Ps:39:1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ ψαλμός.
Ps:39:1 For the end, a Psalm of David. I waited patiently for the Lord; and he attended to me, and hearkened to my supplication. (Psalm 40:1 Brenton)
Ps:39:1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. (Psalm 40:1 BT_4)
Ps:39:1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυιδ ψαλμός.
Ps:39:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:39:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) David Psalm
Ps:39:1 *ei)s to\ te/los· tO=| *dauid PSalmo/s.
Ps:39:1 eis to telos· tO dauid PSalmos.
Ps:39:1 P RA_ASN N3E_ASN RA_DSM N_DSM N2_NSM
Ps:39:1 into (+acc) the end (event, consummation) the David psalm
Ps:39:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (dat) David (indecl) psalm (nom)
Ps:39:1 Ps_39:1_1 Ps_39:1_2 Ps_39:1_3 Ps_39:1_4 Ps_39:1_5 Ps_39:1_6
Ps:39:1 x x x x x x
Ps:39:2 Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν κύριον, καὶ προσέσχεν μοι καὶ εἰσήκουσεν τῆς δεήσεώς μου
Ps:39:2 For the end, a Psalm of David. I waited patiently for the Lord; and he attended to me, and hearkened to my supplication. (Psalm 40:1 Brenton)
Ps:39:2 Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. (Psalm 40:2 BT_4)
Ps:39:2 Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν κύριον, καὶ προσέσχεν μοι καὶ εἰσήκουσεν τῆς δεήσεώς μου
Ps:39:2 ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:39:2 By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Ja I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Obrona Ja
Ps:39:2 *(upome/nOn u(pe/meina to\n ku/rion, kai\ prose/sCHen moi kai\ ei)sE/kousen tE=s deE/seO/s mou
Ps:39:2 ypomenOn hypemeina ton kyrion, kai prosesCHen moi kai eisEkusen tEs deEseOs mu
Ps:39:2 V1_PAPNSM VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S RP_DS C VAI_AAI3S RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Ps:39:2 to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. I and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the plea I
Ps:39:2 while ENDURE-ing (nom), going-to-ENDURE (fut ptcp) (nom) I-ENDURE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-PAY HEED-ed me (dat) and he/she/it-HEARD-ed the (gen) plea (gen) me (gen)
Ps:39:2 Ps_39:2_1 Ps_39:2_2 Ps_39:2_3 Ps_39:2_4 Ps_39:2_5 Ps_39:2_6 Ps_39:2_7 Ps_39:2_8 Ps_39:2_9 Ps_39:2_10 Ps_39:2_11 Ps_39:2_12
Ps:39:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:39:3 καὶ ἀνήγαγέν με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνεν τὰ διαβήματά μου
Ps:39:3 And he brought me up out of a pit of misery, and from miry clay: and he set my feet on a rock, and ordered my goings aright. (Psalm 40:2 Brenton)
Ps:39:3 Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. (Psalm 40:3 BT_4)
Ps:39:3 καὶ ἀνήγαγέν με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνεν τὰ διαβήματά μου
Ps:39:3 καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ   ταλαιπωρία, -ας, ἡ καί ἀπό πηλός, -οῦ, ὁ   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί πέτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:39:3 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Niedola I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Glina I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała Stopa Ja I też, nawet, mianowicie By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Ja
Ps:39:3 kai\ a)nE/gage/n me e)k la/kkou talaipOri/as kai\ a)po\ pElou= i)lu/os kai\ e)/stEsen e)pi\ pe/tran tou\s po/das mou kai\ katEu/Tunen ta\ diabE/mata/ mou
Ps:39:3 kai anEgagen me ek lakku talaipOrias kai apo pElu ilyos kai estEsen epi petran tus podas mu kai katEuTynen ta diabEmata mu
Ps:39:3 C VBI_AAI3S RP_AS P N2_GSM N1A_GSF C P N2_GSM N3U_GSF C VAI_AAI3S P N1A_ASF RA_APM N3D_APM RP_GS C VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN RP_GS
Ps:39:3 and also, even, namely to lead up I out of (+gen) ἐξ before vowels ć misery and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing clay ć and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing rock the foot I and also, even, namely to lead keep straight, guide, direct, instruct the ć I
Ps:39:3 and he/she/it-LEAD-ed-UP me (acc) out of (+gen)   misery (gen), miseries (acc) and away from (+gen) clay (gen)   and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) rock (acc) the (acc) feet (acc) me (gen) and he/she/it-was-LEAD-ing, he/she/it-LEAD-ed the (nom|acc)   me (gen)
Ps:39:3 Ps_39:3_1 Ps_39:3_2 Ps_39:3_3 Ps_39:3_4 Ps_39:3_5 Ps_39:3_6 Ps_39:3_7 Ps_39:3_8 Ps_39:3_9 Ps_39:3_10 Ps_39:3_11 Ps_39:3_12 Ps_39:3_13 Ps_39:3_14 Ps_39:3_15 Ps_39:3_16 Ps_39:3_17 Ps_39:3_18 Ps_39:3_19 Ps_39:3_20 Ps_39:3_21 Ps_39:3_22
Ps:39:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:4 καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν, ὕμνον τῷ θεῷ ἡμῶν· ὄψονται πολλοὶ καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐλπιοῦσιν ἐπὶ κύριον.
