Mdr:7:1 Εἰμὶ μὲν κἀγὼ θνητὸς ἄνθρωπος ἴσος ἅπασιν καὶ γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου· καὶ ἐν κοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην σὰρξ
Mdr:7:1 I myself also am a mortal man, like to all, and the offspring of him that was first made of the earth, (Wisdom 7:1 Brenton)
Mdr:7:1 I ja jestem człowiekiem śmiertelnym, podobnym do wszystkich, potomkiem prarodzica powstałego z ziemi. W łonie matki zostałem ukształtowany jako ciało, (Mdr 7:1 BT_4)
Mdr:7:1 Εἰμὶ μὲν κἀγὼ θνητὸς ἄνθρωπος ἴσος ἅπασιν καὶ γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου· καὶ ἐν κοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην σὰρξ
Mdr:7:1 εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μέν κἀγώ (καὶ ἐγώ) θνητός -ή -όν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἴσος -η -ον ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος καί       καί ἐν κοιλία, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ   σάρξ, -αρκός, ἡ
Mdr:7:1 By iść; by być Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) I/też ja Śmiertelny podlegając śmierci Ludzki Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Każdy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch Matka Ciało {Mięso}
Mdr:7:1 *ei)mi\ me\n ka)gO\ TnEto\s a)/nTrOpos i)/sos a(/pasin kai\ gEgenou=s a)po/gonos prOtopla/stou· kai\ e)n koili/a| mEtro\s e)glu/fEn sa\rX
Mdr:7:1 eimi men kagO TnEtos anTrOpos isos hapasin kai gEgenus apogonos prOtoplastu· kai en koilia mEtros eglyfEn sarX
Mdr:7:1 V9_PAI1S x C+RPNS A1_NSM N2_NSM A1_NSM A3P_DPM C A3H_GSM A1B_NSM A1B_GSM C P N1A_DSF N3_GSF N1_ASF N3K_NSF
Mdr:7:1 to go; to be indeed (yet, certainly, surely) and/also I mortal subject to death human resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical every and also, even, namely ć ć ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly mother ć flesh
Mdr:7:1 I-am-GO-ing; I-am indeed and/also I (nom) mortal ([Adj] nom) human (nom) resemble ([Adj] nom) all (dat) and       and in/among/by (+dat) belly (dat) mother (gen)   flesh (nom|voc)
Mdr:7:1 Mdr_7:1_1 Mdr_7:1_2 Mdr_7:1_3 Mdr_7:1_4 Mdr_7:1_5 Mdr_7:1_6 Mdr_7:1_7 Mdr_7:1_8 Mdr_7:1_9 Mdr_7:1_10 Mdr_7:1_11 Mdr_7:1_12 Mdr_7:1_13 Mdr_7:1_14 Mdr_7:1_15 Mdr_7:1_16 Mdr_7:1_17
Mdr:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:2 δεκαμηνιαίῳ χρόνῳ παγεὶς ἐν αἵματι ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσης.
Mdr:7:2 And in my mother's womb was fashioned to be flesh in the time of ten months, being compacted in blood, of the seed of man, and the pleasure that came with sleep. (Wisdom 7:2 Brenton)
Mdr:7:2 w ciągu dziesięciu miesięcy, we krwi okrzepły, z nasienia męskiego, i rozkoszy ze snem złączonej. (Mdr 7:2 BT_4)
Mdr:7:2 δεκαμηνιαίῳ χρόνῳ παγεὶς ἐν αἵματι ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσης.
Mdr:7:2   χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό ἐκ σπέρμα[τ], -ατος, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἡδονή, -ῆς, ἡ ὕπνος, -ου, ὁ συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Mdr:7:2 Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By upadać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Przyjemność Śpij By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia
Mdr:7:2 dekamEniai/O| CHro/nO| pagei\s e)n ai(/mati e)k spe/rmatos a)ndro\s kai\ E(donE=s u(/pnO| sunelTou/sEs.
Mdr:7:2 dekamEniaiO CHronO pageis en haimati ek spermatos andros kai hEdonEs hypnO synelTusEs.
Mdr:7:2 A1A_DSM N2_DSM VD_APPNSM P N3M_DSN P N3M_GSN N3_GSM C N1_GSF N2_DSM VB_AAPGSF
Mdr:7:2 ć time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to pitch in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood out of (+gen) ἐξ before vowels seed sperm, seed, germ (sprout, bud) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely pleasure sleep to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
Mdr:7:2   time (dat) upon being-PITCH-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) blood (dat) out of (+gen) seed (gen) man, husband (gen) and pleasure (gen) sleep (dat) upon COHERE-ing (gen)
Mdr:7:2 Mdr_7:2_1 Mdr_7:2_2 Mdr_7:2_3 Mdr_7:2_4 Mdr_7:2_5 Mdr_7:2_6 Mdr_7:2_7 Mdr_7:2_8 Mdr_7:2_9 Mdr_7:2_10 Mdr_7:2_11 Mdr_7:2_12
Mdr:7:2 x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:3 καὶ ἐγὼ δὲ γενόμενος ἔσπασα τὸν κοινὸν ἀέρα καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαθῆ κατέπεσον γῆν πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν πᾶσιν ἴσα κλαίων·
Mdr:7:3 And when I was born, I drew in the common air, and fell upon the earth, which is of like nature, and the first voice which I uttered was crying, as all others do. (Wisdom 7:3 Brenton)
Mdr:7:3 I ja, gdy się urodziłem, wspólnym odetchnąłem powietrzem i na tę samą ziemię wypadłem, tak samo pierwszy głos wydając z płaczem, do wszystkich podobny. (Mdr 7:3 BT_4)
Mdr:7:3 καὶ ἐγὼ δὲ γενόμενος ἔσπασα τὸν κοινὸν ἀέρα καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαθῆ κατέπεσον γῆν πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν πᾶσιν ἴσα κλαίων·
Mdr:7:3 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ὁ ἡ τό κοινός -ή -όν ἀήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀέρσιν καί ἐπί ὁ ἡ τό ὁμοιο·παθής -ές κατα·πίπτω (κατα+πιπτ-, κατα+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd κατα+πεσ-, κατα+πεπτω·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πρῶτος -η -ον φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὅμοιος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἴσος -η -ον κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
Mdr:7:3 I też, nawet, mianowicie Ja zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do ??? Wspólny/wulgarny Powietrza wiatr I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z jak warunek {stan} albo podobne doświadczenie Do ??? Ziemi/ziemia Po pierwsze Dźwięku/głos płacze Podobny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny By płakać
Mdr:7:3 kai\ e)gO\ de\ geno/menos e)/spasa to\n koino\n a)e/ra kai\ e)pi\ tE\n o(moiopaTE= kate/peson gE=n prO/tEn fOnE\n tE\n o(moi/an pa=sin i)/sa klai/On·
Mdr:7:3 kai egO de genomenos espasa ton koinon aera kai epi tEn homoiopaTE katepeson gEn prOtEn fOnEn tEn homoian pasin isa klaiOn·
Mdr:7:3 C RP_NS x VB_AMPNSM VAI_AAI1S RA_ASM A1_ASM N3_ASM C P RA_ASF A3_ASF VBI_AAI3P N1_ASF A1_ASFS N1_ASF RA_ASF A1A_ASF A3_DPM A1_APN V1_PAPNSM
Mdr:7:3 and also, even, namely I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen to ??? the common/vulgar air wind and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the of like condition or similar experience to ??? earth/land first sound/voice cries the similar every all, each, every, the whole of resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical to weep
Mdr:7:3 and I (nom) Yet upon being-BECOME-ed (nom) I-???-ed the (acc) common/vulgar ([Adj] acc, nom|acc|voc) air (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) of like condition or similar experience ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-???-ed, they-???-ed earth/land (acc) first (acc) sound/voice (acc) the (acc) similar ([Adj] acc) all (dat) resemble ([Adj] nom|acc|voc) while WEEP-ing (nom)
Mdr:7:3 Mdr_7:3_1 Mdr_7:3_2 Mdr_7:3_3 Mdr_7:3_4 Mdr_7:3_5 Mdr_7:3_6 Mdr_7:3_7 Mdr_7:3_8 Mdr_7:3_9 Mdr_7:3_10 Mdr_7:3_11 Mdr_7:3_12 Mdr_7:3_13 Mdr_7:3_14 Mdr_7:3_15 Mdr_7:3_16 Mdr_7:3_17 Mdr_7:3_18 Mdr_7:3_19 Mdr_7:3_20 Mdr_7:3_21
Mdr:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:4 ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην καὶ φροντίσιν.
Mdr:7:4 I was nursed in swaddling clothes, and that with cares. (Wisdom 7:4 Brenton)
Mdr:7:4 W pieluszkach i wśród trosk mnie wychowano. (Mdr 7:4 BT_4)
Mdr:7:4 ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην καὶ φροντίσιν.
Mdr:7:4 ἐν   ἀνα·τρέφω (-, -, ανα+θρεψ-, -, ανα+τεθραφ-, ανα+τραφ·[θ]-) καί  
Mdr:7:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? I też, nawet, mianowicie
Mdr:7:4 e)n sparga/nois a)netra/fEn kai\ fronti/sin.
