Rdz:18:1 Ὤφθη δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας.
Rdz:18:1 And God appeared to him by the oak of Mambre, as he sat by the door of his tent at noon. (Genesis 18:1 Brenton)
Rdz:18:1 Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. (Rdz 18:1 BT_4)
Rdz:18:1 Ὤφθη δὲ αὐτῷ θεὸς πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας.
Rdz:18:1 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό μεσημβρία, -ας, ἡ
Rdz:18:1 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), zaś on / ona / on / sama Bóg  kierunku (wg, gen, dat) ? ? usiąść on / ona / on / sama na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem drzwi bramy Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska on / ona / on / sama południe
Rdz:18:1 *)/OfTE de\ au)tO=| o( Teo\s pro\s tE=| drui\ tE=| *mambrE kaTEme/nou au)tou= e)pi\ tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s au)tou= mesEmbri/as.
Rdz:18:1 OfTE de autO ho Teos pros tE dryi tE mambrE kaTEmenu autu epi tEs Tyras tEs skEnEs autu mesEmbrias.
Rdz:18:1 VVI_API3S x RD_DSM RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N3U_DSF RA_DSF N_DSF V5_PMPGSM RD_GSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM N1A_GSF
Rdz:18:1 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) the ć the ć to sit he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same noon
Rdz:18:1 he/she/it-was-SEE-ed Yet him/it/same (dat) the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat)   the (dat)   while being-SIT-ed (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) him/it/same (gen) noon (gen), noons (acc)
Rdz:18:1 Rdz_18:1_1 Rdz_18:1_2 Rdz_18:1_3 Rdz_18:1_4 Rdz_18:1_5 Rdz_18:1_6 Rdz_18:1_7 Rdz_18:1_8 Rdz_18:1_9 Rdz_18:1_10 Rdz_18:1_11 Rdz_18:1_12 Rdz_18:1_13 Rdz_18:1_14 Rdz_18:1_15 Rdz_18:1_16 Rdz_18:1_17 Rdz_18:1_18 Rdz_18:1_19
Rdz:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:2 ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν
Rdz:18:2 And he lifted up his eyes and beheld, and lo! three men stood before him; and having seen them he ran to meet them from the door of his tent, and did obeisance to the ground. (Genesis 18:2 Brenton)
Rdz:18:2 Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, (Rdz 18:2 BT_4)
Rdz:18:2 ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν
Rdz:18:2 ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) προσ·τρέχω (προσ+τρεχ-, -, 2nd προσ+δραμ-, -, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:18:2 zobaczyć (patrz, otrzymują wzroku) zaś oko on / ona / on / sama zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), trzy mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". spowodować stać Górna przed, nad głową on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), do ??? do (acc) spotkanie on / ona / on / sama od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem drzwi bramy Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia
Rdz:18:2 a)nable/PSas de\ toi=s o)fTalmoi=s au)tou= ei)=den, kai\ i)dou\ trei=s a)/ndres ei(stE/keisan e)pa/nO au)tou=· kai\ i)dO\n prose/dramen ei)s suna/ntEsin au)toi=s a)po\ tE=s Tu/ras tE=s skEnE=s au)tou= kai\ proseku/nEsen e)pi\ tE\n gE=n
Rdz:18:2 anablePSas de tois ofTalmois autu eiden, kai idu treis andres heistEkeisan epanO autu· kai idOn prosedramen eis synantEsin autois apo tEs Tyras tEs skEnEs autu kai prosekynEsen epi tEn gEn
Rdz:18:2 VA_AAPNSM x RA_DPM N2_DPM RD_GSM VBI_AAI3S C I A3_NPM N3_NPM VXI_YAI3P P RD_GSM C VB_AAPNSM VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_DPM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF
Rdz:18:2 to see (look, receive sight) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the eye he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), three man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to cause to stand upper before, overhead he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ??? into (+acc) meeting he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Rdz:18:2 upon SEE-ing (nom|voc) Yet the (dat) eyes (dat) him/it/same (gen) he/she/it-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! three (acc, nom) men, husbands (nom|voc) they-had-CAUSE-ed-TO-STand upper him/it/same (gen) and upon SEE-ing (nom) he/she/it-???-ed into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) away from (+gen) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Rdz:18:2 Rdz_18:2_1 Rdz_18:2_2 Rdz_18:2_3 Rdz_18:2_4 Rdz_18:2_5 Rdz_18:2_6 Rdz_18:2_7 Rdz_18:2_8 Rdz_18:2_9 Rdz_18:2_10 Rdz_18:2_11 Rdz_18:2_12 Rdz_18:2_13 Rdz_18:2_14 Rdz_18:2_15 Rdz_18:2_16 Rdz_18:2_17 Rdz_18:2_18 Rdz_18:2_19 Rdz_18:2_20 Rdz_18:2_21 Rdz_18:2_22 Rdz_18:2_23 Rdz_18:2_24 Rdz_18:2_25 Rdz_18:2_26 Rdz_18:2_27 Rdz_18:2_28 Rdz_18:2_29 Rdz_18:2_30
Rdz:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:3 καὶ εἶπεν Κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου·
Rdz:18:3 And he said, Lord, if indeed I have found grace in thy sight, pass not by thy servant. (Genesis 18:3 Brenton)
Rdz:18:3 rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! (Rdz 18:3 BT_4)
Rdz:18:3 καὶ εἶπεν Κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου·
Rdz:18:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ ἄρα[2] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:18:3 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Jeśli więc znaleźć ze względu na [wg. od ????? używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) nie przejść przez mijają, obok lub przeszłość Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG)
Rdz:18:3 kai\ ei)=pen *ku/rie, ei) a)/ra eu(=ron CHa/rin e)nanti/on sou, mE\ pare/lTE|s to\n pai=da/ sou·
Rdz:18:3 kai eipen kyrie, ei ara heuron CHarin enantion su, mE parelTEs ton paida su·
Rdz:18:3 C VBI_AAI3S N2_VSM C x VB_AAI1S N3_ASF P RP_GS D VB_AAS2S RA_ASM N3D_ASM RP_GS
Rdz:18:3 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if so to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) not to pass by go by, beside, or past the child/servant you; your/yours(sg)
Rdz:18:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) if so do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-PASS BY the (acc) child/servant (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:18:3 Rdz_18:3_1 Rdz_18:3_2 Rdz_18:3_3 Rdz_18:3_4 Rdz_18:3_5 Rdz_18:3_6 Rdz_18:3_7 Rdz_18:3_8 Rdz_18:3_9 Rdz_18:3_10 Rdz_18:3_11 Rdz_18:3_12 Rdz_18:3_13 Rdz_18:3_14
Rdz:18:3 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:4 λημφθήτω δὴ ὕδωρ, καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ καταψύξατε ὑπὸ τὸ δένδρον·
Rdz:18:4 Let water now be brought, and let them wash your feet, and do ye refresh yourselves under the tree. (Genesis 18:4 Brenton)
Rdz:18:4 Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. (Rdz 18:4 BT_4)
Rdz:18:4 λημφθήτω δὴ ὕδωρ, καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ καταψύξατε ὑπὸ τὸ δένδρον·
Rdz:18:4 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δή ὕδωρ, ὕδατος, τό καί νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·ψύχω (-, -, κατα+ψυξ-, -, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό
Rdz:18:4 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem w rzeczy samej woda a także, nawet, a mianowicie myć stopa ty a także, nawet, a mianowicie do ??? mocy (ACC), przez (gen) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem drzewo
Rdz:18:4 lEmfTE/tO dE\ u(/dOr, kai\ niPSa/tOsan tou\s po/das u(mO=n, kai\ kataPSu/Xate u(po\ to\ de/ndron·
Rdz:18:4 lEmfTEtO dE hydOr, kai niPSatOsan tus podas hymOn, kai kataPSyXate hypo to dendron·
Rdz:18:4 VV_APD3S x N3_NSN C VA_AAD3P RA_APM N3D_APM RP_GP C VA_AAD2P P RA_ASN N2N_ASN
Rdz:18:4 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand indeed water and also, even, namely to wash the foot you and also, even, namely to ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the tree
Rdz:18:4 let-him/her/it-be-TAKE HOLD OF-ed! indeed water (nom|acc|voc) and let-them-WASH! the (acc) feet (acc) you(pl) (gen) and do-???-you(pl)! under (+acc), by (+gen) the (nom|acc) tree (nom|acc|voc)
Rdz:18:4 Rdz_18:4_1 Rdz_18:4_2 Rdz_18:4_3 Rdz_18:4_4 Rdz_18:4_5 Rdz_18:4_6 Rdz_18:4_7 Rdz_18:4_8 Rdz_18:4_9 Rdz_18:4_10 Rdz_18:4_11 Rdz_18:4_12 Rdz_18:4_13
Rdz:18:4 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:5 καὶ λήμψομαι ἄρτον, καὶ φάγεσθε, καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, οὗ εἵνεκεν ἐξεκλίνατε πρὸς τὸν παῖδα ὑμῶν. καὶ εἶπαν Οὕτως ποίησον, καθὼς εἴρηκας.
Rdz:18:5 And I will bring bread, and ye shall eat, and after this ye shall depart on your journey, on account of which refreshment ye have turned aside to your servant. And he said, So do, as thou hast said. (Genesis 18:5 Brenton)
Rdz:18:5 Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». (Rdz 18:5 BT_4)
Rdz:18:5 καὶ λήμψομαι ἄρτον, καὶ φάγεσθε, καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, οὗ εἵνεκεν ἐξεκλίνατε πρὸς τὸν παῖδα ὑμῶν. καὶ εἶπαν Οὕτως ποίησον, καθὼς εἴρηκας.
Rdz:18:5 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:18:5 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. a także, nawet, a mianowicie jeść a także, nawet, a mianowicie po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] przejść przez mijają, obok lub przeszłość do (acc) Sposób / droga ty gdzie ??? ?? oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy ", aż po", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których na skutek, na rzecz do odrzutu / uniknąć kierunku (wg, gen, dat) Dziecko / sługa ty a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć thusly / jak ten [????? przed samogłosek i spółgłosek; ???? przed spółgłoskami tylko] robić / zrobić w związku z tym [zależności od sposobu / zgodnie ze sposobem] powiedzieć / powiedzieć
Rdz:18:5 kai\ lE/mPSomai a)/rton, kai\ fa/gesTe, kai\ meta\ tou=to pareleu/sesTe ei)s tE\n o(do\n u(mO=n, ou(= ei(/neken e)Xekli/nate pro\s to\n pai=da u(mO=n. kai\ ei)=pan *ou(/tOs poi/Eson, kaTO\s ei)/rEkas.
Rdz:18:5 kai lEmPSomai arton, kai fagesTe, kai meta tuto pareleusesTe eis tEn hodon hymOn, hu heineken eXeklinate pros ton paida hymOn. kai eipan hutOs poiEson, kaTOs eirEkas.
