Ps:32:1 Τῷ Δαυιδ. Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν τῷ κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις.
Ps:32:1 A Psalm of David. Rejoice in the Lord, ye righteous; praise becomes the upright. (Psalm 33:1 Brenton)
Ps:32:1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. (Psalm 33:1 BT_4)
Ps:32:1 Τῷ Δαυιδ. Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν τῷ κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις.
Ps:32:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς πρέπω (πρεπ-, -, -, -, -, -) αἴνεσις, -εως, ἡ
Ps:32:1 David By radować się (zadowolona, wielka radość) Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prosto; prosto Do przystosowywania by być jasno widziane, widoczne, jak, bądź podobnym, porównuj, właściwy, stosowność, to jest stosowne Chwal chwały
Ps:32:1 *tO=| *dauid. *)agallia=sTe, di/kaioi, e)n tO=| kuri/O|· toi=s eu)Te/si pre/pei ai)/nesis.
Ps:32:1 tO dauid. agalliasTe, dikaioi, en tO kyriO· tois euTesi prepei ainesis.
Ps:32:1 RA_DSM N_DSM V3_PMD2P A1A_NPM P RA_DSM N2_DSM RA_DPM A3U_DPM V1_PAI3S N3I_NSF
Ps:32:1 the David to exult (glad, great joy) just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the straight; straight to fitting to be clearly seen, conspicuous, like, resemble, liken, seemly, propriety, it is fitting praise of praise
Ps:32:1 the (dat) David (indecl) you(pl)-are-being-EXULT-ed, be-you(pl)-being-EXULT-ed!, you(pl)-should-be-being-EXULT-ed just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) in/among/by (+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) straight ([Adj] dat); straight ([Adj] dat) he/she/it-is-FITTING-ing, you(sg)-are-being-FITTING-ed (classical) praise (nom)
Ps:32:1 Ps_32:1_1 Ps_32:1_2 Ps_32:1_3 Ps_32:1_4 Ps_32:1_5 Ps_32:1_6 Ps_32:1_7 Ps_32:1_8 Ps_32:1_9 Ps_32:1_10 Ps_32:1_11
Ps:32:1 x x x x x x x x x x x
Ps:32:2 ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ.
Ps:32:2 Praise the Lord on the harp; platy to him on a psaltery of ten strings. (Psalm 33:2 Brenton)
Ps:32:2 Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. (Psalm 33:2 BT_4)
Ps:32:2 ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ.
Ps:32:2 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν κιθάρα, -ας, ἡ ἐν     ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:32:2 By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liry/harfa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By szarpać (instrument) On/ona/to/to samo
Ps:32:2 e)Xomologei=sTe tO=| kuri/O| e)n kiTa/ra|, e)n PSaltEri/O| dekaCHo/rdO| PSa/late au)tO=|.
Ps:32:2 eXomologeisTe tO kyriO en kiTara, en PSaltEriO dekaCHordO PSalate autO.
Ps:32:2 V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM P N1A_DSF P N2N_DSN A1B_DSN VB_AAD2P RD_DSM
Ps:32:2 to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lyre/harp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć to pluck (an instrument) he/she/it/same
Ps:32:2 you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) lyre/harp (dat) in/among/by (+dat)     do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! him/it/same (dat)
Ps:32:2 Ps_32:2_1 Ps_32:2_2 Ps_32:2_3 Ps_32:2_4 Ps_32:2_5 Ps_32:2_6 Ps_32:2_7 Ps_32:2_8 Ps_32:2_9 Ps_32:2_10
Ps:32:2 x x x x x x x x x x
Ps:32:3 ᾄσατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν, καλῶς ψάλατε ἐν ἀλαλαγμῷ.
Ps:32:3 Sing to him a new song; play skillfully with a loud noise. (Psalm 33:3 Brenton)
Ps:32:3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie! (Psalm 33:3 BT_4)
Ps:32:3 ᾄσατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν, καλῶς ψάλατε ἐν ἀλαλαγμῷ.
Ps:32:3 ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καινός -ή -όν καλῶς ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ἐν ἀλαλαγμός, -οῦ, ὁ [LXX]
Ps:32:3 By śpiewać On/ona/to/to samo Nowy Dobrze/słusznie By szarpać (instrument) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krzyk
Ps:32:3 a)/|sate au)tO=| a)=|sma kaino/n, kalO=s PSa/late e)n a)lalagmO=|.
Ps:32:3 asate autO asma kainon, kalOs PSalate en alalagmO.
