Pss:2:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων· περὶ Ιερουσαλημ.
Pss:2:0t translation by G. Buchanan Gray) II. A Psalm Of Solomon. Concerning Jerusalem.
Pss:2:0t  
Pss:2:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων· περὶ Ιερουσαλημ.
Pss:2:0t          
Pss:2:0t          
Pss:2:0t *PSalmo\s tO=| *salOmOn· peri\ *ierousalEm.
Pss:2:0t PSalmos tO salOmOn· peri ierusalEm.
Pss:2:0t N2_NSM RA_DSM N_DSM P N_AS
Pss:2:0t          
Pss:2:0t          
Pss:2:0t Pss_2:0t_1 Pss_2:0t_2 Pss_2:0t_3 Pss_2:0t_4 Pss_2:0t_5
Pss:2:0t x x x x x
Pss:2:1 Ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐν κριῷ κατέβαλε τείχη ὀχυρά, καὶ οὐκ ἐκώλυσας.
Pss:2:1 translation by G. Buchanan Gray) 2 1 When the sinner waxed proud, with a battering-ram he cast down fortified walls, And Thou didst not restrain (him).
Pss:2:1  
Pss:2:1 Ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐν κριῷ κατέβαλε τείχη ὀχυρά, καὶ οὐκ ἐκώλυσας.
Pss:2:1 ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἐν   κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)
Pss:2:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzeszny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Ściana I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przeszkadzać
Pss:2:1 *)en tO=| u(perEfaneu/esTai to\n a(martOlo\n e)n kriO=| kate/bale tei/CHE o)CHura/, kai\ ou)k e)kO/lusas.
Pss:2:1 en tO hyperEfaneuesTai ton hamartOlon en kriO katebale teiCHE oCHyra, kai uk ekOlysas.
Pss:2:1 P RA_DSN V1_PMN RA_ASM A1B_ASM P N2_DSM VBI_AAI3S N3E_APN A1A_APN C D VAI_AAI2S
Pss:2:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the sinful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to ??? wall ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hinder
Pss:2:1 in/among/by (+dat) the (dat)   the (acc) sinful ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   he/she/it-???-ed walls (nom|acc|voc)   and not you(sg)-HINDER-ed
Pss:2:1 Pss_2:1_1 Pss_2:1_2 Pss_2:1_3 Pss_2:1_4 Pss_2:1_5 Pss_2:1_6 Pss_2:1_7 Pss_2:1_8 Pss_2:1_9 Pss_2:1_10 Pss_2:1_11 Pss_2:1_12 Pss_2:1_13
Pss:2:1 x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:2 ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου ἔθνη ἀλλότρια, κατεπατοῦσαν ἐν ὑποδήμασιν αὐτῶν ἐν ὑπερηφανίᾳ,
Pss:2:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 Alien nations ascended Thine altar, They trampled (it) proudly with their sandals;
Pss:2:2  
Pss:2:2 ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου ἔθνη ἀλλότρια, κατεπατοῦσαν ἐν ὑποδήμασιν αὐτῶν ἐν ὑπερηφανίᾳ,
Pss:2:2 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀλλότριος -ία -ον κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ἐν ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ
Pss:2:2 By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty; twój/twój(sg) Naród [zobacz etniczny] Innego/inni By deptać/stąpanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sandał On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma
Pss:2:2 a)ne/bEsan e)pi\ to\ TusiastE/rio/n sou e)/TnE a)llo/tria, katepatou=san e)n u(podE/masin au)tO=n e)n u(perEfani/a|,
Pss:2:2 anebEsan epi to TysiastErion su eTnE allotria, katepatusan en hypodEmasin autOn en hyperEfania,
Pss:2:2 VZI_AAI3P P RA_ASN N2N_ASN RP_GS N3E_APN A1A_APN VAI_AAI3P P N3M_DPN RD_GPM P N1A_DSF
Pss:2:2 to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you; your/yours(sg) nation [see ethnic] of another/others to trample/tread in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sandal he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride
Pss:2:2 they-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) nations (nom|acc|voc) of another/others (nom|acc|voc), of another/others (nom|voc) they-were-TRAMPLE/TREAD-ing in/among/by (+dat) sandals (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) pride (dat)
Pss:2:2 Pss_2:2_1 Pss_2:2_2 Pss_2:2_3 Pss_2:2_4 Pss_2:2_5 Pss_2:2_6 Pss_2:2_7 Pss_2:2_8 Pss_2:2_9 Pss_2:2_10 Pss_2:2_11 Pss_2:2_12 Pss_2:2_13
Pss:2:2 x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:3 ἀνθ’ ὧν οἱ υἱοὶ Ιερουσαλημ ἐμίαναν τὰ ἅγια κυρίου, ἐβεβηλοῦσαν τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ἐν ἀνομίαις.
Pss:2:3 translation by G. Buchanan Gray) 3 Because the sons of Jerusalem had defiled the holy things of the Lord, Had profaned with iniquities the offerings of God.
Pss:2:3  
Pss:2:3 ἀνθ’ ὧν οἱ υἱοὶ Ιερουσαλημ ἐμίαναν τὰ ἅγια κυρίου, ἐβεβηλοῦσαν τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ἐν ἀνομίαις.
Pss:2:3 ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ἀ·νομία, -ας, ἡ
Pss:2:3 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Syn Jerozolima [miasto z] By zanieczyszczać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Dar Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie
Pss:2:3 a)nT’ O(=n oi( ui(oi\ *ierousalEm e)mi/anan ta\ a(/gia kuri/ou, e)bebElou=san ta\ dO=ra tou= Teou= e)n a)nomi/ais.
Pss:2:3 anT’ hOn hoi hyioi ierusalEm emianan ta hagia kyriu, ebebElusan ta dOra tu Teu en anomiais.
Pss:2:3 P RR_GPM RA_NPM N2_NPM N_GS VAI_AAI3P RA_APN A1A_APN N2_GSM VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM P N1A_DPF
Pss:2:3 against (+gen) who/whom/which the son Jerusalem [city of] to pollute the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the gift the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lawlessness
Pss:2:3 against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom) sons (nom|voc) Jerusalem (indecl) they-POLLUTE-ed the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-were-DEFILE-ing the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) lawlessnesss (dat)
Pss:2:3 Pss_2:3_1 Pss_2:3_2 Pss_2:3_3 Pss_2:3_4 Pss_2:3_5 Pss_2:3_6 Pss_2:3_7 Pss_2:3_8 Pss_2:3_9 Pss_2:3_10 Pss_2:3_11 Pss_2:3_12 Pss_2:3_13 Pss_2:3_14 Pss_2:3_15 Pss_2:3_16
Pss:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:4 ἕνεκεν τούτων εἶπεν Ἀπορρίψατε αὐτὰ μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ, οὐκ εὐδοκῶ ἐν αὐτοῖς.
Pss:2:4 translation by G. Buchanan Gray) 4 Therefore He said: Cast them far from Me;
Pss:2:4  
Pss:2:4 ἕνεκεν τούτων εἶπεν Ἀπορρίψατε αὐτὰ μακρὰν ἀπ’ ἐμοῦ, οὐκ εὐδοκῶ ἐν αὐτοῖς.
Pss:2:4 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:2:4 Z powodu dla, dla To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Do ??? On/ona/to/to samo Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pss:2:4 e(/neken tou/tOn ei)=pen *)aporri/PSate au)ta\ makra\n a)p’ e)mou=, ou)k eu)dokO= e)n au)toi=s.
Pss:2:4 heneken tutOn eipen aporriPSate auta makran ap’ emu, uk eudokO en autois.
Pss:2:4 P RD_GPM VBI_AAI3S VA_AAI2P RD_APN A1A_ASF P RP_GS D V2_PAI1S P RD_DPM
Pss:2:4 owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell to ??? he/she/it/same far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pss:2:4 owing to these (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed do-???-you(pl)! they/them/same (nom|acc) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) not I-am-THINK-ing-WELL, I-should-be-THINK-ing-WELL in/among/by (+dat) them/same (dat)
Pss:2:4 Pss_2:4_1 Pss_2:4_2 Pss_2:4_3 Pss_2:4_4 Pss_2:4_5 Pss_2:4_6 Pss_2:4_7 Pss_2:4_8 Pss_2:4_9 Pss_2:4_10 Pss_2:4_11 Pss_2:4_12
Pss:2:4 x x x x x x x x x x x x
Pss:2:5 τὸ κάλλος τῆς δόξης αὐτῆς ἐξουθενώθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ἠτιμώθη ἕως εἰς τέλος.
Pss:2:5 translation by G. Buchanan Gray) 5 It was set at naught before God, It was utterly dishonoured;
Pss:2:5  
Pss:2:5 τὸ κάλλος τῆς δόξης αὐτῆς ἐξουθενώθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ἠτιμώθη ἕως εἰς τέλος.
Pss:2:5 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό
Pss:2:5 Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować. W obecności z (+informacja); ??? Bóg  Do hańby Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie)
Pss:2:5 to\ ka/llos tE=s do/XEs au)tE=s e)XouTenO/TE e)nO/pion tou= Teou=, E)timO/TE e(/Os ei)s te/los.
Pss:2:5 to kallos tEs doXEs autEs eXuTenOTE enOpion tu Teu, EtimOTE heOs eis telos.
Pss:2:5 RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1S_GSF RD_GSF VD_API3S A1B_ASM RA_GSM N2_GSM VD_API3S C P N3E_ASN
Pss:2:5 the ć the glory/awesomeness he/she/it/same to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept. in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] to dishonor until; dawn into (+acc) end (event, consummation)
Pss:2:5 the (nom|acc)   the (gen) glory/awesomeness (gen) her/it/same (gen) he/she/it-was-SCORN-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) he/she/it-was-DISHONOR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) end (nom|acc|voc)
Pss:2:5 Pss_2:5_1 Pss_2:5_2 Pss_2:5_3 Pss_2:5_4 Pss_2:5_5 Pss_2:5_6 Pss_2:5_7 Pss_2:5_8 Pss_2:5_9 Pss_2:5_10 Pss_2:5_11 Pss_2:5_12 Pss_2:5_13
Pss:2:5 x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:6 οἱ υἱοὶ καὶ αἱ θυγατέρες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πονηρᾷ, ἐν σφραγῖδι ὁ τράχηλος αὐτῶν, ἐν ἐπισήμῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Pss:2:6 translation by G. Buchanan Gray) 6 The sons and the daughters were in grievous captivity, Sealed (?) (was) their neck, branded (?) (was it) among the nations.
