Rdz:40:1 Ἐγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἥμαρτεν ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ὁ ἀρχισιτοποιὸς τῷ κυρίῳ αὐτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου.
Rdz:40:1 And it came to pass after these things, that the chief cupbearer of the king of Egypt and the chief baker trespassed against their lord the king of Egypt. (Genesis 40:1 Brenton)
Rdz:40:1 Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego dopuścili się wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu. (Rdz 40:1 BT_4)
Rdz:40:1 Ἐγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἥμαρτεν ἀρχιοινοχόος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἀρχισιτοποιὸς τῷ κυρίῳ αὐτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου.
Rdz:40:1 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ μετά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Rdz:40:1 stać się stać, stanie, zaś po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] do grzechu - król Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie - panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama król Egipt [kraj]
Rdz:40:1 *)ege/neto de\ meta\ ta\ r(E/mata tau=ta E(/marten o( a)rCHioinoCHo/os tou= basile/Os *ai)gu/ptou kai\ o( a)rCHisitopoio\s tO=| kuri/O| au)tO=n basilei= *ai)gu/ptou.
Rdz:40:1 egeneto de meta ta rEmata tauta hEmarten ho arCHioinoCHoos tu basileOs aigyptu kai ho arCHisitopoios tO kyriO autOn basilei aigyptu.
Rdz:40:1 VBI_AMI3S x P RA_APN N3M_APN RD_APN VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM N2_GSF C RA_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM RD_GPM N3V_DSM N2_GSF
Rdz:40:1 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to sin the ć the king Egypt [country of] and also, even, namely the ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same king Egypt [country of]
Rdz:40:1 he/she/it-was-BECOME-ed Yet after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) he/she/it-SIN-ed the (nom)   the (gen) king (gen) Egypt (gen) and the (nom)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) them/same (gen) king (dat) Egypt (gen)
Rdz:40:1 Rdz_40:1_1 Rdz_40:1_2 Rdz_40:1_3 Rdz_40:1_4 Rdz_40:1_5 Rdz_40:1_6 Rdz_40:1_7 Rdz_40:1_8 Rdz_40:1_9 Rdz_40:1_10 Rdz_40:1_11 Rdz_40:1_12 Rdz_40:1_13 Rdz_40:1_14 Rdz_40:1_15 Rdz_40:1_16 Rdz_40:1_17 Rdz_40:1_18 Rdz_40:1_19 Rdz_40:1_20
Rdz:40:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:2 καὶ ὠργίσθη Φαραω ἐπὶ τοῖς δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ ἀρχιοινοχόῳ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρχισιτοποιῷ,
Rdz:40:2 And Pharao was wroth with his two eunuchs, with his chief cupbearer, and with his chief baker. (Genesis 40:2 Brenton)
Rdz:40:2 Faraon, rozgniewawszy się na obu tych dworzan, głównego podczaszego i przełożonego nadwornych piekarzy, (Rdz 40:2 BT_4)
Rdz:40:2 καὶ ὠργίσθη Φαραω ἐπὶ τοῖς δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ ἀρχιοινοχόῳ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρχισιτοποιῷ,
Rdz:40:2 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) Φαραώ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) εὐν·οῦχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό  
Rdz:40:2 a także, nawet, a mianowicie aby zły Faraon na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem na zachód; dwa; ustawić w dół, ustaw (słońce lub gwiazdy). Zobacz Kaznodziei 1: 5 LXX. eunuch on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem -
Rdz:40:2 kai\ O)rgi/sTE *faraO e)pi\ toi=s dusi\n eu)nou/CHois au)tou=, e)pi\ tO=| a)rCHioinoCHo/O| kai\ e)pi\ tO=| a)rCHisitopoiO=|,
Rdz:40:2 kai OrgisTE faraO epi tois dysin eunuCHois autu, epi tO arCHioinoCHoO kai epi tO arCHisitopoiO,
Rdz:40:2 C VSI_API3S N_NSM P RA_DPM M_DPM N2_DPM RD_GSM P RA_DSM N2_DSM C P RA_DSM N2_DSM
Rdz:40:2 and also, even, namely to make angry Pharaoh upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. eunuch he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Rdz:40:2 and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY Pharaoh (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) eunuchs (dat) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)  
Rdz:40:2 Rdz_40:2_1 Rdz_40:2_2 Rdz_40:2_3 Rdz_40:2_4 Rdz_40:2_5 Rdz_40:2_6 Rdz_40:2_7 Rdz_40:2_8 Rdz_40:2_9 Rdz_40:2_10 Rdz_40:2_11 Rdz_40:2_12 Rdz_40:2_13 Rdz_40:2_14 Rdz_40:2_15
Rdz:40:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:3 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν φυλακῇ παρὰ τῷ δεσμοφύλακι εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰς τὸν τόπον, οὗ Ιωσηφ ἀπῆκτο ἐκεῖ.
Rdz:40:3 And he put them in ward, into the prison, into the place whereinto Joseph had been led. (Genesis 40:3 Brenton)
Rdz:40:3 oddał ich pod straż przełożonego dworzan, do więzienia tam właśnie, gdzie przebywał Józef. (Rdz 40:3 BT_4)
Rdz:40:3 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν φυλακῇ παρὰ τῷ δεσμοφύλακι εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰς τὸν τόπον, οὗ Ιωσηφ ἀπῆκτο ἐκεῖ.
Rdz:40:3 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν φυλακή, -ῆς, ἡ παρά ὁ ἡ τό δεσμο·φύλαξ, -ακος, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό δεσμωτήριον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ Ἰωσήφ, ὁ ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ἐκεῖ
Rdz:40:3 a także, nawet, a mianowicie umieścić położyć, postawić, zestaw, umiejscowienia, stację on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między strażnik więzienny frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz strażnik więzienny do (+ acc) istota uwięziona w niewoli do (+ acc) miejsce gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których Joseph prowadzić z dala tam
Rdz:40:3 kai\ e)/Teto au)tou\s e)n fulakE=| para\ tO=| desmofu/laki ei)s to\ desmOtE/rion, ei)s to\n to/pon, ou(= *iOsEf a)pE=kto e)kei=.
Rdz:40:3 kai eTeto autus en fylakE para tO desmofylaki eis to desmOtErion, eis ton topon, hu iOsEf apEkto ekei.
Rdz:40:3 C VEI_AMI3S RD_APM P N1_DSF P RA_DSM N3K_DSM P RA_ASN N2N_ASN P RA_ASM N2_ASM D N_NSM VMI_YMI3S D
Rdz:40:3 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prison guard frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the jailer into (+acc) the captive being held captive into (+acc) the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which Joseph to lead away there
Rdz:40:3 and he/she/it-was-PLACE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) prison (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) jailer (dat) into (+acc) the (nom|acc) captive (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) Joseph (indecl) he/she/it-had-been-LEAD-ed-AWAY! there
Rdz:40:3 Rdz_40:3_1 Rdz_40:3_2 Rdz_40:3_3 Rdz_40:3_4 Rdz_40:3_5 Rdz_40:3_6 Rdz_40:3_7 Rdz_40:3_8 Rdz_40:3_9 Rdz_40:3_10 Rdz_40:3_11 Rdz_40:3_12 Rdz_40:3_13 Rdz_40:3_14 Rdz_40:3_15 Rdz_40:3_16 Rdz_40:3_17 Rdz_40:3_18
Rdz:40:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:4 καὶ συνέστησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ Ιωσηφ αὐτούς, καὶ παρέστη αὐτοῖς· ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ φυλακῇ. –
Rdz:40:4 And the chief keeper of the prison committed them to Joseph, and he stood by them; and they were some days in the prison. (Genesis 40:4 Brenton)
Rdz:40:4 Tenże przełożony dworzan powierzył ich opiece Józefa, który miał im usługiwać. A gdy przebywali jakiś czas w więzieniu, (Rdz 40:4 BT_4)
Rdz:40:4 καὶ συνέστησεν ἀρχιδεσμώτης τῷ Ιωσηφ αὐτούς, καὶ παρέστη αὐτοῖς· ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ φυλακῇ.
