Ps:43:1 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς υἱοῖς Κορε εἰς σύνεσιν ψαλμός.
Ps:43:1 For the end, a Psalm for instruction, for the sons of Core. O God, we have heard with our ears, our fathers have told us, the work which thou wroughtest in their days, in the days of old. (Psalm 44:1 Brenton)
Ps:43:1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Pieśń pouczająca. (Psalm 44:1 BT_4)
Ps:43:1 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς υἱοῖς Κορε εἰς σύνεσιν ψαλμός.
Ps:43:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ εἰς[1] σύν·εσις, -εως, ἡ ψαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:43:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Syn Miara; Korah Do (+przyspieszenie) Wglądu/orientacja Psalm
Ps:43:1 *ei)s to\ te/los· toi=s ui(oi=s *kore ei)s su/nesin PSalmo/s.
Ps:43:1 eis to telos· tois hyiois kore eis synesin PSalmos.
Ps:43:1 P RA_ASN N3E_ASN RA_DPM N2_DPM N_GS P N3I_ASF N2_NSM
Ps:43:1 into (+acc) the end (event, consummation) the son measure; Korah into (+acc) insight/discernment psalm
Ps:43:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (dat) sons (dat) measure (voc); Korah (indecl) into (+acc) insight/discernment (acc) psalm (nom)
Ps:43:1 Ps_43:1_1 Ps_43:1_2 Ps_43:1_3 Ps_43:1_4 Ps_43:1_5 Ps_43:1_6 Ps_43:1_7 Ps_43:1_8 Ps_43:1_9
Ps:43:1 x x x x x x x x x
Ps:43:2 Ὁ θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις.
Ps:43:2 For the end, a Psalm for instruction, for the sons of Core. O God, we have heard with our ears, our fathers have told us, the work which thou wroughtest in their days, in the days of old. (Psalm 44:1 Brenton)
Ps:43:2 Boże, słyszeliśmy na własne uszy: ojcowie nasi nam opowiedzieli o czynie, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych. (Psalm 44:2 BT_4)
Ps:43:2 θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις.
Ps:43:2 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἀρχαῖος -αία -ον
Ps:43:2 Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ja By słyszeć Ojciec Ja By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Praca Kto/, który/, który By pracować/dąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Starożytny
Ps:43:2 *(o Teo/s, e)n toi=s O)si\n E(mO=n E)kou/samen, oi( pate/res E(mO=n a)nE/ggeilan E(mi=n e)/rgon, o(\ ei)rga/sO e)n tai=s E(me/rais au)tO=n, e)n E(me/rais a)rCHai/ais.
Ps:43:2 o Teos, en tois Osin hEmOn Ekusamen, hoi pateres hEmOn anEngeilan hEmin ergon, ho eirgasO en tais hEmerais autOn, en hEmerais arCHaiais.
Ps:43:2 RA_NSM N2_NSM P RA_DPN N3T_DPN RP_GP VAI_AAI1P RA_NPM N3_NPM RP_GP VAI_AAI3P RP_DP N2N_ASN RR_ASN VAI_AMI2S P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM P N1A_DPF A1A_DPF
Ps:43:2 the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear I to hear the father I to proclaim proclaim, report I work who/whom/which to work/strive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ancient
Ps:43:2 the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) us (gen) we-HEAR-ed the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) they-PROCLAIM-ed us (dat) work (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-WORK/STRIVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) days (dat) ancient ([Adj] dat)
Ps:43:2 Ps_43:2_1 Ps_43:2_2 Ps_43:2_3 Ps_43:2_4 Ps_43:2_5 Ps_43:2_6 Ps_43:2_7 Ps_43:2_8 Ps_43:2_9 Ps_43:2_10 Ps_43:2_11 Ps_43:2_12 Ps_43:2_13 Ps_43:2_14 Ps_43:2_15 Ps_43:2_16 Ps_43:2_17 Ps_43:2_18 Ps_43:2_19 Ps_43:2_20 Ps_43:2_21 Ps_43:2_22
Ps:43:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:3 ἡ χείρ σου ἔθνη ἐξωλέθρευσεν, καὶ κατεφύτευσας αὐτούς, ἐκάκωσας λαοὺς καὶ ἐξέβαλες αὐτούς.
Ps:43:3 Thine hand utterly destroyed the heathen, and thou didst plant them: thou didst afflict the nations, and cast them out. (Psalm 44:2 Brenton)
Ps:43:3 Ty własną ręką wygnałeś pogan, a ich zasadziłeś, starłeś narody, a im dałeś przestrzeń. (Psalm 44:3 BT_4)
Ps:43:3 χείρ σου ἔθνη ἐξωλέθρευσεν, καὶ κατεφύτευσας αὐτούς, ἐκάκωσας λαοὺς καὶ ἐξέβαλες αὐτούς.
Ps:43:3 ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) καί   αὐτός αὐτή αὐτό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) λαός, -οῦ, ὁ καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:43:3 Ręka Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By robić rzeczy trudne dla Ludzie I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo
Ps:43:3 E( CHei/r sou e)/TnE e)XOle/Treusen, kai\ katefu/teusas au)tou/s, e)ka/kOsas laou\s kai\ e)Xe/bales au)tou/s.
Ps:43:3 hE CHeir su eTnE eXOleTreusen, kai katefyteusas autus, ekakOsas laus kai eXebales autus.
Ps:43:3 RA_NSF N3_NSF RP_GS N3E_APN VAI_AAI3S C VAI_AAI2S RD_APM VAI_AAI2S N2_APM C VBI_AAI2S RD_APM
Ps:43:3 the hand you; your/yours(sg) nation [see ethnic] to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination and also, even, namely ć he/she/it/same to make things difficult for people and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same
Ps:43:3 the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) nations (nom|acc|voc) he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed and   them/same (acc) you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR peoples (acc) and you(sg)-DISPERSE/EXTRACT-ed them/same (acc)
Ps:43:3 Ps_43:3_1 Ps_43:3_2 Ps_43:3_3 Ps_43:3_4 Ps_43:3_5 Ps_43:3_6 Ps_43:3_7 Ps_43:3_8 Ps_43:3_9 Ps_43:3_10 Ps_43:3_11 Ps_43:3_12 Ps_43:3_13
Ps:43:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:4 οὐ γὰρ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτῶν ἐκληρονόμησαν γῆν, καὶ ὁ βραχίων αὐτῶν οὐκ ἔσωσεν αὐτούς, ἀλλ’ ἡ δεξιά σου καὶ ὁ βραχίων σου καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ προσώπου σου, ὅτι εὐδόκησας ἐν αὐτοῖς.
Ps:43:4 For they inherited not the land by their own sword, and their own arm did not deliver them; but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou wert well pleased in them. (Psalm 44:3 Brenton)
Ps:43:4 Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje, i światło Twego oblicza, boś ich umiłował. (Psalm 44:4 BT_4)
Ps:43:4 οὐ γὰρ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτῶν ἐκληρονόμησαν γῆν, καὶ βραχίων αὐτῶν οὐκ ἔσωσεν αὐτούς, ἀλλ’ δεξιά σου καὶ βραχίων σου καὶ φωτισμὸς τοῦ προσώπου σου, ὅτι εὐδόκησας ἐν αὐτοῖς.