Ps:32:3 VA_AAD2P RD_DSM N3M_ASN A1_ASN D VB_AAD2P P N2_DSM
Ps:32:3 to sing he/she/it/same ć new well/rightly to pluck (an instrument) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among clamor
Ps:32:3 do-SING-you(pl)! him/it/same (dat)   new ([Adj] acc, nom|acc|voc) well/rightly do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! in/among/by (+dat) clamor (dat)
Ps:32:3 Ps_32:3_1 Ps_32:3_2 Ps_32:3_3 Ps_32:3_4 Ps_32:3_5 Ps_32:3_6 Ps_32:3_7 Ps_32:3_8
Ps:32:3 x x x x x x x x
Ps:32:4 ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος τοῦ κυρίου, καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει·
Ps:32:4 For the word of the Lord is right; and all his works are faithful. (Psalm 33:4 Brenton)
Ps:32:4 Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne. (Psalm 33:4 BT_4)
Ps:32:4 ὅτι εὐθὴς λόγος τοῦ κυρίου, καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει·
Ps:32:4 ὅτι εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πίστις, -εως, ἡ
Ps:32:4 Ponieważ/tamto Prosto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność)
Ps:32:4 o(/ti eu)TE\s o( lo/gos tou= kuri/ou, kai\ pa/nta ta\ e)/rga au)tou= e)n pi/stei·
Ps:32:4 hoti euTEs ho logos tu kyriu, kai panta ta erga autu en pistei·
Ps:32:4 C A3H_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RD_GSM P N3I_DSF
Ps:32:4 because/that straight the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness)
Ps:32:4 because/that straight ([Adj] nom) the (nom) word (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat)
Ps:32:4 Ps_32:4_1 Ps_32:4_2 Ps_32:4_3 Ps_32:4_4 Ps_32:4_5 Ps_32:4_6 Ps_32:4_7 Ps_32:4_8 Ps_32:4_9 Ps_32:4_10 Ps_32:4_11 Ps_32:4_12 Ps_32:4_13
Ps:32:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:5 ἀγαπᾷ ἐλεημοσύνην καὶ κρίσιν, τοῦ ἐλέους κυρίου πλήρης ἡ γῆ.
Ps:32:5 He loves mercy and judgment; the earth is full the mercy of the Lord. (Psalm 33:5 Brenton)
Ps:32:5 On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. (Psalm 33:5 BT_4)
Ps:32:5 ἀγαπᾷ ἐλεημοσύνην καὶ κρίσιν, τοῦ ἐλέους κυρίου πλήρης γῆ.
Ps:32:5 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πλήρης -ες ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:32:5 By kochać Jałmużny/miłosierność I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Litość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pełny Ziemi/ziemia
Ps:32:5 a)gapa=| e)leEmosu/nEn kai\ kri/sin, tou= e)le/ous kuri/ou plE/rEs E( gE=.
Ps:32:5 agapa eleEmosynEn kai krisin, tu eleus kyriu plErEs hE gE.
Ps:32:5 V3_PAI3S N1_ASF C N3I_ASF RA_GSN N3E_GSN N2_GSM A3H_NSM RA_NSF N1_NSF
Ps:32:5 to love alms/mercifulness and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. full the earth/land
Ps:32:5 he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed alms/mercifulness (acc) and judgment (acc) the (gen) mercy (gen), mercies (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) full ([Adj] nom) the (nom) earth/land (nom|voc)
Ps:32:5 Ps_32:5_1 Ps_32:5_2 Ps_32:5_3 Ps_32:5_4 Ps_32:5_5 Ps_32:5_6 Ps_32:5_7 Ps_32:5_8 Ps_32:5_9 Ps_32:5_10
Ps:32:5 x x x x x x x x x x
Ps:32:6 τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν·
Ps:32:6 By the word of the Lord the heavens were established; and all the host of them by the breath of his mouth. (Psalm 33:6 Brenton)
Ps:32:6 Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. (Psalm 33:6 BT_4)
Ps:32:6 τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα δύναμις αὐτῶν·
Ps:32:6 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:32:6 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo By stężać I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność On/ona/to/to samo
Ps:32:6 tO=| lo/gO| tou= kuri/ou oi( ou)ranoi\ e)stereO/TEsan kai\ tO=| pneu/mati tou= sto/matos au)tou= pa=sa E( du/namis au)tO=n·
Ps:32:6 tO logO tu kyriu hoi uranoi estereOTEsan kai tO pneumati tu stomatos autu pasa hE dynamis autOn·
Ps:32:6 RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM RA_NPM N2_NPM VCI_API3P C RA_DSN N3M_DSN RA_GSN N3M_GSN RD_GSM A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RD_GPM
Ps:32:6 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven to solidify and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind the mouth/maw stoma he/she/it/same every all, each, every, the whole of the ability he/she/it/same
Ps:32:6 the (dat) word (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) skies/heavens (nom|voc) they-were-SOLIDIFY-ed and the (dat) spirit (dat) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) every (nom|voc) the (nom) ability (nom) them/same (gen)
Ps:32:6 Ps_32:6_1 Ps_32:6_2 Ps_32:6_3 Ps_32:6_4 Ps_32:6_5 Ps_32:6_6 Ps_32:6_7 Ps_32:6_8 Ps_32:6_9 Ps_32:6_10 Ps_32:6_11 Ps_32:6_12 Ps_32:6_13 Ps_32:6_14 Ps_32:6_15 Ps_32:6_16 Ps_32:6_17
Ps:32:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:7 συνάγων ὡς ἀσκὸν ὕδατα θαλάσσης, τιθεὶς ἐν θησαυροῖς ἀβύσσους.
