Rdz:39:1 Ιωσηφ δὲ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν Πετεφρης ὁ εὐνοῦχος Φαραω, ἀρχιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπτιος, ἐκ χειρὸς Ισμαηλιτῶν, οἳ κατήγαγον αὐτὸν ἐκεῖ.
Rdz:39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Petephres the eunuch of Pharao, the captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ismaelites, who brought him down thither. (Genesis 39:1 Brenton)
Rdz:39:1 Józef został uprowadzony do Egiptu. I kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca straży przybocznej. (Rdz 39:1 BT_4)
Rdz:39:1 Ιωσηφ δὲ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν Πετεφρης εὐνοῦχος Φαραω, ἀρχιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπτιος, ἐκ χειρὸς Ισμαηλιτῶν, οἳ κατήγαγον αὐτὸν ἐκεῖ.
Rdz:39:1 Ἰωσήφ, ὁ δέ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ Φαραώ, ὁ   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Αἰγύπτιος -ία -ον ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὅς ἥ ὅ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Rdz:39:1 Joseph zaś obniżyć sprowadzony do (+ acc) Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne on / ona / on / sama - eunuch Faraon - mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". Egipcjanin z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ręka - który / którego / których obniżyć sprowadzony on / ona / on / sama tam
Rdz:39:1 *iOsEf de\ katE/CHTE ei)s *ai)/gupton, kai\ e)ktE/sato au)to\n *petefrEs o( eu)nou=CHos *faraO, a)rCHima/geiros, a)nE\r *ai)gu/ptios, e)k CHeiro\s *ismaElitO=n, oi(\ katE/gagon au)to\n e)kei=.
Rdz:39:1 iOsEf de katECHTE eis aigypton, kai ektEsato auton petefrEs ho eunuCHos faraO, arCHimageiros, anEr aigyptios, ek CHeiros ismaElitOn, hoi katEgagon auton ekei.
Rdz:39:1 N_NSM x VQI_API3S P N2_ASF C VAI_AMI3S RD_ASM N_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N3_NSM N2_NSM P N3_GSF N1M_GPM RR_NPM VBI_AAI3P RD_ASM D
Rdz:39:1 Joseph δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to bring down brought back into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same ć the eunuch Pharaoh ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Egyptian out of (+gen) ἐξ before vowels hand ć who/whom/which to bring down brought back he/she/it/same there
Rdz:39:1 Joseph (indecl) Yet he/she/it-was-BRING DOWN-ed into (+acc) Egypt (acc) and he/she/it-was-POSSESS-ed him/it/same (acc)   the (nom) eunuch (nom) Pharaoh (indecl)   man, husband (nom) Egyptian ([Adj] nom) out of (+gen) hand (gen)   who/whom/which (nom) I-BRING DOWN-ed, they-BRING DOWN-ed him/it/same (acc) there
Rdz:39:1 Rdz_39:1_1 Rdz_39:1_2 Rdz_39:1_3 Rdz_39:1_4 Rdz_39:1_5 Rdz_39:1_6 Rdz_39:1_7 Rdz_39:1_8 Rdz_39:1_9 Rdz_39:1_10 Rdz_39:1_11 Rdz_39:1_12 Rdz_39:1_13 Rdz_39:1_14 Rdz_39:1_15 Rdz_39:1_16 Rdz_39:1_17 Rdz_39:1_18 Rdz_39:1_19 Rdz_39:1_20 Rdz_39:1_21 Rdz_39:1_22
Rdz:39:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:2 καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ, καὶ ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ παρὰ τῷ κυρίῳ τῷ Αἰγυπτίῳ.
Rdz:39:2 And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house with his lord the Egyptian. (Genesis 39:2 Brenton)
Rdz:39:2 Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcjanina. (Rdz 39:2 BT_4)
Rdz:39:2 καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ, καὶ ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ παρὰ τῷ κυρίῳ τῷ Αἰγυπτίῳ.
Rdz:39:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά Ἰωσήφ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπι·τυγχάνω (επι+τυγχαν-, επι+τευξ-, 2nd επι+τυχ-, -, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον
Rdz:39:2 a także, nawet, a mianowicie być panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Joseph a także, nawet, a mianowicie być mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". do ??? a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Egipcjanin
Rdz:39:2 kai\ E)=n ku/rios meta\ *iOsEf, kai\ E)=n a)nE\r e)pitugCHa/nOn kai\ e)ge/neto e)n tO=| oi)/kO| para\ tO=| kuri/O| tO=| *ai)gupti/O|.
Rdz:39:2 kai En kyrios meta iOsEf, kai En anEr epitynCHanOn kai egeneto en tO oikO para tO kyriO tO aigyptiO.
Rdz:39:2 C V9_IAI3S N2_NSM P N_GSM C V9_IAI3S N3_NSM V1_PAPNSM C VBI_AMI3S P RA_DSM N2_DSM P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N2_DSM
Rdz:39:2 and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Joseph and also, even, namely to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ??? and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Egyptian
Rdz:39:2 and he/she/it-was lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) Joseph (indecl) and he/she/it-was man, husband (nom) while ???-ing (nom) and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) Egyptian ([Adj] dat)
Rdz:39:2 Rdz_39:2_1 Rdz_39:2_2 Rdz_39:2_3 Rdz_39:2_4 Rdz_39:2_5 Rdz_39:2_6 Rdz_39:2_7 Rdz_39:2_8 Rdz_39:2_9 Rdz_39:2_10 Rdz_39:2_11 Rdz_39:2_12 Rdz_39:2_13 Rdz_39:2_14 Rdz_39:2_15 Rdz_39:2_16 Rdz_39:2_17 Rdz_39:2_18 Rdz_39:2_19
Rdz:39:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:3 ᾔδει δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ ὅτι κύριος μετ’ αὐτοῦ καὶ ὅσα ἂν ποιῇ, κύριος εὐοδοῖ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.
Rdz:39:3 And his master knew that the Lord was with him, and the Lord prospers in his hands whatsoever he happens to do. (Genesis 39:3 Brenton)
Rdz:39:3 Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. (Rdz 39:3 BT_4)
Rdz:39:3 ᾔδει δὲ κύριος αὐτοῦ ὅτι κύριος μετ’ αὐτοῦ καὶ ὅσα ἂν ποιῇ, κύριος εὐοδοῖ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.
Rdz:39:3 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅσος -η -ον ἄν ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:39:3 dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama dlatego, że panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie tyle, / aż kiedykolwiek (jeśli w ogóle) jakiego rodzaju; robić / zrobić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. prosperować dosłownie: mieć dobrą drogę; metaforycznie: by dobrze, aby odnieść sukces w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama
Rdz:39:3 E)/|dei de\ o( ku/rios au)tou= o(/ti ku/rios met’ au)tou= kai\ o(/sa a)/n poiE=|, ku/rios eu)odoi= e)n tai=s CHersi\n au)tou=.
Rdz:39:3 Edei de ho kyrios autu hoti kyrios met’ autu kai hosa an poiE, kyrios euodoi en tais CHersin autu.
Rdz:39:3 VXI_YAI3S x RA_NSM N2_NSM RD_GSM C N2_NSM P RD_GSM C A1_APN x V2_PAS3S N2_NSM V4_PAI3S P RA_DPF N3_DPF RD_GSM
Rdz:39:3 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely as much/many as ever (if ever) what kind; to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Rdz:39:3 he/she/it-had-PERCEIVE-ed Yet the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and as much/many as (nom|acc) ever what kind (dat); you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-be-DO/MAKE-ing, you(sg)-should-be-being-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-PROSPER-ing, you(sg)-are-being-PROSPER-ed, you(sg)-are-being-PROSPER-ed (classical), he/she/it-should-be-PROSPER-ing, you(sg)-should-be-being-PROSPER-ed, he/she/it-happens-to-be-PROSPER-ing (opt) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen)
Rdz:39:3 Rdz_39:3_1 Rdz_39:3_2 Rdz_39:3_3 Rdz_39:3_4 Rdz_39:3_5 Rdz_39:3_6 Rdz_39:3_7 Rdz_39:3_8 Rdz_39:3_9 Rdz_39:3_10 Rdz_39:3_11 Rdz_39:3_12 Rdz_39:3_13 Rdz_39:3_14 Rdz_39:3_15 Rdz_39:3_16 Rdz_39:3_17 Rdz_39:3_18 Rdz_39:3_19
Rdz:39:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:4 καὶ εὗρεν Ιωσηφ χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου αὐτοῦ, εὐηρέστει δὲ αὐτῷ, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, ἔδωκεν διὰ χειρὸς Ιωσηφ.
Rdz:39:4 And Joseph found grace in the presence of his lord, and was well-pleasing to him; and he set him over his house, and all that he had he gave into the hand of Joseph. (Genesis 39:4 Brenton)
Rdz:39:4 Darzył więc on Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. (Rdz 39:4 BT_4)
Rdz:39:4 καὶ εὗρεν Ιωσηφ χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου αὐτοῦ, εὐηρέστει δὲ αὐτῷ, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, ἔδωκεν διὰ χειρὸς Ιωσηφ.