Pss:2:6  
Pss:2:6 οἱ υἱοὶ καὶ αἱ θυγατέρες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πονηρᾷ, ἐν σφραγῖδι τράχηλος αὐτῶν, ἐν ἐπισήμῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Pss:2:6 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ πονηρός -ά -όν ἐν σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐπί·σημος -ον ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Pss:2:6 Syn I też, nawet, mianowicie Córka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Gardło On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wspaniały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Pss:2:6 oi( ui(oi\ kai\ ai( Tugate/res e)n ai)CHmalOsi/a| ponEra=|, e)n sfragi=di o( tra/CHElos au)tO=n, e)n e)pisE/mO| e)n toi=s e)/Tnesin.
Pss:2:6 hoi hyioi kai hai Tygateres en aiCHmalOsia ponEra, en sfragidi ho traCHElos autOn, en episEmO en tois eTnesin.
Pss:2:6 RA_NPM N2_NPM C RA_NPF N3_NPF P N1A_DSF A1A_DSF P N3D_DSF RA_NSM N2_NSM RD_GPM P A1B_DSM P RA_DPN N3E_DPN
Pss:2:6 the son and also, even, namely the daughter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] the throat he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among splendid in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Pss:2:6 the (nom) sons (nom|voc) and the (nom) daughters (nom|voc) in/among/by (+dat) captives (dat) wicked ([Adj] dat) in/among/by (+dat) hallmark (dat) the (nom) throat (nom) them/same (gen) in/among/by (+dat) splendid ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Pss:2:6 Pss_2:6_1 Pss_2:6_2 Pss_2:6_3 Pss_2:6_4 Pss_2:6_5 Pss_2:6_6 Pss_2:6_7 Pss_2:6_8 Pss_2:6_9 Pss_2:6_10 Pss_2:6_11 Pss_2:6_12 Pss_2:6_13 Pss_2:6_14 Pss_2:6_15 Pss_2:6_16 Pss_2:6_17 Pss_2:6_18
Pss:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:7 Κατὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐποίησεν αὐτοῖς, ὅτι ἐγκατέλιπεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας κατισχυόντων.
Pss:2:7 translation by G. Buchanan Gray) 7 According to their sins hath He done unto them, For He hath left them in the hands of them that prevailed.
Pss:2:7  
Pss:2:7 Κατὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐποίησεν αὐτοῖς, ὅτι ἐγκατέλιπεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας κατισχυόντων.
Pss:2:7 κατά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
Pss:2:7 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Do ???
Pss:2:7 *kata\ ta\s a(marti/as au)tO=n e)poi/Esen au)toi=s, o(/ti e)gkate/lipen au)tou\s ei)s CHei=ras katisCHuo/ntOn.
Pss:2:7 kata tas hamartias autOn epoiEsen autois, hoti enkatelipen autus eis CHeiras katisCHyontOn.
Pss:2:7 P RA_APF N1A_GSF RD_GPM VAI_AAI3S RD_DPM C VBI_AAI3S RD_APM P N3_APF V1_PAPGPM
Pss:2:7 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to do/make he/she/it/same because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same into (+acc) hand to ???
Pss:2:7 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (dat) because/that he/she/it-GIVE UP-ed them/same (acc) into (+acc) hands (acc) let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen)
Pss:2:7 Pss_2:7_1 Pss_2:7_2 Pss_2:7_3 Pss_2:7_4 Pss_2:7_5 Pss_2:7_6 Pss_2:7_7 Pss_2:7_8 Pss_2:7_9 Pss_2:7_10 Pss_2:7_11 Pss_2:7_12
Pss:2:7 x x x x x x x x x x x x
Pss:2:8 ἀπέστρεψεν γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ ἐλέους αὐτῶν, νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν εἰς ἅπαξ, ὅτι πονηρὰ ἐποίησαν εἰς ἅπαξ τοῦ μὴ ἀκούειν.
Pss:2:8 translation by G. Buchanan Gray) 8 He hath turned away His face from pitying them, Young and old and their children together; 9 For they had done evil one and all, in not hearkening.
Pss:2:8  
Pss:2:8 ἀπέστρεψεν γὰρ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ ἐλέους αὐτῶν, νέον καὶ πρεσβύτην καὶ τέκνα αὐτῶν εἰς ἅπαξ, ὅτι πονηρὰ ἐποίησαν εἰς ἅπαξ τοῦ μὴ ἀκούειν.
Pss:2:8 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) γάρ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό νέος -α -ον καί πρεσβύτης, -ου, ὁ καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἅπαξ ὅτι πονηρός -ά -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] ἅπαξ ὁ ἡ τό μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Pss:2:8 By odwracać się od Dla odtąd, jak Twarz On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Litość On/ona/to/to samo Nowe/młode I też, nawet, mianowicie Stary/postarzał człowiek I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Raz Ponieważ/tamto Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Raz Nie By słyszeć
Pss:2:8 a)pe/strePSen ga\r to\ pro/sOpon au)tou= a)po\ e)le/ous au)tO=n, ne/on kai\ presbu/tEn kai\ te/kna au)tO=n ei)s a(/paX, o(/ti ponEra\ e)poi/Esan ei)s a(/paX tou= mE\ a)kou/ein.
Pss:2:8 apestrePSen gar to prosOpon autu apo eleus autOn, neon kai presbytEn kai tekna autOn eis hapaX, hoti ponEra epoiEsan eis hapaX tu mE akuein.
Pss:2:8 VAI_AAI3S x RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P N3E_GSN RD_GPM A1A_ASM C N1M_ASM C N2N_APN RD_GPM P D C A1A_APN VAI_AAI3P P D RA_GSM D V1_PAN
Pss:2:8 to turn away from for since, as the face he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mercy he/she/it/same new/young and also, even, namely old/aged man and also, even, namely child he/she/it/same into (+acc) once because/that wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to do/make into (+acc) once the not to hear
Pss:2:8 he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM for the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) mercy (gen), mercies (acc) them/same (gen) new/young ([Adj] acc, nom|acc|voc) and old/aged man (acc) and children (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) once because/that wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) they-DO/MAKE-ed into (+acc) once the (gen) not to-be-HEAR-ing
Pss:2:8 Pss_2:8_1 Pss_2:8_2 Pss_2:8_3 Pss_2:8_4 Pss_2:8_5 Pss_2:8_6 Pss_2:8_7 Pss_2:8_8 Pss_2:8_9 Pss_2:8_10 Pss_2:8_11 Pss_2:8_12 Pss_2:8_13 Pss_2:8_14 Pss_2:8_15 Pss_2:8_16 Pss_2:8_17 Pss_2:8_18 Pss_2:8_19 Pss_2:8_20 Pss_2:8_21 Pss_2:8_22 Pss_2:8_23 Pss_2:8_24
Pss:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:9 καὶ ὁ οὐρανὸς ἐβαρυθύμησεν, καὶ ἡ γῆ ἐβδελύξατο αὐτούς, ὅτι οὐκ ἐποίησε πᾶς ἄνθρωπος ἐπ’ αὐτῆς ὅσα ἐποίησαν.
Pss:2:9 translation by G. Buchanan Gray) 10 (9) And the heavens were angry, And the earth abhorred them; 11 For no man upon it had done what they did,
Pss:2:9  
Pss:2:9 καὶ οὐρανὸς ἐβαρυθύμησεν, καὶ γῆ ἐβδελύξατο αὐτούς, ὅτι οὐκ ἐποίησε πᾶς ἄνθρωπος ἐπ’ αὐτῆς ὅσα ἐποίησαν.
Pss:2:9 καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pss:2:9 I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By czynić/rób
Pss:2:9 kai\ o( ou)rano\s e)baruTu/mEsen, kai\ E( gE= e)bdelu/Xato au)tou/s, o(/ti ou)k e)poi/Ese pa=s a)/nTrOpos e)p’ au)tE=s o(/sa e)poi/Esan.
Pss:2:9 kai ho uranos ebaryTymEsen, kai hE gE ebdelyXato autus, hoti uk epoiEse pas anTrOpos ep’ autEs hosa epoiEsan.
Pss:2:9 C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S C RA_NSF N1_NSF VAI_AMI3S RD_APM C D VAI_AAI3S A3_NSM N2_NSM P RD_GSF A1_APN VAI_AAI3P
Pss:2:9 and also, even, namely the sky/heaven ć and also, even, namely the earth/land to ??? (abhor, abominable) he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to do/make every all, each, every, the whole of human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same as much/many as to do/make
Pss:2:9 and the (nom) sky/heaven (nom)   and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-was-???-ed them/same (acc) because/that not he/she/it-DO/MAKE-ed every (nom|voc) human (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) they-DO/MAKE-ed
Pss:2:9 Pss_2:9_1 Pss_2:9_2 Pss_2:9_3 Pss_2:9_4 Pss_2:9_5 Pss_2:9_6 Pss_2:9_7 Pss_2:9_8 Pss_2:9_9 Pss_2:9_10 Pss_2:9_11 Pss_2:9_12 Pss_2:9_13 Pss_2:9_14 Pss_2:9_15 Pss_2:9_16 Pss_2:9_17 Pss_2:9_18
Pss:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:10 καὶ γνώσεται ἡ γῆ τὰ κρίματά σου πάντα τὰ δίκαια, ὁ θεός.
Pss:2:10 translation by G. Buchanan Gray) 12 (10) And the earth recognized all Thy righteous judgements, O God.
Pss:2:10  
Pss:2:10 καὶ γνώσεται γῆ τὰ κρίματά σου πάντα τὰ δίκαια, θεός.
Pss:2:10 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:2:10 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ziemi/ziemia Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właśnie prawy, właśnie Bóg 
Pss:2:10 kai\ gnO/setai E( gE= ta\ kri/mata/ sou pa/nta ta\ di/kaia, o( Teo/s.
Pss:2:10 kai gnOsetai hE gE ta krimata su panta ta dikaia, ho Teos.
