Joz:1:1 καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Μωυσῆ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυη τῷ ὑπουργῷ Μωυσῆ λέγων
Joz:1:1 And it came to pass after the death of Moses, that the Lord spoke to Joshua the son of Naue, the minister of Moses, saying, (Joshua 1:1 Brenton)
Joz:1:1 Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza: (Joz 1:1 BT_4)
Joz:1:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Μωυσῆ εἶπεν κύριος τῷ Ἰησοῖ υἱῷ Ναυη τῷ ὑπουργῷ Μωυσῆ λέγων
Joz:1:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Joz:1:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koniec Mojżesz By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Mojżesz By mówić/opowiadaj
Joz:1:1 *kai\ e)ge/neto meta\ tE\n teleutE\n *mousE= ei)=pen ku/rios tO=| *)iEsoi= ui(O=| *nauE tO=| u(pourgO=| *mousE= le/gOn
Joz:1:1 kai egeneto meta tEn teleutEn musE eipen kyrios tO iEsoi hyiO nauE tO hypurgO musE legOn
Joz:1:1 C VBI_AMI3S P RA_ASF N1_ASF N1M_GSM VBI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM RA_DSM A1B_DSM N1M_GSM V1_PAPNSM
Joz:1:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the end Moses to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] son ć the ć Moses to say/tell
Joz:1:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (acc) end (acc) Moses (gen, voc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat) son (dat)   the (dat)   Moses (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom)
Joz:1:1 Joz_1:1_1 Joz_1:1_2 Joz_1:1_3 Joz_1:1_4 Joz_1:1_5 Joz_1:1_6 Joz_1:1_7 Joz_1:1_8 Joz_1:1_9 Joz_1:1_10 Joz_1:1_11 Joz_1:1_12 Joz_1:1_13 Joz_1:1_14 Joz_1:1_15 Joz_1:1_16
Joz:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:2 Μωϋσῆς ὁ θεράπων μου τετελεύτηκεν· νῦν οὖν ἀναστὰς διάβηθι τὸν Ιορδάνην, σὺ καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος, εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς.
Joz:1:2 Moses my servant is dead; now then arise, go over Jordan, thou and all this people, into the land, which I give them. (Joshua 1:2 Brenton)
Joz:1:2 «Mojżesz, sługa mój, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja daję Izraelitom. (Joz 1:2 BT_4)
Joz:1:2 Μωϋσῆς θεράπων μου τετελεύτηκεν· νῦν οὖν ἀναστὰς διάβηθι τὸν Ιορδάνην, σὺ καὶ πᾶς λαὸς οὗτος, εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς.
Joz:1:2 Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) νῦν οὖν ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:1:2 Mojżesz Terapeuta Ja By kończyć się Teraz Dlatego/wtedy By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By przechodzić Jordan [rzeka z] Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Ja By dawać On/ona/to/to samo
Joz:1:2 *mou+sE=s o( Tera/pOn mou teteleu/tEken· nu=n ou)=n a)nasta\s dia/bETi to\n *iorda/nEn, su\ kai\ pa=s o( lao\s ou(=tos, ei)s tE\n gE=n, E(\n e)gO\ di/dOmi au)toi=s.
Joz:1:2 mo+ysEs ho TerapOn mu teteleutEken· nyn un anastas diabETi ton iordanEn, sy kai pas ho laos hutos, eis tEn gEn, hEn egO didOmi autois.
Joz:1:2 N1M_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GS VX_XAI3S D x VH_AAPNSM VZ_AAD2S RA_ASM N1M_ASM RP_NS C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF RP_NS V8_PAI1S RD_DPM
Joz:1:2 Moses the therapist I to end now therefore/then to stand up put up, raise, resurrect to cross over the Jordan [river of] you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the earth/land who/whom/which I to give he/she/it/same
Joz:1:2 Moses (nom) the (nom) therapist (nom) me (gen) he/she/it-has-END-ed now therefore/then upon STand-ing-UP (nom|voc) do-CROSS-you(sg)-OVER! the (acc) Jordan (acc) you(sg) (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) this (nom) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I (nom) I-am-GIVE-ing them/same (dat)
Joz:1:2 Joz_1:2_1 Joz_1:2_2 Joz_1:2_3 Joz_1:2_4 Joz_1:2_5 Joz_1:2_6 Joz_1:2_7 Joz_1:2_8 Joz_1:2_9 Joz_1:2_10 Joz_1:2_11 Joz_1:2_12 Joz_1:2_13 Joz_1:2_14 Joz_1:2_15 Joz_1:2_16 Joz_1:2_17 Joz_1:2_18 Joz_1:2_19 Joz_1:2_20 Joz_1:2_21 Joz_1:2_22 Joz_1:2_23 Joz_1:2_24
Joz:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:3 πᾶς ὁ τόπος, ἐφ’ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει τῶν ποδῶν ὑμῶν, ὑμῖν δώσω αὐτόν, ὃν τρόπον εἴρηκα τῷ Μωυσῇ,
Joz:1:3 Every spot on which ye shall tread I will give it to you, as I said to Moses. (Joshua 1:3 Brenton)
Joz:1:3 Każde miejsce, na które zstąpi wasza noga, Ja wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi. (Joz 1:3 BT_4)
Joz:1:3 πᾶς τόπος, ἐφ’ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει τῶν ποδῶν ὑμῶν, ὑμῖν δώσω αὐτόν, ὃν τρόπον εἴρηκα τῷ Μωυσῇ,
Joz:1:3 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἴχνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Joz:1:3 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? Ślad Stopa Ty Ty By dawać On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj Mojżesz
Joz:1:3 pa=s o( to/pos, e)f’ o(\n a)/n e)pibE=te tO=| i)/CHnei tO=n podO=n u(mO=n, u(mi=n dO/sO au)to/n, o(\n tro/pon ei)/rEka tO=| *mousE=|,
Joz:1:3 pas ho topos, ef’ hon an epibEte tO iCHnei tOn podOn hymOn, hymin dOsO auton, hon tropon eirEka tO musE,
Joz:1:3 A3_NSM RA_NSM N2_NSM P RR_ASM x VZ_AAS2P RA_DSN N3E_DSN RA_GPM N3D_GPM RP_GP RP_DP VF_FAI1S RD_ASM RR_ASM N2_ASM VX_XAI1S RA_DSM N1M_DSM
Joz:1:3 every all, each, every, the whole of the place upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be ever (if ever) to ??? the footstep the foot you you to give he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell the Moses
Joz:1:3 every (nom|voc) the (nom) place (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever do-???-you(pl)!, you(pl)-should-??? the (dat) footstep (dat) the (gen) feet (gen) you(pl) (gen) you(pl) (dat) I-will-GIVE, I-should-GIVE him/it/same (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-have-SAY/TELL-ed the (dat) Moses (dat)
Joz:1:3 Joz_1:3_1 Joz_1:3_2 Joz_1:3_3 Joz_1:3_4 Joz_1:3_5 Joz_1:3_6 Joz_1:3_7 Joz_1:3_8 Joz_1:3_9 Joz_1:3_10 Joz_1:3_11 Joz_1:3_12 Joz_1:3_13 Joz_1:3_14 Joz_1:3_15 Joz_1:3_16 Joz_1:3_17 Joz_1:3_18 Joz_1:3_19 Joz_1:3_20
Joz:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:4 τὴν ἔρημον καὶ τὸν Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου, καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν ἔσται τὰ ὅρια ὑμῶν.