Ps:43:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐν ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό φωτισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:43:4 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada On/ona/to/to samo By dziedziczyć Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Ale W prawo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Natężenie oświetlenia Twarz Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:43:4 ou) ga\r e)n tE=| r(omfai/a| au)tO=n e)klErono/mEsan gE=n, kai\ o( braCHi/On au)tO=n ou)k e)/sOsen au)tou/s, a)ll’ E( deXia/ sou kai\ o( braCHi/On sou kai\ o( fOtismo\s tou= prosO/pou sou, o(/ti eu)do/kEsas e)n au)toi=s.
Ps:43:4 u gar en tE romfaia autOn eklEronomEsan gEn, kai ho braCHiOn autOn uk esOsen autus, all’ hE deXia su kai ho braCHiOn su kai ho fOtismos tu prosOpu su, hoti eudokEsas en autois.
Ps:43:4 D x P RA_DSF N1A_DSF RD_GPM VAI_AAI3P N1_ASF C RA_NSM N3N_NSM RD_GPM D VAI_AAI3S RD_APM C RA_NSF A1A_NSF RP_GS C RA_NSM N3N_NSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RA_GSN N2N_GSN RP_GS C VA_AAI2S P RD_DPM
Ps:43:4 οὐχ before rough breathing for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sword he/she/it/same to inherit earth/land and also, even, namely the arm he/she/it/same οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same but the right you; your/yours(sg) and also, even, namely the arm you; your/yours(sg) and also, even, namely the illuminance the face you; your/yours(sg) because/that to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:43:4 not for in/among/by (+dat) the (dat) sword (dat) them/same (gen) they-INHERIT-ed earth/land (acc) and the (nom) arm (nom) them/same (gen) not he/she/it-SAVE-ed them/same (acc) but the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) arm (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) illuminance (nom) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg)-THINK-ed-WELL, upon THINK-ing-WELL (nom|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ps:43:4 Ps_43:4_1 Ps_43:4_2 Ps_43:4_3 Ps_43:4_4 Ps_43:4_5 Ps_43:4_6 Ps_43:4_7 Ps_43:4_8 Ps_43:4_9 Ps_43:4_10 Ps_43:4_11 Ps_43:4_12 Ps_43:4_13 Ps_43:4_14 Ps_43:4_15 Ps_43:4_16 Ps_43:4_17 Ps_43:4_18 Ps_43:4_19 Ps_43:4_20 Ps_43:4_21 Ps_43:4_22 Ps_43:4_23 Ps_43:4_24 Ps_43:4_25 Ps_43:4_26 Ps_43:4_27 Ps_43:4_28 Ps_43:4_29 Ps_43:4_30 Ps_43:4_31 Ps_43:4_32 Ps_43:4_33
Ps:43:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:5 σὺ εἶ αὐτὸς ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ θεός μου ὁ ἐντελλόμενος τὰς σωτηρίας Ιακωβ·
Ps:43:5 Thou art indeed my King and my God, who commandest deliverances for Jacob. (Psalm 44:4 Brenton)
Ps:43:5 Ty, o mój Boże, jesteś moim Królem, który Jakubowi zapewniałeś ocalenie. (Psalm 44:5 BT_4)
Ps:43:5 σὺ εἶ αὐτὸς βασιλεύς μου καὶ θεός μου ἐντελλόμενος τὰς σωτηρίας Ιακωβ·
Ps:43:5 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ Ἰακώβ, ὁ
Ps:43:5 Ty By iść; by być On/ona/to/to samo Król Ja I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja By zalecać rozkaz Zbawienia/wyzwolenie Jacob
Ps:43:5 su\ ei)= au)to\s o( basileu/s mou kai\ o( Teo/s mou o( e)ntello/menos ta\s sOtEri/as *iakOb·
Ps:43:5 sy ei autos ho basileus mu kai ho Teos mu ho entellomenos tas sOtErias iakOb·
Ps:43:5 RP_NS V9_PAI2S RD_NSM RA_NSM N3V_NSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V1_PMPNSM RA_APF N1A_APF N_GSM
Ps:43:5 you to go; to be he/she/it/same the king I and also, even, namely the god [see theology] I the to enjoin command the salvation/deliverance Jacob
Ps:43:5 you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are he/it/same (nom) the (nom) king (nom) me (gen) and the (nom) god (nom) me (gen) the (nom) while being-ENJOIN-ed (nom) the (acc) salvation/deliverance (gen) Jacob (indecl)
Ps:43:5 Ps_43:5_1 Ps_43:5_2 Ps_43:5_3 Ps_43:5_4 Ps_43:5_5 Ps_43:5_6 Ps_43:5_7 Ps_43:5_8 Ps_43:5_9 Ps_43:5_10 Ps_43:5_11 Ps_43:5_12 Ps_43:5_13 Ps_43:5_14 Ps_43:5_15
Ps:43:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:6 ἐν σοὶ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν κερατιοῦμεν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐξουθενώσομεν τοὺς ἐπανιστανομένους ἡμῖν.
Ps:43:6 In thee will we push down our enemies, and in thy name will we bring to nought them that rise up against us. (Psalm 44:5 Brenton)
Ps:43:6 Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje. (Psalm 44:6 BT_4)
Ps:43:6 ἐν σοὶ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν κερατιοῦμεν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐξουθενώσομεν τοὺς ἐπανιστανομένους ἡμῖν.
Ps:43:6 ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-) ὁ ἡ τό ἐπ·αν·ιστάνω (by-form of ἐπ·αν·ίστημι) (επαν+ισταν-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:43:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować. By podnosić się/buntownika Ja
Ps:43:6 e)n soi\ tou\s e)CHTrou\s E(mO=n keratiou=men kai\ e)n tO=| o)no/mati/ sou e)XouTenO/somen tou\s e)panistanome/nous E(mi=n.
Ps:43:6 en soi tus eCHTrus hEmOn keratiumen kai en tO onomati su eXuTenOsomen tus epanistanomenus hEmin.
