Mdr:8:1 διατείνει δὲ ἀπὸ πέρατος ἐπὶ πέρας εὐρώστως καὶ διοικεῖ τὰ πάντα χρηστῶς.
Mdr:8:1 Wisdom reacheth from one end to another mightily: and sweetly doth she order all things. (Wisdom 8:1 Brenton)
Mdr:8:1 Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. (Mdr 8:1 BT_4)
Mdr:8:1 διατείνει δὲ ἀπὸ πέρατος ἐπὶ πέρας εὐρώστως καὶ διοικεῖ τὰ πάντα χρηστῶς.
Mdr:8:1   δέ ἀπό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐπί πέρα[τ]ς, -ατος, τό   καί   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Mdr:8:1 zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Mdr:8:1 diatei/nei de\ a)po\ pe/ratos e)pi\ pe/ras eu)rO/stOs kai\ dioikei= ta\ pa/nta CHrEstO=s.
Mdr:8:1 diateinei de apo peratos epi peras eurOstOs kai dioikei ta panta CHrEstOs.
Mdr:8:1 V1_PAI3S x P N3T_GSN P N3T_NSN D C V2_PAI3S RA_APN A3_APN D
Mdr:8:1 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) ć and also, even, namely ć the every all, each, every, the whole of ć
Mdr:8:1   Yet away from (+gen) final decision (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) final decision (nom|acc|voc)   and   the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)  
Mdr:8:1 Mdr_8:1_1 Mdr_8:1_2 Mdr_8:1_3 Mdr_8:1_4 Mdr_8:1_5 Mdr_8:1_6 Mdr_8:1_7 Mdr_8:1_8 Mdr_8:1_9 Mdr_8:1_10 Mdr_8:1_11 Mdr_8:1_12
Mdr:8:1 x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:2 Ταύτην ἐφίλησα καὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου καὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ καὶ ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς.
Mdr:8:2 I loved her, and sought her out from my youth, I desired to make her my spouse, and I was a lover of her beauty. (Wisdom 8:2 Brenton)
Mdr:8:2 Ją to pokochałem, jej od młodości szukałem: pragnąłem ją sobie wziąć za oblubienicę i stałem się miłośnikiem jej piękna. (Mdr 8:2 BT_4)
Mdr:8:2 Ταύτην ἐφίλησα καὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου καὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ καὶ ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς.
Mdr:8:2 οὗτος αὕτη τοῦτο φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) νύμφη, -ης, ἡ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:8:2 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By całować całus, wargę, stykać się I też, nawet, mianowicie By odszukiwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ja I też, nawet, mianowicie By szukać Panny młodej/synowa By prowadzić Siebie I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo
Mdr:8:2 *tau/tEn e)fi/lEsa kai\ e)XeDZE/tEsa e)k neo/tEto/s mou kai\ e)DZE/tEsa nu/mfEn a)gage/sTai e)mautO=| kai\ e)rastE\s e)geno/mEn tou= ka/llous au)tE=s.
Mdr:8:2 tautEn efilEsa kai eXeDZEtEsa ek neotEtos mu kai eDZEtEsa nymfEn agagesTai emautO kai erastEs egenomEn tu kallus autEs.
Mdr:8:2 RD_ASF VAI_AAI1S C VAI_AAI1S P N3T_GSF RP_GS C VAI_AAI1S N1_ASF VB_AMN RD_DSM C N1M_NSM VBI_AMI1S RA_GSN N3E_GSN RD_GSF
Mdr:8:2 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely to seek out out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] I and also, even, namely to seek bride/daughter-in-law to lead myself and also, even, namely ć to become become, happen the ć he/she/it/same
Mdr:8:2 this (acc) I-KISS-ed and I-SEEK-ed-OUT out of (+gen) youth (gen) me (gen) and I-SEEK-ed bride/daughter-in-law (acc) to-be-LEAD-ed myself (dat) and   I-was-BECOME-ed the (gen)   her/it/same (gen)
Mdr:8:2 Mdr_8:2_1 Mdr_8:2_2 Mdr_8:2_3 Mdr_8:2_4 Mdr_8:2_5 Mdr_8:2_6 Mdr_8:2_7 Mdr_8:2_8 Mdr_8:2_9 Mdr_8:2_10 Mdr_8:2_11 Mdr_8:2_12 Mdr_8:2_13 Mdr_8:2_14 Mdr_8:2_15 Mdr_8:2_16 Mdr_8:2_17 Mdr_8:2_18
Mdr:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:3 εὐγένειαν δοξάζει συμβίωσιν θεοῦ ἔχουσα, καὶ ὁ πάντων δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν·
Mdr:8:3 In that she is conversant with God, she magnifieth her nobility: yea, the Lord of all things himself loved her. (Wisdom 8:3 Brenton)
Mdr:8:3 Sławi ona swe szlachetne pochodzenie, gdyż obcuje z Bogiem i miłuje ją Władca wszechrzeczy, (Mdr 8:3 BT_4)
Mdr:8:3 εὐγένειαν δοξάζει συμβίωσιν θεοῦ ἔχουσα, καὶ πάντων δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν·
Mdr:8:3   δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)   θεός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δεσπότης, -ου, ὁ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:8:3 By chwalić/wychwalaj/chwałę Bóg  By mieć I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Despota By kochać On/ona/to/to samo
Mdr:8:3 eu)ge/neian doXa/DZei sumbi/Osin Teou= e)/CHousa, kai\ o( pa/ntOn despo/tEs E)ga/pEsen au)tE/n·
Mdr:8:3 eugeneian doXaDZei symbiOsin Teu eCHusa, kai ho pantOn despotEs EgapEsen autEn·
Mdr:8:3 N1A_ASF V1_PAI3S N3I_ASF N2_GSM V1_PAPNSF C RA_NSM A3_GPM N1M_NSM VAI_AAI3S RD_ASF
Mdr:8:3 ć to glorify/extol/praise ć god [see theology] to have and also, even, namely the every all, each, every, the whole of despot to love he/she/it/same
Mdr:8:3   he/she/it-is-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing, you(sg)-are-being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (classical)   god (gen) while HAVE-ing (nom|voc) and the (nom) all (gen) despot (nom) he/she/it-LOVE-ed her/it/same (acc)
Mdr:8:3 Mdr_8:3_1 Mdr_8:3_2 Mdr_8:3_3 Mdr_8:3_4 Mdr_8:3_5 Mdr_8:3_6 Mdr_8:3_7 Mdr_8:3_8 Mdr_8:3_9 Mdr_8:3_10 Mdr_8:3_11
Mdr:8:3 x x x x x x x x x x x
Mdr:8:4 μύστις γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ ἐπιστήμης καὶ αἱρετὶς τῶν ἔργων αὐτοῦ.