Rdz:39:4 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) Ἰωσήφ, ὁ χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰωσήφ, ὁ
Rdz:39:4 a także, nawet, a mianowicie znaleźć Joseph ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama być bardzo miłe zaś on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie włączyć świeckich, renderowania owdowiała on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dom; mieszkać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż być on / ona / on / sama dawać δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) ręka Joseph
Rdz:39:4 kai\ eu(=ren *iOsEf CHa/rin e)nanti/on tou= kuri/ou au)tou=, eu)Ere/stei de\ au)tO=|, kai\ kate/stEsen au)to\n e)pi\ tou= oi)/kou au)tou= kai\ pa/nta, o(/sa E)=n au)tO=|, e)/dOken dia\ CHeiro\s *iOsEf.
Rdz:39:4 kai heuren iOsEf CHarin enantion tu kyriu autu, euErestei de autO, kai katestEsen auton epi tu oiku autu kai panta, hosa En autO, edOken dia CHeiros iOsEf.
Rdz:39:4 C VB_AAI3S N_NSM N3_ASF P RA_GSM N2_GSM RD_GSM V2_IAI3S x RD_DSM C VHI_AAI3S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C A3_APN A1_NPN V9_IAI3S RD_DSM VAI_AAI3S P N3_GSF N_GSM
Rdz:39:4 and also, even, namely to find Joseph for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to be very pleasing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be he/she/it/same to give because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand Joseph
Rdz:39:4 and he/she/it-FIND-ed Joseph (indecl) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-BE-ing-VERY-PLEASING Yet him/it/same (dat) and he/she/it-ENABLE-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was him/it/same (dat) he/she/it-GIVE-ed because of (+acc), through (+gen) hand (gen) Joseph (indecl)
Rdz:39:4 Rdz_39:4_1 Rdz_39:4_2 Rdz_39:4_3 Rdz_39:4_4 Rdz_39:4_5 Rdz_39:4_6 Rdz_39:4_7 Rdz_39:4_8 Rdz_39:4_9 Rdz_39:4_10 Rdz_39:4_11 Rdz_39:4_12 Rdz_39:4_13 Rdz_39:4_14 Rdz_39:4_15 Rdz_39:4_16 Rdz_39:4_17 Rdz_39:4_18 Rdz_39:4_19 Rdz_39:4_20 Rdz_39:4_21 Rdz_39:4_22 Rdz_39:4_23 Rdz_39:4_24 Rdz_39:4_25 Rdz_39:4_26 Rdz_39:4_27
Rdz:39:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:5 ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ κατασταθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, καὶ ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διὰ Ιωσηφ, καὶ ἐγενήθη εὐλογία κυρίου ἐν πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ.
Rdz:39:5 And it came to pass after that he was set over his house, and over all that he had, that the Lord blessed the house of the Egyptian for Joseph's sake; and the blessing of the Lord was on all his possessions in the house, and in his field. (Genesis 39:5 Brenton)
Rdz:39:5 A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, Pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co Potifar posiadał w domu i w polu. (Rdz 39:5 BT_4)
Rdz:39:5 ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ κατασταθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, καὶ ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διὰ Ιωσηφ, καὶ ἐγενήθη εὐλογία κυρίου ἐν πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ.
Rdz:39:5 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ μετά ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον διά Ἰωσήφ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ
Rdz:39:5 stać się stać, stanie, zaś po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem włączyć świeckich, renderowania owdowiała on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem dom; mieszkać on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż być on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie błogosławić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. dom Egipcjanin δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Joseph a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, ??? panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pole
Rdz:39:5 e)ge/neto de\ meta\ to\ katastaTE=nai au)to\n e)pi\ tou= oi)/kou au)tou= kai\ e)pi\ pa/nta, o(/sa E)=n au)tO=|, kai\ Eu)lo/gEsen ku/rios to\n oi)=kon tou= *ai)gupti/ou dia\ *iOsEf, kai\ e)genE/TE eu)logi/a kuri/ou e)n pa=sin toi=s u(pa/rCHousin au)tO=| e)n tO=| oi)/kO| kai\ e)n tO=| a)grO=|.
Rdz:39:5 egeneto de meta to katastaTEnai auton epi tu oiku autu kai epi panta, hosa En autO, kai EulogEsen kyrios ton oikon tu aigyptiu dia iOsEf, kai egenETE eulogia kyriu en pasin tois hyparCHusin autO en tO oikO kai en tO agrO.
Rdz:39:5 VBI_AMI3S x P RA_ASN VC_APN RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C P A3_APN A1_NPN V9_IAI3S RD_DSM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM P N_ASM C VCI_API3S N1A_NSF N2_GSM P A3_DPN RA_DPN V1_PAPDPN RD_DSM P RA_DSM N2_DSM C P RA_DSM N2_DSM
Rdz:39:5 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to enable lay, render widowed he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to be he/she/it/same and also, even, namely to bless lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the house the Egyptian because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Joseph and also, even, namely to become become, happen ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field
Rdz:39:5 he/she/it-was-BECOME-ed Yet after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-ENABLE-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was him/it/same (dat) and he/she/it-BLESS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) house (acc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) Joseph (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed ??? (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) they-are-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (dat) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) field (dat)
Rdz:39:5 Rdz_39:5_1 Rdz_39:5_2 Rdz_39:5_3 Rdz_39:5_4 Rdz_39:5_5 Rdz_39:5_6 Rdz_39:5_7 Rdz_39:5_8 Rdz_39:5_9 Rdz_39:5_10 Rdz_39:5_11 Rdz_39:5_12 Rdz_39:5_13 Rdz_39:5_14 Rdz_39:5_15 Rdz_39:5_16 Rdz_39:5_17 Rdz_39:5_18 Rdz_39:5_19 Rdz_39:5_20 Rdz_39:5_21 Rdz_39:5_22 Rdz_39:5_23 Rdz_39:5_24 Rdz_39:5_25 Rdz_39:5_26 Rdz_39:5_27 Rdz_39:5_28 Rdz_39:5_29 Rdz_39:5_30 Rdz_39:5_31 Rdz_39:5_32 Rdz_39:5_33 Rdz_39:5_34 Rdz_39:5_35 Rdz_39:5_36 Rdz_39:5_37 Rdz_39:5_38 Rdz_39:5_39 Rdz_39:5_40 Rdz_39:5_41
Rdz:39:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:6 καὶ ἐπέτρεψεν πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, εἰς χεῖρας Ιωσηφ καὶ οὐκ ᾔδει τῶν καθ’ ἑαυτὸν οὐδὲν πλὴν τοῦ ἄρτου, οὗ ἤσθιεν αὐτός. καὶ ἦν Ιωσηφ καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα.
Rdz:39:6 And he committed all that he had into the hands of Joseph; and he knew not of anything that belonged to him, save the bread which he himself ate. And Joseph was handsome in form, and exceedingly beautiful in countenance. (Genesis 39:6 Brenton)
Rdz:39:6 A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o to, aby miał takie pokarmy, jakie zwykł jadać. Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. (Rdz 39:6 BT_4)
Rdz:39:6 καὶ ἐπέτρεψεν πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, εἰς χεῖρας Ιωσηφ καὶ οὐκ ᾔδει τῶν καθ’ ἑαυτὸν οὐδὲν πλὴν τοῦ ἄρτου, οὗ ἤσθιεν αὐτός. Καὶ ἦν Ιωσηφ καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα.
Rdz:39:6 καί ἐπι·τρέπω (επι+τρεπ-, -, επι+τρεψ-, -, επι+τετραπ-, επι+τραπ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰωσήφ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν πλήν ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰωσήφ, ὁ καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καί ὡραῖος -α -ον ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σφόδρα
Rdz:39:6 a także, nawet, a mianowicie zezwolić każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż być on / ona / on / sama do (+ acc) ręka Joseph a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem dostrzec, aby zobaczyć, wiedzieć, aby mieć świadomość, aby zapoznać się z w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem self / our- / your- / się nie jeden (nic, nikt) z wyjątkiem chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których jeść on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie być Joseph prawo nadające się (dosłownie), stąd też dobrze, właściwe, dobrze, dobrze, urodziwa, itd. (W przeciwieństwie do αγαθος, która jest z natury dobry, czyli Boga-kute). wygląd a także, nawet, a mianowicie aktualny widok; zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny
Rdz:39:6 kai\ e)pe/trePSen pa/nta, o(/sa E)=n au)tO=|, ei)s CHei=ras *iOsEf kai\ ou)k E)/|dei tO=n kaT’ e(auto\n ou)de\n plE\n tou= a)/rtou, ou(= E)/sTien au)to/s. *kai\ E)=n *iOsEf kalo\s tO=| ei)/dei kai\ O(rai=os tE=| o)/PSei sfo/dra.
