Ps:71:1 Εἰς Σαλωμων. Ὁ θεός, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως
Ps:71:1 For Solomon. O God, give thy judgment to the king, and thy righteousness to the king's son; (Psalm 72:1 Brenton)
Ps:71:1 Salomonowy. O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. (Psalm 72:1 BT_4)
Ps:71:1 Εἰς Σαλωμων. θεός, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως
Ps:71:1 εἰς[1] Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Ps:71:1 Do (+przyspieszenie) Salomon Bóg  Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Król By dawać I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Syn Król
Ps:71:1 *ei)s *salOmOn. *(o Teo/s, to\ kri/ma sou tO=| basilei= do\s kai\ tE\n dikaiosu/nEn sou tO=| ui(O=| tou= basile/Os
Ps:71:1 eis salOmOn. o Teos, to krima su tO basilei dos kai tEn dikaiosynEn su tO hyiO tu basileOs
Ps:71:1 P N_ASM RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_DSM N3V_DSM VO_AAD2S C RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM
Ps:71:1 into (+acc) Solomon the god [see theology] the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) the king to give and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) the son the king
Ps:71:1 into (+acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (nom) god (nom) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) king (dat) do-GIVE-you(sg)! and the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) son (dat) the (gen) king (gen)
Ps:71:1 Ps_71:1_1 Ps_71:1_2 Ps_71:1_3 Ps_71:1_4 Ps_71:1_5 Ps_71:1_6 Ps_71:1_7 Ps_71:1_8 Ps_71:1_9 Ps_71:1_10 Ps_71:1_11 Ps_71:1_12 Ps_71:1_13 Ps_71:1_14 Ps_71:1_15 Ps_71:1_16 Ps_71:1_17 Ps_71:1_18
Ps:71:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:2 κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς πτωχούς σου ἐν κρίσει.
Ps:71:2 that he may judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment. (Psalm 72:2 Brenton)
Ps:71:2 Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie z prawem! (Psalm 72:2 BT_4)
Ps:71:2 κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς πτωχούς σου ἐν κρίσει.
Ps:71:2 κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν κρίσις, -εως, ἡ
Ps:71:2 By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Biedny Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Ps:71:2 kri/nein to\n lao/n sou e)n dikaiosu/nE| kai\ tou\s ptOCHou/s sou e)n kri/sei.
Ps:71:2 krinein ton laon su en dikaiosynE kai tus ptOCHus su en krisei.
Ps:71:2 V1_PAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_DSF C RA_APM N2_APM RP_GS P N3I_DSF
Ps:71:2 to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely the poor you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Ps:71:2 to-be-JUDGE-ing, to-will-JUDGE the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat) and the (acc) poor ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) judgment (dat)
Ps:71:2 Ps_71:2_1 Ps_71:2_2 Ps_71:2_3 Ps_71:2_4 Ps_71:2_5 Ps_71:2_6 Ps_71:2_7 Ps_71:2_8 Ps_71:2_9 Ps_71:2_10 Ps_71:2_11 Ps_71:2_12
Ps:71:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:71:3 ἀναλαβέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου καὶ οἱ βουνοὶ ἐν δικαιοσύνῃ.
Ps:71:3 Let the mountains and the hills raise peace to thy people: (Psalm 72:3 Brenton)
Ps:71:3 Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza - sprawiedliwość! (Psalm 72:3 BT_4)
Ps:71:3 ἀναλαβέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου καὶ οἱ βουνοὶ ἐν δικαιοσύνῃ.
Ps:71:3 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Ps:71:3 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Wchodź Pokój Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wzgórze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Ps:71:3 a)nalabe/tO ta\ o)/rE ei)rE/nEn tO=| laO=| sou kai\ oi( bounoi\ e)n dikaiosu/nE|.
Ps:71:3 analabetO ta orE eirEnEn tO laO su kai hoi bunoi en dikaiosynE.
Ps:71:3 VB_AAD3S RA_NPN N3E_NPN N1_ASF RA_DSM N2_DSM RP_GS C RA_NPM N2_NPM P N1_DSF
Ps:71:3 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the mount peace the people you; your/yours(sg) and also, even, namely the hill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Ps:71:3 let-him/her/it-TAKE UP! the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) peace (acc) the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) hills (nom|voc) in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Ps:71:3 Ps_71:3_1 Ps_71:3_2 Ps_71:3_3 Ps_71:3_4 Ps_71:3_5 Ps_71:3_6 Ps_71:3_7 Ps_71:3_8 Ps_71:3_9 Ps_71:3_10 Ps_71:3_11 Ps_71:3_12
Ps:71:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:71:4 κρινεῖ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτων καὶ ταπεινώσει συκοφάντην
Ps:71:4 he shall judge the poor of the people in righteousness, and save the children of the needy; and shall bring low the false accuser. (Psalm 72:4 Brenton)
Ps:71:4 Otoczy opieką uciśnionych z ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiężyciela. (Psalm 72:4 BT_4)
Ps:71:4 κρινεῖ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτων καὶ ταπεινώσει συκοφάντην
Ps:71:4 κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) συκο·φάντης, -ου, ὁ [LXX]
Ps:71:4 By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Biedny Ludzie I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Syn Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Głębokość; do niżej ???