Joz:1:4 The wilderness and Antilibanus, as far as the great river, the river Euphrates, and as far as the extremity of the sea; your costs shall be from the setting of the sun. (Joshua 1:4 Brenton)
Joz:1:4 Od pustyni i od Libanu aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów aż do Wielkiego Morza, w stronę zachodzącego słońca, będzie waszą krainą. (Joz 1:4 BT_4)
Joz:1:4 τὴν ἔρημον καὶ τὸν Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου, καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν ἔσται τὰ ὅρια ὑμῶν.
Joz:1:4 ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον ἀπό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ δυσμή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:1:4 Odludzie I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Rzeka Wielki Rzeka Eufrat I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Morze Ostatni Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na zachód By być Granica Ty
Joz:1:4 tE\n e)/rEmon kai\ to\n *)antili/banon e(/Os tou= potamou= tou= mega/lou, potamou= *eu)fra/tou, kai\ e(/Os tE=s Tala/ssEs tE=s e)sCHa/tEs a)f’ E(li/ou dusmO=n e)/stai ta\ o(/ria u(mO=n.
Joz:1:4 tEn erEmon kai ton antilibanon heOs tu potamu tu megalu, potamu eufratu, kai heOs tEs TalassEs tEs esCHatEs af’ hEliu dysmOn estai ta horia hymOn.
Joz:1:4 RA_ASF N2_ASF C RA_ASM N2_ASM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM N2_GSM N1M_GSM C P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF A1_GSF P N2_GSM N1_GPF VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN RP_GP
Joz:1:4 the wilderness and also, even, namely the ć until; dawn the river the great river Euphrates and also, even, namely until; dawn the sea the last from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry west to be the boundary you
Joz:1:4 the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) river (gen) the (gen) great ([Adj] gen) river (gen) Euphrates (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sea (gen) the (gen) last (gen) away from (+gen) Elijah (gen); sun (gen) wests (gen) he/she/it-will-be the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Joz:1:4 Joz_1:4_1 Joz_1:4_2 Joz_1:4_3 Joz_1:4_4 Joz_1:4_5 Joz_1:4_6 Joz_1:4_7 Joz_1:4_8 Joz_1:4_9 Joz_1:4_10 Joz_1:4_11 Joz_1:4_12 Joz_1:4_13 Joz_1:4_14 Joz_1:4_15 Joz_1:4_16 Joz_1:4_17 Joz_1:4_18 Joz_1:4_19 Joz_1:4_20 Joz_1:4_21 Joz_1:4_22 Joz_1:4_23 Joz_1:4_24 Joz_1:4_25
Joz:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:5 οὐκ ἀντιστήσεται ἄνθρωπος κατενώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καὶ ὥσπερ ἤμην μετὰ Μωυσῆ, οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδὲ ὑπερόψομαί σε.
Joz:1:5 Not a man shall stand against you all the days of thy life; and as I was with Moses, so will I also be with thee, and I will not fail thee, or neglect thee. (Joshua 1:5 Brenton)
Joz:1:5 Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani porzucę. (Joz 1:5 BT_4)
Joz:1:5 οὐκ ἀντιστήσεται ἄνθρωπος κατενώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καὶ ὥσπερ ἤμην μετὰ Μωυσῆ, οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδὲ ὑπερόψομαί σε.
Joz:1:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατ·ενώπιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὥσ·περ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Joz:1:5 ??? Przed przydechem mocnym By przeciwstawiać Ludzki Przedtem Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By przeoczać {By górować} Ty; twój/twój(sg)
Joz:1:5 ou)k a)ntistE/setai a)/nTrOpos katenO/pion u(mO=n pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s sou, kai\ O(/sper E)/mEn meta\ *mousE=, ou(/tOs e)/somai kai\ meta\ sou= kai\ ou)k e)gkatalei/PSO se ou)de\ u(pero/PSomai/ se.
Joz:1:5 uk antistEsetai anTrOpos katenOpion hymOn pasas tas hEmeras tEs DZOEs su, kai hOsper EmEn meta musE, hutOs esomai kai meta su kai uk enkataleiPSO se ude hyperoPSomai se.
Joz:1:5 D VF_FMI3S N2_NSM P RP_GP A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS C D V1I_IMI1S P N1M_GSM D VF_FMI1S D P RP_GS C D VF_FAI1S RP_AS C VF_FMI1S RP_AS
Joz:1:5 οὐχ before rough breathing to oppose human before you every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Moses thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to overlook you; your/yours(sg)
Joz:1:5 not he/she/it-will-be-OPPOSE-ed human (nom) before (nom|acc|voc) you(pl) (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and just as I-was-being after (+acc), with (+gen) Moses (gen, voc) thusly/like this I-will-be and after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not I-will-GIVE UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor I-will-be-OVERLOOK-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Joz:1:5 Joz_1:5_1 Joz_1:5_2 Joz_1:5_3 Joz_1:5_4 Joz_1:5_5 Joz_1:5_6 Joz_1:5_7 Joz_1:5_8 Joz_1:5_9 Joz_1:5_10 Joz_1:5_11 Joz_1:5_12 Joz_1:5_13 Joz_1:5_14 Joz_1:5_15 Joz_1:5_16 Joz_1:5_17 Joz_1:5_18 Joz_1:5_19 Joz_1:5_20 Joz_1:5_21 Joz_1:5_22 Joz_1:5_23 Joz_1:5_24 Joz_1:5_25 Joz_1:5_26 Joz_1:5_27 Joz_1:5_28
Joz:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:6 ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου· σὺ γὰρ ἀποδιαστελεῖς τῷ λαῷ τούτῳ τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς.
