Prz:5:1 Υἱέ, ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε, ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὖς,
Prz:5:1 My son, attend to my wisdom, and apply thine ear to my words; (Proverbs 5:1 Brenton)
Prz:5:1 Ku mojej mądrości zwróć się, mój synu, ku mojej rozwadze nakłoń swe ucho, (Prz 5:1 BT_4)
Prz:5:1 Υἱέ, ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε, ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὖς,
Prz:5:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐμός -ή -όν σοφία, -ας, ἡ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἐμός -ή -όν δέ λόγος, -ου, ὁ παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὖς, ὠτός, τό
Prz:5:1 Syn Mój/mój Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Mój/mój zaś Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do ??? Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ucho
Prz:5:1 *ui(e/, e)mE=| sofi/a| pro/seCHe, e)moi=s de\ lo/gois para/balle so\n ou)=s,
Prz:5:1 yie, emE sofia proseCHe, emois de logois paraballe son us,
Prz:5:1 N2_VSM A1_DSF N1A_DSF V1_PAD2S A1_DPM x N2_DPM V1_PAD2S A1_ASM N3T_ASN
Prz:5:1 son my/mine sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to ??? your/yours(sg); to rub worn, rub ear
Prz:5:1 son (voc) my/mine (dat) sapience (dat) be-you(sg)-PAY HEED-ing! my/mine (dat) Yet words (dat) be-you(sg)-???-ing! your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) ear (nom|acc|voc)
Prz:5:1 Prz_5:1_1 Prz_5:1_2 Prz_5:1_3 Prz_5:1_4 Prz_5:1_5 Prz_5:1_6 Prz_5:1_7 Prz_5:1_8 Prz_5:1_9 Prz_5:1_10
Prz:5:1 x x x x x x x x x x
Prz:5:2 ἵνα φυλάξῃς ἔννοιαν ἀγαθήν· αἴσθησιν δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλομαί σοι.
Prz:5:2 that thou mayest keep good understanding, and the discretion of my lips gives thee a charge. Give no heed to a worthless woman; (Proverbs 5:2 Brenton)
Prz:5:2 abyś zachował roztropność, twe usta niech strzegą rozsądku! (Prz 5:2 BT_4)
Prz:5:2 ἵνα φυλάξῃς ἔννοιαν ἀγαθήν· αἴσθησιν δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλομαί σοι.
Prz:5:2 ἵνα φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἔν·νοια, -ας, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αἴσθησις, -εως, ἡ δέ ἐμός -ή -όν χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Prz:5:2 żeby / ażeby / bo By zabezpieczać się Wgląd Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność) zaś Mój/mój Warga By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Prz:5:2 i(/na fula/XE|s e)/nnoian a)gaTE/n· ai)/sTEsin de\ e)mO=n CHeile/On e)nte/llomai/ soi.
Prz:5:2 hina fylaXEs ennoian agaTEn· aisTEsin de emOn CHeileOn entellomai soi.
Prz:5:2 C VA_AAS2S N1A_ASF A1_ASF N3I_ASF x A1_GPN N3E_GPN V1_PMI1S RP_DS
Prz:5:2 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to guard insight good inherently good, i.e. God-wrought. discretion (knowledge, perceptibility) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] my/mine lip to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Prz:5:2 so that / in order to /because you(sg)-should-GUARD insight (acc) good ([Adj] acc) discretion (acc) Yet my/mine (gen) lips (gen) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Prz:5:2 Prz_5:2_1 Prz_5:2_2 Prz_5:2_3 Prz_5:2_4 Prz_5:2_5 Prz_5:2_6 Prz_5:2_7 Prz_5:2_8 Prz_5:2_9 Prz_5:2_10
Prz:5:2 x x x x x x x x x x
Prz:5:3 μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί· μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης, ἣ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα,
Prz:5:3 for honey drops from the lips of a harlot, who for a season pleases thy palate: (Proverbs 5:3 Brenton)
Prz:5:3 Bo miód wycieka z warg obcej, podniebienie jej gładkie jak olej, (Prz 5:3 BT_4)
Prz:5:3 μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί· μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης, πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα,
Prz:5:3 μή προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) φαῦλος -η -ον (cf. κακός) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μέλι[τ], -ιτος, τό γάρ   ἀπό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πόρνη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ πρός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) λιπαίνω [LXX] (λιπαιν-, -, λιπαν·[σ]-, -, -, λιπαν·θ-) σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) φάρυγξ, -γγος, ὁ [LXX]
Prz:5:3 Nie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Niegodziwy występny {wadliwy}, archaiczny (języka albo rozumowania) niedoskonały; wadliwy; okrutny albo gwałtowny; MNIE: Od OFr. występnego {wadliwego} albo L. vitiosus, od występku 'wady' Kobiety/żona Miód Dla odtąd, jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Kobiety/żona Prostytuuj Kto/, który/, który Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Okres czasu Do annoint Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ???
Prz:5:3 mE\ pro/seCHe fau/lE| gunaiki/· me/li ga\r a)posta/DZei a)po\ CHeile/On gunaiko\s po/rnEs, E(\ pro\s kairo\n lipai/nei so\n fa/rugga,
Prz:5:3 mE proseCHe faulE gynaiki· meli gar apostaDZei apo CHeileOn gynaikos pornEs, hE pros kairon lipainei son farynga,
Prz:5:3 D V1_PAD2S A1_DSF N3K_DSF N3T_NSN x V1_PAI3S P N3E_GPN N3K_GSF N1_GSF x P N2_ASM V1_PAI3S A1_ASM N3G_ASM
Prz:5:3 not to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. wicked vicious, archaic (of language or reasoning) imperfect; defective; cruel or violent; ME: from OFr. vicious or L. vitiosus, from vitium 'vice' woman/wife honey for since, as ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lip woman/wife prostitute who/whom/which toward (+acc,+gen,+dat) period of time to annoint your/yours(sg); to rub worn, rub ???