Ps:71:4 krinei= tou\s ptOCHou\s tou= laou= kai\ sO/sei tou\s ui(ou\s tO=n penE/tOn kai\ tapeinO/sei sukofa/ntEn
Ps:71:4 krinei tus ptOCHus tu lau kai sOsei tus hyius tOn penEtOn kai tapeinOsei sykofantEn
Ps:71:4 VF2_FAI3S RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3S RA_APM N2_APM RA_GPM N3T_GPM C N3I_DSF N1M_ASM
Ps:71:4 to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the poor the people and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the son the poor person and also, even, namely depth; to lower ???
Ps:71:4 he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) the (acc) poor ([Adj] acc) the (gen) people (gen) and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) the (acc) sons (acc) the (gen) poor (gen) and depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) ??? (acc)
Ps:71:4 Ps_71:4_1 Ps_71:4_2 Ps_71:4_3 Ps_71:4_4 Ps_71:4_5 Ps_71:4_6 Ps_71:4_7 Ps_71:4_8 Ps_71:4_9 Ps_71:4_10 Ps_71:4_11 Ps_71:4_12 Ps_71:4_13 Ps_71:4_14
Ps:71:4 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:5 καὶ συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεὰς γενεῶν
Ps:71:5 And he shall continue as long as the sun, and before the moon for ever. (Psalm 72:5 Brenton)
Ps:71:5 I będzie trwał długo jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia. (Psalm 72:5 BT_4)
Ps:71:5 καὶ συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεὰς γενεῶν
Ps:71:5 καί συμ·παρα·μένω (συμπαρα+μεν-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί πρό ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:71:5 I też, nawet, mianowicie By pozostawać z by pomagać Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Księżyc Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:71:5 kai\ sumparamenei= tO=| E(li/O| kai\ pro\ tE=s selE/nEs genea\s geneO=n
Ps:71:5 kai symparamenei tO hEliO kai pro tEs selEnEs geneas geneOn
Ps:71:5 C VF2_FAI3S RA_DSM N2_DSM C P RA_GSF N1_GSF N1A_APF N1A_GPF
Ps:71:5 and also, even, namely to stay with to help the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely before (+gen) the moon generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:71:5 and he/she/it-is-STAY-ing-WITH-TO-HELP, you(sg)-are-being-STAY-ed-WITH-TO-HELP (classical) the (dat) sun (dat) and before (+gen) the (gen) moon (gen) generation (gen), generations (acc) generations (gen)
Ps:71:5 Ps_71:5_1 Ps_71:5_2 Ps_71:5_3 Ps_71:5_4 Ps_71:5_5 Ps_71:5_6 Ps_71:5_7 Ps_71:5_8 Ps_71:5_9 Ps_71:5_10
Ps:71:5 x x x x x x x x x x
Ps:71:6 καὶ καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν.
Ps:71:6 He shall come down as rain upon a fleece; and as drops falling upon the earth. (Psalm 72:6 Brenton)
Ps:71:6 Zstąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. (Psalm 72:6 BT_4)
Ps:71:6 καὶ καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν.
Ps:71:6 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὡς ὑετός, -ου, ὁ ἐπί   καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:71:6 I też, nawet, mianowicie By schodzić Jak/jak Deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się By spadać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Ps:71:6 kai\ katabE/setai O(s u(eto\s e)pi\ po/kon kai\ O(sei\ stago/nes sta/DZousai e)pi\ tE\n gE=n.
Ps:71:6 kai katabEsetai hOs hyetos epi pokon kai hOsei stagones staDZusai epi tEn gEn.
Ps:71:6 C VF_FMI3S C N2_NSM P N2_ASM C C N3W_NPF V1_PAPNPF P RA_ASF N1_ASF
Ps:71:6 and also, even, namely to go down as/like rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push ć to drop upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Ps:71:6 and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed as/like rain (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   while DROP-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Ps:71:6 Ps_71:6_1 Ps_71:6_2 Ps_71:6_3 Ps_71:6_4 Ps_71:6_5 Ps_71:6_6 Ps_71:6_7 Ps_71:6_8 Ps_71:6_9 Ps_71:6_10 Ps_71:6_11 Ps_71:6_12 Ps_71:6_13
Ps:71:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:7 ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη.