Pss:2:10 C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RA_APN N3M_APN RP_GS A3_ASM RA_APN A1A_APN RA_NSM N2_NSM
Pss:2:10 and also, even, namely to know i.e. recognize. the earth/land the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the just righteous, just the god [see theology]
Pss:2:10 and he/she/it-will-be-KNOW-ed the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) god (nom)
Pss:2:10 Pss_2:10_1 Pss_2:10_2 Pss_2:10_3 Pss_2:10_4 Pss_2:10_5 Pss_2:10_6 Pss_2:10_7 Pss_2:10_8 Pss_2:10_9 Pss_2:10_10 Pss_2:10_11 Pss_2:10_12
Pss:2:10 x x x x x x x x x x x x
Pss:2:11 Ἔστησαν τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ εἰς ἐμπαιγμὸν ἀντὶ πορνῶν ἐν αὐτῇ· πᾶς ὁ παραπορευόμενος εἰσεπορεύετο κατέναντι τοῦ ἡλίου.
Pss:2:11 translation by G. Buchanan Gray) 13 (11) They set the sons of Jerusalem to be mocked at in return for (the) harlots in her; Every wayfarer entered in in the full light of day.
Pss:2:11  
Pss:2:11 Ἔστησαν τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ εἰς ἐμπαιγμὸν ἀντὶ πορνῶν ἐν αὐτῇ· πᾶς παραπορευόμενος εἰσεπορεύετο κατέναντι τοῦ ἡλίου.
Pss:2:11 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] ἐμ·παιγμός, -οῦ, ὁ ἀντί πόρνος, -ου, ὁ; πόρνη, -ης, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
Pss:2:11 By powodować stać Syn Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Pogarda Przeciw (+informacja) Pomieszana osoba; prostytuuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? By wchodzić Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Pss:2:11 *)/estEsan tou\s ui(ou\s *ierousalEm ei)s e)mpaigmo\n a)nti\ pornO=n e)n au)tE=|· pa=s o( paraporeuo/menos ei)seporeu/eto kate/nanti tou= E(li/ou.
Pss:2:11 estEsan tus hyius ierusalEm eis empaigmon anti pornOn en autE· pas ho paraporeuomenos eiseporeueto katenanti tu hEliu.
Pss:2:11 VHI_AAI3P RA_APM N2_APM N_GS P N2_ASM P N1_GPF P RD_DSF A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM V1I_IMI3S D RA_GSM N2_GSM
Pss:2:11 to cause to stand the son Jerusalem [city of] into (+acc) scorn against (+gen) promiscuous person; prostitute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to ??? to enter opposite/in the presence of (+gen) the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Pss:2:11 they-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) sons (acc) Jerusalem (indecl) into (+acc) scorn (acc) against (+gen) promiscuous persons (gen); prostitutes (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) every (nom|voc) the (nom) while being-???-ed (nom) he/she/it-was-being-ENTER-ed opposite/in the presence of (+gen) the (gen) Elijah (gen); sun (gen)
Pss:2:11 Pss_2:11_1 Pss_2:11_2 Pss_2:11_3 Pss_2:11_4 Pss_2:11_5 Pss_2:11_6 Pss_2:11_7 Pss_2:11_8 Pss_2:11_9 Pss_2:11_10 Pss_2:11_11 Pss_2:11_12 Pss_2:11_13 Pss_2:11_14 Pss_2:11_15 Pss_2:11_16 Pss_2:11_17
Pss:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:12 ἐνέπαιζον ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν καθὰ ἐποίουν αὐτοί, ἀπέναντι τοῦ ἡλίου παρεδειγμάτισαν ἀδικίας αὐτῶν.
Pss:2:12 translation by G. Buchanan Gray) 14 (12) They made mock with their transgressions, as they themselves were wont to do; In the full light of day they revealed their iniquities.
Pss:2:12  
Pss:2:12 ἐνέπαιζον ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν καθὰ ἐποίουν αὐτοί, ἀπέναντι τοῦ ἡλίου παρεδειγμάτισαν ἀδικίας αὐτῶν.
Pss:2:12 ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ παρα·δειγματίζω (παρα+δειγματιζ-, -, παρα+δειγματι·σ-, -, -, παρα+δειγματισ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:2:12 By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij Bezprawie On/ona/to/to samo Stosownie do którego By czynić/rób On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do ??? Zły uczynki On/ona/to/to samo
Pss:2:12 e)ne/paiDZon tai=s a)nomi/ais au)tO=n kaTa\ e)poi/oun au)toi/, a)pe/nanti tou= E(li/ou paredeigma/tisan a)diki/as au)tO=n.
Pss:2:12 enepaiDZon tais anomiais autOn kaTa epoiun autoi, apenanti tu hEliu paredeigmatisan adikias autOn.
Pss:2:12 V1I_IAI3P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM RR_APN V2I_IAI3P RD_NPM D RA_GSM N2_GSM VTI_AAI3P N1A_GSF RD_GPM
Pss:2:12 to mock in sport deride, jeer the lawlessness he/she/it/same according to which to do/make he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to ??? wrongdoing he/she/it/same
Pss:2:12 I-was-MOCK IN SPORT-ing-, they-were-MOCK IN SPORT-ing- the (dat) lawlessnesss (dat) them/same (gen) according to which I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing they/same (nom) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) Elijah (gen); sun (gen) they-???-ed wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) them/same (gen)
Pss:2:12 Pss_2:12_1 Pss_2:12_2 Pss_2:12_3 Pss_2:12_4 Pss_2:12_5 Pss_2:12_6 Pss_2:12_7 Pss_2:12_8 Pss_2:12_9 Pss_2:12_10 Pss_2:12_11 Pss_2:12_12 Pss_2:12_13
Pss:2:12 x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:13 καὶ θυγατέρες Ιερουσαλημ βέβηλοι κατὰ τὸ κρίμα σου, ἀνθ’ ὧν αὐταὶ ἐμιαίωσαν αὑτὰς ἐν φυρμῷ ἀναμείξεως.
Pss:2:13 translation by G. Buchanan Gray) (13) And the daughters of Jerusalem were defiled in accordance with Thy judgement, 15 Because they had defiled themselves with unnatural intercourse.
Pss:2:13  
Pss:2:13 καὶ θυγατέρες Ιερουσαλημ βέβηλοι κατὰ τὸ κρίμα σου, ἀνθ’ ὧν αὐταὶ ἐμιαίωσαν αὑτὰς ἐν φυρμῷ ἀναμείξεως.
Pss:2:13 καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. βέβηλος -ον; βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀντί ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐν    
Pss:2:13 I też, nawet, mianowicie Córka Jerozolima [miasto z] desecrative; by kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By zanieczyszczać Samo /nasz /twój /siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Pss:2:13 kai\ Tugate/res *ierousalEm be/bEloi kata\ to\ kri/ma sou, a)nT’ O(=n au)tai\ e)miai/Osan au(ta\s e)n furmO=| a)namei/XeOs.
Pss:2:13 kai Tygateres ierusalEm bebEloi kata to krima su, anT’ hOn autai emiaiOsan hautas en fyrmO anameiXeOs.
Pss:2:13 C N3_NPF N_NS V4_PAI3S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RR_GPM RD_NPF VAI_AAI3P RD_APF P N2_DSM N3I_GSM
Pss:2:13 and also, even, namely daughter Jerusalem [city of] desecrative; to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) against (+gen) who/whom/which he/she/it/same to pollute self /our-/your-/themselves in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć
Pss:2:13 and daughters (nom|voc) Jerusalem (indecl) desecrative ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-DEFILE-ing, you(sg)-are-being-DEFILE-ed, you(sg)-are-being-DEFILE-ed (classical), he/she/it-should-be-DEFILE-ing, you(sg)-should-be-being-DEFILE-ed, he/she/it-happens-to-be-DEFILE-ing (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) against (+gen) who/whom/which (gen) they/same (nom) they-POLLUTE-ed selves (acc) in/among/by (+dat)    
Pss:2:13 Pss_2:13_1 Pss_2:13_2 Pss_2:13_3 Pss_2:13_4 Pss_2:13_5 Pss_2:13_6 Pss_2:13_7 Pss_2:13_8 Pss_2:13_9 Pss_2:13_10 Pss_2:13_11 Pss_2:13_12 Pss_2:13_13 Pss_2:13_14 Pss_2:13_15 Pss_2:13_16
Pss:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:14 τὴν κοιλίαν μου καὶ τὰ σπλάγχνα μου πονῶ ἐπὶ τούτοις.
Pss:2:14 translation by G. Buchanan Gray) (14) I am pained in my bowels and my inward parts for these things.
Pss:2:14  
Pss:2:14 τὴν κοιλίαν μου καὶ τὰ σπλάγχνα μου πονῶ ἐπὶ τούτοις.
Pss:2:14 ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό σπλάγχνον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο
Pss:2:14 Brzuch Ja I też, nawet, mianowicie Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pss:2:14 tE\n koili/an mou kai\ ta\ spla/gCHna mou ponO= e)pi\ tou/tois.
Pss:2:14 tEn koilian mu kai ta splanCHna mu ponO epi tutois.
Pss:2:14 RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS V2_PAI1S P RD_DPM
Pss:2:14 the belly I and also, even, namely the viscus bowels, innards, guts I ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pss:2:14 the (acc) belly (acc) me (gen) and the (nom|acc) viscera (nom|acc|voc) me (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat)
Pss:2:14 Pss_2:14_1 Pss_2:14_2 Pss_2:14_3 Pss_2:14_4 Pss_2:14_5 Pss_2:14_6 Pss_2:14_7 Pss_2:14_8 Pss_2:14_9 Pss_2:14_10
Pss:2:14 x x x x x x x x x x
Pss:2:15 Ἐγὼ δικαιώσω σε, ὁ θεός, ἐν εὐθύτητι καρδίας, ὅτι ἐν τοῖς κρίμασίν σου ἡ δικαιοσύνη σου, ὁ θεός.
Pss:2:15 translation by G. Buchanan Gray) (15) (And yet) I will justify Thee, O God, in uprightness of heart, For in Thy judgements is Thy righteousness (displayed), O God.
Pss:2:15  
Pss:2:15 Ἐγὼ δικαιώσω σε, θεός, ἐν εὐθύτητι καρδίας, ὅτι ἐν τοῖς κρίμασίν σου δικαιοσύνη σου, θεός.