Prz:5:3 not be-you(sg)-PAY HEED-ing! wicked ([Adj] dat) woman/wife (dat) honey (nom|acc|voc) for   away from (+gen) lips (gen) woman/wife (gen) prostitute (gen) who/whom/which (nom) toward (+acc,+gen,+dat) period of time (acc) he/she/it-is-ANNOINT-ing, you(sg)-are-being-ANNOINT-ed (classical) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) ??? (acc)
Prz:5:3 Prz_5:3_1 Prz_5:3_2 Prz_5:3_3 Prz_5:3_4 Prz_5:3_5 Prz_5:3_6 Prz_5:3_7 Prz_5:3_8 Prz_5:3_9 Prz_5:3_10 Prz_5:3_11 Prz_5:3_12 Prz_5:3_13 Prz_5:3_14 Prz_5:3_15 Prz_5:3_16 Prz_5:3_17
Prz:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:4 ὕστερον μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου.
Prz:5:4 but afterwards thou wilt find her more bitter than gall, and sharper than a two-edged sword. (Proverbs 5:4 Brenton)
Prz:5:4 lecz w końcu będzie gorzka niby piołun i ostra jak miecz obosieczny. (Prz 5:4 BT_4)
Prz:5:4 ὕστερον μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου.
Prz:5:4 ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον μέντοι πικρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πικρός) χολή, -ῆς, ἡ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί   μᾶλλον μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) δί·στομος -ον
Prz:5:4 Później; drugi Jeszcze Bardziej gorzki Żółć By znajdować I też, nawet, mianowicie Bardziej/raczej (zamiast tego) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Obosieczny [podwójnie mówiony z patosem]
Prz:5:4 u(/steron me/ntoi pikro/teron CHolE=s eu(rE/seis kai\ E)konEme/non ma=llon maCHai/ras disto/mou.
Prz:5:4 hysteron mentoi pikroteron CHolEs heurEseis kai EkonEmenon mallon maCHairas distomu.
Prz:5:4 D x A1A_ASMC N1_GSF VF_FAI2S C VX_XPPASM D N1_GSF A1B_GSF
Prz:5:4 afterward; latter yet more bitter gall to find and also, even, namely ć more/rather (instead) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” double-edged [double-mouthed]
Prz:5:4 afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) yet more bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc) gall (gen) you(sg)-will-FIND and   more/rather sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) double-edged ([Adj] gen)
Prz:5:4 Prz_5:4_1 Prz_5:4_2 Prz_5:4_3 Prz_5:4_4 Prz_5:4_5 Prz_5:4_6 Prz_5:4_7 Prz_5:4_8 Prz_5:4_9 Prz_5:4_10
Prz:5:4 x x x x x x x x x x
Prz:5:5 τῆς γὰρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσιν τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾅδην, τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται·
Prz:5:5 For the feet of folly lead those who deal with her down to the grave with death; and her steps are not established. (Proverbs 5:5 Brenton)
Prz:5:5 Jej nogi zstępują ku śmierci, do Szeolu zmierzają jej kroki, (Prz 5:5 BT_4)
Prz:5:5 τῆς γὰρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσιν τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾅδην, τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται·
Prz:5:5 ὁ ἡ τό γάρ ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἴχνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -)
Prz:5:5 Dla odtąd, jak Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Stopa By zniżać przywracał By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Śmierć; by zgładzać Do (+przyspieszenie) Hades zaś Ślad On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Prz:5:5 tE=s ga\r a)frosu/nEs oi( po/des kata/gousin tou\s CHrOme/nous au)tE=| meta\ Tana/tou ei)s to\n a(/|dEn, ta\ de\ i)/CHnE au)tE=s ou)k e)rei/detai·
Prz:5:5 tEs gar afrosynEs hoi podes katagusin tus CHrOmenus autE meta Tanatu eis ton hadEn, ta de iCHnE autEs uk ereidetai·
Prz:5:5 RA_GSF x N1_GSF RA_NPM N3D_NPM V1_PAI3P RA_APM V3_PMPAPM RD_DSF P N2_GSM P RA_ASM N1M_ASM RA_APN x N3E_APN RD_GSF D V1_PMI3S
Prz:5:5 the for since, as mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle the foot to bring down brought back the to use/treat (profit, advise) he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing death; to put to death into (+acc) the Hades the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] footstep he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ???
Prz:5:5 the (gen) for mindlessness (gen) the (nom) feet (nom|voc) they-are-BRING DOWN-ing, while BRING DOWN-ing (dat) the (acc) while being-USE/TREAT-ed (acc) her/it/same (dat) after (+acc), with (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! into (+acc) the (acc) Hades (acc) the (nom|acc) Yet footsteps (nom|acc|voc) her/it/same (gen) not he/she/it-is-being-???-ed
Prz:5:5 Prz_5:5_1 Prz_5:5_2 Prz_5:5_3 Prz_5:5_4 Prz_5:5_5 Prz_5:5_6 Prz_5:5_7 Prz_5:5_8 Prz_5:5_9 Prz_5:5_10 Prz_5:5_11 Prz_5:5_12 Prz_5:5_13 Prz_5:5_14 Prz_5:5_15 Prz_5:5_16 Prz_5:5_17 Prz_5:5_18 Prz_5:5_19 Prz_5:5_20
Prz:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:6 ὁδοὺς γὰρ ζωῆς οὐκ ἐπέρχεται, σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐτῆς καὶ οὐκ εὔγνωστοι.
Prz:5:6 For she goes not upon the paths of life; but her ways are slippery, and not easily known. (Proverbs 5:6 Brenton)
Prz:5:6 byś nie ujrzał drogi życia, jej ścieżki wiją się niedostrzegalnie. (Prz 5:6 BT_4)
Prz:5:6 ὁδοὺς γὰρ ζωῆς οὐκ ἐπέρχεται, σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐτῆς καὶ οὐκ εὔγνωστοι.
Prz:5:6 ὁδός, -οῦ, ἡ γάρ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   δέ ὁ ἡ τό τροχιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Prz:5:6 Drogi {Sposobu}/droga Dla odtąd, jak Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy ??? Przed przydechem mocnym Do zbliżanie siebie zaś Ścieżka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie  
Prz:5:6 o(dou\s ga\r DZOE=s ou)k e)pe/rCHetai, sfalerai\ de\ ai( troCHiai\ au)tE=s kai\ ou)k eu)/gnOstoi.
Prz:5:6 hodus gar DZOEs uk eperCHetai, sfalerai de hai troCHiai autEs kai uk eugnOstoi.
