Ps:31:1 Τῷ Δαυιδ· συνέσεως. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·
Ps:31:1 A Psalm of instruction by David. Blessed are they whose transgressions are forgiven, and who sins are covered. (Psalm 32:1 Brenton)
Ps:31:1 Dawidowy. Pieśń pouczająca. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. (Psalm 32:1 BT_4)
Ps:31:1 Τῷ Δαυιδ· συνέσεως. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·
Ps:31:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ σύν·εσις, -εως, ἡ μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὅς ἥ ὅ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Ps:31:1 David Wglądu/orientacja Szczęśliwy; do ??? Kto/, który/, który By pozwalać iść z Bezprawie I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By pokrywać wszędzie {skończony} Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Ps:31:1 *tO=| *dauid· sune/seOs. *maka/rioi O(=n a)fe/TEsan ai( a)nomi/ai kai\ O(=n e)pekalu/fTEsan ai( a(marti/ai·
Ps:31:1 tO dauid· syneseOs. makarioi hOn afeTEsan hai anomiai kai hOn epekalyfTEsan hai hamartiai·
Ps:31:1 RA_DSM N_DSM N3I_GSF A1A_NPM RR_GPM VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF C RR_GPM VVI_API3P RA_NPF N1A_NPF
Ps:31:1 the David insight/discernment fortunate; to ??? who/whom/which to let go of the lawlessness and also, even, namely who/whom/which to cover over the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Ps:31:1 the (dat) David (indecl) insight/discernment (gen) fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) who/whom/which (gen) they-were-LET-ed-GO-OF the (nom) lawlessnesss (nom|voc) and who/whom/which (gen) they-were-COVER-ed-OVER the (nom) sins (nom|voc)
Ps:31:1 Ps_31:1_1 Ps_31:1_2 Ps_31:1_3 Ps_31:1_4 Ps_31:1_5 Ps_31:1_6 Ps_31:1_7 Ps_31:1_8 Ps_31:1_9 Ps_31:1_10 Ps_31:1_11 Ps_31:1_12 Ps_31:1_13
Ps:31:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:2 μακάριος ἀνήρ, οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν, οὐδὲ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος.
Ps:31:2 Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin, and whose mouth there is no guile. (Psalm 32:2 Brenton)
Ps:31:2 Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. (Psalm 32:2 BT_4)
Ps:31:2 μακάριος ἀνήρ, οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν, οὐδὲ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος.
Ps:31:2 μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δόλος, -ου, ὁ
Ps:31:2 Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Nie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty
Ps:31:2 maka/rios a)nE/r, ou(= ou) mE\ logi/sEtai ku/rios a(marti/an, ou)de\ e)/stin e)n tO=| sto/mati au)tou= do/los.
Ps:31:2 makarios anEr, hu u mE logisEtai kyrios hamartian, ude estin en tO stomati autu dolos.
