Pwt:34:1 καὶ ἀνέβη Μωϋσῆς ἀπὸ Αραβωθ Μωὰβ ἐπὶ τὸ ὄρος Ναβαυ ἐπὶ κορυφὴν Φασγα, ἥ ἐστιν ἐπὶ προσώπου Ιεριχω, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος πᾶσαν τὴν γῆν Γαλααδ ἕως Δαν
Pwt:34:1 And Moses went up from Araboth Moab to the mount of Nabau, to the top of Phasga, which is before Jericho; and the Lord shewed him all the mount of Galaad to Dan, and all the land of Nephthali, (Deuteronomy 34:1 Brenton)
Pwt:34:1 Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, (Pwt 34:1 BT_4)
Pwt:34:1 Καὶ ἀνέβη Μωϋσῆς ἀπὸ Αραβωθ Μωὰβ ἐπὶ τὸ ὄρος Ναβαυ ἐπὶ κορυφὴν Φασγα, ἐστιν ἐπὶ προσώπου Ιεριχω, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος πᾶσαν τὴν γῆν Γαλααδ ἕως Δαν
Pwt:34:1 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό     ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   ἐπί     ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰεριχώ, ἡ καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Pwt:34:1 I też, nawet, mianowicie By podnosić Mojżesz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Jerycho I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Aż; świtaj
Pwt:34:1 *kai\ a)ne/bE *mou+sE=s a)po\ *arabOT *mOa\b e)pi\ to\ o)/ros *nabau e)pi\ korufE\n *fasga, E(/ e)stin e)pi\ prosO/pou *ieriCHO, kai\ e)/deiXen au)tO=| ku/rios pa=san tE\n gE=n *galaad e(/Os *dan
Pwt:34:1 kai anebE mo+ysEs apo arabOT mOab epi to oros nabau epi koryfEn fasga, hE estin epi prosOpu ieriCHO, kai edeiXen autO kyrios pasan tEn gEn galaad heOs dan
Pwt:34:1 C VZI_AAI3S N1M_NSM P N_GS N_GS P RA_ASN N3E_ASN N_GS P N1_ASF N_GS RR_NSF V9_PAI3S P N2N_GSN N_GS C VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N_GS P N_GSM
Pwt:34:1 and also, even, namely to ascend Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face Jericho and also, even, namely to show he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land ć until; dawn ć
Pwt:34:1 and he/she/it-ASCEND-ed Moses (nom) away from (+gen)     upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat)     who/whom/which (nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) Jericho (indecl) and he/she/it-SHOW-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Pwt:34:1 Pwt_34:1_1 Pwt_34:1_2 Pwt_34:1_3 Pwt_34:1_4 Pwt_34:1_5 Pwt_34:1_6 Pwt_34:1_7 Pwt_34:1_8 Pwt_34:1_9 Pwt_34:1_10 Pwt_34:1_11 Pwt_34:1_12 Pwt_34:1_13 Pwt_34:1_14 Pwt_34:1_15 Pwt_34:1_16 Pwt_34:1_17 Pwt_34:1_18 Pwt_34:1_19 Pwt_34:1_20 Pwt_34:1_21 Pwt_34:1_22 Pwt_34:1_23 Pwt_34:1_24 Pwt_34:1_25 Pwt_34:1_26 Pwt_34:1_27 Pwt_34:1_28
Pwt:34:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:2 καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Νεφθαλι καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Ιουδα ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης
Pwt:34:2 and all the land of Ephraim and Manasse, and all the land of Juda to the farthest sea; (Deuteronomy 34:2 Brenton)
Pwt:34:2 całą - Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, (Pwt 34:2 BT_4)
Pwt:34:2 καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Νεφθαλι καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Ιουδα ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης
Pwt:34:2 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἐφραίμ, ὁ καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον
Pwt:34:2 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Efraim I też, nawet, mianowicie Manasses I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Judasz/Juda Aż; świtaj Morze Ostatni
Pwt:34:2 kai\ pa=san tE\n gE=n *nefTali kai\ pa=san tE\n gE=n *efraim kai\ *manassE kai\ pa=san tE\n gE=n *iouda e(/Os tE=s Tala/ssEs tE=s e)sCHa/tEs
Pwt:34:2 kai pasan tEn gEn nefTali kai pasan tEn gEn efraim kai manassE kai pasan tEn gEn iuda heOs tEs TalassEs tEs esCHatEs
Pwt:34:2 C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N_GSM C N_GSM C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N_GSM P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1_GSF
Pwt:34:2 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land Ephraim and also, even, namely Manasses and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land Judas/Judah until; dawn the sea the last
Pwt:34:2 and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) Ephraim (indecl) and Manasses  (acc, gen, voc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sea (gen) the (gen) last (gen)
Pwt:34:2 Pwt_34:2_1 Pwt_34:2_2 Pwt_34:2_3 Pwt_34:2_4 Pwt_34:2_5 Pwt_34:2_6 Pwt_34:2_7 Pwt_34:2_8 Pwt_34:2_9 Pwt_34:2_10 Pwt_34:2_11 Pwt_34:2_12 Pwt_34:2_13 Pwt_34:2_14 Pwt_34:2_15 Pwt_34:2_16 Pwt_34:2_17 Pwt_34:2_18 Pwt_34:2_19 Pwt_34:2_20 Pwt_34:2_21 Pwt_34:2_22
Pwt:34:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:3 καὶ τὴν ἔρημον καὶ τὰ περίχωρα Ιεριχω, πόλιν φοινίκων, ἕως Σηγωρ.
Pwt:34:3 and the wilderness, and the country round about Jericho, the city of palm-trees, to Segor. (Deuteronomy 34:3 Brenton)
Pwt:34:3 Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru. (Pwt 34:3 BT_4)
Pwt:34:3 καὶ τὴν ἔρημον καὶ τὰ περίχωρα Ιεριχω, πόλιν φοινίκων, ἕως Σηγωρ.
Pwt:34:3 καί ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον Ἰεριχώ, ἡ πόλις, -εως, ἡ φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Pwt:34:3 I też, nawet, mianowicie Odludzie I też, nawet, mianowicie Sąsiadowanie Jerycho Miasto Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. Aż; świtaj
Pwt:34:3 kai\ tE\n e)/rEmon kai\ ta\ peri/CHOra *ieriCHO, po/lin foini/kOn, e(/Os *sEgOr.
Pwt:34:3 kai tEn erEmon kai ta periCHOra ieriCHO, polin foinikOn, heOs sEgOr.
Pwt:34:3 C RA_ASF N2_ASF C RA_APN A1B_APN N_GS N3I_ASF N3K_GPM P N_GS
Pwt:34:3 and also, even, namely the wilderness and also, even, namely the neighboring Jericho city date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. until; dawn ć
Pwt:34:3 and the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) neighboring ([Adj] nom|acc|voc) Jericho (indecl) city (acc) date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Pwt:34:3 Pwt_34:3_1 Pwt_34:3_2 Pwt_34:3_3 Pwt_34:3_4 Pwt_34:3_5 Pwt_34:3_6 Pwt_34:3_7 Pwt_34:3_8 Pwt_34:3_9 Pwt_34:3_10 Pwt_34:3_11
Pwt:34:3 x x x x x x x x x x x
Pwt:34:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Αὕτη ἡ γῆ, ἣν ὤμοσα Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων Τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν· καὶ ἔδειξα αὐτὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, καὶ ἐκεῖ οὐκ εἰσελεύσῃ.