Ps:32:7 Who gathers the waters of the sea as in a bottle; who lays up the deeps in treasuries. (Psalm 33:7 Brenton)
Ps:32:7 On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach. (Psalm 33:7 BT_4)
Ps:32:7 συνάγων ὡς ἀσκὸν ὕδατα θαλάσσης, τιθεὶς ἐν θησαυροῖς ἀβύσσους.
Ps:32:7 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὡς ἀσκός, -οῦ, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό θάλασσα, -ης, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν θησαυρός, -οῦ, ὁ ἄ·βυσσος, -ου, ἡ
Ps:32:7 By zbierać się razem Jak/jak Kozia skóra Woda Morze By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por:
Ps:32:7 suna/gOn O(s a)sko\n u(/data Tala/ssEs, tiTei\s e)n TEsauroi=s a)bu/ssous.
Ps:32:7 synagOn hOs askon hydata TalassEs, tiTeis en TEsaurois abyssus.
Ps:32:7 V1_PAPNSM C N2_ASM N3T_ASN N1S_GSF V7_PAPNSM P N2_DPM N2_APF
Ps:32:7 to gather together as/like wine-skin water sea to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among treasure abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf:
Ps:32:7 while GATHER TOGETHER-ing (nom) as/like wine-skin (acc) waters (nom|acc|voc) sea (gen) while PLACE-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) treasures (dat) abysss (acc)
Ps:32:7 Ps_32:7_1 Ps_32:7_2 Ps_32:7_3 Ps_32:7_4 Ps_32:7_5 Ps_32:7_6 Ps_32:7_7 Ps_32:7_8 Ps_32:7_9
Ps:32:7 x x x x x x x x x
Ps:32:8 φοβηθήτω τὸν κύριον πᾶσα ἡ γῆ, ἀπ’ αὐτοῦ δὲ σαλευθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην·
Ps:32:8 Let all the earth fear the Lord; and let all that dwell in the world be moved because of him. (Psalm 33:8 Brenton)
Ps:32:8 Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata! (Psalm 33:8 BT_4)
Ps:32:8 φοβηθήτω τὸν κύριον πᾶσα γῆ, ἀπ’ αὐτοῦ δὲ σαλευθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην·
Ps:32:8 φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό δέ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Ps:32:8 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo zaś By trząść się (drżenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać
Ps:32:8 fobETE/tO to\n ku/rion pa=sa E( gE=, a)p’ au)tou= de\ saleuTE/tOsan pa/ntes oi( katoikou=ntes tE\n oi)koume/nEn·
Ps:32:8 fobETEtO ton kyrion pasa hE gE, ap’ autu de saleuTEtOsan pantes hoi katoikuntes tEn oikumenEn·
Ps:32:8 VC_APD3S RA_ASM N2_ASM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF P RD_GSM x VC_APD3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF V2_PMPASF
Ps:32:8 to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to shake (tremor) every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell
Ps:32:8 let-him/her/it-be-FEAR-ed! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) away from (+gen) him/it/same (gen) Yet let-them-be-SHAKE-ed! all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc)
Ps:32:8 Ps_32:8_1 Ps_32:8_2 Ps_32:8_3 Ps_32:8_4 Ps_32:8_5 Ps_32:8_6 Ps_32:8_7 Ps_32:8_8 Ps_32:8_9 Ps_32:8_10 Ps_32:8_11 Ps_32:8_12 Ps_32:8_13 Ps_32:8_14 Ps_32:8_15
Ps:32:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:9 ὅτι αὐτὸς εἶπεν, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.
