Ps:40:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:40:1 For the end, a Psalm of David. Blessed is the man who thinks, on the poor and needy: the Lord shall deliver him in an evil day. (Psalm 41:1 Brenton)
Ps:40:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (Psalm 41:1 BT_4)
Ps:40:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:40:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:40:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David
Ps:40:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:40:1 eis to telos· PSalmos tO dauid.
Ps:40:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:40:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David
Ps:40:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:40:1 Ps_40:1_1 Ps_40:1_2 Ps_40:1_3 Ps_40:1_4 Ps_40:1_5 Ps_40:1_6
Ps:40:1 x x x x x x
Ps:40:2 Μακάριος ὁ συνίων ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα· ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ῥύσεται αὐτὸν ὁ κύριος.
Ps:40:2 For the end, a Psalm of David. Blessed is the man who thinks, on the poor and needy: the Lord shall deliver him in an evil day. (Psalm 41:1 Brenton)
Ps:40:2 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. (Psalm 41:2 BT_4)
Ps:40:2 Μακάριος συνίων ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα· ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ῥύσεται αὐτὸν κύριος.
Ps:40:2 μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐπί πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ πονηρός -ά -όν ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:40:2 Szczęśliwy By być razem; by rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:40:2 *maka/rios o( suni/On e)pi\ ptOCHo\n kai\ pe/nEta· e)n E(me/ra| ponEra=| r(u/setai au)to\n o( ku/rios.
Ps:40:2 makarios ho syniOn epi ptOCHon kai penEta· en hEmera ponEra rysetai auton ho kyrios.
Ps:40:2 A1A_NSM RA_NSM V7_PAPNSM P N2_ASM C N3T_ASM P N1A_DSF A1A_DSF VF_FMI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM
Ps:40:2 fortunate the to be together; to understand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing poor and also, even, namely poor person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:40:2 fortunate ([Adj] nom) the (nom) while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and poor person (acc) in/among/by (+dat) day (dat) wicked ([Adj] dat) he/she/it-will-be-DELIVER-ed him/it/same (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ps:40:2 Ps_40:2_1 Ps_40:2_2 Ps_40:2_3 Ps_40:2_4 Ps_40:2_5 Ps_40:2_6 Ps_40:2_7 Ps_40:2_8 Ps_40:2_9 Ps_40:2_10 Ps_40:2_11 Ps_40:2_12 Ps_40:2_13 Ps_40:2_14
Ps:40:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:3 κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῴη αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐχθροῦ αὐτοῦ.
Ps:40:3 May the Lord preserve him and keep him alive, and bless him on the earth, and not deliver him into the hands of his enemy. (Psalm 41:2 Brenton)
Ps:40:3 Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów. (Psalm 41:3 BT_4)
Ps:40:3 κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῴη αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐχθροῦ αὐτοῦ.
Ps:40:3 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:40:3 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chronić ochraniacz, by konserwować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Wrogi On/ona/to/to samo
Ps:40:3 ku/rios diafula/Xai au)to\n kai\ DZE/sai au)to\n kai\ makari/sai au)to\n e)n tE=| gE=| kai\ mE\ paradO/|E au)to\n ei)s CHei=ras e)CHTrou= au)tou=.
Ps:40:3 kyrios diafylaXai auton kai DZEsai auton kai makarisai auton en tE gE kai mE paradOE auton eis CHeiras eCHTru autu.
Ps:40:3 N2_NSM VA_AAN RD_ASM C VA_AMD2S RD_ASM C VA_AMD2S RA_ASM P RA_DSF N1_DSF C D VO_AAO3S RD_ASM P N3_APF N2_GSM RD_GSM
Ps:40:3 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guard preserver, to conserve he/she/it/same and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land and also, even, namely not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand hostile he/she/it/same
Ps:40:3 lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) him/it/same (acc) and you(sg)-are-being-EXISTS-ed, to-EXISTS, be-you(sg)-EXISTS-ed!, he/she/it-happens-to-EXISTS (opt) him/it/same (acc) and to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) and not he/she/it-happens-to-Hand OVER (opt) him/it/same (acc) into (+acc) hands (acc) hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Ps:40:3 Ps_40:3_1 Ps_40:3_2 Ps_40:3_3 Ps_40:3_4 Ps_40:3_5 Ps_40:3_6 Ps_40:3_7 Ps_40:3_8 Ps_40:3_9 Ps_40:3_10 Ps_40:3_11 Ps_40:3_12 Ps_40:3_13 Ps_40:3_14 Ps_40:3_15 Ps_40:3_16 Ps_40:3_17 Ps_40:3_18 Ps_40:3_19 Ps_40:3_20
Ps:40:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:4 κύριος βοηθήσαι αὐτῷ ἐπὶ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ· ὅλην τὴν κοίτην αὐτοῦ ἔστρεψας ἐν τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ.