Rdz:18:5 C VF_FMI1S N2_ASM C VA_AMD2P C P RD_ASN VF_FMI2P P RA_ASF N2_ASF RP_GP RR_GSM P VAI_AAI2P P RA_ASM N3D_ASM RP_GP C VAI_AAI3P D VA_AAD2S D VX_XAI2S
Rdz:18:5 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to eat and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to pass by go by, beside, or past into (+acc) the way/road you where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which owing to for, for the sake of to recoil/avoid toward (+acc,+gen,+dat) the child/servant you and also, even, namely to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell
Rdz:18:5 and I-will-be-TAKE HOLD OF-ed bread (acc) and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! and after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) you(pl)-will-be-PASS BY-ed into (+acc) the (acc) way/road (acc) you(pl) (gen) where; who/whom/which (gen) owing to you(pl)-RECOIL/AVOID-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) child/servant (acc) you(pl) (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) thusly/like this do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) as accordingly you(sg)-have-SAY/TELL-ed
Rdz:18:5 Rdz_18:5_1 Rdz_18:5_2 Rdz_18:5_3 Rdz_18:5_4 Rdz_18:5_5 Rdz_18:5_6 Rdz_18:5_7 Rdz_18:5_8 Rdz_18:5_9 Rdz_18:5_10 Rdz_18:5_11 Rdz_18:5_12 Rdz_18:5_13 Rdz_18:5_14 Rdz_18:5_15 Rdz_18:5_16 Rdz_18:5_17 Rdz_18:5_18 Rdz_18:5_19 Rdz_18:5_20 Rdz_18:5_21 Rdz_18:5_22 Rdz_18:5_23 Rdz_18:5_24 Rdz_18:5_25 Rdz_18:5_26
Rdz:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:6 καὶ ἔσπευσεν Αβρααμ ἐπὶ τὴν σκηνὴν πρὸς Σαρραν καὶ εἶπεν αὐτῇ Σπεῦσον καὶ φύρασον τρία μέτρα σεμιδάλεως καὶ ποίησον ἐγκρυφίας.
Rdz:18:6 And Abraam hasted to the tent to Sarrha, and said to her, Hasten, and knead three measures of fine flour, and make cakes. (Genesis 18:6 Brenton)
Rdz:18:6 Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». (Rdz 18:6 BT_4)
Rdz:18:6 καὶ ἔσπευσεν Αβρααμ ἐπὶ τὴν σκηνὴν πρὸς Σαρραν καὶ εἶπεν αὐτῇ Σπεῦσον καὶ φύρασον τρία μέτρα σεμιδάλεως καὶ ποίησον ἐγκρυφίας.
Rdz:18:6 καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) πρός Σάρρα, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καί   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μέτρον, -ου, τό σεμίδαλις, -εως, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
Rdz:18:6 a także, nawet, a mianowicie do ??? Abraham na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska kierunku (wg, gen, dat) Sarah a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama do ??? a także, nawet, a mianowicie ? trzy zmierzyć najwyższej jakości mąki a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić ?
Rdz:18:6 kai\ e)/speusen *abraam e)pi\ tE\n skEnE\n pro\s *sarran kai\ ei)=pen au)tE=| *speu=son kai\ fu/rason tri/a me/tra semida/leOs kai\ poi/Eson e)gkrufi/as.
Rdz:18:6 kai espeusen abraam epi tEn skEnEn pros sarran kai eipen autE speuson kai fyrason tria metra semidaleOs kai poiEson enkryfias.
Rdz:18:6 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N1_ASF P N_ASF C VBI_AAI3S RD_DSF VA_AAD2S C VA_AAD2S A3_APN N2N_APN N3I_GSF C VA_AAD2S N1T_APM
Rdz:18:6 and also, even, namely to ??? Abraham upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth toward (+acc,+gen,+dat) Sarah and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to ??? and also, even, namely ć three measure best quality flour and also, even, namely to do/make ć
Rdz:18:6 and he/she/it-???-ed Abraham (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) tent (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Sarah (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and   three (nom|acc) measures (nom|acc|voc) best quality flour (gen) and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)  
Rdz:18:6 Rdz_18:6_1 Rdz_18:6_2 Rdz_18:6_3 Rdz_18:6_4 Rdz_18:6_5 Rdz_18:6_6 Rdz_18:6_7 Rdz_18:6_8 Rdz_18:6_9 Rdz_18:6_10 Rdz_18:6_11 Rdz_18:6_12 Rdz_18:6_13 Rdz_18:6_14 Rdz_18:6_15 Rdz_18:6_16 Rdz_18:6_17 Rdz_18:6_18 Rdz_18:6_19 Rdz_18:6_20
Rdz:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:7 καὶ εἰς τὰς βόας ἔδραμεν Αβρααμ καὶ ἔλαβεν μοσχάριον ἁπαλὸν καὶ καλὸν καὶ ἔδωκεν τῷ παιδί, καὶ ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό.
Rdz:18:7 And Abraam ran to the kine, and took a young calf, tender and good, and gave it to his servant, and he hasted to dress it. (Genesis 18:7 Brenton)
Rdz:18:7 Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. (Rdz 18:7 BT_4)
Rdz:18:7 καὶ εἰς τὰς βόας ἔδραμεν Αβρααμ καὶ ἔλαβεν μοσχάριον ἁπαλὸν καὶ καλὸν καὶ ἔδωκεν τῷ παιδί, καὶ ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό.
Rdz:18:7 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἁπαλός -ή -όν καί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:18:7 a także, nawet, a mianowicie do (acc) wół; larum biegać Abraham a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ? delikatny a także, nawet, a mianowicie prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do ??????, który jest z natury dobry, czyli Boga-kute). a także, nawet, a mianowicie dawać Dziecko / sługa a także, nawet, a mianowicie ? robić / zrobić on / ona / on / sama
Rdz:18:7 kai\ ei)s ta\s bo/as e)/dramen *abraam kai\ e)/laben mosCHa/rion a(palo\n kai\ kalo\n kai\ e)/dOken tO=| paidi/, kai\ e)ta/CHunen tou= poiE=sai au)to/.
Rdz:18:7 kai eis tas boas edramen abraam kai elaben mosCHarion hapalon kai kalon kai edOken tO paidi, kai etaCHynen tu poiEsai auto.
Rdz:18:7 C P RA_APF N3_APF VBI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S N2N_ASN A1_ASN C A1_ASN C VAI_AAI3S RA_DSM N3D_DSM C VAI_AAI3S RA_GSN VA_AAN RD_ASN
Rdz:18:7 and also, even, namely into (+acc) the ox; outcry to run Abraham and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć tender and also, even, namely right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely to give the child/servant and also, even, namely ć the to do/make he/she/it/same
Rdz:18:7 and into (+acc) the (acc) oxen (acc); outcries (acc) he/she/it-RUN-ed Abraham (indecl) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   tender ([Adj] acc, nom|acc|voc) and right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed the (dat) child/servant (dat) and   the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) it/same (nom|acc)
Rdz:18:7 Rdz_18:7_1 Rdz_18:7_2 Rdz_18:7_3 Rdz_18:7_4 Rdz_18:7_5 Rdz_18:7_6 Rdz_18:7_7 Rdz_18:7_8 Rdz_18:7_9 Rdz_18:7_10 Rdz_18:7_11 Rdz_18:7_12 Rdz_18:7_13 Rdz_18:7_14 Rdz_18:7_15 Rdz_18:7_16 Rdz_18:7_17 Rdz_18:7_18 Rdz_18:7_19 Rdz_18:7_20 Rdz_18:7_21
Rdz:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:8 ἔλαβεν δὲ βούτυρον καὶ γάλα καὶ τὸ μοσχάριον, ὃ ἐποίησεν, καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς, καὶ ἐφάγοσαν· αὐτὸς δὲ παρειστήκει αὐτοῖς ὑπὸ τὸ δένδρον.
Rdz:18:8 And he took butter and milk, and the calf which he had dressed; and he set them before them, and they did eat, and he stood by them under the tree. (Genesis 18:8 Brenton)
Rdz:18:8 Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. (Rdz 18:8 BT_4)
Rdz:18:8 ἔλαβεν δὲ βούτυρον καὶ γάλα καὶ τὸ μοσχάριον, ἐποίησεν, καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς, καὶ ἐφάγοσαν· αὐτὸς δὲ παρειστήκει αὐτοῖς ὑπὸ τὸ δένδρον.
Rdz:18:8 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ   καί γάλα[κτ], -ακτος, τό καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δέ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό
Rdz:18:8 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem zaś ? a także, nawet, a mianowicie mleko a także, nawet, a mianowicie ? który / którego / których robić / zrobić a także, nawet, a mianowicie przedłożyć do rozpatrzenie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie jeść on / ona / on / sama zaś stać z / obok obok, lub w pobliżu, bo stać, miejsce obok, obok siebie, aby być, tracą swoich sprytu, wyrzucać, wywoływać, obecny, budzić, inspirować, budzić, zainspirować, dostarczyć, dostawa, dostarczać, udowodnić, pokaż on / ona / on / sama mocy (ACC), przez (gen) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem drzewo
Rdz:18:8 e)/laben de\ bou/turon kai\ ga/la kai\ to\ mosCHa/rion, o(\ e)poi/Esen, kai\ pare/TEken au)toi=s, kai\ e)fa/gosan· au)to\s de\ pareistE/kei au)toi=s u(po\ to\ de/ndron.
Rdz:18:8 elaben de butyron kai gala kai to mosCHarion, ho epoiEsen, kai pareTEken autois, kai efagosan· autos de pareistEkei autois hypo to dendron.
Rdz:18:8 VBI_AAI3S x N2N_ASN C N3_ASN C RA_ASN N2N_ASN RR_ASN VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_DPM C VBI_AAI3P RD_NSM x VXI_YAI3S RD_DPM P RA_ASN N2N_ASN
Rdz:18:8 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely milk and also, even, namely the ć who/whom/which to do/make and also, even, namely to submit for-consideration he/she/it/same and also, even, namely to eat he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the tree
Rdz:18:8 he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Yet   and milk (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION them/same (dat) and they-EAT-ed he/it/same (nom) Yet he/she/it-had-STand-ed-WITH/BESIDE them/same (dat) under (+acc), by (+gen) the (nom|acc) tree (nom|acc|voc)
Rdz:18:8 Rdz_18:8_1 Rdz_18:8_2 Rdz_18:8_3 Rdz_18:8_4 Rdz_18:8_5 Rdz_18:8_6 Rdz_18:8_7 Rdz_18:8_8 Rdz_18:8_9 Rdz_18:8_10 Rdz_18:8_11 Rdz_18:8_12 Rdz_18:8_13 Rdz_18:8_14 Rdz_18:8_15 Rdz_18:8_16 Rdz_18:8_17 Rdz_18:8_18 Rdz_18:8_19 Rdz_18:8_20 Rdz_18:8_21 Rdz_18:8_22
Rdz:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:9 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν Ποῦ Σαρρα ἡ γυνή σου; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἰδοὺ ἐν τῇ σκηνῇ.
Rdz:18:9 And he said to him, Where is Sarrha thy wife? And he answered and said, Behold! in the tent. (Genesis 18:9 Brenton)
Rdz:18:9 Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». (Rdz 18:9 BT_4)
Rdz:18:9 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν Ποῦ Σαρρα γυνή σου; δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἰδοὺ ἐν τῇ σκηνῇ.
