Ps:37:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· εἰς ἀνάμνησιν περὶ σαββάτου.
Ps:37:1 A Psalm of David for remembrance concerning the Sabbath-day. O Lord, rebuke me not in thy wrath, neither chasten me in thine anger. (Psalm 38:1 Brenton)
Ps:37:1 Psalm Dawidowy. Dla wspomnienia. (Psalm 38:1 BT_4)
Ps:37:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ· εἰς ἀνάμνησιν περὶ σαββάτου.
Ps:37:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ἀνά·μνησις, -εως, ἡ περί σάββατον, -ου, τό
Ps:37:1 Psalm David Do (+przyspieszenie) Pamiątka Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Szabas
Ps:37:1 *PSalmo\s tO=| *dauid· ei)s a)na/mnEsin peri\ sabba/tou.
Ps:37:1 PSalmos tO dauid· eis anamnEsin peri sabbatu.
Ps:37:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM P N3I_ASF P N2N_GSN
Ps:37:1 psalm the David into (+acc) reminder about (+acc,+gen) sabbath
Ps:37:1 psalm (nom) the (dat) David (indecl) into (+acc) reminder (acc) about (+acc,+gen) sabbath (gen)
Ps:37:1 Ps_37:1_1 Ps_37:1_2 Ps_37:1_3 Ps_37:1_4 Ps_37:1_5 Ps_37:1_6 Ps_37:1_7
Ps:37:1 x x x x x x x
Ps:37:2 Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
Ps:37:2 A Psalm of David for remembrance concerning the Sabbath-day. O Lord, rebuke me not in thy wrath, neither chasten me in thine anger. (Psalm 38:1 Brenton)
Ps:37:2 Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w Twej zapalczywości! (Psalm 38:2 BT_4)
Ps:37:2 Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
Ps:37:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:37:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ja µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ja
Ps:37:2 *ku/rie, mE\ tO=| TumO=| sou e)le/gXE|s me mEde\ tE=| o)rgE=| sou paideu/sE|s me.
Ps:37:2 kyrie, mE tO TymO su elenXEs me mEde tE orgE su paideusEs me.
Ps:37:2 N2_VSM D RA_DSM N2_DSM RP_GS VA_AAS2S RP_AS C RA_DSF N1_DSF RP_GS VA_AAS2S RP_AS
Ps:37:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) to chastened correct, discipline, train, teach, educate, I
Ps:37:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) not the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-should-REPROVE me (acc) neither/nor; Mede (voc) the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-should-CHASTENED me (acc)
Ps:37:2 Ps_37:2_1 Ps_37:2_2 Ps_37:2_3 Ps_37:2_4 Ps_37:2_5 Ps_37:2_6 Ps_37:2_7 Ps_37:2_8 Ps_37:2_9 Ps_37:2_10 Ps_37:2_11 Ps_37:2_12 Ps_37:2_13
Ps:37:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:3 ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήρισας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου·
Ps:37:3 For thy weapons are fixed in me, and thou hast pressed thy hand heavily upon me. (Psalm 38:2 Brenton)
Ps:37:3 Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały i ręka Twoja zaciążyła nade mną. (Psalm 38:3 BT_4)
Ps:37:3 ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήρισας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου·
Ps:37:3 ὅτι ὁ ἡ τό βέλο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·πήγνυμι [LXX] (-, -, εν+πηξ-, εν+πεπηγ·[κ]-, -, εν+παγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·στηρίζω (επι+στηριζ-, επι+στηρι(ε)·[σ]-/επι+στηρι·σ-, επι+στηρι·σ-/επι+στηριξ-, -, επ+εστηρισ-/επ+εστηριγ-, επι+στηρισ·θ-/επι+στηριχ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:37:3 Ponieważ/tamto Żądła strzała Ty; twój/twój(sg) By tkwić {By trzymać się} w Ja I też, nawet, mianowicie By stabilizować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ręka Ty; twój/twój(sg)
Ps:37:3 o(/ti ta\ be/lE sou e)nepa/gEsa/n moi, kai\ e)pestE/risas e)p’ e)me\ tE\n CHei=ra/ sou·
Ps:37:3 hoti ta belE su enepagEsan moi, kai epestErisas ep’ eme tEn CHeira su·
Ps:37:3 C RA_NPN N3E_NPN RP_GS VDI_API3P RP_DS C VAI_AAI2S P RP_AS RA_ASF N3_ASF RP_GS
Ps:37:3 because/that the dart arrow you; your/yours(sg) to stick in I and also, even, namely to stabilize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the hand you; your/yours(sg)
Ps:37:3 because/that the (nom|acc) darts (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-STICK-ed-IN me (dat) and you(sg)-STABILIZE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:37:3 Ps_37:3_1 Ps_37:3_2 Ps_37:3_3 Ps_37:3_4 Ps_37:3_5 Ps_37:3_6 Ps_37:3_7 Ps_37:3_8 Ps_37:3_9 Ps_37:3_10 Ps_37:3_11 Ps_37:3_12 Ps_37:3_13
Ps:37:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:4 οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.
Ps:37:4 For there is no health in my flesh because of thine anger; there is no peace to my bones because of my sins. (Psalm 38:3 Brenton)
Ps:37:4 Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania, nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu. (Psalm 38:4 BT_4)
Ps:37:4 οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.
