Prz:4:1 Ἀκούσατε, παῖδες, παιδείαν πατρὸς καὶ προσέχετε γνῶναι ἔννοιαν·
Prz:4:1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. (Proverbs 4:1 Brenton)
Prz:4:1 Słuchajcie, synowie, rad ojca, by poznać mądrość, zważajcie! (Prz 4:1 BT_4)
Prz:4:1 Ἀκούσατε, παῖδες, παιδείαν πατρὸς καὶ προσέχετε γνῶναι ἔννοιαν·
Prz:4:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ παιδεία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἔν·νοια, -ας, ἡ
Prz:4:1 By słyszeć Dziecka/służący Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Ojciec I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Wgląd
Prz:4:1 *)akou/sate, pai=des, paidei/an patro\s kai\ prose/CHete gnO=nai e)/nnoian·
Prz:4:1 akusate, paides, paideian patros kai proseCHete gnOnai ennoian·
Prz:4:1 VA_AAD2P N3D_VPM N1A_ASF N3_GSM C V1_PAD2P VZ_AAN N1A_ASF
Prz:4:1 to hear child/servant chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. father and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. to know i.e. recognize. insight
Prz:4:1 do-HEAR-you(pl)! children/servants (nom|voc) chastisement (acc) father (gen) and you(pl)-are-PAY HEED-ing, be-you(pl)-PAY HEED-ing! to-KNOW insight (acc)
Prz:4:1 Prz_4:1_1 Prz_4:1_2 Prz_4:1_3 Prz_4:1_4 Prz_4:1_5 Prz_4:1_6 Prz_4:1_7 Prz_4:1_8
Prz:4:1 x x x x x x x x
Prz:4:2 δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν, τὸν ἐμὸν νόμον μὴ ἐγκαταλίπητε.
Prz:4:2 For I give you a good gift; forsake ye not my law. (Proverbs 4:2 Brenton)
Prz:4:2 Udzielam wam cennej nauki: nie gardźcie mym pouczeniem, (Prz 4:2 BT_4)
Prz:4:2 δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν, τὸν ἐμὸν νόμον μὴ ἐγκαταλίπητε.
Prz:4:2 δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) γάρ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν νόμος, -ου, ὁ μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
Prz:4:2 Dar Dla odtąd, jak Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By przyznawać Ty Mój/mój Prawo Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ?????????
Prz:4:2 dO=ron ga\r a)gaTo\n dOrou=mai u(mi=n, to\n e)mo\n no/mon mE\ e)gkatali/pEte.
Prz:4:2 dOron gar agaTon dOrumai hymin, ton emon nomon mE enkatalipEte.
Prz:4:2 N2N_ASN x A1_ASN V2_PMI1S RP_DP RA_ASM A1_ASM N2_ASM D VB_AAS2P
Prz:4:2 gift for since, as good inherently good, i.e. God-wrought. to grant you the my/mine law not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare κατελιπεν
Prz:4:2 gift (nom|acc|voc) for good ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-am-being-GRANT-ed you(pl) (dat) the (acc) my/mine (acc, nom|acc|voc) law (acc) not you(pl)-should-GIVE UP
Prz:4:2 Prz_4:2_1 Prz_4:2_2 Prz_4:2_3 Prz_4:2_4 Prz_4:2_5 Prz_4:2_6 Prz_4:2_7 Prz_4:2_8 Prz_4:2_9 Prz_4:2_10
Prz:4:2 x x x x x x x x x x
Prz:4:3 υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κἀγὼ πατρὶ ὑπήκοος καὶ ἀγαπώμενος ἐν προσώπῳ μητρός,
Prz:4:3 For I also was a son obedient to my father, and loved in the sight of my mother: (Proverbs 4:3 Brenton)
Prz:4:3 bo i ja byłem synem u ojca, kochanym, jedynym dla matki, (Prz 4:3 BT_4)
Prz:4:3 υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κἀγὼ πατρὶ ὑπήκοος καὶ ἀγαπώμενος ἐν προσώπῳ μητρός,
Prz:4:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί γάρ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κἀγώ (καὶ ἐγώ) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὑπ·ήκοος -ον καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐν πρόσ·ωπον, -ου, τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
Prz:4:3 Syn Dla odtąd, jak By stawać się stawaj się, zdarzaj się I/też ja Ojciec; ojczyzna Posłuszny I też, nawet, mianowicie By kochać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twarz Matka
Prz:4:3 ui(o\s ga\r e)geno/mEn ka)gO\ patri\ u(pE/koos kai\ a)gapO/menos e)n prosO/pO| mEtro/s,
Prz:4:3 hyios gar egenomEn kagO patri hypEkoos kai agapOmenos en prosOpO mEtros,
Prz:4:3 N2_NSM x VBI_AMI1S C+RPNS N3_DSM N2_NSM C V3_PPPNSM P N2N_DSN N3_GSF
Prz:4:3 son for since, as to become become, happen and/also I father; fatherland obedient and also, even, namely to love in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among face mother
Prz:4:3 son (nom) for I-was-BECOME-ed and/also I (nom) father (dat); fatherland (voc) obedient ([Adj] nom) and while being-LOVE-ed (nom) in/among/by (+dat) face (dat) mother (gen)
Prz:4:3 Prz_4:3_1 Prz_4:3_2 Prz_4:3_3 Prz_4:3_4 Prz_4:3_5 Prz_4:3_6 Prz_4:3_7 Prz_4:3_8 Prz_4:3_9 Prz_4:3_10 Prz_4:3_11
Prz:4:3 x x x x x x x x x x x
Prz:4:4 οἳ ἔλεγον καὶ ἐδίδασκόν με Ἐρειδέτω ὁ ἡμέτερος λόγος εἰς σὴν καρδίαν·
Prz:4:4 who spoke and instructed me, saying, Let our speech be fixed in thine heart, keep our commandments, forget them not: (Proverbs 4:4 Brenton)
Prz:4:4 a tymi słowami mnie uczył: «Niech będą w tym sercu zamknięte wskazania, strzeż mych nakazów, byś żył; (Prz 4:4 BT_4)
Prz:4:4 οἳ ἔλεγον καὶ ἐδίδασκόν με Ἐρειδέτω ἡμέτερος λόγος εἰς σὴν καρδίαν·
Prz:4:4 ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον λόγος, -ου, ὁ εἰς[1] σός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ
Prz:4:4 Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By uczyć Ja Do ??? Nasz/nasz Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do (+przyspieszenie) Twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Prz:4:4 oi(\ e)/legon kai\ e)di/dasko/n me *)ereide/tO o( E(me/teros lo/gos ei)s sE\n kardi/an·
Prz:4:4 hoi elegon kai edidaskon me ereidetO ho hEmeteros logos eis sEn kardian·
