Ps:38:1 Εἰς τὸ τέλος, τῷ Ιδιθουν· ᾠδὴ τῷ Δαυιδ.
Ps:38:1 For the end, a Song of David, to Idithun. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I set a guard on my mouth, while the sinner stood in my presence. (Psalm 39:1 Brenton)
Ps:38:1 Kierownikowi chóru, Jedutunowi. Psalm. Dawidowy. (Psalm 39:1 BT_4)
Ps:38:1 Εἰς τὸ τέλος, τῷ Ιδιθουν· ᾠδὴ τῷ Δαυιδ.
Ps:38:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:38:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Oda David
Ps:38:1 *ei)s to\ te/los, tO=| *idiToun· O)|dE\ tO=| *dauid.
Ps:38:1 eis to telos, tO idiTun· OdE tO dauid.
Ps:38:1 P RA_ASN N3E_ASN RA_DSM N_DS N1_NSF RA_DSM N_DSM
Ps:38:1 into (+acc) the end (event, consummation) the ć ode the David
Ps:38:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (dat)   ode (nom|voc) the (dat) David (indecl)
Ps:38:1 Ps_38:1_1 Ps_38:1_2 Ps_38:1_3 Ps_38:1_4 Ps_38:1_5 Ps_38:1_6 Ps_38:1_7 Ps_38:1_8
Ps:38:1 x x x x x x x x
Ps:38:2 Εἶπα Φυλάξω τὰς ὁδούς μου τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν ἐν γλώςσῃ μου· ἐθέμην τῷ στόματί μου φυλακὴν ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου.
Ps:38:2 For the end, a Song of David, to Idithun. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I set a guard on my mouth, while the sinner stood in my presence. (Psalm 39:1 Brenton)
Ps:38:2 Rzekłem: «Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny». (Psalm 39:2 BT_4)
Ps:38:2 Εἶπα Φυλάξω τὰς ὁδούς μου τοῦ μὴ ἁμαρτάνειν ἐν γλώςσῃ μου· ἐθέμην τῷ στόματί μου φυλακὴν ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου.
Ps:38:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλακή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:38:2 By mówić/opowiadaj By zabezpieczać się Drogi {Sposobu}/droga Ja Nie By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Język przez metonimia, język Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ust/żołądka por Ja Więzienie zabezpieczają się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Grzeszny Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja
Ps:38:2 *ei)=pa *fula/XO ta\s o(dou/s mou tou= mE\ a(marta/nein e)n glO/ssE| mou· e)Te/mEn tO=| sto/mati/ mou fulakE\n e)n tO=| sustE=nai to\n a(martOlo\n e)nanti/on mou.
Ps:38:2 eipa fylaXO tas hodus mu tu mE hamartanein en glOssE mu· eTemEn tO stomati mu fylakEn en tO systEnai ton hamartOlon enantion mu.
Ps:38:2 VB_AAI1S VF_FAI1S RA_APF N2_APF RP_GS RA_GSM D V1_PAN P N1S_DSF RP_GS VEI_AMI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS N1_ASF P RA_DSN VH_AAN RA_ASM A1B_ASM P RP_GS
Ps:38:2 to say/tell to guard the way/road I the not to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tongue by metonymy, a language I to place lay, put, set, situate, station the mouth/maw stoma I prison guard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. the sinful in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I
Ps:38:2 I-SAY/TELL-ed I-will-GUARD, I-should-GUARD the (acc) ways/roads (acc) me (gen) the (gen) not to-be-SIN-ing in/among/by (+dat) tongue (dat) me (gen) I-was-PLACE-ed the (dat) mouth/maw (dat) me (gen) prison (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-STand WITH the (acc) sinful ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Ps:38:2 Ps_38:2_1 Ps_38:2_2 Ps_38:2_3 Ps_38:2_4 Ps_38:2_5 Ps_38:2_6 Ps_38:2_7 Ps_38:2_8 Ps_38:2_9 Ps_38:2_10 Ps_38:2_11 Ps_38:2_12 Ps_38:2_13 Ps_38:2_14 Ps_38:2_15 Ps_38:2_16 Ps_38:2_17 Ps_38:2_18 Ps_38:2_19 Ps_38:2_20 Ps_38:2_21 Ps_38:2_22 Ps_38:2_23
Ps:38:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:3 ἐκωφώθην καὶ ἐταπεινώθην καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν, καὶ τὸ ἄλγημά μου ἀνεκαινίσθη.
