Pi:4:1 Προσευχὴ Αμβακουμ.
Pi:4:1 A PRAYER OF THE PROPHET AMBACUM, WITH A SONG. (Habakkuk 3:1 Brenton)
Pi:4:1 Modlitwa błagalna proroka Habakuka, na wzór lamentacji: (Ha 3:1 BT_4)
Pi:4:1 Προσευχὴ Αμβακουμ.
Pi:4:1 προσ·ευχή, -ῆς, ἡ  
Pi:4:1 Modlitwa
Pi:4:1 *proseuCHE\ *ambakoum.
Pi:4:1 proseuCHE ambakum.
Pi:4:1 N1_NSF N_GSM
Pi:4:1 prayer ć
Pi:4:1 prayer (nom|voc)  
Pi:4:1 Pi_4:1_1 Pi_4:1_2
Pi:4:1 x x
Pi:4:2 Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην. ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ, ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ, ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ.
Pi:4:2 O Lord, I have heard thy report, and was afraid: I considered thy works, and was amazed: thou shalt be known between the two living creatures, thou shalt be acknowledged when the years draw nigh; thou shalt be manifested when the time is come; when my soul is troubled, thou wilt in wrath remember mercy. (Habakkuk 3:2 Brenton)
Pi:4:2 Usłyszałem, o Panie, Twoje orędzie, zobaczyłem, o Panie, Twe dzieło. Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, gdy czas nadejdzie, pozwól nam je poznać, w zapale gniewu pomnij na swą litość! (Ha 3:2 BT_4)
Pi:4:2 Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην. ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ, ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ, ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ.
Pi:4:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀκοή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ἐν μέσος -η -ον δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ζῷον, -ου, τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)   ἐν ὁ ἡ τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)
Pi:4:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Słyszenie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By bać się By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dwa Życie bycia By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Rok By rozpoznawać wgląd, consciousnes W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Okres czasu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Litość By pamiętać/stawaj się uważającym z
Pi:4:2 *ku/rie, ei)sakE/koa tE\n a)koE/n sou kai\ e)fobE/TEn, kateno/Esa ta\ e)/rga sou kai\ e)Xe/stEn. e)n me/sO| du/o DZO/|On gnOsTE/sE|, e)n tO=| e)ggi/DZein ta\ e)/tE e)pignOsTE/sE|, e)n tO=| parei=nai to\n kairo\n a)nadeiCHTE/sE|, e)n tO=| taraCHTE=nai tE\n PSuCHE/n mou e)n o)rgE=| e)le/ous mnEsTE/sE|.
Pi:4:2 kyrie, eisakEkoa tEn akoEn su kai efobETEn, katenoEsa ta erga su kai eXestEn. en mesO dyo DZOOn gnOsTEsE, en tO engiDZein ta etE epignOsTEsE, en tO pareinai ton kairon anadeiCHTEsE, en tO taraCHTEnai tEn PSyCHEn mu en orgE eleus mnEsTEsE.
Pi:4:2 N2_VSM VX_XAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VCI_API1S VAI_AAI1S RA_APN N2N_APN RP_GS C VHI_AAI1S P A1_DSM M N2N_GPN VS_FPI2S P RA_DSN V1_PAN RA_APN N3E_APN VS_FPI2S P RA_DSN V9_PAN RA_ASM N2_ASM VC_FPI2S P RA_DSN VQ_APN RA_ASF N1_ASF RP_GS P N1_DSF N3E_APN VC_FPI2S
Pi:4:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heard (being heard, listen into, hearken) the hearing you; your/yours(sg) and also, even, namely to fear to understand κατανοώ comprehend, understand the work you; your/yours(sg) and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle two living being to know i.e. recognize. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the year to recognize insight, consciousnes in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened the period of time ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage mercy to remember/become mindful of
Pi:4:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-have-HEARD-ed the (acc) hearing (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-was-FEAR-ed I-UNDERSTand-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) two (nom, acc, gen) living beings (gen) you(sg)-will-be-KNOW-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-NEAR-ing the (nom|acc) years (nom|acc|voc) you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-BE-ing-PRESENT/HERE; to-HANG DOWN the (acc) period of time (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-UNSETTLE-ed the (acc) life (acc) me (gen) in/among/by (+dat) wrath (dat) mercy (gen), mercies (acc) you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF
Pi:4:2 Pi_4:2_1 Pi_4:2_2 Pi_4:2_3 Pi_4:2_4 Pi_4:2_5 Pi_4:2_6 Pi_4:2_7 Pi_4:2_8 Pi_4:2_9 Pi_4:2_10 Pi_4:2_11 Pi_4:2_12 Pi_4:2_13 Pi_4:2_14 Pi_4:2_15 Pi_4:2_16 Pi_4:2_17 Pi_4:2_18 Pi_4:2_19 Pi_4:2_20 Pi_4:2_21 Pi_4:2_22 Pi_4:2_23 Pi_4:2_24 Pi_4:2_25 Pi_4:2_26 Pi_4:2_27 Pi_4:2_28 Pi_4:2_29 Pi_4:2_30 Pi_4:2_31 Pi_4:2_32 Pi_4:2_33 Pi_4:2_34 Pi_4:2_35 Pi_4:2_36 Pi_4:2_37 Pi_4:2_38 Pi_4:2_39 Pi_4:2_40
Pi:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:3 ὁ θεὸς ἐκ Θαιμαν ἥξει, καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους Φαραν κατασκίου δασέως. διάψαλμα. ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ.
Pi:4:3 God shall come from Thaeman, and the Holy One from the dark shady mount Pharan. Pause. (Habakkuk 3:3 Brenton)
Pi:4:3 Bóg przychodzi z Temanu, Święty z góry Paran. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. (Ha 3:3 BT_4)
Pi:4:3 θεὸς ἐκ Θαιμαν ἥξει, καὶ ἅγιος ἐξ ὄρους Φαραν κατασκίου δασέως. διάψαλμα. ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης γῆ.
Pi:4:3 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)     δασέως [LXX]; δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX] καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί αἴνεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πλήρης -ες ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pi:4:3 Bóg  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź ???; włochaty selah By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Nieba/niebo Cnota On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Chwal chwały On/ona/to/to samo Pełny Ziemi/ziemia
Pi:4:3 o( Teo\s e)k *Taiman E(/Xei, kai\ o( a(/gios e)X o)/rous *faran kataski/ou dase/Os. dia/PSalma. e)ka/luPSen ou)ranou\s E( a)retE\ au)tou=, kai\ ai)ne/seOs au)tou= plE/rEs E( gE=.
Pi:4:3 ho Teos ek Taiman hEXei, kai ho hagios eX orus faran kataskiu daseOs. diaPSalma. ekalyPSen uranus hE aretE autu, kai aineseOs autu plErEs hE gE.
