Pss:1:1 Ἐβόησα πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με εἰς τέλος, πρὸς τὸν θεὸν ἐν τῷ ἐπιθέσθαι ἁμαρτωλούς·
Pss:1:1 translation by G. Buchanan Gray) I 1 I cried unto the Lord when I was in distress [ ], Unto God when sinners assailed.
Pss:1:1  
Pss:1:1 Ἐβόησα πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με εἰς τέλος, πρὸς τὸν θεὸν ἐν τῷ ἐπιθέσθαι ἁμαρτωλούς·
Pss:1:1 βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν
Pss:1:1 By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By umieszczać dalej Grzeszny
Pss:1:1 *)ebo/Esa pro\s ku/rion e)n tO=| Tli/besTai/ me ei)s te/los, pro\s to\n Teo\n e)n tO=| e)piTe/sTai a(martOlou/s·
Pss:1:1 eboEsa pros kyrion en tO TlibesTai me eis telos, pros ton Teon en tO epiTesTai hamartOlus·
Pss:1:1 VAI_AAI1S P N2_ASM P RA_DSN V1_PMN RP_AS P N3E_ASN P RA_ASM N2_ASM P RA_DSN VE_AMN A1B_APM
Pss:1:1 to bellow toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I into (+acc) end (event, consummation) toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to place on sinful
Pss:1:1 I-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DISTRESS-ed me (acc) into (+acc) end (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-PLACE ON-ed sinful ([Adj] acc)
Pss:1:1 Pss_1:1_1 Pss_1:1_2 Pss_1:1_3 Pss_1:1_4 Pss_1:1_5 Pss_1:1_6 Pss_1:1_7 Pss_1:1_8 Pss_1:1_9 Pss_1:1_10 Pss_1:1_11 Pss_1:1_12 Pss_1:1_13 Pss_1:1_14 Pss_1:1_15 Pss_1:1_16
Pss:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:1:2 ἐξάπινα ἠκούσθη κραυγὴ πολέμου ἐνώπιόν μου· [εἶπα] Ἐπακούσεταί μου, ὅτι ἐπλήσθην δικαιοσύνης.
Pss:1:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 Suddenly the alarm of war was heard before me; (I said), He will hearken to me, for I am full of righteousness.
Pss:1:2  
Pss:1:2 ἐξάπινα ἠκούσθη κραυγὴ πολέμου ἐνώπιόν μου· [εἶπα] Ἐπακούσεταί μου, ὅτι ἐπλήσθην δικαιοσύνης.
Pss:1:2 ἐξάπινα ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κραυγή, -ῆς, ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Pss:1:2 Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć By słyszeć Płacz krzyk (????????) Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną W obecności z (+informacja); ??? Ja By mówić/opowiadaj By słyszeć Ja Ponieważ/tamto Do ??? Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Pss:1:2 e)Xa/pina E)kou/sTE kraugE\ pole/mou e)nO/pio/n mou· [ei)=pa] *)epakou/setai/ mou, o(/ti e)plE/sTEn dikaiosu/nEs.
Pss:1:2 eXapina EkusTE kraugE polemu enOpion mu· [eipa] epakusetai mu, hoti eplEsTEn dikaiosynEs.
Pss:1:2 D VCI_API3S N1_NSF N2_GSM A1B_ASM RP_GS VAI_AAI1S VF_FMI3S RP_GS C VSI_API1S N1_GSF
Pss:1:2 suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack to hear cry shout (κραυγάζω) war [see polemic]; to fight war in the presence of (+gen); ??? I to say/tell to hear I because/that to ??? righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Pss:1:2 suddenly he/she/it-was-HEAR-ed cry (nom|voc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) I-SAY/TELL-ed he/she/it-will-be-HEAR-ed me (gen) because/that I-was-???-ed righteousness (gen)
Pss:1:2 Pss_1:2_1 Pss_1:2_2 Pss_1:2_3 Pss_1:2_4 Pss_1:2_5 Pss_1:2_6 Pss_1:2_7 Pss_1:2_8 Pss_1:2_9 Pss_1:2_10 Pss_1:2_11 Pss_1:2_12
Pss:1:2 x x x x x x x x x x x x
Pss:1:3 ἐλογισάμην ἐν καρδίᾳ μου ὅτι ἐπλήσθην δικαιοσύνης ἐν τῷ εὐθηνῆσαί με καὶ πολλὴν γενέσθαι ἐν τέκνοις.
Pss:1:3 translation by G. Buchanan Gray) 3 I thought in my heart that I was full of righteousness, Because I was well off and had become rich in children.
Pss:1:3  
Pss:1:3 ἐλογισάμην ἐν καρδίᾳ μου ὅτι ἐπλήσθην δικαιοσύνης ἐν τῷ εὐθηνῆσαί με καὶ πολλὴν γενέσθαι ἐν τέκνοις.