Prz:5:6 N2_APF x N1_GSF D V1_PMI3S A1A_NPF x RA_NPF A1A_NPF RD_GSF C D A1B_NPF
Prz:5:6 way/road for since, as life being, living, spirit; alive οὐχ before rough breathing to oncoming ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the path he/she/it/same and also, even, namely not  
Prz:5:6 ways/roads (acc) for life (gen); alive ([Adj] gen) not he/she/it-is-being-ONCOMING-ed   Yet the (nom) paths (nom|voc) her/it/same (gen) and not  
Prz:5:6 Prz_5:6_1 Prz_5:6_2 Prz_5:6_3 Prz_5:6_4 Prz_5:6_5 Prz_5:6_6 Prz_5:6_7 Prz_5:6_8 Prz_5:6_9 Prz_5:6_10 Prz_5:6_11 Prz_5:6_12 Prz_5:6_13
Prz:5:6 x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:7 νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου καὶ μὴ ἀκύρους ποιήσῃς ἐμοὺς λόγους·
Prz:5:7 Now then, my son, hear me, and make not my words of none effect. (Proverbs 5:7 Brenton)
Prz:5:7 Więc teraz, mój synu, posłuchaj: nie odstępuj od moich pouczeń; (Prz 5:7 BT_4)
Prz:5:7 νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου καὶ μὴ ἀκύρους ποιήσῃς ἐμοὺς λόγους·
Prz:5:7 νῦν οὖν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐμός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ
Prz:5:7 Teraz Dlatego/wtedy Syn By słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie Nie By czynić/rób Mój/mój Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Prz:5:7 nu=n ou)=n, ui(e/, a)/koue/ mou kai\ mE\ a)ku/rous poiE/sE|s e)mou\s lo/gous·
Prz:5:7 nyn un, hyie, akue mu kai mE akyrus poiEsEs emus logus·
Prz:5:7 D x N2_VSM V1_PAD2S RP_GS C D A1B_APM VA_AAS2S A1_APM N2_APM
Prz:5:7 now therefore/then son to hear I and also, even, namely not ć to do/make my/mine word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Prz:5:7 now therefore/then son (voc) be-you(sg)-HEAR-ing! me (gen) and not   you(sg)-should-DO/MAKE my/mine (acc) words (acc)
Prz:5:7 Prz_5:7_1 Prz_5:7_2 Prz_5:7_3 Prz_5:7_4 Prz_5:7_5 Prz_5:7_6 Prz_5:7_7 Prz_5:7_8 Prz_5:7_9 Prz_5:7_10 Prz_5:7_11
Prz:5:7 x x x x x x x x x x x
Prz:5:8 μακρὰν ποίησον ἀπ’ αὐτῆς σὴν ὁδόν, μὴ ἐγγίσῃς πρὸς θύραις οἴκων αὐτῆς,
Prz:5:8 Remove thy way far from her; draw not near to the doors of her house: (Proverbs 5:8 Brenton)
Prz:5:8 idź drogą swą od niej daleko, pod drzwi jej domu nie podchodź, (Prz 5:8 BT_4)
Prz:5:8 μακρὰν ποίησον ἀπ’ αὐτῆς σὴν ὁδόν, μὴ ἐγγίσῃς πρὸς θύραις οἴκων αὐτῆς,
Prz:5:8 μακράν; μακρός -ά -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό σός -ή -όν ὁδός, -οῦ, ἡ μή ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός θύρα, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:5:8 Daleko; daleko [zobacz makro] By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga Nie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Drzwi brama Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo
Prz:5:8 makra\n poi/Eson a)p’ au)tE=s sE\n o(do/n, mE\ e)ggi/sE|s pro\s Tu/rais oi)/kOn au)tE=s,
Prz:5:8 makran poiEson ap’ autEs sEn hodon, mE engisEs pros Tyrais oikOn autEs,
Prz:5:8 D VA_AAD2S P RD_GSF A1_ASF N2_ASF D VA_AAS2S P N1A_DPF N2_GPM RD_GSF
Prz:5:8 far; far [see macro] to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same your/yours(sg) way/road not to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) door gate house; to dwell he/she/it/same
Prz:5:8 far; far ([Adj] acc) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) her/it/same (gen) your/yours(sg) (acc) way/road (acc) not you(sg)-should-NEAR toward (+acc,+gen,+dat) doors (dat) houses (gen); while DWELL-ing (nom) her/it/same (gen)
Prz:5:8 Prz_5:8_1 Prz_5:8_2 Prz_5:8_3 Prz_5:8_4 Prz_5:8_5 Prz_5:8_6 Prz_5:8_7 Prz_5:8_8 Prz_5:8_9 Prz_5:8_10 Prz_5:8_11 Prz_5:8_12
Prz:5:8 x x x x x x x x x x x x
Prz:5:9 ἵνα μὴ πρόῃ ἄλλοις ζωήν σου καὶ σὸν βίον ἀνελεήμοσιν,
Prz:5:9 lest thou give away thy life to others, and thy substance to the merciless: (Proverbs 5:9 Brenton)
Prz:5:9 byś obcym swej sławy nie oddał, a lat swych okrutnikowi, (Prz 5:9 BT_4)
Prz:5:9 ἵνα μὴ πρόῃ ἄλλοις ζωήν σου καὶ σὸν βίον ἀνελεήμοσιν,
Prz:5:9 ἵνα μή   ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) βίος, -ου, ὁ ἀν·ελεήμων -ον, gen. sg. -ονος
Prz:5:9 żeby / ażeby / bo Nie Inny Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Życie Bezlitosny
Prz:5:9 i(/na mE\ pro/E| a)/llois DZOE/n sou kai\ so\n bi/on a)neleE/mosin,
Prz:5:9 hina mE proE allois DZOEn su kai son bion aneleEmosin,
Prz:5:9 C D V9_PMS2S RD_DPM N1_ASF RP_GS C A1_ASM N2_ASM A3N_DPM
Prz:5:9 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć other life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) and also, even, namely your/yours(sg); to rub worn, rub life unmerciful
Prz:5:9 so that / in order to /because not   other (dat) life (acc); alive ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) life (acc) unmerciful ([Adj] dat)
Prz:5:9 Prz_5:9_1 Prz_5:9_2 Prz_5:9_3 Prz_5:9_4 Prz_5:9_5 Prz_5:9_6 Prz_5:9_7 Prz_5:9_8 Prz_5:9_9 Prz_5:9_10