Ps:37:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴασις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:37:4 ??? Przed przydechem mocnym By być Gojenie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało {Mięso} Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By być Pokój Kość Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Ps:37:4 ou)k e)/stin i)/asis e)n tE=| sarki/ mou a)po\ prosO/pou tE=s o)rgE=s sou, ou)k e)/stin ei)rE/nE toi=s o)ste/ois mou a)po\ prosO/pou tO=n a(martiO=n mou.
Ps:37:4 uk estin iasis en tE sarki mu apo prosOpu tEs orgEs su, uk estin eirEnE tois osteois mu apo prosOpu tOn hamartiOn mu.
Ps:37:4 D V9_PAI3S N3I_NSF P RA_DSF N3K_DSF RP_GS P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RP_GS D V9_PAI3S N1_NSF RA_DPN N2N_DPN RP_GS P N2N_GSN RA_GPF N1A_GPF RP_GS
Ps:37:4 οὐχ before rough breathing to be healing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the flesh I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to be peace the bone I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Ps:37:4 not he/she/it-is healing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) flesh (dat) me (gen) away from (+gen) face (gen) the (gen) wrath (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-is peace (nom|voc) the (dat) bones (dat) me (gen) away from (+gen) face (gen) the (gen) sins (gen) me (gen)
Ps:37:4 Ps_37:4_1 Ps_37:4_2 Ps_37:4_3 Ps_37:4_4 Ps_37:4_5 Ps_37:4_6 Ps_37:4_7 Ps_37:4_8 Ps_37:4_9 Ps_37:4_10 Ps_37:4_11 Ps_37:4_12 Ps_37:4_13 Ps_37:4_14 Ps_37:4_15 Ps_37:4_16 Ps_37:4_17 Ps_37:4_18 Ps_37:4_19 Ps_37:4_20 Ps_37:4_21 Ps_37:4_22 Ps_37:4_23
Ps:37:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:5 ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμέ.
Ps:37:5 For my transgressions have gone over mine head: they have pressed heavily upon me like a weighty burden. (Psalm 38:4 Brenton)
Ps:37:5 Bo winy moje przerosły moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię. (Psalm 38:5 BT_4)
Ps:37:5 ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμέ.
Ps:37:5 ὅτι ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπερ·αίρω (υπερ+αιρ-, -, υπερ+αρ·[σ]-, -, -, υπερ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) φορτίον, -ου, τό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:37:5 Ponieważ/tamto Bezprawie Ja By podnosić się Głowa Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ciężaru ładunek, towary, jak dziecko w macicy Ciężko By obciążać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:37:5 o(/ti ai( a)nomi/ai mou u(perE=ran tE\n kefalE/n mou, O(sei\ forti/on baru\ e)baru/nTEsan e)p’ e)me/.
Ps:37:5 hoti hai anomiai mu hyperEran tEn kefalEn mu, hOsei fortion bary ebarynTEsan ep’ eme.
Ps:37:5 C RA_NPF N1A_NPF RP_GS VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS D N2N_ASN A3U_ASN VCI_API3P P RP_AS
Ps:37:5 because/that the lawlessness I to exalt oneself the head I like/approximately [as-if]; to push burden load, wares, as a child in the womb heavy to weigh down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:37:5 because/that the (nom) lawlessnesss (nom|voc) me (gen) they-EXALT-ed-ONESELF the (acc) head (acc) me (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) burden (nom|acc|voc) heavy ([Adj] nom|acc|voc, voc) they-were-WEIGH-ed-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:37:5 Ps_37:5_1 Ps_37:5_2 Ps_37:5_3 Ps_37:5_4 Ps_37:5_5 Ps_37:5_6 Ps_37:5_7 Ps_37:5_8 Ps_37:5_9 Ps_37:5_10 Ps_37:5_11 Ps_37:5_12 Ps_37:5_13 Ps_37:5_14
Ps:37:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:6 προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου·
Ps:37:6 My bruises have become noisome and corrupt, because of my foolishness. (Psalm 38:5 Brenton)
Ps:37:6 Cuchną, ropieją me rany na skutek mego szaleństwa. (Psalm 38:6 BT_4)
Ps:37:6 προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου·
Ps:37:6   καί σήπω (σηπ-, -, σηψ-, σεσηπ·[κ]-, -, σαπ·[θ]-) ὁ ἡ τό μώλωψ, -ωπος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:37:6 I też, nawet, mianowicie By gnić gnij Wypustka Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów Ja
Ps:37:6 prosO/DZesan kai\ e)sa/pEsan oi( mO/lOpe/s mou a)po\ prosO/pou tE=s a)frosu/nEs mou·
Ps:37:6 prosODZesan kai esapEsan hoi mOlOpes mu apo prosOpu tEs afrosynEs mu·
Ps:37:6 VAI_AAI3P C VBI_AAI3P RA_NPM N3P_NPM RP_GS P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RP_GS
Ps:37:6 ć and also, even, namely to rot putrefy the welt I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle I
Ps:37:6   and they-were-ROT-ed the (nom) welts (nom|voc) me (gen) away from (+gen) face (gen) the (gen) mindlessness (gen) me (gen)
Ps:37:6 Ps_37:6_1 Ps_37:6_2 Ps_37:6_3 Ps_37:6_4 Ps_37:6_5 Ps_37:6_6 Ps_37:6_7 Ps_37:6_8 Ps_37:6_9 Ps_37:6_10 Ps_37:6_11
Ps:37:6 x x x x x x x x x x x
Ps:37:7 ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην.
