Rdz:47:1 Ἐλθὼν δὲ Ιωσηφ ἀπήγγειλεν τῷ Φαραω λέγων Ὁ πατήρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες αὐτῶν καὶ πάντα τὰ αὐτῶν ἦλθον ἐκ γῆς Χανααν καὶ ἰδού εἰσιν ἐν γῇ Γεσεμ.
Rdz:47:1 And Joseph came and told Pharao, saying, My father, and my brethren, and their cattle, and their oxen, and all their possessions, are come out of the land of Chanaan, and behold, they are in the land of Gesem. (Genesis 47:1 Brenton)
Rdz:47:1 Józef wszedłszy do faraona oznajmił mu: «Ojciec mój i bracia z trzodami, bydłem i całym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen». (Rdz 47:1 BT_4)
Rdz:47:1 Ἐλθὼν δὲ Ιωσηφ ἀπήγγειλεν τῷ Φαραω λέγων πατήρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες αὐτῶν καὶ πάντα τὰ αὐτῶν ἦλθον ἐκ γῆς Χανααν καὶ ἰδού εἰσιν ἐν γῇ Γεσεμ.
Rdz:47:1 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἰωσήφ, ὁ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Rdz:47:1 przyjść zaś Joseph zgłosić - w celu zgłoszenia lub powiedzieć. Faraon powiedzieć / powiedzieć ojciec JA a także, nawet, a mianowicie brat JA a także, nawet, a mianowicie Zwierzę (bestia) a także, nawet, a mianowicie wół; Boaz on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość on / ona / on / sama przyjść z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Canaan a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), iść; być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia -
Rdz:47:1 *)elTO\n de\ *iOsEf a)pE/ggeilen tO=| *faraO le/gOn *(o patE/r mou kai\ oi( a)delfoi/ mou kai\ ta\ ktE/nE kai\ oi( bo/es au)tO=n kai\ pa/nta ta\ au)tO=n E)=lTon e)k gE=s *CHanaan kai\ i)dou/ ei)sin e)n gE=| *gesem.
Rdz:47:1 elTOn de iOsEf apEngeilen tO faraO legOn o patEr mu kai hoi adelfoi mu kai ta ktEnE kai hoi boes autOn kai panta ta autOn ElTon ek gEs CHanaan kai idu eisin en gE gesem.
Rdz:47:1 VB_AAPNSM x N_NSM VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM RA_NSM N3_NSM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPN N3E_NPN C RA_NPM N3_NPM RD_GPM C A3_NPN RA_NPN RD_GPM VBI_AAI3P P N1_GSF N_GS C I V9_PAI3P P N1_DSF N_S
Rdz:47:1 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph to report – to report or tell. the Pharaoh to say/tell the father I and also, even, namely the brother I and also, even, namely the Animal (beast) and also, even, namely the ox; Boaz he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same to come out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Canaan and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Rdz:47:1 upon COME-ing (nom) Yet Joseph (indecl) he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) Pharaoh (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) father (nom) me (gen) and the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) and the (nom) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) them/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) them/same (gen) I-COME-ed, they-COME-ed out of (+gen) earth/land (gen) Canaan (indecl) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
Rdz:47:1 Rdz_47:1_1 Rdz_47:1_2 Rdz_47:1_3 Rdz_47:1_4 Rdz_47:1_5 Rdz_47:1_6 Rdz_47:1_7 Rdz_47:1_8 Rdz_47:1_9 Rdz_47:1_10 Rdz_47:1_11 Rdz_47:1_12 Rdz_47:1_13 Rdz_47:1_14 Rdz_47:1_15 Rdz_47:1_16 Rdz_47:1_17 Rdz_47:1_18 Rdz_47:1_19 Rdz_47:1_20 Rdz_47:1_21 Rdz_47:1_22 Rdz_47:1_23 Rdz_47:1_24 Rdz_47:1_25 Rdz_47:1_26 Rdz_47:1_27 Rdz_47:1_28 Rdz_47:1_29 Rdz_47:1_30 Rdz_47:1_31 Rdz_47:1_32 Rdz_47:1_33 Rdz_47:1_34 Rdz_47:1_35
Rdz:47:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:2 ἀπὸ δὲ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ παρέλαβεν πέντε ἄνδρας καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἐναντίον Φαραω.
Rdz:47:2 And he took of his brethren five men, and set them before Pharao. (Genesis 47:2 Brenton)
Rdz:47:2 Po czym Józef przedstawił faraonowi pięciu swych braci, których zabrał z sobą. (Rdz 47:2 BT_4)
Rdz:47:2 ἀπὸ δὲ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ παρέλαβεν πέντε ἄνδρας καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἐναντίον Φαραω.
Rdz:47:2 ἀπό δέ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) πέντε ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ
Rdz:47:2 od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem zaś brat; siostra on / ona / on / sama zabrać ze sobą pięciu mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". a także, nawet, a mianowicie spowodować stać on / ona / on / sama przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon
Rdz:47:2 a)po\ de\ tO=n a)delfO=n au)tou= pare/laben pe/nte a)/ndras kai\ e)/stEsen au)tou\s e)nanti/on *faraO.
Rdz:47:2 apo de tOn adelfOn autu parelaben pente andras kai estEsen autus enantion faraO.
Rdz:47:2 P x RA_GPM N2_GPM RD_GSM VBI_AAI3S M N3_APM C VAI_AAI3S RD_APM P N_GSM
Rdz:47:2 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the brother; sister he/she/it/same to take along five man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh
Rdz:47:2 away from (+gen) Yet the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) he/she/it-TAKE-ed-ALONG five men, husbands (acc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand them/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl)
Rdz:47:2 Rdz_47:2_1 Rdz_47:2_2 Rdz_47:2_3 Rdz_47:2_4 Rdz_47:2_5 Rdz_47:2_6 Rdz_47:2_7 Rdz_47:2_8 Rdz_47:2_9 Rdz_47:2_10 Rdz_47:2_11 Rdz_47:2_12 Rdz_47:2_13
Rdz:47:2 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:3 καὶ εἶπεν Φαραω τοῖς ἀδελφοῖς Ιωσηφ Τί τὸ ἔργον ὑμῶν; οἱ δὲ εἶπαν τῷ Φαραω Ποιμένες προβάτων οἱ παῖδές σου, καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν.
Rdz:47:3 And Pharao said to the brethren of Joseph, What is your occupation? and they said to Pharao, Thy servants are shepherds, both we and our father. (Genesis 47:3 Brenton)
Rdz:47:3 Faraon zapytał jego braci: «Jakie jest wasze zajęcie?» Odpowiedzieli mu: «Pasterzami trzód jesteśmy zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie». (Rdz 47:3 BT_4)
Rdz:47:3 καὶ εἶπεν Φαραω τοῖς ἀδελφοῖς Ιωσηφ Τί τὸ ἔργον ὑμῶν; οἱ δὲ εἶπαν τῷ Φαραω Ποιμένες προβάτων οἱ παῖδές σου, καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν.
Rdz:47:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Ἰωσήφ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ ποιμήν, -ένος, ὁ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:47:3 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Faraon brat Joseph kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. praca ty zaś powiedzieć / powiedzieć Faraon pasterz owiec (owczarnia) Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie JA a także, nawet, a mianowicie ojciec JA
Rdz:47:3 kai\ ei)=pen *faraO toi=s a)delfoi=s *iOsEf *ti/ to\ e)/rgon u(mO=n; oi( de\ ei)=pan tO=| *faraO *poime/nes proba/tOn oi( pai=de/s sou, kai\ E(mei=s kai\ oi( pate/res E(mO=n.
Rdz:47:3 kai eipen faraO tois adelfois iOsEf ti to ergon hymOn; hoi de eipan tO faraO poimenes probatOn hoi paides su, kai hEmeis kai hoi pateres hEmOn.
Rdz:47:3 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM RI_NSN RA_NSN N2N_NSN RP_GP RA_NPM x VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM N3_NPM N2N_GPN RA_NPM N3D_NPM RP_GS C RP_NP C RA_NPM N3_NPM RP_GP
Rdz:47:3 and also, even, namely to say/tell Pharaoh the brother Joseph who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the work you the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell the Pharaoh shepherd sheep (sheepfold) the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely I and also, even, namely the father I
Rdz:47:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed Pharaoh (indecl) the (dat) brothers (dat) Joseph (indecl) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) you(pl) (gen) the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) Pharaoh (indecl) shepherds (nom|voc) sheep (gen) the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) us (gen)
Rdz:47:3 Rdz_47:3_1 Rdz_47:3_2 Rdz_47:3_3 Rdz_47:3_4 Rdz_47:3_5 Rdz_47:3_6 Rdz_47:3_7 Rdz_47:3_8 Rdz_47:3_9 Rdz_47:3_10 Rdz_47:3_11 Rdz_47:3_12 Rdz_47:3_13 Rdz_47:3_14 Rdz_47:3_15 Rdz_47:3_16 Rdz_47:3_17 Rdz_47:3_18 Rdz_47:3_19 Rdz_47:3_20 Rdz_47:3_21 Rdz_47:3_22 Rdz_47:3_23 Rdz_47:3_24 Rdz_47:3_25 Rdz_47:3_26
Rdz:47:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:4 εἶπαν δὲ τῷ Φαραω Παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν· οὐ γάρ ἐστιν νομὴ τοῖς κτήνεσιν τῶν παίδων σου, ἐνίσχυσεν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῇ Χανααν· νῦν οὖν κατοικήσομεν οἱ παῖδές σου ἐν γῇ Γεσεμ.
Rdz:47:4 And they said to Pharao, We are come to sojourn in the land, for there is no pasture for the flocks of thy servants, for the famine has prevailed in the land of Chanaan; now then, we will dwell in the land of Gesem. And Pharao said to Joseph, Let them dwell in the land of Gesem; and if thou knowest that there are among them able men, make them overseers of my cattle. So Jacob and his sons came into Egypt, to Joseph; and Pharao, king of Egypt, heard of it. (Genesis 47:4 Brenton)
Rdz:47:4 I dalej mówili do faraona: «Przybyliśmy, aby się zatrzymać jako przychodnie w tym kraju, gdyż brakuje paszy dla trzód twoich sług, tak ciężki jest głód w ziemi Kanaan. Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy twoi w Goszen!» (Rdz 47:4 BT_4)
Rdz:47:4 εἶπαν δὲ τῷ Φαραω Παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν· οὐ γάρ ἐστιν νομὴ τοῖς κτήνεσιν τῶν παίδων σου, ἐνίσχυσεν γὰρ λιμὸς ἐν γῇ Χανααν· νῦν οὖν κατοικήσομεν οἱ παῖδές σου ἐν γῇ Γεσεμ.