Prz:5:9 x x x x x x x x x x
Prz:5:10 ἵνα μὴ πλησθῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος, οἱ δὲ σοὶ πόνοι εἰς οἴκους ἀλλοτρίων εἰσέλθωσιν,
Prz:5:10 lest strangers be filled with thy strength, and thy labours come into the houses of strangers; (Proverbs 5:10 Brenton)
Prz:5:10 by z pracy twej inni nie tyli, by mienie twe nie szło w dom obcy. (Prz 5:10 BT_4)
Prz:5:10 ἵνα μὴ πλησθῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος, οἱ δὲ σοὶ πόνοι εἰς οἴκους ἀλλοτρίων εἰσέλθωσιν,
Prz:5:10 ἵνα μή πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἀλλότριος -ία -ον σός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πόνος, -ου, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀλλότριος -ία -ον εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Prz:5:10 żeby / ażeby / bo Nie Do ??? Innego/inni Twój/twój(sg) Siła zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Praca Do (+przyspieszenie) Dom Innego/inni By wchodzić
Prz:5:10 i(/na mE\ plEsTO=sin a)llo/trioi sE=s i)sCHu/os, oi( de\ soi\ po/noi ei)s oi)/kous a)llotri/On ei)se/lTOsin,
Prz:5:10 hina mE plEsTOsin allotrioi sEs isCHyos, hoi de soi ponoi eis oikus allotriOn eiselTOsin,
Prz:5:10 C D VS_APS3P A1A_NPM A1_GSF N3U_GSF RA_NPM x RP_DS N2_NPM P N2_APM A1A_GPM VB_AAS3P
Prz:5:10 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to ??? of another/others your/yours(sg) strength the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub labor into (+acc) house of another/others to enter
Prz:5:10 so that / in order to /because not they-should-be-???-ed of another/others (nom|voc) your/yours(sg) (gen) strength (gen) the (nom) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) labors (nom|voc) into (+acc) houses (acc) of another/others (gen) they-should-ENTER
Prz:5:10 Prz_5:10_1 Prz_5:10_2 Prz_5:10_3 Prz_5:10_4 Prz_5:10_5 Prz_5:10_6 Prz_5:10_7 Prz_5:10_8 Prz_5:10_9 Prz_5:10_10 Prz_5:10_11 Prz_5:10_12 Prz_5:10_13 Prz_5:10_14
Prz:5:10 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:11 καὶ μεταμεληθήσῃ ἐπ’ ἐσχάτων, ἡνίκα ἂν κατατριβῶσιν σάρκες σώματός σου,
Prz:5:11 And thou repent at last, when the flesh of thy body is consumed, (Proverbs 5:11 Brenton)
Prz:5:11 Na końcu przyjdzie ci wzdychać, gdy ciało i siły wyczerpiesz. (Prz 5:11 BT_4)
Prz:5:11 καὶ μεταμεληθήσῃ ἐπ’ ἐσχάτων, ἡνίκα ἂν κατατριβῶσιν σάρκες σώματός σου,
Prz:5:11 καί μετα·μέλομαι (μετα+μελ-, μετα+μελη·σ-, μετα+μελη·σ-, -, -, μετα+μελη·θ-) ἐπί ἔσχατος -η -ον ἡνίκα ἄν κατα·τρίβω [LXX] (-, κατα+τριψ-, -, -, -, κατα+τριβ·[θ]-) σάρξ, -αρκός, ἡ σῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:5:11 I też, nawet, mianowicie By żałować żałuj, zmieniaj swój umysł Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Kiedy Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mleć się na dół Ciało {Mięso} Ciało Ty; twój/twój(sg)
Prz:5:11 kai\ metamelETE/sE| e)p’ e)sCHa/tOn, E(ni/ka a)/n katatribO=sin sa/rkes sO/mato/s sou,
Prz:5:11 kai metamelETEsE ep’ esCHatOn, hEnika an katatribOsin sarkes sOmatos su,
Prz:5:11 C VC_FPI2S P A1_GPM D x VD_APS3P N3K_NPF N3M_GSN RP_GS
Prz:5:11 and also, even, namely to repent repent, change one's mind upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last when ever (if ever) to grind down flesh body you; your/yours(sg)
Prz:5:11 and you(sg)-will-be-REPENT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) when ever they-should-be-GRIND-ed-DOWN flesh (nom|voc) body (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:5:11 Prz_5:11_1 Prz_5:11_2 Prz_5:11_3 Prz_5:11_4 Prz_5:11_5 Prz_5:11_6 Prz_5:11_7 Prz_5:11_8 Prz_5:11_9 Prz_5:11_10
Prz:5:11 x x x x x x x x x x
Prz:5:12 καὶ ἐρεῖς Πῶς ἐμίσησα παιδείαν, καὶ ἐλέγχους ἐξέκλινεν ἡ καρδία μου·
Prz:5:12 and thou shalt say, How have I hated instruction, and my heart avoided reproofs! (Proverbs 5:12 Brenton)
Prz:5:12 Powiesz: «Nie cierpiałem upomnień - nauką wzgardziło moje serce, (Prz 5:12 BT_4)
Prz:5:12 καὶ ἐρεῖς Πῶς ἐμίσησα παιδείαν, καὶ ἐλέγχους ἐξέκλινεν καρδία μου·
Prz:5:12 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πῶς[1] μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) παιδεία, -ας, ἡ καί ἔλεγχος, -ου, ὁ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Prz:5:12 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Jak Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. I też, nawet, mianowicie Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka By cofać się/unikaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Prz:5:12 kai\ e)rei=s *pO=s e)mi/sEsa paidei/an, kai\ e)le/gCHous e)Xe/klinen E( kardi/a mou·
Prz:5:12 kai ereis pOs emisEsa paideian, kai elenCHus eXeklinen hE kardia mu·