Prz:4:4 RR_NPM V1I_IAI3P C V1I_IAI3P RP_AS V1_PAD3S RA_NSM A1A_NSM N2_NSM P A1_ASF N1A_ASF
Prz:4:4 who/whom/which to say/tell and also, even, namely to teach I to ??? the our/ours word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. into (+acc) your/yours(sg) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prz:4:4 who/whom/which (nom) I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing and I-was-TEACH-ing, they-were-TEACH-ing me (acc) let-him/her/it-be-???-ing! the (nom) our/ours (nom) word (nom) into (+acc) your/yours(sg) (acc) heart (acc)
Prz:4:4 Prz_4:4_1 Prz_4:4_2 Prz_4:4_3 Prz_4:4_4 Prz_4:4_5 Prz_4:4_6 Prz_4:4_7 Prz_4:4_8 Prz_4:4_9 Prz_4:4_10 Prz_4:4_11 Prz_4:4_12
Prz:4:4 x x x x x x x x x x x x
Prz:4:5 φύλασσε ἐντολάς, μὴ ἐπιλάθῃ μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμοῦ στόματος
Prz:4:5 and do not neglect the speech of my mouth. (Proverbs 4:5 Brenton)
Prz:4:5 nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi, nie zapominaj słów moich ust! (Prz 4:5 BT_4)
Prz:4:5 φύλασσε ἐντολάς, μὴ ἐπιλάθῃ μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμοῦ στόματος
Prz:4:5 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ   ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν στόμα[τ], -ατος, τό
Prz:4:5 By zabezpieczać się Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Nie By zaniedbywać µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Powiedzenie Ja; mój/mój Ust/żołądka por
Prz:4:5 fu/lasse e)ntola/s, mE\ e)pila/TE| mEde\ pari/dE|s r(E=sin e)mou= sto/matos
Prz:4:5 fylasse entolas, mE epilaTE mEde paridEs rEsin emu stomatos
Prz:4:5 V1_PAD2S N1_APF D VB_AMS2S C VB_AAS2S N3I_ASF RP_GS N3M_GSN
Prz:4:5 to guard precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition not to neglect μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] ć saying I; my/mine mouth/maw stoma
Prz:4:5 be-you(sg)-GUARD-ing! precepts (acc) not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed neither/nor; Mede (voc)   saying (acc) me (gen); my/mine (gen) mouth/maw (gen)
Prz:4:5 Prz_4:5_1 Prz_4:5_2 Prz_4:5_3 Prz_4:5_4 Prz_4:5_5 Prz_4:5_6 Prz_4:5_7 Prz_4:5_8 Prz_4:5_9
Prz:4:5 x x x x x x x x x
Prz:4:6 μηδὲ ἐγκαταλίπῃς αὐτήν, καὶ ἀνθέξεταί σου· ἐράσθητι αὐτῆς, καὶ τηρήσει σε·
Prz:4:6 And forsake it not, and it shall cleave to thee: love it, and it shall keep thee. (Proverbs 4:6 Brenton)
Prz:4:6 Nie gardź nią, bo ciebie ocali, ukochaj ją, będzie cię strzegła. (Prz 4:6 BT_4)
Prz:4:6 μηδὲ ἐγκαταλίπῃς αὐτήν, καὶ ἀνθέξεταί σου· ἐράσθητι αὐτῆς, καὶ τηρήσει σε·
Prz:4:6 μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί τήρησις, -εως, ἡ; τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:4:6 µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Ty; twój/twój(sg) By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Utrzymuj się; by utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Ty; twój/twój(sg)
Prz:4:6 mEde\ e)gkatali/pE|s au)tE/n, kai\ a)nTe/Xetai/ sou· e)ra/sTEti au)tE=s, kai\ tErE/sei se·
Prz:4:6 mEde enkatalipEs autEn, kai anTeXetai su· erasTEti autEs, kai tErEsei se·
Prz:4:6 C VB_AAS2S RD_ASF C VF_FMI3S RP_GS VS_APD2S RD_GSF C VF_FAI3S RP_AS
Prz:4:6 μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same and also, even, namely to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay you; your/yours(sg) to love he/she/it/same and also, even, namely keep; to keep abide by, observe, keep watch over you; your/yours(sg)
Prz:4:6 neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-GIVE UP her/it/same (acc) and he/she/it-will-be-RESIST-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-LOVE-ed! her/it/same (gen) and keep (dat); he/she/it-will-KEEP, you(sg)-will-be-KEEP-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Prz:4:6 Prz_4:6_1 Prz_4:6_2 Prz_4:6_3 Prz_4:6_4 Prz_4:6_5 Prz_4:6_6 Prz_4:6_7 Prz_4:6_8 Prz_4:6_9 Prz_4:6_10 Prz_4:6_11
Prz:4:6 x x x x x x x x x x x
Prz:4:8 περιχαράκωσον αὐτήν, καὶ ὑψώσει σε· τίμησον αὐτήν, ἵνα σε περιλάβῃ,
Prz:4:8 Secure it, and it shall exalt thee: honour it, that it may embrace thee; (Proverbs 4:8 Brenton)
Prz:4:8 Ceń ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz; (Prz 4:8 BT_4)
Prz:4:8 περιχαράκωσον αὐτήν, καὶ ὑψώσει σε· τίμησον αὐτήν, ἵνα σε περιλάβῃ,
Prz:4:8   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Prz:4:8 On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Ty; twój/twój(sg) By zaszczycać On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Ty; twój/twój(sg)
Prz:4:8 periCHara/kOson au)tE/n, kai\ u(PSO/sei se· ti/mEson au)tE/n, i(/na se perila/bE|,
Prz:4:8 periCHarakOson autEn, kai hyPSOsei se· timEson autEn, hina se perilabE,
Prz:4:8 VA_AAD2S RD_ASF C VF_FAI3S RP_AS VA_AAD2S RD_ASF C RP_AS VB_AAS3S
Prz:4:8 ć he/she/it/same and also, even, namely to elevate/set high you; your/yours(sg) to honor he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell you; your/yours(sg) ć
Prz:4:8   her/it/same (acc) and he/she/it-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) do-HONOR-you(sg)!, going-to-HONOR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) so that / in order to /because you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)  
Prz:4:8 Prz_4:8_1 Prz_4:8_2 Prz_4:8_3 Prz_4:8_4 Prz_4:8_5 Prz_4:8_6 Prz_4:8_7 Prz_4:8_8 Prz_4:8_9 Prz_4:8_10
Prz:4:8 x x x x x x x x x x
Prz:4:9 ἵνα δῷ τῇ σῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων, στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου.