Ps:39:4 And he put a new song into my mouth, even a hymn to our God: many shall see it, and fear, and shall hope in the Lord. (Psalm 40:3 Brenton)
Ps:39:4 I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu. (Psalm 40:4 BT_4)
Ps:39:4 καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα μου ᾆσμα καινόν, ὕμνον τῷ θεῷ ἡμῶν· ὄψονται πολλοὶ καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐλπιοῦσιν ἐπὶ κύριον.
Ps:39:4 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καινός -ή -όν ὕμνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:39:4 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ja Nowy Hymn Bóg  Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dużo I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:39:4 kai\ e)ne/balen ei)s to\ sto/ma mou a)=|sma kaino/n, u(/mnon tO=| TeO=| E(mO=n· o)/PSontai polloi\ kai\ fobETE/sontai kai\ e)lpiou=sin e)pi\ ku/rion.
Ps:39:4 kai enebalen eis to stoma mu asma kainon, hymnon tO TeO hEmOn· oPSontai polloi kai fobETEsontai kai elpiusin epi kyrion.
Ps:39:4 C VBI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS N3M_ASN A1_ASN N2_ASM RA_DSM N2_DSM RP_GP VF_FMI3P A1_NPM C VC_FPI3P C VF2_FAI3P P N2_ASM
Ps:39:4 and also, even, namely to inject into (+acc) the mouth/maw stoma I ć new hymn the god [see theology] I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), much and also, even, namely to fear and also, even, namely to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:39:4 and he/she/it-INJECT-ed into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen)   new ([Adj] acc, nom|acc|voc) hymn (acc) the (dat) god (dat) us (gen) they-will-be-SEE-ed many (nom) and they-will-be-FEAR-ed and they-will-HOPE, going-to-HOPE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:39:4 Ps_39:4_1 Ps_39:4_2 Ps_39:4_3 Ps_39:4_4 Ps_39:4_5 Ps_39:4_6 Ps_39:4_7 Ps_39:4_8 Ps_39:4_9 Ps_39:4_10 Ps_39:4_11 Ps_39:4_12 Ps_39:4_13 Ps_39:4_14 Ps_39:4_15 Ps_39:4_16 Ps_39:4_17 Ps_39:4_18 Ps_39:4_19 Ps_39:4_20
Ps:39:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:5 μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστιν τὸ ὄνομα κυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐνέβλεψεν εἰς ματαιότητας καὶ μανίας ψευδεῖς.
Ps:39:5 Blessed is the man whose hope is in the name of the Lord, and who has not regarded vanities and false frenzies. (Psalm 40:4 Brenton)
Ps:39:5 Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. (Psalm 40:5 BT_4)
Ps:39:5 μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστιν τὸ ὄνομα κυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐνέβλεψεν εἰς ματαιότητας καὶ μανίας ψευδεῖς.
Ps:39:5 μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί μανία, -ας, ἡ ψευδής -ές
Ps:39:5 Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wyglądać na Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie Obłęd Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Ps:39:5 maka/rios a)nE/r, ou(= e)stin to\ o)/noma kuri/ou e)lpi\s au)tou= kai\ ou)k e)ne/blePSen ei)s mataio/tEtas kai\ mani/as PSeudei=s.
Ps:39:5 makarios anEr, hu estin to onoma kyriu elpis autu kai uk eneblePSen eis mataiotEtas kai manias PSeudeis.
Ps:39:5 A1A_NSM N3_NSM RR_GSM V9_PAI3S RA_NSN N3M_NSN N2_GSM N3D_NSF RD_GSM C D VAI_AAI3S P N3T_APF C N1A_APF A3H_APM
Ps:39:5 fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hope/expectation he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to look upon into (+acc) ??? and also, even, namely mania false false, lying
Ps:39:5 fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) hope/expectation (nom) him/it/same (gen) and not he/she/it-LOOK UPON-ed into (+acc) ???s (acc) and mania (gen), manias (acc) liar ([Adj] acc, nom|voc)
Ps:39:5 Ps_39:5_1 Ps_39:5_2 Ps_39:5_3 Ps_39:5_4 Ps_39:5_5 Ps_39:5_6 Ps_39:5_7 Ps_39:5_8 Ps_39:5_9 Ps_39:5_10 Ps_39:5_11 Ps_39:5_12 Ps_39:5_13 Ps_39:5_14 Ps_39:5_15 Ps_39:5_16 Ps_39:5_17
Ps:39:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:6 πολλὰ ἐποίησας σύ, κύριε ὁ θεός μου, τὰ θαυμάσιά σου, καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ ἔστιν τίς ὁμοιωθήσεταί σοι· ἀπήγγειλα καὶ ἐλάλησα, ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν.
