr 5:17 BT_4)
Mdr:5:17 λήμψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν·
Mdr:5:17 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πανοπλία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό κτίσις, -εως, ἡ εἰς[1]   ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Mdr:5:17 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pełna zbroja Gorliwości/ferwor On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Do (+przyspieszenie) Wrogość; wrogi
Mdr:5:17 lE/mPSetai panopli/an to\n DZE=lon au)tou= kai\ o(plopoiE/sei tE\n kti/sin ei)s a)/munan e)CHTrO=n·
Mdr:5:17 lEmPSetai panoplian ton DZElon autu kai hoplopoiEsei tEn ktisin eis amynan eCHTrOn·
Mdr:5:17 VF_FMI3S N1A_ASF RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VF_FAI3S RA_ASF N3I_ASF P N1A_ASF A1A_GPM
Mdr:5:17 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand panoply the zeal/fervor he/she/it/same and also, even, namely ć the creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time into (+acc) ć enmity; hostile
Mdr:5:17 he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed panoply (acc) the (acc) zeal/fervor (acc) him/it/same (gen) and   the (acc) creation (acc) into (+acc)   enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Mdr:5:17 Mdr_5:17_1 Mdr_5:17_2 Mdr_5:17_3 Mdr_5:17_4 Mdr_5:17_5 Mdr_5:17_6 Mdr_5:17_7 Mdr_5:17_8 Mdr_5:17_9 Mdr_5:17_10 Mdr_5:17_11 Mdr_5:17_12
Mdr:5:17 x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:18 ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον·
Mdr:5:18 He shall put on righteousness as a breastplate, and true judgment instead of an helmet. (Wisdom 5:18 Brenton)
Mdr:5:18 Jak pancerzem okryje się sprawiedliwością i jak przyłbicą osłoni się sądem nieobłudnym. (Mdr 5:18 BT_4)
Mdr:5:18 ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον·
Mdr:5:18 ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) θώραξ, -ακος, ὁ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -)   κρίσις, -εως, ἡ ἀν·υπό·κριτος -ον
Mdr:5:18 By ubierać Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Nieobłudny/bez afektacji
Mdr:5:18 e)ndu/setai TO/raka dikaiosu/nEn kai\ periTE/setai ko/ruTa kri/sin a)nupo/kriton·
Mdr:5:18 endysetai TOraka dikaiosynEn kai periTEsetai koryTa krisin anypokriton·
Mdr:5:18 VF_FMI3S N3K_ASM N1_ASF C VF_FMI3S N3_ASF N3I_ASF A1B_ASF
Mdr:5:18 to clothe breastplate [see thorax] righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon ć judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit unhypocritical/without affectation
Mdr:5:18 he/she/it-will-be-CLOTHE-ed breastplate (acc) righteousness (acc) and he/she/it-will-be-AROUND ABOUT-ed   judgment (acc) unhypocritical/without affectation ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Mdr:5:18 Mdr_5:18_1 Mdr_5:18_2 Mdr_5:18_3 Mdr_5:18_4 Mdr_5:18_5 Mdr_5:18_6 Mdr_5:18_7 Mdr_5:18_8
Mdr:5:18 x x x x x x x x
Mdr:5:19 λήμψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα,
Mdr:5:19 He shall take holiness for an invincible shield. (Wisdom 5:19 Brenton)
Mdr:5:19 Weźmie świętość za puklerz niezwyciężony (Mdr 5:19 BT_4)
Mdr:5:19 λήμψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα,
Mdr:5:19 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ   ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Mdr:5:19 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Osika ???
Mdr:5:19 lE/mPSetai a)spi/da a)katama/CHEton o(sio/tEta,
Mdr:5:19 lEmPSetai aspida akatamaCHEton hosiotEta,
Mdr:5:19 VF_FMI3S N3D_ASF A1B_ASF N3T_ASF
Mdr:5:19 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand asp ć ???
Mdr:5:19 he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed asp (acc)   ??? (acc)
Mdr:5:19 Mdr_5:19_1 Mdr_5:19_2 Mdr_5:19_3 Mdr_5:19_4
Mdr:5:19 x x x x
Mdr:5:20 ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας.
Mdr:5:20 His severe wrath shall he sharpen for a sword, and the world shall fight with him against the unwise. (Wisdom 5:20 Brenton)
Mdr:5:20 i jak miecz wyostrzy gniew nieubłagany, a razem z Nim świat będzie walczył przeciw nierozumnym. (Mdr 5:20 BT_4)
Mdr:5:20 ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας.
Mdr:5:20   δέ   ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) εἰς[1] ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)   δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό  
Mdr:5:20 zaś Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Do (+przyspieszenie) Szpada zaś On/ona/to/to samo Świat (wieczny świat) materialne królestwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Mdr:5:20 o)Xunei= de\ a)po/tomon o)rgE\n ei)s r(omfai/an, sunekpolemE/sei de\ au)tO=| o( ko/smos e)pi\ tou\s para/fronas.