Pss:2:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ καρδία, -ας, ἡ ὅτι ἐν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:2:15 Ja By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Ty; twój/twój(sg) Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Bóg 
Pss:2:15 *)egO\ dikaiO/sO se, o( Teo/s, e)n eu)Tu/tEti kardi/as, o(/ti e)n toi=s kri/masi/n sou E( dikaiosu/nE sou, o( Teo/s.
Pss:2:15 egO dikaiOsO se, ho Teos, en euTytEti kardias, hoti en tois krimasin su hE dikaiosynE su, ho Teos.
Pss:2:15 RP_NSM VF_FAI1S RP_AS RA_NSM N2_NSM P N3T_DSF N1A_GSF C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_NSM N2_NSM
Pss:2:15 I to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous you; your/yours(sg) the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) the god [see theology]
Pss:2:15 I (nom) I-will-MAKE RIGHTEOUS, I-should-MAKE RIGHTEOUS you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) uprightness (dat) heart (gen), hearts (acc) because/that in/among/by (+dat) the (dat) sentences (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) righteousness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom)
Pss:2:15 Pss_2:15_1 Pss_2:15_2 Pss_2:15_3 Pss_2:15_4 Pss_2:15_5 Pss_2:15_6 Pss_2:15_7 Pss_2:15_8 Pss_2:15_9 Pss_2:15_10 Pss_2:15_11 Pss_2:15_12 Pss_2:15_13 Pss_2:15_14 Pss_2:15_15 Pss_2:15_16 Pss_2:15_17 Pss_2:15_18
Pss:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:16 ὅτι ἀπέδωκας τοῖς ἁμαρτωλοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν τὰς πονηρὰς σφόδρα.
Pss:2:16 translation by G. Buchanan Gray) 17 (16) For Thou hast rendered to the sinners according to their deeds, Yea according to their sins, which were very wicked.
Pss:2:16  
Pss:2:16 ὅτι ἀπέδωκας τοῖς ἁμαρτωλοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν τὰς πονηρὰς σφόδρα.
Pss:2:16 ὅτι ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν σφόδρα
Pss:2:16 Ponieważ/tamto By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Grzeszny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Pss:2:16 o(/ti a)pe/dOkas toi=s a(martOloi=s kata\ ta\ e)/rga au)tO=n kai\ kata\ ta\s a(marti/as au)tO=n ta\s ponEra\s sfo/dra.
Pss:2:16 hoti apedOkas tois hamartOlois kata ta erga autOn kai kata tas hamartias autOn tas ponEras sfodra.
Pss:2:16 C VAI_AAI2S RA_DPM A1B_DPM P RA_APN N2N_APN RD_GPM C P RA_APF N1A_GSF RD_GPM RA_APF A1A_APF D
Pss:2:16 because/that to give back restore, assign, impute, convey, refer the sinful down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Pss:2:16 because/that you(sg)-GIVE BACK-ed the (dat) sinful ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) the (acc) wicked ([Adj] acc, gen) vehement,
Pss:2:16 Pss_2:16_1 Pss_2:16_2 Pss_2:16_3 Pss_2:16_4 Pss_2:16_5 Pss_2:16_6 Pss_2:16_7 Pss_2:16_8 Pss_2:16_9 Pss_2:16_10 Pss_2:16_11 Pss_2:16_12 Pss_2:16_13 Pss_2:16_14 Pss_2:16_15 Pss_2:16_16
Pss:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:17 ἀνεκάλυψας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἵνα φανῇ τὸ κρίμα σου, ἐξήλειψας τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς.
Pss:2:17 translation by G. Buchanan Gray) 18 (17) Thou hast uncovered their sins, that Thy judgement might be manifest; 19 Thou hast wiped out their memorial from the earth.
Pss:2:17  
Pss:2:17 ἀνεκάλυψας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἵνα φανῇ τὸ κρίμα σου, ἐξήλειψας τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς.
Pss:2:17 ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pss:2:17 By odkrywać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Pamięć On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pss:2:17 a)neka/luPSas ta\s a(marti/as au)tO=n, i(/na fanE=| to\ kri/ma sou, e)XE/leiPSas to\ mnEmo/sunon au)tO=n a)po\ tE=s gE=s.
Pss:2:17 anekalyPSas tas hamartias autOn, hina fanE to krima su, eXEleiPSas to mnEmosynon autOn apo tEs gEs.
Pss:2:17 VAI_AAI2S RA_APF N1A_GSF RD_GPM C VD_APS3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS VAI_AAI2S RA_ASN N2N_ASN RD_GPM P RA_GSF N1_GSF
Pss:2:17 to discover the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to appear look, shew, peer, seem, show the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the memory he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land
Pss:2:17 you(sg)-TO DISCOVER-ed the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) so that / in order to /because you(sg)-will-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-APPEAR, you(sg)-should-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-be-APPEAR-ed the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-OBLITERATION-ed the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Pss:2:17 Pss_2:17_1 Pss_2:17_2 Pss_2:17_3 Pss_2:17_4 Pss_2:17_5 Pss_2:17_6 Pss_2:17_7 Pss_2:17_8 Pss_2:17_9 Pss_2:17_10 Pss_2:17_11 Pss_2:17_12 Pss_2:17_13 Pss_2:17_14 Pss_2:17_15 Pss_2:17_16
Pss:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:18 ὁ θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ οὐ θαυμάσει πρόσωπον.
Pss:2:18 translation by G. Buchanan Gray) (18) God is a righteous judge, And He is no respecter of persons.
Pss:2:18  
Pss:2:18 θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ οὐ θαυμάσει πρόσωπον.
Pss:2:18 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κριτής, -οῦ, ὁ δίκαιος -αία -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό
Pss:2:18 Bóg  Sądź [zobacz krytyka] Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być zaskakiwany są podziwiany przy Twarz
Pss:2:18 o( Teo\s kritE\s di/kaios kai\ ou) Tauma/sei pro/sOpon.
Pss:2:18 ho Teos kritEs dikaios kai u Taumasei prosOpon.
Pss:2:18 RA_NSM N2_NSM N1M_NSM A1A_NSM C D VF_FAI3S N2N_ASN
Pss:2:18 the god [see theology] judge [see critic] just righteous, just and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be surprised be marvelled at face
Pss:2:18 the (nom) god (nom) judge (nom) just ([Adj] nom) and not he/she/it-will-BE SURPRISED, you(sg)-will-be-BE SURPRISED-ed (classical) face (nom|acc|voc)
Pss:2:18 Pss_2:18_1 Pss_2:18_2 Pss_2:18_3 Pss_2:18_4 Pss_2:18_5 Pss_2:18_6 Pss_2:18_7 Pss_2:18_8
Pss:2:18 x x x x x x x x
Pss:2:19 Ὠνείδισαν γὰρ ἔθνη Ιερουσαλημ ἐν καταπατήσει, κατεσπάσθη τὸ κάλλος αὐτῆς ἀπὸ θρόνου δόξης.
Pss:2:19 translation by G. Buchanan Gray) 20 (19) For the nations reproached Jerusalem, trampling it down; Her beauty was dragged down from the throne of glory.
Pss:2:19  
Pss:2:19 Ὠνείδισαν γὰρ ἔθνη Ιερουσαλημ ἐν καταπατήσει, κατεσπάσθη τὸ κάλλος αὐτῆς ἀπὸ θρόνου δόξης.
Pss:2:19 ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) γάρ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό θρόνος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ
Pss:2:19 By mówić lekceważąco [pogarda?] Dla odtąd, jak Naród [zobacz etniczny] Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By deptać/stąpanie Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Sławy/wzbudzanie grozy
Pss:2:19 *)Onei/disan ga\r e)/TnE *ierousalEm e)n katapatE/sei, katespa/sTE to\ ka/llos au)tE=s a)po\ Tro/nou do/XEs.
Pss:2:19 Oneidisan gar eTnE ierusalEm en katapatEsei, katespasTE to kallos autEs apo Tronu doXEs.
Pss:2:19 VSI_AAI3P x N3E_APN N_AS P VF_FAI3S VSI_API3S RA_ASN N3E_ASN RD_GSF P N2_GSM N1S_GSF
Pss:2:19 to disparage [scorn?] for since, as nation [see ethnic] Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to trample/tread to ??? the ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing throne glory/awesomeness
Pss:2:19 they-DISPARAGE-ed for nations (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) he/she/it-will-TRAMPLE/TREAD, you(sg)-will-be-TRAMPLE/TREAD-ed (classical) he/she/it-was-???-ed the (nom|acc)   her/it/same (gen) away from (+gen) throne (gen) glory/awesomeness (gen)
Pss:2:19 Pss_2:19_1 Pss_2:19_2 Pss_2:19_3 Pss_2:19_4 Pss_2:19_5 Pss_2:19_6 Pss_2:19_7 Pss_2:19_8 Pss_2:19_9 Pss_2:19_10 Pss_2:19_11 Pss_2:19_12 Pss_2:19_13
Pss:2:19 x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:20 περιεζώσατο σάκκον ἀντὶ ἐνδύματος εὐπρεπείας, σχοινίον περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἀντὶ στεφάνου.
Pss:2:20 translation by G. Buchanan Gray) 21 (20) She girded on sackcloth instead of comely raiment, A rope (was) about her head instead of a crown.
Pss:2:20  
Pss:2:20 περιεζώσατο σάκκον ἀντὶ ἐνδύματος εὐπρεπείας, σχοινίον περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἀντὶ στεφάνου.
Pss:2:20 περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) σάκκος, -ου, ὁ ἀντί ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ σχοινίον, -ου, τό περί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ; στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-)
Pss:2:20 Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Płótno workowe Przeciw (+informacja) Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież Dobrze wypadany Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Głowa On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona; by koronować
Pss:2:20 perieDZO/sato sa/kkon a)nti\ e)ndu/matos eu)prepei/as, sCHoini/on peri\ tE\n kefalE\n au)tE=s a)nti\ stefa/nou.
Pss:2:20 perieDZOsato sakkon anti endymatos euprepeias, sCHoinion peri tEn kefalEn autEs anti stefanu.
