Ps:44:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· τοῖς υἱοῖς Κορε εἰς σύνεσιν· ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ.
Ps:44:1 For the end, for alternate strains by the sons of Core; for instruction, a Song concerning the beloved. My heart has uttered a good matter: I declare my works to the king: my tongue is the pen of a quick writer. (Psalm 45:1 Brenton)
Ps:44:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie...». Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna. (Psalm 45:1 BT_4)
Ps:44:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· τοῖς υἱοῖς Κορε εἰς σύνεσιν· ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ.
Ps:44:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ εἰς[1] σύν·εσις, -εως, ἡ ᾠδή, -ῆς, ἡ ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν
Ps:44:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Do ??? Syn Miara; Korah Do (+przyspieszenie) Wglądu/orientacja Oda Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Drogi/kochany
Ps:44:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tO=n a)lloiOTEsome/nOn· toi=s ui(oi=s *kore ei)s su/nesin· O)|dE\ u(pe\r tou= a)gapEtou=.
Ps:44:1 eis to telos, hyper tOn alloiOTEsomenOn· tois hyiois kore eis synesin· OdE hyper tu agapEtu.
Ps:44:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPM VC_FPPGPM RA_DPM N2_DPM N_GS P N3I_ASF N1_NSF P RA_GSM A1_GSM
Ps:44:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the to ??? the son measure; Korah into (+acc) insight/discernment ode above (+acc), on behalf of (+gen) the dear/beloved
Ps:44:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) going-to-be-???-ed (fut ptcp) (gen) the (dat) sons (dat) measure (voc); Korah (indecl) into (+acc) insight/discernment (acc) ode (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) dear/beloved ([Adj] gen)
Ps:44:1 Ps_44:1_1 Ps_44:1_2 Ps_44:1_3 Ps_44:1_4 Ps_44:1_5 Ps_44:1_6 Ps_44:1_7 Ps_44:1_8 Ps_44:1_9 Ps_44:1_10 Ps_44:1_11 Ps_44:1_12 Ps_44:1_13 Ps_44:1_14 Ps_44:1_15
Ps:44:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:2 Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ, ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου.
Ps:44:2 For the end, for alternate strains by the sons of Core; for instruction, a Song concerning the beloved. My heart has uttered a good matter: I declare my works to the king: my tongue is the pen of a quick writer. (Psalm 45:1 Brenton)
Ps:44:2 Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest jak rylec biegłego pisarza. (Psalm 45:2 BT_4)
Ps:44:2 Ἐξηρεύξατο καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ, γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου.
Ps:44:2   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγος, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κάλαμος, -ου, ὁ γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς  
Ps:44:2 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By mówić/opowiadaj Ja Praca Ja Król Język przez metonimia, język Ja Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Skryba
Ps:44:2 *)eXEreu/Xato E( kardi/a mou lo/gon a)gaTo/n, le/gO e)gO\ ta\ e)/rga mou tO=| basilei=, E( glO=ssa/ mou ka/lamos grammate/Os o)Xugra/fou.
Ps:44:2 eXEreuXato hE kardia mu logon agaTon, legO egO ta erga mu tO basilei, hE glOssa mu kalamos grammateOs oXygrafu.
Ps:44:2 VAI_AMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS N2_ASM A1_ASM V1_PAI1S RP_NS RA_APN N2N_APN RP_GS RA_DSM N3V_DSM RA_NSF N1S_NSF RP_GS N2_NSM N3V_GSM A1B_GSM
Ps:44:2 ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. good inherently good, i.e. God-wrought. to say/tell I the work I the king the tongue by metonymy, a language I cane stick, rod; reed scribe ć
Ps:44:2   the (nom) heart (nom|voc) me (gen) word (acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing I (nom) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) me (gen) the (dat) king (dat) the (nom) tongue (nom|voc) me (gen) cane (nom) scribe (gen)  
Ps:44:2 Ps_44:2_1 Ps_44:2_2 Ps_44:2_3 Ps_44:2_4 Ps_44:2_5 Ps_44:2_6 Ps_44:2_7 Ps_44:2_8 Ps_44:2_9 Ps_44:2_10 Ps_44:2_11 Ps_44:2_12 Ps_44:2_13 Ps_44:2_14 Ps_44:2_15 Ps_44:2_16 Ps_44:2_17 Ps_44:2_18 Ps_44:2_19
Ps:44:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:3 ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσίν σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέν σε ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:44:3 Thou art more beautiful than the sons of men: grace has been shed forth on thy lips: therefore God has blessed thee for ever. (Psalm 45:2 Brenton)
Ps:44:3 Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki. (Psalm 45:3 BT_4)
Ps:44:3 ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσίν σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέν σε θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:44:3 ὡραῖος -α -ον   παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά οὗτος αὕτη τοῦτο εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:44:3 Aktualny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Syn Ludzki By wylewać się Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Warga Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Bóg  Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:44:3 O(rai=os ka/llei para\ tou\s ui(ou\s tO=n a)nTrO/pOn, e)XeCHu/TE CHa/ris e)n CHei/lesi/n sou· dia\ tou=to eu)lo/gEse/n se o( Teo\s ei)s to\n ai)O=na.