Ps:32:9 For he spoke, and they were made; he commanded, and they were created. (Psalm 33:9 Brenton)
Ps:32:9 Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć. (Psalm 33:9 BT_4)
Ps:32:9 ὅτι αὐτὸς εἶπεν, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.
Ps:32:9 ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) καί κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-)
Ps:32:9 Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz I też, nawet, mianowicie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga.
Ps:32:9 o(/ti au)to\s ei)=pen, kai\ e)genE/TEsan, au)to\s e)netei/lato, kai\ e)kti/sTEsan.
Ps:32:9 hoti autos eipen, kai egenETEsan, autos eneteilato, kai ektisTEsan.
Ps:32:9 C RD_NSM VBI_AAI3S C VCI_API3P RD_NSM VAI_AMI3S C VSI_API3P
Ps:32:9 because/that he/she/it/same to say/tell and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same to enjoin command and also, even, namely to create I create, form, shape, make, always of God.
Ps:32:9 because/that he/it/same (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed and they-were-BECOME-ed he/it/same (nom) he/she/it-was-ENJOIN-ed and they-were-CREATE-ed
Ps:32:9 Ps_32:9_1 Ps_32:9_2 Ps_32:9_3 Ps_32:9_4 Ps_32:9_5 Ps_32:9_6 Ps_32:9_7 Ps_32:9_8 Ps_32:9_9
Ps:32:9 x x x x x x x x x
Ps:32:10 κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων·
Ps:32:10 The Lord frustrates the counsels of the nations; he brings to nought also the reasonings of the peoples, and brings to nought the counsels of princes. (Psalm 33:10 Brenton)
Ps:32:10 Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły ludów. (Psalm 33:10 BT_4)
Ps:32:10 κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων·
Ps:32:10 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   βουλή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) δέ λογισμός, -οῦ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Ps:32:10 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Planu/zamiar Naród [zobacz etniczny] By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] zaś Logika Ludzie I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Planu/zamiar Władca; by zaczynać się
Ps:32:10 ku/rios diaskeda/DZei boula\s e)TnO=n, a)Tetei= de\ logismou\s laO=n kai\ a)Tetei= boula\s a)rCHo/ntOn·
Ps:32:10 kyrios diaskedaDZei bulas eTnOn, aTetei de logismus laOn kai aTetei bulas arCHontOn·
Ps:32:10 N2_NSM V1_PAI3S N1_APF N3E_GPN V2_PAI3S x N2_APM N2_GPM C V2_PAI3S N1_APF N3_GPM
Ps:32:10 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć plan/intention nation [see ethnic] to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] logic people and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] plan/intention ruler; to begin
Ps:32:10 lord (nom); a lord ([Adj] nom)   plans/intentions (acc) nations (gen) he/she/it-is-REPUDIATE-ing, you(sg)-are-being-REPUDIATE-ed (classical), be-you(sg)-REPUDIATE-ing! Yet logics (acc) peoples (gen) and he/she/it-is-REPUDIATE-ing, you(sg)-are-being-REPUDIATE-ed (classical), be-you(sg)-REPUDIATE-ing! plans/intentions (acc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen)
Ps:32:10 Ps_32:10_1 Ps_32:10_2 Ps_32:10_3 Ps_32:10_4 Ps_32:10_5 Ps_32:10_6 Ps_32:10_7 Ps_32:10_8 Ps_32:10_9 Ps_32:10_10 Ps_32:10_11 Ps_32:10_12
Ps:32:10 x x x x x x x x x x x x
Ps:32:11 ἡ δὲ βουλὴ τοῦ κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Ps:32:11 But the counsel of the Lord endures for ever, the thoughts of his heart from generation to generation. (Psalm 33:11 Brenton)
Ps:32:11 Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia. (Psalm 33:11 BT_4)
Ps:32:11 δὲ βουλὴ τοῦ κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Ps:32:11 ὁ ἡ τό δέ βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:32:11 zaś Planu/zamiar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pozostawać (mieszkaj) Logika Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:32:11 E( de\ boulE\ tou= kuri/ou ei)s to\n ai)O=na me/nei, logismoi\ tE=s kardi/as au)tou= ei)s genea\n kai\ genea/n.
Ps:32:11 hE de bulE tu kyriu eis ton aiOna menei, logismoi tEs kardias autu eis genean kai genean.
