Mdr:9:1 Θεὲ πατέρων καὶ κύριε τοῦ ἐλέους ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου
Mdr:9:1 O God of my fathers, and Lord of mercy, who hast made all things with thy word, (Wisdom 9:1 Brenton)
Mdr:9:1 Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem (Mdr 9:1 BT_4)
Mdr:9:1 Θεὲ πατέρων καὶ κύριε τοῦ ἐλέους ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου
Mdr:9:1 θεός, -οῦ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mdr:9:1 Bóg  Ojciec I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Mdr:9:1 *Tee\ pate/rOn kai\ ku/rie tou= e)le/ous o( poiE/sas ta\ pa/nta e)n lo/gO| sou
Mdr:9:1 Tee paterOn kai kyrie tu eleus ho poiEsas ta panta en logO su
Mdr:9:1 N2_VSM N3_GPM C N2_VSM RA_GSN N3E_GSN RA_NSM VA_AAPNSM RA_APN A3_APN P N2_DSM RP_GS
Mdr:9:1 god [see theology] father and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy the to do/make the every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Mdr:9:1 god (voc) fathers (gen) and lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) mercy (gen), mercies (acc) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) in/among/by (+dat) word (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mdr:9:1 Mdr_9:1_1 Mdr_9:1_2 Mdr_9:1_3 Mdr_9:1_4 Mdr_9:1_5 Mdr_9:1_6 Mdr_9:1_7 Mdr_9:1_8 Mdr_9:1_9 Mdr_9:1_10 Mdr_9:1_11 Mdr_9:1_12 Mdr_9:1_13
Mdr:9:1 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:2 καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων
Mdr:9:2 And ordained man through thy wisdom, that he should have dominion over the creatures which thou hast made, (Wisdom 9:2 Brenton)
Mdr:9:2 i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, (Mdr 9:2 BT_4)
Mdr:9:2 καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων
Mdr:9:2 καί ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἵνα   ὁ ἡ τό ὑπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κτίσμα[τ], -ατος, τό
Mdr:9:2 I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ty; twój/twój(sg) By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Ludzki żeby / ażeby / bo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tworzenie
Mdr:9:2 kai\ tE=| sofi/a| sou kataskeua/sas a)/nTrOpon, i(/na despo/DZE| tO=n u(po\ sou= genome/nOn ktisma/tOn
Mdr:9:2 kai tE sofia su kataskeuasas anTrOpon, hina despoDZE tOn hypo su genomenOn ktismatOn
Mdr:9:2 C RA_DSF N1A_DSF RP_GS VA_AAPNSM N2_ASM C V1_PAS3S RA_GPN P RP_GS VB_AMPGPN N3M_GPN
Mdr:9:2 and also, even, namely the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] you; your/yours(sg) to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare human so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to become become, happen creation
Mdr:9:2 and the (dat) sapience (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon MAKE READY-ing (nom|voc) human (acc) so that / in order to /because   the (gen) under (+acc), by (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon being-BECOME-ed (gen) creations (gen)
Mdr:9:2 Mdr_9:2_1 Mdr_9:2_2 Mdr_9:2_3 Mdr_9:2_4 Mdr_9:2_5 Mdr_9:2_6 Mdr_9:2_7 Mdr_9:2_8 Mdr_9:2_9 Mdr_9:2_10 Mdr_9:2_11 Mdr_9:2_12 Mdr_9:2_13
Mdr:9:2 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:3 καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ,
Mdr:9:3 And order the world according to equity and righteousness, and execute judgment with an upright heart: (Wisdom 9:3 Brenton)
Mdr:9:3 by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował - (Mdr 9:3 BT_4)
Mdr:9:3 καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ,
Mdr:9:3 καί   ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ ἐν ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή κρίσις, -εως, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Mdr:9:3 I też, nawet, mianowicie Świat (wieczny świat) materialne królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Mdr:9:3 kai\ die/pE| to\n ko/smon e)n o(sio/tEti kai\ dikaiosu/nE| kai\ e)n eu)Tu/tEti PSuCHE=s kri/sin kri/nE|,
Mdr:9:3 kai diepE ton kosmon en hosiotEti kai dikaiosynE kai en euTytEti PSyCHEs krisin krinE,
Mdr:9:3 C V1_PAS3S RA_ASM N2_ASM P N3T_DSF C N1_DSF C P N3T_DSF N1_GSF N3I_ASF V1_PAS3S
Mdr:9:3 and also, even, namely ć the world (secular world) material realm in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Mdr:9:3 and   the (acc) world (acc) in/among/by (+dat) ??? (dat) and righteousness (dat) and in/among/by (+dat) uprightness (dat) life (gen) judgment (acc) you(sg)-are-being-JUDGE-ed, he/she/it-should-be-JUDGE-ing, you(sg)-should-be-being-JUDGE-ed, you(sg)-will-be-JUDGE-ed, he/she/it-should-JUDGE, you(sg)-should-be-JUDGE-ed
Mdr:9:3 Mdr_9:3_1 Mdr_9:3_2 Mdr_9:3_3 Mdr_9:3_4 Mdr_9:3_5 Mdr_9:3_6 Mdr_9:3_7 Mdr_9:3_8 Mdr_9:3_9 Mdr_9:3_10 Mdr_9:3_11 Mdr_9:3_12 Mdr_9:3_13 Mdr_9:3_14
Mdr:9:3 x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:4 δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν καὶ μή με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου.