Pi:4:3 RA_NSM N2_NSM P N_GS VF_FAI3S C RA_NSM A1A_NSM P N3E_GSN N_GS A1B_GSM D N3M_ASN VAI_AAI3S N2_APM RA_NSF N1_NSF RD_GSM C N3I_GSF RD_GSM A3H_NSM RA_NSF N1_NSF
Pi:4:3 the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels ć to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) out of (+gen) ἐξ before vowels mount ć ć ???; shaggy selah to cover cloak, veiled, muffled sky/heaven the virtue he/she/it/same and also, even, namely praise of praise he/she/it/same full the earth/land
Pi:4:3 the (nom) god (nom) out of (+gen)   he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and the (nom) holy ([Adj] nom) out of (+gen) mount (gen)     ???; shaggy ([Adj] gen) selah (nom|acc|voc) he/she/it-COVER-ed skies/heavens (acc) the (nom) virtue (nom|voc) him/it/same (gen) and praise (gen) him/it/same (gen) full ([Adj] nom) the (nom) earth/land (nom|voc)
Pi:4:3 Pi_4:3_1 Pi_4:3_2 Pi_4:3_3 Pi_4:3_4 Pi_4:3_5 Pi_4:3_6 Pi_4:3_7 Pi_4:3_8 Pi_4:3_9 Pi_4:3_10 Pi_4:3_11 Pi_4:3_12 Pi_4:3_13 Pi_4:3_14 Pi_4:3_15 Pi_4:3_16 Pi_4:3_17 Pi_4:3_18 Pi_4:3_19 Pi_4:3_20 Pi_4:3_21 Pi_4:3_22 Pi_4:3_23 Pi_4:3_24 Pi_4:3_25
Pi:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:4 καὶ φέγγος αὐτοῦ ὡς φῶς ἔσται, κέρατα ἐν χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἔθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ.
Pi:4:4 His excellence covered the heavens, and the earth was full of his praise. And his brightness shall be as light; there were horns in his hands, and he caused a mighty love of his strength. (Habakkuk 3:4 Brenton)
Pi:4:4 Wspaniałość Jego podobna do światła, promienie z rąk Mu tryskają, w nich to ukryta moc Jego. (Ha 3:4 BT_4)
Pi:4:4 καὶ φέγγος αὐτοῦ ὡς φῶς ἔσται, κέρατα ἐν χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἔθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ.
Pi:4:4 καί φέγγο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)   κραταιός -ά -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:4:4 I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Jak/jak Lekki {Jasny} By być Róg W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Poruszaj się kołysać berło Siła On/ona/to/to samo
Pi:4:4 kai\ fe/ggos au)tou= O(s fO=s e)/stai, ke/rata e)n CHersi\n au)tou=, kai\ e)/Teto a)ga/pEsin krataia\n i)sCHu/os au)tou=.
Pi:4:4 kai fengos autu hOs fOs estai, kerata en CHersin autu, kai eTeto agapEsin krataian isCHyos autu.
Pi:4:4 C N3E_ASN RD_GSM C N3T_ASN VF_FMI3S N3T_ASN P N3_DPF RD_GSM C VEI_AMI3S N3I_ASF A1A_ASF N3U_GSF RD_GSM
Pi:4:4 and also, even, namely ??? he/she/it/same as/like light to be horn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station ć sway to sway the scepter strength he/she/it/same
Pi:4:4 and ??? (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as/like light (nom|acc|voc) he/she/it-will-be horns (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hands (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-PLACE-ed   sway ([Adj] acc) strength (gen) him/it/same (gen)
Pi:4:4 Pi_4:4_1 Pi_4:4_2 Pi_4:4_3 Pi_4:4_4 Pi_4:4_5 Pi_4:4_6 Pi_4:4_7 Pi_4:4_8 Pi_4:4_9 Pi_4:4_10 Pi_4:4_11 Pi_4:4_12 Pi_4:4_13 Pi_4:4_14 Pi_4:4_15 Pi_4:4_16
Pi:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:5 πρὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσεται λόγος, καὶ ἐξελεύσεται, ἐν πεδίλοις οἱ πόδες αὐτοῦ.
Pi:4:5 Before his face shall go a report, and it shall go forth into the plains, (Habakkuk 3:5 Brenton)
Pi:4:5 Zaraza idzie przed Jego obliczem, w ślad za Nim gorączka śmiertelna. (Ha 3:5 BT_4)
Pi:4:5 πρὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσεται λόγος, καὶ ἐξελεύσεται, ἐν πεδίλοις οἱ πόδες αὐτοῦ.
Pi:4:5 πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λόγος, -ου, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν   ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:4:5 Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo By iść Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stopa On/ona/to/to samo
Pi:4:5 pro\ prosO/pou au)tou= poreu/setai lo/gos, kai\ e)Xeleu/setai, e)n pedi/lois oi( po/des au)tou=.
Pi:4:5 pro prosOpu autu poreusetai logos, kai eXeleusetai, en pedilois hoi podes autu.
Pi:4:5 P N2N_GSN RD_GSM VF_FMI3S N2_NSM C VF_FMI3S P N2N_DPN RA_NPM N3D_NPM RD_GSM
Pi:4:5 before (+gen) face he/she/it/same to go word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the foot he/she/it/same
Pi:4:5 before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-GO-ed word (nom) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT in/among/by (+dat)   the (nom) feet (nom|voc) him/it/same (gen)
Pi:4:5 Pi_4:5_1 Pi_4:5_2 Pi_4:5_3 Pi_4:5_4 Pi_4:5_5 Pi_4:5_6 Pi_4:5_7 Pi_4:5_8 Pi_4:5_9 Pi_4:5_10 Pi_4:5_11 Pi_4:5_12
Pi:4:5 x x x x x x x x x x x x
Pi:4:6 ἔστη, καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ· ἐπέβλεψεν, καὶ ἐτάκη ἔθνη. διεθρύβη τὰ ὄρη βίᾳ, ἐτάκησαν βουνοὶ αἰώνιοι.
Pi:4:6 the earth stood at his feet and trembled: he beheld, and the nations melted away: the mountains were violently burst through, the everlasting hills melted at his everlasting going forth. (Habakkuk 3:6 Brenton)
Pi:4:6 Gdy On występuje, trzęsie się ziemia i drżą narody pod Jego spojrzeniem; rozpadają się góry prastare, uniżają pagórki odwieczne, te ścieżki Jego od pradawnych czasów. (Ha 3:6 BT_4)
Pi:4:6 ἔστη, καὶ ἐσαλεύθη γῆ· ἐπέβλεψεν, καὶ ἐτάκη ἔθνη. διεθρύβη τὰ ὄρη βίᾳ, ἐτάκησαν βουνοὶ αἰώνιοι.