Mdr:7:4 en sparganois anetrafEn kai frontisin.
Mdr:7:4 P N2N_DPM VDI_API1S C N3D_DPF
Mdr:7:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to ??? and also, even, namely ć
Mdr:7:4 in/among/by (+dat)   I-was-???-ed and  
Mdr:7:4 Mdr_7:4_1 Mdr_7:4_2 Mdr_7:4_3 Mdr_7:4_4 Mdr_7:4_5
Mdr:7:4 x x x x x
Mdr:7:5 οὐδεὶς γὰρ βασιλέων ἑτέραν ἔσχεν γενέσεως ἀρχήν,
Mdr:7:5 For there is no king that had any other beginning of birth. (Wisdom 7:5 Brenton)
Mdr:7:5 Żaden bowiem z królów nie miał innego początku narodzin: (Mdr 7:5 BT_4)
Mdr:7:5 οὐδεὶς γὰρ βασιλέων ἑτέραν ἔσχεν γενέσεως ἀρχήν,
Mdr:7:5 οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν γάρ βασιλεύς, -έως, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) ἀρχή, -ῆς, ἡ
Mdr:7:5 Nie jeden (nic, nikt) Dla odtąd, jak Król Inny By mieć Ród Początek
Mdr:7:5 ou)dei\s ga\r basile/On e(te/ran e)/sCHen gene/seOs a)rCHE/n,
Mdr:7:5 udeis gar basileOn heteran esCHen geneseOs arCHEn,
Mdr:7:5 A3_NSM x N3V_GPM A1A_ASF VBI_AAI3S N3I_GSF N1_ASF
Mdr:7:5 not one (nothing, no one) for since, as king other to have lineage beginning
Mdr:7:5 not one (nom) for kings (gen) other (acc) he/she/it-HAVE-ed lineage (gen) beginning (acc)
Mdr:7:5 Mdr_7:5_1 Mdr_7:5_2 Mdr_7:5_3 Mdr_7:5_4 Mdr_7:5_5 Mdr_7:5_6 Mdr_7:5_7
Mdr:7:5 x x x x x x x
Mdr:7:6 μία δὲ πάντων εἴσοδος εἰς τὸν βίον ἔξοδός τε ἴση.
Mdr:7:6 For all men have one entrance into life, and the like going out. (Wisdom 7:6 Brenton)
Mdr:7:6 jedno dla wszystkich wejście w życie i wyjście to samo. (Mdr 7:6 BT_4)
Mdr:7:6 μία δὲ πάντων εἴσοδος εἰς τὸν βίον ἔξοδός τε ἴση.
Mdr:7:6 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἴσ·οδος, -ου, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ ἔξ·οδος, -ου, ἡ τέ ἴσος -η -ον
Mdr:7:6 Jeden zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wejście {Pozycja} Do (+przyspieszenie) Życie Eksodus I [umieszczona z tyłu współrzędna] Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny
Mdr:7:6 mi/a de\ pa/ntOn ei)/sodos ei)s to\n bi/on e)/Xodo/s te i)/sE.
Mdr:7:6 mia de pantOn eisodos eis ton bion eXodos te isE.
Mdr:7:6 A1A_NSF x A3_GPM N2_NSF P RA_ASM N2_ASM N2_NSF x A1_NSF
Mdr:7:6 one δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of entry into (+acc) the life exodus and [postpositive coordinate] resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical
Mdr:7:6 one (nom) Yet all (gen) entry (nom) into (+acc) the (acc) life (acc) exodus (nom) and [postpositive coordinate] resemble ([Adj] nom|voc)
Mdr:7:6 Mdr_7:6_1 Mdr_7:6_2 Mdr_7:6_3 Mdr_7:6_4 Mdr_7:6_5 Mdr_7:6_6 Mdr_7:6_7 Mdr_7:6_8 Mdr_7:6_9 Mdr_7:6_10
Mdr:7:6 x x x x x x x x x x
Mdr:7:7 διὰ τοῦτο εὐξάμην, καὶ φρόνησις ἐδόθη μοι· ἐπεκαλεσάμην, καὶ ἦλθέν μοι πνεῦμα σοφίας.
Mdr:7:7 Wherefore I prayed, and understanding was given me: I called upon God, and the spirit of wisdom came to me. (Wisdom 7:7 Brenton)
Mdr:7:7 Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. (Mdr 7:7 BT_4)
Mdr:7:7 διὰ τοῦτο εὐξάμην, καὶ φρόνησις ἐδόθη μοι· ἐπεκαλεσάμην, καὶ ἦλθέν μοι πνεῦμα σοφίας.
Mdr:7:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) καί φρόνησις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πνεῦμα[τ], -ατος, τό σοφία, -ας, ἡ
Mdr:7:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By modlić się się modl się się; czasami "ślub" I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie się By dawać Ja By odwiedzać I też, nawet, mianowicie By przychodzić Ja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Mdr:7:7 dia\ tou=to eu)Xa/mEn, kai\ fro/nEsis e)do/TE moi· e)pekalesa/mEn, kai\ E)=lTe/n moi pneu=ma sofi/as.
Mdr:7:7 dia tuto euXamEn, kai fronEsis edoTE moi· epekalesamEn, kai ElTen moi pneuma sofias.
Mdr:7:7 P RD_ASN VA_AMI1S C N3I_NSF VCI_API3S RP_DS VAI_AMI1S C VBI_AAI3S RP_DS N3M_NSN N1A_GSF
Mdr:7:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to pray pray; sometimes "vow" and also, even, namely contemplation to give I to call upon and also, even, namely to come I spirit breath, spiritual utterance, wind sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Mdr:7:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-was-PRAY-ed and contemplation (nom) he/she/it-was-GIVE-ed me (dat) I-was-CALL-ed-UPON and he/she/it-COME-ed me (dat) spirit (nom|acc|voc) sapience (gen)
Mdr:7:7 Mdr_7:7_1 Mdr_7:7_2 Mdr_7:7_3 Mdr_7:7_4 Mdr_7:7_5 Mdr_7:7_6 Mdr_7:7_7 Mdr_7:7_8 Mdr_7:7_9 Mdr_7:7_10 Mdr_7:7_11 Mdr_7:7_12 Mdr_7:7_13
Mdr:7:7 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:8 προέκρινα αὐτὴν σκήπτρων καὶ θρόνων καὶ πλοῦτον οὐδὲν ἡγησάμην ἐν συγκρίσει αὐτῆς·
Mdr:7:8 I preferred her before sceptres and thrones, and esteemed riches nothing in comparison of her. (Wisdom 7:8 Brenton)
Mdr:7:8 Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. (Mdr 7:8 BT_4)
Mdr:7:8 προέκρινα αὐτὴν σκήπτρων καὶ θρόνων καὶ πλοῦτον οὐδὲν ἡγησάμην ἐν συγκρίσει αὐτῆς·
Mdr:7:8   αὐτός αὐτή αὐτό   καί θρόνος, -ου, ὁ καί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:7:8 On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tron I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość Nie jeden (nic, nikt) By uważać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Mdr:7:8 proe/krina au)tE\n skE/ptrOn kai\ Tro/nOn kai\ plou=ton ou)de\n E(gEsa/mEn e)n sugkri/sei au)tE=s·
Mdr:7:8 proekrina autEn skEptrOn kai TronOn kai pluton uden hEgEsamEn en synkrisei autEs·
Mdr:7:8 VAI_AAI1S RD_ASF N2N_GPN C N2_GPM C N2_ASM A3_ASN VAI_AMI1S P N3I_DSF RD_GSF
Mdr:7:8 ć he/she/it/same ć and also, even, namely throne and also, even, namely wealth/abundance not one (nothing, no one) to deem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same
Mdr:7:8   her/it/same (acc)   and thrones (gen) and wealth/abundance (acc) not one (nom|acc) I-was-DEEM-ed in/among/by (+dat)   her/it/same (gen)
Mdr:7:8 Mdr_7:8_1 Mdr_7:8_2 Mdr_7:8_3 Mdr_7:8_4 Mdr_7:8_5 Mdr_7:8_6 Mdr_7:8_7 Mdr_7:8_8 Mdr_7:8_9 Mdr_7:8_10 Mdr_7:8_11 Mdr_7:8_12
Mdr:7:8 x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:9 οὐδὲ ὡμοίωσα αὐτῇ λίθον ἀτίμητον, ὅτι ὁ πᾶς χρυσὸς ἐν ὄψει αὐτῆς ψάμμος ὀλίγη, καὶ ὡς πηλὸς λογισθήσεται ἄργυρος ἐναντίον αὐτῆς·
Mdr:7:9 Neither compared I unto her any precious stone, because all gold in respect of her is as a little sand, and silver shall be counted as clay before her. (Wisdom 7:9 Brenton)
Mdr:7:9 Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. (Mdr 7:9 BT_4)
Mdr:7:9 οὐδὲ ὡμοίωσα αὐτῇ λίθον ἀτίμητον, ὅτι πᾶς χρυσὸς ἐν ὄψει αὐτῆς ψάμμος ὀλίγη, καὶ ὡς πηλὸς λογισθήσεται ἄργυρος ἐναντίον αὐτῆς·
Mdr:7:9 οὐδέ (οὐ δέ) ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λίθος, -ου, ὁ   ὅτι ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χρυσός, -οῦ, ὁ ἐν ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὀλίγος -η -ον καί ὡς πηλός, -οῦ, ὁ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἄργυρος, -ου, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:7:9 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By porównywać On/ona/to/to samo Kamień Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Złoty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Widok; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie Jak/jak Glina Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Srebrny Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
Mdr:7:9 ou)de\ O(moi/Osa au)tE=| li/Ton a)ti/mEton, o(/ti o( pa=s CHruso\s e)n o)/PSei au)tE=s PSa/mmos o)li/gE, kai\ O(s pElo\s logisTE/setai a)/rguros e)nanti/on au)tE=s·
Mdr:7:9 ude hOmoiOsa autE liTon atimEton, hoti ho pas CHrysos en oPSei autEs PSammos oligE, kai hOs pElos logisTEsetai argyros enantion autEs·
Mdr:7:9 C VAI_AAI1S RD_DSF N2_ASM A1B_ASM C RA_NSM A3_NSM A1_NSM P N3I_DSF RD_GSF N2_NSF A1_NSF C C N2_NSM VS_FPI3S N2_NSM D RD_GSF
Mdr:7:9 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to liken he/she/it/same stone ć because/that the every all, each, every, the whole of gold in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same ć little [see oligarchy] and also, even, namely as/like clay to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks silver in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
Mdr:7:9 neither/nor I-LIKEN-ed her/it/same (dat) stone (acc)   because/that the (nom) every (nom|voc) gold (nom) in/among/by (+dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) her/it/same (gen)   little (nom|voc) and as/like clay (nom) he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed silver (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Mdr:7:9 Mdr_7:9_1 Mdr_7:9_2 Mdr_7:9_3 Mdr_7:9_4 Mdr_7:9_5 Mdr_7:9_6 Mdr_7:9_7 Mdr_7:9_8 Mdr_7:9_9 Mdr_7:9_10 Mdr_7:9_11 Mdr_7:9_12 Mdr_7:9_13 Mdr_7:9_14 Mdr_7:9_15 Mdr_7:9_16 Mdr_7:9_17 Mdr_7:9_18 Mdr_7:9_19 Mdr_7:9_20 Mdr_7:9_21
Mdr:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:10 ὑπὲρ ὑγίειαν καὶ εὐμορφίαν ἠγάπησα αὐτὴν καὶ προειλόμην αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν, ὅτι ἀκοίμητον τὸ ἐκ ταύτης φέγγος.
