Rdz:17:1 Ἐγένετο δὲ Αβραμ ἐτῶν ἐνενήκοντα ἐννέα, καὶ ὤφθη κύριος τῷ Αβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι ὁ θεός σου· εὐαρέστει ἐναντίον ἐμοῦ καὶ γίνου ἄμεμπτος,
Rdz:17:1 And Abram was ninety-nine years old, and the Lord appeared to Abram and said to him, I am thy God, be well-pleasing before me, and be blameless. (Genesis 17:1 Brenton)
Rdz:17:1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, (Rdz 17:1 BT_4)
Rdz:17:1 Ἐγένετο δὲ Αβραμ ἐτῶν ἐνενήκοντα ἐννέα, καὶ ὤφθη κύριος τῷ Αβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι θεός σου· εὐαρέστει ἐναντίον ἐμοῦ καὶ γίνου ἄμεμπτος,
Rdz:17:1 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ   ἔτο·ς, -ους, τό ἐνενή·κοντα ἐννέα καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄ·μεμπτος -ον
Rdz:17:1 stać się stać, stanie, zaś ? rok dziewięćdziesiąt dziewięć a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. ? a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama JA iść; być Bóg  ty; twój / twoje (SG) być bardzo miłe z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, nienaganny
Rdz:17:1 *)ege/neto de\ *abram e)tO=n e)nenE/konta e)nne/a, kai\ O)/fTE ku/rios tO=| *abram kai\ ei)=pen au)tO=| *)egO/ ei)mi o( Teo/s sou· eu)are/stei e)nanti/on e)mou= kai\ gi/nou a)/memptos,
Rdz:17:1 egeneto de abram etOn enenEkonta ennea, kai OfTE kyrios tO abram kai eipen autO egO eimi ho Teos su· euarestei enantion emu kai ginu amemptos,
Rdz:17:1 VBI_AMI3S x N_NSM N3E_GPN M M C VVI_API3S N2_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S RD_DSM RP_NS V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM RP_GS V2_PAD2S P RP_GS C V1_PMD2S A1B_NSM
Rdz:17:1 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć year ninety nine and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same I to go; to be the god [see theology] you; your/yours(sg) to be very pleasing in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine and also, even, namely to become become, happen blameless
Rdz:17:1 he/she/it-was-BECOME-ed Yet   years (gen) ninety nine and he/she/it-was-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-BE-ing-VERY-PLEASING, you(sg)-are-being-BE-ed-VERY-PLEASING (classical), be-you(sg)-BE-ing-VERY-PLEASING!, he/she/it-was-BE-ing-VERY-PLEASING in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and be-you(sg)-being-BECOME-ed! blameless ([Adj] nom)
Rdz:17:1 Rdz_17:1_1 Rdz_17:1_2 Rdz_17:1_3 Rdz_17:1_4 Rdz_17:1_5 Rdz_17:1_6 Rdz_17:1_7 Rdz_17:1_8 Rdz_17:1_9 Rdz_17:1_10 Rdz_17:1_11 Rdz_17:1_12 Rdz_17:1_13 Rdz_17:1_14 Rdz_17:1_15 Rdz_17:1_16 Rdz_17:1_17 Rdz_17:1_18 Rdz_17:1_19 Rdz_17:1_20 Rdz_17:1_21 Rdz_17:1_22 Rdz_17:1_23 Rdz_17:1_24 Rdz_17:1_25
Rdz:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:2 καὶ θήσομαι τὴν διαθήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ πληθυνῶ σε σφόδρα.
Rdz:17:2 And I will establish my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. (Genesis 17:2 Brenton)
Rdz:17:2 chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo». (Rdz 17:2 BT_4)
Rdz:17:2 καὶ θήσομαι τὴν διαθήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ πληθυνῶ σε σφόδρα.
Rdz:17:2 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σφόδρα
Rdz:17:2 a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację przymierze JA w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć ty; twój / twoje (SG) gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:17:2 kai\ TE/somai tE\n diaTE/kEn mou a)na\ me/son e)mou= kai\ a)na\ me/son sou= kai\ plETunO= se sfo/dra.
Rdz:17:2 kai TEsomai tEn diaTEkEn mu ana meson emu kai ana meson su kai plETynO se sfodra.
Rdz:17:2 C VF_FMI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P A1_ASM RP_GS C P A1_ASM RP_GS C VF2_FAI1S RP_AS D
Rdz:17:2 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the covenant I up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely up/each/by (+acc) middle you; your/yours(sg) and also, even, namely to increase/multiply you; your/yours(sg) vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:17:2 and I-will-be-PLACE-ed the (acc) covenant (acc) me (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) vehement,
Rdz:17:2 Rdz_17:2_1 Rdz_17:2_2 Rdz_17:2_3 Rdz_17:2_4 Rdz_17:2_5 Rdz_17:2_6 Rdz_17:2_7 Rdz_17:2_8 Rdz_17:2_9 Rdz_17:2_10 Rdz_17:2_11 Rdz_17:2_12 Rdz_17:2_13 Rdz_17:2_14 Rdz_17:2_15 Rdz_17:2_16
Rdz:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:3 καὶ ἔπεσεν Αβραμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων
Rdz:17:3 And Abram fell upon his face, and God spoke to him, saying, (Genesis 17:3 Brenton)
Rdz:17:3 Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: (Rdz 17:3 BT_4)
Rdz:17:3 καὶ ἔπεσεν Αβραμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ θεὸς λέγων
Rdz:17:3 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:17:3 a także, nawet, a mianowicie spadać / łuk? spadać (katastrofalnie spada, nieudana) lub [szybko] kłaniać nisko. ? na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie mówić on / ona / on / sama Bóg  powiedzieć / powiedzieć
Rdz:17:3 kai\ e)/pesen *abram e)pi\ pro/sOpon au)tou=, kai\ e)la/lEsen au)tO=| o( Teo\s le/gOn
Rdz:17:3 kai epesen abram epi prosOpon autu, kai elalEsen autO ho Teos legOn
Rdz:17:3 C VBI_AAI3S N_NSM P N2N_ASN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM V1_PAPNSM
Rdz:17:3 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to speak he/she/it/same the god [see theology] to say/tell
Rdz:17:3 and he/she/it-FALL-ed   upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) while SAY/TELL-ing (nom)
Rdz:17:3 Rdz_17:3_1 Rdz_17:3_2 Rdz_17:3_3 Rdz_17:3_4 Rdz_17:3_5 Rdz_17:3_6 Rdz_17:3_7 Rdz_17:3_8 Rdz_17:3_9 Rdz_17:3_10 Rdz_17:3_11 Rdz_17:3_12
Rdz:17:3 x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:4 καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἡ διαθήκη μου μετὰ σοῦ, καὶ ἔσῃ πατὴρ πλήθους ἐθνῶν.
Rdz:17:4 And I, behold! my covenant is with thee, and thou shalt be a father of a multitude of nations. (Genesis 17:4 Brenton)
Rdz:17:4 «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. (Rdz 17:4 BT_4)
Rdz:17:4 Καὶ ἐγὼ ἰδοὺ διαθήκη μου μετὰ σοῦ, καὶ ἔσῃ πατὴρ πλήθους ἐθνῶν.
Rdz:17:4 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες πλῆθο·ς, -ους, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Rdz:17:4 a także, nawet, a mianowicie JA zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), przymierze JA po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie być ojciec Wiele (tłum) Naród [zobacz etnicznej]
Rdz:17:4 *kai\ e)gO\ i)dou\ E( diaTE/kE mou meta\ sou=, kai\ e)/sE| patE\r plE/Tous e)TnO=n.
Rdz:17:4 kai egO idu hE diaTEkE mu meta su, kai esE patEr plETus eTnOn.
Rdz:17:4 C RP_NS I RA_NSF N1_NSF RP_GS P RP_GS C VF_FMI2S N3_NSM N3E_GSN N3E_GPN
Rdz:17:4 and also, even, namely I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the covenant I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to be father lot (multitude ) nation [see ethnic]
Rdz:17:4 and I (nom) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) covenant (nom|voc) me (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be father (nom) lot (gen) nations (gen)
Rdz:17:4 Rdz_17:4_1 Rdz_17:4_2 Rdz_17:4_3 Rdz_17:4_4 Rdz_17:4_5 Rdz_17:4_6 Rdz_17:4_7 Rdz_17:4_8 Rdz_17:4_9 Rdz_17:4_10 Rdz_17:4_11 Rdz_17:4_12 Rdz_17:4_13
Rdz:17:4 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:5 καὶ οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου Αβραμ, ἀλλ’ ἔσται τὸ ὄνομά σου Αβρααμ, ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε.
Rdz:17:5 And thy name shall no more be called Abram, but thy name shall be Abraam, for I have made thee a father of many nations. (Genesis 17:5 Brenton)
Rdz:17:5 Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. (Rdz 17:5 BT_4)
Rdz:17:5 καὶ οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου Αβραμ, ἀλλ’ ἔσται τὸ ὄνομά σου Αβρααμ, ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε.