Rdz:40:4 καί συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ  
Rdz:40:4 a także, nawet, a mianowicie stać z L. cohaerere z kogeneracji "razem" + haerere "trzymać". - Joseph on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie stać z / obok obok, lub w pobliżu, bo stać, miejsce obok, obok siebie, aby być, tracą swoich sprytu, wyrzucać, wywoływać, obecny, budzić, inspirować, budzić, zainspirować, dostarczyć, dostawa, dostarczać, udowodnić, pokaż on / ona / on / sama być zaś dzień w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między strażnik więzienny -
Rdz:40:4 kai\ sune/stEsen o( a)rCHidesmO/tEs tO=| *iOsEf au)tou/s, kai\ pare/stE au)toi=s· E)=san de\ E(me/ras e)n tE=| fulakE=|.
Rdz:40:4 kai synestEsen ho arCHidesmOtEs tO iOsEf autus, kai parestE autois· Esan de hEmeras en tE fylakE.
Rdz:40:4 C VHI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM RA_DSM N_DSM RD_APM C VHI_AAI3S RD_DPM V9_IAI3P x N1A_APF P RA_DSF N1_DSF
Rdz:40:4 and also, even, namely to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. the ć the Joseph he/she/it/same and also, even, namely to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prison guard  
Rdz:40:4 and he/she/it-STand WITH-ed the (nom)   the (dat) Joseph (indecl) them/same (acc) and he/she/it-STand-ed-WITH/BESIDE them/same (dat) they-were Yet day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) the (dat) prison (dat)  
Rdz:40:4 Rdz_40:4_1 Rdz_40:4_2 Rdz_40:4_3 Rdz_40:4_4 Rdz_40:4_5 Rdz_40:4_6 Rdz_40:4_7 Rdz_40:4_8 Rdz_40:4_9 Rdz_40:4_10 Rdz_40:4_11 Rdz_40:4_12 Rdz_40:4_13 Rdz_40:4_14 Rdz_40:4_15 Rdz_40:4_16 Rdz_40:4_17
Rdz:40:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:5 καὶ εἶδον ἀμφότεροι ἐνύπνιον, ἑκάτερος ἐνύπνιον, ἐν μιᾷ νυκτὶ ὅρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ, ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ ὁ ἀρχισιτοποιός, οἳ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου, οἱ ὄντες ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ.
Rdz:40:5 And they both had a dream in one night; and the vision of the dream of the chief cupbearer and chief baker, who belonged to the king of Egypt, who were in the prison, was this. (Genesis 40:5 Brenton)
Rdz:40:5 obaj - podczaszy i piekarz nadworny króla egipskiego - tej samej nocy obaj mieli sen o różnych znaczeniach. (Rdz 40:5 BT_4)
Rdz:40:5 καὶ εἶδον ἀμφότεροι ἐνύπνιον, ἑκάτερος ἐνύπνιον, ἐν μιᾷ νυκτὶ ὅρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ, ἀρχιοινοχόος καὶ ἀρχισιτοποιός, οἳ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου, οἱ ὄντες ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ.
Rdz:40:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἑκάτερος -α -ον [LXX] ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός νύξ, -υκτός, ἡ ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δεσμωτήριον, -ου, τό
Rdz:40:5 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), obie śnić każdy (dwóch) śnić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między jeden noc wizja śnić on / ona / on / sama - a także, nawet, a mianowicie - który / którego / których być król Egipt [kraj] być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między istota uwięziona w niewoli
Rdz:40:5 kai\ ei)=don a)mfo/teroi e)nu/pnion, e(ka/teros e)nu/pnion, e)n mia=| nukti\ o(/rasis tou= e)nupni/ou au)tou=, o( a)rCHioinoCHo/os kai\ o( a)rCHisitopoio/s, oi(\ E)=san tO=| basilei= *ai)gu/ptou, oi( o)/ntes e)n tO=| desmOtEri/O|.
Rdz:40:5 kai eidon amfoteroi enypnion, hekateros enypnion, en mia nykti horasis tu enypniu autu, ho arCHioinoCHoos kai ho arCHisitopoios, hoi Esan tO basilei aigyptu, hoi ontes en tO desmOtEriO.
Rdz:40:5 C VBI_AAI3P A1A_NPM N2N_ASN A1A_NSM N2N_ASN P A1A_DSF N3_DSF N3I_NSF RA_GSN N2N_GSN RD_GSM RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM RR_NPM V9_IAI3P RA_DSM N3V_DSM N2_GSF RA_NPM V9_PAPNPM P RA_DSN N2N_DSN
Rdz:40:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), both dream each (of two) dream in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one night vision the dream he/she/it/same the ć and also, even, namely the ć who/whom/which to be the king Egypt [country of] the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the captive being held captive
Rdz:40:5 and I-SEE-ed, they-SEE-ed both (nom|voc) dream (nom|acc|voc) each (of two) (nom) dream (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) one (dat) night (dat) vision (nom) the (gen) dream (gen) him/it/same (gen) the (nom)   and the (nom)   who/whom/which (nom) they-were the (dat) king (dat) Egypt (gen) the (nom) while being (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) captive (dat)
Rdz:40:5 Rdz_40:5_1 Rdz_40:5_2 Rdz_40:5_3 Rdz_40:5_4 Rdz_40:5_5 Rdz_40:5_6 Rdz_40:5_7 Rdz_40:5_8 Rdz_40:5_9 Rdz_40:5_10 Rdz_40:5_11 Rdz_40:5_12 Rdz_40:5_13 Rdz_40:5_14 Rdz_40:5_15 Rdz_40:5_16 Rdz_40:5_17 Rdz_40:5_18 Rdz_40:5_19 Rdz_40:5_20 Rdz_40:5_21 Rdz_40:5_22 Rdz_40:5_23 Rdz_40:5_24 Rdz_40:5_25 Rdz_40:5_26 Rdz_40:5_27 Rdz_40:5_28
Rdz:40:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:6 εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτοὺς Ιωσηφ τὸ πρωῒ καὶ εἶδεν αὐτούς, καὶ ἦσαν τεταραγμένοι.
Rdz:40:6 Joseph went in to them in the morning, and saw them, and they had been troubled. (Genesis 40:6 Brenton)
Rdz:40:6 Kiedy Józef przyszedł do nich z rana, zobaczył, że byli zafrasowani. (Rdz 40:6 BT_4)
Rdz:40:6 εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτοὺς Ιωσηφ τὸ πρωῒ καὶ εἶδεν αὐτούς, καὶ ἦσαν τεταραγμένοι.
Rdz:40:6 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Rdz:40:6 wejść zaś w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama Joseph wcześnie a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie być zachwiać onieśmielać, mieszać, lawinę, drgania, zawstydzić, jar, żenować, zmieszać, przeszkadzać, roil, wzburzyć, szok, wymieszać
Rdz:40:6 ei)sE=lTen de\ pro\s au)tou\s *iOsEf to\ prOi\+ kai\ ei)=den au)tou/s, kai\ E)=san tetaragme/noi.
Rdz:40:6 eisElTen de pros autus iOsEf to prO+i kai eiden autus, kai Esan tetaragmenoi.
