Ps:24:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Πρὸς σέ, κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, ὁ θεός μου.
Ps:24:1 A Psalm of David. To thee, O Lord, have I lifted up my soul. (Psalm 25:1 Brenton)
Ps:24:1 Dawidowy. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, (Psalm 25:1 BT_4)
Ps:24:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Πρὸς σέ, κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, θεός μου.
Ps:24:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:24:1 Psalm David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Bóg  Ja
Ps:24:1 *PSalmo\s tO=| *dauid. *pro\s se/, ku/rie, E)=ra tE\n PSuCHE/n mou, o( Teo/s mou.
Ps:24:1 PSalmos tO dauid. pros se, kyrie, Era tEn PSyCHEn mu, ho Teos mu.
Ps:24:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM P RP_AS N2_VSM VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_NSM N2_NSM RP_GS
Ps:24:1 psalm the David toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to love; to lift/pick up take up, tote, raise the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the god [see theology] I
Ps:24:1 psalm (nom) the (dat) David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) life (acc) me (gen) the (nom) god (nom) me (gen)
Ps:24:1 Ps_24:1_1 Ps_24:1_2 Ps_24:1_3 Ps_24:1_4 Ps_24:1_5 Ps_24:1_6 Ps_24:1_7 Ps_24:1_8 Ps_24:1_9 Ps_24:1_10 Ps_24:1_11 Ps_24:1_12 Ps_24:1_13
Ps:24:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:2 ἐπὶ σοὶ πέποιθα· μὴ καταισχυνθείην, μηδὲ καταγελασάτωσάν μου οἱ ἐχθροί μου.
Ps:24:2 O my God, I have trusted in thee: let me not be confounded, neither let mine enemies laugh me to scorn. (Psalm 25:2 Brenton)
Ps:24:2 mój Boże, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną! (Psalm 25:2 BT_4)
Ps:24:2 ἐπὶ σοὶ πέποιθα· μὴ καταισχυνθείην, μηδὲ καταγελασάτωσάν μου οἱ ἐχθροί μου.
Ps:24:2 ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:24:2 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Nie By upokarzać µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By śmiać się przy Ja Wrogi Ja
Ps:24:2 e)pi\ soi\ pe/poiTa· mE\ kataisCHunTei/En, mEde\ katagelasa/tOsa/n mou oi( e)CHTroi/ mou.
Ps:24:2 epi soi pepoiTa· mE kataisCHynTeiEn, mEde katagelasatOsan mu hoi eCHTroi mu.
Ps:24:2 P RP_DS VX_XAI1S D VC_APO1S C VA_AAD3P RP_GS RA_NPM N2_NPM RP_GS
Ps:24:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence not to humiliate μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to laugh at I the hostile I
Ps:24:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-have-PERSUADE/CONVINCE-ed not I-happen-to-be-HUMILIATE-ed (opt) neither/nor; Mede (voc) let-them-LAUGH-AT! me (gen) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen)
Ps:24:2 Ps_24:2_1 Ps_24:2_2 Ps_24:2_3 Ps_24:2_4 Ps_24:2_5 Ps_24:2_6 Ps_24:2_7 Ps_24:2_8 Ps_24:2_9 Ps_24:2_10 Ps_24:2_11
Ps:24:2 x x x x x x x x x x x
Ps:24:3 καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν· αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ ἀνομοῦντες διὰ κενῆς.
Ps:24:3 For none of them that wait on thee shall in any wise be ashamed: let them be ashamed that transgress without cause. (Psalm 25:3 Brenton)
Ps:24:3 Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. (Psalm 25:3 BT_4)
Ps:24:3 καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν· αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ ἀνομοῦντες διὰ κενῆς.
Ps:24:3 καί γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   διά κενός -ή -όν
Ps:24:3 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By upokarzać By zawstydzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony
Ps:24:3 kai\ ga\r pa/ntes oi( u(pome/nonte/s se ou) mE\ kataisCHunTO=sin· ai)sCHunTE/tOsan pa/ntes oi( a)nomou=ntes dia\ kenE=s.
Ps:24:3 kai gar pantes hoi hypomenontes se u mE kataisCHynTOsin· aisCHynTEtOsan pantes hoi anomuntes dia kenEs.
Ps:24:3 C x A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS D D VC_APS3P VC_APD3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P A1_GSF
Ps:24:3 and also, even, namely for since, as every all, each, every, the whole of the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to humiliate to put to shame every all, each, every, the whole of the ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid
Ps:24:3 and for all (nom|voc) the (nom) while ENDURE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not not they-should-be-HUMILIATE-ed let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! all (nom|voc) the (nom)   because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen)
Ps:24:3 Ps_24:3_1 Ps_24:3_2 Ps_24:3_3 Ps_24:3_4 Ps_24:3_5 Ps_24:3_6 Ps_24:3_7 Ps_24:3_8 Ps_24:3_9 Ps_24:3_10 Ps_24:3_11 Ps_24:3_12 Ps_24:3_13 Ps_24:3_14 Ps_24:3_15
Ps:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:4 τὰς ὁδούς σου, κύριε, γνώρισόν μοι καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με.