Ps:43:6 P RP_DS RA_APM N2_APM RP_GP VF2_FAI1P C P RA_DSN N3M_DSN RP_GS VF_FAI1P RA_APM VM_XMPAPM RP_DP
Ps:43:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub the hostile I ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to you; your/yours(sg) to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept. the to uprise/rebel I
Ps:43:6 in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) hostile ([Adj] acc) us (gen)   and in/among/by (+dat) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-SCORN the (acc) while being-UPRISE/REBEL-ed (acc) us (dat)
Ps:43:6 Ps_43:6_1 Ps_43:6_2 Ps_43:6_3 Ps_43:6_4 Ps_43:6_5 Ps_43:6_6 Ps_43:6_7 Ps_43:6_8 Ps_43:6_9 Ps_43:6_10 Ps_43:6_11 Ps_43:6_12 Ps_43:6_13 Ps_43:6_14 Ps_43:6_15
Ps:43:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:7 οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ τόξῳ μου ἐλπιῶ, καὶ ἡ ῥομφαία μου οὐ σώσει με·
Ps:43:7 For I will not trust in my bow, and my sword shall not save me. (Psalm 44:6 Brenton)
Ps:43:7 Bo nie zaufałem mojemu łukowi ani mój miecz mnie nie ocalił; (Psalm 44:7 BT_4)
Ps:43:7 οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ τόξῳ μου ἐλπιῶ, καὶ ῥομφαία μου οὐ σώσει με·
Ps:43:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐπί ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:43:7 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kłaniaj się (też tęcza) Ja By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj I też, nawet, mianowicie Szpada Ja ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Ps:43:7 ou) ga\r e)pi\ tO=| to/XO| mou e)lpiO=, kai\ E( r(omfai/a mou ou) sO/sei me·
Ps:43:7 u gar epi tO toXO mu elpiO, kai hE romfaia mu u sOsei me·
Ps:43:7 D x P RA_DSN N2N_DSN RP_GS VF2_FAI1S C RA_NSF N1A_NSF RP_GS D VF_FAI3S RP_AS
Ps:43:7 οὐχ before rough breathing for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Bow (also rainbow) I to hope survive, live through, outlast, outlive and also, even, namely the sword I οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Ps:43:7 not for upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) Bow (dat) me (gen) I-will-HOPE and the (nom) sword (nom|voc) me (gen) not he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) me (acc)
Ps:43:7 Ps_43:7_1 Ps_43:7_2 Ps_43:7_3 Ps_43:7_4 Ps_43:7_5 Ps_43:7_6 Ps_43:7_7 Ps_43:7_8 Ps_43:7_9 Ps_43:7_10 Ps_43:7_11 Ps_43:7_12 Ps_43:7_13 Ps_43:7_14
Ps:43:7 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:8 ἔσωσας γὰρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς καὶ τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς κατῄσχυνας.
Ps:43:8 For thou hast saved us from them that afflicted us, and hast put to shame them that hated us. (Psalm 44:7 Brenton)
Ps:43:8 lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś Tych, co nas nienawidzą. (Psalm 44:8 BT_4)
Ps:43:8 ἔσωσας γὰρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς καὶ τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς κατῄσχυνας.
Ps:43:8 σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-)
Ps:43:8 By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Dla odtąd, jak Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja By upokarzać
Ps:43:8 e)/sOsas ga\r E(ma=s e)k tO=n Tlibo/ntOn E(ma=s kai\ tou\s misou=ntas E(ma=s katE/|sCHunas.
Ps:43:8 esOsas gar hEmas ek tOn TlibontOn hEmas kai tus misuntas hEmas katEsCHynas.
Ps:43:8 VAI_AAI2S x RP_AP P RA_GPM V1_PAPGPM RP_AP C RA_APM V2_PAPAPM RP_AP VAI_AAI2S
Ps:43:8 to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save for since, as I out of (+gen) ἐξ before vowels the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I and also, even, namely the to destest dislike, detest, hate, abominate I to humiliate
Ps:43:8 you(sg)-SAVE-ed for us (acc) out of (+gen) the (gen) let-them-be-DISTRESS-ing! (classical), while DISTRESS-ing (gen) us (acc) and the (acc) while DESTEST-ing (acc) us (acc) you(sg)-HUMILIATE-ed
Ps:43:8 Ps_43:8_1 Ps_43:8_2 Ps_43:8_3 Ps_43:8_4 Ps_43:8_5 Ps_43:8_6 Ps_43:8_7 Ps_43:8_8 Ps_43:8_9 Ps_43:8_10 Ps_43:8_11 Ps_43:8_12
Ps:43:8 x x x x x x x x x x x x
Ps:43:9 ἐν τῷ θεῷ ἐπαινεσθησόμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐξομολογησόμεθα εἰς τὸν αἰῶνα. διάψαλμα.
Ps:43:9 In God will we make our boast all the day, and to thy name will we give thanks for ever. Pause. (Psalm 44:8 Brenton)
Ps:43:9 W każdym czasie chlubimy się Bogiem i sławimy bez przerwy Twe imię. (Psalm 44:9 BT_4)
Ps:43:9 ἐν τῷ θεῷ ἐπαινεσθησόμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐξομολογησόμεθα εἰς τὸν αἰῶνα. διάψαλμα.
Ps:43:9 ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:43:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  By chwalić Cały Dzień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By przyznawać Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze selah
Ps:43:9 e)n tO=| TeO=| e)painesTEso/meTa o(/lEn tE\n E(me/ran kai\ e)n tO=| o)no/mati/ sou e)XomologEso/meTa ei)s to\n ai)O=na. dia/PSalma.
Ps:43:9 en tO TeO epainesTEsomeTa holEn tEn hEmeran kai en tO onomati su eXomologEsomeTa eis ton aiOna. diaPSalma.
Ps:43:9 P RA_DSM N2_DSM VC_FPI1P A1_ASF RA_ASF N1A_ASF C P RA_DSN N3M_DSN RP_GS VF_FMI1P P RA_ASM N3W_ASM N3M_NSN
Ps:43:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] to praise whole the day and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to you; your/yours(sg) to confess into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever selah
Ps:43:9 in/among/by (+dat) the (dat) god (dat) we-will-be-PRAISE-ed whole (acc) the (acc) day (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-be-CONFESS-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:43:9 Ps_43:9_1 Ps_43:9_2 Ps_43:9_3 Ps_43:9_4 Ps_43:9_5 Ps_43:9_6 Ps_43:9_7 Ps_43:9_8 Ps_43:9_9 Ps_43:9_10 Ps_43:9_11 Ps_43:9_12 Ps_43:9_13 Ps_43:9_14 Ps_43:9_15 Ps_43:9_16 Ps_43:9_17
Ps:43:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:10 νυνὶ δὲ ἀπώσω καὶ κατῄσχυνας ἡμᾶς καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν·
Ps:43:10 But now thou hast cast off, and put us to shame; and thou wilt not go forth with our hosts. (Psalm 44:9 Brenton)
Ps:43:10 A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, i nie wyruszasz już z naszymi wojskami; (Psalm 44:10 BT_4)
Ps:43:10 νυνὶ δὲ ἀπώσω καὶ κατῄσχυνας ἡμᾶς καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν·
Ps:43:10 νυνί δέ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:43:10 Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś By odrzucać I też, nawet, mianowicie By upokarzać Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ja
Ps:43:10 nuni\ de\ a)pO/sO kai\ katE/|sCHunas E(ma=s kai\ ou)k e)Xeleu/sE| e)n tai=s duna/mesin E(mO=n·
Ps:43:10 nyni de apOsO kai katEsCHynas hEmas kai uk eXeleusE en tais dynamesin hEmOn·
Ps:43:10 D x VA_AMI2S C VAI_AAI2S RP_AP C D VF_FMI2S P RA_DPF N3I_DPF RP_GP
Ps:43:10 right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to reject and also, even, namely to humiliate I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability I
Ps:43:10 right now Yet I-will-REJECT, you(sg)-were-REJECT-ed, I-should-REJECT and you(sg)-HUMILIATE-ed us (acc) and not you(sg)-will-be-COME-ed-OUT in/among/by (+dat) the (dat) abilities (dat) us (gen)
Ps:43:10 Ps_43:10_1 Ps_43:10_2 Ps_43:10_3 Ps_43:10_4 Ps_43:10_5 Ps_43:10_6 Ps_43:10_7 Ps_43:10_8 Ps_43:10_9 Ps_43:10_10 Ps_43:10_11 Ps_43:10_12 Ps_43:10_13
Ps:43:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:11 ἀπέστρεψας ἡμᾶς εἰς τὰ ὀπίσω παρὰ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, καὶ οἱ μισοῦντες ἡμᾶς διήρπαζον ἑαυτοῖς.