Ps:44:3 hOraios kallei para tus hyius tOn anTrOpOn, eXeCHyTE CHaris en CHeilesin su· dia tuto eulogEsen se ho Teos eis ton aiOna.
Ps:44:3 A1A_NSM N3E_DSN P RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM VCI_API3S N3_NSF P N3E_DPN RP_GS P RD_ASN VA_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N3W_ASM
Ps:44:3 timely ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son the human to pour out favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lip you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bless you; your/yours(sg) the god [see theology] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:44:3 timely ([Adj] nom)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) the (gen) humans (gen) he/she/it-was-POUR-ed-OUT grace (nom) in/among/by (+dat) lips (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-BLESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ps:44:3 Ps_44:3_1 Ps_44:3_2 Ps_44:3_3 Ps_44:3_4 Ps_44:3_5 Ps_44:3_6 Ps_44:3_7 Ps_44:3_8 Ps_44:3_9 Ps_44:3_10 Ps_44:3_11 Ps_44:3_12 Ps_44:3_13 Ps_44:3_14 Ps_44:3_15 Ps_44:3_16 Ps_44:3_17 Ps_44:3_18 Ps_44:3_19 Ps_44:3_20 Ps_44:3_21
Ps:44:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:4 περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατέ, τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει σου
Ps:44:4 Gird thy sword upon thy thigh, O Mighty One, in thy comeliness, and in thy beauty; (Psalm 45:3 Brenton)
Ps:44:4 Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę! (Psalm 45:4 BT_4)
Ps:44:4 περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατέ, τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει σου
Ps:44:4 περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό μηρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δυνατός -ή -όν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:44:4 Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Szpada Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Udo Ty; twój/twój(sg) Zdolny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg)
Ps:44:4 peri/DZOsai tE\n r(omfai/an sou e)pi\ to\n mEro/n sou, dunate/, tE=| O(raio/tEti/ sou kai\ tO=| ka/llei sou
Ps:44:4 periDZOsai tEn romfaian su epi ton mEron su, dynate, tE hOraiotEti su kai tO kallei su
Ps:44:4 VA_AMD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RA_ASM N2_ASM RP_GS A1_VSM RA_DSF N3T_DSF RP_GS C RA_DSN N3E_DSN RP_GS
Ps:44:4 to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone the sword you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the thigh you; your/yours(sg) capable the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg)
Ps:44:4 to-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER, be-you(sg)-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed!, he/she/it-happens-to-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER (opt) the (acc) sword (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) thigh (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) capable ([Adj] voc) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:44:4 Ps_44:4_1 Ps_44:4_2 Ps_44:4_3 Ps_44:4_4 Ps_44:4_5 Ps_44:4_6 Ps_44:4_7 Ps_44:4_8 Ps_44:4_9 Ps_44:4_10 Ps_44:4_11 Ps_44:4_12 Ps_44:4_13 Ps_44:4_14 Ps_44:4_15 Ps_44:4_16
Ps:44:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:5 καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραύτητος καὶ δικαιοσύνης, καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου.
Ps:44:5 and bend thy bow, and prosper, and reign, because of truth and meekness and righteousness; and thy right hand shall guide thee wonderfully. (Psalm 45:4 Brenton)
Ps:44:5 Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny! (Psalm 45:5 BT_4)
Ps:44:5 καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραύτητος καὶ δικαιοσύνης, καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς δεξιά σου.
Ps:44:5 καί   καί   καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:44:5 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By panować Z powodu dla, dla PRAWDA I też, nawet, mianowicie Pokora I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By kierować Ty; twój/twój(sg) W prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:44:5 kai\ e)/nteinon kai\ kateuodou= kai\ basi/leue e(/neken a)lETei/as kai\ prau/tEtos kai\ dikaiosu/nEs, kai\ o(dEgE/sei se TaumastO=s E( deXia/ sou.