Rdz:17:5 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἀβραάμ, ὁ ὅτι πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:17:5 a także, nawet, a mianowicie ??? przed nierównym oddechem zadzwonić połączenia ale nadal w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG) ? ale być w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG) Abraham dlatego, że ojciec wiele Naród [zobacz etnicznej] umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację ty; twój / twoje (SG)
Rdz:17:5 kai\ ou) klETE/setai e)/ti to\ o)/noma/ sou *abram, a)ll’ e)/stai to\ o)/noma/ sou *abraam, o(/ti pate/ra pollO=n e)TnO=n te/Teika/ se.
Rdz:17:5 kai u klETEsetai eti to onoma su abram, all’ estai to onoma su abraam, hoti patera pollOn eTnOn teTeika se.
Rdz:17:5 C D VC_FPI3S D RA_NSN N3M_NSN RP_GS N_NSM C VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS N_NSM C N3_ASM A1_GPN N3E_GPN VX_XAI1S RP_AS
Rdz:17:5 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to call call yet/still the name with regard to you; your/yours(sg) ć but to be the name with regard to you; your/yours(sg) Abraham because/that father much nation [see ethnic] to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg)
Rdz:17:5 and not he/she/it-will-be-CALL-ed yet/still the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   but he/she/it-will-be the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Abraham (indecl) because/that father (acc) many (gen) nations (gen) I-have-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Rdz:17:5 Rdz_17:5_1 Rdz_17:5_2 Rdz_17:5_3 Rdz_17:5_4 Rdz_17:5_5 Rdz_17:5_6 Rdz_17:5_7 Rdz_17:5_8 Rdz_17:5_9 Rdz_17:5_10 Rdz_17:5_11 Rdz_17:5_12 Rdz_17:5_13 Rdz_17:5_14 Rdz_17:5_15 Rdz_17:5_16 Rdz_17:5_17 Rdz_17:5_18 Rdz_17:5_19 Rdz_17:5_20
Rdz:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:6 καὶ αὐξανῶ σε σφόδρα σφόδρα καὶ θήσω σε εἰς ἔθνη, καὶ βασιλεῖς ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται.
Rdz:17:6 And I will increase thee very exceedingly, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. (Genesis 17:6 Brenton)
Rdz:17:6 Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. (Rdz 17:6 BT_4)
Rdz:17:6 καὶ αὐξανῶ σε σφόδρα σφόδρα καὶ θήσω σε εἰς ἔθνη, καὶ βασιλεῖς ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται.
Rdz:17:6 καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σφόδρα σφόδρα καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Rdz:17:6 a także, nawet, a mianowicie rosnąć ty; twój / twoje (SG) gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację ty; twój / twoje (SG) do (acc) Naród [zobacz etnicznej] a także, nawet, a mianowicie król z (gen) ?? przed samogłoskami ty; twój / twoje (SG) ujawnić się
Rdz:17:6 kai\ au)XanO= se sfo/dra sfo/dra kai\ TE/sO se ei)s e)/TnE, kai\ basilei=s e)k sou= e)Xeleu/sontai.
Rdz:17:6 kai auXanO se sfodra sfodra kai TEsO se eis eTnE, kai basileis ek su eXeleusontai.
Rdz:17:6 C VF2_FAI1S RP_AS D D C VF_FAI1S RP_AS P N3E_APN C N3V_NPM P RP_GS VF_FMI3P
Rdz:17:6 and also, even, namely to grow you; your/yours(sg) vehement, intense, keen, inveighingly, eager vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) into (+acc) nation [see ethnic] and also, even, namely king out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) to come out
Rdz:17:6 and I-am-GROW-ing, I-should-be-GROW-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) vehement, vehement, and I-will-PLACE, I-should-PLACE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) nations (nom|acc|voc) and kings (acc, nom|voc) out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-COME-ed-OUT
Rdz:17:6 Rdz_17:6_1 Rdz_17:6_2 Rdz_17:6_3 Rdz_17:6_4 Rdz_17:6_5 Rdz_17:6_6 Rdz_17:6_7 Rdz_17:6_8 Rdz_17:6_9 Rdz_17:6_10 Rdz_17:6_11 Rdz_17:6_12 Rdz_17:6_13 Rdz_17:6_14 Rdz_17:6_15
Rdz:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:7 καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς γενεὰς αὐτῶν εἰς διαθήκην αἰώνιον εἶναί σου θεὸς καὶ τοῦ σπέρματός σου μετὰ σέ.
Rdz:17:7 And I will establish my covenant between thee and thy seed after thee, to their generations, for an everlasting covenant, to be thy God, and the God of thy seed after thee. (Genesis 17:7 Brenton)
Rdz:17:7 Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. (Rdz 17:7 BT_4)
Rdz:17:7 καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς γενεὰς αὐτῶν εἰς διαθήκην αἰώνιον εἶναί σου θεὸς καὶ τοῦ σπέρματός σου μετὰ σέ.
Rdz:17:7 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:17:7 a także, nawet, a mianowicie spowodować stać przymierze JA w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) do (acc) generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" on / ona / on / sama do (acc) przymierze aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe być ty; twój / twoje (SG) Bóg  a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG)
Rdz:17:7 kai\ stE/sO tE\n diaTE/kEn mou a)na\ me/son e)mou= kai\ a)na\ me/son sou= kai\ a)na\ me/son tou= spe/rmato/s sou meta\ se\ ei)s genea\s au)tO=n ei)s diaTE/kEn ai)O/nion ei)=nai/ sou Teo\s kai\ tou= spe/rmato/s sou meta\ se/.
Rdz:17:7 kai stEsO tEn diaTEkEn mu ana meson emu kai ana meson su kai ana meson tu spermatos su meta se eis geneas autOn eis diaTEkEn aiOnion einai su Teos kai tu spermatos su meta se.
Rdz:17:7 C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P A1_ASM RP_GS C P A1_ASM RP_GS C P A1_ASM RA_GSN N3M_GSN RP_GS P RP_AS P N1A_APF RD_GPM P N1_ASF A1B_ASF V9_PAN RP_GS N2_NSM C RA_GSN N3M_GSN RP_GS P RP_AS
Rdz:17:7 and also, even, namely to cause to stand the covenant I up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely up/each/by (+acc) middle you; your/yours(sg) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same into (+acc) covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to be you; your/yours(sg) god [see theology] and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Rdz:17:7 and I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand the (acc) covenant (acc) me (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) seed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) generation (gen), generations (acc) them/same (gen) into (+acc) covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) god (nom) and the (gen) seed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Rdz:17:7 Rdz_17:7_1 Rdz_17:7_2 Rdz_17:7_3 Rdz_17:7_4 Rdz_17:7_5 Rdz_17:7_6 Rdz_17:7_7 Rdz_17:7_8 Rdz_17:7_9 Rdz_17:7_10 Rdz_17:7_11 Rdz_17:7_12 Rdz_17:7_13 Rdz_17:7_14 Rdz_17:7_15 Rdz_17:7_16 Rdz_17:7_17 Rdz_17:7_18 Rdz_17:7_19 Rdz_17:7_20 Rdz_17:7_21 Rdz_17:7_22 Rdz_17:7_23 Rdz_17:7_24 Rdz_17:7_25 Rdz_17:7_26 Rdz_17:7_27 Rdz_17:7_28 Rdz_17:7_29 Rdz_17:7_30 Rdz_17:7_31 Rdz_17:7_32 Rdz_17:7_33 Rdz_17:7_34 Rdz_17:7_35
Rdz:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:8 καὶ δώσω σοι καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ τὴν γῆν, ἣν παροικεῖς, πᾶσαν τὴν γῆν Χανααν, εἰς κατάσχεσιν αἰώνιον καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός. –
Rdz:17:8 And I will give to thee and to thy seed after thee the land wherein thou sojournest, even all the land of Chanaan for an everlasting possession, and I will be to them a God. (Genesis 17:8 Brenton)
Rdz:17:8 I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem». (Rdz 17:8 BT_4)
Rdz:17:8 καὶ δώσω σοι καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ τὴν γῆν, ἣν παροικεῖς, πᾶσαν τὴν γῆν Χανααν, εἰς κατάσχεσιν αἰώνιον καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός.
Rdz:17:8 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ εἰς[1] κατά·σχεσις, -εως, ἡ αἰώνιος -ία -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ  
Rdz:17:8 a także, nawet, a mianowicie dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) ziemia / Ziemia który / którego / których mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z ????????) każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Canaan do (acc) Posiadanie zatrzymujący, powstrzymując, dowodzić, zajęte tymczasowo w oczekiwaniu na wynik prawnej roszczenia, miejsce / kapitulacji w rękach syndyka; oddzielne, usuń aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe a także, nawet, a mianowicie być on / ona / on / sama Bóg  ?
Rdz:17:8 kai\ dO/sO soi kai\ tO=| spe/rmati/ sou meta\ se\ tE\n gE=n, E(\n paroikei=s, pa=san tE\n gE=n *CHanaan, ei)s kata/sCHesin ai)O/nion kai\ e)/somai au)toi=s Teo/s.