Ps:37:7 I have been wretched and bowed down continually: I went with a mourning countenance all the day. (Psalm 38:6 Brenton)
Ps:37:7 Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony, przez cały dzień chodzę smutny. (Psalm 38:7 BT_4)
Ps:37:7 ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην.
Ps:37:7 ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τέλο·ς, -ους, τό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ps:37:7 By cierpieć I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Koniec (wypadek, spełnienie) Cały Dzień By iść
Ps:37:7 e)talaipO/rEsa kai\ kateka/mfTEn e(/Os te/lous, o(/lEn tE\n E(me/ran skuTrOpa/DZOn e)poreuo/mEn.
Ps:37:7 etalaipOrEsa kai katekamfTEn heOs telus, holEn tEn hEmeran skyTrOpaDZOn eporeuomEn.
Ps:37:7 VAI_AAI1S C VVI_API1S P N3E_GSN A1_ASF RA_ASF N1A_ASF V1_PAPNSM V1I_IMI1S
Ps:37:7 to suffer and also, even, namely ć until; dawn end (event, consummation) whole the day ć to go
Ps:37:7 I-SUFFER-ed and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) end (gen) whole (acc) the (acc) day (acc)   I-was-being-GO-ed
Ps:37:7 Ps_37:7_1 Ps_37:7_2 Ps_37:7_3 Ps_37:7_4 Ps_37:7_5 Ps_37:7_6 Ps_37:7_7 Ps_37:7_8 Ps_37:7_9 Ps_37:7_10
Ps:37:7 x x x x x x x x x x
Ps:37:8 ὅτι αἱ ψύαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου·
Ps:37:8 For my soul is filled with mockings; and there is no health in my flesh. (Psalm 38:7 Brenton)
Ps:37:8 Bo ogień trawi moje lędźwie i w moim ciele nie ma nic zdrowego. (Psalm 38:8 BT_4)
Ps:37:8 ὅτι αἱ ψύαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου·
Ps:37:8 ὅτι ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἐμ·παιγμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἴασις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:37:8 Ponieważ/tamto Ja Do ??? Pogarda I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Gojenie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało {Mięso} Ja
Ps:37:8 o(/ti ai( PSu/ai mou e)plE/sTEsan e)mpaigmO=n, kai\ ou)k e)/stin i)/asis e)n tE=| sarki/ mou·
Ps:37:8 hoti hai PSyai mu eplEsTEsan empaigmOn, kai uk estin iasis en tE sarki mu·
Ps:37:8 C RA_NPF N1A_NPF RP_GS VSI_API3P N2_GPM C D V9_PAI3S N3I_NSF P RA_DSF N3K_DSF RP_GS
Ps:37:8 because/that the ć I to ??? scorn and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be healing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the flesh I
Ps:37:8 because/that the (nom)   me (gen) they-were-???-ed scorns (gen) and not he/she/it-is healing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) flesh (dat) me (gen)
Ps:37:8 Ps_37:8_1 Ps_37:8_2 Ps_37:8_3 Ps_37:8_4 Ps_37:8_5 Ps_37:8_6 Ps_37:8_7 Ps_37:8_8 Ps_37:8_9 Ps_37:8_10 Ps_37:8_11 Ps_37:8_12 Ps_37:8_13 Ps_37:8_14
Ps:37:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:9 ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.
Ps:37:9 I have been afflicted and brought down exceedingly: I have roared for the groaning of my heart. (Psalm 38:8 Brenton)
Ps:37:9 Jestem nad miarę wyczerpany i złamany; skowyczę, bo jęczy moje serce. (Psalm 38:9 BT_4)
Ps:37:9 ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου.
Ps:37:9 κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφόδρα ὠρύομαι (ωρυ-, ωρυ·σ-, -, -, -, -) ἀπό στεναγμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:37:9 By robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Do niżej Aż; świtaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Do wrzaskliwym głosem powiedzenia wycia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Ps:37:9 e)kakO/TEn kai\ e)tapeinO/TEn e(/Os sfo/dra, O)ruo/mEn a)po\ stenagmou= tE=s kardi/as mou.
Ps:37:9 ekakOTEn kai etapeinOTEn heOs sfodra, OryomEn apo stenagmu tEs kardias mu.
Ps:37:9 VCI_API1S C VCI_API1S P D V1_IMI1S P N2_GSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:37:9 to make things difficult for and also, even, namely to lower until; dawn vehement, intense, keen, inveighingly, eager to screaming yelling from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Ps:37:9 I-was-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR and I-was-LOWER-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vehement, I-was-being-SCREAMING-ed- away from (+gen) groan (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen)
Ps:37:9 Ps_37:9_1 Ps_37:9_2 Ps_37:9_3 Ps_37:9_4 Ps_37:9_5 Ps_37:9_6 Ps_37:9_7 Ps_37:9_8 Ps_37:9_9 Ps_37:9_10 Ps_37:9_11
Ps:37:9 x x x x x x x x x x x
Ps:37:10 κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβη.