Pwt:34:4 And the Lord said to Moses, This is the land of which I sware to Abraam, and Isaac, and Jacob, saying, To your seed will I give it: and I have shewed it to thine eyes, but thou shalt not go in thither. (Deuteronomy 34:4 Brenton)
Pwt:34:4 Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz». (Pwt 34:4 BT_4)
Pwt:34:4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Αὕτη γῆ, ἣν ὤμοσα Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων Τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν· καὶ ἔδειξα αὐτὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, καὶ ἐκεῖ οὐκ εἰσελεύσῃ.
Pwt:34:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκεῖ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Pwt:34:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob By mówić/opowiadaj Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Tam ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić
Pwt:34:4 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *au(/tE E( gE=, E(\n O)/mosa *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb le/gOn *tO=| spe/rmati u(mO=n dO/sO au)tE/n· kai\ e)/deiXa au)tE\n toi=s o)fTalmoi=s sou, kai\ e)kei= ou)k ei)seleu/sE|.
Pwt:34:4 kai eipen kyrios pros musEn hautE hE gE, hEn Omosa abraam kai isaak kai iakOb legOn tO spermati hymOn dOsO autEn· kai edeiXa autEn tois ofTalmois su, kai ekei uk eiseleusE.
Pwt:34:4 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM RD_NSF RA_NSF N1_NSF RR_ASF VAI_AAI1S N_DSM C N_DSM C N_DSM V1_PAPNSM RA_DSN N3M_DSN RP_GP VF_FAI1S RD_ASF C VAI_AAI1S RD_ASF RA_DPM N2_DPM RP_GS C D D VF_FMI2S
Pwt:34:4 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the earth/land who/whom/which to swear Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob to say/tell the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you to give he/she/it/same and also, even, namely to show he/she/it/same the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely there οὐχ before rough breathing to enter
Pwt:34:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) this (nom) the (nom) earth/land (nom|voc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (dat) seed (dat) you(pl) (gen) I-will-GIVE, I-should-GIVE her/it/same (acc) and I-SHOW-ed her/it/same (acc) the (dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and there not you(sg)-will-be-ENTER-ed
Pwt:34:4 Pwt_34:4_1 Pwt_34:4_2 Pwt_34:4_3 Pwt_34:4_4 Pwt_34:4_5 Pwt_34:4_6 Pwt_34:4_7 Pwt_34:4_8 Pwt_34:4_9 Pwt_34:4_10 Pwt_34:4_11 Pwt_34:4_12 Pwt_34:4_13 Pwt_34:4_14 Pwt_34:4_15 Pwt_34:4_16 Pwt_34:4_17 Pwt_34:4_18 Pwt_34:4_19 Pwt_34:4_20 Pwt_34:4_21 Pwt_34:4_22 Pwt_34:4_23 Pwt_34:4_24 Pwt_34:4_25 Pwt_34:4_26 Pwt_34:4_27 Pwt_34:4_28 Pwt_34:4_29 Pwt_34:4_30 Pwt_34:4_31
Pwt:34:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:5 καὶ ἐτελεύτησεν Μωϋσῆς οἰκέτης κυρίου ἐν γῇ Μωὰβ διὰ ῥήματος κυρίου.
Pwt:34:5 So Moses the servant of the Lord died in the land of Moab by the word of the Lord. (Deuteronomy 34:5 Brenton)
Pwt:34:5 Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. (Pwt 34:5 BT_4)
Pwt:34:5 καὶ ἐτελεύτησεν Μωϋσῆς οἰκέτης κυρίου ἐν γῇ Μωὰβ διὰ ῥήματος κυρίου.
Pwt:34:5 καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οἰκέτης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   διά ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pwt:34:5 I też, nawet, mianowicie By kończyć się Mojżesz Rodziny niewolnik Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pwt:34:5 kai\ e)teleu/tEsen *mou+sE=s oi)ke/tEs kuri/ou e)n gE=| *mOa\b dia\ r(E/matos kuri/ou.
Pwt:34:5 kai eteleutEsen mo+ysEs oiketEs kyriu en gE mOab dia rEmatos kyriu.