Ps:31:2 A1A_NSM N3_NSM RR_GSM D D VA_AMS3S N2_NSM N1A_ASF C V9_PAI3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM N2_NSM
Ps:31:2 fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing not to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same guile craft, deceit, subtilty
Ps:31:2 fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) where; who/whom/which (gen) not not he/she/it-should-be-LOGICALLY SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) sin (acc) neither/nor he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) him/it/same (gen) guile (nom)
Ps:31:2 Ps_31:2_1 Ps_31:2_2 Ps_31:2_3 Ps_31:2_4 Ps_31:2_5 Ps_31:2_6 Ps_31:2_7 Ps_31:2_8 Ps_31:2_9 Ps_31:2_10 Ps_31:2_11 Ps_31:2_12 Ps_31:2_13 Ps_31:2_14 Ps_31:2_15
Ps:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:3 ὅτι ἐσίγησα, ἐπαλαιώθη τὰ ὀστᾶ μου ἀπὸ τοῦ κράζειν με ὅλην τὴν ἡμέραν·
Ps:31:3 Because I kept silence, my bones waxed old, from my crying all the day. (Psalm 32:3 Brenton)
Ps:31:3 Póki milczałem, schnęły kości moje, wśród codziennych mych jęków. (Psalm 32:3 BT_4)
Ps:31:3 ὅτι ἐσίγησα, ἐπαλαιώθη τὰ ὀστᾶ μου ἀπὸ τοῦ κράζειν με ὅλην τὴν ἡμέραν·
Ps:31:3 ὅτι σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Ps:31:3 Ponieważ/tamto Nie by musieć żaden dźwięk być cichy By robić stary Kość Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By krzyknąć Ja Cały Dzień
Ps:31:3 o(/ti e)si/gEsa, e)palaiO/TE ta\ o)sta= mou a)po\ tou= kra/DZein me o(/lEn tE\n E(me/ran·
Ps:31:3 hoti esigEsa, epalaiOTE ta osta mu apo tu kraDZein me holEn tEn hEmeran·
Ps:31:3 C VAI_AAI1S VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RP_GS P RA_GSN V1_PAN RP_AS A1_ASF RA_ASF N1A_ASF
Ps:31:3 because/that to have no sound to be silent to make old the bone I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to cry out I whole the day
Ps:31:3 because/that I-TO HAVE NO SOUND-ed he/she/it-was-MAKE-ed-OLD the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) the (gen) to-be-CRY-ing-OUT me (acc) whole (acc) the (acc) day (acc)
Ps:31:3 Ps_31:3_1 Ps_31:3_2 Ps_31:3_3 Ps_31:3_4 Ps_31:3_5 Ps_31:3_6 Ps_31:3_7 Ps_31:3_8 Ps_31:3_9 Ps_31:3_10 Ps_31:3_11 Ps_31:3_12 Ps_31:3_13
Ps:31:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:4 ὅτι ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐβαρύνθη ἐπ’ ἐμὲ ἡ χείρ σου, ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναι ἄκανθαν. διάψαλμα.
Ps:31:4 For day and night thy hand was heavy upon me: I became thoroughly miserable while a thorn was fastened in me. Pause. (Psalm 32:4 Brenton)
Ps:31:4 Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach. (Psalm 32:4 BT_4)
Ps:31:4 ὅτι ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐβαρύνθη ἐπ’ ἐμὲ χείρ σου, ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναι ἄκανθαν. διάψαλμα.
Ps:31:4 ὅτι ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) εἰς[1] ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἐμ·πήγνυμι [LXX] (-, -, εν+πηξ-, εν+πεπηγ·[κ]-, -, εν+παγ·[θ]-) ἄκανθα, -ης, ἡ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:31:4 Ponieważ/tamto Dzień I też, nawet, mianowicie Noc By obciążać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ręka Ty; twój/twój(sg) By odwracać się Do (+przyspieszenie) Niedola W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By tkwić {By trzymać się} w Cierń (roślina {fabryka} ciernia) selah
Ps:31:4 o(/ti E(me/ras kai\ nukto\s e)baru/nTE e)p’ e)me\ E( CHei/r sou, e)stra/fEn ei)s talaipOri/an e)n tO=| e)mpagE=nai a)/kanTan. dia/PSalma.
Ps:31:4 hoti hEmeras kai nyktos ebarynTE ep’ eme hE CHeir su, estrafEn eis talaipOrian en tO empagEnai akanTan. diaPSalma.