Ps:37:10 But all my desire is before thee; and my groaning is not hidden from thee. (Psalm 38:9 Brenton)
Ps:37:10 Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte. (Psalm 38:10 BT_4)
Ps:37:10 κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἐπιθυμία μου, καὶ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβη.
Ps:37:10 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Ps:37:10 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Ja I też, nawet, mianowicie Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się
Ps:37:10 ku/rie, e)nanti/on sou pa=sa E( e)piTumi/a mou, kai\ o( stenagmo/s mou a)po\ sou= ou)k e)kru/bE.
Ps:37:10 kyrie, enantion su pasa hE epiTymia mu, kai ho stenagmos mu apo su uk ekrybE.
Ps:37:10 N2_VSM P RP_GS A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_GS D VDI_API3S
Ps:37:10 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the desire lust, appetite, yearning I and also, even, namely the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk
Ps:37:10 lord (voc); a lord ([Adj] voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) every (nom|voc) the (nom) desire (nom|voc) me (gen) and the (nom) groan (nom) me (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-was-HIDE-ed
Ps:37:10 Ps_37:10_1 Ps_37:10_2 Ps_37:10_3 Ps_37:10_4 Ps_37:10_5 Ps_37:10_6 Ps_37:10_7 Ps_37:10_8 Ps_37:10_9 Ps_37:10_10 Ps_37:10_11 Ps_37:10_12 Ps_37:10_13 Ps_37:10_14 Ps_37:10_15
Ps:37:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:11 ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέν με ἡ ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμοῦ.
Ps:37:11 My heart is troubled, my strength has failed me; and the light of mine eyes is not with me. (Psalm 38:10 Brenton)
Ps:37:11 Serce się me we mnie trzepoce: moc mnie opuściła, zawodzi nawet światło moich oczu. (Psalm 38:11 BT_4)
Ps:37:11 καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέν με ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμοῦ.
Ps:37:11 ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:37:11 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja Siła Ja I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} Oko Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:37:11 E( kardi/a mou e)tara/CHTE, e)gkate/lipe/n me E( i)sCHu/s mou, kai\ to\ fO=s tO=n o)fTalmO=n mou kai\ au)to\ ou)k e)/stin met’ e)mou=.
Ps:37:11 hE kardia mu etaraCHTE, enkatelipen me hE isCHys mu, kai to fOs tOn ofTalmOn mu kai auto uk estin met’ emu.
Ps:37:11 RA_NSF N1A_NSF RP_GS VQI_API3S VBI_AAI3S RP_AS RA_NSF N3U_NSF RP_GS C RA_NSN N3T_NSN RA_GPM N2_GPM RP_GS C RD_NSN D V9_PAI3S P RP_GS
Ps:37:11 the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I the strength I and also, even, namely the light the eye I and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:37:11 the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed he/she/it-GIVE UP-ed me (acc) the (nom) strength (nom) me (gen) and the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) me (gen) and it/same (nom|acc) not he/she/it-is after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:37:11 Ps_37:11_1 Ps_37:11_2 Ps_37:11_3 Ps_37:11_4 Ps_37:11_5 Ps_37:11_6 Ps_37:11_7 Ps_37:11_8 Ps_37:11_9 Ps_37:11_10 Ps_37:11_11 Ps_37:11_12 Ps_37:11_13 Ps_37:11_14 Ps_37:11_15 Ps_37:11_16 Ps_37:11_17 Ps_37:11_18 Ps_37:11_19 Ps_37:11_20 Ps_37:11_21
Ps:37:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:12 οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν·
Ps:37:12 My friends and my neighbours drew near before me, and stood still; and my nearest of kin stood afar off. (Psalm 38:11 Brenton)
Ps:37:12 Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi bliscy stoją z daleka. (Psalm 38:12 BT_4)
Ps:37:12 οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν·
Ps:37:12 ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁ ἡ τό ἔγγιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἐγγύς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό μακρό·θεν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Ps:37:12 Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ja I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) I też, nawet, mianowicie By powodować stać I też, nawet, mianowicie Najbliższy Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z dala By powodować stać
Ps:37:12 oi( fi/loi mou kai\ oi( plEsi/on mou e)X e)nanti/as mou E)/ggisan kai\ e)/stEsan, kai\ oi( e)/ggista/ mou a)po\ makro/Ten e)/stEsan·
Ps:37:12 hoi filoi mu kai hoi plEsion mu eX enantias mu Engisan kai estEsan, kai hoi engista mu apo makroTen estEsan·
Ps:37:12 RA_NPM A1_NPM RP_GS C RA_NPM D RP_GS P A1A_GSF RP_GS VAI_AAI3P C VAI_AAI3P C RA_NPM D RP_GS P D VAI_AAI3P
Ps:37:12 the friend companion; to kiss buss, lip, osculate I and also, even, namely the neighbor one near, close to; near I out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, I to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) and also, even, namely to cause to stand and also, even, namely the nearest I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from afar to cause to stand
Ps:37:12 the (nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) me (gen) and the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) me (gen) they-NEAR-ed and they-CAUSE-ed-TO-STand and the (nom) nearest ([Adj] nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) from afar they-CAUSE-ed-TO-STand
Ps:37:12 Ps_37:12_1 Ps_37:12_2 Ps_37:12_3 Ps_37:12_4 Ps_37:12_5 Ps_37:12_6 Ps_37:12_7 Ps_37:12_8 Ps_37:12_9 Ps_37:12_10 Ps_37:12_11 Ps_37:12_12 Ps_37:12_13 Ps_37:12_14 Ps_37:12_15 Ps_37:12_16 Ps_37:12_17 Ps_37:12_18 Ps_37:12_19 Ps_37:12_20
Ps:37:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:13 καὶ ἐξεβιάσαντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.