Mdr:5:20 oXynei de apotomon orgEn eis romfaian, synekpolemEsei de autO ho kosmos epi tus parafronas.
Mdr:5:20 VF2_FAI3S x A1B_ASF N1_ASF P N1A_ASF VF_FAI3S x RD_DSM RA_NSM N2_NSM P RA_APM N3N_APM
Mdr:5:20 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć wrath fume, anger, rage into (+acc) sword ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the world (secular world) material realm upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Mdr:5:20   Yet   wrath (acc) into (+acc) sword (acc)   Yet him/it/same (dat) the (nom) world (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)  
Mdr:5:20 Mdr_5:20_1 Mdr_5:20_2 Mdr_5:20_3 Mdr_5:20_4 Mdr_5:20_5 Mdr_5:20_6 Mdr_5:20_7 Mdr_5:20_8 Mdr_5:20_9 Mdr_5:20_10 Mdr_5:20_11 Mdr_5:20_12 Mdr_5:20_13 Mdr_5:20_14
Mdr:5:20 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:21 πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται,
Mdr:5:21 Then shall the right aiming thunderbolts go abroad; and from the clouds, as from a well drawn bow, shall they fly to the mark. (Wisdom 5:21 Brenton)
Mdr:5:21 Polecą z chmur celne pociski błyskawic, pomkną do celu jak z dobrze napiętego łuku, (Mdr 5:21 BT_4)
Mdr:5:21 πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται,
Mdr:5:21 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀστραπή, -ῆς, ἡ καί ὡς ἀπό   τόξον, -ου, τό ὁ ἡ τό νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) ἐπί σκοπός, -οῦ, ὁ ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -)
Mdr:5:21 By iść Wyrzutowy (strzała, żądło) Błyskawica I też, nawet, mianowicie Jak/jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kłaniaj się (też tęcza) Chmura Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cel [zobacz zakres] By skakać
Mdr:5:21 poreu/sontai eu)/stoCHoi boli/des a)strapO=n kai\ O(s a)po\ eu)ku/klou to/Xou tO=n nefO=n e)pi\ skopo\n a(lou=ntai,
Mdr:5:21 poreusontai eustoCHoi bolides astrapOn kai hOs apo eukyklu toXu tOn nefOn epi skopon haluntai,
Mdr:5:21 VF_FMI3P A1B_NPF N3D_NPF N1_GPF C C P A1B_GSN N2N_GSN RA_GPN N3E_GPN P N2_ASM VF2_FMI3P
Mdr:5:21 to go ć projectile (arrow, dart) lightning and also, even, namely as/like from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć Bow (also rainbow) the cloud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing target [see scope] to leap
Mdr:5:21 they-will-be-GO-ed   projectiles (nom|voc) lightnings (gen) and as/like away from (+gen)   Bow (gen) the (gen) clouds (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) target (acc) they-will-be-LEAP-ed
Mdr:5:21 Mdr_5:21_1 Mdr_5:21_2 Mdr_5:21_3 Mdr_5:21_4 Mdr_5:21_5 Mdr_5:21_6 Mdr_5:21_7 Mdr_5:21_8 Mdr_5:21_9 Mdr_5:21_10 Mdr_5:21_11 Mdr_5:21_12 Mdr_5:21_13 Mdr_5:21_14
Mdr:5:21 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:22 καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι· ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως·
Mdr:5:22 And hailstones full of wrath shall be cast as out of a stone bow, and the water of the sea shall rage against them, and the floods shall cruelly drown them. (Wisdom 5:22 Brenton)
Mdr:5:22 a gniewne grady wyrzucone zostaną jak z procy. Wzburzą się przeciw nim wody morskie i rzeki nieubłaganie ich zatopią. (Mdr 5:22 BT_4)
Mdr:5:22 καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι· ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως·
Mdr:5:22 καί ἐκ   θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) πλήρης -ες ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) χάλαζα, -ης, ἡ ἀγαν·άκτησις, -εως, ἡ; ἀγαν·ακτέω (αγανακτ(ε)-, αγανακτη·σ-, αγανακτη·σ-, -, -, -) κατά αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό θάλασσα, -ης, ἡ ποταμός, -οῦ, ὁ δέ   ἀπο·τόμως
Mdr:5:22 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pełny By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Grad {Pozdrowienie} Oburzenie; by być pogarszany W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Woda Morze Rzeka zaś Surowo
Mdr:5:22 kai\ e)k petrobo/lou Tumou= plE/reis r(ifE/sontai CHa/laDZai· a)ganaktE/sei kat’ au)tO=n u(/dOr Tala/ssEs, potamoi\ de\ sugklu/sousin a)poto/mOs·