Ps:44:5 kai enteinon kai kateuodu kai basileue heneken alETeias kai prautEtos kai dikaiosynEs, kai hodEgEsei se TaumastOs hE deXia su.
Ps:44:5 C VA_AAD2S C V4_PAD2S C V1_PAD2S P N1A_GSF C N3T_GSF C N1_GSF C VF_FAI3S RP_AS D RA_NSF A1A_NSF RP_GS
Ps:44:5 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to reign owing to for, for the sake of truth and also, even, namely humility and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to guide you; your/yours(sg) ć the right you; your/yours(sg)
Ps:44:5 and   and   and be-you(sg)-REIGN-ing! owing to truth (gen), truths (acc) and humility (gen) and righteousness (gen) and he/she/it-will-GUIDE, you(sg)-will-be-GUIDE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:44:5 Ps_44:5_1 Ps_44:5_2 Ps_44:5_3 Ps_44:5_4 Ps_44:5_5 Ps_44:5_6 Ps_44:5_7 Ps_44:5_8 Ps_44:5_9 Ps_44:5_10 Ps_44:5_11 Ps_44:5_12 Ps_44:5_13 Ps_44:5_14 Ps_44:5_15 Ps_44:5_16 Ps_44:5_17 Ps_44:5_18 Ps_44:5_19
Ps:44:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:6 τὰ βέλη σου ἠκονημένα, δυνατέ, – λαοὶ ὑποκάτω σου πεσοῦνται – ἐν καρδίᾳ τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως.
Ps:44:6 Thy weapons are sharpened, Mighty One, (the nations shall fall under thee) they are in the heart of the king's enemies. (Psalm 45:5 Brenton)
Ps:44:6 Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie - trafiają w serce wrogów króla. (Psalm 45:6 BT_4)
Ps:44:6 τὰ βέλη σου ἠκονημένα, δυνατέ, λαοὶ ὑποκάτω σου πεσοῦνται ἐν καρδίᾳ τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως.
Ps:44:6 ὁ ἡ τό βέλο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   δυνατός -ή -όν   λαός, -οῦ, ὁ ὑπο·κάτω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   ἐν καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Ps:44:6 Żądła strzała Ty; twój/twój(sg) Zdolny   Ludzie Poniżej Ty; twój/twój(sg) By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.   W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Wrogość; wrogi Król
Ps:44:6 ta\ be/lE sou E)konEme/na, dunate/, laoi\ u(poka/tO sou pesou=ntai e)n kardi/a| tO=n e)CHTrO=n tou= basile/Os.
Ps:44:6 ta belE su EkonEmena, dynate, laoi hypokatO su pesuntai en kardia tOn eCHTrOn tu basileOs.
Ps:44:6 RA_NPN N3E_NPN RP_GS VM_XPPNPN A1_VSM N2_NPM P RP_GS VF2_FMI3P P N1A_DSF RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3V_GSM
Ps:44:6 the dart arrow you; your/yours(sg) ć capable   people below you; your/yours(sg) to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.   in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the enmity; hostile the king
Ps:44:6 the (nom|acc) darts (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   capable ([Adj] voc)   peoples (nom|voc) below you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-FALL-ed   in/among/by (+dat) heart (dat) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) the (gen) king (gen)
Ps:44:6 Ps_44:6_1 Ps_44:6_2 Ps_44:6_3 Ps_44:6_4 Ps_44:6_5 Ps_44:6_6 Ps_44:6_7 Ps_44:6_8 Ps_44:6_9 Ps_44:6_10 Ps_44:6_11 Ps_44:6_12 Ps_44:6_13 Ps_44:6_14 Ps_44:6_15 Ps_44:6_16 Ps_44:6_17
Ps:44:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:7 ὁ θρόνος σου, ὁ θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου.
Ps:44:7 Thy throne, O God, is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a sceptre of righteousness. (Psalm 45:6 Brenton)
Ps:44:7 Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe. (Psalm 45:7 BT_4)
Ps:44:7 θρόνος σου, θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ῥάβδος εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου.
Ps:44:7 ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ῥάβδος, -ου, ἡ εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:44:7 Tron Ty; twój/twój(sg) Bóg  Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Prawość (kształt prosty) Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Królestwo Ty; twój/twój(sg)
Ps:44:7 o( Tro/nos sou, o( Teo/s, ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos, r(a/bdos eu)Tu/tEtos E( r(a/bdos tE=s basilei/as sou.