Mdr:9:4 Give me wisdom, that sitteth by thy throne; and reject me not from among thy children: (Wisdom 9:4 Brenton)
Mdr:9:4 dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! (Mdr 9:4 BT_4)
Mdr:9:4 δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν καὶ μή με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου.
Mdr:9:4 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θρόνος, -ου, ὁ   σοφία, -ας, ἡ καί μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·δοκιμάζω (απο+δοκιμαζ-, απο+δοκιμ(α)·[σ]-, απο+δοκιμα·σ-, -, απο+δεδοκιμασ-, απο+δοκιμασ·θ-) ἐκ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mdr:9:4 By dawać Ja Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Tron Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Nie Ja By nie pochwalać potępiaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg)
Mdr:9:4 do/s moi tE\n tO=n sO=n Tro/nOn pa/redron sofi/an kai\ mE/ me a)podokima/sE|s e)k pai/dOn sou.
Mdr:9:4 dos moi tEn tOn sOn TronOn paredron sofian kai mE me apodokimasEs ek paidOn su.
Mdr:9:4 VO_AAD2S RP_DS RA_ASF RA_GPM A1_GPM N2_GPM N2_ASM N1A_ASF C D RP_AS VA_AAS2S P N3D_GPM RP_GS
Mdr:9:4 to give I the the your/yours(sg); to rub worn, rub throne ć sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely not I to disapprove condemn out of (+gen) ἐξ before vowels child/servant you; your/yours(sg)
Mdr:9:4 do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (acc) the (gen) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) thrones (gen)   sapience (acc) and not me (acc) you(sg)-should-DISAPPROVE out of (+gen) children/servants (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mdr:9:4 Mdr_9:4_1 Mdr_9:4_2 Mdr_9:4_3 Mdr_9:4_4 Mdr_9:4_5 Mdr_9:4_6 Mdr_9:4_7 Mdr_9:4_8 Mdr_9:4_9 Mdr_9:4_10 Mdr_9:4_11 Mdr_9:4_12 Mdr_9:4_13 Mdr_9:4_14 Mdr_9:4_15
Mdr:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:5 ὅτι ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, ἄνθρωπος ἀσθενὴς καὶ ὀλιγοχρόνιος καὶ ἐλάσσων ἐν συνέσει κρίσεως καὶ νόμων·
Mdr:9:5 For I thy servant and son of thine handmaid am a feeble person, and of a short time, and too young for the understanding of judgment and laws. (Wisdom 9:5 Brenton)
Mdr:9:5 Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. (Mdr 9:5 BT_4)
Mdr:9:5 ὅτι ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, ἄνθρωπος ἀσθενὴς καὶ ὀλιγοχρόνιος καὶ ἐλάσσων ἐν συνέσει κρίσεως καὶ νόμων·
Mdr:9:5 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σός -ή -όν καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀ·σθενής -ές καί   καί ἐλάσσων ἔλασσον and ἐλάττων ἔλαττον, gen. sg. -ονος; ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) ἐν σύν·εσις, -εως, ἡ κρίσις, -εως, ἡ καί νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ
Mdr:9:5 Ponieważ/tamto Ja Haruj jak niewolnik; niewolniczy Twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Syn Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) Ludzki Słaby I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Mniejszy; by robić niższy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wglądu/orientacja Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Prawo; pastwisko
Mdr:9:5 o(/ti e)gO\ dou=los so\s kai\ ui(o\s tE=s paidi/skEs sou, a)/nTrOpos a)sTenE\s kai\ o)ligoCHro/nios kai\ e)la/ssOn e)n sune/sei kri/seOs kai\ no/mOn·
Mdr:9:5 hoti egO dulos sos kai hyios tEs paidiskEs su, anTrOpos asTenEs kai oligoCHronios kai elassOn en synesei kriseOs kai nomOn·
Mdr:9:5 C RP_NS N2_NSM A1_NSM C N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS N2_NSM A3H_NSM C A1A_NSM C A3C_NSM P N3I_DSF N3I_GSF C N2_GPM
Mdr:9:5 because/that I slave; servile your/yours(sg) and also, even, namely son the slave girl you; your/yours(sg) human weak and also, even, namely ć and also, even, namely lesser; to make inferior in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among insight/discernment judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely law; pasturage
Mdr:9:5 because/that I (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) your/yours(sg) (nom) and son (nom) the (gen) slave girl (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) human (nom) weak ([Adj] nom) and   and lesser ([Adj] nom); while MAKE-ing-INFERIOR (nom) in/among/by (+dat) insight/discernment (dat) judgment (gen) and laws (gen); pasturages (gen)
Mdr:9:5 Mdr_9:5_1 Mdr_9:5_2 Mdr_9:5_3 Mdr_9:5_4 Mdr_9:5_5 Mdr_9:5_6 Mdr_9:5_7 Mdr_9:5_8 Mdr_9:5_9 Mdr_9:5_10 Mdr_9:5_11 Mdr_9:5_12 Mdr_9:5_13 Mdr_9:5_14 Mdr_9:5_15 Mdr_9:5_16 Mdr_9:5_17 Mdr_9:5_18 Mdr_9:5_19 Mdr_9:5_20
Mdr:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:6 κἂν γάρ τις ᾖ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σοῦ σοφίας ἀπούσης εἰς οὐδὲν λογισθήσεται.