Mdr:8:4 For she is privy to the mysteries of the knowledge of God, and a lover of his works. (Wisdom 8:4 Brenton)
Mdr:8:4 bo jest wtajemniczona w wiedzę Boga i w Jego dziełach dokonuje wyboru. (Mdr 8:4 BT_4)
Mdr:8:4 μύστις γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ ἐπιστήμης καὶ αἱρετὶς τῶν ἔργων αὐτοῦ.
Mdr:8:4   γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   καί   ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:8:4 Dla odtąd, jak By być Bóg  I też, nawet, mianowicie Praca On/ona/to/to samo
Mdr:8:4 mu/stis ga/r e)stin tE=s tou= Teou= e)pistE/mEs kai\ ai(reti\s tO=n e)/rgOn au)tou=.
Mdr:8:4 mystis gar estin tEs tu Teu epistEmEs kai hairetis tOn ergOn autu.
Mdr:8:4 N3D_NSF x V9_PAI3S RA_GSF RA_GSM N2_GSM N1_GSF C N3D_NSF RA_GPN N2N_GPN RD_GSM
Mdr:8:4 ć for since, as to be the the god [see theology] ć and also, even, namely ć the work he/she/it/same
Mdr:8:4   for he/she/it-is the (gen) the (gen) god (gen)   and   the (gen) works (gen) him/it/same (gen)
Mdr:8:4 Mdr_8:4_1 Mdr_8:4_2 Mdr_8:4_3 Mdr_8:4_4 Mdr_8:4_5 Mdr_8:4_6 Mdr_8:4_7 Mdr_8:4_8 Mdr_8:4_9 Mdr_8:4_10 Mdr_8:4_11 Mdr_8:4_12
Mdr:8:4 x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:5 εἰ δὲ πλοῦτός ἐστιν ἐπιθυμητὸν κτῆμα ἐν βίῳ, τί σοφίας πλουσιώτερον τῆς τὰ πάντα ἐργαζομένης;
Mdr:8:5 If riches be a possession to be desired in this life; what is richer than wisdom, that worketh all things? (Wisdom 8:5 Brenton)
Mdr:8:5 Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym - cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia? (Mdr 8:5 BT_4)
Mdr:8:5 εἰ δὲ πλοῦτός ἐστιν ἐπιθυμητὸν κτῆμα ἐν βίῳ, τί σοφίας πλουσιώτερον τῆς τὰ πάντα ἐργαζομένης;
Mdr:8:5 εἰ δέ πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX] κτῆμα[τ], -ατος, τό ἐν βίος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σοφία, -ας, ἡ πλουσιώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πλούσιος) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
Mdr:8:5 Jeżeli zaś Bogactwa/obfitość By być desireable to jest, godny bycia pożądany potem Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina') W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż
Mdr:8:5 ei) de\ plou=to/s e)stin e)piTumEto\n ktE=ma e)n bi/O|, ti/ sofi/as plousiO/teron tE=s ta\ pa/nta e)rgaDZome/nEs;
Mdr:8:5 ei de plutos estin epiTymEton ktEma en biO, ti sofias plusiOteron tEs ta panta ergaDZomenEs;
Mdr:8:5 C x N2_NSM V9_PAI3S A1B_NSN N3M_NSN P N2_DSM RI_NSN N1A_GSF A1A_NSNC RA_GSF RA_APN A3_APN V1_PMPGSF
Mdr:8:5 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wealth/abundance to be desireable i.e., worthy of being lusted after temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] ??? the the every all, each, every, the whole of to work/strive
Mdr:8:5 if Yet wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) he/she/it-is desireable ([Adj] acc, nom|acc|voc) temporality (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) life (dat) who/what/why (nom|acc) sapience (gen) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (gen)
Mdr:8:5 Mdr_8:5_1 Mdr_8:5_2 Mdr_8:5_3 Mdr_8:5_4 Mdr_8:5_5 Mdr_8:5_6 Mdr_8:5_7 Mdr_8:5_8 Mdr_8:5_9 Mdr_8:5_10 Mdr_8:5_11 Mdr_8:5_12 Mdr_8:5_13 Mdr_8:5_14 Mdr_8:5_15
Mdr:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:6 εἰ δὲ φρόνησις ἐργάζεται, τίς αὐτῆς τῶν ὄντων μᾶλλόν ἐστιν τεχνῖτις;
Mdr:8:6 And if prudence work; who of all that are is a more cunning workman than she? (Wisdom 8:6 Brenton)
Mdr:8:6 Jeśli rozwaga jest twórcza - któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż Mądrość? (Mdr 8:6 BT_4)
Mdr:8:6 εἰ δὲ φρόνησις ἐργάζεται, τίς αὐτῆς τῶν ὄντων μᾶλλόν ἐστιν τεχνῖτις;
Mdr:8:6 εἰ δέ φρόνησις, -εως, ἡ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μᾶλλον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Mdr:8:6 Jeżeli zaś Przypatrywanie się By pracować/dąż Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo By być Bardziej/raczej (zamiast tego) By być
Mdr:8:6 ei) de\ fro/nEsis e)rga/DZetai, ti/s au)tE=s tO=n o)/ntOn ma=llo/n e)stin teCHni=tis;
Mdr:8:6 ei de fronEsis ergaDZetai, tis autEs tOn ontOn mallon estin teCHnitis;
Mdr:8:6 C x N3I_NSF V1_PMI3S RI_NSM RD_GSF RA_GPN V9_PAPGPN D V9_PAI3S N3_NSF
Mdr:8:6 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] contemplation to work/strive who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same the to be more/rather (instead) to be ć
Mdr:8:6 if Yet contemplation (nom) he/she/it-is-being-WORK/STRIVE-ed who/what/why (nom) her/it/same (gen) the (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) more/rather he/she/it-is  
Mdr:8:6 Mdr_8:6_1 Mdr_8:6_2 Mdr_8:6_3 Mdr_8:6_4 Mdr_8:6_5 Mdr_8:6_6 Mdr_8:6_7 Mdr_8:6_8 Mdr_8:6_9 Mdr_8:6_10 Mdr_8:6_11
Mdr:8:6 x x x x x x x x x x x
Mdr:8:7 καὶ εἰ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ τις, οἱ πόνοι ταύτης εἰσὶν ἀρεταί· σωφροσύνην γὰρ καὶ φρόνησιν ἐκδιδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, ὧν χρησιμώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις.
Mdr:8:7 And if a man love righteousness her labours are virtues: for she teacheth temperance and prudence, justice and fortitude: which are such things, as men can have nothing more profitable in their life. (Wisdom 8:7 Brenton)
Mdr:8:7 I jeśli kto miłuje sprawiedliwość - jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu. (Mdr 8:7 BT_4)
Mdr:8:7 καὶ εἰ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ τις, οἱ πόνοι ταύτης εἰσὶν ἀρεταί· σωφροσύνην γὰρ καὶ φρόνησιν ἐκδιδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, ὧν χρησιμώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις.