Rdz:39:6 kai epetrePSen panta, hosa En autO, eis CHeiras iOsEf kai uk Edei tOn kaT’ heauton uden plEn tu artu, hu EsTien autos. kai En iOsEf kalos tO eidei kai hOraios tE oPSei sfodra.
Rdz:39:6 C VAI_AAI3S A3_APN A1_NPN V9_IAI3S RD_DSM P N3_APF N_GSM C D VXI_YAI3S RA_GPN P RD_ASM A3_ASN D RA_GSM N2_GSM RR_GSM V1I_IAI3S RD_NSM C V9_IAI3S N_NSM A1_NSM RA_DSN N3E_DSN C A1A_NSM RA_DSF N3I_DSF D
Rdz:39:6 and also, even, namely to allow every all, each, every, the whole of as much/many as to be he/she/it/same into (+acc) hand Joseph and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves not one (nothing, no one) except the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to eat he/she/it/same and also, even, namely to be Joseph right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance and also, even, namely timely the sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Rdz:39:6 and he/she/it-ALLOW-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was him/it/same (dat) into (+acc) hands (acc) Joseph (indecl) and not he/she/it-had-PERCEIVE-ed the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) not one (nom|acc) except the (gen) bread (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-EAT-ing he/it/same (nom) and he/she/it-was Joseph (indecl) right ([Adj] nom) the (dat) appearance (dat) and timely ([Adj] nom) the (dat) sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) vehement,
Rdz:39:6 Rdz_39:6_1 Rdz_39:6_2 Rdz_39:6_3 Rdz_39:6_4 Rdz_39:6_5 Rdz_39:6_6 Rdz_39:6_7 Rdz_39:6_8 Rdz_39:6_9 Rdz_39:6_10 Rdz_39:6_11 Rdz_39:6_12 Rdz_39:6_13 Rdz_39:6_14 Rdz_39:6_15 Rdz_39:6_16 Rdz_39:6_17 Rdz_39:6_18 Rdz_39:6_19 Rdz_39:6_20 Rdz_39:6_21 Rdz_39:6_22 Rdz_39:6_23 Rdz_39:6_24 Rdz_39:6_25 Rdz_39:6_26 Rdz_39:6_27 Rdz_39:6_28 Rdz_39:6_29 Rdz_39:6_30 Rdz_39:6_31 Rdz_39:6_32 Rdz_39:6_33
Rdz:39:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:7 καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐπέβαλεν ἡ γυνὴ τοῦ κυρίου αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς ἐπὶ Ιωσηφ καὶ εἶπεν Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ.
Rdz:39:7 And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and said, Lie with me. (Genesis 39:7 Brenton)
Rdz:39:7 Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego: «Połóż się ze mną». (Rdz 39:7 BT_4)
Rdz:39:7 καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐπέβαλεν γυνὴ τοῦ κυρίου αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς ἐπὶ Ιωσηφ καὶ εἶπεν Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ.
Rdz:39:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Ἰωσήφ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Rdz:39:7 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie umieścić swoich sił, aby umieścić umysł na nakładać, zadawać, siać, rzucił się na kobieta / żona panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama oko on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Joseph a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja
Rdz:39:7 kai\ e)ge/neto meta\ ta\ r(E/mata tau=ta kai\ e)pe/balen E( gunE\ tou= kuri/ou au)tou= tou\s o)fTalmou\s au)tE=s e)pi\ *iOsEf kai\ ei)=pen *koimE/TEti met’ e)mou=.
Rdz:39:7 kai egeneto meta ta rEmata tauta kai epebalen hE gynE tu kyriu autu tus ofTalmus autEs epi iOsEf kai eipen koimETEti met’ emu.
Rdz:39:7 C VBI_AMI3S P RA_APN N3M_APN RD_APN C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_APM N2_APM RD_GSF P N_DSM C VBI_AAI3S VC_APD2S P RP_GS
Rdz:39:7 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the woman/wife the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same the eye he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Joseph and also, even, namely to say/tell to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine
Rdz:39:7 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) and he/she/it-PUT ONE'S Hand TO-ed the (nom) woman/wife (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) the (acc) eyes (acc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Joseph (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-REPOSE/SLEEP-ed! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Rdz:39:7 Rdz_39:7_1 Rdz_39:7_2 Rdz_39:7_3 Rdz_39:7_4 Rdz_39:7_5 Rdz_39:7_6 Rdz_39:7_7 Rdz_39:7_8 Rdz_39:7_9 Rdz_39:7_10 Rdz_39:7_11 Rdz_39:7_12 Rdz_39:7_13 Rdz_39:7_14 Rdz_39:7_15 Rdz_39:7_16 Rdz_39:7_17 Rdz_39:7_18 Rdz_39:7_19 Rdz_39:7_20 Rdz_39:7_21 Rdz_39:7_22 Rdz_39:7_23
Rdz:39:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:8 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, εἶπεν δὲ τῇ γυναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ Εἰ ὁ κύριός μου οὐ γινώσκει δι’ ἐμὲ οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, ἔδωκεν εἰς τὰς χεῖράς μου
Rdz:39:8 But he would not; but said to his master's wife, If because of me my master knows nothing in his house, and has given into my hands all things that belong to him: (Genesis 39:8 Brenton)
Rdz:39:8 On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana: «Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. (Rdz 39:8 BT_4)
Rdz:39:8 δὲ οὐκ ἤθελεν, εἶπεν δὲ τῇ γυναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ Εἰ κύριός μου οὐ γινώσκει δι’ ἐμὲ οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, ἔδωκεν εἰς τὰς χεῖράς μου
Rdz:39:8 ὁ ἡ τό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:39:8 zaś οὐχ przed nierównym oddechem chce Kupię, życzenie, pragnienie powiedzieć / powiedzieć zaś kobieta / żona panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama gdyby panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA οὐχ przed nierównym oddechem wiedzieć, tj rozpoznać. δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) JA; mój / moja nie jeden (nic, nikt) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż być on / ona / on / sama dawać do (+ acc) ręka JA
Rdz:39:8 o( de\ ou)k E)/Telen, ei)=pen de\ tE=| gunaiki\ tou= kuri/ou au)tou= *ei) o( ku/rio/s mou ou) ginO/skei di’ e)me\ ou)de\n e)n tO=| oi)/kO| au)tou= kai\ pa/nta, o(/sa e)sti\n au)tO=|, e)/dOken ei)s ta\s CHei=ra/s mou
Rdz:39:8 ho de uk ETelen, eipen de tE gynaiki tu kyriu autu ei ho kyrios mu u ginOskei di’ eme uden en tO oikO autu kai panta, hosa estin autO, edOken eis tas CHeiras mu
Rdz:39:8 RA_NSM x D V1I_IAI3S VBI_AAI3S x RA_DSF N3K_DSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS D V1_PAI3S P RP_AS A3_ASN P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C A3_APN A1_NPN V9_PAI3S RD_DSM VAI_AAI3S P RA_APF N3_APF RP_GS
Rdz:39:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the woman/wife the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same if the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine not one (nothing, no one) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be he/she/it/same to give into (+acc) the hand I
Rdz:39:8 the (nom) Yet not he/she/it-was-WANT-ing he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (dat) woman/wife (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) if the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) not he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) because of (+acc), through (+gen) me (acc); my/mine (voc) not one (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is him/it/same (dat) he/she/it-GIVE-ed into (+acc) the (acc) hands (acc) me (gen)
Rdz:39:8 Rdz_39:8_1 Rdz_39:8_2 Rdz_39:8_3 Rdz_39:8_4 Rdz_39:8_5 Rdz_39:8_6 Rdz_39:8_7 Rdz_39:8_8 Rdz_39:8_9 Rdz_39:8_10 Rdz_39:8_11 Rdz_39:8_12 Rdz_39:8_13 Rdz_39:8_14 Rdz_39:8_15 Rdz_39:8_16 Rdz_39:8_17 Rdz_39:8_18 Rdz_39:8_19 Rdz_39:8_20 Rdz_39:8_21 Rdz_39:8_22 Rdz_39:8_23 Rdz_39:8_24 Rdz_39:8_25 Rdz_39:8_26 Rdz_39:8_27 Rdz_39:8_28 Rdz_39:8_29 Rdz_39:8_30 Rdz_39:8_31 Rdz_39:8_32 Rdz_39:8_33 Rdz_39:8_34
Rdz:39:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:9 καὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ταύτῃ οὐθὲν ἐμοῦ οὐδὲ ὑπεξῄρηται ἀπ’ ἐμοῦ οὐδὲν πλὴν σοῦ διὰ τὸ σὲ γυναῖκα αὐτοῦ εἶναι, καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ;
Rdz:39:9 and in this house there is nothing above me, nor has anything been kept back from me, but thou, because thou art his wife--how then shall I do this wicked thing, and sin against God? (Genesis 39:9 Brenton)
Rdz:39:9 On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?» (Rdz 39:9 BT_4)
Rdz:39:9 καὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ταύτῃ οὐθὲν ἐμοῦ οὐδὲ ὑπεξῄρηται ἀπ’ ἐμοῦ οὐδὲν πλὴν σοῦ διὰ τὸ σὲ γυναῖκα αὐτοῦ εἶναι, καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ;
