Ps:30:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· ἐκστάσεως.
Ps:30:1 For the end, a Psalm of David, an utterance of extreme fear. O Lord, I have hoped in thee; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness and rescue me. (Psalm 31:1 Brenton)
Ps:30:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (Psalm 31:1 BT_4)
Ps:30:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· ἐκστάσεως.
Ps:30:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἔκ·στασις, -εως, ἡ
Ps:30:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David Zdziwienia/zachwyt
Ps:30:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid· e)ksta/seOs.
Ps:30:1 eis to telos· PSalmos tO dauid· ekstaseOs.
Ps:30:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM N3I_GSF
Ps:30:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David astoundment/ecstasy
Ps:30:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl) astoundment/ecstasy (gen)
Ps:30:1 Ps_30:1_1 Ps_30:1_2 Ps_30:1_3 Ps_30:1_4 Ps_30:1_5 Ps_30:1_6 Ps_30:1_7
Ps:30:1 x x x x x x x
Ps:30:2 Ἐπὶ σοί, κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με.
Ps:30:2 For the end, a Psalm of David, an utterance of extreme fear. O Lord, I have hoped in thee; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness and rescue me. (Psalm 31:1 Brenton)
Ps:30:2 Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości! (Psalm 31:2 BT_4)
Ps:30:2 Ἐπὶ σοί, κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με.
Ps:30:2 ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:2 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Nie By upokarzać Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ja
Ps:30:2 *)epi\ soi/, ku/rie, E)/lpisa, mE\ kataisCHunTei/En ei)s to\n ai)O=na· e)n tE=| dikaiosu/nE| sou r(u=sai/ me kai\ e)Xelou= me.
Ps:30:2 epi soi, kyrie, Elpisa, mE kataisCHynTeiEn eis ton aiOna· en tE dikaiosynE su rysai me kai eXelu me.
Ps:30:2 P RP_DS N2_VSM VAI_AAI1S D VC_APO1S P RA_ASM N3W_ASM P RA_DSF N1_DSF RP_GS VA_AMD2S RP_AS C VB_AMD2S RP_AS
Ps:30:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hope survive, live through, outlast, outlive not to humiliate into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I and also, even, namely to take out I
Ps:30:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-HOPE-ed not I-happen-to-be-HUMILIATE-ed (opt) into (+acc) the (acc) eon (acc) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) and be-you(sg)-TAKE OUT-ed! me (acc)
Ps:30:2 Ps_30:2_1 Ps_30:2_2 Ps_30:2_3 Ps_30:2_4 Ps_30:2_5 Ps_30:2_6 Ps_30:2_7 Ps_30:2_8 Ps_30:2_9 Ps_30:2_10 Ps_30:2_11 Ps_30:2_12 Ps_30:2_13 Ps_30:2_14 Ps_30:2_15 Ps_30:2_16 Ps_30:2_17 Ps_30:2_18
Ps:30:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:3 κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου, τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με· γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶκον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με.
Ps:30:3 Incline thine ear to me; make haste to rescue me: be thou to me for a protecting God, and for a house of refuge to save me. (Psalm 31:2 Brenton)
Ps:30:3 Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. (Psalm 31:3 BT_4)
Ps:30:3 κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου, τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με· γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶκον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με.
Ps:30:3 κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] καί εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:3 By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Ucho Ty; twój/twój(sg) By wyjmować Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Do (+przyspieszenie) Bóg  Ochraniający I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dom Schronienie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Ps:30:3 kli=non pro/s me to\ ou)=s sou, ta/CHunon tou= e)Xele/sTai me· genou= moi ei)s Teo\n u(peraspistE\n kai\ ei)s oi)=kon katafugE=s tou= sO=sai/ me.
Ps:30:3 klinon pros me to us su, taCHynon tu eXelesTai me· genu moi eis Teon hyperaspistEn kai eis oikon katafygEs tu sOsai me.
Ps:30:3 V1_PAPASN P RP_AS RA_ASN N3_ASN RP_GS VA_AAD2S RA_GSN VB_AMN RP_AS VB_AMD2S RP_DS P N2_ASM N1M_ASM C P N2_ASM N1_GSF RA_GSN VA_AAN RP_AS
Ps:30:3 to bend/wane [see incline, decline, recline] toward (+acc,+gen,+dat) I the ear you; your/yours(sg) ć the to take out I to become become, happen I into (+acc) god [see theology] shielder and also, even, namely into (+acc) house refuge the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Ps:30:3 do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (gen) to-be-TAKE OUT-ed me (acc) be-you(sg)-BECOME-ed! me (dat) into (+acc) god (acc) shielder (acc) and into (+acc) house (acc) refuge (gen) the (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) me (acc)
Ps:30:3 Ps_30:3_1 Ps_30:3_2 Ps_30:3_3 Ps_30:3_4 Ps_30:3_5 Ps_30:3_6 Ps_30:3_7 Ps_30:3_8 Ps_30:3_9 Ps_30:3_10 Ps_30:3_11 Ps_30:3_12 Ps_30:3_13 Ps_30:3_14 Ps_30:3_15 Ps_30:3_16 Ps_30:3_17 Ps_30:3_18 Ps_30:3_19 Ps_30:3_20 Ps_30:3_21 Ps_30:3_22
Ps:30:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:4 ὅτι κραταίωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σὺ καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με καὶ διαθρέψεις με·
Ps:30:4 For thou art my strength and my refuge; and thou shalt guide me for thy name's sake, and maintain me. (Psalm 31:3 Brenton)
Ps:30:4 Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie! (Psalm 31:4 BT_4)
Ps:30:4 ὅτι κραταίωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σὺ καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με καὶ διαθρέψεις με·
Ps:30:4 ὅτι   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:4 Ponieważ/tamto Ja I też, nawet, mianowicie Schronienie Ja By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie Z powodu dla, dla Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By kierować Ja I też, nawet, mianowicie Ja
Ps:30:4 o(/ti kratai/Oma/ mou kai\ katafugE/ mou ei)= su\ kai\ e(/neken tou= o)no/mato/s sou o(dEgE/seis me kai\ diaTre/PSeis me·
Ps:30:4 hoti krataiOma mu kai katafygE mu ei sy kai heneken tu onomatos su hodEgEseis me kai diaTrePSeis me·
Ps:30:4 C N3M_NSN RP_GS C N1_NSF RP_GS V9_PAI2S RP_NS C P RA_GSN N3M_GSN RP_GS VF_FAI2S RP_AS C VF_FAI2S RP_AS
Ps:30:4 because/that ć I and also, even, namely refuge I to go; to be you and also, even, namely owing to for, for the sake of the name with regard to you; your/yours(sg) to guide I and also, even, namely ć I
Ps:30:4 because/that   me (gen) and refuge (nom|voc) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and owing to the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-GUIDE me (acc) and   me (acc)
Ps:30:4 Ps_30:4_1 Ps_30:4_2 Ps_30:4_3 Ps_30:4_4 Ps_30:4_5 Ps_30:4_6 Ps_30:4_7 Ps_30:4_8 Ps_30:4_9 Ps_30:4_10 Ps_30:4_11 Ps_30:4_12 Ps_30:4_13 Ps_30:4_14 Ps_30:4_15 Ps_30:4_16 Ps_30:4_17 Ps_30:4_18
Ps:30:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:5 ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης, ἧς ἔκρυψάν μοι, ὅτι σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστής μου.