Pi:4:6 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) βία, -ας, ἡ τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) αἰώνιος -ία -ον
Pi:4:6 By powodować stać I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) Ziemi/ziemia By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie I też, nawet, mianowicie By topnieć Naród [zobacz etniczny] Wchodź Siła (gwałtowność) By topnieć Wzgórze aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Pi:4:6 e)/stE, kai\ e)saleu/TE E( gE=· e)pe/blePSen, kai\ e)ta/kE e)/TnE. dieTru/bE ta\ o)/rE bi/a|, e)ta/kEsan bounoi\ ai)O/nioi.
Pi:4:6 estE, kai esaleuTE hE gE· epeblePSen, kai etakE eTnE. dieTrybE ta orE bia, etakEsan bunoi aiOnioi.
Pi:4:6 VHI_AAI3S C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF VAI_AAI3S C VDI_API3S N3E_NPN VDI_API3S RA_NPN N3E_NPN N1A_DSF VAI_AAI3P N2_NPM A1B_NPM
Pi:4:6 to cause to stand and also, even, namely to shake (tremor) the earth/land to look upon overlook, look attentively and also, even, namely to melt nation [see ethnic] ć the mount force (violence) to melt hill aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Pi:4:6 he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand and he/she/it-was-SHAKE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-LOOK UPON-ed and he/she/it-was-MELT-ed nations (nom|acc|voc)   the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) force (dat) they-were-MELT-ed hills (nom|voc) aeonian ([Adj] nom|voc)
Pi:4:6 Pi_4:6_1 Pi_4:6_2 Pi_4:6_3 Pi_4:6_4 Pi_4:6_5 Pi_4:6_6 Pi_4:6_7 Pi_4:6_8 Pi_4:6_9 Pi_4:6_10 Pi_4:6_11 Pi_4:6_12 Pi_4:6_13 Pi_4:6_14 Pi_4:6_15 Pi_4:6_16
Pi:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:7 πορείας αἰωνίους αὐτοῦ ἀντὶ κόπων εἶδον, σκηνώματα Αἰθιόπων πτοηθήσονται καὶ αἱ σκηναὶ γῆς Μαδιαμ.
Pi:4:7 Because of troubles I looked upon the tents of the Ethiopians: the tabernacles also of the land of Madiam shall be dismayed. (Habakkuk 3:7 Brenton)
Pi:4:7 Widzę klęską dotknięte mieszkania Kuszanu, chwiejące się namioty ziemi Madian. (Ha 3:7 BT_4)
Pi:4:7 πορείας αἰωνίους αὐτοῦ ἀντὶ κόπων εἶδον, σκηνώματα Αἰθιόπων πτοηθήσονται καὶ αἱ σκηναὶ γῆς Μαδιαμ.
Pi:4:7 πορεία, -ας, ἡ αἰώνιος -ία -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί κόπος, -ου, ὁ; κοπή, -ῆς, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σκήνωμα[τ], -ατος, τό Αἰθίοψ, -οπος, ὁ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Μαδιάμ, ὁ
Pi:4:7 Chodzenie aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Praca trudzą się; ubój By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Mieszkanie, zamieszkiwanie Etiopski Do ??? I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Ziemi/ziemia Midian
Pi:4:7 porei/as ai)Oni/ous au)tou= a)nti\ ko/pOn ei)=don, skEnO/mata *ai)Tio/pOn ptoETE/sontai kai\ ai( skEnai\ gE=s *madiam.
Pi:4:7 poreias aiOnius autu anti kopOn eidon, skEnOmata aiTiopOn ptoETEsontai kai hai skEnai gEs madiam.
Pi:4:7 N1A_APF A1B_APF RD_GSM P N2_GPM VBI_AAI1S N3M_APN N3P_GPF VC_FPI3P C RA_NPF N1_NPF N1_GSF N_GS
Pi:4:7 going aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent he/she/it/same against (+gen) labor toil; slaughter to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lodging, habitation Ethiopian to ??? and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth earth/land Midian
Pi:4:7 going (gen), goings (acc) aeonian ([Adj] acc) him/it/same (gen) against (+gen) labors (gen); slaughters (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed lodging, habitations (nom|acc|voc) Ethiopians (gen) they-will-be-???-ed and the (nom) tents (nom|voc) earth/land (gen) Midian (indecl)
Pi:4:7 Pi_4:7_1 Pi_4:7_2 Pi_4:7_3 Pi_4:7_4 Pi_4:7_5 Pi_4:7_6 Pi_4:7_7 Pi_4:7_8 Pi_4:7_9 Pi_4:7_10 Pi_4:7_11 Pi_4:7_12 Pi_4:7_13 Pi_4:7_14
Pi:4:7 x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:8 μὴ ἐν ποταμοῖς ὠργίσθης, κύριε, ἢ ἐν ποταμοῖς ὁ θυμός σου, ἢ ἐν θαλάσσῃ τὸ ὅρμημά σου; ὅτι ἐπιβήσῃ ἐπὶ τοὺς ἵππους σου, καὶ ἡ ἱππασία σου σωτηρία.
Pi:4:8 Wast thou angry, O Lord, with the rivers? or was thy wrath against the rivers, or thine anger against the sea? for thou wilt mount on thine horses, and thy chariots are salvation. (Habakkuk 3:8 Brenton)
Pi:4:8 Czy na rzeki gniewasz się, Panie? Czy na rzeki wybuchł gniew Twój? Czy na morze - Twoja zapalczywość, że wsiadasz na swoje konie, na swoje rydwany zwycięskie? (Ha 3:8 BT_4)
Pi:4:8 μὴ ἐν ποταμοῖς ὠργίσθης, κύριε, ἐν ποταμοῖς θυμός σου, ἐν θαλάσσῃ τὸ ὅρμημά σου; ὅτι ἐπιβήσῃ ἐπὶ τοὺς ἵππους σου, καὶ ἱππασία σου σωτηρία.
Pi:4:8 μή ἐν ποταμός, -οῦ, ὁ ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] ἐν ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ἐν θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὅρμημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον
Pi:4:8 Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rzeka By robić zły Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rzeka Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze Gwałtowny pęd Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność
Pi:4:8 mE\ e)n potamoi=s O)rgi/sTEs, ku/rie, E)\ e)n potamoi=s o( Tumo/s sou, E)\ e)n Tala/ssE| to\ o(/rmEma/ sou; o(/ti e)pibE/sE| e)pi\ tou\s i(/ppous sou, kai\ E( i(ppasi/a sou sOtEri/a.
Pi:4:8 mE en potamois OrgisTEs, kyrie, E en potamois ho Tymos su, E en TalassE to hormEma su; hoti epibEsE epi tus hippus su, kai hE hippasia su sOtEria.