Ps:31:4 C N1A_GSF C N3_GSF VCI_API3S P RP_AS RA_NSF N3_NSF RP_GS VDI_API1S P N1A_ASF P RA_DSN VD_APN N1A_ASF N3M_NSN
Ps:31:4 because/that day and also, even, namely night to weigh down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the hand you; your/yours(sg) to turn into (+acc) misery in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to stick in thorn (thorn plant) selah
Ps:31:4 because/that day (gen), days (acc) and night (gen) he/she/it-was-WEIGH-ed-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-was-TURN-ed into (+acc) misery (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-STICK-ed-IN thorn (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:31:4 Ps_31:4_1 Ps_31:4_2 Ps_31:4_3 Ps_31:4_4 Ps_31:4_5 Ps_31:4_6 Ps_31:4_7 Ps_31:4_8 Ps_31:4_9 Ps_31:4_10 Ps_31:4_11 Ps_31:4_12 Ps_31:4_13 Ps_31:4_14 Ps_31:4_15 Ps_31:4_16 Ps_31:4_17 Ps_31:4_18
Ps:31:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:5 τὴν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα· εἶπα Ἐξαγορεύσω κατ’ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ κυρίῳ· καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς ἁμαρτίας μου. διάψαλμα.
Ps:31:5 I acknowledged my sin, and hid not mine iniquity: I said, I will confess mine iniquity to the Lord against myself; and thou forgavest the ungodliness of my heart. Pause. (Psalm 32:5 Brenton)
Ps:31:5 Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją wobec Pana», a Tyś darował winę mego grzechu. (Psalm 32:5 BT_4)
Ps:31:5 τὴν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα· εἶπα Ἐξαγορεύσω κατ’ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ κυρίῳ· καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς ἁμαρτίας μου. διάψαλμα.
Ps:31:5 ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·αγορεύω [LXX] (εξ+αγορευ-, εξ+αγορευ·σ-, εξ+αγορευ·σ-, -, -, -) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:31:5 Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja By robić znany I też, nawet, mianowicie Bezprawie Ja ??? Przed przydechem mocnym By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany By mówić/opowiadaj Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Bezprawie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ty By pozwalać iść z Brak szacunku Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja selah
Ps:31:5 tE\n a(marti/an mou e)gnO/risa kai\ tE\n a)nomi/an mou ou)k e)ka/luPSa· ei)=pa *)eXagoreu/sO kat’ e)mou= tE\n a)nomi/an mou tO=| kuri/O|· kai\ su\ a)fE=kas tE\n a)se/beian tE=s a(marti/as mou. dia/PSalma.
Ps:31:5 tEn hamartian mu egnOrisa kai tEn anomian mu uk ekalyPSa· eipa eXagoreusO kat’ emu tEn anomian mu tO kyriO· kai sy afEkas tEn asebeian tEs hamartias mu. diaPSalma.
Ps:31:5 RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI1S C RA_ASF N1A_ASF RP_GS D VAI_AAI1S VAI_AAI1S VF_FAI1S P RP_GS RA_ASF N1A_ASF RP_GS RA_DSM N2_DSM C RP_NS VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1A_GSF RP_GS N3M_NSN
Ps:31:5 the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to make known and also, even, namely the lawlessness I οὐχ before rough breathing to cover cloak, veiled, muffled to say/tell to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine the lawlessness I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely you to let go of the lack of deference the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I selah
Ps:31:5 the (acc) sin (acc) me (gen) I-MAKE-ed-KNOWN and the (acc) lawlessness (acc) me (gen) not I-COVER-ed I-SAY/TELL-ed I-will-???, I-should-??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (acc) lawlessness (acc) me (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and you(sg) (nom) you(sg)-LET-ed-GO-OF the (acc) lack of deference (acc) the (gen) sin (gen), sins (acc) me (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:31:5 Ps_31:5_1 Ps_31:5_2 Ps_31:5_3 Ps_31:5_4 Ps_31:5_5 Ps_31:5_6 Ps_31:5_7 Ps_31:5_8 Ps_31:5_9 Ps_31:5_10 Ps_31:5_11 Ps_31:5_12 Ps_31:5_13 Ps_31:5_14 Ps_31:5_15 Ps_31:5_16 Ps_31:5_17 Ps_31:5_18 Ps_31:5_19 Ps_31:5_20 Ps_31:5_21 Ps_31:5_22 Ps_31:5_23 Ps_31:5_24 Ps_31:5_25 Ps_31:5_26 Ps_31:5_27 Ps_31:5_28
Ps:31:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:6 ὑπὲρ ταύτης προσεύξεται πᾶς ὅσιος πρὸς σὲ ἐν καιρῷ εὐθέτῳ· πλὴν ἐν κατακλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγιοῦσιν.