Prz:5:12 C VF2_FAI2S D VAI_AAI1S N1A_ASF C N2_APM V1I_IAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Prz:5:12 and also, even, namely strife; to say/tell how to destest dislike, detest, hate, abominate chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. and also, even, namely conviction alternatively: correction, reproof, censure to recoil/avoid the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Prz:5:12 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL how I-DESTEST-ed chastisement (acc) and convictions (acc) he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen)
Prz:5:12 Prz_5:12_1 Prz_5:12_2 Prz_5:12_3 Prz_5:12_4 Prz_5:12_5 Prz_5:12_6 Prz_5:12_7 Prz_5:12_8 Prz_5:12_9 Prz_5:12_10 Prz_5:12_11
Prz:5:12 x x x x x x x x x x x
Prz:5:13 οὐκ ἤκουον φωνὴν παιδεύοντός με καὶ διδάσκοντός με οὐδὲ παρέβαλλον τὸ οὖς μου·
Prz:5:13 I heard not the voice of him that instructed me, and taught me, neither did I apply mine ear. (Proverbs 5:13 Brenton)
Prz:5:13 nie dbałem na głos wychowawców, nie dawałem posłuchu nauczającym mnie; (Prz 5:13 BT_4)
Prz:5:13 οὐκ ἤκουον φωνὴν παιδεύοντός με καὶ διδάσκοντός με οὐδὲ παρέβαλλον τὸ οὖς μου·
Prz:5:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Prz:5:13 ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Dźwięku/głos płacze Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ja I też, nawet, mianowicie By uczyć Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do ??? Ucho Ja
Prz:5:13 ou)k E)/kouon fOnE\n paideu/onto/s me kai\ dida/skonto/s me ou)de\ pare/ballon to\ ou)=s mou·
Prz:5:13 uk Ekuon fOnEn paideuontos me kai didaskontos me ude pareballon to us mu·
Prz:5:13 D V1I_IAI1S N1_ASF V1_PAPGSM RP_AS C V1_PAPGSM RP_AS C V1I_IAI1S RA_ASN N3T_ASN RP_GS
Prz:5:13 οὐχ before rough breathing to hear sound/voice cries to chastened correct, discipline, train, teach, educate, I and also, even, namely to teach I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to ??? the ear I
Prz:5:13 not I-was-HEAR-ing, they-were-HEAR-ing sound/voice (acc) while CHASTENED-ing (gen) me (acc) and while TEACH-ing (gen) me (acc) neither/nor I-was-???-ing, they-were-???-ing the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) me (gen)
Prz:5:13 Prz_5:13_1 Prz_5:13_2 Prz_5:13_3 Prz_5:13_4 Prz_5:13_5 Prz_5:13_6 Prz_5:13_7 Prz_5:13_8 Prz_5:13_9 Prz_5:13_10 Prz_5:13_11 Prz_5:13_12 Prz_5:13_13
Prz:5:13 x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:14 παρ’ ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ κακῷ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς.
Prz:5:14 I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. (Proverbs 5:14 Brenton)
Prz:5:14 o włos, a popadłbym w wielkie nieszczęście pośród rady i zgromadzenia». (Prz 5:14 BT_4)
Prz:5:14 παρ’ ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ κακῷ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς.
Prz:5:14 παρά ὀλίγος -η -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐν μέσος -η -ον ἐκ·κλησία, -ας, ἡ καί συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Prz:5:14 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Mało [zobacz oligarchię] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół I też, nawet, mianowicie Zebranie
Prz:5:14 par’ o)li/gon e)geno/mEn e)n panti\ kakO=| e)n me/sO| e)kklEsi/as kai\ sunagOgE=s.
Prz:5:14 par’ oligon egenomEn en panti kakO en mesO ekklEsias kai synagOgEs.
Prz:5:14 P A1_ASM VBI_AMI1S P A3_DSN A1_DSN P A1_DSN N1A_GSF C N1_GSF
Prz:5:14 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together little [see oligarchy] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of wickedly to do evil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle assembly assembly, gathering, congregation, church and also, even, namely gathering
Prz:5:14 frοm beside (+acc,+gen,+dat) little (acc, nom|acc|voc) I-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) every (dat) wickedly ([Adj] dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) assembly (gen), assemblies (acc) and gathering (gen)
Prz:5:14 Prz_5:14_1 Prz_5:14_2 Prz_5:14_3 Prz_5:14_4 Prz_5:14_5 Prz_5:14_6 Prz_5:14_7 Prz_5:14_8 Prz_5:14_9 Prz_5:14_10 Prz_5:14_11
Prz:5:14 x x x x x x x x x x x
Prz:5:15 πῖνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς.
Prz:5:15 Drink waters out of thine own vessels, and out of thine own springing wells. (Proverbs 5:15 Brenton)
Prz:5:15 Pij wodę z własnej cysterny, tę, która płynie z twej studni. (Prz 5:15 BT_4)
Prz:5:15 πῖνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς.
Prz:5:15 πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀπό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀγγεῖον, -ου, τό καί ἀπό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) φρέαρ, φρέατος, τό πηγή, -ῆς, ἡ
Prz:5:15 By pić Woda Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pojemnik (naczynie, płaska flaszka) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dobrze/dół Wiosna {Sprężyna}
Prz:5:15 pi=ne u(/data a)po\ sO=n a)ggei/On kai\ a)po\ sO=n frea/tOn pEgE=s.
Prz:5:15 pine hydata apo sOn angeiOn kai apo sOn freatOn pEgEs.