Rdz:17:8 kai dOsO soi kai tO spermati su meta se tEn gEn, hEn paroikeis, pasan tEn gEn CHanaan, eis katasCHesin aiOnion kai esomai autois Teos.
Rdz:17:8 C VF_FAI1S RP_DS C RA_DSN N3M_DSN RP_GS P RP_AS RA_ASF N1_ASF RR_ASF V2_PAI2S A1S_ASF RA_ASF N1_ASF N_S P N3I_ASF A1B_ASF C VF_FMI1S RD_DPM N2_NSM
Rdz:17:8 and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the earth/land who/whom/which to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land Canaan into (+acc) possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely to be he/she/it/same god [see theology]  
Rdz:17:8 and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) you(sg)-are-DWELL-ing--NEAR every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) Canaan (indecl) into (+acc) possession (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-will-be them/same (dat) god (nom)  
Rdz:17:8 Rdz_17:8_1 Rdz_17:8_2 Rdz_17:8_3 Rdz_17:8_4 Rdz_17:8_5 Rdz_17:8_6 Rdz_17:8_7 Rdz_17:8_8 Rdz_17:8_9 Rdz_17:8_10 Rdz_17:8_11 Rdz_17:8_12 Rdz_17:8_13 Rdz_17:8_14 Rdz_17:8_15 Rdz_17:8_16 Rdz_17:8_17 Rdz_17:8_18 Rdz_17:8_19 Rdz_17:8_20 Rdz_17:8_21 Rdz_17:8_22 Rdz_17:8_23 Rdz_17:8_24 Rdz_17:8_25
Rdz:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:9 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Αβρααμ Σὺ δὲ τὴν διαθήκην μου διατηρήσεις, σὺ καὶ τὸ σπέρμα σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
Rdz:17:9 And God said to Abraam, Thou also shalt fully keep my covenant, thou and thy seed after thee for their generations. (Genesis 17:9 Brenton)
Rdz:17:9 Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. (Rdz 17:9 BT_4)
Rdz:17:9 καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς Αβρααμ Σὺ δὲ τὴν διαθήκην μου διατηρήσεις, σὺ καὶ τὸ σπέρμα σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
Rdz:17:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Ἀβραάμ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:17:9 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Bóg  kierunku (wg, gen, dat) Abraham ty zaś przymierze JA trzymać twierdzy, utrzymany, zapisywać, przechowywać, ściśle obserwować, obserwować ty a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) do (acc) generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" on / ona / on / sama
Rdz:17:9 kai\ ei)=pen o( Teo\s pro\s *abraam *su\ de\ tE\n diaTE/kEn mou diatErE/seis, su\ kai\ to\ spe/rma sou meta\ se\ ei)s ta\s genea\s au)tO=n.
Rdz:17:9 kai eipen ho Teos pros abraam sy de tEn diaTEkEn mu diatErEseis, sy kai to sperma su meta se eis tas geneas autOn.
Rdz:17:9 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_ASM RP_NS x RA_ASF N1_ASF RP_GS VF_FAI2S RP_NS C RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RP_AS P RA_APF N1A_APF RD_GPM
Rdz:17:9 and also, even, namely to say/tell the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Abraham you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the covenant I to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe you and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same
Rdz:17:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) you(sg) (nom) Yet the (acc) covenant (acc) me (gen) you(sg)-will-HOLD ONTO you(sg) (nom) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) them/same (gen)
Rdz:17:9 Rdz_17:9_1 Rdz_17:9_2 Rdz_17:9_3 Rdz_17:9_4 Rdz_17:9_5 Rdz_17:9_6 Rdz_17:9_7 Rdz_17:9_8 Rdz_17:9_9 Rdz_17:9_10 Rdz_17:9_11 Rdz_17:9_12 Rdz_17:9_13 Rdz_17:9_14 Rdz_17:9_15 Rdz_17:9_16 Rdz_17:9_17 Rdz_17:9_18 Rdz_17:9_19 Rdz_17:9_20 Rdz_17:9_21 Rdz_17:9_22 Rdz_17:9_23
Rdz:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:10 καὶ αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν διατηρήσεις, ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· περιτμηθήσεται ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν,
Rdz:17:10 And this is the covenant which thou shalt fully keep between me and you, and between thy seed after thee for their generations; every male of you shall be circumcised. (Genesis 17:10 Brenton)
Rdz:17:10 Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani; (Rdz 17:10 BT_4)
Rdz:17:10 καὶ αὕτη διαθήκη, ἣν διατηρήσεις, ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· περιτμηθήσεται ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν,
Rdz:17:10 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Rdz:17:10 a także, nawet, a mianowicie to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] przymierze który / którego / których trzymać twierdzy, utrzymany, zapisywać, przechowywać, ściśle obserwować, obserwować w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie ty a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (acc) środkowy sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) do (acc) generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" on / ona / on / sama obrzezać ty każdy wszystkim, każde, każde, całość ?
Rdz:17:10 kai\ au(/tE E( diaTE/kE, E(\n diatErE/seis, a)na\ me/son e)mou= kai\ u(mO=n kai\ a)na\ me/son tou= spe/rmato/s sou meta\ se\ ei)s ta\s genea\s au)tO=n· peritmETE/setai u(mO=n pa=n a)rseniko/n,
Rdz:17:10 kai hautE hE diaTEkE, hEn diatErEseis, ana meson emu kai hymOn kai ana meson tu spermatos su meta se eis tas geneas autOn· peritmETEsetai hymOn pan arsenikon,
Rdz:17:10 C RD_NSF RA_NSF N1_NSF RR_ASF VF_FAI2S P A1_ASM RP_GS C RP_GP C P A1_ASM RA_GSN N3M_GSN RP_GS P RP_AS P RA_APF N1A_APF RD_GPM VC_FPI3S RP_GP A3_NSN A1_NSN
Rdz:17:10 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the covenant who/whom/which to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same to circumcise you every all, each, every, the whole of ć
Rdz:17:10 and this (nom) the (nom) covenant (nom|voc) who/whom/which (acc) you(sg)-will-HOLD ONTO up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(pl) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) seed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) them/same (gen) he/she/it-will-be-CIRCUMCISE-ed you(pl) (gen) every (nom|acc|voc)  
Rdz:17:10 Rdz_17:10_1 Rdz_17:10_2 Rdz_17:10_3 Rdz_17:10_4 Rdz_17:10_5 Rdz_17:10_6 Rdz_17:10_7 Rdz_17:10_8 Rdz_17:10_9 Rdz_17:10_10 Rdz_17:10_11 Rdz_17:10_12 Rdz_17:10_13 Rdz_17:10_14 Rdz_17:10_15 Rdz_17:10_16 Rdz_17:10_17 Rdz_17:10_18 Rdz_17:10_19 Rdz_17:10_20 Rdz_17:10_21 Rdz_17:10_22 Rdz_17:10_23 Rdz_17:10_24 Rdz_17:10_25 Rdz_17:10_26 Rdz_17:10_27
Rdz:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:11 καὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας ὑμῶν, καὶ ἔσται ἐν σημείῳ διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν.
Rdz:17:11 And ye shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be for a sign of a covenant between me and you. (Genesis 17:11 Brenton)
Rdz:17:11 będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną. (Rdz 17:11 BT_4)
Rdz:17:11 καὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας ὑμῶν, καὶ ἔσται ἐν σημείῳ διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν.
Rdz:17:11 καί περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σημεῖον, -ου, τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:17:11 a także, nawet, a mianowicie obrzezać ciało napletka napletka; Zwykle, stan posiadania napletka: nieobrzezania ty a także, nawet, a mianowicie być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między znak przymierze w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie ty
Rdz:17:11 kai\ peritmETE/sesTe tE\n sa/rka tE=s a)krobusti/as u(mO=n, kai\ e)/stai e)n sEmei/O| diaTE/kEs a)na\ me/son e)mou= kai\ u(mO=n.
Rdz:17:11 kai peritmETEsesTe tEn sarka tEs akrobystias hymOn, kai estai en sEmeiO diaTEkEs ana meson emu kai hymOn.
Rdz:17:11 C VC_FPI2P RA_ASF N3K_ASF RA_GSF N1A_GSF RP_GP C VF_FMI3S P N2N_DSN N1_GSF P A1_ASM RP_GS C RP_GP
Rdz:17:11 and also, even, namely to circumcise the flesh the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision you and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sign covenant up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you
Rdz:17:11 and you(pl)-will-be-CIRCUMCISE-ed the (acc) flesh (acc) the (gen) foreskin (gen), foreskins (acc) you(pl) (gen) and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) sign (dat) covenant (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(pl) (gen)
Rdz:17:11 Rdz_17:11_1 Rdz_17:11_2 Rdz_17:11_3 Rdz_17:11_4 Rdz_17:11_5 Rdz_17:11_6 Rdz_17:11_7 Rdz_17:11_8 Rdz_17:11_9 Rdz_17:11_10 Rdz_17:11_11 Rdz_17:11_12 Rdz_17:11_13 Rdz_17:11_14 Rdz_17:11_15 Rdz_17:11_16 Rdz_17:11_17
Rdz:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:12 καὶ παιδίον ὀκτὼ ἡμερῶν περιτμηθήσεται ὑμῖν πᾶν ἀρσενικὸν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματός σου.