Ps:38:3 I was dumb, and humbled myself, and kept silence from good words; and my grief was renewed. (Psalm 39:2 Brenton)
Ps:38:3 Oniemiałem, zamilkłem pozbawiony szczęścia, lecz moja boleść wzmogła się na nowo. (Psalm 39:3 BT_4)
Ps:38:3 ἐκωφώθην καὶ ἐταπεινώθην καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν, καὶ τὸ ἄλγημά μου ἀνεκαινίσθη.
Ps:38:3 κωφόω [LXX] (-, -, -, -, -, κωφω·θ-) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) ἐκ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·καινίζω (ανα+καινιζ-, ανα+καινι(ε)·[σ]-, ανα+καινι·σ-, -, -, ανα+καινισ·θ-)
Ps:38:3 By ogłuszać I też, nawet, mianowicie Do niżej I też, nawet, mianowicie Nie by musieć żaden dźwięk być cichy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Ja Do ???
Ps:38:3 e)kOfO/TEn kai\ e)tapeinO/TEn kai\ e)si/gEsa e)X a)gaTO=n, kai\ to\ a)/lgEma/ mou a)nekaini/sTE.
Ps:38:3 ekOfOTEn kai etapeinOTEn kai esigEsa eX agaTOn, kai to algEma mu anekainisTE.
Ps:38:3 VCI_API1S C VCI_API1S C VAI_AAI1S P A1_GPM C RA_ASN N3M_ASN RP_GS VSI_API3S
Ps:38:3 to deafen and also, even, namely to lower and also, even, namely to have no sound to be silent out of (+gen) ἐξ before vowels good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the ć I to ???
Ps:38:3 I-was-DEAFEN-ed and I-was-LOWER-ed and I-TO HAVE NO SOUND-ed out of (+gen) good ([Adj] gen) and the (nom|acc)   me (gen) he/she/it-was-???-ed
Ps:38:3 Ps_38:3_1 Ps_38:3_2 Ps_38:3_3 Ps_38:3_4 Ps_38:3_5 Ps_38:3_6 Ps_38:3_7 Ps_38:3_8 Ps_38:3_9 Ps_38:3_10 Ps_38:3_11 Ps_38:3_12
Ps:38:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:38:4 ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ. ἐλάλησα ἐν γλώσσῃ μου
Ps:38:4 My heart grew hot within me, and a fire would kindle in my meditation: I spoke with my tongue, (Psalm 39:3 Brenton)
Ps:38:4 Serce w mym wnętrzu rozgorzało; gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień: język mój przemówił. (Psalm 39:4 BT_4)
Ps:38:4 ἐθερμάνθη καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ. ἐλάλησα ἐν γλώσσῃ μου
Ps:38:4 θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:38:4 By rozgrzewać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Wewnątrz Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By zapłonąć Ogień By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Język przez metonimia, język Ja
Ps:38:4 e)Terma/nTE E( kardi/a mou e)nto/s mou, kai\ e)n tE=| mele/tE| mou e)kkauTE/setai pu=r. e)la/lEsa e)n glO/ssE| mou
Ps:38:4 eTermanTE hE kardia mu entos mu, kai en tE meletE mu ekkauTEsetai pyr. elalEsa en glOssE mu
Ps:38:4 VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS D RP_GS C P RA_DSF N1_DSF RP_GS VC_FPI3S N3_ASN VAI_AAI1S P N1S_DSF RP_GS
Ps:38:4 to warm the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I within I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I to inflame fire to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tongue by metonymy, a language I
Ps:38:4 he/she/it-was-WARM-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) within me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat)   me (gen) he/she/it-will-be-INFLAME-ed fire (nom|acc|voc) I-SPEAK-ed in/among/by (+dat) tongue (dat) me (gen)
Ps:38:4 Ps_38:4_1 Ps_38:4_2 Ps_38:4_3 Ps_38:4_4 Ps_38:4_5 Ps_38:4_6 Ps_38:4_7 Ps_38:4_8 Ps_38:4_9 Ps_38:4_10 Ps_38:4_11 Ps_38:4_12 Ps_38:4_13 Ps_38:4_14 Ps_38:4_15 Ps_38:4_16 Ps_38:4_17
Ps:38:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:5 Γνώρισόν μοι, κύριε, τὸ πέρας μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου, τίς ἐστιν, ἵνα γνῶ τί ὑστερῶ ἐγώ.