Prz:5:15 V1_PAD2S N3T_ASN P A1_GPN N2N_GPN C P A1_GPN N3T_GPN N1_GSF
Prz:5:15 to drink water from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing your/yours(sg); to rub worn, rub container (vessel, flask) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing your/yours(sg); to rub worn, rub well/pit spring
Prz:5:15 be-you(sg)-DRINK-ing! waters (nom|acc|voc) away from (+gen) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) containers (gen) and away from (+gen) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) wells/pits (gen) spring (gen)
Prz:5:15 Prz_5:15_1 Prz_5:15_2 Prz_5:15_3 Prz_5:15_4 Prz_5:15_5 Prz_5:15_6 Prz_5:15_7 Prz_5:15_8 Prz_5:15_9 Prz_5:15_10
Prz:5:15 x x x x x x x x x x
Prz:5:16 μὴ ὑπερεκχείσθω σοι τὰ ὕδατα ἐκ τῆς σῆς πηγῆς, εἰς δὲ σὰς πλατείας διαπορευέσθω τὰ σὰ ὕδατα·
Prz:5:16 Let not waters out of thy fountain be spilt by thee, but let thy waters go into thy streets. (Proverbs 5:16 Brenton)
Prz:5:16 Na zewnątrz mają bić twoje źródła? Tworzyć na placach strumienie? (Prz 5:16 BT_4)
Prz:5:16 μὴ ὑπερεκχείσθω σοι τὰ ὕδατα ἐκ τῆς σῆς πηγῆς, εἰς δὲ σὰς πλατείας διαπορευέσθω τὰ σὰ ὕδατα·
Prz:5:16 μή ὑπερ·εκ·χέω/-χύν(ν)ω (υπερεκ+χε-/υπερεκ+χυνν-/υπερεκ+χυν-, -, -, -, -, υπερεκ+χυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό σός -ή -όν πηγή, -ῆς, ἡ εἰς[1] δέ σός -ή -όν πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό σός -ή -όν ὕδωρ, ὕδατος, τό
Prz:5:16 Nie Do ??? Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twój/twój(sg) Wiosna {Sprężyna} Do (+przyspieszenie) zaś Twój/twój(sg) Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko By przechodzić Twój/twój(sg) Woda
Prz:5:16 mE\ u(perekCHei/sTO soi ta\ u(/data e)k tE=s sE=s pEgE=s, ei)s de\ sa\s platei/as diaporeue/sTO ta\ sa\ u(/data·
Prz:5:16 mE hyperekCHeisTO soi ta hydata ek tEs sEs pEgEs, eis de sas plateias diaporeuesTO ta sa hydata·
Prz:5:16 D V2_PPD3S RP_DS RA_NPN N3T_NPN P RA_GSF A1_GSF N1_GSF P x A1_APF A3U_APF V1_PMD3S RA_NPN A1_NPN N3T_NPN
Prz:5:16 not to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub the water out of (+gen) ἐξ before vowels the your/yours(sg) spring into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] your/yours(sg) broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide to pass through the your/yours(sg) water
Prz:5:16 not let-him/her/it-be-being-???-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) your/yours(sg) (gen) spring (gen) into (+acc) Yet your/yours(sg) (acc) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen) let-him/her/it-be-being-PASS-ed-THROUGH! the (nom|acc) your/yours(sg) (nom|acc|voc) waters (nom|acc|voc)
Prz:5:16 Prz_5:16_1 Prz_5:16_2 Prz_5:16_3 Prz_5:16_4 Prz_5:16_5 Prz_5:16_6 Prz_5:16_7 Prz_5:16_8 Prz_5:16_9 Prz_5:16_10 Prz_5:16_11 Prz_5:16_12 Prz_5:16_13 Prz_5:16_14 Prz_5:16_15 Prz_5:16_16 Prz_5:16_17
Prz:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:17 ἔστω σοι μόνῳ ὑπάρχοντα, καὶ μηδεὶς ἀλλότριος μετασχέτω σοι·
Prz:5:17 Let them be only thine own, and let no stranger partake with thee. (Proverbs 5:17 Brenton)
Prz:5:17 Niech służy dla ciebie samego, a nie innym wraz z tobą; (Prz 5:17 BT_4)
Prz:5:17 ἔστω σοι μόνῳ ὑπάρχοντα, καὶ μηδεὶς ἀλλότριος μετασχέτω σοι·
Prz:5:17 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μόνος -η -ον ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἀλλότριος -ία -ον μετ·έχω (μετ+εχ-, -, 2nd μετα+σχ-, μετ+εσχη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Prz:5:17 By powodować stać; by być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie Nie jeden Innego/inni By brać udział Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Prz:5:17 e)/stO soi mo/nO| u(pa/rCHonta, kai\ mEdei\s a)llo/trios metasCHe/tO soi·
Prz:5:17 estO soi monO hyparCHonta, kai mEdeis allotrios metasCHetO soi·
Prz:5:17 V9_PAD3S RP_DS A1_DSM V1_PAPNPN C A3P_NSM A1A_NSM VB_AAD3S RP_DS
Prz:5:17 to cause to stand; to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely not one of another/others to partake you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Prz:5:17 I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sole ([Adj] dat) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) and not one (nom) of another/others (nom) let-him/her/it-PARTAKE! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Prz:5:17 Prz_5:17_1 Prz_5:17_2 Prz_5:17_3 Prz_5:17_4 Prz_5:17_5 Prz_5:17_6 Prz_5:17_7 Prz_5:17_8 Prz_5:17_9
Prz:5:17 x x x x x x x x x
Prz:5:18 ἡ πηγή σου τοῦ ὕδατος ἔστω σοι ἰδία, καὶ συνευφραίνου μετὰ γυναικὸς τῆς ἐκ νεότητός σου.
Prz:5:18 Let thy fountain of water be truly thine own; and rejoice with the wife of thy youth. (Proverbs 5:18 Brenton)
Prz:5:18 niech źródło twe świętym zostanie, znajduj radość w żonie młodości. (Prz 5:18 BT_4)
Prz:5:18 πηγή σου τοῦ ὕδατος ἔστω σοι ἰδία, καὶ συνευφραίνου μετὰ γυναικὸς τῆς ἐκ νεότητός σου.
Prz:5:18 ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἴδιος -ία -ον καί   μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Prz:5:18 Wiosna {Sprężyna} Ty; twój/twój(sg) Woda By powodować stać; by być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Własny prywatnie I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg)
Prz:5:18 E( pEgE/ sou tou= u(/datos e)/stO soi i)di/a, kai\ suneufrai/nou meta\ gunaiko\s tE=s e)k neo/tEto/s sou.
Prz:5:18 hE pEgE su tu hydatos estO soi idia, kai syneufrainu meta gynaikos tEs ek neotEtos su.
Prz:5:18 RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_GSN N3T_GSN V9_PAD3S RP_DS A1A_NSF C V1_PMD2S P N3K_GSF RA_GSF P N3T_GSF RP_GS
Prz:5:18 the spring you; your/yours(sg) the water to cause to stand; to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub own privately and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife the out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] you; your/yours(sg)
Prz:5:18 the (nom) spring (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) water (gen) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) own (nom|acc|voc), own (nom|voc) and   after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) the (gen) out of (+gen) youth (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Prz:5:18 Prz_5:18_1 Prz_5:18_2 Prz_5:18_3 Prz_5:18_4 Prz_5:18_5 Prz_5:18_6 Prz_5:18_7 Prz_5:18_8 Prz_5:18_9 Prz_5:18_10 Prz_5:18_11 Prz_5:18_12 Prz_5:18_13 Prz_5:18_14 Prz_5:18_15 Prz_5:18_16
Prz:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:19 ἔλαφος φιλίας καὶ πῶλος σῶν χαρίτων ὁμιλείτω σοι, ἡ δὲ ἰδία ἡγείσθω σου καὶ συνέστω σοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν γὰρ τῇ ταύτης φιλίᾳ συμπεριφερόμενος πολλοστὸς ἔσῃ.