Ps:39:6 O Lord my God, thou hast multiplied thy wonderful works, and in thy thoughts there is none who shall be likened to thee: I declared and spoke of them: they exceeded number. (Psalm 40:5 Brenton)
Ps:39:6 Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie, Boże mój, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej niżby można zliczyć. (Psalm 40:6 BT_4)
Ps:39:6 πολλὰ ἐποίησας σύ, κύριε θεός μου, τὰ θαυμάσιά σου, καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ ἔστιν τίς ὁμοιωθήσεταί σοι· ἀπήγγειλα καὶ ἐλάλησα, ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν.
Ps:39:6 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὑπέρ ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Ps:39:6 Dużo By czynić/rób Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By porównywać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By informować – informować albo opowiadać. I też, nawet, mianowicie By mówić By wzrastać/mnóż się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Ps:39:6 polla\ e)poi/Esas su/, ku/rie o( Teo/s mou, ta\ Tauma/sia/ sou, kai\ toi=s dialogismoi=s sou ou)k e)/stin ti/s o(moiOTE/setai/ soi· a)pE/ggeila kai\ e)la/lEsa, e)plETu/nTEsan u(pe\r a)riTmo/n.
Ps:39:6 polla epoiEsas sy, kyrie ho Teos mu, ta Taumasia su, kai tois dialogismois su uk estin tis homoiOTEsetai soi· apEngeila kai elalEsa, eplETynTEsan hyper ariTmon.
Ps:39:6 A1_APN VAI_AAI2S RP_NS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_APN A1A_APN RP_GS C RA_DPM N2_DPM RP_GS D V9_PAI3S RI_NSM VC_FPI3S RP_DS VAI_AAI1S C VAI_AAI1S VCI_API3P P N2_ASM
Ps:39:6 much to do/make you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg) and also, even, namely the contemplation meditation, think, consideration, dispute you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to be who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to liken you; your/yours(sg); to rub worn, rub to report – to report or tell. and also, even, namely to speak to increase/multiply above (+acc), on behalf of (+gen) number [see arithmetic]
Ps:39:6 many (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) contemplations (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-is who/what/why (nom) he/she/it-will-be-LIKEN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-DELIVER A MESSAGE-ed and I-SPEAK-ed they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed above (+acc), on behalf of (+gen) number (acc)
Ps:39:6 Ps_39:6_1 Ps_39:6_2 Ps_39:6_3 Ps_39:6_4 Ps_39:6_5 Ps_39:6_6 Ps_39:6_7 Ps_39:6_8 Ps_39:6_9 Ps_39:6_10 Ps_39:6_11 Ps_39:6_12 Ps_39:6_13 Ps_39:6_14 Ps_39:6_15 Ps_39:6_16 Ps_39:6_17 Ps_39:6_18 Ps_39:6_19 Ps_39:6_20 Ps_39:6_21 Ps_39:6_22 Ps_39:6_23 Ps_39:6_24 Ps_39:6_25
Ps:39:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:7 θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, ὠτία δὲ κατηρτίσω μοι· ὁλοκαύτωμα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ᾔτησας.
Ps:39:7 Sacrifice and offering thou wouldest not; but a body hast thou prepared me: whole-burnt-offering and sacrifice for sin thou didst not require. (Psalm 40:6 Brenton)
Ps:39:7 Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. (Psalm 40:7 BT_4)
Ps:39:7 θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, ὠτία δὲ κατηρτίσω μοι· ὁλοκαύτωμα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ᾔτησας.
Ps:39:7 θυσία, -ας, ἡ καί προσ·φορά, -ᾶς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς) δέ κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-)
Ps:39:7 Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Oferowanie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ucho zaś By poprawiać naprawę Ja Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. ??? Przed przydechem mocnym By prosić {By pytać}
Ps:39:7 Tusi/an kai\ prosfora\n ou)k E)Te/lEsas, O)ti/a de\ katErti/sO moi· o(lokau/tOma kai\ peri\ a(marti/as ou)k E)/|tEsas.
Ps:39:7 Tysian kai prosforan uk ETelEsas, Otia de katErtisO moi· holokautOma kai peri hamartias uk EtEsas.