Ps:30:5 Thou shalt bring me out of the snare which they have hidden for me; for thou, O Lord, art my defender. (Psalm 31:4 Brenton)
Ps:30:5 Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. (Psalm 31:5 BT_4)
Ps:30:5 ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης, ἧς ἔκρυψάν μοι, ὅτι σὺ εἶ ὑπερασπιστής μου.
Ps:30:5 ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:5 By prowadzić poza Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pułapka {Trap} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ja Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Ochraniający Ja
Ps:30:5 e)Xa/Xeis me e)k pagi/dos tau/tEs, E(=s e)/kruPSa/n moi, o(/ti su\ ei)= o( u(peraspistE/s mou.
Ps:30:5 eXaXeis me ek pagidos tautEs, hEs ekryPSan moi, hoti sy ei ho hyperaspistEs mu.
Ps:30:5 VF_FAI2S RP_AS P N3D_GSF RD_GSF RR_GSF VAI_AAI3P RP_DS C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N1M_NSM RP_GS
Ps:30:5 to lead out I out of (+gen) ἐξ before vowels trap this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to hide conceal, skulk I because/that you to go; to be the shielder I
Ps:30:5 you(sg)-will-LEAD-OUT me (acc) out of (+gen) trap (gen) this (gen) who/whom/which (gen) they-HIDE-ed me (dat) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) shielder (nom) me (gen)
Ps:30:5 Ps_30:5_1 Ps_30:5_2 Ps_30:5_3 Ps_30:5_4 Ps_30:5_5 Ps_30:5_6 Ps_30:5_7 Ps_30:5_8 Ps_30:5_9 Ps_30:5_10 Ps_30:5_11 Ps_30:5_12 Ps_30:5_13 Ps_30:5_14
Ps:30:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:6 εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· ἐλυτρώσω με, κύριε ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας.
Ps:30:6 Into thine hands I will commit my spirit: thou hast redeemed me, O Lord God of truth. (Psalm 31:5 Brenton)
Ps:30:6 W ręce Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny! (Psalm 31:6 BT_4)
Ps:30:6 εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· ἐλυτρώσω με, κύριε θεὸς τῆς ἀληθείας.
Ps:30:6 εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Ps:30:6 Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  PRAWDA
Ps:30:6 ei)s CHei=ra/s sou paraTE/somai to\ pneu=ma/ mou· e)lutrO/sO me, ku/rie o( Teo\s tE=s a)lETei/as.
Ps:30:6 eis CHeiras su paraTEsomai to pneuma mu· elytrOsO me, kyrie ho Teos tEs alETeias.
Ps:30:6 P N3_APF RP_GS VF_FMI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS VAI_AMI2S RP_AS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF
Ps:30:6 into (+acc) hand you; your/yours(sg) to submit for-consideration the spirit breath, spiritual utterance, wind I to redeem to be released, upon payment of ransom I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the truth
Ps:30:6 into (+acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) you(sg)-were-REDEEM-ed me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) truth (gen), truths (acc)
Ps:30:6 Ps_30:6_1 Ps_30:6_2 Ps_30:6_3 Ps_30:6_4 Ps_30:6_5 Ps_30:6_6 Ps_30:6_7 Ps_30:6_8 Ps_30:6_9 Ps_30:6_10 Ps_30:6_11 Ps_30:6_12 Ps_30:6_13 Ps_30:6_14
Ps:30:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:7 ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διὰ κενῆς· ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ κυρίῳ ἤλπισα.
Ps:30:7 Thou has hated them that idly persist in vanities: but I have hoped in the Lord. (Psalm 31:6 Brenton)
Ps:30:7 Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa, ja natomiast pokładam ufność w Panu. (Psalm 31:7 BT_4)
Ps:30:7 ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διὰ κενῆς· ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ κυρίῳ ἤλπισα.
Ps:30:7 μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ διά κενός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)
Ps:30:7 Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt By chronić ochraniacz, by konserwować ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony Ja zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj
Ps:30:7 e)mi/sEsas tou\s diafula/ssontas mataio/tEtas dia\ kenE=s· e)gO\ de\ e)pi\ tO=| kuri/O| E)/lpisa.
Ps:30:7 emisEsas tus diafylassontas mataiotEtas dia kenEs· egO de epi tO kyriO Elpisa.