Ps:37:13 While they pressed hard upon me that sought my soul: and they that sought my hurt spoke vanities, and devised deceits all the day. (Psalm 38:12 Brenton)
Ps:37:13 Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła, ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie i przez cały dzień obmyślają podstępy. (Psalm 38:13 BT_4)
Ps:37:13 καὶ ἐξεβιάσαντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.
Ps:37:13 καί   ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -)
Ps:37:13 I też, nawet, mianowicie By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie By szukać Niegodziwie by czynić źle Ja By mówić ??? I też, nawet, mianowicie Cały Dzień By nawiedzać wszędzie {skończony}
Ps:37:13 kai\ e)Xebia/santo oi( DZEtou=ntes tE\n PSuCHE/n mou, kai\ oi( DZEtou=ntes ta\ kaka/ moi e)la/lEsan mataio/tEtas kai\ dolio/tEtas o(/lEn tE\n E(me/ran e)mele/tEsan.
Ps:37:13 kai eXebiasanto hoi DZEtuntes tEn PSyCHEn mu, kai hoi DZEtuntes ta kaka moi elalEsan mataiotEtas kai doliotEtas holEn tEn hEmeran emeletEsan.
Ps:37:13 C VAI_AMI3P RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_NPM V2_PAPNPM RA_APN A1_APN RP_DS VAI_AAI3P N3T_APF C N3T_APF A1_ASF RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3P
Ps:37:13 and also, even, namely ć the to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely the to seek the wickedly to do evil I to speak ??? and also, even, namely ć whole the day to obsess over
Ps:37:13 and   the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) the (acc) life (acc) me (gen) and the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) me (dat) they-SPEAK-ed ???s (acc) and   whole (acc) the (acc) day (acc) they-OBSESS-ed-OVER
Ps:37:13 Ps_37:13_1 Ps_37:13_2 Ps_37:13_3 Ps_37:13_4 Ps_37:13_5 Ps_37:13_6 Ps_37:13_7 Ps_37:13_8 Ps_37:13_9 Ps_37:13_10 Ps_37:13_11 Ps_37:13_12 Ps_37:13_13 Ps_37:13_14 Ps_37:13_15 Ps_37:13_16 Ps_37:13_17 Ps_37:13_18 Ps_37:13_19 Ps_37:13_20 Ps_37:13_21
Ps:37:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:14 ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ
Ps:37:14 But I, as a deaf man, heard not; and was as a dumb man not opening his mouth. (Psalm 38:13 Brenton)
Ps:37:14 A ja nie słyszę - jak głuchy; i jestem jak niemy, co ust nie otwiera. (Psalm 38:14 BT_4)
Ps:37:14 ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ
Ps:37:14 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) κωφός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἄ·λαλος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:37:14 Ja zaś Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Głuchy/głuchoniemy ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Niemy ??? Przed przydechem mocnym By otwierać Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Ps:37:14 e)gO\ de\ O(sei\ kOfo\s ou)k E)/kouon kai\ O(sei\ a)/lalos ou)k a)noi/gOn to\ sto/ma au)tou=
Ps:37:14 egO de hOsei kOfos uk Ekuon kai hOsei alalos uk anoigOn to stoma autu
Ps:37:14 RP_NS x D A1_NSM D V1I_IAI3P C D A1B_NSM D V1_PAPNSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Ps:37:14 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] like/approximately [as-if]; to push deaf/deaf-mute οὐχ before rough breathing to hear and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push speechless οὐχ before rough breathing to open up the mouth/maw stoma he/she/it/same
Ps:37:14 I (nom) Yet like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) deaf/deaf-mute ([Adj] nom) not I-was-HEAR-ing, they-were-HEAR-ing and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) speechless ([Adj] nom) not while OPEN-ing-UP (nom) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:37:14 Ps_37:14_1 Ps_37:14_2 Ps_37:14_3 Ps_37:14_4 Ps_37:14_5 Ps_37:14_6 Ps_37:14_7 Ps_37:14_8 Ps_37:14_9 Ps_37:14_10 Ps_37:14_11 Ps_37:14_12 Ps_37:14_13 Ps_37:14_14
Ps:37:14 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:15 καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς.
Ps:37:15 And I was as a man that hears not, and who has no reproofs in his mouth. (Psalm 38:14 Brenton)
Ps:37:15 I stałem się jak człowiek, co nie słyszy; i nie ma w ustach odpowiedzi. (Psalm 38:15 BT_4)
Ps:37:15 καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς.
