Ps:3:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
Ps:3:1 A Psalm of David, when he fled from the presence of his son Abessalom. (Psalm 3:1 Brenton)
Ps:3:1 Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. (Psalm 3:1 BT_4)
Ps:3:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
Ps:3:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁπότε   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:3:1 Psalm David Kiedy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn On/ona/to/to samo
Ps:3:1 *PSalmo\s tO=| *dauid, o(po/te a)pedi/drasken a)po\ prosO/pou *abessalOm tou= ui(ou= au)tou=.
Ps:3:1 PSalmos tO dauid, hopote apedidrasken apo prosOpu abessalOm tu hyiu autu.
Ps:3:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM D V1I_IAI3S P N2N_GSN N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Ps:3:1 psalm the David when ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć the son he/she/it/same
Ps:3:1 psalm (nom) the (dat) David (indecl) when   away from (+gen) face (gen)   the (gen) son (gen) him/it/same (gen)
Ps:3:1 Ps_3:1_1 Ps_3:1_2 Ps_3:1_3 Ps_3:1_4 Ps_3:1_5 Ps_3:1_6 Ps_3:1_7 Ps_3:1_8 Ps_3:1_9 Ps_3:1_10 Ps_3:1_11
Ps:3:1 x x x x x x x x x x x
Ps:3:2 Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ’ ἐμέ·
Ps:3:2 O Lord, why are they that afflict me multiplied? many rise up against me. (Psalm 3:1 Brenton)
Ps:3:2 Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje! (Psalm 3:2 BT_4)
Ps:3:2 Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ’ ἐμέ·
Ps:3:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:3:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wzrastać/mnóż się By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja Dużo By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:3:2 *ku/rie, ti/ e)plETu/nTEsan oi( Tli/bonte/s me; polloi\ e)pani/stantai e)p’ e)me/·
Ps:3:2 kyrie, ti eplETynTEsan hoi Tlibontes me; polloi epanistantai ep’ eme·
Ps:3:2 N2_VSM RI_ASN VCI_API3P RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS A1_NPM V6_PMI3P P RP_AS
Ps:3:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to increase/multiply the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I much to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:3:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/what/why (nom|acc) they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) while DISTRESS-ing (nom|voc) me (acc) many (nom) they-are-being-UPRISE/REBEL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:3:2 Ps_3:2_1 Ps_3:2_2 Ps_3:2_3 Ps_3:2_4 Ps_3:2_5 Ps_3:2_6 Ps_3:2_7 Ps_3:2_8 Ps_3:2_9 Ps_3:2_10
Ps:3:2 x x x x x x x x x x
Ps:3:3 πολλοὶ λέγουσιν τῇ ψυχῇ μου Οὐκ ἔστιν σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ θεῷ αὐτοῦ. διάψαλμα.
Ps:3:3 Many say concerning my soul, There is no deliverance for him in his God. Pause. (Psalm 3:2 Brenton)
Ps:3:3 Wielu jest tych, co mówią o mnie: «Nie ma dla niego zbawienia w Bogu». (Psalm 3:3 BT_4)
Ps:3:3 πολλοὶ λέγουσιν τῇ ψυχῇ μου Οὐκ ἔστιν σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ θεῷ αὐτοῦ. διάψαλμα.
Ps:3:3 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:3:3 Dużo By mówić/opowiadaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja ??? Przed przydechem mocnym By być Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  On/ona/to/to samo selah
Ps:3:3 polloi\ le/gousin tE=| PSuCHE=| mou *ou)k e)/stin sOtEri/a au)tO=| e)n tO=| TeO=| au)tou=. dia/PSalma.
Ps:3:3 polloi legusin tE PSyCHE mu uk estin sOtEria autO en tO TeO autu. diaPSalma.
Ps:3:3 A1_NPM V1_PAI3P RA_DSF N1_DSF RP_GS D V9_PAI3S N1A_NSF RD_DSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM N3M_NSN
Ps:3:3 much to say/tell the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I οὐχ before rough breathing to be salvation/deliverance; saving he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] he/she/it/same selah
Ps:3:3 many (nom) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen) not he/she/it-is salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) god (dat) him/it/same (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:3:3 Ps_3:3_1 Ps_3:3_2 Ps_3:3_3 Ps_3:3_4 Ps_3:3_5 Ps_3:3_6 Ps_3:3_7 Ps_3:3_8 Ps_3:3_9 Ps_3:3_10 Ps_3:3_11 Ps_3:3_12 Ps_3:3_13 Ps_3:3_14
Ps:3:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:3:4 σὺ δέ, κύριε, ἀντιλήμπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.
Ps:3:4 But thou, O Lord, art my helper: my glory, and the one that lifts up my head. (Psalm 3:3 Brenton)
Ps:3:4 A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. (Psalm 3:4 BT_4)
Ps:3:4 σὺ δέ, κύριε, ἀντιλήμπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.
