Syr:51:1 Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε βασιλεῦ, καὶ αἰνέσω σε θεὸν τὸν σωτῆρά μου, ἐξομολογοῦμαι τῷ ὀνόματί σου,
Syr:51:1 I will thank thee, O Lord and King, and praise thee, O God my Saviour: I do give praise unto thy name: (Sirach 51:1 Brenton)
Syr:51:1 Wychwalać Cię będę, Panie, Królu, i wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego. Wychwalać chcę imię Twoje, (Syr 51:1 BT_4)
Syr:51:1 Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε βασιλεῦ, καὶ αἰνέσω σε θεὸν τὸν σωτῆρά μου, ἐξομολογοῦμαι τῷ ὀνόματί σου,
Syr:51:1 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:51:1 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król I też, nawet, mianowicie By chwalić Ty; twój/twój(sg) Bóg  Zbawiciela wybawca Ja By przyznawać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Syr:51:1 *)eXomologE/somai/ soi, ku/rie basileu=, kai\ ai)ne/sO se Teo\n to\n sOtE=ra/ mou, e)Xomologou=mai tO=| o)no/mati/ sou,
Syr:51:1 eXomologEsomai soi, kyrie basileu, kai ainesO se Teon ton sOtEra mu, eXomologumai tO onomati su,
Syr:51:1 VF_FMI1S RP_DS N2_VSM N3V_VSM C VF_FAI1S RP_AS N2_ASM RA_ASM N3H_ASM RP_GS V2_PMI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Syr:51:1 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king and also, even, namely to praise you; your/yours(sg) god [see theology] the Savior rescuer I to confess the name with regard to you; your/yours(sg)
Syr:51:1 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) king (voc) and I-will-PRAISE, I-should-PRAISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) god (acc) the (acc) Savior (acc) me (gen) I-am-being-CONFESS-ed the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:51:1 Syr_51:1_1 Syr_51:1_2 Syr_51:1_3 Syr_51:1_4 Syr_51:1_5 Syr_51:1_6 Syr_51:1_7 Syr_51:1_8 Syr_51:1_9 Syr_51:1_10 Syr_51:1_11 Syr_51:1_12 Syr_51:1_13 Syr_51:1_14 Syr_51:1_15
Syr:51:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:2 ὅτι σκεπαστὴς καὶ βοηθὸς ἐγένου μοι καὶ ἐλυτρώσω τὸ σῶμά μου ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐκ παγίδος διαβολῆς γλώσσης, ἀπὸ χειλέων ἐργαζομένων ψεῦδος καὶ ἔναντι τῶν παρεστηκότων ἐγένου βοηθὸς καὶ ἐλυτρώσω με
Syr:51:2 For thou art my defender and helper, and has preserved my body from destruction, and from the snare of the slanderous tongue, and from the lips that forge lies, and has been mine helper against mine adversaries: (Sirach 51:2 Brenton)
Syr:51:2 ponieważ podporą i pomocnikiem stałeś się dla mnie. Ochroniłeś ciało moje od zguby, od sieci oszczerczego języka i od warg wypowiadających kłamstwo; a wobec przeciwników stałeś się pomocnikiem i wybawiłeś mię, (Syr 51:2 BT_4)
Syr:51:2 ὅτι σκεπαστὴς καὶ βοηθὸς ἐγένου μοι καὶ ἐλυτρώσω τὸ σῶμά μου ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐκ παγίδος διαβολῆς γλώσσης, ἀπὸ χειλέων ἐργαζομένων ψεῦδος καὶ ἔναντι τῶν παρεστηκότων ἐγένου βοηθὸς καὶ ἐλυτρώσω με
Syr:51:2 ὅτι σκεπαστής, -οῦ, ὁ [LXX] καί βοηθός -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί ἐκ παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ   γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἀπό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό καί ἔν·αντι ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) βοηθός -όν καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:51:2 Ponieważ/tamto Obrońca I też, nawet, mianowicie Pomocny By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ciało Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pułapka {Trap} Język przez metonimia, język Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga By pracować/dąż Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pomocny I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ja
Syr:51:2 o(/ti skepastE\s kai\ boETo\s e)ge/nou moi kai\ e)lutrO/sO to\ sO=ma/ mou e)X a)pOlei/as kai\ e)k pagi/dos diabolE=s glO/ssEs, a)po\ CHeile/On e)rgaDZome/nOn PSeu=dos kai\ e)/nanti tO=n parestEko/tOn e)ge/nou boETo\s kai\ e)lutrO/sO me
Syr:51:2 hoti skepastEs kai boETos egenu moi kai elytrOsO to sOma mu eX apOleias kai ek pagidos diabolEs glOssEs, apo CHeileOn ergaDZomenOn PSeudos kai enanti tOn parestEkotOn egenu boETos kai elytrOsO me
Syr:51:2 C N1M_NSM C N2_NSM VBI_AMI2S RP_DS C VAI_AMI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N1A_GSF C P N3D_GSF N1_GSF N1S_GSF P N3E_GPN V1_PMPGPN N3E_ASN C P RA_GPM VXI_XAPGPM VBI_AMI2S N2_NSM C VAI_AMI2S RP_AS
Syr:51:2 because/that protector and also, even, namely helpful to become become, happen I and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom the body I out of (+gen) ἐξ before vowels annihilation, destruction and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels trap ć tongue by metonymy, a language from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lip to work/strive lie falsehood, untruth, false religion and also, even, namely before (+gen) the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show to become become, happen helpful and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom I
Syr:51:2 because/that protector (nom) and helpful ([Adj] nom) you(sg)-were-BECOME-ed me (dat) and you(sg)-were-REDEEM-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) me (gen) out of (+gen) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) and out of (+gen) trap (gen)   tongue (gen) away from (+gen) lips (gen) while being-WORK/STRIVE-ed (gen) lie (nom|acc|voc) and before (+gen) the (gen) having STand-ed-WITH/BESIDE (gen) you(sg)-were-BECOME-ed helpful ([Adj] nom) and you(sg)-were-REDEEM-ed me (acc)
Syr:51:2 Syr_51:2_1 Syr_51:2_2 Syr_51:2_3 Syr_51:2_4 Syr_51:2_5 Syr_51:2_6 Syr_51:2_7 Syr_51:2_8 Syr_51:2_9 Syr_51:2_10 Syr_51:2_11 Syr_51:2_12 Syr_51:2_13 Syr_51:2_14 Syr_51:2_15 Syr_51:2_16 Syr_51:2_17 Syr_51:2_18 Syr_51:2_19 Syr_51:2_20 Syr_51:2_21 Syr_51:2_22 Syr_51:2_23 Syr_51:2_24 Syr_51:2_25 Syr_51:2_26 Syr_51:2_27 Syr_51:2_28 Syr_51:2_29 Syr_51:2_30 Syr_51:2_31
Syr:51:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:3 κατὰ τὸ πλῆθος ἐλέους καὶ ὀνόματός σου ἐκ βρυγμῶν ἕτοιμον εἰς βρῶμα, ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου, ἐκ πλειόνων θλίψεων, ὧν ἔσχον,
Syr:51:3 And hast delivered me, according to the multitude of they mercies and greatness of thy name, from the teeth of them that were ready to devour me, and out of the hands of such as sought after my life, and from the manifold afflictions which I had; (Sirach 51:3 Brenton)
Syr:51:3 według wielkości miłosierdzia i Twego imienia, od pokąsania przez tych, co są gotowi mnie połknąć, od ręki szukających mej duszy, z wielu utrapień, jakich doznałem, (Syr 51:3 BT_4)
Syr:51:3 κατὰ τὸ πλῆθος ἐλέους καὶ ὀνόματός σου ἐκ βρυγμῶν ἕτοιμον εἰς βρῶμα, ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου, ἐκ πλειόνων θλίψεων, ὧν ἔσχον,
Syr:51:3 κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ βρυγμός, -οῦ, ὁ ἕτοιμος -η -ον εἰς[1] βρῶμα[τ], -ατος, τό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) θλῖψις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
Syr:51:3 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Litość I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zgrzytanie Gotowy Do (+przyspieszenie) Żywność Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Więcej Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Kto/, który/, który By mieć