Ps:31:6 Therefore shall every holy one pray to thee in a fit time: only in the deluge of many waters they shall not come nigh to him. (Psalm 32:6 Brenton)
Ps:31:6 Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną. (Psalm 32:6 BT_4)
Ps:31:6 ὑπὲρ ταύτης προσεύξεται πᾶς ὅσιος πρὸς σὲ ἐν καιρῷ εὐθέτῳ· πλὴν ἐν κατακλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγιοῦσιν.
Ps:31:6 ὑπέρ οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εὔ·θετος -ον πλήν ἐν κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πρός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)
Ps:31:6 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By modlić się się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Święty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Stosowny [dobrze umieszczany] Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potopu/powódź [zobacz kataklizm] Woda Dużo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź))
Ps:31:6 u(pe\r tau/tEs proseu/Xetai pa=s o(/sios pro\s se\ e)n kairO=| eu)Te/tO|· plE\n e)n kataklusmO=| u(da/tOn pollO=n pro\s au)to\n ou)k e)ggiou=sin.
Ps:31:6 hyper tautEs proseuXetai pas hosios pros se en kairO euTetO· plEn en kataklysmO hydatOn pollOn pros auton uk engiusin.
Ps:31:6 P RD_GSF VF_FMI3S A3_NSM A1A_NSM P RP_AS P N2_DSM A1B_DSM D P N2_DSM N3T_GPN A1_GPN P RD_ASM D VF2_FAI3P
Ps:31:6 above (+acc), on behalf of (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to pray every all, each, every, the whole of holy toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time appropriate [well-placed] except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among deluge/flood [see cataclysm] water much toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach))
Ps:31:6 above (+acc), on behalf of (+gen) this (gen) he/she/it-will-be-PRAY-ed every (nom|voc) holy ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) period of time (dat) appropriate ([Adj] dat) except in/among/by (+dat) deluge/flood (dat) waters (gen) many (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) not they-will-NEAR, going-to-NEAR (fut ptcp) (dat)
Ps:31:6 Ps_31:6_1 Ps_31:6_2 Ps_31:6_3 Ps_31:6_4 Ps_31:6_5 Ps_31:6_6 Ps_31:6_7 Ps_31:6_8 Ps_31:6_9 Ps_31:6_10 Ps_31:6_11 Ps_31:6_12 Ps_31:6_13 Ps_31:6_14 Ps_31:6_15 Ps_31:6_16 Ps_31:6_17 Ps_31:6_18 Ps_31:6_19
Ps:31:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:7 σύ μου εἶ καταφυγὴ ἀπὸ θλίψεως τῆς περιεχούσης με· τὸ ἀγαλλίαμά μου, λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με. διάψαλμα.
Ps:31:7 Thou art my refuge from the affliction that encompasses me; my joy, to deliver me from them that have compassed me. Pause. (Psalm 32:7 Brenton)
Ps:31:7 Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. (Psalm 32:7 BT_4)
Ps:31:7 σύ μου εἶ καταφυγὴ ἀπὸ θλίψεως τῆς περιεχούσης με· τὸ ἀγαλλίαμά μου, λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με. διάψαλμα.
Ps:31:7 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ἀπό θλῖψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:31:7 Ty Ja By iść; by być Schronienie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Ja exhultation Ja By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ja selah
Ps:31:7 su/ mou ei)= katafugE\ a)po\ Tli/PSeOs tE=s perieCHou/sEs me· to\ a)galli/ama/ mou, lu/trOsai/ me a)po\ tO=n kuklOsa/ntOn me. dia/PSalma.