Ps:40:4 May the Lord help him upon the bed of his pain; thou hast made all his bed in his sickness. (Psalm 41:3 Brenton)
Ps:40:4 Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby poprawi całe jego posłanie. (Psalm 41:4 BT_4)
Ps:40:4 κύριος βοηθήσαι αὐτῷ ἐπὶ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ· ὅλην τὴν κοίτην αὐτοῦ ἔστρεψας ἐν τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ.
Ps:40:4 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί κλίνη, -ης, ἡ ὀδύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:40:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pomagać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko Ból On/ona/to/to samo Cały Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo By odwracać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:40:4 ku/rios boETE/sai au)tO=| e)pi\ kli/nEs o)du/nEs au)tou=· o(/lEn tE\n koi/tEn au)tou= e)/strePSas e)n tE=| a)rrOsti/a| au)tou=.
Ps:40:4 kyrios boETEsai autO epi klinEs odynEs autu· holEn tEn koitEn autu estrePSas en tE arrOstia autu.
Ps:40:4 N2_NSM VA_AMD2S RD_DSM P N1_GSF N1_GSF RD_GSM A1_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GSM VAI_AAI2S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
Ps:40:4 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to help he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed pain he/she/it/same whole the bed [see coitus] he/she/it/same to turn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Ps:40:4 lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) bed (gen) pain (gen) him/it/same (gen) whole (acc) the (acc) bed (acc) him/it/same (gen) you(sg)-TURN-ed in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen)
Ps:40:4 Ps_40:4_1 Ps_40:4_2 Ps_40:4_3 Ps_40:4_4 Ps_40:4_5 Ps_40:4_6 Ps_40:4_7 Ps_40:4_8 Ps_40:4_9 Ps_40:4_10 Ps_40:4_11 Ps_40:4_12 Ps_40:4_13 Ps_40:4_14 Ps_40:4_15 Ps_40:4_16
Ps:40:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:5 ἐγὼ εἶπα Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Ps:40:5 I said, O Lord, have mercy upon me; heal my soul; for I have sinned against thee. (Psalm 41:4 Brenton)
Ps:40:5 Mówię: «O Panie, zmiłuj się nade mną; uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!» (Psalm 41:5 BT_4)
Ps:40:5 ἐγὼ εἶπα Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Ps:40:5 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:40:5 Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By okazać miłosierdzie Ja By goić się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Ponieważ/tamto By grzeszyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:40:5 e)gO\ ei)=pa *ku/rie, e)le/Eso/n me· i)/asai tE\n PSuCHE/n mou, o(/ti E(/marto/n soi.
Ps:40:5 egO eipa kyrie, eleEson me· iasai tEn PSyCHEn mu, hoti hEmarton soi.
Ps:40:5 RP_NS VAI_AAI1S N2_VSM VA_AAD2S RP_AS VA_AMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C VBI_AAI1S RP_DS
Ps:40:5 I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to show mercy I to heal the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I because/that to sin you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:40:5 I (nom) I-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) you(sg)-are-being-HEAL-ed, be-you(sg)-HEAL-ed!, you(sg)-have-been-HEAL-ed the (acc) life (acc) me (gen) because/that I-SIN-ed, they-SIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:40:5 Ps_40:5_1 Ps_40:5_2 Ps_40:5_3 Ps_40:5_4 Ps_40:5_5 Ps_40:5_6 Ps_40:5_7 Ps_40:5_8 Ps_40:5_9 Ps_40:5_10 Ps_40:5_11 Ps_40:5_12
Ps:40:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:40:6 οἱ ἐχθροί μου εἶπαν κακά μοι Πότε ἀποθανεῖται, καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ;
Ps:40:6 Mine enemies have spoken evil against me, saying, When shall he die, and his name perish? (Psalm 41:5 Brenton)