Syr:51:3 kata\ to\ plE=Tos e)le/ous kai\ o)no/mato/s sou e)k brugmO=n e(/toimon ei)s brO=ma, e)k CHeiro\s DZEtou/ntOn tE\n PSuCHE/n mou, e)k pleio/nOn Tli/PSeOn, O(=n e)/sCHon,
Syr:51:3 kata to plETos eleus kai onomatos su ek brygmOn hetoimon eis brOma, ek CHeiros DZEtuntOn tEn PSyCHEn mu, ek pleionOn TliPSeOn, hOn esCHon,
Syr:51:3 P RA_ASN N3E_ASN N3E_GSN C N3M_GSN RP_GS P N2_GPM A1_ASM P N3M_ASN P N3_GSF V2_PAPGPM RA_ASF N1_ASF RP_GS P A3C_GPF N3I_GPF RR_GPF VBI_AAI1S
Syr:51:3 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) mercy and also, even, namely name with regard to you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels gnashing ready into (+acc) food out of (+gen) ἐξ before vowels hand to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I out of (+gen) ἐξ before vowels more squeezing adversity, trial, trouble, difficulty who/whom/which to have
Syr:51:3 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) mercy (gen), mercies (acc) and name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) gnashings (gen) ready ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) food (nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) let-them-be-SEEK-ing! (classical), while SEEK-ing (gen) the (acc) life (acc) me (gen) out of (+gen) more (gen) squeezings (gen) who/whom/which (gen) I-HAVE-ed, they-HAVE-ed
Syr:51:3 Syr_51:3_1 Syr_51:3_2 Syr_51:3_3 Syr_51:3_4 Syr_51:3_5 Syr_51:3_6 Syr_51:3_7 Syr_51:3_8 Syr_51:3_9 Syr_51:3_10 Syr_51:3_11 Syr_51:3_12 Syr_51:3_13 Syr_51:3_14 Syr_51:3_15 Syr_51:3_16 Syr_51:3_17 Syr_51:3_18 Syr_51:3_19 Syr_51:3_20 Syr_51:3_21 Syr_51:3_22 Syr_51:3_23
Syr:51:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:4 ἀπὸ πνιγμοῦ πυρᾶς κυκλόθεν καὶ ἐκ μέσου πυρός, οὗ οὐκ ἐξέκαυσα,
Syr:51:4 From the choking of fire on every side, and from the midst of the fire which I kindled not; (Sirach 51:4 Brenton)
Syr:51:4 od uduszenia w ogniu, który mnie otacza, i z środka ognia, który nie ja zapaliłem, (Syr 51:4 BT_4)
Syr:51:4 ἀπὸ πνιγμοῦ πυρᾶς κυκλόθεν καὶ ἐκ μέσου πυρός, οὗ οὐκ ἐξέκαυσα,
Syr:51:4 ἀπό πνιγμός, -οῦ, ὁ [LXX] πυρά, -ᾶς, ἡ κυκλό·θεν καί ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) πῦρ, -ρός, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-)
Syr:51:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Ogień Dookoła I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ogień Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zapłonąć
Syr:51:4 a)po\ pnigmou= pura=s kuklo/Ten kai\ e)k me/sou puro/s, ou(= ou)k e)Xe/kausa,
Syr:51:4 apo pnigmu pyras kykloTen kai ek mesu pyros, hu uk eXekausa,
Syr:51:4 P N2_GSM N1A_GSF D C P A1_GSM N3_GSN RR_GSN D VAI_AAI1S
Syr:51:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ??? fire around and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done fire where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to inflame
Syr:51:4 away from (+gen) ??? (gen) fire (gen), fires (acc) around and out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! fire (gen) where; who/whom/which (gen) not I-INFLAME-ed
Syr:51:4 Syr_51:4_1 Syr_51:4_2 Syr_51:4_3 Syr_51:4_4 Syr_51:4_5 Syr_51:4_6 Syr_51:4_7 Syr_51:4_8 Syr_51:4_9 Syr_51:4_10 Syr_51:4_11
Syr:51:4 x x x x x x x x x x x
Syr:51:5 ἐκ βάθους κοιλίας ᾅδου καὶ ἀπὸ γλώσσης ἀκαθάρτου καὶ λόγου ψευδοῦς.
Syr:51:5 From the depth of the belly of hell, from an unclean tongue, and from lying words. (Sirach 51:5 Brenton)
Syr:51:5 z głębokich wnętrzności Szeolu, od języka nieczystego i od słowa kłamliwego, (Syr 51:5 BT_4)
Syr:51:5 ἐκ βάθους κοιλίας ᾅδου καὶ ἀπὸ γλώσσης ἀκαθάρτου καὶ λόγου ψευδοῦς.
Syr:51:5 ἐκ βάθο·ς, -ους, τό κοιλία, -ας, ἡ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ἀπό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἀ·κάθαρτος -ον καί λόγος, -ου, ὁ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Syr:51:5 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Głębokość Brzuch Hades; by śpiewać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Syr:51:5 e)k ba/Tous koili/as a(/|dou kai\ a)po\ glO/ssEs a)kaTa/rtou kai\ lo/gou PSeudou=s.
Syr:51:5 ek baTus koilias hadu kai apo glOssEs akaTartu kai logu PSeudus.
Syr:51:5 P N3E_GSN N1A_GSF N1M_GSM C P N1S_GSF A1B_GSF C N2_GSM A3H_GSM
Syr:51:5 out of (+gen) ἐξ before vowels depth belly Hades; to sing and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language unclean (impure) and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Syr:51:5 out of (+gen) depth (gen) belly (gen), bellies (acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! and away from (+gen) tongue (gen) unclean ([Adj] gen) and word (gen) lie (gen); liar ([Adj] gen)
Syr:51:5 Syr_51:5_1 Syr_51:5_2 Syr_51:5_3 Syr_51:5_4 Syr_51:5_5 Syr_51:5_6 Syr_51:5_7 Syr_51:5_8 Syr_51:5_9 Syr_51:5_10 Syr_51:5_11
Syr:51:5 x x x x x x x x x x x
Syr:51:6 βασιλεῖ διαβολὴ γλώσσης ἀδίκου. ἤγγισεν ἕως θανάτου ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ᾅδου κάτω.
Syr:51:6 By an accusation to the king from an unrighteous tongue my soul drew near even unto death, my life was near to the hell beneath. (Sirach 51:6 Brenton)
Syr:51:6 od oszczerstwa języka przewrotnego wobec króla. Dusza moja zbliżyła się aż do śmierci, a życie moje byli blisko Szeolu, na dole. (Syr 51:6 BT_4)
Syr:51:6 βασιλεῖ διαβολὴ γλώσσης ἀδίκου. ἤγγισεν ἕως θανάτου ψυχή μου, καὶ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ᾅδου κάτω.
Syr:51:6 βασιλεύς, -έως, ὁ   γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κάτω
Syr:51:6 Król Język przez metonimia, język Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja By być Hades; by śpiewać Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny
Syr:51:6 basilei= diabolE\ glO/ssEs a)di/kou. E)/ggisen e(/Os Tana/tou E( PSuCHE/ mou, kai\ E( DZOE/ mou E)=n su/neggus a(/|dou ka/tO.
Syr:51:6 basilei diabolE glOssEs adiku. Engisen heOs Tanatu hE PSyCHE mu, kai hE DZOE mu En synengys hadu katO.
Syr:51:6 N3V_DSM N1_NSF N1S_GSF A1B_GSF VAI_AAI3S P N2_GSM RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS V9_IAI3S D N1M_GSM D
Syr:51:6 king ć tongue by metonymy, a language unjust; to harm/do wrong to to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) until; dawn death; to put to death the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely the life being, living, spirit; alive I to be ć Hades; to sing down adown, under, to the bottom, below, nether
Syr:51:6 king (dat)   tongue (gen) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! he/she/it-NEAR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) me (gen) he/she/it-was   Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! down
Syr:51:6 Syr_51:6_1 Syr_51:6_2 Syr_51:6_3 Syr_51:6_4 Syr_51:6_5 Syr_51:6_6 Syr_51:6_7 Syr_51:6_8 Syr_51:6_9 Syr_51:6_10 Syr_51:6_11 Syr_51:6_12 Syr_51:6_13 Syr_51:6_14 Syr_51:6_15 Syr_51:6_16 Syr_51:6_17 Syr_51:6_18
Syr:51:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:7 περιέσχον με πάντοθεν, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν· ἐνέβλεπον εἰς ἀντίλημψιν ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ἦν.
Syr:51:7 They compassed me on every side, and there was no man to help me: I looked for the succour of men, but there was none. (Sirach 51:7 Brenton)
Syr:51:7 Ze wszystkich stron otoczyli mnie i nie znalazłem wspomożyciela, rozglądałem się za pomocą od ludzi, ale nie przyszła. (Syr 51:7 BT_4)
Syr:51:7 περιέσχον με πάντοθεν, καὶ οὐκ ἦν βοηθῶν· ἐνέβλεπον εἰς ἀντίλημψιν ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ἦν.