Ps:24:4 Shew me thy ways, O Lord; and teach me thy paths. (Psalm 25:4 Brenton)
Ps:24:4 Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! (Psalm 25:4 BT_4)
Ps:24:4 τὰς ὁδούς σου, κύριε, γνώρισόν μοι καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με.
Ps:24:4 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:24:4 Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By robić znany Ja I też, nawet, mianowicie Ścieżka Ty; twój/twój(sg) By uczyć Ja
Ps:24:4 ta\s o(dou/s sou, ku/rie, gnO/riso/n moi kai\ ta\s tri/bous sou di/daXo/n me.
Ps:24:4 tas hodus su, kyrie, gnOrison moi kai tas tribus su didaXon me.
Ps:24:4 RA_APF N2_APF RP_GS N2_VSM VA_AAD2S RP_DS C RA_APF N2_APF RP_GS VA_AAD2S RP_AS
Ps:24:4 the way/road you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to make known I and also, even, namely the path you; your/yours(sg) to teach I
Ps:24:4 the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-MAKE-you(sg)-KNOWN!, going-to-MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) and the (acc) paths (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Ps:24:4 Ps_24:4_1 Ps_24:4_2 Ps_24:4_3 Ps_24:4_4 Ps_24:4_5 Ps_24:4_6 Ps_24:4_7 Ps_24:4_8 Ps_24:4_9 Ps_24:4_10 Ps_24:4_11 Ps_24:4_12
Ps:24:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:24:5 ὁδήγησόν με ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου καὶ δίδαξόν με, ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς ὁ σωτήρ μου, καὶ σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν.
Ps:24:5 Lead me in thy truth, and teach me: for thou art God my Saviour: and I have waited on thee all the day. (Psalm 25:5 Brenton)
Ps:24:5 Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. (Psalm 25:5 BT_4)
Ps:24:5 ὁδήγησόν με ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου καὶ δίδαξόν με, ὅτι σὺ εἶ θεὸς σωτήρ μου, καὶ σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν.
Ps:24:5 ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Ps:24:5 By kierować Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By uczyć Ja Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Bóg  Zbawiciela wybawca Ja I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Cały Dzień
Ps:24:5 o(dE/gEso/n me e)pi\ tE\n a)lE/Teia/n sou kai\ di/daXo/n me, o(/ti su\ ei)= o( Teo\s o( sOtE/r mou, kai\ se\ u(pe/meina o(/lEn tE\n E(me/ran.
Ps:24:5 hodEgEson me epi tEn alETeian su kai didaXon me, hoti sy ei ho Teos ho sOtEr mu, kai se hypemeina holEn tEn hEmeran.
Ps:24:5 VA_AAD2S RP_AS P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VA_AAD2S RP_AS C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GS C RP_AS VAI_AAI1S A1_ASF RA_ASF N1A_ASF
Ps:24:5 to guide I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the truth you; your/yours(sg) and also, even, namely to teach I because/that you to go; to be the god [see theology] the Savior rescuer I and also, even, namely you; your/yours(sg) to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain whole the day
Ps:24:5 do-GUIDE-you(sg)!, going-to-GUIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) truth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) the (nom) Savior (nom|voc) me (gen) and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-ENDURE-ed whole (acc) the (acc) day (acc)
Ps:24:5 Ps_24:5_1 Ps_24:5_2 Ps_24:5_3 Ps_24:5_4 Ps_24:5_5 Ps_24:5_6 Ps_24:5_7 Ps_24:5_8 Ps_24:5_9 Ps_24:5_10 Ps_24:5_11 Ps_24:5_12 Ps_24:5_13 Ps_24:5_14 Ps_24:5_15 Ps_24:5_16 Ps_24:5_17 Ps_24:5_18 Ps_24:5_19 Ps_24:5_20 Ps_24:5_21 Ps_24:5_22 Ps_24:5_23
Ps:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:6 μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός εἰσιν.
Ps:24:6 Remember thy compassions, O Lord, and thy mercies, for they are from everlasting. (Psalm 25:6 Brenton)
Ps:24:6 Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków. (Psalm 25:6 BT_4)
Ps:24:6 μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός εἰσιν.
Ps:24:6 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:24:6 By pamiętać/stawaj się uważającym z Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Litość Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By iść; by być
Ps:24:6 mnE/sTEti tO=n oi)ktirmO=n sou, ku/rie, kai\ ta\ e)le/E sou, o(/ti a)po\ tou= ai)O=no/s ei)sin.
Ps:24:6 mnEsTEti tOn oiktirmOn su, kyrie, kai ta eleE su, hoti apo tu aiOnos eisin.