Ps:44:7 ho Tronos su, ho Teos, eis ton aiOna tu aiOnos, rabdos euTytEtos hE rabdos tEs basileias su.
Ps:44:7 RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM N2_NSF N3T_GSF RA_NSF N2_NSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:44:7 the throne you; your/yours(sg) the god [see theology] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge uprightness (straightness) the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the kingdom you; your/yours(sg)
Ps:44:7 the (nom) throne (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) hooked staff (nom) uprightness (gen) the (nom) hooked staff (nom) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:44:7 Ps_44:7_1 Ps_44:7_2 Ps_44:7_3 Ps_44:7_4 Ps_44:7_5 Ps_44:7_6 Ps_44:7_7 Ps_44:7_8 Ps_44:7_9 Ps_44:7_10 Ps_44:7_11 Ps_44:7_12 Ps_44:7_13 Ps_44:7_14 Ps_44:7_15 Ps_44:7_16 Ps_44:7_17
Ps:44:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:8 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεὸς ὁ θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.
Ps:44:8 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity: therefore God, thy God, has anointed thee with the oil of gladness beyond thy fellows. (Psalm 45:7 Brenton)
Ps:44:8 Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem; (Psalm 45:8 BT_4)
Ps:44:8 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε θεὸς θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.
Ps:44:8 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ διά οὗτος αὕτη τοῦτο χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔλαιον, -ου, τό ἀγαλλίασις, -εως, ἡ παρά ὁ ἡ τό μέτ·οχος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:44:8 By kochać Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Bezprawie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Ty; twój/twój(sg) Bóg  Bóg  Ty; twój/twój(sg) Oliwa z oliwek Uniesienie radości radują się, są zadowolone fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Uczestnik (facet, partner, towarzysz, współsprawca, członek) Ty; twój/twój(sg)
Ps:44:8 E)ga/pEsas dikaiosu/nEn kai\ e)mi/sEsas a)nomi/an· dia\ tou=to e)/CHrise/n se o( Teo\s o( Teo/s sou e)/laion a)gallia/seOs para\ tou\s meto/CHous sou.
Ps:44:8 EgapEsas dikaiosynEn kai emisEsas anomian· dia tuto eCHrisen se ho Teos ho Teos su elaion agalliaseOs para tus metoCHus su.
Ps:44:8 VAI_AAI2S N1_ASF C VAI_AAI2S N1A_ASF P RD_ASN VAI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS N2N_ASN N3I_GSF P RA_APM A1B_APM RP_GS
Ps:44:8 to love righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate lawlessness because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. you; your/yours(sg) the god [see theology] the god [see theology] you; your/yours(sg) olive oil exultation rejoice, be glad frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the partaker (fellow, partner, companion, accomplice, member) you; your/yours(sg)
Ps:44:8 you(sg)-LOVE-ed righteousness (acc) and you(sg)-DESTEST-ed lawlessness (acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-CHRISEN-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) olive oil (nom|acc|voc) exultation (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) partaker ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:44:8 Ps_44:8_1 Ps_44:8_2 Ps_44:8_3 Ps_44:8_4 Ps_44:8_5 Ps_44:8_6 Ps_44:8_7 Ps_44:8_8 Ps_44:8_9 Ps_44:8_10 Ps_44:8_11 Ps_44:8_12 Ps_44:8_13 Ps_44:8_14 Ps_44:8_15 Ps_44:8_16 Ps_44:8_17 Ps_44:8_18 Ps_44:8_19 Ps_44:8_20
Ps:44:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:9 σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν ηὔφρανάν σε.
Ps:44:9 Myrrh, and stacte, and cassia are exhaled from thy garments, and out of the ivory palaces, (Psalm 45:8 Brenton)
Ps:44:9 wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie. (Psalm 45:9 BT_4)
Ps:44:9 σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν ηὔφρανάν σε.
Ps:44:9 σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ καί   καί   ἀπό ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐλεφάντινος -η -ον ἐκ ὅς ἥ ὅ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:44:9 Mirra; Smyrna [miasto z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciężko Kość słoniowa [zobacz słonia] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który By celebrować/bądź wesoły Ty; twój/twój(sg)
Ps:44:9 smu/rna kai\ staktE\ kai\ kasi/a a)po\ tO=n i(mati/On sou a)po\ ba/reOn e)lefanti/nOn, e)X O(=n Eu)/frana/n se.