Pss:2:20 VAI_AMI3S N2_ASM P N3M_GSN N1A_GSF N2_ASN P RA_ASF N1_ASF RD_GSF P N2_GSM
Pss:2:20 to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sackcloth against (+gen) vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment well-befittedness cordage cord, rope, halter, line, tether about (+acc,+gen) the head he/she/it/same against (+gen) wreath; wreath wreath (only) not crown; to crown
Pss:2:20 he/she/it-was-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed sackcloth (acc) against (+gen) vestment (gen) well-befittedness (gen), well-befittednesss (acc) cordage (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) the (acc) head (acc) her/it/same (gen) against (+gen) wreath (gen); wreath (gen); be-you(sg)-CROWN-ing!, be-you(sg)-being-CROWN-ed!
Pss:2:20 Pss_2:20_1 Pss_2:20_2 Pss_2:20_3 Pss_2:20_4 Pss_2:20_5 Pss_2:20_6 Pss_2:20_7 Pss_2:20_8 Pss_2:20_9 Pss_2:20_10 Pss_2:20_11 Pss_2:20_12
Pss:2:20 x x x x x x x x x x x x
Pss:2:21 περιείλατο μίτραν δόξης, ἣν περιέθηκεν αὐτῇ ὁ θεός· ἐν ἀτιμίᾳ τὸ κάλλος αὐτῆς, ἀπερρίφη ἐπὶ τὴν γῆν.
Pss:2:21 translation by G. Buchanan Gray) 22 (21) She put off the glorious diadem which God had set upon her, 23 In dishonour was her beauty cast upon the ground.
Pss:2:21  
Pss:2:21 περιείλατο μίτραν δόξης, ἣν περιέθηκεν αὐτῇ θεός· ἐν ἀτιμίᾳ τὸ κάλλος αὐτῆς, ἀπερρίφη ἐπὶ τὴν γῆν.
Pss:2:21 περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-)   δόξα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ἀ·τιμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pss:2:21 Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Sławy/wzbudzanie grozy Kto/, który/, który Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na On/ona/to/to samo Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hańba On/ona/to/to samo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Pss:2:21 periei/lato mi/tran do/XEs, E(\n perie/TEken au)tE=| o( Teo/s· e)n a)timi/a| to\ ka/llos au)tE=s, a)perri/fE e)pi\ tE\n gE=n.
Pss:2:21 perieilato mitran doXEs, hEn perieTEken autE ho Teos· en atimia to kallos autEs, aperrifE epi tEn gEn.
Pss:2:21 VBI_AMI3S N1A_ASF N1S_GSF RR_ASF VAI_AAI3S RD_DSF RA_NSM N2_NSM P N1A_DSF RA_ASN N3E_ASN RD_GSF VVI_API3S P RA_ASF N1_ASF
Pss:2:21 to taking off strip off, remove, take away ć glory/awesomeness who/whom/which to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon he/she/it/same the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dishonor the ć he/she/it/same to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Pss:2:21 he/she/it-was-TAKING OFF-ed   glory/awesomeness (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-AROUND ABOUT-ed her/it/same (dat) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) dishonor (dat) the (nom|acc)   her/it/same (gen) he/she/it-was-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Pss:2:21 Pss_2:21_1 Pss_2:21_2 Pss_2:21_3 Pss_2:21_4 Pss_2:21_5 Pss_2:21_6 Pss_2:21_7 Pss_2:21_8 Pss_2:21_9 Pss_2:21_10 Pss_2:21_11 Pss_2:21_12 Pss_2:21_13 Pss_2:21_14 Pss_2:21_15 Pss_2:21_16 Pss_2:21_17
Pss:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:22 καὶ ἐγὼ εἶδον καὶ ἐδεήθην τοῦ προσώπου κυρίου καὶ εἶπον Ἱκάνωσον, κύριε, τοῦ βαρύνεσθαι χεῖρά σου ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ἐπαγωγῇ ἐθνῶν·
Pss:2:22 translation by G. Buchanan Gray) 24 (22) And I saw and entreated the Lord and said, Long enough, O Lord, has Thine hand been heavy on Israel, in bringing the nations upon (them).
Pss:2:22  
Pss:2:22 Καὶ ἐγὼ εἶδον καὶ ἐδεήθην τοῦ προσώπου κυρίου καὶ εἶπον Ἱκάνωσον, κύριε, τοῦ βαρύνεσθαι χεῖρά σου ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ἐπαγωγῇ ἐθνῶν·
Pss:2:22 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν   ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Pss:2:22 I też, nawet, mianowicie Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wystarczać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By obciążać Ręka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Pss:2:22 *kai\ e)gO\ ei)=don kai\ e)deE/TEn tou= prosO/pou kuri/ou kai\ ei)=pon *(ika/nOson, ku/rie, tou= baru/nesTai CHei=ra/ sou e)pi\ *ierousalEm e)n e)pagOgE=| e)TnO=n·
Pss:2:22 kai egO eidon kai edeETEn tu prosOpu kyriu kai eipon ikanOson, kyrie, tu barynesTai CHeira su epi ierusalEm en epagOgE eTnOn·
Pss:2:22 C RP_NS VBI_AAI3P C VCI_API1S RA_GSN N2N_GSN N2_GSM C VBI_AAI3P VA_AAD2S N2_VSM RA_GSN V1_PMN N3_ASF RP_GS P N_DS P N1_DSF N3E_GPN
Pss:2:22 and also, even, namely I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to need/require the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell to suffice lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to weigh down hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć nation [see ethnic]
Pss:2:22 and I (nom) I-SEE-ed, they-SEE-ed and I-was-NEED/REQUIRE-ed the (gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) do-SUFFICE-you(sg)! lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) to-be-being-WEIGH-ed-DOWN hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat)   nations (gen)
Pss:2:22 Pss_2:22_1 Pss_2:22_2 Pss_2:22_3 Pss_2:22_4 Pss_2:22_5 Pss_2:22_6 Pss_2:22_7 Pss_2:22_8 Pss_2:22_9 Pss_2:22_10 Pss_2:22_11 Pss_2:22_12 Pss_2:22_13 Pss_2:22_14 Pss_2:22_15 Pss_2:22_16 Pss_2:22_17 Pss_2:22_18 Pss_2:22_19 Pss_2:22_20 Pss_2:22_21
Pss:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:23 ὅτι ἐνέπαιξαν καὶ οὐκ ἐφείσαντο ἐν ὀργῇ καὶ θυμῷ μετὰ μηνίσεως· καὶ συντελεσθήσονται, ἐὰν μὴ σύ, κύριε, ἐπιτιμήσῃς αὐτοῖς ἐν ὀργῇ σου.
Pss:2:23 translation by G. Buchanan Gray) 25 (23) For they have made sport unsparingly in wrath and fierce anger; 26 And they will make an utter end, unless Thou, O Lord, rebuke them in Thy wrath.
Pss:2:23  
Pss:2:23 ὅτι ἐνέπαιξαν καὶ οὐκ ἐφείσαντο ἐν ὀργῇ καὶ θυμῷ μετὰ μηνίσεως· καὶ συντελεσθήσονται, ἐὰν μὴ σύ, κύριε, ἐπιτιμήσῃς αὐτοῖς ἐν ὀργῇ σου.
Pss:2:23 ὅτι ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) μετά μῆνις, -ιος, ἡ [LXX] καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pss:2:23 Ponieważ/tamto By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym ??? I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zalecać zapewniaj władzę wszędzie {skończony}? Upominaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg)
Pss:2:23 o(/ti e)ne/paiXan kai\ ou)k e)fei/santo e)n o)rgE=| kai\ TumO=| meta\ mEni/seOs· kai\ suntelesTE/sontai, e)a\n mE\ su/, ku/rie, e)pitimE/sE|s au)toi=s e)n o)rgE=| sou.
Pss:2:23 hoti enepaiXan kai uk efeisanto en orgE kai TymO meta mEniseOs· kai syntelesTEsontai, ean mE sy, kyrie, epitimEsEs autois en orgE su.
Pss:2:23 C VVI_AAI3P C D VAI_AMI3P P N1_DSF C N2_DSM P N3I_GSF C VS_FPI3P C D RP_NS N2_VSM VA_AAS2S RD_DPM P N1_DSF RP_GS
Pss:2:23 because/that to mock in sport deride, jeer and also, even, namely οὐχ before rough breathing to spare in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ??? and also, even, namely to complete if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to enjoin assert authority over? rebuke he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg)
Pss:2:23 because/that they-MOCK IN SPORT-ed- and not they-were-SPARE-ed in/among/by (+dat) wrath (dat) and wrath (dat) after (+acc), with (+gen) ??? (gen) and they-will-be-COMPLETE-ed if-ever not you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-should-ENJOIN them/same (dat) in/among/by (+dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pss:2:23 Pss_2:23_1 Pss_2:23_2 Pss_2:23_3 Pss_2:23_4 Pss_2:23_5 Pss_2:23_6 Pss_2:23_7 Pss_2:23_8 Pss_2:23_9 Pss_2:23_10 Pss_2:23_11 Pss_2:23_12 Pss_2:23_13 Pss_2:23_14 Pss_2:23_15 Pss_2:23_16 Pss_2:23_17 Pss_2:23_18 Pss_2:23_19 Pss_2:23_20 Pss_2:23_21 Pss_2:23_22
Pss:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:24 ὅτι οὐκ ἐν ζήλει ἐποίησαν, ἀλλ’ ἐν ἐπιθυμίᾳ ψυχῆς ἐκχέαι τὴν ὀργὴν αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ἐν ἁρπάγματι.
Pss:2:24 translation by G. Buchanan Gray) 27 (24) For they have done it not in zeal, but in lust of soul, 28 Pouring out their wrath upon us with a view to rapine.
Pss:2:24  
Pss:2:24 ὅτι οὐκ ἐν ζήλει ἐποίησαν, ἀλλ’ ἐν ἐπιθυμίᾳ ψυχῆς ἐκχέαι τὴν ὀργὴν αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ἐν ἁρπάγματι.
Pss:2:24 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀλλά ἐν ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν  
Pss:2:24 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gorliwości/ferwor By czynić/rób Ale W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By wylewać się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Pss:2:24 o(/ti ou)k e)n DZE/lei e)poi/Esan, a)ll’ e)n e)piTumi/a| PSuCHE=s e)kCHe/ai tE\n o)rgE\n au)tO=n ei)s E(ma=s e)n a(rpa/gmati.
Pss:2:24 hoti uk en DZElei epoiEsan, all’ en epiTymia PSyCHEs ekCHeai tEn orgEn autOn eis hEmas en harpagmati.