Rdz:39:9 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπερ·έχω (υπερ+εχ-, υπερ+εξ-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) οὗτος αὕτη τοῦτο οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ)   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πῶς[1] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:39:9 a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem lepszy niż w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] nie jeden (nic, nikt) JA; mój / moja οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) - od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja nie jeden (nic, nikt) z wyjątkiem ty; twój / twoje (SG) δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) ty; twój / twoje (SG) kobieta / żona on / ona / on / sama być a także, nawet, a mianowicie jak robić / zrobić oświadczenie oświadczenie, wypowiedź zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od αἴρω και πόνος Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] a także, nawet, a mianowicie do grzechu przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Bóg 
Rdz:39:9 kai\ ou)CH u(pere/CHei e)n tE=| oi)ki/a| tau/tE| ou)Te\n e)mou= ou)de\ u(peXE/|rEtai a)p’ e)mou= ou)de\n plE\n sou= dia\ to\ se\ gunai=ka au)tou= ei)=nai, kai\ pO=s poiE/sO to\ r(E=ma to\ ponEro\n tou=to kai\ a(martE/somai e)nanti/on tou= Teou=;
Rdz:39:9 kai uCH hypereCHei en tE oikia tautE uTen emu ude hypeXErEtai ap’ emu uden plEn su dia to se gynaika autu einai, kai pOs poiEsO to rEma to ponEron tuto kai hamartEsomai enantion tu Teu;
Rdz:39:9 C D V1_PAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF A3_ASN RP_GS C VM_XMI3S P RP_GS A3_ASN D RP_GS P RA_ASN RP_AS N3K_ASF RD_GSM V9_PAN C D VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RD_ASN C VF_FMI1S P RA_GSM N2_GSM
Rdz:39:9 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be better than in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not one (nothing, no one) I; my/mine οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine not one (nothing, no one) except you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the you; your/yours(sg) woman/wife he/she/it/same to be and also, even, namely how to do/make the declaration statement, utterance the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the god [see theology]
Rdz:39:9 and not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) this (dat) not one (nom|acc) me (gen); my/mine (gen) neither/nor   away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) not one (nom|acc) except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) to-be and how I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (nom|acc) and I-will-be-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
Rdz:39:9 Rdz_39:9_1 Rdz_39:9_2 Rdz_39:9_3 Rdz_39:9_4 Rdz_39:9_5 Rdz_39:9_6 Rdz_39:9_7 Rdz_39:9_8 Rdz_39:9_9 Rdz_39:9_10 Rdz_39:9_11 Rdz_39:9_12 Rdz_39:9_13 Rdz_39:9_14 Rdz_39:9_15 Rdz_39:9_16 Rdz_39:9_17 Rdz_39:9_18 Rdz_39:9_19 Rdz_39:9_20 Rdz_39:9_21 Rdz_39:9_22 Rdz_39:9_23 Rdz_39:9_24 Rdz_39:9_25 Rdz_39:9_26 Rdz_39:9_27 Rdz_39:9_28 Rdz_39:9_29 Rdz_39:9_30 Rdz_39:9_31 Rdz_39:9_32 Rdz_39:9_33 Rdz_39:9_34 Rdz_39:9_35
Rdz:39:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:10 ἡνίκα δὲ ἐλάλει τῷ Ιωσηφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῇ καθεύδειν μετ’ αὐτῆς τοῦ συγγενέσθαι αὐτῇ. –
Rdz:39:10 And when she talked with Joseph day by day, and he hearkened not to her to sleep with her, so as to be with her, (Genesis 39:10 Brenton)
Rdz:39:10 I mimo że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć. (Rdz 39:10 BT_4)
Rdz:39:10 ἡνίκα δὲ ἐλάλει τῷ Ιωσηφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῇ καθεύδειν μετ’ αὐτῆς τοῦ συγγενέσθαι αὐτῇ.
Rdz:39:10 ἡνίκα δέ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό συγ·γίνομαι [LXX] (συν+γιν-, -, 2nd συν+γεν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Rdz:39:10 kiedy zaś mówić Joseph dzień z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami dzień a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem być posłusznym on / ona / on / sama do spania do spania po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama do ??? on / ona / on / sama -
Rdz:39:10 E(ni/ka de\ e)la/lei tO=| *iOsEf E(me/ran e)X E(me/ras, kai\ ou)CH u(pE/kousen au)tE=| kaTeu/dein met’ au)tE=s tou= suggene/sTai au)tE=|.
Rdz:39:10 hEnika de elalei tO iOsEf hEmeran eX hEmeras, kai uCH hypEkusen autE kaTeudein met’ autEs tu syngenesTai autE.
Rdz:39:10 D x V2I_IAI3S RA_DSM N_DSM N1A_ASF P N1A_GSF C D VAI_AAI3S RD_DSF V1_PAN P RD_GSF RA_GSN VB_AMN RD_DSF
Rdz:39:10 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to speak the Joseph day out of (+gen) ἐξ before vowels day and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey he/she/it/same to sleeping to be sleeping after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the to ??? he/she/it/same  
Rdz:39:10 when Yet he/she/it-was-SPEAK-ing the (dat) Joseph (indecl) day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc) and not he/she/it-OBEY-ed her/it/same (dat) to-be-SLEEPING-ing after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) the (gen) to-be-???-ed her/it/same (dat)  
Rdz:39:10 Rdz_39:10_1 Rdz_39:10_2 Rdz_39:10_3 Rdz_39:10_4 Rdz_39:10_5 Rdz_39:10_6 Rdz_39:10_7 Rdz_39:10_8 Rdz_39:10_9 Rdz_39:10_10 Rdz_39:10_11 Rdz_39:10_12 Rdz_39:10_13 Rdz_39:10_14 Rdz_39:10_15 Rdz_39:10_16 Rdz_39:10_17 Rdz_39:10_18 Rdz_39:10_19
Rdz:39:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:11 ἐγένετο δὲ τοιαύτη τις ἡμέρα, εἰσῆλθεν Ιωσηφ εἰς τὴν οἰκίαν ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ οὐθεὶς ἦν τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔσω,
Rdz:39:11 it came to pass on a certain day, that Joseph went into the house to do his business, and there was no one of the household within. (Genesis 39:11 Brenton)
Rdz:39:11 Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby spełniać swe obowiązki, i nikogo z domowników tam nie było, (Rdz 39:11 BT_4)
Rdz:39:11 ἐγένετο δὲ τοιαύτη τις ἡμέρα, εἰσῆλθεν Ιωσηφ εἰς τὴν οἰκίαν ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ οὐθεὶς ἦν τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔσω,
Rdz:39:11 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰωσήφ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἔσω
Rdz:39:11 stać się stać, stanie, zaś takie jak tego rodzaju takich, jak [τοσαυτην] niektóre / każda dzień wejść Joseph do (+ acc) dom robić / zrobić praca on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie nie jeden (nic, nikt) być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom wewnątrz
Rdz:39:11 e)ge/neto de\ toiau/tE tis E(me/ra, ei)sE=lTen *iOsEf ei)s tE\n oi)ki/an poiei=n ta\ e)/rga au)tou=, kai\ ou)Tei\s E)=n tO=n e)n tE=| oi)ki/a| e)/sO,
Rdz:39:11 egeneto de toiautE tis hEmera, eisElTen iOsEf eis tEn oikian poiein ta erga autu, kai uTeis En tOn en tE oikia esO,
Rdz:39:11 VBI_AMI3S x A1_NSF RI_NSF N1A_NSF VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N1A_ASF V2_PAN RA_APN N2N_APN RD_GSM C A3_NSM V9_IAI3S RA_GPM P RA_DSF N1A_DSF D
Rdz:39:11 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] such as this kind such, like [τοσαυτην] some/any day to enter Joseph into (+acc) the house to do/make the work he/she/it/same and also, even, namely not one (nothing, no one) to be the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house inside
Rdz:39:11 he/she/it-was-BECOME-ed Yet such as this kind (nom) some/any (nom) day (nom|voc) he/she/it-ENTER-ed Joseph (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not one (nom) he/she/it-was the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) inside
Rdz:39:11 Rdz_39:11_1 Rdz_39:11_2 Rdz_39:11_3 Rdz_39:11_4 Rdz_39:11_5 Rdz_39:11_6 Rdz_39:11_7 Rdz_39:11_8 Rdz_39:11_9 Rdz_39:11_10 Rdz_39:11_11 Rdz_39:11_12 Rdz_39:11_13 Rdz_39:11_14 Rdz_39:11_15 Rdz_39:11_16 Rdz_39:11_17 Rdz_39:11_18 Rdz_39:11_19 Rdz_39:11_20 Rdz_39:11_21 Rdz_39:11_22
Rdz:39:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:12 καὶ ἐπεσπάσατο αὐτὸν τῶν ἱματίων λέγουσα Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ. καὶ καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
Rdz:39:12 And she caught hold of him by his clothes, and said, Lie with me; and having left his clothes in her hands, he fled, and went forth. (Genesis 39:12 Brenton)
Rdz:39:12 uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała: «Połóż się ze mną!» Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz w jej ręku i wybiegł na dwór. (Rdz 39:12 BT_4)
Rdz:39:12 καὶ ἐπεσπάσατο αὐτὸν τῶν ἱματίων λέγουσα Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ. καὶ καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
Rdz:39:12 καί ἐπι·σπάω (επι+σπ(α)-, -, επι+σπα·σ-, -, -, επι+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Rdz:39:12 a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama odzież odzież, płaszcz powiedzieć / powiedzieć spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić odzież odzież, płaszcz on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama do ucieczki a także, nawet, a mianowicie ujawnić się na zewnątrz; mieć; być dozwolone
Rdz:39:12 kai\ e)pespa/sato au)to\n tO=n i(mati/On le/gousa *koimE/TEti met’ e)mou=. kai\ katalipO\n ta\ i(ma/tia au)tou= e)n tai=s CHersi\n au)tE=s e)/fugen kai\ e)XE=lTen e)/XO.