Ps:43:11 Thou hast turned us back before our enemies; and they that hated us spoiled for themselves. (Psalm 44:10 Brenton)
Ps:43:11 sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli. (Psalm 44:11 BT_4)
Ps:43:11 ἀπέστρεψας ἡμᾶς εἰς τὰ ὀπίσω παρὰ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, καὶ οἱ μισοῦντες ἡμᾶς διήρπαζον ἑαυτοῖς.
Ps:43:11 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω παρά ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Ps:43:11 By odwracać się od Ja Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Samo /nasz /twój /siebie
Ps:43:11 a)pe/strePSas E(ma=s ei)s ta\ o)pi/sO para\ tou\s e)CHTrou\s E(mO=n, kai\ oi( misou=ntes E(ma=s diE/rpaDZon e(autoi=s.
Ps:43:11 apestrePSas hEmas eis ta opisO para tus eCHTrus hEmOn, kai hoi misuntes hEmas diErpaDZon heautois.
Ps:43:11 VAI_AAI2S RP_AP P RA_APN P P RA_APM N2_APM RP_GP C RA_NPM V2_PAPNPM RP_AP V1I_IAI3P RD_DPM
Ps:43:11 to turn away from I into (+acc) the behind back, behind, after frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the hostile I and also, even, namely the to destest dislike, detest, hate, abominate I to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin self /our-/your-/themselves
Ps:43:11 you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM us (acc) into (+acc) the (nom|acc) behind frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) hostile ([Adj] acc) us (gen) and the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) us (acc) I-was-SPOLIATE-ing, they-were-SPOLIATE-ing selves (dat)
Ps:43:11 Ps_43:11_1 Ps_43:11_2 Ps_43:11_3 Ps_43:11_4 Ps_43:11_5 Ps_43:11_6 Ps_43:11_7 Ps_43:11_8 Ps_43:11_9 Ps_43:11_10 Ps_43:11_11 Ps_43:11_12 Ps_43:11_13 Ps_43:11_14 Ps_43:11_15
Ps:43:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:12 ἔδωκας ἡμᾶς ὡς πρόβατα βρώσεως καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν διέσπειρας ἡμᾶς·
Ps:43:12 Thou madest us as sheep for meat; and thou scatteredst us among the nations. (Psalm 44:11 Brenton)
Ps:43:12 Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan. (Psalm 44:12 BT_4)
Ps:43:12 ἔδωκας ἡμᾶς ὡς πρόβατα βρώσεως καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν διέσπειρας ἡμᾶς·
Ps:43:12 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) βρῶσις, -εως, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:43:12 By dawać Ja Jak/jak Owca (sheepfold) Żywność (posiłek, żywność, mięso) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By rozpraszać się Ja
Ps:43:12 e)/dOkas E(ma=s O(s pro/bata brO/seOs kai\ e)n toi=s e)/Tnesin die/speiras E(ma=s·
Ps:43:12 edOkas hEmas hOs probata brOseOs kai en tois eTnesin diespeiras hEmas·
Ps:43:12 VAI_AAI2S RP_AP C N2N_APN N3I_GSF C P RA_DPN N3E_DPN VAI_AAI2S RP_AP
Ps:43:12 to give I as/like sheep (sheepfold) food (meal, food, meat) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] to scatter I
Ps:43:12 you(sg)-GIVE-ed us (acc) as/like sheep (nom|acc|voc) food (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) you(sg)-SCATTER-ed us (acc)
Ps:43:12 Ps_43:12_1 Ps_43:12_2 Ps_43:12_3 Ps_43:12_4 Ps_43:12_5 Ps_43:12_6 Ps_43:12_7 Ps_43:12_8 Ps_43:12_9 Ps_43:12_10 Ps_43:12_11
Ps:43:12 x x x x x x x x x x x
Ps:43:13 ἀπέδου τὸν λαόν σου ἄνευ τιμῆς, καὶ οὐκ ἦν πλῆθος ἐν τοῖς ἀλλάγμασιν αὐτῶν.
Ps:43:13 Thou hast sold thy people without price, and there was no profit by their exchange. (Psalm 44:12 Brenton)
Ps:43:13 Swój lud sprzedałeś za bezcen i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży. (Psalm 44:13 BT_4)
Ps:43:13 ἀπέδου τὸν λαόν σου ἄνευ τιμῆς, καὶ οὐκ ἦν πλῆθος ἐν τοῖς ἀλλάγμασιν αὐτῶν.
Ps:43:13 ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄνευ τιμή, -ῆς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλῆθο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:43:13 By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ludzie Ty; twój/twój(sg) Bez (+informacja) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Los (mnóstwo ) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:43:13 a)pe/dou to\n lao/n sou a)/neu timE=s, kai\ ou)k E)=n plE=Tos e)n toi=s a)lla/gmasin au)tO=n.
Ps:43:13 apedu ton laon su aneu timEs, kai uk En plETos en tois allagmasin autOn.