Syr:51:7 περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πάντο·θεν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:51:7 Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Ja Od wszędzie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pomocny; by pomagać By wyglądać na Do (+przyspieszenie) Odchylenie bliskie Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być
Syr:51:7 perie/sCHon me pa/ntoTen, kai\ ou)k E)=n o( boETO=n· e)ne/blepon ei)s a)nti/lEmPSin a)nTrO/pOn, kai\ ou)k E)=n.
Syr:51:7 periesCHon me pantoTen, kai uk En ho boETOn· eneblepon eis antilEmPSin anTrOpOn, kai uk En.
Syr:51:7 VBI_AAI3P RP_AS D C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PAPNSM V1I_IAI1S P N3I_ASF N2_GPM C D V9_IAI3S
Syr:51:7 to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents I from everywhere and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the helpful; to help to look upon into (+acc) deflection toward human and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be
Syr:51:7 I-CONTAINED-ed, they-CONTAINED-ed me (acc) from everywhere and not he/she/it-was the (nom) helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom) I-was-LOOK UPON-ing, they-were-LOOK UPON-ing into (+acc) deflection toward (acc) humans (gen) and not he/she/it-was
Syr:51:7 Syr_51:7_1 Syr_51:7_2 Syr_51:7_3 Syr_51:7_4 Syr_51:7_5 Syr_51:7_6 Syr_51:7_7 Syr_51:7_8 Syr_51:7_9 Syr_51:7_10 Syr_51:7_11 Syr_51:7_12 Syr_51:7_13 Syr_51:7_14 Syr_51:7_15
Syr:51:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:8 καὶ ἐμνήσθην τοῦ ἐλέους σου, κύριε, καὶ τῆς ἐργασίας σου τῆς ἀπ’ αἰῶνος, ὅτι ἐξαιρῇ τοὺς ὑπομένοντάς σε καὶ σῴζεις αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν.
Syr:51:8 Then thought I upon thy mercy, O Lord, and upon thy acts of old, how thou deliverest such as wait for thee, and savest them out of the hands of the enemies. (Sirach 51:8 Brenton)
Syr:51:8 Wówczas wspomniałem na miłosierdzie Twoje, Panie, i na dzieła Twoje, te od wieków - że wybawiasz tych, którzy cierpliwie czekają na Ciebie, i wyzwalasz ich z ręki nieprzyjaciół. (Syr 51:8 BT_4)
Syr:51:8 καὶ ἐμνήσθην τοῦ ἐλέους σου, κύριε, καὶ τῆς ἐργασίας σου τῆς ἀπ’ αἰῶνος, ὅτι ἐξαιρῇ τοὺς ὑπομένοντάς σε καὶ σῴζεις αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν.
Syr:51:8 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Syr:51:8 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Litość Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Biznesowe/gonitwy Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto By usuwać; by wyjmować By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi
Syr:51:8 kai\ e)mnE/sTEn tou= e)le/ous sou, ku/rie, kai\ tE=s e)rgasi/as sou tE=s a)p’ ai)O=nos, o(/ti e)XairE=| tou\s u(pome/nonta/s se kai\ sO/|DZeis au)tou\s e)k CHeiro\s e)CHTrO=n.
Syr:51:8 kai emnEsTEn tu eleus su, kyrie, kai tEs ergasias su tEs ap’ aiOnos, hoti eXairE tus hypomenontas se kai sODZeis autus ek CHeiros eCHTrOn.
Syr:51:8 C VSI_API1S RA_GSN N3E_GSN RP_GS N2_VSM C RA_GSF N1A_GSF RP_GS RA_GSF P N3W_GSM C V1_PMI2S RA_APM V1_PAPAPM RP_AS C V1_PAI2S RD_APM P N3_GSF A1A_GPM
Syr:51:8 and also, even, namely to remember/become mindful of the mercy you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the business/pursuits you; your/yours(sg) the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that to remove; to take out the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain you; your/yours(sg) and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile
Syr:51:8 and I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) mercy (gen), mercies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (gen) business/pursuits (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) away from (+gen) eon (gen) because/that you(sg)-are-being-REMOVE-ed, he/she/it-should-be-REMOVE-ing, you(sg)-should-be-being-REMOVE-ed; you(sg)-are-being-TAKE OUT-ed, he/she/it-should-be-TAKE OUT-ing, you(sg)-should-be-being-TAKE OUT-ed the (acc) while ENDURE-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-are-SAVE-ing them/same (acc) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Syr:51:8 Syr_51:8_1 Syr_51:8_2 Syr_51:8_3 Syr_51:8_4 Syr_51:8_5 Syr_51:8_6 Syr_51:8_7 Syr_51:8_8 Syr_51:8_9 Syr_51:8_10 Syr_51:8_11 Syr_51:8_12 Syr_51:8_13 Syr_51:8_14 Syr_51:8_15 Syr_51:8_16 Syr_51:8_17 Syr_51:8_18 Syr_51:8_19 Syr_51:8_20 Syr_51:8_21 Syr_51:8_22 Syr_51:8_23 Syr_51:8_24
Syr:51:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:9 καὶ ἀνύψωσα ἀπὸ γῆς ἱκετείαν μου καὶ ὑπὲρ θανάτου ῥύσεως ἐδεήθην·
Syr:51:9 Then lifted I up my supplications from the earth, and prayed for deliverance from death. (Sirach 51:9 Brenton)
Syr:51:9 Podniosłem z ziemi mój głos błagalny i prosiłem o uwolnienie od śmierci. (Syr 51:9 BT_4)
Syr:51:9 καὶ ἀνύψωσα ἀπὸ γῆς ἱκετείαν μου καὶ ὑπὲρ θανάτου ῥύσεως ἐδεήθην·
Syr:51:9 καί   ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑπέρ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ῥύσις, -εως, ἡ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Syr:51:9 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ja I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Śmierć; by zgładzać Płyń By potrzebować/wymagać
Syr:51:9 kai\ a)nu/PSOsa a)po\ gE=s i(ketei/an mou kai\ u(pe\r Tana/tou r(u/seOs e)deE/TEn·
Syr:51:9 kai anyPSOsa apo gEs hiketeian mu kai hyper Tanatu ryseOs edeETEn·
Syr:51:9 C VA_AAI1S P N1_GSF N1A_ASF RP_GS C P N2_GSM N3I_GSF VCI_API1S
Syr:51:9 and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land ć I and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) death; to put to death flow to need/require
Syr:51:9 and   away from (+gen) earth/land (gen)   me (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! flow (gen) I-was-NEED/REQUIRE-ed
Syr:51:9 Syr_51:9_1 Syr_51:9_2 Syr_51:9_3 Syr_51:9_4 Syr_51:9_5 Syr_51:9_6 Syr_51:9_7 Syr_51:9_8 Syr_51:9_9 Syr_51:9_10 Syr_51:9_11
Syr:51:9 x x x x x x x x x x x
Syr:51:10 ἐπεκαλεσάμην κύριον πατέρα κυρίου μου μή με ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως, ἐν καιρῷ ὑπερηφανιῶν ἀβοηθησίας· αἰνέσω τὸ ὄνομά σου ἐνδελεχῶς καὶ ὑμνήσω ἐν ἐξομολογήσει.
Syr:51:10 I called upon the Lord, the Father of my Lord, that he would not leave me in the days of my trouble, and in the time of the proud, when there was no help. (Sirach 51:10 Brenton)
Syr:51:10 Wzywałem Pana: «Ojcem moim jesteś i mocarzem, który mnie wyzwoli. Nie opuszczaj w dniach udręki, a w czasie przewagi pysznych - bez pomocy! Wychwalać będę bez przerwy Twoje imię i opiewać je będę w uwielbieniu». (Syr 51:10 BT_4)
Syr:51:10 ἐπεκαλεσάμην κύριον πατέρα κυρίου μου μή με ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως, ἐν καιρῷ ὑπερηφανιῶν ἀβοηθησίας· αἰνέσω τὸ ὄνομά σου ἐνδελεχῶς καὶ ὑμνήσω ἐν ἐξομολογήσει.
Syr:51:10 ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὑπερηφανία, -ας, ἡ   αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ἐν ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -)
Syr:51:10 By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Nie Ja By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Duma By chwalić Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wysławiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przyznawać
Syr:51:10 e)pekalesa/mEn ku/rion pate/ra kuri/ou mou mE/ me e)gkatalipei=n e)n E(me/rais Tli/PSeOs, e)n kairO=| u(perEfaniO=n a)boETEsi/as· ai)ne/sO to\ o)/noma/ sou e)ndeleCHO=s kai\ u(mnE/sO e)n e)XomologE/sei.