Ps:39:7 N1A_ASF C N1A_ASF D VAI_AAI2S N2N_APN x VAI_AMI2S RP_DS N3M_ASN C P N1A_GSF D VAI_AAI2S
Ps:39:7 sacrifice victimize, immolate and also, even, namely offering οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire ear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to put right mend I burnt offering [see holocaust] and also, even, namely about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. οὐχ before rough breathing to ask
Ps:39:7 sacrifice (acc) and offering (acc) not you(sg)-WANT-ed ears (nom|acc|voc) Yet you(sg)-were-REPAIR-ed me (dat) burnt offering (nom|acc|voc) and about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) not you(sg)-ASK-ed
Ps:39:7 Ps_39:7_1 Ps_39:7_2 Ps_39:7_3 Ps_39:7_4 Ps_39:7_5 Ps_39:7_6 Ps_39:7_7 Ps_39:7_8 Ps_39:7_9 Ps_39:7_10 Ps_39:7_11 Ps_39:7_12 Ps_39:7_13 Ps_39:7_14 Ps_39:7_15
Ps:39:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:8 τότε εἶπον Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ·
Ps:39:8 Then I said, Behold, I come: in the volume of the book it is written concerning me, (Psalm 40:7 Brenton)
Ps:39:8 Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: (Psalm 40:8 BT_4)
Ps:39:8 τότε εἶπον Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ·
Ps:39:8 τότε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐν κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:39:8 Wtedy By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Książka By pisać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja; mój/mój
Ps:39:8 to/te ei)=pon *)idou\ E(/kO, e)n kefali/di bibli/ou ge/graptai peri\ e)mou=·
Ps:39:8 tote eipon idu hEkO, en kefalidi bibliu gegraptai peri emu·
Ps:39:8 D VBI_AAI3P I VAI_AMI2S P N3D_DSF N2N_GSN VP_XMI3S P RP_GS
Ps:39:8 then to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to have come I have come. I have arrived. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? book to write about (+acc,+gen) I; my/mine
Ps:39:8 then do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) be-you(sg)-SEE-ed! I-am-HAVE COME-ing, I-should-be-HAVE COME-ing, I-should-have-HAVE COME-ed in/among/by (+dat) ??? (dat) book (gen) he/she/it-has-been-WRITE-ed about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:39:8 Ps_39:8_1 Ps_39:8_2 Ps_39:8_3 Ps_39:8_4 Ps_39:8_5 Ps_39:8_6 Ps_39:8_7 Ps_39:8_8 Ps_39:8_9 Ps_39:8_10
Ps:39:8 x x x x x x x x x x
Ps:39:9 τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου, ὁ θεός μου, ἐβουλήθην καὶ τὸν νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου.
Ps:39:9 I desired to do thy will, O my God, and thy law in the midst of mine heart. (Psalm 40:8 Brenton)
Ps:39:9 Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu». (Psalm 40:9 BT_4)
Ps:39:9 τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου, θεός μου, ἐβουλήθην καὶ τὸν νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου.
Ps:39:9 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:39:9 By czynić/rób Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ty; twój/twój(sg) Bóg  Ja By planować/decyduj się/zamierzaj I też, nawet, mianowicie Prawo Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Brzuch Ja
Ps:39:9 tou= poiE=sai to\ Te/lEma/ sou, o( Teo/s mou, e)boulE/TEn kai\ to\n no/mon sou e)n me/sO| tE=s koili/as mou.
Ps:39:9 tu poiEsai to TelEma su, ho Teos mu, ebulETEn kai ton nomon su en mesO tEs koilias mu.
Ps:39:9 RA_GSN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_NSM N2_NSM RP_GS VCI_API1S C RA_ASM N2_ASM RP_GS P A1_DSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:39:9 the to do/make the will desire, will, wish you; your/yours(sg) the god [see theology] I to plan/determine/intend and also, even, namely the law you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the belly I
Ps:39:9 the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom) me (gen) I-was-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed and the (acc) law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) belly (gen), bellies (acc) me (gen)
Ps:39:9 Ps_39:9_1 Ps_39:9_2 Ps_39:9_3 Ps_39:9_4 Ps_39:9_5 Ps_39:9_6 Ps_39:9_7 Ps_39:9_8 Ps_39:9_9 Ps_39:9_10 Ps_39:9_11 Ps_39:9_12 Ps_39:9_13 Ps_39:9_14 Ps_39:9_15 Ps_39:9_16 Ps_39:9_17 Ps_39:9_18
Ps:39:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:10 εὐηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ· ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω· κύριε, σὺ ἔγνως.
Ps:39:10 I have preached righteousness in the great congregation; lo! I will not refrain my lips; O Lord, thou knowest my righteousness. (Psalm 40:9 Brenton)
Ps:39:10 Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie. (Psalm 40:10 BT_4)
Ps:39:10 εὐηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ· ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω· κύριε, σὺ ἔγνως.
Ps:39:10 εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Ps:39:10 By głosić ewangelię Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Wielki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Warga Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By przeszkadzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Ps:39:10 eu)Eggelisa/mEn dikaiosu/nEn e)n e)kklEsi/a| mega/lE|· i)dou\ ta\ CHei/lE mou ou) mE\ kOlu/sO· ku/rie, su\ e)/gnOs.
Ps:39:10 euEngelisamEn dikaiosynEn en ekklEsia megalE· idu ta CHeilE mu u mE kOlysO· kyrie, sy egnOs.
Ps:39:10 VAI_AMI1S N1_ASF P N1A_DSF A1_DSF I RA_APN N3E_APN RP_GS D D VA_AAS1S N2_VSM RP_NS VZI_AAI2S
Ps:39:10 to evangelize righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church great to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the lip I οὐχ before rough breathing not to hinder lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you to know i.e. recognize.