Ps:71:7 In his days shall righteousness spring up; and abundance of peace till the moon be removed. (Psalm 72:7 Brenton)
Ps:71:7 Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. (Psalm 72:7 BT_4)
Ps:71:7 ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ σελήνη.
Ps:71:7 ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί πλῆθο·ς, -ους, τό εἰρήνη, -ης, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ
Ps:71:7 By podnosić się wiosnę {sprężynę} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Pokój Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do ??? Księżyc
Ps:71:7 a)natelei= e)n tai=s E(me/rais au)tou= dikaiosu/nE kai\ plE=Tos ei)rE/nEs e(/Os ou(= a)ntanaireTE=| E( selE/nE.
Ps:71:7 anatelei en tais hEmerais autu dikaiosynE kai plETos eirEnEs heOs hu antanaireTE hE selEnE.
Ps:71:7 VF2_FAI3S P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM N1_NSF C N3E_NSN N1_GSF P RR_GSM VC_APS3S RA_NSF N1_NSF
Ps:71:7 to rise spring up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely lot (multitude ) peace until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to ??? the moon
Ps:71:7 he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) him/it/same (gen) righteousness (nom|voc) and lot (nom|acc|voc) peace (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-be-???-ed the (nom) moon (nom|voc)
Ps:71:7 Ps_71:7_1 Ps_71:7_2 Ps_71:7_3 Ps_71:7_4 Ps_71:7_5 Ps_71:7_6 Ps_71:7_7 Ps_71:7_8 Ps_71:7_9 Ps_71:7_10 Ps_71:7_11 Ps_71:7_12 Ps_71:7_13 Ps_71:7_14
Ps:71:7 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:8 καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης.
Ps:71:8 And he shall have dominion from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. (Psalm 72:8 Brenton)
Ps:71:8 I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi. (Psalm 72:8 BT_4)
Ps:71:8 καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης.
Ps:71:8 καί κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-) ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπό ποταμός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Ps:71:8 I też, nawet, mianowicie By panować nawiedzaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Aż; świtaj Morze I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Aż; świtaj Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać
Ps:71:8 kai\ katakurieu/sei a)po\ Tala/ssEs e(/Os Tala/ssEs kai\ a)po\ potamou= e(/Os pera/tOn tE=s oi)koume/nEs.
Ps:71:8 kai katakyrieusei apo TalassEs heOs TalassEs kai apo potamu heOs peratOn tEs oikumenEs.
Ps:71:8 C VF_FAI3S P N1S_GSF P N1S_GSF C P N2_GSM P N3T_GPN RA_GSF V2_PMPGSF
Ps:71:8 and also, even, namely to dominate obsess from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea until; dawn sea and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing river until; dawn final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell
Ps:71:8 and he/she/it-will-DOMINATE, you(sg)-will-be-DOMINATE-ed (classical) away from (+gen) sea (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sea (gen) and away from (+gen) river (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) final decisions (gen) the (gen) inhabited Roman world (gen); while being-DWELL-ed (gen)
Ps:71:8 Ps_71:8_1 Ps_71:8_2 Ps_71:8_3 Ps_71:8_4 Ps_71:8_5 Ps_71:8_6 Ps_71:8_7 Ps_71:8_8 Ps_71:8_9 Ps_71:8_10 Ps_71:8_11 Ps_71:8_12 Ps_71:8_13
Ps:71:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:9 ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται Αἰθίοπες, καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν λείξουσιν·
Ps:71:9 The Ethiopians shall fall down before him; and his enemies shall lick the dust. (Psalm 72:9 Brenton)