Ps:38:5 O Lord, make me to know mine end, and the number of my days, what it is; that I may know what I lack. (Psalm 39:4 Brenton)
Ps:38:5 O Panie, mój kres pozwól mi poznać i jaka jest miara dni moich, bym wiedział, jak jestem znikomy. (Psalm 39:5 BT_4)
Ps:38:5 Γνώρισόν μοι, κύριε, τὸ πέρας μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου, τίς ἐστιν, ἵνα γνῶ τί ὑστερῶ ἐγώ.
Ps:38:5 γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:38:5 By robić znany Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ja I też, nawet, mianowicie Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podchodzić krótko Ja
Ps:38:5 *gnO/riso/n moi, ku/rie, to\ pe/ras mou kai\ to\n a)riTmo\n tO=n E(merO=n mou, ti/s e)stin, i(/na gnO= ti/ u(sterO= e)gO/.
Ps:38:5 gnOrison moi, kyrie, to peras mu kai ton ariTmon tOn hEmerOn mu, tis estin, hina gnO ti hysterO egO.
Ps:38:5 VA_AAD2S RP_DS N2_VSM RA_ASN N3T_NSN RP_GS C RA_ASM N2_ASM RA_GPF N1A_GPF RP_GS RI_NSM V9_PAI3S C VZ_AAS1S RI_ASN V2_PAI1S RP_NS
Ps:38:5 to make known I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) I and also, even, namely the number [see arithmetic] the day I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to come up short I
Ps:38:5 do-MAKE-you(sg)-KNOWN!, going-to-MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) final decision (nom|acc|voc) me (gen) and the (acc) number (acc) the (gen) days (gen) me (gen) who/what/why (nom) he/she/it-is so that / in order to /because I-should-KNOW who/what/why (nom|acc) I-am-COME-ing-UP-SHORT, I-should-be-COME-ing-UP-SHORT I (nom)
Ps:38:5 Ps_38:5_1 Ps_38:5_2 Ps_38:5_3 Ps_38:5_4 Ps_38:5_5 Ps_38:5_6 Ps_38:5_7 Ps_38:5_8 Ps_38:5_9 Ps_38:5_10 Ps_38:5_11 Ps_38:5_12 Ps_38:5_13 Ps_38:5_14 Ps_38:5_15 Ps_38:5_16 Ps_38:5_17 Ps_38:5_18 Ps_38:5_19
Ps:38:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:6 ἰδοὺ παλαιστὰς ἔθου τὰς ἡμέρας μου, καὶ ἡ ὑπόστασίς μου ὡσεὶ οὐθὲν ἐνώπιόν σου· πλὴν τὰ σύμπαντα ματαιότης, πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. διάψαλμα.
Ps:38:6 Behold, thou hast made my days old; and my existence is as nothing before thee: nay, every man living is altogether vanity. Pause. (Psalm 39:5 Brenton)
Ps:38:6 Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi, i życie moje jak nicość przed Tobą. Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością. (Psalm 39:6 BT_4)
Ps:38:6 ἰδοὺ παλαιστὰς ἔθου τὰς ἡμέρας μου, καὶ ὑπόστασίς μου ὡσεὶ οὐθὲν ἐνώπιόν σου· πλὴν τὰ σύμπαντα ματαιότης, πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. διάψαλμα.