Prz:4:9 that it may give unto thy head a crown of graces, and may cover thee with a crown of delight. (Proverbs 4:9 Brenton)
Prz:4:9 włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną». (Prz 4:9 BT_4)
Prz:4:9 ἵνα δῷ τῇ σῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων, στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου.
Prz:4:9 ἵνα δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κεφαλή, -ῆς, ἡ στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ δέ τρυφή, -ῆς, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:4:9 żeby / ażeby / bo By dawać Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Głowa Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona zaś Pobłażanie Ty; twój/twój(sg)
Prz:4:9 i(/na dO=| tE=| sE=| kefalE=| ste/fanon CHari/tOn, stefa/nO| de\ trufE=s u(peraspi/sE| sou.
Prz:4:9 hina dO tE sE kefalE stefanon CHaritOn, stefanO de tryfEs hyperaspisE su.
Prz:4:9 C VO_AAS3S RA_DSF A1_DSF N1_DSF N2_ASM N3T_GPF N2_DSM x N1_GSF V1_PAS3S RP_GS
Prz:4:9 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to give the your/yours(sg); to rub worn, rub head wreath; wreath wreath (only) not crown favor/grace [see charity] wreath; wreath wreath (only) not crown δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] indulgence ć you; your/yours(sg)
Prz:4:9 so that / in order to /because he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed the (dat) your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed head (dat) wreath (acc); wreath (acc) graces (gen) wreath (dat); wreath (dat) Yet indulgence (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:4:9 Prz_4:9_1 Prz_4:9_2 Prz_4:9_3 Prz_4:9_4 Prz_4:9_5 Prz_4:9_6 Prz_4:9_7 Prz_4:9_8 Prz_4:9_9 Prz_4:9_10 Prz_4:9_11 Prz_4:9_12
Prz:4:9 x x x x x x x x x x x x
Prz:4:10 Ἄκουε, υἱέ, καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους, καὶ πληθυνθήσεται ἔτη ζωῆς σου, ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου·
Prz:4:10 Hear, my son, and receive my words; and the years of thy life shall be increased, that the resources of thy life may be many. (Proverbs 4:10 Brenton)
Prz:4:10 Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a życie się twoje przedłuży. (Prz 4:10 BT_4)
Prz:4:10 Ἄκουε, υἱέ, καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους, καὶ πληθυνθήσεται ἔτη ζωῆς σου, ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου·
Prz:4:10 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ἐμός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἔτο·ς, -ους, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁδός, -οῦ, ἡ βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)
Prz:4:10 By słyszeć Syn I też, nawet, mianowicie By przyjmować Mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Rok Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dużo Drogi {Sposobu}/droga Życie; by żyć
Prz:4:10 *)/akoue, ui(e/, kai\ de/Xai e)mou\s lo/gous, kai\ plETunTE/setai e)/tE DZOE=s sou, i(/na soi ge/nOntai pollai\ o(doi\ bi/ou·
Prz:4:10 akue, hyie, kai deXai emus logus, kai plETynTEsetai etE DZOEs su, hina soi genOntai pollai hodoi biu·
Prz:4:10 V1_PAD2S N2_VSM C VA_AMD2S A1_APM N2_APM C VC_FPI3S N3E_NPN N1_GSF RP_GS C RP_DS VB_AMS3P A1_NPF N2_NPF N2_GSM
Prz:4:10 to hear son and also, even, namely to receive my/mine word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to increase/multiply year life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to become become, happen much way/road life; to live
Prz:4:10 be-you(sg)-HEAR-ing! son (voc) and be-you(sg)-RECEIVE-ed! my/mine (acc) words (acc) and he/she/it-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed years (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-should-be-BECOME-ed many (nom) ways/roads (nom|voc) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed!
Prz:4:10 Prz_4:10_1 Prz_4:10_2 Prz_4:10_3 Prz_4:10_4 Prz_4:10_5 Prz_4:10_6 Prz_4:10_7 Prz_4:10_8 Prz_4:10_9 Prz_4:10_10 Prz_4:10_11 Prz_4:10_12 Prz_4:10_13 Prz_4:10_14 Prz_4:10_15 Prz_4:10_16 Prz_4:10_17
Prz:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:4:11 ὁδοὺς γὰρ σοφίας διδάσκω σε, ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς.
Prz:4:11 For I teach thee the ways of wisdom; and I cause thee to go in right paths. (Proverbs 4:11 Brenton)
Prz:4:11 Poprowadzę cię drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę. (Prz 4:11 BT_4)
Prz:4:11 ὁδοὺς γὰρ σοφίας διδάσκω σε, ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς.
Prz:4:11 ὁδός, -οῦ, ἡ γάρ σοφία, -ας, ἡ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·βιβάζω (εν+βιβαζ-, -, εν+βιβα·σ-, -, -, -) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τροχιά, -ᾶς, ἡ ὀρθός -ή -όν
Prz:4:11 Drogi {Sposobu}/droga Dla odtąd, jak Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By uczyć Ty; twój/twój(sg) By kłaść onboard zaś Ty; twój/twój(sg) Ścieżka Prosto
Prz:4:11 o(dou\s ga\r sofi/as dida/skO se, e)mbiba/DZO de/ se troCHiai=s o)rTai=s.
Prz:4:11 hodus gar sofias didaskO se, embibaDZO de se troCHiais orTais.
Prz:4:11 N2_APF x N1A_GSF V1_PAI1S RP_AS V1_PAI1S x RP_AS A1A_DPF A1_DPF
Prz:4:11 way/road for since, as sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to teach you; your/yours(sg) to put onboard δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) path straight
Prz:4:11 ways/roads (acc) for sapience (gen) I-am-TEACH-ing, I-should-be-TEACH-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-am-PUT ONBOARD-ing, I-should-be-PUT ONBOARD-ing Yet you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) paths (dat) straight ([Adj] dat)
Prz:4:11 Prz_4:11_1 Prz_4:11_2 Prz_4:11_3 Prz_4:11_4 Prz_4:11_5 Prz_4:11_6 Prz_4:11_7 Prz_4:11_8 Prz_4:11_9 Prz_4:11_10
Prz:4:11 x x x x x x x x x x
Prz:4:12 ἐὰν γὰρ πορεύῃ, οὐ συγκλεισθήσεταί σου τὰ διαβήματα· ἐὰν δὲ τρέχῃς, οὐ κοπιάσεις.
Prz:4:12 For when thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not be distressed. (Proverbs 4:12 Brenton)
Prz:4:12 Gdy pójdziesz nią - kroki twe będą swobodne, i choćbyś biegł, nie potkniesz się. (Prz 4:12 BT_4)
Prz:4:12 ἐὰν γὰρ πορεύῃ, οὐ συγκλεισθήσεταί σου τὰ διαβήματα· ἐὰν δὲ τρέχῃς, οὐ κοπιάσεις.