Mdr:7:10 I loved her above health and beauty, and chose to have her instead of light: for the light that cometh from her never goeth out. (Wisdom 7:10 Brenton)
Mdr:7:10 Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. (Mdr 7:10 BT_4)
Mdr:7:10 ὑπὲρ ὑγίειαν καὶ εὐμορφίαν ἠγάπησα αὐτὴν καὶ προειλόμην αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν, ὅτι ἀκοίμητον τὸ ἐκ ταύτης φέγγος.
Mdr:7:10 ὑπέρ   καί   ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὅτι   ὁ ἡ τό ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο φέγγο·ς, -ους, τό
Mdr:7:10 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) I też, nawet, mianowicie By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By z góry postanawiać On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Lekki {Jasny} By mieć Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???
Mdr:7:10 u(pe\r u(gi/eian kai\ eu)morfi/an E)ga/pEsa au)tE\n kai\ proeilo/mEn au)tE\n a)nti\ fOto\s e)/CHein, o(/ti a)koi/mEton to\ e)k tau/tEs fe/ggos.
Mdr:7:10 hyper hygieian kai eumorfian EgapEsa autEn kai proeilomEn autEn anti fOtos eCHein, hoti akoimEton to ek tautEs fengos.
Mdr:7:10 P N1A_ASF C N1A_ASF VAI_AAI1S RD_ASF C VBI_AMI1S RD_ASF P N3T_GSN V1_PAN C A1B_NSN RA_NSN P RD_GSF N3E_NSN
Mdr:7:10 above (+acc), on behalf of (+gen) ć and also, even, namely ć to love he/she/it/same and also, even, namely to predetermine he/she/it/same against (+gen) light to have because/that ć the out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ???
Mdr:7:10 above (+acc), on behalf of (+gen)   and   I-LOVE-ed her/it/same (acc) and I-was-PREDETERMINE-ed her/it/same (acc) against (+gen) light (gen) to-be-HAVE-ing because/that   the (nom|acc) out of (+gen) this (gen) ??? (nom|acc|voc)
Mdr:7:10 Mdr_7:10_1 Mdr_7:10_2 Mdr_7:10_3 Mdr_7:10_4 Mdr_7:10_5 Mdr_7:10_6 Mdr_7:10_7 Mdr_7:10_8 Mdr_7:10_9 Mdr_7:10_10 Mdr_7:10_11 Mdr_7:10_12 Mdr_7:10_13 Mdr_7:10_14 Mdr_7:10_15 Mdr_7:10_16 Mdr_7:10_17 Mdr_7:10_18
Mdr:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:11 ἦλθεν δέ μοι τὰ ἀγαθὰ ὁμοῦ πάντα μετ’ αὐτῆς καὶ ἀναρίθμητος πλοῦτος ἐν χερσὶν αὐτῆς·
Mdr:7:11 All good things together came to me with her, and innumerable riches in her hands. (Wisdom 7:11 Brenton)
Mdr:7:11 A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. (Mdr 7:11 BT_4)
Mdr:7:11 ἦλθεν δέ μοι τὰ ἀγαθὰ ὁμοῦ πάντα μετ’ αὐτῆς καὶ ἀναρίθμητος πλοῦτος ἐν χερσὶν αὐτῆς·
Mdr:7:11 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁμοῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·αρίθμητος -ον πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:7:11 By przychodzić zaś Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Niezliczony Bogactwa/obfitość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Mdr:7:11 E)=lTen de/ moi ta\ a)gaTa\ o(mou= pa/nta met’ au)tE=s kai\ a)nari/TmEtos plou=tos e)n CHersi\n au)tE=s·
Mdr:7:11 ElTen de moi ta agaTa homu panta met’ autEs kai anariTmEtos plutos en CHersin autEs·
Mdr:7:11 VBI_AAI3S x RP_DS RA_NPN A1_NPN D A3_NPN P RD_GSF C A1B_NSM N2_NSM P N3_DPF RD_GSF
Mdr:7:11 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the good inherently good, i.e. God-wrought. together every all, each, every, the whole of after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely innumerable wealth/abundance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
Mdr:7:11 he/she/it-COME-ed Yet me (dat) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) together all (nom|acc|voc), every (acc) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) and innumerable ([Adj] nom) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hands (dat) her/it/same (gen)
Mdr:7:11 Mdr_7:11_1 Mdr_7:11_2 Mdr_7:11_3 Mdr_7:11_4 Mdr_7:11_5 Mdr_7:11_6 Mdr_7:11_7 Mdr_7:11_8 Mdr_7:11_9 Mdr_7:11_10 Mdr_7:11_11 Mdr_7:11_12 Mdr_7:11_13 Mdr_7:11_14 Mdr_7:11_15
Mdr:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:12 εὐφράνθην δὲ ἐπὶ πᾶσιν, ὅτι αὐτῶν ἡγεῖται σοφία, ἠγνόουν δὲ αὐτὴν γενέτιν εἶναι τούτων.
Mdr:7:12 And I rejoiced in them all, because wisdom goeth before them: and I knew not that she was the mother of them. (Wisdom 7:12 Brenton)
Mdr:7:12 Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je Mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. (Mdr 7:12 BT_4)
Mdr:7:12 εὐφράνθην δὲ ἐπὶ πᾶσιν, ὅτι αὐτῶν ἡγεῖται σοφία, ἠγνόουν δὲ αὐτὴν γενέτιν εἶναι τούτων.
Mdr:7:12 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) δέ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) σοφία, -ας, ἡ ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο
Mdr:7:12 By celebrować/bądź wesoły zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By uważać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Nie by wiedzieć (nieświadomy) zaś On/ona/to/to samo By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Mdr:7:12 eu)fra/nTEn de\ e)pi\ pa=sin, o(/ti au)tO=n E(gei=tai sofi/a, E)gno/oun de\ au)tE\n gene/tin ei)=nai tou/tOn.
Mdr:7:12 eufranTEn de epi pasin, hoti autOn hEgeitai sofia, Egnoun de autEn genetin einai tutOn.