Ps:40:6 Nieprzyjaciele moi mówią o mnie złośliwie: «Kiedyż on umrze i zginie jego imię?» (Psalm 41:6 BT_4)
Ps:40:6 οἱ ἐχθροί μου εἶπαν κακά μοι Πότε ἀποθανεῖται, καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ;
Ps:40:6 ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πότε[1] ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:40:6 Wrogi Ja By mówić/opowiadaj Niegodziwie by czynić źle Ja Kiedy? By umierać I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Ps:40:6 oi( e)CHTroi/ mou ei)=pan kaka/ moi *po/te a)poTanei=tai, kai\ a)polei=tai to\ o)/noma au)tou=;
Ps:40:6 hoi eCHTroi mu eipan kaka moi pote apoTaneitai, kai apoleitai to onoma autu;
Ps:40:6 RA_NPM N2_NPM RP_GS VAI_AAI3P A1_APN RP_DS D VF2_FMI3S C VF2_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Ps:40:6 the hostile I to say/tell wickedly to do evil I when? to die and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the name with regard to he/she/it/same
Ps:40:6 the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) me (dat) when? he/she/it-will-be-DIE-ed and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:40:6 Ps_40:6_1 Ps_40:6_2 Ps_40:6_3 Ps_40:6_4 Ps_40:6_5 Ps_40:6_6 Ps_40:6_7 Ps_40:6_8 Ps_40:6_9 Ps_40:6_10 Ps_40:6_11 Ps_40:6_12 Ps_40:6_13
Ps:40:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:7 καὶ εἰ εἰσεπορεύετο τοῦ ἰδεῖν, μάτην ἐλάλει· ἡ καρδία αὐτοῦ συνήγαγεν ἀνομίαν ἑαυτῷ, ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει.
Ps:40:7 And if he came to see me, his heart spoke vainly; he gathered iniquity to himself; he went forth and spoke in like manner. (Psalm 41:6 Brenton)
Ps:40:7 A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa, w sercu swym złość gromadzi, a skoro wyjdzie za drzwi, wypowiada ją. (Psalm 41:7 BT_4)
Ps:40:7 καὶ εἰ εἰσεπορεύετο τοῦ ἰδεῖν, μάτην ἐλάλει· καρδία αὐτοῦ συνήγαγεν ἀνομίαν ἑαυτῷ, ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει.
Ps:40:7 καί εἰ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μάτην λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ps:40:7 I też, nawet, mianowicie Jeżeli By wchodzić By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na próżno By mówić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By zbierać się razem Bezprawie Samo /nasz /twój /siebie By wychodzić Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany I też, nawet, mianowicie By mówić
Ps:40:7 kai\ ei) ei)seporeu/eto tou= i)dei=n, ma/tEn e)la/lei· E( kardi/a au)tou= sunE/gagen a)nomi/an e(autO=|, e)Xeporeu/eto e)/XO kai\ e)la/lei.
Ps:40:7 kai ei eiseporeueto tu idein, matEn elalei· hE kardia autu synEgagen anomian heautO, eXeporeueto eXO kai elalei.
Ps:40:7 C C V1I_IMI3S RA_GSN VB_AAN D V2I_IAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM VBI_AAI3S N1A_ASF RD_DSM V1I_IMI3S D C V2I_IAI3S
Ps:40:7 and also, even, namely if to enter the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in vain to speak the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to gather together lawlessness self /our-/your-/themselves to go out outside; to have; to be permitted and also, even, namely to speak
Ps:40:7 and if he/she/it-was-being-ENTER-ed the (gen) to-SEE in vain he/she/it-was-SPEAK-ing the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-GATHER TOGETHER-ed lawlessness (acc) self (dat) he/she/it-was-being-GO-ed-OUT outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED and he/she/it-was-SPEAK-ing
Ps:40:7 Ps_40:7_1 Ps_40:7_2 Ps_40:7_3 Ps_40:7_4 Ps_40:7_5 Ps_40:7_6 Ps_40:7_7 Ps_40:7_8 Ps_40:7_9 Ps_40:7_10 Ps_40:7_11 Ps_40:7_12 Ps_40:7_13 Ps_40:7_14 Ps_40:7_15 Ps_40:7_16 Ps_40:7_17
Ps:40:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:8 ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατ’ ἐμοῦ ἐψιθύριζον πάντες οἱ ἐχθροί μου, κατ’ ἐμοῦ ἐλογίζοντο κακά μοι,
Ps:40:8 All my enemies whispered against me; against me they devised my hurt. (Psalm 41:7 Brenton)