Ps:30:7 VAI_AAI2S RA_APM V1_PAPAPM N3T_APF P A1_GSF RP_NS x P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI1S
Ps:30:7 to destest dislike, detest, hate, abominate the to guard preserver, to conserve ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hope survive, live through, outlast, outlive
Ps:30:7 you(sg)-DESTEST-ed the (acc) while GUARD-ing (acc) ???s (acc) because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen) I (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) I-HOPE-ed
Ps:30:7 Ps_30:7_1 Ps_30:7_2 Ps_30:7_3 Ps_30:7_4 Ps_30:7_5 Ps_30:7_6 Ps_30:7_7 Ps_30:7_8 Ps_30:7_9 Ps_30:7_10 Ps_30:7_11 Ps_30:7_12
Ps:30:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:30:8 ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου, ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου, ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου
Ps:30:8 I will exult and be glad in thy mercy: for thou hast looked upon mine affliction; thou hast saved my soul from distresses. (Psalm 31:7 Brenton)
Ps:30:8 Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę, uznałeś udręki mej duszy (Psalm 31:8 BT_4)
Ps:30:8 ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου, ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου, ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου
Ps:30:8 ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:8 By radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Litość; by okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By wyglądać na Głębokość; do niżej Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przymusu/potrzeba Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:30:8 a)gallia/somai kai\ eu)franTE/somai e)pi\ tO=| e)le/ei sou, o(/ti e)pei=des tE\n tapei/nOsi/n mou, e)/sOsas e)k tO=n a)nagkO=n tE\n PSuCHE/n mou
Ps:30:8 agalliasomai kai eufranTEsomai epi tO eleei su, hoti epeides tEn tapeinOsin mu, esOsas ek tOn anankOn tEn PSyCHEn mu
Ps:30:8 VF_FMI1S C VC_FPI1S P RA_DSN N3E_DSN RP_GS C VBI_AAI2S RA_ASF N3I_ASF RP_GS VAI_AAI2S P RA_GPF N1_GPF RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:30:8 to exult (glad, great joy) and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mercy; to show mercy you; your/yours(sg) because/that to look upon the depth; to lower I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels the compulsion/necessity the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:30:8 I-will-be-EXULT-ed and I-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-LOOK-ed-UPON the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing me (gen) you(sg)-SAVE-ed out of (+gen) the (gen) compulsions/necessities (gen) the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:30:8 Ps_30:8_1 Ps_30:8_2 Ps_30:8_3 Ps_30:8_4 Ps_30:8_5 Ps_30:8_6 Ps_30:8_7 Ps_30:8_8 Ps_30:8_9 Ps_30:8_10 Ps_30:8_11 Ps_30:8_12 Ps_30:8_13 Ps_30:8_14 Ps_30:8_15 Ps_30:8_16 Ps_30:8_17 Ps_30:8_18 Ps_30:8_19
Ps:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:9 καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ, ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου.
Ps:30:9 And thou hast not shut me up into the hands of the enemy: thou hast set my feet in a wide place. (Psalm 31:8 Brenton)
Ps:30:9 i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym. (Psalm 31:9 BT_4)
Ps:30:9 καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ, ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου.
Ps:30:9 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐχθρός -ά -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν εὐρύ·χωρος -ον ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:9 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Ja Do (+przyspieszenie) Ręka Wrogi By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny obszerny Stopa Ja
Ps:30:9 kai\ ou) sune/kleisa/s me ei)s CHei=ras e)CHTrou=, e)/stEsas e)n eu)ruCHO/rO| tou\s po/das mou.
Ps:30:9 kai u synekleisas me eis CHeiras eCHTru, estEsas en euryCHOrO tus podas mu.
Ps:30:9 C D VAI_AAI2S RP_AS P N3_APF N2_GSM VAI_AAI2S P A1B_DSN RA_APM N3D_APM RP_GS
Ps:30:9 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lump together shut with, turn off, close down, cover over I into (+acc) hand hostile to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spacious capacious the foot I
Ps:30:9 and not you(sg)-CLOSED-ed me (acc) into (+acc) hands (acc) hostile ([Adj] gen) you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) spacious ([Adj] dat) the (acc) feet (acc) me (gen)
Ps:30:9 Ps_30:9_1 Ps_30:9_2 Ps_30:9_3 Ps_30:9_4 Ps_30:9_5 Ps_30:9_6 Ps_30:9_7 Ps_30:9_8 Ps_30:9_9 Ps_30:9_10 Ps_30:9_11 Ps_30:9_12 Ps_30:9_13
Ps:30:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:10 ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι θλίβομαι· ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου, ἡ ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ μου.
Ps:30:10 Pity me, O Lord, for I am afflicted: my eye is troubled with indignation, my soul and by belly. (Psalm 31:9 Brenton)
Ps:30:10 Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku, od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności. (Psalm 31:10 BT_4)
Ps:30:10 ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι θλίβομαι· ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὀφθαλμός μου, ψυχή μου καὶ γαστήρ μου.
Ps:30:10 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:10 By okazać miłosierdzie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Oko Ja Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Brzuch Ja
Ps:30:10 e)le/Eso/n me, ku/rie, o(/ti Tli/bomai· e)tara/CHTE e)n TumO=| o( o)fTalmo/s mou, E( PSuCHE/ mou kai\ E( gastE/r mou.
Ps:30:10 eleEson me, kyrie, hoti Tlibomai· etaraCHTE en TymO ho ofTalmos mu, hE PSyCHE mu kai hE gastEr mu.
Ps:30:10 VA_AAD2S RP_AS N2_VSM C V1_PMI1S VQI_API3S P N2_DSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS
Ps:30:10 to show mercy I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. the eye I the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely the belly I
Ps:30:10 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that I-am-being-DISTRESS-ed he/she/it-was-UNSETTLE-ed in/among/by (+dat) wrath (dat) the (nom) eye (nom) me (gen) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and the (nom) belly (nom) me (gen)
Ps:30:10 Ps_30:10_1 Ps_30:10_2 Ps_30:10_3 Ps_30:10_4 Ps_30:10_5 Ps_30:10_6 Ps_30:10_7 Ps_30:10_8 Ps_30:10_9 Ps_30:10_10 Ps_30:10_11 Ps_30:10_12 Ps_30:10_13 Ps_30:10_14 Ps_30:10_15 Ps_30:10_16 Ps_30:10_17 Ps_30:10_18
Ps:30:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:11 ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς· ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν.
Ps:30:11 For my life is spent with grief, and my years with groanings: my strength has been weakened through poverty, and my bones are troubled. (Psalm 31:10 Brenton)
Ps:30:11 Bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie - moje lata. Siłę moją zachwiał ucisk i kości moje osłabły. (Psalm 31:11 BT_4)
Ps:30:11 ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς· ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἰσχύς μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν.