Syr:51:10 epekalesamEn kyrion patera kyriu mu mE me enkatalipein en hEmerais TliPSeOs, en kairO hyperEfaniOn aboETEsias· ainesO to onoma su endeleCHOs kai hymnEsO en eXomologEsei.
Syr:51:10 VAI_AMI1S N2_ASM N3_ASM N2_GSM RP_GS D RP_AS VB_AAN P N1A_DPF N3I_GSF P N2_DSM N1A_GPF N1A_GSF VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS D C VF_FAI1S P N3I_DSF
Syr:51:10 to call upon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. father lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I not I to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time pride ć to praise the name with regard to you; your/yours(sg) ć and also, even, namely to hymn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to confess
Syr:51:10 I-was-CALL-ed-UPON lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) father (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) not me (acc) to-GIVE UP in/among/by (+dat) days (dat) squeezing (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) prides (gen)   I-will-PRAISE, I-should-PRAISE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and I-will-HYMN, you(sg)-were-HYMN-ed, I-should-HYMN in/among/by (+dat) he/she/it-will-CONFESS, you(sg)-will-be-CONFESS-ed (classical)
Syr:51:10 Syr_51:10_1 Syr_51:10_2 Syr_51:10_3 Syr_51:10_4 Syr_51:10_5 Syr_51:10_6 Syr_51:10_7 Syr_51:10_8 Syr_51:10_9 Syr_51:10_10 Syr_51:10_11 Syr_51:10_12 Syr_51:10_13 Syr_51:10_14 Syr_51:10_15 Syr_51:10_16 Syr_51:10_17 Syr_51:10_18 Syr_51:10_19 Syr_51:10_20 Syr_51:10_21 Syr_51:10_22 Syr_51:10_23 Syr_51:10_24
Syr:51:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:11 καὶ εἰσηκούσθη ἡ δέησίς μου· ἔσωσας γάρ με ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐξείλου με ἐκ καιροῦ πονηροῦ.
Syr:51:11 I will praise thy name continually, and will sing praises with thanksgiving; and so my prayer was heard: (Sirach 51:11 Brenton)
Syr:51:11 I prośba moja została wysłuchana. Wybawiłeś mnie bowiem z zagłady i wyrwałeś z przygody złowrogiej. (Syr 51:11 BT_4)
Syr:51:11 καὶ εἰσηκούσθη δέησίς μου· ἔσωσας γάρ με ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐξείλου με ἐκ καιροῦ πονηροῦ.
Syr:51:11 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πονηρός -ά -όν
Syr:51:11 I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Obrona Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Dla odtąd, jak Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Okres czasu Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Syr:51:11 kai\ ei)sEkou/sTE E( de/Esi/s mou· e)/sOsas ga/r me e)X a)pOlei/as kai\ e)Xei/lou me e)k kairou= ponErou=.
Syr:51:11 kai eisEkusTE hE deEsis mu· esOsas gar me eX apOleias kai eXeilu me ek kairu ponEru.
Syr:51:11 C VSI_API3S RA_NSF N3I_NSF RP_GS VAI_AAI2S x RP_AS P N1A_GSF C V2_PMD2S RP_AS P N2_GSM A1A_GSM
Syr:51:11 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the plea I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save for since, as I out of (+gen) ἐξ before vowels annihilation, destruction and also, even, namely to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels period of time wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Syr:51:11 and he/she/it-was-HEARD-ed the (nom) plea (nom) me (gen) you(sg)-SAVE-ed for me (acc) out of (+gen) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) and you(sg)-were-TAKE OUT-ed me (acc) out of (+gen) period of time (gen) wicked ([Adj] gen)
Syr:51:11 Syr_51:11_1 Syr_51:11_2 Syr_51:11_3 Syr_51:11_4 Syr_51:11_5 Syr_51:11_6 Syr_51:11_7 Syr_51:11_8 Syr_51:11_9 Syr_51:11_10 Syr_51:11_11 Syr_51:11_12 Syr_51:11_13 Syr_51:11_14 Syr_51:11_15 Syr_51:11_16
Syr:51:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:12 διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι καὶ αἰνέσω σε καὶ εὐλογήσω τῷ ὀνόματι κυρίου.
Syr:51:12 For thou savedst me from destruction, and deliveredst me from the evil time: therefore will I give thanks, and praise thee, and bless they name, O Lord. (Sirach 51:12 Brenton)
Syr:51:12 Dlatego będę Cię wielbił i wychwalał, i błogosławił imieniu Pańskiemu. (Syr 51:12 BT_4)
Syr:51:12 διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι καὶ αἰνέσω σε καὶ εὐλογήσω τῷ ὀνόματι κυρίου.
Syr:51:12 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:51:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By chwalić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:51:12 dia\ tou=to e)XomologE/somai/ soi kai\ ai)ne/sO se kai\ eu)logE/sO tO=| o)no/mati kuri/ou.
Syr:51:12 dia tuto eXomologEsomai soi kai ainesO se kai eulogEsO tO onomati kyriu.
Syr:51:12 P RD_ASN VF_FMI1S RP_DS C VF_FAI1S RP_AS C VF_FAI1S RA_DSN N3M_DSN N2_GSM
Syr:51:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to praise you; your/yours(sg) and also, even, namely to bless the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:51:12 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and I-will-PRAISE, I-should-PRAISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:51:12 Syr_51:12_1 Syr_51:12_2 Syr_51:12_3 Syr_51:12_4 Syr_51:12_5 Syr_51:12_6 Syr_51:12_7 Syr_51:12_8 Syr_51:12_9 Syr_51:12_10 Syr_51:12_11 Syr_51:12_12
Syr:51:12 x x x x x x x x x x x x
Syr:51:13 Ἔτι ὢν νεώτερος πρὶν ἢ πλανηθῆναί με ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προσευχῇ μου.
Syr:51:13 When I was yet young, or ever I went abroad, I desired wisdom openly in my prayer. (Sirach 51:13 Brenton)
Syr:51:13 Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. (Syr 51:13 BT_4)
Syr:51:13 Ἔτι ὢν νεώτερος πρὶν πλανηθῆναί με ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προσευχῇ μου.
Syr:51:13 ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) πρίν ἤ[1] πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σοφία, -ας, ἡ   ἐν προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:51:13 Jeszcze/jeszcze By być Bardziej nowy/młodszy Wcześniejszy Albo By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ja By szukać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Modlitwa; by modlić się się Ja
Syr:51:13 *)/eti O)\n neO/teros pri\n E)\ planETE=nai/ me e)DZE/tEsa sofi/an profanO=s e)n proseuCHE=| mou.
Syr:51:13 eti On neOteros prin E planETEnai me eDZEtEsa sofian profanOs en proseuCHE mu.
Syr:51:13 D V9_PAPNSM A1A_NSMC D C VC_APN RP_AS VAI_AAI1S N1A_ASF D P N1_DSF RP_GS
Syr:51:13 yet/still to be newer/younger prior or to wander/cause to stray [see planet] I to seek sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prayer; to pray I
Syr:51:13 yet/still while being (nom) newer/younger ([Adj] nom) prior or to-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY me (acc) I-SEEK-ed sapience (acc)   in/among/by (+dat) prayer (dat); you(sg)-are-being-PRAY-ed, you(sg)-should-be-being-PRAY-ed me (gen)
Syr:51:13 Syr_51:13_1 Syr_51:13_2 Syr_51:13_3 Syr_51:13_4 Syr_51:13_5 Syr_51:13_6 Syr_51:13_7 Syr_51:13_8 Syr_51:13_9 Syr_51:13_10 Syr_51:13_11 Syr_51:13_12 Syr_51:13_13
Syr:51:13 x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:14 ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν.
Syr:51:14 I prayed for her before the temple, and will seek her out even to the end. (Sirach 51:14 Brenton)
Syr:51:14 U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. (Syr 51:14 BT_4)
Syr:51:14 ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν.
Syr:51:14 ἔν·αντι ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔσχατος -η -ον ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:51:14 Przedtem (+informacja) Świątynia {Skroń} By uważać godny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ostatni By odszukiwać On/ona/to/to samo
Syr:51:14 e)/nanti naou= E)Xi/oun peri\ au)tE=s kai\ e(/Os e)sCHa/tOn e)kDZEtE/sO au)tE/n.