Joz:1:6 Be strong and 'quit thyself like a man, for thou shalt divide the land to this people, which I sware to give to your fathers. (Joshua 1:6 Brenton)
Joz:1:6 Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. (Joz 1:6 BT_4)
Joz:1:6 ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου· σὺ γὰρ ἀποδιαστελεῖς τῷ λαῷ τούτῳ τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς.
Joz:1:6 ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:1:6 By mieć siła I też, nawet, mianowicie Do człowieka {Obsadzać} w górze Ty Dla odtąd, jak Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec Ty By dawać On/ona/to/to samo
Joz:1:6 i)/sCHue kai\ a)ndri/DZou· su\ ga\r a)podiastelei=s tO=| laO=| tou/tO| tE\n gE=n, E(\n O)/mosa toi=s patra/sin u(mO=n dou=nai au)toi=s.
Joz:1:6 isCHye kai andriDZu· sy gar apodiasteleis tO laO tutO tEn gEn, hEn Omosa tois patrasin hymOn dunai autois.
Joz:1:6 V1_PAD2S C V1_PMD2S RP_NS x VF2_FAI2S RA_DSM N2_DSM RD_DSM RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP VO_AAN RD_DPM
Joz:1:6 to have strength and also, even, namely to man up you for since, as ć the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the earth/land who/whom/which to swear the father you to give he/she/it/same
Joz:1:6 be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH and be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! you(sg) (nom) for   the (dat) people (dat) this (dat) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) to-GIVE them/same (dat)
Joz:1:6 Joz_1:6_1 Joz_1:6_2 Joz_1:6_3 Joz_1:6_4 Joz_1:6_5 Joz_1:6_6 Joz_1:6_7 Joz_1:6_8 Joz_1:6_9 Joz_1:6_10 Joz_1:6_11 Joz_1:6_12 Joz_1:6_13 Joz_1:6_14 Joz_1:6_15 Joz_1:6_16 Joz_1:6_17 Joz_1:6_18
Joz:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:7 ἴσχυε οὖν καὶ ἀνδρίζου φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν καθότι ἐνετείλατό σοι Μωϋσῆς ὁ παῖς μου, καὶ οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπ’ αὐτῶν εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά, ἵνα συνῇς ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν πράσσῃς.
Joz:1:7 Be strong, therefore, and quit thyself like a man, to observe and do as Moses my servant commanded thee; and thou shalt not turn therefrom to the right hand or to the left, that thou mayest be wise in whatsoever thou mayest do. (Joshua 1:7 Brenton)
Joz:1:7 Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. (Joz 1:7 BT_4)
Joz:1:7 ἴσχυε οὖν καὶ ἀνδρίζου φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν καθότι ἐνετείλατό σοι Μωϋσῆς παῖς μου, καὶ οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπ’ αὐτῶν εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά, ἵνα συνῇς ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν πράσσῃς.
Joz:1:7 ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) οὖν καί ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δεξιός -ά -όν οὐδέ (οὐ δέ) εἰς[1] ἀριστερός -ά -όν ἵνα σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
Joz:1:7 By mieć siła Dlatego/wtedy I też, nawet, mianowicie Do człowieka {Obsadzać} w górze By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jak By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Mojżesz Dziecka/służący Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) W prawo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do (+przyspieszenie) Opuszczał {Lewy} żeby / ażeby / bo By być razem z; by rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By działać
Joz:1:7 i)/sCHue ou)=n kai\ a)ndri/DZou fula/ssesTai kai\ poiei=n kaTo/ti e)netei/lato/ soi *mou+sE=s o( pai=s mou, kai\ ou)k e)kklinei=s a)p’ au)tO=n ei)s deXia\ ou)de\ ei)s a)ristera/, i(/na sunE=|s e)n pa=sin, oi(=s e)a\n pra/ssE|s.
Joz:1:7 isCHye un kai andriDZu fylassesTai kai poiein kaToti eneteilato soi mo+ysEs ho pais mu, kai uk ekklineis ap’ autOn eis deXia ude eis aristera, hina synEs en pasin, hois ean prassEs.
Joz:1:7 V1_PAD2S x C V1_PMD2S V1_PMN C V2_PAN D VAI_AMI3S RP_DS N1M_NSM RA_NSM N3D_NSM RP_GS C D VF2_FAI2S P RD_GPN P A1A_APN C P A1A_APN C V9_PAS2S P A3_DPN RR_DPN C V1_PAS2S
Joz:1:7 to have strength therefore/then and also, even, namely to man up to guard and also, even, namely to do/make as to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub Moses the child/servant I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) right οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) into (+acc) left so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be together with; to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to act
Joz:1:7 be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH therefore/then and be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! to-be-being-GUARD-ed and to-be-DO/MAKE-ing as he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Moses (nom) the (nom) child/servant (nom) me (gen) and not you(sg)-are-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-will-RECOIL/AVOID away from (+gen) them/same (gen) into (+acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) neither/nor into (+acc) left ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) so that / in order to /because you(sg)-should-be-BE-ing-TOGETHER-WITH; you(sg)-should-UNDERSTand in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) if-ever you(sg)-should-be-ACT-ing
Joz:1:7 Joz_1:7_1 Joz_1:7_2 Joz_1:7_3 Joz_1:7_4 Joz_1:7_5 Joz_1:7_6 Joz_1:7_7 Joz_1:7_8 Joz_1:7_9 Joz_1:7_10 Joz_1:7_11 Joz_1:7_12 Joz_1:7_13 Joz_1:7_14 Joz_1:7_15 Joz_1:7_16 Joz_1:7_17 Joz_1:7_18 Joz_1:7_19 Joz_1:7_20 Joz_1:7_21 Joz_1:7_22 Joz_1:7_23 Joz_1:7_24 Joz_1:7_25 Joz_1:7_26 Joz_1:7_27 Joz_1:7_28 Joz_1:7_29 Joz_1:7_30 Joz_1:7_31
Joz:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:8 καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, ἵνα συνῇς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα· τότε εὐοδωθήσῃ καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς σου καὶ τότε συνήσεις.
Joz:1:8 And the book of this law shall not depart out of thy mouth, and thou shalt meditate in it day and night, that thou mayest know how to do all the things that are written in it; then shalt thou prosper, and make thy ways prosperous, and then shalt thou be wise. (Joshua 1:8 Brenton)
Joz:1:8 Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. (Joz 1:8 BT_4)
Joz:1:8 καὶ οὐκ ἀποστήσεται βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, ἵνα συνῇς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα· τότε εὐοδωθήσῃ καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς σου καὶ τότε συνήσεις.