Prz:4:12 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ἐάν (εἰ ἄν) δέ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)
Prz:4:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By iść ??? Przed przydechem mocnym By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Ty; twój/twój(sg) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By jechać ??? Przed przydechem mocnym By trudzić się
Prz:4:12 e)a\n ga\r poreu/E|, ou) sugkleisTE/setai/ sou ta\ diabE/mata· e)a\n de\ tre/CHE|s, ou) kopia/seis.
Prz:4:12 ean gar poreuE, u synkleisTEsetai su ta diabEmata· ean de treCHEs, u kopiaseis.
Prz:4:12 C x V1_PMS2S D VC_FPI3S RP_GS RA_NPN N3M_NPN C x V1_PAS2S D VF_FAI2S
Prz:4:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to go οὐχ before rough breathing to lump together shut with, turn off, close down, cover over you; your/yours(sg) the ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to run οὐχ before rough breathing to toil
Prz:4:12 if-ever for you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed not he/she/it-will-be-CLOSED-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc)   if-ever Yet you(sg)-should-be-RUN-ing not you(sg)-will-TOIL
Prz:4:12 Prz_4:12_1 Prz_4:12_2 Prz_4:12_3 Prz_4:12_4 Prz_4:12_5 Prz_4:12_6 Prz_4:12_7 Prz_4:12_8 Prz_4:12_9 Prz_4:12_10 Prz_4:12_11 Prz_4:12_12 Prz_4:12_13
Prz:4:12 x x x x x x x x x x x x x
Prz:4:13 ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας, μὴ ἀφῇς, ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου.
Prz:4:13 Take hold of my instruction; let it not go, --but keep it for thyself for thy life. (Proverbs 4:13 Brenton)
Prz:4:13 Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem. (Prz 4:13 BT_4)
Prz:4:13 ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας, μὴ ἀφῇς, ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου.
Prz:4:13 ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ἐμός -ή -όν παιδεία, -ας, ἡ μή ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἀλλά φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:4:13 By brać uchwyt z Mój/mój Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Nie By pozwalać iść z Ale By zabezpieczać się On/ona/to/to samo Siebie Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg)
Prz:4:13 e)pilabou= e)mE=s paidei/as, mE\ a)fE=|s, a)lla\ fu/laXon au)tE\n seautO=| ei)s DZOE/n sou.
Prz:4:13 epilabu emEs paideias, mE afEs, alla fylaXon autEn seautO eis DZOEn su.
Prz:4:13 VB_AMD2S A1_GSF N1A_GSF D VH_AAS2S C VA_AAD2S RD_ASF RD_DSM P N1_ASF RP_GS
Prz:4:13 to take hold of my/mine chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. not to let go of but to guard he/she/it/same yourself into (+acc) life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg)
Prz:4:13 be-you(sg)-TAKE-ed-HOLD-OF! my/mine (gen) chastisement (gen) not you(sg)-should-LET-GO-OF but do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) yourself (dat) into (+acc) life (acc); alive ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:4:13 Prz_4:13_1 Prz_4:13_2 Prz_4:13_3 Prz_4:13_4 Prz_4:13_5 Prz_4:13_6 Prz_4:13_7 Prz_4:13_8 Prz_4:13_9 Prz_4:13_10 Prz_4:13_11 Prz_4:13_12
Prz:4:13 x x x x x x x x x x x x
Prz:4:14 ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων·
Prz:4:14 Go not in the ways of the ungodly, neither covet the ways of transgressors. (Proverbs 4:14 Brenton)
Prz:4:14 Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi; (Prz 4:14 BT_4)
Prz:4:14 ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων·
Prz:4:14 ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) μή ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -)
Prz:4:14 Drogi {Sposobu}/droga Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Nie Do zbliżanie siebie µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do gorliwości Drogi {Sposobu}/droga By być na zewnątrz prawa
Prz:4:14 o(dou\s a)sebO=n mE\ e)pe/lTE|s mEde\ DZElO/sE|s o(dou\s parano/mOn·
Prz:4:14 hodus asebOn mE epelTEs mEde DZElOsEs hodus paranomOn·
Prz:4:14 N2_APF A3H_GPM D VB_AAS2S C VA_AAS2S N2_APF A1B_GPM
Prz:4:14 way/road ungodly; to be impious commit sacrilege not to oncoming μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to zeal way/road to be outside the law
Prz:4:14 ways/roads (acc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) not you(sg)-should-ONCOMING neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-ZEAL ways/roads (acc) while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (nom)
Prz:4:14 Prz_4:14_1 Prz_4:14_2 Prz_4:14_3 Prz_4:14_4 Prz_4:14_5 Prz_4:14_6 Prz_4:14_7 Prz_4:14_8
Prz:4:14 x x x x x x x x
Prz:4:15 ἐν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσιν, μὴ ἐπέλθῃς ἐκεῖ, ἔκκλινον δὲ ἀπ’ αὐτῶν καὶ παράλλαξον.
Prz:4:15 In whatever place they shall pitch their camp, go not thither; but turn from them, and pass away. (Proverbs 4:15 Brenton)
Prz:4:15 unikaj jej, na nią nie wkraczaj, omiń ją, odwróć się od niej! (Prz 4:15 BT_4)
Prz:4:15 ἐν ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσιν, μὴ ἐπέλθῃς ἐκεῖ, ἔκκλινον δὲ ἀπ’ αὐτῶν καὶ παράλλαξον.
Prz:4:15 ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν τόπος, -ου, ὁ   μή ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) δέ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί  
Prz:4:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Miejsce Nie Do zbliżanie siebie Tam By cofać się/unikaj zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie
Prz:4:15 e)n O(=| a)/n to/pO| stratopedeu/sOsin, mE\ e)pe/lTE|s e)kei=, e)/kklinon de\ a)p’ au)tO=n kai\ para/llaXon.
Prz:4:15 en hO an topO stratopedeusOsin, mE epelTEs ekei, ekklinon de ap’ autOn kai parallaXon.