Ps:32:11 RA_NSF x N1_NSF RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3W_ASM V1_PAI3S N2_NPM RA_GSF N1A_GSF RD_GSM P N1A_ASF C N1A_ASF
Ps:32:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] plan/intention the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to remain (dwell) logic the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:32:11 the (nom) Yet plan/intention (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) logics (nom|voc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) into (+acc) generation (acc) and generation (acc)
Ps:32:11 Ps_32:11_1 Ps_32:11_2 Ps_32:11_3 Ps_32:11_4 Ps_32:11_5 Ps_32:11_6 Ps_32:11_7 Ps_32:11_8 Ps_32:11_9 Ps_32:11_10 Ps_32:11_11 Ps_32:11_12 Ps_32:11_13 Ps_32:11_14 Ps_32:11_15 Ps_32:11_16 Ps_32:11_17
Ps:32:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:12 μακάριον τὸ ἔθνος, οὗ ἐστιν κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ, λαός, ὃν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἑαυτῷ.
Ps:32:12 Blessed is the nation whose God is the Lord; the people whom he has chosen for his own inheritance. (Psalm 33:12 Brenton)
Ps:32:12 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. (Psalm 33:12 BT_4)
Ps:32:12 μακάριον τὸ ἔθνος, οὗ ἐστιν κύριος θεὸς αὐτοῦ, λαός, ὃν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἑαυτῷ.
Ps:32:12 μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) εἰς[1] κληρο·νομία, -ας, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Ps:32:12 Szczęśliwy Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Ludzie Kto/, który/, który; by być By wybierać Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo Samo /nasz /twój /siebie
Ps:32:12 maka/rion to\ e)/Tnos, ou(= e)stin ku/rios o( Teo\s au)tou=, lao/s, o(\n e)Xele/Xato ei)s klEronomi/an e(autO=|.
Ps:32:12 makarion to eTnos, hu estin kyrios ho Teos autu, laos, hon eXeleXato eis klEronomian heautO.
Ps:32:12 A1A_NSN RA_NSN N3E_NSN RR_GSN V9_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM N2_NSM RR_ASM VAI_AMI3S P N1A_ASF RD_DSM
Ps:32:12 fortunate the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same people who/whom/which; to be to select into (+acc) inheritance self /our-/your-/themselves
Ps:32:12 fortunate ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) him/it/same (gen) people (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-SELECT-ed into (+acc) inheritance (acc) self (dat)
Ps:32:12 Ps_32:12_1 Ps_32:12_2 Ps_32:12_3 Ps_32:12_4 Ps_32:12_5 Ps_32:12_6 Ps_32:12_7 Ps_32:12_8 Ps_32:12_9 Ps_32:12_10 Ps_32:12_11 Ps_32:12_12 Ps_32:12_13 Ps_32:12_14 Ps_32:12_15
Ps:32:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:13 ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ κύριος, εἶδεν πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων·
Ps:32:13 The Lord looks out of heaven; he beholds all the sons of men. (Psalm 33:13 Brenton)
Ps:32:13 Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. (Psalm 33:13 BT_4)
Ps:32:13 ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν κύριος, εἶδεν πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων·
Ps:32:13 ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:32:13 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Ludzki
Ps:32:13 e)X ou)ranou= e)pe/blePSen o( ku/rios, ei)=den pa/ntas tou\s ui(ou\s tO=n a)nTrO/pOn·
Ps:32:13 eX uranu epeblePSen ho kyrios, eiden pantas tus hyius tOn anTrOpOn·
Ps:32:13 P N2_GSM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S A3_APM RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM
Ps:32:13 out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven to look upon overlook, look attentively the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the son the human
Ps:32:13 out of (+gen) sky/heaven (gen) he/she/it-LOOK UPON-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SEE-ed all (acc) the (acc) sons (acc) the (gen) humans (gen)
Ps:32:13 Ps_32:13_1 Ps_32:13_2 Ps_32:13_3 Ps_32:13_4 Ps_32:13_5 Ps_32:13_6 Ps_32:13_7 Ps_32:13_8 Ps_32:13_9 Ps_32:13_10 Ps_32:13_11
Ps:32:13 x x x x x x x x x x x
Ps:32:14 ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν,
Ps:32:14 He looks from his prepared habitation on all the dwellers on the earth; (Psalm 33:14 Brenton)
Ps:32:14 Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi: (Psalm 33:14 BT_4)
Ps:32:14 ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν,
Ps:32:14 ἐκ ἕτοιμος -η -ον κατ·οικητήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:32:14 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gotowy Mieszkanie On/ona/to/to samo By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia
Ps:32:14 e)X e(toi/mou katoikEtEri/ou au)tou= e)pe/blePSen e)pi\ pa/ntas tou\s katoikou=ntas tE\n gE=n,
Ps:32:14 eX hetoimu katoikEtEriu autu epeblePSen epi pantas tus katoikuntas tEn gEn,
Ps:32:14 P A1_GSN N2N_GSN RD_GSM VAI_AAI3S P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1_ASF
Ps:32:14 out of (+gen) ἐξ before vowels ready dwelling he/she/it/same to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land
Ps:32:14 out of (+gen) ready ([Adj] gen) dwelling (gen) him/it/same (gen) he/she/it-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) earth/land (acc)
Ps:32:14 Ps_32:14_1 Ps_32:14_2 Ps_32:14_3 Ps_32:14_4 Ps_32:14_5 Ps_32:14_6 Ps_32:14_7 Ps_32:14_8 Ps_32:14_9 Ps_32:14_10 Ps_32:14_11
Ps:32:14 x x x x x x x x x x x
Ps:32:15 ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας αὐτῶν, ὁ συνιεὶς εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν.