Ps:24:6 VS_APD2S RA_GPM N2_GPM RP_GS N2_VSM C RA_APN N3E_APN RP_GS C P RA_GSM N3W_GSM V9_PAI3P
Ps:24:6 to remember/become mindful of the compassion/pity; compassionate/pitying you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the mercy you; your/yours(sg) because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to go; to be
Ps:24:6 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! the (gen) compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that away from (+gen) the (gen) eon (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Ps:24:6 Ps_24:6_1 Ps_24:6_2 Ps_24:6_3 Ps_24:6_4 Ps_24:6_5 Ps_24:6_6 Ps_24:6_7 Ps_24:6_8 Ps_24:6_9 Ps_24:6_10 Ps_24:6_11 Ps_24:6_12 Ps_24:6_13 Ps_24:6_14
Ps:24:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:7 ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς· κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου σὺ ἕνεκα τῆς χρηστότητός σου, κύριε.
Ps:24:7 Remember not the sins of my youth, nor my sins of ignorance: remember me according to thy mercy, for thy goodness' sake, O Lord. (Psalm 25:7 Brenton)
Ps:24:7 Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie! (Psalm 25:7 BT_4)
Ps:24:7 ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς· κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου σὺ ἕνεκα τῆς χρηστότητός σου, κύριε.
Ps:24:7 ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἄ·γνοια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:24:7 Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Młodzież [zobacz neofitę] Ja I też, nawet, mianowicie Nieznajomość Ja Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Litość Ty; twój/twój(sg) By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja Ty Z powodu dla, dla Wspaniałomyślność Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:24:7 a(marti/as neo/tEto/s mou kai\ a)gnoi/as mou mE\ mnEsTE=|s· kata\ to\ e)/leo/s sou mnE/sTEti/ mou su\ e(/neka tE=s CHrEsto/tEto/s sou, ku/rie.
Ps:24:7 hamartias neotEtos mu kai agnoias mu mE mnEsTEs· kata to eleos su mnEsTEti mu sy heneka tEs CHrEstotEtos su, kyrie.
Ps:24:7 N1A_GSF N3T_GSF RP_GS C N1A_GSF RP_GS D VS_APS2S P RA_ASN N3E_ASN RP_GS VS_APD2S RP_GS RP_NS P RA_GSF N3T_GSF RP_GS N2_VSM
Ps:24:7 sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. youth [see neophyte] I and also, even, namely ignorance I not to remember/become mindful of down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the mercy you; your/yours(sg) to remember/become mindful of I you owing to for, for the sake of the magnanimousness you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:24:7 sin (gen), sins (acc) youth (gen) me (gen) and ignorance (gen), ignorances (acc) me (gen) not you(sg)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! me (gen) you(sg) (nom) owing to the (gen) magnanimousness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:24:7 Ps_24:7_1 Ps_24:7_2 Ps_24:7_3 Ps_24:7_4 Ps_24:7_5 Ps_24:7_6 Ps_24:7_7 Ps_24:7_8 Ps_24:7_9 Ps_24:7_10 Ps_24:7_11 Ps_24:7_12 Ps_24:7_13 Ps_24:7_14 Ps_24:7_15 Ps_24:7_16 Ps_24:7_17 Ps_24:7_18 Ps_24:7_19 Ps_24:7_20
Ps:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:8 χρηστὸς καὶ εὐθὴς ὁ κύριος· διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ.
Ps:24:8 Good and upright is the Lord: therefore will he instruct sinners in the way. (Psalm 25:8 Brenton)
Ps:24:8 Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom; (Psalm 25:8 BT_4)
Ps:24:8 χρηστὸς καὶ εὐθὴς κύριος· διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ.
Ps:24:8 χρηστός -ή -όν καί εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] διά οὗτος αὕτη τοῦτο νομο·θετέω (νομοθετ(ε)-, νομοθετη·σ-, νομοθετη·σ-, -, νενομοθετη-, νομοθετη·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ
Ps:24:8 Wspaniałomyślny I też, nawet, mianowicie Prosto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By uchwalać ustawę By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
Ps:24:8 CHrEsto\s kai\ eu)TE\s o( ku/rios· dia\ tou=to nomoTetE/sei a(marta/nontas e)n o(dO=|.
Ps:24:8 CHrEstos kai euTEs ho kyrios· dia tuto nomoTetEsei hamartanontas en hodO.
Ps:24:8 A1_NSM C A3H_NSM RA_NSM N2_NSM P RD_ASN VF_FAI3S V1_PAPAPM P N2_DSF
Ps:24:8 magnanimous and also, even, namely straight the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to legislate to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road
Ps:24:8 magnanimous ([Adj] nom) and straight ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-LEGISLATE, you(sg)-will-be-LEGISLATE-ed (classical) while SIN-ing (acc) in/among/by (+dat) way/road (dat)
Ps:24:8 Ps_24:8_1 Ps_24:8_2 Ps_24:8_3 Ps_24:8_4 Ps_24:8_5 Ps_24:8_6 Ps_24:8_7 Ps_24:8_8 Ps_24:8_9 Ps_24:8_10 Ps_24:8_11
Ps:24:8 x x x x x x x x x x x
Ps:24:9 ὁδηγήσει πραεῖς ἐν κρίσει, διδάξει πραεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ.