Ps:43:13 V2I_IMI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_GSF C D V9_IAI3S N3E_NSN P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM
Ps:43:13 to give back restore, assign, impute, convey, refer the people you; your/yours(sg) without (+gen) honor honor, esteem, worship; of things: worth, value and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be lot (multitude ) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Ps:43:13 you(sg)-were-GIVE BACK-ed the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) without (+gen) honor (gen) and not he/she/it-was lot (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   them/same (gen)
Ps:43:13 Ps_43:13_1 Ps_43:13_2 Ps_43:13_3 Ps_43:13_4 Ps_43:13_5 Ps_43:13_6 Ps_43:13_7 Ps_43:13_8 Ps_43:13_9 Ps_43:13_10 Ps_43:13_11 Ps_43:13_12 Ps_43:13_13 Ps_43:13_14
Ps:43:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:14 ἔθου ἡμᾶς ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸν καὶ καταγέλωτα τοῖς κύκλῳ ἡμῶν·
Ps:43:14 Thou hast made us a reproach to our neighbours, a scorn and derision them that are round about us. (Psalm 44:13 Brenton)
Ps:43:14 Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, na śmiech i urąganie naszego otoczenia. (Psalm 44:14 BT_4)
Ps:43:14 ἔθου ἡμᾶς ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸν καὶ καταγέλωτα τοῖς κύκλῳ ἡμῶν·
Ps:43:14 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὄνειδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί κατά·γελω[τ]ς, -ωτος, ὁ ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:43:14 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Gań Sąsiad Ja I też, nawet, mianowicie ??? W kole Ja
Ps:43:14 e)/Tou E(ma=s o)/neidos toi=s gei/tosin E(mO=n, muktErismo\n kai\ katage/lOta toi=s ku/klO| E(mO=n·
Ps:43:14 eTu hEmas oneidos tois geitosin hEmOn, myktErismon kai katagelOta tois kyklO hEmOn·
Ps:43:14 VEI_AMI2S RP_AP N3E_ASN RA_DPM N3N_DPM RP_GP N2_ASM C N3_ASM RA_DPM N2_DSM RP_GP
Ps:43:14 to place lay, put, set, situate, station I reproach the neighbor I ć and also, even, namely ??? the in a circle I
Ps:43:14 you(sg)-were-PLACE-ed us (acc) reproach (nom|acc|voc) the (dat) neighbors (dat) us (gen)   and ??? (acc) the (dat) in a circle us (gen)
Ps:43:14 Ps_43:14_1 Ps_43:14_2 Ps_43:14_3 Ps_43:14_4 Ps_43:14_5 Ps_43:14_6 Ps_43:14_7 Ps_43:14_8 Ps_43:14_9 Ps_43:14_10 Ps_43:14_11 Ps_43:14_12
Ps:43:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:43:15 ἔθου ἡμᾶς εἰς παραβολὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κίνησιν κεφαλῆς ἐν τοῖς λαοῖς.
Ps:43:15 Thou hast made us a proverb among the Gentiles, a shaking of the head among the nations. (Psalm 44:14 Brenton)
Ps:43:15 Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan, ludy potrząsają głową nad nami. (Psalm 44:15 BT_4)
Ps:43:15 ἔθου ἡμᾶς εἰς παραβολὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κίνησιν κεφαλῆς ἐν τοῖς λαοῖς.
Ps:43:15 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] παρα·βολή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κίνησις, -εως, ἡ κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Ps:43:15 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Do (+przyspieszenie) Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Ruchu ruch, ruszając się Głowa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie
Ps:43:15 e)/Tou E(ma=s ei)s parabolE\n e)n toi=s e)/Tnesin, ki/nEsin kefalE=s e)n toi=s laoi=s.
Ps:43:15 eTu hEmas eis parabolEn en tois eTnesin, kinEsin kefalEs en tois laois.
Ps:43:15 VEI_AMI2S RP_AP P N1_ASF P RA_DPN N3E_DPN N3I_ASF N1_GSF P RA_DPM N2_DPM
Ps:43:15 to place lay, put, set, situate, station I into (+acc) parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] movement kinesis, stirring head in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people
Ps:43:15 you(sg)-were-PLACE-ed us (acc) into (+acc) parable (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) movement (acc) head (gen) in/among/by (+dat) the (dat) peoples (dat)
Ps:43:15 Ps_43:15_1 Ps_43:15_2 Ps_43:15_3 Ps_43:15_4 Ps_43:15_5 Ps_43:15_6 Ps_43:15_7 Ps_43:15_8 Ps_43:15_9 Ps_43:15_10 Ps_43:15_11 Ps_43:15_12
Ps:43:15 x x x x x x x x x x x x
Ps:43:16 ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἐντροπή μου κατεναντίον μού ἐστιν, καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου μου ἐκάλυψέν με
Ps:43:16 All the day my shame is before me, and the confusion of my face has covered me, (Psalm 44:15 Brenton)
Ps:43:16 Wciąż przede mną jest moja zniewaga i wstyd mi twarz okrywa, (Psalm 44:16 BT_4)
Ps:43:16 ὅλην τὴν ἡμέραν ἐντροπή μου κατεναντίον μού ἐστιν, καὶ αἰσχύνη τοῦ προσώπου μου ἐκάλυψέν με
Ps:43:16 ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐν·τροπή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:43:16 Cały Dzień Wstyd Ja Ja By być I też, nawet, mianowicie ??? Twarz Ja By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Ja
Ps:43:16 o(/lEn tE\n E(me/ran E( e)ntropE/ mou katenanti/on mou/ e)stin, kai\ E( ai)sCHu/nE tou= prosO/pou mou e)ka/luPSe/n me
Ps:43:16 holEn tEn hEmeran hE entropE mu katenantion mu estin, kai hE aisCHynE tu prosOpu mu ekalyPSen me
Ps:43:16 A1_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_NSF N1_NSF RP_GS P RP_GS V9_PAI3S C RA_NSF N1_NSF RA_GSN N2N_GSN RP_GS VAI_AAI3S RP_AS
Ps:43:16 whole the day the shame I ć I to be and also, even, namely the ??? the face I to cover cloak, veiled, muffled I
Ps:43:16 whole (acc) the (acc) day (acc) the (nom) shame (nom|voc) me (gen)   me (gen) he/she/it-is and the (nom) ??? (nom|voc) the (gen) face (gen) me (gen) he/she/it-COVER-ed me (acc)
Ps:43:16 Ps_43:16_1 Ps_43:16_2 Ps_43:16_3 Ps_43:16_4 Ps_43:16_5 Ps_43:16_6 Ps_43:16_7 Ps_43:16_8 Ps_43:16_9 Ps_43:16_10 Ps_43:16_11 Ps_43:16_12 Ps_43:16_13 Ps_43:16_14 Ps_43:16_15 Ps_43:16_16 Ps_43:16_17
Ps:43:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:17 ἀπὸ φωνῆς ὀνειδίζοντος καὶ παραλαλοῦντος, ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ καὶ ἐκδιώκοντος.
Ps:43:17 because of the voice of the slanderer and reviler; because of the enemy and avenger. (Psalm 44:16 Brenton)
Ps:43:17 na głos miotającego obelgi i szyderstwa, wobec wroga i mściciela. (Psalm 44:17 BT_4)
Ps:43:17 ἀπὸ φωνῆς ὀνειδίζοντος καὶ παραλαλοῦντος, ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ καὶ ἐκδιώκοντος.
Ps:43:17 ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) καί   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐχθρός -ά -όν καί ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-)
Ps:43:17 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze By mówić lekceważąco [pogarda?] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Wrogi I też, nawet, mianowicie By ścigać poza/z dala
Ps:43:17 a)po\ fOnE=s o)neidi/DZontos kai\ paralalou=ntos, a)po\ prosO/pou e)CHTrou= kai\ e)kdiO/kontos.
Ps:43:17 apo fOnEs oneidiDZontos kai paralaluntos, apo prosOpu eCHTru kai ekdiOkontos.