Pwt:34:5 C VAI_AAI3S N1M_NSM N1M_NSM N2_GSM P N1_DSF N_GS P N3M_GSN N2_GSM
Pwt:34:5 and also, even, namely to end Moses household slave lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pwt:34:5 and he/she/it-END-ed Moses (nom) household slave (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat)   because of (+acc), through (+gen) declaration (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pwt:34:5 Pwt_34:5_1 Pwt_34:5_2 Pwt_34:5_3 Pwt_34:5_4 Pwt_34:5_5 Pwt_34:5_6 Pwt_34:5_7 Pwt_34:5_8 Pwt_34:5_9 Pwt_34:5_10 Pwt_34:5_11
Pwt:34:5 x x x x x x x x x x x
Pwt:34:6 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Γαι ἐν γῇ Μωάβ ἐγγὺς οἴκου Φογωρ· καὶ οὐκ οἶδεν οὐδεὶς τὴν ταφὴν αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Pwt:34:6 And they buried him in Gai near the house of Phogor; and no one has seen his sepulchre to this day. (Deuteronomy 34:6 Brenton)
Pwt:34:6 I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. (Pwt 34:6 BT_4)
Pwt:34:6 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Γαι ἐν γῇ Μωάβ ἐγγὺς οἴκου Φογωρ· καὶ οὐκ οἶδεν οὐδεὶς τὴν ταφὴν αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
Pwt:34:6 καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ἐγγύς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό ταφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:34:6 I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Blisko Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Nie jeden (nic, nikt) Pogrzeb On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:34:6 kai\ e)/TaPSan au)to\n e)n *gai e)n gE=| *mOa/b e)ggu\s oi)/kou *fogOr· kai\ ou)k oi)=den ou)dei\s tE\n tafE\n au)tou= e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
Pwt:34:6 kai eTaPSan auton en gai en gE mOab engys oiku fogOr· kai uk oiden udeis tEn tafEn autu heOs tEs hEmeras tautEs.
Pwt:34:6 C VAI_AAI3P RD_ASM P N_DS P N1_DSF N_GS D N2_GSM N_GS C D VX_XAI3S A3_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
Pwt:34:6 and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć near house; to dwell ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with not one (nothing, no one) the burial he/she/it/same until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:34:6 and they-BURY-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) lands (nom|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat)   near house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   and not he/she/it-has-PERCEIVE-ed not one (nom) the (acc) burial (acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
Pwt:34:6 Pwt_34:6_1 Pwt_34:6_2 Pwt_34:6_3 Pwt_34:6_4 Pwt_34:6_5 Pwt_34:6_6 Pwt_34:6_7 Pwt_34:6_8 Pwt_34:6_9 Pwt_34:6_10 Pwt_34:6_11 Pwt_34:6_12 Pwt_34:6_13 Pwt_34:6_14 Pwt_34:6_15 Pwt_34:6_16 Pwt_34:6_17 Pwt_34:6_18 Pwt_34:6_19 Pwt_34:6_20 Pwt_34:6_21 Pwt_34:6_22
Pwt:34:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:7 Μωϋσῆς δὲ ἦν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾶν αὐτόν· οὐκ ἠμαυρώθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐφθάρησαν τὰ χελύνια αὐτοῦ.
Pwt:34:7 And Moses was a hundred and twenty years old at his death; his eyes were not dimmed, nor were his natural powers destroyed. (Deuteronomy 34:7 Brenton)
Pwt:34:7 W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. (Pwt 34:7 BT_4)
Pwt:34:7 Μωϋσῆς δὲ ἦν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾶν αὐτόν· οὐκ ἠμαυρώθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐφθάρησαν τὰ χελύνια αὐτοῦ.