Prz:4:15 P RR_DSM x N2_DSM VA_AAS3P D VB_AAS2S D V1_AAD2S x P RD_GPN C V1_AAD2S
Prz:4:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) place ć not to oncoming there to recoil/avoid δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć
Prz:4:15 in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever place (dat)   not you(sg)-should-ONCOMING there do-RECOIL/AVOID-you(sg)!, while RECOIL/AVOID-ing (nom|acc|voc, voc) Yet away from (+gen) them/same (gen) and  
Prz:4:15 Prz_4:15_1 Prz_4:15_2 Prz_4:15_3 Prz_4:15_4 Prz_4:15_5 Prz_4:15_6 Prz_4:15_7 Prz_4:15_8 Prz_4:15_9 Prz_4:15_10 Prz_4:15_11 Prz_4:15_12 Prz_4:15_13 Prz_4:15_14
Prz:4:15 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:4:16 οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν, ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν· ἀφῄρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν, καὶ οὐ κοιμῶνται·
Prz:4:16 For they cannot sleep, unless they have done evil: their sleep is taken away, and they rest not. (Proverbs 4:16 Brenton)
Prz:4:16 Bo nie zasną, gdy czegoś nie zbroją, sen ich odleci, gdy nie zaszkodzą, (Prz 4:16 BT_4)
Prz:4:16 οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν, ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν· ἀφῄρηται ὕπνος αὐτῶν, καὶ οὐ κοιμῶνται·
Prz:4:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) μή κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)
Prz:4:16 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By spać Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By maltretować młot drewniany By pozbawiać Śpij On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi
Prz:4:16 ou) ga\r mE\ u(pnO/sOsin, e)a\n mE\ kakopoiE/sOsin· a)fE/|rEtai o( u(/pnos au)tO=n, kai\ ou) koimO=ntai·
Prz:4:16 u gar mE hypnOsOsin, ean mE kakopoiEsOsin· afErEtai ho hypnos autOn, kai u koimOntai·
Prz:4:16 D x D VA_AAS3P C D VA_AAS3P VM_XPI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM C D V3_PMI3P
Prz:4:16 οὐχ before rough breathing for since, as not to sleep if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to maltreat maul to deprive the sleep he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repose/sleep
Prz:4:16 not for not they-should-SLEEP if-ever not they-should-MALTREAT he/she/it-has-been-DEPRIVE-ed the (nom) sleep (nom) them/same (gen) and not they-are-being-REPOSE/SLEEP-ed, they-should-be-being-REPOSE/SLEEP-ed
Prz:4:16 Prz_4:16_1 Prz_4:16_2 Prz_4:16_3 Prz_4:16_4 Prz_4:16_5 Prz_4:16_6 Prz_4:16_7 Prz_4:16_8 Prz_4:16_9 Prz_4:16_10 Prz_4:16_11 Prz_4:16_12 Prz_4:16_13 Prz_4:16_14
Prz:4:16 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:4:17 οἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεβείας, οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται.
Prz:4:17 For these live upon the bread of ungodliness, and are drunken with wine of transgression. (Proverbs 4:17 Brenton)
Prz:4:17 bo jedzą chleb nieprawości i piją wino przemocy. (Prz 4:17 BT_4)
Prz:4:17 οἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεβείας, οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται.
Prz:4:17 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ   σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἀ·σέβεια, -ας, ἡ οἶνος, -ου, ὁ δέ   μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-)
Prz:4:17 Takie rzeczy [przedimek określony + ??]; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dla odtąd, jak Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Brak szacunku Wino zaś By stawać się pijany
Prz:4:17 oi(/de ga\r sitou=ntai si=ta a)sebei/as, oi)/nO| de\ parano/mO| meTu/skontai.
Prz:4:17 hoide gar situntai sita asebeias, oinO de paranomO meTyskontai.
Prz:4:17 RD_NPM x V2_PMI3P N2_APN N1A_GSF N2_DSM x A1B_DSM V1_PMI3P
Prz:4:17 such things [definite article + δέ]; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as ć wheat/grain seed; cereal lack of deference wine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to get drunk
Prz:4:17 these (nom); he/she/it-has-PERCEIVE-ed for   wheat/grain (nom|acc|voc) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) wine (dat) Yet   they-are-being-GET-ed-DRUNK
Prz:4:17 Prz_4:17_1 Prz_4:17_2 Prz_4:17_3 Prz_4:17_4 Prz_4:17_5 Prz_4:17_6 Prz_4:17_7 Prz_4:17_8 Prz_4:17_9
Prz:4:17 x x x x x x x x x
Prz:4:18 αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν, προπορεύονται καὶ φωτίζουσιν, ἕως κατορθώσῃ ἡ ἡμέρα·
Prz:4:18 But the ways of the righteous shine like light; they go on and shine, until the day be fully come. (Proverbs 4:18 Brenton)
Prz:4:18 Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aż do południa; (Prz 4:18 BT_4)
Prz:4:18 αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν, προπορεύονται καὶ φωτίζουσιν, ἕως κατορθώσῃ ἡμέρα·
Prz:4:18 ὁ ἡ τό δέ ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁμοίως (cf. ὡσαύτως) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό λάμπω (λαμπ-, λαμψ-, λαμψ-, -, -, -) προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) καί φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Prz:4:18 zaś Drogi {Sposobu}/droga Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Podobnie Lekki {Jasny} Do promieniującego błysku, błyszczący, iskrzące się, błyszcząc, sławny By iść przedtem I też, nawet, mianowicie By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Aż; świtaj Dzień
Prz:4:18 ai( de\ o(doi\ tO=n dikai/On o(moi/Os fOti\ la/mpousin, proporeu/ontai kai\ fOti/DZousin, e(/Os katorTO/sE| E( E(me/ra·
Prz:4:18 hai de hodoi tOn dikaiOn homoiOs fOti lampusin, proporeuontai kai fOtiDZusin, heOs katorTOsE hE hEmera·
Prz:4:18 RA_NPF x N2_NPF RA_GPM A1A_GPM D N3T_DSN V1_PAI3P V1_PMI3P C V1_PAI3P C VA_AAS3S RA_NSF N1A_NSF
Prz:4:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] way/road the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous similarly light to radiant flash, brilliant, sparkling, glistening, glorious to go before and also, even, namely to bring to light enlighten, bring to light, make known until; dawn ć the day
Prz:4:18 the (nom) Yet ways/roads (nom|voc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) similarly light (dat) they-are-RADIANT-ing, while RADIANT-ing (dat) they-are-being-GO-ed-BEFORE and they-are-LIGHT-ing, while LIGHT-ing (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   the (nom) day (nom|voc)
Prz:4:18 Prz_4:18_1 Prz_4:18_2 Prz_4:18_3 Prz_4:18_4 Prz_4:18_5 Prz_4:18_6 Prz_4:18_7 Prz_4:18_8 Prz_4:18_9 Prz_4:18_10 Prz_4:18_11 Prz_4:18_12 Prz_4:18_13 Prz_4:18_14 Prz_4:18_15
Prz:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:4:19 αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί, οὐκ οἴδασιν πῶς προσκόπτουσιν.