Rdz:39:12 kai epespasato auton tOn himatiOn legusa koimETEti met’ emu. kai katalipOn ta himatia autu en tais CHersin autEs efygen kai eXElTen eXO.
Rdz:39:12 C VAI_AMI3S RD_ASM RA_GPN N2N_GPN V1_PAPNSF VC_APD2S P RP_GS C VB_AAPNSM RA_APN N2N_APN RD_GSM P RA_DPF N3_DPF RD_GSF VBI_AAI3S C VBI_AAI3S D
Rdz:39:12 and also, even, namely to ??? he/she/it/same the clothing garment, cloak to say/tell to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the clothing garment, cloak he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same to flee and also, even, namely to come out outside; to have; to be permitted
Rdz:39:12 and he/she/it-was-???-ed him/it/same (acc) the (gen) clothings (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) be-you(sg)-REPOSE/SLEEP-ed! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and upon LEAVE-ing-BEHIND (nom) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) her/it/same (gen) he/she/it-FLEE-ed and he/she/it-COME-ed-OUT outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
Rdz:39:12 Rdz_39:12_1 Rdz_39:12_2 Rdz_39:12_3 Rdz_39:12_4 Rdz_39:12_5 Rdz_39:12_6 Rdz_39:12_7 Rdz_39:12_8 Rdz_39:12_9 Rdz_39:12_10 Rdz_39:12_11 Rdz_39:12_12 Rdz_39:12_13 Rdz_39:12_14 Rdz_39:12_15 Rdz_39:12_16 Rdz_39:12_17 Rdz_39:12_18 Rdz_39:12_19 Rdz_39:12_20 Rdz_39:12_21 Rdz_39:12_22
Rdz:39:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:13 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω,
Rdz:39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his clothes in her hands, and fled, and gone forth, (Genesis 39:13 Brenton)
Rdz:39:13 A wtedy ona, widząc, że zostawił swój płaszcz i że wybiegł na dwór, (Rdz 39:13 BT_4)
Rdz:39:13 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω,
Rdz:39:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Rdz:39:13 a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, tak jak zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), dlatego, że zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić odzież odzież, płaszcz on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do ucieczki a także, nawet, a mianowicie ujawnić się na zewnątrz; mieć; być dozwolone
Rdz:39:13 kai\ e)ge/neto O(s ei)=den o(/ti kate/lipen ta\ i(ma/tia au)tou= e)n tai=s CHersi\n au)tE=s kai\ e)/fugen kai\ e)XE=lTen e)/XO,
Rdz:39:13 kai egeneto hOs eiden hoti katelipen ta himatia autu en tais CHersin autEs kai efygen kai eXElTen eXO,
Rdz:39:13 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM P RA_DPF N3_DPF RD_GSF C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S D
Rdz:39:13 and also, even, namely to become become, happen as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the clothing garment, cloak he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to flee and also, even, namely to come out outside; to have; to be permitted
Rdz:39:13 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-SEE-ed because/that he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-FLEE-ed and he/she/it-COME-ed-OUT outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
Rdz:39:13 Rdz_39:13_1 Rdz_39:13_2 Rdz_39:13_3 Rdz_39:13_4 Rdz_39:13_5 Rdz_39:13_6 Rdz_39:13_7 Rdz_39:13_8 Rdz_39:13_9 Rdz_39:13_10 Rdz_39:13_11 Rdz_39:13_12 Rdz_39:13_13 Rdz_39:13_14 Rdz_39:13_15 Rdz_39:13_16 Rdz_39:13_17 Rdz_39:13_18
Rdz:39:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:14 καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα Ἴδετε, εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα Εβραῖον ἐμπαίζειν ἡμῖν· εἰσῆλθεν πρός με λέγων Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἐβόησα φωνῇ μεγάλῃ·
Rdz:39:14 that she called those that were in the house, and spoke to them, saying, See, he has brought in to us a Hebrew servant to mock us--he came in to me, saying, Lie with me, and I cried with a loud voice. (Genesis 39:14 Brenton)
Rdz:39:14 zawołała domowników i powiedziała im tak: «Patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić! Przyszedł do mnie, aby się położyć ze mną, i zaczęłam głośno krzyczeć. (Rdz 39:14 BT_4)
Rdz:39:14 καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα Ἴδετε, εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα Εβραῖον ἐμπαίζειν ἡμῖν· εἰσῆλθεν πρός με λέγων Κοιμήθητι μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἐβόησα φωνῇ μεγάλῃ·
Rdz:39:14 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Ἑβραῖος, -ου, ὁ ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Rdz:39:14 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), prowadzić do JA Dziecko / sługa Hebrajski wyśmiewać w sporcie wyśmiewają, jeer JA wejść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA powiedzieć / powiedzieć spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie ryczeć dźwięk / głos krzyczy; brzmieć wielki
Rdz:39:14 kai\ e)ka/lesen tou\s o)/ntas e)n tE=| oi)ki/a| kai\ ei)=pen au)toi=s le/gousa *)/idete, ei)sE/gagen E(mi=n pai=da *ebrai=on e)mpai/DZein E(mi=n· ei)sE=lTen pro/s me le/gOn *koimE/TEti met’ e)mou=, kai\ e)bo/Esa fOnE=| mega/lE|·
Rdz:39:14 kai ekalesen tus ontas en tE oikia kai eipen autois legusa idete, eisEgagen hEmin paida ebraion empaiDZein hEmin· eisElTen pros me legOn koimETEti met’ emu, kai eboEsa fOnE megalE·
Rdz:39:14 C VAI_AAI3S RA_APM V9_PAPAPM P RA_DSF N1A_DSF C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PAPNSF VB_AAD2P VBI_AAI3S RP_DP N3D_ASM N2_ASM V1_PAN RP_DP VBI_AAI3S P RP_AS V1_PAPNSM VC_APD2S P RP_GS C VAI_AAI1S N1_DSF A1_DSF
Rdz:39:14 and also, even, namely to call call the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to lead into I child/servant Hebrew to mock in sport deride, jeer I to enter toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to bellow sound/voice cries; to sound great
Rdz:39:14 and he/she/it-CALL-ed the (acc) while being (acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-SEE-you(pl)! he/she/it-LEAD-ed-INTO us (dat) child/servant (acc) Hebrew (acc) to-be-MOCK IN SPORT-ing- us (dat) he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-REPOSE/SLEEP-ed! after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and I-BELLOW-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat)
Rdz:39:14 Rdz_39:14_1 Rdz_39:14_2 Rdz_39:14_3 Rdz_39:14_4 Rdz_39:14_5 Rdz_39:14_6 Rdz_39:14_7 Rdz_39:14_8 Rdz_39:14_9 Rdz_39:14_10 Rdz_39:14_11 Rdz_39:14_12 Rdz_39:14_13 Rdz_39:14_14 Rdz_39:14_15 Rdz_39:14_16 Rdz_39:14_17 Rdz_39:14_18 Rdz_39:14_19 Rdz_39:14_20 Rdz_39:14_21 Rdz_39:14_22 Rdz_39:14_23 Rdz_39:14_24 Rdz_39:14_25 Rdz_39:14_26 Rdz_39:14_27 Rdz_39:14_28 Rdz_39:14_29
Rdz:39:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:15 ἐν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα, καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ’ ἐμοὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
Rdz:39:15 And when he heard that I lifted up my voice and cried, having left his clothes with me, he fled, and went forth out. (Genesis 39:15 Brenton)
Rdz:39:15 A gdy tak krzyczałam głośno, zostawił u mnie swój płaszcz i pospiesznie wybiegł na dwór!» (Rdz 39:15 BT_4)
Rdz:39:15 ἐν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα, καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ’ ἐμοὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
Rdz:39:15 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Rdz:39:15 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między zaś nie chce; słyszeć on / ona / on / sama dlatego, że podnieść / wysoko wydawać okrzyki / głosowych JA a także, nawet, a mianowicie ryczeć zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić odzież odzież, płaszcz on / ona / on / sama frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz JA; mój / moja do ucieczki a także, nawet, a mianowicie ujawnić się na zewnątrz; mieć; być dozwolone
Rdz:39:15 e)n de\ tO=| a)kou=sai au)to\n o(/ti u(/PSOsa tE\n fOnE/n mou kai\ e)bo/Esa, katalipO\n ta\ i(ma/tia au)tou= par’ e)moi\ e)/fugen kai\ e)XE=lTen e)/XO.