Ps:32:15 who fashioned their hearts alone; who understands all their works. (Psalm 33:15 Brenton)
Ps:32:15 On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny. (Psalm 33:15 BT_4)
Ps:32:15 πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας αὐτῶν, συνιεὶς εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν.
Ps:32:15 ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) κατά μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:32:15 By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By rozumieć Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Ps:32:15 o( pla/sas kata\ mo/nas ta\s kardi/as au)tO=n, o( suniei\s ei)s pa/nta ta\ e)/rga au)tO=n.
Ps:32:15 ho plasas kata monas tas kardias autOn, ho synieis eis panta ta erga autOn.
Ps:32:15 RA_NSM VA_AAPNSM P A1_APF RA_APF N1A_GSF RD_GPM RA_NSM VH_AAPNSM P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GPM
Ps:32:15 the to mold [see plastic] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the to understand into (+acc) every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same
Ps:32:15 the (nom) upon MOLD-ing (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc) the (acc) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) the (nom) you(sg)-are-UNDERSTand-ing, you(sg)-were-UNDERSTand-ing, while UNDERSTand-ing (nom|voc) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen)
Ps:32:15 Ps_32:15_1 Ps_32:15_2 Ps_32:15_3 Ps_32:15_4 Ps_32:15_5 Ps_32:15_6 Ps_32:15_7 Ps_32:15_8 Ps_32:15_9 Ps_32:15_10 Ps_32:15_11 Ps_32:15_12 Ps_32:15_13 Ps_32:15_14
Ps:32:15 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:16 οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ·
Ps:32:16 A king is not saved by reason of a great host; and a giant shall not be delivered by the greatness of his strength. (Psalm 33:16 Brenton)
Ps:32:16 Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła. (Psalm 33:16 BT_4)
Ps:32:16 οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ·
Ps:32:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ διά πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δύναμις, -εως, ἡ καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:32:16 ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Król Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dużo Zdolność I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Siła On/ona/to/to samo
Ps:32:16 ou) sO/|DZetai basileu\s dia\ pollE\n du/namin, kai\ gi/gas ou) sOTE/setai e)n plE/Tei i)sCHu/os au)tou=·
Ps:32:16 u sODZetai basileus dia pollEn dynamin, kai gigas u sOTEsetai en plETei isCHyos autu·
Ps:32:16 D V1_PMI3S N3V_NSM P A1_ASF N3I_ASF C N3_NSM D VC_FPI3S P N3E_DSN N3U_GSF RD_GSM
Ps:32:16 οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save king because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) much ability and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) strength he/she/it/same
Ps:32:16 not he/she/it-is-being-SAVE-ed king (nom) because of (+acc), through (+gen) much (acc) ability (acc) and   not he/she/it-will-be-SAVE-ed in/among/by (+dat) lot (dat) strength (gen) him/it/same (gen)
Ps:32:16 Ps_32:16_1 Ps_32:16_2 Ps_32:16_3 Ps_32:16_4 Ps_32:16_5 Ps_32:16_6 Ps_32:16_7 Ps_32:16_8 Ps_32:16_9 Ps_32:16_10 Ps_32:16_11 Ps_32:16_12 Ps_32:16_13 Ps_32:16_14
Ps:32:16 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:17 ψευδὴς ἵππος εἰς σωτηρίαν, ἐν δὲ πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται.