Ps:71:9 Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą lizali. (Psalm 72:9 BT_4)
Ps:71:9 ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται Αἰθίοπες, καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν λείξουσιν·
Ps:71:9 ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό προ·πίπτω [LXX] (-, προ+πεσ(ε)·[σ]-, -, προ+πεπτω·κ-, -, -) Αἰθίοψ, -οπος, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό χοῦς, χοός, ὁ  
Ps:71:9 W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Do ??? Etiopski I też, nawet, mianowicie Wrogi On/ona/to/to samo Proch
Ps:71:9 e)nO/pion au)tou= propesou=ntai *ai)Ti/opes, kai\ oi( e)CHTroi\ au)tou= CHou=n lei/Xousin·
Ps:71:9 enOpion autu propesuntai aiTiopes, kai hoi eCHTroi autu CHun leiXusin·
Ps:71:9 P RD_GSM VF2_FMI3P N3P_NPM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM N3_ASM VF_FAI3P
Ps:71:9 in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to ??? Ethiopian and also, even, namely the hostile he/she/it/same dust ć
Ps:71:9 in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) they-will-be-???-ed Ethiopians (nom|voc) and the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) dust (acc)  
Ps:71:9 Ps_71:9_1 Ps_71:9_2 Ps_71:9_3 Ps_71:9_4 Ps_71:9_5 Ps_71:9_6 Ps_71:9_7 Ps_71:9_8 Ps_71:9_9 Ps_71:9_10
Ps:71:9 x x x x x x x x x x
Ps:71:10 βασιλεῖς Θαρσις καὶ αἱ νῆσοι δῶρα προσοίσουσιν, βασιλεῖς Ἀράβων καὶ Σαβα δῶρα προσάξουσιν·
Ps:71:10 The kings of Tharsis, and the isles, shall bring presents: the kings of the Arabians and Saba shall offer gifts. (Psalm 72:10 Brenton)
Ps:71:10 Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. (Psalm 72:10 BT_4)
Ps:71:10 βασιλεῖς Θαρσις καὶ αἱ νῆσοι δῶρα προσοίσουσιν, βασιλεῖς Ἀράβων καὶ Σαβα δῶρα προσάξουσιν·
Ps:71:10 βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἄραψ, -αβος, ὁ καί   δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-)
Ps:71:10 Król I też, nawet, mianowicie Wyspa Dar By przedstawiać Król Arab I też, nawet, mianowicie Dar By prowadzić bliski
Ps:71:10 basilei=s *Tarsis kai\ ai( nE=soi dO=ra prosoi/sousin, basilei=s *)ara/bOn kai\ *saba dO=ra prosa/Xousin·
Ps:71:10 basileis Tarsis kai hai nEsoi dOra prosoisusin, basileis arabOn kai saba dOra prosaXusin·
Ps:71:10 N3V_NPM N_GS C RA_NPF N2_NPF N2N_APN VF_FAI3P N3V_NPM N_GP C N_GS N2N_APN VF_FAI3P
Ps:71:10 king ć and also, even, namely the island gift to present king Arab and also, even, namely ć gift to lead toward
Ps:71:10 kings (acc, nom|voc)   and the (nom) islands (nom|voc) gifts (nom|acc|voc) they-will-PRESENT, going-to-PRESENT (fut ptcp) (dat) kings (acc, nom|voc) Arabs (gen) and   gifts (nom|acc|voc) they-will-LEAD-TOWARD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat)
Ps:71:10 Ps_71:10_1 Ps_71:10_2 Ps_71:10_3 Ps_71:10_4 Ps_71:10_5 Ps_71:10_6 Ps_71:10_7 Ps_71:10_8 Ps_71:10_9 Ps_71:10_10 Ps_71:10_11 Ps_71:10_12 Ps_71:10_13
Ps:71:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:11 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς, πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ.
Ps:71:11 And all kings shall worship him; all the Gentiles shall serve him. (Psalm 72:11 Brenton)
Ps:71:11 I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. (Psalm 72:11 BT_4)
Ps:71:11 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς, πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ.
Ps:71:11 καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:71:11 I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo
Ps:71:11 kai\ proskunE/sousin au)tO=| pa/ntes oi( basilei=s, pa/nta ta\ e)/TnE douleu/sousin au)tO=|.
Ps:71:11 kai proskynEsusin autO pantes hoi basileis, panta ta eTnE duleususin autO.