Ps:38:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλήν ὁ ἡ τό   ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:38:6 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Dzień Ja I też, nawet, mianowicie Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Nie jeden (nic, nikt) W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Z wyjątkiem ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) selah
Ps:38:6 i)dou\ palaista\s e)/Tou ta\s E(me/ras mou, kai\ E( u(po/stasi/s mou O(sei\ ou)Te\n e)nO/pio/n sou· plE\n ta\ su/mpanta mataio/tEs, pa=s a)/nTrOpos DZO=n. dia/PSalma.
Ps:38:6 idu palaistas eTu tas hEmeras mu, kai hE hypostasis mu hOsei uTen enOpion su· plEn ta sympanta mataiotEs, pas anTrOpos DZOn. diaPSalma.
Ps:38:6 I N1_APF VEI_AMI2S RA_APF N1A_APF RP_GS C RA_NSF N3I_NSF RP_GS D A3_NSN P RP_GS D RA_APN A3_APN N3T_NSF A3_NSM N2_NSM V3_PAPNSM N3M_NSN
Ps:38:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć to place lay, put, set, situate, station the day I and also, even, namely the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} I like/approximately [as-if]; to push not one (nothing, no one) in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) except the ć ??? every all, each, every, the whole of human to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) selah
Ps:38:6 be-you(sg)-SEE-ed!   you(sg)-were-PLACE-ed the (acc) day (gen), days (acc) me (gen) and the (nom) substance/source (nom) me (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) not one (nom|acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) except the (nom|acc)   ??? (nom|voc) every (nom|voc) human (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) selah (nom|acc|voc)
Ps:38:6 Ps_38:6_1 Ps_38:6_2 Ps_38:6_3 Ps_38:6_4 Ps_38:6_5 Ps_38:6_6 Ps_38:6_7 Ps_38:6_8 Ps_38:6_9 Ps_38:6_10 Ps_38:6_11 Ps_38:6_12 Ps_38:6_13 Ps_38:6_14 Ps_38:6_15 Ps_38:6_16 Ps_38:6_17 Ps_38:6_18 Ps_38:6_19 Ps_38:6_20 Ps_38:6_21 Ps_38:6_22
Ps:38:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:7 μέντοιγε ἐν εἰκόνι διαπορεύεται ἄνθρωπος, πλὴν μάτην ταράσσονται· θησαυρίζει καὶ οὐ γινώσκει τίνι συνάξει αὐτά.
Ps:38:7 Surely man walks in a shadow; nay, he is disquieted in vain: he lays up treasures, and knows not for whom he shall gather them. (Psalm 39:6 Brenton)
Ps:38:7 Człowiek jak cień przemija, na próżno tyle się niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze. (Psalm 39:7 BT_4)
Ps:38:7 μέντοιγε ἐν εἰκόνι διαπορεύεται ἄνθρωπος, πλὴν μάτην ταράσσονται· θησαυρίζει καὶ οὐ γινώσκει τίνι συνάξει αὐτά.
Ps:38:7   ἐν εἰκών, -όνος, ἡ δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ πλήν μάτην ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:38:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ikona By przechodzić Ludzki Z wyjątkiem Na próżno By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zbierać się razem On/ona/to/to samo
Ps:38:7 me/ntoige e)n ei)ko/ni diaporeu/etai a)/nTrOpos, plE\n ma/tEn tara/ssontai· TEsauri/DZei kai\ ou) ginO/skei ti/ni suna/Xei au)ta/.
Ps:38:7 mentoige en eikoni diaporeuetai anTrOpos, plEn matEn tarassontai· TEsauriDZei kai u ginOskei tini synaXei auta.
Ps:38:7 x P N3N_DSF V1_PMI3S N2_NSM D D V1_PPI3P V1_PAI3S C D V1_PAI3S RI_DSN VF_FAI3S RD_APN
Ps:38:7 ć
Ps:38:7 in/among/by (+dat)
Ps:38:7 Ps_38:7_1
Ps:38:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:8 καὶ νῦν τίς ἡ ὑπομονή μου; οὐχὶ ὁ κύριος; καὶ ἡ ὑπόστασίς μου παρὰ σοῦ ἐστιν.