Rdz:47:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ νῦν οὖν κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Rdz:47:4 powiedzieć / powiedzieć zaś Faraon mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z κατοικέω) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. οὐχ przed nierównym oddechem na, ponieważ, jak być wypas Zwierzę (bestia) Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) wzmocnić na, ponieważ, jak głód głód w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan teraz Dlatego też /, a następnie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia -
Rdz:47:4 ei)=pan de\ tO=| *faraO *paroikei=n e)n tE=| gE=| E(/kamen· ou) ga/r e)stin nomE\ toi=s ktE/nesin tO=n pai/dOn sou, e)ni/sCHusen ga\r o( limo\s e)n gE=| *CHanaan· nu=n ou)=n katoikE/somen oi( pai=de/s sou e)n gE=| *gesem.
Rdz:47:4 eipan de tO faraO paroikein en tE gE hEkamen· u gar estin nomE tois ktEnesin tOn paidOn su, enisCHysen gar ho limos en gE CHanaan· nyn un katoikEsomen hoi paides su en gE gesem.
Rdz:47:4 VAI_AAI3P x RA_DSM N_DSM V2_PAN P RA_DSF N1_DSF V1_PAI1P D x V9_PAI3S N1_NSF RA_DPN N3E_DPN RA_GPM N3D_GPM RP_GS VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P N1_DSF N_S D x VF_FAI1P RA_NPM N3D_NPM RP_GS P N1_DSF N_S
Rdz:47:4 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Pharaoh to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land to have come I have come. I have arrived. οὐχ before rough breathing for since, as to be pasturage the Animal (beast) the child/servant you; your/yours(sg) to strengthen for since, as the famine hunger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan now therefore/then to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the child/servant you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Rdz:47:4 they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Yet the (dat) Pharaoh (indecl) to-be-DWELL-ing--NEAR in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) we-have-HAVE COME-ed not for he/she/it-is pasturage (nom|voc) the (dat) Animals (dat) the (gen) children/servants (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-STRENGTHEN-ed for the (nom) famine (nom) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) now therefore/then we-will-RESIDE/SETTLE-DOWN the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
Rdz:47:4 Rdz_47:4_1 Rdz_47:4_2 Rdz_47:4_3 Rdz_47:4_4 Rdz_47:4_5 Rdz_47:4_6 Rdz_47:4_7 Rdz_47:4_8 Rdz_47:4_9 Rdz_47:4_10 Rdz_47:4_11 Rdz_47:4_12 Rdz_47:4_13 Rdz_47:4_14 Rdz_47:4_15 Rdz_47:4_16 Rdz_47:4_17 Rdz_47:4_18 Rdz_47:4_19 Rdz_47:4_20 Rdz_47:4_21 Rdz_47:4_22 Rdz_47:4_23 Rdz_47:4_24 Rdz_47:4_25 Rdz_47:4_26 Rdz_47:4_27 Rdz_47:4_28 Rdz_47:4_29 Rdz_47:4_30 Rdz_47:4_31 Rdz_47:4_32 Rdz_47:4_33 Rdz_47:4_34
Rdz:47:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:5 εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσφη Κατοικείτωσαν ἐν γῇ Γεσεμ· εἰ δὲ ἐπίστῃ ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄνδρες δυνατοί, κατάστησον αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν ἐμῶν κτηνῶν. Ἦλθον δὲ εἰς Αἴγυπτον πρὸς Ιωσηφ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἤκουσεν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου. καὶ εἶπεν Φαραω πρὸς Ιωσηφ λέγων Ὁ πατήρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἥκασι πρὸς σέ·
Rdz:47:5 And Pharao spoke to Joseph, saying, Thy father, and thy brethren, are come to thee. (Genesis 47:5 Brenton)
Rdz:47:5 Faraon rzekł do Józefa: «Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie. (Rdz 47:5 BT_4)
Rdz:47:5 εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσφη Κατοικείτωσαν ἐν γῇ Γεσεμ· εἰ δὲ ἐπίστῃ ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄνδρες δυνατοί, κατάστησον αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν ἐμῶν κτηνῶν. Ἦλθον δὲ εἰς Αἴγυπτον πρὸς Ιωσηφ Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἤκουσεν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου. καὶ εἶπεν Φαραω πρὸς Ιωσηφ λέγων πατήρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἥκασι πρὸς σέ·
Rdz:47:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό   κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   εἰ δέ ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν κτῆνο·ς, -ους, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ πρός Ἰωσήφ, ὁ Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ πρός Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:47:5 powiedzieć / powiedzieć zaś Faraon - do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia - gdyby zaś stać się; wiedzieć dlatego, że iść; być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". stanie; są skuteczne włączyć świeckich, renderowania owdowiała on / ona / on / sama Władca; zaczynać się mój / moja Zwierzę (bestia) przyjść zaś do (+ acc) Egipt [kraj] w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Joseph Jakub a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie słyszeć Faraon król Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Faraon w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Joseph powiedzieć / powiedzieć ojciec ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie brat ty; twój / twoje (SG) się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty; twój / twoje (SG)
Rdz:47:5 ei)=pen de\ *faraO tO=| *iOsfE *katoikei/tOsan e)n gE=| *gesem· ei) de\ e)pi/stE| o(/ti ei)si\n e)n au)toi=s a)/ndres dunatoi/, kata/stEson au)tou\s a)/rCHontas tO=n e)mO=n ktEnO=n. *)=ElTon de\ ei)s *ai)/gupton pro\s *iOsEf *iakOb kai\ oi( ui(oi\ au)tou=, kai\ E)/kousen *faraO basileu\s *ai)gu/ptou. kai\ ei)=pen *faraO pro\s *iOsEf le/gOn *(o patE/r sou kai\ oi( a)delfoi/ sou E(/kasi pro\s se/·
Rdz:47:5 eipen de faraO tO iOsfE katoikeitOsan en gE gesem· ei de epistE hoti eisin en autois andres dynatoi, katastEson autus arCHontas tOn emOn ktEnOn. ElTon de eis aigypton pros iOsEf iakOb kai hoi hyioi autu, kai Ekusen faraO basileus aigyptu. kai eipen faraO pros iOsEf legOn o patEr su kai hoi adelfoi su hEkasi pros se·
Rdz:47:5 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM VA_AAD3P P N1_DSF N_S C x V6_PMI2S C V9_PAI3P P RD_DPM N3_NPM A1_NPM VA_AAD2S RD_APM N3_APM RA_GPN A1_GPN N3E_GPN VBI_AAI3P x P N2_ASF P N_ASM N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GSF C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PAPNSM RA_NSM N3_NSM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS V1_PAI3P P RP_AS
Rdz:47:5 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh the ć to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to stand over; to know because/that to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable; to be effective to enable lay, render widowed he/she/it/same ruler; to begin the my/mine Animal (beast) to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) Egypt [country of] toward (+acc,+gen,+dat) Joseph Jacob and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to hear Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely to say/tell Pharaoh toward (+acc,+gen,+dat) Joseph to say/tell the father you; your/yours(sg) and also, even, namely the brother you; your/yours(sg) to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Rdz:47:5 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Pharaoh (indecl) the (dat)   let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! in/among/by (+dat) earth/land (dat)   if Yet he/she/it-should-STand-OVER; you(sg)-are-being-KNOW-ed, you(sg)-should-be-being-KNOW-ed because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat) them/same (dat) men, husbands (nom|voc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) do-ENABLE-you(sg)!, going-to-ENABLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) my/mine (gen) Animals (gen) I-COME-ed, they-COME-ed Yet into (+acc) Egypt (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Joseph (indecl) Jacob (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-HEAR-ed Pharaoh (indecl) king (nom) Egypt (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Pharaoh (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Joseph (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) brothers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-have-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Rdz:47:5 Rdz_47:5_1 Rdz_47:5_2 Rdz_47:5_3 Rdz_47:5_4 Rdz_47:5_5 Rdz_47:5_6 Rdz_47:5_7 Rdz_47:5_8 Rdz_47:5_9 Rdz_47:5_10 Rdz_47:5_11 Rdz_47:5_12 Rdz_47:5_13 Rdz_47:5_14 Rdz_47:5_15 Rdz_47:5_16 Rdz_47:5_17 Rdz_47:5_18 Rdz_47:5_19 Rdz_47:5_20 Rdz_47:5_21 Rdz_47:5_22 Rdz_47:5_23 Rdz_47:5_24 Rdz_47:5_25 Rdz_47:5_26 Rdz_47:5_27 Rdz_47:5_28 Rdz_47:5_29 Rdz_47:5_30 Rdz_47:5_31 Rdz_47:5_32 Rdz_47:5_33 Rdz_47:5_34 Rdz_47:5_35 Rdz_47:5_36 Rdz_47:5_37 Rdz_47:5_38 Rdz_47:5_39 Rdz_47:5_40 Rdz_47:5_41 Rdz_47:5_42 Rdz_47:5_43 Rdz_47:5_44 Rdz_47:5_45 Rdz_47:5_46 Rdz_47:5_47 Rdz_47:5_48 Rdz_47:5_49 Rdz_47:5_50 Rdz_47:5_51 Rdz_47:5_52 Rdz_47:5_53 Rdz_47:5_54 Rdz_47:5_55 Rdz_47:5_56
Rdz:47:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:6 ἰδοὺ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐναντίον σού ἐστιν· ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ κατοίκισον τὸν πατέρα σου καὶ τοὺς ἀδελφούς σου.
Rdz:47:6 Behold, the land of Egypt is before thee; settle thy father and thy brethren in the best land. (Genesis 47:6 Brenton)
Rdz:47:6 Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl twego ojca i twych braci; niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku, niech czuwają nad moimi trzodami». (Rdz 47:6 BT_4)
Rdz:47:6 ἰδοὺ γῆ Αἰγύπτου ἐναντίον σού ἐστιν· ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ κατοίκισον τὸν πατέρα σου καὶ τοὺς ἀδελφούς σου.
Rdz:47:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βέλτιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:47:6 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), ziemia / Ziemia Egipt [kraj] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między najlepiej ziemia / Ziemia do stałego zamieszkania ojciec ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie brat ty; twój / twoje (SG)
Rdz:47:6 i)dou\ E( gE= *ai)gu/ptou e)nanti/on sou/ e)stin· e)n tE=| belti/stE| gE=| katoi/kison to\n pate/ra sou kai\ tou\s a)delfou/s sou.