Ps:24:9 The meek will he guide in judgment: the meek will he teach his ways. (Psalm 25:9 Brenton)
Ps:24:9 rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. (Psalm 25:9 BT_4)
Ps:24:9 ὁδηγήσει πραεῖς ἐν κρίσει, διδάξει πραεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ.
Ps:24:9 ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον ἐν κρίσις, -εως, ἡ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:24:9 By kierować Łagodny pokorny, łagodny, uważający W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By uczyć Łagodny pokorny, łagodny, uważający Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Ps:24:9 o(dEgE/sei praei=s e)n kri/sei, dida/Xei praei=s o(dou\s au)tou=.
Ps:24:9 hodEgEsei praeis en krisei, didaXei praeis hodus autu.
Ps:24:9 VF_FAI3S A3U_APM P N3I_DSF VF_FAI3S A3U_APM N2_APF RD_GSM
Ps:24:9 to guide meek humble, gentle, considerate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to teach meek humble, gentle, considerate way/road he/she/it/same
Ps:24:9 he/she/it-will-GUIDE, you(sg)-will-be-GUIDE-ed (classical) meek ([Adj] acc, nom|voc) in/among/by (+dat) judgment (dat) he/she/it-will-TEACH, you(sg)-will-be-TEACH-ed (classical) meek ([Adj] acc, nom|voc) ways/roads (acc) him/it/same (gen)
Ps:24:9 Ps_24:9_1 Ps_24:9_2 Ps_24:9_3 Ps_24:9_4 Ps_24:9_5 Ps_24:9_6 Ps_24:9_7 Ps_24:9_8
Ps:24:9 x x x x x x x x
Ps:24:10 πᾶσαι αἱ ὁδοὶ κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια τοῖς ἐκζητοῦσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ.
Ps:24:10 All the ways of the Lord are mercy and truth to them that seek his covenant and his testimonies. (Psalm 25:10 Brenton)
Ps:24:10 Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań. (Psalm 25:10 BT_4)
Ps:24:10 πᾶσαι αἱ ὁδοὶ κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια τοῖς ἐκζητοῦσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ.
Ps:24:10 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:24:10 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość I też, nawet, mianowicie PRAWDA By odszukiwać Konwencja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Świadectwo µ?????; dowód On/ona/to/to samo
Ps:24:10 pa=sai ai( o(doi\ kuri/ou e)/leos kai\ a)lE/Teia toi=s e)kDZEtou=sin tE\n diaTE/kEn au)tou= kai\ ta\ martu/ria au)tou=.
Ps:24:10 pasai hai hodoi kyriu eleos kai alETeia tois ekDZEtusin tEn diaTEkEn autu kai ta martyria autu.
Ps:24:10 A1S_NPF RA_NPF N2_NPF N2_GSM N3E_NSN C N1A_NSF RA_DPM V2_PAPDPM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_APN N2N_APN RD_GSM
Ps:24:10 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. mercy and also, even, namely truth the to seek out the covenant he/she/it/same and also, even, namely the testimony μάρτυς; witness he/she/it/same
Ps:24:10 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) ways/roads (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) mercy (nom, nom|acc|voc) and truth (nom|voc) the (dat) they-are-SEEK-ing-OUT, while SEEK-ing-OUT (dat) the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:24:10 Ps_24:10_1 Ps_24:10_2 Ps_24:10_3 Ps_24:10_4 Ps_24:10_5 Ps_24:10_6 Ps_24:10_7 Ps_24:10_8 Ps_24:10_9 Ps_24:10_10 Ps_24:10_11 Ps_24:10_12 Ps_24:10_13 Ps_24:10_14 Ps_24:10_15 Ps_24:10_16
Ps:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:11 ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, καὶ ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ μου· πολλὴ γάρ ἐστιν.
Ps:24:11 For thy name's sake, O Lord, do thou also be merciful to my sin; for it is great. (Psalm 25:11 Brenton)
Ps:24:11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki. (Psalm 25:11 BT_4)
Ps:24:11 ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, καὶ ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ μου· πολλὴ γάρ ἐστιν.
Ps:24:11 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἱλάσκομαι (ιλασκ-, ιλα·σ-, ιλα·σ-, -, -, ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:24:11 Z powodu dla, dla Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przejednywać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Dużo Dla odtąd, jak By być
Ps:24:11 e(/neka tou= o)no/mato/s sou, ku/rie, kai\ i(la/sE| tE=| a(marti/a| mou· pollE\ ga/r e)stin.
Ps:24:11 heneka tu onomatos su, kyrie, kai hilasE tE hamartia mu· pollE gar estin.