Syr:51:14 enanti nau EXiun peri autEs kai heOs esCHatOn ekDZEtEsO autEn.
Syr:51:14 P N2_GSM V4I_IAI1S P RD_GSF C P A1_GPN VF_FAI1S RD_ASF
Syr:51:14 before (+gen) temple to deem worthy about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely until; dawn last to seek out he/she/it/same
Syr:51:14 before (+gen) temple (gen) I-was-DEEM-ing-WORTHY, they-were-DEEM-ing-WORTHY about (+acc,+gen) her/it/same (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) last (gen) I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT her/it/same (acc)
Syr:51:14 Syr_51:14_1 Syr_51:14_2 Syr_51:14_3 Syr_51:14_4 Syr_51:14_5 Syr_51:14_6 Syr_51:14_7 Syr_51:14_8 Syr_51:14_9 Syr_51:14_10
Syr:51:14 x x x x x x x x x x
Syr:51:15 ἐξ ἄνθους ὡς περκαζούσης σταφυλῆς εὐφράνθη ἡ καρδία μου ἐν αὐτῇ. ἐπέβη ὁ πούς μου ἐν εὐθύτητι, ἐκ νεότητός μου ἴχνευον αὐτήν.
Syr:51:15 Even from the flower till the grape was ripe hath my heart delighted in her: my foot went the right way, from my youth up sought I after her. (Sirach 51:15 Brenton)
Syr:51:15 Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me w niej się rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. (Syr 51:15 BT_4)
Syr:51:15 ἐξ ἄνθους ὡς περκαζούσης σταφυλῆς εὐφράνθη καρδία μου ἐν αὐτῇ. ἐπέβη πούς μου ἐν εὐθύτητι, ἐκ νεότητός μου ἴχνευον αὐτήν.
Syr:51:15 ἐκ ἄνθο·ς, -ους, τό ὡς   σταφυλή, -ῆς, ἡ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:51:15 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] Jak/jak Winogrona grono By celebrować/bądź wesoły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do ??? Stopa Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ja On/ona/to/to samo
Syr:51:15 e)X a)/nTous O(s perkaDZou/sEs stafulE=s eu)fra/nTE E( kardi/a mou e)n au)tE=|. e)pe/bE o( pou/s mou e)n eu)Tu/tEti, e)k neo/tEto/s mou i)/CHneuon au)tE/n.
Syr:51:15 eX anTus hOs perkaDZusEs stafylEs eufranTE hE kardia mu en autE. epebE ho pus mu en euTytEti, ek neotEtos mu iCHneuon autEn.
Syr:51:15 P N3E_GSN C V1_PAPGSF N1_GSF VC_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RD_DSF VZI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS P N3T_DSF P N3T_GSF RP_GS VB_AAI1S RD_ASF
Syr:51:15 out of (+gen) ἐξ before vowels flower [see chrys-anthemum, golden flower] as/like ć grape cluster to celebrate/be merry the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to ??? the foot I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] I ć he/she/it/same
Syr:51:15 out of (+gen) flower (gen) as/like   grape cluster (gen) he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) heart (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-???-ed the (nom) foot (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) uprightness (dat) out of (+gen) youth (gen) me (gen)   her/it/same (acc)
Syr:51:15 Syr_51:15_1 Syr_51:15_2 Syr_51:15_3 Syr_51:15_4 Syr_51:15_5 Syr_51:15_6 Syr_51:15_7 Syr_51:15_8 Syr_51:15_9 Syr_51:15_10 Syr_51:15_11 Syr_51:15_12 Syr_51:15_13 Syr_51:15_14 Syr_51:15_15 Syr_51:15_16 Syr_51:15_17 Syr_51:15_18 Syr_51:15_19 Syr_51:15_20 Syr_51:15_21 Syr_51:15_22
Syr:51:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:16 ἔκλινα ὀλίγον τὸ οὖς μου καὶ ἐδεξάμην καὶ πολλὴν εὗρον ἐμαυτῷ παιδείαν.
Syr:51:16 I bowed down mine ear a little, and received her, and gat much learning. (Sirach 51:16 Brenton)
Syr:51:16 Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. (Syr 51:16 BT_4)
Syr:51:16 ἔκλινα ὀλίγον τὸ οὖς μου καὶ ἐδεξάμην καὶ πολλὴν εὗρον ἐμαυτῷ παιδείαν.
Syr:51:16 κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὀλίγος -η -ον ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ παιδεία, -ας, ἡ
Syr:51:16 By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Mało [zobacz oligarchię] Ucho Ja I też, nawet, mianowicie By przyjmować I też, nawet, mianowicie Dużo By znajdować Siebie Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi.
Syr:51:16 e)/klina o)li/gon to\ ou)=s mou kai\ e)deXa/mEn kai\ pollE\n eu(=ron e)mautO=| paidei/an.
Syr:51:16 eklina oligon to us mu kai edeXamEn kai pollEn heuron emautO paideian.
Syr:51:16 VAI_AAI1S A1_ASN RA_ASN N3T_ASN RP_GS C VAI_AMI1S C A1_ASF VB_AAI1S RD_DSM N1A_ASF
Syr:51:16 to bend/wane [see incline, decline, recline] little [see oligarchy] the ear I and also, even, namely to receive and also, even, namely much to find myself chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
Syr:51:16 I-BEND/WANE-ed little (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) me (gen) and I-was-RECEIVE-ed and much (acc) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) myself (dat) chastisement (acc)
Syr:51:16 Syr_51:16_1 Syr_51:16_2 Syr_51:16_3 Syr_51:16_4 Syr_51:16_5 Syr_51:16_6 Syr_51:16_7 Syr_51:16_8 Syr_51:16_9 Syr_51:16_10 Syr_51:16_11 Syr_51:16_12
Syr:51:16 x x x x x x x x x x x x
Syr:51:17 προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ· τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν.
Syr:51:17 I profited therein, therefore will I ascribe glory unto him that giveth me wisdom. (Sirach 51:17 Brenton)
Syr:51:17 Postąpiłem w niej, a Temu, który mi dał mądrość, chcę oddać cześć. (Syr 51:17 BT_4)
Syr:51:17 προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ· τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν.
Syr:51:17 προ·κοπή, -ῆς, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σοφία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Syr:51:17 Postęp By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By dawać Ja Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By dawać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Syr:51:17 prokopE\ e)ge/neto/ moi e)n au)tE=|· tO=| dido/nti moi sofi/an dO/sO do/Xan.
Syr:51:17 prokopE egeneto moi en autE· tO didonti moi sofian dOsO doXan.
Syr:51:17 N1_NSF VBI_AMI3S RP_DS P RD_DSF RA_DSM V8_PAPDSM RP_DS N1A_ASF VF_FAI1S N1S_ASF
Syr:51:17 progress to become become, happen I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the to give I sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to give glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Syr:51:17 progress (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (dat) while GIVE-ing (dat) me (dat) sapience (acc) I-will-GIVE, I-should-GIVE glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)
Syr:51:17 Syr_51:17_1 Syr_51:17_2 Syr_51:17_3 Syr_51:17_4 Syr_51:17_5 Syr_51:17_6 Syr_51:17_7 Syr_51:17_8 Syr_51:17_9 Syr_51:17_10 Syr_51:17_11
Syr:51:17 x x x x x x x x x x x
Syr:51:18 διενοήθην γὰρ τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν καὶ ἐζήλωσα τὸ ἀγαθὸν καὶ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ.
Syr:51:18 For I purposed to do after her, and earnestly I followed that which is good; so shall I not be confounded. (Sirach 51:18 Brenton)
Syr:51:18 Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. (Syr 51:18 BT_4)
Syr:51:18 διενοήθην γὰρ τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν καὶ ἐζήλωσα τὸ ἀγαθὸν καὶ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ.
Syr:51:18 δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
Syr:51:18 By zamierzać Dla odtąd, jak By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do gorliwości Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zawstydzać
Syr:51:18 dienoE/TEn ga\r tou= poiE=sai au)tE\n kai\ e)DZE/lOsa to\ a)gaTo\n kai\ ou) mE\ ai)sCHunTO=.
Syr:51:18 dienoETEn gar tu poiEsai autEn kai eDZElOsa to agaTon kai u mE aisCHynTO.