Ps:32:17 A horse is vain for safety; neither shall he be delivered by the greatness of his power. (Psalm 33:17 Brenton)
Ps:32:17 W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie. (Psalm 33:17 BT_4)
Ps:32:17 ψευδὴς ἵππος εἰς σωτηρίαν, ἐν δὲ πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται.
Ps:32:17 ψευδής -ές ἵππος, -ου, ὁ εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ ἐν δέ πλῆθο·ς, -ους, τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ps:32:17 Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Koń Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Los (mnóstwo ) Zdolność On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ps:32:17 PSeudE\s i(/ppos ei)s sOtEri/an, e)n de\ plE/Tei duna/meOs au)tou= ou) sOTE/setai.
Ps:32:17 PSeudEs hippos eis sOtErian, en de plETei dynameOs autu u sOTEsetai.
Ps:32:17 A3H_NSM N2_NSM P N1A_ASF P x N3E_DSN N3I_GSF RD_GSM D VC_FPI3S
Ps:32:17 false false, lying horse into (+acc) salvation/deliverance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lot (multitude ) ability he/she/it/same οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ps:32:17 liar ([Adj] nom) horse (nom) into (+acc) salvation/deliverance (acc) in/among/by (+dat) Yet lot (dat) ability (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-SAVE-ed
Ps:32:17 Ps_32:17_1 Ps_32:17_2 Ps_32:17_3 Ps_32:17_4 Ps_32:17_5 Ps_32:17_6 Ps_32:17_7 Ps_32:17_8 Ps_32:17_9 Ps_32:17_10 Ps_32:17_11
Ps:32:17 x x x x x x x x x x x
Ps:32:18 ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Ps:32:18 Behold, the eyes of the Lord are on them that fear him, those that hope in his mercy; (Psalm 33:18 Brenton)
Ps:32:18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, (Psalm 33:18 BT_4)
Ps:32:18 ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Ps:32:18 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:32:18 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By bać się On/ona/to/to samo By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Litość On/ona/to/to samo
Ps:32:18 i)dou\ oi( o)fTalmoi\ kuri/ou e)pi\ tou\s foboume/nous au)to\n tou\s e)lpi/DZontas e)pi\ to\ e)/leos au)tou=
Ps:32:18 idu hoi ofTalmoi kyriu epi tus fobumenus auton tus elpiDZontas epi to eleos autu
Ps:32:18 I RA_NPM N2_NPM N2_GSM P RA_APM V2_PMPAPM RD_ASM RA_APM V1_PAPAPM P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
Ps:32:18 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to fear he/she/it/same the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mercy he/she/it/same
Ps:32:18 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-FEAR-ed (acc) him/it/same (acc) the (acc) while HOPE-ing (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:32:18 Ps_32:18_1 Ps_32:18_2 Ps_32:18_3 Ps_32:18_4 Ps_32:18_5 Ps_32:18_6 Ps_32:18_7 Ps_32:18_8 Ps_32:18_9 Ps_32:18_10 Ps_32:18_11 Ps_32:18_12 Ps_32:18_13 Ps_32:18_14
Ps:32:18 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:19 ῥύσασθαι ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ.
Ps:32:19 to deliver their souls from death, and to keep them alive in famine. (Psalm 33:19 Brenton)
Ps:32:19 aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. (Psalm 33:19 BT_4)
Ps:32:19 ῥύσασθαι ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ.
Ps:32:19 ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ
Ps:32:19 By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód
Ps:32:19 r(u/sasTai e)k Tana/tou ta\s PSuCHa\s au)tO=n kai\ diaTre/PSai au)tou\s e)n limO=|.
Ps:32:19 rysasTai ek Tanatu tas PSyCHas autOn kai diaTrePSai autus en limO.