Pss:1:3 λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Pss:1:3 Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Ponieważ/tamto Do ??? Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja I też, nawet, mianowicie Dużo By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziecko
Pss:1:3 e)logisa/mEn e)n kardi/a| mou o(/ti e)plE/sTEn dikaiosu/nEs e)n tO=| eu)TEnE=sai/ me kai\ pollE\n gene/sTai e)n te/knois.
Pss:1:3 elogisamEn en kardia mu hoti eplEsTEn dikaiosynEs en tO euTEnEsai me kai pollEn genesTai en teknois.
Pss:1:3 VAI_AMI1S P N1A_DSF RP_GS C VSI_API1S N1_GSF P RA_DSN VA_AAN RP_AS C A1_ASF VB_AMN P N2N_DPN
Pss:1:3 to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I because/that to ??? righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I and also, even, namely much to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among child
Pss:1:3 I-was-LOGICALLY SPEAK-ed in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) because/that I-was-???-ed righteousness (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   me (acc) and much (acc) to-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) children (dat)
Pss:1:3 Pss_1:3_1 Pss_1:3_2 Pss_1:3_3 Pss_1:3_4 Pss_1:3_5 Pss_1:3_6 Pss_1:3_7 Pss_1:3_8 Pss_1:3_9 Pss_1:3_10 Pss_1:3_11 Pss_1:3_12 Pss_1:3_13 Pss_1:3_14 Pss_1:3_15 Pss_1:3_16
Pss:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:1:4 ὁ πλοῦτος αὐτῶν διεδόθη εἰς πᾶσαν τὴν γῆν καὶ ἡ δόξα αὐτῶν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Pss:1:4 translation by G. Buchanan Gray) 4 Their wealth spread to the whole earth, And their glory unto the end of the earth.
Pss:1:4  
Pss:1:4 πλοῦτος αὐτῶν διεδόθη εἰς πᾶσαν τὴν γῆν καὶ δόξα αὐτῶν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Pss:1:4 ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό δια·δίδωμι (ath. δια+διδ(ο)-/ath. δια+διδ(ω)-, δια+δω·σ-, δια+δω·κ- or 2nd ath. δια+δ(ο)-/ath. δια+δ(ω)-, -, -, δια+δο·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pss:1:4 Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo By rozdzielać Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Aż; świtaj Ostatni Ziemi/ziemia
Pss:1:4 o( plou=tos au)tO=n diedo/TE ei)s pa=san tE\n gE=n kai\ E( do/Xa au)tO=n e(/Os e)sCHa/tou tE=s gE=s.
Pss:1:4 ho plutos autOn diedoTE eis pasan tEn gEn kai hE doXa autOn heOs esCHatu tEs gEs.
Pss:1:4 RA_NSM N2_NSM RD_GPM VCI_API3S P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF C RA_NSF N1S_NSF RD_GPM C A1_GSM RA_GSF N1_GSF
Pss:1:4 the wealth/abundance he/she/it/same to distribute into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely the glory/awesomeness he/she/it/same until; dawn last the earth/land
Pss:1:4 the (nom) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-was-DISTRIBUTE-ed into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) last (gen) the (gen) earth/land (gen)
Pss:1:4 Pss_1:4_1 Pss_1:4_2 Pss_1:4_3 Pss_1:4_4 Pss_1:4_5 Pss_1:4_6 Pss_1:4_7 Pss_1:4_8 Pss_1:4_9 Pss_1:4_10 Pss_1:4_11 Pss_1:4_12 Pss_1:4_13 Pss_1:4_14 Pss_1:4_15 Pss_1:4_16
Pss:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:1:5 ὑψώθησαν ἕως τῶν ἄστρων, εἶπαν Οὐ μὴ πέσωσιν·
Pss:1:5 translation by G. Buchanan Gray) 5 They were exalted unto the stars; They said they would never fall.
Pss:1:5  
Pss:1:5 ὑψώθησαν ἕως τῶν ἄστρων, εἶπαν Οὐ μὴ πέσωσιν·
Pss:1:5 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Pss:1:5 By podnosić/ustalony wysoko Aż; świtaj Gwiezdny By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Pss:1:5 u(PSO/TEsan e(/Os tO=n a)/strOn, ei)=pan *ou) mE\ pe/sOsin·
Pss:1:5 hyPSOTEsan heOs tOn astrOn, eipan u mE pesOsin·
Pss:1:5 VCI_API3P C RA_GPN N2N_GPN VAI_AAI3P D D VA_AAS3P
Pss:1:5 to elevate/set high until; dawn the star to say/tell οὐχ before rough breathing not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Pss:1:5 they-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) stars (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not not they-should-FALL
Pss:1:5 Pss_1:5_1 Pss_1:5_2 Pss_1:5_3 Pss_1:5_4 Pss_1:5_5 Pss_1:5_6 Pss_1:5_7 Pss_1:5_8
Pss:1:5 x x x x x x x x
Pss:1:6 καὶ ἐξύβρισαν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτῶν καὶ οὐκ ἤνεγκαν.