Ps:30:11 ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν στεναγμός, -οῦ, ὁ ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν πτωχεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Ps:30:11 Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja I też, nawet, mianowicie Rok Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubóstwo Siła Ja I też, nawet, mianowicie Kość Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Ps:30:11 o(/ti e)Xe/lipen e)n o)du/nE| E( DZOE/ mou kai\ ta\ e)/tE mou e)n stenagmoi=s· E)sTe/nEsen e)n ptOCHei/a| E( i)sCHu/s mou, kai\ ta\ o)sta= mou e)tara/CHTEsan.
Ps:30:11 hoti eXelipen en odynE hE DZOE mu kai ta etE mu en stenagmois· EsTenEsen en ptOCHeia hE isCHys mu, kai ta osta mu etaraCHTEsan.
Ps:30:11 C VBI_AAI3S P N1_DSF RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NPN N3E_NPN RP_GS P N2_DPM VAI_AAI3S P N1A_DSF RA_NSF N3U_NSF RP_GS C RA_NPN N2N_NPN RP_GS VQI_API3P
Ps:30:11 because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain the life being, living, spirit; alive I and also, even, namely the year I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among poverty the strength I and also, even, namely the bone I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Ps:30:11 because/that he/she/it-FAIL-ed in/among/by (+dat) pain (dat) the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) me (gen) and the (nom|acc) years (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) groans (dat) he/she/it-AIL-ed in/among/by (+dat) poverty (dat) the (nom) strength (nom) me (gen) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) they-were-UNSETTLE-ed
Ps:30:11 Ps_30:11_1 Ps_30:11_2 Ps_30:11_3 Ps_30:11_4 Ps_30:11_5 Ps_30:11_6 Ps_30:11_7 Ps_30:11_8 Ps_30:11_9 Ps_30:11_10 Ps_30:11_11 Ps_30:11_12 Ps_30:11_13 Ps_30:11_14 Ps_30:11_15 Ps_30:11_16 Ps_30:11_17 Ps_30:11_18 Ps_30:11_19 Ps_30:11_20 Ps_30:11_21 Ps_30:11_22 Ps_30:11_23 Ps_30:11_24
Ps:30:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:12 παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος καὶ τοῖς γείτοσίν μου σφόδρα καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου, οἱ θεωροῦντές με ἔξω ἔφυγον ἀπ’ ἐμοῦ.
Ps:30:12 I became a reproach among all mine enemies, but exceedingly so to my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that saw me without fled from me. (Psalm 31:11 Brenton)
Ps:30:12 Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych - postrachem; kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie. (Psalm 31:12 BT_4)
Ps:30:12 παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος καὶ τοῖς γείτοσίν μου σφόδρα καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου, οἱ θεωροῦντές με ἔξω ἔφυγον ἀπ’ ἐμοῦ.
Ps:30:12 παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὄνειδο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σφόδρα καί φόβος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γνωστός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:30:12 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gań I też, nawet, mianowicie Sąsiad Ja Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] Znany Ja Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Ja Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:30:12 para\ pa/ntas tou\s e)CHTrou/s mou e)genE/TEn o)/neidos kai\ toi=s gei/tosi/n mou sfo/dra kai\ fo/bos toi=s gnOstoi=s mou, oi( TeOrou=nte/s me e)/XO e)/fugon a)p’ e)mou=.
Ps:30:12 para pantas tus eCHTrus mu egenETEn oneidos kai tois geitosin mu sfodra kai fobos tois gnOstois mu, hoi TeOruntes me eXO efygon ap’ emu.
Ps:30:12 P A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS VCI_API1S N3E_NSN C RA_DPM N3N_DPM RP_GS D C N2_NSM RA_DPM A1_DPM RP_GS RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS D VBI_AAI3P P RP_GS
Ps:30:12 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the hostile I to become become, happen reproach and also, even, namely the neighbor I vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely fear [see phobia] the known I the to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive I outside; to have; to be permitted to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:30:12 frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) hostile ([Adj] acc) me (gen) I-was-BECOME-ed reproach (nom|acc|voc) and the (dat) neighbors (dat) me (gen) vehement, and fear (nom) the (dat) known ([Adj] dat) me (gen) the (nom) while LOOKED AT-ing (nom|voc) me (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED I-FLEE-ed, they-FLEE-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:30:12 Ps_30:12_1 Ps_30:12_2 Ps_30:12_3 Ps_30:12_4 Ps_30:12_5 Ps_30:12_6 Ps_30:12_7 Ps_30:12_8 Ps_30:12_9 Ps_30:12_10 Ps_30:12_11 Ps_30:12_12 Ps_30:12_13 Ps_30:12_14 Ps_30:12_15 Ps_30:12_16 Ps_30:12_17 Ps_30:12_18 Ps_30:12_19 Ps_30:12_20 Ps_30:12_21 Ps_30:12_22 Ps_30:12_23 Ps_30:12_24
Ps:30:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:13 ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ καρδίας, ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπολωλός.
Ps:30:13 I have been forgotten as a dead man out of mind: I am become as a broken vessel. (Psalm 31:12 Brenton)
Ps:30:13 Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym: stałem się jak sprzęt wyrzucony. (Psalm 31:13 BT_4)
Ps:30:13 ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ καρδίας, ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπολωλός.
Ps:30:13 ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) νεκρός -ά -όν ἀπό καρδία, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) σκεῦο·ς, -ους, τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Ps:30:13 By zaniedbywać Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Martwo {Całkowicie} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Naczynie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Ps:30:13 e)pelE/sTEn O(sei\ nekro\s a)po\ kardi/as, e)genE/TEn O(sei\ skeu=os a)polOlo/s.
Ps:30:13 epelEsTEn hOsei nekros apo kardias, egenETEn hOsei skeuos apolOlos.
Ps:30:13 VCI_API1S D N2_NSM P N1A_GSF VCI_API1S D N3E_NSN VX_XAPNSN
Ps:30:13 to neglect like/approximately [as-if]; to push dead from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to become become, happen like/approximately [as-if]; to push vessel to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Ps:30:13 I-was-NEGLECT-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) dead ([Adj] nom) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) I-was-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) vessel (nom|acc|voc) having LOSE/DESTROY-ed (nom|acc|voc, voc)
Ps:30:13 Ps_30:13_1 Ps_30:13_2 Ps_30:13_3 Ps_30:13_4 Ps_30:13_5 Ps_30:13_6 Ps_30:13_7 Ps_30:13_8 Ps_30:13_9
Ps:30:13 x x x x x x x x x
Ps:30:14 ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν· ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ’ ἐμὲ τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο.