Ps:24:11 P RA_GSN N3M_GSN RP_GS N2_VSM C VF_FMI2S RA_DSF N1A_DSF RP_GS A1_NSF x V9_PAI3S
Ps:24:11 owing to for, for the sake of the name with regard to you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to propitiate the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I much for since, as to be
Ps:24:11 owing to the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and you(sg)-will-be-PROPITIATE-ed, you(sg)-should-be-PROPITIATE-ed the (dat) sin (dat) me (gen) much (nom) for he/she/it-is
Ps:24:11 Ps_24:11_1 Ps_24:11_2 Ps_24:11_3 Ps_24:11_4 Ps_24:11_5 Ps_24:11_6 Ps_24:11_7 Ps_24:11_8 Ps_24:11_9 Ps_24:11_10 Ps_24:11_11 Ps_24:11_12 Ps_24:11_13
Ps:24:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:12 τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν κύριον; νομοθετήσει αὐτῷ ἐν ὁδῷ, ᾗ ᾑρετίσατο.
Ps:24:12 Who is the man that fears the Lord? he shall instruct him in the way which he has chosen. (Psalm 25:12 Brenton)
Ps:24:12 Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. (Psalm 25:12 BT_4)
Ps:24:12 τίς ἐστιν ἄνθρωπος φοβούμενος τὸν κύριον; νομοθετήσει αὐτῷ ἐν ὁδῷ, ᾑρετίσατο.
Ps:24:12 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] νομο·θετέω (νομοθετ(ε)-, νομοθετη·σ-, νομοθετη·σ-, -, νενομοθετη-, νομοθετη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -)
Ps:24:12 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ludzki By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uchwalać ustawę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By wybierać
Ps:24:12 ti/s e)stin a)/nTrOpos o( fobou/menos to\n ku/rion; nomoTetE/sei au)tO=| e)n o(dO=|, E(=| E(|reti/sato.
Ps:24:12 tis estin anTrOpos ho fobumenos ton kyrion; nomoTetEsei autO en hodO, hE hEretisato.
Ps:24:12 RI_NSM V9_PAI3S N2_NSM RA_NSM V2_PMPNSM RA_ASM N2_ASM VF_FAI3S RD_DSM P N2_DSF RR_DSF VAI_AMI3S
Ps:24:12 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be human the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to legislate he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road who/whom/which to choose
Ps:24:12 who/what/why (nom) he/she/it-is human (nom) the (nom) while being-FEAR-ed (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-LEGISLATE, you(sg)-will-be-LEGISLATE-ed (classical) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-CHOOSE-ed
Ps:24:12 Ps_24:12_1 Ps_24:12_2 Ps_24:12_3 Ps_24:12_4 Ps_24:12_5 Ps_24:12_6 Ps_24:12_7 Ps_24:12_8 Ps_24:12_9 Ps_24:12_10 Ps_24:12_11 Ps_24:12_12 Ps_24:12_13
Ps:24:12 x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:13 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει γῆν.
Ps:24:13 His soul shall dwell in prosperity; and his seed shall inherit the earth. (Psalm 25:13 Brenton)
Ps:24:13 Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię. (Psalm 25:13 BT_4)
Ps:24:13 ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει γῆν.
Ps:24:13 ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:24:13 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By spędzać {By wydawać} noc I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By dziedziczyć Ziemi/ziemia
Ps:24:13 E( PSuCHE\ au)tou= e)n a)gaToi=s au)lisTE/setai, kai\ to\ spe/rma au)tou= klEronomE/sei gE=n.
Ps:24:13 hE PSyCHE autu en agaTois aulisTEsetai, kai to sperma autu klEronomEsei gEn.
Ps:24:13 RA_NSF N1_NSF RD_GSM P A1_DPM VC_FPI3S C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM VF_FAI3S N1_ASF
Ps:24:13 the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. to spend the night and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to inherit earth/land
Ps:24:13 the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) he/she/it-will-be-SPEND-ed-THE-NIGHT and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) earth/land (acc)
Ps:24:13 Ps_24:13_1 Ps_24:13_2 Ps_24:13_3 Ps_24:13_4 Ps_24:13_5 Ps_24:13_6 Ps_24:13_7 Ps_24:13_8 Ps_24:13_9 Ps_24:13_10 Ps_24:13_11 Ps_24:13_12
Ps:24:13 x x x x x x x x x x x x
Ps:24:14 κραταίωμα κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν, [καὶ τὸ ὄνομα κυρίου τῶν φοβουμένων αὐτόν,] καὶ ἡ διαθήκη αὐτοῦ τοῦ δηλῶσαι αὐτοῖς.
Ps:24:14 The Lord is the strength of them that fear him; and his covenant is to manifest truth to them. (Psalm 25:14 Brenton)
Ps:24:14 Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze. (Psalm 25:14 BT_4)
Ps:24:14 κραταίωμα κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν, [καὶ τὸ ὄνομα κυρίου τῶν φοβουμένων αὐτόν,] καὶ διαθήκη αὐτοῦ τοῦ δηλῶσαι αὐτοῖς.