Mdr:9:6 For though a man be never so perfect among the children of men, yet if thy wisdom be not with him, he shall be nothing regarded. (Wisdom 9:6 Brenton)
Mdr:9:6 Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany. (Mdr 9:6 BT_4)
Mdr:9:6 κἂν γάρ τις τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σοῦ σοφίας ἀπούσης εἰς οὐδὲν λογισθήσεται.
Mdr:9:6 κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) γάρ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τέλειος -α -ον ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σοφία, -ας, ἡ ἄπ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. απ+(εσ)-/απ+(εσ)-, -, -, -, -, -) εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Mdr:9:6 I/też (jeżeli) kiedykolwiek Dla odtąd, jak Jakiś/jakikolwiek By być Uzupełniany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Ludzki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By być nieobecny Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Mdr:9:6 ka)/n ga/r tis E)=| te/leios e)n ui(oi=s a)nTrO/pOn, tE=s a)po\ sou= sofi/as a)pou/sEs ei)s ou)de\n logisTE/setai.
Mdr:9:6 kan gar tis E teleios en hyiois anTrOpOn, tEs apo su sofias apusEs eis uden logisTEsetai.
Mdr:9:6 C+X x RI_NSM V9_PAS3S A1A_NSM P N2_DPM N2_GPM RA_GSF P RP_GS N1A_GSF V9_PAPGSF P A3_ASN VS_FPI3S
Mdr:9:6 and/also (if) ever for since, as some/any to be completed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son human the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to be absent into (+acc) not one (nothing, no one) to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Mdr:9:6 and/also (if) ever for some/any (nom) he/she/it-should-be completed ([Adj] nom) in/among/by (+dat) sons (dat) humans (gen) the (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sapience (gen) while BE-ing-ABSENT (gen) into (+acc) not one (nom|acc) he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed
Mdr:9:6 Mdr_9:6_1 Mdr_9:6_2 Mdr_9:6_3 Mdr_9:6_4 Mdr_9:6_5 Mdr_9:6_6 Mdr_9:6_7 Mdr_9:6_8 Mdr_9:6_9 Mdr_9:6_10 Mdr_9:6_11 Mdr_9:6_12 Mdr_9:6_13 Mdr_9:6_14 Mdr_9:6_15 Mdr_9:6_16
Mdr:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:7 σύ με προείλω βασιλέα λαοῦ σου καὶ δικαστὴν υἱῶν σου καὶ θυγατέρων·
Mdr:9:7 Thou hast chosen me to be a king of thy people, and a judge of thy sons and daughters: (Wisdom 9:7 Brenton)
Mdr:9:7 Wybrałeś mnie na króla swojego ludu i na sędziego synów swoich i córek. (Mdr 9:7 BT_4)
Mdr:9:7 σύ με προείλω βασιλέα λαοῦ σου καὶ δικαστὴν υἱῶν σου καὶ θυγατέρων·
Mdr:9:7 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δικαστής, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
Mdr:9:7 Ty Ja By z góry postanawiać Król Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sądź Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Córka
Mdr:9:7 su/ me proei/lO basile/a laou= sou kai\ dikastE\n ui(O=n sou kai\ Tugate/rOn·
Mdr:9:7 sy me proeilO basilea lau su kai dikastEn hyiOn su kai TygaterOn·
Mdr:9:7 RP_NS RP_AS VAI_AMI2S N3V_ASM N2_GSM RP_GS C N1M_ASM N2_GPM RP_GS C N3_GPF
Mdr:9:7 you I to predetermine king people you; your/yours(sg) and also, even, namely judge son you; your/yours(sg) and also, even, namely daughter
Mdr:9:7 you(sg) (nom) me (acc) you(sg)-were-PREDETERMINE-ed king (acc) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and judge (acc) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and daughters (gen)
Mdr:9:7 Mdr_9:7_1 Mdr_9:7_2 Mdr_9:7_3 Mdr_9:7_4 Mdr_9:7_5 Mdr_9:7_6 Mdr_9:7_7 Mdr_9:7_8 Mdr_9:7_9 Mdr_9:7_10 Mdr_9:7_11 Mdr_9:7_12
Mdr:9:7 x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:8 εἶπας οἰκοδομῆσαι ναὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ σου καὶ ἐν πόλει κατασκηνώσεώς σου θυσιαστήριον, μίμημα σκηνῆς ἁγίας, ἣν προητοίμασας ἀπ’ ἀρχῆς.
Mdr:9:8 Thou hast commanded me to build a temple upon thy holy mount, and an altar in the city wherein thou dwellest, a resemblance of the holy tabernacle, which thou hast prepared from the beginning. (Wisdom 9:8 Brenton)
Mdr:9:8 Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej i ołtarz w mieście swego zamieszkania - obraz Namiotu świętego, któryś zgotował od początku. (Mdr 9:8 BT_4)
Mdr:9:8 εἶπας οἰκοδομῆσαι ναὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ σου καὶ ἐν πόλει κατασκηνώσεώς σου θυσιαστήριον, μίμημα σκηνῆς ἁγίας, ἣν προητοίμασας ἀπ’ ἀρχῆς.