Joz:1:8 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ ἵνα σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) τότε εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τότε συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
Joz:1:8 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Książka Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By nawiedzać wszędzie {skończony} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień I też, nawet, mianowicie Noc żeby / ażeby / bo By być razem z; by rozumieć By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pisać Wtedy By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wtedy By rozumieć
Joz:1:8 kai\ ou)k a)postE/setai E( bi/blos tou= no/mou tou/tou e)k tou= sto/mato/s sou, kai\ meletE/seis e)n au)tO=| E(me/ras kai\ nukto/s, i(/na sunE=|s poiei=n pa/nta ta\ gegramme/na· to/te eu)odOTE/sE| kai\ eu)odO/seis ta\s o(dou/s sou kai\ to/te sunE/seis.
Joz:1:8 kai uk apostEsetai hE biblos tu nomu tutu ek tu stomatos su, kai meletEseis en autO hEmeras kai nyktos, hina synEs poiein panta ta gegrammena· tote euodOTEsE kai euodOseis tas hodus su kai tote synEseis.
Joz:1:8 C D VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RA_GSN N3M_GSN RP_GS C VF_FAI2S P RD_DSM N1A_GSF C N3_GSF C V9_PAS2S V2_PAN A3_APN RA_APN VP_XMPAPN D VC_FPI2S C VF_FAI2S RA_APF N2_APF RP_GS C D VF_FAI2S
Joz:1:8 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to disengage the book the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely to obsess over in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same day and also, even, namely night so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be together with; to understand to do/make every all, each, every, the whole of the to write then to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely then to understand
Joz:1:8 and not he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed the (nom) book (nom) the (gen) law (gen) this (gen) out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-OBSESS-OVER in/among/by (+dat) him/it/same (dat) day (gen), days (acc) and night (gen) so that / in order to /because you(sg)-should-be-BE-ing-TOGETHER-WITH; you(sg)-should-UNDERSTand to-be-DO/MAKE-ing all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) then you(sg)-will-be-PROSPER-ed and you(sg)-will-PROSPER the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and then you(sg)-will-UNDERSTand
Joz:1:8 Joz_1:8_1 Joz_1:8_2 Joz_1:8_3 Joz_1:8_4 Joz_1:8_5 Joz_1:8_6 Joz_1:8_7 Joz_1:8_8 Joz_1:8_9 Joz_1:8_10 Joz_1:8_11 Joz_1:8_12 Joz_1:8_13 Joz_1:8_14 Joz_1:8_15 Joz_1:8_16 Joz_1:8_17 Joz_1:8_18 Joz_1:8_19 Joz_1:8_20 Joz_1:8_21 Joz_1:8_22 Joz_1:8_23 Joz_1:8_24 Joz_1:8_25 Joz_1:8_26 Joz_1:8_27 Joz_1:8_28 Joz_1:8_29 Joz_1:8_30 Joz_1:8_31 Joz_1:8_32 Joz_1:8_33 Joz_1:8_34 Joz_1:8_35
Joz:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:9 ἰδοὺ ἐντέταλμαί σοι· ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, μὴ δειλιάσῃς μηδὲ φοβηθῇς, ὅτι μετὰ σοῦ κύριος ὁ θεός σου εἰς πάντα, οὗ ἐὰν πορεύῃ.
Joz:1:9 Lo! I have commanded thee; be strong and courageous, be not cowardly nor fearful, for the Lord thy God is with thee in all places whither thou goest. (Joshua 1:9 Brenton)
Joz:1:9 Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz». (Joz 1:9 BT_4)
Joz:1:9 ἰδοὺ ἐντέταλμαί σοι· ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, μὴ δειλιάσῃς μηδὲ φοβηθῇς, ὅτι μετὰ σοῦ κύριος θεός σου εἰς πάντα, οὗ ἐὰν πορεύῃ.
Joz:1:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) μή δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Joz:1:9 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mieć siła I też, nawet, mianowicie Do człowieka {Obsadzać} w górze Nie By bać się obawiać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By bać się Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By iść
Joz:1:9 i)dou\ e)nte/talmai/ soi· i)/sCHue kai\ a)ndri/DZou, mE\ deilia/sE|s mEde\ fobETE=|s, o(/ti meta\ sou= ku/rios o( Teo/s sou ei)s pa/nta, ou(= e)a\n poreu/E|.
Joz:1:9 idu entetalmai soi· isCHye kai andriDZu, mE deiliasEs mEde fobETEs, hoti meta su kyrios ho Teos su eis panta, hu ean poreuE.
Joz:1:9 I VM_XMI1S RP_DS V1_PAD2S C V1_PMD2S D VA_AAS2S C VC_APS2S C P RP_GS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A3_ASM D C V1_PMS2S
Joz:1:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub to have strength and also, even, namely to man up not to fear To be afraid μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to fear because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) into (+acc) every all, each, every, the whole of where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go
Joz:1:9 be-you(sg)-SEE-ed! I-have-been-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH and be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! not you(sg)-should-FEAR neither/nor; Mede (voc) you(sg)-should-be-FEAR-ed because/that after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed
Joz:1:9 Joz_1:9_1 Joz_1:9_2 Joz_1:9_3 Joz_1:9_4 Joz_1:9_5 Joz_1:9_6 Joz_1:9_7 Joz_1:9_8 Joz_1:9_9 Joz_1:9_10 Joz_1:9_11 Joz_1:9_12 Joz_1:9_13 Joz_1:9_14 Joz_1:9_15 Joz_1:9_16 Joz_1:9_17 Joz_1:9_18 Joz_1:9_19 Joz_1:9_20 Joz_1:9_21 Joz_1:9_22
Joz:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:10 καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς γραμματεῦσιν τοῦ λαοῦ λέγων
Joz:1:10 And Joshua commanded the scribes of the people, saying, (Joshua 1:10 Brenton)
Joz:1:10 Jozue rozkazał wówczas zwierzchnikom ludu, mówiąc: (Joz 1:10 BT_4)
Joz:1:10 Καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς γραμματεῦσιν τοῦ λαοῦ λέγων
Joz:1:10 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Joz:1:10 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Jezus [Jozue albo Jezus] Skryba Ludzie By mówić/opowiadaj
Joz:1:10 *kai\ e)netei/lato *)iEsou=s toi=s grammateu=sin tou= laou= le/gOn
Joz:1:10 kai eneteilato iEsus tois grammateusin tu lau legOn
Joz:1:10 C VAI_AMI3S N_NSM RA_DPM N3V_DPM RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM
Joz:1:10 and also, even, namely to enjoin command Jesus [Joshua or Jesus] the scribe the people to say/tell
Joz:1:10 and he/she/it-was-ENJOIN-ed Jesus (nom) the (dat) scribes (dat) the (gen) people (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Joz:1:10 Joz_1:10_1 Joz_1:10_2 Joz_1:10_3 Joz_1:10_4 Joz_1:10_5 Joz_1:10_6 Joz_1:10_7 Joz_1:10_8
Joz:1:10 x x x x x x x x
Joz:1:11 Εἰσέλθατε κατὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς τοῦ λαοῦ καὶ ἐντείλασθε τῷ λαῷ λέγοντες Ἑτοιμάζεσθε ἐπισιτισμόν, ὅτι ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην τοῦτον εἰσελθόντες κατασχεῖν τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν.