Ps:71:11 C VF_FAI3P RD_DSM A3_NPM RA_NPM N3V_NPM A3_NPN RA_NPN N3E_NPN VF_FAI3P RD_DSM
Ps:71:11 and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same every all, each, every, the whole of the king every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] to obey to be a slave, serve he/she/it/same
Ps:71:11 and they-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) all (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) they-will-OBEY, going-to-OBEY (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat)
Ps:71:11 Ps_71:11_1 Ps_71:11_2 Ps_71:11_3 Ps_71:11_4 Ps_71:11_5 Ps_71:11_6 Ps_71:11_7 Ps_71:11_8 Ps_71:11_9 Ps_71:11_10 Ps_71:11_11
Ps:71:11 x x x x x x x x x x x
Ps:71:12 ὅτι ἐρρύσατο πτωχὸν ἐκ χειρὸς δυνάστου καὶ πένητα, ᾧ οὐχ ὑπῆρχεν βοηθός·
Ps:71:12 For he has delivered the poor from the oppressor; and the needy who had no helper. (Psalm 72:12 Brenton)
Ps:71:12 Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego. (Psalm 72:12 BT_4)
Ps:71:12 ὅτι ἐρρύσατο πτωχὸν ἐκ χειρὸς δυνάστου καὶ πένητα, οὐχ ὑπῆρχεν βοηθός·
Ps:71:12 ὅτι ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) πτωχός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δυνάστης, -ου, ὁ καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) βοηθός -όν
Ps:71:12 Ponieważ/tamto By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Biedny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Najwyższy I też, nawet, mianowicie Biedna osoba Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Pomocny
Ps:71:12 o(/ti e)rru/sato ptOCHo\n e)k CHeiro\s duna/stou kai\ pe/nEta, O(=| ou)CH u(pE=rCHen boETo/s·
Ps:71:12 hoti errysato ptOCHon ek CHeiros dynastu kai penEta, hO uCH hypErCHen boETos·
Ps:71:12 C VAI_AMI3S N2_ASM P N3_GSF N1M_GSM C N3T_ASM RR_DSM D V1I_IAI3S N2_NSM
Ps:71:12 because/that to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon poor out of (+gen) ἐξ before vowels hand sovereign and also, even, namely poor person who/whom/which οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control helpful
Ps:71:12 because/that he/she/it-was-DELIVER-ed poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) sovereign (gen) and poor person (acc) who/whom/which (dat) not he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF helpful ([Adj] nom)
Ps:71:12 Ps_71:12_1 Ps_71:12_2 Ps_71:12_3 Ps_71:12_4 Ps_71:12_5 Ps_71:12_6 Ps_71:12_7 Ps_71:12_8 Ps_71:12_9 Ps_71:12_10 Ps_71:12_11 Ps_71:12_12
Ps:71:12 x x x x x x x x x x x x
Ps:71:13 φείσεται πτωχοῦ καὶ πένητος καὶ ψυχὰς πενήτων σώσει·
Ps:71:13 He shall spare the poor and needy, and shall deliver the souls of the needy. (Psalm 72:13 Brenton)
Ps:71:13 Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich: (Psalm 72:13 BT_4)
Ps:71:13 φείσεται πτωχοῦ καὶ πένητος καὶ ψυχὰς πενήτων σώσει·
Ps:71:13 φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή πένη[τ]ς, -ητος, ὁ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Ps:71:13 Zbywający {Oszczędzać} Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Biedna osoba By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Ps:71:13 fei/setai ptOCHou= kai\ pe/nEtos kai\ PSuCHa\s penE/tOn sO/sei·
Ps:71:13 feisetai ptOCHu kai penEtos kai PSyCHas penEtOn sOsei·
Ps:71:13 VF_FMI3S N2_GSM C N3T_GSM C N1_APF N3T_GPM VF_FAI3S
Ps:71:13 to spare poor and also, even, namely poor person and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person poor person to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Ps:71:13 he/she/it-will-be-SPARE-ed poor ([Adj] gen) and poor person (gen) and lifes (acc) poor (gen) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical)
Ps:71:13 Ps_71:13_1 Ps_71:13_2 Ps_71:13_3 Ps_71:13_4 Ps_71:13_5 Ps_71:13_6 Ps_71:13_7 Ps_71:13_8
Ps:71:13 x x x x x x x x
Ps:71:14 ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτοῦ.
Ps:71:14 He shall redeem their souls from usury and injustice: and their name shall be precious before him. (Psalm 72:14 Brenton)
Ps:71:14 uwolni ich życie od krzywdy i ucisku, a krew ich cenna będzie w jego oczach. (Psalm 72:14 BT_4)
Ps:71:14 ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτοῦ.
Ps:71:14 ἐκ τόκος, -ου, ὁ καί ἐκ ἀ·δικία, -ας, ἡ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔν·τιμος -ον ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:71:14 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zainteresowanie {Odsetki} I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zły uczynki By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Ps:71:14 e)k to/kou kai\ e)X a)diki/as lutrO/setai ta\s PSuCHa\s au)tO=n, kai\ e)/ntimon to\ o)/noma au)tO=n e)nO/pion au)tou=.
Ps:71:14 ek toku kai eX adikias lytrOsetai tas PSyCHas autOn, kai entimon to onoma autOn enOpion autu.
Ps:71:14 P N2_GSM C P N1A_GSF VF_FMI3S RA_APF N1_APF RD_GPM C A1B_NSN RA_NSN N3M_NSN RD_GPM P RD_GSM
Ps:71:14 out of (+gen) ἐξ before vowels interest and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels wrongdoing to redeem to be released, upon payment of ransom the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely upright respectable, equitable, honest, honorable the name with regard to he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Ps:71:14 out of (+gen) interest (gen) and out of (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) he/she/it-will-be-REDEEM-ed the (acc) lifes (acc) them/same (gen) and upright ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) them/same (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:71:14 Ps_71:14_1 Ps_71:14_2 Ps_71:14_3 Ps_71:14_4 Ps_71:14_5 Ps_71:14_6 Ps_71:14_7 Ps_71:14_8 Ps_71:14_9 Ps_71:14_10 Ps_71:14_11 Ps_71:14_12 Ps_71:14_13 Ps_71:14_14 Ps_71:14_15 Ps_71:14_16
Ps:71:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:15 καὶ ζήσεται, καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς Ἀραβίας, καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διὰ παντός, ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν.