Mdr:9:8 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν πόλις, -εως, ἡ κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θυσιαστήριον, -ου, τό   σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅς ἥ ὅ προ·ετοιμάζω (-, προ+ετοιμα·σ-, προ+ετοιμα·σ-, -, -, -) ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ
Mdr:9:8 By mówić/opowiadaj By budować/buduj moralnie Świątynia {Skroń} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Osiedlanie się {Decydowanie się} Ty; twój/twój(sg) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Kto/, który/, który Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek
Mdr:9:8 ei)=pas oi)kodomE=sai nao\n e)n o)/rei a(gi/O| sou kai\ e)n po/lei kataskEnO/seO/s sou TusiastE/rion, mi/mEma skEnE=s a(gi/as, E(\n proEtoi/masas a)p’ a)rCHE=s.
Mdr:9:8 eipas oikodomEsai naon en orei hagiO su kai en polei kataskEnOseOs su TysiastErion, mimEma skEnEs hagias, hEn proEtoimasas ap’ arCHEs.
Mdr:9:8 VAI_AAI2S VA_AAN N2_ASM P N3E_DSN A1A_DSN RP_GS C P N3I_DSF N3I_GSF RP_GS N2N_ASN N3M_ASN N1_GSF A1A_GSF RR_ASF VAI_AAI2S P N1_GSF
Mdr:9:8 to say/tell to build/edify temple in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city settling you; your/yours(sg) sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) who/whom/which to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning
Mdr:9:8 you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) temple (acc) in/among/by (+dat) mount (dat) holy ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) city (dat) settling (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sanctuary (nom|acc|voc)   tent (gen) holy ([Adj] acc, gen) who/whom/which (acc) you(sg)-???-ed away from (+gen) beginning (gen)
Mdr:9:8 Mdr_9:8_1 Mdr_9:8_2 Mdr_9:8_3 Mdr_9:8_4 Mdr_9:8_5 Mdr_9:8_6 Mdr_9:8_7 Mdr_9:8_8 Mdr_9:8_9 Mdr_9:8_10 Mdr_9:8_11 Mdr_9:8_12 Mdr_9:8_13 Mdr_9:8_14 Mdr_9:8_15 Mdr_9:8_16 Mdr_9:8_17 Mdr_9:8_18 Mdr_9:8_19 Mdr_9:8_20
Mdr:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:9 καὶ μετὰ σοῦ ἡ σοφία ἡ εἰδυῖα τὰ ἔργα σου καὶ παροῦσα, ὅτε ἐποίεις τὸν κόσμον, καὶ ἐπισταμένη τί ἀρεστὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ τί εὐθὲς ἐν ἐντολαῖς σου.
Mdr:9:9 And wisdom was with thee: which knoweth thy works, and was present when thou madest the world, and knew what was acceptable in thy sight, and right in thy commandments. (Wisdom 9:9 Brenton)
Mdr:9:9 Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań. (Mdr 9:9 BT_4)
Mdr:9:9 καὶ μετὰ σοῦ σοφία εἰδυῖα τὰ ἔργα σου καὶ παροῦσα, ὅτε ἐποίεις τὸν κόσμον, καὶ ἐπισταμένη τί ἀρεστὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ τί εὐθὲς ἐν ἐντολαῖς σου.
Mdr:9:9 καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ὅτε ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ καί ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀρεστός -ή -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mdr:9:9 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Kiedy By czynić/rób Świat (wieczny świat) materialne królestwo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Podobanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Prosto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg)
Mdr:9:9 kai\ meta\ sou= E( sofi/a E( ei)dui=a ta\ e)/rga sou kai\ parou=sa, o(/te e)poi/eis to\n ko/smon, kai\ e)pistame/nE ti/ a)resto\n e)n o)fTalmoi=s sou kai\ ti/ eu)Te\s e)n e)ntolai=s sou.
Mdr:9:9 kai meta su hE sofia hE eidyia ta erga su kai parusa, hote epoieis ton kosmon, kai epistamenE ti areston en ofTalmois su kai ti euTes en entolais su.
Mdr:9:9 C P RP_GS RA_NSF N1A_NSF RA_NSF VX_XAPNSF RA_APN N2N_APN RP_GS C V9_PAPNSF D V2I_IAI2S RA_ASM N2_ASM C V6_PMPNSF RI_ASN A1_ASN P N2_DPM RP_GS C RI_ASN A3H_ASN P N1_DPF RP_GS
Mdr:9:9 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the work you; your/yours(sg) and also, even, namely to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened when to do/make the world (secular world) material realm and also, even, namely to know who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. pleasing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. straight in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg)
Mdr:9:9 and after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) sapience (nom|voc) the (nom) having PERCEIVE-ed (nom|voc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and while BE-ing-PRESENT/HERE (nom|voc); upon HANG DOWN-ing (nom|voc) when you(sg)-were-DO/MAKE-ing the (acc) world (acc) and while being-KNOW-ed (nom|voc) who/what/why (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and who/what/why (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) precepts (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mdr:9:9 Mdr_9:9_1 Mdr_9:9_2 Mdr_9:9_3 Mdr_9:9_4 Mdr_9:9_5 Mdr_9:9_6 Mdr_9:9_7 Mdr_9:9_8 Mdr_9:9_9 Mdr_9:9_10 Mdr_9:9_11 Mdr_9:9_12 Mdr_9:9_13 Mdr_9:9_14 Mdr_9:9_15 Mdr_9:9_16 Mdr_9:9_17 Mdr_9:9_18 Mdr_9:9_19 Mdr_9:9_20 Mdr_9:9_21 Mdr_9:9_22 Mdr_9:9_23 Mdr_9:9_24 Mdr_9:9_25 Mdr_9:9_26 Mdr_9:9_27 Mdr_9:9_28 Mdr_9:9_29
Mdr:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:10 ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου πέμψον αὐτήν, ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ, καὶ γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστιν παρὰ σοί.