Rdz:17:12 And the child of eight days old shall be circumcised by you, every male throughout your generations, and the servant born in the house and he that is bought with money, of every son of a stranger, who is not of thy seed. (Genesis 17:12 Brenton)
Rdz:17:12 Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane - sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze - każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim - (Rdz 17:12 BT_4)
Rdz:17:12 καὶ παιδίον ὀκτὼ ἡμερῶν περιτμηθήσεται ὑμῖν πᾶν ἀρσενικὸν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ἀργυρώνητος ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματός σου.
Rdz:17:12 καί παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὀκτώ ἡμέρα, -ας -ἡ περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:17:12 a także, nawet, a mianowicie dziecko osiem dzień obrzezać ty każdy wszystkim, każde, każde, całość ? do (acc) generacji rasy, narodu; czasem "pokolenie" ty ? dom ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie ? od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość syn innego / innych który / którego / których ??? przed nierównym oddechem być z (gen) ?? przed samogłoskami sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG)
Rdz:17:12 kai\ paidi/on o)ktO\ E(merO=n peritmETE/setai u(mi=n pa=n a)rseniko\n ei)s ta\s genea\s u(mO=n, o( oi)kogenE\s tE=s oi)ki/as sou kai\ o( a)rgurO/nEtos a)po\ panto\s ui(ou= a)llotri/ou, o(\s ou)k e)/stin e)k tou= spe/rmato/s sou.
Rdz:17:12 kai paidion oktO hEmerOn peritmETEsetai hymin pan arsenikon eis tas geneas hymOn, ho oikogenEs tEs oikias su kai ho argyrOnEtos apo pantos hyiu allotriu, hos uk estin ek tu spermatos su.
Rdz:17:12 C N2N_NSN M N1A_GPF VC_FPI3S RP_DP A3_NSN A1_NSN P RA_APF N1A_APF RP_GP RA_NSM A3H_NSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS C RA_NSM A1B_NSM P A3_GSM N2_GSM A1A_GSM RR_NSM D V9_PAI3S P RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Rdz:17:12 and also, even, namely child eight day to circumcise you every all, each, every, the whole of ć into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" you the ć the house you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of son of another/others who/whom/which οὐχ before rough breathing to be out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg)
Rdz:17:12 and child (nom|acc|voc) eight days (gen) he/she/it-will-be-CIRCUMCISE-ed you(pl) (dat) every (nom|acc|voc)   into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) you(pl) (gen) the (nom)   the (gen) house (gen), houses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom)   away from (+gen) every (gen) son (gen) of another/others (gen) who/whom/which (nom) not he/she/it-is out of (+gen) the (gen) seed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:17:12 Rdz_17:12_1 Rdz_17:12_2 Rdz_17:12_3 Rdz_17:12_4 Rdz_17:12_5 Rdz_17:12_6 Rdz_17:12_7 Rdz_17:12_8 Rdz_17:12_9 Rdz_17:12_10 Rdz_17:12_11 Rdz_17:12_12 Rdz_17:12_13 Rdz_17:12_14 Rdz_17:12_15 Rdz_17:12_16 Rdz_17:12_17 Rdz_17:12_18 Rdz_17:12_19 Rdz_17:12_20 Rdz_17:12_21 Rdz_17:12_22 Rdz_17:12_23 Rdz_17:12_24 Rdz_17:12_25 Rdz_17:12_26 Rdz_17:12_27 Rdz_17:12_28 Rdz_17:12_29 Rdz_17:12_30 Rdz_17:12_31
Rdz:17:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:13 περιτομῇ περιτμηθήσεται ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος, καὶ ἔσται ἡ διαθήκη μου ἐπὶ τῆς σαρκὸς ὑμῶν εἰς διαθήκην αἰώνιον.
Rdz:17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with money shall be surely circumcised, and my covenant shall be on your flesh for an everlasting covenant. (Genesis 17:13 Brenton)
Rdz:17:13 ma być obrzezany; obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. (Rdz 17:13 BT_4)
Rdz:17:13 περιτομῇ περιτμηθήσεται οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ἀργυρώνητος, καὶ ἔσται διαθήκη μου ἐπὶ τῆς σαρκὸς ὑμῶν εἰς διαθήκην αἰώνιον.
Rdz:17:13 περι·τομή, -ῆς, ἡ περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον
Rdz:17:13 obrzezanie obrzezać ? dom ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie być przymierze JA na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ciało ty do (acc) przymierze aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe
Rdz:17:13 peritomE=| peritmETE/setai o( oi)kogenE\s tE=s oi)ki/as sou kai\ o( a)rgurO/nEtos, kai\ e)/stai E( diaTE/kE mou e)pi\ tE=s sarko\s u(mO=n ei)s diaTE/kEn ai)O/nion.
Rdz:17:13 peritomE peritmETEsetai ho oikogenEs tEs oikias su kai ho argyrOnEtos, kai estai hE diaTEkE mu epi tEs sarkos hymOn eis diaTEkEn aiOnion.
Rdz:17:13 N1_DSF VC_FPI3S RA_NSM A3H_NSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS C RA_NSM A1B_NSM C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_GSF N3K_GSF RP_GP P N1_ASF A1B_ASF
Rdz:17:13 circumcision to circumcise the ć the house you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć and also, even, namely to be the covenant I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the flesh you into (+acc) covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Rdz:17:13 circumcision (dat) he/she/it-will-be-CIRCUMCISE-ed the (nom)   the (gen) house (gen), houses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom)   and he/she/it-will-be the (nom) covenant (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) flesh (gen) you(pl) (gen) into (+acc) covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Rdz:17:13 Rdz_17:13_1 Rdz_17:13_2 Rdz_17:13_3 Rdz_17:13_4 Rdz_17:13_5 Rdz_17:13_6 Rdz_17:13_7 Rdz_17:13_8 Rdz_17:13_9 Rdz_17:13_10 Rdz_17:13_11 Rdz_17:13_12 Rdz_17:13_13 Rdz_17:13_14 Rdz_17:13_15 Rdz_17:13_16 Rdz_17:13_17 Rdz_17:13_18 Rdz_17:13_19 Rdz_17:13_20 Rdz_17:13_21 Rdz_17:13_22
Rdz:17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:14 καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς οὐ περιτμηθήσεται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς, ὅτι τὴν διαθήκην μου διεσκέδασεν.
Rdz:17:14 And the uncircumcised male, who shall not be circumcised in the flesh of his foreskin on the eighth day, that soul shall be utterly destroyed from its family, for he has broken my covenant. (Genesis 17:14 Brenton)
Rdz:17:14 Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną». (Rdz 17:14 BT_4)
Rdz:17:14 καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς οὐ περιτμηθήσεται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐξολεθρευθήσεται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς, ὅτι τὴν διαθήκην μου διεσκέδασεν.
Rdz:17:14 καί ἀ·περί·τμητος -ον ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Rdz:17:14 a także, nawet, a mianowicie nieobrzezany męski który / którego / których ??? przed nierównym oddechem obrzezać ciało napletka napletka; Zwykle, stan posiadania napletka: nieobrzezania on / ona / on / sama dzień ósmy zniszczyć całkowicie eksterminacji, całkowite zniszczenie, unicestwienie, eliminację zimna pogoda; Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby że z (gen) ?? przed samogłoskami rasa rasy, klasy, rodzaju on / ona / on / sama dlatego, że przymierze JA ?
Rdz:17:14 kai\ a)peri/tmEtos a)/rsEn, o(\s ou) peritmETE/setai tE\n sa/rka tE=s a)krobusti/as au)tou= tE=| E(me/ra| tE=| o)gdo/E|, e)XoleTreuTE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)k tou= ge/nous au)tE=s, o(/ti tE\n diaTE/kEn mou dieske/dasen.
Rdz:17:14 kai aperitmEtos arsEn, hos u peritmETEsetai tEn sarka tEs akrobystias autu tE hEmera tE ogdoE, eXoleTreuTEsetai hE PSyCHE ekeinE ek tu genus autEs, hoti tEn diaTEkEn mu dieskedasen.
Rdz:17:14 C A1B_NSM A3_NSM RR_NSM D VC_FPI3S RA_ASF N3K_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_GSN N3E_GSN RD_GSF C RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI3S
Rdz:17:14 and also, even, namely uncircumcised male who/whom/which οὐχ before rough breathing to circumcise the flesh the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same the day the eighth to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels the race race, class, kind he/she/it/same because/that the covenant I ć
Rdz:17:14 and uncircumcised ([Adj] nom) male ([Adj] nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-be-CIRCUMCISE-ed the (acc) flesh (acc) the (gen) foreskin (gen), foreskins (acc) him/it/same (gen) the (dat) day (dat) the (dat) eighth (dat) he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) the (gen) race (gen) her/it/same (gen) because/that the (acc) covenant (acc) me (gen)  
Rdz:17:14 Rdz_17:14_1 Rdz_17:14_2 Rdz_17:14_3 Rdz_17:14_4 Rdz_17:14_5 Rdz_17:14_6 Rdz_17:14_7 Rdz_17:14_8 Rdz_17:14_9 Rdz_17:14_10 Rdz_17:14_11 Rdz_17:14_12 Rdz_17:14_13 Rdz_17:14_14 Rdz_17:14_15 Rdz_17:14_16 Rdz_17:14_17 Rdz_17:14_18 Rdz_17:14_19 Rdz_17:14_20 Rdz_17:14_21 Rdz_17:14_22 Rdz_17:14_23 Rdz_17:14_24 Rdz_17:14_25 Rdz_17:14_26 Rdz_17:14_27 Rdz_17:14_28
Rdz:17:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:15 Εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ Σαρα ἡ γυνή σου, οὐ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σαρα, ἀλλὰ Σαρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς.