Mdr:7:12 VC_API1S x P A3_DPN C RD_GPN V2_PMI3S N1A_NSF V2I_IAI1S x RD_ASF N3I_ASF V9_PAN RD_GPN
Mdr:7:12 to celebrate/be merry δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of because/that he/she/it/same to deem sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to not know (ignorant) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same ć to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Mdr:7:12 I-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) because/that them/same (gen) he/she/it-is-being-DEEM-ed sapience (nom|voc) I-was-NOT KNOW-ing, they-were-NOT KNOW-ing Yet her/it/same (acc)   to-be these (gen)
Mdr:7:12 Mdr_7:12_1 Mdr_7:12_2 Mdr_7:12_3 Mdr_7:12_4 Mdr_7:12_5 Mdr_7:12_6 Mdr_7:12_7 Mdr_7:12_8 Mdr_7:12_9 Mdr_7:12_10 Mdr_7:12_11 Mdr_7:12_12 Mdr_7:12_13 Mdr_7:12_14
Mdr:7:12 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:13 ἀδόλως τε ἔμαθον ἀφθόνως τε μεταδίδωμι, τὸν πλοῦτον αὐτῆς οὐκ ἀποκρύπτομαι·
Mdr:7:13 I learned diligently, and do communicate her liberally: I do not hide her riches. (Wisdom 7:13 Brenton)
Mdr:7:13 Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. (Mdr 7:13 BT_4)
Mdr:7:13 ἀδόλως τε ἔμαθον ἀφθόνως τε μεταδίδωμι, τὸν πλοῦτον αὐτῆς οὐκ ἀποκρύπτομαι·
Mdr:7:13   τέ μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -)   τέ μετα·δίδωμι (ath. μετα+διδ(ο)-/ath. μετα+διδ(ω)-, -, μετα+δω·κ- or 2nd ath. μετα+δ(ο)-/ath. μετα+δ(ω)-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-)
Mdr:7:13 I [umieszczona z tyłu współrzędna] By uczyć się I [umieszczona z tyłu współrzędna] By udzielać/przyznania udział {akcję} z Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się
Mdr:7:13 a)do/lOs te e)/maTon a)fTo/nOs te metadi/dOmi, to\n plou=ton au)tE=s ou)k a)pokru/ptomai·
Mdr:7:13 adolOs te emaTon afTonOs te metadidOmi, ton pluton autEs uk apokryptomai·
Mdr:7:13 D x VBI_AAI1S D x V8_PAI1S RA_ASM N2_ASM RD_GSF D V1_PMI1S
Mdr:7:13 ć and [postpositive coordinate] to learn ć and [postpositive coordinate] to impart/grant a share of the wealth/abundance he/she/it/same οὐχ before rough breathing to hide
Mdr:7:13   and [postpositive coordinate] I-LEARN-ed, they-LEARN-ed   and [postpositive coordinate] I-am-IMPART/GRANT-ing-A-SHARE-OF the (acc) wealth/abundance (acc) her/it/same (gen) not I-am-being-HIDE-ed
Mdr:7:13 Mdr_7:13_1 Mdr_7:13_2 Mdr_7:13_3 Mdr_7:13_4 Mdr_7:13_5 Mdr_7:13_6 Mdr_7:13_7 Mdr_7:13_8 Mdr_7:13_9 Mdr_7:13_10 Mdr_7:13_11
Mdr:7:13 x x x x x x x x x x x
Mdr:7:14 ἀνεκλιπὴς γὰρ θησαυρός ἐστιν ἀνθρώποις, ὃν οἱ κτησάμενοι πρὸς θεὸν ἐστείλαντο φιλίαν διὰ τὰς ἐκ παιδείας δωρεὰς συσταθέντες.
Mdr:7:14 For she is a treasure unto men that never faileth: which they that use become the friends of God, being commended for the gifts that come from learning. (Wisdom 7:14 Brenton)
Mdr:7:14 Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności. (Mdr 7:14 BT_4)
Mdr:7:14 ἀνεκλιπὴς γὰρ θησαυρός ἐστιν ἀνθρώποις, ὃν οἱ κτησάμενοι πρὸς θεὸν ἐστείλαντο φιλίαν διὰ τὰς ἐκ παιδείας δωρεὰς συσταθέντες.
Mdr:7:14   γάρ θησαυρός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) πρός θεός, -οῦ, ὁ στέλλω (στελλ-, -, στειλ·[σ]-, -, εσταλ-, -) φιλία, -ας, ἡ διά ὁ ἡ τό ἐκ παιδεία, -ας, ἡ δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-)
Mdr:7:14 Dla odtąd, jak Skarb By być Ludzki Kto/, który/, który; by być By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  By odłączać wysyłaj, posyłaj Miłość Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Dar By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'.
Mdr:7:14 a)neklipE\s ga\r TEsauro/s e)stin a)nTrO/pois, o(\n oi( ktEsa/menoi pro\s Teo\n e)stei/lanto fili/an dia\ ta\s e)k paidei/as dOrea\s sustaTe/ntes.
Mdr:7:14 aneklipEs gar TEsauros estin anTrOpois, hon hoi ktEsamenoi pros Teon esteilanto filian dia tas ek paideias dOreas systaTentes.
Mdr:7:14 A3_NSM x N2_NSM V9_PAI3S N2_DPM RR_ASM RA_NPM VA_AMPNPM P N2_ASM VAI_AMI3P N1A_ASF P RA_APF P N1A_GSF N1A_APF VC_APPNPM
Mdr:7:14 ć for since, as treasure to be human who/whom/which; to be the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms toward (+acc,+gen,+dat) god [see theology] to detach consign, send love because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the out of (+gen) ἐξ before vowels chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. gift to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'.
Mdr:7:14   for treasure (nom) he/she/it-is humans (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) upon being-POSSESS-ed (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) god (acc) they-were-DETACH-ed love (acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) out of (+gen) chastisement (gen) gift (gen), gifts (acc) upon being-STand WITH-ed (nom|voc)
Mdr:7:14 Mdr_7:14_1 Mdr_7:14_2 Mdr_7:14_3 Mdr_7:14_4 Mdr_7:14_5 Mdr_7:14_6 Mdr_7:14_7 Mdr_7:14_8 Mdr_7:14_9 Mdr_7:14_10 Mdr_7:14_11 Mdr_7:14_12 Mdr_7:14_13 Mdr_7:14_14 Mdr_7:14_15 Mdr_7:14_16 Mdr_7:14_17 Mdr_7:14_18
Mdr:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:15 Ἐμοὶ δὲ δῴη ὁ θεὸς εἰπεῖν κατὰ γνώμην καὶ ἐνθυμηθῆναι ἀξίως τῶν δεδομένων, ὅτι αὐτὸς καὶ τῆς σοφίας ὁδηγός ἐστιν καὶ τῶν σοφῶν διορθωτής.
Mdr:7:15 God hath granted me to speak as I would, and to conceive as is meet for the things that are given me: because it is he that leadeth unto wisdom, and directeth the wise. (Wisdom 7:15 Brenton)
Mdr:7:15 Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek. (Mdr 7:15 BT_4)
Mdr:7:15 Ἐμοὶ δὲ δῴη θεὸς εἰπεῖν κατὰ γνώμην καὶ ἐνθυμηθῆναι ἀξίως τῶν δεδομένων, ὅτι αὐτὸς καὶ τῆς σοφίας ὁδηγός ἐστιν καὶ τῶν σοφῶν διορθωτής.
Mdr:7:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κατά γνώμη, -ης, ἡ καί ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) ἀξίως ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ὁδ·ηγός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὁδηγοί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν  
Mdr:7:15 Ja; mój/mój zaś By dawać Bóg  By mówić/opowiadaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] I też, nawet, mianowicie By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Godnie By dawać Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Kieruj By być I też, nawet, mianowicie Mądry
Mdr:7:15 *)emoi\ de\ dO/|E o( Teo\s ei)pei=n kata\ gnO/mEn kai\ e)nTumETE=nai a)Xi/Os tO=n dedome/nOn, o(/ti au)to\s kai\ tE=s sofi/as o(dEgo/s e)stin kai\ tO=n sofO=n diorTOtE/s.
Mdr:7:15 emoi de dOE ho Teos eipein kata gnOmEn kai enTymETEnai aXiOs tOn dedomenOn, hoti autos kai tEs sofias hodEgos estin kai tOn sofOn diorTOtEs.
Mdr:7:15 RP_DS x VO_AAO3S RA_NSM N2_NSM VB_AAN P N1_ASF C VC_APN D RA_GPM VM_XMPGPM C RD_NSM C RA_GSF N1A_GSF N2_NSM V9_PAI3S C RA_GPM A1_GPM N1M_NSM
Mdr:7:15 I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give the god [see theology] to say/tell down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing knowledge-based determination [see gnomic] and also, even, namely to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). worthily the to give because/that he/she/it/same and also, even, namely the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] guide to be and also, even, namely the wise ć
Mdr:7:15 me (dat); my/mine (nom|voc) Yet he/she/it-happens-to-GIVE (opt) the (nom) god (nom) to-SAY/TELL down/according to/as per (+acc), against (+gen) knowledge-based determination (acc) and to-be-PONDER-ed worthily the (gen) having-been-GIVE-ed (gen) because/that he/it/same (nom) and the (gen) sapience (gen) guide (nom) he/she/it-is and the (gen) wise ([Adj] gen)  
Mdr:7:15 Mdr_7:15_1 Mdr_7:15_2 Mdr_7:15_3 Mdr_7:15_4 Mdr_7:15_5 Mdr_7:15_6 Mdr_7:15_7 Mdr_7:15_8 Mdr_7:15_9 Mdr_7:15_10 Mdr_7:15_11 Mdr_7:15_12 Mdr_7:15_13 Mdr_7:15_14 Mdr_7:15_15 Mdr_7:15_16 Mdr_7:15_17 Mdr_7:15_18 Mdr_7:15_19 Mdr_7:15_20 Mdr_7:15_21 Mdr_7:15_22 Mdr_7:15_23 Mdr_7:15_24
Mdr:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:16 ἐν γὰρ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ λόγοι ἡμῶν πᾶσά τε φρόνησις καὶ ἐργατειῶν ἐπιστήμη.