Mdr:9:10 O send her out of thy holy heavens, and from the throne of thy glory, that being present she may labour with me, that I may know what is pleasing unto thee. (Wisdom 9:10 Brenton)
Mdr:9:10 Wyślij ją z niebios świętych, ześlij od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe. (Mdr 9:10 BT_4)
Mdr:9:10 ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου πέμψον αὐτήν, ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ, καὶ γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστιν παρὰ σοί.
Mdr:9:10 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀπό θρόνος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα συμ·πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συμπαρ+(εσ)-/συμπαρ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὐ·άρεστος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Mdr:9:10 Do ??? On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) By posyłać On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Do ??? Ja By trudzić się I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dobrze podobanie dopuszczalny By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Mdr:9:10 e)Xapo/steilon au)tE\n e)X a(gi/On ou)ranO=n kai\ a)po\ Tro/nou do/XEs sou pe/mPSon au)tE/n, i(/na sumparou=sa/ moi kopia/sE|, kai\ gnO= ti/ eu)a/resto/n e)stin para\ soi/.
Mdr:9:10 eXaposteilon autEn eX hagiOn uranOn kai apo Tronu doXEs su pemPSon autEn, hina symparusa moi kopiasE, kai gnO ti euareston estin para soi.
Mdr:9:10 VA_AAD2S RD_ASF P A1A_GPM N2_GPM C P N2_GSM N1S_GSF RP_GS VA_AAD2S RD_ASF C V9_PAPNSF RP_DS VA_AAS3S C VZ_AAS1S RI_NSN A1B_NSN V9_PAI3S P RP_DS
Mdr:9:10 to ??? he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) sky/heaven and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing throne glory/awesomeness you; your/yours(sg) to send he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to ??? I to toil and also, even, namely to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. well-pleasing acceptable to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Mdr:9:10 do-???-you(sg)! her/it/same (acc) out of (+gen) holy ([Adj] gen) skies/heavens (gen) and away from (+gen) throne (gen) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-SEND-you(sg)!, going-to-SEND (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) so that / in order to /because while ???-ing (nom|voc) me (dat) you(sg)-will-be-TOIL-ed, he/she/it-should-TOIL, you(sg)-should-be-TOIL-ed and I-should-KNOW who/what/why (nom|acc) wellpleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Mdr:9:10 Mdr_9:10_1 Mdr_9:10_2 Mdr_9:10_3 Mdr_9:10_4 Mdr_9:10_5 Mdr_9:10_6 Mdr_9:10_7 Mdr_9:10_8 Mdr_9:10_9 Mdr_9:10_10 Mdr_9:10_11 Mdr_9:10_12 Mdr_9:10_13 Mdr_9:10_14 Mdr_9:10_15 Mdr_9:10_16 Mdr_9:10_17 Mdr_9:10_18 Mdr_9:10_19 Mdr_9:10_20 Mdr_9:10_21 Mdr_9:10_22 Mdr_9:10_23
Mdr:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:11 οἶδε γὰρ ἐκείνη πάντα καὶ συνίει καὶ ὁδηγήσει με ἐν ταῖς πράξεσί μου σωφρόνως καὶ φυλάξει με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς·
Mdr:9:11 For she knoweth and understandeth all things, and she shall lead me soberly in my doings, and preserve me in her power. (Wisdom 9:11 Brenton)
Mdr:9:11 Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. (Mdr 9:11 BT_4)
Mdr:9:11 οἶδε γὰρ ἐκείνη πάντα καὶ συνίει καὶ ὁδηγήσει με ἐν ταῖς πράξεσί μου σωφρόνως καὶ φυλάξει με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς·
Mdr:9:11 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ἐκεῖνος -η -ο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πρᾶξις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σω·φρόνως καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Mdr:9:11 Takie rzeczy [przedimek określony + ??]; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dla odtąd, jak Tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By rozumieć I też, nawet, mianowicie By kierować Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Działalność Ja Rozsądnie I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo
Mdr:9:11 oi)=de ga\r e)kei/nE pa/nta kai\ suni/ei kai\ o(dEgE/sei me e)n tai=s pra/Xesi/ mou sOfro/nOs kai\ fula/Xei me e)n tE=| do/XE| au)tE=s·
Mdr:9:11 oide gar ekeinE panta kai syniei kai hodEgEsei me en tais praXesi mu sOfronOs kai fylaXei me en tE doXE autEs·
Mdr:9:11 VX_XAI3S x RD_NSF A3_APN C V7_PAI3S C VF_FAI3S RP_AS P RA_DPF N3I_DPF RP_GS D C VF_FAI3S RP_AS P RA_DSF N1S_DSF RD_GSF
Mdr:9:11 such things [definite article + δέ]; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as that every all, each, every, the whole of and also, even, namely to understand and also, even, namely to guide I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the activity I sensibly and also, even, namely to guard I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same
Mdr:9:11 these (nom); he/she/it-has-PERCEIVE-ed for that (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) and he/she/it-is-UNDERSTand-ing, you(sg)-are-being-UNDERSTand-ed (classical), be-you(sg)-UNDERSTand-ing!, he/she/it-was-UNDERSTand-ing and he/she/it-will-GUIDE, you(sg)-will-be-GUIDE-ed (classical) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) activities (dat) me (gen) sensibly and he/she/it-will-GUARD, you(sg)-will-be-GUARD-ed (classical) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed her/it/same (gen)
Mdr:9:11 Mdr_9:11_1 Mdr_9:11_2 Mdr_9:11_3 Mdr_9:11_4 Mdr_9:11_5 Mdr_9:11_6 Mdr_9:11_7 Mdr_9:11_8 Mdr_9:11_9 Mdr_9:11_10 Mdr_9:11_11 Mdr_9:11_12 Mdr_9:11_13 Mdr_9:11_14 Mdr_9:11_15 Mdr_9:11_16 Mdr_9:11_17 Mdr_9:11_18 Mdr_9:11_19 Mdr_9:11_20 Mdr_9:11_21
Mdr:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:12 καὶ ἔσται προσδεκτὰ τὰ ἔργα μου, καὶ διακρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός μου.