Syr:51:18 VCI_API1S x RA_GSN VA_AAN RD_ASF C VAI_AAI1S RA_ASN A1_ASN C D D VC_APS1S
Syr:51:18 to purpose for since, as the to do/make he/she/it/same and also, even, namely to zeal the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to put to shame
Syr:51:18 I-was-PURPOSE-ed for the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) her/it/same (acc) and I-ZEAL-ed the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not not I-should-be-PUT-ed-TO-SHAME
Syr:51:18 Syr_51:18_1 Syr_51:18_2 Syr_51:18_3 Syr_51:18_4 Syr_51:18_5 Syr_51:18_6 Syr_51:18_7 Syr_51:18_8 Syr_51:18_9 Syr_51:18_10 Syr_51:18_11 Syr_51:18_12 Syr_51:18_13
Syr:51:18 x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:19 διαμεμάχισται ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῇ καὶ ἐν ποιήσει νόμου διηκριβασάμην. τὰς χεῖράς μου ἐξεπέτασα πρὸς ὕψος καὶ τὰ ἀγνοήματα αὐτῆς ἐπένθησα.
Syr:51:19 My soul hath wrestled with her, and in my doings I was exact: I stretched forth my hands to the heaven above, and bewailed my ignorances of her. (Sirach 51:19 Brenton)
Syr:51:19 Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. (Syr 51:19 BT_4)
Syr:51:19 διαμεμάχισται ψυχή μου ἐν αὐτῇ καὶ ἐν ποιήσει νόμου διηκριβασάμην. τὰς χεῖράς μου ἐξεπέτασα πρὸς ὕψος καὶ τὰ ἀγνοήματα αὐτῆς ἐπένθησα.
Syr:51:19   ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) νόμος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-) πρός ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων καί ὁ ἡ τό ἀ·γνόημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
Syr:51:19 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Robienie/robienie; by czynić/rób Prawo Ręka Ja Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja I też, nawet, mianowicie Źle zrozumiej On/ona/to/to samo By smucić się
Syr:51:19 diamema/CHistai E( PSuCHE/ mou e)n au)tE=| kai\ e)n poiE/sei no/mou diEkribasa/mEn. ta\s CHei=ra/s mou e)Xepe/tasa pro\s u(/PSos kai\ ta\ a)gnoE/mata au)tE=s e)pe/nTEsa.
Syr:51:19 diamemaCHistai hE PSyCHE mu en autE kai en poiEsei nomu diEkribasamEn. tas CHeiras mu eXepetasa pros hyPSos kai ta agnoEmata autEs epenTEsa.
Syr:51:19 VT_XMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RD_DSF C P N3I_DSF N2_GSM VAI_AMI1S RA_APF N3_APF RP_GS VAI_AAI1S P N3E_ASN C RA_APN N3M_APN RD_GSF VAI_AAI1S
Syr:51:19 ć the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among doing/making; to do/make law ć the hand I to ??? toward (+acc,+gen,+dat) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance and also, even, namely the mistake he/she/it/same to grieve
Syr:51:19   the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and in/among/by (+dat) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) law (gen)   the (acc) hands (acc) me (gen) I-???-ed toward (+acc,+gen,+dat) height (nom|acc|voc) and the (nom|acc) mistakes (nom|acc|voc) her/it/same (gen) I-GRIEVE-ed
Syr:51:19 Syr_51:19_1 Syr_51:19_2 Syr_51:19_3 Syr_51:19_4 Syr_51:19_5 Syr_51:19_6 Syr_51:19_7 Syr_51:19_8 Syr_51:19_9 Syr_51:19_10 Syr_51:19_11 Syr_51:19_12 Syr_51:19_13 Syr_51:19_14 Syr_51:19_15 Syr_51:19_16 Syr_51:19_17 Syr_51:19_18 Syr_51:19_19 Syr_51:19_20 Syr_51:19_21 Syr_51:19_22
Syr:51:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:20 τὴν ψυχήν μου κατεύθυνα εἰς αὐτὴν καὶ ἐν καθαρισμῷ εὗρον αὐτήν. καρδίαν ἐκτησάμην μετ’ αὐτῆς ἀπ’ ἀρχῆς· διὰ τοῦτο οὐ μὴ ἐγκαταλειφθῶ.
Syr:51:20 I directed my soul unto her, and I found her in pureness: I have had my heart joined with her from the beginning, therefore shall I not be forsaken. (Sirach 51:20 Brenton)
Syr:51:20 Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości; z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. (Syr 51:20 BT_4)
Syr:51:20 τὴν ψυχήν μου κατεύθυνα εἰς αὐτὴν καὶ ἐν καθαρισμῷ εὗρον αὐτήν. καρδίαν ἐκτησάμην μετ’ αὐτῆς ἀπ’ ἀρχῆς· διὰ τοῦτο οὐ μὴ ἐγκαταλειφθῶ.
Syr:51:20 ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν καθαρισμός, -οῦ, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
Syr:51:20 Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oczyszczanie By znajdować On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ?????????
Syr:51:20 tE\n PSuCHE/n mou kateu/Tuna ei)s au)tE\n kai\ e)n kaTarismO=| eu(=ron au)tE/n. kardi/an e)ktEsa/mEn met’ au)tE=s a)p’ a)rCHE=s· dia\ tou=to ou) mE\ e)gkataleifTO=.
Syr:51:20 tEn PSyCHEn mu kateuTyna eis autEn kai en kaTarismO heuron autEn. kardian ektEsamEn met’ autEs ap’ arCHEs· dia tuto u mE enkataleifTO.
Syr:51:20 RA_ASF N1_ASF RP_GS VA_AAI1S P RD_ASF C P N2_DSM VB_AAI1S RD_ASF N1A_ASF VAI_AMI1S P RD_GSF P N1_GSF P RD_ASN D D VV_APS1S
Syr:51:20 the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to lead keep straight, guide, direct, instruct into (+acc) he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among purification to find he/she/it/same heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare κατελιπεν
Syr:51:20 the (acc) life (acc) me (gen) I-LEAD-ed into (+acc) her/it/same (acc) and in/among/by (+dat) purification (dat) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) heart (acc) I-was-POSSESS-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) away from (+gen) beginning (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not not I-should-be-GIVE UP-ed
Syr:51:20 Syr_51:20_1 Syr_51:20_2 Syr_51:20_3 Syr_51:20_4 Syr_51:20_5 Syr_51:20_6 Syr_51:20_7 Syr_51:20_8 Syr_51:20_9 Syr_51:20_10 Syr_51:20_11 Syr_51:20_12 Syr_51:20_13 Syr_51:20_14 Syr_51:20_15 Syr_51:20_16 Syr_51:20_17 Syr_51:20_18 Syr_51:20_19 Syr_51:20_20 Syr_51:20_21 Syr_51:20_22
Syr:51:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:21 καὶ ἡ κοιλία μου ἐταράχθη τοῦ ἐκζητῆσαι αὐτήν· διὰ τοῦτο ἐκτησάμην ἀγαθὸν κτῆμα.
Syr:51:21 My heart was troubled in seeking her: therefore have I gotten a good possession. (Sirach 51:21 Brenton)
Syr:51:21 Wnętrze moje poruszyło się, aby jej szukać, i był to dla mnie zysk wspaniały. (Syr 51:21 BT_4)
Syr:51:21 καὶ κοιλία μου ἐταράχθη τοῦ ἐκζητῆσαι αὐτήν· διὰ τοῦτο ἐκτησάμην ἀγαθὸν κτῆμα.
Syr:51:21 καί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) κτῆμα[τ], -ατος, τό
Syr:51:21 I też, nawet, mianowicie Brzuch Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się By odszukiwać On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina')
Syr:51:21 kai\ E( koili/a mou e)tara/CHTE tou= e)kDZEtE=sai au)tE/n· dia\ tou=to e)ktEsa/mEn a)gaTo\n ktE=ma.
Syr:51:21 kai hE koilia mu etaraCHTE tu ekDZEtEsai autEn· dia tuto ektEsamEn agaTon ktEma.
Syr:51:21 C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VQI_API3S RA_GSN VA_AAN RD_ASF P RD_ASN VAI_AMI1S A1_ASN N3M_ASN
Syr:51:21 and also, even, namely the belly I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the to seek out he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms good inherently good, i.e. God-wrought. temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’)
Syr:51:21 and the (nom) belly (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) her/it/same (acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-was-POSSESS-ed good ([Adj] acc, nom|acc|voc) temporality (nom|acc|voc)
Syr:51:21 Syr_51:21_1 Syr_51:21_2 Syr_51:21_3 Syr_51:21_4 Syr_51:21_5 Syr_51:21_6 Syr_51:21_7 Syr_51:21_8 Syr_51:21_9 Syr_51:21_10 Syr_51:21_11 Syr_51:21_12 Syr_51:21_13
Syr:51:21 x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:22 ἔδωκεν κύριος γλῶσσάν μοι μισθόν μου, καὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν.