Ps:38:8 And now what is my expectation? is it not the Lord? and my ground of hope is with thee. Pause. (Psalm 39:7 Brenton)
Ps:38:8 A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja. (Psalm 39:8 BT_4)
Ps:38:8 καὶ νῦν τίς ὑπομονή μου; οὐχὶ κύριος; καὶ ὑπόστασίς μου παρὰ σοῦ ἐστιν.
Ps:38:8 καί νῦν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐχί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:38:8 I też, nawet, mianowicie Teraz Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Wytrwałość Ja Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) By być
Ps:38:8 kai\ nu=n ti/s E( u(pomonE/ mou; ou)CHi\ o( ku/rios; kai\ E( u(po/stasi/s mou para\ sou= e)stin.
Ps:38:8 kai nyn tis hE hypomonE mu; uCHi ho kyrios; kai hE hypostasis mu para su estin.
Ps:38:8 C D RI_NSM RA_NSF N1_NSF RP_GS D RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N3I_NSF RP_GS P RP_GS V9_PAI3S
Ps:38:8 and also, even, namely now who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the endurance I not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) to be
Ps:38:8 and now who/what/why (nom) the (nom) endurance (nom|voc) me (gen) not the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom) substance/source (nom) me (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Ps:38:8 Ps_38:8_1 Ps_38:8_2 Ps_38:8_3 Ps_38:8_4 Ps_38:8_5 Ps_38:8_6 Ps_38:8_7 Ps_38:8_8 Ps_38:8_9 Ps_38:8_10 Ps_38:8_11 Ps_38:8_12 Ps_38:8_13 Ps_38:8_14 Ps_38:8_15 Ps_38:8_16
Ps:38:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:9 ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν μου ῥῦσαί με, ὄνειδος ἄφρονι ἔδωκάς με.
Ps:38:9 Deliver me from all my transgressions: thou hast made me a reproach to the foolish. (Psalm 39:8 Brenton)
Ps:38:9 Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca! (Psalm 39:9 BT_4)
Ps:38:9 ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν μου ῥῦσαί με, ὄνειδος ἄφρονι ἔδωκάς με.
Ps:38:9 ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὄνειδο·ς, -ους, τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:38:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezprawie Ja By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Gań Wycofywanie w myśli By dawać Ja
Ps:38:9 a)po\ pasO=n tO=n a)nomiO=n mou r(u=sai/ me, o)/neidos a)/froni e)/dOka/s me.
Ps:38:9 apo pasOn tOn anomiOn mu rysai me, oneidos afroni edOkas me.
Ps:38:9 P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GS VA_AMD2S RP_AS N3E_ASN A3N_DSM VAI_AAI2S RP_AS
Ps:38:9 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the lawlessness I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I reproach unthinking to give I
Ps:38:9 away from (+gen) all (gen) the (gen) lawlessnesss (gen) me (gen) be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) reproach (nom|acc|voc) unthinking ([Adj] dat) you(sg)-GIVE-ed me (acc)
Ps:38:9 Ps_38:9_1 Ps_38:9_2 Ps_38:9_3 Ps_38:9_4 Ps_38:9_5 Ps_38:9_6 Ps_38:9_7 Ps_38:9_8 Ps_38:9_9 Ps_38:9_10 Ps_38:9_11
Ps:38:9 x x x x x x x x x x x
Ps:38:10 ἐκωφώθην καὶ οὐκ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, ὅτι σὺ εἶ ὁ ποιήσας με.
Ps:38:10 I was dumb, and opened not my mouth; for thou art he that made me. (Psalm 39:9 Brenton)
Ps:38:10 Zamilkłem, ust mych nie otwieram: Ty bowiem to sprawiłeś. (Psalm 39:10 BT_4)
Ps:38:10 ἐκωφώθην καὶ οὐκ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, ὅτι σὺ εἶ ποιήσας με.
