Pss:11:0t Τῷ Σαλωμων· εἰς προσδοκίαν.
Pss:11:0t translation by G. Buchanan Gray) XI. Of Solomon. Unto expectation.
Pss:11:0t  
Pss:11:0t Τῷ Σαλωμων· εἰς προσδοκίαν.
Pss:11:0t        
Pss:11:0t        
Pss:11:0t *tO=| *salOmOn· ei)s prosdoki/an.
Pss:11:0t tO salOmOn· eis prosdokian.
Pss:11:0t RA_DSM N_DSM P N1A_ASF
Pss:11:0t        
Pss:11:0t        
Pss:11:0t Pss_11:0t_1 Pss_11:0t_2 Pss_11:0t_3 Pss_11:0t_4
Pss:11:0t x x x x
Pss:11:1 Σαλπίσατε ἐν Σιων ἐν σάλπιγγι σημασίας ἁγίων, κηρύξατε ἐν Ιερουσαλημ φωνὴν εὐαγγελιζομένου· ὅτι ἠλέησεν ὁ θεὸς Ισραηλ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν.
Pss:11:1 translation by G. Buchanan Gray) 11 1 Blow ye in Zion on the trumpet to summon (the) saints, 2 Cause ye to be heard in Jerusalem the voice of him that bringeth good tidings; For God hath had pity on Israel in visiting them.
Pss:11:1  
Pss:11:1 Σαλπίσατε ἐν Σιων ἐν σάλπιγγι σημασίας ἁγίων, κηρύξατε ἐν Ιερουσαλημ φωνὴν εὐαγγελιζομένου· ὅτι ἠλέησεν θεὸς Ισραηλ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν.
Pss:11:1 σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν Σιών, ἡ ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ   ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. φωνή, -ῆς, ἡ εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ὅτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:11:1 By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Dźwięku/głos płacze By głosić ewangelię Ponieważ/tamto By okazać miłosierdzie Bóg  Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przeoczenie [nadzorowanie]; by nadzorować On/ona/to/to samo
Pss:11:1 *salpi/sate e)n *siOn e)n sa/lpiggi sEmasi/as a(gi/On, kEru/Xate e)n *ierousalEm fOnE\n eu)aggeliDZome/nou· o(/ti E)le/Esen o( Teo\s *israEl e)n tE=| e)piskopE=| au)tO=n.
Pss:11:1 salpisate en siOn en salpingi sEmasias hagiOn, kEryXate en ierusalEm fOnEn euangeliDZomenu· hoti EleEsen ho Teos israEl en tE episkopE autOn.
Pss:11:1 VA_AAD2P P N_DSF P N3G_DS N1A_GS A1A_GPM VA_AAD2P P N_DS N1_ASF V1_PMPGSM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_GS P RA_DSF N1_DSF RD_GPM
Pss:11:1 to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet ć dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to proclaim announce, preach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] sound/voice cries to evangelize because/that to show mercy the god [see theology] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the oversight [overseeing]; to oversee he/she/it/same
Pss:11:1 do-TRUMPET-you(pl)! in/among/by (+dat) Zion (indecl) in/among/by (+dat) trumpet (dat)   holy ([Adj] gen) do-PROCLAIM-you(pl)! in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) sound/voice (acc) while being-EVANGELIZE-ed (gen) because/that he/she/it-SHOW-ed-MERCY the (nom) god (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) oversight (dat); you(sg)-are-being-OVERSEE-ed, he/she/it-should-be-OVERSEE-ing, you(sg)-should-be-being-OVERSEE-ed them/same (gen)
Pss:11:1 Pss_11:1_1 Pss_11:1_2 Pss_11:1_3 Pss_11:1_4 Pss_11:1_5 Pss_11:1_6 Pss_11:1_7 Pss_11:1_8 Pss_11:1_9 Pss_11:1_10 Pss_11:1_11 Pss_11:1_12 Pss_11:1_13 Pss_11:1_14 Pss_11:1_15 Pss_11:1_16 Pss_11:1_17 Pss_11:1_18 Pss_11:1_19 Pss_11:1_20 Pss_11:1_21
Pss:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:11:2 στῆθι, Ιερουσαλημ, ἐφ’ ὑψηλοῦ καὶ ἰδὲ τὰ τέκνα σου ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν συνηγμένα εἰς ἅπαξ ὑπὸ κυρίου.