Rdz:17:15 And God said to Abraam, Sara thy wife--her name shall not be called Sara, Sarrha shall be her name. (Genesis 17:15 Brenton)
Rdz:17:15 I mówił Bóg do Abrahama: «Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. (Rdz 17:15 BT_4)
Rdz:17:15 Εἶπεν δὲ θεὸς τῷ Αβρααμ Σαρα γυνή σου, οὐ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σαρα, ἀλλὰ Σαρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς.
Rdz:17:15 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἀλλά Σάρρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:17:15 powiedzieć / powiedzieć zaś Bóg  Abraham ? kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) ??? przed nierównym oddechem zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama ? ale Sarah być w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama
Rdz:17:15 *ei)=pen de\ o( Teo\s tO=| *abraam *sara E( gunE/ sou, ou) klETE/setai to\ o)/noma au)tE=s *sara, a)lla\ *sarra e)/stai to\ o)/noma au)tE=s.
Rdz:17:15 eipen de ho Teos tO abraam sara hE gynE su, u klETEsetai to onoma autEs sara, alla sarra estai to onoma autEs.
Rdz:17:15 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM N_NSF RA_NSF N3K_NSF RP_GS D VC_FPI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSF N_NSF C N_NSF VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSF
Rdz:17:15 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] the Abraham ć the woman/wife you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to call call the name with regard to he/she/it/same ć but Sarah to be the name with regard to he/she/it/same
Rdz:17:15 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) god (nom) the (dat) Abraham (indecl)   the (nom) woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-will-be-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen)   but Sarah (nom|voc) he/she/it-will-be the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Rdz:17:15 Rdz_17:15_1 Rdz_17:15_2 Rdz_17:15_3 Rdz_17:15_4 Rdz_17:15_5 Rdz_17:15_6 Rdz_17:15_7 Rdz_17:15_8 Rdz_17:15_9 Rdz_17:15_10 Rdz_17:15_11 Rdz_17:15_12 Rdz_17:15_13 Rdz_17:15_14 Rdz_17:15_15 Rdz_17:15_16 Rdz_17:15_17 Rdz_17:15_18 Rdz_17:15_19 Rdz_17:15_20 Rdz_17:15_21 Rdz_17:15_22
Rdz:17:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:16 εὐλογήσω δὲ αὐτὴν καὶ δώσω σοι ἐξ αὐτῆς τέκνον· καὶ εὐλογήσω αὐτόν, καὶ ἔσται εἰς ἔθνη, καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐξ αὐτοῦ ἔσονται.
Rdz:17:16 And I will bless her, and give thee a son of her, and I will bless him, and he shall become nations, and kings of nations shall be of him. (Genesis 17:16 Brenton)
Rdz:17:16 Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami». (Rdz 17:16 BT_4)
Rdz:17:16 εὐλογήσω δὲ αὐτὴν καὶ δώσω σοι ἐξ αὐτῆς τέκνον· καὶ εὐλογήσω αὐτόν, καὶ ἔσται εἰς ἔθνη, καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐξ αὐτοῦ ἔσονται.
Rdz:17:16 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί βασιλεύς, -έως, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:17:16 błogosławić zaś on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub z (gen) ?? przed samogłoskami on / ona / on / sama dziecko a także, nawet, a mianowicie błogosławić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie być do (acc) Naród [zobacz etnicznej] a także, nawet, a mianowicie król Naród [zobacz etnicznej] z (gen) ?? przed samogłoskami on / ona / on / sama być
Rdz:17:16 eu)logE/sO de\ au)tE\n kai\ dO/sO soi e)X au)tE=s te/knon· kai\ eu)logE/sO au)to/n, kai\ e)/stai ei)s e)/TnE, kai\ basilei=s e)TnO=n e)X au)tou= e)/sontai.
Rdz:17:16 eulogEsO de autEn kai dOsO soi eX autEs teknon· kai eulogEsO auton, kai estai eis eTnE, kai basileis eTnOn eX autu esontai.
Rdz:17:16 VF_FAI1S x RD_ASF C VF_FAI1S RP_DS P RD_GSF N2N_ASN C VF_FAI1S RD_ASM C VF_FMI3S P N3E_APN C N3V_NPM N3E_GPN P RD_GSM VF_FMI3P
Rdz:17:16 to bless δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same child and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to be into (+acc) nation [see ethnic] and also, even, namely king nation [see ethnic] out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to be
Rdz:17:16 I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS Yet her/it/same (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) out of (+gen) her/it/same (gen) child (nom|acc|voc) and I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS him/it/same (acc) and he/she/it-will-be into (+acc) nations (nom|acc|voc) and kings (acc, nom|voc) nations (gen) out of (+gen) him/it/same (gen) they-will-be
Rdz:17:16 Rdz_17:16_1 Rdz_17:16_2 Rdz_17:16_3 Rdz_17:16_4 Rdz_17:16_5 Rdz_17:16_6 Rdz_17:16_7 Rdz_17:16_8 Rdz_17:16_9 Rdz_17:16_10 Rdz_17:16_11 Rdz_17:16_12 Rdz_17:16_13 Rdz_17:16_14 Rdz_17:16_15 Rdz_17:16_16 Rdz_17:16_17 Rdz_17:16_18 Rdz_17:16_19 Rdz_17:16_20 Rdz_17:16_21 Rdz_17:16_22
Rdz:17:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:17 καὶ ἔπεσεν Αβρααμ ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐγέλασεν καὶ εἶπεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ λέγων Εἰ τῷ ἑκατονταετεῖ γενήσεται, καὶ εἰ Σαρρα ἐνενήκοντα ἐτῶν οὖσα τέξεται;
Rdz:17:17 And Abraam fell upon his face, and laughed; and spoke in his heart, saying, Shall there be a child to one who is a hundred years old, and shall Sarrha who is ninety years old, bear? (Genesis 17:17 Brenton)
Rdz:17:17 Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: «Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?» (Rdz 17:17 BT_4)
Rdz:17:17 καὶ ἔπεσεν Αβρααμ ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐγέλασεν καὶ εἶπεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ λέγων Εἰ τῷ ἑκατονταετεῖ γενήσεται, καὶ εἰ Σαρρα ἐνενήκοντα ἐτῶν οὖσα τέξεται;
Rdz:17:17 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) Ἀβραάμ, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό καί γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ὁ ἡ τό ἑκατοντα·ετής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί εἰ Σάρρα, -ας, ἡ ἐνενή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Rdz:17:17 a także, nawet, a mianowicie spadać / łuk? spadać (katastrofalnie spada, nieudana) lub [szybko] kłaniać nisko. Abraham na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz a także, nawet, a mianowicie śmiać się a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między poznanie intelekt, mentalność, cel, plan on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć Jeśli okresu stu lat stać się stać, stanie, a także, nawet, a mianowicie Jeśli Sarah dziewięćdziesiąt rok być urodzić
Rdz:17:17 kai\ e)/pesen *abraam e)pi\ pro/sOpon kai\ e)ge/lasen kai\ ei)=pen e)n tE=| dianoi/a| au)tou= le/gOn *ei) tO=| e(katontaetei= genE/setai, kai\ ei) *sarra e)nenE/konta e)tO=n ou)=sa te/Xetai;
Rdz:17:17 kai epesen abraam epi prosOpon kai egelasen kai eipen en tE dianoia autu legOn ei tO hekatontaetei genEsetai, kai ei sarra enenEkonta etOn usa teXetai;
Rdz:17:17 C VBI_AAI3S N_NSM P N2N_ASN C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM V1_PAPNSM C RA_DSM A3H_DSM VF_FMI3S C C N_NSF M N3E_GPN V9_PAPNSF VF_FMI3S
Rdz:17:17 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. Abraham upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face and also, even, namely to laugh and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cognition intellect, mentality, purpose, plan he/she/it/same to say/tell if the of a hundred-year period to become become, happen and also, even, namely if Sarah ninety year to be to give birth
Rdz:17:17 and he/she/it-FALL-ed Abraham (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) and he/she/it-LAUGH-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) cognition (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) if the (dat) of a hundred-year period ([Adj] dat) he/she/it-will-be-BECOME-ed and if Sarah (nom|voc) ninety years (gen) while being (nom|voc) he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH
Rdz:17:17 Rdz_17:17_1 Rdz_17:17_2 Rdz_17:17_3 Rdz_17:17_4 Rdz_17:17_5 Rdz_17:17_6 Rdz_17:17_7 Rdz_17:17_8 Rdz_17:17_9 Rdz_17:17_10 Rdz_17:17_11 Rdz_17:17_12 Rdz_17:17_13 Rdz_17:17_14 Rdz_17:17_15 Rdz_17:17_16 Rdz_17:17_17 Rdz_17:17_18 Rdz_17:17_19 Rdz_17:17_20 Rdz_17:17_21 Rdz_17:17_22 Rdz_17:17_23 Rdz_17:17_24 Rdz_17:17_25
Rdz:17:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:18 εἶπεν δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν Ισμαηλ οὗτος ζήτω ἐναντίον σου.