Prz:5:19 Let thy loving hart and thy graceful colt company with thee, and let her be considered thine own, and be with thee at all times; for ravished with her love thou shalt be greatly increased. (Proverbs 5:19 Brenton)
Prz:5:19 Przemiła to łania i wdzięczna kozica, jej piersią upajaj się zawsze, w miłości jej stale czuj rozkosz! (Prz 5:19 BT_4)
Prz:5:19 ἔλαφος φιλίας καὶ πῶλος σῶν χαρίτων ὁμιλείτω σοι, δὲ ἰδία ἡγείσθω σου καὶ συνέστω σοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν γὰρ τῇ ταύτης φιλίᾳ συμπεριφερόμενος πολλοστὸς ἔσῃ.
Prz:5:19   φιλία, -ας, ἡ καί πῶλος, -ου, ὁ σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὁμιλέω (ομιλ(ε)-, ομιλη·σ-, ομιλη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δέ ἴδιος -ία -ον ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐν γάρ ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο φιλία, -ας, ἡ     εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Prz:5:19 Miłość I też, nawet, mianowicie ??? Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By rozmawiać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się zaś Własny prywatnie By uważać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być razem z; by stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miłość By być
Prz:5:19 e)/lafos fili/as kai\ pO=los sO=n CHari/tOn o(milei/tO soi, E( de\ i)di/a E(gei/sTO sou kai\ sune/stO soi e)n panti\ kairO=| e)n ga\r tE=| tau/tEs fili/a| sumperifero/menos pollosto\s e)/sE|.
Prz:5:19 elafos filias kai pOlos sOn CHaritOn homileitO soi, hE de idia hEgeisTO su kai synestO soi en panti kairO en gar tE tautEs filia symperiferomenos pollostos esE.
Prz:5:19 N2_NSM N1A_GSF C N2_NSM A1_GPF N3T_GPF V2_PAD3S RP_DS RA_NSF x A1A_NSF V2_PMD3S RP_GS C V9_PAD3S RP_DS P A3_DSM N2_DSM P x RA_DSF RD_GSF N1A_DSF V1_PMPNSM A1_NSM VF_FMI2S
Prz:5:19 ć love and also, even, namely ??? your/yours(sg); to rub worn, rub favor/grace [see charity] to converse you; your/yours(sg); to rub worn, rub the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] own privately to deem you; your/yours(sg) and also, even, namely to be together with; to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] love ć ć to be
Prz:5:19   love (gen) and ??? (nom) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) graces (gen) let-him/her/it-be-CONVERSE-ing! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) Yet own (nom|acc|voc), own (nom|voc) let-him/her/it-be-being-DEEM-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and let-him/her/it-be-BE-ing-TOGETHER-WITH!; I-should-have-STand WITH-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) in/among/by (+dat) for the (dat) this (gen) love (dat)     you(sg)-will-be
Prz:5:19 Prz_5:19_1 Prz_5:19_2 Prz_5:19_3 Prz_5:19_4 Prz_5:19_5 Prz_5:19_6 Prz_5:19_7 Prz_5:19_8 Prz_5:19_9 Prz_5:19_10 Prz_5:19_11 Prz_5:19_12 Prz_5:19_13 Prz_5:19_14 Prz_5:19_15 Prz_5:19_16 Prz_5:19_17 Prz_5:19_18 Prz_5:19_19 Prz_5:19_20 Prz_5:19_21 Prz_5:19_22 Prz_5:19_23 Prz_5:19_24 Prz_5:19_25 Prz_5:19_26 Prz_5:19_27
Prz:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:20 μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν μηδὲ συνέχου ἀγκάλαις τῆς μὴ ἰδίας·
Prz:5:20 Be not intimate with a strange woman, neither fold thyself in the arms of a woman not thine own. (Proverbs 5:20 Brenton)
Prz:5:20 Po cóż, mój synu, upajać się obcą i obejmować piersi nieznanej? (Prz 5:20 BT_4)
Prz:5:20 μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν μηδὲ συνέχου ἀγκάλαις τῆς μὴ ἰδίας·
Prz:5:20 μή πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός ἀλλότριος -ία -ον μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἀγκάλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μή ἴδιος -ία -ον
Prz:5:20 Nie Dużo By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Innego/inni µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By zmuszać {By ograniczać} Obejmowanie uzbrajają zginaną rękę {broń}, dają się porównają do ß?????? - Ręka {Broń}. Nie Własny prywatnie
Prz:5:20 mE\ polu\s i)/sTi pro\s a)llotri/an mEde\ sune/CHou a)gka/lais tE=s mE\ i)di/as·
Prz:5:20 mE polys isTi pros allotrian mEde syneCHu ankalais tEs mE idias·
Prz:5:20 D A1P_NSM V9_PAD2S P A1A_ASF C V1_PMD2S N1_DPF RA_GSF D A1A_GSF
Prz:5:20 not much to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be toward (+acc,+gen,+dat) of another/others μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to constrain embracing arm a bent arm, compare to βραχίων - arm. the not own privately
Prz:5:20 not much (nom) be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) of another/others (acc) neither/nor; Mede (voc) be-you(sg)-being-CONSTRAIN-ed! embracing arms (dat) the (gen) not own (gen), own (acc)
Prz:5:20 Prz_5:20_1 Prz_5:20_2 Prz_5:20_3 Prz_5:20_4 Prz_5:20_5 Prz_5:20_6 Prz_5:20_7 Prz_5:20_8 Prz_5:20_9 Prz_5:20_10 Prz_5:20_11
Prz:5:20 x x x x x x x x x x x
Prz:5:21 ἐνώπιον γάρ εἰσιν τῶν τοῦ θεοῦ ὀφθαλμῶν ὁδοὶ ἀνδρός, εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σκοπεύει.
Prz:5:21 For the ways of a man are before the eyes of God, and he looks on all his paths. (Proverbs 5:21 Brenton)
Prz:5:21 Bo drogi ludzkie - przed oczyma Pana, On widzi wszystkie ich ścieżki. (Prz 5:21 BT_4)
Prz:5:21 ἐνώπιον γάρ εἰσιν τῶν τοῦ θεοῦ ὀφθαλμῶν ὁδοὶ ἀνδρός, εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σκοπεύει.
Prz:5:21 ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό τροχιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σκοπεύω [LXX] (σκοπευ-, -, σκοπευ·σ-, -, -, -)
Prz:5:21 W obecności z (+informacja); ??? Dla odtąd, jak By iść; by być Bóg  Oko Drogi {Sposobu}/droga Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ścieżka On/ona/to/to samo Do ???