Ps:3:4 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:3:4 Ty zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pomocnika/obrońca Ja By iść; by być Sławy/wzbudzanie grozy Ja I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko Głowa Ja
Ps:3:4 su\ de/, ku/rie, a)ntilE/mptOr mou ei)=, do/Xa mou kai\ u(PSO=n tE\n kefalE/n mou.
Ps:3:4 sy de, kyrie, antilEmptOr mu ei, doXa mu kai hyPSOn tEn kefalEn mu.
Ps:3:4 RP_NS x N2_VSM N3R_NSM RP_GS V9_PAI2S N1S_NSF RP_GS C V4_PAPNSM RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:3:4 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. helper/protector I to go; to be glory/awesomeness I and also, even, namely height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high the head I
Ps:3:4 you(sg) (nom) Yet lord (voc); a lord ([Adj] voc) helper/protector (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are glory/awesomeness (nom|voc) me (gen) and heights (gen); while ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom) the (acc) head (acc) me (gen)
Ps:3:4 Ps_3:4_1 Ps_3:4_2 Ps_3:4_3 Ps_3:4_4 Ps_3:4_5 Ps_3:4_6 Ps_3:4_7 Ps_3:4_8 Ps_3:4_9 Ps_3:4_10 Ps_3:4_11 Ps_3:4_12 Ps_3:4_13
Ps:3:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:3:5 φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέν μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. διάψαλμα.
Ps:3:5 I cried to the Lord with my voice, and he heard me out of his holy mountain. Pause. (Psalm 3:4 Brenton)
Ps:3:5 Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry. (Psalm 3:5 BT_4)
Ps:3:5 φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέν μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. διάψαλμα.
Ps:3:5 φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:3:5 Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By krzyknąć I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo selah
Ps:3:5 fOnE=| mou pro\s ku/rion e)ke/kraXa, kai\ e)pE/kouse/n mou e)X o)/rous a(gi/ou au)tou=. dia/PSalma.
Ps:3:5 fOnE mu pros kyrion ekekraXa, kai epEkusen mu eX orus hagiu autu. diaPSalma.
Ps:3:5 N1_DSF RP_GS P N2_ASM VAI_AAI1S C VAI_AAI3S RP_GS P N3E_GSN A1A_GSN RD_GSM N3M_NSN
Ps:3:5 sound/voice cries; to sound I toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cry out and also, even, namely to hear I out of (+gen) ἐξ before vowels mount dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same selah
Ps:3:5 sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-CRY-ed-OUT and he/she/it-HEAR-ed me (gen) out of (+gen) mount (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:3:5 Ps_3:5_1 Ps_3:5_2 Ps_3:5_3 Ps_3:5_4 Ps_3:5_5 Ps_3:5_6 Ps_3:5_7 Ps_3:5_8 Ps_3:5_9 Ps_3:5_10 Ps_3:5_11 Ps_3:5_12 Ps_3:5_13
Ps:3:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:3:6 ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι κύριος ἀντιλήμψεταί μου.
Ps:3:6 I lay down and slept; I awaked; for the Lord will help me. (Psalm 3:5 Brenton)
Ps:3:6 Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. (Psalm 3:6 BT_4)
Ps:3:6 ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι κύριος ἀντιλήμψεταί μου.
Ps:3:6 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:3:6 Ja By dawać wytchnienie/snowi I też, nawet, mianowicie By spać Do ??? Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zbaczać bliski [anty biorą] Ja
Ps:3:6 e)gO\ e)koimE/TEn kai\ u(/pnOsa· e)XEge/rTEn, o(/ti ku/rios a)ntilE/mPSetai/ mou.
Ps:3:6 egO ekoimETEn kai hypnOsa· eXEgerTEn, hoti kyrios antilEmPSetai mu.
Ps:3:6 RP_NS VCI_API1S C VAI_AAI1S VCI_API1S C N2_NSM VF_FMI3S RP_GS
Ps:3:6 I to repose/sleep and also, even, namely to sleep to ??? because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deflect toward [anti-take] I
Ps:3:6 I (nom) I-was-REPOSE/SLEEP-ed and I-SLEEP-ed I-was-???-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be-DEFLECT-ed-TOWARD me (gen)
Ps:3:6 Ps_3:6_1 Ps_3:6_2 Ps_3:6_3 Ps_3:6_4 Ps_3:6_5 Ps_3:6_6 Ps_3:6_7 Ps_3:6_8 Ps_3:6_9
Ps:3:6 x x x x x x x x x
Ps:3:7 οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.
Ps:3:7 I will not be afraid of ten thousands of people, who beset me round about. (Psalm 3:6 Brenton)
Ps:3:7 Wcale się nie lękam tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają. (Psalm 3:7 BT_4)
Ps:3:7 οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.