Rdz:47:6 idu hE gE aigyptu enantion su estin· en tE beltistE gE katoikison ton patera su kai tus adelfus su.
Rdz:47:6 I RA_NSF N1_NSF N2_GSF P RP_GS V9_PAI3S P RA_DSF A1_DSFS N1_DSF VA_AAD2S RA_ASM N3_ASM RP_GS C RA_APM N2_APM RP_GS
Rdz:47:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the earth/land Egypt [country of] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the best earth/land to domicile the father you; your/yours(sg) and also, even, namely the brother you; your/yours(sg)
Rdz:47:6 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) earth/land (nom|voc) Egypt (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) best ([Adj] dat) earth/land (dat) do-DOMICILE-you(sg)! the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) brothers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:47:6 Rdz_47:6_1 Rdz_47:6_2 Rdz_47:6_3 Rdz_47:6_4 Rdz_47:6_5 Rdz_47:6_6 Rdz_47:6_7 Rdz_47:6_8 Rdz_47:6_9 Rdz_47:6_10 Rdz_47:6_11 Rdz_47:6_12 Rdz_47:6_13 Rdz_47:6_14 Rdz_47:6_15 Rdz_47:6_16 Rdz_47:6_17 Rdz_47:6_18 Rdz_47:6_19
Rdz:47:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:7 εἰσήγαγεν δὲ Ιωσηφ Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐναντίον Φαραω, καὶ εὐλόγησεν Ιακωβ τὸν Φαραω.
Rdz:47:7 And Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharao; and Jacob blessed Pharao. (Genesis 47:7 Brenton)
Rdz:47:7 Potem Józef przyprowadził swego ojca, Jakuba, i przedstawił go faraonowi. A gdy Jakub złożył faraonowi życzenia pomyślności, (Rdz 47:7 BT_4)
Rdz:47:7 εἰσήγαγεν δὲ Ιωσηφ Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐναντίον Φαραω, καὶ εὐλόγησεν Ιακωβ τὸν Φαραω.
Rdz:47:7 εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ
Rdz:47:7 prowadzić do zaś Joseph Jakub ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie spowodować stać on / ona / on / sama przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon a także, nawet, a mianowicie błogosławić Jakub Faraon
Rdz:47:7 ei)sE/gagen de\ *iOsEf *iakOb to\n pate/ra au)tou= kai\ e)/stEsen au)to\n e)nanti/on *faraO, kai\ eu)lo/gEsen *iakOb to\n *faraO.
Rdz:47:7 eisEgagen de iOsEf iakOb ton patera autu kai estEsen auton enantion faraO, kai eulogEsen iakOb ton faraO.
Rdz:47:7 VBI_AAI3S x N_NSM N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P N_GSM C VA_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM
Rdz:47:7 to lead into δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph Jacob the father he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh and also, even, namely to bless Jacob the Pharaoh
Rdz:47:7 he/she/it-LEAD-ed-INTO Yet Joseph (indecl) Jacob (indecl) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and he/she/it-BLESS-ed Jacob (indecl) the (acc) Pharaoh (indecl)
Rdz:47:7 Rdz_47:7_1 Rdz_47:7_2 Rdz_47:7_3 Rdz_47:7_4 Rdz_47:7_5 Rdz_47:7_6 Rdz_47:7_7 Rdz_47:7_8 Rdz_47:7_9 Rdz_47:7_10 Rdz_47:7_11 Rdz_47:7_12 Rdz_47:7_13 Rdz_47:7_14 Rdz_47:7_15 Rdz_47:7_16 Rdz_47:7_17
Rdz:47:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:8 εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιακωβ Πόσα ἔτη ἡμερῶν τῆς ζωῆς σου;
Rdz:47:8 And Pharao said to Jacob, How many are the years of the days of thy life? (Genesis 47:8 Brenton)
Rdz:47:8 faraon zapytał go: «Ile lat życia sobie liczysz?» (Rdz 47:8 BT_4)
Rdz:47:8 εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιακωβ Πόσα ἔτη ἡμερῶν τῆς ζωῆς σου;
Rdz:47:8 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ πόσος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:47:8 powiedzieć / powiedzieć zaś Faraon Jakub ile rok dzień istota życia, życia, ducha; żywy ty; twój / twoje (SG)
Rdz:47:8 ei)=pen de\ *faraO tO=| *iakOb *po/sa e)/tE E(merO=n tE=s DZOE=s sou;
Rdz:47:8 eipen de faraO tO iakOb posa etE hEmerOn tEs DZOEs su;
Rdz:47:8 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N_DSM A1A_NPN N3E_NPN N1A_GPF RA_GSF N1_GSF RP_GS
Rdz:47:8 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh the Jacob how much year day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg)
Rdz:47:8 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Pharaoh (indecl) the (dat) Jacob (indecl) how many (nom|acc) years (nom|acc|voc) days (gen) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:47:8 Rdz_47:8_1 Rdz_47:8_2 Rdz_47:8_3 Rdz_47:8_4 Rdz_47:8_5 Rdz_47:8_6 Rdz_47:8_7 Rdz_47:8_8 Rdz_47:8_9 Rdz_47:8_10 Rdz_47:8_11
Rdz:47:8 x x x x x x x x x x x
Rdz:47:9 καὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ Φαραω Αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, ἃς παροικῶ, ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη· μικραὶ καὶ πονηραὶ γεγόνασιν αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, οὐκ ἀφίκοντο εἰς τὰς ἡμέρας τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς τῶν πατέρων μου, ἃς ἡμέρας παρῴκησαν.
Rdz:47:9 And Jacob said to Pharao, The days of the years of my life, wherein I sojourn, are a hundred and thirty years; few and evil have been the days of the years of my life, they have not attained to the days of the life of my fathers, in which days they sojourned. (Genesis 47:9 Brenton)
Rdz:47:9 Jakub odpowiedział faraonowi: «Liczba lat mojego pielgrzymowania - sto i trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia; nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania mych przodków». (Rdz 47:9 BT_4)
Rdz:47:9 καὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ Φαραω Αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, ἃς παροικῶ, ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη· μικραὶ καὶ πονηραὶ γεγόνασιν αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μου, οὐκ ἀφίκοντο εἰς τὰς ἡμέρας τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς τῶν πατέρων μου, ἃς ἡμέρας παρῴκησαν.
Rdz:47:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἑκατόν τριά·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό μικρός -ά -όν καί πονηρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -)
Rdz:47:9 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Jakub Faraon dzień rok istota życia, życia, ducha; żywy JA który / którego / których mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z κατοικέω) sto trzydzieści rok mała [zobacz mikro] a także, nawet, a mianowicie zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od αἴρω και πόνος stać się stać, stanie, dzień rok istota życia, życia, ducha; żywy JA οὐχ przed nierównym oddechem osiągnąć do (+ acc) dzień rok istota życia, życia, ducha; żywy ojciec JA który / którego / których dzień mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z κατοικέω)
Rdz:47:9 kai\ ei)=pen *iakOb tO=| *faraO *ai( E(me/rai tO=n e)tO=n tE=s DZOE=s mou, a(/s paroikO=, e(kato\n tria/konta e)/tE· mikrai\ kai\ ponErai\ gego/nasin ai( E(me/rai tO=n e)tO=n tE=s DZOE=s mou, ou)k a)fi/konto ei)s ta\s E(me/ras tO=n e)tO=n tE=s DZOE=s tO=n pate/rOn mou, a(/s E(me/ras parO/|kEsan.
Rdz:47:9 kai eipen iakOb tO faraO hai hEmerai tOn etOn tEs DZOEs mu, has paroikO, hekaton triakonta etE· mikrai kai ponErai gegonasin hai hEmerai tOn etOn tEs DZOEs mu, uk afikonto eis tas hEmeras tOn etOn tEs DZOEs tOn paterOn mu, has hEmeras parOkEsan.
Rdz:47:9 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM RA_NPF N1A_NPF RA_GPN N3E_GPN RA_GSF N1_GSF RP_GS RR_APF V2_PAI1S M M N3E_NPN A1A_NPF C A1A_NPF VX_XAI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GPN N3E_GPN RA_GSF N1_GSF RP_GS D VBI_AMI3P P RA_APF N1A_APF RA_GPN N3E_GPN RA_GSF N1_GSF RA_GPM N3_GPM RP_GS RR_APF N1A_APF VAI_AAI3P
Rdz:47:9 and also, even, namely to say/tell Jacob the Pharaoh the day the year the life being, living, spirit; alive I who/whom/which to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) hundred thirty year small [see micro] and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to become become, happen the day the year the life being, living, spirit; alive I οὐχ before rough breathing to reach into (+acc) the day the year the life being, living, spirit; alive the father I who/whom/which day to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω)
Rdz:47:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jacob (indecl) the (dat) Pharaoh (indecl) the (nom) days (nom|voc) the (gen) years (gen) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) who/whom/which (acc) I-am-DWELL-ing--NEAR, I-should-be-DWELL-ing--NEAR hundred thirty years (nom|acc|voc) small ([Adj] nom|voc) and wicked ([Adj] nom|voc) they-have-BECOME-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) years (gen) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) not they-were-REACH-ed into (+acc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) years (gen) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) the (gen) fathers (gen) me (gen) who/whom/which (acc) day (gen), days (acc) they-DWELL-ed--NEAR
Rdz:47:9 Rdz_47:9_1 Rdz_47:9_2 Rdz_47:9_3 Rdz_47:9_4 Rdz_47:9_5 Rdz_47:9_6 Rdz_47:9_7 Rdz_47:9_8 Rdz_47:9_9 Rdz_47:9_10 Rdz_47:9_11 Rdz_47:9_12 Rdz_47:9_13 Rdz_47:9_14 Rdz_47:9_15 Rdz_47:9_16 Rdz_47:9_17 Rdz_47:9_18 Rdz_47:9_19 Rdz_47:9_20 Rdz_47:9_21 Rdz_47:9_22 Rdz_47:9_23 Rdz_47:9_24 Rdz_47:9_25 Rdz_47:9_26 Rdz_47:9_27 Rdz_47:9_28 Rdz_47:9_29 Rdz_47:9_30 Rdz_47:9_31 Rdz_47:9_32 Rdz_47:9_33 Rdz_47:9_34 Rdz_47:9_35 Rdz_47:9_36 Rdz_47:9_37 Rdz_47:9_38 Rdz_47:9_39 Rdz_47:9_40 Rdz_47:9_41 Rdz_47:9_42 Rdz_47:9_43
Rdz:47:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:10 καὶ εὐλογήσας Ιακωβ τὸν Φαραω ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.