Rdz:40:6 VBI_AAI3S x P RD_APM N_NSM RA_ASN D C VBI_AAI3S RD_APM C V9_IAI3P VM_XPPNPM
Rdz:40:6 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Joseph the early and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely to be to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Rdz:40:6 he/she/it-ENTER-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Joseph (indecl) the (nom|acc) early and he/she/it-SEE-ed them/same (acc) and they-were having-been-UNSETTLE-ed (nom|voc)
Rdz:40:6 Rdz_40:6_1 Rdz_40:6_2 Rdz_40:6_3 Rdz_40:6_4 Rdz_40:6_5 Rdz_40:6_6 Rdz_40:6_7 Rdz_40:6_8 Rdz_40:6_9 Rdz_40:6_10 Rdz_40:6_11 Rdz_40:6_12 Rdz_40:6_13
Rdz:40:6 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:7 καὶ ἠρώτα τοὺς εὐνούχους Φαραω, οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ παρὰ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, λέγων Τί ὅτι τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ σήμερον;
Rdz:40:7 And he asked the eunuchs of Pharao who were with him in the prison with his master, saying, Why is it that your countenances are sad to-day? (Genesis 40:7 Brenton)
Rdz:40:7 Zapytał więc obu tych dworzan faraona, którzy wraz z nim przebywali w więzieniu: «Czemu to dzisiaj macie twarze tak zasępione?» (Rdz 40:7 BT_4)
Rdz:40:7 καὶ ἠρώτα τοὺς εὐνούχους Φαραω, οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ παρὰ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, λέγων Τί ὅτι τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ σήμερον;
Rdz:40:7 καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ Φαραώ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σκυθρωπός (-ή) -όν σήμερον
Rdz:40:7 a także, nawet, a mianowicie zapytać przesłuchać, pytanie zapytać, zapytania, zadanie eunuch Faraon który / którego / których być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między strażnik więzienny frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. dlatego, że twarz ty ponury dziś dzień
Rdz:40:7 kai\ E)rO/ta tou\s eu)nou/CHous *faraO, oi(\ E)=san met’ au)tou= e)n tE=| fulakE=| para\ tO=| kuri/O| au)tou=, le/gOn *ti/ o(/ti ta\ pro/sOpa u(mO=n skuTrOpa\ sE/meron;
Rdz:40:7 kai ErOta tus eunuCHus faraO, hoi Esan met’ autu en tE fylakE para tO kyriO autu, legOn ti hoti ta prosOpa hymOn skyTrOpa sEmeron;
Rdz:40:7 C V3_IAI3S RA_APM N2_APM N_ASM RR_NPM V9_IAI3P P RD_GSM P RA_DSF N1_DSF P RA_DSM N2_DSM RD_GSM V1_PAPNSM RI_ASN C RA_APN N2N_APN RP_GP A1B_APN D
Rdz:40:7 and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest the eunuch Pharaoh who/whom/which to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prison guard frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that the face you gloomy today day
Rdz:40:7 and he/she/it-was-ASK-ing the (acc) eunuchs (acc) Pharaoh (indecl) who/whom/which (nom) they-were after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) prison (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) because/that the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) you(pl) (gen) gloomy ([Adj] nom|acc|voc) today
Rdz:40:7 Rdz_40:7_1 Rdz_40:7_2 Rdz_40:7_3 Rdz_40:7_4 Rdz_40:7_5 Rdz_40:7_6 Rdz_40:7_7 Rdz_40:7_8 Rdz_40:7_9 Rdz_40:7_10 Rdz_40:7_11 Rdz_40:7_12 Rdz_40:7_13 Rdz_40:7_14 Rdz_40:7_15 Rdz_40:7_16 Rdz_40:7_17 Rdz_40:7_18 Rdz_40:7_19 Rdz_40:7_20 Rdz_40:7_21 Rdz_40:7_22 Rdz_40:7_23 Rdz_40:7_24
Rdz:40:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:8 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐνύπνιον εἴδομεν, καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Οὐχὶ διὰ τοῦ θεοῦ ἡ διασάφησις αὐτῶν ἐστιν; διηγήσασθε οὖν μοι. –
Rdz:40:8 And they said to him, We have seen a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said to them, Is not the interpretation of them through god? tell them than to me. (Genesis 40:8 Brenton)
Rdz:40:8 Odpowiedzieli mu: «Mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć». Rzekł do nich Józef: «Wszak wytłumaczenia należą do Boga. Opowiedzcie mi je». (Rdz 40:8 BT_4)
Rdz:40:8 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐνύπνιον εἴδομεν, καὶ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Οὐχὶ διὰ τοῦ θεοῦ διασάφησις αὐτῶν ἐστιν; διηγήσασθε οὖν μοι.
Rdz:40:8 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ οὐχί διά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) οὖν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Rdz:40:8 zaś powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama śnić zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), a także, nawet, a mianowicie porównywać οὐχ przed nierównym oddechem być on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Joseph nie [forma wzmocniona od οὐ / οὐκ / οὐχ] δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Bóg  - on / ona / on / sama być poświęconym wyjaśnieniu Dlatego też /, a następnie JA -
Rdz:40:8 oi( de\ ei)=pan au)tO=| *)enu/pnion ei)/domen, kai\ o( sugkri/nOn ou)k e)/stin au)to/. ei)=pen de\ au)toi=s *iOsEf *ou)CHi\ dia\ tou= Teou= E( diasa/fEsis au)tO=n e)stin; diEgE/sasTe ou)=n moi.
Rdz:40:8 hoi de eipan autO enypnion eidomen, kai ho synkrinOn uk estin auto. eipen de autois iOsEf uCHi dia tu Teu hE diasafEsis autOn estin; diEgEsasTe un moi.
Rdz:40:8 RA_NPM x VAI_AAI3P RD_DSM N2N_ASN VBI_AAI1P C RA_NSM V1_PAPNSM D V9_PAI3S RD_ASN VBI_AAI3S x RD_DPM N_NSM D P RA_GSM N2_GSM RA_NSF N3E_NSF RD_GPM V9_PAI3S VA_AMD2P x RP_DS
Rdz:40:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell he/she/it/same dream to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the to compare οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Joseph not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the god [see theology] the ć he/she/it/same to be to exposit therefore/then I  
Rdz:40:8 the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) dream (nom|acc|voc) we-SEE-ed and the (nom) while COMPARE-ing (nom) not he/she/it-is it/same (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet them/same (dat) Joseph (indecl) not because of (+acc), through (+gen) the (gen) god (gen) the (nom)   them/same (gen) he/she/it-is you(pl)-were-EXPOSIT-ed, be-you(pl)-EXPOSIT-ed! therefore/then me (dat)  
Rdz:40:8 Rdz_40:8_1 Rdz_40:8_2 Rdz_40:8_3 Rdz_40:8_4 Rdz_40:8_5 Rdz_40:8_6 Rdz_40:8_7 Rdz_40:8_8 Rdz_40:8_9 Rdz_40:8_10 Rdz_40:8_11 Rdz_40:8_12 Rdz_40:8_13 Rdz_40:8_14 Rdz_40:8_15 Rdz_40:8_16 Rdz_40:8_17 Rdz_40:8_18 Rdz_40:8_19 Rdz_40:8_20 Rdz_40:8_21 Rdz_40:8_22 Rdz_40:8_23 Rdz_40:8_24 Rdz_40:8_25 Rdz_40:8_26 Rdz_40:8_27 Rdz_40:8_28
Rdz:40:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:9 καὶ διηγήσατο ὁ ἀρχιοινοχόος τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ τῷ Ιωσηφ καὶ εἶπεν Ἐν τῷ ὕπνῳ μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου·
Rdz:40:9 And the chief cupbearer related his dream to Joseph, and said, In my dream a vine was before me. (Genesis 40:9 Brenton)
Rdz:40:9 Wtedy główny podczaszy tak opowiedział Józefowi swój sen: «Widziałem we śnie krzew winny, który rósł przede mną. (Rdz 40:9 BT_4)
Rdz:40:9 καὶ διηγήσατο ἀρχιοινοχόος τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ τῷ Ιωσηφ καὶ εἶπεν Ἐν τῷ ὕπνῳ μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου·
Rdz:40:9 καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄμπελος, -ου, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:40:9 a także, nawet, a mianowicie poświęconym wyjaśnieniu - śnić on / ona / on / sama Joseph a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między sen JA być winorośl przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, JA
Rdz:40:9 kai\ diEgE/sato o( a)rCHioinoCHo/os to\ e)nu/pnion au)tou= tO=| *iOsEf kai\ ei)=pen *)en tO=| u(/pnO| mou E)=n a)/mpelos e)nanti/on mou·
Rdz:40:9 kai diEgEsato ho arCHioinoCHoos to enypnion autu tO iOsEf kai eipen en tO hypnO mu En ampelos enantion mu·
Rdz:40:9 C VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM RP_GS V9_IAI3S N2_NSF P RP_GS
Rdz:40:9 and also, even, namely to exposit the ć the dream he/she/it/same the Joseph and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sleep I to be grapevine in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I
Rdz:40:9 and he/she/it-was-EXPOSIT-ed the (nom)   the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (dat) Joseph (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) sleep (dat) me (gen) he/she/it-was grapevine (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Rdz:40:9 Rdz_40:9_1 Rdz_40:9_2 Rdz_40:9_3 Rdz_40:9_4 Rdz_40:9_5 Rdz_40:9_6 Rdz_40:9_7 Rdz_40:9_8 Rdz_40:9_9 Rdz_40:9_10 Rdz_40:9_11 Rdz_40:9_12 Rdz_40:9_13 Rdz_40:9_14 Rdz_40:9_15 Rdz_40:9_16 Rdz_40:9_17 Rdz_40:9_18 Rdz_40:9_19
Rdz:40:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:10 ἐν δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυθμένες, καὶ αὐτὴ θάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς· πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλῆς.