Ps:39:10 I-was-EVANGELIZE-ed righteousness (acc) in/among/by (+dat) assembly (dat) great ([Adj] dat) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) me (gen) not not I-will-HINDER, I-should-HINDER lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg) (nom) you(sg)-KNOW-ed
Ps:39:10 Ps_39:10_1 Ps_39:10_2 Ps_39:10_3 Ps_39:10_4 Ps_39:10_5 Ps_39:10_6 Ps_39:10_7 Ps_39:10_8 Ps_39:10_9 Ps_39:10_10 Ps_39:10_11 Ps_39:10_12 Ps_39:10_13 Ps_39:10_14 Ps_39:10_15
Ps:39:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:11 τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου, τὴν ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα, οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συναγωγῆς πολλῆς.
Ps:39:11 I have not hid thy truth within my heart, and I have declared thy salvation; I have not hid thy mercy and thy truth from the great congregation. (Psalm 40:10 Brenton)
Ps:39:11 Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. (Psalm 40:11 BT_4)
Ps:39:11 τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου, τὴν ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα, οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συναγωγῆς πολλῆς.
Ps:39:11 ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ps:39:11 Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja PRAWDA Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Oszczędność Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się ukrywaj, kryj się Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebranie Dużo
Ps:39:11 tE\n dikaiosu/nEn sou ou)k e)/kruPSa e)n tE=| kardi/a| mou, tE\n a)lE/Teia/n sou kai\ to\ sOtE/rio/n sou ei)=pa, ou)k e)/kruPSa to\ e)/leo/s sou kai\ tE\n a)lE/Teia/n sou a)po\ sunagOgE=s pollE=s.
Ps:39:11 tEn dikaiosynEn su uk ekryPSa en tE kardia mu, tEn alETeian su kai to sOtErion su eipa, uk ekryPSa to eleos su kai tEn alETeian su apo synagOgEs pollEs.
Ps:39:11 RA_ASF N1_ASF RP_GS D VAI_AAI1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS VAI_AAI1S D VAI_AAI1S RA_ASN N3E_ASN RP_GS C RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N1_GSF A1_GSF
Ps:39:11 the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the truth you; your/yours(sg) and also, even, namely the saving you; your/yours(sg) to say/tell οὐχ before rough breathing to hide conceal, skulk the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely the truth you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gathering much
Ps:39:11 the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not I-HIDE-ed in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) me (gen) the (acc) truth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-SAY/TELL-ed not I-HIDE-ed the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) truth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) gathering (gen) much (gen)
Ps:39:11 Ps_39:11_1 Ps_39:11_2 Ps_39:11_3 Ps_39:11_4 Ps_39:11_5 Ps_39:11_6 Ps_39:11_7 Ps_39:11_8 Ps_39:11_9 Ps_39:11_10 Ps_39:11_11 Ps_39:11_12 Ps_39:11_13 Ps_39:11_14 Ps_39:11_15 Ps_39:11_16 Ps_39:11_17 Ps_39:11_18 Ps_39:11_19 Ps_39:11_20 Ps_39:11_21 Ps_39:11_22 Ps_39:11_23 Ps_39:11_24 Ps_39:11_25 Ps_39:11_26 Ps_39:11_27 Ps_39:11_28 Ps_39:11_29
Ps:39:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:12 σὺ δέ, κύριε, μὴ μακρύνης τοὺς οἰκτιρμούς σου ἀπ’ ἐμοῦ· τὸ ἔλεός σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου διὰ παντὸς ἀντελάβοντό μου.
Ps:39:12 But thou, Lord, remove not thy compassion far from me; thy mercy and thy truth have helped me continually. (Psalm 40:11 Brenton)
Ps:39:12 A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! (Psalm 40:12 BT_4)
Ps:39:12 σὺ δέ, κύριε, μὴ μακρύνης τοὺς οἰκτιρμούς σου ἀπ’ ἐμοῦ· τὸ ἔλεός σου καὶ ἀλήθειά σου διὰ παντὸς ἀντελάβοντό μου.
Ps:39:12 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή   ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:39:12 Ty zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zbaczać bliski [anty biorą] Ja
Ps:39:12 su\ de/, ku/rie, mE\ makru/nEs tou\s oi)ktirmou/s sou a)p’ e)mou=· to\ e)/leo/s sou kai\ E( a)lE/Teia/ sou dia\ panto\s a)ntela/bonto/ mou.
Ps:39:12 sy de, kyrie, mE makrynEs tus oiktirmus su ap’ emu· to eleos su kai hE alETeia su dia pantos antelabonto mu.