Joz:1:11 Go into the midst of the camp of the people, and command the people, saying, Prepare provisions; for yet three days and ye shall go over this Jordan, entering in to take possession of the land, which the Lord God of your fathers gives to you. (Joshua 1:11 Brenton)
Joz:1:11 «Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, gdyż po trzech dniach przeprawicie się przez ten Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam w posiadanie». (Joz 1:11 BT_4)
Joz:1:11 Εἰσέλθατε κατὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς τοῦ λαοῦ καὶ ἐντείλασθε τῷ λαῷ λέγοντες Ἑτοιμάζεσθε ἐπισιτισμόν, ὅτι ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην τοῦτον εἰσελθόντες κατασχεῖν τὴν γῆν, ἣν κύριος θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν.
Joz:1:11 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἐπι·σιτισμός, -οῦ, ὁ ὅτι ἔτι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Joz:1:11 By wchodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Średni Obozu obóz, koszary, armia Ludzie I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Ludzie By mówić/opowiadaj Do gotowy Warunki {Zastrzeżenia, Zapasy} Ponieważ/tamto Jeszcze/jeszcze Trzy Dzień I też, nawet, mianowicie Ty By przechodzić Jordan [rzeka z] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ty By dawać Ty
Joz:1:11 *ei)se/lTate kata\ me/son tE=s parembolE=s tou= laou= kai\ e)ntei/lasTe tO=| laO=| le/gontes *e(toima/DZesTe e)pisitismo/n, o(/ti e)/ti trei=s E(me/rai kai\ u(mei=s diabai/nete to\n *iorda/nEn tou=ton ei)selTo/ntes katasCHei=n tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn u(mO=n di/dOsin u(mi=n.
Joz:1:11 eiselTate kata meson tEs parembolEs tu lau kai enteilasTe tO laO legontes etoimaDZesTe episitismon, hoti eti treis hEmerai kai hymeis diabainete ton iordanEn tuton eiselTontes katasCHein tEn gEn, hEn kyrios ho Teos tOn paterOn hymOn didOsin hymin.
Joz:1:11 VB_AAD2P P A1_ASN RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM C VA_AMD2P RA_DSM N2_DSM V1_PAPNPM V1_PMD2P N2_ASM C D A3_NPF N1A_NPF C RP_NP V1_PAI2P RA_ASM N1M_ASM RD_ASM VB_AAPNPM VB_AAN RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP V8_PAI3S RP_DP
Joz:1:11 to enter down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing middle the camp camp, barracks, army the people and also, even, namely to enjoin command the people to say/tell to ready provisions because/that yet/still three day and also, even, namely you to cross over the Jordan [river of] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father you to give you
Joz:1:11 do-ENTER-you(pl)! down/according to/as per (+acc), against (+gen) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) camp (gen) the (gen) people (gen) and be-you(pl)-ENJOIN-ed! the (dat) people (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) you(pl)-are-being-READY-ed, be-you(pl)-being-READY-ed! provisions (acc) because/that yet/still three (acc, nom) days (nom|voc) and you(pl) (nom) you(pl)-are-CROSS-ing-OVER, be-you(pl)-CROSS-ing-OVER! the (acc) Jordan (acc) this (acc) upon ENTER-ing (nom|voc) to-HOLD FAST the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(pl) (dat)
Joz:1:11 Joz_1:11_1 Joz_1:11_2 Joz_1:11_3 Joz_1:11_4 Joz_1:11_5 Joz_1:11_6 Joz_1:11_7 Joz_1:11_8 Joz_1:11_9 Joz_1:11_10 Joz_1:11_11 Joz_1:11_12 Joz_1:11_13 Joz_1:11_14 Joz_1:11_15 Joz_1:11_16 Joz_1:11_17 Joz_1:11_18 Joz_1:11_19 Joz_1:11_20 Joz_1:11_21 Joz_1:11_22 Joz_1:11_23 Joz_1:11_24 Joz_1:11_25 Joz_1:11_26 Joz_1:11_27 Joz_1:11_28 Joz_1:11_29 Joz_1:11_30 Joz_1:11_31 Joz_1:11_32 Joz_1:11_33 Joz_1:11_34 Joz_1:11_35 Joz_1:11_36 Joz_1:11_37
Joz:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:12 καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση εἶπεν Ἰησοῦς
Joz:1:12 And to Ruben, and to Gad, and to the half tribe of Manasse, Joshua said, (Joshua 1:12 Brenton)
Joz:1:12 Następnie Jozue przemówił do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Manassesa: (Joz 1:12 BT_4)
Joz:1:12 καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση εἶπεν Ἰησοῦς
Joz:1:12 καί ὁ ἡ τό Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό Γάδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
Joz:1:12 I też, nawet, mianowicie Reuben I też, nawet, mianowicie Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus]
Joz:1:12 kai\ tO=| *roubEn kai\ tO=| *gad kai\ tO=| E(mi/sei fulE=s *manassE ei)=pen *)iEsou=s
Joz:1:12 kai tO rubEn kai tO gad kai tO hEmisei fylEs manassE eipen iEsus
Joz:1:12 C RA_DSM N_DS C RA_DSM N_DS C RA_DSM A3U_DSM N1_GSF N_GS VBI_AAI3S N_NSM
Joz:1:12 and also, even, namely the Reuben and also, even, namely the Gad and also, even, namely the half tribe Manasses to say/tell Jesus [Joshua or Jesus]
Joz:1:12 and the (dat) Reuben (indecl) and the (dat) Gad (indecl) and the (dat) half (dat) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom)
Joz:1:12 Joz_1:12_1 Joz_1:12_2 Joz_1:12_3 Joz_1:12_4 Joz_1:12_5 Joz_1:12_6 Joz_1:12_7 Joz_1:12_8 Joz_1:12_9 Joz_1:12_10 Joz_1:12_11 Joz_1:12_12 Joz_1:12_13
Joz:1:12 x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:13 Μνήσθητε τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐνετείλατο ὑμῖν Μωϋσῆς ὁ παῖς κυρίου λέγων Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν κατέπαυσεν ὑμᾶς καὶ ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην.