Ps:3:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κύκλῳ συν·επι·τίθημι (ath. συνεπι+τιθ(ε)-, -, 2nd ath. συνεπι+θ(ε)-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:3:7 ??? Przed przydechem mocnym By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] Ludzie W kole Do atakowania umieszczać albo umieszczać razem przeciw, umieszczał albo niech umieszcza w szyku przeciw, łącz się w ataku, niech umieszcza albo leżał do ładunku {opłaty, oskarżenia} z; imiesłów, średni - porządkowanie siebie przeciw, atakujące; imiesłów, bierny - bycie uporządkowany przeciw, bycie atakowany. Ja
Ps:3:7 ou) fobETE/somai a)po\ muria/dOn laou= tO=n ku/klO| sunepitiTeme/nOn moi.
Ps:3:7 u fobETEsomai apo myriadOn lau tOn kyklO synepitiTemenOn moi.
Ps:3:7 D VC_FPI1S P N3D_GPF N2_GSM RA_GPM N2_DSM V7_PMPGPM RP_DS
Ps:3:7 οὐχ before rough breathing to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing myriad [unit of ten thousand] people the in a circle to attacking to place or set together against, placed or set in array against, join in attack, set or lay to the charge of; participle, middle - arraying themselves against, attacking; participle, passive - being arrayed against, being attacked. I
Ps:3:7 not I-will-be-FEAR-ed away from (+gen) myriads (gen) people (gen) the (gen) in a circle while being-ATTACKING-ed (gen) me (dat)
Ps:3:7 Ps_3:7_1 Ps_3:7_2 Ps_3:7_3 Ps_3:7_4 Ps_3:7_5 Ps_3:7_6 Ps_3:7_7 Ps_3:7_8 Ps_3:7_9
Ps:3:7 x x x x x x x x x
Ps:3:8 ἀνάστα, κύριε, σῶσόν με, ὁ θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.
Ps:3:8 Arise, Lord; deliver me, my God: for thou hast smitten all who were without cause mine enemies; thou hast broken the teeth of sinners. (Psalm 3:7 Brenton)
Ps:3:8 Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników. (Psalm 3:8 BT_4)
Ps:3:8 ἀνάστα, κύριε, σῶσόν με, θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.
Ps:3:8 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἁ·μαρτωλός -όν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Ps:3:8 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Bóg  Ja Ponieważ/tamto Ty By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Grzeszny By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Ps:3:8 a)na/sta, ku/rie, sO=so/n me, o( Teo/s mou, o(/ti su\ e)pa/taXas pa/ntas tou\s e)CHTrai/nonta/s moi matai/Os, o)do/ntas a(martOlO=n sune/triPSas.
Ps:3:8 anasta, kyrie, sOson me, ho Teos mu, hoti sy epataXas pantas tus eCHTrainontas moi mataiOs, odontas hamartOlOn synetriPSas.
Ps:3:8 VH_AAD2S N2_VSM VA_AAD2S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS C RP_NS VAI_AAI2S A3_APM RA_APM VA_AAPAPM RP_DS D N3_APM A1B_GPM VAI_AAI2S
Ps:3:8 to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I the god [see theology] I because/that you to smite every all, each, every, the whole of the ć I ć grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike sinful to break to crush completely, break (in pieces)
Ps:3:8 do-STand-you(sg)-UP! lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom) god (nom) me (gen) because/that you(sg) (nom) you(sg)-SMITE-ed all (acc) the (acc)   me (dat)   teeth (acc) sinful ([Adj] gen) you(sg)-BREAK-ed
Ps:3:8 Ps_3:8_1 Ps_3:8_2 Ps_3:8_3 Ps_3:8_4 Ps_3:8_5 Ps_3:8_6 Ps_3:8_7 Ps_3:8_8 Ps_3:8_9 Ps_3:8_10 Ps_3:8_11 Ps_3:8_12 Ps_3:8_13 Ps_3:8_14 Ps_3:8_15 Ps_3:8_16 Ps_3:8_17 Ps_3:8_18
Ps:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:3:9 τοῦ κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.
Ps:3:9 Deliverance is the Lord's, and thy blessing is upon thy people. (Psalm 3:8 Brenton)
Ps:3:9 Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. (Psalm 3:9 BT_4)
Ps:3:9 τοῦ κυρίου σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου εὐλογία σου.
Ps:3:9 ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον καί ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:3:9 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ty; twój/twój(sg) ??? Ty; twój/twój(sg)
Ps:3:9 tou= kuri/ou E( sOtEri/a, kai\ e)pi\ to\n lao/n sou E( eu)logi/a sou.
Ps:3:9 tu kyriu hE sOtEria, kai epi ton laon su hE eulogia su.
Ps:3:9 RA_GSM N2_GSM RA_NSF N1A_NSF C P RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Ps:3:9 the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the salvation/deliverance; saving and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people you; your/yours(sg) the ??? you; your/yours(sg)
Ps:3:9 the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) ??? (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:3:9 Ps_3:9_1 Ps_3:9_2 Ps_3:9_3 Ps_3:9_4 Ps_3:9_5 Ps_3:9_6 Ps_3:9_7 Ps_3:9_8 Ps_3:9_9 Ps_3:9_10 Ps_3:9_11 Ps_3:9_12
Ps:3:9 x x x x x x x x x x x x