Ps:30:14 For I heard the slander of many that dwelt round about: when they were gathered together against me, they took counsel to take my life. (Psalm 31:13 Brenton)
Ps:30:14 Słyszę bowiem złorzeczenia wielu: «Trwoga dokoła», gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie. (Psalm 31:14 BT_4)
Ps:30:14 ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν· ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ’ ἐμὲ τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο.
Ps:30:14 ὅτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) κυκλό·θεν ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἅμα ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -)
Ps:30:14 Ponieważ/tamto By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dużo By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Dookoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? On/ona/to/to samo W tym samym czasie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do ???
Ps:30:14 o(/ti E)/kousa PSo/gon pollO=n paroikou/ntOn kuklo/Ten· e)n tO=| e)pisunaCHTE=nai au)tou\s a(/ma e)p’ e)me\ tou= labei=n tE\n PSuCHE/n mou e)bouleu/santo.
Ps:30:14 hoti Ekusa PSogon pollOn paroikuntOn kykloTen· en tO episynaCHTEnai autus hama ep’ eme tu labein tEn PSyCHEn mu ebuleusanto.
Ps:30:14 C VAI_AAI1S N2_ASM A1_GPM V2_PAPGPM D P RA_DSN VQ_APN RD_APM D P RP_AS RA_GSN VB_AAN RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AMI3P
Ps:30:14 because/that to have come I have come. I have arrived.; to hear ć much to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) around in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? he/she/it/same at the same time upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to ???
Ps:30:14 because/that while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed   many (gen) let-them-be-DWELL-ing--NEAR! (classical), while DWELL-ing--NEAR (gen) around in/among/by (+dat) the (dat) to-be-???-ed them/same (acc) at the same time upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (gen) to-TAKE HOLD OF the (acc) life (acc) me (gen) they-were-???-ed
Ps:30:14 Ps_30:14_1 Ps_30:14_2 Ps_30:14_3 Ps_30:14_4 Ps_30:14_5 Ps_30:14_6 Ps_30:14_7 Ps_30:14_8 Ps_30:14_9 Ps_30:14_10 Ps_30:14_11 Ps_30:14_12 Ps_30:14_13 Ps_30:14_14 Ps_30:14_15 Ps_30:14_16 Ps_30:14_17 Ps_30:14_18 Ps_30:14_19
Ps:30:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:15 ἐγὼ δὲ ἐπὶ σὲ ἤλπισα, κύριε· εἶπα Σὺ εἶ ὁ θεός μου.
Ps:30:15 But I hoped in thee, O Lord: I said, Thou art my God. (Psalm 31:14 Brenton)
Ps:30:15 Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: «Ty jesteś moim Bogiem». (Psalm 31:15 BT_4)
Ps:30:15 ἐγὼ δὲ ἐπὶ σὲ ἤλπισα, κύριε· εἶπα Σὺ εἶ θεός μου.
Ps:30:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:15 Ja zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Ty By iść; by być Bóg  Ja
Ps:30:15 e)gO\ de\ e)pi\ se\ E)/lpisa, ku/rie· ei)=pa *su\ ei)= o( Teo/s mou.
Ps:30:15 egO de epi se Elpisa, kyrie· eipa sy ei ho Teos mu.
Ps:30:15 RP_NS x P RP_AS VAI_AAI1S N2_VSM VAI_AAI1S RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RP_GS
Ps:30:15 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to hope survive, live through, outlast, outlive lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell you to go; to be the god [see theology] I
Ps:30:15 I (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-HOPE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-SAY/TELL-ed you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) me (gen)
Ps:30:15 Ps_30:15_1 Ps_30:15_2 Ps_30:15_3 Ps_30:15_4 Ps_30:15_5 Ps_30:15_6 Ps_30:15_7 Ps_30:15_8 Ps_30:15_9 Ps_30:15_10 Ps_30:15_11 Ps_30:15_12
Ps:30:15 x x x x x x x x x x x x
Ps:30:16 ἐν ταῖς χερσίν σου οἱ καιροί μου· ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με.
Ps:30:16 My lots are in thy hands: deliver me from the hand of mine enemies, (Psalm 31:15 Brenton)
Ps:30:16 W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców! (Psalm 31:16 BT_4)
Ps:30:16 ἐν ταῖς χερσίν σου οἱ καιροί μου· ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με.
Ps:30:16 ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ ὁ ἡ τό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:30:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) Okres czasu Ja By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi Ja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ja
Ps:30:16 e)n tai=s CHersi/n sou oi( kairoi/ mou· r(u=sai/ me e)k CHeiro\s e)CHTrO=n mou kai\ e)k tO=n katadiOko/ntOn me.
Ps:30:16 en tais CHersin su hoi kairoi mu· rysai me ek CHeiros eCHTrOn mu kai ek tOn katadiOkontOn me.
Ps:30:16 P RA_DPF N3_DPF RP_GS RA_NPM N2_NPM RP_GS VA_AMD2S RP_AS P N3_GSF N2_GPM RP_GS C P RA_GPM V1_PAPGPM RP_AS
Ps:30:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) the period of time I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the to chase after chase, search for, prosecute I
Ps:30:16 in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) periods of time (nom|voc) me (gen) be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) and out of (+gen) the (gen) let-them-be-CHASE-ing-AFTER! (classical), while CHASE-ing-AFTER (gen) me (acc)
Ps:30:16 Ps_30:16_1 Ps_30:16_2 Ps_30:16_3 Ps_30:16_4 Ps_30:16_5 Ps_30:16_6 Ps_30:16_7 Ps_30:16_8 Ps_30:16_9 Ps_30:16_10 Ps_30:16_11 Ps_30:16_12 Ps_30:16_13 Ps_30:16_14 Ps_30:16_15 Ps_30:16_16 Ps_30:16_17 Ps_30:16_18
Ps:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:17 ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου.