Rdz:40:10 And in the vine were three stems; and it budding shot forth blossoms; the clusters of grapes were ripe. (Genesis 40:10 Brenton)
Rdz:40:10 Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. (Rdz 40:10 BT_4)
Rdz:40:10 ἐν δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυθμένες, καὶ αὐτὴ θάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς· πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλῆς.
Rdz:40:10 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   καί αὐτός αὐτή αὐτό   ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) βλαστός[1], -οῦ, ὁ [LXX]   ὁ ἡ τό βότρυς, -υος, ὁ σταφυλή, -ῆς, ἡ
Rdz:40:10 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między zaś winorośl trzy - a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama - aby przywołać urok, cite, wspominając, mylnie cytować, patrz, dotyczą sprawozdania, państwa pączek - grupa Klaster winogron
Rdz:40:10 e)n de\ tE=| a)mpe/lO| trei=s puTme/nes, kai\ au)tE\ Ta/llousa a)nenEnoCHui=a blastou/s· pe/peiroi oi( bo/trues stafulE=s.
Rdz:40:10 en de tE ampelO treis pyTmenes, kai autE Tallusa anenEnoCHyia blastus· pepeiroi hoi botryes stafylEs.
Rdz:40:10 P x RA_DSF N2_DSF A3_NPM N3_NPM C RD_NSF V1_PAPNSF VX_XAPNSF N2_APM N2_NPM RA_NPM N3_NPM N1_GSF
Rdz:40:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the grapevine three ć and also, even, namely he/she/it/same ć to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state bud ć the cluster grape cluster
Rdz:40:10 in/among/by (+dat) Yet the (dat) grapevine (dat) three (acc, nom)   and she/it/same (nom)   having BRING UP-ed (nom|voc) buds (acc)   the (nom) clusters (nom|voc) grape cluster (gen)
Rdz:40:10 Rdz_40:10_1 Rdz_40:10_2 Rdz_40:10_3 Rdz_40:10_4 Rdz_40:10_5 Rdz_40:10_6 Rdz_40:10_7 Rdz_40:10_8 Rdz_40:10_9 Rdz_40:10_10 Rdz_40:10_11 Rdz_40:10_12 Rdz_40:10_13 Rdz_40:10_14 Rdz_40:10_15
Rdz:40:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:11 καὶ τὸ ποτήριον Φαραω ἐν τῇ χειρί μου· καὶ ἔλαβον τὴν σταφυλὴν καὶ ἐξέθλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον καὶ ἔδωκα τὸ ποτήριον εἰς τὰς χεῖρας Φαραω.
Rdz:40:11 And the cup of Pharao was in my hand; and I took the bunch of grapes, and squeezed it into the cup, and gave the cup into Pharao's hand. (Genesis 40:11 Brenton)
Rdz:40:11 W moim ręku był puchar faraona. Zerwałem te jagody, wycisnąłem je do pucharu faraona i wręczyłem ów puchar faraonowi». (Rdz 40:11 BT_4)
Rdz:40:11 καὶ τὸ ποτήριον Φαραω ἐν τῇ χειρί μου· καὶ ἔλαβον τὴν σταφυλὴν καὶ ἐξέθλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον καὶ ἔδωκα τὸ ποτήριον εἰς τὰς χεῖρας Φαραω.
Rdz:40:11 καί ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό Φαραώ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σταφυλή, -ῆς, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ
Rdz:40:11 a także, nawet, a mianowicie filiżanka Faraon w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka JA a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem Klaster winogron a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama do (+ acc) filiżanka a także, nawet, a mianowicie dawać filiżanka do (+ acc) ręka Faraon
Rdz:40:11 kai\ to\ potE/rion *faraO e)n tE=| CHeiri/ mou· kai\ e)/labon tE\n stafulE\n kai\ e)Xe/TliPSa au)tE\n ei)s to\ potE/rion kai\ e)/dOka to\ potE/rion ei)s ta\s CHei=ras *faraO.
Rdz:40:11 kai to potErion faraO en tE CHeiri mu· kai elabon tEn stafylEn kai eXeTliPSa autEn eis to potErion kai edOka to potErion eis tas CHeiras faraO.
Rdz:40:11 C RA_NSN N2N_NSN N_GSM P RA_DSF N3_DSF RP_GS C VBI_AAI1S RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI1S RD_ASF P RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN P RA_APF N3_APF N_GSM
Rdz:40:11 and also, even, namely the cup Pharaoh in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the grape cluster and also, even, namely ć he/she/it/same into (+acc) the cup and also, even, namely to give the cup into (+acc) the hand Pharaoh
Rdz:40:11 and the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) me (gen) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) grape cluster (acc) and   her/it/same (acc) into (+acc) the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) and I-GIVE-ed the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) hands (acc) Pharaoh (indecl)
Rdz:40:11 Rdz_40:11_1 Rdz_40:11_2 Rdz_40:11_3 Rdz_40:11_4 Rdz_40:11_5 Rdz_40:11_6 Rdz_40:11_7 Rdz_40:11_8 Rdz_40:11_9 Rdz_40:11_10 Rdz_40:11_11 Rdz_40:11_12 Rdz_40:11_13 Rdz_40:11_14 Rdz_40:11_15 Rdz_40:11_16 Rdz_40:11_17 Rdz_40:11_18 Rdz_40:11_19 Rdz_40:11_20 Rdz_40:11_21 Rdz_40:11_22 Rdz_40:11_23 Rdz_40:11_24 Rdz_40:11_25 Rdz_40:11_26
Rdz:40:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:12 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωσηφ Τοῦτο ἡ σύγκρισις αὐτοῦ· οἱ τρεῖς πυθμένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·
Rdz:40:12 And Joseph said to him, This is the interpretation of it. The three stems are three days. (Genesis 40:12 Brenton)
Rdz:40:12 Józef rzekł do niego: «Znaczenie snu jest takie: Trzy gałązki są to trzy dni. (Rdz 40:12 BT_4)
Rdz:40:12 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωσηφ Τοῦτο σύγκρισις αὐτοῦ· οἱ τρεῖς πυθμένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·
Rdz:40:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:40:12 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Joseph Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] - on / ona / on / sama trzy - trzy dzień iść; być
Rdz:40:12 kai\ ei)=pen au)tO=| *iOsEf *tou=to E( su/gkrisis au)tou=· oi( trei=s puTme/nes trei=s E(me/rai ei)si/n·
Rdz:40:12 kai eipen autO iOsEf tuto hE synkrisis autu· hoi treis pyTmenes treis hEmerai eisin·
Rdz:40:12 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM RD_NSN RA_NSF N3E_NSF RD_GSM RA_NPM A3_NPM N3_NPM A3_NPM N1A_NPF V9_PAI3P
Rdz:40:12 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Joseph this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć he/she/it/same the three ć three day to go; to be
Rdz:40:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Joseph (indecl) this (nom|acc) the (nom)   him/it/same (gen) the (nom) three (acc, nom)   three (acc, nom) days (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Rdz:40:12 Rdz_40:12_1 Rdz_40:12_2 Rdz_40:12_3 Rdz_40:12_4 Rdz_40:12_5 Rdz_40:12_6 Rdz_40:12_7 Rdz_40:12_8 Rdz_40:12_9 Rdz_40:12_10 Rdz_40:12_11 Rdz_40:12_12 Rdz_40:12_13 Rdz_40:12_14
Rdz:40:12 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:13 ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ μνησθήσεται Φαραω τῆς ἀρχῆς σου καὶ ἀποκαταστήσει σε ἐπὶ τὴν ἀρχιοινοχοίαν σου, καὶ δώσεις τὸ ποτήριον Φαραω εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρχήν σου τὴν προτέραν, ὡς ἦσθα οἰνοχοῶν.