Rdz:18:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ποῦ[1] Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Rdz:18:9 powiedzieć / powiedzieć zaś kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama gdzie Sarah kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) zaś odpowiedzieć powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska
Rdz:18:9 *ei)=pen de\ pro\s au)to/n *pou= *sarra E( gunE/ sou; o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen *)idou\ e)n tE=| skEnE=|.
Rdz:18:9 eipen de pros auton pu sarra hE gynE su; ho de apokriTeis eipen idu en tE skEnE.
Rdz:18:9 VBI_AAI3S x P RD_ASM D N_NSF RA_NSF N3K_NSF RP_GS RA_NSM x VC_APPNSM VBI_AAI3S I P RA_DSF N1_DSF
Rdz:18:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same where Sarah the woman/wife you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to answer to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Rdz:18:9 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) where Sarah (nom|voc) the (nom) woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Yet upon being-ANSWER-ed (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat)
Rdz:18:9 Rdz_18:9_1 Rdz_18:9_2 Rdz_18:9_3 Rdz_18:9_4 Rdz_18:9_5 Rdz_18:9_6 Rdz_18:9_7 Rdz_18:9_8 Rdz_18:9_9 Rdz_18:9_10 Rdz_18:9_11 Rdz_18:9_12 Rdz_18:9_13 Rdz_18:9_14 Rdz_18:9_15 Rdz_18:9_16 Rdz_18:9_17
Rdz:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:10 εἶπεν δέ Ἐπαναστρέφων ἥξω πρὸς σὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, καὶ ἕξει υἱὸν Σαρρα ἡ γυνή σου. Σαρρα δὲ ἤκουσεν πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς, οὖσα ὄπισθεν αὐτοῦ.
Rdz:18:10 And he said, I will return and come to thee according to this period seasonably, and Sarrha thy wife shall have a son; and Sarrha heard at the door of the tent, being behind him. (Genesis 18:10 Brenton)
Rdz:18:10 Rzekł mu jeden z nich: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. (Rdz 18:10 BT_4)
Rdz:18:10 εἶπεν δέ Ἐπαναστρέφων ἥξω πρὸς σὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, καὶ ἕξει υἱὸν Σαρρα γυνή σου. Σαρρα δὲ ἤκουσεν πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς, οὖσα ὄπισθεν αὐτοῦ.
Rdz:18:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὥρα, -ας, ἡ καί ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -); ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σάρρα, -ας, ἡ δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πρός ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὄπισ·θεν αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:18:10 powiedzieć / powiedzieć zaś ? się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. kierunku (wg, gen, dat) ty; twój / twoje (SG) w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem okres czasu to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] do (acc) godzina a także, nawet, a mianowicie Dojrzałość ({} będzie potem, zwyczaj, praktyka?); mieć; być dozwolone; odejść syn Sarah kobieta / żona ty; twój / twoje (SG) Sarah zaś słyszeć kierunku (wg, gen, dat) drzwi bramy Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska być od tyłu on / ona / on / sama
Rdz:18:10 ei)=pen de/ *)epanastre/fOn E(/XO pro\s se\ kata\ to\n kairo\n tou=ton ei)s O(/ras, kai\ e(/Xei ui(o\n *sarra E( gunE/ sou. *sarra de\ E)/kousen pro\s tE=| Tu/ra| tE=s skEnE=s, ou)=sa o)/pisTen au)tou=.
Rdz:18:10 eipen de epanastrefOn hEXO pros se kata ton kairon tuton eis hOras, kai heXei hyion sarra hE gynE su. sarra de Ekusen pros tE Tyra tEs skEnEs, usa opisTen autu.
Rdz:18:10 VBI_AAI3S x V1_PAPNSM VF_FAI1S P RP_AS P RA_ASM N2_ASM RD_ASM P N1A_APF C VF_FAI3S N2_ASM N_NSF RA_NSF N3K_NSF RP_GS N_NSF x VAI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1_GSF V9_PAPNSF D RD_GSM
Rdz:18:10 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) hour and also, even, namely maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have; to be permitted; to depart son Sarah the woman/wife you; your/yours(sg) Sarah δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear toward (+acc,+gen,+dat) the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to be from behind he/she/it/same
Rdz:18:10 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet   I-will-HAVE COME, I-should-HAVE COME toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) period of time (acc) this (acc) into (+acc) hour (gen), hours (acc) and maturity (dat); he/she/it-will-HAVE, you(sg)-will-be-HAVE-ed (classical); you(sg)-are-BE-ing-PERMITTED; you(sg)-are-DEPART-ing son (acc) Sarah (nom|voc) the (nom) woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Sarah (nom|voc) Yet he/she/it-HEAR-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) door (dat) the (gen) tent (gen) while being (nom|voc) from behind him/it/same (gen)
Rdz:18:10 Rdz_18:10_1 Rdz_18:10_2 Rdz_18:10_3 Rdz_18:10_4 Rdz_18:10_5 Rdz_18:10_6 Rdz_18:10_7 Rdz_18:10_8 Rdz_18:10_9 Rdz_18:10_10 Rdz_18:10_11 Rdz_18:10_12 Rdz_18:10_13 Rdz_18:10_14 Rdz_18:10_15 Rdz_18:10_16 Rdz_18:10_17 Rdz_18:10_18 Rdz_18:10_19 Rdz_18:10_20 Rdz_18:10_21 Rdz_18:10_22 Rdz_18:10_23 Rdz_18:10_24 Rdz_18:10_25 Rdz_18:10_26 Rdz_18:10_27 Rdz_18:10_28 Rdz_18:10_29 Rdz_18:10_30
Rdz:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:11 Αβρααμ δὲ καὶ Σαρρα πρεσβύτεροι προβεβηκότες ἡμερῶν, ἐξέλιπεν δὲ Σαρρα γίνεσθαι τὰ γυναικεῖα.
Rdz:18:11 And Abraam and Sarrha were old, advanced in days, and the custom of women ceased with Sarrha. (Genesis 18:11 Brenton)
Rdz:18:11 Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. (Rdz 18:11 BT_4)
Rdz:18:11 Αβρααμ δὲ καὶ Σαρρα πρεσβύτεροι προβεβηκότες ἡμερῶν, ἐξέλιπεν δὲ Σαρρα γίνεσθαι τὰ γυναικεῖα.
Rdz:18:11 Ἀβραάμ, ὁ δέ καί Σάρρα, -ας, ἡ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) δέ Σάρρα, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό γυναικεῖος -α -ον
Rdz:18:11 Abraham zaś a także, nawet, a mianowicie Sarah starszy Advance Advance, krok do przodu, idź przed dzień na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) zaś Sarah stać się stać, stanie, kobiece (żona)
Rdz:18:11 *abraam de\ kai\ *sarra presbu/teroi probebEko/tes E(merO=n, e)Xe/lipen de\ *sarra gi/nesTai ta\ gunaikei=a.
Rdz:18:11 abraam de kai sarra presbyteroi probebEkotes hEmerOn, eXelipen de sarra ginesTai ta gynaikeia.
Rdz:18:11 N_NSM x C N_NSF A1A_NPMC VX_XAPNPM N1A_GPF VBI_AAI3S x N_NSF V1_PMN RA_APN A1A_APN
Rdz:18:11 Abraham δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely Sarah elder to Advance Advance, step forward, go ahead of day to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Sarah to become become, happen the feminine (wife)
Rdz:18:11 Abraham (indecl) Yet and Sarah (nom|voc) elder ([Adj] nom|voc) having ADVANCE-ed (nom|voc) days (gen) he/she/it-FAIL-ed Yet Sarah (nom|voc) to-be-being-BECOME-ed the (nom|acc) feminine ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Rdz:18:11 Rdz_18:11_1 Rdz_18:11_2 Rdz_18:11_3 Rdz_18:11_4 Rdz_18:11_5 Rdz_18:11_6 Rdz_18:11_7 Rdz_18:11_8 Rdz_18:11_9 Rdz_18:11_10 Rdz_18:11_11 Rdz_18:11_12 Rdz_18:11_13
Rdz:18:11 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:12 ἐγέλασεν δὲ Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα Οὔπω μέν μοι γέγονεν ἕως τοῦ νῦν, ὁ δὲ κύριός μου πρεσβύτερος.
Rdz:18:12 And Sarrha laughed in herself, saying, The thing has not as yet happened to me, even until now, and my lord is old. (Genesis 18:12 Brenton)
Rdz:18:12 Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec?» (Rdz 18:12 BT_4)
Rdz:18:12 ἐγέλασεν δὲ Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα Οὔπω μέν μοι γέγονεν ἕως τοῦ νῦν, δὲ κύριός μου πρεσβύτερος.
Rdz:18:12 γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) δέ Σάρρα, -ας, ἡ ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὔπω (οὔ πω) μέν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νῦν ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)
Rdz:18:12 śmiać się zaś Sarah w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między self / our- / your- / się powiedzieć / powiedzieć jeszcze nie w rzeczywistości (jeszcze, na pewno, na pewno) JA stać się stać, stanie, aż do; świt teraz zaś panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA starszy
Rdz:18:12 e)ge/lasen de\ *sarra e)n e(autE=| le/gousa *ou)/pO me/n moi ge/gonen e(/Os tou= nu=n, o( de\ ku/rio/s mou presbu/teros.
Rdz:18:12 egelasen de sarra en heautE legusa upO men moi gegonen heOs tu nyn, ho de kyrios mu presbyteros.
Rdz:18:12 VAI_AAI3S x N_NSF P RD_DSF V1_PAPNSF D x RP_DS VX_XAI3S P RA_GSN D RA_NSM x N2_NSM RP_GS A1A_NSMC
Rdz:18:12 to laugh δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Sarah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves to say/tell not yet indeed (yet, certainly, surely) I to become become, happen until; dawn the now the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I elder
Rdz:18:12 he/she/it-LAUGH-ed Yet Sarah (nom|voc) in/among/by (+dat) self (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not yet indeed me (dat) he/she/it-has-BECOME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) now the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) elder ([Adj] nom)
Rdz:18:12 Rdz_18:12_1 Rdz_18:12_2 Rdz_18:12_3 Rdz_18:12_4 Rdz_18:12_5 Rdz_18:12_6 Rdz_18:12_7 Rdz_18:12_8 Rdz_18:12_9 Rdz_18:12_10 Rdz_18:12_11 Rdz_18:12_12 Rdz_18:12_13 Rdz_18:12_14 Rdz_18:12_15 Rdz_18:12_16 Rdz_18:12_17 Rdz_18:12_18
Rdz:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:13 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Αβρααμ Τί ὅτι ἐγέλασεν Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα Ἆρά γε ἀληθῶς τέξομαι; ἐγὼ δὲ γεγήρακα.
Rdz:18:13 And the Lord said to Abraam, Why is it that Sarrha has laughed in herself, saying, Shall I then indeed bear? but I am grown old. (Genesis 18:13 Brenton)
Rdz:18:13 Pan rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? (Rdz 18:13 BT_4)
Rdz:18:13 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Αβρααμ Τί ὅτι ἐγέλασεν Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα Ἆρά γε ἀληθῶς τέξομαι; ἐγὼ δὲ γεγήρακα.