Rdz:39:15 en de tO akusai auton hoti hyPSOsa tEn fOnEn mu kai eboEsa, katalipOn ta himatia autu par’ emoi efygen kai eXElTen eXO.
Rdz:39:15 P x RA_DSN VA_AAN RD_ASM C V4_PAPNSF RA_ASF N1_ASF RP_GS C VAI_AAI1S VB_AAPNSM RA_APN N2N_APN RD_GSM P RP_DS VBI_AAI3S C VBI_AAI3S D
Rdz:39:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the unwilling; to hear he/she/it/same because/that to elevate/set high the sound/voice cries I and also, even, namely to bellow to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the clothing garment, cloak he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to flee and also, even, namely to come out outside; to have; to be permitted
Rdz:39:15 in/among/by (+dat) Yet the (dat) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) him/it/same (acc) because/that I-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (acc) sound/voice (acc) me (gen) and I-BELLOW-ed upon LEAVE-ing-BEHIND (nom) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-FLEE-ed and he/she/it-COME-ed-OUT outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
Rdz:39:15 Rdz_39:15_1 Rdz_39:15_2 Rdz_39:15_3 Rdz_39:15_4 Rdz_39:15_5 Rdz_39:15_6 Rdz_39:15_7 Rdz_39:15_8 Rdz_39:15_9 Rdz_39:15_10 Rdz_39:15_11 Rdz_39:15_12 Rdz_39:15_13 Rdz_39:15_14 Rdz_39:15_15 Rdz_39:15_16 Rdz_39:15_17 Rdz_39:15_18 Rdz_39:15_19 Rdz_39:15_20 Rdz_39:15_21 Rdz_39:15_22
Rdz:39:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:16 καὶ καταλιμπάνει τὰ ἱμάτια παρ’ ἑαυτῇ, ἕως ἦλθεν ὁ κύριος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Rdz:39:16 So she leaves the clothes by her, until the master came to his house. (Genesis 39:16 Brenton)
Rdz:39:16 I zatrzymała jego płaszcz u siebie. A kiedy przyszedł pan Józefa do domu, (Rdz 39:16 BT_4)
Rdz:39:16 καὶ καταλιμπάνει τὰ ἱμάτια παρ’ ἑαυτῇ, ἕως ἦλθεν κύριος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Rdz:39:16 καί   ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό παρά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:39:16 a także, nawet, a mianowicie - odzież odzież, płaszcz frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz self / our- / your- / się aż do; świt przyjść panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do (+ acc) dom on / ona / on / sama
Rdz:39:16 kai\ katalimpa/nei ta\ i(ma/tia par’ e(autE=|, e(/Os E)=lTen o( ku/rios ei)s to\n oi)=kon au)tou=.
Rdz:39:16 kai katalimpanei ta himatia par’ heautE, heOs ElTen ho kyrios eis ton oikon autu.
Rdz:39:16 C V1_PAI3S RA_APN N2N_APN P RD_DSF C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Rdz:39:16 and also, even, namely ć the clothing garment, cloak frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together self /our-/your-/themselves until; dawn to come the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the house he/she/it/same
Rdz:39:16 and   the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) self (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-COME-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
Rdz:39:16 Rdz_39:16_1 Rdz_39:16_2 Rdz_39:16_3 Rdz_39:16_4 Rdz_39:16_5 Rdz_39:16_6 Rdz_39:16_7 Rdz_39:16_8 Rdz_39:16_9 Rdz_39:16_10 Rdz_39:16_11 Rdz_39:16_12 Rdz_39:16_13 Rdz_39:16_14
Rdz:39:16 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:17 καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα λέγουσα Εἰσῆλθεν πρός με ὁ παῖς ὁ Εβραῖος, ὃν εἰσήγαγες πρὸς ἡμᾶς, ἐμπαῖξαί μοι καὶ εἶπέν μοι Κοιμηθήσομαι μετὰ σοῦ·
Rdz:39:17 And she spoke to him according to these words, saying, The Hebrew servant, whom thou broughtest in to us, came in to me to mock me, and said to me, I will lie with thee. (Genesis 39:17 Brenton)
Rdz:39:17 opowiedziała o tym zajściu tak: «Wszedł do mnie ów sługa, Hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, aby ze mną swawolić. (Rdz 39:17 BT_4)
Rdz:39:17 καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα λέγουσα Εἰσῆλθεν πρός με παῖς Εβραῖος, ὃν εἰσήγαγες πρὸς ἡμᾶς, ἐμπαῖξαί μοι καὶ εἶπέν μοι Κοιμηθήσομαι μετὰ σοῦ·
Rdz:39:17 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:39:17 a także, nawet, a mianowicie mówić on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] powiedzieć / powiedzieć wejść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA Dziecko / sługa Hebrajski który / którego / których; być prowadzić do w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA wyśmiewać w sporcie wyśmiewają, jeer JA a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć JA spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG)
Rdz:39:17 kai\ e)la/lEsen au)tO=| kata\ ta\ r(E/mata tau=ta le/gousa *ei)sE=lTen pro/s me o( pai=s o( *ebrai=os, o(\n ei)sE/gages pro\s E(ma=s, e)mpai=Xai/ moi kai\ ei)=pe/n moi *koimETE/somai meta\ sou=·
Rdz:39:17 kai elalEsen autO kata ta rEmata tauta legusa eisElTen pros me ho pais ho ebraios, hon eisEgages pros hEmas, empaiXai moi kai eipen moi koimETEsomai meta su·
Rdz:39:17 C VAI_AAI3S RD_DSM P RA_APN N3M_APN RD_APN V1_PAPNSF VBI_AAI3S P RP_AS RA_NSM N3D_NSM RA_NSM N2_NSM RR_ASM VBI_AAI2S P RP_AP VA_AAN RP_DS C VBI_AAI3S RP_DS VC_FPI1S P RP_GS
Rdz:39:17 and also, even, namely to speak he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell to enter toward (+acc,+gen,+dat) I the child/servant the Hebrew who/whom/which; to be to lead into toward (+acc,+gen,+dat) I to mock in sport deride, jeer I and also, even, namely to say/tell I to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Rdz:39:17 and he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) child/servant (nom) the (nom) Hebrew (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-LEAD-ed-INTO toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) to-MOCK IN SPORT-, be-you(sg)-MOCK IN SPORT-ed-!, he/she/it-happens-to-MOCK IN SPORT- (opt) me (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) I-will-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:39:17 Rdz_39:17_1 Rdz_39:17_2 Rdz_39:17_3 Rdz_39:17_4 Rdz_39:17_5 Rdz_39:17_6 Rdz_39:17_7 Rdz_39:17_8 Rdz_39:17_9 Rdz_39:17_10 Rdz_39:17_11 Rdz_39:17_12 Rdz_39:17_13 Rdz_39:17_14 Rdz_39:17_15 Rdz_39:17_16 Rdz_39:17_17 Rdz_39:17_18 Rdz_39:17_19 Rdz_39:17_20 Rdz_39:17_21 Rdz_39:17_22 Rdz_39:17_23 Rdz_39:17_24 Rdz_39:17_25 Rdz_39:17_26 Rdz_39:17_27
Rdz:39:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:18 ὡς δὲ ἤκουσεν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα, κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ’ ἐμοὶ καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
Rdz:39:18 And when he heard that I lifted up my voice and cried, having left his clothes with me, he fled and departed forth. (Genesis 39:18 Brenton)
Rdz:39:18 A gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu». (Rdz 39:18 BT_4)
Rdz:39:18 ὡς δὲ ἤκουσεν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα, κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ’ ἐμοὶ καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω.
Rdz:39:18 ὡς δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
Rdz:39:18 tak jak zaś słyszeć dlatego, że podnieść / wysoko wydawać okrzyki / głosowych JA a także, nawet, a mianowicie ryczeć zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić odzież odzież, płaszcz on / ona / on / sama frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie do ucieczki a także, nawet, a mianowicie ujawnić się na zewnątrz; mieć; być dozwolone
Rdz:39:18 O(s de\ E)/kousen o(/ti u(/PSOsa tE\n fOnE/n mou kai\ e)bo/Esa, kate/lipen ta\ i(ma/tia au)tou= par’ e)moi\ kai\ e)/fugen kai\ e)XE=lTen e)/XO.