Rdz:47:10 And Jacob blessed Pharao, and departed from him. (Genesis 47:10 Brenton)
Rdz:47:10 Po czym Jakub, życząc faraonowi pomyślności, odszedł. (Rdz 47:10 BT_4)
Rdz:47:10 καὶ εὐλογήσας Ιακωβ τὸν Φαραω ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.
Rdz:47:10 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:47:10 a także, nawet, a mianowicie błogosławić Jakub Faraon ujawnić się od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:47:10 kai\ eu)logE/sas *iakOb to\n *faraO e)XE=lTen a)p’ au)tou=.
Rdz:47:10 kai eulogEsas iakOb ton faraO eXElTen ap’ autu.
Rdz:47:10 C VA_AAPNSM N_NSM RA_ASM N_ASM VBI_AAI3S P RD_GSM
Rdz:47:10 and also, even, namely to bless Jacob the Pharaoh to come out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:47:10 and you(sg)-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|voc) Jacob (indecl) the (acc) Pharaoh (indecl) he/she/it-COME-ed-OUT away from (+gen) him/it/same (gen)
Rdz:47:10 Rdz_47:10_1 Rdz_47:10_2 Rdz_47:10_3 Rdz_47:10_4 Rdz_47:10_5 Rdz_47:10_6 Rdz_47:10_7 Rdz_47:10_8
Rdz:47:10 x x x x x x x x
Rdz:47:11 καὶ κατῴκισεν Ιωσηφ τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς κατάσχεσιν ἐν γῇ Αἰγύπτου ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ ἐν γῇ Ραμεσση, καθὰ προσέταξεν Φαραω.
Rdz:47:11 And Joseph settled his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best land, in the land of Ramesses, as Pharao commanded. (Genesis 47:11 Brenton)
Rdz:47:11 Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramses, jak mu polecił faraon. (Rdz 47:11 BT_4)
Rdz:47:11 καὶ κατῴκισεν Ιωσηφ τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς κατάσχεσιν ἐν γῇ Αἰγύπτου ἐν τῇ βελτίστῃ γῇ ἐν γῇ Ραμεσση, καθὰ προσέταξεν Φαραω.
Rdz:47:11 καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά·σχεσις, -εως, ἡ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό βέλτιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καθά (καθ’ ἅ) προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) Φαραώ, ὁ
Rdz:47:11 a także, nawet, a mianowicie do stałego zamieszkania Joseph ojciec a także, nawet, a mianowicie brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama Posiadanie zatrzymujący, powstrzymując, dowodzić, zajęte tymczasowo w oczekiwaniu na wynik prawnej roszczenia, miejsce / kapitulacji w rękach syndyka;oddzielne, usuń w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między najlepiej ziemia / Ziemia w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia - zgodnie z którym dać dyrektywę Faraon
Rdz:47:11 kai\ katO/|kisen *iOsEf to\n pate/ra kai\ tou\s a)delfou\s au)tou= kai\ e)/dOken au)toi=s kata/sCHesin e)n gE=| *ai)gu/ptou e)n tE=| belti/stE| gE=| e)n gE=| *ramessE, kaTa\ prose/taXen *faraO.
Rdz:47:11 kai katOkisen iOsEf ton patera kai tus adelfus autu kai edOken autois katasCHesin en gE aigyptu en tE beltistE gE en gE ramessE, kaTa prosetaXen faraO.
Rdz:47:11 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N3_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DPM N3I_ASF P N1_DSF N2_GSF P RA_DSF A1_DSFS N1_DSF P N1_DSF N_SF D VAI_AAI3S N_NSM
Rdz:47:11 and also, even, namely to domicile Joseph the father and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the best earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć according to which to give a directive Pharaoh
Rdz:47:11 and he/she/it-DOMICILE-ed Joseph (indecl) the (acc) father (acc) and the (acc) brothers (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) possession (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (gen) in/among/by (+dat) the (dat) best ([Adj] dat) earth/land (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat)   according to which he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE Pharaoh (indecl)
Rdz:47:11 Rdz_47:11_1 Rdz_47:11_2 Rdz_47:11_3 Rdz_47:11_4 Rdz_47:11_5 Rdz_47:11_6 Rdz_47:11_7 Rdz_47:11_8 Rdz_47:11_9 Rdz_47:11_10 Rdz_47:11_11 Rdz_47:11_12 Rdz_47:11_13 Rdz_47:11_14 Rdz_47:11_15 Rdz_47:11_16 Rdz_47:11_17 Rdz_47:11_18 Rdz_47:11_19 Rdz_47:11_20 Rdz_47:11_21 Rdz_47:11_22 Rdz_47:11_23 Rdz_47:11_24 Rdz_47:11_25 Rdz_47:11_26
Rdz:47:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:12 καὶ ἐσιτομέτρει Ιωσηφ τῷ πατρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ σῖτον κατὰ σῶμα.
Rdz:47:12 And Joseph gave provision to his father, and his brethren, and to all the house of his father, corn for each person. (Genesis 47:12 Brenton)
Rdz:47:12 I zaopatrywał ojca i braci, i całą rodzinę swego ojca w żywność, stosownie do liczby dzieci. (Rdz 47:12 BT_4)
Rdz:47:12 καὶ ἐσιτομέτρει Ιωσηφ τῷ πατρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ σῖτον κατὰ σῶμα.
Rdz:47:12 καί   Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά κατά σῶμα[τ], -ατος, τό
Rdz:47:12 a także, nawet, a mianowicie - Joseph ojciec; ojczyzna a także, nawet, a mianowicie brat on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość dom ojciec on / ona / on / sama pszenicy / nasion zbóż; zboże w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem ciało
Rdz:47:12 kai\ e)sitome/trei *iOsEf tO=| patri\ kai\ toi=s a)delfoi=s au)tou= kai\ panti\ tO=| oi)/kO| tou= patro\s au)tou= si=ton kata\ sO=ma.
Rdz:47:12 kai esitometrei iOsEf tO patri kai tois adelfois autu kai panti tO oikO tu patros autu siton kata sOma.
Rdz:47:12 C V2I_IAI3S N_NSM RA_DSM N3_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM C A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM N2_ASM P N3M_ASN
Rdz:47:12 and also, even, namely ć Joseph the father; fatherland and also, even, namely the brother he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house the father he/she/it/same wheat/grain seed; cereal down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing body
Rdz:47:12 and   Joseph (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) and the (dat) brothers (dat) him/it/same (gen) and every (dat) the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) wheat/grain (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) body (nom|acc|voc)
Rdz:47:12 Rdz_47:12_1 Rdz_47:12_2 Rdz_47:12_3 Rdz_47:12_4 Rdz_47:12_5 Rdz_47:12_6 Rdz_47:12_7 Rdz_47:12_8 Rdz_47:12_9 Rdz_47:12_10 Rdz_47:12_11 Rdz_47:12_12 Rdz_47:12_13 Rdz_47:12_14 Rdz_47:12_15 Rdz_47:12_16 Rdz_47:12_17 Rdz_47:12_18 Rdz_47:12_19
Rdz:47:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:13 Σῖτος δὲ οὐκ ἦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ἐνίσχυσεν γὰρ ὁ λιμὸς σφόδρα· ἐξέλιπεν δὲ ἡ γῆ Αἰγύπτου καὶ ἡ γῆ Χανααν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ.
Rdz:47:13 And there was no corn in all the land, for the famine prevailed greatly; and the land of Egypt, and the land of Chanaan, fainted for the famine. (Genesis 47:13 Brenton)
Rdz:47:13 W całym kraju nie było żywności, toteż nastał bardzo ciężki głód. Ziemie Egiptu i Kanaanu były wyczerpane skutkiem głodu. (Rdz 47:13 BT_4)
Rdz:47:13 Σῖτος δὲ οὐκ ἦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ἐνίσχυσεν γὰρ λιμὸς σφόδρα· ἐξέλιπεν δὲ γῆ Αἰγύπτου καὶ γῆ Χανααν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ.
Rdz:47:13 σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ σφόδρα ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) δέ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ
Rdz:47:13 pszenicy / nasion zbóż; zboże zaś οὐχ przed nierównym oddechem być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia wzmocnić na, ponieważ, jak głód głód gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) zaś ziemia / Ziemia Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia Canaan od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem głód głód
Rdz:47:13 *si=tos de\ ou)k E)=n e)n pa/sE| tE=| gE=|· e)ni/sCHusen ga\r o( limo\s sfo/dra· e)Xe/lipen de\ E( gE= *ai)gu/ptou kai\ E( gE= *CHanaan a)po\ tou= limou=.
Rdz:47:13 sitos de uk En en pasE tE gE· enisCHysen gar ho limos sfodra· eXelipen de hE gE aigyptu kai hE gE CHanaan apo tu limu.
Rdz:47:13 N2_NSM x D V9_IAI3S P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM D VBI_AAI3S x RA_NSF N1_NSF N2_GSF C RA_NSF N1_NSF N_S P RA_GSM N2_GSM
Rdz:47:13 wheat/grain seed; cereal δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land to strengthen for since, as the famine hunger vehement, intense, keen, inveighingly, eager to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the earth/land Egypt [country of] and also, even, namely the earth/land Canaan from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the famine hunger
Rdz:47:13 wheat/grain (nom) Yet not he/she/it-was in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) he/she/it-STRENGTHEN-ed for the (nom) famine (nom) vehement, he/she/it-FAIL-ed Yet the (nom) earth/land (nom|voc) Egypt (gen) and the (nom) earth/land (nom|voc) Canaan (indecl) away from (+gen) the (gen) famine (gen)
Rdz:47:13 Rdz_47:13_1 Rdz_47:13_2 Rdz_47:13_3 Rdz_47:13_4 Rdz_47:13_5 Rdz_47:13_6 Rdz_47:13_7 Rdz_47:13_8 Rdz_47:13_9 Rdz_47:13_10 Rdz_47:13_11 Rdz_47:13_12 Rdz_47:13_13 Rdz_47:13_14 Rdz_47:13_15 Rdz_47:13_16 Rdz_47:13_17 Rdz_47:13_18 Rdz_47:13_19 Rdz_47:13_20 Rdz_47:13_21 Rdz_47:13_22 Rdz_47:13_23 Rdz_47:13_24 Rdz_47:13_25
Rdz:47:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:14 συνήγαγεν δὲ Ιωσηφ πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐν γῇ Χανααν τοῦ σίτου, οὗ ἠγόραζον καὶ ἐσιτομέτρει αὐτοῖς, καὶ εἰσήνεγκεν Ιωσηφ πᾶν τὸ ἀργύριον εἰς τὸν οἶκον Φαραω.