Prz:4:19 But the ways of the ungodly are dark; they know not how they stumble. (Proverbs 4:19 Brenton)
Prz:4:19 droga grzeszników jak gęsty mrok, nie wiedzą, o co się potkną. (Prz 4:19 BT_4)
Prz:4:19 αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί, οὐκ οἴδασιν πῶς προσκόπτουσιν.
Prz:4:19 ὁ ἡ τό δέ ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) σκοτεινός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πῶς[1] προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -)
Prz:4:19 zaś Drogi {Sposobu}/droga Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Ciemny ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jak By potykać się
Prz:4:19 ai( de\ o(doi\ tO=n a)sebO=n skoteinai/, ou)k oi)/dasin pO=s prosko/ptousin.
Prz:4:19 hai de hodoi tOn asebOn skoteinai, uk oidasin pOs proskoptusin.
Prz:4:19 RA_NPF x N2_NPF RA_GPM A3H_GPM A1_NPF D VX_XAI3P D V1_PAI3P
Prz:4:19 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] way/road the ungodly; to be impious commit sacrilege dark οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with how to stumble
Prz:4:19 the (nom) Yet ways/roads (nom|voc) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) dark ([Adj] nom|voc) not they-have-PERCEIVE-ed how they-are-STUMBLE-ing, while STUMBLE-ing (dat)
Prz:4:19 Prz_4:19_1 Prz_4:19_2 Prz_4:19_3 Prz_4:19_4 Prz_4:19_5 Prz_4:19_6 Prz_4:19_7 Prz_4:19_8 Prz_4:19_9 Prz_4:19_10
Prz:4:19 x x x x x x x x x x
Prz:4:20 Υἱέ, ἐμῇ ῥήσει πρόσεχε, τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παράβαλε σὸν οὖς,
Prz:4:20 My son, attend to my speech; and apply thine ear to my words: (Proverbs 4:20 Brenton)
Prz:4:20 Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho; (Prz 4:20 BT_4)
Prz:4:20 Υἱέ, ἐμῇ ῥήσει πρόσεχε, τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παράβαλε σὸν οὖς,
Prz:4:20 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐμός -ή -όν ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX] προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἐμός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὖς, ὠτός, τό
Prz:4:20 Syn Mój/mój Powiedzenie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. zaś Mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do ??? Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ucho
Prz:4:20 *ui(e/, e)mE=| r(E/sei pro/seCHe, toi=s de\ e)moi=s lo/gois para/bale so\n ou)=s,
Prz:4:20 yie, emE rEsei proseCHe, tois de emois logois parabale son us,
Prz:4:20 N2_VSM A1_DSF N3I_DSF V1_PAD2S RA_DPM x A1_DPM N2_DPM VB_AAD2S A1_ASM N3T_ASN
Prz:4:20 son my/mine saying to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] my/mine word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to ??? your/yours(sg); to rub worn, rub ear
Prz:4:20 son (voc) my/mine (dat) saying (dat) be-you(sg)-PAY HEED-ing! the (dat) Yet my/mine (dat) words (dat) do-???-you(sg)! your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) ear (nom|acc|voc)
Prz:4:20 Prz_4:20_1 Prz_4:20_2 Prz_4:20_3 Prz_4:20_4 Prz_4:20_5 Prz_4:20_6 Prz_4:20_7 Prz_4:20_8 Prz_4:20_9 Prz_4:20_10 Prz_4:20_11
Prz:4:20 x x x x x x x x x x x
Prz:4:21 ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου, φύλασσε αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ·
Prz:4:21 that thy fountains may not fail thee; keep them in thine heart. (Proverbs 4:21 Brenton)
Prz:4:21 niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu; (Prz 4:21 BT_4)
Prz:4:21 ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου, φύλασσε αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ·
Prz:4:21 ὅπως μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καρδία, -ας, ἡ
Prz:4:21 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Ty; twój/twój(sg) Wiosna {Sprężyna} Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Prz:4:21 o(/pOs mE\ e)kli/pOsi/n se ai( pEgai/ sou, fu/lasse au)ta\s e)n sE=| kardi/a|·
Prz:4:21 hopOs mE eklipOsin se hai pEgai su, fylasse autas en sE kardia·
Prz:4:21 C D VB_AAS3P RP_AS RA_NPF N1_NPF RP_GS V1_PAD2S RD_APF P A1_DSF N1A_DSF
Prz:4:21 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) you; your/yours(sg) the spring you; your/yours(sg) to guard he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among your/yours(sg); to rub worn, rub heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prz:4:21 this is how not they-should-FAIL you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) springs (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-GUARD-ing! them/same (acc) in/among/by (+dat) your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed heart (dat)
Prz:4:21 Prz_4:21_1 Prz_4:21_2 Prz_4:21_3 Prz_4:21_4 Prz_4:21_5 Prz_4:21_6 Prz_4:21_7 Prz_4:21_8 Prz_4:21_9 Prz_4:21_10 Prz_4:21_11 Prz_4:21_12
Prz:4:21 x x x x x x x x x x x x
Prz:4:22 ζωὴ γάρ ἐστιν τοῖς εὑρίσκουσιν αὐτὰς καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις.
Prz:4:22 For they are life to those that find them, and health to all their flesh. (Proverbs 4:22 Brenton)
Prz:4:22 bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała. (Prz 4:22 BT_4)
Prz:4:22 ζωὴ γάρ ἐστιν τοῖς εὑρίσκουσιν αὐτὰς καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις.
Prz:4:22 ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ἴασις, -εως, ἡ
Prz:4:22 Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Dla odtąd, jak By być By znajdować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso} Gojenie się
Prz:4:22 DZOE\ ga/r e)stin toi=s eu(ri/skousin au)ta\s kai\ pa/sE| sarki\ i)/asis.
Prz:4:22 DZOE gar estin tois heuriskusin autas kai pasE sarki iasis.
Prz:4:22 N1_NSF x V9_PAI3S RA_DPM V1_PAI3P RD_APF C A1S_DSF N3K_DSF N3I_NSF
Prz:4:22 life being, living, spirit; alive for since, as to be the to find he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh healing
Prz:4:22 life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) for he/she/it-is the (dat) they-are-FIND-ing, while FIND-ing (dat) them/same (acc) and every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed flesh (dat) healing (nom)
Prz:4:22 Prz_4:22_1 Prz_4:22_2 Prz_4:22_3 Prz_4:22_4 Prz_4:22_5 Prz_4:22_6 Prz_4:22_7 Prz_4:22_8 Prz_4:22_9 Prz_4:22_10
Prz:4:22 x x x x x x x x x x
Prz:4:23 πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν· ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς.