Rdz:17:18 And Abraam said to God, Let this Ismael live before thee. (Genesis 17:18 Brenton)
Rdz:17:18 Rzekł zatem do Boga: «Oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką!» (Rdz 17:18 BT_4)
Rdz:17:18 εἶπεν δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν Ισμαηλ οὗτος ζήτω ἐναντίον σου.
Rdz:17:18 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἀβραάμ, ὁ πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   οὗτος αὕτη τοῦτο ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -); ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:17:18 powiedzieć / powiedzieć zaś Abraham kierunku (wg, gen, dat) Bóg  ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] do istnieje mieszkać, mieszkać, żyć (?? ???); szukać z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG)
Rdz:17:18 ei)=pen de\ *abraam pro\s to\n Teo/n *ismaEl ou(=tos DZE/tO e)nanti/on sou.
Rdz:17:18 eipen de abraam pros ton Teon ismaEl hutos DZEtO enantion su.
Rdz:17:18 VBI_AAI3S x N_NSM P RA_ASM N2_ASM N_NSM RD_NSM V3_PAD3S P RP_GS
Rdz:17:18 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω); to seek in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Rdz:17:18 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Abraham (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc)   this (nom) let-him/her/it-be-EXISTS-ing!; I-am-SEEK-ing, I-should-be-SEEK-ing in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:17:18 Rdz_17:18_1 Rdz_17:18_2 Rdz_17:18_3 Rdz_17:18_4 Rdz_17:18_5 Rdz_17:18_6 Rdz_17:18_7 Rdz_17:18_8 Rdz_17:18_9 Rdz_17:18_10 Rdz_17:18_11
Rdz:17:18 x x x x x x x x x x x
Rdz:17:19 εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ Ναί· ἰδοὺ Σαρρα ἡ γυνή σου τέξεταί σοι υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισαακ, καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς αὐτὸν εἰς διαθήκην αἰώνιον καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν.
Rdz:17:19 And God said to Abraam, Yea, behold, Sarrha thy wife shall bear thee a son, and thou shalt call his name Isaac; and I will establish my covenant with him, for an everlasting covenant, to be a God to him and to his seed after him. (Genesis 17:19 Brenton)
Rdz:17:19 A Bóg mu na to: «Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. (Rdz 17:19 BT_4)
Rdz:17:19 εἶπεν δὲ θεὸς τῷ Αβρααμ Ναί· ἰδοὺ Σαρρα γυνή σου τέξεταί σοι υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισαακ, καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς αὐτὸν εἰς διαθήκην αἰώνιον καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν.
Rdz:17:19 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ ναί[1] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσαάκ, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:17:19 powiedzieć / powiedzieć zaś Bóg  Abraham tak zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Sarah kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) urodzić... ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub syn a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama Isaac a także, nawet, a mianowicie spowodować stać przymierze JA kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama do (acc) przymierze aeonian aeonian; nieokreślony lub wieczyste; niekoniecznie wieczne lub stałe a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) on / ona / on / sama po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:17:19 ei)=pen de\ o( Teo\s tO=| *abraam *nai/· i)dou\ *sarra E( gunE/ sou te/Xetai/ soi ui(o/n, kai\ kale/seis to\ o)/noma au)tou= *isaak, kai\ stE/sO tE\n diaTE/kEn mou pro\s au)to\n ei)s diaTE/kEn ai)O/nion kai\ tO=| spe/rmati au)tou= met’ au)to/n.
Rdz:17:19 eipen de ho Teos tO abraam nai· idu sarra hE gynE su teXetai soi hyion, kai kaleseis to onoma autu isaak, kai stEsO tEn diaTEkEn mu pros auton eis diaTEkEn aiOnion kai tO spermati autu met’ auton.
Rdz:17:19 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM I I N_NSF RA_NSF N3K_NSF RP_GS VF_FMI3S RP_DS N2_ASM C VF_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RD_ASM P N1_ASF A1B_ASF C RA_DSN N3M_DSN RD_GSM P RD_ASM
Rdz:17:19 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] the Abraham yes to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sarah the woman/wife you; your/yours(sg) to give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub son and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Isaac and also, even, namely to cause to stand the covenant I toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same into (+acc) covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:17:19 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) god (nom) the (dat) Abraham (indecl) yes be-you(sg)-SEE-ed! Sarah (nom|voc) the (nom) woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) son (acc) and you(sg)-will-CALL the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Isaac (indecl) and I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand the (acc) covenant (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) into (+acc) covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (dat) seed (dat) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc)
Rdz:17:19 Rdz_17:19_1 Rdz_17:19_2 Rdz_17:19_3 Rdz_17:19_4 Rdz_17:19_5 Rdz_17:19_6 Rdz_17:19_7 Rdz_17:19_8 Rdz_17:19_9 Rdz_17:19_10 Rdz_17:19_11 Rdz_17:19_12 Rdz_17:19_13 Rdz_17:19_14 Rdz_17:19_15 Rdz_17:19_16 Rdz_17:19_17 Rdz_17:19_18 Rdz_17:19_19 Rdz_17:19_20 Rdz_17:19_21 Rdz_17:19_22 Rdz_17:19_23 Rdz_17:19_24 Rdz_17:19_25 Rdz_17:19_26 Rdz_17:19_27 Rdz_17:19_28 Rdz_17:19_29 Rdz_17:19_30 Rdz_17:19_31 Rdz_17:19_32 Rdz_17:19_33 Rdz_17:19_34 Rdz_17:19_35 Rdz_17:19_36 Rdz_17:19_37
Rdz:17:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:20 περὶ δὲ Ισμαηλ ἰδοὺ ἐπήκουσά σου· ἰδοὺ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ αὐξανῶ αὐτὸν καὶ πληθυνῶ αὐτὸν σφόδρα· δώδεκα ἔθνη γεννήσει, καὶ δώσω αὐτὸν εἰς ἔθνος μέγα.
Rdz:17:20 And concerning Ismael, behold, I have heard thee, and, behold, I have blessed him, and will increase him and multiply him exceedingly; twelve nations shall he beget, and I will make him a great nation. (Genesis 17:20 Brenton)
Rdz:17:20 Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. (Rdz 17:20 BT_4)
Rdz:17:20 περὶ δὲ Ισμαηλ ἰδοὺ ἐπήκουσά σου· ἰδοὺ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ αὐξανῶ αὐτὸν καὶ πληθυνῶ αὐτὸν σφόδρα· δώδεκα ἔθνη γεννήσει, καὶ δώσω αὐτὸν εἰς ἔθνος μέγα.
Rdz:17:20 περί δέ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα δώ·δεκα/δεκα·δύο ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη γέννησις, -εως, ἡ (cf. γένεσις); γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Rdz:17:20 o (wg, gen) zaś ? zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), słyszeć ty; twój / twoje (SG) zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), błogosławić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie rosnąć on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć on / ona / on / sama gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny dwanaście Naród [zobacz etnicznej] urodzeń; do Ojca, aby dać potomstwo; rodzić (Rdz 6: 4 LXX): dosłownie do generowania lub spowodować genezę a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama do (acc) Naród [zobacz etnicznej] wielki
Rdz:17:20 peri\ de\ *ismaEl i)dou\ e)pE/kousa/ sou· i)dou\ eu)lo/gEsa au)to\n kai\ au)XanO= au)to\n kai\ plETunO= au)to\n sfo/dra· dO/deka e)/TnE gennE/sei, kai\ dO/sO au)to\n ei)s e)/Tnos me/ga.
Rdz:17:20 peri de ismaEl idu epEkusa su· idu eulogEsa auton kai auXanO auton kai plETynO auton sfodra· dOdeka eTnE gennEsei, kai dOsO auton eis eTnos mega.