Mdr:7:16 For in his hand are both we and our words; all wisdom also, and knowledge of workmanship. (Wisdom 7:16 Brenton)
Mdr:7:16 W ręku Jego i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania. (Mdr 7:16 BT_4)
Mdr:7:16 ἐν γὰρ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ λόγοι ἡμῶν πᾶσά τε φρόνησις καὶ ἐργατειῶν ἐπιστήμη.
Mdr:7:16 ἐν γάρ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τέ φρόνησις, -εως, ἡ καί    
Mdr:7:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I [umieszczona z tyłu współrzędna] Przypatrywanie się I też, nawet, mianowicie
Mdr:7:16 e)n ga\r CHeiri\ au)tou= kai\ E(mei=s kai\ oi( lo/goi E(mO=n pa=sa/ te fro/nEsis kai\ e)rgateiO=n e)pistE/mE.
Mdr:7:16 en gar CHeiri autu kai hEmeis kai hoi logoi hEmOn pasa te fronEsis kai ergateiOn epistEmE.
Mdr:7:16 P x N3_DSF RD_GSM C RP_NP C RA_NPM N2_NPM RP_GP A1S_NSF x N3I_NSF C N1A_GPF N1_NSF
Mdr:7:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as hand he/she/it/same and also, even, namely I and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I every all, each, every, the whole of and [postpositive coordinate] contemplation and also, even, namely ć ć
Mdr:7:16 in/among/by (+dat) for hand (dat) him/it/same (gen) and we (nom) and the (nom) words (nom|voc) us (gen) every (nom|voc) and [postpositive coordinate] contemplation (nom) and    
Mdr:7:16 Mdr_7:16_1 Mdr_7:16_2 Mdr_7:16_3 Mdr_7:16_4 Mdr_7:16_5 Mdr_7:16_6 Mdr_7:16_7 Mdr_7:16_8 Mdr_7:16_9 Mdr_7:16_10 Mdr_7:16_11 Mdr_7:16_12 Mdr_7:16_13 Mdr_7:16_14 Mdr_7:16_15 Mdr_7:16_16
Mdr:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:17 αὐτὸς γάρ μοι ἔδωκεν τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ εἰδέναι σύστασιν κόσμου καὶ ἐνέργειαν στοιχείων,
Mdr:7:17 For he hath given me certain knowledge of the things that are, namely, to know how the world was made, and the operation of the elements: (Wisdom 7:17 Brenton)
Mdr:7:17 On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, (Mdr 7:17 BT_4)
Mdr:7:17 αὐτὸς γάρ μοι ἔδωκεν τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ εἰδέναι σύστασιν κόσμου καὶ ἐνέργειαν στοιχείων,
Mdr:7:17 αὐτός αὐτή αὐτό γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀ·ψευδής -ές οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύ·στασις, -εως, ἡ [LXX]; συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) καί ἐν·έργεια, -ας, ἡ στοιχεῖον, -ου, τό
Mdr:7:17 On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Ja By dawać By być Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Nie-fałszywie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z ???; by stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) I też, nawet, mianowicie Praca (działanie) Podstawy podstawy, początki, elementy {pierwiastki}
Mdr:7:17 au)to\s ga/r moi e)/dOken tO=n o)/ntOn gnO=sin a)PSeudE= ei)de/nai su/stasin ko/smou kai\ e)ne/rgeian stoiCHei/On,
Mdr:7:17 autos gar moi edOken tOn ontOn gnOsin aPSeudE eidenai systasin kosmu kai energeian stoiCHeiOn,
Mdr:7:17 RD_NSM x RP_DS VAI_AAI3S RA_GPN V9_PAPGPN N3I_ASF A3H_ASF VX_XAN N3I_ASF N2_GSM C N1A_ASF N2N_GPN
Mdr:7:17 he/she/it/same for since, as I to give the to be knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. un-false to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with ???; to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) and also, even, namely working (operation) principle principles, rudiments, elements
Mdr:7:17 he/it/same (nom) for me (dat) he/she/it-GIVE-ed the (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) knowledge (acc); they-should-KNOW un-false ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed ??? (acc); upon STand WITH-ing (dat) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! and working (acc) principles (gen)
Mdr:7:17 Mdr_7:17_1 Mdr_7:17_2 Mdr_7:17_3 Mdr_7:17_4 Mdr_7:17_5 Mdr_7:17_6 Mdr_7:17_7 Mdr_7:17_8 Mdr_7:17_9 Mdr_7:17_10 Mdr_7:17_11 Mdr_7:17_12 Mdr_7:17_13 Mdr_7:17_14
Mdr:7:17 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:18 ἀρχὴν καὶ τέλος καὶ μεσότητα χρόνων, τροπῶν ἀλλαγὰς καὶ μεταβολὰς καιρῶν,
Mdr:7:18 The beginning, ending, and midst of the times: the alterations of the turning of the sun, and the change of seasons: (Wisdom 7:18 Brenton)
Mdr:7:18 początek i kres, i środek czasów, odmiany przesileń i następstwa pór, (Mdr 7:18 BT_4)
Mdr:7:18 ἀρχὴν καὶ τέλος καὶ μεσότητα χρόνων, τροπῶν ἀλλαγὰς καὶ μεταβολὰς καιρῶν,
Mdr:7:18 ἀρχή, -ῆς, ἡ καί τέλο·ς, -ους, τό καί   χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) τρόπος, -ου, ὁ; τροπή, -ῆς, ἡ   καί   καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Mdr:7:18 Początek I też, nawet, mianowicie Koniec (wypadek, spełnienie) I też, nawet, mianowicie Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie; ??? I też, nawet, mianowicie Okres czasu
Mdr:7:18 a)rCHE\n kai\ te/los kai\ meso/tEta CHro/nOn, tropO=n a)llaga\s kai\ metabola\s kairO=n,
Mdr:7:18 arCHEn kai telos kai mesotEta CHronOn, tropOn allagas kai metabolas kairOn,
Mdr:7:18 N1_ASF C N3E_ASN C N3T_ASF N2_GPM N1_GPF N1_APF C N1_APF N2_GPM
Mdr:7:18 beginning and also, even, namely end (event, consummation) and also, even, namely ć time – a specific time (specified time) or space of time (a while). manner way, means, method,attitude; ??? ć and also, even, namely ć period of time
Mdr:7:18 beginning (acc) and end (nom|acc|voc) and   times (gen) manners (gen); ???s (gen)   and   periods of time (gen)
Mdr:7:18 Mdr_7:18_1 Mdr_7:18_2 Mdr_7:18_3 Mdr_7:18_4 Mdr_7:18_5 Mdr_7:18_6 Mdr_7:18_7 Mdr_7:18_8 Mdr_7:18_9 Mdr_7:18_10 Mdr_7:18_11
Mdr:7:18 x x x x x x x x x x x
Mdr:7:19 ἐνιαυτοῦ κύκλους καὶ ἄστρων θέσεις,
Mdr:7:19 The circuits of years, and the positions of stars: (Wisdom 7:19 Brenton)
Mdr:7:19 obroty roczne i układy gwiazd, (Mdr 7:19 BT_4)
Mdr:7:19 ἐνιαυτοῦ κύκλους καὶ ἄστρων θέσεις,
Mdr:7:19 ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ   καί ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ)  
Mdr:7:19 Rok I też, nawet, mianowicie Gwiezdny
Mdr:7:19 e)niautou= ku/klous kai\ a)/strOn Te/seis,
Mdr:7:19 eniautu kyklus kai astrOn Teseis,
Mdr:7:19 N2_GSM N2_APM C N2N_GPN N3I_APF
Mdr:7:19 year ć and also, even, namely star ć
Mdr:7:19 year (gen)   and stars (gen)  
Mdr:7:19 Mdr_7:19_1 Mdr_7:19_2 Mdr_7:19_3 Mdr_7:19_4 Mdr_7:19_5
Mdr:7:19 x x x x x
Mdr:7:20 φύσεις ζῴων καὶ θυμοὺς θηρίων, πνευμάτων βίας καὶ διαλογισμοὺς ἀνθρώπων, διαφορὰς φυτῶν καὶ δυνάμεις ῥιζῶν,
Mdr:7:20 The natures of living creatures, and the furies of wild beasts: the violence of winds, and the reasonings of men: the diversities of plants and the virtues of roots: (Wisdom 7:20 Brenton)
Mdr:7:20 naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni. (Mdr 7:20 BT_4)
Mdr:7:20 φύσεις ζῴων καὶ θυμοὺς θηρίων, πνευμάτων βίας καὶ διαλογισμοὺς ἀνθρώπων, διαφορὰς φυτῶν καὶ δυνάμεις ῥιζῶν,
Mdr:7:20 φύσις, -εως, ἡ ζῷον, -ου, τό καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) θηρίον, -ου, τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό βία, -ας, ἡ καί δια·λογισμός, -οῦ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ     καί δύναμις, -εως, ἡ ῥίζα, -ης, ἡ; ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-)
Mdr:7:20 Natura Życie bycia I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Zwierzę Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Siła (gwałtowność) I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Ludzki I też, nawet, mianowicie Zdolność Korzeń; by zakorzeniać się
Mdr:7:20 fu/seis DZO/|On kai\ Tumou\s TEri/On, pneuma/tOn bi/as kai\ dialogismou\s a)nTrO/pOn, diafora\s futO=n kai\ duna/meis r(iDZO=n,
Mdr:7:20 fyseis DZOOn kai Tymus TEriOn, pneumatOn bias kai dialogismus anTrOpOn, diaforas fytOn kai dynameis riDZOn,
Mdr:7:20 N3I_APF N2_GPN C N2_APM N2N_GPN N3M_GPN N1A_APF C N2_APM N2_GPM N1A_APF N2N_GPN C N3I_APF N1S_GPF
Mdr:7:20 nature living being and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. beast spirit breath, spiritual utterance, wind force (violence) and also, even, namely contemplation meditation, think, consideration, dispute human ć ć and also, even, namely ability root; to root
Mdr:7:20 natures (acc, nom|voc) living beings (gen) and wraths (acc) beasts (gen) spirits (gen) force (gen) and contemplations (acc) humans (gen)     and abilities (acc, nom|voc) roots (gen); while ROOT-ing (nom)
Mdr:7:20 Mdr_7:20_1 Mdr_7:20_2 Mdr_7:20_3 Mdr_7:20_4 Mdr_7:20_5 Mdr_7:20_6 Mdr_7:20_7 Mdr_7:20_8 Mdr_7:20_9 Mdr_7:20_10 Mdr_7:20_11 Mdr_7:20_12 Mdr_7:20_13 Mdr_7:20_14 Mdr_7:20_15
Mdr:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:21 ὅσα τέ ἐστιν κρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ ἔγνων· ἡ γὰρ πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέν με σοφία.