Pss:11:2 translation by G. Buchanan Gray) 3 (2) Stand on the height, O Jerusalem, and behold thy children, From the East and the West, gathered together by the Lord;
Pss:11:2  
Pss:11:2 στῆθι, Ιερουσαλημ, ἐφ’ ὑψηλοῦ καὶ ἰδὲ τὰ τέκνα σου ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν συνηγμένα εἰς ἅπαξ ὑπὸ κυρίου.
Pss:11:2 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐπί ὑψηλός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί δυσμή, -ῆς, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] ἅπαξ ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:11:2 By powodować stać Jerozolima [miasto z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podniesiony I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecko Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Na zachód By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Raz Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:11:2 stE=Ti, *ierousalEm, e)f’ u(PSElou= kai\ i)de\ ta\ te/kna sou a)po\ a)natolO=n kai\ dusmO=n sunEgme/na ei)s a(/paX u(po\ kuri/ou.
Pss:11:2 stETi, ierusalEm, ef’ hyPSElu kai ide ta tekna su apo anatolOn kai dysmOn synEgmena eis hapaX hypo kyriu.
Pss:11:2 VH_AAD2S N_VS P A1_GSM C VB_AAD2S RA_APN N2N_APN RP_GS P N1_GPF C N1_GPF VK_XMPAPN P D P N2_GSM
Pss:11:2 to cause to stand Jerusalem [city of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing elevated and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the child you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely west to gather together into (+acc) once under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:11:2 do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! Jerusalem (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) elevated ([Adj] gen) and do-SEE-you(sg)! the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) and wests (gen) having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|acc|voc) into (+acc) once under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pss:11:2 Pss_11:2_1 Pss_11:2_2 Pss_11:2_3 Pss_11:2_4 Pss_11:2_5 Pss_11:2_6 Pss_11:2_7 Pss_11:2_8 Pss_11:2_9 Pss_11:2_10 Pss_11:2_11 Pss_11:2_12 Pss_11:2_13 Pss_11:2_14 Pss_11:2_15 Pss_11:2_16 Pss_11:2_17 Pss_11:2_18
Pss:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:11:3 ἀπὸ βορρᾶ ἔρχονται τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ θεοῦ αὐτῶν, ἐκ νήσων μακρόθεν συνήγαγεν αὐτοὺς ὁ θεός.
Pss:11:3 translation by G. Buchanan Gray) 4 (3) From the North they come in the gladness of their God, From the isles afar off God hath gathered them.
Pss:11:3  
Pss:11:3 ἀπὸ βορρᾶ ἔρχονται τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ θεοῦ αὐτῶν, ἐκ νήσων μακρόθεν συνήγαγεν αὐτοὺς θεός.
Pss:11:3 ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ νῆσος, -ου, ἡ μακρό·θεν συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:11:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ By przychodzić Wesołość Bóg  On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wyspa Z dala By zbierać się razem On/ona/to/to samo Bóg 
Pss:11:3 a)po\ borra= e)/rCHontai tE=| eu)frosu/nE| tou= Teou= au)tO=n, e)k nE/sOn makro/Ten sunE/gagen au)tou\s o( Teo/s.
Pss:11:3 apo borra erCHontai tE eufrosynE tu Teu autOn, ek nEsOn makroTen synEgagen autus ho Teos.
Pss:11:3 P N1T_GSM V1_PMI3P RA_DSF N1_DSF RA_GSM N2_GSM RD_GPM P N2_GPF D VBI_AAI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM
Pss:11:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north to come the cheerfulness the god [see theology] he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels island from afar to gather together he/she/it/same the god [see theology]
Pss:11:3 away from (+gen) north (gen, voc) they-are-being-COME-ed the (dat) cheerfulness (dat) the (gen) god (gen) them/same (gen) out of (+gen) islands (gen) from afar he/she/it-GATHER TOGETHER-ed them/same (acc) the (nom) god (nom)
Pss:11:3 Pss_11:3_1 Pss_11:3_2 Pss_11:3_3 Pss_11:3_4 Pss_11:3_5 Pss_11:3_6 Pss_11:3_7 Pss_11:3_8 Pss_11:3_9 Pss_11:3_10 Pss_11:3_11 Pss_11:3_12 Pss_11:3_13 Pss_11:3_14 Pss_11:3_15
Pss:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:11:4 ὄρη ὑψηλὰ ἐταπείνωσεν εἰς ὁμαλισμὸν αὐτοῖς, οἱ βουνοὶ ἐφύγοσαν ἀπὸ εἰσόδου αὐτῶν·
Pss:11:4 translation by G. Buchanan Gray) 5 (4) High mountains hath He abased into a plain for them; 6 The hills fled at their entrance.