Ps:43:17 P N1_GSF V1_PAPGSM C V2_PAPGSM P N2N_GSN N2_GSM C V1_PAPGSM
Ps:43:17 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries to disparage [scorn?] and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face hostile and also, even, namely to chase out/away
Ps:43:17 away from (+gen) sound/voice (gen) while DISPARAGE-ing (gen) and   away from (+gen) face (gen) hostile ([Adj] gen) and while CHASE-ing-OUT/AWAY (gen)
Ps:43:17 Ps_43:17_1 Ps_43:17_2 Ps_43:17_3 Ps_43:17_4 Ps_43:17_5 Ps_43:17_6 Ps_43:17_7 Ps_43:17_8 Ps_43:17_9 Ps_43:17_10
Ps:43:17 x x x x x x x x x x
Ps:43:18 ταῦτα πάντα ἦλθεν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ οὐκ ἐπελαθόμεθά σου καὶ οὐκ ἠδικήσαμεν ἐν διαθήκῃ σου,
Ps:43:18 All these things are come upon us: but we have not forgotten thee, neither have we dealt unrighteously in thy covenant. (Psalm 44:17 Brenton)
Ps:43:18 Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapomnieli o Tobie i nie złamaliśmy Twego przymierza, (Psalm 44:18 BT_4)
Ps:43:18 ταῦτα πάντα ἦλθεν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ οὐκ ἐπελαθόμεθά σου καὶ οὐκ ἠδικήσαμεν ἐν διαθήκῃ σου,
Ps:43:18 οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐν δια·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:43:18 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do szkody/popełniaj wykroczenie do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja Ty; twój/twój(sg)
Ps:43:18 tau=ta pa/nta E)=lTen e)f’ E(ma=s, kai\ ou)k e)pelaTo/meTa/ sou kai\ ou)k E)dikE/samen e)n diaTE/kE| sou,
Ps:43:18 tauta panta ElTen ef’ hEmas, kai uk epelaTomeTa su kai uk EdikEsamen en diaTEkE su,
Ps:43:18 RD_NPN A3_NPN VBI_AAI3S P RP_AP C D VBI_AMI1P RP_GS C D VAI_AAI1P P N1_DSF RP_GS
Ps:43:18 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to neglect you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to harm/do wrong to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among covenant you; your/yours(sg)
Ps:43:18 these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and not we-were-NEGLECT-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not we-WRONG-ed in/among/by (+dat) covenant (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:43:18 Ps_43:18_1 Ps_43:18_2 Ps_43:18_3 Ps_43:18_4 Ps_43:18_5 Ps_43:18_6 Ps_43:18_7 Ps_43:18_8 Ps_43:18_9 Ps_43:18_10 Ps_43:18_11 Ps_43:18_12 Ps_43:18_13 Ps_43:18_14 Ps_43:18_15
Ps:43:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:19 καὶ οὐκ ἀπέστη εἰς τὰ ὀπίσω ἡ καρδία ἡμῶν· καὶ ἐξέκλινας τὰς τρίβους ἡμῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου.
Ps:43:19 And our heart has not gone back; but thou hast turned aside our paths from thy way. (Psalm 44:18 Brenton)
Ps:43:19 ani serce nasze się nie odwróciło i kroki nasze nie zboczyły z Twej ścieżki, (Psalm 44:19 BT_4)
Ps:43:19 καὶ οὐκ ἀπέστη εἰς τὰ ὀπίσω καρδία ἡμῶν· καὶ ἐξέκλινας τὰς τρίβους ἡμῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου.
Ps:43:19 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:43:19 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Ścieżka Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg)
Ps:43:19 kai\ ou)k a)pe/stE ei)s ta\ o)pi/sO E( kardi/a E(mO=n· kai\ e)Xe/klinas ta\s tri/bous E(mO=n a)po\ tE=s o(dou= sou.
Ps:43:19 kai uk apestE eis ta opisO hE kardia hEmOn· kai eXeklinas tas tribus hEmOn apo tEs hodu su.
Ps:43:19 C D VHI_AAI3S P RA_APN P RA_NSF N1A_NSF RP_GP C VAI_AAI2S RA_APF N2_APF RP_GP P RA_GSF N2_GSF RP_GS
Ps:43:19 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to disengage into (+acc) the behind back, behind, after the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely to recoil/avoid the path I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road you; your/yours(sg)
Ps:43:19 and not he/she/it-DISENGAGE-ed into (+acc) the (nom|acc) behind the (nom) heart (nom|voc) us (gen) and you(sg)-RECOIL/AVOID-ed the (acc) paths (acc) us (gen) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:43:19 Ps_43:19_1 Ps_43:19_2 Ps_43:19_3 Ps_43:19_4 Ps_43:19_5 Ps_43:19_6 Ps_43:19_7 Ps_43:19_8 Ps_43:19_9 Ps_43:19_10 Ps_43:19_11 Ps_43:19_12 Ps_43:19_13 Ps_43:19_14 Ps_43:19_15 Ps_43:19_16 Ps_43:19_17 Ps_43:19_18
Ps:43:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:20 ὅτι ἐταπείνωσας ἡμᾶς ἐν τόπῳ κακώσεως, καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς σκιὰ θανάτου.
Ps:43:20 For thou hast laid us low in a place of affliction, and the shadow of death has covered us. (Psalm 44:19 Brenton)
Ps:43:20 kiedy nas starłeś w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem. (Psalm 44:20 BT_4)
Ps:43:20 ὅτι ἐταπείνωσας ἡμᾶς ἐν τόπῳ κακώσεως, καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς σκιὰ θανάτου.
Ps:43:20 ὅτι ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν τόπος, -ου, ὁ κάκωσις, -εως, ἡ καί ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Ps:43:20 Ponieważ/tamto Do niżej Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Złe traktowanie I też, nawet, mianowicie By pokrywać wszędzie {skończony} Ja Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać
Ps:43:20 o(/ti e)tapei/nOsas E(ma=s e)n to/pO| kakO/seOs, kai\ e)peka/luPSen E(ma=s skia\ Tana/tou.
Ps:43:20 hoti etapeinOsas hEmas en topO kakOseOs, kai epekalyPSen hEmas skia Tanatu.