Pwt:34:7 Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑκατόν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:34:7 Mojżesz zaś By być Sto I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kończyć się On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By psuć się On/ona/to/to samo
Pwt:34:7 *mou+sE=s de\ E)=n e(kato\n kai\ ei)/kosi e)tO=n e)n tO=| teleuta=n au)to/n· ou)k E)maurO/TEsan oi( o)fTalmoi\ au)tou=, ou)de\ e)fTa/rEsan ta\ CHelu/nia au)tou=.
Pwt:34:7 mo+ysEs de En hekaton kai eikosi etOn en tO teleutan auton· uk EmaurOTEsan hoi ofTalmoi autu, ude efTarEsan ta CHelynia autu.
Pwt:34:7 N1M_NSM x V9_IAI3S M C M N3E_GPN P RA_DSN V3_PAN RD_ASM D VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VDI_API3P RA_NPN N2N_NPN RD_GSM
Pwt:34:7 Moses δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be hundred and also, even, namely icon; twenty year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to end he/she/it/same οὐχ before rough breathing ć the eye he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to corrupt the ć he/she/it/same
Pwt:34:7 Moses (nom) Yet he/she/it-was hundred and icons (dat); twenty years (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-END-ing him/it/same (acc) not   the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) neither/nor they-were-CORRUPT-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Pwt:34:7 Pwt_34:7_1 Pwt_34:7_2 Pwt_34:7_3 Pwt_34:7_4 Pwt_34:7_5 Pwt_34:7_6 Pwt_34:7_7 Pwt_34:7_8 Pwt_34:7_9 Pwt_34:7_10 Pwt_34:7_11 Pwt_34:7_12 Pwt_34:7_13 Pwt_34:7_14 Pwt_34:7_15 Pwt_34:7_16 Pwt_34:7_17 Pwt_34:7_18 Pwt_34:7_19 Pwt_34:7_20 Pwt_34:7_21
Pwt:34:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:8 καὶ ἔκλαυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν Μωυσῆν ἐν Αραβωθ Μωὰβ ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω τριάκοντα ἡμέρας· καὶ συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι πένθους κλαυθμοῦ Μωυσῆ.
Pwt:34:8 And the children of Israel wept for Moses in Araboth of Moab at Jordan near Jericho thirty days; and the days of the sad mourning for Moses were completed. (Deuteronomy 34:8 Brenton)
Pwt:34:8 Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. (Pwt 34:8 BT_4)
Pwt:34:8 καὶ ἔκλαυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν Μωυσῆν ἐν Αραβωθ Μωὰβ ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω τριάκοντα ἡμέρας· καὶ συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι πένθους κλαυθμοῦ Μωυσῆ.
Pwt:34:8 καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν     ἐπί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ κατά Ἰεριχώ, ἡ τριά·κοντα ἡμέρα, -ας -ἡ καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ πένθο·ς, -ους, τό κλαυθμός, -οῦ, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Pwt:34:8 I też, nawet, mianowicie By płakać Syn Izrael Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jerycho Trzydzieści Dzień I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Dzień Smutek Płacz Mojżesz
Pwt:34:8 kai\ e)/klausan oi( ui(oi\ *israEl to\n *mousE=n e)n *arabOT *mOa\b e)pi\ tou= *iorda/nou kata\ *ieriCHO tria/konta E(me/ras· kai\ sunetele/sTEsan ai( E(me/rai pe/nTous klauTmou= *mousE=.
Pwt:34:8 kai eklausan hoi hyioi israEl ton musEn en arabOT mOab epi tu iordanu kata ieriCHO triakonta hEmeras· kai synetelesTEsan hai hEmerai penTus klauTmu musE.