Ps:37:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεγμός, -οῦ, ὁ
Ps:37:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Upominaj
Ps:37:15 kai\ e)geno/mEn O(sei\ a)/nTrOpos ou)k a)kou/On kai\ ou)k e)/CHOn e)n tO=| sto/mati au)tou= e)legmou/s.
Ps:37:15 kai egenomEn hOsei anTrOpos uk akuOn kai uk eCHOn en tO stomati autu elegmus.
Ps:37:15 C VBI_AMI1S D N2_NSM D V1_PAPNSM C D V1_PAPNSM P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM N2_APM
Ps:37:15 and also, even, namely to become become, happen like/approximately [as-if]; to push human οὐχ before rough breathing to hear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same rebuke
Ps:37:15 and I-was-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) human (nom) not while HEAR-ing (nom) and not while HAVE-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) him/it/same (gen) rebukes (acc)
Ps:37:15 Ps_37:15_1 Ps_37:15_2 Ps_37:15_3 Ps_37:15_4 Ps_37:15_5 Ps_37:15_6 Ps_37:15_7 Ps_37:15_8 Ps_37:15_9 Ps_37:15_10 Ps_37:15_11 Ps_37:15_12 Ps_37:15_13 Ps_37:15_14
Ps:37:15 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:16 ὅτι ἐπὶ σοί, κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰσακούσῃ, κύριε ὁ θεός μου.
Ps:37:16 For I hoped in thee, O Lord: thou wilt hear, O Lord my God. (Psalm 38:15 Brenton)
Ps:37:16 Bo Tobie ufam, o Panie! Ty odpowiesz, Panie, Boże mój! (Psalm 38:16 BT_4)
Ps:37:16 ὅτι ἐπὶ σοί, κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰσακούσῃ, κύριε θεός μου.
Ps:37:16 ὅτι ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:37:16 Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Ty Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Ps:37:16 o(/ti e)pi\ soi/, ku/rie, E)/lpisa· su\ ei)sakou/sE|, ku/rie o( Teo/s mou.
Ps:37:16 hoti epi soi, kyrie, Elpisa· sy eisakusE, kyrie ho Teos mu.
Ps:37:16 C P RP_DS N2_VSM VAI_AAI1S RP_NS VA_AAS3S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS
Ps:37:16 because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hope survive, live through, outlast, outlive you to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Ps:37:16 because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-HOPE-ed you(sg) (nom) you(sg)-will-be-HEARD-ed, he/she/it-should-HEARD, you(sg)-should-be-HEARD-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen)
Ps:37:16 Ps_37:16_1 Ps_37:16_2 Ps_37:16_3 Ps_37:16_4 Ps_37:16_5 Ps_37:16_6 Ps_37:16_7 Ps_37:16_8 Ps_37:16_9 Ps_37:16_10 Ps_37:16_11
Ps:37:16 x x x x x x x x x x x
Ps:37:17 ὅτι εἶπα Μήποτε ἐπιχαρῶσίν μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν.
Ps:37:17 For I said, Lest mine enemies rejoice against me: for when my feet were moved, they spoke boastingly against me. (Psalm 38:16 Brenton)
Ps:37:17 Mówię bowiem: «Niech się ze mnie nie cieszą; gdy moja noga się chwieje, niech się nie wynoszą nade mnie!» (Psalm 38:17 BT_4)
Ps:37:17 ὅτι εἶπα Μήποτε ἐπιχαρῶσίν μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν.
Ps:37:17 ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μήποτε (μή ποτέ)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν  
Ps:37:17 Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Nigdy Ja Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trząść się (drżenie) Stopa Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:37:17 o(/ti ei)=pa *mE/pote e)piCHarO=si/n moi oi( e)CHTroi/ mou· kai\ e)n tO=| saleuTE=nai po/das mou e)p’ e)me\ e)megalorrEmo/nEsan.
Ps:37:17 hoti eipa mEpote epiCHarOsin moi hoi eCHTroi mu· kai en tO saleuTEnai podas mu ep’ eme emegalorrEmonEsan.
Ps:37:17 C VAI_AAI1S D VD_APS3P RP_DS RA_NPM N2_NPM RP_GS C P RA_DSN VC_APN N3D_APM RP_GS P RP_AS VAI_AAI3P
Ps:37:17 because/that to say/tell never ć I the hostile I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to shake (tremor) foot I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine ć
Ps:37:17 because/that I-SAY/TELL-ed never   me (dat) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SHAKE-ed feet (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)  
Ps:37:17 Ps_37:17_1 Ps_37:17_2 Ps_37:17_3 Ps_37:17_4 Ps_37:17_5 Ps_37:17_6 Ps_37:17_7 Ps_37:17_8 Ps_37:17_9 Ps_37:17_10 Ps_37:17_11 Ps_37:17_12 Ps_37:17_13 Ps_37:17_14 Ps_37:17_15 Ps_37:17_16 Ps_37:17_17
Ps:37:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:18 ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου διὰ παντός.
Ps:37:18 For I am ready for plagues, and my grief is continually before me. (Psalm 38:17 Brenton)
Ps:37:18 Bo jestem bardzo bliski upadku i ból mój jest zawsze przede mną. (Psalm 38:18 BT_4)
Ps:37:18 ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου διὰ παντός.