Ps:44:9 smyrna kai staktE kai kasia apo tOn himatiOn su apo bareOn elefantinOn, eX hOn Eufranan se.
Ps:44:9 N1S_NSF C N1_NSF C N1A_NSF P RA_GPN N2N_GPN RP_GS P N3I_GPF A1_GPM P RR_GPM VAI_AAI3P RP_AS
Ps:44:9 myrrh; Smyrna [city of] and also, even, namely ć and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the clothing garment, cloak you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heavy ivory [see elephant] out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which to celebrate/be merry you; your/yours(sg)
Ps:44:9 myrrh (nom|voc); Smyrna (nom|voc) and   and   away from (+gen) the (gen) clothings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) heavy ([Adj] gen) ivory ([Adj] gen) out of (+gen) who/whom/which (gen) they-CELEBRATE/BE-ed-MERRY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:44:9 Ps_44:9_1 Ps_44:9_2 Ps_44:9_3 Ps_44:9_4 Ps_44:9_5 Ps_44:9_6 Ps_44:9_7 Ps_44:9_8 Ps_44:9_9 Ps_44:9_10 Ps_44:9_11 Ps_44:9_12 Ps_44:9_13 Ps_44:9_14 Ps_44:9_15 Ps_44:9_16
Ps:44:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:10 θυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου· παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη.
Ps:44:10 with which kings' daughters have gladdened thee for thine honour: the queen stood by on thy right hand, clothed in vesture wrought with gold, and arrayed in divers colours. (Psalm 45:9 Brenton)
Ps:44:10 Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. (Psalm 45:10 BT_4)
Ps:44:10 θυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου· παρέστη βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη.
Ps:44:10 θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ἐκ δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἱματισμός, -οῦ, ὁ   περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)  
Ps:44:10 Córka Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Ty; twój/twój(sg) By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Królowa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek By ozdabiać z [rozrzucaj]
Ps:44:10 Tugate/res basile/On e)n tE=| timE=| sou· pare/stE E( basi/lissa e)k deXiO=n sou e)n i(matismO=| diaCHru/sO| peribeblEme/nE pepoikilme/nE.
Ps:44:10 Tygateres basileOn en tE timE su· parestE hE basilissa ek deXiOn su en himatismO diaCHrysO peribeblEmenE pepoikilmenE.
Ps:44:10 N3_NPF N3V_GPM P RA_DSF N1_DSF RP_GS VHI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF P A1A_GPM RP_GS P N2_DSM A1B_DSM VM_XMPNSF VM_XPPNSF
Ps:44:10 daughter king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value you; your/yours(sg) to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show the queen out of (+gen) ἐξ before vowels right you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig ć to adorn with [throw around] ć
Ps:44:10 daughters (nom|voc) kings (gen) in/among/by (+dat) the (dat) honor (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-STand-ed-WITH/BESIDE the (nom) queen (nom|voc) out of (+gen) right ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) toilet (dat)   having-been-ADORN-ed-WITH (nom|voc)  
Ps:44:10 Ps_44:10_1 Ps_44:10_2 Ps_44:10_3 Ps_44:10_4 Ps_44:10_5 Ps_44:10_6 Ps_44:10_7 Ps_44:10_8 Ps_44:10_9 Ps_44:10_10 Ps_44:10_11 Ps_44:10_12 Ps_44:10_13 Ps_44:10_14 Ps_44:10_15 Ps_44:10_16 Ps_44:10_17
Ps:44:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:11 ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἰδὲ καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου,
Ps:44:11 Hear, O daughter, and see, and incline thine ear; forget also thy people, and thy father's house. (Psalm 45:10 Brenton)
Ps:44:11 Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca! (Psalm 45:11 BT_4)
Ps:44:11 ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἰδὲ καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου,
Ps:44:11 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:44:11 By słyszeć Córka I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Ojciec Ty; twój/twój(sg)
Ps:44:11 a)/kouson, Tu/gater, kai\ i)de\ kai\ kli=non to\ ou)=s sou kai\ e)pila/Tou tou= laou= sou kai\ tou= oi)/kou tou= patro/s sou,
Ps:44:11 akuson, Tygater, kai ide kai klinon to us su kai epilaTu tu lau su kai tu oiku tu patros su,
Ps:44:11 VA_AAD2S N3_VSF C VB_AAD2S C VA_AAD2S RA_ASN N3T_ASN RP_GS C VB_AMD2S RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS
Ps:44:11 to hear daughter and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear you; your/yours(sg) and also, even, namely to neglect the people you; your/yours(sg) and also, even, namely the house; to dwell the father you; your/yours(sg)
Ps:44:11 do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) daughter (voc) and do-SEE-you(sg)! and do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-NEGLECT-ed! the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:44:11 Ps_44:11_1 Ps_44:11_2 Ps_44:11_3 Ps_44:11_4 Ps_44:11_5 Ps_44:11_6 Ps_44:11_7 Ps_44:11_8 Ps_44:11_9 Ps_44:11_10 Ps_44:11_11 Ps_44:11_12 Ps_44:11_13 Ps_44:11_14 Ps_44:11_15 Ps_44:11_16 Ps_44:11_17 Ps_44:11_18 Ps_44:11_19 Ps_44:11_20
Ps:44:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:12 ὅτι ἐπεθύμησεν ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κύριός σου.