Rdz:47:14 And Joseph gathered all the money that was found in the land of Egypt, and the land of Chanaan, in return for the corn which they bought, and he distributed corn to them; and Joseph brought all the money into the house of Pharao. (Genesis 47:14 Brenton)
Rdz:47:14 Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie, za zboże, które kupowano, i pieniądze te oddawał do pałacu faraona. (Rdz 47:14 BT_4)
Rdz:47:14 συνήγαγεν δὲ Ιωσηφ πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐν γῇ Χανααν τοῦ σίτου, οὗ ἠγόραζον καὶ ἐσιτομέτρει αὐτοῖς, καὶ εἰσήνεγκεν Ιωσηφ πᾶν τὸ ἀργύριον εἰς τὸν οἶκον Φαραω.
Rdz:47:14 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-) καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) Ἰωσήφ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Φαραώ, ὁ
Rdz:47:14 aby zgromadzić zaś Joseph każdy wszystkim, każde, każde, całość kawałek srebra znaleźć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan pszenicy / nasion zbóż; zboże gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których kupić a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie przynieść przynieść, τῖμον Archil.l.c. Joseph każdy wszystkim, każde, każde, całość kawałek srebra do (+ acc) dom Faraon
Rdz:47:14 sunE/gagen de\ *iOsEf pa=n to\ a)rgu/rion to\ eu(reTe\n e)n gE=| *ai)gu/ptou kai\ e)n gE=| *CHanaan tou= si/tou, ou(= E)go/raDZon kai\ e)sitome/trei au)toi=s, kai\ ei)sE/negken *iOsEf pa=n to\ a)rgu/rion ei)s to\n oi)=kon *faraO.
Rdz:47:14 synEgagen de iOsEf pan to argyrion to heureTen en gE aigyptu kai en gE CHanaan tu situ, hu EgoraDZon kai esitometrei autois, kai eisEnenken iOsEf pan to argyrion eis ton oikon faraO.
Rdz:47:14 VBI_AAI3S x N_NSM A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_ASN VC_APPASN P N1_DSF N2_GSF C P N1_DSF N_S RA_GSM N2_GSM RR_GSM V1I_IAI3P C V2I_IAI3S RD_DPM C VAI_AAI3S N_NSM A3_ASN RA_ASN N2N_ASN P RA_ASM N2_ASM N_GSM
Rdz:47:14 to gather together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph every all, each, every, the whole of the piece of silver the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan the wheat/grain seed; cereal where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to buy and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. Joseph every all, each, every, the whole of the piece of silver into (+acc) the house Pharaoh
Rdz:47:14 he/she/it-GATHER TOGETHER-ed Yet Joseph (indecl) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (gen) and in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) the (gen) wheat/grain (gen) where; who/whom/which (gen) I-was-BUY-ing, they-were-BUY-ing and   them/same (dat) and he/she/it-BRING IN-ed Joseph (indecl) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) house (acc) Pharaoh (indecl)
Rdz:47:14 Rdz_47:14_1 Rdz_47:14_2 Rdz_47:14_3 Rdz_47:14_4 Rdz_47:14_5 Rdz_47:14_6 Rdz_47:14_7 Rdz_47:14_8 Rdz_47:14_9 Rdz_47:14_10 Rdz_47:14_11 Rdz_47:14_12 Rdz_47:14_13 Rdz_47:14_14 Rdz_47:14_15 Rdz_47:14_16 Rdz_47:14_17 Rdz_47:14_18 Rdz_47:14_19 Rdz_47:14_20 Rdz_47:14_21 Rdz_47:14_22 Rdz_47:14_23 Rdz_47:14_24 Rdz_47:14_25 Rdz_47:14_26 Rdz_47:14_27 Rdz_47:14_28 Rdz_47:14_29 Rdz_47:14_30 Rdz_47:14_31 Rdz_47:14_32
Rdz:47:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:15 καὶ ἐξέλιπεν πᾶν τὸ ἀργύριον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐκ γῆς Χανααν. ἦλθον δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς Ιωσηφ λέγοντες Δὸς ἡμῖν ἄρτους, καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκομεν ἐναντίον σου; ἐκλέλοιπεν γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν.
Rdz:47:15 And all the money failed out of the land of Egypt, and out of the land of Chanaan; and all the Egyptians came to Joseph, saying, Give us bread, and why do we die in thy presence? for our money is spent. (Genesis 47:15 Brenton)
Rdz:47:15 W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kanaanu, i wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go: «Daj nam chleba. Czyż mamy umrzeć na twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy». (Rdz 47:15 BT_4)
Rdz:47:15 καὶ ἐξέλιπεν πᾶν τὸ ἀργύριον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐκ γῆς Χανααν. ἦλθον δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς Ιωσηφ λέγοντες Δὸς ἡμῖν ἄρτους, καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκομεν ἐναντίον σου; ἐκλέλοιπεν γὰρ τὸ ἀργύριον ἡμῶν.
Rdz:47:15 καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον πρός Ἰωσήφ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρτος, -ου, ὁ καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) γάρ ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:47:15 a także, nawet, a mianowicie na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) każdy wszystkim, każde, każde, całość kawałek srebra z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Canaan przyjść zaś każdy wszystkim, każde, każde, całość Egipcjanin w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Joseph powiedzieć / powiedzieć dawać JA chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. a także, nawet, a mianowicie żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. umrzeć przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) na, ponieważ, jak kawałek srebra JA
Rdz:47:15 kai\ e)Xe/lipen pa=n to\ a)rgu/rion e)k gE=s *ai)gu/ptou kai\ e)k gE=s *CHanaan. E)=lTon de\ pa/ntes oi( *ai)gu/ptioi pro\s *iOsEf le/gontes *do\s E(mi=n a)/rtous, kai\ i(/na ti/ a)poTnE/|skomen e)nanti/on sou; e)kle/loipen ga\r to\ a)rgu/rion E(mO=n.
Rdz:47:15 kai eXelipen pan to argyrion ek gEs aigyptu kai ek gEs CHanaan. ElTon de pantes hoi aigyptioi pros iOsEf legontes dos hEmin artus, kai hina ti apoTnEskomen enantion su; ekleloipen gar to argyrion hEmOn.
Rdz:47:15 C VBI_AAI3S A3_NSN RA_NSN N2N_NSN P N1_GSF N2_GSF C P N1_GSF N_GS VBI_AAI3P x A3_NPM RA_NPM N2_NPM P N_ASM V1_PAPNPM VO_AAD2S RP_DP N2_APM C C RI_ASN V1_PAI1P P RP_GS VX_XAI3S x RA_NSN N2N_NSN RP_GP
Rdz:47:15 and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) every all, each, every, the whole of the piece of silver out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Canaan to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the Egyptian toward (+acc,+gen,+dat) Joseph to say/tell to give I bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to die in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) for since, as the piece of silver I
Rdz:47:15 and he/she/it-FAIL-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and out of (+gen) earth/land (gen) Canaan (indecl) I-COME-ed, they-COME-ed Yet all (nom|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Joseph (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-GIVE-you(sg)! us (dat) [loaves of] bread (acc) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) we-are-DIE-ing in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-has-FAIL-ed for the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) us (gen)
Rdz:47:15 Rdz_47:15_1 Rdz_47:15_2 Rdz_47:15_3 Rdz_47:15_4 Rdz_47:15_5 Rdz_47:15_6 Rdz_47:15_7 Rdz_47:15_8 Rdz_47:15_9 Rdz_47:15_10 Rdz_47:15_11 Rdz_47:15_12 Rdz_47:15_13 Rdz_47:15_14 Rdz_47:15_15 Rdz_47:15_16 Rdz_47:15_17 Rdz_47:15_18 Rdz_47:15_19 Rdz_47:15_20 Rdz_47:15_21 Rdz_47:15_22 Rdz_47:15_23 Rdz_47:15_24 Rdz_47:15_25 Rdz_47:15_26 Rdz_47:15_27 Rdz_47:15_28 Rdz_47:15_29 Rdz_47:15_30 Rdz_47:15_31 Rdz_47:15_32 Rdz_47:15_33 Rdz_47:15_34
Rdz:47:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:16 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Φέρετε τὰ κτήνη ὑμῶν, καὶ δώσω ὑμῖν ἄρτους ἀντὶ τῶν κτηνῶν ὑμῶν, εἰ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον.
Rdz:47:16 And Joseph said to them, Bring your cattle, and I will give you bread for your cattle, if your money is spent. (Genesis 47:16 Brenton)
Rdz:47:16 A Józef mówił: «Jeśli nie macie pieniędzy, sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam za niego zboże». (Rdz 47:16 BT_4)
Rdz:47:16 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Φέρετε τὰ κτήνη ὑμῶν, καὶ δώσω ὑμῖν ἄρτους ἀντὶ τῶν κτηνῶν ὑμῶν, εἰ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον.
Rdz:47:16 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄρτος, -ου, ὁ ἀντί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Rdz:47:16 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Joseph przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi Zwierzę (bestia) ty a także, nawet, a mianowicie dawać ty chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. przeciwko (+ gen) Zwierzę (bestia) ty gdyby na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) kawałek srebra
Rdz:47:16 ei)=pen de\ au)toi=s *iOsEf *fe/rete ta\ ktE/nE u(mO=n, kai\ dO/sO u(mi=n a)/rtous a)nti\ tO=n ktEnO=n u(mO=n, ei) e)kle/loipen to\ a)rgu/rion.
Rdz:47:16 eipen de autois iOsEf ferete ta ktEnE hymOn, kai dOsO hymin artus anti tOn ktEnOn hymOn, ei ekleloipen to argyrion.