Pss:11:4  
Pss:11:4 ὄρη ὑψηλὰ ἐταπείνωσεν εἰς ὁμαλισμὸν αὐτοῖς, οἱ βουνοὶ ἐφύγοσαν ἀπὸ εἰσόδου αὐτῶν·
Pss:11:4 ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό εἴσ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:11:4 Wchodź Podniesiony Do niżej Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Wzgórze By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wejście {Pozycja} On/ona/to/to samo
Pss:11:4 o)/rE u(PSEla\ e)tapei/nOsen ei)s o(malismo\n au)toi=s, oi( bounoi\ e)fu/gosan a)po\ ei)so/dou au)tO=n·
Pss:11:4 orE hyPSEla etapeinOsen eis homalismon autois, hoi bunoi efygosan apo eisodu autOn·
Pss:11:4 N3E_APN A1_APN VAI_AAI3S P N2_ASM RD_DPM RA_NPM N2_NPM VBI_AAI3P P N2_GSF RD_GPM
Pss:11:4 mount elevated to lower into (+acc) ć he/she/it/same the hill to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing entry he/she/it/same
Pss:11:4 mounts (nom|acc|voc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-LOWER-ed into (+acc)   them/same (dat) the (nom) hills (nom|voc) they-FLEE-ed away from (+gen) entry (gen) them/same (gen)
Pss:11:4 Pss_11:4_1 Pss_11:4_2 Pss_11:4_3 Pss_11:4_4 Pss_11:4_5 Pss_11:4_6 Pss_11:4_7 Pss_11:4_8 Pss_11:4_9 Pss_11:4_10 Pss_11:4_11 Pss_11:4_12
Pss:11:4 x x x x x x x x x x x x
Pss:11:5 οἱ δρυμοὶ ἐσκίασαν αὐτοῖς ἐν τῇ παρόδῳ αὐτῶν, πᾶν ξύλον εὐωδίας ἀνέτειλεν αὐτοῖς ὁ θεός,
Pss:11:5 translation by G. Buchanan Gray) (5) The woods gave them shelter as they passed by; 7 Every sweet-smelling tree God caused to spring up for them,
Pss:11:5  
Pss:11:5 οἱ δρυμοὶ ἐσκίασαν αὐτοῖς ἐν τῇ παρόδῳ αὐτῶν, πᾶν ξύλον εὐωδίας ἀνέτειλεν αὐτοῖς θεός,
Pss:11:5 ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πάρ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό εὐ·ωδία, -ας, ἡ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:11:5 On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Aromat By podnosić się wiosnę {sprężynę} On/ona/to/to samo Bóg 
Pss:11:5 oi( drumoi\ e)ski/asan au)toi=s e)n tE=| paro/dO| au)tO=n, pa=n Xu/lon eu)Odi/as a)ne/teilen au)toi=s o( Teo/s,
Pss:11:5 hoi drymoi eskiasan autois en tE parodO autOn, pan Xylon euOdias aneteilen autois ho Teos,
Pss:11:5 RA_NPM N2_NPM VSI_AAI3P RD_DPM P RA_DSF N2_DSM RD_GPM A3_ASN N2N_ASN N1A_GSF VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM
Pss:11:5 the ć ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? he/she/it/same every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. aroma to rise spring up he/she/it/same the god [see theology]
Pss:11:5 the (nom)     them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (dat) them/same (gen) every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) aroma (gen), aromas (acc) he/she/it-TO RISE-ed them/same (dat) the (nom) god (nom)
Pss:11:5 Pss_11:5_1 Pss_11:5_2 Pss_11:5_3 Pss_11:5_4 Pss_11:5_5 Pss_11:5_6 Pss_11:5_7 Pss_11:5_8 Pss_11:5_9 Pss_11:5_10 Pss_11:5_11 Pss_11:5_12 Pss_11:5_13 Pss_11:5_14 Pss_11:5_15
Pss:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:11:6 ἵνα παρέλθῃ Ισραηλ ἐν ἐπισκοπῇ δόξης θεοῦ αὐτῶν.