Mdr:8:7 καί εἰ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀρετή, -ῆς, ἡ σω·φρο·σύνη, -ης, ἡ γάρ καί φρόνησις, -εως, ἡ   δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ χρησιμώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of χρήσιμος) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν βίος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Mdr:8:7 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By kochać Jakiś/jakikolwiek Praca To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Cnota Zdrowy rozsądek [odczuwanie] Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie się Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Mężny Kto/, który/, który ??? Nie jeden (nic, nikt) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie Ludzki
Mdr:8:7 kai\ ei) dikaiosu/nEn a)gapa=| tis, oi( po/noi tau/tEs ei)si\n a)retai/· sOfrosu/nEn ga\r kai\ fro/nEsin e)kdida/skei, dikaiosu/nEn kai\ a)ndrei/an, O(=n CHrEsimO/teron ou)de/n e)stin e)n bi/O| a)nTrO/pois.
Mdr:8:7 kai ei dikaiosynEn agapa tis, hoi ponoi tautEs eisin aretai· sOfrosynEn gar kai fronEsin ekdidaskei, dikaiosynEn kai andreian, hOn CHrEsimOteron uden estin en biO anTrOpois.
Mdr:8:7 C C N1_ASF V3_PAI3S RI_NSM RA_NPM N2_NPM RD_GSF V9_PAI3P N1_NPF N1_ASF x C N3I_ASF V1_PAI3S N1_ASF C A1A_ASF RR_GPN A1_ASNC A3_ASN V9_PAI3S P N2_DSM N2_DPM
Mdr:8:7 and also, even, namely if righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to love some/any the labor this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be virtue good sense [sensibleness] for since, as and also, even, namely contemplation ć righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely manly who/whom/which ??? not one (nothing, no one) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life human
Mdr:8:7 and if righteousness (acc) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed some/any (nom) the (nom) labors (nom|voc) this (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are virtues (nom|voc) good sense (acc) for and contemplation (acc)   righteousness (acc) and manly ([Adj] acc) who/whom/which (gen) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) not one (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) life (dat) humans (dat)
Mdr:8:7 Mdr_8:7_1 Mdr_8:7_2 Mdr_8:7_3 Mdr_8:7_4 Mdr_8:7_5 Mdr_8:7_6 Mdr_8:7_7 Mdr_8:7_8 Mdr_8:7_9 Mdr_8:7_10 Mdr_8:7_11 Mdr_8:7_12 Mdr_8:7_13 Mdr_8:7_14 Mdr_8:7_15 Mdr_8:7_16 Mdr_8:7_17 Mdr_8:7_18 Mdr_8:7_19 Mdr_8:7_20 Mdr_8:7_21 Mdr_8:7_22 Mdr_8:7_23 Mdr_8:7_24 Mdr_8:7_25
Mdr:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:8 εἰ δὲ καὶ πολυπειρίαν ποθεῖ τις, οἶδεν τὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ μέλλοντα εἰκάζει, ἐπίσταται στροφὰς λόγων καὶ λύσεις αἰνιγμάτων, σημεῖα καὶ τέρατα προγινώσκει καὶ ἐκβάσεις καιρῶν καὶ χρόνων.
Mdr:8:8 If a man desire much experience, she knoweth things of old, and conjectureth aright what is to come: she knoweth the subtilties of speeches, and can expound dark sentences: she foreseeth signs and wonders, and the events of seasons and times. (Wisdom 8:8 Brenton)
Mdr:8:8 A jeśli kto jest żądny wielkiej wiedzy - ona zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje, zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek, wiedza wyprzedza znaki i cuda, następstwa chwil i czasów. (Mdr 8:8 BT_4)
Mdr:8:8 εἰ δὲ καὶ πολυπειρίαν ποθεῖ τις, οἶδεν τὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ μέλλοντα εἰκάζει, ἐπίσταται στροφὰς λόγων καὶ λύσεις αἰνιγμάτων, σημεῖα καὶ τέρατα προγινώσκει καὶ ἐκβάσεις καιρῶν καὶ χρόνων.
Mdr:8:8 εἰ δέ καί     τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀρχαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)   ἐπι·στάτης, -ου, ὁ; ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) στροφή, -ῆς, ἡ [LXX] λόγος, -ου, ὁ καί λύσις, -εως, ἡ; λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) αἴνιγμα[τ], -ατος, τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί τέρα[τ]ς, -ατος, τό προ·γινώσκω (προ+γινωσκ-, προ+γνω·σ-, 2nd ath. προ+γν(ω)-/ath. προ+γν(ο)-, -, προ+εγνωσ-, προ+γνωσ·θ-) καί ἔκ·βασις, -εως, ἡ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Mdr:8:8 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Starożytny I też, nawet, mianowicie By mieć dookoła być przeznaczony Opanowuj; by wiedzieć Kręć się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Wypuszczaj; by rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Zagadka [zobacz zagadkę] Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) By wiedzieć przedtem wiedz, spostrzegaj, ucz się, albo rozumiej przedtem I też, nawet, mianowicie ??? Okres czasu I też, nawet, mianowicie Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Mdr:8:8 ei) de\ kai\ polupeiri/an poTei= tis, oi)=den ta\ a)rCHai=a kai\ ta\ me/llonta ei)ka/DZei, e)pi/statai strofa\s lo/gOn kai\ lu/seis ai)nigma/tOn, sEmei=a kai\ te/rata proginO/skei kai\ e)kba/seis kairO=n kai\ CHro/nOn.
Mdr:8:8 ei de kai polypeirian poTei tis, oiden ta arCHaia kai ta mellonta eikaDZei, epistatai strofas logOn kai lyseis ainigmatOn, sEmeia kai terata proginOskei kai ekbaseis kairOn kai CHronOn.
Mdr:8:8 C x C N1A_ASF V2_PAI3S RI_NSM VX_XAI3S RA_APN A1A_APN C RA_APN V1_PAPAPN V1_PAI3S V6_PMI3S N1_APF N2_GPM C N3I_APF N3M_GPN N2N_APN C N3T_ASN V1_PAI3S C N3I_APF N2_GPM C N2_GPM
Mdr:8:8 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć ć some/any to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the ancient and also, even, namely the to am about to be destined ć master; to know twist word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely release; to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy riddle [see enigma] sign; sign and also, even, namely wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) to know beforehand know, perceive, learn, or understand beforehand and also, even, namely ??? period of time and also, even, namely time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Mdr:8:8 if Yet and     some/any (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed the (nom|acc) ancient ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom|acc) while ABOUT-ing (acc, nom|acc|voc)   masters (nom|voc); he/she/it-is-being-KNOW-ed twists (acc) words (gen) and releases (acc, nom|voc); you(sg)-will-LOOSEN/UNBIND riddles (gen) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and wonders (nom|acc|voc) he/she/it-is-KNOW BEFOREHand-ing, you(sg)-are-being-KNOW BEFOREHand-ed (classical) and ???s (acc, nom|voc) periods of time (gen) and times (gen)
Mdr:8:8 Mdr_8:8_1 Mdr_8:8_2 Mdr_8:8_3 Mdr_8:8_4 Mdr_8:8_5 Mdr_8:8_6 Mdr_8:8_7 Mdr_8:8_8 Mdr_8:8_9 Mdr_8:8_10 Mdr_8:8_11 Mdr_8:8_12 Mdr_8:8_13 Mdr_8:8_14 Mdr_8:8_15 Mdr_8:8_16 Mdr_8:8_17 Mdr_8:8_18 Mdr_8:8_19 Mdr_8:8_20 Mdr_8:8_21 Mdr_8:8_22 Mdr_8:8_23 Mdr_8:8_24 Mdr_8:8_25 Mdr_8:8_26 Mdr_8:8_27 Mdr_8:8_28
Mdr:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:9 ἔκρινα τοίνυν ταύτην ἀγαγέσθαι πρὸς συμβίωσιν εἰδὼς ὅτι ἔσται μοι σύμβουλος ἀγαθῶν καὶ παραίνεσις φροντίδων καὶ λύπης.