Rdz:17:20 P x N_GSM I VAI_AAI1S RP_GS I VA_AAI1S RD_ASM C VF2_FAI1S RD_ASM C VF2_FAI1S RD_ASM D M N3E_APN VF_FAI3S C VF_FAI1S RD_ASM P N3E_ASN A1P_ASN
Rdz:17:20 about (+acc,+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to hear you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to bless he/she/it/same and also, even, namely to grow he/she/it/same and also, even, namely to increase/multiply he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager twelve nation [see ethnic] birth; to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) nation [see ethnic] great
Rdz:17:20 about (+acc,+gen) Yet   be-you(sg)-SEE-ed! I-HEAR-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-BLESS-ed him/it/same (acc) and I-am-GROW-ing, I-should-be-GROW-ing him/it/same (acc) and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY him/it/same (acc) vehement, twelve nations (nom|acc|voc) birth (dat); he/she/it-will-FATHER, you(sg)-will-be-FATHER-ed (classical) and I-will-GIVE, I-should-GIVE him/it/same (acc) into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc)
Rdz:17:20 Rdz_17:20_1 Rdz_17:20_2 Rdz_17:20_3 Rdz_17:20_4 Rdz_17:20_5 Rdz_17:20_6 Rdz_17:20_7 Rdz_17:20_8 Rdz_17:20_9 Rdz_17:20_10 Rdz_17:20_11 Rdz_17:20_12 Rdz_17:20_13 Rdz_17:20_14 Rdz_17:20_15 Rdz_17:20_16 Rdz_17:20_17 Rdz_17:20_18 Rdz_17:20_19 Rdz_17:20_20 Rdz_17:20_21 Rdz_17:20_22 Rdz_17:20_23 Rdz_17:20_24 Rdz_17:20_25
Rdz:17:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:21 τὴν δὲ διαθήκην μου στήσω πρὸς Ισαακ, ὃν τέξεταί σοι Σαρρα εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ.
Rdz:17:21 But I will establish my covenant with Isaac, whom Sarrha shall bear to thee at this time, in the next year. (Genesis 17:21 Brenton)
Rdz:17:21 Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze». (Rdz 17:21 BT_4)
Rdz:17:21 τὴν δὲ διαθήκην μου στήσω πρὸς Ισαακ, ὃν τέξεταί σοι Σαρρα εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ.
Rdz:17:21 ὁ ἡ τό δέ δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρός Ἰσαάκ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Σάρρα, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Rdz:17:21 zaś przymierze JA spowodować stać kierunku (wg, gen, dat) Isaac który / którego / których; być urodzić ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub Sarah do (acc) okres czasu to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między rok inny
Rdz:17:21 tE\n de\ diaTE/kEn mou stE/sO pro\s *isaak, o(\n te/Xetai/ soi *sarra ei)s to\n kairo\n tou=ton e)n tO=| e)niautO=| tO=| e(te/rO|.
Rdz:17:21 tEn de diaTEkEn mu stEsO pros isaak, hon teXetai soi sarra eis ton kairon tuton en tO eniautO tO heterO.
Rdz:17:21 RA_ASF x N1_ASF RP_GS VF_FAI1S P N_ASM RR_ASM VF_FMI3S RP_DS N_NSF P RA_ASM N2_ASM RD_ASM P RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1A_DSM
Rdz:17:21 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] covenant I to cause to stand toward (+acc,+gen,+dat) Isaac who/whom/which; to be to give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub Sarah into (+acc) the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the other
Rdz:17:21 the (acc) Yet covenant (acc) me (gen) I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand toward (+acc,+gen,+dat) Isaac (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Sarah (nom|voc) into (+acc) the (acc) period of time (acc) this (acc) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) other (dat)
Rdz:17:21 Rdz_17:21_1 Rdz_17:21_2 Rdz_17:21_3 Rdz_17:21_4 Rdz_17:21_5 Rdz_17:21_6 Rdz_17:21_7 Rdz_17:21_8 Rdz_17:21_9 Rdz_17:21_10 Rdz_17:21_11 Rdz_17:21_12 Rdz_17:21_13 Rdz_17:21_14 Rdz_17:21_15 Rdz_17:21_16 Rdz_17:21_17 Rdz_17:21_18 Rdz_17:21_19 Rdz_17:21_20
Rdz:17:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:22 συνετέλεσεν δὲ λαλῶν πρὸς αὐτὸν καὶ ἀνέβη ὁ θεὸς ἀπὸ Αβρααμ.
Rdz:17:22 And he left off speaking with him, and God went up from Abraam. (Genesis 17:22 Brenton)
Rdz:17:22 Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. (Rdz 17:22 BT_4)
Rdz:17:22 συνετέλεσεν δὲ λαλῶν πρὸς αὐτὸν καὶ ἀνέβη θεὸς ἀπὸ Αβρααμ.
Rdz:17:22 συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) δέ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό Ἀβραάμ, ὁ
Rdz:17:22 wypełnić zaś mówić kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wznieść Bóg  od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Abraham
Rdz:17:22 sunete/lesen de\ lalO=n pro\s au)to\n kai\ a)ne/bE o( Teo\s a)po\ *abraam.
Rdz:17:22 synetelesen de lalOn pros auton kai anebE ho Teos apo abraam.
Rdz:17:22 VAI_AAI3S x V2_PAPNSM P RD_ASM C VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_GSM
Rdz:17:22 to complete δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to ascend the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Abraham
Rdz:17:22 he/she/it-COMPLETE-ed Yet while SPEAK-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) god (nom) away from (+gen) Abraham (indecl)
Rdz:17:22 Rdz_17:22_1 Rdz_17:22_2 Rdz_17:22_3 Rdz_17:22_4 Rdz_17:22_5 Rdz_17:22_6 Rdz_17:22_7 Rdz_17:22_8 Rdz_17:22_9 Rdz_17:22_10 Rdz_17:22_11
Rdz:17:22 x x x x x x x x x x x
Rdz:17:23 καὶ ἔλαβεν Αβρααμ Ισμαηλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς οἰκογενεῖς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀργυρωνήτους καὶ πᾶν ἄρσεν τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Αβρααμ καὶ περιέτεμεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεός.
Rdz:17:23 And Abraam took Ismael his son, and all his home-born servants, and all those bought with money, and every male of the men in the house of Abraam, and he circumcised their foreskins in the time of that day, according as God spoke to him. (Genesis 17:23 Brenton)
Rdz:17:23 Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze - wszystkich swych domowników płci męskiej - jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg. (Rdz 17:23 BT_4)
Rdz:17:23 Καὶ ἔλαβεν Αβρααμ Ισμαηλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς οἰκογενεῖς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀργυρωνήτους καὶ πᾶν ἄρσεν τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Αβρααμ καὶ περιέτεμεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ θεός.
Rdz:17:23 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἀβραάμ, ὁ καί περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:17:23 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Abraham ? syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość ? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość ? a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość męski mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między dom Abraham a także, nawet, a mianowicie obrzezać napletka napletka; Zwykle, stan posiadania napletka: nieobrzezania on / ona / on / sama w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między okres czasu dzień że zgodnie z którym mówić on / ona / on / sama Bóg 
Rdz:17:23 *kai\ e)/laben *abraam *ismaEl to\n ui(o\n au)tou= kai\ pa/ntas tou\s oi)kogenei=s au)tou= kai\ pa/ntas tou\s a)rgurOnE/tous kai\ pa=n a)/rsen tO=n a)ndrO=n tO=n e)n tO=| oi)/kO| *abraam kai\ perie/temen ta\s a)krobusti/as au)tO=n e)n tO=| kairO=| tE=s E(me/ras e)kei/nEs, kaTa\ e)la/lEsen au)tO=| o( Teo/s.
Rdz:17:23 kai elaben abraam ismaEl ton hyion autu kai pantas tus oikogeneis autu kai pantas tus argyrOnEtus kai pan arsen tOn andrOn tOn en tO oikO abraam kai perietemen tas akrobystias autOn en tO kairO tEs hEmeras ekeinEs, kaTa elalEsen autO ho Teos.