Syr:51:22 The Lord hath given me a tongue for my reward, and I will praise him therewith. (Sirach 51:22 Brenton)
Syr:51:22 Dał mi Pan język, jako zapłatę dla mnie, i będę Go nim chwalił. (Syr 51:22 BT_4)
Syr:51:22 ἔδωκεν κύριος γλῶσσάν μοι μισθόν μου, καὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν.
Syr:51:22 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μισθός, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:51:22 By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Język przez metonimia, język Ja Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By chwalić On/ona/to/to samo
Syr:51:22 e)/dOken ku/rios glO=ssa/n moi misTo/n mou, kai\ e)n au)tE=| ai)ne/sO au)to/n.
Syr:51:22 edOken kyrios glOssan moi misTon mu, kai en autE ainesO auton.
Syr:51:22 VAI_AAI3S N2_NSM N1S_ASF RP_DS N2_ASM RP_GS C P RD_DSF VF_FAI1S RD_ASM
Syr:51:22 to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. tongue by metonymy, a language I just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to praise he/she/it/same
Syr:51:22 he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) tongue (acc) me (dat) just recompense (acc) me (gen) and in/among/by (+dat) her/it/same (dat) I-will-PRAISE, I-should-PRAISE him/it/same (acc)
Syr:51:22 Syr_51:22_1 Syr_51:22_2 Syr_51:22_3 Syr_51:22_4 Syr_51:22_5 Syr_51:22_6 Syr_51:22_7 Syr_51:22_8 Syr_51:22_9 Syr_51:22_10 Syr_51:22_11
Syr:51:22 x x x x x x x x x x x
Syr:51:23 ἐγγίσατε πρός με, ἀπαίδευτοι, καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας.
Syr:51:23 Draw near unto me, ye unlearned, and dwell in the house of learning. (Sirach 51:23 Brenton)
Syr:51:23 Zbliżcie się do mnie, wy, którym brak wykształcenia, i zatrzymajcie się w domu nauki. (Syr 51:23 BT_4)
Syr:51:23 ἐγγίσατε πρός με, ἀπαίδευτοι, καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας.
Syr:51:23 ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·παίδευτος -ον καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παιδεία, -ας, ἡ
Syr:51:23 Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nie uczony I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi.
Syr:51:23 e)ggi/sate pro/s me, a)pai/deutoi, kai\ au)li/sTEte e)n oi)/kO| paidei/as.
Syr:51:23 engisate pros me, apaideutoi, kai aulisTEte en oikO paideias.
Syr:51:23 VA_AAD2P P RP_AS A1B_VPM C VS_APD2P P N2_DSM N1A_GSF
Syr:51:23 to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) I uninstructed and also, even, namely to spend the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
Syr:51:23 do-NEAR-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) uninstructed ([Adj] nom|voc) and be-you(pl)-SPEND-ed-THE-NIGHT!, you(pl)-should-be-SPEND-ed-THE-NIGHT in/among/by (+dat) house (dat) chastisement (gen)
Syr:51:23 Syr_51:23_1 Syr_51:23_2 Syr_51:23_3 Syr_51:23_4 Syr_51:23_5 Syr_51:23_6 Syr_51:23_7 Syr_51:23_8 Syr_51:23_9
Syr:51:23 x x x x x x x x x
Syr:51:24 τί ὅτι ὑστερεῖσθαι λέγετε ἐν τούτοις καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα;
Syr:51:24 Wherefore are ye slow, and what say ye to these things, seeing your souls are very thirsty? (Sirach 51:24 Brenton)
Syr:51:24 Na cóż, powiedzcie, pozbawiać się tego, za czym dusze wasze tak bardzo tęsknią? (Syr 51:24 BT_4)
Syr:51:24 τί ὅτι ὑστερεῖσθαι λέγετε ἐν τούτοις καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα;
Syr:51:24 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) σφόδρα
Syr:51:24 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto By podchodzić krótko By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty By pragnąć Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Syr:51:24 ti/ o(/ti u(sterei=sTai le/gete e)n tou/tois kai\ ai( PSuCHai\ u(mO=n diPSO=si sfo/dra;
Syr:51:24 ti hoti hystereisTai legete en tutois kai hai PSyCHai hymOn diPSOsi sfodra;
Syr:51:24 RI_ASN C V2_PMN V1_PAI2P P RD_DPN C RA_NPF N1_NPF RP_GP V3_PAI3P D
Syr:51:24 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to come up short to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you to thirst vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Syr:51:24 who/what/why (nom|acc) because/that to-be-being-COME-ed-UP-SHORT you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! in/among/by (+dat) these (dat) and the (nom) lifes (nom|voc) you(pl) (gen) they-are-THIRST-ing, they-should-be-THIRST-ing, while THIRST-ing (dat) vehement,
Syr:51:24 Syr_51:24_1 Syr_51:24_2 Syr_51:24_3 Syr_51:24_4 Syr_51:24_5 Syr_51:24_6 Syr_51:24_7 Syr_51:24_8 Syr_51:24_9 Syr_51:24_10 Syr_51:24_11 Syr_51:24_12
Syr:51:24 x x x x x x x x x x x x
Syr:51:25 ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα Κτήσασθε ἑαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου.
Syr:51:25 I opened my mouth, and said, Buy her for yourselves without money. (Sirach 51:25 Brenton)
Syr:51:25 Otworzyłem usta i mówię: Kupujcie sobie bez pieniędzy. (Syr 51:25 BT_4)
Syr:51:25 ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα Κτήσασθε ἑαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου.
Syr:51:25 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἄνευ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Syr:51:25 By otwierać Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie By mówić By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Samo /nasz /twój /siebie Bez (+informacja) Kawałek srebra
Syr:51:25 E)/noiXa to\ sto/ma mou kai\ e)la/lEsa *ktE/sasTe e(autoi=s a)/neu a)rguri/ou.
Syr:51:25 EnoiXa to stoma mu kai elalEsa ktEsasTe heautois aneu argyriu.
Syr:51:25 VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VAI_AAI1S VA_AMD2P RD_DPM P N2N_GSN
Syr:51:25 to open up the mouth/maw stoma I and also, even, namely to speak to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms self /our-/your-/themselves without (+gen) piece of silver
Syr:51:25 I-OPEN-ed-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) and I-SPEAK-ed be-you(pl)-POSSESS-ed! selves (dat) without (+gen) piece of silver (gen)
Syr:51:25 Syr_51:25_1 Syr_51:25_2 Syr_51:25_3 Syr_51:25_4 Syr_51:25_5 Syr_51:25_6 Syr_51:25_7 Syr_51:25_8 Syr_51:25_9 Syr_51:25_10
Syr:51:25 x x x x x x x x x x
Syr:51:26 τὸν τράχηλον ὑμῶν ὑπόθετε ὑπὸ ζυγόν, καὶ ἐπιδεξάσθω ἡ ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν. ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν.
Syr:51:26 Put your neck under the yoke, and let your soul receive instruction: she is hard at hand to find. (Sirach 51:26 Brenton)
Syr:51:26 Włóżcie kark wasz pod jarzmo i niech otrzyma dusza wasza naukę: aby ją znaleźć, nie trzeba szukać daleko. (Syr 51:26 BT_4)
Syr:51:26 τὸν τράχηλον ὑμῶν ὑπόθετε ὑπὸ ζυγόν, καὶ ἐπιδεξάσθω ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν. ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν.
Syr:51:26 ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) ὑπό ζυγός, -οῦ, ὁ καί ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παιδεία, -ας, ἡ ἐγγύς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:51:26 Gardło Ty By umieszczać poniżej Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala I też, nawet, mianowicie By przyjmować Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Blisko By być By znajdować On/ona/to/to samo
Syr:51:26 to\n tra/CHElon u(mO=n u(po/Tete u(po\ DZugo/n, kai\ e)pideXa/sTO E( PSuCHE\ u(mO=n paidei/an. e)ggu/s e)stin eu(rei=n au)tE/n.
Syr:51:26 ton traCHElon hymOn hypoTete hypo DZygon, kai epideXasTO hE PSyCHE hymOn paideian. engys estin heurein autEn.