Pwt:34:8 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_ASM N1M_ASM P N_DS N_GS P RA_GSM N1M_GSM P N_AS M N1A_APF C VSI_API3P RA_NPF N1A_NPF N3E_GSN N2_GSM N_DSM
Pwt:34:8 and also, even, namely to weep the son Israel the Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jordan [river of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Jericho thirty day and also, even, namely to complete the day grief crying Moses
Pwt:34:8 and they-WEEP-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (acc) Moses (acc) in/among/by (+dat)     upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Jordan (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Jericho (indecl) thirty day (gen), days (acc) and they-were-COMPLETE-ed the (nom) days (nom|voc) grief (gen) crying (gen) Moses (gen, voc)
Pwt:34:8 Pwt_34:8_1 Pwt_34:8_2 Pwt_34:8_3 Pwt_34:8_4 Pwt_34:8_5 Pwt_34:8_6 Pwt_34:8_7 Pwt_34:8_8 Pwt_34:8_9 Pwt_34:8_10 Pwt_34:8_11 Pwt_34:8_12 Pwt_34:8_13 Pwt_34:8_14 Pwt_34:8_15 Pwt_34:8_16 Pwt_34:8_17 Pwt_34:8_18 Pwt_34:8_19 Pwt_34:8_20 Pwt_34:8_21 Pwt_34:8_22 Pwt_34:8_23 Pwt_34:8_24
Pwt:34:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:9 καὶ Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη ἐνεπλήσθη πνεύματος συνέσεως, ἐπέθηκεν γὰρ Μωϋσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν· καὶ εἰσήκουσαν αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐποίησαν καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.
Pwt:34:9 And Joshua the son of Naue was filled with the spirit of knowledge, for Moses had laid his hands upon him; and the children of Israel hearkened to him; and they did as the Lord commanded Moses. (Deuteronomy 34:9 Brenton)
Pwt:34:9 Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza. (Pwt 34:9 BT_4)
Pwt:34:9 καὶ Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη ἐνεπλήσθη πνεύματος συνέσεως, ἐπέθηκεν γὰρ Μωϋσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν· καὶ εἰσήκουσαν αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐποίησαν καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.
Pwt:34:9 καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύν·εσις, -εως, ἡ ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) γάρ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Pwt:34:9 I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] Syn By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Wglądu/orientacja By umieszczać dalej Dla odtąd, jak Mojżesz Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Pwt:34:9 kai\ *)iEsou=s ui(o\s *nauE e)neplE/sTE pneu/matos sune/seOs, e)pe/TEken ga\r *mou+sE=s ta\s CHei=ras au)tou= e)p’ au)to/n· kai\ ei)sE/kousan au)tou= oi( ui(oi\ *israEl kai\ e)poi/Esan kaTo/ti e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=|.
Pwt:34:9 kai iEsus hyios nauE eneplEsTE pneumatos syneseOs, epeTEken gar mo+ysEs tas CHeiras autu ep’ auton· kai eisEkusan autu hoi hyioi israEl kai epoiEsan kaToti eneteilato kyrios tO musE.
Pwt:34:9 C N_NSM N2_NSM N_GSM VSI_API3S N3M_GSN N3I_GSF VAI_AAI3S x N1M_NSM RA_APF N3_APF RD_GSM P RD_ASM C VAI_AAI3P RD_GSM RA_NPM N2_NPM N_NSM C VAI_AAI3P D VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Pwt:34:9 and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] son ć to satisfy fill up spirit breath, spiritual utterance, wind insight/discernment to place on for since, as Moses the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same the son Israel and also, even, namely to do/make as to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Pwt:34:9 and Jesus (nom) son (nom)   he/she/it-was-SATISFY-ed spirit (gen) insight/discernment (gen) he/she/it-PLACE ON-ed for Moses (nom) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and they-HEARD-ed him/it/same (gen) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and they-DO/MAKE-ed as he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Pwt:34:9 Pwt_34:9_1 Pwt_34:9_2 Pwt_34:9_3 Pwt_34:9_4 Pwt_34:9_5 Pwt_34:9_6 Pwt_34:9_7 Pwt_34:9_8 Pwt_34:9_9 Pwt_34:9_10 Pwt_34:9_11 Pwt_34:9_12 Pwt_34:9_13 Pwt_34:9_14 Pwt_34:9_15 Pwt_34:9_16 Pwt_34:9_17 Pwt_34:9_18 Pwt_34:9_19 Pwt_34:9_20 Pwt_34:9_21 Pwt_34:9_22 Pwt_34:9_23 Pwt_34:9_24 Pwt_34:9_25 Pwt_34:9_26 Pwt_34:9_27 Pwt_34:9_28