Rdz:47:16 VBI_AAI3S x RD_DPM N_NSM V1_PAD2P RA_APN N3E_APN RP_GP C VF_FAI1S RP_DP N2_APM P RA_GPN N3E_GPN RP_GP C VX_XAI3S RA_NSN N2N_NSN
Rdz:47:16 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same Joseph to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the Animal (beast) you and also, even, namely to give you bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. against (+gen) the Animal (beast) you if to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the piece of silver
Rdz:47:16 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet them/same (dat) Joseph (indecl) you(pl)-are-BRING-ing, be-you(pl)-BRING-ing! the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (dat) [loaves of] bread (acc) against (+gen) the (gen) Animals (gen) you(pl) (gen) if he/she/it-has-FAIL-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc)
Rdz:47:16 Rdz_47:16_1 Rdz_47:16_2 Rdz_47:16_3 Rdz_47:16_4 Rdz_47:16_5 Rdz_47:16_6 Rdz_47:16_7 Rdz_47:16_8 Rdz_47:16_9 Rdz_47:16_10 Rdz_47:16_11 Rdz_47:16_12 Rdz_47:16_13 Rdz_47:16_14 Rdz_47:16_15 Rdz_47:16_16 Rdz_47:16_17 Rdz_47:16_18 Rdz_47:16_19 Rdz_47:16_20
Rdz:47:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:17 ἤγαγον δὲ τὰ κτήνη πρὸς Ιωσηφ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Ιωσηφ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ ἐξέθρεψεν αὐτοὺς ἐν ἄρτοις ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν αὐτῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ. –
Rdz:47:17 And they brought their cattle to Joseph; and Joseph gave them bread in return for their horses, and for their sheep, and for their oxen, and for their asses; and Joseph maintained them with bread for all their cattle in that year. (Genesis 47:17 Brenton)
Rdz:47:17 Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. (Rdz 47:17 BT_4)
Rdz:47:17 ἤγαγον δὲ τὰ κτήνη πρὸς Ιωσηφ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Ιωσηφ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ ἐξέθρεψεν αὐτοὺς ἐν ἄρτοις ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν αὐτῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.
Rdz:47:17 ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό πρός Ἰωσήφ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ ἄρτος, -ου, ὁ ἀντί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ καί ἀντί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ἀντί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί ἀντί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) καί ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἄρτος, -ου, ὁ ἀντί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐκεῖνος -η -ο  
Rdz:47:17 prowadzić zaś Zwierzę (bestia) w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Joseph a także, nawet, a mianowicie dawać on / ona / on / sama Joseph chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. przeciwko (+ gen) koń a także, nawet, a mianowicie przeciwko (+ gen) owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie przeciwko (+ gen) wół; protest; ryczeć a także, nawet, a mianowicie przeciwko (+ gen) ass / osioł; mieć korzyści a także, nawet, a mianowicie pielęgnować on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. przeciwko (+ gen) każdy wszystkim, każde, każde, całość Zwierzę (bestia) on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rok że -
Rdz:47:17 E)/gagon de\ ta\ ktE/nE pro\s *iOsEf, kai\ e)/dOken au)toi=s *iOsEf a)/rtous a)nti\ tO=n i(/ppOn kai\ a)nti\ tO=n proba/tOn kai\ a)nti\ tO=n boO=n kai\ a)nti\ tO=n o)/nOn kai\ e)Xe/TrePSen au)tou\s e)n a)/rtois a)nti\ pa/ntOn tO=n ktEnO=n au)tO=n e)n tO=| e)niautO=| e)kei/nO|.
Rdz:47:17 Egagon de ta ktEnE pros iOsEf, kai edOken autois iOsEf artus anti tOn hippOn kai anti tOn probatOn kai anti tOn boOn kai anti tOn onOn kai eXeTrePSen autus en artois anti pantOn tOn ktEnOn autOn en tO eniautO ekeinO.
Rdz:47:17 VBI_AAI3P x RA_APN N3E_APN P N_ASM C VAI_AAI3S RD_DPM N_NSM N2_APM P RA_GPM N2_GPM C P RA_GPN N2N_GPN C P RA_GPM N3_GPM C P RA_GPM N2_GPM C VAI_AAI3S RD_APM P N2_DPM P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN RD_GPM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Rdz:47:17 to lead δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Animal (beast) toward (+acc,+gen,+dat) Joseph and also, even, namely to give he/she/it/same Joseph bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. against (+gen) the horse and also, even, namely against (+gen) the sheep (sheepfold) and also, even, namely against (+gen) the ox; outcry; to bellow and also, even, namely against (+gen) the ass/donkey; to have benefit of and also, even, namely to nurture he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. against (+gen) every all, each, every, the whole of the Animal (beast) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year that  
Rdz:47:17 I-LEAD-ed, they-LEAD-ed Yet the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Joseph (indecl) and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) Joseph (indecl) [loaves of] bread (acc) against (+gen) the (gen) horses (gen) and against (+gen) the (gen) sheep (gen) and against (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and against (+gen) the (gen) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and he/she/it-NURTURE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) [loaves of] bread (dat) against (+gen) all (gen) the (gen) Animals (gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) that (dat)  
Rdz:47:17 Rdz_47:17_1 Rdz_47:17_2 Rdz_47:17_3 Rdz_47:17_4 Rdz_47:17_5 Rdz_47:17_6 Rdz_47:17_7 Rdz_47:17_8 Rdz_47:17_9 Rdz_47:17_10 Rdz_47:17_11 Rdz_47:17_12 Rdz_47:17_13 Rdz_47:17_14 Rdz_47:17_15 Rdz_47:17_16 Rdz_47:17_17 Rdz_47:17_18 Rdz_47:17_19 Rdz_47:17_20 Rdz_47:17_21 Rdz_47:17_22 Rdz_47:17_23 Rdz_47:17_24 Rdz_47:17_25 Rdz_47:17_26 Rdz_47:17_27 Rdz_47:17_28 Rdz_47:17_29 Rdz_47:17_30 Rdz_47:17_31 Rdz_47:17_32 Rdz_47:17_33 Rdz_47:17_34 Rdz_47:17_35 Rdz_47:17_36 Rdz_47:17_37 Rdz_47:17_38 Rdz_47:17_39 Rdz_47:17_40 Rdz_47:17_41
Rdz:47:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:18 ἐξῆλθεν δὲ τὸ ἔτος ἐκεῖνο, καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ καὶ εἶπαν αὐτῷ Μήποτε ἐκτριβῶμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν· εἰ γὰρ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὰ κτήνη πρὸς σὲ τὸν κύριον, καὶ οὐχ ὑπολείπεται ἡμῖν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀλλ’ ἢ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν.
Rdz:47:18 And that year passed, and they came to him in the second year, and said to him, Must we then be consumed from before our lord? for if our money has failed, and our possessions, and our cattle, brought to thee our lord, and there has not been left to us before our lord more than our own bodies and our land, we are indeed destitute. (Genesis 47:18 Brenton)
Rdz:47:18 A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu: «Nie mamy co ukrywać przed tobą, panie mój, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać tobie, panie, oprócz nas samych i naszej ziemi! (Rdz 47:18 BT_4)
Rdz:47:18 ἐξῆλθεν δὲ τὸ ἔτος ἐκεῖνο, καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ καὶ εἶπαν αὐτῷ Μήποτε ἐκτριβῶμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν· εἰ γὰρ ἐκλέλοιπεν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ ὑπάρχοντα καὶ τὰ κτήνη πρὸς σὲ τὸν κύριον, καὶ οὐχ ὑπολείπεται ἡμῖν ἐναντίον τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀλλ’ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ γῆ ἡμῶν.
Rdz:47:18 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ἐκεῖνος -η -ο καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μήποτε (μή ποτέ) ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ γάρ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον σῶμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:47:18 ujawnić się zaś rok że a także, nawet, a mianowicie przyjść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rok drugi a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama nigdy do ??? od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA gdyby na, ponieważ, jak na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) kawałek srebra a także, nawet, a mianowicie być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli a także, nawet, a mianowicie Zwierzę (bestia) w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem to Remain (lewa-alone -behind, ostatki, zastrzeżone {reszta}) JA przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA ale lub właścicielem prywatnie ciało a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia JA
Rdz:47:18 e)XE=lTen de\ to\ e)/tos e)kei=no, kai\ E)=lTon pro\s au)to\n e)n tO=| e)/tei tO=| deute/rO| kai\ ei)=pan au)tO=| *mE/pote e)ktribO=men a)po\ tou= kuri/ou E(mO=n· ei) ga\r e)kle/loipen to\ a)rgu/rion kai\ ta\ u(pa/rCHonta kai\ ta\ ktE/nE pro\s se\ to\n ku/rion, kai\ ou)CH u(polei/petai E(mi=n e)nanti/on tou= kuri/ou E(mO=n a)ll’ E)\ to\ i)/dion sO=ma kai\ E( gE= E(mO=n.
Rdz:47:18 eXElTen de to etos ekeino, kai ElTon pros auton en tO etei tO deuterO kai eipan autO mEpote ektribOmen apo tu kyriu hEmOn· ei gar ekleloipen to argyrion kai ta hyparCHonta kai ta ktEnE pros se ton kyrion, kai uCH hypoleipetai hEmin enantion tu kyriu hEmOn all’ E to idion sOma kai hE gE hEmOn.
Rdz:47:18 VBI_AAI3S x RA_NSN N3E_NSN RD_NSN C VBI_AAI3P P RD_ASM P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1A_DSN C VAI_AAI3P RD_DSM D VD_APS1P P RA_GSM N2_GSM RP_GP C x VX_XAI3S RA_NSN N2N_NSN C RA_NPN V1_PAPNPN C RA_NPN N3E_NPN P RP_AS RA_ASM N2_ASM C D V1_PPI3S RP_DP P RA_GSM N2_GSM RP_GP C C RA_NSN A1A_NSN N3M_NSN C RA_NSF N1_NSF RP_GP
Rdz:47:18 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the year that and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the second and also, even, namely to say/tell he/she/it/same never to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I if for since, as to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the piece of silver and also, even, namely the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely the Animal (beast) toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) I in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I but or the own privately body and also, even, namely the earth/land I
Rdz:47:18 he/she/it-COME-ed-OUT Yet the (nom|acc) year (nom|acc|voc) that (nom|acc) and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) second (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) never we-should-be-???-ing, we-should-be-???-ed away from (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) us (gen) if for he/she/it-has-FAIL-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-is-being-REMAIN-ed us (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) us (gen) but or the (nom|acc) own (acc, nom|acc|voc) body (nom|acc|voc) and the (nom) earth/land (nom|voc) us (gen)
Rdz:47:18 Rdz_47:18_1 Rdz_47:18_2 Rdz_47:18_3 Rdz_47:18_4 Rdz_47:18_5 Rdz_47:18_6 Rdz_47:18_7 Rdz_47:18_8 Rdz_47:18_9 Rdz_47:18_10 Rdz_47:18_11 Rdz_47:18_12 Rdz_47:18_13 Rdz_47:18_14 Rdz_47:18_15 Rdz_47:18_16 Rdz_47:18_17 Rdz_47:18_18 Rdz_47:18_19 Rdz_47:18_20 Rdz_47:18_21 Rdz_47:18_22 Rdz_47:18_23 Rdz_47:18_24 Rdz_47:18_25 Rdz_47:18_26 Rdz_47:18_27 Rdz_47:18_28 Rdz_47:18_29 Rdz_47:18_30 Rdz_47:18_31 Rdz_47:18_32 Rdz_47:18_33 Rdz_47:18_34 Rdz_47:18_35 Rdz_47:18_36 Rdz_47:18_37 Rdz_47:18_38 Rdz_47:18_39 Rdz_47:18_40 Rdz_47:18_41 Rdz_47:18_42 Rdz_47:18_43 Rdz_47:18_44 Rdz_47:18_45 Rdz_47:18_46 Rdz_47:18_47 Rdz_47:18_48 Rdz_47:18_49 Rdz_47:18_50 Rdz_47:18_51 Rdz_47:18_52 Rdz_47:18_53 Rdz_47:18_54 Rdz_47:18_55
Rdz:47:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:19 ἵνα οὖν μὴ ἀποθάνωμεν ἐναντίον σου καὶ ἡ γῆ ἐρημωθῇ, κτῆσαι ἡμᾶς καὶ τὴν γῆν ἡμῶν ἀντὶ ἄρτων, καὶ ἐσόμεθα ἡμεῖς καὶ ἡ γῆ ἡμῶν παῖδες Φαραω· δὸς σπέρμα, ἵνα σπείρωμεν καὶ ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἡ γῆ οὐκ ἐρημωθήσεται.