Ps:39:12 RP_NS x N2_VSM D V1_PAS2S RA_APM N2_APM RP_GS P RP_GS RA_NSN N3E_NSN RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS P A3_GSM VBI_AMI3P RP_GS
Ps:39:12 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not ć the compassion/pity; compassionate/pitying you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely the truth you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to deflect toward [anti-take] I
Ps:39:12 you(sg) (nom) Yet lord (voc); a lord ([Adj] voc) not   the (acc) compassions/pities (acc); compassionate/pitying ([Adj] acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) truth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) they-were-DEFLECT-ed-TOWARD me (gen)
Ps:39:12 Ps_39:12_1 Ps_39:12_2 Ps_39:12_3 Ps_39:12_4 Ps_39:12_5 Ps_39:12_6 Ps_39:12_7 Ps_39:12_8 Ps_39:12_9 Ps_39:12_10 Ps_39:12_11 Ps_39:12_12 Ps_39:12_13 Ps_39:12_14 Ps_39:12_15 Ps_39:12_16 Ps_39:12_17 Ps_39:12_18 Ps_39:12_19 Ps_39:12_20 Ps_39:12_21
Ps:39:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:13 ὅτι περιέσχον με κακά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, κατέλαβόν με αἱ ἀνομίαι μου, καὶ οὐκ ἠδυνήθην τοῦ βλέπειν· ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου, καὶ ἡ καρδία μου ἐγκατέλιπέν με.
Ps:39:13 For innumerable evils have encompassed me; my transgressions have taken hold of me, and I could not see; they are multiplied more than the hairs of my head; and my heart has failed me. (Psalm 40:12 Brenton)
Ps:39:13 Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje. (Psalm 40:13 BT_4)
Ps:39:13 ὅτι περιέσχον με κακά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, κατέλαβόν με αἱ ἀνομίαι μου, καὶ οὐκ ἠδυνήθην τοῦ βλέπειν· ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου, καὶ καρδία μου ἐγκατέλιπέν με.
Ps:39:13 ὅτι περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:39:13 Ponieważ/tamto Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Ja Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ja Bezprawie Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By widzieć By wzrastać/mnóż się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Włosy Głowa Ja I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja
Ps:39:13 o(/ti perie/sCHon me kaka/, O(=n ou)k e)/stin a)riTmo/s, kate/labo/n me ai( a)nomi/ai mou, kai\ ou)k E)dunE/TEn tou= ble/pein· e)plETu/nTEsan u(pe\r ta\s tri/CHas tE=s kefalE=s mou, kai\ E( kardi/a mou e)gkate/lipe/n me.
Ps:39:13 hoti periesCHon me kaka, hOn uk estin ariTmos, katelabon me hai anomiai mu, kai uk EdynETEn tu blepein· eplETynTEsan hyper tas triCHas tEs kefalEs mu, kai hE kardia mu enkatelipen me.
Ps:39:13 C VBI_AAI3P RP_AS A1_APN RR_GPM D V9_PAI3S N2_NSM VBI_AAI3P RP_AS RA_NPF N1A_NPF RP_GS C D VCI_API1S RA_GSN V1_PAN VCI_API3P P RA_APF N3_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VBI_AAI3S RP_AS
Ps:39:13 because/that to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents I wickedly to do evil who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, I the lawlessness I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the to see to increase/multiply above (+acc), on behalf of (+gen) the hair the head I and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I
Ps:39:13 because/that I-CONTAINED-ed, they-CONTAINED-ed me (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (gen) not he/she/it-is number (nom) I-COMPREHEND-ed, they-COMPREHEND-ed me (acc) the (nom) lawlessnesss (nom|voc) me (gen) and not I-was-ABLE-ed the (gen) to-be-SEE-ing they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) hairs (acc) the (gen) head (gen) me (gen) and the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-GIVE UP-ed me (acc)
Ps:39:13 Ps_39:13_1 Ps_39:13_2 Ps_39:13_3 Ps_39:13_4 Ps_39:13_5 Ps_39:13_6 Ps_39:13_7 Ps_39:13_8 Ps_39:13_9 Ps_39:13_10 Ps_39:13_11 Ps_39:13_12 Ps_39:13_13 Ps_39:13_14 Ps_39:13_15 Ps_39:13_16 Ps_39:13_17 Ps_39:13_18 Ps_39:13_19 Ps_39:13_20 Ps_39:13_21 Ps_39:13_22 Ps_39:13_23 Ps_39:13_24 Ps_39:13_25 Ps_39:13_26 Ps_39:13_27 Ps_39:13_28 Ps_39:13_29 Ps_39:13_30 Ps_39:13_31
Ps:39:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:14 εὐδόκησον, κύριε, τοῦ ῥύσασθαί με· κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι πρόσχες.
Ps:39:14 Be pleased, O Lord, to deliver me; O Lord, draw nigh to help me. (Psalm 40:13 Brenton)
Ps:39:14 Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc! (Psalm 40:14 BT_4)
Ps:39:14 εὐδόκησον, κύριε, τοῦ ῥύσασθαί με· κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι πρόσχες.
Ps:39:14 εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -)
Ps:39:14 By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) By pomagać Ja Do za trzymaj się
Ps:39:14 eu)do/kEson, ku/rie, tou= r(u/sasTai/ me· ku/rie, ei)s to\ boETE=sai/ moi pro/sCHes.
Ps:39:14 eudokEson, kyrie, tu rysasTai me· kyrie, eis to boETEsai moi prosCHes.