Ps:31:7 sy mu ei katafygE apo TliPSeOs tEs perieCHusEs me· to agalliama mu, lytrOsai me apo tOn kyklOsantOn me. diaPSalma.
Ps:31:7 RP_NS RP_GS V9_PAI2S N1_NSF P N3I_GSF RA_GSF V1_PAPGSF RP_AS RA_ASN N3M_ASN RP_GS VA_AAN RP_AS P RA_GPM VA_AAPGPM RP_AS N3M_NSN
Ps:31:7 you I to go; to be refuge from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing squeezing adversity, trial, trouble, difficulty the to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents I the exhultation I to redeem to be released, upon payment of ransom I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle I selah
Ps:31:7 you(sg) (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are refuge (nom|voc) away from (+gen) squeezing (gen) the (gen) while CONTAINED-ing (gen) me (acc) the (nom|acc) exhultation (nom|acc|voc) me (gen) to-REDEEM, be-you(sg)-REDEEM-ed!, he/she/it-happens-to-REDEEM (opt) me (acc) away from (+gen) the (gen) let-them-ENCIRCLE! (classical), upon ENCIRCLE-ing (gen) me (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:31:7 Ps_31:7_1 Ps_31:7_2 Ps_31:7_3 Ps_31:7_4 Ps_31:7_5 Ps_31:7_6 Ps_31:7_7 Ps_31:7_8 Ps_31:7_9 Ps_31:7_10 Ps_31:7_11 Ps_31:7_12 Ps_31:7_13 Ps_31:7_14 Ps_31:7_15 Ps_31:7_16 Ps_31:7_17 Ps_31:7_18 Ps_31:7_19
Ps:31:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:8 συνετιῶ σε καὶ συμβιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ πορεύσῃ, ἐπιστηριῶ ἐπὶ σὲ τοὺς ὀφθαλμούς μου.
Ps:31:8 I will instruct thee and guide thee in this way wherein thou shalt go: I will fix mine eyes upon thee. (Psalm 32:8 Brenton)
Ps:31:8 «Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie. (Psalm 32:8 BT_4)
Ps:31:8 συνετιῶ σε καὶ συμβιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτῃ, πορεύσῃ, ἐπιστηριῶ ἐπὶ σὲ τοὺς ὀφθαλμούς μου.
Ps:31:8 συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συμ·βιβάζω (συν+βιβαζ-, συν+βιβ(α)·[σ]-/συν+βιβα·σ-, συν+βιβα·σ-, -, -, συν+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπι·στηρίζω (επι+στηριζ-, επι+στηρι(ε)·[σ]-/επι+στηρι·σ-, επι+στηρι·σ-/επι+στηριξ-, -, επ+εστηρισ-/επ+εστηριγ-, επι+στηρισ·θ-/επι+στηριχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:31:8 By przynosić do zmysłów {sensów} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By łączyć (łącz kropki) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By iść By stabilizować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Oko Ja
Ps:31:8 sunetiO= se kai\ sumbibO= se e)n o(dO=| tau/tE|, E(=| poreu/sE|, e)pistEriO= e)pi\ se\ tou\s o)fTalmou/s mou.
Ps:31:8 synetiO se kai symbibO se en hodO tautE, hE poreusE, epistEriO epi se tus ofTalmus mu.