Pss:2:24 C D P V4_PAI3S VAI_AAI3P C P N1A_DSF N1_GSF VA_AAN RA_ASF N1_ASF RD_GPM P RP_AP P N3M_DSN
Pss:2:24 because/that οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among zeal/fervor to do/make but in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among desire lust, appetite, yearning life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to pour out the wrath fume, anger, rage he/she/it/same into (+acc) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Pss:2:24 because/that not in/among/by (+dat) zeal/fervor (dat) they-DO/MAKE-ed but in/among/by (+dat) desire (dat) life (gen) to-POUR-OUT, be-you(sg)-POUR-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-POUR-OUT (opt) the (acc) wrath (acc) them/same (gen) into (+acc) us (acc) in/among/by (+dat)  
Pss:2:24 Pss_2:24_1 Pss_2:24_2 Pss_2:24_3 Pss_2:24_4 Pss_2:24_5 Pss_2:24_6 Pss_2:24_7 Pss_2:24_8 Pss_2:24_9 Pss_2:24_10 Pss_2:24_11 Pss_2:24_12 Pss_2:24_13 Pss_2:24_14 Pss_2:24_15 Pss_2:24_16 Pss_2:24_17
Pss:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:25 μὴ χρονίσῃς, ὁ θεός, τοῦ ἀποδοῦναι αὐτοῖς εἰς κεφαλάς, τοῦ εἰπεῖν τὴν ὑπερηφανίαν τοῦ δράκοντος ἐν ἀτιμίᾳ.
Pss:2:25 translation by G. Buchanan Gray) 29 (25) Delay not, O God, to recompense them on (their) heads, To turn the pride of the dragon into dishonour.
Pss:2:25  
Pss:2:25 μὴ χρονίσῃς, θεός, τοῦ ἀποδοῦναι αὐτοῖς εἰς κεφαλάς, τοῦ εἰπεῖν τὴν ὑπερηφανίαν τοῦ δράκοντος ἐν ἀτιμίᾳ.
Pss:2:25 μή χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπερηφανία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἐν ἀ·τιμία, -ας, ἡ
Pss:2:25 Nie By ociągać się Bóg  By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa By mówić/opowiadaj Duma Smoka/wąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hańba
Pss:2:25 mE\ CHroni/sE|s, o( Teo/s, tou= a)podou=nai au)toi=s ei)s kefala/s, tou= ei)pei=n tE\n u(perEfani/an tou= dra/kontos e)n a)timi/a|.
Pss:2:25 mE CHronisEs, ho Teos, tu apodunai autois eis kefalas, tu eipein tEn hyperEfanian tu drakontos en atimia.
Pss:2:25 D VA_AAS2S RA_NSM N2_NSM RA_GSN VO_AAN RD_DPM P N1_APF RA_GSN VB_AAN RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N3_GSM P N1A_DSF
Pss:2:25 not to linger the god [see theology] the to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same into (+acc) head the to say/tell the pride the dragon/serpent in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dishonor
Pss:2:25 not you(sg)-should-LINGER the (nom) god (nom) the (gen) to-GIVE BACK them/same (dat) into (+acc) heads (acc) the (gen) to-SAY/TELL the (acc) pride (acc) the (gen) a symbol οf the papacy (gen) in/among/by (+dat) dishonor (dat)
Pss:2:25 Pss_2:25_1 Pss_2:25_2 Pss_2:25_3 Pss_2:25_4 Pss_2:25_5 Pss_2:25_6 Pss_2:25_7 Pss_2:25_8 Pss_2:25_9 Pss_2:25_10 Pss_2:25_11 Pss_2:25_12 Pss_2:25_13 Pss_2:25_14 Pss_2:25_15 Pss_2:25_16 Pss_2:25_17
Pss:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:26 καὶ οὐκ ἐχρόνισα ἕως ἔδειξέν μοι ὁ θεὸς τὴν ὕβριν αὐτοῦ, ἐκκεκεντημένον ἐπὶ τῶν ὀρέων Αἰγύπτου ὑπὲρ ἐλάχιστον ἐξουδενωμένον ἐπὶ γῆς καὶ θαλάσσης·
Pss:2:26 translation by G. Buchanan Gray) 30(26) And I had not long to wait before God showed me the insolent one Slain on the mountains of Egypt, Esteemed of less account than the least on land and sea;
Pss:2:26  
Pss:2:26 Καὶ οὐκ ἐχρόνισα ἕως ἔδειξέν μοι θεὸς τὴν ὕβριν αὐτοῦ, ἐκκεκεντημένον ἐπὶ τῶν ὀρέων Αἰγύπτου ὑπὲρ ἐλάχιστον ἐξουδενωμένον ἐπὶ γῆς καὶ θαλάσσης·
Pss:2:26 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κεντέω (-, -, εκ+κεντη·σ-, -, εκ+κεκεντη-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὑπέρ ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί θάλασσα, -ης, ἡ
Pss:2:26 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ociągać się Aż; świtaj By być widocznym Ja Bóg  Pycha On/ona/to/to samo By kłuć poza zamierz się nożem z ostrym przedmiotem, przebijaj się, przenikaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Egipt [kraj z] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Najmniej By umieszczać [na boku] od nikogo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Morze
Pss:2:26 *kai\ ou)k e)CHro/nisa e(/Os e)/deiXe/n moi o( Teo\s tE\n u(/brin au)tou=, e)kkekentEme/non e)pi\ tO=n o)re/On *ai)gu/ptou u(pe\r e)la/CHiston e)XoudenOme/non e)pi\ gE=s kai\ Tala/ssEs·
Pss:2:26 kai uk eCHronisa heOs edeiXen moi ho Teos tEn hybrin autu, ekkekentEmenon epi tOn oreOn aigyptu hyper elaCHiston eXudenOmenon epi gEs kai TalassEs·
Pss:2:26 C D VAI_AAI1S C VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RA_ASF N3I_ASF RD_GSM VMI_XMPASM P RA_GPN N3E_GPN N2_GSM P A1_ASMS VM_XMPASM P N1_GSF C N1S_GSF
Pss:2:26 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to linger until; dawn to show I the god [see theology] the hubris he/she/it/same to prick out stab with a sharp object, perforate, pierce upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Egypt [country of] above (+acc), on behalf of (+gen) least to set [apart] from nobody upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land and also, even, namely sea
Pss:2:26 and not I-LINGER-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-SHOW-ed me (dat) the (nom) god (nom) the (acc) hubris (acc) him/it/same (gen) having-been-PRICK OUT-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) Egypt (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) least ([Adj] acc, nom|acc|voc) having-been-SET [APART] FROM NOBODY-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) and sea (gen)
Pss:2:26 Pss_2:26_1 Pss_2:26_2 Pss_2:26_3 Pss_2:26_4 Pss_2:26_5 Pss_2:26_6 Pss_2:26_7 Pss_2:26_8 Pss_2:26_9 Pss_2:26_10 Pss_2:26_11 Pss_2:26_12 Pss_2:26_13 Pss_2:26_14 Pss_2:26_15 Pss_2:26_16 Pss_2:26_17 Pss_2:26_18 Pss_2:26_19 Pss_2:26_20 Pss_2:26_21 Pss_2:26_22 Pss_2:26_23
Pss:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:27 τὸ σῶμα αὐτοῦ διαφερόμενον ἐπὶ κυμάτων ἐν ὕβρει πολλῇ, καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων, ὅτι ἐξουθένωσεν αὐτὸν ἐν ἀτιμίᾳ.
Pss:2:27 translation by G. Buchanan Gray) 31 (27) His body, ( too,) borne hither and thither on the billows with much insolence, With none to bury (him), because He had rejected him with dishonour.
Pss:2:27  
Pss:2:27 τὸ σῶμα αὐτοῦ διαφερόμενον ἐπὶ κυμάτων ἐν ὕβρει πολλῇ, καὶ οὐκ ἦν θάπτων, ὅτι ἐξουθένωσεν αὐτὸν ἐν ἀτιμίᾳ.
Pss:2:27 ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) ἐπί κῦμα[τ], -ατος, τό ἐν ὕβρις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὅτι ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀ·τιμία, -ας, ἡ
Pss:2:27 Ciało On/ona/to/to samo By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Fala puchną, unoszą się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pycha Dużo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By grzebać Ponieważ/tamto By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hańba
Pss:2:27 to\ sO=ma au)tou= diafero/menon e)pi\ kuma/tOn e)n u(/brei pollE=|, kai\ ou)k E)=n o( Ta/ptOn, o(/ti e)XouTe/nOsen au)to\n e)n a)timi/a|.
Pss:2:27 to sOma autu diaferomenon epi kymatOn en hybrei pollE, kai uk En ho TaptOn, hoti eXuTenOsen auton en atimia.
Pss:2:27 RA_ASN N3M_ASN RD_GSM V1_PMPASM P N3M_GPN P N3I_DSF A1_DSF C D V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM C VA_AAI3S RD_ASM P N1A_DSF
Pss:2:27 the body he/she/it/same to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wave swell, waft in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hubris much and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to bury because/that to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dishonor
Pss:2:27 the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) while being-SURPASS/CARRY-ed-THROUGH (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) waves (gen) in/among/by (+dat) hubris (dat) much (dat) and not he/she/it-was the (nom) while BURY-ing (nom) because/that he/she/it-SCORN-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) dishonor (dat)
Pss:2:27 Pss_2:27_1 Pss_2:27_2 Pss_2:27_3 Pss_2:27_4 Pss_2:27_5 Pss_2:27_6 Pss_2:27_7 Pss_2:27_8 Pss_2:27_9 Pss_2:27_10 Pss_2:27_11 Pss_2:27_12 Pss_2:27_13 Pss_2:27_14 Pss_2:27_15 Pss_2:27_16 Pss_2:27_17 Pss_2:27_18 Pss_2:27_19
Pss:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:28 Οὐκ ἐλογίσατο ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν, καὶ τὸ ὕστερον οὐκ ἐλογίσατο.
Pss:2:28 translation by G. Buchanan Gray) (28) He reflected not that he was man. 32 And reflected not on the latter end;
Pss:2:28  
Pss:2:28 Οὐκ ἐλογίσατο ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν, καὶ τὸ ὕστερον οὐκ ἐλογίσατο.