Ps:39:14 VA_AAD2S N2_VSM RA_GSN VA_AMN RP_AS N2_VSM P RA_ASN VA_AAN RP_DS VA_AAD2S
Ps:39:14 to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the to help I to pro-hold
Ps:39:14 do-THINK-you(sg)-WELL!, going-to-THINK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) to-be-DELIVER-ed me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) into (+acc) the (nom|acc) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) me (dat) do-PRO-HOLD-you(sg)!
Ps:39:14 Ps_39:14_1 Ps_39:14_2 Ps_39:14_3 Ps_39:14_4 Ps_39:14_5 Ps_39:14_6 Ps_39:14_7 Ps_39:14_8 Ps_39:14_9 Ps_39:14_10 Ps_39:14_11
Ps:39:14 x x x x x x x x x x x
Ps:39:15 καταισχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξᾶραι αὐτήν, ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐντραπείησαν οἱ θέλοντές μοι κακά,
Ps:39:15 Let those that seek my soul, to destroy it, be ashamed and confounded together; let those that wish me evil be turned backward and put to shame. (Psalm 40:14 Brenton)
Ps:39:15 Niech się zmieszają i razem okryją rumieńcem ci, co na życie me czyhają, aby je odebrać. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy z niedoli mojej się weselą. (Psalm 40:15 BT_4)
Ps:39:15 καταισχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξᾶραι αὐτήν, ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐντραπείησαν οἱ θέλοντές μοι κακά,
Ps:39:15 κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἅμα ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ὁ ἡ τό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Ps:39:15 By upokarzać I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się W tym samym czasie By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By usuwać On/ona/to/to samo By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ja Niegodziwie by czynić źle
Ps:39:15 kataisCHunTei/Esan kai\ e)ntrapei/Esan a(/ma oi( DZEtou=ntes tE\n PSuCHE/n mou tou= e)Xa=rai au)tE/n, a)postrafei/Esan ei)s ta\ o)pi/sO kai\ e)ntrapei/Esan oi( Te/lonte/s moi kaka/,
Ps:39:15 kataisCHynTeiEsan kai entrapeiEsan hama hoi DZEtuntes tEn PSyCHEn mu tu eXarai autEn, apostrafeiEsan eis ta opisO kai entrapeiEsan hoi Telontes moi kaka,
Ps:39:15 VC_APO3P C VD_APO3P D RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_GSN VA_AAN RD_ASF VD_APO3P P RA_APN P C VD_APO3P RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS A1_APN
Ps:39:15 to humiliate and also, even, namely to shame shamed at the same time the to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the to remove he/she/it/same to turn away from into (+acc) the behind back, behind, after and also, even, namely to shame shamed the to want want, wish, desire I wickedly to do evil
Ps:39:15 they-happen-to-be-HUMILIATE-ed (opt) and they-happen-to-be-SHAME-ed (opt) at the same time the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) the (acc) life (acc) me (gen) the (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) her/it/same (acc) they-happen-to-be-TURN-ed-AWAY-FROM (opt) into (+acc) the (nom|acc) behind and they-happen-to-be-SHAME-ed (opt) the (nom) while WANT-ing (nom|voc) me (dat) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Ps:39:15 Ps_39:15_1 Ps_39:15_2 Ps_39:15_3 Ps_39:15_4 Ps_39:15_5 Ps_39:15_6 Ps_39:15_7 Ps_39:15_8 Ps_39:15_9 Ps_39:15_10 Ps_39:15_11 Ps_39:15_12 Ps_39:15_13 Ps_39:15_14 Ps_39:15_15 Ps_39:15_16 Ps_39:15_17 Ps_39:15_18 Ps_39:15_19 Ps_39:15_20 Ps_39:15_21 Ps_39:15_22
Ps:39:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:16 κομισάσθωσαν παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε.
Ps:39:16 Let those that say to me, Aha, aha, quickly receive shame for their reward. (Psalm 40:15 Brenton)
Ps:39:16 Niech osłupieją hańbą okryci, którzy mi mówią: «Ha, ha!» (Psalm 40:16 BT_4)
Ps:39:16 κομισάσθωσαν παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε.
Ps:39:16 κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως) αἰσχύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὖ·γε εὖ·γε
Ps:39:16 By stręczyć do nierządu Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili ??? On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ja Dobrze naprawdę Dobrze naprawdę
Ps:39:16 komisa/sTOsan paraCHrE=ma ai)sCHu/nEn au)tO=n oi( le/gonte/s moi *eu)=ge eu)=ge.
Ps:39:16 komisasTOsan paraCHrEma aisCHynEn autOn hoi legontes moi euge euge.
Ps:39:16 VA_AMD3P D N1_ASF RD_GPM RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS D D
Ps:39:16 to procure forthwith immediate, the present, at the moment ??? he/she/it/same the to say/tell I well indeed well indeed
Ps:39:16 let-them-be-PROCURE-ed! forthwith ??? (acc) them/same (gen) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) me (dat) well indeed well indeed
Ps:39:16 Ps_39:16_1 Ps_39:16_2 Ps_39:16_3 Ps_39:16_4 Ps_39:16_5 Ps_39:16_6 Ps_39:16_7 Ps_39:16_8 Ps_39:16_9
Ps:39:16 x x x x x x x x x
Ps:39:17 ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, κύριε, καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω ὁ κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.