Pi:4:8 D P N2_DPM VSI_API2S N2_VSM C P N2_DPM RA_NSM N2_NSM RP_GS C P N1S_DSF RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VZ_AMS2S P RA_APM N2_APM RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS N1A_NSF
Pi:4:8 not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among river to make angry lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among river the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea the violent rush you; your/yours(sg) because/that to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horse you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) salvation/deliverance; saving
Pi:4:8 not in/among/by (+dat) rivers (dat) you(sg)-were-MAKE-ed-ANGRY lord (voc); a lord ([Adj] voc) or in/among/by (+dat) rivers (dat) the (nom) wrath (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or in/among/by (+dat) sea (dat) the (nom|acc) violent rush (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-will-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) horses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc)
Pi:4:8 Pi_4:8_1 Pi_4:8_2 Pi_4:8_3 Pi_4:8_4 Pi_4:8_5 Pi_4:8_6 Pi_4:8_7 Pi_4:8_8 Pi_4:8_9 Pi_4:8_10 Pi_4:8_11 Pi_4:8_12 Pi_4:8_13 Pi_4:8_14 Pi_4:8_15 Pi_4:8_16 Pi_4:8_17 Pi_4:8_18 Pi_4:8_19 Pi_4:8_20 Pi_4:8_21 Pi_4:8_22 Pi_4:8_23 Pi_4:8_24 Pi_4:8_25 Pi_4:8_26 Pi_4:8_27 Pi_4:8_28
Pi:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:9 ἐντείνων ἐντενεῖς τὸ τόξον σου ἐπὶ σκῆπτρα, λέγει κύριος. διάψαλμα. ποταμῶν ῥαγήσεται γῆ.
Pi:4:9 Surely thou didst bend they bow at scepters, saith the Lord. Pause. The land of rivers shall be torn asunder. (Habakkuk 3:9 Brenton)
Pi:4:9 Łuk Twój obnażony, a kołczan pełen strzał, dla rzek otwierasz ziemię. (Ha 3:9 BT_4)
Pi:4:9 ἐντείνων ἐντενεῖς τὸ τόξον σου ἐπὶ σκῆπτρα, λέγει κύριος. διάψαλμα. ποταμῶν ῥαγήσεται γῆ.
Pi:4:9     ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX] ποταμός, -οῦ, ὁ ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pi:4:9 Kłaniaj się (też tęcza) Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. selah Rzeka By drzeć się Ziemi/ziemia
Pi:4:9 e)ntei/nOn e)ntenei=s to\ to/Xon sou e)pi\ skE=ptra, le/gei ku/rios. dia/PSalma. potamO=n r(agE/setai gE=.
Pi:4:9 enteinOn enteneis to toXon su epi skEptra, legei kyrios. diaPSalma. potamOn ragEsetai gE.
Pi:4:9 V1_PAPNSM VF2_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N2N_APN V1_PAI3S N2_NSM N3M_NSN N2_GPM VD_FPI3S N1_NSF
Pi:4:9 ć ć the Bow (also rainbow) you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. selah river to rend earth/land
Pi:4:9     the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) selah (nom|acc|voc) rivers (gen) he/she/it-will-be-REND-ed earth/land (nom|voc)
Pi:4:9 Pi_4:9_1 Pi_4:9_2 Pi_4:9_3 Pi_4:9_4 Pi_4:9_5 Pi_4:9_6 Pi_4:9_7 Pi_4:9_8 Pi_4:9_9 Pi_4:9_10 Pi_4:9_11 Pi_4:9_12 Pi_4:9_13
Pi:4:9 x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:10 ὄψονταί σε καὶ ὠδινήσουσιν λαοί. σκορπίζων ὕδατα πορείας· ἔδωκεν ἡ ἄβυσσος φωνὴν αὐτῆς· ὕψος φαντασίας αὐτῆς ἐπήρθη.
Pi:4:10 The nations shall see thee and be in pain, as thou dost divide the moving waters: the deep uttered her voice, and raised her form on high. (Habakkuk 3:10 Brenton)
Pi:4:10 Na widok Twój trzęsą się góry, ulewa deszczu runęła. Wielka Otchłań głos swój podniosła, wysoko uniosła swe ręce. (Ha 3:10 BT_4)
Pi:4:10 ὄψονταί σε καὶ ὠδινήσουσιν λαοί. σκορπίζων ὕδατα πορείας· ἔδωκεν ἄβυσσος φωνὴν αὐτῆς· ὕψος φαντασίας αὐτῆς ἐπήρθη.
Pi:4:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) λαός, -οῦ, ὁ σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό πορεία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων φαντασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-)
Pi:4:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By cierpieć bóle porodowy Ludzie By rozpraszać się Woda Chodzenie By dawać Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Fantazja On/ona/to/to samo By podnosić
Pi:4:10 o)/PSontai/ se kai\ O)dinE/sousin laoi/. skorpi/DZOn u(/data porei/as· e)/dOken E( a)/bussos fOnE\n au)tE=s· u(/PSos fantasi/as au)tE=s e)pE/rTE.
Pi:4:10 oPSontai se kai OdinEsusin laoi. skorpiDZOn hydata poreias· edOken hE abyssos fOnEn autEs· hyPSos fantasias autEs epErTE.
Pi:4:10 VF_FMI3P RP_AS C VF_FAI3P N2_NPM V1_PAPNSN N3T_ASN N1A_GSF VAI_AAI3S RA_NSF N2_NSF N1_ASF RD_GSF N3E_NSN N1A_GSF RD_GSF VCI_API3S
Pi:4:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) and also, even, namely to travail people to scatter water going to give the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: sound/voice cries he/she/it/same height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance fantasia he/she/it/same to raise
Pi:4:10 they-will-be-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and they-will-TRAVAIL, going-to-TRAVAIL (fut ptcp) (dat) peoples (nom|voc) while SCATTER-ing (nom) waters (nom|acc|voc) going (gen), goings (acc) he/she/it-GIVE-ed the (nom) abyss (nom) sound/voice (acc) her/it/same (gen) height (nom|acc|voc) fantasia (gen) her/it/same (gen) he/she/it-was-RAISE-ed
Pi:4:10 Pi_4:10_1 Pi_4:10_2 Pi_4:10_3 Pi_4:10_4 Pi_4:10_5 Pi_4:10_6 Pi_4:10_7 Pi_4:10_8 Pi_4:10_9 Pi_4:10_10 Pi_4:10_11 Pi_4:10_12 Pi_4:10_13 Pi_4:10_14 Pi_4:10_15 Pi_4:10_16 Pi_4:10_17
Pi:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:11 ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· εἰς φῶς βολίδες σου πορεύσονται, εἰς φέγγος ἀστραπῆς ὅπλων σου.