Ps:32:19 VA_AMN P N2_GSM RA_APF N1_APF RD_GPM C VA_AAN RD_APM P N2_DSM
Ps:32:19 to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger
Ps:32:19 to-be-DELIVER-ed out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (acc) lifes (acc) them/same (gen) and   them/same (acc) in/among/by (+dat) famine (dat)
Ps:32:19 Ps_32:19_1 Ps_32:19_2 Ps_32:19_3 Ps_32:19_4 Ps_32:19_5 Ps_32:19_6 Ps_32:19_7 Ps_32:19_8 Ps_32:19_9 Ps_32:19_10 Ps_32:19_11
Ps:32:19 x x x x x x x x x x x
Ps:32:20 ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομένει τῷ κυρίῳ, ὅτι βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν ἐστιν·
Ps:32:20 Our soul waits on the Lord; for he is our helper and defender. (Psalm 33:20 Brenton)
Ps:32:20 Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. (Psalm 33:20 BT_4)
Ps:32:20 ψυχὴ ἡμῶν ὑπομένει τῷ κυρίῳ, ὅτι βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν ἐστιν·
Ps:32:20 ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι βοηθός -όν καί ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:32:20 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Pomocny I też, nawet, mianowicie Ochraniający Ja By być
Ps:32:20 E( PSuCHE\ E(mO=n u(pome/nei tO=| kuri/O|, o(/ti boETo\s kai\ u(peraspistE\s E(mO=n e)stin·
Ps:32:20 hE PSyCHE hEmOn hypomenei tO kyriO, hoti boETos kai hyperaspistEs hEmOn estin·
Ps:32:20 RA_NSF N1_NSF RP_GP V1_PAI3S RA_DSM N2_DSM C N2_NSM C N1M_NSM RP_GP V9_PAI3S
Ps:32:20 the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that helpful and also, even, namely shielder I to be
Ps:32:20 the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) us (gen) he/she/it-is-ENDURE-ing, you(sg)-are-being-ENDURE-ed (classical), he/she/it-will-ENDURE, you(sg)-will-be-ENDURE-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that helpful ([Adj] nom) and shielder (nom) us (gen) he/she/it-is
Ps:32:20 Ps_32:20_1 Ps_32:20_2 Ps_32:20_3 Ps_32:20_4 Ps_32:20_5 Ps_32:20_6 Ps_32:20_7 Ps_32:20_8 Ps_32:20_9 Ps_32:20_10 Ps_32:20_11 Ps_32:20_12
Ps:32:20 x x x x x x x x x x x x
Ps:32:21 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐφρανθήσεται ἡ καρδία ἡμῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν.
Ps:32:21 For our heart shall rejoice in him, and we have hoped in his holy name. (Psalm 33:21 Brenton)
Ps:32:21 W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. (Psalm 33:21 BT_4)
Ps:32:21 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐφρανθήσεται καρδία ἡμῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν.
Ps:32:21 ὅτι ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)
Ps:32:21 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By celebrować/bądź wesoły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj
Ps:32:21 o(/ti e)n au)tO=| eu)franTE/setai E( kardi/a E(mO=n, kai\ e)n tO=| o)no/mati tO=| a(gi/O| au)tou= E)lpi/samen.
Ps:32:21 hoti en autO eufranTEsetai hE kardia hEmOn, kai en tO onomati tO hagiO autu Elpisamen.
Ps:32:21 C P RD_DSM VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GP C P RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A1A_DSN RD_GSM VAI_AAI1P
Ps:32:21 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to celebrate/be merry the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same to hope survive, live through, outlast, outlive
Ps:32:21 because/that in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) heart (nom|voc) us (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) name (dat) the (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) we-HOPE-ed
Ps:32:21 Ps_32:21_1 Ps_32:21_2 Ps_32:21_3 Ps_32:21_4 Ps_32:21_5 Ps_32:21_6 Ps_32:21_7 Ps_32:21_8 Ps_32:21_9 Ps_32:21_10 Ps_32:21_11 Ps_32:21_12 Ps_32:21_13 Ps_32:21_14 Ps_32:21_15
Ps:32:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:32:22 γένοιτο τὸ ἔλεός σου, κύριε, ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Ps:32:22 Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we have hoped in thee. (Psalm 33:22 Brenton)
Ps:32:22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie! (Psalm 33:22 BT_4)
Ps:32:22 γένοιτο τὸ ἔλεός σου, κύριε, ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Ps:32:22 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθάπερ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:32:22 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Litość Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Nawet jak By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Ps:32:22 ge/noito to\ e)/leo/s sou, ku/rie, e)f’ E(ma=s, kaTa/per E)lpi/samen e)pi\ se/.
Ps:32:22 genoito to eleos su, kyrie, ef’ hEmas, kaTaper Elpisamen epi se.
Ps:32:22 VB_AMO3S RA_NSN N3E_NSN RP_GS N2_VSM P RP_AP D VAI_AAI1P P RP_AS
Ps:32:22 to become become, happen the mercy you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I even as to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Ps:32:22 he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) even as we-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:32:22 Ps_32:22_1 Ps_32:22_2 Ps_32:22_3 Ps_32:22_4 Ps_32:22_5 Ps_32:22_6 Ps_32:22_7 Ps_32:22_8 Ps_32:22_9 Ps_32:22_10 Ps_32:22_11
Ps:32:22 x x x x x x x x x x x