Pwt:34:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:10 καὶ οὐκ ἀνέστη ἔτι προφήτης ἐν Ισραηλ ὡς Μωϋσῆς, ὃν ἔγνω κύριος αὐτὸν πρόσωπον κατὰ πρόσωπον,
Pwt:34:10 And there rose up no more a prophet in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face, (Deuteronomy 34:10 Brenton)
Pwt:34:10 Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, (Pwt 34:10 BT_4)
Pwt:34:10 καὶ οὐκ ἀνέστη ἔτι προφήτης ἐν Ισραηλ ὡς Μωϋσῆς, ὃν ἔγνω κύριος αὐτὸν πρόσωπον κατὰ πρόσωπον,
Pwt:34:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἔτι προφήτης, -ου, ὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ ὡς Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πρόσ·ωπον, -ου, τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό
Pwt:34:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jeszcze/jeszcze Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Jak/jak Mojżesz Kto/, który/, który; by być By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Twarz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz
Pwt:34:10 kai\ ou)k a)ne/stE e)/ti profE/tEs e)n *israEl O(s *mou+sE=s, o(\n e)/gnO ku/rios au)to\n pro/sOpon kata\ pro/sOpon,
Pwt:34:10 kai uk anestE eti profEtEs en israEl hOs mo+ysEs, hon egnO kyrios auton prosOpon kata prosOpon,
Pwt:34:10 C D VHI_AAI3S D N1M_NSM P N_DSM C N1M_NSM RR_ASM VZI_AAI3S N2_NSM RD_ASM N2N_ASN P N2N_ASN
Pwt:34:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to stand up put up, raise, resurrect yet/still prophet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel as/like Moses who/whom/which; to be to know i.e. recognize. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same face down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face
Pwt:34:10 and not he/she/it-STand-ed-UP yet/still prophet (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) as/like Moses (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-KNOW-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (acc) face (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)
Pwt:34:10 Pwt_34:10_1 Pwt_34:10_2 Pwt_34:10_3 Pwt_34:10_4 Pwt_34:10_5 Pwt_34:10_6 Pwt_34:10_7 Pwt_34:10_8 Pwt_34:10_9 Pwt_34:10_10 Pwt_34:10_11 Pwt_34:10_12 Pwt_34:10_13 Pwt_34:10_14 Pwt_34:10_15 Pwt_34:10_16
Pwt:34:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:11 ἐν πᾶσι τοῖς σημείοις καὶ τέρασιν, ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ποιῆσαι αὐτὰ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ Φαραω καὶ τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,
Pwt:34:11 in all the signs and wonders, which the Lord sent him to work in Egypt on Pharao, and his servants, and all his land; (Deuteronomy 34:11 Brenton)
Pwt:34:11 ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju; (Pwt 34:11 BT_4)
Pwt:34:11 ἐν πᾶσι τοῖς σημείοις καὶ τέρασιν, ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ποιῆσαι αὐτὰ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ Φαραω καὶ τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,