Mdr:8:9 Therefore I purposed to take her to me to live with me, knowing that she would be a counsellor of good things, and a comfort in cares and grief. (Wisdom 8:9 Brenton)
Mdr:8:9 Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia, wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem, a w troskach i w smutku pociechą. (Mdr 8:9 BT_4)
Mdr:8:9 ἔκρινα τοίνυν ταύτην ἀγαγέσθαι πρὸς συμβίωσιν εἰδὼς ὅτι ἔσται μοι σύμβουλος ἀγαθῶν καὶ παραίνεσις φροντίδων καὶ λύπης.
Mdr:8:9 κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) τοί·νυν οὗτος αὕτη τοῦτο ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πρός   οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύμ·βουλος, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί     καί λύπη, -ῆς, ἡ
Mdr:8:9 By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Dlatego dlatego, wtedy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto By być Ja Doradca Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Smutek
Mdr:8:9 e)/krina toi/nun tau/tEn a)gage/sTai pro\s sumbi/Osin ei)dO\s o(/ti e)/stai moi su/mboulos a)gaTO=n kai\ parai/nesis fronti/dOn kai\ lu/pEs.
Mdr:8:9 ekrina toinyn tautEn agagesTai pros symbiOsin eidOs hoti estai moi symbulos agaTOn kai parainesis frontidOn kai lypEs.
Mdr:8:9 VAI_AAI3S x RD_ASF VB_AMN P V4_PAS3P VX_XAPNSM C VF_FMI3S RP_DS N2_NSM A1_GPN C N3I_NSF N3D_GPF C N1_GSF
Mdr:8:9 to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn therefore therefore, then this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lead toward (+acc,+gen,+dat) ć to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that to be I adviser good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely ć ć and also, even, namely sorrow
Mdr:8:9 I-JUDGE-ed therefore this (acc) to-be-LEAD-ed toward (+acc,+gen,+dat)   having PERCEIVE-ed (nom) because/that he/she/it-will-be me (dat) adviser (nom) good ([Adj] gen) and     and sorrow (gen)
Mdr:8:9 Mdr_8:9_1 Mdr_8:9_2 Mdr_8:9_3 Mdr_8:9_4 Mdr_8:9_5 Mdr_8:9_6 Mdr_8:9_7 Mdr_8:9_8 Mdr_8:9_9 Mdr_8:9_10 Mdr_8:9_11 Mdr_8:9_12 Mdr_8:9_13 Mdr_8:9_14 Mdr_8:9_15 Mdr_8:9_16 Mdr_8:9_17
Mdr:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:10 ἕξω δι’ αὐτὴν δόξαν ἐν ὄχλοις καὶ τιμὴν παρὰ πρεσβυτέροις ὁ νέος·
Mdr:8:10 For her sake I shall have estimation among the multitude, and honour with the elders, though I be young. (Wisdom 8:10 Brenton)
Mdr:8:10 Dzięki niej znajdę chwałę u ludu i cześć u starszych, sam będąc młody. (Mdr 8:10 BT_4)
Mdr:8:10 ἕξω δι’ αὐτὴν δόξαν ἐν ὄχλοις καὶ τιμὴν παρὰ πρεσβυτέροις νέος·
Mdr:8:10 ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐν ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) καί τιμή, -ῆς, ἡ παρά πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό νέος -α -ον
Mdr:8:10 Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Starszy Nowe/młode
Mdr:8:10 e(/XO di’ au)tE\n do/Xan e)n o)/CHlois kai\ timE\n para\ presbute/rois o( ne/os·
Mdr:8:10 heXO di’ autEn doXan en oCHlois kai timEn para presbyterois ho neos·
Mdr:8:10 VF_FAI1S P RD_ASF N1S_ASF P N2_DPM C N1_ASF P N2_DPM RA_NSM A1A_NSM
Mdr:8:10 outside; to have; to be permitted because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded and also, even, namely honor honor, esteem, worship; of things: worth, value frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together elder the new/young
Mdr:8:10 outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED because of (+acc), through (+gen) her/it/same (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) crowds (dat); you(sg)-happen-to-be-TROUBLE-ing (opt) and honor (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) elder ([Adj] dat) the (nom) new/young ([Adj] nom)
Mdr:8:10 Mdr_8:10_1 Mdr_8:10_2 Mdr_8:10_3 Mdr_8:10_4 Mdr_8:10_5 Mdr_8:10_6 Mdr_8:10_7 Mdr_8:10_8 Mdr_8:10_9 Mdr_8:10_10 Mdr_8:10_11 Mdr_8:10_12
Mdr:8:10 x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:11 ὀξὺς εὑρεθήσομαι ἐν κρίσει καὶ ἐν ὄψει δυναστῶν θαυμασθήσομαι·
Mdr:8:11 I shall be found of a quick conceit in judgment, and shall be admired in the sight of great men. (Wisdom 8:11 Brenton)
Mdr:8:11 Bystrym znajdą mnie w sądzie, wzbudzę podziw u możnych. (Mdr 8:11 BT_4)
Mdr:8:11 ὀξὺς εὑρεθήσομαι ἐν κρίσει καὶ ἐν ὄψει δυναστῶν θαυμασθήσομαι·
Mdr:8:11 ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν κρίσις, -εως, ἡ καί ἐν ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δυνάστης, -ου, ὁ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
Mdr:8:11 Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Widok; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Najwyższy By być zaskakiwany są podziwiany przy
Mdr:8:11 o)Xu\s eu(reTE/somai e)n kri/sei kai\ e)n o)/PSei dunastO=n TaumasTE/somai·
Mdr:8:11 oXys heureTEsomai en krisei kai en oPSei dynastOn TaumasTEsomai·
Mdr:8:11 A3U_NSM VC_FPI1S P N3I_DSF C P N3I_DSF N1M_GPM VC_FPI1S
Mdr:8:11 swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), sovereign to be surprised be marvelled at
Mdr:8:11 swift ([Adj] nom) I-will-be-FIND-ed in/among/by (+dat) judgment (dat) and in/among/by (+dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) sovereigns (gen) I-will-be-BE SURPRISED-ed
Mdr:8:11 Mdr_8:11_1 Mdr_8:11_2 Mdr_8:11_3 Mdr_8:11_4 Mdr_8:11_5 Mdr_8:11_6 Mdr_8:11_7 Mdr_8:11_8 Mdr_8:11_9
Mdr:8:11 x x x x x x x x x
Mdr:8:12 σιγῶντά με περιμενοῦσιν καὶ φθεγγομένῳ προσέξουσιν καὶ λαλοῦντος ἐπὶ πλεῖον χεῖρα ἐπιθήσουσιν ἐπὶ στόμα αὐτῶν.