Rdz:47:19 In order, then, that we die not before thee, and the land be made desolate, buy us and our land for bread, and we and our land will be servants to Pharao: give seed that we may sow, and live and not die, so our land shall not be made desolate. (Genesis 47:19 Brenton)
Rdz:47:19 Dlaczego na twoich oczach mamy zginąć my i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb; będziemy niewolnikami faraona, a nasza ziemia jego własnością. Byleś nam dał ziarno do siewu, a przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem». (Rdz 47:19 BT_4)
Rdz:47:19 ἵνα οὖν μὴ ἀποθάνωμεν ἐναντίον σου καὶ γῆ ἐρημωθῇ, κτῆσαι ἡμᾶς καὶ τὴν γῆν ἡμῶν ἀντὶ ἄρτων, καὶ ἐσόμεθα ἡμεῖς καὶ γῆ ἡμῶν παῖδες Φαραω· δὸς σπέρμα, ἵνα σπείρωμεν καὶ ζῶμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ γῆ οὐκ ἐρημωθήσεται.
Rdz:47:19 ἵνα οὖν μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντί ἄρτος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Φαραώ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σπέρμα[τ], -ατος, τό ἵνα σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Rdz:47:19 żeby / ażeby / bo Dlatego też /, a następnie nie umrzeć przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia do świeckich odpadów posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne JA a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia JA przeciwko (+ gen) chleb To słowo jest trudne do renderowania w liczbie mnogiej, ponieważ jest najbliższym odpowiednikiem "bochenków chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi od pojęcia zakwasie, którego nie jest wymagane, a niekiedy sprzeczne. a także, nawet, a mianowicie być JA a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia JA Dziecko / sługa Faraon dawać sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) żeby / ażeby / bo siać a także, nawet, a mianowicie do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) a także, nawet, a mianowicie nie umrzeć a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia οὐχ przed nierównym oddechem do świeckich odpadów
Rdz:47:19 i(/na ou)=n mE\ a)poTa/nOmen e)nanti/on sou kai\ E( gE= e)rEmOTE=|, ktE=sai E(ma=s kai\ tE\n gE=n E(mO=n a)nti\ a)/rtOn, kai\ e)so/meTa E(mei=s kai\ E( gE= E(mO=n pai=des *faraO· do\s spe/rma, i(/na spei/rOmen kai\ DZO=men kai\ mE\ a)poTa/nOmen kai\ E( gE= ou)k e)rEmOTE/setai.
Rdz:47:19 hina un mE apoTanOmen enantion su kai hE gE erEmOTE, ktEsai hEmas kai tEn gEn hEmOn anti artOn, kai esomeTa hEmeis kai hE gE hEmOn paides faraO· dos sperma, hina speirOmen kai DZOmen kai mE apoTanOmen kai hE gE uk erEmOTEsetai.
Rdz:47:19 C x D VB_AAS1P P RP_GS C RA_NSF N1_NSF VC_APS3S VA_AMD2S RP_AP C RA_ASF N1_ASF RP_GP P N2_GPM C VF_FMI1P RP_NP C RA_NSF N1_NSF RP_GP N3D_NPM N_GSM VO_AAD2S N3M_ASN C VA_AAS1P C V3_PAI1P C D VB_AAS1P C RA_NSF N1_NSF D VC_FPI3S
Rdz:47:19 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell therefore/then not to die in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) and also, even, namely the earth/land to lay waste to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms I and also, even, namely the earth/land I against (+gen) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to be I and also, even, namely the earth/land I child/servant Pharaoh to give seed sperm, seed, germ (sprout, bud) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to sow and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely not to die and also, even, namely the earth/land οὐχ before rough breathing to lay waste
Rdz:47:19 so that / in order to /because therefore/then not we-should-DIE in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-should-be-LAY-ed-WASTE be-you(sg)-POSSESS-ed! us (acc) and the (acc) earth/land (acc) us (gen) against (+gen) [loaves of] bread (gen) and we-will-be we (nom) and the (nom) earth/land (nom|voc) us (gen) children/servants (nom|voc) Pharaoh (indecl) do-GIVE-you(sg)! seed (nom|acc|voc) so that / in order to /because we-should-be-SOW-ing, we-should-SOW and we-are-EXISTS-ing, we-should-be-EXISTS-ing and not we-should-DIE and the (nom) earth/land (nom|voc) not he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE
Rdz:47:19 Rdz_47:19_1 Rdz_47:19_2 Rdz_47:19_3 Rdz_47:19_4 Rdz_47:19_5 Rdz_47:19_6 Rdz_47:19_7 Rdz_47:19_8 Rdz_47:19_9 Rdz_47:19_10 Rdz_47:19_11 Rdz_47:19_12 Rdz_47:19_13 Rdz_47:19_14 Rdz_47:19_15 Rdz_47:19_16 Rdz_47:19_17 Rdz_47:19_18 Rdz_47:19_19 Rdz_47:19_20 Rdz_47:19_21 Rdz_47:19_22 Rdz_47:19_23 Rdz_47:19_24 Rdz_47:19_25 Rdz_47:19_26 Rdz_47:19_27 Rdz_47:19_28 Rdz_47:19_29 Rdz_47:19_30 Rdz_47:19_31 Rdz_47:19_32 Rdz_47:19_33 Rdz_47:19_34 Rdz_47:19_35 Rdz_47:19_36 Rdz_47:19_37 Rdz_47:19_38 Rdz_47:19_39 Rdz_47:19_40 Rdz_47:19_41
Rdz:47:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:20 καὶ ἐκτήσατο Ιωσηφ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν Αἰγυπτίων τῷ Φαραω· ἀπέδοντο γὰρ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γῆν αὐτῶν τῷ Φαραω, ἐπεκράτησεν γὰρ αὐτῶν ὁ λιμός· καὶ ἐγένετο ἡ γῆ Φαραω,
Rdz:47:20 And Joseph bought all the land of the Egyptians, for Pharao; for the Egyptians sold their land to Pharao; for the famine prevailed against them, and the land became Pharao's. (Genesis 47:20 Brenton)
Rdz:47:20 Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona; każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe pole, gdyż głód był coraz większy. Tak więc ziemia stała się własnością faraona. (Rdz 47:20 BT_4)
Rdz:47:20 καὶ ἐκτήσατο Ιωσηφ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν Αἰγυπτίων τῷ Φαραω· ἀπέδοντο γὰρ οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γῆν αὐτῶν τῷ Φαραω, ἐπεκράτησεν γὰρ αὐτῶν λιμός· καὶ ἐγένετο γῆ Φαραω,
Rdz:47:20 καί κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) Ἰωσήφ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) γάρ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ   γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Φαραώ, ὁ
Rdz:47:20 a także, nawet, a mianowicie posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne Joseph każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipcjanin Faraon oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz na, ponieważ, jak Egipcjanin ziemia / Ziemia on / ona / on / sama Faraon - na, ponieważ, jak on / ona / on / sama głód głód a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, ziemia / Ziemia Faraon
Rdz:47:20 kai\ e)ktE/sato *iOsEf pa=san tE\n gE=n tO=n *ai)gupti/On tO=| *faraO· a)pe/donto ga\r oi( *ai)gu/ptioi tE\n gE=n au)tO=n tO=| *faraO, e)pekra/tEsen ga\r au)tO=n o( limo/s· kai\ e)ge/neto E( gE= *faraO,
Rdz:47:20 kai ektEsato iOsEf pasan tEn gEn tOn aigyptiOn tO faraO· apedonto gar hoi aigyptioi tEn gEn autOn tO faraO, epekratEsen gar autOn ho limos· kai egeneto hE gE faraO,
Rdz:47:20 C VAI_AMI3S N_NSM A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RA_DSM N_DSM VOI_AMI3P x RA_NPM N2_NPM RA_ASF N1_ASF RD_GPM RA_DSM N_DSM VAI_AAI3S x RD_GPM RA_NSM N2_NSM C VBI_AMI3S RA_NSF N1_NSF N_DSM
Rdz:47:20 and also, even, namely to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms Joseph every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the Egyptian the Pharaoh to give back restore, assign, impute, convey, refer for since, as the Egyptian the earth/land he/she/it/same the Pharaoh ć for since, as he/she/it/same the famine hunger and also, even, namely to become become, happen the earth/land Pharaoh
Rdz:47:20 and he/she/it-was-POSSESS-ed Joseph (indecl) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) the (dat) Pharaoh (indecl) they-were-GIVE BACK-ed for the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) the (dat) Pharaoh (indecl)   for them/same (gen) the (nom) famine (nom) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) earth/land (nom|voc) Pharaoh (indecl)
Rdz:47:20 Rdz_47:20_1 Rdz_47:20_2 Rdz_47:20_3 Rdz_47:20_4 Rdz_47:20_5 Rdz_47:20_6 Rdz_47:20_7 Rdz_47:20_8 Rdz_47:20_9 Rdz_47:20_10 Rdz_47:20_11 Rdz_47:20_12 Rdz_47:20_13 Rdz_47:20_14 Rdz_47:20_15 Rdz_47:20_16 Rdz_47:20_17 Rdz_47:20_18 Rdz_47:20_19 Rdz_47:20_20 Rdz_47:20_21 Rdz_47:20_22 Rdz_47:20_23 Rdz_47:20_24 Rdz_47:20_25 Rdz_47:20_26 Rdz_47:20_27 Rdz_47:20_28 Rdz_47:20_29
Rdz:47:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:21 καὶ τὸν λαὸν κατεδουλώσατο αὐτῷ εἰς παῖδας ἀπ’ ἄκρων ὁρίων Αἰγύπτου ἕως τῶν ἄκρων,
Rdz:47:21 And he brought the people into bondage to him, for servants, from one extremity of Egypt to the other, (Genesis 47:21 Brenton)