Rdz:39:18 hOs de Ekusen hoti hyPSOsa tEn fOnEn mu kai eboEsa, katelipen ta himatia autu par’ emoi kai efygen kai eXElTen eXO.
Rdz:39:18 C x VAI_AAI3S C V4_PAPNSF RA_ASF N1_ASF RP_GS C VAI_AAI1S VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM P RP_DS C VBI_AAI3S C VBI_AAI3S D
Rdz:39:18 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear because/that to elevate/set high the sound/voice cries I and also, even, namely to bellow to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the clothing garment, cloak he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine and also, even, namely to flee and also, even, namely to come out outside; to have; to be permitted
Rdz:39:18 as/like Yet he/she/it-HEAR-ed because/that I-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (acc) sound/voice (acc) me (gen) and I-BELLOW-ed he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and he/she/it-FLEE-ed and he/she/it-COME-ed-OUT outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
Rdz:39:18 Rdz_39:18_1 Rdz_39:18_2 Rdz_39:18_3 Rdz_39:18_4 Rdz_39:18_5 Rdz_39:18_6 Rdz_39:18_7 Rdz_39:18_8 Rdz_39:18_9 Rdz_39:18_10 Rdz_39:18_11 Rdz_39:18_12 Rdz_39:18_13 Rdz_39:18_14 Rdz_39:18_15 Rdz_39:18_16 Rdz_39:18_17 Rdz_39:18_18 Rdz_39:18_19 Rdz_39:18_20 Rdz_39:18_21
Rdz:39:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:19 ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν ὁ κύριος αὐτοῦ τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν λέγουσα Οὕτως ἐποίησέν μοι ὁ παῖς σου, καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ.
Rdz:39:19 And it came to pass, when his master heard all the words of his wife, that she spoke to him, saying, Thus did thy servant to me, that he was very angry. (Genesis 39:19 Brenton)
Rdz:39:19 Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony, która mu dodała: «Tak postąpił ze mną twój sługa!» - zapałał wielkim gniewem. (Rdz 39:19 BT_4)
Rdz:39:19 ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν κύριος αὐτοῦ τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν λέγουσα Οὕτως ἐποίησέν μοι παῖς σου, καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ.
Rdz:39:19 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Rdz:39:19 stać się stać, stanie, zaś tak jak słyszeć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama oświadczenie oświadczenie, wypowiedź kobieta / żona on / ona / on / sama tyle, / aż mówić w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robić / zrobić JA Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie do gniewu Gniew spalin, gniew, wściekłość
Rdz:39:19 e)ge/neto de\ O(s E)/kousen o( ku/rios au)tou= ta\ r(E/mata tE=s gunaiko\s au)tou=, o(/sa e)la/lEsen pro\s au)to\n le/gousa *ou(/tOs e)poi/Ese/n moi o( pai=s sou, kai\ e)TumO/TE o)rgE=|.
Rdz:39:19 egeneto de hOs Ekusen ho kyrios autu ta rEmata tEs gynaikos autu, hosa elalEsen pros auton legusa hutOs epoiEsen moi ho pais su, kai eTymOTE orgE.
Rdz:39:19 VBI_AMI3S x C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_APN N3M_APN RA_GSF N3K_GSF RD_GSM A1_APN VAI_AAI3S P RD_ASM V1_PAPNSF D VAI_AAI3S RP_DS RA_NSM N3D_NSM RP_GS C VCI_API3S N1_DSF
Rdz:39:19 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like to hear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same the declaration statement, utterance the woman/wife he/she/it/same as much/many as to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make I the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely to anger wrath fume, anger, rage
Rdz:39:19 he/she/it-was-BECOME-ed Yet as/like he/she/it-HEAR-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed me (dat) the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-was-ANGER-ed wrath (dat)
Rdz:39:19 Rdz_39:19_1 Rdz_39:19_2 Rdz_39:19_3 Rdz_39:19_4 Rdz_39:19_5 Rdz_39:19_6 Rdz_39:19_7 Rdz_39:19_8 Rdz_39:19_9 Rdz_39:19_10 Rdz_39:19_11 Rdz_39:19_12 Rdz_39:19_13 Rdz_39:19_14 Rdz_39:19_15 Rdz_39:19_16 Rdz_39:19_17 Rdz_39:19_18 Rdz_39:19_19 Rdz_39:19_20 Rdz_39:19_21 Rdz_39:19_22 Rdz_39:19_23 Rdz_39:19_24 Rdz_39:19_25 Rdz_39:19_26
Rdz:39:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:20 καὶ λαβὼν ὁ κύριος Ιωσηφ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα, εἰς τὸν τόπον, ἐν ᾧ οἱ δεσμῶται τοῦ βασιλέως κατέχονται ἐκεῖ ἐν τῷ ὀχυρώματι.
Rdz:39:20 And his master took Joseph, and cast him into the prison, into the place where the king's prisoners are kept, there in the prison. (Genesis 39:20 Brenton)
Rdz:39:20 Polecił schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie faraona. Gdy Józef przebywał w tym więzieniu, (Rdz 39:20 BT_4)
Rdz:39:20 καὶ λαβὼν κύριος Ιωσηφ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα, εἰς τὸν τόπον, ἐν οἱ δεσμῶται τοῦ βασιλέως κατέχονται ἐκεῖ ἐν τῷ ὀχυρώματι.
Rdz:39:20 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ἰωσήφ, ὁ ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό δεσμώτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἐκεῖ ἐν ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό
Rdz:39:20 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Joseph wstrzykiwać on / ona / on / sama do (+ acc) szaniec wał, bastion, odporność, fortyfikacje, vallasion, wał, kinkiet, twierdza, twierdza do (+ acc) miejsce w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których jeniec król aby trzymać chwytać, trzymać, powstrzymać, powstrzymać, uzda, posiadać, zajmują, wejść w posiadanie, będzie mistrzem tam w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między szaniec wał, bastion, odporność, fortyfikacje, vallasion, wał, kinkiet, twierdza, twierdza
Rdz:39:20 kai\ labO\n o( ku/rios *iOsEf e)ne/balen au)to\n ei)s to\ o)CHu/rOma, ei)s to\n to/pon, e)n O(=| oi( desmO=tai tou= basile/Os kate/CHontai e)kei= e)n tO=| o)CHurO/mati.
Rdz:39:20 kai labOn ho kyrios iOsEf enebalen auton eis to oCHyrOma, eis ton topon, en hO hoi desmOtai tu basileOs kateCHontai ekei en tO oCHyrOmati.
Rdz:39:20 C VB_AAPNSM RA_NSM N2_NSM N_ASM VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASN N3W_ASN P RA_ASM N2_ASM P RR_DSM RA_NPM N1M_NPM RA_GSM N3V_GSM V1_PMI3P D P RA_DSN N3W_DSN
Rdz:39:20 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Joseph to inject he/she/it/same into (+acc) the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress into (+acc) the place in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which the captive the king to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of there in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
Rdz:39:20 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Joseph (indecl) he/she/it-INJECT-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) entrenchment (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) place (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) the (nom) captives (nom|voc) the (gen) king (gen) they-are-being-HOLD FAST-ed there in/among/by (+dat) the (dat) entrenchment (dat)
Rdz:39:20 Rdz_39:20_1 Rdz_39:20_2 Rdz_39:20_3 Rdz_39:20_4 Rdz_39:20_5 Rdz_39:20_6 Rdz_39:20_7 Rdz_39:20_8 Rdz_39:20_9 Rdz_39:20_10 Rdz_39:20_11 Rdz_39:20_12 Rdz_39:20_13 Rdz_39:20_14 Rdz_39:20_15 Rdz_39:20_16 Rdz_39:20_17 Rdz_39:20_18 Rdz_39:20_19 Rdz_39:20_20 Rdz_39:20_21 Rdz_39:20_22 Rdz_39:20_23 Rdz_39:20_24
Rdz:39:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:21 καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ καὶ κατέχεεν αὐτοῦ ἔλεος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος,
Rdz:39:21 And the Lord was with Joseph, and poured down mercy upon him; and he gave him favour in the sight of the chief keeper of the prison. (Genesis 39:21 Brenton)
Rdz:39:21 Pan był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika więzienia. (Rdz 39:21 BT_4)
Rdz:39:21 Καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ καὶ κατέχεεν αὐτοῦ ἔλεος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος,
Rdz:39:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά Ἰωσήφ, ὁ καί κατα·χέω (κατα+χε-, κατα+χε(ε)·[σ]-, κατα+χε·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἀρχι·δεσμο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX]
Rdz:39:21 a także, nawet, a mianowicie być panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Joseph a także, nawet, a mianowicie wlewać on / ona / on / sama miłosierdzie a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ???