Ps:40:8 Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą i obmyślają moją zgubę: (Psalm 41:8 BT_4)
Ps:40:8 ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατ’ ἐμοῦ ἐψιθύριζον πάντες οἱ ἐχθροί μου, κατ’ ἐμοῦ ἐλογίζοντο κακά μοι,
Ps:40:8 ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:40:8 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Niegodziwie by czynić źle Ja
Ps:40:8 e)pi\ to\ au)to\ kat’ e)mou= e)PSiTu/riDZon pa/ntes oi( e)CHTroi/ mou, kat’ e)mou= e)logi/DZonto kaka/ moi,
Ps:40:8 epi to auto kat’ emu ePSiTyriDZon pantes hoi eCHTroi mu, kat’ emu elogiDZonto kaka moi,
Ps:40:8 P RA_ASN RD_ASN P RP_GS V1I_IAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS P RP_GS V1I_IMI3P A1_APN RP_DS
Ps:40:8 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine ć every all, each, every, the whole of the hostile I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks wickedly to do evil I
Ps:40:8 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen)   all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) they-were-being-LOGICALLY SPEAK-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc) me (dat)
Ps:40:8 Ps_40:8_1 Ps_40:8_2 Ps_40:8_3 Ps_40:8_4 Ps_40:8_5 Ps_40:8_6 Ps_40:8_7 Ps_40:8_8 Ps_40:8_9 Ps_40:8_10 Ps_40:8_11 Ps_40:8_12 Ps_40:8_13 Ps_40:8_14 Ps_40:8_15
Ps:40:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:9 λόγον παράνομον κατέθεντο κατ’ ἐμοῦ Μὴ ὁ κοιμώμενος οὐχὶ προσθήσει τοῦ ἀναστῆναι;
Ps:40:9 They denounced a wicked word against me, saying, Now that he lies, shall he not rise up again? (Psalm 41:8 Brenton)
Ps:40:9 «Zaraza złośliwa nim zawładnęła» i «Już nie wstanie ten, co się położył». (Psalm 41:9 BT_4)
Ps:40:9 λόγον παράνομον κατέθεντο κατ’ ἐμοῦ Μὴ κοιμώμενος οὐχὶ προσθήσει τοῦ ἀναστῆναι;
Ps:40:9 λόγος, -ου, ὁ   κατα·τίθημι (ath. κατα+τιθ(ε)-, -, κατα+θη·κ- or 2nd ath. κατα+θ(ε)-, -, -, -) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μή ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) οὐχί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
Ps:40:9 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Do leżał (na dół) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Nie By dawać wytchnienie/snowi Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By dodawać do By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych
Ps:40:9 lo/gon para/nomon kate/Tento kat’ e)mou= *mE\ o( koimO/menos ou)CHi\ prosTE/sei tou= a)nastE=nai;
Ps:40:9 logon paranomon kateTento kat’ emu mE ho koimOmenos uCHi prosTEsei tu anastEnai;
Ps:40:9 N2_ASM A1B_ASM VEI_AMI3P P RP_GS D RA_NSM V3_PMPNSM D VF_FAI3S RA_GSN VH_AAN
Ps:40:9 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć to lay (down) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine not the to repose/sleep not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to add to the to stand up put up, raise, resurrect
Ps:40:9 word (acc)   they-were-LAY (DOWN)-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) not the (nom) while being-REPOSE/SLEEP-ed (nom) not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) the (gen) to-STand-UP
Ps:40:9 Ps_40:9_1 Ps_40:9_2 Ps_40:9_3 Ps_40:9_4 Ps_40:9_5 Ps_40:9_6 Ps_40:9_7 Ps_40:9_8 Ps_40:9_9 Ps_40:9_10 Ps_40:9_11 Ps_40:9_12
Ps:40:9 x x x x x x x x x x x x
Ps:40:10 καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης μου, ἐφ’ ὃν ἤλπισα, ὁ ἐσθίων ἄρτους μου, ἐμεγάλυνεν ἐπ’ ἐμὲ πτερνισμόν·
Ps:40:10 For even the man of my peace, in whom I trusted, who ate my bread, lifted up his heel against me. (Psalm 41:9 Brenton)
Ps:40:10 Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę. (Psalm 41:10 BT_4)
Ps:40:10 καὶ γὰρ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης μου, ἐφ’ ὃν ἤλπισα, ἐσθίων ἄρτους μου, ἐμεγάλυνεν ἐπ’ ἐμὲ πτερνισμόν·
Ps:40:10 καί γάρ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν  