Pss:1:6 translation by G. Buchanan Gray) 6 But they became insolent in their prosperity, And they were without understanding,
Pss:1:6  
Pss:1:6 καὶ ἐξύβρισαν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτῶν καὶ οὐκ ἤνεγκαν.
Pss:1:6 καί   ἐν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Pss:1:6 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Pss:1:6 kai\ e)Xu/brisan e)n toi=s a)gaToi=s au)tO=n kai\ ou)k E)/negkan.
Pss:1:6 kai eXybrisan en tois agaTois autOn kai uk Enenkan.
Pss:1:6 C VA_AAPASN P RA_DPM A1_DPM RD_GPM C D VAI_AAI3P
Pss:1:6 and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Pss:1:6 and   in/among/by (+dat) the (dat) good ([Adj] dat) them/same (gen) and not they-BRING-ed
Pss:1:6 Pss_1:6_1 Pss_1:6_2 Pss_1:6_3 Pss_1:6_4 Pss_1:6_5 Pss_1:6_6 Pss_1:6_7 Pss_1:6_8 Pss_1:6_9
Pss:1:6 x x x x x x x x x
Pss:1:7 αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἐν ἀποκρύφοις, καὶ ἐγὼ οὐκ ᾔδειν·
Pss:1:7 translation by G. Buchanan Gray) 7 Their sins were in secret, And even I had no knowledge (of them).
Pss:1:7  
Pss:1:7 αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἐν ἀποκρύφοις, καὶ ἐγὼ οὐκ ᾔδειν·
Pss:1:7 ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀπό·κρυφος -ον καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Pss:1:7 Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Pss:1:7 ai( a(marti/ai au)tO=n e)n a)pokru/fois, kai\ e)gO\ ou)k E)/|dein·
Pss:1:7 hai hamartiai autOn en apokryfois, kai egO uk Edein·
Pss:1:7 RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P A1B_DPN C RP_NS D V_YAI3S
Pss:1:7 the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Pss:1:7 the (nom) sins (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat) and I (nom) not I-had-PERCEIVE-ed
Pss:1:7 Pss_1:7_1 Pss_1:7_2 Pss_1:7_3 Pss_1:7_4 Pss_1:7_5 Pss_1:7_6 Pss_1:7_7 Pss_1:7_8 Pss_1:7_9
Pss:1:7 x x x x x x x x x
Pss:1:8 αἱ ἀνομίαι αὐτῶν ὑπὲρ τὰ πρὸ αὐτῶν ἔθνη, ἐβεβήλωσαν τὰ ἅγια κυρίου ἐν βεβηλώσει.
Pss:1:8 translation by G. Buchanan Gray) 8 Their transgressions (went) beyond those of the heathen before them; They utterly polluted the holy things of the Lord.
Pss:1:8  
Pss:1:8 αἱ ἀνομίαι αὐτῶν ὑπὲρ τὰ πρὸ αὐτῶν ἔθνη, ἐβεβήλωσαν τὰ ἅγια κυρίου ἐν βεβηλώσει.
Pss:1:8 ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό πρό αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-)
Pss:1:8 Bezprawie On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Przedtem (+informacja) On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć)
Pss:1:8 ai( a)nomi/ai au)tO=n u(pe\r ta\ pro\ au)tO=n e)/TnE, e)bebE/lOsan ta\ a(/gia kuri/ou e)n bebElO/sei.
Pss:1:8 hai anomiai autOn hyper ta pro autOn eTnE, ebebElOsan ta hagia kyriu en bebElOsei.
Pss:1:8 RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P RA_APN P RD_GPM N3E_APN VAI_AAI3P RA_APN A1A_APN N2_GSM P N3I_DSF
Pss:1:8 the lawlessness he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the before (+gen) he/she/it/same nation [see ethnic] to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate)
Pss:1:8 the (nom) lawlessnesss (nom|voc) them/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) before (+gen) them/same (gen) nations (nom|acc|voc) they-DEFILE-ed the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) he/she/it-will-DEFILE, you(sg)-will-be-DEFILE-ed (classical), (fut perf) (classical)
Pss:1:8 Pss_1:8_1 Pss_1:8_2 Pss_1:8_3 Pss_1:8_4 Pss_1:8_5 Pss_1:8_6 Pss_1:8_7 Pss_1:8_8 Pss_1:8_9 Pss_1:8_10 Pss_1:8_11 Pss_1:8_12 Pss_1:8_13 Pss_1:8_14
Pss:1:8 x x x x x x x x x x x x x x