Rdz:39:21 *kai\ E)=n ku/rios meta\ *iOsEf kai\ kate/CHeen au)tou= e)/leos kai\ e)/dOken au)tO=| CHa/rin e)nanti/on tou= a)rCHidesmofu/lakos,
Rdz:39:21 kai En kyrios meta iOsEf kai kateCHeen autu eleos kai edOken autO CHarin enantion tu arCHidesmofylakos,
Rdz:39:21 C V9_IAI3S N2_NSM P N_GSM C V2I_IAI3S RD_GSM N3E_ASN C VAI_AAI3S RD_DSM N3_ASF P RA_GSM N3K_GSM
Rdz:39:21 and also, even, namely to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Joseph and also, even, namely to pour he/she/it/same mercy and also, even, namely to give he/she/it/same for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ???
Rdz:39:21 and he/she/it-was lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) Joseph (indecl) and he/she/it-was-TO POUR-ing, he/she/it-TO POUR-ed him/it/same (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) ??? (gen)
Rdz:39:21 Rdz_39:21_1 Rdz_39:21_2 Rdz_39:21_3 Rdz_39:21_4 Rdz_39:21_5 Rdz_39:21_6 Rdz_39:21_7 Rdz_39:21_8 Rdz_39:21_9 Rdz_39:21_10 Rdz_39:21_11 Rdz_39:21_12 Rdz_39:21_13 Rdz_39:21_14 Rdz_39:21_15 Rdz_39:21_16
Rdz:39:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:22 καὶ ἔδωκεν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τὸ δεσμωτήριον διὰ χειρὸς Ιωσηφ καὶ πάντας τοὺς ἀπηγμένους, ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ πάντα, ὅσα ποιοῦσιν ἐκεῖ.
Rdz:39:22 And the chief keeper of the prison gave the prison into the hand of Joseph, and all the prisoners as many as were in the prison; and all things whatsoever they do there, he did them. (Genesis 39:22 Brenton)
Rdz:39:22 Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami: wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. (Rdz 39:22 BT_4)
Rdz:39:22 καὶ ἔδωκεν ἀρχιδεσμοφύλαξ τὸ δεσμωτήριον διὰ χειρὸς Ιωσηφ καὶ πάντας τοὺς ἀπηγμένους, ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ πάντα, ὅσα ποιοῦσιν ἐκεῖ.
Rdz:39:22 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχι·δεσμο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό δεσμωτήριον, -ου, τό διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰωσήφ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ὅσος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό δεσμωτήριον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκεῖ
Rdz:39:22 a także, nawet, a mianowicie dawać ??? istota uwięziona w niewoli δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) ręka Joseph a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość prowadzić z dala tyle, / aż w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między istota uwięziona w niewoli a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż robić / zrobić tam
Rdz:39:22 kai\ e)/dOken o( a)rCHidesmofu/laX to\ desmOtE/rion dia\ CHeiro\s *iOsEf kai\ pa/ntas tou\s a)pEgme/nous, o(/soi e)n tO=| desmOtEri/O|, kai\ pa/nta, o(/sa poiou=sin e)kei=.
Rdz:39:22 kai edOken ho arCHidesmofylaX to desmOtErion dia CHeiros iOsEf kai pantas tus apEgmenus, hosoi en tO desmOtEriO, kai panta, hosa poiusin ekei.
Rdz:39:22 C VAI_AAI3S RA_NSM N3K_NSM RA_ASN N2N_ASN P N3_GSF N_GSM C A3_APM RA_APM VK_XMPAPM A1_NPM P RA_DSN N2N_DSN C A3_APN A1_APN V2_PAI3P D
Rdz:39:22 and also, even, namely to give the ??? the captive being held captive because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand Joseph and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to lead away as much/many as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the captive being held captive and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make there
Rdz:39:22 and he/she/it-GIVE-ed the (nom) ??? (nom|voc) the (nom|acc) captive (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) Joseph (indecl) and all (acc) the (acc) having-been-LEAD-ed-AWAY (acc) as much/many as (nom) in/among/by (+dat) the (dat) captive (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) there
Rdz:39:22 Rdz_39:22_1 Rdz_39:22_2 Rdz_39:22_3 Rdz_39:22_4 Rdz_39:22_5 Rdz_39:22_6 Rdz_39:22_7 Rdz_39:22_8 Rdz_39:22_9 Rdz_39:22_10 Rdz_39:22_11 Rdz_39:22_12 Rdz_39:22_13 Rdz_39:22_14 Rdz_39:22_15 Rdz_39:22_16 Rdz_39:22_17 Rdz_39:22_18 Rdz_39:22_19 Rdz_39:22_20 Rdz_39:22_21 Rdz_39:22_22
Rdz:39:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:39:23 οὐκ ἦν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου γινώσκων δι’ αὐτὸν οὐθέν· πάντα γὰρ ἦν διὰ χειρὸς Ιωσηφ διὰ τὸ τὸν κύριον μετ’ αὐτοῦ εἶναι, καὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει, κύριος εὐώδου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.
Rdz:39:23 Because of him the chief keeper of the prison knew nothing, for all things were in the hand of Joseph, because the Lord was with him; and whatever things he did, the Lord made them to prosper in his hands. (Genesis 39:23 Brenton)
Rdz:39:23 Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało wszystko, co czynił. (Rdz 39:23 BT_4)
Rdz:39:23 οὐκ ἦν ἀρχιδεσμοφύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου γινώσκων δι’ αὐτὸν οὐθέν· πάντα γὰρ ἦν διὰ χειρὸς Ιωσηφ διὰ τὸ τὸν κύριον μετ’ αὐτοῦ εἶναι, καὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει, κύριος εὐώδου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.
Rdz:39:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀρχι·δεσμο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό δεσμωτήριον, -ου, τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἰωσήφ, ὁ διά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὅσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:39:23 οὐχ przed nierównym oddechem być ??? istota uwięziona w niewoli wiedzieć, tj rozpoznać. δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) on / ona / on / sama nie jeden (nic, nikt) każdy wszystkim, każde, każde, całość na, ponieważ, jak być δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) ręka Joseph δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama być a także, nawet, a mianowicie tyle, / aż on / ona / on / sama robić / zrobić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. prosperować dosłownie: mieć dobrą drogę; metaforycznie: by dobrze, aby odnieść sukces w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama
Rdz:39:23 ou)k E)=n o( a)rCHidesmofu/laX tou= desmOtEri/ou ginO/skOn di’ au)to\n ou)Te/n· pa/nta ga\r E)=n dia\ CHeiro\s *iOsEf dia\ to\ to\n ku/rion met’ au)tou= ei)=nai, kai\ o(/sa au)to\s e)poi/ei, ku/rios eu)O/dou e)n tai=s CHersi\n au)tou=.
Rdz:39:23 uk En ho arCHidesmofylaX tu desmOtEriu ginOskOn di’ auton uTen· panta gar En dia CHeiros iOsEf dia to ton kyrion met’ autu einai, kai hosa autos epoiei, kyrios euOdu en tais CHersin autu.
Rdz:39:23 D V9_IAI3S RA_NSM N3K_NSM RA_GSN N2N_GSN V1_PAPNSM P RD_ASM A3_ASN A3_APN x V9_IAI3S P N3_GSF N_GSM P RA_ASN RA_ASM N2_ASM P RD_GSM V9_PAN C A1_APN RD_NSM V2I_IAI3S N2_NSM V4_IAI3S P RA_DPF N3_DPF RD_GSM
Rdz:39:23 οὐχ before rough breathing to be the ??? the captive being held captive to know i.e. recognize. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same not one (nothing, no one) every all, each, every, the whole of for since, as to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand Joseph because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to be and also, even, namely as much/many as he/she/it/same to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Rdz:39:23 not he/she/it-was the (nom) ??? (nom|voc) the (gen) captive (gen) while KNOW-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) not one (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) for he/she/it-was because of (+acc), through (+gen) hand (gen) Joseph (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) to-be and as much/many as (nom|acc) he/it/same (nom) he/she/it-was-DO/MAKE-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-PROSPER-ing, you(sg)-were-being-PROSPER-ed in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen)
Rdz:39:23 Rdz_39:23_1 Rdz_39:23_2 Rdz_39:23_3 Rdz_39:23_4 Rdz_39:23_5 Rdz_39:23_6 Rdz_39:23_7 Rdz_39:23_8 Rdz_39:23_9 Rdz_39:23_10 Rdz_39:23_11 Rdz_39:23_12 Rdz_39:23_13 Rdz_39:23_14 Rdz_39:23_15 Rdz_39:23_16 Rdz_39:23_17 Rdz_39:23_18 Rdz_39:23_19 Rdz_39:23_20 Rdz_39:23_21 Rdz_39:23_22 Rdz_39:23_23 Rdz_39:23_24 Rdz_39:23_25 Rdz_39:23_26 Rdz_39:23_27 Rdz_39:23_28 Rdz_39:23_29 Rdz_39:23_30 Rdz_39:23_31 Rdz_39:23_32 Rdz_39:23_33
Rdz:39:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x