Ps:71:15 And he shall live, and there shall be given him of the gold of Arabia: and men shall pray for him continually; and all the day shall they praise him. (Psalm 72:15 Brenton)
Ps:71:15 Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby, zawsze będą się modlić za niego, nieustannie mu błogosławić. (Psalm 72:15 BT_4)
Ps:71:15 καὶ ζήσεται, καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς Ἀραβίας, καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διὰ παντός, ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν.
Ps:71:15 καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό Ἀραβία, -ας, ἡ καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:71:15 I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek złota Arabia I też, nawet, mianowicie By modlić się się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Cały Dzień By błogosławić On/ona/to/to samo
Ps:71:15 kai\ DZE/setai, kai\ doTE/setai au)tO=| e)k tou= CHrusi/ou tE=s *)arabi/as, kai\ proseu/Xontai peri\ au)tou= dia\ panto/s, o(/lEn tE\n E(me/ran eu)logE/sousin au)to/n.
Ps:71:15 kai DZEsetai, kai doTEsetai autO ek tu CHrysiu tEs arabias, kai proseuXontai peri autu dia pantos, holEn tEn hEmeran eulogEsusin auton.
Ps:71:15 C VF_FMI3S C VC_FPI3S RD_DSM P RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3P P RD_GSM P A3_GSM A1_ASF RA_ASF N1A_ASF VF_FAI3P RD_ASM
Ps:71:15 and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to give he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the piece of gold the Arabia and also, even, namely to pray about (+acc,+gen) he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of whole the day to bless he/she/it/same
Ps:71:15 and he/she/it-will-be-EXISTS-ed and he/she/it-will-be-GIVE-ed him/it/same (dat) out of (+gen) the (gen) piece of gold (gen) the (gen) Arabia (gen) and they-will-be-PRAY-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) whole (acc) the (acc) day (acc) they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc)
Ps:71:15 Ps_71:15_1 Ps_71:15_2 Ps_71:15_3 Ps_71:15_4 Ps_71:15_5 Ps_71:15_6 Ps_71:15_7 Ps_71:15_8 Ps_71:15_9 Ps_71:15_10 Ps_71:15_11 Ps_71:15_12 Ps_71:15_13 Ps_71:15_14 Ps_71:15_15 Ps_71:15_16 Ps_71:15_17 Ps_71:15_18 Ps_71:15_19 Ps_71:15_20 Ps_71:15_21
Ps:71:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:16 ἔσται στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων· ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν Λίβανον ὁ καρπὸς αὐτοῦ, καὶ ἐξανθήσουσιν ἐκ πόλεως ὡσεὶ χόρτος τῆς γῆς.
Ps:71:16 There shall be an establishment on the earth on the tops of the mountains: the fruit thereof shall be exalted above Libanus, and they of the city shall flourish as grass of the earth. (Psalm 72:16 Brenton)
Ps:71:16 Obfitość zboża niech będzie na ziemi, szczyty gór niech zaszumią lasami! Jak Liban niech wzrasta plon jego, niech zakwitną jego łodygi jak polna trawa! (Psalm 72:16 BT_4)
Ps:71:16 ἔσται στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων· ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν Λίβανον καρπὸς αὐτοῦ, καὶ ἐξανθήσουσιν ἐκ πόλεως ὡσεὶ χόρτος τῆς γῆς.
Ps:71:16 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑπερ·αίρω (υπερ+αιρ-, -, υπερ+αρ·[σ]-, -, -, υπερ+αρ·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἐκ πόλις, -εως, ἡ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:71:16 By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Wchodź By podnosić się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Trawa Ziemi/ziemia
Ps:71:16 e)/stai stE/rigma e)n tE=| gE=| e)p’ a)/krOn tO=n o)re/On· u(perarTE/setai u(pe\r to\n *li/banon o( karpo\s au)tou=, kai\ e)XanTE/sousin e)k po/leOs O(sei\ CHo/rtos tE=s gE=s.
Ps:71:16 estai stErigma en tE gE ep’ akrOn tOn oreOn· hyperarTEsetai hyper ton libanon ho karpos autu, kai eXanTEsusin ek poleOs hOsei CHortos tEs gEs.