Ps:37:18 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] μάστιξ, -ιγος, ἡ ἕτοιμος -η -ον καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ps:37:18 Ponieważ/tamto Ja Do (+przyspieszenie) Smagająca/nieszczęścia/choroba Gotowy I też, nawet, mianowicie Ja W obecności z (+informacja); ??? Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ps:37:18 o(/ti e)gO\ ei)s ma/stigas e(/toimos, kai\ E( a)lgEdO/n mou e)nO/pio/n mou dia\ panto/s.
Ps:37:18 hoti egO eis mastigas hetoimos, kai hE algEdOn mu enOpion mu dia pantos.
Ps:37:18 C RP_NS P N3G_APF A1_NSM C RA_NSF N3N_NSF RP_GS P RP_GS P A3_GSM
Ps:37:18 because/that I into (+acc) scourging/affliction/malady ready and also, even, namely the ć I in the presence of (+gen); ??? I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Ps:37:18 because/that I (nom) into (+acc) scourgings/afflictions/maladies (acc) ready ([Adj] nom) and the (nom)   me (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Ps:37:18 Ps_37:18_1 Ps_37:18_2 Ps_37:18_3 Ps_37:18_4 Ps_37:18_5 Ps_37:18_6 Ps_37:18_7 Ps_37:18_8 Ps_37:18_9 Ps_37:18_10 Ps_37:18_11 Ps_37:18_12 Ps_37:18_13
Ps:37:18 x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:19 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου.
Ps:37:19 For I will declare mine iniquity, and be distressed for my sin. (Psalm 38:18 Brenton)
Ps:37:19 Ja przecież wyznaję moją winę i trwożę się moim grzechem. (Psalm 38:19 BT_4)
Ps:37:19 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου.
Ps:37:19 ὅτι ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) καί μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:37:19 Ponieważ/tamto Bezprawie Ja Ja By ogłaszać ogłaszaj, informuj I też, nawet, mianowicie By być niespokojny Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Ps:37:19 o(/ti tE\n a)nomi/an mou e)gO\ a)naggelO= kai\ merimnE/sO u(pe\r tE=s a(marti/as mou.
Ps:37:19 hoti tEn anomian mu egO anangelO kai merimnEsO hyper tEs hamartias mu.
Ps:37:19 C RA_ASF N1A_ASF RP_GS RP_NS VF2_FAI1S C VF_FAI1S P RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:37:19 because/that the lawlessness I I to proclaim proclaim, report and also, even, namely to be anxious above (+acc), on behalf of (+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Ps:37:19 because/that the (acc) lawlessness (acc) me (gen) I (nom) I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed and I-will-BE ANXIOUS, I-should-BE ANXIOUS above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) me (gen)
Ps:37:19 Ps_37:19_1 Ps_37:19_2 Ps_37:19_3 Ps_37:19_4 Ps_37:19_5 Ps_37:19_6 Ps_37:19_7 Ps_37:19_8 Ps_37:19_9 Ps_37:19_10 Ps_37:19_11 Ps_37:19_12
Ps:37:19 x x x x x x x x x x x x
Ps:37:20 οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσιν καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως·
Ps:37:20 But mine enemies live, and are mightier than I: and they that hate me unjustly are multiplied. (Psalm 38:19 Brenton)
Ps:37:20 Lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają, i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidzą. (Psalm 38:20 BT_4)
Ps:37:20 οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσιν καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως·
Ps:37:20 ὁ ἡ τό δέ ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὑπέρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·δίκως
Ps:37:20 zaś Wrogi Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja Niesłusznie
Ps:37:20 oi( de\ e)CHTroi/ mou DZO=sin kai\ kekratai/Ontai u(pe\r e)me/, kai\ e)plETu/nTEsan oi( misou=nte/s me a)di/kOs·
Ps:37:20 hoi de eCHTroi mu DZOsin kai kekrataiOntai hyper eme, kai eplETynTEsan hoi misuntes me adikOs·
Ps:37:20 RA_NPM x N2_NPM RP_GS V3_PAI3P C VM_XMI3P P RP_AS C VCI_API3P RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS D
Ps:37:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hostile I to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to become strong above (+acc), on behalf of (+gen) I; my/mine and also, even, namely to increase/multiply the to destest dislike, detest, hate, abominate I unjustly
Ps:37:20 the (nom) Yet hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) and they-have-been-BECOME STRONG-ed above (+acc), on behalf of (+gen) me (acc); my/mine (voc) and they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) me (acc) unjustly
Ps:37:20 Ps_37:20_1 Ps_37:20_2 Ps_37:20_3 Ps_37:20_4 Ps_37:20_5 Ps_37:20_6 Ps_37:20_7 Ps_37:20_8 Ps_37:20_9 Ps_37:20_10 Ps_37:20_11 Ps_37:20_12 Ps_37:20_13 Ps_37:20_14 Ps_37:20_15
Ps:37:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:21 οἱ ἀνταποδιδόντες κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον δικαιοσύνην, [καὶ ἀπέρριψάν με τὸν ἀγαπητὸν ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον.]