Ps:43:20 C VAI_AAI2S RP_AP P N2_DSM N3I_GSF C VAI_AAI3S RP_AP N1A_NSF N2_GSM
Ps:43:20 because/that to lower I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place mistreatment and also, even, namely to cover over I shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death
Ps:43:20 because/that you(sg)-LOWER-ed us (acc) in/among/by (+dat) place (dat) mistreatment (gen) and he/she/it-COVER-ed-OVER us (acc) shadow (nom|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Ps:43:20 Ps_43:20_1 Ps_43:20_2 Ps_43:20_3 Ps_43:20_4 Ps_43:20_5 Ps_43:20_6 Ps_43:20_7 Ps_43:20_8 Ps_43:20_9 Ps_43:20_10 Ps_43:20_11
Ps:43:20 x x x x x x x x x x x
Ps:43:21 εἰ ἐπελαθόμεθα τοῦ ὀνόματος τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ εἰ διεπετάσαμεν χεῖρας ἡμῶν πρὸς θεὸν ἀλλότριον,
Ps:43:21 If we have forgotten the name of our God, and if we have spread out our hands to a strange god; shall not God search these things out? (Psalm 44:20 Brenton)
Ps:43:21 Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego i wyciągali ręce do obcego boga, (Psalm 44:21 BT_4)
Ps:43:21 εἰ ἐπελαθόμεθα τοῦ ὀνόματος τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ εἰ διεπετάσαμεν χεῖρας ἡμῶν πρὸς θεὸν ἀλλότριον,
Ps:43:21 εἰ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰ δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον
Ps:43:21 Jeżeli By zaniedbywać Nazwisko {Imię} co do Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Jeżeli Do ??? Ręka Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Innego/inni
Ps:43:21 ei) e)pelaTo/meTa tou= o)no/matos tou= Teou= E(mO=n kai\ ei) diepeta/samen CHei=ras E(mO=n pro\s Teo\n a)llo/trion,
Ps:43:21 ei epelaTomeTa tu onomatos tu Teu hEmOn kai ei diepetasamen CHeiras hEmOn pros Teon allotrion,
Ps:43:21 C VBI_AMI1P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GP C C VAI_AAI1P N3_APF RP_GP P N2_ASM A1A_ASM
Ps:43:21 if to neglect the name with regard to the god [see theology] I and also, even, namely if to ??? hand I toward (+acc,+gen,+dat) god [see theology] of another/others
Ps:43:21 if we-were-NEGLECT-ed the (gen) name (gen) the (gen) god (gen) us (gen) and if we-???-ed hands (acc) us (gen) toward (+acc,+gen,+dat) god (acc) of another/others (acc, nom|acc|voc)
Ps:43:21 Ps_43:21_1 Ps_43:21_2 Ps_43:21_3 Ps_43:21_4 Ps_43:21_5 Ps_43:21_6 Ps_43:21_7 Ps_43:21_8 Ps_43:21_9 Ps_43:21_10 Ps_43:21_11 Ps_43:21_12 Ps_43:21_13 Ps_43:21_14 Ps_43:21_15
Ps:43:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:22 οὐχὶ ὁ θεὸς ἐκζητήσει ταῦτα; αὐτὸς γὰρ γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας.
Ps:43:22 for he knows the secrets of the heart. (Psalm 44:21 Brenton)
Ps:43:22 czyżby Bóg tego nie dostrzegł, On, który zna tajniki serca? (Psalm 44:22 BT_4)
Ps:43:22 οὐχὶ θεὸς ἐκζητήσει ταῦτα; αὐτὸς γὰρ γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας.
Ps:43:22 οὐχί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ·ζήτησις, -εως, ἡ; ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο αὐτός αὐτή αὐτό γάρ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κρυφία, -ας, ἡ [LXX]; κρύφιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Ps:43:22 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Bóg  Badanie; by odszukiwać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ukrycie; ukradkowy ????????, ??????, Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:43:22 ou)CHi\ o( Teo\s e)kDZEtE/sei tau=ta; au)to\s ga\r ginO/skei ta\ kru/fia tE=s kardi/as.
Ps:43:22 uCHi ho Teos ekDZEtEsei tauta; autos gar ginOskei ta kryfia tEs kardias.
Ps:43:22 D RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RD_APN RD_NSM x V1_PAI3S RA_APN A1A_APN RA_GSF N1A_GSF
Ps:43:22 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the god [see theology] exploration; to seek out this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] he/she/it/same for since, as to know i.e. recognize. the concealment; surreptitious λαθραίος, κρυφός, the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:43:22 not the (nom) god (nom) exploration (dat); he/she/it-will-SEEK-OUT, you(sg)-will-be-SEEK-ed-OUT (classical) these (nom|acc) he/it/same (nom) for he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) the (nom|acc) concealment (nom|voc); surreptitious ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) heart (gen), hearts (acc)
Ps:43:22 Ps_43:22_1 Ps_43:22_2 Ps_43:22_3 Ps_43:22_4 Ps_43:22_5 Ps_43:22_6 Ps_43:22_7 Ps_43:22_8 Ps_43:22_9 Ps_43:22_10 Ps_43:22_11 Ps_43:22_12
Ps:43:22 x x x x x x x x x x x x
Ps:43:23 ὅτι ἕνεκα σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.
Ps:43:23 For, for thy sake we are killed all the day long; we are counted as sheep for slaughter. (Psalm 44:22 Brenton)
Ps:43:23 Lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. (Psalm 44:23 BT_4)
Ps:43:23 ὅτι ἕνεκα σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.
Ps:43:23 ὅτι ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σφαγή, -ῆς, ἡ
Ps:43:23 Ponieważ/tamto Z powodu dla, dla Ty; twój/twój(sg) By zgładzać Cały Dzień Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Jak/jak Owca (sheepfold) Ubój
Ps:43:23 o(/ti e(/neka sou= Tanatou/meTa o(/lEn tE\n E(me/ran, e)logi/sTEmen O(s pro/bata sfagE=s.
Ps:43:23 hoti heneka su TanatumeTa holEn tEn hEmeran, elogisTEmen hOs probata sfagEs.
Ps:43:23 C P RP_GS V4_PMI1P A1_ASF RA_ASF N1A_ASF VSI_API1P C N2N_NPN N1_GSF
Ps:43:23 because/that owing to for, for the sake of you; your/yours(sg) to put to death whole the day to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks as/like sheep (sheepfold) slaughter
Ps:43:23 because/that owing to you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-are-being-PUT-ed-TO-DEATH whole (acc) the (acc) day (acc) we-were-LOGICALLY SPEAK-ed as/like sheep (nom|acc|voc) slaughter (gen)
Ps:43:23 Ps_43:23_1 Ps_43:23_2 Ps_43:23_3 Ps_43:23_4 Ps_43:23_5 Ps_43:23_6 Ps_43:23_7 Ps_43:23_8 Ps_43:23_9 Ps_43:23_10 Ps_43:23_11
Ps:43:23 x x x x x x x x x x x
Ps:43:24 ἐξεγέρθητι· ἵνα τί ὑπνοῖς, κύριε; ἀνάστηθι καὶ μὴ ἀπώσῃ εἰς τέλος.
Ps:43:24 Awake, wherefore sleepest thou, O Lord? arise, and do not cast us off for ever. (Psalm 44:23 Brenton)
Ps:43:24 Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! (Psalm 44:24 BT_4)
Ps:43:24 ἐξεγέρθητι· ἵνα τί ὑπνοῖς, κύριε; ἀνάστηθι καὶ μὴ ἀπώσῃ εἰς τέλος.
Ps:43:24 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί μή ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό
Ps:43:24 Do ??? żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Śpij; by spać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Nie By odrzucać Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie)
Ps:43:24 e)Xege/rTEti· i(/na ti/ u(pnoi=s, ku/rie; a)na/stETi kai\ mE\ a)pO/sE| ei)s te/los.