Rdz:18:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἀβραάμ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) Σάρρα, -ας, ἡ ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἆρα[3] γέ ἀ·ληθῶς τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -)
Rdz:18:13 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. kierunku (wg, gen, dat) Abraham kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. dlatego, że śmiać się Sarah w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między self / our- / your- / się powiedzieć / powiedzieć ??? ??? naprawdę urodzić JA zaś zestarzeć (starzenie się)
Rdz:18:13 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *abraam *ti/ o(/ti e)ge/lasen *sarra e)n e(autE=| le/gousa *)=ara/ ge a)lETO=s te/Xomai; e)gO\ de\ gegE/raka.
Rdz:18:13 kai eipen kyrios pros abraam ti hoti egelasen sarra en heautE legusa ara ge alETOs teXomai; egO de gegEraka.
Rdz:18:13 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM RI_ASN C VAI_AAI3S N_NSF P RD_DSF V1_PAPNSF x x D VF_FMI1S RP_NS x VX_XAI1S
Rdz:18:13 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Abraham who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to laugh Sarah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves to say/tell ??? ??? truly to give birth I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to grow old (aging)
Rdz:18:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) who/what/why (nom|acc) because/that he/she/it-LAUGH-ed Sarah (nom|voc) in/among/by (+dat) self (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) ??? ??? truly I-will-be-GIVE-ed-BIRTH I (nom) Yet I-have-GROW-ed-OLD
Rdz:18:13 Rdz_18:13_1 Rdz_18:13_2 Rdz_18:13_3 Rdz_18:13_4 Rdz_18:13_5 Rdz_18:13_6 Rdz_18:13_7 Rdz_18:13_8 Rdz_18:13_9 Rdz_18:13_10 Rdz_18:13_11 Rdz_18:13_12 Rdz_18:13_13 Rdz_18:13_14 Rdz_18:13_15 Rdz_18:13_16 Rdz_18:13_17 Rdz_18:13_18 Rdz_18:13_19
Rdz:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:14 μὴ ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ θεῷ ῥῆμα; εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἀναστρέψω πρὸς σὲ εἰς ὥρας, καὶ ἔσται τῇ Σαρρα υἱός.
Rdz:18:14 Shall anything be impossible with the Lord? At this time I will return to thee seasonably, and Sarrha shall have a son. (Genesis 18:14 Brenton)
Rdz:18:14 Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna». (Rdz 18:14 BT_4)
Rdz:18:14 μὴ ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ θεῷ ῥῆμα; εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἀναστρέψω πρὸς σὲ εἰς ὥρας, καὶ ἔσται τῇ Σαρρα υἱός.
Rdz:18:14 μή ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ῥῆμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὥρα, -ας, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Σάρρα, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Rdz:18:14 nie do ??? fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Bóg  oświadczenie oświadczenie, wypowiedź do (acc) okres czasu to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] denerwować odwrócić, obalenie, ożywienie, przewrócić, obalenia, przewrócić, kierunku (wg, gen, dat) ty; twój / twoje (SG) do (acc) godzina a także, nawet, a mianowicie być Sarah syn
Rdz:18:14 mE\ a)dunatei= para\ tO=| TeO=| r(E=ma; ei)s to\n kairo\n tou=ton a)nastre/PSO pro\s se\ ei)s O(/ras, kai\ e)/stai tE=| *sarra ui(o/s.
Rdz:18:14 mE adynatei para tO TeO rEma; eis ton kairon tuton anastrePSO pros se eis hOras, kai estai tE sarra hyios.
Rdz:18:14 D V2_PAI3S P RA_DSM N2_DSM N3M_NSN P RA_ASM N2_ASM RD_ASM VF_FAI1S P RP_AS P N1A_APF C VF_FMI3S RA_DSF N_DSF N2_NSM
Rdz:18:14 not to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] declaration statement, utterance into (+acc) the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) into (+acc) hour and also, even, namely to be the Sarah son
Rdz:18:14 not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) declaration (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) period of time (acc) this (acc) I-will-UPSET, I-should-UPSET toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) hour (gen), hours (acc) and he/she/it-will-be the (dat) Sarah (nom|voc) son (nom)
Rdz:18:14 Rdz_18:14_1 Rdz_18:14_2 Rdz_18:14_3 Rdz_18:14_4 Rdz_18:14_5 Rdz_18:14_6 Rdz_18:14_7 Rdz_18:14_8 Rdz_18:14_9 Rdz_18:14_10 Rdz_18:14_11 Rdz_18:14_12 Rdz_18:14_13 Rdz_18:14_14 Rdz_18:14_15 Rdz_18:14_16 Rdz_18:14_17 Rdz_18:14_18 Rdz_18:14_19 Rdz_18:14_20
Rdz:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:15 ἠρνήσατο δὲ Σαρρα λέγουσα Οὐκ ἐγέλασα· ἐφοβήθη γάρ. καὶ εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ ἐγέλασας.
Rdz:18:15 But Sarrha denied, saying, I did not laugh, for she was afraid. And he said to her, Nay, but thou didst laugh. (Genesis 18:15 Brenton)
Rdz:18:15 Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: «Wcale się nie śmiałam» - bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: «Nie. Śmiałaś się!» (Rdz 18:15 BT_4)
Rdz:18:15 ἠρνήσατο δὲ Σαρρα λέγουσα Οὐκ ἐγέλασα· ἐφοβήθη γάρ. καὶ εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ ἐγέλασας.
Rdz:18:15 ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -) δέ Σάρρα, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) γάρ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί ἀλλά γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -)
Rdz:18:15 zaprzeczyć / wyrzec zaś Sarah powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem śmiać się bać się na, ponieważ, jak a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć nie [forma wzmocniona od ?? / ??? / ???] ale śmiać się
Rdz:18:15 E)rnE/sato de\ *sarra le/gousa *ou)k e)ge/lasa· e)fobE/TE ga/r. kai\ ei)=pen *ou)CHi/, a)lla\ e)ge/lasas.
Rdz:18:15 ErnEsato de sarra legusa uk egelasa· efobETE gar. kai eipen uCHi, alla egelasas.
Rdz:18:15 VAI_AMI3S x N_NSF V1_PAPNSF D VAI_AAI1S VCI_API3S x C VBI_AAI3S D C VAI_AAI2S
Rdz:18:15 to deny/disavow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Sarah to say/tell οὐχ before rough breathing to laugh to fear for since, as and also, even, namely to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but to laugh
Rdz:18:15 he/she/it-was-DENY/DISAVOW-ed Yet Sarah (nom|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not I-LAUGH-ed he/she/it-was-FEAR-ed for and he/she/it-SAY/TELL-ed not but you(sg)-LAUGH-ed
Rdz:18:15 Rdz_18:15_1 Rdz_18:15_2 Rdz_18:15_3 Rdz_18:15_4 Rdz_18:15_5 Rdz_18:15_6 Rdz_18:15_7 Rdz_18:15_8 Rdz_18:15_9 Rdz_18:15_10 Rdz_18:15_11 Rdz_18:15_12 Rdz_18:15_13
Rdz:18:15 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:16 Ἐξαναστάντες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες κατέβλεψαν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομων καὶ Γομορρας, Αβρααμ δὲ συνεπορεύετο μετ’ αὐτῶν συμπροπέμπων αὐτούς.
Rdz:18:16 And the men having risen up from thence looked towards Sodom and Gomorrha. And Abraam went with them, attending them on their journey. (Genesis 18:16 Brenton)
Rdz:18:16 Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, (Rdz 18:16 BT_4)
Rdz:18:16 Ἐξαναστάντες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες κατέβλεψαν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομων καὶ Γομορρας, Αβρααμ δὲ συνεπορεύετο μετ’ αὐτῶν συμπροπέμπων αὐτούς.
Rdz:18:16 ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) δέ ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ Ἀβραάμ, ὁ δέ συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:18:16 podnieść się pojawić; ????????? podnosi się od śmierci, z uwagą zaś stamtąd mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". ? na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie Gomora [miasto] Abraham zaś aby zamieszkali razem po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama ? on / ona / on / sama
Rdz:18:16 *)eXanasta/ntes de\ e)kei=Ten oi( a)/ndres kate/blePSan e)pi\ pro/sOpon *sodomOn kai\ *gomorras, *abraam de\ suneporeu/eto met’ au)tO=n sumprope/mpOn au)tou/s.
Rdz:18:16 eXanastantes de ekeiTen hoi andres kateblePSan epi prosOpon sodomOn kai gomorras, abraam de syneporeueto met’ autOn sympropempOn autus.
Rdz:18:16 VH_AAPNPM x D RA_NPM N3_NPM VAI_AAI3P P N2N_ASN N1_GS C N_GS N_NSM x V1I_IMI3S P RD_GPM V1_PAPNSM RD_APM
Rdz:18:16 to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from there the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of] Abraham δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to came together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć he/she/it/same
Rdz:18:16 upon RAISE UP-ing (nom|voc) Yet from there the (nom) men, husbands (nom|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) Sodom (gen) and Gomorrah (gen) Abraham (indecl) Yet he/she/it-was-being-CAME TOGETHER-ed after (+acc), with (+gen) them/same (gen)   them/same (acc)
Rdz:18:16 Rdz_18:16_1 Rdz_18:16_2 Rdz_18:16_3 Rdz_18:16_4 Rdz_18:16_5 Rdz_18:16_6 Rdz_18:16_7 Rdz_18:16_8 Rdz_18:16_9 Rdz_18:16_10 Rdz_18:16_11 Rdz_18:16_12 Rdz_18:16_13 Rdz_18:16_14 Rdz_18:16_15 Rdz_18:16_16 Rdz_18:16_17 Rdz_18:16_18
Rdz:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:17 ὁ δὲ κύριος εἶπεν Μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ Αβρααμ τοῦ παιδός μου ἃ ἐγὼ ποιῶ;
Rdz:18:17 And the Lord said, Shall I hide from Abraam my servant what things I intend to do? (Genesis 18:17 Brenton)
Rdz:18:17 a Pan mówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? (Rdz 18:17 BT_4)
Rdz:18:17 δὲ κύριος εἶπεν Μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ Αβρααμ τοῦ παιδός μου ἐγὼ ποιῶ;
Rdz:18:17 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Rdz:18:17 zaś panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. powiedzieć / powiedzieć nie ukryć ukrywaj, czaić JA od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Abraham Dziecko / sługa JA który / którego / których JA robić / zrobić
Rdz:18:17 o( de\ ku/rios ei)=pen *mE\ kru/PSO e)gO\ a)po\ *abraam tou= paido/s mou a(/ e)gO\ poiO=;
Rdz:18:17 ho de kyrios eipen mE kryPSO egO apo abraam tu paidos mu ha egO poiO;
Rdz:18:17 RA_NSM x N2_NSM VBI_AAI3S D VF_FAI1S RP_NS P N_GSM RA_GSM N3D_GSM RP_GS RR_APN RP_NS V2_PAI1S
Rdz:18:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell not to hide conceal, skulk I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Abraham the child/servant I who/whom/which I to do/make
Rdz:18:17 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed not I-will-HIDE, I-should-HIDE I (nom) away from (+gen) Abraham (indecl) the (gen) child/servant (gen) me (gen) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing
Rdz:18:17 Rdz_18:17_1 Rdz_18:17_2 Rdz_18:17_3 Rdz_18:17_4 Rdz_18:17_5 Rdz_18:17_6 Rdz_18:17_7 Rdz_18:17_8 Rdz_18:17_9 Rdz_18:17_10 Rdz_18:17_11 Rdz_18:17_12 Rdz_18:17_13 Rdz_18:17_14 Rdz_18:17_15
Rdz:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:18 Αβρααμ δὲ γινόμενος ἔσται εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολύ, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.