Pi:4:11 The sun was exalted, and the moon stood still in her course: thy darts shall go forth at the light, at the brightness of the gleaming of thine arms. (Habakkuk 3:11 Brenton)
Pi:4:11 Słońce i księżyc stoją w swoim miejscu z powodu blasku lecących Twych strzał i jasności lśnienia Twej dzidy. (Ha 3:11 BT_4)
Pi:4:11 ἥλιος καὶ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· εἰς φῶς βολίδες σου πορεύσονται, εἰς φέγγος ἀστραπῆς ὅπλων σου.
Pi:4:11 ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τάξις, -εως, ἡ; τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] φέγγο·ς, -ους, τό ἀστραπή, -ῆς, ἡ ὅπλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:4:11 Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Księżyc By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zamówienie {Rozkaz}; by rozkazywać {by zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Wyrzutowy (strzała, żądło) Ty; twój/twój(sg) By iść Do (+przyspieszenie) ??? Błyskawica Narzędzie Ty; twój/twój(sg)
Pi:4:11 o( E(/lios kai\ E( selE/nE e)/stE e)n tE=| ta/Xei au)tE=s· ei)s fO=s boli/des sou poreu/sontai, ei)s fe/ggos a)strapE=s o(/plOn sou.
Pi:4:11 ho hElios kai hE selEnE estE en tE taXei autEs· eis fOs bolides su poreusontai, eis fengos astrapEs hoplOn su.
Pi:4:11 RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF VHI_AAI3S P RA_DSF N3I_DSF RD_GSF P N3T_ASN N3D_NPF RP_GS VF_FMI3P P N3E_ASN N1_GSF N2N_GPN RP_GS
Pi:4:11 the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely the moon to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the order; to order category, grade, class, trim, orderliness he/she/it/same into (+acc) light projectile (arrow, dart) you; your/yours(sg) to go into (+acc) ??? lightning implement you; your/yours(sg)
Pi:4:11 the (nom) sun (nom) and the (nom) moon (nom|voc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) order (dat); he/she/it-will-ORDER, you(sg)-will-be-ORDER-ed (classical) her/it/same (gen) into (+acc) light (nom|acc|voc) projectiles (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-GO-ed into (+acc) ??? (nom|acc|voc) lightning (gen) implements (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:4:11 Pi_4:11_1 Pi_4:11_2 Pi_4:11_3 Pi_4:11_4 Pi_4:11_5 Pi_4:11_6 Pi_4:11_7 Pi_4:11_8 Pi_4:11_9 Pi_4:11_10 Pi_4:11_11 Pi_4:11_12 Pi_4:11_13 Pi_4:11_14 Pi_4:11_15 Pi_4:11_16 Pi_4:11_17 Pi_4:11_18 Pi_4:11_19 Pi_4:11_20
Pi:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:12 ἐν ἀπειλῇ σου ὀλιγώσεις γῆν καὶ ἐν θυμῷ κατάξεις ἔθνη.
Pi:4:12 Thou wilt bring low the land with threatening, and in wrath thou wilt break down the nations. (Habakkuk 3:12 Brenton)
Pi:4:12 Rozgniewany kroczysz po ziemi, w zapalczywości swej depczesz narody. (Ha 3:12 BT_4)
Pi:4:12 ἐν ἀπειλῇ σου ὀλιγώσεις γῆν καὶ ἐν θυμῷ κατάξεις ἔθνη.
Pi:4:12 ἐν ἀπειλή, -ῆς, ἡ; ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Pi:4:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Groźba; by zagrażać Ty; twój/twój(sg) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. By zniżać przywracał; by łamać się Naród [zobacz etniczny]
Pi:4:12 e)n a)peilE=| sou o)ligO/seis gE=n kai\ e)n TumO=| kata/Xeis e)/TnE.
Pi:4:12 en apeilE su oligOseis gEn kai en TymO kataXeis eTnE.
Pi:4:12 P N1_DSF RP_GS VF_FAI2S N1_ASF C P N2_DSM VF_FAI2S N3E_APN
Pi:4:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among threat; to threaten you; your/yours(sg) ć earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. to bring down brought back; to break nation [see ethnic]
Pi:4:12 in/among/by (+dat) threat (dat); you(sg)-are-being-THREATEN-ed, he/she/it-should-be-THREATEN-ing, you(sg)-should-be-being-THREATEN-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   earth/land (acc) and in/among/by (+dat) wrath (dat) you(sg)-will-BRING DOWN; you(sg)-will-BREAK nations (nom|acc|voc)
Pi:4:12 Pi_4:12_1 Pi_4:12_2 Pi_4:12_3 Pi_4:12_4 Pi_4:12_5 Pi_4:12_6 Pi_4:12_7 Pi_4:12_8 Pi_4:12_9 Pi_4:12_10
Pi:4:12 x x x x x x x x x x
Pi:4:13 ἐξῆλθες εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου· ἔβαλες εἰς κεφαλὰς ἀνόμων θάνατον, ἐξήγειρας δεσμοὺς ἕως τραχήλου. διάψαλμα.
Pi:4:13 Thou wentest forth for the salvation of thy people, to save thine anointed: thou shalt bring death on the heads of transgressors; thou has brought bands upon their neck. Pause. (Habakkuk 3:13 Brenton)
Pi:4:13 Wyszedłeś w celu ocalenia swego ludu, w celu wybawienia Twego pomazańca. Zburzyłeś dom bezbożnego, odsłoniłeś fundament aż do nagiej skały. (Ha 3:13 BT_4)
Pi:4:13 ἐξῆλθες εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου· ἔβαλες εἰς κεφαλὰς ἀνόμων θάνατον, ἐξήγειρας δεσμοὺς ἕως τραχήλου. διάψαλμα.
Pi:4:13 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ ἄ·νομος -ον θάνατος, -ου, ὁ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τράχηλος, -ου, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Pi:4:13 By wychodzić Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie Ludzie Ty; twój/twój(sg) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Ty; twój/twój(sg) By rzucać Do (+przyspieszenie) Głowa Na zewnątrz prawa Śmierć Do ??? Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Aż; świtaj Gardło selah
Pi:4:13 e)XE=lTes ei)s sOtEri/an laou= sou tou= sO=sai tou\s CHristou/s sou· e)/bales ei)s kefala\s a)no/mOn Ta/naton, e)XE/geiras desmou\s e(/Os traCHE/lou. dia/PSalma.
Pi:4:13 eXElTes eis sOtErian lau su tu sOsai tus CHristus su· ebales eis kefalas anomOn Tanaton, eXEgeiras desmus heOs traCHElu. diaPSalma.