Ps:30:17 and from them that persecute me. Make thy face to shine upon thy servant: save me in thy mercy. (Psalm 31:16 Brenton)
Ps:30:17 Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą: wybaw mnie w swej łaskawości! (Psalm 31:17 BT_4)
Ps:30:17 ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου.
Ps:30:17 ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:30:17 By być widocznym Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg)
Ps:30:17 e)pi/fanon to\ pro/sOpo/n sou e)pi\ to\n dou=lo/n sou, sO=so/n me e)n tO=| e)le/ei sou.
Ps:30:17 epifanon to prosOpon su epi ton dulon su, sOson me en tO eleei su.
Ps:30:17 VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS VA_AAD2S RP_AS P RA_DSN N3E_DSN RP_GS
Ps:30:17 to show the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slave; servile you; your/yours(sg) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mercy; to show mercy you; your/yours(sg)
Ps:30:17 do-SHOW-you(sg)! the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:30:17 Ps_30:17_1 Ps_30:17_2 Ps_30:17_3 Ps_30:17_4 Ps_30:17_5 Ps_30:17_6 Ps_30:17_7 Ps_30:17_8 Ps_30:17_9 Ps_30:17_10 Ps_30:17_11 Ps_30:17_12 Ps_30:17_13 Ps_30:17_14
Ps:30:17 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:18 κύριε, μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε· αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου.
Ps:30:18 O Lord, let me not be ashamed, for I have called upon thee: let the ungodly be ashamed, and brought down to Hades. (Psalm 31:17 Brenton)
Ps:30:18 Panie, niech nie doznam zawodu, skoro Cię wzywam; niech się zawiodą występni, niech zamilkną w Szeolu! (Psalm 31:18 BT_4)
Ps:30:18 κύριε, μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε· αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου.
Ps:30:18 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὅτι ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
Ps:30:18 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By upokarzać Ponieważ/tamto By odwiedzać Ty; twój/twój(sg) By zawstydzać Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać
Ps:30:18 ku/rie, mE\ kataisCHunTei/En, o(/ti e)pekalesa/mEn se· ai)sCHunTei/Esan oi( a)sebei=s kai\ kataCHTei/Esan ei)s a(/|dou.
Ps:30:18 kyrie, mE kataisCHynTeiEn, hoti epekalesamEn se· aisCHynTeiEsan hoi asebeis kai kataCHTeiEsan eis hadu.
Ps:30:18 N2_VSM D VC_APO1S C VAI_AMI1S RP_AS VC_APO3P RA_NPM A3H_NPM C VQ_APO3P P N1M_GSM
Ps:30:18 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to humiliate because/that to call upon you; your/yours(sg) to put to shame the ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely to bring down brought back into (+acc) Hades; to sing
Ps:30:18 lord (voc); a lord ([Adj] voc) not I-happen-to-be-HUMILIATE-ed (opt) because/that I-was-CALL-ed-UPON you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-happen-to-be-PUT-ed-TO-SHAME (opt) the (nom) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE and they-happen-to-be-BRING DOWN-ed (opt) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!
Ps:30:18 Ps_30:18_1 Ps_30:18_2 Ps_30:18_3 Ps_30:18_4 Ps_30:18_5 Ps_30:18_6 Ps_30:18_7 Ps_30:18_8 Ps_30:18_9 Ps_30:18_10 Ps_30:18_11 Ps_30:18_12 Ps_30:18_13
Ps:30:18 x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:19 ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει.
Ps:30:19 Let the deceitful lips become dumb, which speak iniquity against the righteous with pride and scorn. (Psalm 31:18 Brenton)
Ps:30:19 Niech zaniemówią wargi kłamliwe, co zuchwale wygadują na sprawiedliwego z pychą i ze wzgardą. (Psalm 31:19 BT_4)
Ps:30:19 ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει.
Ps:30:19 ἄ·λαλος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό δόλιος -ία -ον ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κατά ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-)
Ps:30:19 Niemy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Warga Oszukańczy By mówić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Bezprawie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo
Ps:30:19 a)/lala genETE/tO ta\ CHei/lE ta\ do/lia ta\ lalou=nta kata\ tou= dikai/ou a)nomi/an e)n u(perEfani/a| kai\ e)XoudenO/sei.
Ps:30:19 alala genETEtO ta CHeilE ta dolia ta lalunta kata tu dikaiu anomian en hyperEfania kai eXudenOsei.
Ps:30:19 A1B_NPN VC_APD3S RA_NPN N3E_NPN RA_NPN A1A_NPN RA_NPN V2_PAPNPN P RA_GSM A1A_GSM N1A_ASF P N1A_DSF C N3I_DSF
Ps:30:19 speechless to become become, happen the lip the deceitful the to speak down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous lawlessness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride and also, even, namely to set [apart] from nobody
Ps:30:19 speechless ([Adj] nom|acc|voc) let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) the (nom|acc) deceitful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) while SPEAK-ing (acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! lawlessness (acc) in/among/by (+dat) pride (dat) and he/she/it-will-SET [APART] FROM NOBODY, you(sg)-will-be-SET [APART] FROM NOBODY-ed (classical), (fut perf) (classical)
Ps:30:19 Ps_30:19_1 Ps_30:19_2 Ps_30:19_3 Ps_30:19_4 Ps_30:19_5 Ps_30:19_6 Ps_30:19_7 Ps_30:19_8 Ps_30:19_9 Ps_30:19_10 Ps_30:19_11 Ps_30:19_12 Ps_30:19_13 Ps_30:19_14 Ps_30:19_15 Ps_30:19_16
Ps:30:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:20 ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμένοις σε, ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.
Ps:30:20 How abundant is the multitude of thy goodness, O Lord, which thou hast laid up for them that fear thee! thou hast wrought it out for them that hope on thee, in the presence of the sons of men. (Psalm 31:19 Brenton)
Ps:30:20 Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. (Psalm 31:20 BT_4)
Ps:30:20 ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμένοις σε, ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων.