Ps:38:10 κωφόω [LXX] (-, -, -, -, -, κωφω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:38:10 By ogłuszać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By otwierać Ust/żołądka por Ja Ponieważ/tamto Ty By iść; by być By czynić/rób Ja
Ps:38:10 e)kOfO/TEn kai\ ou)k E)/noiXa to\ sto/ma mou, o(/ti su\ ei)= o( poiE/sas me.
Ps:38:10 ekOfOTEn kai uk EnoiXa to stoma mu, hoti sy ei ho poiEsas me.
Ps:38:10 VCI_API1S C D VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS
Ps:38:10 to deafen and also, even, namely οὐχ before rough breathing to open up the mouth/maw stoma I because/that you to go; to be the to do/make I
Ps:38:10 I-was-DEAFEN-ed and not I-OPEN-ed-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) me (acc)
Ps:38:10 Ps_38:10_1 Ps_38:10_2 Ps_38:10_3 Ps_38:10_4 Ps_38:10_5 Ps_38:10_6 Ps_38:10_7 Ps_38:10_8 Ps_38:10_9 Ps_38:10_10 Ps_38:10_11 Ps_38:10_12 Ps_38:10_13
Ps:38:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:11 ἀπόστησον ἀπ’ ἐμοῦ τὰς μάστιγάς σου· ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς χειρός σου ἐγὼ ἐξέλιπον.
Ps:38:11 Remove thy scourges from me: I have fainted by reason of the strength of thine hand. (Psalm 39:10 Brenton)
Ps:38:11 Odwróć ode mnie Twe ciosy: ginę pod uderzeniem Twej ręki. (Psalm 39:11 BT_4)
Ps:38:11 ἀπόστησον ἀπ’ ἐμοῦ τὰς μάστιγάς σου· ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς χειρός σου ἐγὼ ἐξέλιπον.
Ps:38:11 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό μάστιξ, -ιγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Ps:38:11 By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Smagająca/nieszczęścia/choroba Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siła Ręka Ty; twój/twój(sg) Ja By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Ps:38:11 a)po/stEson a)p’ e)mou= ta\s ma/stiga/s sou· a)po\ tE=s i)sCHu/os tE=s CHeiro/s sou e)gO\ e)Xe/lipon.
Ps:38:11 apostEson ap’ emu tas mastigas su· apo tEs isCHyos tEs CHeiros su egO eXelipon.
Ps:38:11 VA_AAD2S P RP_GS RA_APF N3G_APF RP_GS P RA_GSF N3U_GSF RA_GSF N3_GSF RP_GS RP_NS VBI_AAI1S
Ps:38:11 to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the scourging/affliction/malady you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the strength the hand you; your/yours(sg) I to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Ps:38:11 do-DISENGAGE-you(sg)!, going-to-DISENGAGE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (acc) scourgings/afflictions/maladies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) strength (gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed
Ps:38:11 Ps_38:11_1 Ps_38:11_2 Ps_38:11_3 Ps_38:11_4 Ps_38:11_5 Ps_38:11_6 Ps_38:11_7 Ps_38:11_8 Ps_38:11_9 Ps_38:11_10 Ps_38:11_11 Ps_38:11_12 Ps_38:11_13 Ps_38:11_14
Ps:38:11 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:12 ἐν ἐλεγμοῖς ὑπὲρ ἀνομίας ἐπαίδευσας ἄνθρωπον καὶ ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος. διάψαλμα.
Ps:38:12 Thou chastenest man with rebukes for iniquity, and thou makest his life to consume away like a spider's web; nay, every man is disquieted in vain. Pause. (Psalm 39:11 Brenton)
Ps:38:12 Za winę chłoszczesz człowieka karaniem, jak mól obracasz wniwecz to, czego pożąda. Doprawdy, każdy człowiek jest marnością. (Psalm 39:12 BT_4)
Ps:38:12 ἐν ἐλεγμοῖς ὑπὲρ ἀνομίας ἐπαίδευσας ἄνθρωπον καὶ ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος. διάψαλμα.