Mdr:8:12 When I hold my tongue, they shall bide my leisure, and when I speak, they shall give good ear unto me: if I talk much, they shall lay their hands upon their mouth. (Wisdom 8:12 Brenton)
Mdr:8:12 Gdy będę milczał - wyczekiwać będą, a gdy przemówię - uważać; i jeśli długo przemawiać będę - położą rękę na ustach. (Mdr 8:12 BT_4)
Mdr:8:12 σιγῶντά με περιμενοῦσιν καὶ φθεγγομένῳ προσέξουσιν καὶ λαλοῦντος ἐπὶ πλεῖον χεῖρα ἐπιθήσουσιν ἐπὶ στόμα αὐτῶν.
Mdr:8:12 σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περι·μένω (περι+μεν-, -, -, -, -, -) καί φθέγγομαι (φθεγγ-, φθεγξ-, φθεγξ-, -, -, -) προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:8:12 Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Ja Do ??? I też, nawet, mianowicie By wydawać By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. I też, nawet, mianowicie By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więcej Ręka By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Mdr:8:12 sigO=nta/ me perimenou=sin kai\ fTeggome/nO| prose/Xousin kai\ lalou=ntos e)pi\ plei=on CHei=ra e)piTE/sousin e)pi\ sto/ma au)tO=n.
Mdr:8:12 sigOnta me perimenusin kai fTengomenO proseXusin kai laluntos epi pleion CHeira epiTEsusin epi stoma autOn.
Mdr:8:12 V3_PAPASM RP_AS VF2_FAI3P C V1_PMPDSM VF_FAI3P C V2_PAPGSM P A3C_ASF N3_ASF VF_FAI3P P N3M_ASN RD_GPM
Mdr:8:12 to have no sound to be silent I to ??? and also, even, namely to utter to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. and also, even, namely to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing more hand to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma he/she/it/same
Mdr:8:12 while TO HAVE NO SOUND-ing (acc, nom|acc|voc) me (acc) they-are-???-ing, while ???-ing (dat) and while being-UTTER-ed (dat) they-will-PAY HEED, going-to-PAY HEED (fut ptcp) (dat) and while SPEAK-ing (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) more (nom|acc|voc, voc) hand (acc) they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen)
Mdr:8:12 Mdr_8:12_1 Mdr_8:12_2 Mdr_8:12_3 Mdr_8:12_4 Mdr_8:12_5 Mdr_8:12_6 Mdr_8:12_7 Mdr_8:12_8 Mdr_8:12_9 Mdr_8:12_10 Mdr_8:12_11 Mdr_8:12_12 Mdr_8:12_13 Mdr_8:12_14 Mdr_8:12_15
Mdr:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:13 ἕξω δι’ αὐτὴν ἀθανασίαν καὶ μνήμην αἰώνιον τοῖς μετ’ ἐμὲ ἀπολείψω.
Mdr:8:13 Moreover by the means of her I shall obtain immortality, and leave behind me an everlasting memorial to them that come after me. (Wisdom 8:13 Brenton)
Mdr:8:13 Przez nią zdobędę nieśmiertelność, zostawię wieczną pamięć potomnym. (Mdr 8:13 BT_4)
Mdr:8:13 ἕξω δι’ αὐτὴν ἀθανασίαν καὶ μνήμην αἰώνιον τοῖς μετ’ ἐμὲ ἀπολείψω.
Mdr:8:13 ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·θανασία, -ας, ἡ καί μνήμη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-)
Mdr:8:13 Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Nieśmiertelność I też, nawet, mianowicie Pamięć aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany)
Mdr:8:13 e(/XO di’ au)tE\n a)Tanasi/an kai\ mnE/mEn ai)O/nion toi=s met’ e)me\ a)polei/PSO.
Mdr:8:13 heXO di’ autEn aTanasian kai mnEmEn aiOnion tois met’ eme apoleiPSO.
Mdr:8:13 VF_FAI1S P RD_ASF N1A_ASF C N1_ASF A1B_ASF RA_DPM P RP_AS VF_FAI1S
Mdr:8:13 outside; to have; to be permitted because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same immortality and also, even, namely recollection aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to Remain [from] (left behind, deserted)
Mdr:8:13 outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED because of (+acc), through (+gen) her/it/same (acc) immortality (acc) and recollection (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) after (+acc), with (+gen) me (acc); my/mine (voc) I-will-REMAIN [FROM], I-should-REMAIN [FROM]
Mdr:8:13 Mdr_8:13_1 Mdr_8:13_2 Mdr_8:13_3 Mdr_8:13_4 Mdr_8:13_5 Mdr_8:13_6 Mdr_8:13_7 Mdr_8:13_8 Mdr_8:13_9 Mdr_8:13_10 Mdr_8:13_11
Mdr:8:13 x x x x x x x x x x x
Mdr:8:14 διοικήσω λαούς, καὶ ἔθνη ὑποταγήσεταί μοι·
Mdr:8:14 I shall set the people in order, and the nations shall be subject unto me. (Wisdom 8:14 Brenton)
Mdr:8:14 Będę władał ludami, poddane mi będą narody: (Mdr 8:14 BT_4)
Mdr:8:14 διοικήσω λαούς, καὶ ἔθνη ὑποταγήσεταί μοι·
Mdr:8:14   λαός, -οῦ, ὁ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:8:14 Ludzie I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Ja
Mdr:8:14 dioikE/sO laou/s, kai\ e)/TnE u(potagE/setai/ moi·
Mdr:8:14 dioikEsO laus, kai eTnE hypotagEsetai moi·
Mdr:8:14 VF_FAI1S N2_APM C N3E_APN VD_FPI3S RP_DS
Mdr:8:14 ć people and also, even, namely nation [see ethnic] to subordinate [like a soldier to a commander] I
Mdr:8:14   peoples (acc) and nations (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-SUBORDINATE-ed me (dat)
Mdr:8:14 Mdr_8:14_1 Mdr_8:14_2 Mdr_8:14_3 Mdr_8:14_4 Mdr_8:14_5 Mdr_8:14_6
Mdr:8:14 x x x x x x
Mdr:8:15 φοβηθήσονταί με ἀκούσαντες τύραννοι φρικτοί, ἐν πλήθει φανοῦμαι ἀγαθὸς καὶ ἐν πολέμῳ ἀνδρεῖος.