Rdz:18:18 But Abraam shall become a great and populous nation, and in him shall all the nations of the earth be blest. (Genesis 18:18 Brenton)
Rdz:18:18 Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. (Rdz 18:18 BT_4)
Rdz:18:18 Αβρααμ δὲ γινόμενος ἔσται εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολύ, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.
Rdz:18:18 Ἀβραάμ, ὁ δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐν·ευ·λογέω (εν+ευλογ(ε)-, -, -, -, -, εν+ευλογη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:18:18 Abraham zaś stać się stać, stanie, być do (acc) Naród [zobacz etnicznej] wielki a także, nawet, a mianowicie wiele a także, nawet, a mianowicie do błogosławiony w-The błogosławione miejsce w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość Naród [zobacz etnicznej] ziemia / Ziemia
Rdz:18:18 *abraam de\ gino/menos e)/stai ei)s e)/Tnos me/ga kai\ polu/, kai\ e)neulogETE/sontai e)n au)tO=| pa/nta ta\ e)/TnE tE=s gE=s.
Rdz:18:18 abraam de ginomenos estai eis eTnos mega kai poly, kai eneulogETEsontai en autO panta ta eTnE tEs gEs.
Rdz:18:18 N_NSM x V1_PMPNSM VF_FMI3S P N3E_ASN A1P_ASN C A1P_ASN C VC_FPI3P P RD_DSM A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N1_GSF
Rdz:18:18 Abraham δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen to be into (+acc) nation [see ethnic] great and also, even, namely much and also, even, namely to in-blessed The place of being blessed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the earth/land
Rdz:18:18 Abraham (indecl) Yet while being-BECOME-ed (nom) he/she/it-will-be into (+acc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and much (nom|acc) and they-will-be-IN-BLESSED-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:18:18 Rdz_18:18_1 Rdz_18:18_2 Rdz_18:18_3 Rdz_18:18_4 Rdz_18:18_5 Rdz_18:18_6 Rdz_18:18_7 Rdz_18:18_8 Rdz_18:18_9 Rdz_18:18_10 Rdz_18:18_11 Rdz_18:18_12 Rdz_18:18_13 Rdz_18:18_14 Rdz_18:18_15 Rdz_18:18_16 Rdz_18:18_17 Rdz_18:18_18
Rdz:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:19 ᾔδειν γὰρ ὅτι συντάξει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, καὶ φυλάξουσιν τὰς ὁδοὺς κυρίου ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ κρίσιν· ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπὶ Αβρααμ πάντα, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν.
Rdz:18:19 For I know that he will order his sons, and his house after him, and they will keep the ways of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraam all things whatsoever he has spoken to him. (Genesis 18:19 Brenton)
Rdz:18:19 Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi». (Rdz 18:19 BT_4)
Rdz:18:19 ᾔδειν γὰρ ὅτι συντάξει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, καὶ φυλάξουσιν τὰς ὁδοὺς κυρίου ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ κρίσιν· ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπὶ Αβρααμ πάντα, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν.
Rdz:18:19 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ὅτι συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ ὅπως ἄν ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Ἀβραάμ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:18:19 dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z na, ponieważ, jak dlatego, że do ??? syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dom on / ona / on / sama po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie chronić Sposób / droga panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. robić / zrobić sprawiedliwość, prawość, sprawiedliwość, wypełnieniem Prawa a także, nawet, a mianowicie Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość tak żeby? powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. kiedykolwiek (jeśli w ogóle) do po-ołowiu panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. na / nad (ACC, gen, DAT) ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem Abraham każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż mówić kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama
Rdz:18:19 E)/|dein ga\r o(/ti sunta/Xei toi=s ui(oi=s au)tou= kai\ tO=| oi)/kO| au)tou= met’ au)to/n, kai\ fula/Xousin ta\s o(dou\s kuri/ou poiei=n dikaiosu/nEn kai\ kri/sin· o(/pOs a)/n e)paga/gE| ku/rios e)pi\ *abraam pa/nta, o(/sa e)la/lEsen pro\s au)to/n.
Rdz:18:19 Edein gar hoti syntaXei tois hyiois autu kai tO oikO autu met’ auton, kai fylaXusin tas hodus kyriu poiein dikaiosynEn kai krisin· hopOs an epagagE kyrios epi abraam panta, hosa elalEsen pros auton.
Rdz:18:19 VXI_YAI3S x C VF_FAI3S RA_DPM N2_DPM RD_GSM C RA_DSM N2_DSM RD_GSM P RD_ASM C VF_FAI3P RA_APF N2_APF N2_GSM V2_PAN N1_ASF C N3I_ASF C x VB_AAS3S N2_NSM P N_ASM A3_APN A1_APN VAI_AAI3S P RD_ASM
Rdz:18:19 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as because/that to ??? the son he/she/it/same and also, even, namely the house he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to guard the way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to upon-lead lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Abraham every all, each, every, the whole of as much/many as to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Rdz:18:19 I-had-PERCEIVE-ed for because/that he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) and the (dat) house (dat) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) and they-will-GUARD, going-to-GUARD (fut ptcp) (dat) the (acc) ways/roads (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-DO/MAKE-ing righteousness (acc) and judgment (acc) this is how ever he/she/it-should-UPON-LEAD, you(sg)-should-be-UPON-LEAD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Rdz:18:19 Rdz_18:19_1 Rdz_18:19_2 Rdz_18:19_3 Rdz_18:19_4 Rdz_18:19_5 Rdz_18:19_6 Rdz_18:19_7 Rdz_18:19_8 Rdz_18:19_9 Rdz_18:19_10 Rdz_18:19_11 Rdz_18:19_12 Rdz_18:19_13 Rdz_18:19_14 Rdz_18:19_15 Rdz_18:19_16 Rdz_18:19_17 Rdz_18:19_18 Rdz_18:19_19 Rdz_18:19_20 Rdz_18:19_21 Rdz_18:19_22 Rdz_18:19_23 Rdz_18:19_24 Rdz_18:19_25 Rdz_18:19_26 Rdz_18:19_27 Rdz_18:19_28 Rdz_18:19_29 Rdz_18:19_30 Rdz_18:19_31 Rdz_18:19_32 Rdz_18:19_33
Rdz:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:20 εἶπεν δὲ κύριος Κραυγὴ Σοδομων καὶ Γομορρας πεπλήθυνται, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα·
Rdz:18:20 And the Lord said, The cry of Sodom and Gomorrha has been increased towards me, and their sins are very great. (Genesis 18:20 Brenton)
Rdz:18:20 Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. (Rdz 18:20 BT_4)
Rdz:18:20 εἶπεν δὲ κύριος Κραυγὴ Σοδομων καὶ Γομορρας πεπλήθυνται, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα·
Rdz:18:20 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κραυγή, -ῆς, ἡ Σόδομα, -ων, τά καί Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα
Rdz:18:20 powiedzieć / powiedzieć zaś panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. płakać krzyczeć (????????) Sodoma [miasto] a także, nawet, a mianowicie Gomora [miasto] aby zwiększyć / pomnożyć a także, nawet, a mianowicie użycie sin NT zwykle "sin", chociaż może być także stosowany do określenia uszkodzenia w bardziej ogólny sposób. on / ona / on / sama wielki gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:18:20 ei)=pen de\ ku/rios *kraugE\ *sodomOn kai\ *gomorras peplE/Tuntai, kai\ ai( a(marti/ai au)tO=n mega/lai sfo/dra·
Rdz:18:20 eipen de kyrios kraugE sodomOn kai gomorras peplETyntai, kai hai hamartiai autOn megalai sfodra·
Rdz:18:20 VBI_AAI3S x N2_NSM N1_NSF N1_GS C N_GS VM_XMI3S C RA_NPF N1A_NPF RD_GPM A1_NPF D
Rdz:18:20 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. cry shout (κραυγάζω) Sodom [city of] and also, even, namely Gomorrah [city of] to increase/multiply and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same great vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:18:20 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) cry (nom|voc) Sodom (gen) and Gomorrah (gen) he/she/it-has-been-INCREASE/MULTIPLY-ed and the (nom) sins (nom|voc) them/same (gen) great ([Adj] nom|voc) vehement,
Rdz:18:20 Rdz_18:20_1 Rdz_18:20_2 Rdz_18:20_3 Rdz_18:20_4 Rdz_18:20_5 Rdz_18:20_6 Rdz_18:20_7 Rdz_18:20_8 Rdz_18:20_9 Rdz_18:20_10 Rdz_18:20_11 Rdz_18:20_12 Rdz_18:20_13 Rdz_18:20_14
Rdz:18:20 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:21 καταβὰς οὖν ὄψομαι εἰ κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πρός με συντελοῦνται, εἰ δὲ μή, ἵνα γνῶ.
Rdz:18:21 I will therefore go down and see, if they completely correspond with the cry which comes to me, and if not, that I may know. (Genesis 18:21 Brenton)
Rdz:18:21 Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się». (Rdz 18:21 BT_4)
Rdz:18:21 καταβὰς οὖν ὄψομαι εἰ κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πρός με συντελοῦνται, εἰ δὲ μή, ἵνα γνῶ.
Rdz:18:21 κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) οὖν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ κατά ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) εἰ δέ μή ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Rdz:18:21 zejść Dlatego też /, a następnie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny ?????: ?????? użyto w późniejszym gr. , PPetr. 2p. 55 (iii B. C.), SIG685. 74 (ii B. C), Jeśli w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem płakać krzyczeć (????????) on / ona / on / sama przyjść kierunku (wg, gen, dat) JA wypełnić Jeśli zaś nie żeby / ażeby / bo wiedzieć i. e. rozpoznać.
Rdz:18:21 kataba\s ou)=n o)/PSomai ei) kata\ tE\n kraugE\n au)tO=n tE\n e)rCHome/nEn pro/s me suntelou=ntai, ei) de\ mE/, i(/na gnO=.
Rdz:18:21 katabas un oPSomai ei kata tEn kraugEn autOn tEn erCHomenEn pros me synteluntai, ei de mE, hina gnO.
Rdz:18:21 VZ_AAPNSM x VF_FMI1S C P RA_ASF N1_ASF RD_GPM RA_ASF V1_PMPASF P RP_AS V2_PMI3P C x D C VZ_AAS1S
Rdz:18:21 to go down therefore/then to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the cry shout (κραυγάζω) he/she/it/same the to come toward (+acc,+gen,+dat) I to complete if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize.