Mdr:7:21 And all such things as are either secret or manifest, them I know. (Wisdom 7:21 Brenton)
Mdr:7:21 Poznałem i co zakryte, i co jest jawne, pouczyła mnie bowiem Mądrość - sprawczyni wszystkiego! (Mdr 7:21 BT_4)
Mdr:7:21 ὅσα τέ ἐστιν κρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ ἔγνων· γὰρ πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέν με σοφία.
Mdr:7:21 ὅσος -η -ον τέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρυπτός -ή -όν καί ἐμ·φανής -ές γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σοφία, -ας, ἡ
Mdr:7:21 Tyleż/wiele jak I [umieszczona z tyłu współrzędna] By być Tajny I też, nawet, mianowicie Oczywisty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uczyć Ja Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Mdr:7:21 o(/sa te/ e)stin krupta\ kai\ e)mfanE= e)/gnOn· E( ga\r pa/ntOn teCHni=tis e)di/daXe/n me sofi/a.
Mdr:7:21 hosa te estin krypta kai emfanE egnOn· hE gar pantOn teCHnitis edidaXen me sofia.
Mdr:7:21 A1_NPN x V9_PAI3S A1_NPN C A3H_NPN VZI_AAI1S RA_NSF x A3_GPN N3_NSF VAI_AAI3S RP_AS N1A_NSF
Mdr:7:21 as much/many as and [postpositive coordinate] to be secret and also, even, namely apparent to know i.e. recognize. the for since, as every all, each, every, the whole of ć to teach I sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Mdr:7:21 as much/many as (nom|acc) and [postpositive coordinate] he/she/it-is secret ([Adj] nom|acc|voc) and apparent ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-KNOW-ed the (nom) for all (gen)   he/she/it-TEACH-ed me (acc) sapience (nom|voc)
Mdr:7:21 Mdr_7:21_1 Mdr_7:21_2 Mdr_7:21_3 Mdr_7:21_4 Mdr_7:21_5 Mdr_7:21_6 Mdr_7:21_7 Mdr_7:21_8 Mdr_7:21_9 Mdr_7:21_10 Mdr_7:21_11 Mdr_7:21_12 Mdr_7:21_13 Mdr_7:21_14
Mdr:7:21 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:22 Ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερόν, ἅγιον, μονογενές, πολυμερές, λεπτόν, εὐκίνητον, τρανόν, ἀμόλυντον, σαφές, ἀπήμαντον, φιλάγαθον, ὀξύ,
Mdr:7:22 For wisdom, which is the worker of all things, taught me: for in her is an understanding spirit holy, one only, manifold, subtil, lively, clear, undefiled, plain, not subject to hurt, loving the thing that is good quick, which cannot be letted, ready to do good, (Wisdom 7:22 Brenton)
Mdr:7:22 Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, (Mdr 7:22 BT_4)
Mdr:7:22 Ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερόν, ἅγιον, μονογενές, πολυμερές, λεπτόν, εὐκίνητον, τρανόν, ἀμόλυντον, σαφές, ἀπήμαντον, φιλάγαθον, ὀξύ,
Mdr:7:22 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό   ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) μονο·γενής -ές   λεπτός -ή -όν           φιλ·άγαθος -ον ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
Mdr:7:22 By być Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Tylko urodzony w towarze [tylko urodzony w towarze, znaczące {mające na myśli}: Tylko urodzony w [to samo] spokrewniony(d)", z naciskiem dzisiaj na rodzaju(ku dołowi różnicowanie pokoleń) raczej niż spokrewniony(rodzina, bokiem i w górze), ale dzielenie obu zmysłów {sensów}] Drobiazg mała moneta Kochanie co jest dobre Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko,
Mdr:7:22 *)/estin ga\r e)n au)tE=| pneu=ma noero/n, a(/gion, monogene/s, polumere/s, lepto/n, eu)ki/nEton, trano/n, a)mo/lunton, safe/s, a)pE/manton, fila/gaTon, o)Xu/,
Mdr:7:22 estin gar en autE pneuma noeron, hagion, monogenes, polymeres, lepton, eukinEton, tranon, amolynton, safes, apEmanton, filagaTon, oXy,
Mdr:7:22 V9_PAI3S x P RD_DSF N3M_NSN A1A_NSN A1A_NSN A3H_NSN A3H_NSN A1_NSN A1B_NSN A1_NSN A1B_NSN A3H_NSN A1B_NSN A1B_NSN A3U_NSN
Mdr:7:22 to be for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind ć dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) only born-in-kind [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses] ć mite small coin ć ć ć ć ć loving what is good swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick,
Mdr:7:22 he/she/it-is for in/among/by (+dat) her/it/same (dat) spirit (nom|acc|voc)   holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) only born-in-kind ([Adj] nom|acc|voc, voc)   mite ([Adj] acc, nom|acc|voc)           loving what is good ([Adj] acc, nom|acc|voc) swift ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Mdr:7:22 Mdr_7:22_1 Mdr_7:22_2 Mdr_7:22_3 Mdr_7:22_4 Mdr_7:22_5 Mdr_7:22_6 Mdr_7:22_7 Mdr_7:22_8 Mdr_7:22_9 Mdr_7:22_10 Mdr_7:22_11 Mdr_7:22_12 Mdr_7:22_13 Mdr_7:22_14 Mdr_7:22_15 Mdr_7:22_16 Mdr_7:22_17
Mdr:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:23 ἀκώλυτον, εὐεργετικόν, φιλάνθρωπον, βέβαιον, ἀσφαλές, ἀμέριμνον, παντοδύναμον, πανεπίσκοπον καὶ διὰ πάντων χωροῦν πνευμάτων νοερῶν καθαρῶν λεπτοτάτων.
Mdr:7:23 Kind to man, steadfast, sure, free from care, having all power, overseeing all things, and going through all understanding, pure, and most subtil, spirits. (Wisdom 7:23 Brenton)
Mdr:7:23 niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. (Mdr 7:23 BT_4)
Mdr:7:23 ἀκώλυτον, εὐεργετικόν, φιλάνθρωπον, βέβαιον, ἀσφαλές, ἀμέριμνον, παντοδύναμον, πανεπίσκοπον καὶ διὰ πάντων χωροῦν πνευμάτων νοερῶν καθαρῶν λεπτοτάτων.
Mdr:7:23       βέβαιος -α -ον ἀ·σφαλής -ές ἀ·μέριμνος -ον     καί διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό   καθαρός -ά -όν λεπτό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of λεπτός)
Mdr:7:23 Absolutnie pewny Pewny Wolny od niepokój się I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kierować się {By robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Czysty ???
Mdr:7:23 a)kO/luton, eu)ergetiko/n, fila/nTrOpon, be/baion, a)sfale/s, a)me/rimnon, pantodu/namon, panepi/skopon kai\ dia\ pa/ntOn CHOrou=n pneuma/tOn noerO=n kaTarO=n leptota/tOn.
Mdr:7:23 akOlyton, euergetikon, filanTrOpon, bebaion, asfales, amerimnon, pantodynamon, panepiskopon kai dia pantOn CHOrun pneumatOn noerOn kaTarOn leptotatOn.
Mdr:7:23 A1B_NSN A1_NSN A1B_NSN A1A_NSN A3H_NSN A1B_NSN A1B_NSN A1B_NSN C P A3_GPN V2_PAPNSN N3M_GPN A1A_GPN A1A_GPN A1_GPMS
Mdr:7:23 ć ć ć absolutely certain certain free from worry ć ć and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room spirit breath, spiritual utterance, wind ć clean ???