Mdr:8:15 Horrible tyrants shall be afraid, when they do but hear of me; I shall be found good among the multitude, and valiant in war. (Wisdom 8:15 Brenton)
Mdr:8:15 usłyszawszy mnie ulękną się władcy straszliwi. Okażę się dobrym wśród ludu i mężnym na wojnie. (Mdr 8:15 BT_4)
Mdr:8:15 φοβηθήσονταί με ἀκούσαντες τύραννοι φρικτοί, ἐν πλήθει φανοῦμαι ἀγαθὸς καὶ ἐν πολέμῳ ἀνδρεῖος.
Mdr:8:15 φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]   ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἐν πόλεμος, -ου, ὁ ἀνδρεῖος -α -ον [LXX]
Mdr:8:15 By bać się Ja By słyszeć Tyran W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] Mężny
Mdr:8:15 fobETE/sontai/ me a)kou/santes tu/rannoi friktoi/, e)n plE/Tei fanou=mai a)gaTo\s kai\ e)n pole/mO| a)ndrei=os.
Mdr:8:15 fobETEsontai me akusantes tyrannoi friktoi, en plETei fanumai agaTos kai en polemO andreios.
Mdr:8:15 VC_FPI3P RP_AS VA_AAPNPM N2_NPM A1_NPM P N3E_DSN VF2_FMI1S A1_NSM C P N2_DSM A1A_NSM
Mdr:8:15 to fear I to hear tyrant ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) to appear look, shew, peer, seem, show good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] manly
Mdr:8:15 they-will-be-FEAR-ed me (acc) upon HEAR-ing (nom|voc) tyrants (nom|voc)   in/among/by (+dat) lot (dat) I-will-be-APPEAR-ed good ([Adj] nom) and in/among/by (+dat) war (dat) manly ([Adj] nom)
Mdr:8:15 Mdr_8:15_1 Mdr_8:15_2 Mdr_8:15_3 Mdr_8:15_4 Mdr_8:15_5 Mdr_8:15_6 Mdr_8:15_7 Mdr_8:15_8 Mdr_8:15_9 Mdr_8:15_10 Mdr_8:15_11 Mdr_8:15_12 Mdr_8:15_13
Mdr:8:15 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:16 εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκόν μου προσαναπαύσομαι αὐτῇ· οὐ γὰρ ἔχει πικρίαν ἡ συναναστροφὴ αὐτῆς οὐδὲ ὀδύνην ἡ συμβίωσις αὐτῆς, ἀλλὰ εὐφροσύνην καὶ χαράν.
Mdr:8:16 After I am come into mine house, I will repose myself with her: for her conversation hath no bitterness; and to live with her hath no sorrow, but mirth and joy. (Wisdom 8:16 Brenton)
Mdr:8:16 Wszedłszy do swego domu przy niej odpocznę, bo obcowanie z nią nie sprawia przykrości ani współżycie z nią nie przynosi udręki, ale wesele i radość. (Mdr 8:16 BT_4)
Mdr:8:16 εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκόν μου προσαναπαύσομαι αὐτῇ· οὐ γὰρ ἔχει πικρίαν συναναστροφὴ αὐτῆς οὐδὲ ὀδύνην συμβίωσις αὐτῆς, ἀλλὰ εὐφροσύνην καὶ χαράν.
Mdr:8:16 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πικρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὀδύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί χαρά, -ᾶς, ἡ
Mdr:8:16 By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ja On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By mieć Gorycz On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ból On/ona/to/to samo Ale Wesołość I też, nawet, mianowicie Radość
Mdr:8:16 ei)selTO\n ei)s to\n oi)=ko/n mou prosanapau/somai au)tE=|· ou) ga\r e)/CHei pikri/an E( sunanastrofE\ au)tE=s ou)de\ o)du/nEn E( sumbi/Osis au)tE=s, a)lla\ eu)frosu/nEn kai\ CHara/n.
Mdr:8:16 eiselTOn eis ton oikon mu prosanapausomai autE· u gar eCHei pikrian hE synanastrofE autEs ude odynEn hE symbiOsis autEs, alla eufrosynEn kai CHaran.
Mdr:8:16 VB_AAPNSM P RA_ASM N2_ASM RP_GS VF_FMI1S RD_DSF D x V1_PAI3S N1A_ASF RA_NSF N1_NSF RD_GSF C N1_ASF RA_NSF N3I_NSF RD_GSF C N1_ASF C N1A_ASF
Mdr:8:16 to enter into (+acc) the house I ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing for since, as to have bitterness the ć he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) pain the ć he/she/it/same but cheerfulness and also, even, namely joy
Mdr:8:16 upon ENTER-ing (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) me (gen)   her/it/same (dat) not for he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) bitterness (acc) the (nom)   her/it/same (gen) neither/nor pain (acc) the (nom)   her/it/same (gen) but cheerfulness (acc) and joy (acc)
Mdr:8:16 Mdr_8:16_1 Mdr_8:16_2 Mdr_8:16_3 Mdr_8:16_4 Mdr_8:16_5 Mdr_8:16_6 Mdr_8:16_7 Mdr_8:16_8 Mdr_8:16_9 Mdr_8:16_10 Mdr_8:16_11 Mdr_8:16_12 Mdr_8:16_13 Mdr_8:16_14 Mdr_8:16_15 Mdr_8:16_16 Mdr_8:16_17 Mdr_8:16_18 Mdr_8:16_19 Mdr_8:16_20 Mdr_8:16_21 Mdr_8:16_22 Mdr_8:16_23
Mdr:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:17 ταῦτα λογισάμενος ἐν ἐμαυτῷ καὶ φροντίσας ἐν καρδίᾳ μου ὅτι ἀθανασία ἐστὶν ἐν συγγενείᾳ σοφίας
Mdr:8:17 Now when I considered these things in myself, and pondered them in my heart, how that to be allied unto wisdom is immortality; (Wisdom 8:17 Brenton)
Mdr:8:17 Gdym sobie nad tym pomyślał i rozważyłem to w sercu, że w zażyłości z Mądrością leży nieśmiertelność, (Mdr 8:17 BT_4)
Mdr:8:17 ταῦτα λογισάμενος ἐν ἐμαυτῷ καὶ φροντίσας ἐν καρδίᾳ μου ὅτι ἀθανασία ἐστὶν ἐν συγγενείᾳ σοφίας
Mdr:8:17 οὗτος αὕτη τοῦτο λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐν ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἀ·θανασία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν συγ·γένεια, -ας, ἡ σοφία, -ας, ἡ
Mdr:8:17 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siebie I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Ponieważ/tamto Nieśmiertelność By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Względny Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Mdr:8:17 tau=ta logisa/menos e)n e)mautO=| kai\ fronti/sas e)n kardi/a| mou o(/ti a)Tanasi/a e)sti\n e)n suggenei/a| sofi/as
Mdr:8:17 tauta logisamenos en emautO kai frontisas en kardia mu hoti aTanasia estin en syngeneia sofias
Mdr:8:17 RD_APN VA_AMPNSM P RD_DSM C VA_AAPNSM P N1A_DSF RP_GS C N1A_NSF V9_PAI3S P N1A_DSF N1A_GSF
Mdr:8:17 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among myself and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I because/that immortality to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among relative sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Mdr:8:17 these (nom|acc) upon being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom) in/among/by (+dat) myself (dat) and upon ???-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) because/that immortality (nom|voc) he/she/it-is in/among/by (+dat) relative (dat) sapience (gen)
Mdr:8:17 Mdr_8:17_1 Mdr_8:17_2 Mdr_8:17_3 Mdr_8:17_4 Mdr_8:17_5 Mdr_8:17_6 Mdr_8:17_7 Mdr_8:17_8 Mdr_8:17_9 Mdr_8:17_10 Mdr_8:17_11 Mdr_8:17_12 Mdr_8:17_13 Mdr_8:17_14 Mdr_8:17_15
Mdr:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:18 καὶ ἐν φιλίᾳ αὐτῆς τέρψις ἀγαθὴ καὶ ἐν πόνοις χειρῶν αὐτῆς πλοῦτος ἀνεκλιπὴς καὶ ἐν συγγυμνασίᾳ ὁμιλίας αὐτῆς φρόνησις καὶ εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγων αὐτῆς, περιῄειν ζητῶν ὅπως λάβω αὐτὴν εἰς ἐμαυτόν.