Rdz:18:21 upon GO DOWN-ing (nom|voc) therefore/then I-will-be-SEE-ed if down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) cry (acc) them/same (gen) the (acc) while being-COME-ed (acc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) they-are-being-COMPLETE-ed if Yet not so that / in order to /because I-should-KNOW
Rdz:18:21 Rdz_18:21_1 Rdz_18:21_2 Rdz_18:21_3 Rdz_18:21_4 Rdz_18:21_5 Rdz_18:21_6 Rdz_18:21_7 Rdz_18:21_8 Rdz_18:21_9 Rdz_18:21_10 Rdz_18:21_11 Rdz_18:21_12 Rdz_18:21_13 Rdz_18:21_14 Rdz_18:21_15 Rdz_18:21_16 Rdz_18:21_17 Rdz_18:21_18
Rdz:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:22 καὶ ἀποστρέψαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς Σοδομα, Αβρααμ δὲ ἦν ἑστηκὼς ἐναντίον κυρίου.
Rdz:18:22 And the men having departed thence, came to Sodom; and Abraam was still standing before the Lord. (Genesis 18:22 Brenton)
Rdz:18:22 Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. (Rdz 18:22 BT_4)
Rdz:18:22 καὶ ἀποστρέψαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς Σοδομα, Αβρααμ δὲ ἦν ἑστηκὼς ἐναντίον κυρίου.
Rdz:18:22 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Σόδομα, -ων, τά Ἀβραάμ, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:18:22 a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od stamtąd mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, Bóg, itp; czasem, "mąż". przyjść do (acc) Sodoma [miasto] Abraham zaś być spowodować stać z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:18:22 kai\ a)postre/PSantes e)kei=Ten oi( a)/ndres E)=lTon ei)s *sodoma, *abraam de\ E)=n e(stEkO\s e)nanti/on kuri/ou.
Rdz:18:22 kai apostrePSantes ekeiTen hoi andres ElTon eis sodoma, abraam de En hestEkOs enantion kyriu.
Rdz:18:22 C VA_AAPNPM D RA_NPM N3_NPM VBI_AAI3P P N1_AS N_NSM x V9_IAI3S VXI_XAPNSM P N2_GSM
Rdz:18:22 and also, even, namely to turn away from from there the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to come into (+acc) Sodom [city of] Abraham δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:18:22 and upon TURN-ing-AWAY-FROM (nom|voc) from there the (nom) men, husbands (nom|voc) I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) Sodom (nom|acc|voc) Abraham (indecl) Yet he/she/it-was having CAUSE-ed-TO-STand (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Rdz:18:22 Rdz_18:22_1 Rdz_18:22_2 Rdz_18:22_3 Rdz_18:22_4 Rdz_18:22_5 Rdz_18:22_6 Rdz_18:22_7 Rdz_18:22_8 Rdz_18:22_9 Rdz_18:22_10 Rdz_18:22_11 Rdz_18:22_12 Rdz_18:22_13 Rdz_18:22_14
Rdz:18:22 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:23 καὶ ἐγγίσας Αβρααμ εἶπεν Μὴ συναπολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής;
Rdz:18:23 And Abraam drew nigh and said, Wouldest thou destroy the righteous with the wicked, and shall the righteous be as the wicked? (Genesis 18:23 Brenton)
Rdz:18:23 Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? (Rdz 18:23 BT_4)
Rdz:18:23 καὶ ἐγγίσας Αβρααμ εἶπεν Μὴ συναπολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται δίκαιος ὡς ἀσεβής;
Rdz:18:23 καί ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) Ἀβραάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή συν·απ·όλλυμι (-, συναπ+ολ(ε)·[σ]-/συναπ+ολε·σ-, συναπ+ολε·σ- or 2nd συναπ+ολ-, -, -, -) δίκαιος -αία -ον μετά ἀ·σεβής -ές καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ὡς ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές
Rdz:18:23 a także, nawet, a mianowicie się w pobliżu (zbliżyć, być nieuchronne, na wyciągnięcie ręki, w pobliżu, przychodzić, (podejście)) Abraham powiedzieć / powiedzieć nie unicestwić z tylko sprawiedliwi, po prostu po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem bezbożny a także, nawet, a mianowicie być tylko sprawiedliwi, po prostu tak jak bezbożny
Rdz:18:23 kai\ e)ggi/sas *abraam ei)=pen *mE\ sunapole/sE|s di/kaion meta\ a)sebou=s kai\ e)/stai o( di/kaios O(s o( a)sebE/s;
Rdz:18:23 kai engisas abraam eipen mE synapolesEs dikaion meta asebus kai estai ho dikaios hOs ho asebEs;
Rdz:18:23 C VA_AAPNSM N_NSM VBI_AAI3S D VA_AAS2S A1A_ASM P A3H_GSM C VF_FMI3S RA_NSM A1A_NSM C RA_NSM A3H_NSM
Rdz:18:23 and also, even, namely to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) Abraham to say/tell not to annihilate with just righteous, just after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ungodly and also, even, namely to be the just righteous, just as/like the ungodly
Rdz:18:23 and upon NEAR-ing (nom|voc) Abraham (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed not you(sg)-should-ANNIHILATE-WITH just ([Adj] acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) ungodly ([Adj] gen) and he/she/it-will-be the (nom) just ([Adj] nom) as/like the (nom) ungodly ([Adj] nom)
Rdz:18:23 Rdz_18:23_1 Rdz_18:23_2 Rdz_18:23_3 Rdz_18:23_4 Rdz_18:23_5 Rdz_18:23_6 Rdz_18:23_7 Rdz_18:23_8 Rdz_18:23_9 Rdz_18:23_10 Rdz_18:23_11 Rdz_18:23_12 Rdz_18:23_13 Rdz_18:23_14 Rdz_18:23_15 Rdz_18:23_16
Rdz:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:24 ἐὰν ὦσιν πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολεῖς αὐτούς; οὐκ ἀνήσεις πάντα τὸν τόπον ἕνεκεν τῶν πεντήκοντα δικαίων, ἐὰν ὦσιν ἐν αὐτῇ;
Rdz:18:24 Should there be fifty righteous in the city, wilt thou destroy them? wilt thou not spare the whole place for the sake of the fifty righteous, if they be in it? (Genesis 18:24 Brenton)
Rdz:18:24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? (Rdz 18:24 BT_4)
Rdz:18:24 ἐὰν ὦσιν πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολεῖς αὐτούς; οὐκ ἀνήσεις πάντα τὸν τόπον ἕνεκεν τῶν πεντήκοντα δικαίων, ἐὰν ὦσιν ἐν αὐτῇ;
Rdz:18:24 ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πεντή·κοντα δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό πεντή·κοντα δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:18:24 Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] być pięćdziesiąt tylko sprawiedliwych, tak; do sprawiedliwego i takich jak on powinien być, po prostu, uczciwa, sprawiedliwa, prawo; Robię sprawiedliwy, obronić sprawę, prosić o sprawiedliwość (niewinność): ten uważam za sprawiedliwy w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miasto do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie on / ona / on / sama ??? przed nierównym oddechem puścić każdy wszystkim, każde, każde, całość miejsce na skutek, na rzecz pięćdziesiąt tylko sprawiedliwych, tak; do sprawiedliwego i takich jak on powinien być, po prostu, uczciwa, sprawiedliwa, prawo; Robię sprawiedliwy, obronić sprawę, prosić o sprawiedliwość (niewinność): ten uważam za sprawiedliwy Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama
Rdz:18:24 e)a\n O)=sin pentE/konta di/kaioi e)n tE=| po/lei, a)polei=s au)tou/s; ou)k a)nE/seis pa/nta to\n to/pon e(/neken tO=n pentE/konta dikai/On, e)a\n O)=sin e)n au)tE=|;
Rdz:18:24 ean Osin pentEkonta dikaioi en tE polei, apoleis autus; uk anEseis panta ton topon heneken tOn pentEkonta dikaiOn, ean Osin en autE;
Rdz:18:24 C V9_PAS3P M A1A_NPM P RA_DSF N3I_DSF VF2_FAI2S RD_APM D VF_FAI2S A3_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_GPM M A1A_GPM C V9_PAS3P P RD_DSF
Rdz:18:24 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be fifty just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to let go of every all, each, every, the whole of the place owing to for, for the sake of the fifty just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Rdz:18:24 if-ever they-should-be fifty just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) you(sg)-will-LOSE/DESTROY them/same (acc) not you(sg)-will-LET-GO-OF all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) place (acc) owing to the (gen) fifty just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) if-ever they-should-be in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Rdz:18:24 Rdz_18:24_1 Rdz_18:24_2 Rdz_18:24_3 Rdz_18:24_4 Rdz_18:24_5 Rdz_18:24_6 Rdz_18:24_7 Rdz_18:24_8 Rdz_18:24_9 Rdz_18:24_10 Rdz_18:24_11 Rdz_18:24_12 Rdz_18:24_13 Rdz_18:24_14 Rdz_18:24_15 Rdz_18:24_16 Rdz_18:24_17 Rdz_18:24_18 Rdz_18:24_19 Rdz_18:24_20 Rdz_18:24_21 Rdz_18:24_22
Rdz:18:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:25 μηδαμῶς σὺ ποιήσεις ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς, καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής. μηδαμῶς· ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν οὐ ποιήσεις κρίσιν;
Rdz:18:25 By no means shalt thou do as this thing is so as to destroy the righteous with the wicked, so the righteous shall be as the wicked: by no means. Thou that judgest the whole earth, shalt thou not do right? (Genesis 18:25 Brenton)
Rdz:18:25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» (Rdz 18:25 BT_4)
Rdz:18:25 μηδαμῶς σὺ ποιήσεις ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς, καὶ ἔσται δίκαιος ὡς ἀσεβής. μηδαμῶς· κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν οὐ ποιήσεις κρίσιν;
Rdz:18:25 μηδαμῶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὡς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) δίκαιος -αία -ον μετά ἀ·σεβής -ές καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ὡς ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές μηδαμῶς ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ
Rdz:18:25 zdecydowanie nie ty robi / decyzji; robić / zrobić tak jak oświadczenie oświadczenie, wypowiedź to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] zabić tylko sprawiedliwi, po prostu po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem bezbożny a także, nawet, a mianowicie być tylko sprawiedliwi, po prostu tak jak bezbożny zdecydowanie nie lily; ocenić zdecydować, myślę, powodem, oddzielne, nie rozdziela, odróżnić, wyłowić, wybrać, potępić każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia ??? przed nierównym oddechem robi / decyzji; robić / zrobić Decyzja wyrok, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, oszacowanie, zarozumiałość
Rdz:18:25 mEdamO=s su\ poiE/seis O(s to\ r(E=ma tou=to, tou= a)poktei=nai di/kaion meta\ a)sebou=s, kai\ e)/stai o( di/kaios O(s o( a)sebE/s. mEdamO=s· o( kri/nOn pa=san tE\n gE=n ou) poiE/seis kri/sin;
Rdz:18:25 mEdamOs sy poiEseis hOs to rEma tuto, tu apokteinai dikaion meta asebus, kai estai ho dikaios hOs ho asebEs. mEdamOs· ho krinOn pasan tEn gEn u poiEseis krisin;
Rdz:18:25 D RP_NS VF_FAI2S C RA_ASN N3M_ASN RD_ASN RA_GSN VA_AAN A1A_ASM P A3H_GSM C VF_FMI3S RA_NSM A1A_NSM C RA_NSM A3H_NSM D RA_NSM V1_PAPNSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF D VF_FAI2S N3I_ASF
Rdz:18:25 certainly not you doing/making; to do/make as/like the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to kill just righteous, just after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ungodly and also, even, namely to be the just righteous, just as/like the ungodly certainly not the lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Rdz:18:25 certainly not you(sg) (nom) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE as/like the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) the (gen) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) ungodly ([Adj] gen) and he/she/it-will-be the (nom) just ([Adj] nom) as/like the (nom) ungodly ([Adj] nom) certainly not the (nom) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE judgment (acc)
Rdz:18:25 Rdz_18:25_1 Rdz_18:25_2 Rdz_18:25_3 Rdz_18:25_4 Rdz_18:25_5 Rdz_18:25_6 Rdz_18:25_7 Rdz_18:25_8 Rdz_18:25_9 Rdz_18:25_10 Rdz_18:25_11 Rdz_18:25_12 Rdz_18:25_13 Rdz_18:25_14 Rdz_18:25_15 Rdz_18:25_16 Rdz_18:25_17 Rdz_18:25_18 Rdz_18:25_19 Rdz_18:25_20 Rdz_18:25_21 Rdz_18:25_22 Rdz_18:25_23 Rdz_18:25_24 Rdz_18:25_25 Rdz_18:25_26 Rdz_18:25_27 Rdz_18:25_28
Rdz:18:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:26 εἶπεν δὲ κύριος Ἐὰν εὕρω ἐν Σοδομοις πεντήκοντα δικαίους ἐν τῇ πόλει, ἀφήσω πάντα τὸν τόπον δι’ αὐτούς.