Ps:39:17 Let all those that seek thee, O Lord, exult and rejoice in thee; and let them that love thy salvation say continually, The Lord be magnified. (Psalm 40:16 Brenton)
Ps:39:17 Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają i niech zawsze mówią: «Pan jest wielki» ci, którzy pragną Twojej pomocy. (Psalm 40:17 BT_4)
Ps:39:17 ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, κύριε, καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου.
Ps:39:17 ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:39:17 By radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By szukać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By powiększać/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kochać Oszczędność Ty; twój/twój(sg)
Ps:39:17 a)gallia/sainto kai\ eu)franTei/Esan e)pi\ soi\ pa/ntes oi( DZEtou=nte/s se, ku/rie, kai\ ei)pa/tOsan dia\ panto/s *megalunTE/tO o( ku/rios, oi( a)gapO=ntes to\ sOtE/rio/n sou.
Ps:39:17 agalliasainto kai eufranTeiEsan epi soi pantes hoi DZEtuntes se, kyrie, kai eipatOsan dia pantos megalynTEtO ho kyrios, hoi agapOntes to sOtErion su.
Ps:39:17 VA_AMO3P C VC_APO3P P RP_DS A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS N2_VSM C VA_AAD3P P A3_GSM VC_APD3S RA_NSM N2_NSM RA_NPM V3_PAPNPM RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Ps:39:17 to exult (glad, great joy) and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of the to seek you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to magnify/laud the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to love the saving you; your/yours(sg)
Ps:39:17 they-happen-to-be-EXULT-ed (opt) and they-happen-to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (nom|voc) the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and let-them-SAY/TELL! because of (+acc), through (+gen) every (gen) let-him/her/it-be-MAGNIFY/LAUD-ed! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:39:17 Ps_39:17_1 Ps_39:17_2 Ps_39:17_3 Ps_39:17_4 Ps_39:17_5 Ps_39:17_6 Ps_39:17_7 Ps_39:17_8 Ps_39:17_9 Ps_39:17_10 Ps_39:17_11 Ps_39:17_12 Ps_39:17_13 Ps_39:17_14 Ps_39:17_15 Ps_39:17_16 Ps_39:17_17 Ps_39:17_18 Ps_39:17_19 Ps_39:17_20 Ps_39:17_21 Ps_39:17_22
Ps:39:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:39:18 ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης· κύριος φροντιεῖ μου. βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου σὺ εἶ· ὁ θεός μου, μὴ χρονίσῃς.
Ps:39:18 But I am poor and needy; the Lord will take care of me; thou art my helper, and my defender, O my God, delay not. (Psalm 40:17 Brenton)
Ps:39:18 Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj! (Psalm 40:18 BT_4)
Ps:39:18 ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης· κύριος φροντιεῖ μου. βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου σὺ εἶ· θεός μου, μὴ χρονίσῃς.
Ps:39:18 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ πτωχός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -)
Ps:39:18 Ja zaś Biedny By iść; by być I też, nawet, mianowicie Biedna osoba Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Ja Pomocny Ja I też, nawet, mianowicie Ochraniający Ja Ty By iść; by być Bóg  Ja Nie By ociągać się
Ps:39:18 e)gO\ de\ ptOCHo/s ei)mi kai\ pe/nEs· ku/rios frontiei= mou. boETo/s mou kai\ u(peraspistE/s mou su\ ei)=· o( Teo/s mou, mE\ CHroni/sE|s.
Ps:39:18 egO de ptOCHos eimi kai penEs· kyrios frontiei mu. boETos mu kai hyperaspistEs mu sy ei· ho Teos mu, mE CHronisEs.
Ps:39:18 RP_NS x N2_NSM V9_PAI1S C N3T_NSM N2_NSM VF2_FAI3S RP_GS N2_NSM RP_GS C N1M_NSM RP_GS RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RP_GS D VA_AAS2S
Ps:39:18 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] poor to go; to be and also, even, namely poor person lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? I helpful I and also, even, namely shielder I you to go; to be the god [see theology] I not to linger
Ps:39:18 I (nom) Yet poor ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am and poor person (nom|voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) me (gen) helpful ([Adj] nom) me (gen) and shielder (nom) me (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) me (gen) not you(sg)-should-LINGER
Ps:39:18 Ps_39:18_1 Ps_39:18_2 Ps_39:18_3 Ps_39:18_4 Ps_39:18_5 Ps_39:18_6 Ps_39:18_7 Ps_39:18_8 Ps_39:18_9 Ps_39:18_10 Ps_39:18_11 Ps_39:18_12 Ps_39:18_13 Ps_39:18_14 Ps_39:18_15 Ps_39:18_16 Ps_39:18_17 Ps_39:18_18 Ps_39:18_19 Ps_39:18_20 Ps_39:18_21
Ps:39:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x