Ps:24:14   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:24:14 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By bać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By bać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Konwencja On/ona/to/to samo By wyjawiać On/ona/to/to samo
Ps:24:14 kratai/Oma ku/rios tO=n foboume/nOn au)to/n, [kai\ to\ o)/noma kuri/ou tO=n foboume/nOn au)to/n,] kai\ E( diaTE/kE au)tou= tou= dElO=sai au)toi=s.
Ps:24:14 krataiOma kyrios tOn fobumenOn auton, [kai to onoma kyriu tOn fobumenOn auton,] kai hE diaTEkE autu tu dElOsai autois.
Ps:24:14 N3M_NSN N2_NSM RA_GPM V2_PMPGPM RD_ASM C RA_NSN N3M_NSN N2_GSM RA_GPM V2_PMPGPM RD_ASM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM RA_GSN VA_AAN RD_DPM
Ps:24:14 ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to fear he/she/it/same and also, even, namely the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to fear he/she/it/same and also, even, namely the covenant he/she/it/same the to disclose he/she/it/same
Ps:24:14   lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) while being-FEAR-ed (gen) him/it/same (acc) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) while being-FEAR-ed (gen) him/it/same (acc) and the (nom) covenant (nom|voc) him/it/same (gen) the (gen) to-DISCLOSE, be-you(sg)-DISCLOSE-ed!, he/she/it-happens-to-DISCLOSE (opt) them/same (dat)
Ps:24:14 Ps_24:14_1 Ps_24:14_2 Ps_24:14_3 Ps_24:14_4 Ps_24:14_5 Ps_24:14_6 Ps_24:14_7 Ps_24:14_8 Ps_24:14_9 Ps_24:14_10 Ps_24:14_11 Ps_24:14_12 Ps_24:14_13 Ps_24:14_14 Ps_24:14_15 Ps_24:14_16 Ps_24:14_17 Ps_24:14_18 Ps_24:14_19
Ps:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:15 οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν κύριον, ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου.
Ps:24:15 Mine eyes are continually to the Lord; for he shall draw my feet out of the snare. (Psalm 25:15 Brenton)
Ps:24:15 Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła. (Psalm 25:15 BT_4)
Ps:24:15 οἱ ὀφθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν κύριον, ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου.
Ps:24:15 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ἐκ παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:24:15 Oko Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pułapka {Trap} Stopa Ja
Ps:24:15 oi( o)fTalmoi/ mou dia\ panto\s pro\s to\n ku/rion, o(/ti au)to\s e)kspa/sei e)k pagi/dos tou\s po/das mou.
Ps:24:15 hoi ofTalmoi mu dia pantos pros ton kyrion, hoti autos ekspasei ek pagidos tus podas mu.
Ps:24:15 RA_NPM N2_NPM RP_GS P A3_GSM P RA_ASM N2_ASM C RD_NSM VF_FAI3S P N3D_GSF RA_APM N3D_APM RP_GS
Ps:24:15 the eye I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that he/she/it/same to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels trap the foot I
Ps:24:15 the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that he/it/same (nom) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) out of (+gen) trap (gen) the (acc) feet (acc) me (gen)
Ps:24:15 Ps_24:15_1 Ps_24:15_2 Ps_24:15_3 Ps_24:15_4 Ps_24:15_5 Ps_24:15_6 Ps_24:15_7 Ps_24:15_8 Ps_24:15_9 Ps_24:15_10 Ps_24:15_11 Ps_24:15_12 Ps_24:15_13 Ps_24:15_14 Ps_24:15_15 Ps_24:15_16
Ps:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:16 ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, ὅτι μονογενὴς καὶ πτωχός εἰμι ἐγώ.
Ps:24:16 Look upon me, and have mercy upon me; for I am an only child and poor. (Psalm 25:16 Brenton)
Ps:24:16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. (Psalm 25:16 BT_4)
Ps:24:16 ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, ὅτι μονογενὴς καὶ πτωχός εἰμι ἐγώ.
Ps:24:16 ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι μονο·γενής -ές καί πτωχός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:24:16 By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ja Ponieważ/tamto Tylko urodzony w towarze [tylko urodzony w towarze, znaczące {mające na myśli}: Tylko urodzony w [to samo] spokrewniony(d)", z naciskiem dzisiaj na rodzaju(ku dołowi różnicowanie pokoleń) raczej niż spokrewniony(rodzina, bokiem i w górze), ale dzielenie obu zmysłów {sensów}] I też, nawet, mianowicie Biedny By iść; by być Ja
Ps:24:16 e)pi/blePSon e)p’ e)me\ kai\ e)le/Eso/n me, o(/ti monogenE\s kai\ ptOCHo/s ei)mi e)gO/.
Ps:24:16 epiblePSon ep’ eme kai eleEson me, hoti monogenEs kai ptOCHos eimi egO.