Mdr:9:12 So shall my works be acceptable, and then shall I judge thy people righteously, and be worthy to sit in my father's seat. (Wisdom 9:12 Brenton)
Mdr:9:12 I będą przyjemne dzieła moje, będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie i stanę się godnym tronu mego ojca. (Mdr 9:12 BT_4)
Mdr:9:12 καὶ ἔσται προσδεκτὰ τὰ ἔργα μου, καὶ διακρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός μου.
Mdr:9:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δικαίως καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄξιος -ία -ον θρόνος, -ου, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:9:12 I też, nawet, mianowicie By być Praca Ja I też, nawet, mianowicie By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Ludzie Ty; twój/twój(sg) Uczciwie {Dość} I też, nawet, mianowicie By być Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Tron Ojciec Ja
Mdr:9:12 kai\ e)/stai prosdekta\ ta\ e)/rga mou, kai\ diakrinO= to\n lao/n sou dikai/Os kai\ e)/somai a)/Xios Tro/nOn patro/s mou.
Mdr:9:12 kai estai prosdekta ta erga mu, kai diakrinO ton laon su dikaiOs kai esomai aXios TronOn patros mu.
Mdr:9:12 C VF_FMI3S A1_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS C VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS D C VF_FMI1S A1A_NSM N2_GPM N3_GSM RP_GS
Mdr:9:12 and also, even, namely to be ć the work I and also, even, namely to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged the people you; your/yours(sg) fairly and also, even, namely to be eligible worthwhile; valuable throne father I
Mdr:9:12 and he/she/it-will-be   the (nom|acc) works (nom|acc|voc) me (gen) and I-am-DIFFERENTIATE-ing, I-should-be-DIFFERENTIATE-ing, I-should-DIFFERENTIATE the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) fairly and I-will-be eligible ([Adj] nom) thrones (gen) father (gen) me (gen)
Mdr:9:12 Mdr_9:12_1 Mdr_9:12_2 Mdr_9:12_3 Mdr_9:12_4 Mdr_9:12_5 Mdr_9:12_6 Mdr_9:12_7 Mdr_9:12_8 Mdr_9:12_9 Mdr_9:12_10 Mdr_9:12_11 Mdr_9:12_12 Mdr_9:12_13 Mdr_9:12_14 Mdr_9:12_15 Mdr_9:12_16 Mdr_9:12_17 Mdr_9:12_18
Mdr:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:13 τίς γὰρ ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν θεοῦ; ἢ τίς ἐνθυμηθήσεται τί θέλει ὁ κύριος;
Mdr:9:13 For what man is he that can know the counsel of God? or who can think what the will of the Lord is? (Wisdom 9:13 Brenton)
Mdr:9:13 Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? (Mdr 9:13 BT_4)
Mdr:9:13 τίς γὰρ ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν θεοῦ; τίς ἐνθυμηθήσεται τί θέλει κύριος;
Mdr:9:13 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἄνθρωπος, -ου, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ θεός, -οῦ, ὁ ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Mdr:9:13 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Ludzki By wiedzieć to jest rozpoznaj. Planu/zamiar Bóg  Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Mdr:9:13 ti/s ga\r a)/nTrOpos gnO/setai boulE\n Teou=; E)\ ti/s e)nTumETE/setai ti/ Te/lei o( ku/rios;
Mdr:9:13 tis gar anTrOpos gnOsetai bulEn Teu; E tis enTymETEsetai ti Telei ho kyrios;
Mdr:9:13 RI_NSM x N2_NSM VF_FMI3S N1_ASF N2_GSM C RI_NSM VC_FPI3S RI_ASN V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM
Mdr:9:13 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as human to know i.e. recognize. plan/intention god [see theology] or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to want want, wish, desire the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Mdr:9:13 who/what/why (nom) for human (nom) he/she/it-will-be-KNOW-ed plan/intention (acc) god (gen) or who/what/why (nom) he/she/it-will-be-PONDER-ed who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-WANT-ing, you(sg)-are-being-WANT-ed (classical) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Mdr:9:13 Mdr_9:13_1 Mdr_9:13_2 Mdr_9:13_3 Mdr_9:13_4 Mdr_9:13_5 Mdr_9:13_6 Mdr_9:13_7 Mdr_9:13_8 Mdr_9:13_9 Mdr_9:13_10 Mdr_9:13_11 Mdr_9:13_12 Mdr_9:13_13