Ps:71:16 VF_FMI3S N3M_NSN P RA_DSF N1_DSF P A1A_GPM RA_GPN N3E_GPN VC_FPI3S P RA_ASM N2_ASM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C VF_FAI3P P N3I_GSF C N2_NSM RA_GSF N1_GSF
Ps:71:16 to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex the mount to exalt oneself above (+acc), on behalf of (+gen) the frankincense; incense white gum, also Lebanon the fruit; Carpus he/she/it/same and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels city like/approximately [as-if]; to push grass the earth/land
Ps:71:16 he/she/it-will-be   in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extents/apexes (gen) the (gen) mounts (gen) he/she/it-will-be-EXALT-ed-ONESELF above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) frankincense (acc); incense (acc) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) him/it/same (gen) and   out of (+gen) city (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) grass (nom) the (gen) earth/land (gen)
Ps:71:16 Ps_71:16_1 Ps_71:16_2 Ps_71:16_3 Ps_71:16_4 Ps_71:16_5 Ps_71:16_6 Ps_71:16_7 Ps_71:16_8 Ps_71:16_9 Ps_71:16_10 Ps_71:16_11 Ps_71:16_12 Ps_71:16_13 Ps_71:16_14 Ps_71:16_15 Ps_71:16_16 Ps_71:16_17 Ps_71:16_18 Ps_71:16_19 Ps_71:16_20 Ps_71:16_21 Ps_71:16_22 Ps_71:16_23 Ps_71:16_24
Ps:71:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:17 ἔστω τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας, πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ εὐλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, πάντα τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν.
Ps:71:17 Let his name be blessed for ever: his name shall endure longer than the sun: and all the tribes of the earth shall be blessed in him: all nations shall call him blessed. (Psalm 72:17 Brenton)
Ps:71:17 Imię jego niech trwa na wieki; jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię! Niech się wzajemnie nim błogosławią! Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia! (Psalm 72:17 BT_4)
Ps:71:17 ἔστω τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας, πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ εὐλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, πάντα τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν.
Ps:71:17 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ πρό ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:71:17 By powodować stać; by być Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By błogosławić Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Przedtem (+informacja) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Do ??? On/ona/to/to samo
Ps:71:17 e)/stO to\ o)/noma au)tou= eu)logEme/non ei)s tou\s ai)O=nas, pro\ tou= E(li/ou diamenei= to\ o)/noma au)tou=· kai\ eu)logETE/sontai e)n au)tO=| pa=sai ai( fulai\ tE=s gE=s, pa/nta ta\ e)/TnE makariou=sin au)to/n.
Ps:71:17 estO to onoma autu eulogEmenon eis tus aiOnas, pro tu hEliu diamenei to onoma autu· kai eulogETEsontai en autO pasai hai fylai tEs gEs, panta ta eTnE makariusin auton.
Ps:71:17 V9_PAD3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM VM_XPPNSN P RA_APM N3W_APM P RA_GSM N2_GSM VF2_FAI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM C VC_FPI3P P RD_DSM A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RA_GSF N1_GSF A3_NPN RA_NPN N3E_NPN VF2_FAI3P RD_ASM
Ps:71:17 to cause to stand; to be the name with regard to he/she/it/same to bless into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever before (+gen) the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live the name with regard to he/she/it/same and also, even, namely to bless in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the tribe the earth/land every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] to ??? he/she/it/same
Ps:71:17 I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) having-been-BLESS-ed (acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) eons (acc) before (+gen) the (gen) Elijah (gen); sun (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-will-be-BLESS-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) tribes (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc)
Ps:71:17 Ps_71:17_1 Ps_71:17_2 Ps_71:17_3 Ps_71:17_4 Ps_71:17_5 Ps_71:17_6 Ps_71:17_7 Ps_71:17_8 Ps_71:17_9 Ps_71:17_10 Ps_71:17_11 Ps_71:17_12 Ps_71:17_13 Ps_71:17_14 Ps_71:17_15 Ps_71:17_16 Ps_71:17_17 Ps_71:17_18 Ps_71:17_19 Ps_71:17_20 Ps_71:17_21 Ps_71:17_22 Ps_71:17_23 Ps_71:17_24 Ps_71:17_25 Ps_71:17_26 Ps_71:17_27 Ps_71:17_28 Ps_71:17_29
Ps:71:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:18 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ θεὸς Ισραηλ ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος,
Ps:71:18 Blessed is the Lord God of Israel, who alone does wonders. (Psalm 72:18 Brenton)
Ps:71:18 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda! (Psalm 72:18 BT_4)
Ps:71:18 Εὐλογητὸς κύριος θεὸς θεὸς Ισραηλ ποιῶν θαυμάσια μόνος,
Ps:71:18 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θαυμάσιος -α -ον μόνος -η -ον
Ps:71:18 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Bóg  Izrael Jaki rodzaj; by czynić/rób Cudowny doskonały, cudowny Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko)
Ps:71:18 *eu)logEto\s ku/rios o( Teo\s o( Teo\s *israEl o( poiO=n Tauma/sia mo/nos,
Ps:71:18 eulogEtos kyrios ho Teos ho Teos israEl ho poiOn Taumasia monos,
Ps:71:18 A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM V2_PAPNSM A1A_APN A1_NSM
Ps:71:18 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the god [see theology] Israel the what kind; to do/make wonderful excellent, marvelous sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
Ps:71:18 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) sole ([Adj] nom)
Ps:71:18 Ps_71:18_1 Ps_71:18_2 Ps_71:18_3 Ps_71:18_4 Ps_71:18_5 Ps_71:18_6 Ps_71:18_7 Ps_71:18_8 Ps_71:18_9 Ps_71:18_10 Ps_71:18_11
Ps:71:18 x x x x x x x x x x x
Ps:71:19 καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. γένοιτο γένοιτο.