Rdz:18:26 And the Lord said, If there should be in Sodom fifty righteous in the city, I will spare the whole city, and the whole place for their sakes. (Genesis 18:26 Brenton)
Rdz:18:26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». (Rdz 18:26 BT_4)
Rdz:18:26 εἶπεν δὲ κύριος Ἐὰν εὕρω ἐν Σοδομοις πεντήκοντα δικαίους ἐν τῇ πόλει, ἀφήσω πάντα τὸν τόπον δι’ αὐτούς.
Rdz:18:26 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν Σόδομα, -ων, τά πεντή·κοντα δίκαιος -αία -ον ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ διά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:18:26 powiedzieć / powiedzieć zaś panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] znaleźć w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Sodoma [miasto] pięćdziesiąt tylko sprawiedliwi, po prostu w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miasto puścić każdy wszystkim, każde, każde, całość miejsce ze względu na (ACC), poprzez (gen) ??? przed samogłoskami. "Do" (gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (acc) on / ona / on / sama
Rdz:18:26 ei)=pen de\ ku/rios *)ea\n eu(/rO e)n *sodomois pentE/konta dikai/ous e)n tE=| po/lei, a)fE/sO pa/nta to\n to/pon di’ au)tou/s.
Rdz:18:26 eipen de kyrios ean heurO en sodomois pentEkonta dikaius en tE polei, afEsO panta ton topon di’ autus.
Rdz:18:26 VBI_AAI3S x N2_NSM C VB_AAS1S P N1_DS M A1A_APM P RA_DSF N3I_DSF VF_FAI1S A3_ASM RA_ASM N2_ASM P RD_APM
Rdz:18:26 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Sodom [city of] fifty just righteous, just in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city to let go of every all, each, every, the whole of the place because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
Rdz:18:26 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever you(sg)-were-FIND-ed, I-should-FIND in/among/by (+dat) Sodom (dat) fifty just ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) I-will-LET-GO-OF, I-should-LET-GO-OF all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) place (acc) because of (+acc), through (+gen) them/same (acc)
Rdz:18:26 Rdz_18:26_1 Rdz_18:26_2 Rdz_18:26_3 Rdz_18:26_4 Rdz_18:26_5 Rdz_18:26_6 Rdz_18:26_7 Rdz_18:26_8 Rdz_18:26_9 Rdz_18:26_10 Rdz_18:26_11 Rdz_18:26_12 Rdz_18:26_13 Rdz_18:26_14 Rdz_18:26_15 Rdz_18:26_16 Rdz_18:26_17 Rdz_18:26_18
Rdz:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:27 καὶ ἀποκριθεὶς Αβρααμ εἶπεν Νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν κύριον, ἐγὼ δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός·
Rdz:18:27 And Abraam answered and said, Now I have begun to speak to my Lord, and I am earth and ashes. (Genesis 18:27 Brenton)
Rdz:18:27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. (Rdz 18:27 BT_4)
Rdz:18:27 καὶ ἀποκριθεὶς Αβρααμ εἶπεν Νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν κύριον, ἐγὼ δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός·
Rdz:18:27 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) Ἀβραάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) νῦν ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σποδός, -οῦ, ἡ
Rdz:18:27 a także, nawet, a mianowicie odpowiedzieć Abraham powiedzieć / powiedzieć teraz zaczynać się mówić kierunku (wg, gen, dat) panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA zaś iść; być ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie proch
Rdz:18:27 kai\ a)pokriTei\s *abraam ei)=pen *nu=n E)rXa/mEn lalE=sai pro\s to\n ku/rion, e)gO\ de/ ei)mi gE= kai\ spodo/s·
Rdz:18:27 kai apokriTeis abraam eipen nyn ErXamEn lalEsai pros ton kyrion, egO de eimi gE kai spodos·
Rdz:18:27 C VC_APPNSM N_NSM VBI_AAI3S D VAI_AMI1S VA_AAN P RA_ASM N2_ASM RP_NS x V9_PAI1S N1_NSF C N2_NSM
Rdz:18:27 and also, even, namely to answer Abraham to say/tell now to begin to speak toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go; to be earth/land and also, even, namely ashes
Rdz:18:27 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Abraham (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed now I-was-BEGIN-ed to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I (nom) Yet I-am-GO-ing; I-am earth/land (nom|voc) and ashes (nom)
Rdz:18:27 Rdz_18:27_1 Rdz_18:27_2 Rdz_18:27_3 Rdz_18:27_4 Rdz_18:27_5 Rdz_18:27_6 Rdz_18:27_7 Rdz_18:27_8 Rdz_18:27_9 Rdz_18:27_10 Rdz_18:27_11 Rdz_18:27_12 Rdz_18:27_13 Rdz_18:27_14 Rdz_18:27_15 Rdz_18:27_16
Rdz:18:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:28 ἐὰν δὲ ἐλαττονωθῶσιν οἱ πεντήκοντα δίκαιοι πέντε, ἀπολεῖς ἕνεκεν τῶν πέντε πᾶσαν τὴν πόλιν; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τεσσαράκοντα πέντε.
Rdz:18:28 But if the fifty righteous should be diminished to forty-five, wilt thou destroy the whole city because of the five wanting? And he said, I will not destroy it, if I should find there forty-five. (Genesis 18:28 Brenton)
Rdz:18:28 Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». (Rdz 18:28 BT_4)
Rdz:18:28 ἐὰν δὲ ἐλαττονωθῶσιν οἱ πεντήκοντα δίκαιοι πέντε, ἀπολεῖς ἕνεκεν τῶν πέντε πᾶσαν τὴν πόλιν; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τεσσαράκοντα πέντε.
Rdz:18:28 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐλαττονόω [LXX] (ελαττον(ο)-, ελαττονω·σ-, ελαττονω·σ-, -, -, ελαττονω·θ-) ὁ ἡ τό πεντή·κοντα δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) πέντε ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό πέντε πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- πέντε
Rdz:18:28 Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś w celu zmniejszenia pięćdziesiąt tylko sprawiedliwych, tak; do sprawiedliwego i takich jak on powinien być, po prostu, uczciwa, sprawiedliwa, prawo; Robię sprawiedliwy, obronić sprawę, prosić o sprawiedliwość (niewinność): ten uważam za sprawiedliwy pięć do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie na skutek, na rzecz pięć każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania miasto a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem nie do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] znaleźć tam czterdzieści pięć
Rdz:18:28 e)a\n de\ e)lattonOTO=sin oi( pentE/konta di/kaioi pe/nte, a)polei=s e(/neken tO=n pe/nte pa=san tE\n po/lin; kai\ ei)=pen *ou) mE\ a)pole/sO, e)a\n eu(/rO e)kei= tessara/konta pe/nte.
Rdz:18:28 ean de elattonOTOsin hoi pentEkonta dikaioi pente, apoleis heneken tOn pente pasan tEn polin; kai eipen u mE apolesO, ean heurO ekei tessarakonta pente.
Rdz:18:28 C x VC_APS3P RA_NPM M A1A_NPM M VF2_FAI2S P RA_GPM M A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF C VBI_AAI3S D D VA_AAS1S C VB_AAS1S D M M
Rdz:18:28 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to diminish the fifty just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous five to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing owing to for, for the sake of the five every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find there forty five
Rdz:18:28 if-ever Yet they-should-be-DIMINISH-ed the (nom) fifty just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) five you(sg)-will-LOSE/DESTROY owing to the (gen) five every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) city (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed not not I-should-LOSE/DESTROY, I-will-LOSE/DESTROY if-ever you(sg)-were-FIND-ed, I-should-FIND there forty five
Rdz:18:28 Rdz_18:28_1 Rdz_18:28_2 Rdz_18:28_3 Rdz_18:28_4 Rdz_18:28_5 Rdz_18:28_6 Rdz_18:28_7 Rdz_18:28_8 Rdz_18:28_9 Rdz_18:28_10 Rdz_18:28_11 Rdz_18:28_12 Rdz_18:28_13 Rdz_18:28_14 Rdz_18:28_15 Rdz_18:28_16 Rdz_18:28_17 Rdz_18:28_18 Rdz_18:28_19 Rdz_18:28_20 Rdz_18:28_21 Rdz_18:28_22 Rdz_18:28_23 Rdz_18:28_24
Rdz:18:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:29 καὶ προσέθηκεν ἔτι λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τεσσαράκοντα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν τεσσαράκοντα.
Rdz:18:29 And he continued to speak to him still, and said, But if there should be found there forty? And he said, I will not destroy it for the forty's sake. (Genesis 18:29 Brenton)
Rdz:18:29 Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu». (Rdz 18:29 BT_4)
Rdz:18:29 καὶ προσέθηκεν ἔτι λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τεσσαράκοντα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν τεσσαράκοντα.
Rdz:18:29 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ-
Rdz:18:29 a także, nawet, a mianowicie dodać do ale nadal mówić kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś znaleźć tam czterdzieści a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem nie do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie na skutek, na rzecz czterdzieści
Rdz:18:29 kai\ prose/TEken e)/ti lalE=sai pro\s au)to\n kai\ ei)=pen *)ea\n de\ eu(reTO=sin e)kei= tessara/konta; kai\ ei)=pen *ou) mE\ a)pole/sO e(/neken tO=n tessara/konta.
Rdz:18:29 kai proseTEken eti lalEsai pros auton kai eipen ean de heureTOsin ekei tessarakonta; kai eipen u mE apolesO heneken tOn tessarakonta.