Pi:4:13 VBI_AAI2S P N1A_ASF N2_GSM RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_APM A1_APM RP_GS VBI_AAI2S P N1_APF A1B_GPM N2_ASM VAI_AAI2S N2_APM P N2_GSM N3M_NSN
Pi:4:13 to come out into (+acc) salvation/deliverance people you; your/yours(sg) the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Christ lit. 'anointed' you; your/yours(sg) to throw into (+acc) head outside the law death to ??? restraint restraint, handcuff until; dawn throat selah
Pi:4:13 you(sg)-COME-ed-OUT into (+acc) salvation/deliverance (acc) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) the (acc) Christs (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-THROW-ed into (+acc) heads (acc) outside the law ([Adj] gen) death (acc) you(sg)-???-ed restraints (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) throat (gen) selah (nom|acc|voc)
Pi:4:13 Pi_4:13_1 Pi_4:13_2 Pi_4:13_3 Pi_4:13_4 Pi_4:13_5 Pi_4:13_6 Pi_4:13_7 Pi_4:13_8 Pi_4:13_9 Pi_4:13_10 Pi_4:13_11 Pi_4:13_12 Pi_4:13_13 Pi_4:13_14 Pi_4:13_15 Pi_4:13_16 Pi_4:13_17 Pi_4:13_18 Pi_4:13_19 Pi_4:13_20
Pi:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:14 διέκοψας ἐν ἐκστάσει κεφαλὰς δυναστῶν, σεισθήσονται ἐν αὐτῇ· διανοίξουσιν χαλινοὺς αὐτῶν ὡς ἔσθων πτωχὸς λάθρᾳ.
Pi:4:14 Thou didst cut asunder the heads of princes with amazement, they shall tremble in it; they shall burst their bridles, they shall be as a poor man devouring in secret. (Habakkuk 3:14 Brenton)
Pi:4:14 Przeszyłeś strzałami wodza ich wojska, które naciera, aby nas zgubić - radując się jak ten, co w ukryciu wyniszcza biednego. (Ha 3:14 BT_4)
Pi:4:14 διέκοψας ἐν ἐκστάσει κεφαλὰς δυναστῶν, σεισθήσονται ἐν αὐτῇ· διανοίξουσιν χαλινοὺς αὐτῶν ὡς ἔσθων πτωχὸς λάθρᾳ.
Pi:4:14   ἐν ἔκ·στασις, -εως, ἡ κεφαλή, -ῆς, ἡ δυνάστης, -ου, ὁ σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) χαλινός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πτωχός -ή -όν λάθρᾳ
Pi:4:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdziwienia/zachwyt Głowa Najwyższy By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By otwierać wszystek  droga {sposób} Uzdy kawałek On/ona/to/to samo Jak/jak By jeść Biedny Dyskretnie
Pi:4:14 die/koPSas e)n e)ksta/sei kefala\s dunastO=n, seisTE/sontai e)n au)tE=|· dianoi/Xousin CHalinou\s au)tO=n O(s e)/sTOn ptOCHo\s la/Tra|.
Pi:4:14 diekoPSas en ekstasei kefalas dynastOn, seisTEsontai en autE· dianoiXusin CHalinus autOn hOs esTOn ptOCHos laTra.
Pi:4:14 VAI_AAI2S P N3I_DSF N1_APF N1M_GPM VC_FPI3P P RD_DSF VF_FAI3P N2_APM RD_GPM C V1_PAPNSM A1_ASM D
Pi:4:14 ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among astoundment/ecstasy head sovereign to shake quake, jar, wag, wave in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to open up-all-the-way bridle bit he/she/it/same as/like to eat poor discreetly
Pi:4:14   in/among/by (+dat) astoundment/ecstasy (dat) heads (acc) sovereigns (gen) they-will-be-SHAKE-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) they-will-OPEN-UP-ALL-THE-WAY, going-to-OPEN (fut ptcp) (dat) bridle bits (acc) them/same (gen) as/like while EAT-ing (nom) poor ([Adj] nom) discreetly
Pi:4:14 Pi_4:14_1 Pi_4:14_2 Pi_4:14_3 Pi_4:14_4 Pi_4:14_5 Pi_4:14_6 Pi_4:14_7 Pi_4:14_8 Pi_4:14_9 Pi_4:14_10 Pi_4:14_11 Pi_4:14_12 Pi_4:14_13 Pi_4:14_14 Pi_4:14_15
Pi:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:15 καὶ ἐπεβίβασας εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου ταράσσοντας ὕδατα πολλά.
Pi:4:15 And thou dost cause thine horses to enter the sea, disturbing much water. (Habakkuk 3:15 Brenton)
Pi:4:15 W morze wdeptałeś jego konie, w kipiącą topiel wód mnogich. (Ha 3:15 BT_4)
Pi:4:15 καὶ ἐπεβίβασας εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου ταράσσοντας ὕδατα πολλά.
Pi:4:15 καί ἐπι·βιβάζω (-, επι+βιβ(α)·[σ]-, επι+βιβα·σ-, -, -, -) εἰς[1] θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Pi:4:15 I też, nawet, mianowicie By podnosić na Do (+przyspieszenie) Morze Koń Ty; twój/twój(sg) By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Woda Dużo
Pi:4:15 kai\ e)pebi/basas ei)s Ta/lassan tou\s i(/ppous sou tara/ssontas u(/data polla/.
Pi:4:15 kai epebibasas eis Talassan tus hippus su tarassontas hydata polla.
Pi:4:15 C VAI_AAI2S P N1S_ASF RA_APM N2_APM RP_GS V1_PAPAPN N3T_APN A1_APN
Pi:4:15 and also, even, namely to hoist upon into (+acc) sea the horse you; your/yours(sg) to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir water much
Pi:4:15 and you(sg)-HOIST-ed-UPON into (+acc) sea (acc) the (acc) horses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while UNSETTLE-ing (acc) waters (nom|acc|voc) many (nom|acc)
Pi:4:15 Pi_4:15_1 Pi_4:15_2 Pi_4:15_3 Pi_4:15_4 Pi_4:15_5 Pi_4:15_6 Pi_4:15_7 Pi_4:15_8 Pi_4:15_9 Pi_4:15_10
Pi:4:15 x x x x x x x x x x
Pi:4:16 ἐφυλαξάμην, καὶ ἐπτοήθη ἡ κοιλία μου ἀπὸ φωνῆς προσευχῆς χειλέων μου, καὶ εἰσῆλθεν τρόμος εἰς τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ὑποκάτωθέν μου ἐταράχθη ἡ ἕξις μου. ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τοῦ ἀναβῆναί με εἰς λαὸν παροικίας μου.
Pi:4:16 I watched, and my belly trembled at the sound of the prayer of my lips, and trembling entered into my bones, and my frame was troubled within me; I will rest in the day of affliction, from going up to the people of my sojourning. (Habakkuk 3:16 Brenton)
Pi:4:16 Usłyszałem i serce moje struchlało, na głos ten zadrżały me wargi, przenikła trwoga me kości, kroki się moje zachwiały. W spokoju jednak wyglądam dnia utrapienia, który nadchodzi na lud, co nas gnębi. (Ha 3:16 BT_4)
Pi:4:16 ἐφυλαξάμην, καὶ ἐπτοήθη κοιλία μου ἀπὸ φωνῆς προσευχῆς χειλέων μου, καὶ εἰσῆλθεν τρόμος εἰς τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ὑποκάτωθέν μου ἐταράχθη ἕξις μου. ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τοῦ ἀναβῆναί με εἰς λαὸν παροικίας μου.