Pss:2:28 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὅτι ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Pss:2:28 ??? Przed przydechem mocnym Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Ponieważ/tamto Ludzki By być I też, nawet, mianowicie Później; drugi ??? Przed przydechem mocnym Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Pss:2:28 *ou)k e)logi/sato o(/ti a)/nTrOpo/s e)stin, kai\ to\ u(/steron ou)k e)logi/sato.
Pss:2:28 uk elogisato hoti anTrOpos estin, kai to hysteron uk elogisato.
Pss:2:28 D VAI_AMI3S C N2_NSM V9_PAI3S C RA_ASN A1A_B D VAI_AMI3S
Pss:2:28 οὐχ before rough breathing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks because/that human to be and also, even, namely the afterward; latter οὐχ before rough breathing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Pss:2:28 not he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed because/that human (nom) he/she/it-is and the (nom|acc) afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed
Pss:2:28 Pss_2:28_1 Pss_2:28_2 Pss_2:28_3 Pss_2:28_4 Pss_2:28_5 Pss_2:28_6 Pss_2:28_7 Pss_2:28_8 Pss_2:28_9 Pss_2:28_10
Pss:2:28 x x x x x x x x x x
Pss:2:29 εἶπεν Ἐγὼ κύριος γῆς καὶ θαλάσσης ἔσομαι· καὶ οὐκ ἐπέγνω ὅτι ὁ θεὸς μέγας, κραταιὸς ἐν ἰσχύι αὐτοῦ τῇ μεγάλῃ.
Pss:2:29 translation by G. Buchanan Gray) 33 (29) He said: I will be lord of land and sea; And he recognized not that it is God who is great, Mighty in His great strength.
Pss:2:29  
Pss:2:29 εἶπεν Ἐγὼ κύριος γῆς καὶ θαλάσσης ἔσομαι· καὶ οὐκ ἐπέγνω ὅτι θεὸς μέγας, κραταιὸς ἐν ἰσχύι αὐτοῦ τῇ μεγάλῃ.
Pss:2:29 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί θάλασσα, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κραταιός -ά -όν ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Pss:2:29 By mówić/opowiadaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Morze By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto Bóg  Wielki Poruszaj się kołysać berło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo Wielki
Pss:2:29 ei)=pen *)egO\ ku/rios gE=s kai\ Tala/ssEs e)/somai· kai\ ou)k e)pe/gnO o(/ti o( Teo\s me/gas, krataio\s e)n i)sCHu/i au)tou= tE=| mega/lE|.
Pss:2:29 eipen egO kyrios gEs kai TalassEs esomai· kai uk epegnO hoti ho Teos megas, krataios en isCHyi autu tE megalE.
Pss:2:29 VBI_AAI3S RP_NSM N2_NSM N1_GSF C N1S_GSF VF_FMI1S C D VZI_AAI3S C RA_NSM N2_NSM A1P_NSM A1A_NSM P N3U_DSF RD_GSM RA_DSF A1_DSF
Pss:2:29 to say/tell I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. earth/land and also, even, namely sea to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes because/that the god [see theology] great sway to sway the scepter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength he/she/it/same the great
Pss:2:29 he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) earth/land (gen) and sea (gen) I-will-be and not he/she/it-RECOGNIZE-ed because/that the (nom) god (nom) great ([Adj] nom) sway ([Adj] nom) in/among/by (+dat) strength (dat) him/it/same (gen) the (dat) great ([Adj] dat)
Pss:2:29 Pss_2:29_1 Pss_2:29_2 Pss_2:29_3 Pss_2:29_4 Pss_2:29_5 Pss_2:29_6 Pss_2:29_7 Pss_2:29_8 Pss_2:29_9 Pss_2:29_10 Pss_2:29_11 Pss_2:29_12 Pss_2:29_13 Pss_2:29_14 Pss_2:29_15 Pss_2:29_16 Pss_2:29_17 Pss_2:29_18 Pss_2:29_19 Pss_2:29_20
Pss:2:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:30 αὐτὸς βασιλεὺς ἐπὶ τῶν οὐρανῶν καὶ κρίνων βασιλεῖς καὶ ἀρχάς·
Pss:2:30 translation by G. Buchanan Gray) 34 (30) He is king over the heavens, And judgeth kings and kingdoms.
Pss:2:30  
Pss:2:30 αὐτὸς βασιλεὺς ἐπὶ τῶν οὐρανῶν καὶ κρίνων βασιλεῖς καὶ ἀρχάς·
Pss:2:30 αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀρχή, -ῆς, ἡ
Pss:2:30 On/ona/to/to samo Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Król I też, nawet, mianowicie Początek
Pss:2:30 au)to\s basileu\s e)pi\ tO=n ou)ranO=n kai\ kri/nOn basilei=s kai\ a)rCHa/s·
Pss:2:30 autos basileus epi tOn uranOn kai krinOn basileis kai arCHas·
Pss:2:30 RD_NSM N3V_NSM P RA_GPM N2_GPM C N2N_GPN N3V_NPM C N1_APF
Pss:2:30 he/she/it/same king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sky/heaven and also, even, namely lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn king and also, even, namely beginning
Pss:2:30 he/it/same (nom) king (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) skies/heavens (gen) and lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) kings (acc, nom|voc) and beginnings (acc)
Pss:2:30 Pss_2:30_1 Pss_2:30_2 Pss_2:30_3 Pss_2:30_4 Pss_2:30_5 Pss_2:30_6 Pss_2:30_7 Pss_2:30_8 Pss_2:30_9 Pss_2:30_10
Pss:2:30 x x x x x x x x x x
Pss:2:31 ὁ ἀνιστῶν ἐμὲ εἰς δόξαν καὶ κοιμίζων ὑπερηφάνους εἰς ἀπώλειαν αἰῶνος ἐν ἀτιμίᾳ, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν αὐτόν.
Pss:2:31 translation by G. Buchanan Gray) 35 (31) (It is He) who setteth me up in glory, And bringeth down the proud to eternal destruction in dishonour, Because they knew Him not.
Pss:2:31  
Pss:2:31 ἀνιστῶν ἐμὲ εἰς δόξαν καὶ κοιμίζων ὑπερηφάνους εἰς ἀπώλειαν αἰῶνος ἐν ἀτιμίᾳ, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν αὐτόν.
Pss:2:31 ὁ ἡ τό ἀν·ιστάω (by-form of ἀν·ίστημι) (αν+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) ὑπερή·φανος -ον εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν ἀ·τιμία, -ας, ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:2:31 Do ??? Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Do ??? Dumny Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hańba Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Pss:2:31 o( a)nistO=n e)me\ ei)s do/Xan kai\ koimi/DZOn u(perEfa/nous ei)s a)pO/leian ai)O=nos e)n a)timi/a|, o(/ti ou)k e)/gnOsan au)to/n.
Pss:2:31 ho anistOn eme eis doXan kai koimiDZOn hyperEfanus eis apOleian aiOnos en atimia, hoti uk egnOsan auton.
Pss:2:31 RA_NSM V6_PAPGPM RP_AS P N1S_ASF C V1_PAPNSM A1B_APF P N1A_ASF N3W_GSM P N1A_DSF C D VZI_AAI3P RD_ASM
Pss:2:31 the to ??? I; my/mine into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely to ??? proud into (+acc) annihilation, destruction eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dishonor because/that οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. he/she/it/same
Pss:2:31 the (nom) I-was-???-ing, they-were-???-ing, while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) me (acc); my/mine (voc) into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and while ???-ing (nom) proud ([Adj] acc) into (+acc) annihilation, destruction (acc) eon (gen) in/among/by (+dat) dishonor (dat) because/that not they-KNOW-ed him/it/same (acc)
Pss:2:31 Pss_2:31_1 Pss_2:31_2 Pss_2:31_3 Pss_2:31_4 Pss_2:31_5 Pss_2:31_6 Pss_2:31_7 Pss_2:31_8 Pss_2:31_9 Pss_2:31_10 Pss_2:31_11 Pss_2:31_12 Pss_2:31_13 Pss_2:31_14 Pss_2:31_15 Pss_2:31_16 Pss_2:31_17
Pss:2:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:32 καὶ νῦν ἴδετε, οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, τὸ κρίμα τοῦ κυρίου, ὅτι μέγας βασιλεὺς καὶ δίκαιος κρίνων τὴν ὑπ’ οὐρανόν.
Pss:2:32 translation by G. Buchanan Gray) 36 (32) And now behold, ye princes of the earth, the judgement of the Lord, For a great king and righteous (is He), judging (all) that is under heaven.
Pss:2:32  
Pss:2:32 Καὶ νῦν ἴδετε, οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, τὸ κρίμα τοῦ κυρίου, ὅτι μέγας βασιλεὺς καὶ δίκαιος κρίνων τὴν ὑπ’ οὐρανόν.
Pss:2:32 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α βασιλεύς, -έως, ὁ καί δίκαιος -αία -ον κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Pss:2:32 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Urzędnik mający władzę sędziowską Ziemi/ziemia Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Wielki Król I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo
Pss:2:32 *kai\ nu=n i)/dete, oi( megista=nes tE=s gE=s, to\ kri/ma tou= kuri/ou, o(/ti me/gas basileu\s kai\ di/kaios kri/nOn tE\n u(p’ ou)rano/n.
Pss:2:32 kai nyn idete, hoi megistanes tEs gEs, to krima tu kyriu, hoti megas basileus kai dikaios krinOn tEn hyp’ uranon.