Ps:43:24 eXegerTEti· hina ti hypnois, kyrie; anastETi kai mE apOsE eis telos.
Ps:43:24 VC_APD2S C RI_ASN V4_PAI2S N2_VSM VH_AAD2S C D VA_AAS3S P N3E_ASN
Ps:43:24 to ??? so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. sleep; to sleep lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely not to reject into (+acc) end (event, consummation)
Ps:43:24 be-you(sg)-???-ed! so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) sleeps (dat); you(sg)-are-SLEEP-ing, you(sg)-should-be-SLEEP-ing, you(sg)-happen-to-be-SLEEP-ing (opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-STand-you(sg)-UP! and not you(sg)-will-be-REJECT-ed, he/she/it-should-REJECT, you(sg)-should-be-REJECT-ed, (fut perf) into (+acc) end (nom|acc|voc)
Ps:43:24 Ps_43:24_1 Ps_43:24_2 Ps_43:24_3 Ps_43:24_4 Ps_43:24_5 Ps_43:24_6 Ps_43:24_7 Ps_43:24_8 Ps_43:24_9 Ps_43:24_10 Ps_43:24_11
Ps:43:24 x x x x x x x x x x x
Ps:43:25 ἵνα τί τὸ πρόσωπόν σου ἀποστρέφεις, ἐπιλανθάνῃ τῆς πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς θλίψεως ἡμῶν;
Ps:43:25 Wherefore turnest thou thy face away, and forgettest our poverty and our affliction? (Psalm 44:24 Brenton)
Ps:43:25 Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o nędzy i ucisku naszym? (Psalm 44:25 BT_4)
Ps:43:25 ἵνα τί τὸ πρόσωπόν σου ἀποστρέφεις, ἐπιλανθάνῃ τῆς πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς θλίψεως ἡμῶν;
Ps:43:25 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό πτωχεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:43:25 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Twarz Ty; twój/twój(sg) By odwracać się od By zaniedbywać Ubóstwo Ja I też, nawet, mianowicie Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ja
Ps:43:25 i(/na ti/ to\ pro/sOpo/n sou a)postre/feis, e)pilanTa/nE| tE=s ptOCHei/as E(mO=n kai\ tE=s Tli/PSeOs E(mO=n;
Ps:43:25 hina ti to prosOpon su apostrefeis, epilanTanE tEs ptOCHeias hEmOn kai tEs TliPSeOs hEmOn;
Ps:43:25 C RI_ASN RA_ASN N2N_ASN RP_GS V1_PAI2S V1_PMI2S RA_GSF N1A_GSF RP_GP C RA_GSF N3I_GSF RP_GP
Ps:43:25 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the face you; your/yours(sg) to turn away from to neglect the poverty I and also, even, namely the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty I
Ps:43:25 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-are-TURN-ing-AWAY-FROM you(sg)-are-being-NEGLECT-ed, you(sg)-should-be-being-NEGLECT-ed the (gen) poverty (gen), poverties (acc) us (gen) and the (gen) squeezing (gen) us (gen)
Ps:43:25 Ps_43:25_1 Ps_43:25_2 Ps_43:25_3 Ps_43:25_4 Ps_43:25_5 Ps_43:25_6 Ps_43:25_7 Ps_43:25_8 Ps_43:25_9 Ps_43:25_10 Ps_43:25_11 Ps_43:25_12 Ps_43:25_13 Ps_43:25_14
Ps:43:25 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:26 ὅτι ἐταπεινώθη εἰς χοῦν ἡ ψυχὴ ἡμῶν, ἐκολλήθη εἰς γῆν ἡ γαστὴρ ἡμῶν.
Ps:43:26 For our soul has been brought down to the dust; our belly has cleaved to the earth. (Psalm 44:25 Brenton)
Ps:43:26 Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało do ziemi. (Psalm 44:26 BT_4)
Ps:43:26 ὅτι ἐταπεινώθη εἰς χοῦν ψυχὴ ἡμῶν, ἐκολλήθη εἰς γῆν γαστὴρ ἡμῶν.
Ps:43:26 ὅτι ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) εἰς[1] χοῦς, χοός, ὁ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:43:26 Ponieważ/tamto Do niżej Do (+przyspieszenie) Proch Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Brzuch Ja
Ps:43:26 o(/ti e)tapeinO/TE ei)s CHou=n E( PSuCHE\ E(mO=n, e)kollE/TE ei)s gE=n E( gastE\r E(mO=n.
Ps:43:26 hoti etapeinOTE eis CHun hE PSyCHE hEmOn, ekollETE eis gEn hE gastEr hEmOn.
Ps:43:26 C VCI_API3S P N3_ASM RA_NSF N1_NSF RP_GP VCI_API3S P N1_ASF RA_NSF N3_NSF RP_GP
Ps:43:26 because/that to lower into (+acc) dust the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together into (+acc) earth/land the belly I
Ps:43:26 because/that he/she/it-was-LOWER-ed into (+acc) dust (acc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) us (gen) he/she/it-was-JOIN-ed into (+acc) earth/land (acc) the (nom) belly (nom) us (gen)
Ps:43:26 Ps_43:26_1 Ps_43:26_2 Ps_43:26_3 Ps_43:26_4 Ps_43:26_5 Ps_43:26_6 Ps_43:26_7 Ps_43:26_8 Ps_43:26_9 Ps_43:26_10 Ps_43:26_11 Ps_43:26_12 Ps_43:26_13
Ps:43:26 x x x x x x x x x x x x x
Ps:43:27 ἀνάστα, κύριε, βοήθησον ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Ps:43:27 Arise, O Lord, help us, and redeem us for thy name's sake. (Psalm 44:26 Brenton)
Ps:43:27 Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość! (Psalm 44:27 BT_4)
Ps:43:27 ἀνάστα, κύριε, βοήθησον ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Ps:43:27 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:43:27 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pomagać Ja I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ja Z powodu dla, dla Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Ps:43:27 a)na/sta, ku/rie, boE/TEson E(mi=n kai\ lu/trOsai E(ma=s e(/neken tou= o)no/mato/s sou.
Ps:43:27 anasta, kyrie, boETEson hEmin kai lytrOsai hEmas heneken tu onomatos su.
Ps:43:27 VH_AAD2S N2_VSM VA_AAD2S RP_DP C VA_AMD2S RP_AP P RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Ps:43:27 to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to help I and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom I owing to for, for the sake of the name with regard to you; your/yours(sg)
Ps:43:27 do-STand-you(sg)-UP! lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-HELP-you(sg)!, going-to-HELP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (dat) and to-REDEEM, be-you(sg)-REDEEM-ed!, he/she/it-happens-to-REDEEM (opt) us (acc) owing to the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:43:27 Ps_43:27_1 Ps_43:27_2 Ps_43:27_3 Ps_43:27_4 Ps_43:27_5 Ps_43:27_6 Ps_43:27_7 Ps_43:27_8 Ps_43:27_9 Ps_43:27_10 Ps_43:27_11
Ps:43:27 x x x x x x x x x x x