Ps:44:12 Because the king has desired thy beauty; for he is thy Lord. (Psalm 45:11 Brenton)
Ps:44:12 Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon! (Psalm 45:12 BT_4)
Ps:44:12 ὅτι ἐπεθύμησεν βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου, ὅτι αὐτός ἐστιν κύριός σου.
Ps:44:12 ὅτι ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:44:12 Ponieważ/tamto By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Król Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg)
Ps:44:12 o(/ti e)peTu/mEsen o( basileu\s tou= ka/llous sou, o(/ti au)to/s e)stin o( ku/rio/s sou.
Ps:44:12 hoti epeTymEsen ho basileus tu kallus su, hoti autos estin ho kyrios su.
Ps:44:12 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_GSN N3E_GSN RP_GS C RD_NSM V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS
Ps:44:12 because/that to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. the king the ć you; your/yours(sg) because/that he/she/it/same to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg)
Ps:44:12 because/that he/she/it-DESIRE-ed the (nom) king (nom) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/it/same (nom) he/she/it-is the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:44:12 Ps_44:12_1 Ps_44:12_2 Ps_44:12_3 Ps_44:12_4 Ps_44:12_5 Ps_44:12_6 Ps_44:12_7 Ps_44:12_8 Ps_44:12_9 Ps_44:12_10 Ps_44:12_11 Ps_44:12_12 Ps_44:12_13
Ps:44:12 x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:13 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ θυγατέρες Τύρου ἐν δώροις, τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.
Ps:44:13 Because the king has desired thy beauty; for he is thy Lord. (Psalm 45:11 Brenton)
Ps:44:13 Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon! (Psalm 45:12 BT_4)
Ps:44:13 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ θυγατέρες Τύρου ἐν δώροις, τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.
Ps:44:13 καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Τύρος, -ου, ἡ ἐν δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό πλούσιος -ία -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Ps:44:13 I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Córka Tyr [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dar Twarz Ty; twój/twój(sg) Obfity Ludzie
Ps:44:13 kai\ proskunE/sousin au)tO=| Tugate/res *tu/rou e)n dO/rois, to\ pro/sOpo/n sou litaneu/sousin oi( plou/sioi tou= laou=.
Ps:44:13 kai proskynEsusin autO Tygateres tyru en dOrois, to prosOpon su litaneususin hoi plusioi tu lau.
Ps:44:13 C VF_FAI3P RD_DSM N3_NPF N2_GSF P N2N_DPN RA_ASN N2N_ASN RP_GS VF_FAI3P RA_NPM A1A_NPM RA_GSM N2_GSM
Ps:44:13 and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same daughter Tyre [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gift the face you; your/yours(sg) ć the abundant the people
Ps:44:13 and they-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) daughters (nom|voc) Tyre (gen) in/among/by (+dat) gifts (dat) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (nom) abundant ([Adj] nom|voc) the (gen) people (gen)
Ps:44:13 Ps_44:13_1 Ps_44:13_2 Ps_44:13_3 Ps_44:13_4 Ps_44:13_5 Ps_44:13_6 Ps_44:13_7 Ps_44:13_8 Ps_44:13_9 Ps_44:13_10 Ps_44:13_11 Ps_44:13_12 Ps_44:13_13 Ps_44:13_14 Ps_44:13_15
Ps:44:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:14 πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς θυγατρὸς βασιλέως ἔσωθεν ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη πεποικιλμένη.