Mdr:7:23       absolutely certain ([Adj] acc, nom|acc|voc) certain ([Adj] nom|acc|voc, voc) free from worry ([Adj] acc, nom|acc|voc)     and because of (+acc), through (+gen) all (gen) while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom|acc|voc, voc) spirits (gen)   clean ([Adj] gen) ??? ([Adj] gen)
Mdr:7:23 Mdr_7:23_1 Mdr_7:23_2 Mdr_7:23_3 Mdr_7:23_4 Mdr_7:23_5 Mdr_7:23_6 Mdr_7:23_7 Mdr_7:23_8 Mdr_7:23_9 Mdr_7:23_10 Mdr_7:23_11 Mdr_7:23_12 Mdr_7:23_13 Mdr_7:23_14 Mdr_7:23_15 Mdr_7:23_16
Mdr:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:24 πάσης γὰρ κινήσεως κινητικώτερον σοφία, διήκει δὲ καὶ χωρεῖ διὰ πάντων διὰ τὴν καθαρότητα·
Mdr:7:24 For wisdom is more moving than any motion: she passeth and goeth through all things by reason of her pureness. (Wisdom 7:24 Brenton)
Mdr:7:24 Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości. (Mdr 7:24 BT_4)
Mdr:7:24 πάσης γὰρ κινήσεως κινητικώτερον σοφία, διήκει δὲ καὶ χωρεῖ διὰ πάντων διὰ τὴν καθαρότητα·
Mdr:7:24 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ κίνησις, -εως, ἡ   σοφία, -ας, ἡ   δέ καί χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός διά ὁ ἡ τό καθαρότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Mdr:7:24 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak Ruchu ruch, ruszając się Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] zaś I też, nawet, mianowicie By kierować się {By robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Oczyszczanie się
Mdr:7:24 pa/sEs ga\r kinE/seOs kinEtikO/teron sofi/a, diE/kei de\ kai\ CHOrei= dia\ pa/ntOn dia\ tE\n kaTaro/tEta·
Mdr:7:24 pasEs gar kinEseOs kinEtikOteron sofia, diEkei de kai CHOrei dia pantOn dia tEn kaTarotEta·
Mdr:7:24 A1S_GSF x N3I_GSF A1_NSNC N1A_NSF V1_PAI3S x C V2_PAI3S P A3_GPN P RA_ASF N3T_ASF
Mdr:7:24 every all, each, every, the whole of for since, as movement kinesis, stirring ć sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the purifying
Mdr:7:24 every (gen) for movement (gen)   sapience (nom|voc)   Yet and he/she/it-is-MAKE-ing-ROOM-FOR, you(sg)-are-being-MAKE-ed-ROOM-FOR (classical), be-you(sg)-MAKE-ing-ROOM-FOR! because of (+acc), through (+gen) all (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) purifying (acc)
Mdr:7:24 Mdr_7:24_1 Mdr_7:24_2 Mdr_7:24_3 Mdr_7:24_4 Mdr_7:24_5 Mdr_7:24_6 Mdr_7:24_7 Mdr_7:24_8 Mdr_7:24_9 Mdr_7:24_10 Mdr_7:24_11 Mdr_7:24_12 Mdr_7:24_13 Mdr_7:24_14
Mdr:7:24 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:25 ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως καὶ ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής· διὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει.
Mdr:7:25 For she is the breath of the power of God, and a pure influence flowing from the glory of the Almighty: therefore can no defiled thing fall into her. (Wisdom 7:25 Brenton)
Mdr:7:25 Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. (Mdr 7:25 BT_4)
Mdr:7:25 ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως καὶ ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής· διὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει.
Mdr:7:25 ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δύναμις, -εως, ἡ καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ δόξα, -ης, ἡ εἰλικρινής -ές, gen. sg. -οῦς διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εμ·πίπτω [LXX] (παρεμ+πιπτ-, -, -, -, -, -)
Mdr:7:25 Para [zobacz atmosferę] Dla odtąd, jak By być Bóg  Zdolność I też, nawet, mianowicie Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Sławy/wzbudzanie grozy Czysty Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie jeden (nic, nikt) By zanieczyszczać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Do ???
Mdr:7:25 a)tmi\s ga/r e)stin tE=s tou= Teou= duna/meOs kai\ a)po/rroia tE=s tou= pantokra/toros do/XEs ei)likrinE/s· dia\ tou=to ou)de\n memiamme/non ei)s au)tE\n parempi/ptei.
Mdr:7:25 atmis gar estin tEs tu Teu dynameOs kai aporroia tEs tu pantokratoros doXEs eilikrinEs· dia tuto uden memiammenon eis autEn parempiptei.
Mdr:7:25 N3D_NSF x V9_PAI3S RA_GSF RA_GSM N2_GSM N3I_GSF C N1A_NSF RA_GSF RA_GSM N3R_GSM N1S_GSF A3H_NSF P RD_ASN A3_NSN VM_XMPNSN P RD_ASF V1_PAI3S
Mdr:7:25 vapor [see atmosphere] for since, as to be the the god [see theology] ability and also, even, namely ć the the Almighty ruler of all going before all glory/awesomeness pure because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not one (nothing, no one) to pollute into (+acc) he/she/it/same to ???
Mdr:7:25 vapor (nom) for he/she/it-is the (gen) the (gen) god (gen) ability (gen) and   the (gen) the (gen) Almighty ruler of all (gen) glory/awesomeness (gen) pure ([Adj] nom) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not one (nom|acc) having-been-POLLUTE-ed (acc, nom|acc|voc) into (+acc) her/it/same (acc) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical)
Mdr:7:25 Mdr_7:25_1 Mdr_7:25_2 Mdr_7:25_3 Mdr_7:25_4 Mdr_7:25_5 Mdr_7:25_6 Mdr_7:25_7 Mdr_7:25_8 Mdr_7:25_9 Mdr_7:25_10 Mdr_7:25_11 Mdr_7:25_12 Mdr_7:25_13 Mdr_7:25_14 Mdr_7:25_15 Mdr_7:25_16 Mdr_7:25_17 Mdr_7:25_18 Mdr_7:25_19 Mdr_7:25_20 Mdr_7:25_21
Mdr:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:26 ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀιδίου καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ.
Mdr:7:26 For she is the brightness of the everlasting light, the unspotted mirror of the power of God, and the image of his goodness. (Wisdom 7:26 Brenton)
Mdr:7:26 Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. (Mdr 7:26 BT_4)
Mdr:7:26 ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀιδίου καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ.
Mdr:7:26 ἀπ·αύγασμα[τ], -ατος, τό γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἀΐδιος -ον καί ἔσοπτρον, -ου, τό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν·έργεια, -ας, ἡ καί εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:7:26 Namysł Dla odtąd, jak By być Lekki {Jasny} Skromność miara , przeciw której osobnik w społeczności może być sądzony. 'opieki należny {spowodowany} miary' C16: Od Fr. modeste, od L. modestus 'utrzymującego należną {spowodowaną} miarę', wiązał się {opowiadał} z miarą 'sposobu'. I też, nawet, mianowicie Zwierciadło Bóg  Praca (działanie) I też, nawet, mianowicie Ikona On/ona/to/to samo
Mdr:7:26 a)pau/gasma ga/r e)stin fOto\s a)idi/ou kai\ e)/soptron a)kEli/dOton tE=s tou= Teou= e)nergei/as kai\ ei)kO\n tE=s a)gaTo/tEtos au)tou=.
Mdr:7:26 apaugasma gar estin fOtos aidiu kai esoptron akElidOton tEs tu Teu energeias kai eikOn tEs agaTotEtos autu.