Prz:4:23 Keep thine heart with the utmost care; for out of these are the issues of life. (Proverbs 4:23 Brenton)
Prz:4:23 Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. (Prz 4:23 BT_4)
Prz:4:23 πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν· ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς.
Prz:4:23 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλακή, -ῆς, ἡ τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) σός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ ἐκ γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο ἔξ·οδος, -ου, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
Prz:4:23 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Więzienie zabezpieczają się By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Eksodus Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy
Prz:4:23 pa/sE| fulakE=| tE/rei sE\n kardi/an· e)k ga\r tou/tOn e)/Xodoi DZOE=s.
Prz:4:23 pasE fylakE tErei sEn kardian· ek gar tutOn eXodoi DZOEs.
Prz:4:23 A1S_DSF N1_DSF V2_PAD2S A1_ASF N1A_ASF P x RD_GPM N2_NPF N1_GSF
Prz:4:23 every all, each, every, the whole of; to sprinkle prison guard to keep abide by, observe, keep watch over your/yours(sg) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) out of (+gen) ἐξ before vowels for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] exodus life being, living, spirit; alive
Prz:4:23 every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed prison (dat) he/she/it-is-KEEP-ing, you(sg)-are-being-KEEP-ed (classical), be-you(sg)-KEEP-ing! your/yours(sg) (acc) heart (acc) out of (+gen) for these (gen) exoduses (nom|voc) life (gen); alive ([Adj] gen)
Prz:4:23 Prz_4:23_1 Prz_4:23_2 Prz_4:23_3 Prz_4:23_4 Prz_4:23_5 Prz_4:23_6 Prz_4:23_7 Prz_4:23_8 Prz_4:23_9 Prz_4:23_10
Prz:4:23 x x x x x x x x x x
Prz:4:24 περίελε σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἄπωσαι.
Prz:4:24 Remove from thee a froward mouth, and put far away from thee unjust lips. (Proverbs 4:24 Brenton)
Prz:4:24 Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź z dala! (Prz 4:24 BT_4)
Prz:4:24 περίελε σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἄπωσαι.
Prz:4:24 περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ σκολιός -ά -όν στόμα[τ], -ατος, τό καί ἄ·δικος -ον χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-)
Prz:4:24 Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Siebie Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty Ust/żołądka por I też, nawet, mianowicie Niesprawiedliwy Warga Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By odrzucać
Prz:4:24 peri/ele seautou= skolio\n sto/ma kai\ a)/dika CHei/lE makra\n a)po\ sou= a)/pOsai.
Prz:4:24 periele seautu skolion stoma kai adika CHeilE makran apo su apOsai.
Prz:4:24 VB_AAD2S RD_GSM A1A_ASN N3M_ASN C A1B_APN N3E_APN D P RP_GS VA_AMD2S
Prz:4:24 to taking off strip off, remove, take away yourself crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous mouth/maw stoma and also, even, namely unjust lip far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to reject
Prz:4:24 do-TAKING OFF-you(sg)! yourself (gen) crooked ([Adj] acc, nom|acc|voc) mouth/maw (nom|acc|voc) and unjust ([Adj] nom|acc|voc) lips (nom|acc|voc) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-REJECT, be-you(sg)-REJECT-ed!, you(sg)-have-been-REJECT-ed, he/she/it-happens-to-REJECT (opt)
Prz:4:24 Prz_4:24_1 Prz_4:24_2 Prz_4:24_3 Prz_4:24_4 Prz_4:24_5 Prz_4:24_6 Prz_4:24_7 Prz_4:24_8 Prz_4:24_9 Prz_4:24_10 Prz_4:24_11
Prz:4:24 x x x x x x x x x x x
Prz:4:25 οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια.
Prz:4:25 Let thine eyes look right on, and let thine eyelids assent to just things. (Proverbs 4:25 Brenton)
Prz:4:25 Twe oczy niech patrzą na wprost, przed siebie kieruj powieki. (Prz 4:25 BT_4)
Prz:4:25 οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια.
Prz:4:25 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀρθός -ή -όν βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νεύω (νευ-, νευ·σ-, νευ·σ-, -, -, -) δίκαιος -αία -ον
Prz:4:25 Oko Ty; twój/twój(sg) Prosto By widzieć zaś Ty; twój/twój(sg) By kiwać skinienie, kiwać, jak znak Właśnie prawy, właśnie
Prz:4:25 oi( o)fTalmoi/ sou o)rTa\ blepe/tOsan, ta\ de\ ble/fara/ sou neue/tO di/kaia.
Prz:4:25 hoi ofTalmoi su orTa blepetOsan, ta de blefara su neuetO dikaia.
Prz:4:25 RA_NPM N2_NPM RP_GS A1_APN V1_PAD3P RA_APN x N2N_APN RP_GS V1_PAD3S A1A_APN
Prz:4:25 the eye you; your/yours(sg) straight to see the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć you; your/yours(sg) to nod nod, beckon, as a sign just righteous, just
Prz:4:25 the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) straight ([Adj] nom|acc|voc) let-them-be-SEE-ing! the (nom|acc) Yet   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-him/her/it-be-NOD-ing! just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Prz:4:25 Prz_4:25_1 Prz_4:25_2 Prz_4:25_3 Prz_4:25_4 Prz_4:25_5 Prz_4:25_6 Prz_4:25_7 Prz_4:25_8 Prz_4:25_9 Prz_4:25_10 Prz_4:25_11
Prz:4:25 x x x x x x x x x x x
Prz:4:26 ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶν καὶ τὰς ὁδούς σου κατεύθυνε.
Prz:4:26 Make straight paths for thy feet, and order thy ways aright. (Proverbs 4:26 Brenton)
Prz:4:26 Uważaj, gdzie krok masz postawić, i wszystkie twe drogi niech będą pewne. (Prz 4:26 BT_4)
Prz:4:26 ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶν καὶ τὰς ὁδούς σου κατεύθυνε.
Prz:4:26 ὀρθός -ή -όν τροχιά, -ᾶς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-)
Prz:4:26 Prosto Ścieżka By czynić/rób Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pij; stopa I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj
Prz:4:26 o)rTa\s troCHia\s poi/ei soi=s posi\n kai\ ta\s o(dou/s sou kateu/Tune.
Prz:4:26 orTas troCHias poiei sois posin kai tas hodus su kateuTyne.