Ps:30:20 ὡς πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:30:20 Jak/jak Dużo Los (mnóstwo ) Wspaniałomyślność Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By ukrywać się ukrywaj, kryj się By bać się Ty; twój/twój(sg) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Syn Ludzki
Ps:30:20 O(s polu\ to\ plE=Tos tE=s CHrEsto/tEto/s sou, ku/rie, E(=s e)/kruPSas toi=s foboume/nois se, e)Xeirga/sO toi=s e)lpi/DZousin e)pi\ se\ e)nanti/on tO=n ui(O=n tO=n a)nTrO/pOn.
Ps:30:20 hOs poly to plETos tEs CHrEstotEtos su, kyrie, hEs ekryPSas tois fobumenois se, eXeirgasO tois elpiDZusin epi se enantion tOn hyiOn tOn anTrOpOn.
Ps:30:20 C A1P_NSN RA_NSN N3E_NSN RA_GSF N3T_GSF RP_GS N2_VSM RR_GSF VAI_AAI2S RA_DPM V2_PMPDPM RP_AS VAI_AMI2S RA_DPM V1_PAPDPM P RP_AS P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM
Ps:30:20 as/like much the lot (multitude ) the magnanimousness you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to hide conceal, skulk the to fear you; your/yours(sg) ć the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the son the human
Ps:30:20 as/like much (nom|acc) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) magnanimousness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/whom/which (gen) you(sg)-HIDE-ed the (dat) while being-FEAR-ed (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   the (dat) they-are-HOPE-ing, while HOPE-ing (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) the (gen) humans (gen)
Ps:30:20 Ps_30:20_1 Ps_30:20_2 Ps_30:20_3 Ps_30:20_4 Ps_30:20_5 Ps_30:20_6 Ps_30:20_7 Ps_30:20_8 Ps_30:20_9 Ps_30:20_10 Ps_30:20_11 Ps_30:20_12 Ps_30:20_13 Ps_30:20_14 Ps_30:20_15 Ps_30:20_16 Ps_30:20_17 Ps_30:20_18 Ps_30:20_19 Ps_30:20_20 Ps_30:20_21 Ps_30:20_22 Ps_30:20_23
Ps:30:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:21 κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων, σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν.
Ps:30:21 Thou wilt hide them in the secret of thy presence from the vexation of man: thou wilt screen them in a tabernacle from the contradiction of tongues. (Psalm 31:20 Brenton)
Ps:30:21 Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, a w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków. (Psalm 31:21 BT_4)
Ps:30:21 κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων, σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν.
Ps:30:21 κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀπό·κρυφος -ον ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ταραχή, -ῆς, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ σκέπασις, -εως, ἡ [LXX]; σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἀπό ἀντι·λογία, -ας, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
Ps:30:21 Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt Ludzki Ochrona; by chronić się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) Język przez metonimia, język
Ps:30:21 katakru/PSeis au)tou\s e)n a)pokru/fO| tou= prosO/pou sou a)po\ taraCHE=s a)nTrO/pOn, skepa/seis au)tou\s e)n skEnE=| a)po\ a)ntilogi/as glOssO=n.
Ps:30:21 katakryPSeis autus en apokryfO tu prosOpu su apo taraCHEs anTrOpOn, skepaseis autus en skEnE apo antilogias glOssOn.
Ps:30:21 VF_FAI2S RD_APM P A1B_DSN RA_GSN N2N_GSN RP_GS P N1_GSF N2_GPM VF_FAI2S RD_APM P N1_DSF P N1A_GSF N1S_GPF
Ps:30:21 to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition human protection; to shelter he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) tongue by metonymy, a language
Ps:30:21 you(sg)-will-??? them/same (acc) in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) disturbance (gen) humans (gen) protections (acc, nom|voc); you(sg)-will-SHELTER them/same (acc) in/among/by (+dat) tent (dat) away from (+gen) Dispute (gen), Disputes (acc) tongues (gen)
Ps:30:21 Ps_30:21_1 Ps_30:21_2 Ps_30:21_3 Ps_30:21_4 Ps_30:21_5 Ps_30:21_6 Ps_30:21_7 Ps_30:21_8 Ps_30:21_9 Ps_30:21_10 Ps_30:21_11 Ps_30:21_12 Ps_30:21_13 Ps_30:21_14 Ps_30:21_15 Ps_30:21_16 Ps_30:21_17
Ps:30:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:22 εὐλογητὸς κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς.
Ps:30:22 Blessed be the Lord: for he has magnified his mercy in a fortified city. (Psalm 31:21 Brenton)
Ps:30:22 Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski w mieście warownym. (Psalm 31:22 BT_4)
Ps:30:22 εὐλογητὸς κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς.
Ps:30:22 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι θαυμαστόω [LXX] (-, -, θαυμαστω·σ-, -, -, θαυμαστω·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ περι·οχή, -ῆς, ἡ
Ps:30:22 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do ??? Litość On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto pericope
Ps:30:22 eu)logEto\s ku/rios, o(/ti e)Tauma/stOsen to\ e)/leos au)tou= e)n po/lei perioCHE=s.
Ps:30:22 eulogEtos kyrios, hoti eTaumastOsen to eleos autu en polei perioCHEs.
Ps:30:22 A1_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_NSN N3E_NSN RD_GSM P N3I_DSF N1_GSF
Ps:30:22 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to ??? the mercy he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city pericope
Ps:30:22 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that he/she/it-???-ed the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) city (dat) pericope (gen)
Ps:30:22 Ps_30:22_1 Ps_30:22_2 Ps_30:22_3 Ps_30:22_4 Ps_30:22_5 Ps_30:22_6 Ps_30:22_7 Ps_30:22_8 Ps_30:22_9 Ps_30:22_10
Ps:30:22 x x x x x x x x x x
Ps:30:23 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου Ἀπέρριμμαι ἄρα ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου. διὰ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ.
Ps:30:23 But I said in my extreme fear, I am cast out from the sight of thine eyes: therefore thou didst hearken, O Lord, to the voice of my supplication when I cried to thee. (Psalm 31:22 Brenton)
Ps:30:23 Ja zaś powiedziałem przerażony: «Odcięty jestem od Twoich oczu», lecz Tyś wysłuchał głos mego błagania, gdy do Ciebie wołałem. (Psalm 31:23 BT_4)
Ps:30:23 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου Ἀπέρριμμαι ἄρα ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου. διὰ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ.