Pi:4:16 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ προσ·ευχή, -ῆς, ἡ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) τρόμος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ἕξις, -εως, ἡ; ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ παρ·οικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:4:16 By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Do ??? Brzuch Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Modlitwa Warga Ja I też, nawet, mianowicie By wchodzić Drżenie Do (+przyspieszenie) Kość Ja I też, nawet, mianowicie Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by odchodzić Ja By odświeżać się powracaj do życia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ja By podnosić Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi Ja
Pi:4:16 e)fulaXa/mEn, kai\ e)ptoE/TE E( koili/a mou a)po\ fOnE=s proseuCHE=s CHeile/On mou, kai\ ei)sE=lTen tro/mos ei)s ta\ o)sta= mou, kai\ u(poka/tOTe/n mou e)tara/CHTE E( e(/Xis mou. a)napau/somai e)n E(me/ra| Tli/PSeO/s mou tou= a)nabE=nai/ me ei)s lao\n paroiki/as mou.
Pi:4:16 efylaXamEn, kai eptoETE hE koilia mu apo fOnEs proseuCHEs CHeileOn mu, kai eisElTen tromos eis ta osta mu, kai hypokatOTen mu etaraCHTE hE heXis mu. anapausomai en hEmera TliPSeOs mu tu anabEnai me eis laon paroikias mu.
Pi:4:16 VAI_AMI1S C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N1_GSF N1_GSF N3E_GPN RP_GS C VBI_AAI3S N2_NSM P RA_APN N2N_APN RP_GS C D RP_GS VQI_API3S RA_NSF N3I_NSF RP_GS VF_FMI1S P N1A_DSF N3I_GSF RP_GS RA_GSN VB_AAN RP_AS P N2_ASM N1A_GSF RP_GS
Pi:4:16 to guard and also, even, namely to ??? the belly I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries prayer lip I and also, even, namely to enter trembling into (+acc) the bone I and also, even, namely ć I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to depart I to refresh revive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty I the to ascend I into (+acc) people not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land I
Pi:4:16 I-was-GUARD-ed and he/she/it-was-???-ed the (nom) belly (nom|voc) me (gen) away from (+gen) sound/voice (gen) prayer (gen) lips (gen) me (gen) and he/she/it-ENTER-ed trembling (nom) into (+acc) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) and   me (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom) maturity (nom); be-you(sg)-DEPART-ing! me (gen) I-will-be-REFRESH-ed in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) me (gen) the (gen) to-ASCEND me (acc) into (+acc) people (acc) not belonging from (gen), not belonging froms (acc) me (gen)
Pi:4:16 Pi_4:16_1 Pi_4:16_2 Pi_4:16_3 Pi_4:16_4 Pi_4:16_5 Pi_4:16_6 Pi_4:16_7 Pi_4:16_8 Pi_4:16_9 Pi_4:16_10 Pi_4:16_11 Pi_4:16_12 Pi_4:16_13 Pi_4:16_14 Pi_4:16_15 Pi_4:16_16 Pi_4:16_17 Pi_4:16_18 Pi_4:16_19 Pi_4:16_20 Pi_4:16_21 Pi_4:16_22 Pi_4:16_23 Pi_4:16_24 Pi_4:16_25 Pi_4:16_26 Pi_4:16_27 Pi_4:16_28 Pi_4:16_29 Pi_4:16_30 Pi_4:16_31 Pi_4:16_32 Pi_4:16_33 Pi_4:16_34 Pi_4:16_35 Pi_4:16_36 Pi_4:16_37
Pi:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:17 διότι συκῆ οὐ καρποφορήσει, καὶ οὐκ ἔσται γενήματα ἐν ταῖς ἀμπέλοις· ψεύσεται ἔργον ἐλαίας, καὶ τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν· ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως πρόβατα, καὶ οὐχ ὑπάρχουσιν βόες ἐπὶ φάτναις ἐξιλάσεως αὐτῶν.
Pi:4:17 For though the fig-tree shall bear no fruit, and there shall be no produce on the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall produce no food: the sheep have failed from the pasture, and there are no oxen at the cribs; (Habakkuk 3:17 Brenton)
Pi:4:17 Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. (Ha 3:17 BT_4)
Pi:4:17 διότι συκῆ οὐ καρποφορήσει, καὶ οὐκ ἔσται γενήματα ἐν ταῖς ἀμπέλοις· ψεύσεται ἔργον ἐλαίας, καὶ τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν· ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως πρόβατα, καὶ οὐχ ὑπάρχουσιν βόες ἐπὶ φάτναις ἐξιλάσεως αὐτῶν.
Pi:4:17 δι·ότι συκῆ, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καρπο·φορέω (καρποφορ(ε)-, καρποφορη·σ-, καρποφορη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γένημα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ἔργον, -ου, τό ἐλαία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) βρῶσις, -εως, ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπό βρῶσις, -εως, ἡ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ἐπί φάτνη, -ης, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:4:17 Z powodu tego: Tamto Figi {Stroju} drzewo ??? Przed przydechem mocnym By rodzić owoce I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Owocu owoc z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Winorośl By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Praca Oliwne albo oliwne drzewo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób Żywność (posiłek, żywność, mięso) By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żywność (posiłek, żywność, mięso) Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Wół; Boaz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żłób On/ona/to/to samo
Pi:4:17 dio/ti sukE= ou) karpoforE/sei, kai\ ou)k e)/stai genE/mata e)n tai=s a)mpe/lois· PSeu/setai e)/rgon e)lai/as, kai\ ta\ pedi/a ou) poiE/sei brO=sin· e)Xe/lipon a)po\ brO/seOs pro/bata, kai\ ou)CH u(pa/rCHousin bo/es e)pi\ fa/tnais e)Xila/seOs au)tO=n.
Pi:4:17 dioti sykE u karpoforEsei, kai uk estai genEmata en tais ampelois· PSeusetai ergon elaias, kai ta pedia u poiEsei brOsin· eXelipon apo brOseOs probata, kai uCH hyparCHusin boes epi fatnais eXilaseOs autOn.