Ps:44:14 All her glory is that of the daughter of the king of Esebon, robed as she is in golden fringed garments, (Psalm 45:13 Brenton)
Ps:44:14 Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem. (Psalm 45:14 BT_4)
Ps:44:14 πᾶσα δόξα αὐτῆς θυγατρὸς βασιλέως ἔσωθεν ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη πεποικιλμένη.
Ps:44:14 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ βασιλεύς, -έως, ὁ ἔσω·θεν ἐν   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)  
Ps:44:14 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Córka Król Od wewnątrz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Złoty/złoty; by złocić By ozdabiać z [rozrzucaj]
Ps:44:14 pa=sa E( do/Xa au)tE=s Tugatro\s basile/Os e)/sOTen e)n krossOtoi=s CHrusoi=s peribeblEme/nE pepoikilme/nE.
Ps:44:14 pasa hE doXa autEs Tygatros basileOs esOTen en krossOtois CHrysois peribeblEmenE pepoikilmenE.
Ps:44:14 A1S_NSF RA_NSF N1S_NSF RD_GSF N3_GSF N3V_GSM D P A1_DPM A1C_DPM VM_XMPNSF VM_XPPNSF
Ps:44:14 every all, each, every, the whole of the glory/awesomeness he/she/it/same daughter king from inside in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć gold/golden; to gild to adorn with [throw around] ć
Ps:44:14 every (nom|voc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) her/it/same (gen) daughter (gen) king (gen) from inside in/among/by (+dat)   gold/golden ([Adj] dat); you(sg)-are-GILD-ing, you(sg)-should-be-GILD-ing, you(sg)-happen-to-be-GILD-ing (opt) having-been-ADORN-ed-WITH (nom|voc)  
Ps:44:14 Ps_44:14_1 Ps_44:14_2 Ps_44:14_3 Ps_44:14_4 Ps_44:14_5 Ps_44:14_6 Ps_44:14_7 Ps_44:14_8 Ps_44:14_9 Ps_44:14_10 Ps_44:14_11 Ps_44:14_12
Ps:44:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:44:15 ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι·
Ps:44:15 in embroidered clothing: virgins shall be brought to the king after her: her fellows shall be brought to thee. (Psalm 45:14 Brenton)
Ps:44:15 W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie. (Psalm 45:15 BT_4)
Ps:44:15 ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι·
Ps:44:15 ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ παρθένος, -ου, ἡ ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:44:15 By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Król Dziewiczy Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:44:15 a)peneCHTE/sontai tO=| basilei= parTe/noi o)pi/sO au)tE=s, ai( plEsi/on au)tE=s a)peneCHTE/sontai/ soi·
Ps:44:15 apeneCHTEsontai tO basilei parTenoi opisO autEs, hai plEsion autEs apeneCHTEsontai soi·
Ps:44:15 VQ_FPI3P RA_DSM N3V_DSM N2_NPF P RD_GSF RA_NPF D RD_GSF VQ_FPI3P RP_DS
Ps:44:15 to carry away yield to repay the king virgin behind back, behind, after he/she/it/same the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to carry away yield to repay you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:44:15 they-will-be-CARRY AWAY-ed the (dat) king (dat) virgins (nom|voc) behind her/it/same (gen) the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) they-will-be-CARRY AWAY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:44:15 Ps_44:15_1 Ps_44:15_2 Ps_44:15_3 Ps_44:15_4 Ps_44:15_5 Ps_44:15_6 Ps_44:15_7 Ps_44:15_8 Ps_44:15_9 Ps_44:15_10 Ps_44:15_11
Ps:44:15 x x x x x x x x x x x
Ps:44:16 ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως.
Ps:44:16 They shall be brought with gladness and exultation: they shall be led into the king's temple. (Psalm 45:15 Brenton)
Ps:44:16 Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla. (Psalm 45:16 BT_4)
Ps:44:16 ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως.
Ps:44:16 ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) βασιλεύς, -έως, ὁ
Ps:44:16 By zabierać poddawaj się odwdzięczać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość I też, nawet, mianowicie Uniesienie radości radują się, są zadowolone; by radować się (zadowolona, wielka radość) By prowadzić Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} Król
Ps:44:16 a)peneCHTE/sontai e)n eu)frosu/nE| kai\ a)gallia/sei, a)CHTE/sontai ei)s nao\n basile/Os.
Ps:44:16 apeneCHTEsontai en eufrosynE kai agalliasei, aCHTEsontai eis naon basileOs.