Pss:2:32 C D VB_AAD2P RA_NPM N3_NPM RA_GSF N1_GSF RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM C A1P_NSM N3V_NSM C A1A_NSM N2N_GPN RA_ASF P N2_ASM
Pss:2:32 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the magistrate the earth/land the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that great king and also, even, namely just righteous, just lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven
Pss:2:32 and now do-SEE-you(pl)! the (nom) magistrates (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that great ([Adj] nom) king (nom) and just ([Adj] nom) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) the (acc) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc)
Pss:2:32 Pss_2:32_1 Pss_2:32_2 Pss_2:32_3 Pss_2:32_4 Pss_2:32_5 Pss_2:32_6 Pss_2:32_7 Pss_2:32_8 Pss_2:32_9 Pss_2:32_10 Pss_2:32_11 Pss_2:32_12 Pss_2:32_13 Pss_2:32_14 Pss_2:32_15 Pss_2:32_16 Pss_2:32_17 Pss_2:32_18 Pss_2:32_19 Pss_2:32_20
Pss:2:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:33 εὐλογεῖτε τὸν θεόν, οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἐν ἐπιστήμῃ, ὅτι τὸ ἔλεος κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν μετὰ κρίματος
Pss:2:33 translation by G. Buchanan Gray) 37 (33) Bless God, ye that fear the Lord with wisdom, For the mercy of the Lord will be upon them that fear Him, in the Judgement;
Pss:2:33  
Pss:2:33 εὐλογεῖτε τὸν θεόν, οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἐν ἐπιστήμῃ, ὅτι τὸ ἔλεος κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν μετὰ κρίματος
Pss:2:33 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν   ὅτι ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά κρίμα[τ], -ατος, τό
Pss:2:33 By błogosławić Bóg  By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ponieważ/tamto Litość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By bać się On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Pss:2:33 eu)logei=te to\n Teo/n, oi( fobou/menoi to\n ku/rion e)n e)pistE/mE|, o(/ti to\ e)/leos kuri/ou e)pi\ tou\s foboume/nous au)to\n meta\ kri/matos
Pss:2:33 eulogeite ton Teon, hoi fobumenoi ton kyrion en epistEmE, hoti to eleos kyriu epi tus fobumenus auton meta krimatos
Pss:2:33 V2_PAI2P RA_ASM N2_ASM RA_NPM V2_PMPNPM RA_ASM N2_ASM P N1_DSF C RA_ASN N3E_ASN N2_GSM P RA_APM V2_PMPAPM RD_ASM P N3M_GSN
Pss:2:33 to bless the god [see theology] the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć because/that the mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to fear he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Pss:2:33 you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing the (acc) god (acc) the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   because/that the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-FEAR-ed (acc) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) sentence (gen)
Pss:2:33 Pss_2:33_1 Pss_2:33_2 Pss_2:33_3 Pss_2:33_4 Pss_2:33_5 Pss_2:33_6 Pss_2:33_7 Pss_2:33_8 Pss_2:33_9 Pss_2:33_10 Pss_2:33_11 Pss_2:33_12 Pss_2:33_13 Pss_2:33_14 Pss_2:33_15 Pss_2:33_16 Pss_2:33_17 Pss_2:33_18 Pss_2:33_19
Pss:2:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:34 τοῦ διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον δικαίου καὶ ἁμαρτωλοῦ ἀποδοῦναι ἁμαρτωλοῖς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
Pss:2:34 translation by G. Buchanan Gray) 38 (34) So that He will distinguish between the righteous and the sinner, (And) recompense the sinners for ever according to their deeds;
Pss:2:34  
Pss:2:34 τοῦ διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον δικαίου καὶ ἁμαρτωλοῦ ἀποδοῦναι ἁμαρτωλοῖς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
Pss:2:34 ὁ ἡ τό δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἀνά μέσος -η -ον δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ἁ·μαρτωλός -όν ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:2:34 Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Grzeszny By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Grzeszny Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo
Pss:2:34 tou= diastei=lai a)na\ me/son dikai/ou kai\ a(martOlou= a)podou=nai a(martOloi=s ei)s to\n ai)O=na kata\ ta\ e)/rga au)tO=n
Pss:2:34 tu diasteilai ana meson dikaiu kai hamartOlu apodunai hamartOlois eis ton aiOna kata ta erga autOn
Pss:2:34 RA_GSN VA_AAN P A1_ASM A1A_GSM C A1B_GSM VO_AAN A1B_DPM P RA_ASM N3W_ASM P RA_APN N2N_APN RD_GPM
Pss:2:34 the to ??? (restrict, isolate, distinct) up/each/by (+acc) middle just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely sinful to give back restore, assign, impute, convey, refer sinful into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work he/she/it/same
Pss:2:34 the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! and sinful ([Adj] gen) to-GIVE BACK sinful ([Adj] dat) into (+acc) the (acc) eon (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen)
Pss:2:34 Pss_2:34_1 Pss_2:34_2 Pss_2:34_3 Pss_2:34_4 Pss_2:34_5 Pss_2:34_6 Pss_2:34_7 Pss_2:34_8 Pss_2:34_9 Pss_2:34_10 Pss_2:34_11 Pss_2:34_12 Pss_2:34_13 Pss_2:34_14 Pss_2:34_15 Pss_2:34_16
Pss:2:34 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:35 καὶ ἐλεῆσαι δίκαιον ἀπὸ ταπεινώσεως ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀποδοῦναι ἁμαρτωλῷ ἀνθ’ ὧν ἐποίησεν δικαίῳ.
Pss:2:35 translation by G. Buchanan Gray) 39 (35) And have mercy on the righteous, (delivering him) from the affliction of the sinner, And recompensing the sinner for what he hath done to the righteous.
Pss:2:35  
Pss:2:35 καὶ ἐλεῆσαι δίκαιον ἀπὸ ταπεινώσεως ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀποδοῦναι ἁμαρτωλῷ ἀνθ’ ὧν ἐποίησεν δικαίῳ.
Pss:2:35 καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) δίκαιος -αία -ον ἀπό ταπείνωσις, -εως, ἡ ἁ·μαρτωλός -όν καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν ἀντί ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δίκαιος -αία -ον
Pss:2:35 I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Właśnie prawy, właśnie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głębokość Grzeszny I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Grzeszny Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By czynić/rób Właśnie prawy, właśnie
Pss:2:35 kai\ e)leE=sai di/kaion a)po\ tapeinO/seOs a(martOlou= kai\ a)podou=nai a(martOlO=| a)nT’ O(=n e)poi/Esen dikai/O|.
Pss:2:35 kai eleEsai dikaion apo tapeinOseOs hamartOlu kai apodunai hamartOlO anT’ hOn epoiEsen dikaiO.
Pss:2:35 C VA_AAN A1A_ASM P N3I_GSF A1B_GSM C VO_AAN A1B_DSM P RR_GPM VAI_AAI3S A1A_DSM
Pss:2:35 and also, even, namely to show mercy just righteous, just from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing depth sinful and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer sinful against (+gen) who/whom/which to do/make just righteous, just
Pss:2:35 and to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) depth (gen) sinful ([Adj] gen) and to-GIVE BACK sinful ([Adj] dat) against (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed just ([Adj] dat)
Pss:2:35 Pss_2:35_1 Pss_2:35_2 Pss_2:35_3 Pss_2:35_4 Pss_2:35_5 Pss_2:35_6 Pss_2:35_7 Pss_2:35_8 Pss_2:35_9 Pss_2:35_10 Pss_2:35_11 Pss_2:35_12 Pss_2:35_13
Pss:2:35 x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:36 ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ὑπομονῇ ποιῆσαι κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ παρεστάναι διὰ παντὸς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι.
Pss:2:36 translation by G. Buchanan Gray) 40 (36) For the Lord is good to them that call upon Him in patience, Doing according to His mercy to His pious ones, Establishing (them) at all times before Him in strength.
Pss:2:36  
Pss:2:36 ὅτι χρηστὸς κύριος τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ὑπομονῇ ποιῆσαι κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ παρεστάναι διὰ παντὸς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι.
Pss:2:36 ὅτι χρηστός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ
Pss:2:36 Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwiedzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wytrwałość By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Litość On/ona/to/to samo Święty On/ona/to/to samo By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła
Pss:2:36 o(/ti CHrEsto\s o( ku/rios toi=s e)pikaloume/nois au)to\n e)n u(pomonE=| poiE=sai kata\ to\ e)/leos au)tou= toi=s o(si/ois au)tou= paresta/nai dia\ panto\s e)nO/pion au)tou= e)n i)sCHu/i.
Pss:2:36 hoti CHrEstos ho kyrios tois epikalumenois auton en hypomonE poiEsai kata to eleos autu tois hosiois autu parestanai dia pantos enOpion autu en isCHyi.
Pss:2:36 C A1_NSM RA_NSM N2_NSM RA_DPM V2_PMPDPM RD_ASM P N1_DSF VA_AAN P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM RA_DPM A1A_DPM RD_GSM VXI_XAN P A3_GSM A1B_ASM RD_GSM P N3U_DSF
Pss:2:36 because/that magnanimous the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to call upon he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among endurance to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the mercy he/she/it/same the holy he/she/it/same to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength
Pss:2:36 because/that magnanimous ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) while being-CALL-ed-UPON (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) endurance (dat) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) to-have-STand-ed-WITH/BESIDE because of (+acc), through (+gen) every (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) strength (dat)
Pss:2:36 Pss_2:36_1 Pss_2:36_2 Pss_2:36_3 Pss_2:36_4 Pss_2:36_5 Pss_2:36_6 Pss_2:36_7 Pss_2:36_8 Pss_2:36_9 Pss_2:36_10 Pss_2:36_11 Pss_2:36_12 Pss_2:36_13 Pss_2:36_14 Pss_2:36_15 Pss_2:36_16 Pss_2:36_17 Pss_2:36_18 Pss_2:36_19 Pss_2:36_20 Pss_2:36_21 Pss_2:36_22 Pss_2:36_23 Pss_2:36_24
Pss:2:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:2:37 εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον δούλων αὐτοῦ.
Pss:2:37 translation by G. Buchanan Gray) 41 (37) Blessed be the Lord for ever before His servants.
Pss:2:37  
Pss:2:37 εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον δούλων αὐτοῦ.
Pss:2:37 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:2:37 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W obecności z (+informacja); ??? Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo
Pss:2:37 eu)logEto\s ku/rios ei)s to\n ai)O=na e)nO/pion dou/lOn au)tou=.
Pss:2:37 eulogEtos kyrios eis ton aiOna enOpion dulOn autu.
Pss:2:37 A1_NSM N2_NSM P RA_ASM N3W_ASM A1B_ASM N2_GPM RD_GSM
Pss:2:37 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in the presence of (+gen); ??? slave; slave girl; servile; to enslave he/she/it/same
Pss:2:37 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) him/it/same (gen)
Pss:2:37 Pss_2:37_1 Pss_2:37_2 Pss_2:37_3 Pss_2:37_4 Pss_2:37_5 Pss_2:37_6 Pss_2:37_7 Pss_2:37_8
Pss:2:37 x x x x x x x x