Joz:1:13 Remember the word which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, the Lord your God has caused you to rest, and has given you this land. (Joshua 1:13 Brenton)
Joz:1:13 «Przypomnijcie sobie rozkaz, jaki dał wam Mojżesz, sługa Pana, gdy rzekł: Pan, Bóg wasz, strzeże waszego pokoju i oddaje wam tę ziemię. (Joz 1:13 BT_4)
Joz:1:13 Μνήσθητε τὸ ῥῆμα κυρίου, ἐνετείλατο ὑμῖν Μωϋσῆς παῖς κυρίου λέγων Κύριος θεὸς ὑμῶν κατέπαυσεν ὑμᾶς καὶ ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην.
Joz:1:13 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο
Joz:1:13 By pamiętać/stawaj się uważającym z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty Mojżesz Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Do ??? Ty I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz:1:13 *mnE/sTEte to\ r(E=ma kuri/ou, o(\ e)netei/lato u(mi=n *mou+sE=s o( pai=s kuri/ou le/gOn *ku/rios o( Teo\s u(mO=n kate/pausen u(ma=s kai\ e)/dOken u(mi=n tE\n gE=n tau/tEn.
Joz:1:13 mnEsTEte to rEma kyriu, ho eneteilato hymin mo+ysEs ho pais kyriu legOn kyrios ho Teos hymOn katepausen hymas kai edOken hymin tEn gEn tautEn.
Joz:1:13 VS_APD2P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RR_ASN VAI_AMI3S RP_DP N1M_NSM RA_NSM N3D_NSM N2_GSM V1_PAPNSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VAI_AAI3S RP_AP C VAI_AAI3S RP_DP RA_ASF N1_ASF RD_ASF
Joz:1:13 to remember/become mindful of the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to enjoin command you Moses the child/servant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to ??? you and also, even, namely to give you the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Joz:1:13 be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(pl) (dat) Moses (nom) the (nom) child/servant (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-???-ed you(pl) (acc) and he/she/it-GIVE-ed you(pl) (dat) the (acc) earth/land (acc) this (acc)
Joz:1:13 Joz_1:13_1 Joz_1:13_2 Joz_1:13_3 Joz_1:13_4 Joz_1:13_5 Joz_1:13_6 Joz_1:13_7 Joz_1:13_8 Joz_1:13_9 Joz_1:13_10 Joz_1:13_11 Joz_1:13_12 Joz_1:13_13 Joz_1:13_14 Joz_1:13_15 Joz_1:13_16 Joz_1:13_17 Joz_1:13_18 Joz_1:13_19 Joz_1:13_20 Joz_1:13_21 Joz_1:13_22 Joz_1:13_23 Joz_1:13_24
Joz:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:14 αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ παιδία ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν κατοικείτωσαν ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἔδωκεν ὑμῖν· ὑμεῖς δὲ διαβήσεσθε εὔζωνοι πρότεροι τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, πᾶς ὁ ἰσχύων, καὶ συμμαχήσετε αὐτοῖς,
Joz:1:14 Let your wives and your children and your cattle dwell in the land, which he has given you; and ye shall go over well armed before your brethren, every one of you who is strong; and ye shall fight on their side; (Joshua 1:14 Brenton)
Joz:1:14 Wasze żony, dzieci i trzody mogą pozostać w kraju, który dał wam Mojżesz za Jordanem. Wy jednak musicie wyruszyć uzbrojeni na czele swych braci, wszyscy zdolni do boju mężczyźni, i musicie im pomóc, (Joz 1:14 BT_4)
Joz:1:14 αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ παιδία ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν κατοικείτωσαν ἐν τῇ γῇ, ἔδωκεν ὑμῖν· ὑμεῖς δὲ διαβήσεσθε εὔζωνοι πρότεροι τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, πᾶς ἰσχύων, καὶ συμμαχήσετε αὐτοῖς,
Joz:1:14 ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -)   πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:1:14 Kobiety/żona Ty I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Ty By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ty Ty zaś By przechodzić Wcześniej Brat; siostra Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Siła; by mieć siła I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Joz:1:14 ai( gunai=kes u(mO=n kai\ ta\ paidi/a u(mO=n kai\ ta\ ktE/nE u(mO=n katoikei/tOsan e)n tE=| gE=|, E(=| e)/dOken u(mi=n· u(mei=s de\ diabE/sesTe eu)/DZOnoi pro/teroi tO=n a)delfO=n u(mO=n, pa=s o( i)sCHu/On, kai\ summaCHE/sete au)toi=s,
Joz:1:14 hai gynaikes hymOn kai ta paidia hymOn kai ta ktEnE hymOn katoikeitOsan en tE gE, hE edOken hymin· hymeis de diabEsesTe euDZOnoi proteroi tOn adelfOn hymOn, pas ho isCHyOn, kai symmaCHEsete autois,
Joz:1:14 RA_NPF N3K_NPF RP_GP C RA_NPN N2N_NPN RP_GP C RA_NPN N3E_NPN RP_GP V2_PAD3P P RA_DSF N1_DSF RR_DSF VAI_AAI3S RP_DP RP_NP x VF_FMI2P A1B_NPM A1A_NPMC RA_GPM N2_GPM RP_GP A3_NSM RA_NSM V1_PAPNSM C VF_FAI2P RD_DPM
Joz:1:14 the woman/wife you and also, even, namely the child you and also, even, namely the Animal (beast) you to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which to give you you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to cross over ć earlier the brother; sister you every all, each, every, the whole of the strength; to have strength and also, even, namely ć he/she/it/same
Joz:1:14 the (nom) women/wives (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) you(pl) (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-GIVE-ed you(pl) (dat) you(pl) (nom) Yet you(pl)-will-be-CROSS-ed-OVER   earlier ([Adj] nom|voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(pl) (gen) every (nom|voc) the (nom) strengths (gen); while HAVE-ing-STRENGTH (nom) and   them/same (dat)
Joz:1:14 Joz_1:14_1 Joz_1:14_2 Joz_1:14_3 Joz_1:14_4 Joz_1:14_5 Joz_1:14_6 Joz_1:14_7 Joz_1:14_8 Joz_1:14_9 Joz_1:14_10 Joz_1:14_11 Joz_1:14_12 Joz_1:14_13 Joz_1:14_14 Joz_1:14_15 Joz_1:14_16 Joz_1:14_17 Joz_1:14_18 Joz_1:14_19 Joz_1:14_20 Joz_1:14_21 Joz_1:14_22 Joz_1:14_23 Joz_1:14_24 Joz_1:14_25 Joz_1:14_26 Joz_1:14_27 Joz_1:14_28 Joz_1:14_29 Joz_1:14_30 Joz_1:14_31 Joz_1:14_32
Joz:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:15 ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ὥσπερ καὶ ὑμᾶς καὶ κληρονομήσωσιν καὶ οὗτοι τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς· καὶ ἀπελεύσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν δέδωκεν ὑμῖν Μωϋσῆς εἰς τὸ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου.