Syr:51:26 RA_ASM N2_ASM RP_GP VE_AAD2P P N2_ASM C VA_AMD3S RA_NSF N1_NSF RP_GP N1A_ASF D V9_PAI3S VB_AAN RD_ASF
Syr:51:26 the throat you to place under under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing yoke/scale and also, even, namely to receive the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. near to be to find he/she/it/same
Syr:51:26 the (acc) throat (acc) you(pl) (gen) do-PLACE-you(pl)-UNDER! under (+acc), by (+gen) yoke/scale (acc) and let-him/her/it-be-RECEIVE-ed! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(pl) (gen) chastisement (acc) near he/she/it-is to-FIND her/it/same (acc)
Syr:51:26 Syr_51:26_1 Syr_51:26_2 Syr_51:26_3 Syr_51:26_4 Syr_51:26_5 Syr_51:26_6 Syr_51:26_7 Syr_51:26_8 Syr_51:26_9 Syr_51:26_10 Syr_51:26_11 Syr_51:26_12 Syr_51:26_13 Syr_51:26_14 Syr_51:26_15 Syr_51:26_16
Syr:51:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:27 ἴδετε ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐκοπίασα καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν.
Syr:51:27 Behold with your eyes, how that I have but little labour, and have gotten unto me much rest. (Sirach 51:27 Brenton)
Syr:51:27 Patrzcie oczami: mało się natrudziłem, a znalazłem dla siebie wielki odpoczynek. (Syr 51:27 BT_4)
Syr:51:27 ἴδετε ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐκοπίασα καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν.
Syr:51:27 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ὀλίγος -η -ον κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀνά·παυσις, -εως, ἡ
Syr:51:27 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty Ponieważ/tamto Mało [zobacz oligarchię] By trudzić się I też, nawet, mianowicie By znajdować Siebie Dużo Odpoczynek {Reszta}
Syr:51:27 i)/dete e)n o)fTalmoi=s u(mO=n o(/ti o)li/gon e)kopi/asa kai\ eu(=ron e)mautO=| pollE\n a)na/pausin.
Syr:51:27 idete en ofTalmois hymOn hoti oligon ekopiasa kai heuron emautO pollEn anapausin.
Syr:51:27 VB_AAD2P P N2_DPM RP_GP C A1_ASN VAI_AAI1S C VB_AAI1S RD_DSM A1_ASF N3I_ASF
Syr:51:27 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you because/that little [see oligarchy] to toil and also, even, namely to find myself much rest
Syr:51:27 do-SEE-you(pl)! in/among/by (+dat) eyes (dat) you(pl) (gen) because/that little (acc, nom|acc|voc) I-TOIL-ed and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) myself (dat) much (acc) rest (acc)
Syr:51:27 Syr_51:27_1 Syr_51:27_2 Syr_51:27_3 Syr_51:27_4 Syr_51:27_5 Syr_51:27_6 Syr_51:27_7 Syr_51:27_8 Syr_51:27_9 Syr_51:27_10 Syr_51:27_11 Syr_51:27_12
Syr:51:27 x x x x x x x x x x x x
Syr:51:28 μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ ἀριθμῷ ἀργυρίου καὶ πολὺν χρυσὸν κτήσασθε ἐν αὐτῇ.
Syr:51:28 Get learning with a great sum of money, and get much gold by her. (Sirach 51:28 Brenton)
Syr:51:28 Za naukę dajcie wielką ilość srebra, a zyskacie z nią bardzo wiele złota. (Syr 51:28 BT_4)
Syr:51:28 μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ ἀριθμῷ ἀργυρίου καὶ πολὺν χρυσὸν κτήσασθε ἐν αὐτῇ.
Syr:51:28 μετ·έχω (μετ+εχ-, -, 2nd μετα+σχ-, μετ+εσχη·κ-, -, -) παιδεία, -ας, ἡ ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ χρυσός, -οῦ, ὁ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:51:28 By brać udział Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Dużo Złoty By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:51:28 meta/sCHete paidei/as e)n pollO=| a)riTmO=| a)rguri/ou kai\ polu\n CHruso\n ktE/sasTe e)n au)tE=|.
Syr:51:28 metasCHete paideias en pollO ariTmO argyriu kai polyn CHryson ktEsasTe en autE.
Syr:51:28 VB_AAD2P N1A_GSF P A1_DSM N2_DSM N2N_GSN C A1P_ASM A1_ASM VA_AMD2P P RD_DSF
Syr:51:28 to partake chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much number [see arithmetic] piece of silver and also, even, namely much gold to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Syr:51:28 do-PARTAKE-you(pl)! chastisement (gen) in/among/by (+dat) much (dat) number (dat) piece of silver (gen) and much (acc) gold (acc) be-you(pl)-POSSESS-ed! in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Syr:51:28 Syr_51:28_1 Syr_51:28_2 Syr_51:28_3 Syr_51:28_4 Syr_51:28_5 Syr_51:28_6 Syr_51:28_7 Syr_51:28_8 Syr_51:28_9 Syr_51:28_10 Syr_51:28_11 Syr_51:28_12
Syr:51:28 x x x x x x x x x x x x
Syr:51:29 εὐφρανθείη ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ, καὶ μὴ αἰσχυνθείητε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ.
Syr:51:29 Let your soul rejoice in his mercy, and be not ashamed of his praise. (Sirach 51:29 Brenton)
Syr:51:29 Niech się raduje dusza wasza w miłosierdziu Pana i nie wstydźcie się Jego chwały! (Syr 51:29 BT_4)
Syr:51:29 εὐφρανθείη ψυχὴ ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ, καὶ μὴ αἰσχυνθείητε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ.
Syr:51:29 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἐν αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:51:29 By celebrować/bądź wesoły Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By zawstydzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chwal chwały; by chwalić On/ona/to/to samo
Syr:51:29 eu)franTei/E E( PSuCHE\ u(mO=n e)n tO=| e)le/ei au)tou=, kai\ mE\ ai)sCHunTei/Ete e)n ai)ne/sei au)tou=.
Syr:51:29 eufranTeiE hE PSyCHE hymOn en tO eleei autu, kai mE aisCHynTeiEte en ainesei autu.
Syr:51:29 VC_APO3S RA_NSF N1_NSF RP_GP P RA_DSN N3E_DSN RD_GSM C D VC_APO2P P N3I_DSF RD_GSM
Syr:51:29 to celebrate/be merry the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mercy; to show mercy he/she/it/same and also, even, namely not to put to shame in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among praise of praise; to praise he/she/it/same
Syr:51:29 he/she/it-happens-to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (opt) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! him/it/same (gen) and not you(pl)-happen-to-be-PUT-ed-TO-SHAME (opt) in/among/by (+dat) praise (dat); he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed (classical) him/it/same (gen)
Syr:51:29 Syr_51:29_1 Syr_51:29_2 Syr_51:29_3 Syr_51:29_4 Syr_51:29_5 Syr_51:29_6 Syr_51:29_7 Syr_51:29_8 Syr_51:29_9 Syr_51:29_10 Syr_51:29_11 Syr_51:29_12 Syr_51:29_13 Syr_51:29_14
Syr:51:29 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:51:30 ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ, καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ.
Syr:51:30 Work your work betimes, and in his time he will give you your reward. (Sirach 51:30 Brenton)
Syr:51:30 Wypełnijcie dzieło wasze przed czasem, a da wam nagrodę w porze oznaczonej. (Syr 51:30 BT_4)
Syr:51:30 ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ, καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ.
Syr:51:30 ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:51:30 By pracować/dąż Praca Ty Przedtem (+informacja) Okres czasu I też, nawet, mianowicie By dawać Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo
Syr:51:30 e)rga/DZesTe to\ e)/rgon u(mO=n pro\ kairou=, kai\ dO/sei to\n misTo\n u(mO=n e)n kairO=| au)tou=.
Syr:51:30 ergaDZesTe to ergon hymOn pro kairu, kai dOsei ton misTon hymOn en kairO autu.
Syr:51:30 V1_PMI2P RA_ASN N2N_ASN RP_GP P N2_GSM C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GP P N2_DSM RD_GSM
Syr:51:30 to work/strive the work you before (+gen) period of time and also, even, namely to give the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time he/she/it/same
Syr:51:30 you(pl)-are-being-WORK/STRIVE-ed, be-you(pl)-being-WORK/STRIVE-ed! the (nom|acc) work (nom|acc|voc) you(pl) (gen) before (+gen) period of time (gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (acc) just recompense (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) him/it/same (gen)
Syr:51:30 Syr_51:30_1 Syr_51:30_2 Syr_51:30_3 Syr_51:30_4 Syr_51:30_5 Syr_51:30_6 Syr_51:30_7 Syr_51:30_8 Syr_51:30_9 Syr_51:30_10 Syr_51:30_11 Syr_51:30_12 Syr_51:30_13 Syr_51:30_14
Syr:51:30 x x x x x x x x x x x x x x