Ps:40:10 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Ludzki Pokój Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ja By powiększać/chwałę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:40:10 kai\ ga\r o( a)/nTrOpos tE=s ei)rE/nEs mou, e)f’ o(\n E)/lpisa, o( e)sTi/On a)/rtous mou, e)mega/lunen e)p’ e)me\ pternismo/n·
Ps:40:10 kai gar ho anTrOpos tEs eirEnEs mu, ef’ hon Elpisa, ho esTiOn artus mu, emegalynen ep’ eme pternismon·
Ps:40:10 C x RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS P RR_ASM VAI_AAI1S RA_NSM V1_PAPNSM N2_APM RP_GS VAI_AAI3S P RP_AS N2_ASM
Ps:40:10 and also, even, namely for since, as the human the peace I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be to hope survive, live through, outlast, outlive the to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. I to magnify/laud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine ć
Ps:40:10 and for the (nom) human (nom) the (gen) peace (gen) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-HOPE-ed the (nom) while EAT-ing (nom) [loaves of] bread (acc) me (gen) he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ing, he/she/it-MAGNIFY/LAUD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)  
Ps:40:10 Ps_40:10_1 Ps_40:10_2 Ps_40:10_3 Ps_40:10_4 Ps_40:10_5 Ps_40:10_6 Ps_40:10_7 Ps_40:10_8 Ps_40:10_9 Ps_40:10_10 Ps_40:10_11 Ps_40:10_12 Ps_40:10_13 Ps_40:10_14 Ps_40:10_15 Ps_40:10_16 Ps_40:10_17 Ps_40:10_18
Ps:40:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:11 σὺ δέ, κύριε, ἐλέησόν με καὶ ἀνάστησόν με, καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς.
Ps:40:11 But thou, O Lord, have compassion upon me, and raise me up, and I shall requite them. (Psalm 41:10 Brenton)
Ps:40:11 Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, abym im odpłacił. (Psalm 41:11 BT_4)
Ps:40:11 σὺ δέ, κύριε, ἐλέησόν με καὶ ἀνάστησόν με, καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς.
Ps:40:11 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:40:11 Ty zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By okazać miłosierdzie Ja I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ja I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo
Ps:40:11 su\ de/, ku/rie, e)le/Eso/n me kai\ a)na/stEso/n me, kai\ a)ntapodO/sO au)toi=s.
Ps:40:11 sy de, kyrie, eleEson me kai anastEson me, kai antapodOsO autois.
Ps:40:11 RP_NS x N2_VSM VA_AAD2S RP_AS C VH_AAD2S RP_AS C VF_FAI1S RD_DPM
Ps:40:11 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to show mercy I and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect I and also, even, namely to pay back reward he/she/it/same
Ps:40:11 you(sg) (nom) Yet lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) and do-STand-you(sg)-UP!, going-to-STand (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) and I-will-PAY BACK--REWARD, I-should-PAY BACK--REWARD them/same (dat)
Ps:40:11 Ps_40:11_1 Ps_40:11_2 Ps_40:11_3 Ps_40:11_4 Ps_40:11_5 Ps_40:11_6 Ps_40:11_7 Ps_40:11_8 Ps_40:11_9 Ps_40:11_10 Ps_40:11_11
Ps:40:11 x x x x x x x x x x x
Ps:40:12 ἐν τούτῳ ἔγνων ὅτι τεθέληκάς με, ὅτι οὐ μὴ ἐπιχαρῇ ὁ ἐχθρός μου ἐπ’ ἐμέ.
Ps:40:12 By this I know that thou hast delighted in me, because mine enemy shall not rejoice over me. (Psalm 41:11 Brenton)
Ps:40:12 Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, że mój wróg nie odniesie nade mną triumfu. (Psalm 41:12 BT_4)
Ps:40:12 ἐν τούτῳ ἔγνων ὅτι τεθέληκάς με, ὅτι οὐ μὴ ἐπιχαρῇ ἐχθρός μου ἐπ’ ἐμέ.
Ps:40:12 ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:40:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie Wrogi Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:40:12 e)n tou/tO| e)/gnOn o(/ti teTe/lEka/s me, o(/ti ou) mE\ e)piCHarE=| o( e)CHTro/s mou e)p’ e)me/.
Ps:40:12 en tutO egnOn hoti teTelEkas me, hoti u mE epiCHarE ho eCHTros mu ep’ eme.