Mdr:5:22 kai ek petrobolu Tymu plEreis rifEsontai CHalaDZai· aganaktEsei kat’ autOn hydOr TalassEs, potamoi de synklysusin apotomOs·
Mdr:5:22 C P A1B_GSM N2_GSM A3H_NPM VF_FMI3P N1A_NPF VF_FAI3S P RD_GPM N3_NSN N1S_GSF N2_NPM x VF_FAI3P D
Mdr:5:22 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels ć wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger full to toss/fling/dump hail indignation; to be aggravated down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same water sea river δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć stringently
Mdr:5:22 and out of (+gen)   wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! full ([Adj] acc, nom|voc) they-will-be-TOSS/FLING/DUMP-ed hails (nom|voc) indignation (dat); he/she/it-will-BE-AGGRAVATED, you(sg)-will-be-BE-ed-AGGRAVATED (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) them/same (gen) water (nom|acc|voc) sea (gen) rivers (nom|voc) Yet   cut off
Mdr:5:22 Mdr_5:22_1 Mdr_5:22_2 Mdr_5:22_3 Mdr_5:22_4 Mdr_5:22_5 Mdr_5:22_6 Mdr_5:22_7 Mdr_5:22_8 Mdr_5:22_9 Mdr_5:22_10 Mdr_5:22_11 Mdr_5:22_12 Mdr_5:22_13 Mdr_5:22_14 Mdr_5:22_15 Mdr_5:22_16
Mdr:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:5:23 ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς· καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν.
Mdr:5:23 Yea, a mighty wind shall stand up against them, and like a storm shall blow them away: thus iniquity shall lay waste the whole earth, and ill dealing shall overthrow the thrones of the mighty. (Wisdom 5:23 Brenton)
Mdr:5:23 Podniesie się przeciw nim powiew mocy i jak wichura ich zmiecie. Tak nieprawość spustoszy całą ziemię, a nikczemność obali trony możnowładców. (Mdr 5:23 BT_4)
Mdr:5:23 ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς· καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν.
Mdr:5:23 ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό δύναμις, -εως, ἡ καί ὡς λαῖλαψ, -απος, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό   περι·τρέπω (περι+τρεπ-, περι+τρεψ-, -, -, -, -) θρόνος, -ου, ὁ δυνάστης, -ου, ὁ
Mdr:5:23 By przeciwstawiać On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Zdolność I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wrzeszcz wrzeszcz poszedłszy dalej, Thuc.; On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Spustoszenie; by leżeć odłogiem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Bezprawie I też, nawet, mianowicie Do ??? Tron Najwyższy
Mdr:5:23 a)ntistE/setai au)toi=s pneu=ma duna/meOs kai\ O(s lai=laPS e)klikmE/sei au)tou/s· kai\ e)rEmO/sei pa=san tE\n gE=n a)nomi/a, kai\ E( kakopragi/a peritre/PSei Tro/nous dunastO=n.
Mdr:5:23 antistEsetai autois pneuma dynameOs kai hOs lailaPS eklikmEsei autus· kai erEmOsei pasan tEn gEn anomia, kai hE kakopragia peritrePSei Tronus dynastOn.
Mdr:5:23 VF_FMI3S RD_DPM N3M_NSN N3I_GSF C D N3_NSF VF_FAI3S RD_APM C VF_FAI3S A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N1A_NSF C RA_NSF N1A_NSF VF_FAI3S N2_APM N1M_GPM
Mdr:5:23 to oppose he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind ability and also, even, namely as/like squall squall having come on, Thuc.; ć he/she/it/same and also, even, namely devastation; to lay waste every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land lawlessness and also, even, namely the ć to ??? throne sovereign
Mdr:5:23 he/she/it-will-be-OPPOSE-ed them/same (dat) spirit (nom|acc|voc) ability (gen) and as/like squall (nom|voc)   them/same (acc) and devastation (dat); he/she/it-will-LAY-WASTE, you(sg)-will-be-LAY-ed-WASTE (classical) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) lawlessness (nom|voc) and the (nom)   he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) thrones (acc) sovereigns (gen)
Mdr:5:23 Mdr_5:23_1 Mdr_5:23_2 Mdr_5:23_3 Mdr_5:23_4 Mdr_5:23_5 Mdr_5:23_6 Mdr_5:23_7 Mdr_5:23_8 Mdr_5:23_9 Mdr_5:23_10 Mdr_5:23_11 Mdr_5:23_12 Mdr_5:23_13 Mdr_5:23_14 Mdr_5:23_15 Mdr_5:23_16 Mdr_5:23_17 Mdr_5:23_18 Mdr_5:23_19 Mdr_5:23_20 Mdr_5:23_21
Mdr:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x