Ps:38:12 ἐν ἐλεγμός, -οῦ, ὁ ὑπέρ ἀ·νομία, -ας, ἡ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί   ὡς   ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό πλήν μάτην ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:38:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Upominaj Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Bezprawie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ludzki I też, nawet, mianowicie Jak/jak Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Z wyjątkiem Na próżno By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki selah
Ps:38:12 e)n e)legmoi=s u(pe\r a)nomi/as e)pai/deusas a)/nTrOpon kai\ e)Xe/tEXas O(s a)ra/CHnEn tE\n PSuCHE\n au)tou=· plE\n ma/tEn tara/ssetai pa=s a)/nTrOpos. dia/PSalma.
Ps:38:12 en elegmois hyper anomias epaideusas anTrOpon kai eXetEXas hOs araCHnEn tEn PSyCHEn autu· plEn matEn tarassetai pas anTrOpos. diaPSalma.
Ps:38:12 P N2_DPM P N1A_GSF VAI_AAI2S N2_ASM C VAI_AAI2S C N1_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSM D D VF_FMI3S A3_NSM N2_NSM N3M_NSN
Ps:38:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rebuke above (+acc), on behalf of (+gen) lawlessness to chastened correct, discipline, train, teach, educate, human and also, even, namely ć as/like ć the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same except in vain to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir every all, each, every, the whole of human selah
Ps:38:12 in/among/by (+dat) rebukes (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) you(sg)-CHASTENED-ed human (acc) and   as/like   the (acc) life (acc) him/it/same (gen) except in vain he/she/it-is-being-UNSETTLE-ed every (nom|voc) human (nom) selah (nom|acc|voc)
Ps:38:12 Ps_38:12_1 Ps_38:12_2 Ps_38:12_3 Ps_38:12_4 Ps_38:12_5 Ps_38:12_6 Ps_38:12_7 Ps_38:12_8 Ps_38:12_9 Ps_38:12_10 Ps_38:12_11 Ps_38:12_12 Ps_38:12_13 Ps_38:12_14 Ps_38:12_15 Ps_38:12_16 Ps_38:12_17 Ps_38:12_18 Ps_38:12_19
Ps:38:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:13 εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, κύριε, καὶ τῆς δεήσεώς μου ἐνώτισαι· τῶν δακρύων μου μὴ παρασιωπήσῃς, ὅτι πάροικος ἐγώ εἰμι παρὰ σοὶ καὶ παρεπίδημος καθὼς πάντες οἱ πατέρες μου.
Ps:38:13 O Lord, hearken to my prayer and my supplication: attend to my tears: be not silent, for I am a sojourner in the land, and a stranger, as all my fathers were. (Psalm 39:12 Brenton)
Ps:38:13 Usłysz, o Panie, moją modlitwę, i wysłuchaj mego wołania; na moje łzy nie bądź nieczuły, bo gościem jestem u Ciebie, przechodniem - jak wszyscy moi przodkowie. (Psalm 39:13 BT_4)
Ps:38:13 εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, κύριε, καὶ τῆς δεήσεώς μου ἐνώτισαι· τῶν δακρύων μου μὴ παρασιωπήσῃς, ὅτι πάροικος ἐγώ εἰμι παρὰ σοὶ καὶ παρεπίδημος καθὼς πάντες οἱ πατέρες μου.
Ps:38:13 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ὁ ἡ τό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή   ὅτι πάρ·οικος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί παρ·επί·δημος -ον καθ·ώς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:38:13 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Modlitwa Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Obrona Ja By słuchać Łza; by płakać Ja Nie Ponieważ/tamto ??? Ja By iść; by być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Bardziej obcy {Dziwniejsi}/emigracyjni emigranci Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ojciec Ja
Ps:38:13 ei)sa/kouson tE=s proseuCHE=s mou, ku/rie, kai\ tE=s deE/seO/s mou e)nO/tisai· tO=n dakru/On mou mE\ parasiOpE/sE|s, o(/ti pa/roikos e)gO/ ei)mi para\ soi\ kai\ parepi/dEmos kaTO\s pa/ntes oi( pate/res mou.