Rdz:47:21 Ludność zaś od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. (Rdz 47:21 BT_4)
Rdz:47:21 καὶ τὸν λαὸν κατεδουλώσατο αὐτῷ εἰς παῖδας ἀπ’ ἄκρων ὁρίων Αἰγύπτου ἕως τῶν ἄκρων,
Rdz:47:21 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κατα·δουλόω (κατα+δουλ(ο)-, κατα+δουλω·σ-, κατα+δουλω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό
Rdz:47:21 a także, nawet, a mianowicie ludzie do ??? on / ona / on / sama do (+ acc) Dziecko / sługa od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem najdalej stopniu / wierzchołek Granica; wyświęcanie / odznaczać Egipt [kraj] aż do; świt najdalej stopniu / wierzchołek
Rdz:47:21 kai\ to\n lao\n katedoulO/sato au)tO=| ei)s pai=das a)p’ a)/krOn o(ri/On *ai)gu/ptou e(/Os tO=n a)/krOn,
Rdz:47:21 kai ton laon katedulOsato autO eis paidas ap’ akrOn horiOn aigyptu heOs tOn akrOn,
Rdz:47:21 C RA_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RD_DSM P N3D_APM P A1A_GPN N2N_GPN N2_GSF P RA_GPN A1A_GPN
Rdz:47:21 and also, even, namely the people to ??? he/she/it/same into (+acc) child/servant from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex boundary; to ordain/mark off Egypt [country of] until; dawn the furthest extent/apex
Rdz:47:21 and the (acc) people (acc) he/she/it-was-???-ed him/it/same (dat) into (+acc) children/servants (acc) away from (+gen) furthest extents/apexes (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) Egypt (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) furthest extents/apexes (gen)
Rdz:47:21 Rdz_47:21_1 Rdz_47:21_2 Rdz_47:21_3 Rdz_47:21_4 Rdz_47:21_5 Rdz_47:21_6 Rdz_47:21_7 Rdz_47:21_8 Rdz_47:21_9 Rdz_47:21_10 Rdz_47:21_11 Rdz_47:21_12 Rdz_47:21_13 Rdz_47:21_14
Rdz:47:21 x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:22 χωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον· οὐκ ἐκτήσατο ταύτην Ιωσηφ, ἐν δόσει γὰρ ἔδωκεν δόμα τοῖς ἱερεῦσιν Φαραω, καὶ ἤσθιον τὴν δόσιν, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Φαραω· διὰ τοῦτο οὐκ ἀπέδοντο τὴν γῆν αὐτῶν.
Rdz:47:22 except only the land of the priests; Joseph bought not this, for Pharao gave a portion in the way of gift to the priests; and they ate their portion which Pharao gave them; therefore they sold not their land. (Genesis 47:22 Brenton)
Rdz:47:22 Nie wykupił tylko gruntów kapłanów, gdyż był przywilej faraona dla kapłanów i na jego podstawie mieli oni zapewnione utrzymanie. Dlatego nie sprzedali swych gruntów. (Rdz 47:22 BT_4)
Rdz:47:22 χωρὶς τῆς γῆς τῶν ἱερέων μόνον· οὐκ ἐκτήσατο ταύτην Ιωσηφ, ἐν δόσει γὰρ ἔδωκεν δόμα τοῖς ἱερεῦσιν Φαραω, καὶ ἤσθιον τὴν δόσιν, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Φαραω· διὰ τοῦτο οὐκ ἀπέδοντο τὴν γῆν αὐτῶν.
Rdz:47:22 χωρίς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο Ἰωσήφ, ὁ ἐν δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) γάρ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ Φαραώ, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Φαραώ, ὁ διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:47:22 poza nie, rozdziela, osobno, oddzielnie ziemia / Ziemia ksiądz tylko; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) οὐχ przed nierównym oddechem posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] Joseph w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dający na, ponieważ, jak dawać prezent ksiądz Faraon a także, nawet, a mianowicie jeść dający który / którego / których dawać on / ona / on / sama Faraon δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] οὐχ przed nierównym oddechem oddać przywrócić, przypisać, posądza, przekazać, patrz ziemia / Ziemia on / ona / on / sama
Rdz:47:22 CHOri\s tE=s gE=s tO=n i(ere/On mo/non· ou)k e)ktE/sato tau/tEn *iOsEf, e)n do/sei ga\r e)/dOken do/ma toi=s i(ereu=sin *faraO, kai\ E)/sTion tE\n do/sin, E(\n e)/dOken au)toi=s *faraO· dia\ tou=to ou)k a)pe/donto tE\n gE=n au)tO=n.
Rdz:47:22 CHOris tEs gEs tOn hiereOn monon· uk ektEsato tautEn iOsEf, en dosei gar edOken doma tois hiereusin faraO, kai EsTion tEn dosin, hEn edOken autois faraO· dia tuto uk apedonto tEn gEn autOn.
Rdz:47:22 P RA_GSF N1_GSF RA_GPM N3V_GPM D D VAI_AMI3S RD_ASF N_NSM P N3I_DSF x VAI_AAI3S N3M_ASN RA_DPM N3V_DPM N_GSM C V1I_IAI3P RA_ASF N3I_ASF RR_ASF VAI_AAI3S RD_DPM N_NSM P RD_ASN D VOI_AMI3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Rdz:47:22 apart from without, asunder, apart, separately the earth/land the priest only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) οὐχ before rough breathing to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Joseph in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among giving for since, as to give gift the priest Pharaoh and also, even, namely to eat the giving who/whom/which to give he/she/it/same Pharaoh because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to give back restore, assign, impute, convey, refer the earth/land he/she/it/same
Rdz:47:22 apart from the (gen) earth/land (gen) the (gen) priests (gen) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-was-POSSESS-ed this (acc) Joseph (indecl) in/among/by (+dat) giving (dat) for he/she/it-GIVE-ed gift (nom|acc|voc) the (dat) priests (dat) Pharaoh (indecl) and I-was-EAT-ing, they-were-EAT-ing the (acc) giving (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) Pharaoh (indecl) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not they-were-GIVE BACK-ed the (acc) earth/land (acc) them/same (gen)
Rdz:47:22 Rdz_47:22_1 Rdz_47:22_2 Rdz_47:22_3 Rdz_47:22_4 Rdz_47:22_5 Rdz_47:22_6 Rdz_47:22_7 Rdz_47:22_8 Rdz_47:22_9 Rdz_47:22_10 Rdz_47:22_11 Rdz_47:22_12 Rdz_47:22_13 Rdz_47:22_14 Rdz_47:22_15 Rdz_47:22_16 Rdz_47:22_17 Rdz_47:22_18 Rdz_47:22_19 Rdz_47:22_20 Rdz_47:22_21 Rdz_47:22_22 Rdz_47:22_23 Rdz_47:22_24 Rdz_47:22_25 Rdz_47:22_26 Rdz_47:22_27 Rdz_47:22_28 Rdz_47:22_29 Rdz_47:22_30 Rdz_47:22_31 Rdz_47:22_32 Rdz_47:22_33
Rdz:47:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:47:23 εἶπεν δὲ Ιωσηφ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις Ἰδοὺ κέκτημαι ὑμᾶς καὶ τὴν γῆν ὑμῶν σήμερον τῷ Φαραω· λάβετε ἑαυτοῖς σπέρμα καὶ σπείρατε τὴν γῆν,
Rdz:47:23 And Joseph said to all the Egyptians, Behold, I have bought you and your land this day for Pharao; take seed for you, and sow the land. (Genesis 47:23 Brenton)
Rdz:47:23 Potem Józef przemówił do ludności: «Oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię. (Rdz 47:23 BT_4)
Rdz:47:23 εἶπεν δὲ Ιωσηφ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις Ἰδοὺ κέκτημαι ὑμᾶς καὶ τὴν γῆν ὑμῶν σήμερον τῷ Φαραω· λάβετε ἑαυτοῖς σπέρμα καὶ σπείρατε τὴν γῆν,
Rdz:47:23 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰωσήφ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον ὁ ἡ τό Φαραώ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ σπέρμα[τ], -ατος, τό καί σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:47:23 powiedzieć / powiedzieć zaś Joseph każdy wszystkim, każde, każde, całość Egipcjanin zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne ty a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia ty dziś dzień Faraon chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem self / our- / your- / się sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) a także, nawet, a mianowicie siać ziemia / Ziemia
Rdz:47:23 ei)=pen de\ *iOsEf pa=si toi=s *ai)gupti/ois *)idou\ ke/ktEmai u(ma=s kai\ tE\n gE=n u(mO=n sE/meron tO=| *faraO· la/bete e(autoi=s spe/rma kai\ spei/rate tE\n gE=n,
Rdz:47:23 eipen de iOsEf pasi tois aigyptiois idu kektEmai hymas kai tEn gEn hymOn sEmeron tO faraO· labete heautois sperma kai speirate tEn gEn,
Rdz:47:23 VBI_AAI3S x N_NSM A3_DPM RA_DPM N2_DPM I VM_XMI1S RP_AP C RA_ASF N1_ASF RP_GP D RA_DSM N_DSM VB_AAD2P RD_DPM N3M_ASN C VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF
Rdz:47:23 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Joseph every all, each, every, the whole of the Egyptian to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms you and also, even, namely the earth/land you today day the Pharaoh to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves seed sperm, seed, germ (sprout, bud) and also, even, namely to sow the earth/land
Rdz:47:23 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Joseph (indecl) all (dat) the (dat) Egyptian ([Adj] dat) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-been-POSSESS-ed you(pl) (acc) and the (acc) earth/land (acc) you(pl) (gen) today the (dat) Pharaoh (indecl) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! selves (dat) seed (nom|acc|voc) and do-SOW-you(pl)!