Rdz:40:13 Yet three days and Pharao shall remember thy office, and he shall restore thee to thy place of chief cupbearer, and thou shalt give the cup of Pharao into his hand, according to thy former high place, as thou wast wont to be cupbearer. (Genesis 40:13 Brenton)
Rdz:40:13 Po upływie trzech dni faraon wyświadczy ci łaskę i przywróci cię na twój dawny urząd. Będziesz podawał faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy byłeś jego podczaszym. (Rdz 40:13 BT_4)
Rdz:40:13 ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ μνησθήσεται Φαραω τῆς ἀρχῆς σου καὶ ἀποκαταστήσει σε ἐπὶ τὴν ἀρχιοινοχοίαν σου, καὶ δώσεις τὸ ποτήριον Φαραω εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρχήν σου τὴν προτέραν, ὡς ἦσθα οἰνοχοῶν.
Rdz:40:13 ἔτι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό Φαραώ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὡς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Rdz:40:13 ale nadal trzy dzień a także, nawet, a mianowicie pamiętać / stać się świadomy Faraon początek ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie przywrócić ty; twój / twoje (SG) na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie dawać filiżanka Faraon do (+ acc) ręka on / ona / on / sama w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem początek ty; twój / twoje (SG) wcześniej tak jak być -
Rdz:40:13 e)/ti trei=s E(me/rai kai\ mnEsTE/setai *faraO tE=s a)rCHE=s sou kai\ a)pokatastE/sei se e)pi\ tE\n a)rCHioinoCHoi/an sou, kai\ dO/seis to\ potE/rion *faraO ei)s tE\n CHei=ra au)tou= kata\ tE\n a)rCHE/n sou tE\n prote/ran, O(s E)=sTa oi)noCHoO=n.
Rdz:40:13 eti treis hEmerai kai mnEsTEsetai faraO tEs arCHEs su kai apokatastEsei se epi tEn arCHioinoCHoian su, kai dOseis to potErion faraO eis tEn CHeira autu kata tEn arCHEn su tEn proteran, hOs EsTa oinoCHoOn.
Rdz:40:13 D A3_NPM N1A_NPF C VC_FPI3S N_GSM RA_GSF N1_GSF RP_GS C VF_FAI3S RP_AS P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN N_GSM P RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_ASF A1A_ASFC C V9_IAI2S N2_GPM
Rdz:40:13 yet/still three day and also, even, namely to remember/become mindful of Pharaoh the beginning you; your/yours(sg) and also, even, namely to restore you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to give the cup Pharaoh into (+acc) the hand he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the beginning you; your/yours(sg) the earlier as/like to be ć
Rdz:40:13 yet/still three (acc, nom) days (nom|voc) and he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF Pharaoh (indecl) the (gen) beginning (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-RESTORE, you(sg)-will-be-RESTORE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-GIVE the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) into (+acc) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) beginning (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) earlier ([Adj] acc) as/like you(sg)-were (classical)  
Rdz:40:13 Rdz_40:13_1 Rdz_40:13_2 Rdz_40:13_3 Rdz_40:13_4 Rdz_40:13_5 Rdz_40:13_6 Rdz_40:13_7 Rdz_40:13_8 Rdz_40:13_9 Rdz_40:13_10 Rdz_40:13_11 Rdz_40:13_12 Rdz_40:13_13 Rdz_40:13_14 Rdz_40:13_15 Rdz_40:13_16 Rdz_40:13_17 Rdz_40:13_18 Rdz_40:13_19 Rdz_40:13_20 Rdz_40:13_21 Rdz_40:13_22 Rdz_40:13_23 Rdz_40:13_24 Rdz_40:13_25 Rdz_40:13_26 Rdz_40:13_27 Rdz_40:13_28 Rdz_40:13_29 Rdz_40:13_30 Rdz_40:13_31 Rdz_40:13_32 Rdz_40:13_33 Rdz_40:13_34
Rdz:40:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:14 ἀλλὰ μνήσθητί μου διὰ σεαυτοῦ, ὅταν εὖ σοι γένηται, καὶ ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραω καὶ ἐξάξεις με ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου·
Rdz:40:14 But remember me of thyself, when it shall be well with thee, and thou shalt deal mercifully with me, and thou shalt make mention of me to Pharao, and thou shalt bring me forth out of this dungeon. (Genesis 40:14 Brenton)
Rdz:40:14 Jeśli nie zapomnisz o mnie, kiedy będzie ci się dobrze działo, okaż mi życzliwość: wspomnij o mnie faraonowi, aby mnie uwolnił z tego miejsca. (Rdz 40:14 BT_4)
Rdz:40:14 ἀλλὰ μνήσθητί μου διὰ σεαυτοῦ, ὅταν εὖ σοι γένηται, καὶ ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραω καὶ ἐξάξεις με ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου·
Rdz:40:14 ἀλλά μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὅταν (ὅτε ἄν) εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν Φαραώ, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:40:14 ale pamiętać / stać się świadomy JA δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) się ilekroć dobrze się swobodnie ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub stać się stać, stanie, a także, nawet, a mianowicie robi / decyzji; robić / zrobić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między JA; mój / moja miłosierdzie a także, nawet, a mianowicie pamiętać / stać się świadomy o (+ acc, + gen) JA; mój / moja Faraon a także, nawet, a mianowicie wyprowadzenie JA z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami szaniec wał, bastion, odporność, fortyfikacje, vallasion, wał, kinkiet, twierdza, twierdza Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Rdz:40:14 a)lla\ mnE/sTEti/ mou dia\ seautou=, o(/tan eu)= soi ge/nEtai, kai\ poiE/seis e)n e)moi\ e)/leos kai\ mnEsTE/sE| peri\ e)mou= *faraO kai\ e)Xa/Xeis me e)k tou= o)CHurO/matos tou/tou·
Rdz:40:14 alla mnEsTEti mu dia seautu, hotan eu soi genEtai, kai poiEseis en emoi eleos kai mnEsTEsE peri emu faraO kai eXaXeis me ek tu oCHyrOmatos tutu·
Rdz:40:14 C VS_APD2S RP_GS P RD_GSM D D RP_DS VB_AMS3S C VF_FAI2S P RP_DS N3E_ASN C VC_FPI2S P RP_GS N_DSM C VF_FAI2S RP_AS P RA_GSN N3W_GSN RD_GSM
Rdz:40:14 but to remember/become mindful of I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) yourself whenever well at ease you; your/yours(sg); to rub worn, rub to become become, happen and also, even, namely doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine mercy and also, even, namely to remember/become mindful of about (+acc,+gen) I; my/mine Pharaoh and also, even, namely to lead out I out of (+gen) ἐξ before vowels the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:40:14 but be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! me (gen) because of (+acc), through (+gen) yourself (gen) whenever well you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-should-be-BECOME-ed and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) mercy (nom, nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen) Pharaoh (indecl) and you(sg)-will-LEAD-OUT me (acc) out of (+gen) the (gen) entrenchment (gen) this (gen)
Rdz:40:14 Rdz_40:14_1 Rdz_40:14_2 Rdz_40:14_3 Rdz_40:14_4 Rdz_40:14_5 Rdz_40:14_6 Rdz_40:14_7 Rdz_40:14_8 Rdz_40:14_9 Rdz_40:14_10 Rdz_40:14_11 Rdz_40:14_12 Rdz_40:14_13 Rdz_40:14_14 Rdz_40:14_15 Rdz_40:14_16 Rdz_40:14_17 Rdz_40:14_18 Rdz_40:14_19 Rdz_40:14_20 Rdz_40:14_21 Rdz_40:14_22 Rdz_40:14_23 Rdz_40:14_24 Rdz_40:14_25 Rdz_40:14_26
Rdz:40:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:15 ὅτι κλοπῇ ἐκλάπην ἐκ γῆς Εβραίων καὶ ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδέν, ἀλλ’ ἐνέβαλόν με εἰς τὸν λάκκον τοῦτον. –
Rdz:40:15 For surely I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here I have done nothing, but they have cast me into this pit. (Genesis 40:15 Brenton)
Rdz:40:15 Bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a i tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu». (Rdz 40:15 BT_4)
Rdz:40:15 ὅτι κλοπῇ ἐκλάπην ἐκ γῆς Εβραίων καὶ ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδέν, ἀλλ’ ἐνέβαλόν με εἰς τὸν λάκκον τοῦτον.