Pwt:34:11 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) καί τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:34:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Kto/, który/, który; by być zamawiać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Faraon I też, nawet, mianowicie Terapeuta On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Pwt:34:11 e)n pa=si toi=s sEmei/ois kai\ te/rasin, o(\n a)pe/steilen au)to\n ku/rios poiE=sai au)ta\ e)n gE=| *ai)gu/ptO| *faraO kai\ toi=s Tera/pousin au)tou= kai\ pa/sE| tE=| gE=| au)tou=,
Pwt:34:11 en pasi tois sEmeiois kai terasin, hon apesteilen auton kyrios poiEsai auta en gE aigyptO faraO kai tois Terapusin autu kai pasE tE gE autu,
Pwt:34:11 P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN C N3T_DPN RR_ASM VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM VA_AAN RD_APN P N1_DSF N2_DSF N_DSM C RA_DPM N3_DPM RD_GSM C A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RD_GSM
Pwt:34:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell and also, even, namely wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) who/whom/which; to be to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] Pharaoh and also, even, namely the therapist he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land he/she/it/same
Pwt:34:11 in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) signs (dat); you(sg)-are-SIGNIFY-ing, you(sg)-should-be-SIGNIFY-ing, you(sg)-happen-to-be-SIGNIFY-ing (opt) and wonders (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) Pharaoh (indecl) and the (dat) therapists (dat) him/it/same (gen) and every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) him/it/same (gen)
Pwt:34:11 Pwt_34:11_1 Pwt_34:11_2 Pwt_34:11_3 Pwt_34:11_4 Pwt_34:11_5 Pwt_34:11_6 Pwt_34:11_7 Pwt_34:11_8 Pwt_34:11_9 Pwt_34:11_10 Pwt_34:11_11 Pwt_34:11_12 Pwt_34:11_13 Pwt_34:11_14 Pwt_34:11_15 Pwt_34:11_16 Pwt_34:11_17 Pwt_34:11_18 Pwt_34:11_19 Pwt_34:11_20 Pwt_34:11_21 Pwt_34:11_22 Pwt_34:11_23 Pwt_34:11_24 Pwt_34:11_25
Pwt:34:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:34:12 τὰ θαυμάσια τὰ μεγάλα καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν, ἃ ἐποίησεν Μωϋσῆς ἔναντι παντὸς Ισραηλ.
Pwt:34:12 the great wonders, and the mighty hand which Moses displayed before all Israel. (Deuteronomy 34:12 Brenton)
Pwt:34:12 ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela. (Pwt 34:12 BT_4)
Pwt:34:12 τὰ θαυμάσια τὰ μεγάλα καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν, ἐποίησεν Μωϋσῆς ἔναντι παντὸς Ισραηλ.
Pwt:34:12 ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό κραταιός -ά -όν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:34:12 Cudowny doskonały, cudowny Wielki I też, nawet, mianowicie Ręka Poruszaj się kołysać berło Kto/, który/, który By czynić/rób Mojżesz Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael
Pwt:34:12 ta\ Tauma/sia ta\ mega/la kai\ tE\n CHei=ra tE\n krataia/n, a(/ e)poi/Esen *mou+sE=s e)/nanti panto\s *israEl.
Pwt:34:12 ta Taumasia ta megala kai tEn CHeira tEn krataian, ha epoiEsen mo+ysEs enanti pantos israEl.
Pwt:34:12 RA_APN A1A_APN RA_APN A1_APN C RA_ASF N3_ASF RA_ASF A1A_ASF RR_APN VAI_AAI3S N_NSM P A3_GSM N_GSM
Pwt:34:12 the wonderful excellent, marvelous the great and also, even, namely the hand the sway to sway the scepter who/whom/which to do/make Moses before (+gen) every all, each, every, the whole of Israel
Pwt:34:12 the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) and the (acc) hand (acc) the (acc) sway ([Adj] acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Moses (nom) before (+gen) every (gen) Israel (indecl)
Pwt:34:12 Pwt_34:12_1 Pwt_34:12_2 Pwt_34:12_3 Pwt_34:12_4 Pwt_34:12_5 Pwt_34:12_6 Pwt_34:12_7 Pwt_34:12_8 Pwt_34:12_9 Pwt_34:12_10 Pwt_34:12_11 Pwt_34:12_12 Pwt_34:12_13 Pwt_34:12_14 Pwt_34:12_15
Pwt:34:12 x x x x x x x x x x x x x x x