Mdr:8:18 And great pleasure it is to have her friendship; and in the works of her hands are infinite riches; and in the exercise of conference with her, prudence; and in talking with her, a good report; I went about seeking how to take her to me. (Wisdom 8:18 Brenton)
Mdr:8:18 w przyjaźni z nią szlachetna rozkosz, w dziełach jej rąk nieprzebrane bogactwa, a roztropność we wspólnych z nią ćwiczeniach i sława w posiadaniu jej nauki - krążyłem, szukając, jak by ją wziąć do siebie. (Mdr 8:18 BT_4)
Mdr:8:18 καὶ ἐν φιλίᾳ αὐτῆς τέρψις ἀγαθὴ καὶ ἐν πόνοις χειρῶν αὐτῆς πλοῦτος ἀνεκλιπὴς καὶ ἐν συγγυμνασίᾳ ὁμιλίας αὐτῆς φρόνησις καὶ εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγων αὐτῆς, περιῄειν ζητῶν ὅπως λάβω αὐτὴν εἰς ἐμαυτόν.
Mdr:8:18 καί ἐν φιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ἐν πόνος, -ου, ὁ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό   καί ἐν   ὁμιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό φρόνησις, -εως, ἡ καί   ἐν κοινωνία, -ας, ἡ λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὅπως λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Mdr:8:18 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miłość On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Połączenie On/ona/to/to samo Przypatrywanie się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wspólnoty współudział, wkład Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo By szukać Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Siebie
Mdr:8:18 kai\ e)n fili/a| au)tE=s te/rPSis a)gaTE\ kai\ e)n po/nois CHeirO=n au)tE=s plou=tos a)neklipE\s kai\ e)n suggumnasi/a| o(mili/as au)tE=s fro/nEsis kai\ eu)/kleia e)n koinOni/a| lo/gOn au)tE=s, periE/|ein DZEtO=n o(/pOs la/bO au)tE\n ei)s e)mauto/n.
Mdr:8:18 kai en filia autEs terPSis agaTE kai en ponois CHeirOn autEs plutos aneklipEs kai en syngymnasia homilias autEs fronEsis kai eukleia en koinOnia logOn autEs, periEein DZEtOn hopOs labO autEn eis emauton.
Mdr:8:18 C P N1A_DSF RD_GSF N3I_NSF A1_NSF C P N2_DPM N3_GPF RD_GSF N2_NSM A3H_NSM C P N1A_DSF N1A_GSF RD_GSF N3I_NSF C N1A_NSF P N1A_DSF N2_GPM RD_GSF V7_IAI1S V2_PAPNSM C VB_AAS1S RD_ASF P RD_ASM
Mdr:8:18 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among love he/she/it/same ć good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among labor hand; worse he/she/it/same wealth/abundance ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć association he/she/it/same contemplation and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among communion fellowship, contribution word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same ć to seek so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same into (+acc) myself
Mdr:8:18 and in/among/by (+dat) love (dat) her/it/same (gen)   good ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) labors (dat) hands (gen); worse ([Adj] nom) her/it/same (gen) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc)   and in/among/by (+dat)   association (gen), associations (acc) her/it/same (gen) contemplation (nom) and   in/among/by (+dat) communion (dat) words (gen) her/it/same (gen)   while SEEK-ing (nom) this is how I-should-TAKE HOLD OF her/it/same (acc) into (+acc) myself (acc)
Mdr:8:18 Mdr_8:18_1 Mdr_8:18_2 Mdr_8:18_3 Mdr_8:18_4 Mdr_8:18_5 Mdr_8:18_6 Mdr_8:18_7 Mdr_8:18_8 Mdr_8:18_9 Mdr_8:18_10 Mdr_8:18_11 Mdr_8:18_12 Mdr_8:18_13 Mdr_8:18_14 Mdr_8:18_15 Mdr_8:18_16 Mdr_8:18_17 Mdr_8:18_18 Mdr_8:18_19 Mdr_8:18_20 Mdr_8:18_21 Mdr_8:18_22 Mdr_8:18_23 Mdr_8:18_24 Mdr_8:18_25 Mdr_8:18_26 Mdr_8:18_27 Mdr_8:18_28 Mdr_8:18_29 Mdr_8:18_30 Mdr_8:18_31 Mdr_8:18_32
Mdr:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:8:19 παῖς δὲ ἤμην εὐφυὴς ψυχῆς τε ἔλαχον ἀγαθῆς,
Mdr:8:19 For I was a witty child, and had a good spirit. (Wisdom 8:19 Brenton)
Mdr:8:19 Byłem dzieckiem dorodnym i dusza przypadła mi dobra, (Mdr 8:19 BT_4)
Mdr:8:19 παῖς δὲ ἤμην εὐφυὴς ψυχῆς τε ἔλαχον ἀγαθῆς,
Mdr:8:19 παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή τέ λαγχάνω (-, -, 2nd λαχ-, λελογχ·[κ]-, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Mdr:8:19 Dziecka/służący zaś By być Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I [umieszczona z tyłu współrzędna] By otrzymywać otrzymywać przez losowanie albo jak swój porcja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Mdr:8:19 pai=s de\ E)/mEn eu)fuE\s PSuCHE=s te e)/laCHon a)gaTE=s,
Mdr:8:19 pais de EmEn eufyEs PSyCHEs te elaCHon agaTEs,
Mdr:8:19 N3D_NSM x V9_IAI1S A3H_NSM N1_GSF x VBI_AAI1S A1_GSF
Mdr:8:19 child/servant δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and [postpositive coordinate] to obtain to obtain by lot or as one's portion good inherently good, i.e. God-wrought.