Rdz:40:15 ὅτι κλοπή, -ῆς, ἡ κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἑβραῖος, -ου, ὁ καί ὧδε οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀλλά ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο  
Rdz:40:15 dlatego, że kradzież ukraść łóżeczko, sprzeniewierzenia, kraść, rabować, pilfer, kapusiem z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Hebrajski a także, nawet, a mianowicie tutaj οὐχ przed nierównym oddechem robić / zrobić nie jeden (nic, nikt) ale wstrzykiwać JA do (+ acc) - Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] -
Rdz:40:15 o(/ti klopE=| e)kla/pEn e)k gE=s *ebrai/On kai\ O(=de ou)k e)poi/Esa ou)de/n, a)ll’ e)ne/balo/n me ei)s to\n la/kkon tou=ton.
Rdz:40:15 hoti klopE eklapEn ek gEs ebraiOn kai hOde uk epoiEsa uden, all’ enebalon me eis ton lakkon tuton.
Rdz:40:15 C N1_DSF VDI_API1S P N1_GSF N2_GPM C D D VAI_AAI1S A3_ASN C VBI_AAI3P RP_AS P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Rdz:40:15 because/that theft to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Hebrew and also, even, namely here οὐχ before rough breathing to do/make not one (nothing, no one) but to inject I into (+acc) the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  
Rdz:40:15 because/that theft (dat) I-was-STEAL-ed out of (+gen) earth/land (gen) Hebrews (gen) and here not I-DO/MAKE-ed not one (nom|acc) but I-INJECT-ed, they-INJECT-ed me (acc) into (+acc) the (acc)   this (acc)  
Rdz:40:15 Rdz_40:15_1 Rdz_40:15_2 Rdz_40:15_3 Rdz_40:15_4 Rdz_40:15_5 Rdz_40:15_6 Rdz_40:15_7 Rdz_40:15_8 Rdz_40:15_9 Rdz_40:15_10 Rdz_40:15_11 Rdz_40:15_12 Rdz_40:15_13 Rdz_40:15_14 Rdz_40:15_15 Rdz_40:15_16 Rdz_40:15_17 Rdz_40:15_18 Rdz_40:15_19
Rdz:40:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:16 καὶ εἶδεν ὁ ἀρχισιτοποιὸς ὅτι ὀρθῶς συνέκρινεν, καὶ εἶπεν τῷ Ιωσηφ Κἀγὼ εἶδον ἐνύπνιον καὶ ᾤμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου·
Rdz:40:16 And the chief baker saw that he interpreted aright; and he said to Joseph, I also saw a dream, and methought I took up on my head three baskets of mealy food. (Genesis 40:16 Brenton)
Rdz:40:16 Przełożony nadwornych piekarzy, widząc, że Józef dobrze sen wytłumaczył, rzekł do niego: «Ja zaś miałem taki sen: Trzymałem na głowie trzy kosze białego pieczywa. (Rdz 40:16 BT_4)
Rdz:40:16 καὶ εἶδεν ἀρχισιτοποιὸς ὅτι ὀρθῶς συνέκρινεν, καὶ εἶπεν τῷ Ιωσηφ Κἀγὼ εἶδον ἐνύπνιον καὶ ᾤμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου·
Rdz:40:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   ὅτι ὀρθῶς συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ κἀγώ (καὶ ἐγώ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν Κανά v.l. Κανᾶ, ἡ   αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:40:16 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), - dlatego, że ??? porównywać a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Joseph i / Ja również zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), śnić a także, nawet, a mianowicie przypuszczać trzy Cana - podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić; wybierać na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem głowa JA
Rdz:40:16 kai\ ei)=den o( a)rCHisitopoio\s o(/ti o)rTO=s sune/krinen, kai\ ei)=pen tO=| *iOsEf *ka)gO\ ei)=don e)nu/pnion kai\ O)/|mEn tri/a kana= CHondritO=n ai)/rein e)pi\ tE=s kefalE=s mou·
Rdz:40:16 kai eiden ho arCHisitopoios hoti orTOs synekrinen, kai eipen tO iOsEf kagO eidon enypnion kai OmEn tria kana CHondritOn airein epi tEs kefalEs mu·
Rdz:40:16 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C D VAI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM C+RPNS VBI_AAI3P N2N_ASN C V1I_IMI1S A3_APN N2N_APN N1M_GPM V1_PAN P RA_GSF N1_GSF RP_GS
Rdz:40:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć because/that ??? to compare and also, even, namely to say/tell the Joseph and/also I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), dream and also, even, namely to suppose three Cana ć to lift/pick up take up, tote, raise; to choose upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head I
Rdz:40:16 and he/she/it-SEE-ed the (nom)   because/that ??? he/she/it-was-COMPARE-ing, he/she/it-COMPARE-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Joseph (indecl) and/also I (nom) I-SEE-ed, they-SEE-ed dream (nom|acc|voc) and I-was-being-SUPPOSE-ed three (nom|acc) Cana (indecl)   to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) me (gen)
Rdz:40:16 Rdz_40:16_1 Rdz_40:16_2 Rdz_40:16_3 Rdz_40:16_4 Rdz_40:16_5 Rdz_40:16_6 Rdz_40:16_7 Rdz_40:16_8 Rdz_40:16_9 Rdz_40:16_10 Rdz_40:16_11 Rdz_40:16_12 Rdz_40:16_13 Rdz_40:16_14 Rdz_40:16_15 Rdz_40:16_16 Rdz_40:16_17 Rdz_40:16_18 Rdz_40:16_19 Rdz_40:16_20 Rdz_40:16_21 Rdz_40:16_22 Rdz_40:16_23 Rdz_40:16_24
Rdz:40:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:17 ἐν δὲ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν, ὧν ὁ βασιλεὺς Φαραω ἐσθίει, ἔργον σιτοποιοῦ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατήσθιεν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τοῦ ἐπάνω τῆς κεφαλῆς μου.
Rdz:40:17 And in the upper basket there was the work of the baker of every kind which Pharao eats; and the fowls of the air ate them out of the basket that was on my head. (Genesis 40:17 Brenton)
Rdz:40:17 W koszu, który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla faraona. A ptactwo wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie». (Rdz 40:17 BT_4)
Rdz:40:17 ἐν δὲ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν, ὧν βασιλεὺς Φαραω ἐσθίει, ἔργον σιτοποιοῦ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατήσθιεν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τοῦ ἐπάνω τῆς κεφαλῆς μου.
Rdz:40:17 ἐν δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπ·άνω ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Φαραώ, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἔργον, -ου, τό   καί ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπ·άνω ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:40:17 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między zaś - Górna przed, nad głową od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość rasa rasy, klasy, rodzaju który / którego / których król Faraon jeść praca - a także, nawet, a mianowicie ptak niebo / Niebo pożreć być zjedzone, pochłonąć on / ona / on / sama od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem - Górna przed, nad głową głowa JA
Rdz:40:17 e)n de\ tO=| kanO=| tO=| e)pa/nO a)po\ pa/ntOn tO=n genO=n, O(=n o( basileu\s *faraO e)sTi/ei, e)/rgon sitopoiou=, kai\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou= katE/sTien au)ta\ a)po\ tou= kanou= tou= e)pa/nO tE=s kefalE=s mou.
Rdz:40:17 en de tO kanO tO epanO apo pantOn tOn genOn, hOn ho basileus faraO esTiei, ergon sitopoiu, kai ta peteina tu uranu katEsTien auta apo tu kanu tu epanO tEs kefalEs mu.