Ps:71:19 And blessed is his glorious name for ever, even for ever and ever: and all the earth shall be filled with his glory. So be it, so be it. (Psalm 72:19 Brenton)
Ps:71:19 Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię; niech się cała ziemia napełni Jego chwałą! Niech się tak stanie - niech się stanie! (Psalm 72:19 BT_4)
Ps:71:19 καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα γῆ. γένοιτο γένοιτο.
Ps:71:19 καί εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Ps:71:19 I też, nawet, mianowicie Błogosławiony Nazwisko {Imię} co do Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By napełniać pełność, spełniać Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia By stawać się stawaj się, zdarzaj się By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Ps:71:19 kai\ eu)logEto\n to\ o)/noma tE=s do/XEs au)tou= ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos, kai\ plErOTE/setai tE=s do/XEs au)tou= pa=sa E( gE=. ge/noito ge/noito.
Ps:71:19 kai eulogEton to onoma tEs doXEs autu eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos, kai plErOTEsetai tEs doXEs autu pasa hE gE. genoito genoito.
Ps:71:19 C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N1S_GSF RD_GSM P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM C VC_FPI3S RA_GSF N1S_GSF RD_GSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF VB_AMO3S VB_AMO3S
Ps:71:19 and also, even, namely blessed the name with regard to the glory/awesomeness he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to fill fill, fulfill the glory/awesomeness he/she/it/same every all, each, every, the whole of the earth/land to become become, happen to become become, happen
Ps:71:19 and blessed ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) and he/she/it-will-be-FILL-ed the (gen) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt)
Ps:71:19 Ps_71:19_1 Ps_71:19_2 Ps_71:19_3 Ps_71:19_4 Ps_71:19_5 Ps_71:19_6 Ps_71:19_7 Ps_71:19_8 Ps_71:19_9 Ps_71:19_10 Ps_71:19_11 Ps_71:19_12 Ps_71:19_13 Ps_71:19_14 Ps_71:19_15 Ps_71:19_16 Ps_71:19_17 Ps_71:19_18 Ps_71:19_19 Ps_71:19_20 Ps_71:19_21 Ps_71:19_22 Ps_71:19_23 Ps_71:19_24 Ps_71:19_25 Ps_71:19_26
Ps:71:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:71:20 Ἐξέλιπον οἱ ὕμνοι Δαυιδ τοῦ υἱοῦ Ιεσσαι. – –
Ps:71:20 The hymns of David the son of Jessae are ended. (Psalm 72:20 Brenton)
Ps:71:20 (Skończyły się modlitwy Dawida, syna Jessego). (Psalm 72:20 BT_4)
Ps:71:20 Ἐξέλιπον οἱ ὕμνοι Δαυιδ τοῦ υἱοῦ Ιεσσαι.
Ps:71:20 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ    
Ps:71:20 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Hymn; by wysławiać David Syn Jesse    
Ps:71:20 *)eXe/lipon oi( u(/mnoi *dauid tou= ui(ou= *iessai.
Ps:71:20 eXelipon hoi hymnoi dauid tu hyiu iessai.
Ps:71:20 VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM
Ps:71:20 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the hymn; to hymn David the son Jesse    
Ps:71:20 I-FAIL-ed, they-FAIL-ed the (nom) hymns (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-HYMN-ing (opt) David (indecl) the (gen) son (gen) Jesse (indecl)    
Ps:71:20 Ps_71:20_1 Ps_71:20_2 Ps_71:20_3 Ps_71:20_4 Ps_71:20_5 Ps_71:20_6 Ps_71:20_7 Ps_71:20_8 Ps_71:20_9
Ps:71:20 x x x x x x x x x