Joz:1:15 until the Lord your God shall have given your brethren rest, as also to you, and they also shall have inherited the land, which the Lord your God gives them; then ye shall depart each one to his inheritance, which Moses gave you beyond Jordan eastward. (Joshua 1:15 Brenton)
Joz:1:15 aż Pan użyczy pokoju braciom waszym, jak i wam, i aż oni również posiądą ziemię, którą da im Pan, Bóg wasz. Wtedy możecie wrócić do kraju, który do was należy i który dał wam Mojżesz, sługa Pana, po drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi słońca». (Joz 1:15 BT_4)
Joz:1:15 ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος θεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ὥσπερ καὶ ὑμᾶς καὶ κληρονομήσωσιν καὶ οὗτοι τὴν γῆν, ἣν κύριος θεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς· καὶ ἀπελεύσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν δέδωκεν ὑμῖν Μωϋσῆς εἰς τὸ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου.
Joz:1:15 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὥσ·περ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
Joz:1:15 Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Brat Ty Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odchodzić Każdy Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dawać Ty Mojżesz Do (+przyspieszenie) W poprzek Jordan [rzeka z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Joz:1:15 e(/Os a)/n katapau/sE| ku/rios o( Teo\s u(mO=n tou\s a)delfou\s u(mO=n O(/sper kai\ u(ma=s kai\ klEronomE/sOsin kai\ ou(=toi tE\n gE=n, E(\n ku/rios o( Teo\s E(mO=n di/dOsin au)toi=s· kai\ a)peleu/sesTe e(/kastos ei)s tE\n klEronomi/an au)tou=, E(\n de/dOken u(mi=n *mou+sE=s ei)s to\ pe/ran tou= *iorda/nou a)p’ a)natolO=n E(li/ou.
Joz:1:15 heOs an katapausE kyrios ho Teos hymOn tus adelfus hymOn hOsper kai hymas kai klEronomEsOsin kai hutoi tEn gEn, hEn kyrios ho Teos hEmOn didOsin autois· kai apeleusesTe hekastos eis tEn klEronomian autu, hEn dedOken hymin mo+ysEs eis to peran tu iordanu ap’ anatolOn hEliu.
Joz:1:15 C x VA_AAS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_APM N2_APM RP_GP D D RP_AP C VA_AAS3P D RD_NPM RA_ASF N1_ASF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V8_PAI3S RD_DPM C VF_FMI2P A1_NSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RR_ASF VX_XAI3S RP_DP N1M_NSM P RA_ASN D RA_GSM N1M_GSM P N1_GPF N2_GSM
Joz:1:15 until; dawn ever (if ever) to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the brother you just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" and also, even, namely you and also, even, namely to inherit and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to give he/she/it/same and also, even, namely to depart each into (+acc) the inheritance he/she/it/same who/whom/which to give you Moses into (+acc) the across the Jordan [river of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Joz:1:15 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) the (acc) brothers (acc) you(pl) (gen) just as and you(pl) (acc) and they-should-INHERIT and these (nom) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing them/same (dat) and you(pl)-will-be-DEPART-ed each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-has-GIVE-ed you(pl) (dat) Moses (nom) into (+acc) the (nom|acc) across the (gen) Jordan (gen) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) Elijah (gen); sun (gen)
Joz:1:15 Joz_1:15_1 Joz_1:15_2 Joz_1:15_3 Joz_1:15_4 Joz_1:15_5 Joz_1:15_6 Joz_1:15_7 Joz_1:15_8 Joz_1:15_9 Joz_1:15_10 Joz_1:15_11 Joz_1:15_12 Joz_1:15_13 Joz_1:15_14 Joz_1:15_15 Joz_1:15_16 Joz_1:15_17 Joz_1:15_18 Joz_1:15_19 Joz_1:15_20 Joz_1:15_21 Joz_1:15_22 Joz_1:15_23 Joz_1:15_24 Joz_1:15_25 Joz_1:15_26 Joz_1:15_27 Joz_1:15_28 Joz_1:15_29 Joz_1:15_30 Joz_1:15_31 Joz_1:15_32 Joz_1:15_33 Joz_1:15_34 Joz_1:15_35 Joz_1:15_36 Joz_1:15_37 Joz_1:15_38 Joz_1:15_39 Joz_1:15_40 Joz_1:15_41 Joz_1:15_42 Joz_1:15_43 Joz_1:15_44 Joz_1:15_45
Joz:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:16 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῖ εἶπαν Πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλῃ ἡμῖν, ποιήσομεν καὶ εἰς πάντα τόπον, οὗ ἐὰν ἀποστείλῃς ἡμᾶς, πορευσόμεθα·
Joz:1:16 And they answered Joshua and said, We will do all things which thou commandest us, and we will go to every place whither thou shalt send us. (Joshua 1:16 Brenton)
Joz:1:16 Odpowiedzieli więc Jozuemu tymi słowami: «Wszystko, coś nam rozkazał, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. (Joz 1:16 BT_4)
Joz:1:16 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῖ εἶπαν Πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλῃ ἡμῖν, ποιήσομεν καὶ εἰς πάντα τόπον, οὗ ἐὰν ἀποστείλῃς ἡμᾶς, πορευσόμεθα·
Joz:1:16 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Joz:1:16 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zalecać rozkaz Ja By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zamawiać Ja By iść
Joz:1:16 kai\ a)pokriTe/ntes tO=| *)iEsoi= ei)=pan *pa/nta, o(/sa a)/n e)ntei/lE| E(mi=n, poiE/somen kai\ ei)s pa/nta to/pon, ou(= e)a\n a)postei/lE|s E(ma=s, poreuso/meTa·
Joz:1:16 kai apokriTentes tO iEsoi eipan panta, hosa an enteilE hEmin, poiEsomen kai eis panta topon, hu ean aposteilEs hEmas, poreusomeTa·
Joz:1:16 C VC_APPNPM RA_DSM N_DSM VAI_AAI3P A3_APN A1_APN x VA_AMS2S RP_DP VF_FAI1P C P A3_ASM N2_ASM D C VA_AAS2S RP_AP VF_FMI1P
Joz:1:16 and also, even, namely to answer the Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to enjoin command I to do/make and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I to go
Joz:1:16 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) the (dat) Jesus (dat) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever he/she/it-should-ENJOIN, you(sg)-should-be-ENJOIN-ed us (dat) we-will-DO/MAKE and into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-should-ORDER FORTH us (acc) we-will-be-GO-ed
Joz:1:16 Joz_1:16_1 Joz_1:16_2 Joz_1:16_3 Joz_1:16_4 Joz_1:16_5 Joz_1:16_6 Joz_1:16_7 Joz_1:16_8 Joz_1:16_9 Joz_1:16_10 Joz_1:16_11 Joz_1:16_12 Joz_1:16_13 Joz_1:16_14 Joz_1:16_15 Joz_1:16_16 Joz_1:16_17 Joz_1:16_18 Joz_1:16_19 Joz_1:16_20
Joz:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:17 κατὰ πάντα, ὅσα ἠκούσαμεν Μωυσῆ, ἀκουσόμεθα σοῦ, πλὴν ἔστω κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν μετὰ σοῦ, ὃν τρόπον ἦν μετὰ Μωυσῆ.