Rdz:17:23 C VBI_AAI3S N_NSM N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C A3_APM RA_APM A3H_APM RD_GSM C A3_APM RA_APM A1B_APM C A3_ASN A3_ASN RA_GPM N3_GPM RA_GPM P RA_DSM N2_DSM N_GSM C VBI_AAI3S RA_APF N1A_APF RD_GPM P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF RD_GSF D VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM
Rdz:17:23 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Abraham ć the son he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of male the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house Abraham and also, even, namely to circumcise the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time the day that according to which to speak he/she/it/same the god [see theology]
Rdz:17:23 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Abraham (indecl)   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and all (acc) the (acc)   him/it/same (gen) and all (acc) the (acc)   and every (nom|acc|voc) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (gen) men, husbands (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) Abraham (indecl) and he/she/it-CIRCUMCISE-ed the (acc) foreskin (gen), foreskins (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) the (gen) day (gen), days (acc) that (gen) according to which he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom)
Rdz:17:23 Rdz_17:23_1 Rdz_17:23_2 Rdz_17:23_3 Rdz_17:23_4 Rdz_17:23_5 Rdz_17:23_6 Rdz_17:23_7 Rdz_17:23_8 Rdz_17:23_9 Rdz_17:23_10 Rdz_17:23_11 Rdz_17:23_12 Rdz_17:23_13 Rdz_17:23_14 Rdz_17:23_15 Rdz_17:23_16 Rdz_17:23_17 Rdz_17:23_18 Rdz_17:23_19 Rdz_17:23_20 Rdz_17:23_21 Rdz_17:23_22 Rdz_17:23_23 Rdz_17:23_24 Rdz_17:23_25 Rdz_17:23_26 Rdz_17:23_27 Rdz_17:23_28 Rdz_17:23_29 Rdz_17:23_30 Rdz_17:23_31 Rdz_17:23_32 Rdz_17:23_33 Rdz_17:23_34 Rdz_17:23_35 Rdz_17:23_36 Rdz_17:23_37 Rdz_17:23_38 Rdz_17:23_39 Rdz_17:23_40 Rdz_17:23_41 Rdz_17:23_42
Rdz:17:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:24 Αβρααμ δὲ ἦν ἐνενήκοντα ἐννέα ἐτῶν, ἡνίκα περιέτεμεν τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ·
Rdz:17:24 And Abraam was ninety-nine years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. (Genesis 17:24 Brenton)
Rdz:17:24 Abraham miał lat dziewięćdziesiąt dziewięć, gdy obrzezano ciało jego napletka, (Rdz 17:24 BT_4)
Rdz:17:24 Αβρααμ δὲ ἦν ἐνενήκοντα ἐννέα ἐτῶν, ἡνίκα περιέτεμεν τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ·
Rdz:17:24 Ἀβραάμ, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐνενή·κοντα ἐννέα ἔτο·ς, -ους, τό ἡνίκα περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:17:24 Abraham zaś być dziewięćdziesiąt dziewięć rok kiedy obrzezać ciało napletka napletka; Zwykle, stan posiadania napletka: nieobrzezania on / ona / on / sama
Rdz:17:24 *abraam de\ E)=n e)nenE/konta e)nne/a e)tO=n, E(ni/ka perie/temen tE\n sa/rka tE=s a)krobusti/as au)tou=·
Rdz:17:24 abraam de En enenEkonta ennea etOn, hEnika perietemen tEn sarka tEs akrobystias autu·
Rdz:17:24 N_NSM x V9_IAI3S M M N3E_GPN D VBI_AAI3S RA_ASF N3K_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Rdz:17:24 Abraham δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be ninety nine year when to circumcise the flesh the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same
Rdz:17:24 Abraham (indecl) Yet he/she/it-was ninety nine years (gen) when he/she/it-CIRCUMCISE-ed the (acc) flesh (acc) the (gen) foreskin (gen), foreskins (acc) him/it/same (gen)
Rdz:17:24 Rdz_17:24_1 Rdz_17:24_2 Rdz_17:24_3 Rdz_17:24_4 Rdz_17:24_5 Rdz_17:24_6 Rdz_17:24_7 Rdz_17:24_8 Rdz_17:24_9 Rdz_17:24_10 Rdz_17:24_11 Rdz_17:24_12 Rdz_17:24_13
Rdz:17:24 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:25 Ισμαηλ δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐτῶν δέκα τριῶν ἦν, ἡνίκα περιετμήθη τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ.
Rdz:17:25 And Ismael his son was thirteen years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. (Genesis 17:25 Brenton)
Rdz:17:25 a Izmael miał lat trzynaście, gdy obrzezano ciało jego napletka. (Rdz 17:25 BT_4)
Rdz:17:25 Ισμαηλ δὲ υἱὸς αὐτοῦ ἐτῶν δέκα τριῶν ἦν, ἡνίκα περιετμήθη τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ.
Rdz:17:25   δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό δέκα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡνίκα περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:17:25 ? zaś syn on / ona / on / sama rok dziesięć trzy być kiedy obrzezać ciało napletka napletka; Zwykle, stan posiadania napletka: nieobrzezania on / ona / on / sama
Rdz:17:25 *ismaEl de\ o( ui(o\s au)tou= e)tO=n de/ka triO=n E)=n, E(ni/ka perietmE/TE tE\n sa/rka tE=s a)krobusti/as au)tou=.
Rdz:17:25 ismaEl de ho hyios autu etOn deka triOn En, hEnika perietmETE tEn sarka tEs akrobystias autu.
Rdz:17:25 N_NSM x RA_NSM N2_NSM RD_GSM N3E_GPN M A3_GPN V9_IAI3S D VCI_API3S RA_ASF N3K_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Rdz:17:25 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son he/she/it/same year ten three to be when to circumcise the flesh the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same
Rdz:17:25   Yet the (nom) son (nom) him/it/same (gen) years (gen) ten three (gen) he/she/it-was when he/she/it-was-CIRCUMCISE-ed the (acc) flesh (acc) the (gen) foreskin (gen), foreskins (acc) him/it/same (gen)
Rdz:17:25 Rdz_17:25_1 Rdz_17:25_2 Rdz_17:25_3 Rdz_17:25_4 Rdz_17:25_5 Rdz_17:25_6 Rdz_17:25_7 Rdz_17:25_8 Rdz_17:25_9 Rdz_17:25_10 Rdz_17:25_11 Rdz_17:25_12 Rdz_17:25_13 Rdz_17:25_14 Rdz_17:25_15 Rdz_17:25_16
Rdz:17:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:26 ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης περιετμήθη Αβρααμ καὶ Ισμαηλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ·
Rdz:17:26 And at the period of that day, Abraam was circumcised, and Ismael his son, (Genesis 17:26 Brenton)
Rdz:17:26 Tego samego dnia zostali więc obrzezani: Abraham i syn jego Izmael, (Rdz 17:26 BT_4)
Rdz:17:26 ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης περιετμήθη Αβρααμ καὶ Ισμαηλ υἱὸς αὐτοῦ·
Rdz:17:26 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) Ἀβραάμ, ὁ καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:17:26 w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między okres czasu dzień że obrzezać Abraham a także, nawet, a mianowicie ? syn on / ona / on / sama
Rdz:17:26 e)n tO=| kairO=| tE=s E(me/ras e)kei/nEs perietmE/TE *abraam kai\ *ismaEl o( ui(o\s au)tou=·
Rdz:17:26 en tO kairO tEs hEmeras ekeinEs perietmETE abraam kai ismaEl ho hyios autu·
Rdz:17:26 P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF RD_GSF VCI_API3S N_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Rdz:17:26 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time the day that to circumcise Abraham and also, even, namely ć the son he/she/it/same
Rdz:17:26 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) the (gen) day (gen), days (acc) that (gen) he/she/it-was-CIRCUMCISE-ed Abraham (indecl) and   the (nom) son (nom) him/it/same (gen)
Rdz:17:26 Rdz_17:26_1 Rdz_17:26_2 Rdz_17:26_3 Rdz_17:26_4 Rdz_17:26_5 Rdz_17:26_6 Rdz_17:26_7 Rdz_17:26_8 Rdz_17:26_9 Rdz_17:26_10 Rdz_17:26_11 Rdz_17:26_12 Rdz_17:26_13
Rdz:17:26 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:17:27 καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ οἱ οἰκογενεῖς καὶ οἱ ἀργυρώνητοι ἐξ ἀλλογενῶν ἐθνῶν, περιέτεμεν αὐτούς.
Rdz:17:27 and all the men of his house, both those born in the house, and those bought with money of foreign nations. (Genesis 17:27 Brenton)
Rdz:17:27 a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy - słudzy urodzeni w jego domu albo obcy, nabyci za pieniądze. (Rdz 17:27 BT_4)
Rdz:17:27 καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ οἱ οἰκογενεῖς καὶ οἱ ἀργυρώνητοι ἐξ ἀλλογενῶν ἐθνῶν, περιέτεμεν αὐτούς.
Rdz:17:27 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἐκ ἀλλο·γενής -ές ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:17:27 a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". dom; mieszkać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ? a także, nawet, a mianowicie ? z (gen) ?? przed samogłoskami Urodzony w innych Naród [zobacz etnicznej] obrzezać on / ona / on / sama
Rdz:17:27 kai\ pa/ntes oi( a)/ndres tou= oi)/kou au)tou= kai\ oi( oi)kogenei=s kai\ oi( a)rgurO/nEtoi e)X a)llogenO=n e)TnO=n, perie/temen au)tou/s.
Rdz:17:27 kai pantes hoi andres tu oiku autu kai hoi oikogeneis kai hoi argyrOnEtoi eX allogenOn eTnOn, perietemen autus.
Rdz:17:27 C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_NPM A3H_NPM C RA_NPM A1B_NPM P A3H_GPN N3E_GPN VBI_AAI3S RD_APM
Rdz:17:27 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć out of (+gen) ἐξ before vowels other-born nation [see ethnic] to circumcise he/she/it/same
Rdz:17:27 and all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and the (nom)   and the (nom)   out of (+gen) other-born ([Adj] gen) nations (gen) he/she/it-CIRCUMCISE-ed them/same (acc)
Rdz:17:27 Rdz_17:27_1 Rdz_17:27_2 Rdz_17:27_3 Rdz_17:27_4 Rdz_17:27_5 Rdz_17:27_6 Rdz_17:27_7 Rdz_17:27_8 Rdz_17:27_9 Rdz_17:27_10 Rdz_17:27_11 Rdz_17:27_12 Rdz_17:27_13 Rdz_17:27_14 Rdz_17:27_15 Rdz_17:27_16 Rdz_17:27_17 Rdz_17:27_18
Rdz:17:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x