Rdz:18:29 C VAI_AAI3S D VA_AAN P RD_ASM C VBI_AAI3S C x VC_APS3P D M C VBI_AAI3S D D VA_AAS1S P RA_GPM M
Rdz:18:29 and also, even, namely to add to yet/still to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to find there forty and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing owing to for, for the sake of the forty
Rdz:18:29 and he/she/it-ADD-ed-TO yet/still to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed if-ever Yet they-should-be-FIND-ed there forty and he/she/it-SAY/TELL-ed not not I-should-LOSE/DESTROY, I-will-LOSE/DESTROY owing to the (gen) forty
Rdz:18:29 Rdz_18:29_1 Rdz_18:29_2 Rdz_18:29_3 Rdz_18:29_4 Rdz_18:29_5 Rdz_18:29_6 Rdz_18:29_7 Rdz_18:29_8 Rdz_18:29_9 Rdz_18:29_10 Rdz_18:29_11 Rdz_18:29_12 Rdz_18:29_13 Rdz_18:29_14 Rdz_18:29_15 Rdz_18:29_16 Rdz_18:29_17 Rdz_18:29_18 Rdz_18:29_19 Rdz_18:29_20 Rdz_18:29_21
Rdz:18:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:30 καὶ εἶπεν Μή τι, κύριε, ἐὰν λαλήσω· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τριάκοντα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τριάκοντα.
Rdz:18:30 And he said, Will there be anything against me, Lord, if I shall speak? but if there be found there thirty? And he said, I will not destroy it for the thirty's sake. (Genesis 18:30 Brenton)
Rdz:18:30 Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu». (Rdz 18:30 BT_4)
Rdz:18:30 καὶ εἶπεν Μή τι, κύριε, ἐὰν λαλήσω· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τριάκοντα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τριάκοντα.
Rdz:18:30 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ τριά·κοντα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ τριά·κοντα
Rdz:18:30 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć nie niektóre / każda panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] mówić Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś znaleźć tam trzydzieści a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem nie do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] znaleźć tam trzydzieści
Rdz:18:30 kai\ ei)=pen *mE/ ti, ku/rie, e)a\n lalE/sO· e)a\n de\ eu(reTO=sin e)kei= tria/konta; kai\ ei)=pen *ou) mE\ a)pole/sO, e)a\n eu(/rO e)kei= tria/konta.
Rdz:18:30 kai eipen mE ti, kyrie, ean lalEsO· ean de heureTOsin ekei triakonta; kai eipen u mE apolesO, ean heurO ekei triakonta.
Rdz:18:30 C VBI_AAI3S D RI_NSN N2_VSM C VA_AAS1S C x VC_APS3P D M C VBI_AAI3S D D VA_AAS1S C VB_AAS1S D M
Rdz:18:30 and also, even, namely to say/tell not some/any lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to find there thirty and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find there thirty
Rdz:18:30 and he/she/it-SAY/TELL-ed not some/any (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) if-ever I-will-SPEAK, I-should-SPEAK if-ever Yet they-should-be-FIND-ed there thirty and he/she/it-SAY/TELL-ed not not I-should-LOSE/DESTROY, I-will-LOSE/DESTROY if-ever you(sg)-were-FIND-ed, I-should-FIND there thirty
Rdz:18:30 Rdz_18:30_1 Rdz_18:30_2 Rdz_18:30_3 Rdz_18:30_4 Rdz_18:30_5 Rdz_18:30_6 Rdz_18:30_7 Rdz_18:30_8 Rdz_18:30_9 Rdz_18:30_10 Rdz_18:30_11 Rdz_18:30_12 Rdz_18:30_13 Rdz_18:30_14 Rdz_18:30_15 Rdz_18:30_16 Rdz_18:30_17 Rdz_18:30_18 Rdz_18:30_19 Rdz_18:30_20 Rdz_18:30_21
Rdz:18:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:31 καὶ εἶπεν Ἐπειδὴ ἔχω λαλῆσαι πρὸς τὸν κύριον, ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν εἴκοσι.
Rdz:18:31 And he said, Since I am able to speak to the Lord, what if there should be found there twenty? And he said, I will not destroy it, if I should find there twenty. (Genesis 18:31 Brenton)
Rdz:18:31 Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu». (Rdz 18:31 BT_4)
Rdz:18:31 καὶ εἶπεν Ἐπειδὴ ἔχω λαλῆσαι πρὸς τὸν κύριον, ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν εἴκοσι.
Rdz:18:31 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπει·δή ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
Rdz:18:31 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ??? mieć mówić kierunku (wg, gen, dat) panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś znaleźć tam ikona; dwadzieścia a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem nie do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie na skutek, na rzecz ikona; dwadzieścia
Rdz:18:31 kai\ ei)=pen *)epeidE\ e)/CHO lalE=sai pro\s to\n ku/rion, e)a\n de\ eu(reTO=sin e)kei= ei)/kosi; kai\ ei)=pen *ou) mE\ a)pole/sO e(/neken tO=n ei)/kosi.
Rdz:18:31 kai eipen epeidE eCHO lalEsai pros ton kyrion, ean de heureTOsin ekei eikosi; kai eipen u mE apolesO heneken tOn eikosi.
Rdz:18:31 C VBI_AAI3S C V1_PAI1S VA_AAN P RA_ASM N2_ASM C x VC_APS3P D M C VBI_AAI3S D D VA_AAS1S P RA_GPM M
Rdz:18:31 and also, even, namely to say/tell ??? to have to speak toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to find there icon; twenty and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing owing to for, for the sake of the icon; twenty
Rdz:18:31 and he/she/it-SAY/TELL-ed ??? I-am-HAVE-ing, I-should-be-HAVE-ing to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) if-ever Yet they-should-be-FIND-ed there icons (dat); twenty and he/she/it-SAY/TELL-ed not not I-should-LOSE/DESTROY, I-will-LOSE/DESTROY owing to the (gen) icons (dat); twenty
Rdz:18:31 Rdz_18:31_1 Rdz_18:31_2 Rdz_18:31_3 Rdz_18:31_4 Rdz_18:31_5 Rdz_18:31_6 Rdz_18:31_7 Rdz_18:31_8 Rdz_18:31_9 Rdz_18:31_10 Rdz_18:31_11 Rdz_18:31_12 Rdz_18:31_13 Rdz_18:31_14 Rdz_18:31_15 Rdz_18:31_16 Rdz_18:31_17 Rdz_18:31_18 Rdz_18:31_19 Rdz_18:31_20 Rdz_18:31_21
Rdz:18:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:32 καὶ εἶπεν Μή τι, κύριε, ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα.
Rdz:18:32 And he said, Will there be anything against me, Lord, if I speak yet once? but if there should be found there ten? And he said, I will not destroy it for the ten's sake. (Genesis 18:32 Brenton)
Rdz:18:32 Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu». (Rdz 18:32 BT_4)
Rdz:18:32 καὶ εἶπεν Μή τι, κύριε, ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα.
Rdz:18:32 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἔτι ἅπαξ ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ δέκα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό δέκα
Rdz:18:32 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć nie niektóre / każda panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] mówić ale nadal raz Jeśli kiedykolwiek [??? ?? (Jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś znaleźć tam dziesięć a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ??? przed nierównym oddechem nie do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie na skutek, na rzecz dziesięć
Rdz:18:32 kai\ ei)=pen *mE/ ti, ku/rie, e)a\n lalE/sO e)/ti a(/paX· e)a\n de\ eu(reTO=sin e)kei= de/ka; kai\ ei)=pen *ou) mE\ a)pole/sO e(/neken tO=n de/ka.
Rdz:18:32 kai eipen mE ti, kyrie, ean lalEsO eti hapaX· ean de heureTOsin ekei deka; kai eipen u mE apolesO heneken tOn deka.
Rdz:18:32 C VBI_AAI3S D RI_ASN N2_VSM C VA_AAS1S D D C x VC_APS3P D M C VBI_AAI3S D D VA_AAS1S P RA_GPM M
Rdz:18:32 and also, even, namely to say/tell not some/any lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak yet/still once if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to find there ten and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing owing to for, for the sake of the ten
Rdz:18:32 and he/she/it-SAY/TELL-ed not some/any (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) if-ever I-will-SPEAK, I-should-SPEAK yet/still once if-ever Yet they-should-be-FIND-ed there ten and he/she/it-SAY/TELL-ed not not I-should-LOSE/DESTROY, I-will-LOSE/DESTROY owing to the (gen) ten
Rdz:18:32 Rdz_18:32_1 Rdz_18:32_2 Rdz_18:32_3 Rdz_18:32_4 Rdz_18:32_5 Rdz_18:32_6 Rdz_18:32_7 Rdz_18:32_8 Rdz_18:32_9 Rdz_18:32_10 Rdz_18:32_11 Rdz_18:32_12 Rdz_18:32_13 Rdz_18:32_14 Rdz_18:32_15 Rdz_18:32_16 Rdz_18:32_17 Rdz_18:32_18 Rdz_18:32_19 Rdz_18:32_20 Rdz_18:32_21 Rdz_18:32_22
Rdz:18:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:18:33 ἀπῆλθεν δὲ κύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Αβρααμ, καὶ Αβρααμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Rdz:18:33 And the Lord departed, when he left off speaking to Abraam, and Abraam returned to his place. (Genesis 18:33 Brenton)
Rdz:18:33 Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. (Rdz 18:33 BT_4)
Rdz:18:33 ἀπῆλθεν δὲ κύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Αβρααμ, καὶ Αβρααμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Rdz:18:33 ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί Ἀβραάμ, ὁ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:18:33 odejść zaś panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. tak jak zaprzestać mówić Abraham a także, nawet, a mianowicie Abraham odwrócić się od do (acc) miejsce on / ona / on / sama
Rdz:18:33 a)pE=lTen de\ ku/rios, O(s e)pau/sato lalO=n tO=| *abraam, kai\ *abraam a)pe/strePSen ei)s to\n to/pon au)tou=.
Rdz:18:33 apElTen de kyrios, hOs epausato lalOn tO abraam, kai abraam apestrePSen eis ton topon autu.
Rdz:18:33 VBI_AAI3S x N2_NSM C VAI_AMI3S V2_PAPNSM RA_DSM N_DSM C N_NSM VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Rdz:18:33 to depart δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like to cease to speak the Abraham and also, even, namely Abraham to turn away from into (+acc) the place he/she/it/same
Rdz:18:33 he/she/it-DEPART-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like he/she/it-was-CEASE-ed while SPEAK-ing (nom) the (dat) Abraham (indecl) and Abraham (indecl) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen)
Rdz:18:33 Rdz_18:33_1 Rdz_18:33_2 Rdz_18:33_3 Rdz_18:33_4 Rdz_18:33_5 Rdz_18:33_6 Rdz_18:33_7 Rdz_18:33_8 Rdz_18:33_9 Rdz_18:33_10 Rdz_18:33_11 Rdz_18:33_12 Rdz_18:33_13 Rdz_18:33_14 Rdz_18:33_15
Rdz:18:33 x x x x x x x x x x x x x x x