Mdr:9:13 x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:14 λογισμοὶ γὰρ θνητῶν δειλοί, καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν·
Mdr:9:14 For the thoughts of mortal men are miserable, and our devices are but uncertain. (Wisdom 9:14 Brenton)
Mdr:9:14 Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, (Mdr 9:14 BT_4)
Mdr:9:14 λογισμοὶ γὰρ θνητῶν δειλοί, καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν·
Mdr:9:14 λογισμός, -οῦ, ὁ γάρ θνητός -ή -όν δειλός -ή -όν καί ἐπι·σφαλής -ές ὁ ἡ τό ἐπί·νοια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mdr:9:14 Logika Dla odtąd, jak Śmiertelny podlegając śmierci Tchórzliwy (nieśmiały) I też, nawet, mianowicie Niestały ??? Ja
Mdr:9:14 logismoi\ ga\r TnEtO=n deiloi/, kai\ e)pisfalei=s ai( e)pi/noiai E(mO=n·
Mdr:9:14 logismoi gar TnEtOn deiloi, kai episfaleis hai epinoiai hEmOn·
Mdr:9:14 N2_NPM x A1_GPM A1_NPM C VD_APPNSM RA_NPF N1A_NPF RP_GP
Mdr:9:14 logic for since, as mortal subject to death cowardly (timid) and also, even, namely unsteady the ??? I
Mdr:9:14 logics (nom|voc) for mortal ([Adj] gen) cowardly ([Adj] nom|voc) and unsteady ([Adj] acc, nom|voc) the (nom) ???s (nom|voc) us (gen)
Mdr:9:14 Mdr_9:14_1 Mdr_9:14_2 Mdr_9:14_3 Mdr_9:14_4 Mdr_9:14_5 Mdr_9:14_6 Mdr_9:14_7 Mdr_9:14_8 Mdr_9:14_9
Mdr:9:14 x x x x x x x x x
Mdr:9:15 φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν, καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόντιδα.
Mdr:9:15 For the corruptible body presseth down the soul, and the earthy tabernacle weigheth down the mind that museth upon many things. (Wisdom 9:15 Brenton)
Mdr:9:15 bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. (Mdr 9:15 BT_4)
Mdr:9:15 φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν, καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόντιδα.
Mdr:9:15 φθαρτός -ή -όν γάρ σῶμα[τ], -ατος, τό βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί   ὁ ἡ τό   σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή) νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ  
Mdr:9:15 Zwyrodnieniowy Dla odtąd, jak Ciało By obciążać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie Namiot Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł
Mdr:9:15 fTarto\n ga\r sO=ma baru/nei PSuCHE/n, kai\ bri/Tei to\ geO=des skE=nos nou=n polufro/ntida.
Mdr:9:15 fTarton gar sOma barynei PSyCHEn, kai briTei to geOdes skEnos nun polyfrontida.
Mdr:9:15 A1_NSN x N3M_NSN V1_PAI3S N1_ASF C V1_PAI3S RA_NSN A3H_NSN N3E_NSN N2C_ASM N3D_ASM
Mdr:9:15 degenerative for since, as body to weigh down life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely ć the ć tent nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind ć
Mdr:9:15 degenerative ([Adj] acc, nom|acc|voc) for body (nom|acc|voc) he/she/it-is-WEIGH-ing-DOWN, you(sg)-are-being-WEIGH-ed-DOWN (classical) life (acc) and   the (nom|acc)   tent (nom|acc|voc) nun; mind (acc)  
Mdr:9:15 Mdr_9:15_1 Mdr_9:15_2 Mdr_9:15_3 Mdr_9:15_4 Mdr_9:15_5 Mdr_9:15_6 Mdr_9:15_7 Mdr_9:15_8 Mdr_9:15_9 Mdr_9:15_10 Mdr_9:15_11 Mdr_9:15_12
Mdr:9:15 x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:16 καὶ μόλις εἰκάζομεν τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου· τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν;
Mdr:9:16 And hardly do we guess aright at things that are upon earth, and with labour do we find the things that are before us: but the things that are in heaven who hath searched out? (Wisdom 9:16 Brenton)
Mdr:9:16 Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na niebie? (Mdr 9:16 BT_4)
Mdr:9:16 καὶ μόλις εἰκάζομεν τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου· τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν;
Mdr:9:16 καί μόλις (cf. μόγις)   ὁ ἡ τό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) μετά πόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί  
Mdr:9:16 I też, nawet, mianowicie Z trudnością Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka By znajdować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Praca zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd.