Ps:24:16 VA_AAD2S P RP_AS C VA_AAD2S RP_AS C A3H_NSM C N2_NSM V9_PAI1S RP_NS
Ps:24:16 to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to show mercy I because/that only born-in-kind [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses] and also, even, namely poor to go; to be I
Ps:24:16 do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) because/that only born-in-kind ([Adj] nom) and poor ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom)
Ps:24:16 Ps_24:16_1 Ps_24:16_2 Ps_24:16_3 Ps_24:16_4 Ps_24:16_5 Ps_24:16_6 Ps_24:16_7 Ps_24:16_8 Ps_24:16_9 Ps_24:16_10 Ps_24:16_11 Ps_24:16_12
Ps:24:16 x x x x x x x x x x x x
Ps:24:17 αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπλατύνθησαν· ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξάγαγέ με.
Ps:24:17 The afflictions of my heart have been multiplied; deliver me from my distresses. (Psalm 25:17 Brenton)
Ps:24:17 Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń! (Psalm 25:17 BT_4)
Ps:24:17 αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπλατύνθησαν· ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξάγαγέ με.
Ps:24:17 ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:24:17 Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By powiększać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przymusu/potrzeba Ja By prowadzić poza Ja
Ps:24:17 ai( Tli/PSeis tE=s kardi/as mou e)platu/nTEsan· e)k tO=n a)nagkO=n mou e)Xa/gage/ me.
Ps:24:17 hai TliPSeis tEs kardias mu eplatynTEsan· ek tOn anankOn mu eXagage me.
Ps:24:17 RA_NPF N3I_NPF RA_GSF N1A_GSF RP_GS VCI_API3P P RA_GPF N1_GPF RP_GS VB_AAD2S RP_AS
Ps:24:17 the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to enlarge out of (+gen) ἐξ before vowels the compulsion/necessity I to lead out I
Ps:24:17 the (nom) squeezings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DISTRESS the (gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen) they-were-ENLARGE-ed out of (+gen) the (gen) compulsions/necessities (gen) me (gen) do-LEAD-you(sg)-OUT! me (acc)
Ps:24:17 Ps_24:17_1 Ps_24:17_2 Ps_24:17_3 Ps_24:17_4 Ps_24:17_5 Ps_24:17_6 Ps_24:17_7 Ps_24:17_8 Ps_24:17_9 Ps_24:17_10 Ps_24:17_11 Ps_24:17_12
Ps:24:17 x x x x x x x x x x x x
Ps:24:18 ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.
Ps:24:18 Look upon mine affliction and my trouble; and forgive all my sins. (Psalm 25:18 Brenton)
Ps:24:18 Spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy! (Psalm 25:18 BT_4)
Ps:24:18 ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.
Ps:24:18 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κόπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:24:18 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głębokość; do niżej Ja I też, nawet, mianowicie Praca trudzą się Ja I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Ps:24:18 i)de\ tE\n tapei/nOsi/n mou kai\ to\n ko/pon mou kai\ a)/fes pa/sas ta\s a(marti/as mou.
Ps:24:18 ide tEn tapeinOsin mu kai ton kopon mu kai afes pasas tas hamartias mu.
Ps:24:18 VB_AAD2S RA_ASF N3I_ASF RP_GS C RA_ASM N2_ASM RP_GS C VH_AAD2S A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GS
Ps:24:18 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the depth; to lower I and also, even, namely the labor toil I and also, even, namely to let go of every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Ps:24:18 do-SEE-you(sg)! the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing me (gen) and the (acc) labor (acc) me (gen) and do-LET-you(sg)-GO-OF! all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) me (gen)
Ps:24:18 Ps_24:18_1 Ps_24:18_2 Ps_24:18_3 Ps_24:18_4 Ps_24:18_5 Ps_24:18_6 Ps_24:18_7 Ps_24:18_8 Ps_24:18_9 Ps_24:18_10 Ps_24:18_11 Ps_24:18_12 Ps_24:18_13 Ps_24:18_14
Ps:24:18 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:19 ἰδὲ τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν καὶ μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με.
Ps:24:19 Look upon mine enemies; for they have been multiplied; and they have hated me with unjust hatred. (Psalm 25:19 Brenton)
Ps:24:19 Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą. (Psalm 25:19 BT_4)
Ps:24:19 ἰδὲ τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν καὶ μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με.
Ps:24:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί   ἄ·δικος -ον μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:24:19 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wrogi Ja Ponieważ/tamto By wzrastać/mnóż się I też, nawet, mianowicie Niesprawiedliwy Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja
Ps:24:19 i)de\ tou\s e)CHTrou/s mou, o(/ti e)plETu/nTEsan kai\ mi=sos a)/dikon e)mi/sEsa/n me.
Ps:24:19 ide tus eCHTrus mu, hoti eplETynTEsan kai misos adikon emisEsan me.