Ps:40:12 P RD_DSM VZI_AAI1S C VX_XAI2S RP_AS C D D VD_APS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_AS
Ps:40:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to know i.e. recognize. because/that to want want, wish, desire I because/that οὐχ before rough breathing not ć the hostile I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:40:12 in/among/by (+dat) this (dat) I-KNOW-ed because/that you(sg)-have-WANT-ed me (acc) because/that not not   the (nom) hostile ([Adj] nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:40:12 Ps_40:12_1 Ps_40:12_2 Ps_40:12_3 Ps_40:12_4 Ps_40:12_5 Ps_40:12_6 Ps_40:12_7 Ps_40:12_8 Ps_40:12_9 Ps_40:12_10 Ps_40:12_11 Ps_40:12_12 Ps_40:12_13 Ps_40:12_14 Ps_40:12_15
Ps:40:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:13 ἐμοῦ δὲ διὰ τὴν ἀκακίαν ἀντελάβου, καὶ ἐβεβαίωσάς με ἐνώπιόν σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:40:13 But thou didst help me because of mine innocence, and hast established me before thee for ever. (Psalm 41:12 Brenton)
Ps:40:13 A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem. (Psalm 41:13 BT_4)
Ps:40:13 ἐμοῦ δὲ διὰ τὴν ἀκακίαν ἀντελάβου, καὶ ἐβεβαίωσάς με ἐνώπιόν σου εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:40:13 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ διά ὁ ἡ τό   ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) καί βεβαιόω (βεβαι(ο)-, βεβαιω·σ-, βεβαιω·σ-, -, -, βεβαιω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:40:13 Ja; mój/mój zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By zbaczać bliski [anty biorą] I też, nawet, mianowicie By robić absolutnie pewny Ja W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:40:13 e)mou= de\ dia\ tE\n a)kaki/an a)ntela/bou, kai\ e)bebai/Osa/s me e)nO/pio/n sou ei)s to\n ai)O=na.
Ps:40:13 emu de dia tEn akakian antelabu, kai ebebaiOsas me enOpion su eis ton aiOna.
Ps:40:13 RP_GS x P RA_ASF N1A_ASF VBI_AMI2S C VAI_AAI2S RP_AS P RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
Ps:40:13 I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć to deflect toward [anti-take] and also, even, namely to make absolutely certain I in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:40:13 me (gen); my/mine (gen) Yet because of (+acc), through (+gen) the (acc)   you(sg)-were-DEFLECT-ed-TOWARD and you(sg)-MAKE-ed-ABSOLUTELY-CERTAIN me (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ps:40:13 Ps_40:13_1 Ps_40:13_2 Ps_40:13_3 Ps_40:13_4 Ps_40:13_5 Ps_40:13_6 Ps_40:13_7 Ps_40:13_8 Ps_40:13_9 Ps_40:13_10 Ps_40:13_11 Ps_40:13_12 Ps_40:13_13 Ps_40:13_14
Ps:40:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:40:14 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. γένοιτο γένοιτο. – –
Ps:40:14 Blessed be the Lord God of Israel from everlasting, and to everlasting. So be it, so be it. (Psalm 41:13 Brenton)
Ps:40:14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku aż po wiek! Amen, amen. (Psalm 41:14 BT_4)
Ps:40:14 Εὐλογητὸς κύριος θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. γένοιτο γένοιτο.
Ps:40:14 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)    
Ps:40:14 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By stawać się stawaj się, zdarzaj się By stawać się stawaj się, zdarzaj się    
Ps:40:14 *eu)logEto\s ku/rios o( Teo\s *israEl a)po\ tou= ai)O=nos kai\ ei)s to\n ai)O=na. ge/noito ge/noito.
Ps:40:14 eulogEtos kyrios ho Teos israEl apo tu aiOnos kai eis ton aiOna. genoito genoito.
Ps:40:14 A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GSM N3W_GSM C P RA_ASM N3W_ASM VB_AMO3S VB_AMO3S
Ps:40:14 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to become become, happen to become become, happen    
Ps:40:14 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) eon (gen) and into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)    
Ps:40:14 Ps_40:14_1 Ps_40:14_2 Ps_40:14_3 Ps_40:14_4 Ps_40:14_5 Ps_40:14_6 Ps_40:14_7 Ps_40:14_8 Ps_40:14_9 Ps_40:14_10 Ps_40:14_11 Ps_40:14_12 Ps_40:14_13 Ps_40:14_14 Ps_40:14_15 Ps_40:14_16
Ps:40:14 x x x x x x x x x x x x x x x x