Ps:31:8 VF2_FAI1S RP_AS C VF2_FAI1S RP_AS P N2_DSF RD_DSF RR_DSF VA_AAS3S VF2_FAI1S P RP_AS RA_APM N2_APM RP_GS
Ps:31:8 to bring to senses you; your/yours(sg) and also, even, namely to piece together (connect the dots) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to go to stabilize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the eye I
Ps:31:8 I-will-BRING-TO-SENSES you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-PIECE-TOGETHER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) way/road (dat) this (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed I-will-STABILIZE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) eyes (acc) me (gen)
Ps:31:8 Ps_31:8_1 Ps_31:8_2 Ps_31:8_3 Ps_31:8_4 Ps_31:8_5 Ps_31:8_6 Ps_31:8_7 Ps_31:8_8 Ps_31:8_9 Ps_31:8_10 Ps_31:8_11 Ps_31:8_12 Ps_31:8_13 Ps_31:8_14 Ps_31:8_15 Ps_31:8_16
Ps:31:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:9 μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστιν σύνεσις, ἐν χαλινῷ καὶ κημῷ τὰς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαι τῶν μὴ ἐγγιζόντων πρὸς σέ.
Ps:31:9 Be ye not as horse and mule, which have no understanding; but thou must constrain their jaws with bit and curb, lest they should come nigh to thee. (Psalm 32:9 Brenton)
Ps:31:9 Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, nie zbliżą się inaczej do ciebie». (Psalm 32:9 BT_4)
Ps:31:9 μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστιν σύνεσις, ἐν χαλινῷ καὶ κημῷ τὰς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαι τῶν μὴ ἐγγιζόντων πρὸς σέ.
Ps:31:9 μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἵππος, -ου, ὁ καί ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ ἐν χαλινός, -οῦ, ὁ καί κημός, -οῦ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό σιαγών, -όνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἄγχω [LXX] (αγχ-, -, αγξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μή ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:31:9 Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Koń I też, nawet, mianowicie Muł [pół osioł] Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Wglądu/orientacja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uzdy kawałek I też, nawet, mianowicie Pysk Policzek On/ona/to/to samo By dusić/knebel Nie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Ps:31:9 mE\ gi/nesTe O(s i(/ppos kai\ E(mi/onos, oi(=s ou)k e)/stin su/nesis, e)n CHalinO=| kai\ kEmO=| ta\s siago/nas au)tO=n a)/gXai tO=n mE\ e)ggiDZo/ntOn pro\s se/.
Ps:31:9 mE ginesTe hOs hippos kai hEmionos, hois uk estin synesis, en CHalinO kai kEmO tas siagonas autOn anXai tOn mE engiDZontOn pros se.
Ps:31:9 D V1_PMD2P C N2_NSM C N2_NSM RR_DPM D V9_PAI3S N3I_NSF P N2_DSM C N2_DSM RA_APF N3N_APF RD_GPM VA_AAN RA_GPM D V1_PAPGPM P RP_AS
Ps:31:9 not to become become, happen as/like horse and also, even, namely mule [half-ass] who/whom/which οὐχ before rough breathing to be insight/discernment in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bridle bit and also, even, namely muzzle the cheek he/she/it/same to strangle/gag the not to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Ps:31:9 not you(pl)-are-being-BECOME-ed, be-you(pl)-being-BECOME-ed! as/like horse (nom) and mule (nom) who/whom/which (dat) not he/she/it-is insight/discernment (nom) in/among/by (+dat) bridle bit (dat) and muzzle (dat) the (acc) cheeks (acc) them/same (gen) to-STRANGLE/GAG, be-you(sg)-STRANGLE/GAG-ed!, he/she/it-happens-to-STRANGLE/GAG (opt) the (gen) not let-them-be-NEAR-ing! (classical), while NEAR-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:31:9 Ps_31:9_1 Ps_31:9_2 Ps_31:9_3 Ps_31:9_4 Ps_31:9_5 Ps_31:9_6 Ps_31:9_7 Ps_31:9_8 Ps_31:9_9 Ps_31:9_10 Ps_31:9_11 Ps_31:9_12 Ps_31:9_13 Ps_31:9_14 Ps_31:9_15 Ps_31:9_16 Ps_31:9_17 Ps_31:9_18 Ps_31:9_19 Ps_31:9_20 Ps_31:9_21 Ps_31:9_22 Ps_31:9_23
Ps:31:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:31:10 πολλαὶ αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλπίζοντα ἐπὶ κύριον ἔλεος κυκλώσει.