Prz:5:21 e)nO/pion ga/r ei)sin tO=n tou= Teou= o)fTalmO=n o(doi\ a)ndro/s, ei)s de\ pa/sas ta\s troCHia\s au)tou= skopeu/ei.
Prz:5:21 enOpion gar eisin tOn tu Teu ofTalmOn hodoi andros, eis de pasas tas troCHias autu skopeuei.
Prz:5:21 D x V9_PAI3P RA_GPM RA_GSM N2_GSM N2_GPM N2_NPF N3_GSM P x A1S_APF RA_APF A1A_APF RD_GSM V1_PAI3S
Prz:5:21 in the presence of (+gen); ??? for since, as to go; to be the the god [see theology] eye way/road man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of; to sprinkle the path he/she/it/same to ???
Prz:5:21 in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) for he/she/it-is-GO-ing; they-are the (gen) the (gen) god (gen) eyes (gen) ways/roads (nom|voc) man, husband (gen) into (+acc) Yet all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) path (gen), paths (acc) him/it/same (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical)
Prz:5:21 Prz_5:21_1 Prz_5:21_2 Prz_5:21_3 Prz_5:21_4 Prz_5:21_5 Prz_5:21_6 Prz_5:21_7 Prz_5:21_8 Prz_5:21_9 Prz_5:21_10 Prz_5:21_11 Prz_5:21_12 Prz_5:21_13 Prz_5:21_14 Prz_5:21_15 Prz_5:21_16
Prz:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:5:22 παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύουσιν, σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕκαστος σφίγγεται·
Prz:5:22 Iniquities ensnare a man, and every one is bound in the chains of his own sins. (Proverbs 5:22 Brenton)
Prz:5:22 Gdy grzesznym nieprawość owładnie, trzymają go więzy występku. (Prz 5:22 BT_4)
Prz:5:22 παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύουσιν, σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕκαστος σφίγγεται·
Prz:5:22 παρα·νομία, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀγρεύω (αγρευ-, -, αγρευ·σ-, -, -, αγρευ·θ-) σειρά, -ᾶς, ἡ δέ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἕκαστος -η -ον  
Prz:5:22 Bezprawie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By chwytać Linia kradną, przelatują, sprzęty zboża, linia, sięgają, szereg, pociąg, rząd, odwracają się, następstwo, seria, umieszczają, struna {sznur}, następstwo, prośba zaś Samo /nasz /twój /siebie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Każdy
Prz:5:22 paranomi/ai a)/ndra a)greu/ousin, seirai=s de\ tO=n e(autou= a(martiO=n e(/kastos sfi/ggetai·
Prz:5:22 paranomiai andra agreuusin, seirais de tOn heautu hamartiOn hekastos sfingetai·
Prz:5:22 N1A_NPF N3_ASM V1_PAI3P N1A_DPF x RA_GPF RD_GSM N1A_GPF A1_NSM V1_PMI3S
Prz:5:22 lawlessness man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to catch line filch, flight, inning, line, range, rank, train, row, turn, sequence, series, set, string, succession, suit δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the self /our-/your-/themselves sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. each ć
Prz:5:22 lawlessnesss (nom|voc) man, husband (acc) they-are-CATCH-ing, while CATCH-ing (dat) lines (dat) Yet the (gen) self (gen) sins (gen) each (of two) (nom)  
Prz:5:22 Prz_5:22_1 Prz_5:22_2 Prz_5:22_3 Prz_5:22_4 Prz_5:22_5 Prz_5:22_6 Prz_5:22_7 Prz_5:22_8 Prz_5:22_9 Prz_5:22_10
Prz:5:22 x x x x x x x x x x
Prz:5:23 οὗτος τελευτᾷ μετὰ ἀπαιδεύτων, ἐκ δὲ πλήθους τῆς ἑαυτοῦ βιότητος ἐξερρίφη καὶ ἀπώλετο δι’ ἀφροσύνην.
Prz:5:23 Such a man dies with the uninstructed; and he is cast forth from the abundance of his own substance, and has perished through folly. (Proverbs 5:23 Brenton)
Prz:5:23 Umrze on z braku nauki, pobłądzi z ogromu głupoty. (Prz 5:23 BT_4)
Prz:5:23 οὗτος τελευτᾷ μετὰ ἀπαιδεύτων, ἐκ δὲ πλήθους τῆς ἑαυτοῦ βιότητος ἐξερρίφη καὶ ἀπώλετο δι’ ἀφροσύνην.
Prz:5:23 οὗτος αὕτη τοῦτο τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) μετά ἀ·παίδευτος -ον ἐκ δέ πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ     καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) διά ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Prz:5:23 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By kończyć się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Nie uczony Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami zaś Los (mnóstwo ) Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów
Prz:5:23 ou(=tos teleuta=| meta\ a)paideu/tOn, e)k de\ plE/Tous tE=s e(autou= bio/tEtos e)Xerri/fE kai\ a)pO/leto di’ a)frosu/nEn.
Prz:5:23 hutos teleuta meta apaideutOn, ek de plETus tEs heautu biotEtos eXerrifE kai apOleto di’ afrosynEn.
Prz:5:23 RD_NSM V3_PAI3S P A1B_GPM P x N3E_GSN RA_GSF RD_GSM N3T_GSF VVI_API3S C VAI_AMI3S P N1_ASF
Prz:5:23 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to end after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing uninstructed out of (+gen) ἐξ before vowels δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lot (multitude ) the self /our-/your-/themselves ć ć and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle
Prz:5:23 this (nom) he/she/it-is-END-ing, you(sg)-are-being-END-ed, you(sg)-are-being-END-ed (classical), he/she/it-should-be-END-ing, you(sg)-should-be-being-END-ed after (+acc), with (+gen) uninstructed ([Adj] gen) out of (+gen) Yet lot (gen) the (gen) self (gen)     and he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed because of (+acc), through (+gen) mindlessness (acc)
Prz:5:23 Prz_5:23_1 Prz_5:23_2 Prz_5:23_3 Prz_5:23_4 Prz_5:23_5 Prz_5:23_6 Prz_5:23_7 Prz_5:23_8 Prz_5:23_9 Prz_5:23_10 Prz_5:23_11 Prz_5:23_12 Prz_5:23_13 Prz_5:23_14 Prz_5:23_15
Prz:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x