Ps:24:19 VB_AAD2S RA_APM N2_APM RP_GS C VCI_API3P C N3E_NSN A1B_NSN VAI_AAI3P RP_AS
Ps:24:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the hostile I because/that to increase/multiply and also, even, namely ć unjust to destest dislike, detest, hate, abominate I
Ps:24:19 do-SEE-you(sg)! the (acc) hostile ([Adj] acc) me (gen) because/that they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed and   unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-DESTEST-ed me (acc)
Ps:24:19 Ps_24:19_1 Ps_24:19_2 Ps_24:19_3 Ps_24:19_4 Ps_24:19_5 Ps_24:19_6 Ps_24:19_7 Ps_24:19_8 Ps_24:19_9 Ps_24:19_10 Ps_24:19_11
Ps:24:19 x x x x x x x x x x x
Ps:24:20 φύλαξον τὴν ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί με· μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ.
Ps:24:20 Keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I have hoped in thee. (Psalm 25:20 Brenton)
Ps:24:20 Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie. (Psalm 25:20 BT_4)
Ps:24:20 φύλαξον τὴν ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί με· μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ.
Ps:24:20 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὅτι ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:24:20 By zabezpieczać się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Nie By upokarzać Ponieważ/tamto By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Ps:24:20 fu/laXon tE\n PSuCHE/n mou kai\ r(u=sai/ me· mE\ kataisCHunTei/En, o(/ti E)/lpisa e)pi\ se/.
Ps:24:20 fylaXon tEn PSyCHEn mu kai rysai me· mE kataisCHynTeiEn, hoti Elpisa epi se.
Ps:24:20 VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VA_AMD2S RP_AS D VC_APO1S C VAI_AAI1S P RP_AS
Ps:24:20 to guard the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I not to humiliate because/that to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Ps:24:20 do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc) me (gen) and be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) not I-happen-to-be-HUMILIATE-ed (opt) because/that I-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:24:20 Ps_24:20_1 Ps_24:20_2 Ps_24:20_3 Ps_24:20_4 Ps_24:20_5 Ps_24:20_6 Ps_24:20_7 Ps_24:20_8 Ps_24:20_9 Ps_24:20_10 Ps_24:20_11 Ps_24:20_12 Ps_24:20_13
Ps:24:20 x x x x x x x x x x x x x
Ps:24:21 ἄκακοι καὶ εὐθεῖς ἐκολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά σε, κύριε.
Ps:24:21 The harmless and upright joined themselves to me: for I waited for thee, O Lord. (Psalm 25:21 Brenton)
Ps:24:21 Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. (Psalm 25:21 BT_4)
Ps:24:21 ἄκακοι καὶ εὐθεῖς ἐκολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά σε, κύριε.
Ps:24:21 ἄ·κακος -ον καί εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:24:21 Niewinny I też, nawet, mianowicie Prosto; prosto By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Ja Ponieważ/tamto By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:24:21 a)/kakoi kai\ eu)Tei=s e)kollO=nto/ moi, o(/ti u(pe/meina/ se, ku/rie.
Ps:24:21 akakoi kai euTeis ekollOnto moi, hoti hypemeina se, kyrie.
Ps:24:21 A1B_NPM C A3U_NPM V3I_IMI3P RP_DS C VAI_AAI1S RP_AS N2_VSM
Ps:24:21 innocent and also, even, namely straight; straight to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together I because/that to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:24:21 innocent ([Adj] nom|voc) and straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) they-were-being-JOIN-ed me (dat) because/that I-ENDURE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:24:21 Ps_24:21_1 Ps_24:21_2 Ps_24:21_3 Ps_24:21_4 Ps_24:21_5 Ps_24:21_6 Ps_24:21_7 Ps_24:21_8 Ps_24:21_9
Ps:24:21 x x x x x x x x x
Ps:24:22 λύτρωσαι, ὁ θεός, τὸν Ισραηλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.
Ps:24:22 Deliver Israel, O God, out of all his afflictions. (Psalm 25:22 Brenton)
Ps:24:22 Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków! (Psalm 25:22 BT_4)
Ps:24:22 λύτρωσαι, θεός, τὸν Ισραηλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.
Ps:24:22 λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:24:22 By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Bóg  Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność On/ona/to/to samo
Ps:24:22 lu/trOsai, o( Teo/s, to\n *israEl e)k pasO=n tO=n Tli/PSeOn au)tou=.
Ps:24:22 lytrOsai, ho Teos, ton israEl ek pasOn tOn TliPSeOn autu.
Ps:24:22 VA_AMD2S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM P A1S_GPF RA_GPF N3I_GPF RD_GSM
Ps:24:22 to redeem to be released, upon payment of ransom the god [see theology] the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty he/she/it/same
Ps:24:22 to-REDEEM, be-you(sg)-REDEEM-ed!, he/she/it-happens-to-REDEEM (opt) the (nom) god (nom) the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) all (gen) the (gen) squeezings (gen) him/it/same (gen)
Ps:24:22 Ps_24:22_1 Ps_24:22_2 Ps_24:22_3 Ps_24:22_4 Ps_24:22_5 Ps_24:22_6 Ps_24:22_7 Ps_24:22_8 Ps_24:22_9 Ps_24:22_10
Ps:24:22 x x x x x x x x x x