Ps:31:10 Many are the scourges of the sinner: but him that hopes in the Lord mercy shall compass about. (Psalm 32:10 Brenton)
Ps:31:10 Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu. (Psalm 32:10 BT_4)
Ps:31:10 πολλαὶ αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλπίζοντα ἐπὶ κύριον ἔλεος κυκλώσει.
Ps:31:10 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό μάστιξ, -ιγος, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό δέ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-)
Ps:31:10 Dużo Smagająca/nieszczęścia/choroba Grzeszny zaś By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło
Ps:31:10 pollai\ ai( ma/stiges tou= a(martOlou=, to\n de\ e)lpi/DZonta e)pi\ ku/rion e)/leos kuklO/sei.
Ps:31:10 pollai hai mastiges tu hamartOlu, ton de elpiDZonta epi kyrion eleos kyklOsei.
Ps:31:10 A1_NPF RA_NPF N3G_NPF RA_GSM A1B_GSM RA_ASM x V1_PAPASM P N2_ASM N3E_NSN VF_FAI3S
Ps:31:10 much the scourging/affliction/malady the sinful the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. mercy to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle
Ps:31:10 many (nom) the (nom) scourgings/afflictions/maladies (nom|voc) the (gen) sinful ([Adj] gen) the (acc) Yet while HOPE-ing (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) mercy (nom, nom|acc|voc) he/she/it-will-ENCIRCLE, you(sg)-will-be-ENCIRCLE-ed (classical)
Ps:31:10 Ps_31:10_1 Ps_31:10_2 Ps_31:10_3 Ps_31:10_4 Ps_31:10_5 Ps_31:10_6 Ps_31:10_7 Ps_31:10_8 Ps_31:10_9 Ps_31:10_10 Ps_31:10_11 Ps_31:10_12
Ps:31:10 x x x x x x x x x x x x
Ps:31:11 εὐφράνθητε ἐπὶ κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, καὶ καυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Ps:31:11 Be glad in the Lord, and exult, ye righteous: and glory, all ye that are upright in heart. (Psalm 32:11 Brenton)
Ps:31:11 Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu, wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki! (Psalm 32:11 BT_4)
Ps:31:11 εὐφράνθητε ἐπὶ κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, καὶ καυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Ps:31:11 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Ps:31:11 By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie By napawać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:31:11 eu)fra/nTEte e)pi\ ku/rion kai\ a)gallia=sTe, di/kaioi, kai\ kauCHa=sTe, pa/ntes oi( eu)Tei=s tE=| kardi/a|.
Ps:31:11 eufranTEte epi kyrion kai agalliasTe, dikaioi, kai kauCHasTe, pantes hoi euTeis tE kardia.
Ps:31:11 VC_APD2P P N2_ASM C V3_PMD2P A1A_NPM C V3_PMD2P A3_NPM RA_NPM A3U_NPM RA_DSF N1A_DSF
Ps:31:11 to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to exult (glad, great joy) just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely to gloat every all, each, every, the whole of the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:31:11 you(pl)-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, be-you(pl)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(pl)-should-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(pl)-are-being-EXULT-ed, be-you(pl)-being-EXULT-ed!, you(pl)-should-be-being-EXULT-ed just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and you(pl)-are-being-GLOAT-ed, be-you(pl)-being-GLOAT-ed!, you(pl)-should-be-being-GLOAT-ed all (nom|voc) the (nom) straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) the (dat) heart (dat)
Ps:31:11 Ps_31:11_1 Ps_31:11_2 Ps_31:11_3 Ps_31:11_4 Ps_31:11_5 Ps_31:11_6 Ps_31:11_7 Ps_31:11_8 Ps_31:11_9 Ps_31:11_10 Ps_31:11_11 Ps_31:11_12 Ps_31:11_13
Ps:31:11 x x x x x x x x x x x x x