Prz:4:26 A1_APF N1A_APF V2_PAD2S A1_DPM N3D_DPM C RA_APF N2_APF RP_GS V1_PAD2S
Prz:4:26 straight path to do/make your/yours(sg); to rub worn, rub drink; foot and also, even, namely the way/road you; your/yours(sg) to lead keep straight, guide, direct, instruct
Prz:4:26 straight ([Adj] acc) path (gen), paths (acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! your/yours(sg) (dat); (fut opt) drink (acc); feet (dat) and the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-LEAD-ing!, he/she/it-was-LEAD-ing, he/she/it-LEAD-ed
Prz:4:26 Prz_4:26_1 Prz_4:26_2 Prz_4:26_3 Prz_4:26_4 Prz_4:26_5 Prz_4:26_6 Prz_4:26_7 Prz_4:26_8 Prz_4:26_9 Prz_4:26_10
Prz:4:26 x x x x x x x x x x
Prz:4:27 μὴ ἐκκλίνῃς εἰς τὰ δεξιὰ μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά, ἀπόστρεψον δὲ σὸν πόδα ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς·
Prz:4:27 Turn not aside to the right hand nor to the left, but turn away thy foot from an evil way:
Prz:4:27 Nie zbaczaj na lewo i prawo, odwróć swą nogę od złego! (Prz 4:27 BT_4)
Prz:4:27 μὴ ἐκκλίνῃς εἰς τὰ δεξιὰ μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά, ἀπόστρεψον δὲ σὸν πόδα ἀπὸ ὁδοῦ κακῆς·
Prz:4:27 μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) δέ σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἀπό ὁδός, -οῦ, ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Prz:4:27 Nie By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) W prawo µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do (+przyspieszenie) Opuszczał {Lewy} By odwracać się od zaś Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Stopa Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Niegodziwie by czynić źle
Prz:4:27 mE\ e)kkli/nE|s ei)s ta\ deXia\ mEde\ ei)s ta\ a)ristera/, a)po/strePSon de\ so\n po/da a)po\ o(dou= kakE=s·
Prz:4:27 mE ekklinEs eis ta deXia mEde eis ta aristera, apostrePSon de son poda apo hodu kakEs·
Prz:4:27 D V1_PAS2S P RA_APN A1A_APN C P RA_APN A1A_APN VA_AAD2S x A1_ASM N3D_ASM P N2_GSF A1_GSF
Prz:4:27 not to recoil/avoid into (+acc) the right μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] into (+acc) the left to turn away from δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] your/yours(sg); to rub worn, rub foot from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing way/road wickedly to do evil
Prz:4:27 not you(sg)-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-should-RECOIL/AVOID into (+acc) the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) neither/nor; Mede (voc) into (+acc) the (nom|acc) left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) foot (acc) away from (+gen) way/road (gen) wickedly ([Adj] gen)
Prz:4:27 Prz_4:27_1 Prz_4:27_2 Prz_4:27_3 Prz_4:27_4 Prz_4:27_5 Prz_4:27_6 Prz_4:27_7 Prz_4:27_8 Prz_4:27_9 Prz_4:27_10 Prz_4:27_11 Prz_4:27_12 Prz_4:27_13 Prz_4:27_14 Prz_4:27_15 Prz_4:27_16
Prz:4:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:4:27a ὁδοὺς γὰρ τὰς ἐκ δεξιῶν οἶδεν ὁ θεός, διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ ἐξ ἀριστερῶν·
Prz:4:27a [for God knows the ways on the right hand, but those on the left are crooked:]
Prz:4:27a  
Prz:4:27a ὁδοὺς γὰρ τὰς ἐκ δεξιῶν οἶδεν θεός, διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ ἐξ ἀριστερῶν·
Prz:4:27a ὁδός, -οῦ, ἡ γάρ ὁ ἡ τό ἐκ δεξιός -ά -όν οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) δέ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ ἀριστερός -ά -όν
Prz:4:27a Drogi {Sposobu}/droga Dla odtąd, jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Bóg  Do ??? zaś By iść; by być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy}
Prz:4:27a o(dou\s ga\r ta\s e)k deXiO=n oi)=den o( Teo/s, diestramme/nai de/ ei)sin ai( e)X a)risterO=n·
Prz:4:27a hodus gar tas ek deXiOn oiden ho Teos, diestrammenai de eisin hai eX aristerOn·
Prz:4:27a N2_APF x RA_APF P A1A_GPM VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM VP_XMPNPF x V9_PAI3P RA_NPF P A1A_GPM
Prz:4:27a way/road for since, as the out of (+gen) ἐξ before vowels right to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the god [see theology] to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go; to be the out of (+gen) ἐξ before vowels left
Prz:4:27a road, way for, because the out, out of right side to know the, oh god to pervert but, and, however are the out, out of left hand
Prz:4:27a Prz_4:27a_1 Prz_4:27a_2 Prz_4:27a_3 Prz_4:27a_4 Prz_4:27a_5 Prz_4:27a_6 Prz_4:27a_7 Prz_4:27a_8 Prz_4:27a_9 Prz_4:27a_10 Prz_4:27a_11 Prz_4:27a_12 Prz_4:27a_13 Prz_4:27a_14
Prz:4:27a x x x x x x x x x x x x x x
Prz:4:27b αὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου, τὰς δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνῃ προάξει.
Prz:4:27b and he will make thy ways straight, and will guide thy steps in peace. (Proverbs 4:27 Brenton)
Prz:4:27b  
Prz:4:27b αὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου, τὰς δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνῃ προάξει.
Prz:4:27b αὐτός αὐτή αὐτό δέ ὀρθός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τροχιά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ πορεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-)
Prz:4:27b On/ona/to/to samo zaś Prosto Robienie/robienie; by czynić/rób Ścieżka Ty; twój/twój(sg) zaś Chodzenie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój By iść przodem
Prz:4:27b au)to\s de\ o)rTa\s poiE/sei ta\s troCHia/s sou, ta\s de\ porei/as sou e)n ei)rE/nE| proa/Xei.
Prz:4:27b autos de orTas poiEsei tas troCHias su, tas de poreias su en eirEnE proaXei.
Prz:4:27b RD_NSM x A1_APF VF_FAI3S RA_APF A1A_APF RP_GS RA_APF x N1A_APF RP_GS P N1_DSF VF_FAI3S
Prz:4:27b he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] straight doing/making; to do/make the path you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] going you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace to precede
Prz:4:27b he, she, it, -self, same but, and, however straight to do, make the path, track you, your the but, and, however journey you, your in, on, by, with, to peace to lead
Prz:4:27b Prz_4:27b_1 Prz_4:27b_2 Prz_4:27b_3 Prz_4:27b_4 Prz_4:27b_5 Prz_4:27b_6 Prz_4:27b_7 Prz_4:27b_8 Prz_4:27b_9 Prz_4:27b_10 Prz_4:27b_11 Prz_4:27b_12 Prz_4:27b_13 Prz_4:27b_14
Prz:4:27b x x x x x x x x x x x x x x