Ps:38:13 eisakuson tEs proseuCHEs mu, kyrie, kai tEs deEseOs mu enOtisai· tOn dakryOn mu mE parasiOpEsEs, hoti paroikos egO eimi para soi kai parepidEmos kaTOs pantes hoi pateres mu.
Ps:38:13 VA_AAD2S RA_GSF N1_GSF RP_GS N2_VSM C RA_GSF N3I_GSF RP_GS VA_AMD2S RA_GPN N2N_GPN RP_GS D VA_AAS2S C A1B_NSM RP_NS V9_PAI1S P RP_DS C A1B_NSM D A3_NPM RA_NPM N3_NPM RP_GS
Ps:38:13 to heard (being heard, listen into, hearken) the prayer I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the plea I to listen the tear; to cry I not ć because/that ??? I to go; to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely stranger/emigrant emigrants as accordingly [according to how/in accordance with how] every all, each, every, the whole of the father I
Ps:38:13 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (gen) prayer (gen) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (gen) plea (gen) me (gen) be-you(sg)-LISTEN-ed! the (gen) tears (gen); while CRY-ing (nom) me (gen) not   because/that ??? ([Adj] nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and stranger/emigrant ([Adj] nom) as accordingly all (nom|voc) the (nom) fathers (nom|voc) me (gen)
Ps:38:13 Ps_38:13_1 Ps_38:13_2 Ps_38:13_3 Ps_38:13_4 Ps_38:13_5 Ps_38:13_6 Ps_38:13_7 Ps_38:13_8 Ps_38:13_9 Ps_38:13_10 Ps_38:13_11 Ps_38:13_12 Ps_38:13_13 Ps_38:13_14 Ps_38:13_15 Ps_38:13_16 Ps_38:13_17 Ps_38:13_18 Ps_38:13_19 Ps_38:13_20 Ps_38:13_21 Ps_38:13_22 Ps_38:13_23 Ps_38:13_24 Ps_38:13_25 Ps_38:13_26 Ps_38:13_27 Ps_38:13_28
Ps:38:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:38:14 ἄνες μοι, ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι μὴ ὑπάρξω.
Ps:38:14 Spare me, that I may be refreshed, before I depart, and be no more. (Psalm 39:13 Brenton)
Ps:38:14 Odwróć oczy ode mnie, niech doznam radości, zanim odejdę i mnie nie będzie. (Psalm 39:14 BT_4)
Ps:38:14 ἄνες μοι, ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι μὴ ὑπάρξω.
Ps:38:14 ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα ἀνα·ψύχω (ανα+ψυχ-, ανα+ψυξ-, ανα+ψυξ-, αν+εψυχ·[κ]-, -, -) πρό ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)
Ps:38:14 By pozwalać iść z Ja żeby / ażeby / bo Do ??? Przedtem (+informacja) Ja By odchodzić I też, nawet, mianowicie Już nie Nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli
Ps:38:14 a)/nes moi, i(/na a)naPSu/XO pro\ tou= me a)pelTei=n kai\ ou)ke/ti mE\ u(pa/rXO.
Ps:38:14 anes moi, hina anaPSyXO pro tu me apelTein kai uketi mE hyparXO.
Ps:38:14 VB_AAD2S RP_DS C VF_FAI1S P RA_GSN RP_AS VB_AAN C D D VA_AAS1S
Ps:38:14 to let go of I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to ??? before (+gen) the I to depart and also, even, namely no longer not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control
Ps:38:14 do-LET-you(sg)-GO-OF! me (dat) so that / in order to /because I-will-???, I-should-??? before (+gen) the (gen) me (acc) to-DEPART and no longer not I-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF, I-should-BE-UNDER-THE-POWER-OF
Ps:38:14 Ps_38:14_1 Ps_38:14_2 Ps_38:14_3 Ps_38:14_4 Ps_38:14_5 Ps_38:14_6 Ps_38:14_7 Ps_38:14_8 Ps_38:14_9 Ps_38:14_10 Ps_38:14_11 Ps_38:14_12
Ps:38:14 x x x x x x x x x x x x