Rdz:40:17 P x RA_DSN N2N_DSN RA_DSN D P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN RR_GPM RA_NSM N3V_NSM N_NSM V1_PAI3S N2N_ASN A1B_GSM C RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM V1I_IAI3S RD_APN P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN P RA_GSF N1_GSF RP_GS
Rdz:40:17 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the upper before, overhead from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the race race, class, kind who/whom/which the king Pharaoh to eat work ć and also, even, namely the bird the sky/heaven to devour be eaten away, eat away he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the upper before, overhead the head I
Rdz:40:17 in/among/by (+dat) Yet the (dat)   the (dat) upper away from (+gen) all (gen) the (gen) races (gen) who/whom/which (gen) the (nom) king (nom) Pharaoh (indecl) he/she/it-is-EAT-ing, you(sg)-are-being-EAT-ed (classical) work (nom|acc|voc)   and the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-was-DEVOUR-ing they/them/same (nom|acc) away from (+gen) the (gen)   the (gen) upper the (gen) head (gen) me (gen)
Rdz:40:17 Rdz_40:17_1 Rdz_40:17_2 Rdz_40:17_3 Rdz_40:17_4 Rdz_40:17_5 Rdz_40:17_6 Rdz_40:17_7 Rdz_40:17_8 Rdz_40:17_9 Rdz_40:17_10 Rdz_40:17_11 Rdz_40:17_12 Rdz_40:17_13 Rdz_40:17_14 Rdz_40:17_15 Rdz_40:17_16 Rdz_40:17_17 Rdz_40:17_18 Rdz_40:17_19 Rdz_40:17_20 Rdz_40:17_21 Rdz_40:17_22 Rdz_40:17_23 Rdz_40:17_24 Rdz_40:17_25 Rdz_40:17_26 Rdz_40:17_27 Rdz_40:17_28 Rdz_40:17_29 Rdz_40:17_30 Rdz_40:17_31 Rdz_40:17_32
Rdz:40:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:18 ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηφ εἶπεν αὐτῷ Αὕτη ἡ σύγκρισις αὐτοῦ· τὰ τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·
Rdz:40:18 And Joseph answered and said to him, This is the interpretation of it; The three baskets are three days. (Genesis 40:18 Brenton)
Rdz:40:18 Józef tak odpowiedział: «Znaczenie snu jest takie: Trzy kosze - to trzy dni. (Rdz 40:18 BT_4)
Rdz:40:18 ἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηφ εἶπεν αὐτῷ Αὕτη σύγκρισις αὐτοῦ· τὰ τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·
Rdz:40:18 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν Κανά v.l. Κανᾶ, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:40:18 odpowiadać zaś Joseph powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] - on / ona / on / sama trzy Cana trzy dzień iść; być
Rdz:40:18 a)pokriTei\s de\ *iOsEf ei)=pen au)tO=| *au(/tE E( su/gkrisis au)tou=· ta\ tri/a kana= trei=s E(me/rai ei)si/n·
Rdz:40:18 apokriTeis de iOsEf eipen autO hautE hE synkrisis autu· ta tria kana treis hEmerai eisin·
Rdz:40:18 VC_APPNSM x N_NSM VBI_AAI3S RD_DSM RD_NSF RA_NSF N3E_NSF RD_GSM RA_NPN A3_NPN N2N_NPN A3_NPM N1A_NPF V9_PAI3P
Rdz:40:18 to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph to say/tell he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć he/she/it/same the three Cana three day to go; to be
Rdz:40:18 upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Yet Joseph (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) this (nom) the (nom)   him/it/same (gen) the (nom|acc) three (nom|acc) Cana (indecl) three (acc, nom) days (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are
Rdz:40:18 Rdz_40:18_1 Rdz_40:18_2 Rdz_40:18_3 Rdz_40:18_4 Rdz_40:18_5 Rdz_40:18_6 Rdz_40:18_7 Rdz_40:18_8 Rdz_40:18_9 Rdz_40:18_10 Rdz_40:18_11 Rdz_40:18_12 Rdz_40:18_13 Rdz_40:18_14 Rdz_40:18_15
Rdz:40:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:19 ἔτι τριῶν ἡμερῶν ἀφελεῖ Φαραω τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ κρεμάσει σε ἐπὶ ξύλου, καὶ φάγεται τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρκας σου ἀπὸ σοῦ. –
Rdz:40:19 Yet three days, and Pharao shall take away thy head from off thee, and shall hang thee on a tree, and the birds of the sky shall eat thy flesh from off thee. (Genesis 40:19 Brenton)
Rdz:40:19 Za trzy dni faraon rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą rozdziobywały twe ciało». (Rdz 40:19 BT_4)
Rdz:40:19 ἔτι τριῶν ἡμερῶν ἀφελεῖ Φαραω τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ κρεμάσει σε ἐπὶ ξύλου, καὶ φάγεται τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρκας σου ἀπὸ σοῦ.
Rdz:40:19 ἔτι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ξύλον, -ου, τό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄρνεον, -ου, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Rdz:40:19 ale nadal trzy dzień pozbawiać Faraon głowa ty; twój / twoje (SG) od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie aby odłożył zawieszone ty; twój / twoje (SG) na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. a także, nawet, a mianowicie jeść ptak niebo / Niebo ciało ty; twój / twoje (SG) od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) -
Rdz:40:19 e)/ti triO=n E(merO=n a)felei= *faraO tE\n kefalE/n sou a)po\ sou= kai\ krema/sei se e)pi\ Xu/lou, kai\ fa/getai ta\ o)/rnea tou= ou)ranou= ta\s sa/rkas sou a)po\ sou=.
Rdz:40:19 eti triOn hEmerOn afelei faraO tEn kefalEn su apo su kai kremasei se epi Xylu, kai fagetai ta ornea tu uranu tas sarkas su apo su.
Rdz:40:19 D A3_GPF N1A_GPF VF2_FAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_GS C VF_FAI3S RP_AS P N2N_GSN C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM RA_APF N3K_APF RP_GS P RP_GS
Rdz:40:19 yet/still three day to deprive Pharaoh the head you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to hung up suspended you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to eat the bird the sky/heaven the flesh you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)  
Rdz:40:19 yet/still three (gen) days (gen) he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) Pharaoh (indecl) the (acc) head (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-HUNG UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) tree/wooden thing (gen) and he/she/it-will-be-EAT-ed the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) the (acc) flesh (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Rdz:40:19 Rdz_40:19_1 Rdz_40:19_2 Rdz_40:19_3 Rdz_40:19_4 Rdz_40:19_5 Rdz_40:19_6 Rdz_40:19_7 Rdz_40:19_8 Rdz_40:19_9 Rdz_40:19_10 Rdz_40:19_11 Rdz_40:19_12 Rdz_40:19_13 Rdz_40:19_14 Rdz_40:19_15 Rdz_40:19_16 Rdz_40:19_17 Rdz_40:19_18 Rdz_40:19_19 Rdz_40:19_20 Rdz_40:19_21 Rdz_40:19_22 Rdz_40:19_23 Rdz_40:19_24 Rdz_40:19_25 Rdz_40:19_26 Rdz_40:19_27
Rdz:40:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:20 ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἡμέρα γενέσεως ἦν Φαραω, καὶ ἐποίει πότον πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ. καὶ ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχιοινοχόου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ ἐν μέσῳ τῶν παίδων αὐτοῦ
Rdz:40:20 And it came to pass on the third day that it was Pharao's birth-day, and he made a banquet for all his servants, and he remembered the office of the cupbearer and the office of the baker in the midst of his servants. (Genesis 40:20 Brenton)
Rdz:40:20 Na trzeci dzień, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawił ucztę dla swych dworzan. I wtedy w ich obecności kazał sprowadzić z więzienia przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy. (Rdz 40:20 BT_4)