Ps:44:16 VQ_FPI3P P N1_DSF C N3I_DSF VQ_FPI3P P N2_ASM N3V_GSM
Ps:44:16 to carry away yield to repay in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness and also, even, namely exultation rejoice, be glad; to exult (glad, great joy) to lead into (+acc) temple king
Ps:44:16 they-will-be-CARRY AWAY-ed in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) and exultation (dat); he/she/it-will-EXULT, you(sg)-will-be-EXULT-ed (classical) they-will-be-LEAD-ed into (+acc) temple (acc) king (gen)
Ps:44:16 Ps_44:16_1 Ps_44:16_2 Ps_44:16_3 Ps_44:16_4 Ps_44:16_5 Ps_44:16_6 Ps_44:16_7 Ps_44:16_8 Ps_44:16_9
Ps:44:16 x x x x x x x x x
Ps:44:17 ἀντὶ τῶν πατέρων σου ἐγενήθησάν σοι υἱοί· καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ps:44:17 Instead of thy fathers children are born to thee: thou shalt make them princes over all the earth. (Psalm 45:16 Brenton)
Ps:44:17 Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców; ustanów ich książętami po całej ziemi! (Psalm 45:17 BT_4)
Ps:44:17 ἀντὶ τῶν πατέρων σου ἐγενήθησάν σοι υἱοί· καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ps:44:17 ἀντί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:44:17 Przeciw (+informacja) Ojciec Ty; twój/twój(sg) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Syn By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Ps:44:17 a)nti\ tO=n pate/rOn sou e)genE/TEsa/n soi ui(oi/· katastE/seis au)tou\s a)/rCHontas e)pi\ pa=san tE\n gE=n.
Ps:44:17 anti tOn paterOn su egenETEsan soi hyioi· katastEseis autus arCHontas epi pasan tEn gEn.
Ps:44:17 P RA_GPM N3_GPM RP_GS VCI_API3P RP_DS N2_NPM VF_FAI2S RD_APM N3_APM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Ps:44:17 against (+gen) the father you; your/yours(sg) to become become, happen you; your/yours(sg); to rub worn, rub son to enable lay, render widowed he/she/it/same ruler; to begin upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Ps:44:17 against (+gen) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-BECOME-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sons (nom|voc) you(sg)-will-ENABLE them/same (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Ps:44:17 Ps_44:17_1 Ps_44:17_2 Ps_44:17_3 Ps_44:17_4 Ps_44:17_5 Ps_44:17_6 Ps_44:17_7 Ps_44:17_8 Ps_44:17_9 Ps_44:17_10 Ps_44:17_11 Ps_44:17_12 Ps_44:17_13 Ps_44:17_14
Ps:44:17 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:44:18 μνησθήσονται τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ· διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:44:18 They shall make mention of thy name from generation to generation: therefore shall the nations give thanks to thee for ever, even for ever and ever. (Psalm 45:17 Brenton)
Ps:44:18 Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody. (Psalm 45:18 BT_4)
Ps:44:18 μνησθήσονται τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ· διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:44:18 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ διά οὗτος αὕτη τοῦτο λαός, -οῦ, ὁ ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:44:18 By pamiętać/stawaj się uważającym z Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzie By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:44:18 mnEsTE/sontai tou= o)no/mato/s sou e)n pa/sE| genea=| kai\ genea=|· dia\ tou=to laoi\ e)XomologE/sontai/ soi ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:44:18 mnEsTEsontai tu onomatos su en pasE genea kai genea· dia tuto laoi eXomologEsontai soi eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:44:18 VS_FPI3P RA_GSN N3M_GSN RP_GS P A1S_DSF N1A_DSF C N1A_DSF P RD_ASN N2_NPM VF_FMI3P RP_DS P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:44:18 to remember/become mindful of the name with regard to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation" because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] people to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:44:18 they-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed generation (dat) and generation (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) peoples (nom|voc) they-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:44:18 Ps_44:18_1 Ps_44:18_2 Ps_44:18_3 Ps_44:18_4 Ps_44:18_5 Ps_44:18_6 Ps_44:18_7 Ps_44:18_8 Ps_44:18_9 Ps_44:18_10 Ps_44:18_11 Ps_44:18_12 Ps_44:18_13 Ps_44:18_14 Ps_44:18_15 Ps_44:18_16 Ps_44:18_17 Ps_44:18_18 Ps_44:18_19 Ps_44:18_20 Ps_44:18_21 Ps_44:18_22 Ps_44:18_23
Ps:44:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x