Mdr:7:26 N3M_NSN x V9_PAI3S N3T_GSN A1B_GSN C N2N_NSN A1B_NSN RA_GSF RA_GSM N2_GSM N1A_GSF C V1_PAPNSM RA_GSF N3T_GSF RD_GSM
Mdr:7:26 reflection for since, as to be light modesty a measure against which an individual in society may be judged. 'keeping due measure' C16: from Fr. modeste, from L. modestus 'keeping due measure', related to modus 'measure'. and also, even, namely mirror ć the the god [see theology] working (operation) and also, even, namely icon the ć he/she/it/same
Mdr:7:26 reflection (nom|acc|voc) for he/she/it-is light (gen) modesty ([Adj] gen) and mirror (nom|acc|voc)   the (gen) the (gen) god (gen) working (gen), workings (acc) and icon (nom|voc) the (gen)   him/it/same (gen)
Mdr:7:26 Mdr_7:26_1 Mdr_7:26_2 Mdr_7:26_3 Mdr_7:26_4 Mdr_7:26_5 Mdr_7:26_6 Mdr_7:26_7 Mdr_7:26_8 Mdr_7:26_9 Mdr_7:26_10 Mdr_7:26_11 Mdr_7:26_12 Mdr_7:26_13 Mdr_7:26_14 Mdr_7:26_15 Mdr_7:26_16 Mdr_7:26_17
Mdr:7:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:27 μία δὲ οὖσα πάντα δύναται καὶ μένουσα ἐν αὑτῇ τὰ πάντα καινίζει καὶ κατὰ γενεὰς εἰς ψυχὰς ὁσίας μεταβαίνουσα φίλους θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζει·
Mdr:7:27 And being but one, she can do all things: and remaining in herself, she maketh all things new: and in all ages entering into holy souls, she maketh them friends of God, and prophets. (Wisdom 7:27 Brenton)
Mdr:7:27 Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. (Mdr 7:27 BT_4)
Mdr:7:27 μία δὲ οὖσα πάντα δύναται καὶ μένουσα ἐν αὑτῇ τὰ πάντα καινίζει καὶ κατὰ γενεὰς εἰς ψυχὰς ὁσίας μεταβαίνουσα φίλους θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζει·
Mdr:7:27 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) καί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καί κατά γενεά, -ᾶς, ἡ εἰς[1] ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) μετα·βαίνω (μετα+βαιν-, μετα+βη·σ-, 2nd ath. μετα+β(η)-/ath. μετα+β(α)-, μετα+βεβη·κ-, -, -) φίλος -η -ον θεός, -οῦ, ὁ καί προφήτης, -ου, ὁ κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-)
Mdr:7:27 Jeden zaś By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolny; do zdolnego I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Do (+przyspieszenie) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Święty By przechodzić przechodzić od jednej rzeczy do innego albo jednego stanu do innego Przyjaciela towarzysz Bóg  I też, nawet, mianowicie Prorok By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się
Mdr:7:27 mi/a de\ ou)=sa pa/nta du/natai kai\ me/nousa e)n au(tE=| ta\ pa/nta kaini/DZei kai\ kata\ genea\s ei)s PSuCHa\s o(si/as metabai/nousa fi/lous Teou= kai\ profE/tas kataskeua/DZei·
Mdr:7:27 mia de usa panta dynatai kai menusa en hautE ta panta kainiDZei kai kata geneas eis PSyCHas hosias metabainusa filus Teu kai profEtas kataskeuaDZei·
Mdr:7:27 A1A_NSF x V9_PAPNSF A3_ASN V6_PMI3S C V1_PAPNSF P RD_DSF RA_APN A3_APN V1_PAI3S C P N1A_APF P N1_APF A1A_APF V1_PAPNSF A1_APM N2_GSM C N1M_APM V1_PAI3S
Mdr:7:27 one δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be every all, each, every, the whole of capable; to able and also, even, namely to remain (dwell) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves the every all, each, every, the whole of ć and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing generation Race, Nation; sometimes "generation" into (+acc) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person holy to pass to pass from one thing to another or one state to another friend companion god [see theology] and also, even, namely prophet to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare
Mdr:7:27 one (nom) Yet while being (nom|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed and while REMAIN-ing (nom|voc), going-to-REMAIN (fut ptcp) (nom|voc) in/among/by (+dat) self (dat) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)   and down/according to/as per (+acc), against (+gen) generation (gen), generations (acc) into (+acc) lifes (acc) holy ([Adj] acc, gen) while PASS-ing (nom|voc) friend ([Adj] acc) god (gen) and prophets (acc) he/she/it-is-MAKE READY-ing, you(sg)-are-being-MAKE READY-ed (classical)
Mdr:7:27 Mdr_7:27_1 Mdr_7:27_2 Mdr_7:27_3 Mdr_7:27_4 Mdr_7:27_5 Mdr_7:27_6 Mdr_7:27_7 Mdr_7:27_8 Mdr_7:27_9 Mdr_7:27_10 Mdr_7:27_11 Mdr_7:27_12 Mdr_7:27_13 Mdr_7:27_14 Mdr_7:27_15 Mdr_7:27_16 Mdr_7:27_17 Mdr_7:27_18 Mdr_7:27_19 Mdr_7:27_20 Mdr_7:27_21 Mdr_7:27_22 Mdr_7:27_23 Mdr_7:27_24
Mdr:7:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:28 οὐθὲν γὰρ ἀγαπᾷ ὁ θεὸς εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ συνοικοῦντα.
Mdr:7:28 For God loveth none but him that dwelleth with wisdom. (Wisdom 7:28 Brenton)
Mdr:7:28 Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością. (Mdr 7:28 BT_4)
Mdr:7:28 οὐθὲν γὰρ ἀγαπᾷ θεὸς εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ συνοικοῦντα.
Mdr:7:28 οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν γάρ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰ μή ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -)
Mdr:7:28 Nie jeden (nic, nikt) Dla odtąd, jak By kochać Bóg  Jeżeli Nie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By żyć z
Mdr:7:28 ou)Te\n ga\r a)gapa=| o( Teo\s ei) mE\ to\n sofi/a| sunoikou=nta.
Mdr:7:28 uTen gar agapa ho Teos ei mE ton sofia synoikunta.
Mdr:7:28 A3_ASN x V3_PAI3S RA_NSM N2_NSM C D RA_ASM N1A_DSF V2_PAPASM
Mdr:7:28 not one (nothing, no one) for since, as to love the god [see theology] if not the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to live with
Mdr:7:28 not one (nom|acc) for he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed the (nom) god (nom) if not the (acc) sapience (dat) while LIVE-ing-WITH (acc, nom|acc|voc)
Mdr:7:28 Mdr_7:28_1 Mdr_7:28_2 Mdr_7:28_3 Mdr_7:28_4 Mdr_7:28_5 Mdr_7:28_6 Mdr_7:28_7 Mdr_7:28_8 Mdr_7:28_9 Mdr_7:28_10
Mdr:7:28 x x x x x x x x x x
Mdr:7:29 ἔστιν γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄστρων θέσιν. φωτὶ συγκρινομένη εὑρίσκεται προτέρα·
Mdr:7:29 For she is more beautiful than the sun, and above all the order of stars: being compared with the light, she is found before it. (Wisdom 7:29 Brenton)
Mdr:7:29 Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo, (Mdr 7:29 BT_4)
Mdr:7:29 ἔστιν γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄστρων θέσιν. φωτὶ συγκρινομένη εὑρίσκεται προτέρα·
Mdr:7:29 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο   Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ)   φῶ[τ]ς, -ωτός, τό συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
Mdr:7:29 By być Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Gwiezdny Lekki {Jasny} By dawać się porównać By znajdować Wcześniej
Mdr:7:29 e)/stin ga\r au(/tE eu)prepeste/ra E(li/ou kai\ u(pe\r pa=san a)/strOn Te/sin. fOti\ sugkrinome/nE eu(ri/sketai prote/ra·
Mdr:7:29 estin gar hautE euprepestera hEliu kai hyper pasan astrOn Tesin. fOti synkrinomenE heurisketai protera·
Mdr:7:29 V9_PAI3S x RD_NSF A3H_NSFC N2_GSM C P A1S_ASF N2N_GPN N3I_ASF N3T_DSN V1_PMPNSF V1_PMI3S A1A_NSFC
Mdr:7:29 to be for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of; to sprinkle star ć light to compare to find earlier
Mdr:7:29 he/she/it-is for this (nom)   Elijah (gen); sun (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) stars (gen)   light (dat) while being-COMPARE-ed (nom|voc) he/she/it-is-being-FIND-ed earlier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Mdr:7:29 Mdr_7:29_1 Mdr_7:29_2 Mdr_7:29_3 Mdr_7:29_4 Mdr_7:29_5 Mdr_7:29_6 Mdr_7:29_7 Mdr_7:29_8 Mdr_7:29_9 Mdr_7:29_10 Mdr_7:29_11 Mdr_7:29_12 Mdr_7:29_13 Mdr_7:29_14
Mdr:7:29 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:7:30 τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται νύξ, σοφίας δὲ οὐ κατισχύει κακία.
Mdr:7:30 For after this cometh night: but vice shall not prevail against wisdom. (Wisdom 7:30 Brenton)
Mdr:7:30 po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże. (Mdr 7:30 BT_4)
Mdr:7:30 τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται νύξ, σοφίας δὲ οὐ κατισχύει κακία.
Mdr:7:30 οὗτος αὕτη τοῦτο μέν γάρ δια·δέχομαι (δια+δεχ-, -, δια+δεξ-, -, -, -) νύξ, -υκτός, ἡ σοφία, -ας, ἡ δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) κακία, -ας, ἡ
Mdr:7:30 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak By doznawać powodzenia Noc Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] zaś ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Źle źle, złośliwość
Mdr:7:30 tou=to me\n ga\r diade/CHetai nu/X, sofi/as de\ ou) katisCHu/ei kaki/a.
Mdr:7:30 tuto men gar diadeCHetai nyX, sofias de u katisCHyei kakia.
Mdr:7:30 RD_ASN x x V1_PMI3S N3_NSF N1A_GSF x D V1_PAI3S N1A_NSF
Mdr:7:30 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] indeed (yet, certainly, surely) for since, as to succeed night sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to ??? evil evil, malice
Mdr:7:30 this (nom|acc) indeed for he/she/it-is-being-SUCCEED-ed night (nom|voc) sapience (gen) Yet not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) evil (nom|voc)
Mdr:7:30 Mdr_7:30_1 Mdr_7:30_2 Mdr_7:30_3 Mdr_7:30_4 Mdr_7:30_5 Mdr_7:30_6 Mdr_7:30_7 Mdr_7:30_8 Mdr_7:30_9 Mdr_7:30_10
Mdr:7:30 x x x x x x x x x x