Ps:30:23 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔκ·στασις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἄρα[2] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:30:23 Ja zaś By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdziwienia/zachwyt Ja Do ??? Tak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Oko Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Obrona Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By krzyknąć Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Ps:30:23 e)gO\ de\ ei)=pa e)n tE=| e)ksta/sei mou *)ape/rrimmai a)/ra a)po\ prosO/pou tO=n o)fTalmO=n sou. dia\ tou=to ei)sE/kousas tE=s fOnE=s tE=s deE/seO/s mou e)n tO=| kekrage/nai me pro\s se/.
Ps:30:23 egO de eipa en tE ekstasei mu aperrimmai ara apo prosOpu tOn ofTalmOn su. dia tuto eisEkusas tEs fOnEs tEs deEseOs mu en tO kekragenai me pros se.
Ps:30:23 RP_NS x VAI_AAI1S P RA_DSF N3I_DSF RP_GS VM_XPI1S x P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM RP_GS P RD_ASN VAI_AAI2S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3I_GSF RP_GS P RA_DSN VX_XAN RP_AS P RP_AS
Ps:30:23 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the astoundment/ecstasy I to ??? so from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the eye you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries the plea I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to cry out I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Ps:30:23 I (nom) Yet I-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) astoundment/ecstasy (dat) me (gen) I-have-been-???-ed so away from (+gen) face (gen) the (gen) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(sg)-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) plea (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-have-CRY-ed-OUT me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:30:23 Ps_30:23_1 Ps_30:23_2 Ps_30:23_3 Ps_30:23_4 Ps_30:23_5 Ps_30:23_6 Ps_30:23_7 Ps_30:23_8 Ps_30:23_9 Ps_30:23_10 Ps_30:23_11 Ps_30:23_12 Ps_30:23_13 Ps_30:23_14 Ps_30:23_15 Ps_30:23_16 Ps_30:23_17 Ps_30:23_18 Ps_30:23_19 Ps_30:23_20 Ps_30:23_21 Ps_30:23_22 Ps_30:23_23 Ps_30:23_24 Ps_30:23_25 Ps_30:23_26 Ps_30:23_27 Ps_30:23_28
Ps:30:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:24 ἀγαπήσατε τὸν κύριον, πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ κύριος καὶ ἀνταποδίδωσιν τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν.
Ps:30:24 Love the Lord, all ye his saints: for the Lord seeks for truth, and renders a reward to them that deal very proudly. (Psalm 31:23 Brenton)
Ps:30:24 Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie! Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką tym, którzy wyniośle postępują. (Psalm 31:24 BT_4)
Ps:30:24 ἀγαπήσατε τὸν κύριον, πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ κύριος καὶ ἀνταποδίδωσιν τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν.
Ps:30:24 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ὁ ἡ τό περισσῶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπερηφανία, -ας, ἡ
Ps:30:24 By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Święty On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto PRAWDA By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę Wszystko bardziej By czynić/rób Duma
Ps:30:24 a)gapE/sate to\n ku/rion, pa/ntes oi( o(/sioi au)tou=, o(/ti a)lETei/as e)kDZEtei= ku/rios kai\ a)ntapodi/dOsin toi=s perissO=s poiou=sin u(perEfani/an.
Ps:30:24 agapEsate ton kyrion, pantes hoi hosioi autu, hoti alETeias ekDZEtei kyrios kai antapodidOsin tois perissOs poiusin hyperEfanian.
Ps:30:24 VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM A3_NPM RA_NPM A1A_NPM RD_GSM C N1A_GSF V2_PAI3S N2_NSM C V8_PAI3S RA_DPM D V2_PAPDPM N1A_ASF
Ps:30:24 to love the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the holy he/she/it/same because/that truth to seek out lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to pay back reward the all the more to do/make pride
Ps:30:24 do-LOVE-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|voc) the (nom) holy ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) because/that truth (gen), truths (acc) he/she/it-is-SEEK-ing-OUT, you(sg)-are-being-SEEK-ed-OUT (classical), be-you(sg)-SEEK-ing-OUT! lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-is-PAY BACK-ing--REWARD, they-should-be-PAY BACK-ing--REWARD the (dat) all the more they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) pride (acc)
Ps:30:24 Ps_30:24_1 Ps_30:24_2 Ps_30:24_3 Ps_30:24_4 Ps_30:24_5 Ps_30:24_6 Ps_30:24_7 Ps_30:24_8 Ps_30:24_9 Ps_30:24_10 Ps_30:24_11 Ps_30:24_12 Ps_30:24_13 Ps_30:24_14 Ps_30:24_15 Ps_30:24_16 Ps_30:24_17
Ps:30:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:30:25 ἀνδρίζεσθε, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ κύριον.
Ps:30:25 Be of good courage, and let your heart be strengthened, all ye that hope in the Lord. (Psalm 31:24 Brenton)
Ps:30:25 Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu! (Psalm 31:25 BT_4)
Ps:30:25 ἀνδρίζεσθε, καὶ κραταιούσθω καρδία ὑμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ κύριον.
Ps:30:25 ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:30:25 Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:30:25 a)ndri/DZesTe, kai\ krataiou/sTO E( kardi/a u(mO=n, pa/ntes oi( e)lpi/DZontes e)pi\ ku/rion.
Ps:30:25 andriDZesTe, kai krataiusTO hE kardia hymOn, pantes hoi elpiDZontes epi kyrion.
Ps:30:25 V1_PMD2P C V4_PMD3S RA_NSF N1A_NSF RP_GP A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM P N2_ASM
Ps:30:25 to man up and also, even, namely to become strong the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you every all, each, every, the whole of the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:30:25 you(pl)-are-being-MAN-ed-UP, be-you(pl)-being-MAN-ed-UP! and let-him/her/it-be-being-BECOME STRONG-ed! the (nom) heart (nom|voc) you(pl) (gen) all (nom|voc) the (nom) while HOPE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:30:25 Ps_30:25_1 Ps_30:25_2 Ps_30:25_3 Ps_30:25_4 Ps_30:25_5 Ps_30:25_6 Ps_30:25_7 Ps_30:25_8 Ps_30:25_9 Ps_30:25_10 Ps_30:25_11
Ps:30:25 x x x x x x x x x x x