Joz:1:17 Whereinsoever we hearkened to Moses we will hearken to thee; only let the Lord our God be with thee, as he was with Moses. (Joshua 1:17 Brenton)
Joz:1:17 Jak posłuszni byliśmy we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg twój, był z tobą, jak był z Mojżeszem. (Joz 1:17 BT_4)
Joz:1:17 κατὰ πάντα, ὅσα ἠκούσαμεν Μωυσῆ, ἀκουσόμεθα σοῦ, πλὴν ἔστω κύριος θεὸς ἡμῶν μετὰ σοῦ, ὃν τρόπον ἦν μετὰ Μωυσῆ.
Joz:1:17 κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλήν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Joz:1:17 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By słyszeć Mojżesz By słyszeć Ty; twój/twój(sg) Z wyjątkiem By powodować stać; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz
Joz:1:17 kata\ pa/nta, o(/sa E)kou/samen *mousE=, a)kouso/meTa sou=, plE\n e)/stO ku/rios o( Teo\s E(mO=n meta\ sou=, o(\n tro/pon E)=n meta\ *mousE=.
Joz:1:17 kata panta, hosa Ekusamen musE, akusomeTa su, plEn estO kyrios ho Teos hEmOn meta su, hon tropon En meta musE.
Joz:1:17 P A3_APN A1_APN VAI_AAI1P N1M_GSM VF_FMI1P RP_GS D V9_PAD3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P RP_GS RR_ASM N2_ASM V9_IAI3S P N1M_GSM
Joz:1:17 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to hear Moses to hear you; your/yours(sg) except to cause to stand; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Moses
Joz:1:17 down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) we-HEAR-ed Moses (gen, voc) we-will-be-HEAR-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) except I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) Moses (gen, voc)
Joz:1:17 Joz_1:17_1 Joz_1:17_2 Joz_1:17_3 Joz_1:17_4 Joz_1:17_5 Joz_1:17_6 Joz_1:17_7 Joz_1:17_8 Joz_1:17_9 Joz_1:17_10 Joz_1:17_11 Joz_1:17_12 Joz_1:17_13 Joz_1:17_14 Joz_1:17_15 Joz_1:17_16 Joz_1:17_17 Joz_1:17_18 Joz_1:17_19 Joz_1:17_20
Joz:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:1:18 ὁ δὲ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν ἀπειθήσῃ σοι καὶ ὅστις μὴ ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων σου καθότι ἂν αὐτῷ ἐντείλῃ, ἀποθανέτω. ἀλλὰ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου.
Joz:1:18 And whosoever shall disobey thee, and whosoever shall not hearken to thy words as thou shalt command him, let him die; but be thou strong and courageous. (Joshua 1:18 Brenton)
Joz:1:18 Ktokolwiek sprzeciwi się twojemu głosowi i nie będzie posłuszny twemu słowu we wszystkim, co mu rozkażesz, musi umrzeć. Tylko ty bądź mężny i mocny». (Joz 1:18 BT_4)
Joz:1:18 δὲ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν ἀπειθήσῃ σοι καὶ ὅστις μὴ ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων σου καθότι ἂν αὐτῷ ἐντείλῃ, ἀποθανέτω. ἀλλὰ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου.
Joz:1:18 ὁ ἡ τό δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] μή ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθότι ἄν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἀλλά ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -)
Joz:1:18 zaś Ludzki Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Nie Niechętny; by słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz By umierać Ale By mieć siła I też, nawet, mianowicie Do człowieka {Obsadzać} w górze
Joz:1:18 o( de\ a)/nTrOpos, o(\s e)a\n a)peiTE/sE| soi kai\ o(/stis mE\ a)kou/sE| tO=n r(Ema/tOn sou kaTo/ti a)/n au)tO=| e)ntei/lE|, a)poTane/tO. a)lla\ i)/sCHue kai\ a)ndri/DZou.
Joz:1:18 ho de anTrOpos, hos ean apeiTEsE soi kai hostis mE akusE tOn rEmatOn su kaToti an autO enteilE, apoTanetO. alla isCHye kai andriDZu.
Joz:1:18 RA_NSM x N2_NSM RR_NSM C VA_AAS3S RP_DS C RX_NSM D VA_AAS3S RA_GPN N3M_GPN RP_GS D x RD_DSM VA_AMS2S VB_AAD3S C V1_PAD2S C V1_PMD2S
Joz:1:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to disobey when related to the gospel, to disbelieve you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] not unwilling; to hear the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) as ever (if ever) he/she/it/same to enjoin command to die but to have strength and also, even, namely to man up
Joz:1:18 the (nom) Yet human (nom) who/whom/which (nom) if-ever you(sg)-will-be-DISOBEY-ed, he/she/it-should-DISOBEY, you(sg)-should-be-DISOBEY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and who-/whom-/whichever (nom) not unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (gen) declarations (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as ever him/it/same (dat) he/she/it-should-ENJOIN, you(sg)-should-be-ENJOIN-ed let-him/her/it-DIE! but be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH and be-you(sg)-being-MAN-ed-UP!
Joz:1:18 Joz_1:18_1 Joz_1:18_2 Joz_1:18_3 Joz_1:18_4 Joz_1:18_5 Joz_1:18_6 Joz_1:18_7 Joz_1:18_8 Joz_1:18_9 Joz_1:18_10 Joz_1:18_11 Joz_1:18_12 Joz_1:18_13 Joz_1:18_14 Joz_1:18_15 Joz_1:18_16 Joz_1:18_17 Joz_1:18_18 Joz_1:18_19 Joz_1:18_20 Joz_1:18_21 Joz_1:18_22 Joz_1:18_23
Joz:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x