Mdr:9:16 kai\ mo/lis ei)ka/DZomen ta\ e)pi\ gE=s kai\ ta\ e)n CHersi\n eu(ri/skomen meta\ po/nou· ta\ de\ e)n ou)ranoi=s ti/s e)XiCHni/asen;
Mdr:9:16 kai molis eikaDZomen ta epi gEs kai ta en CHersin heuriskomen meta ponu· ta de en uranois tis eXiCHniasen;
Mdr:9:16 C D V1_PAI1P RA_APN P N1_GSF C RA_APN P N3_DPF V1_PAI1P P N2_GSM RA_APN x P N2_DPM RI_NSM VA_AAI3S
Mdr:9:16 and also, even, namely with difficulty ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand to find after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing labor the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć
Mdr:9:16 and with difficulty   the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) and the (nom|acc) in/among/by (+dat) hands (dat) we-are-FIND-ing, we-were-FIND-ing after (+acc), with (+gen) labor (gen) the (nom|acc) Yet in/among/by (+dat) skies/heavens (dat) who/what/why (nom)  
Mdr:9:16 Mdr_9:16_1 Mdr_9:16_2 Mdr_9:16_3 Mdr_9:16_4 Mdr_9:16_5 Mdr_9:16_6 Mdr_9:16_7 Mdr_9:16_8 Mdr_9:16_9 Mdr_9:16_10 Mdr_9:16_11 Mdr_9:16_12 Mdr_9:16_13 Mdr_9:16_14 Mdr_9:16_15 Mdr_9:16_16 Mdr_9:16_17 Mdr_9:16_18 Mdr_9:16_19
Mdr:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:17 βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω, εἰ μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων;
Mdr:9:17 And thy counsel who hath known, except thou give wisdom, and send thy Holy Spirit from above? (Wisdom 9:17 Brenton)
Mdr:9:17 Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? (Mdr 9:17 BT_4)
Mdr:9:17 βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω, εἰ μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων;
Mdr:9:17 βουλή, -ῆς, ἡ δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) εἰ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἀπό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Mdr:9:17 Planu/zamiar zaś Ty; twój/twój(sg) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Jeżeli Nie Ty By dawać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie By posyłać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwyższy
Mdr:9:17 boulE\n de/ sou ti/s e)/gnO, ei) mE\ su\ e)/dOkas sofi/an kai\ e)/pemPSas to\ a(/gio/n sou pneu=ma a)po\ u(PSi/stOn;
Mdr:9:17 bulEn de su tis egnO, ei mE sy edOkas sofian kai epemPSas to hagion su pneuma apo hyPSistOn;
Mdr:9:17 N1_ASF x RP_GS RI_NSM VZI_AAI3S C D RP_NS VAI_AAI2S N1A_ASF C VAI_AAI2S RA_ASN A1A_ASN RP_GS N3M_ASN P A1_GPN
Mdr:9:17 plan/intention δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. if not you to give sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely to send the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) spirit breath, spiritual utterance, wind from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing highest
Mdr:9:17 plan/intention (acc) Yet you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom) he/she/it-KNOW-ed if not you(sg) (nom) you(sg)-GIVE-ed sapience (acc) and you(sg)-SEND-ed the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) spirit (nom|acc|voc) away from (+gen) highest ([Adj] gen)
Mdr:9:17 Mdr_9:17_1 Mdr_9:17_2 Mdr_9:17_3 Mdr_9:17_4 Mdr_9:17_5 Mdr_9:17_6 Mdr_9:17_7 Mdr_9:17_8 Mdr_9:17_9 Mdr_9:17_10 Mdr_9:17_11 Mdr_9:17_12 Mdr_9:17_13 Mdr_9:17_14 Mdr_9:17_15 Mdr_9:17_16 Mdr_9:17_17 Mdr_9:17_18
Mdr:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mdr:9:18 καὶ οὕτως διωρθώθησαν αἱ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς, καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι, καὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώθησαν.
Mdr:9:18 For so the ways of them which lived on the earth were reformed, and men were taught the things that are pleasing unto thee, and were saved through wisdom. (Wisdom 9:18 Brenton)
Mdr:9:18 I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawiła ich Mądrość. (Mdr 9:18 BT_4)
Mdr:9:18 καὶ οὕτως διωρθώθησαν αἱ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς, καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι, καὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώθησαν.
Mdr:9:18 καί οὕτως/οὕτω   ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Mdr:9:18 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Podobanie Ty; twój/twój(sg) By uczyć Ludzki I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Mdr:9:18 kai\ ou(/tOs diOrTO/TEsan ai( tri/boi tO=n e)pi\ gE=s, kai\ ta\ a)resta/ sou e)dida/CHTEsan a)/nTrOpoi, kai\ tE=| sofi/a| e)sO/TEsan.
Mdr:9:18 kai hutOs diOrTOTEsan hai triboi tOn epi gEs, kai ta aresta su edidaCHTEsan anTrOpoi, kai tE sofia esOTEsan.
Mdr:9:18 C D VCI_API3P RA_NPF N2_NPF RA_GPF P N1_GSF C RA_APN A1_APN RP_GS VQI_API3P N2_NPM C RA_DSF N1A_DSF VCI_API3P
Mdr:9:18 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć the path; to rub worn, rub the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land and also, even, namely the pleasing you; your/yours(sg) to teach human and also, even, namely the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Mdr:9:18 and thusly/like this   the (nom) paths (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-RUB-ing (opt) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) and the (nom|acc) pleasing ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-TEACH-ed humans (nom|voc) and the (dat) sapience (dat) they-were-SAVE-ed
Mdr:9:18 Mdr_9:18_1 Mdr_9:18_2 Mdr_9:18_3 Mdr_9:18_4 Mdr_9:18_5 Mdr_9:18_6 Mdr_9:18_7 Mdr_9:18_8 Mdr_9:18_9 Mdr_9:18_10 Mdr_9:18_11 Mdr_9:18_12 Mdr_9:18_13 Mdr_9:18_14 Mdr_9:18_15 Mdr_9:18_16 Mdr_9:18_17 Mdr_9:18_18
Mdr:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x