Mdr:8:19 child/servant (nom) Yet I-was-being   life (gen) and [postpositive coordinate] I-OBTAIN-ed, they-OBTAIN-ed good ([Adj] gen)
Mdr:8:19 Mdr_8:19_1 Mdr_8:19_2 Mdr_8:19_3 Mdr_8:19_4 Mdr_8:19_5 Mdr_8:19_6 Mdr_8:19_7 Mdr_8:19_8
Mdr:8:19 x x x x x x x x
Mdr:8:20 μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς ὢν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον.
Mdr:8:20 Yea rather, being good, I came into a body undefiled. (Wisdom 8:20 Brenton)
Mdr:8:20 a raczej: będąc dobrym wszedłem do ciała nieskalanego. (Mdr 8:20 BT_4)
Mdr:8:20 μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς ὢν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον.
Mdr:8:20 μᾶλλον δέ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] σῶμα[τ], -ατος, τό ἀ·μίαντος -ον
Mdr:8:20 Bardziej/raczej (zamiast tego) zaś Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By być By przychodzić Do (+przyspieszenie) Ciało On/ona/to/to samo
Mdr:8:20 ma=llon de\ a)gaTo\s O)\n E)=lTon ei)s sO=ma a)mi/anton.
Mdr:8:20 mallon de agaTos On ElTon eis sOma amianton.
Mdr:8:20 D x A1_NSM V9_PAPNSM VBI_AAI3P P N3M_ASN A1B_ASN
Mdr:8:20 more/rather (instead) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] good inherently good, i.e. God-wrought. to be to come into (+acc) body he/she/it/same
Mdr:8:20 more/rather Yet good ([Adj] nom) while being (nom) I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) body (nom|acc|voc) undefiled ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Mdr:8:20 Mdr_8:20_1 Mdr_8:20_2 Mdr_8:20_3 Mdr_8:20_4 Mdr_8:20_5 Mdr_8:20_6 Mdr_8:20_7 Mdr_8:20_8
Mdr:8:20 x x x x x x x x
Mdr:8:21 γνοὺς δὲ ὅτι οὐκ ἄλλως ἔσομαι ἐγκρατής, ἐὰν μὴ ὁ θεὸς δῷ – καὶ τοῦτο δ’ ἦν φρονήσεως τὸ εἰδέναι τίνος ἡ χάρις – , ἐνέτυχον τῷ κυρίῳ καὶ ἐδεήθην αὐτοῦ καὶ εἶπον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου
Mdr:8:21 Nevertheless, when I perceived that I could not otherwise obtain her, except God gave her me; and that was a point of wisdom also to know whose gift she was; I prayed unto the Lord, and besought him, and with my whole heart I said, (Wisdom 8:21 Brenton)
Mdr:8:21 Wiedząc jednak, że nie zdobędę jej inaczej, tylko jeśli Bóg udzieli - a i to już było sprawą Mądrości wiedzieć, czyja jest ta łaska - udałem się do Pana i błagałem Go i mówiłem z całego serca: (Mdr 8:21 BT_4)
Mdr:8:21 γνοὺς δὲ ὅτι οὐκ ἄλλως ἔσομαι ἐγκρατής, ἐὰν μὴ θεὸς δῷ καὶ τοῦτο δ’ ἦν φρονήσεως τὸ εἰδέναι τίνος χάρις , ἐνέτυχον τῷ κυρίῳ καὶ ἐδεήθην αὐτοῦ καὶ εἶπον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου
Mdr:8:21 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δέ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄλλως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγ·κρατής -ές ἐάν (εἰ ἄν) μή ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   καί οὗτος αὕτη τοῦτο δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φρόνησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα     ἐν·τυγχάνω (εν+τυγχαν-, -, 2nd εν+τυχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:8:21 By wiedzieć to jest rozpoznaj. zaś Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Inaczej By być Samo-kontrolowany Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Bóg  By dawać   I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By być Przypatrywanie się By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]     By odwoływać się/interweniuj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Mdr:8:21 gnou\s de\ o(/ti ou)k a)/llOs e)/somai e)gkratE/s, e)a\n mE\ o( Teo\s dO=| kai\ tou=to d’ E)=n fronE/seOs to\ ei)de/nai ti/nos E( CHa/ris , e)ne/tuCHon tO=| kuri/O| kai\ e)deE/TEn au)tou= kai\ ei)=pon e)X o(/lEs tE=s kardi/as mou
Mdr:8:21 gnus de hoti uk allOs esomai enkratEs, ean mE ho Teos dO kai tuto d’ En fronEseOs to eidenai tinos hE CHaris , enetyCHon tO kyriO kai edeETEn autu kai eipon eX holEs tEs kardias mu
Mdr:8:21 VZ_AAPNSM x C D D VF_FMI1S A3H_NSM C D RA_NSM N2_NSM VO_AAS3S C RD_NSN x V9_IAI3S N3I_GSF RA_ASN VX_XAN RI_GSN RA_NSF N3_NSF , VBI_AAI1S RA_DSM N2_DSM C VCI_API1S RD_GSM C VBI_AAI1S P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Mdr:8:21 to know i.e. recognize. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because/that οὐχ before rough breathing otherwise to be self-controlled if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not the god [see theology] to give   and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be contemplation the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the favor/grace [see charity]     to appeal/intercede the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to need/require he/she/it/same and also, even, namely to say/tell out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Mdr:8:21 upon KNOW-ing (nom|voc) Yet because/that not otherwise I-will-be self-controlled ([Adj] nom) if-ever not the (nom) god (nom) he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed   and this (nom|acc) Yet he/she/it-was contemplation (gen) the (nom|acc) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed who/what/why (gen) the (nom) grace (nom)     I-APPEAL/INTERCEDE-ed, they-APPEAL/INTERCEDE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and I-was-NEED/REQUIRE-ed him/it/same (gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen)
Mdr:8:21 Mdr_8:21_1 Mdr_8:21_2 Mdr_8:21_3 Mdr_8:21_4 Mdr_8:21_5 Mdr_8:21_6 Mdr_8:21_7 Mdr_8:21_8 Mdr_8:21_9 Mdr_8:21_10 Mdr_8:21_11 Mdr_8:21_12 Mdr_8:21_13 Mdr_8:21_14 Mdr_8:21_15 Mdr_8:21_16 Mdr_8:21_17 Mdr_8:21_18 Mdr_8:21_19 Mdr_8:21_20 Mdr_8:21_21 Mdr_8:21_22 Mdr_8:21_23 Mdr_8:21_24 Mdr_8:21_25 Mdr_8:21_26 Mdr_8:21_27 Mdr_8:21_28 Mdr_8:21_29 Mdr_8:21_30 Mdr_8:21_31 Mdr_8:21_32 Mdr_8:21_33 Mdr_8:21_34 Mdr_8:21_35 Mdr_8:21_36 Mdr_8:21_37 Mdr_8:21_38
Mdr:8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x