Pi:4:17 C N1_NSF D VF_FAI3S C D VF_FMI3S N3M_NPN P RA_DPF N2_DPF VF_FMI3S N2N_ASN N1A_GSF C RA_NPN N2N_NPN D VF_FAI3S N3I_ASF VBI_AAI3P P N3I_GSF N2N_APN C D V1_PAI3P N3_NPM P N1_DPF N3I_GSF RD_GPM
Pi:4:17 because of this: that fig tree οὐχ before rough breathing to bear fruit and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be fruit fruit of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grapevine to lie deceptive, dishonest; false, untrue work olive or olive tree and also, even, namely the ć οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make food (meal, food, meat) to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing food (meal, food, meat) sheep (sheepfold) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control ox; Boaz upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing manger ć he/she/it/same
Pi:4:17 because of this: that fig tree (nom|voc) not he/she/it-will-BEAR-FRUIT, you(sg)-will-be-BEAR-ed-FRUIT (classical) and not he/she/it-will-be fruits (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) grapevines (dat) he/she/it-will-be-LIE-ed work (nom|acc|voc) olive or olive tree (gen), olives or olive trees (acc) and the (nom|acc)   not doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) food (acc) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed away from (+gen) food (gen) sheep (nom|acc|voc) and not they-are-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (dat) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) mangers (dat)   them/same (gen)
Pi:4:17 Pi_4:17_1 Pi_4:17_2 Pi_4:17_3 Pi_4:17_4 Pi_4:17_5 Pi_4:17_6 Pi_4:17_7 Pi_4:17_8 Pi_4:17_9 Pi_4:17_10 Pi_4:17_11 Pi_4:17_12 Pi_4:17_13 Pi_4:17_14 Pi_4:17_15 Pi_4:17_16 Pi_4:17_17 Pi_4:17_18 Pi_4:17_19 Pi_4:17_20 Pi_4:17_21 Pi_4:17_22 Pi_4:17_23 Pi_4:17_24 Pi_4:17_25 Pi_4:17_26 Pi_4:17_27 Pi_4:17_28 Pi_4:17_29 Pi_4:17_30 Pi_4:17_31 Pi_4:17_32
Pi:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:18 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, χαρήσομαι ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Pi:4:18 yet I will exult in the Lord, I will joy in God my Saviour. (Habakkuk 3:18 Brenton)
Pi:4:18 Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. (Ha 3:18 BT_4)
Pi:4:18 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, χαρήσομαι ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Pi:4:18 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pi:4:18 Ja zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By radować się (zadowolona, wielka radość) By radować pozdrowienie, pozdrowienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Zbawiciela wybawca Ja
Pi:4:18 e)gO\ de\ e)n tO=| kuri/O| a)gallia/somai, CHarE/somai e)pi\ tO=| TeO=| tO=| sOtE=ri/ mou.
Pi:4:18 egO de en tO kyriO agalliasomai, CHarEsomai epi tO TeO tO sOtEri mu.
Pi:4:18 RP_NS x P RA_DSM N2_DSM VF_FMI1S VD_FPI1S P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N3H_DSM RP_GS
Pi:4:18 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to exult (glad, great joy) to rejoice salute, salutation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] the Savior rescuer I
Pi:4:18 I (nom) Yet in/among/by (+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) I-will-be-EXULT-ed I-will-be-REJOICE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) the (dat) Savior (dat) me (gen)
Pi:4:18 Pi_4:18_1 Pi_4:18_2 Pi_4:18_3 Pi_4:18_4 Pi_4:18_5 Pi_4:18_6 Pi_4:18_7 Pi_4:18_8 Pi_4:18_9 Pi_4:18_10 Pi_4:18_11 Pi_4:18_12 Pi_4:18_13
Pi:4:18 x x x x x x x x x x x x x
Pi:4:19 κύριος ὁ θεός μου δύναμίς μου καὶ τάξει τοὺς πόδας μου εἰς συντέλειαν· ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ με τοῦ νικῆσαι ἐν τῇ ᾠδῇ αὐτοῦ.
Pi:4:19 The Lord God is my strength, and he will perfectly strengthen my feet; he mounts me upon high places, that I may conquer by his song. ------------------------------------------------------------------------ [ (Habakkuk 3:19 Brenton)
Pi:4:19 Pan Bóg - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny. (Ha 3:19 BT_4)
Pi:4:19 κύριος θεός μου δύναμίς μου καὶ τάξει τοὺς πόδας μου εἰς συντέλειαν· ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ με τοῦ νικῆσαι ἐν τῇ ᾠδῇ αὐτοῦ.
Pi:4:19 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δύναμις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί τάξις, -εως, ἡ; τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ἐπι·βιβάζω (-, επι+βιβ(α)·[σ]-, επι+βιβα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:4:19 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Zdolność Ja I też, nawet, mianowicie Zamówienie {Rozkaz}; by rozkazywać {by zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Stopa Ja Do (+przyspieszenie) Zakończenie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podniesiony By podnosić na Ja By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oda On/ona/to/to samo
Pi:4:19 ku/rios o( Teo/s mou du/nami/s mou kai\ ta/Xei tou\s po/das mou ei)s sunte/leian· e)pi\ ta\ u(PSEla\ e)pibiba=| me tou= nikE=sai e)n tE=| O)|dE=| au)tou=.
Pi:4:19 kyrios ho Teos mu dynamis mu kai taXei tus podas mu eis synteleian· epi ta hyPSEla epibiba me tu nikEsai en tE OdE autu.
Pi:4:19 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS N3I_NSF RP_GS C N3I_DSF RA_APM N3D_APM RP_GS P N1A_ASF P RA_APN A1_APN V1_PAI3S RP_AS RA_GSN VA_AAN P RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Pi:4:19 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I ability I and also, even, namely order; to order category, grade, class, trim, orderliness the foot I into (+acc) completion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the elevated to hoist upon I the to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ode he/she/it/same
Pi:4:19 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (gen) ability (nom) me (gen) and order (dat); he/she/it-will-ORDER, you(sg)-will-be-ORDER-ed (classical) the (acc) feet (acc) me (gen) into (+acc) completion (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-HOIST-UPON, you(sg)-will-be-HOIST-ed-UPON, you(sg)-will-be-HOIST-ed-UPON (classical) me (acc) the (gen) to-BE-VICTORIOUS-(OVER), be-you(sg)-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER)!, he/she/it-happens-to-BE-VICTORIOUS-(OVER) (opt) in/among/by (+dat) the (dat) ode (dat) him/it/same (gen)
Pi:4:19 Pi_4:19_1 Pi_4:19_2 Pi_4:19_3 Pi_4:19_4 Pi_4:19_5 Pi_4:19_6 Pi_4:19_7 Pi_4:19_8 Pi_4:19_9 Pi_4:19_10 Pi_4:19_11 Pi_4:19_12 Pi_4:19_13 Pi_4:19_14 Pi_4:19_15 Pi_4:19_16 Pi_4:19_17 Pi_4:19_18 Pi_4:19_19 Pi_4:19_20 Pi_4:19_21 Pi_4:19_22 Pi_4:19_23 Pi_4:19_24
Pi:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x