Pss:11:6 translation by G. Buchanan Gray) (6) That Israel might pass by in the visitation of the glory of their God.
Pss:11:6  
Pss:11:6 ἵνα παρέλθῃ Ισραηλ ἐν ἐπισκοπῇ δόξης θεοῦ αὐτῶν.
Pss:11:6 ἵνα παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) δόξα, -ης, ἡ θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:11:6 żeby / ażeby / bo By mijać mijaj, obok, albo przeszły Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przeoczenie [nadzorowanie]; by nadzorować Sławy/wzbudzanie grozy Bóg  On/ona/to/to samo
Pss:11:6 i(/na pare/lTE| *israEl e)n e)piskopE=| do/XEs Teou= au)tO=n.
Pss:11:6 hina parelTE israEl en episkopE doXEs Teu autOn.
Pss:11:6 C VB_AAS3S N_GS P N1_DSF N1S_GSF N2_GSM RD_GPM
Pss:11:6 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to pass by go by, beside, or past Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among oversight [overseeing]; to oversee glory/awesomeness god [see theology] he/she/it/same
Pss:11:6 so that / in order to /because he/she/it-should-PASS BY Israel (indecl) in/among/by (+dat) oversight (dat); you(sg)-are-being-OVERSEE-ed, he/she/it-should-be-OVERSEE-ing, you(sg)-should-be-being-OVERSEE-ed glory/awesomeness (gen) god (gen) them/same (gen)
Pss:11:6 Pss_11:6_1 Pss_11:6_2 Pss_11:6_3 Pss_11:6_4 Pss_11:6_5 Pss_11:6_6 Pss_11:6_7 Pss_11:6_8
Pss:11:6 x x x x x x x x
Pss:11:7 Ἔνδυσαι, Ιερουσαλημ, τὰ ἱμάτια τῆς δόξης σου, ἑτοίμασον τὴν στολὴν τοῦ ἁγιάσματός σου· ὅτι ὁ θεὸς ἐλάλησεν ἀγαθὰ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.
Pss:11:7 translation by G. Buchanan Gray) 8 (7) Put on, O Jerusalem, thy glorious garments; Make ready thy holy robe; For God hath spoken good concerning Israel, for ever and ever.
Pss:11:7  
Pss:11:7 Ἔνδυσαι, Ιερουσαλημ, τὰ ἱμάτια τῆς δόξης σου, ἑτοίμασον τὴν στολὴν τοῦ ἁγιάσματός σου· ὅτι θεὸς ἐλάλησεν ἀγαθὰ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.
Pss:11:7 ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἔτι
Pss:11:7 By ubierać Jerozolima [miasto z] Ubierająca część garderoby, płaszcz Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) Do gotowy Szyku uniform, kostium, prośba Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Bóg  By mówić Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Izrael Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze
Pss:11:7 *)/endusai, *ierousalEm, ta\ i(ma/tia tE=s do/XEs sou, e(toi/mason tE\n stolE\n tou= a(gia/smato/s sou· o(/ti o( Teo\s e)la/lEsen a)gaTa\ *israEl ei)s to\n ai)O=na kai\ e)/ti.
Pss:11:7 endysai, ierusalEm, ta himatia tEs doXEs su, hetoimason tEn stolEn tu hagiasmatos su· hoti ho Teos elalEsen agaTa israEl eis ton aiOna kai eti.