Rdz:40:20 ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἡμέρα γενέσεως ἦν Φαραω, καὶ ἐποίει πότον πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ. καὶ ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχιοινοχόου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ ἐν μέσῳ τῶν παίδων αὐτοῦ
Rdz:40:20 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Φαραώ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:40:20 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dzień trzeci dzień rodowód być Faraon a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić picia partii; napój każdy wszystkim, każde, każde, całość Dziecko / sługa on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie pamiętać / stać się świadomy początek - a także, nawet, a mianowicie początek - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między środkowy Dziecko / sługa on / ona / on / sama
Rdz:40:20 e)ge/neto de\ e)n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| E(me/ra gene/seOs E)=n *faraO, kai\ e)poi/ei po/ton pa=si toi=s paisi\n au)tou=. kai\ e)mnE/sTE tE=s a)rCHE=s tou= a)rCHioinoCHo/ou kai\ tE=s a)rCHE=s tou= a)rCHisitopoiou= e)n me/sO| tO=n pai/dOn au)tou=
Rdz:40:20 egeneto de en tE hEmera tE tritE hEmera geneseOs En faraO, kai epoiei poton pasi tois paisin autu. kai emnEsTE tEs arCHEs tu arCHioinoCHou kai tEs arCHEs tu arCHisitopoiu en mesO tOn paidOn autu
Rdz:40:20 VBI_AMI3S x P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N1A_NSF N3I_GSF V9_IAI3S N_GSM C V2I_IAI3S A1_ASM A3_DPM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM C VSI_API3S RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM C RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM P A1_DSM RA_GPM N3D_GPM RD_GSM
Rdz:40:20 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the third day lineage to be Pharaoh and also, even, namely to do/make drinking party; drink every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to remember/become mindful of the beginning the ć and also, even, namely the beginning the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the child/servant he/she/it/same
Rdz:40:20 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) day (nom|voc) lineage (gen) he/she/it-was Pharaoh (indecl) and he/she/it-was-DO/MAKE-ing drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) all (dat) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) beginning (gen) the (gen)   and the (gen) beginning (gen) the (gen)   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) children/servants (gen) him/it/same (gen)
Rdz:40:20 Rdz_40:20_1 Rdz_40:20_2 Rdz_40:20_3 Rdz_40:20_4 Rdz_40:20_5 Rdz_40:20_6 Rdz_40:20_7 Rdz_40:20_8 Rdz_40:20_9 Rdz_40:20_10 Rdz_40:20_11 Rdz_40:20_12 Rdz_40:20_13 Rdz_40:20_14 Rdz_40:20_15 Rdz_40:20_16 Rdz_40:20_17 Rdz_40:20_18 Rdz_40:20_19 Rdz_40:20_20 Rdz_40:20_21 Rdz_40:20_22 Rdz_40:20_23 Rdz_40:20_24 Rdz_40:20_25 Rdz_40:20_26 Rdz_40:20_27 Rdz_40:20_28 Rdz_40:20_29 Rdz_40:20_30 Rdz_40:20_31 Rdz_40:20_32 Rdz_40:20_33 Rdz_40:20_34
Rdz:40:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:21 καὶ ἀπεκατέστησεν τὸν ἀρχιοινοχόον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν τὸ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαραω,
Rdz:40:21 And he restored the chief cupbearer to his office, and he gave the cup into Pharao's hand. (Genesis 40:21 Brenton)
Rdz:40:21 Przełożonego podczaszych przywrócił na dawny urząd podczaszego; podawał więc on puchar faraonowi. (Rdz 40:21 BT_4)
Rdz:40:21 καὶ ἀπεκατέστησεν τὸν ἀρχιοινοχόον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν τὸ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαραω,
Rdz:40:21 καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Φαραώ, ὁ
Rdz:40:21 a także, nawet, a mianowicie przywrócić - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem początek on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dawać filiżanka do (+ acc) ręka Faraon
Rdz:40:21 kai\ a)pekate/stEsen to\n a)rCHioinoCHo/on e)pi\ tE\n a)rCHE\n au)tou=, kai\ e)/dOken to\ potE/rion ei)s tE\n CHei=ra *faraO,
Rdz:40:21 kai apekatestEsen ton arCHioinoCHoon epi tEn arCHEn autu, kai edOken to potErion eis tEn CHeira faraO,
Rdz:40:21 C VHI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN P RA_ASF N3_ASF N_GSM
Rdz:40:21 and also, even, namely to restore the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the beginning he/she/it/same and also, even, namely to give the cup into (+acc) the hand Pharaoh
Rdz:40:21 and he/she/it-RESTORE-ed the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) beginning (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) hand (acc) Pharaoh (indecl)
Rdz:40:21 Rdz_40:21_1 Rdz_40:21_2 Rdz_40:21_3 Rdz_40:21_4 Rdz_40:21_5 Rdz_40:21_6 Rdz_40:21_7 Rdz_40:21_8 Rdz_40:21_9 Rdz_40:21_10 Rdz_40:21_11 Rdz_40:21_12 Rdz_40:21_13 Rdz_40:21_14 Rdz_40:21_15 Rdz_40:21_16
Rdz:40:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:40:22 τὸν δὲ ἀρχισιτοποιὸν ἐκρέμασεν, καθὰ συνέκρινεν αὐτοῖς Ιωσηφ.
Rdz:40:22 And he hanged the chief baker, as Joseph, interpreted to them. (Genesis 40:22 Brenton)
Rdz:40:22 Przełożonego piekarzy zaś kazał powiesić - jak im zapowiedział Józef. (Rdz 40:22 BT_4)
Rdz:40:22 τὸν δὲ ἀρχισιτοποιὸν ἐκρέμασεν, καθὰ συνέκρινεν αὐτοῖς Ιωσηφ.
Rdz:40:22 ὁ ἡ τό δέ   κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) καθά (καθ’ ἅ) συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ
Rdz:40:22 zaś - aby odłożył zawieszone zgodnie z którym porównywać on / ona / on / sama Joseph
Rdz:40:22 to\n de\ a)rCHisitopoio\n e)kre/masen, kaTa\ sune/krinen au)toi=s *iOsEf.
Rdz:40:22 ton de arCHisitopoion ekremasen, kaTa synekrinen autois iOsEf.
Rdz:40:22 RA_ASM x N2_ASM VAI_AAI3S D VAI_AAI3S RD_DPM N_NSM
Rdz:40:22 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to hung up suspended according to which to compare he/she/it/same Joseph
Rdz:40:22 the (acc) Yet   he/she/it-HUNG UP-ed according to which he/she/it-was-COMPARE-ing, he/she/it-COMPARE-ed them/same (dat) Joseph (indecl)
Rdz:40:22 Rdz_40:22_1 Rdz_40:22_2 Rdz_40:22_3 Rdz_40:22_4 Rdz_40:22_5 Rdz_40:22_6 Rdz_40:22_7 Rdz_40:22_8
Rdz:40:22 x x x x x x x x
Rdz:40:23 οὐκ ἐμνήσθη δὲ ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ Ιωσηφ, ἀλλὰ ἐπελάθετο αὐτοῦ.
Rdz:40:23 Yet did not the chief cupbearer remember Joseph, but forgot him. (Genesis 40:23 Brenton)
Rdz:40:23 Przełożony podczaszych nie pamiętał jednak o Józefie, zapomniał o nim. (Rdz 40:23 BT_4)
Rdz:40:23 οὐκ ἐμνήσθη δὲ ἀρχιοινοχόος τοῦ Ιωσηφ, ἀλλὰ ἐπελάθετο αὐτοῦ.
Rdz:40:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ ἀλλά ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:40:23 οὐχ przed nierównym oddechem pamiętać / stać się świadomy zaś - Joseph ale zaniedbania on / ona / on / sama
Rdz:40:23 ou)k e)mnE/sTE de\ o( a)rCHioinoCHo/os tou= *iOsEf, a)lla\ e)pela/Teto au)tou=.
Rdz:40:23 uk emnEsTE de ho arCHioinoCHoos tu iOsEf, alla epelaTeto autu.
Rdz:40:23 D VSI_API3S x RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_NSM C VBI_AMI3S RD_GSM
Rdz:40:23 οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the Joseph but to neglect he/she/it/same
Rdz:40:23 not he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF Yet the (nom)   the (gen) Joseph (indecl) but he/she/it-was-NEGLECT-ed him/it/same (gen)
Rdz:40:23 Rdz_40:23_1 Rdz_40:23_2 Rdz_40:23_3 Rdz_40:23_4 Rdz_40:23_5 Rdz_40:23_6 Rdz_40:23_7 Rdz_40:23_8 Rdz_40:23_9 Rdz_40:23_10
Rdz:40:23 x x x x x x x x x x