Ps:37:21 They that reward evil for good slandered me; because I followed righteousness. (Psalm 38:20 Brenton)
Ps:37:21 Ci, którzy złem odpłacają za dobro, za to mi grożą, że idę za dobrem. (Psalm 38:21 BT_4)
Ps:37:21 οἱ ἀνταποδιδόντες κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον δικαιοσύνην, [καὶ ἀπέρριψάν με τὸν ἀγαπητὸν ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον.]
Ps:37:21 ὁ ἡ τό ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἀντί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπεί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) νεκρός -ά -όν βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-)
Ps:37:21 By spłacać nagrodę Niegodziwie by czynić źle Przeciw (+informacja) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ja Odtąd/inaczej [inaczej, np., By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Drogi/kochany Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Martwo {Całkowicie} Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy)
Ps:37:21 oi( a)ntapodido/ntes kaka\ a)nti\ a)gaTO=n e)ndie/ballo/n me, e)pei\ katedi/Okon dikaiosu/nEn, [kai\ a)pe/rriPSa/n me to\n a)gapEto\n O(sei\ nekro\n e)bdelugme/non.]
Ps:37:21 hoi antapodidontes kaka anti agaTOn endieballon me, epei katediOkon dikaiosynEn, [kai aperriPSan me ton agapEton hOsei nekron ebdelygmenon.]
Ps:37:21 RA_NPM V8_PAPNPM A1_APN P A1_GPM V1I_IAI3P RP_AS C V1I_IAI3P N1_ASF C VAI_AAI3P RP_AS RA_ASM A1_ASM D N2_ASM VM_XMPASM
Ps:37:21 the to pay back reward wickedly to do evil against (+gen) good inherently good, i.e. God-wrought. ć I since/otherwise [otherwise, e.g., to chase after chase, search for, prosecute righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to ??? I the dear/beloved like/approximately [as-if]; to push dead to ??? (abhor, abominable)
Ps:37:21 the (nom) while PAY BACK-ing--REWARD (nom|voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) against (+gen) good ([Adj] gen)   me (acc) since I-was-CHASE-ing-AFTER, they-were-CHASE-ing-AFTER righteousness (acc) and they-???-ed me (acc) the (acc) dear/beloved ([Adj] acc, nom|acc|voc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc)
Ps:37:21 Ps_37:21_1 Ps_37:21_2 Ps_37:21_3 Ps_37:21_4 Ps_37:21_5 Ps_37:21_6 Ps_37:21_7 Ps_37:21_8 Ps_37:21_9 Ps_37:21_10 Ps_37:21_11 Ps_37:21_12 Ps_37:21_13 Ps_37:21_14 Ps_37:21_15 Ps_37:21_16 Ps_37:21_17 Ps_37:21_18
Ps:37:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:37:22 μὴ ἐγκαταλίπῃς με, κύριε· ὁ θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ·
Ps:37:22 Forsake me not, O Lord my God: depart not from me. (Psalm 38:21 Brenton)
Ps:37:22 Nie opuszczaj mnie, Panie, mój Boże, nie bądź daleko ode mnie! (Psalm 38:22 BT_4)
Ps:37:22 μὴ ἐγκαταλίπῃς με, κύριε· θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ·
Ps:37:22 μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:37:22 Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Nie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:37:22 mE\ e)gkatali/pE|s me, ku/rie· o( Teo/s mou, mE\ a)postE=|s a)p’ e)mou=·
Ps:37:22 mE enkatalipEs me, kyrie· ho Teos mu, mE apostEs ap’ emu·
Ps:37:22 D VB_AAS2S RP_AS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D VH_AAS2S P RP_GS
Ps:37:22 not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I not to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:37:22 not you(sg)-should-GIVE UP me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) not you(sg)-should-DISENGAGE away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:37:22 Ps_37:22_1 Ps_37:22_2 Ps_37:22_3 Ps_37:22_4 Ps_37:22_5 Ps_37:22_6 Ps_37:22_7 Ps_37:22_8 Ps_37:22_9 Ps_37:22_10 Ps_37:22_11
Ps:37:22 x x x x x x x x x x x
Ps:37:23 πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, κύριε τῆς σωτηρίας μου.
Ps:37:23 Draw nigh to my help, O Lord of my salvation. (Psalm 38:22 Brenton)
Ps:37:23 Spiesz mi na pomoc, Zbawienie moje - o Panie! (Psalm 38:23 BT_4)
Ps:37:23 πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, κύριε τῆς σωτηρίας μου.
Ps:37:23 προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:37:23 Do za trzymaj się Do (+przyspieszenie) Pomagaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Ja
Ps:37:23 pro/sCHes ei)s tE\n boE/Teia/n mou, ku/rie tE=s sOtEri/as mou.
Ps:37:23 prosCHes eis tEn boETeian mu, kyrie tEs sOtErias mu.
Ps:37:23 VA_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS N2_VSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:37:23 to pro-hold into (+acc) the help I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the salvation/deliverance I
Ps:37:23 do-PRO-HOLD-you(sg)! into (+acc) the (acc) help (acc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) salvation/deliverance (gen) me (gen)
Ps:37:23 Ps_37:23_1 Ps_37:23_2 Ps_37:23_3 Ps_37:23_4 Ps_37:23_5 Ps_37:23_6 Ps_37:23_7 Ps_37:23_8 Ps_37:23_9
Ps:37:23 x x x x x x x x x