Pss:11:7 VA_AAN N_VS RA_APN N2N_APN RA_GSF N1S_GSF RP_GS VF_FAPASN RA_ASF N1_ASF RA_GSN N3M_GSN RP_GS C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S A1_APN N_AS P RA_ASM N3W_ASM C D
Pss:11:7 to clothe Jerusalem [city of] the clothing garment, cloak the glory/awesomeness you; your/yours(sg) to ready the array uniform, costume, suit the ć you; your/yours(sg) because/that the god [see theology] to speak good inherently good, i.e. God-wrought. Israel into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely yet/still
Pss:11:7 to-CLOTHE, be-you(sg)-CLOTHE-ed!, he/she/it-happens-to-CLOTHE (opt) Jerusalem (indecl) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) array (acc) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that the (nom) god (nom) he/she/it-SPEAK-ed good ([Adj] nom|acc|voc) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) eon (acc) and yet/still
Pss:11:7 Pss_11:7_1 Pss_11:7_2 Pss_11:7_3 Pss_11:7_4 Pss_11:7_5 Pss_11:7_6 Pss_11:7_7 Pss_11:7_8 Pss_11:7_9 Pss_11:7_10 Pss_11:7_11 Pss_11:7_12 Pss_11:7_13 Pss_11:7_14 Pss_11:7_15 Pss_11:7_16 Pss_11:7_17 Pss_11:7_18 Pss_11:7_19 Pss_11:7_20 Pss_11:7_21 Pss_11:7_22 Pss_11:7_23 Pss_11:7_24
Pss:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:11:8 ποιήσαι κύριος ἃ ἐλάλησεν ἐπὶ Ισραηλ καὶ Ιερουσαλημ, ἀναστήσαι κύριος τὸν Ισραηλ ἐν ὀνόματι δόξης αὐτοῦ·
Pss:11:8 translation by G. Buchanan Gray) 9 (8) Let the Lord do what He hath spoken concerning Israel and Jerusalem; Let the Lord raise up Israel by His glorious name.
Pss:11:8  
Pss:11:8 ποιήσαι κύριος ἐλάλησεν ἐπὶ Ισραηλ καὶ Ιερουσαλημ, ἀναστήσαι κύριος τὸν Ισραηλ ἐν ὀνόματι δόξης αὐτοῦ·
Pss:11:8 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:11:8 By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo
Pss:11:8 poiE/sai ku/rios a(/ e)la/lEsen e)pi\ *israEl kai\ *ierousalEm, a)nastE/sai ku/rios to\n *israEl e)n o)no/mati do/XEs au)tou=·
Pss:11:8 poiEsai kyrios ha elalEsen epi israEl kai ierusalEm, anastEsai kyrios ton israEl en onomati doXEs autu·
Pss:11:8 VA_AAN N2_NSM RR_APN VAI_AAI3S P N_DS C N_DS VA_AAN N2_NSM RA_ASM N_AS P N3M_DSN N1S_GSF RD_GSM
Pss:11:8 to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely Jerusalem [city of] to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to glory/awesomeness he/she/it/same
Pss:11:8 to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and Jerusalem (indecl) to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) name (dat) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen)
Pss:11:8 Pss_11:8_1 Pss_11:8_2 Pss_11:8_3 Pss_11:8_4 Pss_11:8_5 Pss_11:8_6 Pss_11:8_7 Pss_11:8_8 Pss_11:8_9 Pss_11:8_10 Pss_11:8_11 Pss_11:8_12 Pss_11:8_13 Pss_11:8_14 Pss_11:8_15 Pss_11:8_16
Pss:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:11:9 τοῦ κυρίου τὸ ἔλεος ἐπὶ τὸν Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.
Pss:11:9 translation by G. Buchanan Gray) (9) The mercy of the Lord be upon Israel for ever and ever.
Pss:11:9  
Pss:11:9 τοῦ κυρίου τὸ ἔλεος ἐπὶ τὸν Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι.
Pss:11:9 ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἔτι
Pss:11:9 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze
Pss:11:9 tou= kuri/ou to\ e)/leos e)pi\ to\n *israEl ei)s to\n ai)O=na kai\ e)/ti.
Pss:11:9 tu kyriu to eleos epi ton israEl eis ton aiOna kai eti.
Pss:11:9 RA_GSM N2_GSM RA_ASN N3E_ASN P RA_ASM N_AS P RA_ASM N3W_ASM C D
Pss:11:9 the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely yet/still
Pss:11:9 the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) eon (acc) and yet/still
Pss:11:9 Pss_11:9_1 Pss_11:9_2 Pss_11:9_3 Pss_11:9_4 Pss_11:9_5 Pss_11:9_6 Pss_11:9_7 Pss_11:9_8 Pss_11:9_9 Pss_11:9_10 Pss_11:9_11 Pss_11:9_12
Pss:11:9 x x x x x x x x x x x x